Page 1

Nieuwe medicaties

Dr. A. de Vooght ZNA Middelheim


Nieuwe medicaties in de hematologie: 1. Multipel myeloom en lymfoom: Velcade en Revlimid 2. Immune thrombocytopenie: N-plate 3. Chronische myeloiede Leukemie Tasigna en Sprycel 4. Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie: Soliris 5. Stamcelmobilisatie: Mozobil


Nieuwe medicatie: MULTIPEL MYELOOM 1. Velcade ®: Bortezomib • Proteasoom-inhibitor • terugbetaald bij oudere pat die geen autotx meer kunnen ondergaan en bij progressie van 1 voorafgaande therapie en autotx • 1,3 mg/m² IV shot op d1,4,8 en 11 gevolgd door 10 d rust: dus 1 cylcus = 21 dagen • +/- dexamethasone (20 tot 40 mg) • +/- andere chemo (VMP, doxil,… °

3


Nieuwe medicatie: MULTIPEL MYELOOM


Nieuwe medicatie: MULTIPEL MYELOOM

• NW: PNP vingers en tenen Gi intolerantie vermoeidheid toegenomen risico voor infecties reversiebele trombopenie soms anemie, neutropenie minder freq: orthostatische hypotensie, rash, veranderde smaaksensatie


Nieuwe Medicatie: MULTIPEL MYELOOM

2. Revlimid ® : Lenalidomide • immuunmodulator die angiogenese remt, tumorgroei vermindert en micro-omgeving verandert. • familie van thalidomide = softenon ® ’70 • terugbetaald in tweede lijnstherapie bij MM • 25 mg/d ged 3 weken op 4 • +/- dexamethasone (d1 tem 4, d 9 tem 11 en d 17 tem 20) (40 tot 20 mg) • +/- chemotherapie


Nieuwe medicatie: MULTIPEL MYELOOM


Nieuwe medicatie : MULTIPEL MYELOOM

• NW: Pancytopenie: vnl trombopenie, neutropenie CAVE: verhoogd risico op trombo-embolische complicaties: ? LMWH? aspirine? vermoeidheid constipatie soms gi intolerantie weinig klachten van PNP


Nieuwe medicatie: ITP

1. N-plate ® : Romiplostim • trombopoetinereceptor stimulator • recombinant DNA techniek: romiplostim bindt op receptoren waardoor de aanmaak van de bloedplaatjes wordt gestimuleerd. • terugbetaald voor pat met refractaire ITP na R/ met CS/IVIG en splenectomie of bij pat met refractaire ITP met CI voor splenectomie. • starten aan 1 µg/kg SC 1 x per week.


Nieuwe medicatie: ITP


Nieuwe medicatie : ITP

Trombocytenaantal (x 109/l) < 50 Verhoog de wekelijkse dosering met 1 μg/kg > 200 gedurende twee weken Verlaag de wekelijkse dosering met 1 μg/kg > 400 Niet toedienen, blijf wekelijks het trombocytenaantal bepalen Nadat het trombocytenaantal is gedaald tot < 200 x 109/l, hervat toediening met een wekelijkse dosering verlaagd met 1 μg/kg


Nieuwe medicatie : ITP

â&#x20AC;˘ NW: veelal goed verdragen Hoofdpijn gi intolerantie rash vermoeidheid myalgie Enkele gevallen van toegenomen reticuline in het beenmerg.


Nieuwe medicatie: CML

1. Tasigna ® : Nilotinib • inhibitor van proteinekinase “BCR-ABL”: geproduceerd door CML cellen waardoor ongecontroleerde groei van cellen. • terugbetaald in tweede lijns R/ na falen of intolerantie tov Glivec; • weesgeneesmiddel • dosis: 2 x 200 mg met strikt interval van 12 u ( ! 2 u voor en 1 u na inname: niet eten of drinken!)


Nieuwe medicatie: CML

â&#x20AC;˘ Nw: pancytopenie, vnl trombopenie, neutropenie soms wat anemie vermoeidheid hoofdpijn gi intolerantie jeuk


Nieuwe medicatie: CML

2. Sprycel®: dasatinib • remt BCR-ABL proteinekinase door remmen van cytochroom P450. ! cave medicamenteuze interactie ! • dexamethasone, fenytoine, carbamazepine,rifampicine fenobarbital, sint janskruid

• terugbetaald: 2de lijns R/ bij falen of intolerantie van glivec EN bij Phi + ALL • dosis: 100 mg 1 x per dag Po (140 mg per dag bij ALL)


Nieuwe medicatie: CML

â&#x20AC;˘ Nw: Beenmergsuppressie: anemie, neutropenie, trombopenie: reversiebel vochtretentie : pleurale effusie, ascites,veralgemeende oedemen, longoedeem QT-verlenging Hoofdpijn Diarrhee rash myalgie


Nieuwe medicatie: PNH

1. Soliris®: Eculizumab • monoclonale Ast. bindt op complementeiwit C5: actief in afweersysteem. pat met PNH: defect in eiwit op RBC-opp: hierdoor bindt complement C5 op RBC: lyseren van RBC. • PNH: hemolyse : donkere urine anemie trombosegevaar

• weesgeneesmiddel


Nieuwe medicatie: PNH

• terugbetaald: > 4 transfusies laatste jaar PNH clone > 10 % in RBC

 dosis: week 1 tem week 4: infuus 600 mg 1 x /week iv. week 5: 900 mg iv. daarna 900 mg om de twee weken iv.

 Nw: hoofdpijn Verhoogd risico op neisseria meningitidis: mensevax® toe te dienen minstens twee weken voor het opstarten van soliris.


Nieuwe medicatie: SC-mobilisatie

1.Mozobil®: Plerixafor • inhibitie van CXCR4-chemokinerec: eiwit dat ervoor zorgt dat SC in BM blijven. • terugbetaald bij sc-collectie die moeilijk verlopen bij AST. • weesgeneesmiddel • dosis: 0.24 mg/kg per dag sc • hoe? eerst 4 dagen G-CSF: zo onvoldoende opbrengst CD 34-telling in perifeer bloed: start mozobil 6 tot 11 u voor geplande CD34 telling en aferese.


Nieuw: Mozobil voor SC-mobilisatie

â&#x20AC;˘ max 7 consecutieve dagen. â&#x20AC;˘ NW: Gi intolerantie plaatselijke cutane reactie op plaats van injectie


Nieuwe medicatie: vragen?

Hematologie Roadshow - Nieuwe medicaties  

Nieuwe medicaties Dr. A. de Vooght ZNA Middelheim 2. Immune thrombocytopenie: N-plate 5. Stamcelmobilisatie: Mozobil 3. Chronische myeloiede...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you