Page 1

Február 2009, Medzinárodný bulletin VMY

motto roka:

BUĎ VŠETKÝM, ČÍM MOŽEŠ BYŤ!


Pravdepodobne ste už viackrát museli odpovedať na túto typickú otázku: Čo je to vlastne VMY / ZMM? A určite ste na ňu boli schopní odpovedať vďaka tomu, čo ste sa naučili na formačných stretnutiach spoločenstva, pomocou vedomostí o Združení. Možno ste však na ňu odpovedali cez vaše zážitky, cez tie momenty vášho života, ktoré sa stali kľúčovými, cez chvíle, v ktorých Ježiš a Jeho Evanjelium , príklad sv. Vincenta a neha našej Zázračnej Matky naplnili váš život cez službu ostatným....


Ale naše tohtoročné motto nie je o vysvetľovaní alebo odpovedaní na niečo. Je o ŽITÍ, o BYTÍ. Ide o znovuobjavenie toho, kto sme, a o prijatie skutočnosti Evanjelia, o špeciálny životný štýl... VMY je vybudované na životoch tých, ktorí prijímajú a žijú Evanjelium, je vybudované vďaka neúnavným misionárskym spoločenstvám, ktoré sú vždy otvorené Duchu Svätému, vďaka členom Vincentskej rodiny, ktorí sú oddaní tým slabším a pomáhajú im v rôznych situáciách, je vybudované na malých gestách, ktoré ukazujú Nebeské Kráľovstvo v každodennom živote. 


Odvážte sa byť všetkým tým, prečo ste boli narodení! Buďte ohňom, vášňou, svetlom, silou, nástrojom pokoja. Buďte mystikmi, sluhmi chudobných, svedkami, zvestovateľmi. Rozhodnite sa pre Evanjelium, nech sa zmyslom a stredobodom celého vášho života stane Boh. Budťe sebavedomí, vážte si život, a prijmite to, že ste Božím zázrakom a že ste schopní byť naozaj šťastnými a zdieľať radosť a nádej so všetkými, čo sú okolo vás. Žite pre seba a pre blížnych, pozerajte sa na prítomnosť a na budúcnosť s odvahou, vediac, že viera a láska sú schopné vyhrať všetko. Budťe všetkým, čím môžte byť, až do konca. Žite tak ako tí, ktorí žijú zo dňa na deň. Darujte niečo – alebo, čo je ešte viac, darujte seba. Máte niečo, čo chcete povedať? Povedzte to svojím životom!!! Yasmine Cajuste, medzinárodná prezidentka VMY


VMY po celom svete... ト経 je novテゥho?


AMERIKA Ekvádor: 2.-4. január

2009: zasadanie Národného Výboru v Tulcane

Brazília: Belo Horizonte Province: 15.-16.

novembra 2008 VMY sa konalo 7. oblastné mládežnícke stretnutie a 2. oblastné stretnutie hlavných vedúcich. Zúčastnilo sa 130 mladých a 10 vedúcich. Počas záverečnej omše boli prijatí do Združenia traja noví členovia. 4.-25. januára 2009 sa VMY zúčastnilo Populárnych Misií organizovaných Vincentskou Rodinou v Francisco Badaro City v Jequitinhonha Valley. Recife Province: 12.-14. decembra 2008 sa konalo 17. regionálne volebné stretnutie

Haiti: 22. novembra 2008

sa národný výbor VMY stretol s miestnymi výbormi a odprezentoval im tohtoročné motto. 22.23. februára 2009 sa konalo národné volebné zhromaždenie pod heslom: „VMY nám dovoľuje a pomáha zasvätiť sa životnému poslaniu.“ Honduras: 7.-8. február 2009: konalo sa národné stretnutie, ktorého hlavnou náplňou boli udalosti celého roka (čo sa udialo na národnej úrovni).

Panama: v januári sa mladí

zúčastnili Ročného Formačného stretnutia a tradičných misií. Tento rok pracovali zaujímavým a originálnym spôsobom v San Andres Community, v Chiriqui a v Paraiso (panamskej provincii).


Uruguaj: 4.-11.1. 2009:

Venezuela: 7.-9. 2. 2009:

konalo sa Národné stretnutie.

mladí z Monte Videa prežili pár krásnych dní v stretnutí s Kristom a taktiež sa zapojili do misionárskej činnosti v diecéze Canelones, konkrétne v Kaplnke Svätej Viktórie (Tala Coast) v San Antonio Province.

USA: Západná provincia: koncom septembra mali VMY-FIAT,

Anchorage a Aljaška každoročné obnovenie členstva a prijatie Zázračnej Medaily s občerstvením pre členov a ich rodiny. 22.-23. novembra sa VMY-áci zúčastnili 24-hodinového pôstu zo solidarity k biednym a hladujúcim. Počas tohto pôstu sa účastníci dozvedeli viac o Katolíckom Sociálnom Učení. V decembri boli koledovať v troch liečebňach v Anchorage. Stredozápadná provincia: Počnúc novembrom začína hlbšia formácia členov VMY ohľadne Vincentínskeho Mariánskeho mládežníckeho zasvätenia. Od 31. októbra do 2. novembra bolo 30 mladých a 20 dospelých v Ste. Genevieve area, v misiách Vincent # 8, kde pomáhali a slúžili. Tieto víkendy vždy zahŕňajú duchovnú formáciu a možnosť duchovného a duševného rastu, ale aj rôzne aktivity a práce ako maľovanie, zastrešovanie, rôzne opravy, záhradné práce atď. Robia sa aj zbierky pre chudobných a sociálne slabších – ľudia z okolia prinášajú použité veci a tie sú potom posielané do Východnej Mo Action Agentúry a do Spoločností sv. Vincenta v Bloomsdale, Ste. Gen and Perryville. 11. januára 2009 slávilo VMY 5. výročie svojho pôsobenia v tejto provincii. Blahoželáme!!:)


ZÁPADNÁ EURÓPA

Španielsko: 10.-11. januára

2009 sa konalo stretnutie školiteľov (vedúcich) v Madride. 7.-8. 2. 2009 bolo prvé zasadnutie Národného Výboru v roku 2009.

Portugalsko: 17.-18.

januára sa uskutočnilo Formačné stretnutie vo Fatime. Mottom bolo: „ Poďme sláviť naše Jubileum so sv. Pavlom!“

Francúzsko: Poslednými aktivitami VMY vo Francúzsku boli: Národný Výbor a Národné Zhromaždenie (11.-12. október), Medzinárodné Stretnutie v Lurdoch (30. október až 3. november) a formačná schôdza pre motivátorov/ FARE (27.-30. december). V najbližších mesiacoch sa uskutočnia regionálne formačné stretnutia.

www.secretariadojmv.org


Poďme zažiť Valné Zhromaždenie! Čo znamená pre mladých Magnifikát

Argelys Vega

„ ...môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi...“ Tieto slová hovorí Mária v Magnifikáte a ponúka aj nám istý životný štýl, pozýva nás k životu v radosti a k tomu, aby sme vzdávali vďaku Pánovi za náš život. Pri pohľade na Máriinu vieru a na to, ako prežívala Božiu prítomnosť vo svojom živote sme naplnení radosťou a obdivom. Avšak, pravdou je, že niekedy si myslíme, že taká veľká udalosť, aká sa stala Márii sa nám stať nikdy nemôže.


Svätý Lukáš nám opisuje, že Mária bola spočiatku zmätená a v rozpakoch, šokovaná prítomnosťou anjela zoslaného Bohom. Ale keď pokračujeme v čítaní, nachádzame jej slová plné viery: „...moja duša velebí veľkosť Pána Boha...“

...a tak sa pýtame: Ale ako moja duša môže velebiť Pána keď som ešte taký mladý/á? Čo má so mnou spoločné táto veta? Dovoľte mi pripomenúť vám, že aj Mária bola v tom čase len dievča, možno v takom istom veku ako si práve aj Ty. Ale už od svojej mladosti spoznala, že Boh pre nás robí nesmierne veľké veci, ak sme pokorní.


„...Všemohúci pre mňa urobil veľké veci...“ („...veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“) Mária nám ponúka miesto po jej boku. Chce nám ukázať, ako nechať Boha, aby mohol pre nás urobiť veľké veci. Keďže sme mladí, niekedy je pre nás ťažké zanechať naše vlastné plány a dať Bohu napísať náš životný príbeh. Znovu sa čudujeme a pýtame: Ako to môžem urobiť? Odpoveď je jednoduchá: Mária bola úplne otvorená Božiemu Slovu, absolútne dôverovala Pánovi a vložila všetko do Jeho rúk.


Viem, občas je to ťažké rozmýšľať o sebe, o nás, ako o mladých, ktorí sú schopní žiť spiritualitu Magnifikátu. Ale chcem vám tiež povedať, že práve v hlbšom čítaní tohto Máriinho spevu môžeme nájsť „smer“, „radu“, ako dokázať takto žiť. Spýtam sa vás jednu otázku, ktorú som kládla sama sebe už veľakrát: Ako člen VMY (ZMM), chcem nechať Boha robiť v mojom živote veľké veci? Ak áno, poďme na to! Pamätajte, že Mária, najlepší partner v tomto dobrodružstve, na Teba už čaká, aby ste spolu spievali: „Moja duša velebí veľkosť Pána...“


SvEdEcTvO (USA)


ZaSväTeNiE sA JeŽiŠoVi s MáRioU V roku 1970, pápež Pavol VI. vyhlásil pred obrazom Svätej Panny: „ Ak chceme byť kresťanmi, musíme byť mariánski.“ (Bonaria, 24. apríl 1970). Musíme žiť v duchovnej jednote s Máriou, viesť mariánsky život. Nie je možné v úplnosti prežívať kresťanstvo bez značnej skúsenosti a zažitia Máriinho Tajomstva. Vediac a uvedomujúc si túto skutočnosť, „VMY ponúka mladým Zasvätenie sa Kristovi cez Máriu, ako spôsob zviditeľnenia ich krstného zasvätenia a možnosť darovať svoje životy Bohu cez službu a evanjelizáciu chudobných, berúc si Pannu Máriu za vzor.“ (Medzinárodné štatúty VMY, Nº 10).


Janine Pascual už zažila zasvätenie sa Kristovi s Máriou. Dnes s nami zdieľa jej svedectvo. „ Pred pár mesiacmi boli členovia Juniorského Apoštolátu pre Krista (JAC) povolaní do Vincentínskej Mariánskej mládežníckej asociácie. Popri tomto stretnutí pre JAC členov, štyria mladí dospelí zasvätili svoje životy Ježišovi a Márii. Bola som jednou z týchto štyroch, ktorí zakúsili v ten deň úžasnú premenu! V momente, keď sme odriekali modlitbu zasvätenia Ježišovi s Máriou, začala som sa cítiť veľmi pohnutá a dojatá modlitbou, ktorú sme recitovali. Časť modlitby, ktorá sa najviac dotkla mojej duše bola: Chcem Ťa objaviť, nasledovať Ťa, milovať Ťa a darovať Ti seba. Počas toho, ako sme dostávali medaile som sa cítila ešte viac dotknutá – ako mi sestra Katarína dávala medailu okolo krku a Fr. Hung požehnával, začala som cítiť silné emócie a rozplakala som sa. Nevedela som, prečo som začala plakať, ale napokon som si uvedomila, že to bola Ježišova a Máriina láska, ktorá ma tak hlboko prenikla. Nasledujúce dni (po zasvätení) boli pre mňa veľmi odlišné, cítila som sa ako úplne iná osoba. Zasvätenie môjho života Ježišovi a Márii bola pre mňa úžasná udalosť, na ktorú nikdy nezabudnem!“ Janine Pascual, VMY United States – Province of the West


INTER NATIONA L C OUNC IL A ND S EC R ETA RIAT V decembri 2008 a januári 2009 uskutočnil náš generálny direktor, Fr. Gregory Gay nasledujúce stretnutia: s Fr. Markom Jeromelom (Slovenia), sestrou Andrejou Caks (Slovenia) a sestrou Dialou Kassably (Lebanon). Želáme všetkým, nech je ich úsilie plodné a nech práca s ich národnými výbormi prinesie ovocie. 8.-11. januára sa konal VMY medzinárodný výbor v Madride. Boli to dni plné intenzívnych I spoločných modlitieb a hovorilo sa o veľmi dôležitých témach pre život VMY. Pre podrobnejšie informácie navštívte našu stránku: www.secretariadojmv.org. (foto 4).

30. januára - 1. februára sa stretli medzinárodní vedúci Vincentínskej Rodiny v Provinciálnom Dome CM v Madride (Španielsko). Preberali zaujímavé témy a projekty na budúce roky. Špeciálne sa zaoberali slávením 350.-eho výročia smrti sv. Vincenta a Lujzy (2010). Začne sa 27. septembra 2010.


Pripomíname všetkým Európskym národným výborom (predsedníctvam), že očakávame kandidatúry na prácu v medzinárodnom sekretariáte VMY. Treba sa prihlásiť najneskôr do 15. marca 2009. Zverujeme do vašich modlitieb 2. spoločné ázijské stretnutie VMY národných výborov. Uskutoční sa v Manile (Philippones) 15.-19. apríla 2009. Medzinárodný výbor a Medzinárodný sekretariát, v mene celého Združenia, ďakuje sestre Marii Pilar Hurtado de Saracho za jej nesmiernu pomoc a služby, ktoré poskytla Združeniu ako VMY medzinárdoná delegátka za posledných niekoľko rokov. Nech ju náš Pán požehnáva na jej ďalšej ceste životom a pomáha pri poslaní, ktoré jej pripravil!

ThE EnD

http://www.zmm.sk/docs/jmv/februar09svk  

http://www.zmm.sk/docs/jmv/februar09svk.pdf