Page 1

VEŽBA 4

FUNKCIONALNA STRUKTURA LOKACIJE

Višeporodično stanovanje

INDUSTRIJA

Jednoporodično stanovanje

INFRASTRUKTURA

STANOVANJE I REKREACIJA

INDUSTRIJA I INFRASTRUKTURA

Na Dorćolu dominiraju objekti predviđeni za višeporodično stanovanje.Jednoporodično stanovanje je zastupljeno u manjoj meri i to su objekti relativno niskog boniteta.Objekti predviđeni za jednoporodično stanovanje nalaze se na gornjem Dorćolu.U današnjem dobu,dobu investicija i želje za zaradom,ruše se stari jednoporodični objekti,i na oslobođenim parcelama grade se stambeno-poslovni objekti,moderne arhitekture.Na taj način gubi se autentičnost i duh samog naselja..Prostori za rekreaciju na području istraživane lokacije su ograničeni i njihov broj je mali u odnosu na uku pnu teritorijalnu površinu,i potrebe samih stanovnika.Od većih prostora za rekreaciju svakako dominiraju Kalemegdan,Studentski park kao i Spor tski centar na samom Dunavskom keju.

Fabrike,pogoni i industrijski objekti uopšte smešteni su na donjem delu Dorćola.Njihova pozicija je određena blizinom reke - Dunava,ali i činjeni com da takvi objekti moraju biti izolovani u odnosu na stambene prostore gornjeg dela naselja.U blizini samih industrijskih kompleksa nalazi se i pruga,tako da je transport proizvoda iz istih omogućen brzo i efikasno.Objekti infrstrukture nisu jasno vidljivi na datoj lokaciji.Iz građevinsko - teh ničkih razloga većina infrastrukture je smeštena ispod nivoa ulica.Električne trafo stanice i pojedine gasne stanice su jedini objekti infrastrukture smešteni iznad nivoa ulica.Ovi objekti prisutni su i u okviru samih stambenih naselja-blokova,itd.

Usluga

Tranzitna magistrala

Administracija

Gradska magistrala

Trgovina

Dvosmerne ulice

Poslovanje

Jednosmerne ulice

Specifikum

Šinski saobraćaj

Verski i kulturni

Parking

Zdravstvo

Pešačka zona

Obrazovanje

CENTRALNE GRADSKE FUNKCIJE Ne prostoru Dorćola od funkcija najrasprostranjenije su usluge i trgovine.U velikom broju slučajeva usluge i trgovina kao funkcije se nalaze u okviru stambenih objekata,naravno na različitom spratu u odnosu na prostore za stanovanje.U prometnim i većim ulicama,najviše na gornjem Dorćolu skoncentrisane su usluge i trgovine u obliku kafića,restorana,trafika,prodavnica mešovite robe,shopova,klubova,itd...Kultrni objekti na Dorćolu su predstavljeni u vidu muzeja,kuća poznatih ličnosti,galerija,kulturnih centara.Administracija,zdravstvo i obrazovanje su u posebno izdvojenim obje ktima,a verski objekti su široko zastupljeni i prema verskom ubeđenju raznoliki.(Crkva Sv. Aleksandra Nevskog,Bajrakli Džamija,itd...).U Specifikum spadaju konzularna predstavništva stranih zemalja (ambasada Makedonije)

SAOBRAĆAJ Mreža saobraćajnica je vrlo dobro isplanirana na području istraživane lokacije.Mogu se izdvojiti nekoliko različitih tipova saobraćajnica na Dorćolu,a svakako najvažnije su ‘tranzitna’ i ‘gradska’ magistrala.Dunavska ulica je tzv tranzitna magstrala.Ova ulica se prostire kroz donji deo naselja,i pre svega služi za prolaz kamiona,šlepera,autobusa,i drugih većih vozila.Gradska magistala je sačinjena od tri ulice,Francuske,Cara Dušana i Taduše Košćuškog.Kroz ove ulice prolaze važne linije gradskog prevoza.Broj jednosmernih ulica dominira u odnosu na broj dvosmernih ulica.Sve ulice su dobro povezane i obeležene signalizacijom.Pešačkih zona i staza kao i parking prostora ima malo,te treba poboljšati ove parametre u budućnosti.

Šumarski fakultet - Beograd; Predmet: Osnove urbanizma; Profesor : Zoran Đukanović ; Asistent : Aleksandar Bobić ; Student : Đorđe Ilić 172/2009

Rekreacija


VEŽBA 2

PRIRODNE I EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE DORĆOLA

PARKOVI,ŠETALIŠTA

DRVOREDI

1. Pravac dejstva košave 2.Ruža vetrova na teritoriji centra Beograda

Aerozagađenje na Dorćolu predstavlja veliki ekološki problem. Industrija i ostali izgrađeni objekti kao i saobraćaj svakodnevno utiču na zagađenje vazduha.U cilju sprečavanja povećanja ste pena zagađenja vazduha ljudi su formirali tzv zelene zone na prostoru Dorćola.Tipični primeri su Kalemegdan,Studentski park ili šetalište,tj dunavski kej.Pored većih zelenih zona,na Dorćolu dominiraju i planski zasađeni drvoredi.Drvoredi su rasprostranjeni uglavnom u okviru frekventnih saobraćajnica,ali ih ima i u ulicama upravnim u odnosu na iste.Posebna kategorija zelenila koja je rasprostranjena u naselju je i zelenilo u okviru stambenih blokova,ili poslovno-stambenih objekata.

UTICAJ VETROVA Na području Dorćola najzastupljeniji vetar je svakako Košava. Ovaj vetar dolazi iz pravca Dunava,te je tako njegov uticaj najjači na prostoru donjeg Dorćola.Uticaj košave u ovom delu je izražen i žbog geoloških karakteristika samog terena na kome se naselje nalazi.Donji deo Dorćola je po geomorfološkim karakteristikama lesna zaravan,nastala taloženjem rečnog materijala. Samim tim zbog nepostojanja većih prirodnih prepreka u vidu brda i uzvšenja,dejstvo Košave je pojačano. Gornji deo naselja je reljefno definisan tako da je dejstvo ovog vetra u njemu slabije,ali nikako zanemarljivo.

1 76,24

76,2

INDUSTRIJA

Ulic

a

du

na

vs

ki

Lesna zaravan

ke

j

Skladište uglja

70.57

ca

83.65 bu d

84.44

ims

ka

va Cviji}e Ulica

a Stevanov

Uli

88.35

R 87.39 29.novembra

86.34

85.82

86.06

a

108.14

R

87.87

81.36

Lisinskog

85.77

83.29

84.86

85.73 Tf.

85.6

79.70 70.57

DUNAV

DUNAVSKA ULICA

DUŠANOVA ULICA

VASINA ULICA

74.60

MORFOLOŠKA STRUKTURA TERENA

Tf.

102.11

Zagađenje bukom je široko rasprostranjeno na području Dorćola.Postoje nekoliko faktora koji doprinose stvaranju buke,svakako najbitniji su : Industrija,saobraćaj,i objekti za stanovanje kao i poslovni objekti.Industrija je bitan izvor buke na području Dorćola.Sve fabrike i industrijska postrojenja smeštena su u donji deo naselja,tako da se buka u ovom delu Dorćola javlja kao posledica njihovog rada.Na karti su pored industrijskih objekata kao izvora zagađenja prikazane i neke od frekventnih saobraćajnica.Buka koja nastaje kao posledica nastanka saobraćajnog kolapsa je veliki problem za stanovnike Dorćola.Sama naselja i objekti poslovne namene mogu biti izvori buke,ali u manjoj meri u odnosu na prethodna dva faktora.Ovakav vid zagađenja je prisutan na gornjem Dorćolu,jer je i najveći broj izgrađenih objekata smešten na tom prostoru.

83.31

BPK

112.80

BUKA KAO IZVOR ZAGAĐENJA NA DORĆOLU

83.37

83.52 83.47 Ulica Jovana Avakumovi}a

a

a ite je v

Ulica

Vatroslava

Ul.kraqa Dragutina

a~ ina Do br Ul.

cetiwsk

a vin Jo

a

Ulic

Ulica

Uli ca

ina

n ta pe ka

ca Uli

ca

Uli

Mi{

va i}e Vi{ w

ula

7.j

a

xi}

Ka ra uk a V

a ~k ko us

Mi{ ina

et an ka p

a o{ Ur

ca ra

i}a

}a

ca Uli

Uli ca

e Rig

a Ulic

Tade{a

a Ulic

va ji} e Ra ica

Ul

as Sp ole

a

85.24

a

92.77

a

84.69

84.67 Ulica

83.05

R

\

Tf.

~i}ev

[k.

83.11

pore~k

92.16

Drin

R

e ur

83.27

Ulica

88.47

83.49 a r ga ru St

83.51

Ulica

Nik

Milete

80.51

83.11

82.79

Ulica

97.86

86.91

81.41

86.87

2 81.85

{ajka{ka

Zetska

92.46

e [ant i}a

77.10

dunavska

82.01

vode

77.19

81.14

Aleks

knez

Ulica

viline

82.93Tf. R

83.92

77.71

77.27

Fabrika boja i lakova "Duga" 76.10 8

vojvode

99.31

Tf.

Ulica

Tf.

Pijaca

87.27 Beogradska industrija piva

95.29

Ulica

Ulic

84.96

86.25 "Skadarlija"

a

Pap

75.52

76.50

77.73 75.87

Ulica

c

E Jo

a

\akovi}a

na ve

Narodno pozori{te

2

"Elektrsrbija" pogon"David Paji}"

Tf.

a

la Pav

74.79

76.41

76.50 Ulica

\ure

xa

bin

Qu

Narodni

85.71

U

sk

ar

ad

R98.40Ulica

79.82 80.63

79.89 R 82.52

r Xo

Ul.

92.83

92.96

aa an i} ij v milimo s

e

z La

82.43

[k. sk

103.95

81.28

81.48

Mahina

77.98

78.83

81.64

Ulica

105.98 R

108.36

a

ma

a

Ulic

la

}ev

a vi} go Ju

Ul.

93.60

ska lica

1

76.30 Beogradska hladwa~a

79.00

76.39

}a

duli

}e

105.36

106.03

dar

a

R

genera

2

78.16

Ne{i

a Ulic

a br 108.98

a

pi}

a

Z

ina

rk

^ik

115.42

ra

U

114.74 ina

v Jo

R

^a

a

ez

ca Uli 110.22

j ma

113.26

br.3.

Sim

ca

Uli

106.64

e

a

kn

ka

ara

i~

an

Laz

a~

gr

a lic

115.30 Po{ta

Ulic

ka

lijs

ca

k{

Ja

as

de

Uli

Srpska a xi} 115.49 ra Ka 114.61 nauka akademija i}eva

113.88 a k Vu

110.64

77.32

R

81.91 ska

72.61

76.14

Vasa

Ulic

R

97.36

mira

79.45

79.54

Ulica

3

75.90

77.02

77.19

Gun

R

Univerzitet

V

a

80.86 R

Ulica

Jovanovi}a

101.09

g

Ulic

Ul.

a

car

Ulic

103.38

82.55

R

92.09

R

79.39

Tf.

a

a

an

Fr

6

76.26

76.91

2

vska

Ulic

ov

ka

75.19

76.79

80.53

77.44 duna

Vladi

[k.

e

90.00

Iv

em

va 92.05

a

79.06

s cu

\or|a

a Zm

a

no

Ulic

Ulic

77.92

78.78

c

j Jevr

Ulic

77.49 Tf.

Ulica

na

va

R 96.55 83.06

R

98.35

Jo

78.66

80.39

a

82.49

e

ej

sit

Do

R

Ulica

tr

ca Uli

115.49

81.75

na

99.43

103.75

79.85

R

Ba

en

ki

matemati~ki fakultet

va

a

84.23

95.02

ud

112.88 112.88

80.00

an

va

Beograd 76.45

Preduze}e

76.34 76.31

76.61

76.76

ve

ar

104.64

st

a Ulic

115.18

od

80.30Du{

82.92

go

Ulica

114.84

84.17

Be

76.45

2

76.29

76.60 77.31

nin

sp

a

76.27

Tf. 70.94

70.17

78.79

76.45

77.04

Ulic

wa

Go

78.25

79.21

R

92.12

ts Prirodno ki matemati~ki narodni Studentski park trg Uli ca 112.86 fakultet 111.00 Kolar~ev Ulic Stu de a nt univerzitet Prirodno s

113.85

ar

R

}ev

98.04

a

78.95

uli

102.11 102.11

108.31 DZ Ulic a

iwi}

89.40 od

en de DK 79.68r

82.67

rah

sp

Sk

nd

Go

95.02

ko

va

95.03

Muzej

Etnografski 109.77

un

Uz

Mir

[k.

95.88 R

ja

muzej

ica

Ul

ina

R

84.23 St

rilo v 79.44 i}a

76.42 75.99

77.27 a in a~ br Do

a

4

"Luka i skladi{te"

76.50 75.93

R

ad

Gav

78.22

Teren pod nagibom

2.5

76.28

75.78

76.06

Gu

112.11

n~

75.89 77.26

Se

sa

78.29

78.17

or

2

75.38

75.70

a

No

}a

113.43

114.09

Ko

Mil

2

Ulic

od

a

ica

Ul.

R107.34

ova

ic Ul

Ul

114.17

ca

98.68

ja

Jank

91.15

Tf. 103.55

Uli

a Zm

ar

r81.99 a

70.90

70.27

76.04

76.12

GSP

ca

ca

85.94

Uli

ca Uli Cinc

76.13

77.34

77.69

78.12

Uli

lic

a

76.93

a

Kn i|an ino va

od

80.07

ca

ca

77.39

van

[k.

85.54

R

112.91

76.95

Ste

Uli

90.87

R

R

82.74

Do s

Fe

Ko{}u{kog

re

a

6

5

76.06

Herceg

ca Uli

Ulic

Tf. 81.74

R

112.64

74.59

76.61

ka

91.60

3

111.91

g

75.87

vs

STAMBENI I POSLOVNI OBJEKTI

[k.

76.64

oko

75.60

74.07

75.99

DOR]OL

77.49

86.66 R

Mali Kalemegdan

Vis

75.35

na

[k.

92.92

75.86

75.97

76.08

75.76

76.11

Uli

ca

75.42

6

75.86

76.19

Mileti

R

76.62

70.27

75.61

Svet ozar a

a a~k

76.01

76.22

76.16

75.94

75.95

75.49

Ulica

ka dra~ Ulica

75.57

76.35 70.52

76.36

kej

76.01

du

90.05

76.26 73.21

tf.

rov

76.85 76.38

a

ki

75.92

76.06

\ur|a

Ulic

80.40

avs

Ulica

Janka

Despota

77.54[k.

82.39

76.26

Tf. R

75.37 Ulica

R

Uro{a

Bruh

solunska

Dun

R

dub

Zoolo{ki vrt 86.58 86.11

77.56

77.77

Ulica

ar

75.82 bra}e

Ulica

80.08

gr 80.96 R ad sk ib ule v

Ul.Sibiwanin

Tadeu{a

wo

Ulica

Silosi

ka R

74.27

cara

jevrejska

Ko{}u{ko do

75.92 Tf.

ca

ca

a

Uli

SAOBRAĆAJ

[k. Uli

Tf.

Tf.

Tf.

Elektri~na centrala Beograd

Ulic

banats

kne`opo qska

g

Ulica

87.17 Tf.

91.43

Na prvoj karti je prikazana morfološka struktura Dorćola.Na samom prostoru dominira deo terena pod nagibom sa najvećom nadmorskom visinom od 112m.Postepeno u pravcu ka Dunavu nadmorska visina se smanjuje i na samoj obali dostiže vrednost od 70m.Izrazite razlike u visini karakteristične su za gornji deo naselja,dok se u donjem delu naselja prostire ravan teren nastao kao posledica rada reke.Teren pod nagibom nije sprečio stano vnike da se u većoj meri naseljavaju u gornjem delu naselja,te je tako ovaj deo u većoj meri izgrađen.Zbog prirodne kosine osunčanost ali i veća senovitost se javljaju na gornjem Dorćolu.Ulice gornjeg dela Dorćola su u većoj meri upravne na izohipse terena a pojedine su paralelne sa izohipsama.U donjem delu zbog morfologije terena ali i zbog blizine reke provetrenst je bolja,i postoji veći prostor za gradnju novih objekata. Na drugoj karti prikazan je poprečni presek terena,kreiran u odnosu na pojedine izabrane kote gledano u pravcu prostiranja jedne od ulica Dorćola.Na slici se jasno vidi izrazita visinska razli ka između kota,a može se primetiti i opadanje iste u donjem delu naselja.

Šumarski fakultet - Beograd; Predmet: Osnove urbanizma; Profesor : Zoran Đukanović ; Asistent : Aleksandar Bobić ; Student : Đorđe Ilić 172/2009

ZELENE ZONE DORĆOLA


VEŽBA 1

POZICIJA I ZNAČAJ LOKACIJE

DORĆOL KROZ VEKOVE

- Granice Dorćola

- pozicijia u odnosu na ostala naselja

Janka

~ka dra

Uro{a

rov

a~k

a

bra}e

dub

cara

Ulica

Ulica

Bruh

Ul.Sibiwanin

Tadeu{a

Ulica

ca Uli

ca Uli

ca Uli

re Fe

ova

od

stvoreni stvoreni

7

17

8

18

1

stvoreni stvoreni

REPERI I NJIHOV RASPORED NA TERITORIJI GRADA Reperi su vrlo bitan element gradskog pejzaža.Oni predstavljaju prostore koji po svojim funkcionalnim ali i estetskim karakteristikama zaslužuju da budu mesto susreta, događaja, prostore koji bude određena osećanja u svakom od nas.Na području grada Beograda postoji veliki broj repera,a većina je skoncentrisana u centralnoj gradskoj 9 zoni,i neposrednoj okolini. Ovakav raspored je nastao kao posledica najintenzivnijeg korišćenja centralne gradske zone od strane stanovnika Beograda.Takođe jedan od bitnijih razloga za ovakvu poziciju je starost ovog dela grada, jer su stanovnici Beograda tokom dužeg vremenskog perioda navikli da se sastaju na Slaviji,Terazijama ili da šetaju Kalemegdanom,a još uvek osećaju odbojnost prema novoizgrađenim popularnim shoping centrima na Novom Beogradu.Međutim izgradnjom Beograda svakog dana nastaju novi objekti,ili prostori,te tako oni zbog svoje veličine,funkcije ili estetske lepote polako ali sigurno postaju novi reperi,hteli mi to ili ne...Međutim pored 10 repera koji su značajni i prepoznatiljivi na nivou grada,države,pa i regiona,postoje i oni koji su značajni za manji broj ljudi koji živi na datom području.Ovakvi reperi se nazivaju lokalnim,i oni nisu ništa manje važni u odnosu na globalno poznatije repere.

ina

n pe ka Uli

ina

Mi{

a ev

a

xi}

ra

Ka

n ta pe ka

R

Po{ta br.3.

R

a

c Uli

va

Tf.

R

no

va

R

ina

R

R

ina

R

ica

Ul

R

ka

s ar

ad

sk

ska

dar

ka as Ulic

[k.

Sim

ca

a Fr

a~

va

ka

us

nc

a

Ulic R

Jo

mo

Uli

Do

R R

ite je va

ki

ev ej

sit

na

a Zm

ca

va

na

Ba

j Jevr e

Uli

a

go

{a

fakultet

ts

Be

Du

br

Ulic a

4

Do s

a

en

1

ca

R

xi}

ra Ka

Srpska Univerzitet

us

a Uli c

11

uk a

ca

V

a ~k

Uli

ko

16

matemati~ki fakultet

i}a

6

10

St

ud

a univerzitet Prirodno

en

Uli

Ulica

a

a

a

Pap

l Pav

Ulic

3

Jovanovi}a

stvoreni

ic

a

ar

ar

R

Do

Kolar~ev

2

stvoreni

ic

as

stvoreni

Ul

Ul

od

ts Prirodno ki matemati~ki Studentski park tr g

14

3

sp

od

vi}a

\or|a

16

4

st

ud

va

i}a

Jo vin a

a 8

Sp

stvoreni

narodni

ko

hiw

ca

Mir

Ul ic

13

ra

Uli

Ulic a Ra ji} ev a

ca

Go

DZ

Uli

St

sp

DK

Ulica

9

15

r

c na ve

ica

5

de

ina

a~

br

Do

rilo

e Iv

Etnografski Ul

en

Gav

nin

17

ja

ica

12

stvoreni

R

}a

Go

a

wa

stvoreni

No

Ul

Ul

5

od

[k.

muzej Muzej

R

a

ica

R

18

kov

ad

}ev

6

Jan

ina

R

or

uli

stvoreni

n~

a

sa

Uli c

.Ko

wi}

Ul

Vi{

7.j

ca

a

Sk

R

ula

ra

Ulic

ca

ca

Tf.

Mil

nd

ar

Kni| Ulic

a

ra

Uli

R

Cinc

ta

o{ Ur

ca

Ulic

Tade{a

14

ca

a a

a

Uli

Mi{

e Rig

lic

Se

4

20

GSP

anin

Ko{}u{kog

ca

R

a

Gu

tačka

19

5

van

Ulica

gradski

15

stvoreni

Ste

[k. Uli

stvoreni

7

g

ca

površina

13

R

stvoreni

DOR]OL

Uli

Zapadna kapija Beograda

gradski

a

Tf.

a}e

Kružni tok (Novi Beograd)

Ulic

br

tačka

3

[k.

oko

ca Uli

regionalni

Mali Kalemegdan

Vis

e

Beogradska Arena

stvoreni

as

tačka

R

tf.

R

V

nacionalni

\ur|a

g

Sava centar

[k.

stvoreni

stvoreni

ki

kej

a

tr

linija

avs

Tf. R

Despota

[k.

Ulic

a

nacionalni

Ulica

R

2

car

Gazela (most)

12

a

linija

2

stvoreni

r

Zoolo{ki vrt

a

gradski

površina

va

Ulic

Pančevački most

gradski

linija

vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni

stvoreni

aj

Vukov spomenik

gradski

tačka

ib ule

un Uz

Bulevar Kralja Aleksandra

nacionalni

površina

R

sk

Zm

Dom Narodne Skupštine

gradski

površina

ad

a

Ada Ciganlija

regionalni

tačka

gr

ic

Sajam

regionalni

linija

vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni

wo

solunska

Ul

Železnička stanica

gradski

površina

do

e

Nemanjina

regionalni

površina

ca

Ulica

Dun

R

ka

Kalemegdan

nacionalni

linija

[k. Uli

stvoreni

Tf.

Tf.

vs

Trg Republike

gradski

tačka

11

na

Terazije

gradski

površina

1

R

du

Studentski kulturni centar

gradski

tačka

vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni vizuelni funkcionalni

POREKLO

ol

Slavija

nacionalni

tačka

KARAKTER

Nik

Hram Svetog Save

gradski

FORMA

Tf.

ca

Istočna kapija Beograda

ZNAČAJ

Tf.

Uli

NAZIV REPERA

Dorćol je jedan od najstarijih delova Beograda.Tokom dugog vremenskog perioda često su menjane granice prostiranja ovog dela grada,međutim danas se za okvirne granice Dorćola smatraju ulice Vasina,Tadeuša Koćuška,Bulevar despota Stefana,i prirodna granica reka Dunav.Samo ime ovog dela Beograda datira iz perioda vladavine Turaka a prema predanju predstavlja raskršće trgovačkih puteva.Dorćol je u prošlosti pretrpeo osvajanja, okupaciju i razaranja od strane raznih stranih sila.Upravo zbog toga u ovom delu grada možemo videti autentične primere Turske ili Austrougarske arhitekture,primere objekata građenih u periodu nakon Drugog svetskog rata,građevine iz perioda socijalizma,ali i modernu arhitekturu 21og veka.U tome se i ogleda lepota Dorćola,on predstavlja sintezu raznih uticaja iz svih epoha.

jevrejska

Dorćol svojim teritorijalnim rasporedom pripada opštini Stari Grad.Samim tim je dobro povezan sa svim značajnijim gradskim naseljima.U blizini samog naselja nalaze se veoma bitna čvorišta gradskog prevoza.Pod tim se podrazumevaju okretnica linija 31,29,22,19 na Studenstskom trgu,i svakako najvažnije čvorište gradskog prevoza,stanica Zeleni Venac,odakle kreću linije 52,53,56,75,15,i mnoge druge.Dobra povezanost Dorćola sa ostalim delovima grada i uopšte sa celim regionom se ogleda i u postojanju Dunava kao velike vodene saobraćajnice.Kroz donji deo Dorćola prolazi i velika tranzitna magistralaDunavska ulica,te se na taj način stvara konekcija između obližnjih industrijskih kompleksa i ostatka grada.Povezanost područija na lokalnom nivou postiže se autobuskom linijom 26 kao i tramvajskom linijom 2. Ove dve linije takođe obezbeđuju dobru povezanost naselja sa ostalim delovima Beograda.

Pijaca "Skadarlija"

Ulica

1. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET 2. ZOOLOŠKI VRT 3. PIJACA SKADARLIJA 4. ULICA STRAHINJIĆA BANA 5. GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE

LOKALNI REPERI NA DORĆOLU 19

20

Lokalni reperi su široko rasprostranjeni na teritoriji svakog gradskog naselja.To su najčešće lokacije i objekti koji su tokom dugog vremenskog perioda postali simboli naselja u kom živimo.Na karti su prikazani samo neki od lokalnih repera na području Dorćola.Svi prikazani reperi se zbog svoje važnosti mogu svrstati i u red gradskih repera,a neki čak i u red repera od nacionalnog značaja.

Šumarski fakultet - Beograd; Predmet: Osnove urbanizma; Profesor : Zoran Đukanović ; Asistent : Aleksandar Bobić ; Student : Đorđe Ilić 172/2009

POZICIJA DORĆOLA U ODNOSU NA OSTALE DELOVE GRADA


KARTA SPRATOVNOSTI Spratnost je jedna od osnovnih osobina područja koje je predmet istraživanja. Na karti je prikazan prostorni raspored objekata različite spratnosti (od prize mnih do objekata sa osam i više spratova).Na području Dorćola u velikoj meri dominiraju objekti iz kategorije p+3 - p+5,ali i objekti u kategoriji p,p+1,p+2. U gornjem delu dorćola su pozicionirani objekti veće spratnosti,jer su to najčeš će objekti stambeno poslovnog karaktera.Nešto niže raspoređeni su objekti manje spratnosti,koji su uglavnom industrijsko-proizvodnog karaktera.Na samom donjem Dorćolu dominiraju stambeni kompleksi (blokovi) velike spra tnosti,uglavnom p+8 i više.

IDENTIFIKACIJA POSTOJEĆEG STANJA - FIZIČKA STRUKTURA

STEPEN ZAUZETOSTI

P, P+1, P+2 P+3 - P+5 P+6 - P+8 P+8 Objekti specijalne namene

Na karti su prikazani objekti grupisani u okvirima parcela.Pod pojmom stepe na zauzetosti podrazumeva se kolika je površina parcele zauzeta izgrađenim objektima.U gornjem delu naselja nalaze se parcele koje su u većoj meri zau zete izgrađenim objektima.Razlozi za to su različiti,od istorijskih (jer je gornji Dorćol ranije izgrađen),pa do ekonomskih (gornji deo naselja je prostorno bliži centralnom gradskom jezgru,pa je samim tim isplativiji za gradnju).Gledano u odnosu na celokupnu teritorijalnu površinu Dorćola,u najvećoj meri su rasprostranjene parcele iz druge navedene kategorije (do 66% zauzetosti).

IZGRAĐENOST DORĆOLA Do 33 % zauzetosti

Do 66 % zauzetosti Preko 66 % zauzetosti

Na karti su prikazane sve površine koje prekrivaju razlilčiti izgrađeni objekti na teritoriji Dorćola.Opštom procenom se izvodi zaključak da je približno 60% istraživane lokacije izgrađeno,tj na 60% površina se nalaze određeni objekti različitih funkcija,namena,gabarita.etaža,itd...Gornji deo Dorćola ima veću gu stinu u rasporedu izgrađenih objekata,dok u donjem delu naselja posebno na području industrijskih kompleksa postoje slobodne neizgrađene površine. Sama procena nije u potpunosti tačna,zbog nemogućnosti sagledavanja i detaljne analize određenih parcela,posebno onih na kojima se nalaze objekti industrijsko-proizvodnog karaktera.

Površina pod objektima

2

1

INDEKS IZGRAĐENOSTI Indeks izgrađenosti je parametar koji nastaje iz odnosa ukupne površine parcele i površine osnove izgrađenih objekata.Brojčana vrednost indeksa izgrađenosti se kreće u intervalu između 0.4 i 3.5.Za razliku od indeksa izgrađenosti,BRGP (bruto razvijena građevinska površina) se kao pojam računa iz odnosa ukupne površine parcele,osnove objekata ali i spratnosti (etaže) objekata.Na karti su prikazani izgrađeni blokovi na Dorćolu.Različite boje označavaju i svrstavaju blokove u kategorije prema procentualnoj vrednosti indeksa izgrađenosti.

TIPOVI BLOKOVA 0 - 1% 1-2% 2-3% 3 - 3.5 %

Postoje tri osnovna tipa izgrađenih blokova.To su blokovi otvorenog,poluotvorenog i zatvorenog tipa.Na gornjem Dorćolu nalaze se većinski blokovi zatvorenog tipa,dok su blokovi otvorenog tipa raspoređeni u reonu donjeg Dorćola.Blokovi poluotvorenog ti pa su retki na području istraživane lokacije.

1. Tip bloka - zatvoreni Ukupna površina bloka 12350 m2 Indeks izgrađenosti 2,78%

2. Tip bloka - otvoreni Ukupna površina bloka 70400 m2 Indeks izgrađenosti 0.89%

Zatvoreni blokovi

Poluotovoreni blokovi

Otvoreni blokovi

MATRICA DORĆOLA

Šumarski fakultet - Beograd; Predmet: Osnove urbanizma; Profesor : Zoran Đukanović ; Asistent : Aleksandar Bobić ; Student : Đorđe Ilić 172/2009

VEŽBA 3

prvi deo  

radovi urbanizam - plakati