Page 1

NATURA ARTIFICIAL

Per Clàudia Carotti


Carxofa


gèlid -a [del ll. gelĭdus, -a, -um, íd.] adj Fred com el glaç, geliu.


bronze [1558; de l'it. bronzo, íd., que probablement prové del ll. aes Brŭndŭsi 'bronze de Bríndisi' famós pel que s'hi fabricava] m METAL·L Aliatge de coure i estany, sovint amb petites proporcions d'altres elements.


distorsió [del ll. distorsio, -ōnis, íd.] f 1 1 Deformació produïda per una torsió.


bipolar [de bi- i polar] adj Que tĂŠ dos pols.


calidoscopi [1868; de cali-, gr. eĩdos 'imatge' i -scopi] fig Successió de coses vàries i multicolors, d'impressions o de sensacions que canvien ràpidament.


pop [de l'angl. americà pop, abreviació de popular, manlleu del fr. (s. XV)] art pop: Moviment artístic d'origen angloamericà que s'inspira en aspectes comuns i quotidians de la societat industrial de consum i trasllada a les obres el repertori icònic de la cultura urbana de masses, sorgit cap als anys cinquanta del segle XX.


Prohibit


serralada [de serra] f GEOMORF Vast conjunt de muntanyes que forma generalment un sistema mĂŠs llarg que ample.


enfocament esp FOTOG Grau de nitidesa i perfecci贸 que presenten les imatges d'una fotografia.


reflectit -ida [de reflectir] adj Que ha experimentat una reflexió. FÍS Dit del raig o de l'ona que han experimentat una reflexió.


protector -a [1653; del ll. protector, -Ĺ?ris, Ă­d.] 1 adj Que protegeix.


negatiu -iva [1803; del ll. negativus, -a, -um, íd.] FOTOG 1 m Primera imatge que hom obté en fer una fotografia, en la qual els tons foscs i clars són oposats als de la realitat fotografiada.


Abandonat


obscuritat [1592; del ll. obscurトュtas, -ト》is, テュd.] f 1 Manca de llum, foscor.


retrat [1653; de l'it. ritratto, íd., part. de ritrarre 'tirar enrere; retratar', ll. retrahĕre, íd.] m 1 ART Representació d'una persona o un animal mitjançant la pintura, el dibuix, el gravat o la fotografia.


superposar [de posar] v tr Posar l'una cosa sobre l'altra


oníric -a [c. 1930; formació culta analògica sobre la base de l'arrel gr. onir-] adj Relatiu o pertanyent al somni.


complementar [de complement] v 1 tr Afegir (a una cosa) el complement que li manca. 2 pron S贸n dos que es complementen


encendre [s. XIV; del ll. ĭncĕndĕre, íd., der. del ll. căndēre 'ser blanc; estar abrandat'] tr ELECT 1 Fer posar incandescent el filament d'una bombeta o fer passar una descàrrega elèctrica en un fluorescent a fi de produir llum, tancant, per mitjà de l'interruptor, el circuit d'alimentació.


flaix [de l'angl. to flash 'deixar anar, llançar, llampegar', d'origen onomatopeic, aplicat primer al soroll de l'aigua que cau sobre una superfície, després a l'esclat lluminós] m 1 FOTOG 1 Aparell que produeix, durant un breu instant, la llum necessària per a poder impressionar una pel·lícula fotogràfica quan no hi ha prou claror natural.


saturat -ada [del ll. saturatus, -a, -um, 铆d.] adj 1 Que presenta saturaci贸.


cantonada [1433; de cant贸] f En l'encreuament de dues vies, angle format per dues fa莽anes o dues parets d'un edifici.


abisme [s. XIII; del ll. td. i vg. abyssĭmus, haplologia de *abyssissĭmus, superlatiu del ll. cristià abyssus 'abisme, infern', i aquest, del gr. abýssos 'sense fons, abisme'] m 1 1 Profunditat insondable, immensa, molt gran.


rugós -osa [1888; del ll. rugosus, -a, -um, íd.] adj Que té la superfície plena d'arrugues, de petites prominències separades per solcs fins.


àrid -a [1451; del ll. arĭdus, -a, -um, íd.] 1 adj 1 Desproveït d'humitat, sec, estèril.


tenyir [s. XIV; del ll. tĭngĕre 'mullar; tenyir'] v 1 1 tr INDÚST OFIC Impregnar una cosa d'una matèria colorant per tal de donar-li color o canviar-ne el que té.


centellejar [de centella] v intr Brillar llan莽ant intermitentment raigs de llum d'una intensitat i coloraci贸 variables, com fan els estels fixos.


Recursos: cĂ mera Nikon, Adobe Photoshop

presentació fotos  

Fotos per jugar amb textures

presentació fotos  

Fotos per jugar amb textures

Advertisement