Page 1

Individuálna zmluva o preplatení cestovného pre člena ZMM, dobrovoľného spolupracovníka ZMM (neoddeliteľná súčasť pri preplácaní samostatných ciest dobrovoľníkov)

Poskytovateľ cestovného:

ZMM - Združenie mariánskej mládeže Oravská 10 949 01 Nitra IČO: 37 860 399 číslo účtu: 2629772285/1100 zastúpené: Ing. Štefanom Strieškom, predsedom a vedúcim OS/ zodpovedný za podujatie1..................................... a

Poberateľ cestovného: Člen ZMM/dobrovoľný spolupracovník:............................................................................................... Trvalé bydlisko:.................................................................................................................................... Dátum narodenia:..................................................................

sa dohodli nasledovné: Poberateľovi cestovného bude preplatené cestovné v súvislosti s konaním podujatia:..................................................................................termíne............................................... miesto:....................................................................................... . Cestovné bude preplatené v súlade s internými predpismi ZMM a v súlade so zákonom o cestovných náhradách po predložení potrebných dokladov. Poberateľ cestovného je povinný do 5 pracovných dní od uskutočnenia cesty predložiť poskytovateľovi cestovného originály cestovných dokladov, ktoré sú predmetom cestovných náhrad v zmysle tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je „Vyúčtovanie cestovných nákladov“ Zmluva sa uzatvára na základe § 51 Občianskeho zákonníka. V........................................ dňa......................................

........................................ predseda ZMM 2 1

................................... vedúci OS/zodpovedný za podujatie

....................................... poberateľ cestovného

Nehodiace sa prečiarknite

Podpisuje pri zasadnutiach najvyššieho orgánu, pracovných ciest členov sekretariátu, organizačné či reprezentatívne podujatia 2

http://zmm.sk/docs/dokumenty/b/individualne_cestovne  

http://zmm.sk/docs/dokumenty/b/individualne_cestovne.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you