Page 1

ZΩγραφοΤυπία ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÄÉÁÂÁÓÔÅ

ÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ (LE CAPITAL)

óåë. 4-5

Ìé÷Üëçò ÊáëïãéáííÜêçò Ôï ìÝãåèïò ôïõ ðñïâëÞìáôïò ðïõ âéþíåé ï êáèÝíáò áðü åìÜò ôïõò íÝïõò óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôïõ, ìðïñåß íá ðáñïõóéáóôåß ìüíï ìå áðëÜ êáé êáôáíïçôÜ ëüãéá. óåë. 6

Èá äþóïõìå Ýìöáóç óôçí êáèáñéüôçôá & êáé èá åðéäéþîïõìå óõíåñãáóßá ìå ôïí éäéùôéêü ôïìÝá. óåë. 14

óåë. 12

ÊÙÓÔÁÓ ÃÁÂÑÁÓ

ÂÁÓÉËÇÓ ÖÙÔÏÐÏÕËÏÓ

Ç ôáéíßá óõììåôåß÷å óôï äéáãùíéóôéêü ìÝñïò ôïõ Óáí ÓåìðáóôéÜí êáé óôï öåóôéâÜë ôïõ Ôïñüíôï åíþ Þäç Ý÷åé ðñïâëçèåß óôï 53ï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë Èåóóáëïíßêçò êáé Ý÷åé ðñïâëçèåß óôéò ãáëëéêÝò áßèïõóåò óôéò 14 Íïåìâñßïõ 2012.

«Ðñþôåò Ýñ÷ïíôáé ïé åíóôéêôþäåéò áíÜãêåò êáé ìåôÜ ç ðïëõôÝëåéá ôïõ “ðåñéôôïý”. Ôï ìç áðáñáßôçôï ïñßæåé ôïí Üíèñùðï. Åßíáé ç øõ÷Þ ìáò, åßíáé ç áðüäåéîç ôçò ðíåõìáôéêüôçôÜò ìáò áõôü. Åßíáé áõôü ðïõ óçêþíåé ôïí Üíèñùðï üñèéï óôá ðüäéá ôïõ».

Êé

ενώ η Ελληνική Κοινωνία κινείται σε τροχιά ολοκληρωτικής κατάρρευσης, με τη λήψη της δόσης των 41 δις ευρώ, για τους Έλληνες προδιαγράφεται ένα μέλλον εντός μίας «περιρρέουσας ακτινοβολίας», πιο θανατηφόρας και από πυρηνικό όλεθρο. Οδηγούμαστε για μία ακόμη φορά σε μία κοινωνική ανατροπή με αβέβαιες εξελίξεις. Ανασφάλεια και οικονομική ανέχεια για τους πολλούς. Οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η ανεργία, οι υπερφορολογήσεις των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων αλλά και η μαζική παράνομη μετανάστευση, η κατάργηση του κράτους πρόνοιας, η υποχρηματοδότηση της παιδείας τοποθετούν σε μία οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση τα 2/3 του κοινωνικού ιστού και κυρίως τους νέους. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει σύστημα −πόσο μάλλον η Ελληνική Δημοκρατία με

τα κενά και τις παραλείψεις− που να μπορεί να απορροφήσει μία πτώση αντίστοιχη με το 30% και πλέον του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μία

Óå áõôü ôï ôåý÷ïò...

ÄéáêÞñõîç ÁíåîÜñôçôç ÄçìïôéêÞ ÐáñÜôáîç ÆùãñÜöïõ Áíèñþðéíç Ðüëç

ÃÉÁ ÔÏÍ ÂÁÓÉËÇ

ZHTEITAI üñáìá

ÓõíÝíôåõîç ôïõ ìÞíá Óôçí óõíÝíôåõîç ðïõ èá äéáâÜóåôå, êýñéïò óôü÷ïò ìáò Þôáí íá êáôáãñÜøïõìå ðñþôá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá êáé ýóôåñá ôïí ðïëéôéêü êáé áíôéäÞìáñ÷ï ÄçìÞôñç Äéïíõóüðïõëï.

óåë. 10

FREE PRESS - AÑ. ÖÕËËÏÕ 6 - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2012

τέτοια πτώση δημιουργεί συνθήκες ανάλογες με εκείνες του Κραχ του 1929 στην Αμερική και μπορεί να συγκριθεί με ότι προηγήθηκε στη Γερμανία πριν

την άνοδο του Χίτλερ στην καγκελαρία και ύστερα στα ακραία και βάρβαρα αποτελέσματα της επιβολής του ναζισμού.

óõíÝ÷åéá óåë. 3

Για τις αναγνώστριες της εφημερίδας

ÍÝåò Ôå÷íéêÝò ÅîùóùìáôéêÞò Ãïíéìïðïßçóçò & ÄùñåÜ Ùáñßùí

Εκπτωτικά κουπόνια

Ï Ðáíáãéþôçò ÊáëéáíôæÞò ìáéåõôÞñáò-ãõíáéêïëüãïò, åîåéäéêåõìÝíïò óôçí åîùóùìáôéêÞ ãïíéìïðïßçóç äßíåé ïõóéáóôéêÝò äéåîüäïõò óå üóïõò ïíåéñåýïíôáé áëëÜ ãéá êÜðïéï ëüãï äåí Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá áðïêôÞóïõí ðáéäß. óåë. 9

από την KRYOLAN &

THALASSINOS COIFFURES σελ. 10


2 ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ óåë. 3

óåë. 10

ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ

Ζητείται Όραμα

Κώστας Γαβράς Το Κεφάλαιο (Le Capital)

óåë. 4-5

óåë. 11

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ Δημήτρης Διονυσόπουλος

óåë. 6

ÐÏËÉÔÉÊÇ

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ Αυτοβιογραφικές Σκέψεις Δημιουργίας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Αποχαιρετώντας το Έτος Debussy

Η Βιωσιμότητα του Χρέους

óåë. 12

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ óåë. 7

Bασίλης Φωτόπουλος

ÔÁÎÉÄÉÁ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ

Dimitris Kalantzis Soul Station Band

Κωνσταντινούπολη

óåë. 13 óåë. 8

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

ÏÌÏÑÖÉÁ

Θανάσης Παπαγεωργίου Μίνι - Συνέντευξη

Kryolan

Βιβλιοπαρουσίαση

Thalassinos Coiffures

óåë. 9

YÃÅÉÁ Παναγιώτης Καλιαντζής Νέες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης & δωρεά ωαρίων Ανδρέας Κονανδρέας Γνωρίζοντας τον Ουρολόγο

ZΩγραφοΤυπία

ÌÁÍÁÔÆÅÑ ÅÑÅÉÐÉÙÍ

Δ

εν είναι πολλές μέρες που κατηφόριζα την Ερμού για να φτάσω με τα πόδια μέχρι το Γκάζι και την Πειραιώς, που από την ώρα που κτύπησε το κουδουνάκι της «κρί-

σης», πήρε και μεταμορφώθηκε με τη σειρά της και έκτοτε μου φαίνεται ότι μόνιμα πια, λούζεται σε ένα πορτοκαλί ξεθωριασμένο χρώμα. Κάποτε, ένας φίλος ζωγράφος, λίγο φευγάτος, μου είχε πει ότι το χρώμα αυτό θα πάρει η Γη μετά την ολική καταστροφή, όταν πια όλα θα έχουν ακολουθήσει την ανάποδη τροχιά και οι τελευταίες φωτιές θα σβήνουν πάνω στις στάχτες. Μεγάλη αλήθεια σύμπτωση. Γιατί πάντα το τέλος, −που ομολογουμένως δεν πιστεύω ότι θα έλθει γρήγορα, και ας λένε ότι γουστάρουν οι απανταχού Σίβυλλες− μου φαινόταν εικαστικά ότι ταιριάζει με το παραπάνω χρώμα. Και μάλιστα θα ήθελα να έβαζα κάτω από την φανταστική σύνθεση τη φράση «no future». Κατηφόριζα την Ερμού, αφού πριν από λίγο είχα περάσει από γνωστό στέκι πολιτικών, πίνοντας στα όρθια έναν καφέ, είχα την ευκαιρία να πιάσω κάποιες κουβέντες στον αέρα, να σερφάρω μέσα στην απόλυτη ένδεια των λέξεων, στην κοινοτοπία των εκφράσεων. Τηλεοπτικά παράθυρα μετατοπισμένα σε Live, πρωταγωνιστές από το πα-

óåë. 14

ρελθόν με εμμονή να υπάρχουν στο παρόν χωρίς λόγο και αιτία, φυσιογνωμίες που πάνω

ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ

τους ο χρόνος δεν αφήνει σημάδια γιατί απλώς τις προσπερνά στην πλήρη ανυπαρξία

Ανθρώπινη Πόλη

τους. «No Future», και σίγουρα η συντέλεια δεν θα έλθει, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως

óåë. 15

ανακουφιστικό, αφού μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα εξαφανιζόταν και το είδος της αποκαρ-

Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

διωτικής ανεπάρκειας. Το είδος των αυλικών, διαπλεκόμενων, νάρκισσων της εξουσίας,

Παιδικό Εργαστήρι Τα Παραμύθια της Μαμάς

που υποδαυλίζουν την παθητικότητα σαν το ζητούμενο της δικής τους ύπαρξης… και της εξουθένωσης του πόπολου. Με καμιά κυβέρνηση δεν θα τους φανταζόμουν μέσα στο πορτοκαλί χρώμα, γιατί το χρώμα της συντέλειας διαπραγματεύεται φαντάζομαι με ζωντανές οντότητες, που πέφτουν

ZΩγραφοΤυπία Éäéïêôçóßá: ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÄÇÌÏÓÉÏÔÇÔÁÓ ÏØÉÓ ÁÃÉÁÓ ËÁÕÑÁÓ 27, 15773 ÆÙÃÑÁÖÏÕ ÔÇË. 210 77.02.117 e-mail: odocis@yahoo.gr, www.zogratypia.gr

μαχόμενες σε έναν άνισο πόλεμο με τη Φύση και το Θείο. Όπως έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας φίλος μου −πολιτικός παραδόξως αυτή τη φορά−, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών αποτελείται από μάνατζερ του κενού, που συρρικνώνουν μέσα από την διαρκή ολιγότητά τους την δημοκρατία, και βγάζουν όλες τις έννοιες στο σφυρί… Πατρίδα, Κράτος, Πολίτης… Αλήθεια τι έγιναν οι ηγέτες με την ουσία του ευπατρίδη, οι άνθρωποι με το μοναδικό εκτόπισμα της γνώσης, αλλά προπάντων της αυτογνωσίας; Σίγουρα δεν θα τους βρούμε στον επενδυτικό οδηγό 2013 με συμβουλές διεθνών οίκων, ούτε μέσα στην λογική της υποταγής στους δανειστές, ούτε και απαραίτητα μέσα

Áñ÷éóõíôÜêôçò ÁóçìÜêç ÐáñáóêåõÞ

στη Βουλή και ας με συγχωρήσουν οι αποδέκτες του όποιου φτωχού μας σχολίου. Γιατί

Âïçèüò Áñ÷éóõíôÜêôç ×åéëáäÜêç-Êùíóôáíôïðïýëïõ ÅëÝíç

κομμάτων, −και ας μην ανασύρουν τα ιδανικά μαρξιστικά πρότυπα οι περιπατητές της ου-

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá ×åéëáäÜêç-Êùíóôáíôïðïýëïõ ÅëÝíç Åýá Áñãõñïý ÌÜíïò Öùôåéíüò ÉùÜííçò ÂáããåëÜôïò Ìáñßá-ÉùÜííá Áíáóôáóßïõ (Ç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ôçò Æùãñáöïôõðßáò åñãÜæåôáé åèåëïíôéêÜ ãéá ôïí ÏØÉÓ êáé ãéá ôïí Ðïëéôéóìü) ART DIRECTOR Ãéþñãïò Óêïýöïò, ôçë.: 210 6124243, www.happyad.gr Óõíôïíéóìüò ÄéáöÞìéóçò ÉùÜííçò ÂáããåëÜôïò ÅðéìÝëåéá – Äéïñèþóåéò êåéìÝíùí Ïõñáíßá ÅõáããåëÜêïõ

πέρα από τις μεγαλοστομίες, τον ατομικισμό, τους ηγεμονίσκους όλων ανεξαιρέτως των τοπίας− τον άγονο κυνισμό και την απόλυτη ενδοτικότητα, υπάρχουν και κάποιοι θύλακες κλειστοί, που μέσα τους ίσως να κρύβεται μια νέα πολιτική πραγματικότητα, μια καινούργια κοινωνική συνθήκη. Στα όρια που καταρρέει η απασχόληση, εκεί που μειώνονται οι εισφορές και αυξάνουν οι συμφορές, ίδιες με αυτές που συναντάς στις φαβέλες της Βραζιλίας, χώρας πρότυπο για πολιτικά και τουριστικά τουρ, κάτι νέο γεννιέται και περιμένει. Είτε μοιάζει με την οργή ενός ολόκληρου, είτε με την αποδόμηση του κενού, είτε με την βίαιη απόσυρση των αποθρασυμένων, καλώς να έλθει. Αρκεί να προλάβει πριν οι μάνατζερ των ερειπίων γράψουν τον δικό τους επίλογο.

¼ëãá ÌðáôÞ


ÐÏËÉÔÉÊÇ 3

ZΩγραφοΤυπία

ÆÇÔÅÉÔÁÉ üñáìá óõíÝ÷åéá áðü óåë. 1 Το αμφισβητούμενο Eλληνικό πολιτικό σύστημα, πρωθυπουργός, βουλευτές και όλος ο μηχανισμός διοίκησης του Κράτους, καταρρέει μέσα στις ίδιες του τις αντιφάσεις. Κλίμα που πυροδοτείται και από τον πιεστικό οικονομικό έλεγχο που επιβάλλεται έξωθεν στην υπερχρεωμένη Ελλάδα. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έχουν «ενδώσει» σε διαδικασίες συνενοχής και σε μία ελλειμματική πολιτική δίνοντας προμηνύματα μίας πολιτικής ανατροπής που δεν φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Απρόβλεπτος ο χρόνος που θα συμβεί αυτό, αλλά για την ώρα μοιάζει να το επωφελείται κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ που απορροφά μεγάλο μέρος των διεργασιών αυτοκαταστροφής από πλευράς ΠΑΣΟΚ φτάνοντας έως και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Δίκαιη ίσως «τιμωρία» για αυτό που υπέστη χρόνια νωρίτερα η αριστερά από το άπληστο Σοσιαλιστικό Κίνημα που την αποδομούσε με σύστημα, με στόχο πάντοτε την εξουσία. Αρκετά λιγότερο να «εισπράττει» το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή να μπαίνει δυναμικά στο πολιτικό παιχνίδι εκφράζοντας με «ανατριχιαστικές» λεπτο-

μέρειες τις φιλοδοξίες της Άκρας Δεξιάς. Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον όπου όλοι βάλλουν εναντίον όλων, με τον έναν ή τον άλλο να φτιάχνουν και από ένα κόμμα, οι Έλληνες παρακολουθούν τις φρικιαστικές λεπτομέρειες πριν το τέλος του ελληνικού πολιτικού συστήματος όπως το γνωρίζαμε έως σήμερα. Ενός συστήματος που αδυνατεί να εκφράσει την κοινωνία και που ενώ, αυτοπροβάλλεται σαν «σωτήρας» μας, στην πραγματικότητα το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η δική του διάσωση. Γι’ αυτό το λόγο καταφεύγουν σε τακτικισμούς που δεν παρουσιάζουν κανένα, μα κανένα ενδιαφέρον για τους περισσότερους από εμάς. Διάλογοι καφενείου ή γηπέδου μεταξύ πολιτικών που τoυς παρακολουθούμε κάθε μέρα από τα ΜΜΕ. Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, πολιτικά σενάρια της επόμενης μέρας της καθολικής κατάρρευσης και άλλα τινά «απείρου κάλλους» συνθέτουν το σκηνικό της αποσύνθεσης. Σε αυτό το σημείο, μπαίνει ένα και μοναδικό ερώτημα που δεν είναι διόλου φιλοσοφικό. Ποιος θα είναι εκείνος που θα εκφράσει ένα όραμα που θα δείχνει την οδό εκτός αδιεξόδου;

Πέρα και μακριά από τις γραφικές −εν πολλοίς− παλινδρομήσεις του αμφιλεγόμενου πολιτικού συστήματος πρέπει να υπάρξει αύριο. Για τους πολλούς. Για τους σημερινούς, αυτοθυσιαζόμενους Έλληνες. Ποιος είναι εκείνος ή εκείνοι που θα οδηγήσουν με «υγιείς» διαδικασίες την πατρίδα στο μέλλον και που θα απορροφήσουν τους κοινωνικούς κραδασμούς «αναίμακτα»; Για την ώρα λοιπόν, ζητείται όραμα. Για την ώρα, είναι ψίθυρος από στόμα σε

στόμα. Για την ώρα. Σύντομα όμως θέλουμε να πιστεύουμε, θα γίνει φωνή, και ύστερα σύνθημα που θα γράψει ιστορία. Χωρίς πράσινους ήλιους με «κοφτερές» ακτίνες, ή γαλάζιους πυρσούς που καψαλίζουν τα «φτερά» της Ελλάδας, κόκκινα σφυροδρέπανα ή μαύρες σημαίες με σπείρες. Ένα όραμα, που θα προκαλέσει μία ειρηνική επανάσταση και έναν ουσιαστικό επαναπατρισμό των Ελληνικών Ιδεών. της Π. Ασημάκη


4 ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

ZΩγραφοΤυπία

ÄçìÞôñçò Äéïíõóüðïõëïò: «Äïõëåýïõìå üëïé ìáæß ìå êÝöé êáé üñåîç ãéá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõìå óéãÜ-óéãÜ ôï üñáìá ìáò ãéá ôçí ðüëç êáé ôá ðáéäéÜ ìáò» Ï ÄçìÞôñçò Äéïíõóüðïõëïò åêëÝ÷ôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ôï 2010. Áðü ôüôå ëïéðüí –ìå åíôïëÞ ôùí ðïëéôþí ôïõ ÆùãñÜöïõ, ðïõ áðïöÜóéóáí íá áíôéêáôáóôÞóïõí ôçí «êïõñáóìÝíç» äéïßêçóç ÊáæÜêïõ ìå ôç áíáíåùôéêÞ ðñüôáóç ôïõ íõí ÄçìÜñ÷ïõ Êþóôá Êáëëßñç– äéáíýåé ôçí èçôåßá ôïõ óáí áíôéäÞìáñ÷ïò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí & Ðñáóßíïõ. Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò, áðü ðáëéÜ æùãñáöéþôéêç ïéêïãÝíåéá, åßíáé Ýíáò «ðïéçôÞò ôçò æùÞò», ðïõ ëáôñåýåé ôçí ÔÝ÷íç êáé ôçí Öéëïóïößá, áðü ôçí öýóç ôïõ åõãåíÞò áëëÜ êõñßùò ïñáìáôéóôÞò. ¸íáò Üíèñùðïò –ðïõ êáôÜ ôçí ãíþìç ìáò– Ý÷åé ôçí èÝëçóç íá ðåôý÷åé ðñÜãìáôá ãéá ôçí Ðüëç ìáò. Íá áöÞóåé ôï äéêü ôïõ «ß÷íïò» äçìéïõñãéêÜ. ¸íáò Üíèñùðïò ðïõ äåí äéóôÜæåé íá äçëþíåé üôé ôïõ áñÝóåé íá ïíåéñåýåôáé. Ðïõ åðéæçôåß ìßá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ íá áããßæåé ôï üíåéñï. Åýêïëï Þ äýóêïëï íá ôï ðåôý÷åé; Ôï èÝìá åßíáé üôé åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá ôï ðñïóðáèåß. Êáé ãéá åìÜò –ãéá ôçí þñá– áõôü ìáò åßíáé áñêåôü. Ãéáôß –êáôÜ ôçí ãíþìç ìáò– áõôü ðïõ Ý÷åé ëåßøåé óå üëá ôá åðßðåäá ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò ôïõ ôüðïõ ìáò åßíáé ïé Ýíôéìïé, áëçèéíïß Üíèñùðïé ìå ôçí âïýëçóç íá ðñáãìáôþóïõí áëëáãÝò ðñïò üöåëïò ôçò êïéíùíßáò. Óôçí óõíÝíôåõîç ðïõ èá äéáâÜóåôå ðáñáêÜôù, êýñéïò óôü÷ïò ìáò Þôáí íá êáôáãñÜøïõìå ðñþôá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá êáé ýóôåñá ôïí ðïëéôéêü êáé áíôéäÞìáñ÷ï ÄçìÞôñç Äéïíõóüðïõëï. της Π. Ασημάκη

«...ãéá ìÝíá ôï åöáëôÞñéï ôçò åîåëéêôéêÞò ìïõ ðïñåßáò äéáôçñþíôáò éóüññïðá ôç öéëïóïößá, ôçí ðïßçóç, ôéò êáëÝò ôÝ÷íåò ìå ôçí åðéóôÞìç ôïõ ìç÷áíéêïý

Ποιο ήταν το κίνητρο που σε οδήγησε στην απόφαση να ασχοληθείς με τα κοινά;

λαδή βρίσκω λύσεις πρακτικές, εφαρμόσιμες και με σεβασμό στο χώρο και τον άνθρωπο.

Προσωπικά, δεν μου αρέσει η λέξη κίνητρο. Το σκεπτικό μου ήταν η μεταφορά της συσσωρευμένης εμπειρίας μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας - πολιτικός μηχανικός σε ένα πολιτικό σχεδιασμό που θα ανακόψει επιτέλους την αλόγιστη χρήση του μπετόν στην Πόλη μας, να διαφοροποιηθεί από την αισθητική των παρελθόντων ετών με λύσεις και δράσεις που θα στοχεύουν αφ’ ενός μεν, στην επαύξηση του πρασίνου και αφ’ ετέρου, στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της Πόλης μας.

Ποιο αισθάνεσαι να είναι το δυνατό σημείο της προσωπικότητας σου και τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις στην πολιτική;

ðïõ åôõìïëïãéêÜ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï ñÞìá

Πιστεύεις ότι κάποιος για να ασχολείται με τα κοινά πρέπει να είναι φιλόσοφος ή τεχνοκράτης;

«ìç÷áíåýïìáé» äçëáäÞ âñßóêù

Υπάρχει ισορροπία, ακόμα και στη φύση, μεταξύ φιλοσοφίας, τέχνης, δημιουργίας και εφαρμογής όλων των προηγούμενων σε ανθρώπων έργα. Τα ερείσματα τα οποία έχω δεχτεί από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια από δασκάλους, ήταν για μένα, το εφαλτήριο της εξελικτικής μου πορείας διατηρώντας ισόρροπα τη φιλοσοφία, την ποίηση, τις καλές τέχνες με την επιστήμη του μηχανικού που ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «μηχανεύομαι» δη-

ëýóåéò ðñáêôéêÝò, åöáñìüóéìåò êáé ìå óåâáóìü óôï ÷þñï êáé ôïí Üíèñùðï...»

Δεν θα σας κρύψω ότι νοιώθω και σκέπτομαι για τον εαυτό μου να έχει αντίληψη, προσαρμοστικότητα στις ανάγκες που δημιουργούνται, ικανότητα σύνθεσης απόψεων με την απόλυτη λογική της εξεύρεσης λύσης επί του πρακτέου. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στη ομαδική δουλειά και η δουλειά δεν με τρομάζει. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα: στη θέση και το έργο που μου εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος Κώστας Καλλίρης, σαν αντιδήμαρχος που συντονίζει π.χ. τις τεχνικές υπηρεσίες, προσπαθώ πάντοτε σε συνεργασία με τους ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο, να δίνουμε γρήγορες και εφικτές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, ανεξαρτήτως των δυσκολιών και δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε. Σε ποιους –κυρίως– ιδεολογικούς άξονες κινείται η πολιτική σου σκέψη; Και ποιες αλλαγές


ÐÏËÉÔÉÊÇ 5

ZΩγραφοΤυπία πρέπει –κατά την γνώμη σου– να γίνουν για να πάρουν θετική τροπή τα πράματα για τον μέσο πολίτη; Από τα φοιτητικά μου χρόνια ήμουν πολιτικοποιημένος. Ήμουν ενταγμένος στο δημοκρατικό-προοδευτικό χώρο. Τα ερεθίσματα από τους δασκάλους και τους αγώνες των φοιτητών της Νομικής Σχολής και του Πολυτεχνείου με «άνδρωσαν» και σφυρηλάτησαν ένα πολιτικό - ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ακόμα είμαι ενταγμένος και λειτουργώ. Πιστεύω λοιπόν ότι η αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή των προσώπων που διαχειρίζονται σήμερα πολιτικά τα θέματα αυτού του τόπου. Από κει πρέπει να ξεκινήσουμε. Να βρεθούν άνθρωποι που να αγαπούν αυτόν τον τόπο, να είναι δοτικοί, προσβάσιμοι, οραματιστές και αποτελεσματικοί. Αυτό θα θρέψει την ελπίδα του Έλληνα και θα αποκαταστήσει ξανά πάλι την τιμή του και την περηφάνεια του. Ποια είναι η εμπειρία που καταγράφεις από την θητεία σου σαν αντιδήμαρχος στον Δήμο Ζωγράφου; Αισθάνεσαι δικαιωμένος πολιτικά από την συμμετοχή σου στη διοίκηση Καλλίρη; Το πρώτο πράμα που σας καταθέτω είναι ότι αντιμετώπισα υπηρεσίες που απαρτίζονταν από ανθρώπους που δεν τους είχαν εμπιστευτεί ουσιαστικά για να αποδώσουν τα μέγιστα από πλευράς έργου. Στη δική μου αρμοδιότητα –για να το ξεκαθαρίζουμε– υπάρχουν τρεις από τις δυσκολότερες και φορτωμένες από πλευράς όγκου δουλειάς διευθύνσεις, δηλαδή Πολεοδομίας, Τεχνικής Υπηρεσίας και Πρασίνου. Πρώτο μου μέλημα ήταν να ενδυναμώσω την αυτοπεποίθηση των συνεργατών μου στις δύσκολες αυτές υπηρεσίες και το επόμενο να πέσουμε όλοι μαζί με τα μούτρα στη δουλειά. Αυτό μου απέδωσε μέχρι σήμερα, άριστη συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Επίσης αυτό που αντιμετώπισα ήταν το «ωστικό» κύμα των αποφάσεων της προηγούμενης διοίκησης που δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές με έφερε προ αδιεξόδου. Σε αυτές μου τις στιγμές αρωγός μου ήταν πάντα ο Δήμαρχος Ζωγράφου Κώστας Καλλίρης, ο οποίος με την ευφυΐα του, την αντίληψή του, την εμπειρία που διαθέτει και τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο ο ίδιος λειτουργεί, μου έδωσε εκείνες τις διεξόδους που μου ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για να προχωρήσω το έργο μου. Υπό αυτή την έννοια ναι, αισθάνομαι δικαιωμένος από την επιλογή μου αρχικά, να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του Κώστα Καλλίρη και εκ των υστέρων σαν στέλεχος της διοίκησης στη θέση που εκείνος μου έκανε την τιμή να με εμπιστευτεί. Ποιους στόχους θέτεις για τον ΟΤΑ Ζωγράφου; Ποιος είναι ο πολιτικός σχεδιασμός και φιλοσοφία για την επίτευξη αυτών των στόχων; Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω, διότι τις θέσεις δεν τις θέτω μόνος μου αλλά είναι αποτέλεσμα αργαστής συνεργασίας όλων των στελεχών της παράταξης στη οποία ανήκω. Αρχικός μας στόχος ήταν να

διαχειριστούμε με επιμέλεια τον Δήμο Ζωγράφου, να μπούμε σε μία πιο συνετή διαχείριση των πόρων του, να αποκαταστήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ δημοτών και Δήμου ενώ παράλληλα αντιμετωπίσαμε όλα τα κακώς γενόμενα και επωμιστήκαμε θέματα όπως το καυτό θέμα της Βίλας Ζωγράφου και όχι μόνο. Εκτιμώ λοιπόν ότι η πρώτη στόχευση πέτυχε και ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές του 2014 μας δίνει ικανό χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία ένα σύνολο δράσεων για τις οποίες ελπίζουμε ότι θα κριθούμε θετικά. Με την μέχρι τώρα εμπειρία σου, αισθάνεσαι να έχεις αναθεωρήσει πράγματα αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες που προκύπτουν; Ή αισθάνεσαι να βρίσκεσαι σε πορεία αναθεώρησης; Θα ήταν ανόητο και θα έδειχνε άνθρωπο μειωμένης αντίληψης εάν σας έλεγα ότι δεν διατηρώ την δυνατότητα μου και την ελευθερία μου, μέσα στις καταστάσεις, να έχω την κρίση και να μπορώ να αναθεωρώ και να επαναπροσδιορίζω τον σχεδιασμό μου στα σημεία που απαιτείται, ώστε να ανταπεξέρχομαι με επιτυχία τις ανάγκες που προκύπτουν. Σας αναφέρω λοιπόν σαν παράδειγμα αυτό που σας έλεγα στην προηγούμενή μου απάντηση. Όταν ανέλαβα χρειάστηκε να αναθεωρήσω τον αρχικό μου σχεδιασμό δεδομένου ότι, πριν μπω στη διοίκηση, δεν είχα επαρκή ενημέρωση για την χαοτική κατάσταση και την ολοκληρωτική έλλειψη οργάνωσης και δομημένου σχεδιασμού που αντιμετώπισα. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο διαχείρισης από την προηγούμενη διοίκηση.

Τι σε εμπνέει για να θέλεις να προσφέρεις στον Δήμο Ζωγράφου; Με την εμπειρία μου από ξένα πανεπιστήμια, οραματίζομαι την Πόλη μας, σαν την πράσινη πύλη - είσοδο στα δύο μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Θεωρώ άρρηκτα δεμένο το μέλλον της Πόλης μας με την ύπαρξη αυτών των δύο ιδρυμάτων. Οι νέοι άνθρωποι που συνεχώς ανανεώνονται σε αυτά τα ιδρύματα δίνουν ζωή στη «γερασμένη» Πόλη μας και ανάσα δημιουργίας, δημοκρατίας, ξενοιασιάς και ονείρων σε όλους μας. Πιστεύω παρά πολύ στη δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισσίων, τα οποία θα αγκαλιάζουν τον Δήμο μας, θα δίνουν διεξόδους στην καθημερινότητά μας, χώρους περιπάτου, άθλησης και χαράς των παιδιών μας. Αυτό αποτελεί τη δική μου έμπνευση. Αυτό είναι το δικό μου όραμα, όνειρο και επιθυμία. Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον και τι μπορείς να πετύχεις βασιζόμενος σε αυτό που χαρακτήρισες εσύ δικό σου όραμα; Δεδομένων των δύσκολων πολιτικών και οικονομικών συγκυριών προσπαθώ να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δουλεύουμε όλοι μαζί με κέφι και όρεξη για να πραγματοποιήσουμε σιγά - σιγά το όραμα μας για την Πόλη και τα παιδιά μας. Την Πόλη του Μέλλοντος που όλοι μαζί θέλουμε και δικαιούμαστε να έχουμε. Όσο για μένα προσωπικά μη μου στερείτε το δικαίωμα στο όνειρο και την ελπίδα.


6 ÐÏËÉÔÉÊÇ

Έ

νας νέος άνθρωπος στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος εδώ και δύο χρόνια δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του δημάρχου Κώστα Καλλίρη, με τις δικές του σκέψεις και προβληματισμούς. Ζητήσαμε την γνώμη του σχετικά με το πώς βιώνουν οι νέοι άνθρωποι την κρίση. Σε τι ελπίζουν, τι περιμένουν οι νέοι άνθρωποι ότι μπορεί να συμβεί; Έχω την άποψη ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, το μέγεθος του προβλήματος που βιώνει ο καθένας από εμάς τους νέους στην καθημερινότητα του, μπορεί να παρουσιαστεί μόνο με απλά και κατανοητά λόγια. Για αυτό το λόγο όταν μου ζητήθηκε να γράψω κάποια πράγματα, για το πώς βιώνει ένας νέος την κρίση, επέλεξα να αντιμετωπίσω το θέμα όσο πιο λιτά θα μπορούσα, παρουσιάζοντας με μικρά παραδείγματα τη δύσκολη καθημερινότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat στην Ελλάδα, τον Αύγουστο το ποσοστό ανεργίας των νέων έφτασε το 57%, όταν το ποσοστό της συνολικής ανεργίας έφτασε το 25,4%. Προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται στα νούμερα αυτά όσοι δουλεύουν και δεν πληρώνονται, αλλά και όσοι δεν δουλεύουν με πλήρες ωράριο. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκληρούς αριθμούς που όσο και αν κάποιοι δεν τους δέχονται εντούτοις παρουσιάζουν την ωμή πραγματικότητα της

ZΩγραφοΤυπία

ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁËÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ Ελλάδας του σήμερα, θα παρουσιάσω κάποια αδιάψευστα στοιχεία για τις «δήθεν» προοπτικές ενός νέου «καταρτισμένου» και πολλά υποσχόμενα επιστήμονα. Επέλεξα να αναφερθώ σε έναν νέο μηχανικό απόφοιτο πολυτεχνείου μιας και έχω προσωπική εμπειρία. Για να δούμε τις «πόρτες» που ανοίγονται για να εργαστεί ένας νέος, ο οποίος πριν 5 χρόνια τέλειωσε τις σπουδές: Δημόσιος τομέας, μοιάζει σαν να κερδίζεις το λαχείο με τις πολύ λίγες προσλήψεις που γίνονται. Ακόμα, όμως και αν βρεθεί τυχερός, η σύμβαση του θα είναι ορισμένου χρόνου που δύσκολα θα ξεπερνά το έτος και προφανώς με χρήματα που δεν θα ξεπερνούν ούτε τα 1000 ευρώ. Ιδιωτικός τομέας ως υπάλληλος σε ένα τεχνικό γραφείο ή εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση και αφού πρώτα σταθεί «τυχερός» και καταφέρει να βρει ένα τέ-

τοιο γραφείο, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα πληρώνεται κάθε μήνα και ο μισθός μετά βίας θα ξεπερνά τα 700 ευρώ. Να επιχειρήσει να ανοίξει το δικό του τεχνικό γραφείο. Λύση η οποία ακουγόταν τα τελευταία χρόνια ως η πλέον εύηχη στα αυτιά των νέων αποφοίτων μηχανικών δεδομένων και των οικονομικών κινήτρων και βοηθειών που θα μπορούσε να έχει από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ κατά το «στήσιμο» του γραφείου του. Πώς να το επιλέξει όμως κάποιος, όταν πέρα από την έλλειψη δουλειών, με το νέο φημολογούμενο φορολογικό σύστημα (26% επί όλου του ποσού, δηλαδή με το ίδιο ποσοστό που φορολογούνταν κάποιος που είχε εισόδημα 60.000 ευρώ), αλλά και με την επερχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (για τον συγκεκριμένο θα φτάνει τις 5.000 ευρώ το χρόνο ή αλλιώς στα 430 ευρώ τον μήνα, περίπου όσο ένας μισθός); Οι πιθανότητες να επιβιώσει ένα τέτοιο γραφείο εξανεμίζονται

Ç Âéùóéìüôçôá ôïõ Åëëçíéêïý ×ñÝïõò Oé åðéðôþóåéò ìßáò ðéèáíÞò ðôþ÷åõóçò ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôçí ÅíùìÝíç Åõñþðç

Ό

πως και ο πλέον αδαής περί την πολιτική μπορεί να αντιληφθεί, η κυβέρνηση που προέκυψε από τις διπλές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου 2012, είχε έναν και μοναδικό σκοπό. Να υλοποιήσει τις συμφωνίες που κατ αρχήν ψηφίστηκαν την 12/2/2012 και στην ουσία να «βάλει» τη χώρα σε ένα νέο Μνημόνιο, το τρίτο και πλέον επώδυνο. Δεν πρέπει να παραξενεύει πολλούς η σύνθεσή της. Ουσιαστικά, αποτελείται από σχηματισμούς που έχουν κοινή φιλοσοφία και αντίληψη περί την οικονομική πολιτική. Η μέχρι σήμερα στάση και των τριών στη Βουλή αυτό επιβεβαιώνει. Επιπλέον, η παρουσία Κουβέλη, εξασφαλίζει ένα ψευδεπίγραφο αριστερό άλλοθι, σε μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται για την κοινωνική της αναλγησία. Είναι προφανές, πως το χαλί που έστρωσαν οι Σημίτης Καραμανλής, για να μπει η χώρα στο μηχανισμό στήριξης υπό τον Παπανδρέου, δίνει απλόχερα τη δυνατότητα στο Σαμαρά και τους συν-εταίρους του, να εφαρμόσουν τα πλέον σκληρά και ανάλγητα μέτρα από υπάρξεως ελληνικού κράτους. Ξεκινώντας την ανάλυση αυτή, καλό είναι να εξεταστεί, σε γενικές γραμμές, η βιωσιμότητα του χρέους. Οι αλληλοαναιρούμε-

νες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, αποδεικνύουν ότι το ελληνικό χρέος ΔΕΝ είναι βιώσιμο, υπό τις παρούσες συνθήκες και με τις ακολουθούμενες πολιτικές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη έκθεση (αρχές του Οκτώβρη) του ΔΝΤ, που δημοσιοποιήθηκε στο Τόκυο ενόψει της ετήσιας συνεδρίασης της Παγκόσμιας Τράπεζας. Παρόλα αυτά, οι δανειστές απαίτησαν και επέτυχαν η κυβερνητική τρόικα να ψηφίσει τα μέτρα προκειμένου να λάβει το πακέτο διάσωσης των 31,5 δις, που φτάνει τα 44 δις, από τις καθυστερήσεις προηγούμενων δόσεων. Και πάλι, όμως, η καταβολή της δόσης καθυστερεί γιατί ΔΕΝ έχουν πειστεί για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό, μάλιστα είναι και το αγκάθι μεταξύ των μελών της τρόικας. Οι ΕΚΤ/ΕΕ πιστεύουν ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, ενώ το ΔΝΤ πιστεύει ότι δεν είναι και περιμένει να πειστεί για το αντίθετο. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Έχει παρέλθει η εποχή που όποιος μιλούσε για αναδιάρθρωση και διαγραφή, αντιμετωπιζόταν ως, στην καλύτερη περίπτωση, άσχετος ως προς τα οικονομικά θέματα, και στη χειρότερη ως ελλειμματικός σε σχέση

με το απαιτούμενο πατριωτικό ήθος. Τώρα όλοι βλέπουν τη μη βιωσιμότητα του χρέους μας. Από τη γερμανική πλευρά, η στρατηγική από του Γιάννη Αγγέλου τότε που ξέσπασε η κρίση είναι: κάνουμε το λιγότερο δυνατόν και παίρνουμε κάθε χώρα ως ξεχωριστή περίπτωση. Είναι μια στρατηγική που έχει μετατρέψει μια κρίση σε ένα δράμα. Αποδεικνύεται περίτρανα επίσης, ότι το πρόβλημα δεν είναι το χρέος της Ελλάδας και η βιωσιμότητά του, αλλά το χρέος των χωρών της Ευρωζώνης συνολικά. Η πρόταση της Γερμανίας για προσωρινή αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους δε βρίσκει σύμφωνο το ΔΝΤ, το οποίο επιθυμεί συνολική λύση για την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να πέφτει μέσα στο λάκκο που έσκαψε η Γερμανία για τις χώρες του Νότου, αλλά και όσες δεν υπακούουν τη γερμανική λογική με προτεσταντική ηθική. Μη λησμονούμε

χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα έξοδα γραφείου. Να επιλέξει να μεταναστεύσει σε κάποια άλλη χώρα. Δυστυχώς όμως και σε αυτή την περίπτωση, π.χ. στην Ευρώπη, τα χρήματα που θα εξοικονομήσει δεν θα είναι και πολύ περισσότερα από όσα θα εξοικονομούσε αν βρισκόταν στη χώρα μας, έμενε στους γονείς του και δεν είχε κοστοβόρες καθημερινές απαιτήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά του νομίσματος που δεν επιτρέπει στους νέους να εγκαταλείψουν την οικονομική «στήριξη» από την οικογένεια του, να κάνουν σχέδια, να δημιουργήσουν οικογένεια. Όμως, όπως σε κάθε νόμισμα υπάρχει και η άλλη όψη. Αυτή είναι η πιο αισιόδοξη και δημιουργική. Είναι η όψη που καθιστά την νέα γενιά κάθε εποχής κινητήριο μοχλό πίεσης για μεγαλύτερες και πιο ριζικές αλλαγές. Αυτή λοιπόν η πλευρά είναι και η ευθύνη της νέας γενιάς απέναντι στην κοινωνία, αλλά και στον ίδιο της τον εαυτό. …Ναι μπορεί τα απλά πράγματα που κάποιες δεκαετίες αποτελούσαν το αυτονόητο, τώρα να αποτελούν «πολυτέλεια»… αλλά κάποια στιγμή το τρένο της προόδου, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θα ξεκινήσει και η νέα γενιά δεν θα είναι απλά επιβάτης, αλλά οδηγός της νέας πραγματικότητας...

την υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας, ως προειδοποίηση, από τον οίκο Moody’s και την αναμενόμενη νέα υποβάθμισή της το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2013. Αυτά είναι μηνύματα και προάγγελοι και πιθανή απαρχή εξελίξεων. Το δίλημμα «ευρωπαϊκή Γερμανία ή γερμανική Ευρώπη» είναι η θηλιά στο λαιμό των λαών της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εφόσον το ευρώ ΔΕΝ εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός νομίσματος, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όπως επίσης, ότι ουδεμία νομισματική ένωση μπορεί να προηγηθεί πολιτικής ένωσης. Αυτόν τον παραλογισμό ζούμε εδώ και 10 χρόνια. Αυτός ο παραλογισμός έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Και θα οδηγηθεί σε χειρότερο σημείο, αν συνεχιστεί η αδιέξοδη πολιτική της Γερμανίας. Πλέον έχει την τύχη της Ευρώπης στα χέρια της. Ή καλύτερα, έχει στα χέρια της η Γερμανία της Μέρκελ τον τρόπο που θέλει να πεθάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι σήμερα όλοι έχουν πει «αλήθειες». Ουδείς τόλμησε να πει την ΑΛΗΘΕΙΑ, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Και όσο η Γερμανία αργεί να αποφασίσει, όλες οι εξελίξεις είναι πιθανές.


TAÎÉÄÉÁ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ 7

ZΩγραφοΤυπία

Ε

ΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ… Τι να πει και τι να γράψει κάποιος για την επιβλητική Βασιλεύουσα; Ποιος άραγε είναι εκείνος που μπορεί να την επισκεφτεί και να μην μαγευτεί από την αγέρωχη μεγαλοσύνη της; Η ιερή πόλη του Κωνσταντίνου, περήφανη πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, σήμερα ατενίζει το μέλλον της, κρατώντας μέσα της αναλλοίωτες τις μνήμες του παρελθόντος της, τις προβάλλει προκλητικά στους επισκέπτες της. Εκατομμύρια συρρέουν οι άνθρωποι από κάθε άκρη της γης να την θαυμάσουν και αυτή τους αγκαλιάζει ζεστά. Με αρώματα, χρώματα και μουσικές της Ανατολής. Ιεροί τόποι και των δύο θρησκειών Αγιά Σοφιά και Μπλε Τζαμί, οι αγορές και τα παζάρια της μοναδικά… Μία μείξη πολιτισμών ονειρική… για εμάς τους Έλληνες, κάθε φορά που πατάμε τα άγια της χώματα… μία μαχαιριά κατάστηθα, μία πληγή που την ραίνουν ροδόσταμο και μέλι…

«Σώπασε κυρά Δέσποινα, πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θα ‘ναι»… πόσο όμορφη και συνάμα αλαζονική κουβέντα χιλιοειπωμένη αφού τα σπίτια τα ελληνικά, τούρκικα είναι πια… όμως πολλά είναι αυτά που κρατάμε…πόνος, νόστος, πάθος, μίσος, και αγάπη συνάμα που δένει μεταξύ τους, τους δύο λαούς. Τούρκους και Έλληνες. Και από κοντά Κούρδοι και Αρμεναίοι. Ένα δέσιμο βαθύ και πολυαίωνο που κουβαλιέται σαν «κυτταρική μνήμη» απ’ όταν ζούσανε οι λαοί μαζί. Ευπρόσδεκτοι είμαστε! ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ… από την μία άκρη στην άλλη εδώ και καιρό, το παλιό «έδεσε» με το καινούργιο. Ένας μοντέρνος κόσμος με σύγχρονα κτίρια και

αρχιτεκτονικές συναντιέται και εναρμονίζεται με τις δομές του παρελθόντος. Ο φίλος μου ο Μετίν, –Τούρκος και μουσουλμάνος– μπροστά μου δεν λέει ποτέ Ιστανμπούλ, λέει πάντα Κωνσταντινούπολη. Το λέει με σεβασμό γιατί είναι ένας από αυτούς που γνωρίζουν ότι ποτέ δεν υπάρχει το μετά χωρίς το πριν. Τώρα

που πέρασαν χρόνια πολλά και σώπασαν τα όπλα, έσβησε το «υγρό πυρ» και ο πόνος από τον ξεριζωμό των Ελλήνων το ’22, τώρα μπορώ να σκέπτομαι για τον Τούρκο λίγο πιο ανθρώπινα. Αλήθεια ή ψέματα, δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με νοιάζει είναι ότι μπορώ να περιδιαβαίνω τους δρόμους της Πόλης, την αγορά του Κapali Karsi (Grand Bazaar) και από εκει την Αυγυπτιακή Αγορά μπαχαρικών δίπλα στο Γενί Τζαμί

για να διαλέξω αρωματικά βότανα, πικάντικα μπαχαρικά για να πλουτίσω τις μαγειρικές μου. Καφέ και τσάι… - Τέλεια! τι άλλο θα ‘θελα να δω; Προλαβαίνω; Ή μήπως το αεροπλάνο προσγειώνεται σε λίγο στην Αθήνα; - Πόσες μέρες πέρασαν; - Δεν θυμάμαι… ένα είναι σίγουρο… ότι θα ξανάρθω… ό,τι κι αν γίνει… εγώ θα ξαναρθώ! της Εύας Αργυρού


8 ÏÌÏÑÖÉÁ

ZΩγραφοΤυπία

O ìáãéêüò êüóìïò ôïõ åðáããåëìáôéêïý ìáêéãéÜæ âñßóêåôáé äßðëá óáò! Eêìåôáëëåõôåßôå ôïí!

Á

ðü ôï 1989 ç åôáéñßá KRYOLAN HELLAS óôç Ðáðáäéáìáíôïðïýëïõ 22, åîõðçñåôåß ôéò áíÜãêåò ôùí make up artists óôçí ôçëåüñáóç, ôïí êéíçìáôïãñÜöï, ôç ìüäá, ôï èÝáôñï, ôï body painting, ôá óðÝóéáë åöÝ êáé ü÷é ìüíï. Ç KRYOLAN åßíáé ãíùóôÞ: • ãéá ôçí åîáéñåôéêÞ ðïéüôçôá ôùí ðñïúüíôùí ôçò • ôçí ôåñÜóôéá ãêÜìá -16000 êùäéêïß- ðïõ äéáèÝôåé • ôç óõíå÷Þ åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá ãéá äçìéïõñãßá êáéíïôüìùí ðñïúüíôùí óå üëá ôá ðåäßá ôïõ åðáããåëìáôéêïý ìáêéãéÜæ ¹ôáí ç åôáéñßá ðïõ áíÝëáâå êáé Ýâáøå ìå ôá ðñïúüíôá ôçò 400 performers óôçí ôåëåôÞ Ýíáñîçò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôçò ÁèÞíáò ôï 2004. Áõôü ðïõ ßóùò äåí åßíáé ãíùóôü åßíáé üôé ç åôáéñßá äéáèÝôåé ôá ðñïúüíôá ôçò êáé óôï åõñý êïéíü! Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ÊRYOLAN äçìéïýñãçóå åéäéêÝò óåéñÝò make up åîáéñåôéêÞò ðïéüôçôáò êáé áíôï÷Þò óå åëêõóôéêÝò óõóêåõáóßåò éäáíéêÝò ãéá êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç.

Óôï ÷þñï ôçò ìðïñåßôå íá åîõðçñåôçèåßôå: • ¼óåò åíäéáöÝñåóôå ãéá Ýíá Üøïãï êáé áðüëõôá óôáèåñü ìáêéãéÜæ. • ¼óåò èÝëåôå íá ôïëìÞóåôå íá êÜíåôå ìüíåò óáò ôï ìáêéãéÜæ óáò ôçí çìÝñá ôïõ ãÜìïõ óáò. • ¼óåò êáé üóïé Ý÷ïõí äåñìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá áðï÷ñùìáôéóìïý üðùò ëåýêç, áêìÞ, óçìÜäéá åê ãåíåôÞò, øùñßáóç, ÷ëüáóìá, ïõëÝò ê.Ü. (ìå êëåßóéìï ñáíôåâïý) • Ãéáôß, íáé! ÕðÜñ÷åé áðüëõôá óôáèåñü êáé êáëõðôéêü õðü áëëåñãéêü make up ãéá íá êáëýøåé ïðïéïäÞðïôå äåñìáôéêü ðñüâëçìá. • ¼óïé èÝëïõí íá êñýøïõí Ýíá ôáôïõÜæ Þ üóïé èÝëïõí íá áðïêôÞóïõí Ýíá ôáôïõÜæ ãéá êÜðïéåò ìÝñåò. • ¼óïé èÝëïõí íá êÜíïõí ìßá îå÷ùñéóôÞ åìöÜíéóç ôé ò áðüêñéåò ìå ðñïúüíôá áðüëõôá áóöáëÞ êáé õðïáëëåñãéêÜ. • ¼óïé íçðéáãùãïß êáé äÜóêáëïé äïõëåýïõí ìå ôá ðáéäéÜ åßôå óå èåáôñéêÝò ðáñáóôÜóåéò åßôå ìáèáßíïíôáò ôá íá ìåôáìïñöþíïíôáé ìå ôç æùãñáöéêÞ ðñïóþðïõ (face painting). ÐáñÝ÷ïíôáé êáé åéäéêÜ óåìéíÜñéá ãéá åêìÜèçóç ôùí áíôßóôïé÷ùí ôå÷íéêþí).

ÅéäéêÜ ôþñá óôéò ãéïñôÝò åóåßò ðïõ èÝëåôå íá åíôõðùóéÜóåôå Þ áðëÜ íá åßóôå üóï ãßíåôå ðéï üìïñöåò ìðïñåßôå íá åðéóêåöôåßôå ôçí KRYOLAN Ôñßôç, ÐÝìðôç êáé ÐáñáóêåõÞ 5.00 ìå 8.00 ôï áðüãåõìá êáé íá æçôÞóåôå óõìâïõëÝò áðü ôïí make up artist ôçò åôáéñßáò ãéá ôï ìáêéãéÜæ óáò ! ÏðïéáäÞðïôå áãïñÜ óáò åö üóïí Ý÷åôå ìáæß óáò ôï åêðôùôéêü êïõðüíé ôçò åöçìåñßäáò èá Ý÷åé 20% Ýêðôùóç. ÊRYOLAN HELLAS EÐÅ Ðáðáäéáìáíôïðïýëïõ 22, 115 28 ÁèÞíá Ôçë.: 210 7249961 - 210 7258087, Fax.: 210 7225105 www.kryolanhellas.gr www.facebook.com/kryolanhellas e-mail: info@kryolanhellas.gr ¿ñåò ëåéôïõñãßáò: ÄåõôÝñá & ÔåôÜñôç 10.00 ð.ì. - 18.00 ì.ì. Ôñßôç, ÐÝìðôç, ÐáñáóêåõÞ 10.00 ð.ì. - 20.00 ì.ì. ÓÜââáôï 10.00 ð.ì. - 15.00 ì.ì.

Σε οποιαδήποτε αγορά σας εφόσον έχετε μαζί σας το εκπτωτικό κουπόνι της εφημερίδας θα έχετε 20% έκπτωση ÊRYOLAN ÇÅLLAS: Ðáðáäéáìáíôïðïýëïõ 22, ÁèÞíá | Ô: 210 7249961 - 210 7258087 É www.kryolanhellas.gr

Ó

ôçí êáñäéÜ ôïõ Êåíôñéêïý ÆùãñÜöïõ, óôçí ïäü ÉÜóïíïò ÌáñÜôïõ êáé óôç äéáóôáýñù-

óç ìå ôçí Ëåùöüñïõ ÐáðÜãïõ, Ýíáò ðñïóåãìÝíïò, ìïíôÝñíïò ÷þñïò ðïõ èá óáò êÜíåé íá

áéóèáíèåßôå Üíåôá áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ! Áéôßá; Ï ÉïñäÜíçò Èáëáóóéíüò êáé ç ïìÜäá ôïõ! ðïõ èá óáò ìáãÝøïõí ìå ôçí Üøïãç åðáããåëìáôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõò. ¸íáò ÷þñïò êáé Üíèñùðïé ðïõ èá áãêáëéÜóïõí æåóôÜ ôéò åðéèõìßåò óáò ãéá áíáíÝùóç Þ êáé ôçí óùóôÞ äéáôÞñçóç ôïõ óôõë ðïõ èÝëåôå ãéá ôá ìáëëéÜ óáò! Ç ðåñéðïßçóç èá åßíáé Üøïãç áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ, ðïõ èá âñåèåßôå óôïí ëïõôÞñá ìå Ýíáí åõåñãåôéêü ìáóÜæ êåöáëÞò êáé ìå ôá ìïíáäéêÜ ðñïúüíôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï Èáëáóóéíüò ãéá ôéò ðåëÜôéóóÝò ôïõ, ôá ðñïúüíôá Paul Mitchel ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðáãêïóìßùò êáé áðü óôáñ ôïõ ×üëõãïõíô!!! ÌåôÜ áðü áõôü èá Ý÷åôå ôçí äõíáôüôçôá íá áöåèåßôå óôá ÷Ýñéá ôïõ äçìéïõñãïý-êïììùôÞ… ðïõ ìðïñåß íá óáò äþóåé éäÝåò ãéá ôçí áíáíÝùóç ôùí ìáëëéþí óáò áðü ôï êïýñåìá Ýùò ôï

-20%

÷ñþìá…åìðéóôåõèåßôå ôïí! ¸÷åé Ýíáí ìïíáäéêü ôñüðï íá äçìéïõñãåß ìßá íÝá åìöÜíéóç ãéá ôá ìáëëéÜ óáò. ÁõôÞ ôçí ìïíáäéêüôçôá ôïõ ôçí ðñïóäßäåé ç ëáìðåñÞ ðñïóùðéêüôçôá ôïõ êáé ç áãÜðç ðïõ Ý÷åé ãéá ôçí ÔÝ÷íç ôçò ÊïììùôéêÞò. Åêåßíï üìùò ðïõ êÜíåé ðéï ðñïêëçôéêÞ ôçí üëç äéáäéêáóßá åßíáé ïé åêðëçêôéêÝò ôéìÝò ôïõ êáôáóôÞìáôïò êáé ïé ìïíáäéêÝò ðñïóöïñÝò ðïõ ãßíïíôáé óå êÜèå ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï áëëÜ êáé ãéá ôçí ðåñßïäï ôùí Ãéïñôþí. ÄéêÞ ìáò ðñüôáóç íá âéáóôåßôå! Ôþñá ðïõ ðëçóéÜæïõí ïé ÃéïñôÝò, äþóôå óôïí åáõôü óáò ôçí ðïëõôÝëåéá ìßáò éäáíéêÞò ðåñéðïßçóçò Þ ìßáò åðéôõ÷çìÝíçò áëëáãÞò! Êáé ãéá íá ôï êÜíïõìå áêüìç ðéï èåëêôéêü, æçôÞóáìå êáé ðåôý÷áìå íá ìáò ðáñá÷ùñÞóåé ï ÉïñäÜíçò ìßá extra ðñïóöïñÜ ãéá üëåò ôéò áíáãíþóôñéåò áëëÜ êáé ôïõò áíáãíþóôåò ôçò Æùãñáöïôõðßáò.


ÕÃÅÉÁ 9

ZΩγραφοΤυπία

ÍÝåò Ôå÷íéêÝò ÅîùóùìáôéêÞò Ãïíéìïðïßçóçò & ÄùñåÜ Ùáñßùí Ó

ôçí åîùóùìáôéêÞ ãïíéìïðïßçóç ìåãÜëç óçìáóßá óôçí åðéôõ÷ßá Ý÷åé ç ðïéüôçôá ôùí åìâñýùí ðïõ ìåôáöÝñïõìå óôçí ìÞôñá. ¼ôáí Ý÷ïõìå áñêåôÜ Ýìâñõá åê ôùí ïðïßùí íá äéáëÝîïõìå ôá 2-3 ðïõ èá ìåôáöÝñïõìå óôçí ìÞôñá ìÝ÷ñé ôþñá ôçí áðÜíôçóç ìáò ôçí Ýäéíå ç ìïñöïëïãßá.

H ìÝèïäïò metabolomics åßíáé ìßá ìç ðáñåìâáôéêÞ ôå÷íéêÞ ç ïðïßá ìÝóù ôçò ìåôáâïëïìéêÞò áíÜëõóçò ôïõ åìâñýïõ åëÝã÷åé ôçí âéùóéìüôçôá ôïõ êáé êáôÜ ðüóïí áõôü ìðïñåß íá äþóåé åãêõìïóýíç. Ç ìÝèïäïò áõôÞ óå óõíäõóìü ìå ôçí ìïñöïëïãßá ôïõ åìâñýïõ ìáò âïçèÜåé íá äéáëÝîïõìå ôá êáëýôåñá Ýìâñõá êáé íá áõîÞóïõìå ôéò ðéèáíüôçôåò åðéôõ÷ßáò. Áðü Ýñåõíåò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ìå ôçí ìÝèïäï áõôÞ ìðïñåß íá ðñïâëåöèåß åÜí Ýíá Ýìâñõï ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå åãêõìïóýíç óå ðïóïóôü ðåñßðïõ 85%. Èá ðñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé áõôÞ ç ìÝèïäïò áöïñÜ êõñßùò æåõãÜñéá ìå éêáíïðïéçôéêü áñéèìü åìâñýùí üðïõ Ý÷ïõìå ôçí äõíáôüôçôá ôçò åðéëïãÞò. Åðßóçò áðü ôï 1992 åöáñìüæåôáé ç ôå÷íéêÞ ICSI êáôÜ ôçí ïðïßá åéóÜãïõìå Ýíá óðåñìáôïæùÜñéï ìÝóá óôï ùÜñéï óå ðåñéðôþóåéò êáêÞò ðïéüôçôáò óðÝñìáôïò ìå ðïëý êáëÜ áðïôåëÝóìáôá. Ìå áõôÞ ôçí ìÝèïäï ðïëëïß Üíäñåò áêüìá êáé áõôïß ðïõ Ý÷ïõí áæùïóðåñìßá Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá áðïêôÞóïõí ðáéäß.

Ç

éáôñéêÞ åðéóôÞìç áðü ôá áñ÷áßá ÷ñüíéá óôü÷åõå óôçí ßáóç ôùí ðáèÞóåùí áëëÜ êáé ôçí ðñüëçøç áõôþí. Ìå ôï ðÝñáóìá ôùí åôþí õðÞñîå ðñïóðÜèåéá ãéá äéá÷ùñéóìü ôçò åðéóôÞìçò óå ìéá ðëåéÜäá åéäéêïôÞôùí ìå åîåéäéêåõìÝíï áíôéêåßìåíï ãéá ôçí ïñèüôåñç äéÜãíùóç êáé áíôéìåôþðéóç ôùí ðáèÞóåùí. ÓÞìåñá óôçí éáôñéêÞ õðÜñ÷ïõí 38 åéäéêüôçôåò êáé áñêåôÝò õðïåéäéêüôçôåò ìå óôü÷ï ôï êáëýôåñï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá. Ìéá áðü áõôÝò ôéò åéäéêüôçôåò åßíáé êáé ç ïõñïëïãßá ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü 6 õðïåéäéêüôçôåò, ôçí ïõñïãåííçôéêÞ ïãêïëïãßá, ôçí ãõíáéêïëïãéêÞ ïõñïëïãßá, ôçí ðáéäïïõñïëïãßá, ôçí åíäïïõñïëïãßá, ôçí áíäñïëïãßá êáé ôçí íåõñïïõñïëïãßá. Ìå ôé áó÷ïëåßôáé üìùò ï ïõñïëüãïò; Ï ïõñïëüãïò áó÷ïëåßôáé ìå ôçí ìåëÝôç, äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí ðáèÞóåùí ôïõ ïõñïðïéçôéêïý óõóôÞìáôïò áíäñþí êáé ãõíáéêþí êáèþò êáé ôïõ ãåííçôéêïý óõóôÞìáôïò ôùí áíäñþí. Ôï ïõñïðïéçôéêü óýóôçìá áðïôåëåßôáé áðü ôïõò íåöñïýò êáé ôïõò ïõñçôÞñåò (áíþôåñï ïõñïðïéçôéêü óýóôçìá) ôçí ïõñïäü÷ï êýóôç, ôïí ðñïóôÜôç áäÝíá êáé ôçí ïõñÞèñá (êáôþôåñï ïõñïðïéçôéêü) êáèþò êáé ìå ðáèÞóåéò ôïõ ðÝïõò, ôùí üñ÷åùí, ôùí åðéäéäõìßäùí, ôùí óðåñìáôéêþí ðüñùí, ôùí óðåñìáôïäü÷ùí êýóôåùí êáé ôùí åêóðåñìáôéóôéêþí ðüñùí (ãåííçôéêü óýóôçìá Üññåíïò). Ðüôå ðñÝðåé íá áðåõèõíèþ óå Ýíáí ïõñïëüãï; Ôïí ïõñïëüãï ðñÝðåé íá ôïí åðéóêåðôüìáóôå üôáí Ýíá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá üñãáíá íïóÞóïõí. ÊÜðïéåò áðü ôéò óõíçèÝóôåñåò ðáèÞóåéò åßíáé áõôÝò ôïõ ðñïóôÜôç (êáëïÞèçò õðåñðëáóßá, ðñïóôáôßôéäá), ôçò ïõñÞèñáò (óôåíþìáôá), ôùí íåöñþí (êýóôåéò, êáëïÞèåéò üãêïé), ç ëéèßáóç ôïõ ïõñïðïéçôéêïý (íåöñþí, ïõñçôÞñùí, êýóôåùò), ïé ëïéìþîåéò (êõóôßôéäåò, ïñ÷åïåðéäéäõìßôéäåò), ôá íåïðëÜóìáôá, ç õðïãïíéìüôçôá êáé ç óôõôéêÞ äõóëåéôïõñãßá Ï ïõñïëüãïò áó÷ïëåßôáé êáé ìå ãõíáßêåò; Óôï åõñý êïéíü ï ïõñïëüãïò åßíáé ãíùóôüò ùò ï éáôñüò ôùí

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÁËÉÁÍÔÆÇÓ, MD MRCOG DFFP Ï Ðáíáãéþôçò ÊáëéáíôæÞò ìáéåõôÞñáò-ãõíáéêïëüãïò, åîåéäéêåõìÝíïò óôçí åîùóùìáôéêÞ ãïíéìïðïßçóç ìå ðïëëÜ ÷ñüíéá åìðåéñßáò óôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé óôï åîùôåñéêü áðáíôÜ êáé äßíåé ïõóéáóôéêÝò äéåîüäïõò óå üóïõò ïíåéñåýïíôáé áëëÜ ãéá êÜðïéï ëüãï äåí Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá áðïêôÞóïõí ðáéäß. Äßíåé åëðßäá óôïõò õðïøÞöéïõò ãïíåßò áíáëýïíôáò üëåò ôéò ÍÝåò Ôå÷íéêÝò ÅîùóùìáôéêÞò Ãïíéìïðïßçóçò åíþ ìáò åîçãåß ìå ëßãá ëüãéá ôçí ÄùñåÜ Ùáñßùí. Ìå ôçí ôå÷íéêÞ IMSI Ý÷ïõìå ôçí äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõìå ôá êáëýôåñá óðåñìáôïæùÜñéá ìå ôçí ÷ñÞóç åíüò íÝïõ ìéêñïóêïðßïõ õøçëÞò áíÜëõóçò ðåñßðïõ 5 öïñÝò êáëýôåñïõ áðü áõôü ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå ìÝ÷ñé ôþñá óôçí åîùóùìáôéêÞ ãïíéìïðïßçóç. Ç ìÝèïäïò áõôÞ ìðïñåß íá åöáñìïóôåß óå Üíäñåò ðïõ Ý÷ïõí åðáíåéëçììÝíåò áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò IVF åíþ öáßíåôáé áðü Ýñåõíåò üôé ìåéþíïíôáé êáé ôá ðïóïóôÜ áðïâïëþí. Ç ÄùñåÜ Ùáñßùí åßíáé ìßá ìÝèïäïò ìå ôçí ïðïßá ðïëëÜ æåõãÜñéá Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá áðïêôÞóïõí ðáéäß. Ç ìÝèïäïò áõôÞ åöáñìüæåôáé êõñßùò óôéò êÜôùèé ðåñéðôþóåéò: • ðñüùñç åììçíüðáõóç

¼ëåò ïé äüôñéåò ùáñßùí åßíáé êÜôù áðü 35 åôþí êáé õðïâÜëëïíôáé óå óåéñÜ áéìáôïëïãéêþí êáé Üëëùí åîåôÜóåùí. Óôçí äùñåÜ ùáñßùí ç äüôñéá ëáìâÜíåé ïñìïíïèåñáðåßá ìå óêïðü ôç äéÝãåñóç ôùí ùïèçêþí þóôå íá ðáñÜãåé ðïëëÜ ùÜñéá. Ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí äüôñéá ç ëÞðôñéá ëáìâÜíåé êáôÜëëçëç áãùãÞ þóôå íá ðñïåôïéìáóôåß ôï åíäïìÞôñéï íá äå÷èåß ôá Ýìâñõá. ¼ôáí ç äéÝãåñóç ôùí ùïèçêþí ôçò äüôñéáò öôÜóåé óôï åðéèõìçôü åðßðåäï ôüôå ãßíåôáé ùïëçøßá êáé óôçí óõíå÷åßá ç ãïíéìïðïßçóç ôùí ùáñßùí ôçò äüôñéáò ìå ôï óðÝñìá ôïõ óõæýãïõ. ÌåôÜ áðü äõï Þ ôñåéò çìÝñåò ãßíåôáé ç åìâñõïìåôáöïñÜ (ç ôïðïèÝôçóç ôùí åìâñýùí óôçí ìÞôñá ôçò ëÞðôñéáò) êáé óå ðåñßðïõ 12 -13 çìÝñåò áñãüôåñá ãßíåôáé ôï ôåóô êõÞóåùò.

• ãõíáßêåò ìå óôåéñüôçôá ëüãù êáñêßíïõ • ýðáñîç ãåíåôéêþí äéáôáñá÷þí • ðñï÷ùñçìÝíç çëéêßá • ðïëëÝò áðïôõ÷çìÝíåò ðñïóðÜèåéåò åîùóùìáôéêÞò ãïíéìïðïßçóçò Þ öôù÷Þ áíôáðüêñéóç ôùí ùïèçêþí óôçí ïñìïíïèåñáðåßá Ôá ðïóïóôÜ åðéôõ÷ßáò óôçí äùñåÜ ùáñßùí åßíáé õøçëÜ (4050%) êáé óçìáíôéêü ñïëü ðáßæåé ï óùóôüò óõíôïíéóìüò ëÞðôñéáò êáé äüôñéáò êáèþò êáé ç êáëÞ ðñïåôïéìáóßá ôïõ åíäïìÞôñéïõ.

Ãíùñßæïíôáò ôïí Ïõñïëüãï

áíäñþí. Ïé ãõíáßêåò Üëëùóôå Ý÷ïõí ôïí ãõíáéêïëüãï. ËÜèïò! Ï ïõñïëüãïò áó÷ïëåßôáé åêôüò áðü ôï ãåííçôéêü óýóôçìá ôùí áíäñþí êáé ìå ôï ïõñïðïéçôéêü óýóôçìá ôüóï ôïõ Üíäñá üóï êáé ôçò ãõíáßêáò, Üñá ï ìýèïò êáôáññßðôåôáé. Áí äéáãíùóèåß ìéá íüóïò êáé ÷ñåéÜæåôáé ÷åéñïõñãéêÞ èåñáðåßá ðïõ áðåõèýíïìáé ìåôÜ; Ïé ðáèÞóåéò ôïõ ïõñïðïéçôéêïý åßíáé ðïëëÝò. ÊÜðïéåò áíôéìåôùðßæïíôáé åðáñêþò ìå óõíôçñçôéêÞ-öáñìáêåõôéêÞ èåñáðåßá, êÜðïéåò üìùò ÷ñÞæïõí ÷åéñïõñãéêÞò áðïêáôÜóôáóçò. Ï ïõñïëüãïò åßíáé ÷åéñïõñãüò êáé åßíáé ï êáèýëéí áñìüäéïò íá ôéò áíôéìåôùðßóåé. ¸÷ïíôáò ìéá ïõóéáóôéêÞ åêðáßäåõóç óôï áíôéêåßìåíï ôïõ åßíáé éêáíüò íá ìåëåôÞóåé íá áíôéìåôùðßóåé êáé íá èåñáðåýóåé áõôÝò ôéò ðáèÞóåéò. Óå ðïéåò ðåñéðôþóåéò åðéóêÝðôïìáé Ýíáí ïõñïëüãï; Ôïí ïõñïëüãï ôïí åðéóêÝðôïìáé åßôå ãéá ôïí ðñïëçðôéêü Ýëåã÷ï ôùí ïñãÜíùí ôïõ ïõñïðïéçôéêïý (ð.÷. ðñïóôÜôçò), åßôå áìÝóùò ìüëéò ðáñïõóéáóôåß êÜðïéï óýìðôùìá (ð.÷. óõ÷íïïõñßá,íõ÷ôïõñßá,

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîùóùìáôéêÞ Þ ôçí äùñåÜ ùáñßùí èá âñåßôå óôçí åðßóçìç éóôïóåëßäá ôïõ ãéáôñïý Ðáíáãéþôç ÊáëéáíôæÞ: www.fertilitycare.gr Þ óôï ãñáöåßï ôïõ: Óéíþðçò3, Ðýñãïò Áèçíþí, ôçë.: 210 7717726.

áéìáôïõñßá), åßôå üôáí Ý÷åé äéáãíùóèåß ìéá ðÜèçóç ôïõ ïõñïðïéçôéêïý áðü ôïí ðáèïëüãï Þ ôïí ïéêïãåíåéáêü éáôñü. Ôé åßíáé ç ðñüëçøç; Ìå ôïí üñï ðñüëçøç åííïïýìå ôçí ðåñéïäéêÞ ðáñáêïëïýèçóç ôïõ áôüìïõ áðü ôïí éáôñü ðñéí áõôüò íïóÞóåé. Ï óôü÷ïò ôçò ðñüëçøçò åßíáé ç ðñüùñç äéÜãíùóç ìéáò íüóïõ Þ ç áðïöõãÞ áõôÞò ìå ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ éáôñïý (äéáéôéôéêÝò-äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò, ôñüðïò æùÞò, ðåñéâáëëïíôéêïß ðáñÜãïíôåò ê.Ü.). ÅðéðëÝïí ôçò ðñüëçøçò äåí ðñÝðåé íá ðáñáâëÝøïõìå ôçí óçìáóßá ôçò ðáñáêïëïýèçóçò (followup) ôïõ áôüìïõ Üðáî êáé íïóÞóåé. Ï éáôñüò ïöåßëåé íá åíçìåñþóåé ôïí áóèåíÞ ðùò ìåôÜ áðü ìéá öáñìáêåõôéêÞ Þ ÷åéñïõñãéêÞ èåñáðåßá èá ðñÝðåé íá åíôá÷èåß óå ðñüãñáììá ðáñáêïëïýèçóçò ôï ïðïßï áíÜëïãá ìå ôçí ðÜèçóç äéáñêåß áðü ìåñéêÝò çìÝñåò åþò êáé ÷ñüíéá ìå áéìáôïëïãéêÝò, åíäïóêïðéêÝò Þ áðåéêïíéóôéêÝò åîåôÜóåéò. Óêïðüò ôçò ðáñáêïëïýèçóçò åßíáé ï Ýëåã÷ïò ãéá ôçí åðéôõ÷Þ Ýêâáóç ôçò èåñáðåßáò, ç ôá÷ýôåñç äéÜãíùóç õðïôñïðÞò ôçò íüóïõ ðïõ èá ïäçãÞóïõí óôçí áýîçóç ôïõ ðñïóäþêéìïõ åðéâßùóçò êáé ôçò âåëôßùóçò ôçò ðïéüôçôáò ôçò æùÞò ôïõò. Óå ðïéåò åîåôÜóåéò ìáò õðïâÜëëåé Ýíáò ïõñïëüãïò; Ôá üðëá ôïõ ïõñïëüãïõ ãéá ôçí ìåëÝôç êáé ôçí äéÜãíùóç ôùí ðáèÞóåùí ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôïõ åßíáé ôï PSA (ðñïóôáôéêü áíôïãüíï), åîåôÜóåéò ïýñùí (ãåíéêÞ/êáëëéÝñãåéá/êõôôáñïëïãéêÝò), ãåíéêÞ áßìáôïò, âéï÷çìéêÝò åîåôÜóåéò áßìáôïò, åíäïóêüðçóç (ïõñçèñïêõóôåïóêüðçóç), õðÝñç÷ïò (íåöñþí, êýóôåùò, ðñïóôÜôç), áîüíéêÞ/ìáãíçôéêÞ ôïìïãñáößá, óðéíèçñïãñÜöçìá (íåöñþí,ïóôþí), êáëëéÝñãåéá óðÝñìáôïò, óðåñìïäéÜãñáììá ê.Ü. ÊïíáíäñÝáò Ê. ÁíäñÝáò MD, ×åéñïõñãüò Ïõñïëüãïò ÊÜôï÷ïò ôïõ äéðëþìáôïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÏõñïëïãêÞò Åôáéñßáò-FEBU Õð. ÄéäÜêùñ Ðáí/ìßïõ Áèçíþí, ÅðéìåëçôÞò ¢ ÏõñïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò Íïó. Õãåßá

Ïýëùö ÐÜëìå 33, ÆùãñÜöïõ 15772 Ôçë.: 210 7717155 - Êéí.: 697 3044060


10 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ

ZΩγραφοΤυπία

ÔÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ

ÊÙÓÔÁÓ ÃÁÂÑÁÓ: «Åßìáóôå óêëÜâïé óôï êåöÜëáéï. ÔñÝìïõìå üôáí äåß÷íåé íá Ý÷åé ðñïâëÞìáôá. ×áéñüìáóôå üôáí áõîÜíåôáé êáé èñéáìâåýåé. Ðïéïò èá ìáò åëåõèåñþóåé; ÌÞðùò èá Ýðñåðå íá äïêéìÜóïõìå íá ôï êÜíïõìå ìüíïé ìáò; Áí ü÷é, ôï ëéãüôåñï ðïõ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå åßíáé íá ãíùñßóïõìå áõôïýò ðïõ ôï õðçñåôïýí êáé íá êáôáëÜâïõìå ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôï êÜíïõí».

Οι

προθέσεις της νέας ταινίας του Κώστα Γαβρά −μέσα από μία συνταρακτική μυθοπλασία− είναι να καταδείξει τον σκληρό κόσμο του καπιταλισμού με τις ανίερες συναλλαγές, βασισμένος στο βιβλίο του Οσμόν. Εκεί χρησιμοποιεί τον κεντρικό ήρωα της ταινίας τον Μαρκ Τουρνεϊγ ο οποίος από δεξί χερί του ιδιοκτήτη μίας διεθνούς Τράπεζας, βρίσκεται στη θέση του πρόεδρου του ΔΣ. Αυτή η αλλαγή τον μετατρέπει σε ένα σκληρό, αδίστακτο τραπεζίτη. Ο Μαρκ Τουρνεϊγ, τον οποίο υποδύεται ο Gud Elmaleh, πέφτει μέσα σε μία «μεθυστική» παγίδα χρήματος και εξουσίας. Μέσα από τον ήρωα, ο Γαβράς μας διηγείται τα παρασκήνια ενός παράλληλου κόσμου με τον δικό μας, που όλοι μας τον «οσμιζόμαστε» ή τον φανταζόμαστε αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα να τον προσεγγίσουμε. Η ιστορία −αν και μυθοπλασία− μοιάζει επώδυνα αληθινή. Με το δυνατό και επίκαιρο του θέματος, η ταινία κατατάσσεται στις καλύτερες της χρονιάς. Συμμετείχε στο διαγωνιστικό μέρος του Σαν Σεμπαστιάν και στο φεστιβάλ του Τορόντο ενώ ήδη έχει προβληθεί στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έχει προβληθεί στις γαλλικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου 2012. Στην Ελλάδα αναμένεται να προβληθεί τα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου σε διανομή ODEON. από τον Γιάννη Βαγγελάτο

AVEC 4 Ìßá ìïíôÝñíá ðñüôáóç äéáóêÝäáóçò ãéá ôçí Ðüëç ôïõ ÆùãñÜöïõ. ¸íáò åîáéñåôéêÜ äéáìïñöùìÝíïò ÷þñïò ìå åðßðëùóç óå ãÞéíåò áðï÷ñþóåéò ëåéôïõñãåß all day and night long! Óôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò ëåéôïõñãåß óáí lounge bar ìå ðïëý êáëÜ åðéëåãìÝíç ìïõóéêÞ êáé light ãåýìáôá êáé óáëÜôåò åíþ, ôá ðåñéóóüôåñá âñÜäéá ìåôáôñÝðåôáé óå êáíïíéêü bar ìå «øáãìÝíåò» ìïõóéêÝò åðéëïãÝò ðïõ õðüó÷ïíôáé áíåðáíÜëçðôåò íý÷ôåò äéáóêÝäáóçò!!! Ãéá üëï ôï ìÞíá ÄåêÝìâñéï Þäç ïé õðåýèõíïé ôïõ Avec 4 äéïñãáíþíïõí íõ÷ôåñéíÜ happenings êåöéïý ìå åëëçíéêÞ êáé îÝíç ìïõóéêÞ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéóêåöôåßôå ôéò óåëßäåò ôïõ AVEC 4 óôï FACEBOOK! ÊáëÞ äéáóêÝäáóç!!!


ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 11

ZΩγραφοΤυπία

ÁõôïâéïãñáöéêÝò ÓêÝøåéò Äçìéïõñãßáò Λ

ένε… πως τα έργα Τέχνης… Τέχνη… μάντρα… φυστίκια… παιδική περιέργεια…ένστικτο… πορεία… σκηνοθέτης… σπουδές… ζωή… απογοήτευση… κοπάνες από σχολειό…το καπέλο του σχολειού στην κωλοτσέπη… κούρεμα… ταινίες δράσης… μπουλούκια θεατρικά… κι όλα αυτά τα έβλεπα, τα παρακολουθούσα… από ένστικτο; Ένας επαρχιώτης που κατέληξε και τέλειωσε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και από κει στην Αγγλία για σπουδές θεάτρου και κινηματογράφου…. Όντως ήταν ένστικτο; Τι ήταν τελικά; Μία πορεία ζωής; - Γίνονται (τέχνη) από έναν άνθρωπο που διακρίνεται από την φύση του; - Είναι η απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας; Αυτής της δραστηριότητας που λέγεται καλλιτέχνης; - Αυτός ο καλλιτέχνης πού πίστευα καί πιστεύω ότι ήμουνα και που οι άλλοι τον θαυμάσανε; Εχει μέσα κάτι το θεϊκό; Μαγικό; Κι όπως έγραψε ο Γκόργκι: «Ο καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος που επεξεργάζεται τις προσωπικές και υποκειμενικές εντυπώσεις του και κάνοντας τες αντικειμενικές, τις απεικονίζει σε δικές του φόρμες». Όταν ήμουνα πιτσιρικάς στο «χωριό μου» –τη Λαμία– θυμάμαι ότι πολλές φορές σκαρφάλωνα σε μάντρες, πουλούσα φυστίκια στα διαλλείματα, έκανα τα πάντα για να «τρυπώσω» με κάποιο τρόπο για να δω μία ταινία ή κάποια παράσταση από κάποιο θεατρικό μπουλούκι…για μένα ήταν ο τρόπος –ίσως μονοπάτι μεθυσιού– ενός μεθυσιού που προέκυπτε από ένστικτο και που με οδήγησε να γίνω σκηνοθέτης.

Στην πορεία ανακάλυψα ότι η αποστολή του καλλιτέχνη είναι να «προκαλεί», ρίχνοντας φως στις ψυχές των ανθρώπων. Άρα λοιπόν το ότι εγώ πιτσιρικάς –από παρόρμηση ανεξήγητη για μένα τότε– «τρύπωνα» να δώ ταινίες ή παραστάσεις από μπουλούκια θεατρικά ήταν γιατί έψαχνα να ρίξω φως στην ψυχούλα μου. Σχεδόν κάθε άνθρωπος έχει τη δική του παρόρμηση και προσωπικότητα-ιδιαιτερότητα. Έτσι και κάθε καλλιτέχνης δεν γίνεται να δημιουργήσει χωρίς την συμμετοχή της υποκειμενικότητας του, δηλαδή να δημιουργήσει ο ίδιος μία αντικειμενικότητα. Ενα από τα βασικά στοιχεία του δημιουργού - καλλιτέχνη είναι η συγκινησιακή του ευαισθησία. Μία ευαισθησία που σε κάθε παράσταση που σκηνοθετούσα είτε στό θέατρο είτε στή τηλεόραση, έπρεπε να την εκφράσω με κινήσεις, με γραμμές, χρώματα, μορφές, ήχους… Πρέπει να ζήσεις ένα αίσθημα... και ζώντας το με κινήσεις, με γραμμές, με χρώματα, μορφές καί ήχους, να μεταδώσεις αυτό το αίσθημα έτσι που να το γευτούν οι θεατές. Αυτό που θα έλεγα ότι ανακάλυπτα κάθε φορά που βρισκόμουν σε μία τέτοια διαδικασία μέθεξης ήταν κάτι μοναδικό. Ενα παράδειγμα: Ενας πιτσιρικάς που τον άφηνε η κοπελιά του ή το αντίστροφο, πονούσε…ένας χωρισμός πάντοτε πονάει. Ο νεαρός ή η κοπελιά θα γράψουνε μία ερωτική επιστολή ή κάποιους –ίσως– στίχους για να εκτονώσουν το συναίσθημα του πόνου καί χωρίς αυτό το γεγονός να προκαλεί την δική μας προσοχή. Ο Σούμαν όμως –στη δική τους θέση– σαν δημιουργός θα συν-

Áðï÷áéñåôþíôáò ôï Ýôïò Debussy

του Κωστή Τσώνου

θέσει τον «έρωτα του ποιητή» πού προκαλεί μαγεία «συναισθηματικού» ακούσματος. Η φαντασία ενός πραγματικού δημιουργού είναι η φαντασία του ανθρώπου που έχει καί μεγάλο νου και καρδιά. Κάτι που θέλω νά πιστεύω οτι σαν σκηνοθέτης είχα φαντασία νού καί καρδιά. Τώρα πια έχω απορίες για πολλά πράγματα. Στη διαδρομή έχασα την αθωότητα μου, όπως κι έπρεπε, ψάχνοντας και κάνοντας πράγματα πέρα από την πραγματικότητα. Έζησα μία ζωή που μέσα από την δική μου εικονικότητα δημιούργησα μιά ψευδαίσθηση της αντικειμενικότητας για τούς άλλους και για μένα. Μήπως τελικά όλο αυτό ήταν μία λυτρωτική πορεία εκτόνωσης του δικού μου εσωτερικού πόνου ή χαράς; Για να ολοκληρωθεί έτσι η πορεία κύκλου ζωής – δημιουργίας και να φτάσω στη δική μου κάθαρση καί αθωότητα καταλήγοντας στό ξεκίνημα τού «αθώου» πιτσιρικά; Και για να τελεύω… γιά όλο αυτό το «μονοπάτι» πού προέκυψε νά ακολουθήσω… δημιουργίας… ζωής… ιστορίας… μάντρας… φυστικιών… ένστικτου… έπρεπε καί να πληρωθώ, για να επιζήσω. Και εύχομαι μέσα στη «συμπαντική απεραντοσύνη» να πρόσφερα ομορφιά, καλή ενέργεια μ’ αυτό πού δημιουργούσα.

Α

ποχαιρετώντας το 2012 με τις πολυάριθμες εορταστικές εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Claude Debussy, αξίζει να αναφερθούμε στην εξέχουσα προσωπικότητα του Γάλλου συνθέτη, ο οποίος άλλαξε την πορεία της σύγχρονης μουσικής. Γεννήθηκε το 1862 και πέθανε το 1918. Σπούδασε πιάνο και σύνθεση στο Conservatoire de Paris. Ταξίδεψε στην Ευρώπη (ως συνοδός-πιανίστας της βαρώνης Φον Μεκ, προστάτιδας του Τσαϊκόφσκι) όπου γνώρισε και επηρεάστηκε από το έργο του Wagner, του Μoussorsky και άλλων συνθετών. Το 1884 κέρδισε το Prix de Rome μια τετραετή υποτροφία σύνθεσης την οποία διέκοψε στη μέση. Αντιδρώντας στον στείρο ακαδημαϊσμό με τον οποίο έκριναν τα έργα του («παράδοξα και με εμπρεσσιονιστική ασάφεια») επέστρεψε στο Παρίσι όπου συναναστράφηκε με εμπρεσσιονιστές ζωγράφους, συμβολιστές ποιητές καθώς και με τον αινιγματικό συνθέτη Erik Satie. Το 1889 στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού άκουσε μουσική από την Ιάβα. Το gamelan, ένα σύνολο οργάνων (γκόνγκ, μεταλλόφωνα, έγχορδα, φωνές) που έπαιζαν οι κάτοικοι της Ιάβας σε κάθε χωριό, του φάνηκε πως αντιπροσώπευε τη μεταμόρφωση των ήχων «της θάλασσας, του αέρα, των φύλλων» από τον άνθρωπο σε μουσική. Επίσης η χρήση της πεντατονικής κλίμακας, οι ρυθμοί και τα ηχοχρώματα του gamelan του άνοιξαν νέους συνθετικούς δρόμους. Παντρέυτηκε δύο φορές και από τη δεύτερη γυναίκα του απέκτησε μια κόρη την πολυαγαπημένη του «Chouchou» (Claude-Emma) στην οποία αφιέρωσε το έργο του «Children’s Corner» (για πιάνο). Το έργο του «Prélude à l’après-midi d’un Faune», βασισμένο σε ποίηση του Mallarmé, θεωρείται το ξεκίνημα της μοντέρνας μουσικής. Τον θεωρούν εμπρεσσιονιστή αλλά ο ίδιος δεν δεχόταν αυτό τον χαρακτηρισμό. Η μουσική του απαλλαγμένη από το ρομαντικό πάθος, με ρυθμό απελευθερωμένο από την «τυραννία» του μέτρου, την αρμονία να αυτονομεί τις συγχορδίες (αρμονικός βερτικαλισμός) και τα ηχοχρώματα των οργάνων να αποτελούν παλέτα ήχων, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα φευγαλέα και ρευστή, ασαφή αλλά στέρεη στη φόρμα της. Ορισμένοι μελετητές του θεωρούν ότι βρίσκουν σε κάποια έργα του μαθηματικούς υπολογισμούς όπως η χρυσή τομή και η σειρά Fibonacci. O Debussy άλλαξε την πορεία της μουσικής ανοίγοντας το δρόμο για το Ravel, τον Stravinsky, τον Messien, τον Takemitsu κ.ά. Επηρέασε την Τζαζ και το μινιμαλισμό. Το μουσικό του λεξιλόγιο και η ατμοσφαιρά του βρήκε εφαρμογή στη μουσική για κινηματογράφο. Το πιο γνωστό του έργο είναι το πανέμορφο «Clair de lune» από τη Suite Bergamasque. Από τα ορχηστρικά του έργα «Η θάλασσα» (La mer), το μπαλέτο «Jeux», η όπερα «Pelléas et Mélisande». Έγραψε επίσης μουσική δωματίου, πολλά έργα για πιάνο καθώς και έργα για φωνή και πιάνο σε ποίηση γνωστών συμβολιτης Μαρίας-Ιωάννας Αναστασίου στών ποιητών.


12 ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

ZΩγραφοΤυπία

Ãéá ôïí Âáóßëç

“Πρώτες έρχονται οι ενστικτώδεις ανάγκες και μετά η πολυτέλεια του “περιττού ”. Το μη απαραίτητο ορίζει τον άνθρωπο. Είναι η ψυχή μας, είναι η απόδειξη της πνευματικότητάς μας αυτό. Είναι αυτό που σηκώνει τον άνθρωπο όρθιο στα πόδια του.

Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007)

Π

ροσωπικά μου αρέσουν οι δημιουργοί που έχουν εμμονές. Που επιστρέφουν ξανά και ξανά στο ίδιο θέμα, όχι τόσο για να το τελειοποιήσουν −αυτό θα ήταν αφέλεια− αλλά για να τελειοποιήσουν, όσο γίνεται, τον εαυτό τους. αυτό σημαίνει αγιοσύνη. Αφού η τέχνη αποτελεί μια μορφή αγιότητας (που όμως δεν φοβάται να αμαρτήσει). Κι αφού η αμαρτία, υπό όρους, δηλαδή όταν εμφορείται από αναπαλλοτρίωτο πάθος, είναι κι αυτή, μορφή αγιότητας. Άρα, με τη σειρά της, διεκδικεί το πρόσωπο (και το προσωπείο) της τέχνης. Ο Βασίλης Φωτόπουλος υπήρξε ένας πρίγκιπας για τη γενιά του. Μπορούσε να είναι την ίδια στιγμή ασκητικός και πολυτελής, εγκόσμιος αλλά και πέραν του κόσμου, θεόθεν αλήτης, δηλαδή πλάνης και ανέστιος όπως συγχρόνως αριστοκράτης και λάτρης της ζωής στην πιο υψηλή της σημασία. Την πιο υψηλή της εκδοχή. Άλλοτε βυζαντινός και άλλοτε σύγχρονος κοσμοπολίτης, ήξερε επίσης να βιώνει λάθα επειδή κατά βάθος διέθετε απόλυτη επίγνωση της αξίας του. Σε αυτή την επίγνωση οφείλεται και η ταπεινοφροσύνη του. Η άκρα ταπείνωσις. Σ’ έναν κόσμο μέτριων γνώριζε πως η προσωπική του λάμψη και ενοχλούσε και έδινε λαβή σε λογής ασχημίες. Ο ίδιος ανήκει πλέον στο ίδιο πάνθεον όπου κατοικοεδρεύουν η Μελίνα, ο Ντασέν, ο Κακογιάννης, ο Τσαρούχης, ο Κουν, ο Μινωτής, η Κάλλας, ο Μόραλης, ο Χατζιδάκις, η Παξινού, η Λαμπέτη, ο Γκάτσος, ο Εμπειρίκος, ο Κατράκης, ο Κούρκουλος, ο Χειμωνάς, ο Διαμαντόπουλος, ο Γκίκας... Σε όλη του τη ζωή, κονταροχτυπήθηκε με το κάλλος και με το τρομερό που πάντα ελλοχεύει στα σπλάχνα της ομορφιάς. Μακρυά από διακοσμητικότητες και φλυαρίες υποστήριξε μιαν ανθρωποκεντρική ζωγραφική που είχε στο επίκεντρό της τα απαραίτητα λύτρα της θέωσης: το τραύμα, την οδύνη, το δράμα της ύπαρξης, τη χοϊκή φλόγα... Μια ζωγραφική με έντονες θεατρικές αναφορές, ένα εικαστικό θεατρογράφημα, στην εποχή ακριβώς της κρίσης της ζωγραφικής και της κρίσης του θεάτρου. Της κρίσης της αναπαράστασης τελικά. Η ζωγραφισμένοι του έφηβοι πάλι, αυτοί οι ιδιότυποι ignudi, συνεχίζουν με άλλους τρόπους την παράδοση του ανδρικού κορμού όπως την διατύπωσαν ο Τσαρούχης, ο Εγγονόπουλος και ο Διαμαντόπουλος. Πρόκειται για μοναξιές που επιδιώκουν απελπισμένα επικοινωνία. Συλλογικότητα. Αγάπη. Ηδονή. Ελευθερία. Στο Βασίλη Φωτόπουλο οφείλω τη γνωριμία μου με το έργο του Διαμαντή Διαμαντόπουλο. Ένα έργο αλλόκοτο, μυστικό και ιδιοφυές. Ο Βασίλης μου έμαθε ακόμη το πολύτιμο της κάθε μέρας. Ξεχωριστά... Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μελαγχολία στο βλέμμα του. Ακόμη κι όταν γελούσε. από τον Μάνο Στεφανίδη

Dimitris Kalantzis Soul Station Band “Âack home blues” A blend of American and domestic standards

Έ

ξι εκλεκτοί μουσικοί και τρεις ερμηνευτές μας ξεναγούν στο διεθνές κλασσικό ρεπερτόριο της τζαζ αλλά και στις πιο αναπάντεχες ελληνικές jazz μελωδίες. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πρόγραμμα όπου οι George Gershwin, Jerome Kern, Richard Rodgers συναντούν συνθέτες όπως ο Κώστας Γιαννίδης, ο Γιάννης Σπάρτακος, ο Γιώργος Μουζάκης, ο Κώστας Καπνίσης, ο Νίκι Γιάκοβλεφ;

Το αποτέλεσμα είναι μαγικό και δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Το «Back home blues» είναι μία παράσταση με μουσικά διαμάντια και έχει ως σκοπό να συνδέσει το διεθνές κλασσικό ρεπερτόριο της τζαζ, με τα σημεία εκείνα της ελληνικής μουσικής βιβλιογραφίας, που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τη τζαζ. Οι συνθέσεις του ελληνικού μέρους της παράστασης ανήκουν στους Γιαννίδη, Σπάρτακο, Μουζάκη, Μωράκη, Γιάκοβλεβ και άλλους, ενώ ταυτόχρονα η όλη ιδέα αποτελεί φόρο τιμής σε όλους όσους κράτησαν κατά το παρελθόν άσβεστη τη φλόγα της τζαζ στην Ελλάδα, με ειδική αφιέρωση στο μεγάλο εκλιπόντα πιανίστα Μανόλη Μικέλη. Η ενορχήστρωση της παράστασης είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε η σύνδεση να είναι άμεσα αντιληπτή, χρησιμοποιώντας από σκοπού, μουσικά στιγμιότυπα των κλασσικών συνθέσεων μέσα στις ελληνικές και τανάπαλιν. Αυτά τα Χριστούγεννα η παράσταση αυτή φιλοξενείτε στο Gazarte στις 24 & 25 Δεκεμβρίου 2012, Βουτάδων 32-34, στο Γκάζι.

Τραγουδούν οι: Βίκυ Αλμαζίδου, Πηνελόπη Τζανετάκη, Δημήτρης Παπαδόπουλος Το γκρουπ αποτελούν οι: Δημήτρης Καλαντζής: πιάνο και ενορχηστρώσεις. Τάκης Πατερέλης: άλτο σαξόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα Σπύρος Παναγιωτόπουλος: τύμπανα Περικλής Τριβόλης: κοντραμπάσσο Γιάννης Λουκάτος: κιθάρα


ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 13

ZΩγραφοΤυπία Πως κρίνετε τη μέχρι τώρα συμμετοχή σας –ως προέδρου της επιτροπής– στους Ερασιτεχνικούς Θεατρικούς Αγώνες Δήμου Ζωγράφου;

Ο

Θανάσης Παπαγεωργίου είναι γνωστός σε όλους όχι μόνο για την πολυετή ποιοτική του παρουσία στον χώρο της Τέχνης αλλά και για τον δυναμισμό με τον οποίο εκφράζεται για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά θέματα της εποχής μας. Πριν δύο χρόνια ανέλαβε τον ρόλο του προέδρου της προκριματικής και κριτικής επιτροπής των Πανελλήνιων Αγώνων Ερασιτεχνικών Θιάσων που διοργανώνονται από τον Δήμο Ζωγράφου τα τελευταία 26 χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Μία διοργάνωση που ενισχύει και βοηθάει κάθε πρωτοβουλία στο χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου αφού δίνει την δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους που διαπραγματεύονται την τέχνη του θεάτρου από αγάπη, να προβάλλουν την δουλειά τους.

Η συμμετοχή μου στους ερασιτεχνικούς θεατρικούς αγώνες δεν είναι συμμετοχή που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά αυτούς τους αγώνες. Είμαι, με τον τίτλο του Προέδρου, μέλος της Προκριματικής και Κριτικής Επιτροπής και οι αρμοδιότητες και ευθύνες μου, όπως και των άλλων μελών της Επιτροπής, αρχίζουν και τελειώνουν σ’ αυτό. Τι αλλαγές βλέπετε να μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη του Θεσμού και εάν είναι υλοποιήσιμες; Δεν βρίσκω ότι ο θεσμός, σαν θεσμός, υστερεί σε κάτι ώστε να σκεφτεί κάποιος την ανάπτυξή του. Είναι δοκιμασμένος επί 26 χρόνια, έχει μεγάλη συμμετοχή, απολαμβάνει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του θεατρόφιλου κοινού, οπότε προς τι οποιαδήποτε αλλαγή. Να γίνει επαγγελματικός, όπως σημειώνετε στην παρένθεση της ερώτησής σας, δεν είναι δυνατόν γιατί τότε παύει να είναι «ερασιτεχνικών θιάσων». Επαγγελματική μορφή μπορεί να πάρει η οργάνωση ενός φεστιβάλ με επαγγελματικούς θιάσους, στα πρότυπα των φεστιβάλ Παπάγου, Ηλιούπολης, Βράχων, Πετρούπολης κλπ. Και κάτι τέτοιοι πρότεινα στη Δημοτική Αρχή που το αντιμετωπίζει θετικά και μένει να βρεθεί η οργανωτική μορφή και κυρίως η οικονομική.

ÈÁÍÁÓÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ

Ìßíé – ÓõíÝíôåõîç Πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός στην εποχή μας στην εποχή μας, της ανεργίας, της υποβάθμισης του βιοτικού μας επιπέδου και εν γένει των επιβαλλόμενων περικοπών;

στεί άπειρες φορές, ότι χωρίς πολιτισμό, μια κοινωνία πεθαίνει και χάνεται. Η πνευματική τροφή είναι το ίδιο απαραίτητη όπως και η στομαχική. Όσο κι αν αναπτύσσεται σε μέγεθος ένας οργανισμός, αν δεν τραφεί και ο Είναι πάγια η θέση μου και έχει εκφρα- εγκέφαλος του, τότε θα μείνει σε ζωώδη κα-

Irvin D. Yalom Ôï ðñüâëçìá Óðéíüæá ÐëÞèïò êüóìïõ, ïõñÝò ùò Ýîù óôï Ýîù óôï ðåæïäñüìéï, õðïìïíÞ óôá óêáëéÜ, óôïõò äéáäñüìïõò, ðáíôïý ìÝ÷ñé íá Ýñèåé, íá ìéëÞóïõìå êáé íá áíôëÞóïõìå ãíþóåéò ãéá ôïí óýã÷ñïíï ¢íèñùðï êáé ìåôÜ «…ç åóùôåñéêÞ æùÞ, ç ðñáãìÜôùóç ôïõ åáõôïý…» ðáñÜîåíá áêïýãïíôáé áõôÜ êé üìùò êñåìüìáóôå áðü ôá ÷åßëç ôïõ, ôéò öñÜóåéò ôïõ ðïõ áðïêùäéêïðïéïýóáìå êáèÝíáò ãéá ôç äéêÞ ôïõ ðåñßðôùóç - Ýôïò 2009. Ï ëüãïò ãéá ôïí ºñâéí ÃéÜëïì, ôïí øõ÷ßáôñï êáé êáèçãçôÞ Ðáíåðéóôçìßïõ ôùí ÇÐÁ, ôçò õðáñîéáêÞò ó÷ïëÞò ìå Ýñãï, åêôüò áðü åðéóôçìïíéêü, êáé ëïãïôå÷íéêü. ¹äç êõêëïöïñåß ôï ôåëåõôáßï ôïõ âéâëßï «Ôï ðñüâëçìá Óðéíüæá» ôï ïðïßï ðñáãìáôåýåôáé ôç æùÞ ôïõ ìåãÜëïõ öéëïóüöïõ, ðáñÜëëçëá ìå åêåßíïõ ðïõ âñéóêüôáí ðßóù áðü ôéò éäåïëïãéêÝò ãñáììÝò ôùí Íáæß, ôïõ ¢ëöñåíô Ñïæåíìðåñãê. Ôé éäéáßôåñï êÝíôñéóå üìùò ôïí óõããñáöÝá íá áó÷ïëçèåß ìå ôï öéëüóïöï; Ôï ãåãïíüò üôé áí êáé Þôáí ãüíïò ôçò åâñáúêÞò äéáóðïñÜò áöïñßóôçêå êáé áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò Åâñáßïõò êáé áðü ôïõò Ëïõèçñáíïýò ôçò Ïëëáíäßáò, üðïõ æïýóå; ¹ ïé áðüøåéò ôïõ ðåñß ôáýôéóçò Èåïý - Öýóçò êáé óùìáôéêïý - øõ÷éêïý êüóìïõ; Ôï üôé ïé ìåãÜëïé Ãåñìáíïß óôï÷áóôÝò óÝâïíôáí éäéáßôåñá ôïí Ìðáñïý÷ Óðéíüæá ôç óôéãìÞ ðïõ ïé Åâñáßïé èåùñïýíôáí êáôùôÝñùí áîéþí Üíèñùðïé; Êé åí ôÝëåé ðþò åðÝäñáóå ï ôñüðïò óêÝøçò ôïõ Óðéíüæá óôï Ñüæåíìðåñãê ôïí åìðíåõóôÞ ôùí öõëåôéêþí äéáêñßóåùí; Éäéüôõðï ìõèéóôüñçìá, ôïõëÜ÷éóôïí óõíáñðáóôéêü. Ôï åëëçíéêü êïéíü ôï ðåñßìåíå ìå ðïëý åíäéáöÝñïí, ãéáôß ï ºñâéí ÃéÜëïì åßíáé ï óõããñáöÝáò - øõ÷ïèåñáðåõôÞò ðïõ åêëáúêåýåé ÷ùñßò åêðôþóåéò - ãé áõôü êáé ïé ìåãÜëåò ðùëÞóåéò ôùí âéâëßùí ôïõ.

τάσταση και θα είναι άχρηστος για τη εξέλιξη της κοινωνίας. Υπάρχει «απάτη» στον πολιτισμό και πως βγαίνουμε από αυτήν; Απάτη είναι όταν ο πολιτισμός χρησιμοποιείται προς όφελος της εξουσίας και όχι προς όφελος της κοινωνίας. Η κάθε μορφή εξουσίας γνωρίζει τη δύναμη του Πολιτισμού και τον οικειοποιείται για να τον χρησιμοποιήσει όπως εκείνη βολεύεται για να προωθήσει έννοιες και αξίες που εξυπηρετούν τα σχέδιά της. Ο πραγματικός πολιτισμός πρέπει να πηγάζει μέσα από το κοινωνικό σύνολο και σ’ αυτό να απευθύνεται. Όταν μιλάω για ‘απάτη του πολιτισμού’ αυτό ακριβώς εννοώ. Σκοπός μας είναι να αποσπάσουμε τον πολιτισμό από τα νύχια της κάθε εξουσίας και να τον αφήσουμε στα χέρια των ανθρώπων του λαού. Από την άλλη μεριά ο πολιτισμός μπορεί να γίνει απάτη όταν εξυπηρετεί εμπορικούς στόχους αποβλέποντας στο κέρδος. Τότε γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επειδή στηρίζεται σε δήθεν λαϊκά θεάματα που απευθύνονται στον λαό. Το ιδανικό, σε μια ευνομούμενη χώρα, είναι ο πολιτισμός να χρηματοδοτείται από το Κράτος, το οποίο πρέπει να αφήνει εντελώς ελεύθερους τους καλλιτέχνες να εκφραστούν, χωρίς καμία επέμβαση. Μόνο τότε ο πραγματικός καλλιτέχνης μπορεί να πολεμήσει τον καλλιτέχνη-έμπορο. από την Ελένη Κωνσταντοπούλου-Χειλαδάκη

ÔÜêçò Èåïäùñüðïõëïò Ôï ôåëåõôáßï ÔÝôáñôï - ¸íá åëëçíéêü ÷ñïíéêü «…óêÝöôçêá íá ãñÜøù ôï ÷ñïíéêü ôçò ðåñéðÝôåéáò ôïõ «ÔÝôáñôïõ», ðïõ ãéá ìÝíá êñÜôçóå áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ êáëïêáéñéïý ôïõ 1984 ùò ôá ôÝëç ôïõ êáëïêáéñéïý ôïõ 1985, ü÷é åðåéäÞ ôï ðåñéïäéêü óçìÜäåøå ôá ðíåõìáôéêÜ ðñÜãìáôá ôïõ ôüðïõ, üðùò Üëëá ðïõ Ýãñáøáí Éóôïñßá. ¹ üðùò ôï Ôñßôï Ðñüãñáììá ôïõ ×áôæéäÜêé, óôç äåêáåôßá ôïõ ‘70, Ýãñáøå ôç äéêÞ ôïõ éóôïñßá. ÓêÝöôçêá íá ôï ãñÜøù åðåéäÞ ç ðåñéðÝôåéá áõôÞ óçìáäåýôçêå áðü äýï ðñüóùðá, åìâëçìáôéêÜ äýï åíôåëþò äéáöïñåôéêþí áíôéëÞøåùí ãéá ôïí ôüðï, ôïí ÌÜíï ×áôæéäÜêé êáé ôïí Ãéþñãï ÊïóêùôÜ. ÓçìÜäåøå åðßóçò êáé ôç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï êáôÜ ôçí ïðïßá ôá óõìðôþìáôá ôçò åëëçíéêÞò ìåôÜëëáîçò, áõôÞò ðïõ ìáò ïäÞãçóå óôç óçìåñéíÞ ìáò Þôôá, Üñ÷éóáí íá áíáäýïíôáé óôçí åðéöÜíåéá. ¹ôáí ìéá ìåôÜëëáîç ðïõ åß÷å íá êÜíåé ìå ôçí ðïëéôéêÞ, üìùò óßãïõñá äåí öôÜíåé ç ðïëéôéêÞ ãéá íá ôçí ðåñéãñÜøåéò, ðïëëþ ìÜëëïí íá ôçí åñìçíåýóåéò. Åßíáé æÞôçìá áíèñþðéíùí õëéêþí êáé ðïéüôçôáò, áõôÞò ôçò ðïéüôçôáò ðïõ óÞìåñá Ý÷åé áðïäåêáôéóôåß…»


14 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ

ZΩγραφοΤυπία

ÁíåîÜñôçôç ÄçìïôéêÞ ÐáñÜôáîç ÆÙÃÑÁÖÏÕ ÁÍÈÑÙÐÉÍÇ ÐÏËÇ Οι

συνθήκες διαβίωσης όλων μας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, έχουν αλλάξει δραματικά. Η καθημερινή επιβίωση μας είναι δύσκολη. Η Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη Ζωγράφου Ανθρώπινη Πόλη δημιουργήθηκε γιατί θέλουμε να φέρουμε την ανατροπή, θέτοντας στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς μας τον άνθρωπο. Είμαστε απλοί καθημερινοί πολίτες που νοιαζόμαστε για το Δήμο και τους κατοίκους του και θέλουμε να γίνουμε οι πρωταγωνιστές του σκηνικού της ζωής μας, ξεκινώντας από την πόλη μας. Η προσπάθεια μας είναι να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να δημιουργήσουμε μια πόλη, που να μπορούμε και να αξίζει να κτίσουμε τη ζωή και τα όνειρά μας σε αυτή. Σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια είναι ο καθένας από εσάς που συμμερίζεται τις ιδέες μας και θέλει να συμμετέχει όποιες και αν είναι οι πολιτικές του θέσεις. Καθαριότητα και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Στοχεύουμε σε μια καθαρή πόλη, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές αποκομιδής των σκουπιδιών. Επίσης, με δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων θα προσπαθήσουμε να τους ενεργοποιήσουμε να συνεισφέρουν με τις καθημερινές τους πράξεις στην καθαριότητα της πόλης. Σχεδιάζουμε μία ολοκληρωμένη παρέμβασης αναβάθμισης και δημιουργίας χώρων πρασίνου και αναψυχής που θα εφαρμόσουμε σταδιακά, αξιοποιώντας τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχεδιασμό αυτό

θα δοθεί έμφαση στην ενοποίηση του περιαστικού πρασίνου των Πανεπιστημίων με τους διαθέσιμους χώρους πρασίνου της πόλης. Η ιδέα είναι η ανάπτυξη πρασίνου έτσι ώστε να αποτελεί τη φυσική συνέχεια με το πράσινο του Υμηττού. Γι’ αυτό το λόγο θα αναπτυχθεί πράσινο με ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων, δημιουργία πεζοδρόμων, πράσινων δωμάτων, ενίσχυση της φύτευσης και με την αφαίρεση μπετόν όπου είναι δυνατόν. Επίσης, όπου υπάρχει δυνατότητα θα δημιουργηθούν παιδικές χαρές και χώροι αναψυχής. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Θέλουμε οι μαθητές μας να έχουν τα απαραίτητα, και εξασφαλισμένες τις καταλληλότερες συνθήκες για την κάλυψη των διδακτικών τους αναγκών. Επίσης, θα υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες. Η συντήρηση των σχολείων και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τους μαθητές μας είναι βασική υποχρέωση για μας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα συντηρούνται ανελλιπώς, ώστε οι συνθήκες άθλησης να είναι αξιοπρεπείς και ασφαλείς. Με συντονισμένες δραστηριότητες θα αναπτυχθεί η Δια

Βίου Εκπαίδευση και θα συνδεθεί με τις πολιτιστικές δράσεις. Ο πολιτισμός θα γίνει έκφραση της κοινωνίας και θα εκδηλώνεται μέσα στην κοινωνία. Στόχος είναι οι δράσεις πολιτισμού και παιδείας να συνδέονται μεταξύ τους και να προωθούν μεθοδευμένα την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Κοινωνικές Δομές και Δίκτυο Αλληλεγγύης Η ανάγκη των ανέργων και των εργαζόμενων γυναικών για παιδικό σταθμό των παιδιών τους αποτελεί προτεραιότητα, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, φροντίζοντας παράλληλα όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί το επίπεδο παροχών από τους παιδικούς σταθμούς. Οι ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές πρόνοιας του Δήμου ΚΑΠΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ θα υποστηριχθούν και ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες που θα προκύψουν, λόγω της κρίσης, θα δημιουργηθούν και νέες, που θα ανακουφίζουν τις ευπαθείς ομάδες. Έμφαση θα δοθεί στην ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας με την αναβάθμιση του

Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογενειών. Γονείς και παιδιά έχουν σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη από κάθε άλλη περίοδο, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η ζωή τους αλλάζει ξαφνικά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να υποστηριχθούν ψυχολογικά. Επίσης, θα υποστηριχθούν οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και προβλήματα λόγου, που έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια. Βασική μας επίσης επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης που θα υποστηρίζει τους ανθρώπους με σεβασμό και με στόχο την κοινωνική και οικονομική τους επανένταξη. Κέντρο Νεότητας Για τους νέους μας, έχοντας επίγνωση της απογοήτευσης και του θυμού που αισθάνονται, θα δημιουργήσουμε, αξιοποιώντας χώρους του Δήμου, ένα ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, που θα είναι το στέκι τους και που θα μπορούν να αναπτύξουν δημιουργικές δραστηριότητες. Μια πρώτη ιδέα είναι η δημιουργία ενός στούντιο ηχογράφησης για να πραγματώνουν τις μουσικές τους ανησυχίες. Θα ακολουθήσουν και άλλες γιατί είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρωτοβουλία και ιδέα των νέων. Στήριξη για τους επαγγελματίες Για τους επαγγελματίες του Δήμου σε συνεχή συνεργασία μαζί τους θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται δράσεις στήριξής τους. Μπορούν να οργανώνονται με το συντονισμό και τη συνδρομή του Δήμου εβδομάδες

Αναστασία Μπότου Επικεφαλής Ανεξάρτητης Παράταξης Ζωγράφου Ανθρώπινη Πόλη

προσφορών, τονώνοντας έτσι την εμπορική κίνηση των καταστημάτων με παράλληλη ωφέλεια και για τους καταναλωτές και για τους επαγγελματίες, προσελκύοντας κόσμο και από άλλες περιοχές. Κάθε δράση και πρόταση των επαγγελματιών είναι καλοδεχούμενη για εμάς αφού στόχος μας είναι να ζωντανέψει η τοπική αγορά των μαγαζιών του δήμου, δίνοντας έτσι και νέες θέσεις εργασίας για τους Δημότες. Οικονομική Διαχείριση του Δήμου Η διαχείριση των οικονομικών θα γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Οι αποφάσεις μας θα στηρίζονται στην κοινή λογική με μόνη σκέψη το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων του. Καλούμε να έρθουν κοντά μας, όλοι εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στην πόλη του Ζωγράφου και τους κατοίκους της. Θέλουμε να φέρουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Μπορούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα καλύτερο Δήμο. Η πόλη μας είναι μία ωραία πόλη που αξίζει την αγάπη μας και θα μας προσφέρει και αυτή ότι χρειαζόμαστε αρκεί να τις δώσουμε και εμείς αυτά που έχει ανάγκη.


Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ 15

ZΩγραφοΤυπία

Έ

νας ζεστός χώρος που δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη από την Ξένια Παπακωνσταντίνου και λειτούργησε πρώτη φορά στου Ζωγράφου το 1989 και συνεχίζει σε νέο κτίριο στην Αργυρούπολη. Το ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ προσφέρεται ιδανικά για τα παιδιά μας αφού υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων που υποστηρίζεται από έμπειρη ομάδα εξειδικευμένου −για την προσχολική ηλικία− προσωπικού. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στοχεύει έτσι ώστε τα παιδιά να γυρίζουν στο σπίτι τους, έχοντας μάθει κάτι καινούργιο στην διάρκεια της ημέρας τους στον σταθμό. Γι αυτό και το πρόγραμμα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: • Αθλήματα: τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ενόργανη, πισίνα κ.ά. • Εκπαιδευτικές επισκέψεις (συγκομιδή μελιού, παλιά επαγγέλματα, τρύγος κ.ά.) • Μουσικοκινητική Αγωγή • Θεατρικό Παιχνίδι • Θεατρικές παραστάσεις • Επισκέψεις σε μουσεία, κουκλοθέατρο κ.ά. • Χριστουγεννιάτικη και καλοκαιρινή γιορτή Σημαντικό στοιχείο για να επιλέξετε το Παιδικό Εργαστήρι εκτός από την φιλικότητα, ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή για τα παιδιά που δείχνει το προσωπικό του Σταθμού είναι και τα ιδιαίτερα προγράμματα που καλύπτουν τους σκληρά εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν πίσω τους, ανθρώπους για να τους φυλάνε τα παιδιά ακόμα και για την περίοδο των Εορτών ή καλοκαιρινών διακοπών καθώς και τα ειδικά σεμινάρια που γίνονται για τους γονείς από ψυχολόγο - αναπτυξιολόγο. Ένα ακόμα κίνητρο είναι οι προσιτές τιμές του Παιδικού Εργαστηρίου αφού ξεκινούν από μόλις: 170 ευρώ το μήνα Ενώ, για όσους γονείς θέλουν να χαρίσουν στο αγγελούδι τους αξέχαστα γενέθλια οι τιμές για τα παιδικά πάρτι μέχρι και δεκαπέντε παιδιά ξεκινούν από τα 150 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.paidikoergastiri-xenia.gr ή από κοντά: Θερμοπυλών 41 - Αργυρούπολη 210 9939 411, Τηλ. - Fax: 210 7709 413.

«Τα Παραμύθια της Μαμάς» είναι μια σελίδα με κλασικά παραμύθια για μικρά παιδιά. Τα Παραμύθια της Μαμάς μέσα από μια ευρεία γκάμα παραμυθιών δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να διαβάσουν, να ακούσουν αλλά και να κατεβάσουν το παραμύθι ή τα παραμύθια που επιθυμούν. Την ιδέα να δημιουργηθούν «Τα Παραμύθια της Μαμάς» είχε η Άριελ Κωνσταντινίδη η οποία τα αφηγείται, γνωρίζοντας πως τα παραμύθια δεν είναι μόνο ψυχαγωγία για τα παιδιά, αλλά είναι το μέσο που τα βοηθά να αποκαλύψουν την εσωτερική τους φύση, με τις άπειρες ηθικές και πνευματικές της δυνατότητες, αλλά και ο πιο άμεσος τρόπος για να οδηγηθούν με ασφάλεια στην ωριμότητα.


Ç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ôçò Æùãñáöïôõðßáò êáé ôá óôåëÝ÷ç ôïõ Ïñãáíéóìïý Äçìïóéüôçôáò ÏØÉÓ óáò åý÷ïíôáé ïëüøõ÷á, ÊáëÜ ×ñéóôïýãåííá ãåìÜôá áãÜðç êáé èáëðùñÞ êáé Ýíá åëðéäïöüñï ÍÝï ¸ôïò óå êüíôñá ìå ôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðïõ äéáíýïõìå. Áò äþóïõìå óôïí åõáôü ìáò êáé óôïõò áíèñþðïõò ðïõ áãáðÜìå ìå ðßóôç êáé ìá÷çôéêüôçôá, ôç äõíáôüôçôá ìßáò íÝáò åõêáéñßáò æùÞò, ìå êïéíùíéêÞ áëëçëåããýç êáé áíèñùðéÜ.

ZΩγραφοΤυπία ÊÁÍÔÅ ÊËÉÊ ÓÔÇÍ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

www.zografotypia.gr

Ζωγραφοτυπία Δεκέμβριος 2012  

Free Press

Advertisement