Page 1

Medzinárodný buletín „.....keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami...“ (Sk 1,8) 29. júna Cirkev oslavovala slávnosť. Sv. Petra a sv. Pavla. Sv. Pavla si pripomíname ako apoštola národov, misionára za hranicami; bol božím nástrojom oznamujúcim pravdu po celom svete. Od 28.júna 2008 do 29. júna 2009 oslavuje Cirkev rok sv. Pavla pri príležitosti dvojtisíceho výročia narodenia sv. Pavla. Táto výnimočná postava Cirkvi nás zvlášť spája na našej ceste viery , zjavuje nám základné aspekty našej služby ako svedkov Zmŕtvychvstalého Krista. Chcem upriamiť vašu pozornosť na tri charakteristické prvky života sv. Pavla a jeho apoštolskej práce. Predovšetkým sv. Pavol je apoštolom za hranicami. Jeho povolanie sa znásobuje pri stretnutí s Kristom a potom v spoločenstve apoštolov , berú ho ohlasovať Ježia Krista medzi pohanov, kde Božia Pravda je stále neznáma. Po druhé, sv. Pavol je povolaný do zvláštnej služby: chápe svoj život a svoju službu na základe Evanjelia a pod vplyvom Ducha Svätého. Dôverný vzťah s Pánom mu umožňuje znášať ťažkosti a najväčšie nepriazne služby s láskou a vierou, vediac:“ že všetko môže v Tom, ktorý ho posilňuje:“ (Flp 4,13). Nakoniec nám sv. Pavol rozpráva o živote predurčenom ohlasovať krásu Evanjelia s cieľom budovať Božie kráľovstvo. Avšak toto odovzdanie je založené na hlbokom presvedčení , že iniciatíva vždy prichádza od Boha; je to sám Boh, kto nám ukazuje svoju silu v slabostiach svojich nasledovníkov a nikto nemôže zastaviť jeho ohlasovanie pokiaľ sú miesta, kde je neznámi a milovaný. Možno nám príklad sv. Pavla pomôže byť svedkami Ježiša za hranice, života hlbokej modlitby a pozornosti upriamenej na sťažnosti spoločnosti , smerom k tým najbiednejším. Pozývam vás znovuobjaviť písomnosti sv. Pavla. Svedectvo jeho života a jeho učenie nám môže pomôcť dostať milosrdenstvo do centra našej existencie a našich skutkov. Voaganhinirina Francois de Paul Ravazaha


Zo sveta........ Angola 26.- 30 . decembra 2007 sa uskutočnilo 4. Národné stretnutie v Prenda-Luanda. Zúčastnilo sa 63 mladých a 6 sestier z troch provincií (Benguela, Kwanza-Sul y Luanda). Zamýšľali sa nad myšlienkou :“Stať sa žiarivou hviezdou pre neoprávnených“. Počas stretnutia navštívili Centrum detskej starostlivosti. Alžírsko 9.mája oslavovala VR Alžírska svoje tretie stretnutie. Myšlienka dňa bola: „Osoba biedneho a premena, berúc do úvahy úlohu človeka v jeho vlastnej premene.“ Oto zamyslenie bola vytvárané v rámci Systémovej zmeny. Bolo tam veľa svedectiev potrebných zmien v alžírskej spoločnosti. Dnes sú prípady, v ktorých chudobní nemajú právo byť podporovaní pre náboženské tradície v ich rodinách. Kamerun 19.-25. januára Generálny direktor uskutočnil „ s veľkým úspechom“ návštevu Kamerunu. Mladí ocenili jeho spriaznenosť a jednoduchosť. V rámci príbuzenstva medzi Kamerunom a Rovníkovou Guineou dva mladí členovia z Kamerunu oslavovali Veľkú noc s Guineou. Bol to príklad zdieľania života medzi týmito dvoma krajinami. Stredoafrická Republika Od 13. decembra 2007 bolo združenie uznané na občianskej úrovni. Skupiny z Bangui, hlavné mesto, pokračovali v ich týždennej službe v Centre matky a detí. Na konci marca mali všeobecnú formáciu pre mladých. Bola podmienená pátrom Danielom, CM, ktorý je misionárom v tejto krajine. Pobrežie Slonoviny 8. – 18. augusta formačný tábor ZMM sa uskutočnil v Aboisso. Nigéria Od 21. júla do 3. augusta ZMM Nigéria privíta Medzinárodného prezidenta, ktoý uskutoční formačnú a motivačnú návštevu po svojej krajine. Demokratická republika Kongo V máji mladí za podpory s. Elisabel navštívili rozličné cirkevné spoločenstvá za účelom podelenia sa o odkaz Márie S. Kataríne: vytvorili apoštolát zameraný najmä na mladých v ťažkých situáciách a/alebo na siroty. Madagaskar V posledných mesiacoch ZMM Madagaskar zorganizovalo viaceré stretnutia útulky v rozličných diecézach. Od marca do júna činnosť Národného výboru bola zameraná na prípravu Národného volebného štatutárneho stretnutia, ktoré bude v auguste 2008. 17. marca Richard Tsilefa zomrel. Bol členom Národného výboru a člen diecézy Ihosy. Sme s nimi spojení v našich modlitbách.


Projekt: metóda pre lepšiu službu chudobným V dnešnej dobe túžba vykonávania vzájomnej pomoci už nie je len činnosť dobrej vôle; vyžaduje si patričnú prípravu a organizáciu, ktorá môže odstrániť nedostatky. V ZMM sme si tohto vedomí, pretože jedna z najdôležitejších oblastí v našom spoločenstve je služba a poslanie. Preto na Generálnom stretnutí v Paríži 2005 sme prijali záväzok podávania svedectva nadčasového Evanjelia, ktoré nás pozýva prekonávať akékoľvek hranice a byť činní gestami vzájomnej pomoci (Platný dokument, Generálne stretnutie nie , Paris 2005). Presvedčený skutočnosťou, že Svätá Panna pokračuje napĺňaním našej služby , a že vincentínska charizma ja stále dôležitá, našou úlohou je hľadať najlepšie metódy ako sa dostať k najbiednejším a poskytnúť im konkrétnu efektívnu službu. Aby sme toto dosiahli ZMM prijalo záväzok : pracovať súčasnými postupmi prostredníctvom Projektovej metódy(Platný dokument, Generálne stretnutie nie , Paris 2005), ale čo je to Projekt v ZMM? Slovo „Projekt“ pochádza z latinského proiectus a znamená „vrhať vpred“. Toto je presne to, čo robíme pri projektovaní: pozerať vpred, predvídať alebo predpokladať budúcnosť, ktorú chceme, organizovať konkrétne kroky, ktorými budeme postupovať k jeho dosiahnutiu. V ZMM je projekt skupina plánovaných činností orientovaných na zlepšenie skutočnosti, reaguje na potreby príjemcov cez konkrétne ciele a postupy , ktoré si vyžaduje účasť ľudí a finančných prostriedkov za určité časové obdobie. Ak to využívame ako prostriedok všeobecnej a trvalej metodológie tímovej práce, bude veľmi užitočné uskutočniť najdôležitejšie činnosti Združenia týmto spôsobom. Ponúknime kvalitnejšiu službu naším menej právnym bratom a sestrám, nevzdávajme ciele a dobrú vôľu, ktorú v ZMM máme, zavinenú zlým naplánovaní. Nedopúšťajme nedostatok primeraných analýz skutočnosti alebo nedostatok dobrých cieľov alebo činností daných ako výsledok projektov, ktoré sa často rozvíjajú nepredvídaným smerom alebo projekty, ktoré nezodpovedajú potrebám Nášho Pána. Pre bližšie info o projektoch navštívte našu stránku.: www.secretariatdojmv.org/inter/formacion/docs/ProjectApproach_ENG.pdf Emma Leticia Velazquéz Medzinárodný sekretariát - dobrovoľník


Misia: premena života Keď som po prvýkrát šla na Misie bola to skúsenosť, ktorá zmenila môj život a nielen môj život, ale aj každého z mladých v ZMM Panama. Bola som dosť mladá: stále som nerozumela Ježišovým slovám, keď hovoril: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium každému stvoreniu.“ (Mk 16,15). V ZMM sme si zaužívali navštevovať Národné stretnutie každý rok, mali sme tam mariánsku a vincentínskú formáciu, tiež sme sa podelili v našom spoločenstve o skúsenosti prežité v svojich skupinách a študovali sme misionársku spiritualitu. V deň, keď sme boli poslaní na misiu, sa v našich tvárach odrážal strach, nevedeli sme čo budem jesť a kde budeme spať. Obávali sme sa toho, že budeme ďaleko od našich priateľov. Pamätám si, že som bola chorá a veľmi som plakala. Keď som sa modlila k Ježišovi, pýtala som sa Ho , čo vo mne objavil, že si ma vybral, aby som ohlasovala jeho Slovo. Vravela som mu, že nie som hodná , pretože neviem ako mám rozprávať na verejnosti , alebo ako o ňom rozprávať. Vo všeobecnosti som mu vravela, že nie som na to vhodná a v tej chvíli mi Ježiš dal pokojný tichý spánok. Nepamätám si, čo sa mi snívalo, ale do určitej miery som nespala. Keď som sa zobudila, cítila som zvláštny pokoj. Ježiš kráčal vedľa mňa a šepkal mi do ucha slová, ktoré by som si nikdy nedokázala predstaviť, že by ich moje ústa boli schopné vyrieknuť. Jeho Duch posilňoval moje telo viac ako akýkoľvek posilňovač a v mojich očiach sa odrážala hlboká radosť; radosť, ktorá mohla byť inšpirovaná len Božou láskou. Teraz sa zúčastňujem na mnohých misiách ; každá z nich je iné než tá predošlá. Na každej sa veľa naučím, pretože v každej osobe, na každom mieste, v každom dieťati spoznávam Božiu tvár pretože sú to ľudia v núdzi, ktorí majú veľmi veľké srdce a chcú prijať doň Ježiša. Chcem povedať členom ZMM, ktorí sa chystajú na misie: nebojte sa! Ste Ježišovi priatelia a On je priateľ, ktorý nikdy nezlyhá, dôverujte Mu, pretože On dôveruje vám. Buďte skromní, učte sa od Neho a pamätajte, že nepoužíva komplikované slová , ale jednoduché ako: „ Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6). A niečo veľmi dôležité: milujte láskou akou nás On miluje. Ak milujete spôsobom akým nás miluje Ježiš, nebudete sa cítil neistí, neschopní zrealizovať misiu, pretože láska, ktorú dáte je láskou, ktorú dostanete. Budete cíti obrovskú radosť vediac, že ZMM vás pozýva niesť meno Ježiš ako nasledovníci a svedkovia Jeho slova. Kania P. Kraus , ZMM Panama


Medzinárodný výbor a sekretariát V máji a v júni 2008 generálny direktor potvrdil nasledovné vymenovania: s. Anna Luisa Rizzello (koordinátorka Talianska), Rafael Felipe Cruz (provinciálny prezident Belo-Horizonte Brazília), Felipe Lopez Silva (provinciálna prezident Rio de Janeiro – Brazília), Marisa Andreia Lestre Rodrgues (predseda, Portugalsko), s. Yolanda Elvira Guzman Yeh (koordinátorka, Mexiko). Ďakujeme za vašu prístupnosť, máte naše modlitba a podporu. Po dvoch rokoch spolupráce chce Medzinárodný sekretariát vyjadriť svoju vďačnosť Carle Pandarese (dobrovoľníčka), za veľkú službu, ktorú vykonala ako person-incharge španielsko a taliansky hovoriacich krajín. Svoju službu ukončila v júli 2008. Prajeme jej všetko dobré v ďalšej etape jej života. Návšteva medzinárodnej prezidentky v Brazílii: od 18. apríla do 28. mája bola Yasmine v Amerike. 22.-25. mája sa zúčastnila na 5.Medzinárodnom zhromaždení v Brazílii, v Jaboatao de Guararapes . Zástupcovia šiestich provincii, ktoré navštívila (Amazonia, Belo Horizonte, Kiribati, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro) sa tiež zúčastnili, rovnako ako aj hostia z Brazílie. Za účelom spolupráce na organizácii 3.Generálneho zhromaždenia Národné výbory sú vyzvané podať návrhy Medzinárodnému sekretariátu do 19. septembra. Krajiny Latinskej Ameriky ich môžu odovzdať počas 6. EMLA v Santo Domingo (Dominikánska Republika). Chceme vyjadriť našu vďačnosť krajinám, ktoré spolupracovali na zachovaní Medzinárodnej štruktúry Združenia cez každoročné príspevky. Pozývame aj ostatné krajiny učiniť podobne. Ak chcete bližšie info o Medaile a náboženskej tlači, navštívte link: www.secretariatdojmv.org/children/newpublications.html

http://www.zmm.sk/docs/jmv/bul_jun08_svk  

http://www.zmm.sk/docs/jmv/bul_jun08_svk.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you