Page 1

SKRÁTENÁ ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA P R E D S E D N Í C T VA V B E L U Š S K Ý C H S L A T I N Á C H V D Ň O C H 2 5 . - 2 7. J Ú N A 2 0 1 0

A) PROJEKT Y ZASVÄTENIE Vypracujú sa jednoduché otázky o združení, ktoré sa budú dávať deťom pri prijatiach za anjelikov, členov a čakateľov. MIKINY ZMM osloví tých, ktorí prejavili záujem vymeniť svoju poukážku za mikinu ZMM s konkrétnou ponukou. RO Z L Ú Č K A S O Z M M Vypracuje sa malá brožúrka - rozlúčka so ZMM pri sobáši alebo pri vstupe do rehole, po jej vydaní bude rozposlaná jednotlivým vedúcim OS. TRIČKÁ Ešte stále sú pre deti a mladých v ponuke vincentínske tričká, budú sa predávať na táboroch a pri najbližších akciách. F O R M A Č N É M AT E R I Á LY Po kompletnom spracovaní formačných materiálov ich formačná komisia odovzdá na skontrolovanie a prípravu do tlače. Materiály vyjdú spolu s prílohami, potrebnými k jednotlivým stretnutiam.

B ) A KC I E STRETNUTIE NA UKRAJINE Na Ukrajine sa v dňoch 23. – 26. augusta uskutoční medzinárodné stretnutie, ktorého cieľom je poradiť ukrajinskému ZMM, ako vytvoriť vlastnú organizačnú štruktúru. Slovensko ako jedna z pozvaných krajín vyšle na toto stretnutie svojho zástupcu. ANIMAZLET 2010 Animazlet sa uskutoční v dňoch 15. - 17. 10. 2010 v Tatranskej Lesnej. Na základe spätnej väzby z posledného animazletu sa predsedníctvo dohodlo na podrobnom programe. Workshopy budú na tému Psychológia, Prvá pomoc a Komunikácia. Prihlasovať sa je potrebné do centra najneskôr do 15. septembra. Účastnícky poplatok vo výške 10 eur sa bude platiť až na mieste. Animazlet je povinný pre všetkých mladých, ktorí navštevujú animakurzy. Podrobný program a propagačné materiály budú zverejnené na webe ZMM.

C) UZNESENIA M E D Z I N Á RO D N É Š TAT Ú T Y Medzinárodný sekretariát JMV v Madride sa obrátil na členov predsedníctva s prosbou, aby aktualizoval medzinárodné štatúty, keďže tie vznikli pred desiatimi rokmi a sú už neaktuálne. Po ich preštudovaní a porovnaní s vnútornými pravidlami boli určené hlavné myšlienky, podľa ktorých majú byť medzinárodné štatúty upravené. Po úprave budú schválené prostredníctvom emailovej komunikácie. ADAM Ministerstvo školstva SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu Adam 1, ktorý zabezpečuje finančnú podporu aktivít detí a mládeže na tri roky od schválenia registrácie.

Oravská 10, 949 01 Nitra / zmm@zmm.sk / www.zmm.sk


SKRÁTENÁ ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA P R E D S E D N Í C T VA V B E L U Š S K Ý C H S L A T I N Á C H V D Ň O C H 2 5 . - 2 7. J Ú N A 2 0 1 0

Aby ZMM mohlo byť opätovne zaregistrované (prvá úspešná registrácia prebehla v roku 2007), je potrebné splniť viacero podmienok, ale hlavne je potrebné vypracovať samotnú žiadosť, obsahujúcu ciele a plán činnosti organizácie na nasledujúce tri roky. Členovia predsedníctva vyslovili niekoľko návrhov k smerovaniu ZMM na pre roky 2011 - 2013: - pripraviť podklady na akreditáciu animakurzov - vytvoriť nadstavbové vzdelávacie kurzy pre starších animátorov, ktorí už absolvovali základný animakurz (napr. kurz Vincent a kurz Katarína), kde by sa prezentovali zaujímavé vzdelávacie témy poprepájané s konkrétnou službou. Kurzy by prebiehali dvakrát do roka – na jar a na jeseň. - každému z nasledujúcich 3 rokov zadať nejakú konkrétnu tému, na základe ktorej by sa daný rok odvíjal (rok stretiek, rok spolupráce, rok misií) - pripraviť podklady a vydať formačné materiály pre čakateľov a členov združenia Zároveň bol zostavený tím, ktorý bude vypracovávať žiadosť a dokumenty potrebné k registrácii.

D A T A B Á Z A V I VA N T Databáza VIVANT je databáza aktivít detí a mládeže a evidencia členov detských a mládežníckych organizácii pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu ADAM 1, ktorého administrátorom je IUVENTA. Do 15. septembra je potrebné nahlásiť celú členskú základňu a všetky aktivity, akcie a stretká od januára tohto roku. Po tomto termíne budú priebežne nahlasovať akcie a všetky potrebné údaje oblastní vedúci, ktorí budú oboznámení s databázou prostredníctvom školenia.

Ď A L Š I E S T R E T N U T I E P R E D S E D N Í C T VA S A B U D E K O N A Ť 2 9 . 1 0 – 3 1 . 1 0 . N A O R AV E

Oravská 10, 949 01 Nitra / zmm@zmm.sk / www.zmm.sk

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/predsednictvo/2-10slatiny  

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/predsednictvo/2-10slatiny.pdf

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/predsednictvo/2-10slatiny  

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/predsednictvo/2-10slatiny.pdf

Advertisement