Page 1

Ewa Grzelakowska-Kostoglu Najpopularniejsza youtuberka makijażowa w Polsce nauczy cię perfekcyjnego make-upu


RLM_DRUK.indd 2

2015-09-16 20:49:26


Ewa Grzelakowska-Kostoglu

Krak贸w 2015

RLM_DRUK.indd 3

2015-09-16 20:49:26


RLM_DRUK.indd 4

2015-09-16 20:49:33


Pierwsze wrażenie Od chwili, kiedy pojawił się pomysł napisania tej

upodabniać się do tłumu, bo to, co decyduje o naszej

książki, wiedziałam, że najtrudniejsze będzie dla mnie

odmienności, jest jednocześnie tym, co nas wyróżnia

stworzenie wstępu, bo przecież to wstęp jest odpo-

i co powinniśmy pielęgnować. To właśnie wyjątko-

wiedzialny za pierwsze wrażenie podczas „spotkania”

wość czyni nas pięknymi.

czytelnika i autora. Kiedy widzimy kogoś po raz pierw-

Chcę ci pokazać, jak podejmować najlepsze

szy, wiemy, że mamy tylko jedną szansę, żeby go sobą

wybory dotyczące urody. Nie tylko podaję gotowe

zainteresować. Ja też mam tylko jedną szansę i chcę

rozwiązania i podpowiadam, jak osiągnąć wybrany

ją dobrze wykorzystać. Od razu wyjaśnię więc, dla-

efekt, ale też opisuję, czego nie warto robić. Dzięki

czego ta książka jest wyjątkowa. Jest inna niż pozo-

temu będziesz mogła łatwo skorygować swoje przy-

stałe poradniki dotyczące urody i makijażu, ponieważ

zwyczajenia lub zastosować nowe, lepsze rozwiąza-

moje spojrzenie na te kwestie znacznie różni się od

nia, rozumiejąc, dlaczego pewne pomysły są dla cie-

popularnych poglądów, a ja sama nie uznaję ogól-

bie niekorzystne, a inne mogą się świetnie sprawdzić.

nie przyjętych podziałów (na przykład na typy urody)

Moją książkę kieruję do osób początkujących

i wzorów działania (choćby takich, jak wyznaczanie

i średnio zaawansowanych w sztuce makijażu, ponie-

optymalnego kształtu brwi za pomocą trzech linii).

waż to właśnie one najbardziej potrzebują tego

Tego rodzaju schematy mają z założenia pasować do

rodzaju poradnika. Każda z nich znajdzie tutaj coś dla

wszystkich, a przecież każda z nas jest inna. Nie warto

siebie.

Pierwsze wrażenie

RLM_DRUK.indd 5

5

2015-09-16 20:49:36


Moja historia

6

Chciałabym opowiedzieć ci krótko o tym, jak z osoby,

swoje artystyczne spełnienie: chcę malować siebie

która po prostu chciała kogoś uczyć, stałam się tym,

i innych.

kim jestem teraz: najpopularniejszą polską youtu-

Postanowiłam, że nauczę się tego sama. Posta-

berką makijażową i autorką książki o sekretach maki-

wiłam na metodę prób i błędów, a  eksperymenty

jażu. Jeszcze kilka lat temu nikt by mnie nie przekonał,

makijażowe przeprowadzałam na własnej twarzy

że to wszystko będzie możliwe.

i na twarzach wszystkich moich koleżanek. Ich cier-

Z wykształcenia jestem kosmetologiem i  peda-

pliwość była dla mnie ogromnym wsparciem. Bar-

gogiem, ale wizażu nauczyłam się sama – kosme-

dzo pomogły mi także anglojęzyczne kanały maki-

tologia obejmuje zagadnienia związane z ogólnym

jażystek na YouTubie. Właśnie dlatego, że jestem

dobrostanem skóry i poprawą jej kondycji, nie skupia

samoukiem, nie uznaję uniwersalnych zasad, które

się na makijażu. Po części mam duszę artystki i któ-

mogłyby mnie ograniczać. Nie chodzę wydeptanymi

regoś dnia, w połowie moich studiów, zapragnę-

ścieżkami, tylko wytyczam własne szlaki, kierując się

łam poznać sztukę stosowania „kolorówki”. Wcześniej

rzeczywistymi potrzebami ludzi. Malując różne osoby

nie malowałam nawet siebie. W mojej kosmetyczce

(czy to modelki do sesji, czy dziewczyny, które uczyły

można było znaleźć tylko przeterminowany tusz do

się robić makijaż, czy po prostu wszystkie te, które

rzęs i niebieskie cienie do powiek. Zostanie makija-

chciały być profesjonalnie umalowane), słuchałam

żystką było dla mnie skokiem na głęboką wodę, ale

ich uwag, śledziłam też sugestie moich widzów, znam

stwierdziłam, że to właśnie chcę robić i w tym widzę

więc prawdziwe potrzeby kobiet i zdaję sobie sprawę,

Red Lipstick Monster – tajniki makijażu

RLM_DRUK.indd 6

2015-09-16 20:49:41


RLM_DRUK.indd 7

2015-09-16 20:49:42


jak bardzo są one różne. Wiem również – z doświad-

Nie mogąc znaleźć pracy, wymyśliłam inny spo-

czenia – jak dobrze to indywidualne podejście spraw-

sób na życie i teraz każdego dnia robię to, co kiedyś

dza się w praktyce.

pozostawało dla mnie tylko w sferze marzeń. Z per-

Skąd wziął się pomysł, żeby uczyć wizażu? Para-

spektywy czasu cieszę się, że nie zdobyłam wtedy

doksalnie jako licencjat kosmetologii i magister peda-

pracy… Gdybym ją dostała, pewnie nie byłabym

gogiki oraz osoba, która posiada udokumentowane

teraz w tym miejscu, w  którym jestem. Czasami to,

doświadczenie makijażystki, miałam ogromne pro-

że czegoś nie możemy osiągnąć od razu, jest dla

blemy ze znalezieniem pracy. Na rozmowach kwalifi-

nas wbrew pozorom lepsze – bo hartuje charakter

kacyjnych wypadałam świetnie, moje CV było dosko-

i pomaga się doskonalić albo… porzucić drogę, którą

nałe, ale przeszkodą okazywał się mój charaktery-

kroczymy i która być może nie jest dla nas wcale naj-

styczny wizerunek. Nie chciałam jednak rezygnować

lepsza. Ciężka praca i ciągłe uczenie się nigdy nam

z robienia tego, co mnie interesowało, i zdecydowa-

przecież nie zaszkodzą i w  końcu zostaną nagro-

łam się na stworzenie własnego miejsca w Interne-

dzone – ale czasem musimy po prostu poczekać na

cie, a dokładnie na YouTubie. Zaczynając, nigdy bym

to trochę dłużej.

nie pomyślała, że trzy lata później liczba wyświetleń

Potrzebne są cierpliwość i odwaga, żeby kro-

moich filmów co miesiąc będzie wynosić co najmniej

czyć nową, niewydeptaną jeszcze ścieżką i słuchać

4 miliony. To pokazuje, jak wiele osób mi zaufało i jak

przede wszystkim siebie, a nie innych. Nikt nie może

wielu mogłam pomóc w kwestiach dotyczących

ci mówić, jak powinnaś wyglądać, bo to ty masz się

urody. Nawet nie marzyłam o takim rozwoju wypad-

dobrze czuć w swojej skórze i to ty masz być zado-

ków, a tym bardziej o tym, że mój kanał stanie się na

wolona z tego, jaka jesteś. Dlatego też w tym pod-

tyle popularny, że umożliwi mi to wydanie książki,

ręczniku nie narzucam żadnych schematów. Pamię-

którą właśnie trzymasz w dłoniach.

taj, że…

RLM_DRUK.indd 8

2015-09-16 20:49:48


Niczego nie musisz – możesz wszystko Bardzo często jestem pytana o  to, dlaczego tak dużo

do danego zagadnienia. Książka porusza też tematy,

osób odwiedza mój kanał na YouTubie i bacznie słucha

które nie zostały jeszcze zaprezentowane w formie

tego, co mam do powiedzenia. Myślę, że bardzo waż-

wideo, na przykład kwestie związane z makijażem

nym czynnikiem jest to, że pokazuję różne metody i tłu-

osób noszących okulary.

maczę pewne kwestie tak, jak sama chciałam kiedyś je

Chciałabym, aby robienie makijażu było przyjem-

zobaczyć i usłyszeć. Książka opiera się na tej samej zasa-

nością, dlatego mam nadzieję, że będę wsparciem

dzie – pragnęłam stworzyć taki podręcznik, z którego

dla każdej osoby, która się go uczy. Taką funkcję ma

sama mogłabym się uczyć. Jego napisanie było dla

też pełnić ta książka. Dobry nauczyciel jest dla ucznia

mnie wspaniałym wyzwaniem, ponieważ na co dzień

nie tylko mentorem, ale przede wszystkim partne-

żyję w świecie wideo – nie w świecie słów i zdjęć.

rem, który wspiera go w pracy nad sobą, zapraszam

Stworzyłam już filmy poświęcone sporej części zagadnień omawianych w tej książce. Niektóre

cię więc do kontaktu – wszystkie moje dane można znaleźć pod adresem: www.redlipstickmonster.pl.

materiały zawierają mniej informacji niż rozdziały

Zachęcam cię też do publikowania zdjęć z niniejszą

tego poradnika, inne – wręcz przeciwnie – dokładniej

książką na twoim profilu na Facebooku lub Instagramie.

objaśniają pewne sprawy. Dlatego zapraszam cię do

Stworzyłam wyjątkowy hashtag: #tajnikiRLM –

zajrzenia na mój kanał na YouTubie – aby ułatwić ci

pomoże on zgromadzić w jednym miejscu wszystkie

znalezienie właściwych odcinków, na końcu każdego

osoby, które w tym poradniku znalazły dla siebie coś

rozdziału zamieściłam spis filmów, które odnoszą się

ważnego. Szykuję też małą niespodziankę związaną

Niczego nie musisz – możesz wszystko

RLM_DRUK.indd 9

9

2015-09-16 20:49:52


z oznaczeniami tym właśnie hashtagiem, dlatego

urodowe problemy i słabości. To miejsce, gdzie

zapraszam do wrzucania zdjęć nie tylko z okładką, ale

możesz je wyliczyć, aby potem – w  miarę czytania

też z ulubioną stroną książki, poradą czy rozdziałem –

kolejnych rozdziałów książki – punkt po punkcie suk-

albo do pokazania fotografii twarzy z makijażem wyko-

cesywnie wykreślać, dokładnie wymazywać, a nawet

nanym według moich podpowiedzi i strony ze wska-

wydzierać, jeśli masz ochotę. Dzięki temu będziesz

zówką, która cię zainspirowała.

mogła śledzić swoje postępy aż do momentu, kiedy

Pierwszym, co zobaczysz po tym wstępie, jest specjalna strona, na której możesz wypisać swoje

wszystkie problemy z tej listy znikną, co jest naszym wspólnym głównym celem!

Trzymam kciuki!

RLM_DRUK.indd 10

2015-09-16 20:49:53


Twoje makijażowe cele i problemy

Oto miejsce, w którym możesz wypisać wszystkie swoje makijażowe problemy oraz cele. Zastanów się, co sprawia ci trudność, z czym nie najlepiej sobie radzisz i które techniki chciałabyś bliżej poznać, aby móc je stosować w codziennym makijażu. Chciałabym, aby ta lista była przez ciebie aktualizowana w trakcie lektury książki. Śmiało i z dumą skreślaj kolejne punkty!

RLM_DRUK.indd 11

2015-09-16 20:49:57


RLM_DRUK.indd 12

2015-09-16 20:49:57


Pędzel –

twój najlepszy przyjaciel

RLM_DRUK.indd 13

2015-09-16 20:49:57


Jak wybrać pędzle (i nie zwariować…) Podstawą każdego dobrze wykonanego makijażu są umiejętnie dobrane pędzle. To właśnie one są twoimi najlepszymi przyjaciółmi podczas malowania się i  to od ich doboru zależy, czy wykonywanie codziennego makijażu będzie dla ciebie przyjemnością czy udręką. Skompletowanie idealnego zestawu pędzli to niełatwa sprawa… Sama jeszcze nigdy nie natknęłam się na gotowy komplet zawierający dokładnie takie pędzle, jakie byłyby mi potrzebne do wykonania pełnego podstawowego makijażu. Już dawno zrozumiałam, że gotowe zestawy nie są dla mnie i muszę skompletować własny, dobierając pędzle pojedynczo. Pamiętam przygotowania do zakupu mojego pierwszego pędzla  – miał być idealny. Wybrałam jeden z kultowych modeli – był nie tylko popularny, ale też bardzo drogi. Przymierzałam się do jego kupna cztery miesiące, zastanawiając się, czy przypadkiem nie oszalałam, myśląc o  wydaniu tak dużej kwoty na pędzel. Jako amatorka nie byłam pewna swoich umiejętności tak, jak jestem ich pewna dzisiaj. Zaryzykowałam jednak i okazało się, że to miłość od pierwszego wejrzenia! Wtedy też, trzymając w  ręce ideał, zrozumiałam, jak wielkie znaczenie ma każdy,

RLM_DRUK.indd 14

2015-09-16 20:50:07


RLM_DRUK.indd 15

2015-09-16 20:50:07


nawet najmniejszy element pędzla. Uświadomiłam

nie sądzisz? Tymczasem do wykonania perfekcyjnego

sobie, jaka jest różnica między naprawdę dopracowa-

makijażu potrzebujesz ich od pięciu do dziesięciu.

nym pędzlem cieszącym się zasłużenie dobrą opinią,

Wiele kobiet decyduje się na wybór zestawu po

a tym kupionym zupełnie przypadkowo. Teraz chcia-

prostu dlatego, że nie wiedzą, jakie pędzle wybrać.

łabym tę wiedzę przekazać również tobie.

Kupują cały komplet, bo widzą w nim mnóstwo

W wielu książkach znajdziesz charakterystykę

małych i dużych kuszących cudeniek o różnych kształ-

dostępnych na rynku rodzajów pędzli do makijażu,

tach i zakładają, że będzie zawierał wszystko, czego

ale ja chcę ci pokazać, do czego służą konkretne

potrzebują – i jeszcze więcej. Myślą, że to najlepsze

modele, i udowodnić, że używając ich, nie powinnaś

rozwiązanie, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie!

ograniczać swojej inwencji zaleceniami producenta.

Jestem zwolenniczką samodzielnego komple-

Oto informacje potrzebne do skompletowania two-

towania zestawu pędzli. Niech nikt ci nie mówi, co

jego własnego zestawu pędzli: malutkiego, ale za to

powinnaś mieć, a czego nie – sama to przecież wiesz

zaspokajającego wszystkie potrzeby właścicielki.

najlepiej! Dlatego pędzle wybieraj, kierując się tylko

Gotowe zestawy są zazwyczaj za duże – zawierają zdublowane modele albo pędzle, których nie

i wyłącznie własnymi potrzebami, a nie hasłami marketingowymi.

używa się na co dzień – a  jednocześnie brakuje

Każda z nas ma nieco inne wymogi. Jeśli na

w nich ważnych rodzajów tych cudownych narzędzi.

przykład twoją ulubioną metodą aplikacji podkładu

Najlepszym przykładem są pędzle do blendowania

jest nakładanie go palcami, to przecież nie jest ci

(czyli gładkiego, gradientowego rozcierania cieni na

potrzebny pełny zestaw pędzli do podkładu. Zamiast

powiece – więcej informacji na ten temat znajdziesz

go kupować, możesz zainwestować więcej na przy-

w słowniczku na końcu książki), których w gotowych

kład w pędzle do makijażu oczu. Będziesz mieć wtedy

kompletach zazwyczaj nie ma.

te modele, których naprawdę potrzebujesz, i świado-

Zestawy składają się najczęściej z kilkunastu, a  niekiedy nawet z  kilkudziesięciu pędzli  – to dużo,

mość, że rozsądnie wydałaś pieniądze (co zawsze poprawia humor…).

16

RLM_DRUK.indd 16

2015-09-16 20:50:10


Włosie syntetyczne kontra naturalne Zanim zaczniemy kompletować nasz idealny zestaw pędzli, przypatrzmy się materiałom, z których się je wykonuje. Włosie syntetyczne lub włosie naturalne  – to jeden z podstawowych podziałów, choć dzięki współczesnej technologii czasem trudno odróżnić jedno od drugiego. Utarło się przekonanie, że naturalne włosie jest lepsze od syntetycznego. To mit. Nie dość, że pędzel z  włosiem syntetycznym może być tak samo

Nie musisz trzymać się sztywno zaleceń producenta dotyczących stosowania danego modelu pędzla. Jeśli twoim zdaniem określony pędzel lepiej nadaje się do innych zadań, nie krępuj się i korzystaj z niego tak, jak ci wygodnie.

miękki i tak samo dobrej jakości jak ten z  włosiem naturalnym, to przy niektórych kosmetykach sprawdzi się znacznie lepiej od naturalnego brata (na przykład przy tych o  płynnej i  kremowej konsystencji). Ważne jest to, żeby znać pewne drobne różnice między nimi i śmiało korzystać z tej wiedzy. To, czy wybierzesz pędzle syntetyczne czy naturalne, zależy od wielu kwestii. Na przykład od twoich preferencji – jeśli wolisz konkretny rodzaj włosia, to tego się trzymaj. Znaczenie ma również rodzaj produktu, który ma być danym pędzlem nakładany – przy niektórych konsystencjach lepiej sprawdzi się włosie naturalne, przy innych syntetyczne (więcej

Pędzel – twój najlepszy przyjaciel

RLM_DRUK.indd 17

17

2015-09-16 20:50:15


WŁOSIE NATURALNE KONTRA SYNTETYCZNE naturalne

syntetyczne

zalety

— łatwiej przyjmuje kolor, więc dzięki niemu uzyskamy lepszą pigmentację tego samego produktu; — bardziej równomiernie rozprowadza produkty suche, pudrowe. To atut zwłaszcza w przypadku pędzli do różu i tych do rozcierania, bo maleje prawdopodobieństwo najgorszej z możliwych wpadek, czyli zrobienia plamy.

— nie jest aż tak łamliwe jak włosie naturalne; — zwykle nie uczula; — ponieważ jest bardziej wytrzymałe, można je myć nieco mniej delikatnie (i co za tym idzie – szybciej); ma to znaczenie zwłaszcza przy kosmetykach o kremowej konsystencji.

wady

— jest bardziej łamliwe i znacznie delikatniejsze niż syntetyczne; — trzeba myć je delikatniej, a tym samym trzeba poświęcić nieco więcej czasu na jego pielęgnację; — może uczulać; — może mieć niemiły zapach (na przykład pędzle z koziego włosia).

— zwykle nabiera nieco mniejsze porcje suchego produktu; — wymusza większe zużycie produktów pudrowych.

RLM_DRUK.indd 18

2015-09-16 20:50:17


informacji na ten temat znajdziesz w dalszych częściach tego rozdziału). Pamiętaj też, że nie wszystkie twoje pędzle muszą być tej samej marki. Każdy producent ma zazwyczaj w ofercie kilka perełek, modeli naprawdę wyjątkowych, niekiedy nawet kultowych. Sztuka polega na tym, żeby zrozumieć ich fenomen i wybrać to, co dla ciebie najlepsze. Zarówno naturalne, jak i syntetyczne włosie ma

Ogólna zasada doboru pędzli pod względem zastosowanego w nich włosia: włosie naturalne sprawdza się przy produktach suchych, pudrowych, natomiast włosie syntetyczne pozwoli nam lepiej nałożyć produkty płynne i kremowe.

swoje zalety i wady. Przygotowałam małą ściągę, która ułatwi dopasowanie pędzla do twoich potrzeb. Istnieją również pędzle, w których zastosowano oba rodzaje włosia. To pędzle duo fibre (zwane również skunksami). Używa się ich do konkretnych zadań i rzadko wchodzą w skład podstawowych zestawów do makijażu.

Ciekawostka: jednym z kosmetyków najbardziej niszczących pędzle jest pomadka, dlatego do niej zdecydowanie lepiej jest przeznaczyć pędzelek z włosia syntetycznego.

Pędzel – twój najlepszy przyjaciel

RLM_DRUK.indd 19

2015-09-16 20:50:26


Narzędzia zbrodni doskonałej Wiesz już, czym różnią się pędzle syntetyczne od naturalnych, jakie są ich wady i zalety. Czas się dowiedzieć, do czego najlepiej będzie ich użyć. Nie jest sztuką posiadanie każdego możliwego narzędzia, liczy się umiejętny i  świadomy wybór tych najlepszych. Aby ci to ułatwić, proponuję podzielić pędzle

okrągłe

pędzle małe puchate spłaszczone

o najbardziej popularnych kształtach na trzy grupy:

— niezbędne, — opcjonalne, — niepotrzebne.

Postaram się jak najlepiej zaprezentować efekty, jakie można uzyskać, używając określonych rodzajów pędzli. Wybierając rezultat, który chcesz osiągnąć, dowiesz się, jakiego modelu pędzla potrzebujesz. Chcę, abyś była świadoma tego, jak detale budowy pędzla wpływają na jego jakość, dlatego przy każdym egzemplarzu omawiam tę zależność.

Zacznijmy od pędzli niezbędnych – najłatwiejszych w  użyciu i  najbardziej wielofunkcyjnych. To zaledwie pięć modeli i  tylko od ciebie zależy, czy zechcesz poszerzyć tę listę o kolejne. Do pędzli niezbędnych zaliczam:

Mały puchaty pędzel Może być spłaszczony lub okrągły – to zależy od twoich upodobań. Sama lubię mieć oba pod ręką, ponieważ efekty ich użycia nieco się różnią. Tego typu

20

RLM_DRUK.indd 20

2015-09-16 20:50:32


Nieważne, ile masz czasu i ile pieniędzy wydajesz na kosmetyki – Ewa z RED LIPSTICK MONSTER pokaże ci, co zrobić, by wyglądać oszałamiająco! Ta książka pozwoli ci zrozumieć zasady robienia makijażu. W końcu znajdziesz odpowiedź na pytania: Jak dobrać odpowiedni podkład? Jak zrobić perfekcyjną kreskę na powiece? Jak w prosty sposób konturować twarz? Jak dobrać makijaż do okularów? Jak skompletować makijażowy niezbędnik?

#redlipstickmonster

#tajnikiRLM

#flowbooks

Red Lipstick Monster to najpopularniejszy kanał makijażowy na polskim YouTubie, który każdego miesiąca ogląda ponad pół miliona internautek. Jego twórczyni, Ewa Grzelakowska-Kostoglu – wizażystka i piercerka – zdradza wypracowane przez lata tajniki makijażu. Radzi, jak wykorzystać je w praktyce, by czuć się pięknie każdego dnia.

Pozycja obowiązkowa na półce każdej kobiety – niezależnie od wieku, typu urody oraz tego, jakie są jej umiejętności w sztuce makijażu! Cena 42,90 zł

Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu  

Najpopularniejsza blogerka makijażowa w Polsce nauczy cię perfekcyjnego make-upu Nieważne, ile masz czasu i ile pieniędzy wydajesz na kosme...

Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu  

Najpopularniejsza blogerka makijażowa w Polsce nauczy cię perfekcyjnego make-upu Nieważne, ile masz czasu i ile pieniędzy wydajesz na kosme...