Page 12

10

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj

Leta 2011 so bile sprejete spremembe zakona o osnovni šoli, ki so posegle tudi v opredeljevanje OPP. V novem zakonu se UUT ne navajajo več kot OPP, vendar jih poseben člen zakona še vedno izpostavi kot skupino učencev, ki v šoli potrebuje posebno pozornost in predvideva tudi načine pomoči zanjo. Člen 12a tega zakona pravi: »učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-H), člen 12a, Ur. l. 87/2011, 2. 11. 2011, str. 11317). To torej pomeni, da so učitelji tem učencem dolžni nuditi vso ustrezno pomoč po priporočilih, ki jih predvideva Koncept dela za učence z učnimi težavami (Magajna idr., 2008a). En del učencev z učnimi težavami, ki ima težjo obliko specifičnih učnih težav, pa je po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko usmerjen med učence s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, 58/2011) kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Učenci s PPPU se v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 54/2000, 2. člen) kot posebna kategorija otrok prvič omenjajo leta 2000. V zakon so bili vključeni zato, ker se je v preteklosti izkazalo, da pomoč učencem s težjo obliko specifičnih učnih težav (SUT) ni bila dovolj učinkovita. Zato zakon za te učence predvideva pravico do prilagojenega izvajanja vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, pri kateri se lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. To velja za učence tako v osnovni kot v srednji šoli. Učenci s PPPU so torej tisti del UUT, ki imajo najbolj izražene specifične učne težave ter zato tudi sodijo med otroke s posebnimi potrebami (Kavkler, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič, Klug, Magajna, Pečjak in Vernik, 2008). V učbeniku bomo obravnavali celotno skupino UUT, tako tiste z manjšimi učnimi težavami kot tiste, pri katerih so te težave bolj izrazite in jih zelo ovirajo pri učenju, zaradi česar imajo tudi odločbo o usmeritvi. Različni avtorji navajajo, da obsega celotna skupina učencev z učnimi težavami 20–30 odstotkov celotne populacije učencev (Deisinger, 2004; Magajna idr., 2008b). Kavkler (2008) navaja, da je v Sloveniji v šolajoči se populaciji približno 20 odstotkov UUT, polovica teh učencev ima splošne učne težave na vseh področjih učenja, polovica pa specifične učne težave (na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa). Nekateri od teh učencev s SUT pa imajo tudi odločbo o usmeritvi. Kolikšen je delež učencev z usmeritvijo, nam lahko ilustrirajo podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o učencih s posebnimi potrebami v osnovni in srednji šoli (MIZŠ, 2016 a, b)

Ucenci_z_ucnimi_tezavami_3.indd 10

4.11.2016 9:33:21

Profile for Znanstvena zalozba FF

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj  

Univerzitetni učbenik skuša učiteljem na pregleden, sistematičen način približati raznolikost in kompleksnost problematike učnih težav, jih...

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj  

Univerzitetni učbenik skuša učiteljem na pregleden, sistematičen način približati raznolikost in kompleksnost problematike učnih težav, jih...

Advertisement