Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 16 – październik 2013

Równość szans na rynku pracy Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Stereotypy do szuflady Liczą się kompetencje! Problemy i szanse kobiet na rynku pracy Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Kamińska Adam Laskowski Anna Potoka Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński

W swoich rękach trzymają Państwo październikowy „Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”. W tym wydaniu naszego magazynu postanowiliśmy przyjrzeć się tematyce płci w pracy i biznesie. Pracując nad materiałami do tego numeru, zastanawialiśmy się, czy wdrożenie Programu Unijnego Kapitał Ludzki przyniosło efekty, jeśli chodzi o równość szans kobiet i mężczyzn w województwie zachodniopomorskim? Czy może Unia Europejska „rozdmuchała” problem płci? Przeznaczyła ogromną liczbą funduszy strukturalnych na realizację idei gender mainstreaming, zamiast na dużo ważniejsze sprawy? Postanowiliśmy to sprawdzić. W 2005 roku (wg WUP) kobiety stanowiły 51,6% ogólnej liczby ludności. Choć więcej kobiet niż mężczyzn zdobywało wyższe wykształcenie, to panie były większością wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Te, które pracowały, zarabiały mniej w porównaniu z mężczyznami. Poza tym systematycznie rosła liczba kobiet jako ofiar przemocy domowej. Z pomocy opieki społecznej również korzystało więcej pań, bo głównie ich dotyczyło zjawisko ubóstwa. Fakty te potwierdzały istnienie potężnego – bo nie tylko lokalnego czy narodowego – problemu, a mianowicie – dyskryminacji na tle płci. Unia Europejska postanowiła przeciwdziałać wykluczeniu i ograniczeniu dostępu połowy populacji na świecie do wielu istotnych sfer życia, a także walczyć z barierami uniemożliwiającymi wdrażanie zasady równych szans dla każdej płci, w  tym m.in. z  różnicami w  płacach, małą dostępnością elastycznych modeli pracy, niskim udziałem mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, niskim udziałem kobiet w działalności publicznej i w organach decyzyjnych czy stereotypami dotyczącymi płci we wszystkich obszarach. Nie wiemy, czy zmniejszyły się problemy kobiet w  naszym województwie. Zaszły jednak pewne zmiany. Potwierdza to raport „Przedsiębiorcy na Pomorzu Zachodnim. Fakty, liczby, przykłady” (PKPP Lewiatan, grudzień 2012). Obecnie w województwie zachodniopomorskim 30,8 tys. kobiet kieruje przedsiębiorstwami, w tym jednoosobowymi. Oznacza to, że kobiet przedsiębiorczych jest o 4 razy więcej niż pielęgniarek (wg „GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r.” – ok. 7400) i 2 razy więcej niż nauczycielek (wg „GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” – ok. 16 tys.), a więc w zawodach jeszcze do niedawna stereotypowo określanych jako kobiece. Poza tym, firmy zarządzane przez kobiety chętniej niż „męskie” przyjmują nowych pracowników, są bardziej zorientowane na wzrost sprzedaży i zysku, a także planowanie sporych inwestycji w innowacje, nowe technologie i wprowadzanie na rynek nowych produktów. Wskaźniki przeżywalności dla firm założonych przez kobiety i mężczyzn są podobne. Ponadto, jak czytamy w raporcie, przynajmniej jedna kobieta zasiada w trzech zachodniopomorskich spółkach giełdowych i ich radach nadzorczych. Kończąc tym optymistycznym akcentem, jak co miesiąc zapraszamy Państwa do lektury naszego magazynu, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie: www.zmianynatak.pl. Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu

Spis treści W numerze:

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, październik 2013

2

3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 4 Stereotypy do szuflady 5 Liczą się kompetencje! 6 Problemy i szanse kobiet na rynku pracy 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie równych szans

kobiet i mężczyzn w pracy i biznesie

9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Na wszystkich etapach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażana jest horyzontalna zasada równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Konieczność wdrażania i stosowania zasady równości szans wynika z prawa wspólnotowego i krajowego. Art. 2 i 3 Traktatu Amsterdamskiego definiuje zasadę równości kobiet  i mężczyzn jako jedną z zasad horyzontalnych polityk Unii Europejskiej. Zobowiązanie państw członkowskich do eliminowania wszelkich nierówności pomiędzy kobietami a  mężczyznami wyraża się także w programach realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego). Dla rozstrzygnięcia równości na rynku pracy należy odpowiedzieć sobie na pytanie – czym jest płeć biologiczna i płeć kulturowa. Płeć biologiczna (sex) odnosi się do biologicznych różnic między mężczyznami a kobietami, które są uniwersalne i  naturalnie niezmienne (narządy rozrodcze, cechy płciowe, funkcje reprodukcyjne, gospodarka hormonalna). Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech nadawanych kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi kształtowanych przez społeczeństwo. Płeć kulturowa definiuje to, co jest dozwolone, oczekiwane i  docenianie w  odniesieniu do kobiet i  mężczyzn w  danej sytuacji. W związku z  istnieniem płci kulturowej przez cały okres tworzenia się cywilizacji, społeczeństw i  kultur, tworzyły się pewne cechy typowe dla danej płci, pewne uprzedzenia, a co za tym idzie – mnóstwo stereotypów i nierówności. Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i  mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a  przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z  których korzystają w  życiu (środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i  osobistego). Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych

ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń (m.in. wśród pracodawców). Zasada równości szans na rynku przejawia się między innymi poprzez: brak jakiejkolwiek dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników – należy dbać, by pracownicy byli zatrudniani na tych samych zasadach bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy stopień niepełnosprawności, jedynym wyznacznikiem zatrudnienia powinno być wykształcenie, doświadczenie i  kwalifikacje danych osób; równy dostęp do wszystkich świadczeń dla wszystkich pracowników (należy dbać by każdy pracownik miał zagwarantowany równy dostęp doświadczeń pracowniczych i  socjalnych); elastyczne formy zatrudnienia – flexicurity – elastyczność daje możliwość zatrudnienia każdego na różnych warunkach i  w  różnych miejscach z  wykorzystaniem oszczędności dla pracodawcy a  korzyści dla pracownika; elastyczny czas pracy – podział pracy na zadania – podział pracy na zadania daje możliwość kreowania swojej pracy i wykazywania zalet i możliwości pracowników.

Bezpieczeństwo + elastyczność = elastyczne formy zatrudnienia = FLEXICURITY Elastyczność oznacza możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do szybkich zmian na rynku. Bezpieczeństwo rozumiane jest tutaj jako model poczucia bezpieczeństwa dla pracowników poprzez tworzenie warunków dla stabilności zatrudnienia, choć w różnych miejscach i ze zmiennym wykorzystywaniem kwalifikacji i kompetencji. Przykłady elastycznych form zatrudnienia to: kontraktowanie pracy, zatrudnienie

tymczasowe, terminowa umowa o pracę, telepraca, praca w  domu, dzielenie pracy, zmienny czas pracy pracowników zatrudnionych na stałe, praktyka absolwencka, praca nakładcza (chałupnictwo), staż, wolontariat. Korzyści płynące z  elastycznych form zatrudnienia to: dla pracodawcy: – niższe koszty pracy, – szersze pole manewru jeśli chodzi o budowanie zespołu, – maksymalna koncentracja na działalności wynikającej z profilu firmy, – możliwość uzyskania odliczeń od dochodu przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, – mobilizacja konkretnego pracownika o  mniej typowych porach, w  różnych nieprzewidzianych sytuacjach, to lepsze przystosowanie do zmian na rynku, – efektywne docieranie do klientów, – utrzymanie wartościowych pracowników w  czasie konieczności opieki nad osobami zależnymi. dla pracownika: – dodatkowe źródło utrzymania, które nie byłoby możliwe z  różnych powodów w  ramach pracy stałej, – szansa dla prowadzących gospodarstwa domowe, osób starszych, absolwentów, niepełnosprawnych, oddalonych od miejsca pracy o znaczny dystans, – możliwość łączenia ze sobą różnych form pracy, szukając zleceń w różnych miejscach, – możliwość opieki na osobami zależnymi, – podniesienie kwalifikacji i  zwiększenie opcji zarobienia większych pieniędzy, – optymalny rozwój indywidualnych zdolności dzięki możliwości wyboru miejsca i rodzaju pracy, – komfortowe warunki pracy (np. w  zaciszu domowym), przy jednoczesnym przełamaniu bariery kontaktów „ze światem zewnętrznym”. Szkolenia dla pracodawców i  pracowników w zakresie równości szans organizowane są przez Instytucje Pośredniczące PO KL oraz przez podmioty prywatne. Ponadto wydano wiele publikacji i  informatorów w  zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, które bezpłatnie są do pobrania ze strony www. efs.gov.pl.  Anna Potoka

3


Stereotypy do szuflady Między innymi o tym, jakie stereotypy dotykają kobiety w Polsce i jak pod tym względem wygląda woj. zachodniopomorskie, rozmawialiśmy z Katarzyną Nakielską-Pawluk – właścicielką firmy, socjolożką i autorką jednego z rozdziałów w drugim wydaniu bestsellera „Grzeczne dziewczynki nie awansują”. Stereotypy zawsze silnie oddziaływały na traktowanie płci w  pracy i  w  biznesie. Które z nich funkcjonują obecnie? Wciąż często widać niespodziewanie nagłe i przyspieszone kariery mężczyzn, niejednokrotnie ustępujących kobietom pod względem kompetencji, czyli ruchome schody oraz przyspawane „od wieków” do swoich stanowisk kobiety, których przy awansie w  ogóle nie bierze się pod uwagę, bo przecież „Basia jest niezastąpiona” tam gdzie jest i nie przebije się przez szklany sufit. Do tego dochodzi lepka podłoga, czyli gros stanowisk najniżej płatnych, w 90% zajmowanych przez kobiety. Aby się przekonać o sile tego stereotypu, wystarczy wejść do pierwszego lepszego hipermarketu i policzyć, ilu za kasami jest mężczyzn, a ile kobiet. To w  skali ogólnej. A  jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim? Stereotypowe postrzeganie płci występuje w  tych typach organizacji, których cechą wspólną jest patriarchalny sposób zarządzania i  organizacji pracy. Ich przykłady znaleźć można zarówno wśród firm prywatnych, jak i spółek skarbu państwa, a także urzędów i innych instytucji publicznych. W składzie Zarządu Miasta Szczecin nie ma ani jednej kobiety. Zarządzanie dziedzinami, nawet tradycyjnie i  stereotypowo postrzeganymi jako „kobiece”, jak np. miejska oświata, kultura czy polityka społeczna, także znalazło się w męskich rękach. Zalążkiem dobrych praktyk w  przyszłości jest to, że w  5-osobowym gronie Zarządu Województwa znalazła się jedna pani. W firmach zagranicznych bywa różnie. Wzorem równego traktowania płci są firmy z kapitałem skandynawskim, gdzie – jak zresztą w całej Skandynawii – gender mainstreaming jest standardem, nawet w  przypadku dyskontów. Dlaczego należy przeciwdziałać stereotypizacji płciowej w miejscu pracy? Postrzeganie pracowników przez pryzmat stereotypów płciowych w ostatecznym bilansie mści się na samej organizacji, ponieważ pozbawia ją możliwości korzystania z  wielu talentów i potencjałów.

4

Jakie dobre praktyki, jeśli chodzi o równe traktowanie płci, można wprowadzać w miejscu pracy? Prostym zabiegiem, który pokazuję m.in. na szkoleniach, jest odwracanie ról. Warto uczyć pracowników, aby – kiedy czują, że zaczynają ulegać stereotypom – zadawali sobie pytania: a gdyby było odwrotnie? Gdybym znalazł/-a się na miejscu takiej osoby, to potraktował(a) bym ją/go tak samo? Jeśli odpowiedź będzie twierdząca to oznacza, że płeć nie była dla nich żadną zmienną. Istnieją też – popularne w Stanach i coraz śmielej wchodzące na nasz rynek – narzędzia pozwalające na przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego bez ujawniania danych dotyczących płci kandydatów. Dopiero po dokonaniu wstępnego wyboru otrzymujemy informacje, czy naszymi potencjalnymi przyszłymi pracownikami będą kobiety, czy mężczyźni. Inną możliwością jest wprowadzenie popularnego w  Stanach, a  raczkującego w  Polsce systemu pracy o nazwie Results Only Work Environment, czyli Środowiska Pracy Zorientowanego na Rezultat (w skr. ROWE). Umożliwia on np. kobietom, które zajmują się wychowaniem dzieci, a  także mężczyznom, nie tylko młodym ojcom, efektywną pracę nastawioną na wyniki, w  dogodnych dla nich godzinach czy miejscu. Jest pani autorką rozdziału w  II wydaniu bestselleru „Grzeczne dziewczynki nie

Katarzyna Nakielska-Pawluk, właścicielka NPK NaukaPraca-Kariera (www.naukapracakariera.pl), socjolożka, trenerka, rekruterka i certyfikowana konsultantka psychometrycznych testów Facet5, Extended DISC i MCA, członkini Polish ROWE Movement.

awansują”. Czy tytuł książki odzwierciedla rzeczywistość? Strategia „grzecznej i miłej dziewczynki” jest efektem wychowania – zapewniania córki, że jak będzie dzielić się zabawkami, wszystkim ustępować, nie dyskutować, nie przechwalać się, nie odzywać niepytana, będzie skromna, miła i  grzeczna, to ktoś ją w końcu doceni. Dorosłe grzeczne dziewczynki nadal w to wierzą. W pewnym momencie tak się staje – awansują np. do średniego managementu, na stanowiska związane z zarządzaniem operacyjnym. Potem zaczyna się szklany sufit. Dostają dwa razy więcej obowiązków i 10% wyższą pensję. Więc pracują jeszcze ciężej, nie zawsze zdając sobie sprawę, że w istocie oliwią te ruchome schody, którymi wjedzie na sam szczyt kolega zza biurka. Do końca swojej kariery pozostają na jednym stanowisku lub jednej kategorii stanowisk. O tym wszystkim pisze Lois P. Frankel w  książce „Grzeczne dziewczynki nie awansują. 101 błędów popełnianych przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę”. Polecam tę pozycję, bo pozwala odpowiedzieć na pytania: gdzie obecnie jestem na drodze swojej kariery, dokąd zmierzam, co chcę osiągnąć, czy to co robię i jak się zachowuję przybliża mnie czy oddala od tego celu, czy utknęłam na lepkiej podłodze, czy wpłynęłam na jakąś mieliznę. Jak reagować na seksistowskie kawały w miejscu pracy? Wyjściem z  sytuacji jest powiedzenie wprost: „Słuchaj, nie bawią mnie takie pseudożarty, więc się od nich powstrzymaj, dobrze?”. (Bardzo ważne, żeby dodać na końcu słowo „dobrze” albo zapytać „Czy możemy to ustalić?”). Prowokator musi się wówczas odnieść do tak sformułowanego żądania. W 80% powie „dobrze, ok”. Ewentualnie, żeby podrasować swoje ego, doda: „nie wiedziałem, że jesteś taka obrażalska”, ale tego już nie komentujemy. Dziękuję za rozmowę.  Anna Duda

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Liczą się kompetencje! Sukces w karierze zawodowej zależy od wielu czynników. Niestety, w Polsce wciąż panuje rynek pracodawcy, a konkurencja w wyścigu o wymarzone miejsce zatrudnienia jest zaostrzona. Obecnie przełożeni oczekują od przyszłych kandydatów nie tylko wyższego wykształcenia, specjalistycznych kwalifikacji i odpowiedniego stażu pracy, lecz również szerokiego wachlarza kompetencji. Na początku warto wyjaśnić czym właściwie są kompetencje. W  literaturze istnieje wiele definicji, zaś współcześnie kompetencje określane są jako ogół cech i  właściwości ucieleśnionych w ludziach. Zaliczają się do nich: wiedza, umiejętności, zdolności, postawy, zdrowie oraz doświadczenie. Z kolei kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych w danej specjalności. Ich potwierdzeniem są posiadane dyplomy, certyfikaty czy zaświadczenia. Jak wynika z III edycji badania Bilansu Kapitału Ludzkiego – pomimo rosnącej puli bezrobotnych, w  2012 roku ponad 3/4 pracodawców doświadcza trudności w  znalezieniu kandydatów. Przyczyna takiej sytuacji tkwi w  braku określonych kompetencji oraz nieposiadaniu wymaganego doświadczenia zawodowego. Ponadto co trzecia osoba zatrudniająca skarżyła się na brak kompetencji samoorganizacyjnych, takich jak: przedsiębiorczość, samodzielność, odporność na stres czy motywacja do pracy. Dodatkowo, zdaniem 14% pracodawców, osoby aplikujące o zatrudnienie nie są wyposażone we właściwe kompetencje interpersonalne związane z umiejętnościami komunikacyjnymi i pracą zespołową. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Polacy wciąż wykazują niewielkie chęci do korzystania z dostępnej oferty szkoleniowej. Aż 64% Polaków nie podnosiło swoich kompetencji w  ubiegłym roku w  jakikolwiek sposób. W grupie pracujących – 28% nigdy nie brało udziału w  kursach i  szkoleniach, wśród bezrobotnych – 44%, zaś wśród nieaktywnych zawodowo współczynnik ten wynosił 52%.

(70%) i małe (80%). Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że przedsiębiorstwa z ostatniego sektora zatrudniają zazwyczaj pracowników, których kompetencje są dostosowane do wymogów ich stanowisk, a  zakres ich obowiązków charakteryzuje się brakiem nowych wyzwań rozwojowych. W związku z tym, przedsiębiorcy nie odczuwają potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich podwładnych. Natomiast, gdyby pracodawcy mieli możliwość podniesienia poziomu umiejętności pracowników, to przede wszystkim skupiliby się na umiejętnościach zawodowych związanych z danym stanowiskiem (zdanie 56% pracodawców). Dla 24% zatrudniających jednym z  najważniejszych jest rozwój wspomnianych wcześniej kompetencji samoorganizacyjnych, zaś 18% wskazało, że przydatne byłyby szkolenia z doskonalenia kompetencji interpersonalnych. W podziale na branże, wyniki badań wskazują, że najczęściej szkolą pracodawcy z sektora edukacji (95%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (95%) oraz usług specjalistycznych (84%). Pozostałe trzy sektory – budownictwo i transport, przemysł i górnictwo oraz handel, zakwaterowanie i gastronomia lokują się odpowiednio na poziomie 66%, 64% oraz 59%.

Inwestycja w przyszłość Pomimo, że uczestnictwo w  szkoleniach wciąż kształtuje się na dość niskim poziomie, to jednak zauważalny jest wzrost świadomości

Polaków z korzyści wynikających z samodoskonalenia się. Choć pod względem posiadanych kompetencji płeć w  oczach pracodawców nie odgrywa większego znaczenia, to warto jednak podkreślić, że to kobiety szczególnie stawiające na rozwój w biznesie wskazywały na rozwijanie własnych kwalifikacji (71%), analizę własnych kompetencji (41%) i udział w ambitnych projektach (40%). Oprócz tego wśród czynników, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej, kobiety wymieniły trzy rodzaje zasobów. Po pierwsze – siłę własnego charakteru (71%), po drugie- doświadczenie w  miejscu pracy (69%) i po trzecie wykształcenie i umiejętności – tak odpowiedziało 40% respondentek badania „Menedżerka Sukcesu. Szanse i  ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce”. W ujęciu ogólnym, w ubiegłym roku głównym powodem wzięcia udziału w  kursach i  szkoleniach przez osoby pracujące była chęć podniesienia umiejętności potrzebnych w obecnej pracy (65%) lub wymóg pracodawcy (40%). W przypadku bezrobotnych przeważała chęć zdobycia nowej pracy (45%) lub rozwój własnych zainteresowań (34%). Warto także nadmienić, że ponad połowa osób nie opłacała uczestnictwa w kursach i szkoleniach z własnej kieszeni, lecz korzystała ze środków zewnętrznych: pracodawców, urzędów pracy lub innych instytucji (83%). Jedynie 7% Polaków w ostatnim roku przeznaczyło na cele szkoleniowe więcej niż 1000 zł. Najwięcej na szkolenia wydały osoby pracujące motywowane chęcią rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (średnio niemal 1000 zł). Jednak, jeżeli decydujemy się na opłacenie szkolenia z  własnych środków finansowych, to musimy rozpatrywać wydaną kwotę przede wszystkim jako inwestycję w siebie i  swoją przyszłość. To, czego się nauczymy i jakie zdobędziemy kompetencje i kwalifikacje warunkować będzie bowiem naszą atrakcyjność na rynku pracy.  Natalia Kamińska

Wiele zależy od pracodawcy Zwiększenie poziomu kompetencji pracowników leży także po stronie pracodawcy. Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki oraz racjonalne nim zarządzanie przynosi korzyści w  postaci wzrostu produktywności i  zwiększaniu przewagi konkurencyjnej. Jak pokazuje rzeczywistość w rozwój swoich kadr inwestują przede wszystkim duże i  średnie firmy (95% i 93%), rzadziej przedsiębiorstwa mikro

5


Problemy i szanse kobiet na rynku pracy Płeć piękna, formalnie równoprawna, w rzeczywistości w pracy zawodowej boryka się z wieloma problemami. Przed przełomem 1989 roku kobiety były bardziej aktywne zawodowo, a ich pozycja na rynku pracy – bardziej stabilna. Większe bezpieczeństwo i dostępność zatrudnienia tylko częściowo wynikały z przesłanek ideologicznych, był to również efekt dużego zapotrzebowania na pracę kobiet w kraju o niskowydajnej gospodarce. Sytuacja polskich kobiet na rynku pracy pogorszyła się znacznie po 1989 roku, gdy w kraju rozpoczęła się polityczna i  ekonomiczna transformacja. W latach 1992-1998 aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn spadła, ale teraz wszystko jest na dobrej drodze, by sytuacja na rynku pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn się poprawiła. Zmniejsza się ogólne bezrobocie wśród płci pięknej, a  do innych pozytywnych trendów wypada zaliczyć ten, w ramach którego coraz więcej pań ma wyższe wykształcenie i zdobywa nowe kwalifikacje. Nie wszędzie jednak zmiany są tak pozytywne, w  regionach o  dużym bezrobociu, kobietom pozostaje do wyboru niewielka liczba w dodatku słabo płatnych zawodów. Mimo, iż obowiązujące w  Polsce ustawodawstwo odpowiada standardom europejskim, kobiety nadal znajdują się na gorszych pozycjach niż mężczyźni. By sprostać coraz większym wymaganiom pracodawców i skuteczniej konkurować o pozycję zawodową, częściej niż mężczyźni uzupełniają wiedzę i podnoszą kwalifikacje. Zdaniem ekspertów niezmiernie ważna jest popularyzacja, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, wiedzy o antydyskryminacyjnych przepisach prawa pracy.  Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących równouprawnienia jest dość trudne, brakuje szczegółowych rozwiązań, które ułatwiałyby dochodzenie roszczeń w  przypadku dyskryminacji i nierównego traktowania. Ponadto przepisy odnoszą się zasadniczo do sytuacji, kiedy stosunek pracy został już nawiązany, zatem ich zasięg jest znacznie ograniczony: brakuje regulacji prawnych, które obejmowałyby szeroko rozpowszechnione przypadki dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy. Kobieta, która nie została przyjęta do pracy ze względu na płeć, nie ma w praktyce możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Odwoływanie się do przepisów konstytucyjnych jest trudne z  uwa-

6

gi na brak praktyki w tym zakresie. Obronę przed dyskryminacją dodatkowo utrudnia fakt, że w  Polsce ciężar dowodu spoczywa na osobie dochodzącej swych praw, a nie na pracodawcy, jak to ma miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej. Na portalach społecznościowych rekordy popularności bił filmik realizowanyw ramach PO KL. Na rozmowę kwalifikacyjną wchodzi mężczyzna, którego rekruterzy pytają czy zamierza zajść w ciążę. Mężczyzna w ciąży? Toż to jakiś absurd… Film miał uzmysłowić pracodawcom oraz pracownikom bezzasadność takiego pytania. Wszyscy wiedzą, że przyszły pracodawca nie powinien pytać o  plany związane z  rodziną, nie tylko dlatego, że to nie jego sprawa, ale dlatego, że nie można podejmować decyzji o  zatrudnieniu w  oparciu o  informacje czy ktoś planuje posiadanie dzieci. To bowiem sprawia, że kobiety są dyskryminowane na rynku pracy i mają zwyczajnie mniejsze szanse na wymarzone stanowisko. Kodeks pracy nie zawiera przepisu gwarantującego równą płacę za pracę o  równej wartości, wystarczy jednak porównać przedstawione w raporcie Sedlak & Sedlak dane dotyczące średnich wynagrodzeń. I tak – średnio w Warszawie mężczyźni zarabiają o 33% więcej niż kobiety. Proporcje te nie są takie same w  innych miastach – np. w  Gdańsku różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet wynosi 25, a w Lublinie – 20% (niestety na niekorzyść kobiet). Problemy kobiet na rynku pracy bardzo często mają swoje źródło w tradycyjnych poglądach na ich rolę w  rodzinie i  negatywnych stereotypach, związanych z  ich pracą zawodową. Istnieje przekonanie, że kobiety nie muszą pracować zawodowo, gdyż posiadają alternatywne źródła utrzymania, nie muszą również wiele zarabiać. Tym alternatywnym źródłem zazwyczaj jest „mąż”, gdyż to do niego, według tradycji, należy obowią-

zek utrzymania domu. Wyzwaniem pozostaje zmiana stereotypów i wizerunku kobiet – pracowników, oraz wzmocnienie przekonania u samych kobiet, że są dobrymi pracownikami i przełożonymi. Panie często mają niską samoocenę i mało wiary we własne umiejętności; wiele za to wątpliwości: czy sprawdzą się w pracy i czy sprostają wyzwaniom. Niewątpliwie przeszkodą w  dostępie kobiet do rynku pracy jest postrzeganie w  społeczeństwie pewnych zawodów jako „typowo męskich”. Rozwój nowych technologii i potęgujące się zapotrzebowanie na nowe usługi są szansą na tworzenie takich zawodów, które w  świadomości społecznej nie będą profilowane według płci. Nie wszystkie kobiety, jak pokazują badania ogólnopolskie, chcą pracować, lecz zainteresowanym aktywnym uczestnictwem na rynku pracy należy to umożliwić. W opinii ekspertów niezbędna jest więc popularyzacja takich form zatrudnienia, jak: praca w  niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca czy praca tymczasowa. Konieczne są ułatwienia w korzystaniu ze żłobków, przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych, poprzez odpowiednie skorelowanie godzin ich funkcjonowania z czasem pracy rodziców; stworzenie systemu zachęt dla pracodawców zainteresowanych tworzeniem przedszkoli przyzakładowych. Duże możliwości wspierania kobiet otwierają się dzięki szkoleniom z EFS. Nowe zawody, szkolenia, doradztwo, kapitał zagraniczny, fundusze unijne oraz zmiana sposobu myślenia w polskim społeczeństwie sprawia, że kobiety mają coraz więcej szans na pokazanie swoich możliwości. Oczywiście nic nie dzieje się od razu i na efekty będzie trzeba poczekać, zwłaszcza, że w naszym kraju dopiero od transformacji ustrojowej możemy mówić o rzeczywistych, wolnorynkowych zasadach zatrudniania oraz tworzenia gospodarki podobnej do zachodniej.   Anna Potoka

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn w pracy i biznesie Problematyka równości płciowej dotyczy wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa. Z tego względu wśród październikowych ofert szkoleniowo-doradczych znajdą Państwo kursy i warsztaty e-learningowe i zamknięte (organizowane na zlecenie firmy) poświęcone urlopom rodzicielskim, przeciwdziałaniu mobbingowi i rolom społecznym płci, a także informacje o doradcach, z których pomocy mogą Państwo skorzystać.

Mobbing

Opis szkolenie poświęcone jest jednemu z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy – przeciwdziałaniu mobbingowi. Niestety, ustawodawca nie podpowiada, jak ten obowiązek realizować. Szkolenie zachęca do podejmowania tego typu działań z tego względu, że – w świetle najnowszego orzecznictwa SN – pracodawca, który wykaże w sądzie, że podjął realne kroki w celu przeciwdziałania mobbingowi, może uwolnić się od odpowiedzialności. Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu Cena 56 zł brutto

Organizator Personnel Project, www.dp-pp.pl

Miejsce e-learning Kontakt e-mail: pomoc@eduself.pl, tel. 22 401 31 01, eduself.pl/Szkolenia/Kadry/Mobbing

Doradca ds. aktywnej integracji

Informacje dodatkowe: kurs mogą nabyć tylko osoby zalogowane w serwisie Eduself.pl

Uprawnienia rodzicielskie w ujęciu kompleksowym

Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami nabywania, dokumentowania i rozliczania uprawnień związanych z rodzicielstwem. Szkolenie podzielone zostało na kilka modułów tematycznych. Omawiane zagadnienia poparte są przykładami, które ułatwiają uczestnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień. Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania uprawnień rodzicielskich (przysługujące świadczenia) oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Termin kontakt z doradcą ds. aktywnej integracji od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30

Miejsce ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, www.rops.wzp.pl

Miejsce e-learning

Kontakt e-mail: szkolenia@e-learning.dp-pp.pl, tel. 603 522 042, www.dp-pp.pl/course/info.php?id=5769

Informacje dodatkowe: cena kursu obejmuje możliwość zadawania pytań uzupełniających trenerowi i wydanie certyfikatu uczestnictwa

Opis Szkolenie przedstawia kompleksowo praktyczny aspekt urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich przysługujących rodzicom i opiekunom dzieci od 17 czerwca 2013 r. Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu

Kontakt Iwona Klimowicz, e-mail: iklimowicz@wzp.pl, tel. 91 42 53 611, www.wzp.pl/rops1/pokl/doradztwo_specjalistyczne/ doradca_ds_aktywnej_integracji.htm

Przeciwdziałanie mobbingowi – kurs e-learningowy

Cena 73 zł brutto (tylko szkolenie)

Urlopy macierzyńskie i urlop rodzicielski od czerwca 2013 r.

Opis Doradca ds. aktywnej integracji udziela m.in.: wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL, informacyjno-doradczego z zakresu stosowania Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach POKL przez beneficjentów projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, doradczego przy wdrażaniu instrumentów aktywnej integracji w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym i merytorycznego przy wdrażaniu programów aktywności lokalnej.

Termin dostęp do szkolenia jest aktywny przez 14 dni od zakupu

Organizator Personnel Project, www.dp-pp.pl

Kontakt e-mail: szkolenia@e-learning.dp-pp.pl, tel. 603 522 042 www.dp-pp.pl/course/info.php?id=5787

Informacje dodatkowe: w cenie szkolenia znajduje się dostęp do pre- i posttestów, indywidualne konsultacje z trenerem za pośrednictwem e-maila, komplet druków związanych z rodzicielstwem do pobrania w formie elektronicznej i imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Organizator Eduself,eduself.pl

Cena 73 zł brutto (tylko szkolenie) Miejsce e-learning

Opis Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnik szkolenia nauczy się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem i odróżniać go od zachowań, które wbrew pozorom, mobbingiem nie są. Ponadto szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę dotyczącą sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i naukę jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

Termin do uzgodnienia

Miejsce e-learning

Organizator SEKA.edu Sp. z o. o., www.seka.edu.pl

Kontakt biuro@seka.edu.pl, tel. 22 501 00 10, http://www.seka.edu.pl/przeciwdzialanie-mobbingowi-kurse-learningowy

7


Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej

Opis Uczestnicy/-czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania i wdrażania programów pro-równościowych. Termin do uzgodnienia Cena cena jednodniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińskomazurskiego wynosi 2.850,00 zł brutto (190 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia Miejsce siedziba zamawiającego

Organizator Adept, www.adept.info.pl

Kontakt Ewa Trafalska, e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl, tel. 504 181 312, www.adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header

Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy

Organizator BMSS Sp. z o.o., www.bmss.pl

Kontakt tel. 607 665 731, e-mail: bmss@bmss.pl, www.bmss.pl/ akademia-prawa-pracy

Informacje dodatkowe: każde szkolenie wykorzystuje ćwiczenia, case study, testy i inne ciekawe formy dydaktyczne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Opis Szkolenie pokazuje możliwości wsparcia przedsiębiorstwa MSP w ramach funduszy unijnych. Ułatwi zaplanowanie projektu, przygotowanie do napisania wniosku i sprawną realizację oraz rozliczanie projektu, po uzyskaniu planowanych środków. Termin do uzgodnienia

Cena 300 zł brutto

Miejsce do uzgodnienia

Organizator Segna,www.segna.pl

Kontakt Michał Maksymowicz, tel. 665 999 995, e-mail:office@segna. pl, www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-segna_polska_ przeciwdzialanie_mobbingowi_i_dyskryminacji,sz,397535. html#miejsce_szkolenia

Rozwój zdolności przywódczych dla kobiet

Opis Szkolenie doskonalące zdolności przywódcze przeznaczone są dla kobiet zajmujących ważne pozycje w swoich firmach. Nasza propozycja obejmuje szkolenia dotyczące szeroko pojętej komunikacji, w tym komunikacji płci i komunikacji interkulturowej, a także rozwoju kompetencji przywódczych dla kobiet/liderek w biznesie i organizacjach pozarządowych.

Termin do uzgodnienia

Miejsce na życzenie zamawiającej firmy

Kontakt tel. +49 (331) 2879 1245 mail@interkultura-consult.com, www.interkultura-consult.com/terminy-3/?lang=pl

Szkoła EuroLiderek (SEL)

Cena 1550 zł netto

Organizator interkultura cross-cultural training consulting, www. interkultura-consult.com

Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy (szkolenie zamknięte)

Opis Szkoła EuroLiderek to wyjątkowy projekt przeznaczony dla kobiet, które pełnią funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach, administracji i życiu publicznym. Jego głównym założeniem jest zbudowanie sieci kontaktów i relacji pomiędzy uczestniczkami wszystkich edycji, wykładowczyniami, wykładowcami oraz gośćmi specjalnymi. Termin brak danych

Miejsce do uzgodnienia Kontakt Ewa Trafalska, tel. 504 181 312, e-mail: ewa.trafalska@adept. info.pl, www.adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header

Cena 4500 zł

Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych (szkolenie zamknięte)

Kontakt tel. 91 813 76 80, e-mail: szkola@euroliderki.pl

Prawo pracy dla menedżerów

8

Cena cena jednodniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińsko mazurskiego wynosi 2.850,00 zł brutto (190 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia

Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy

Miejsce ul. Księcia Warcisława I-go 20C/2, 71-667 Szczecin

Informacje dodatkowe: Szkoła EuroLiderek adresowana jest do kobiet, które mają minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie w pełnieniu roli liderki (własna firma, menedżerka, polityczka, działaczka społeczna, inne)

Termin do uzgodnienia

Organizator Adept, www.adept.info.pl

Organizator Klub SEL,euroliderki.pl

Opis Uczestnicy/-czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zostaną uwrażliwieni na kwestie płci społeczno-kulturowej w środowisku pracy, nauczą się dostrzegać przejawy nierówności, zdobędą podstawowe umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania programów pro-równościowych.

Opis Każdy menedżer zarządzający nawet małym zespołem podejmuje często decyzje, których podstawą jest prawo pracy. Dotyczą one wielu zagadnień, takich jak np. czas pracy, prawo do urlopów, zatrudnienie albo rozwiązanie umowy o pracę. Każda z tych decyzji ma swoje skutki finansowe dla firmy, jak i konsekwencje dla pracownika. Znajomość kluczowych kwestii z zakresu prawa pozwoli każdemu menedżerowi podejmować decyzje z jednej strony zgodne z prawem pracy, a z drugiej korzystne dla firmy i szanujące prawa pracownika. Jedną z nich jest przeciwdziałanie mobbingowi.

Cena 390 zł

Miejsce e-learning

Opis Uczestnicy/czki szkolenia zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy gender, zdobędą umiejętność zastosowania wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej w pracy zawodowej oraz nabędą specyficzną wrażliwość na potrzeby beneficjentek i beneficjentów udzielanej pomocy. Termin do uzgodnienia Cena cena dwudniowego szkolenia zamkniętego w siedzibie zamawiającego na terenie województwa warmińskomazurskiego wynosi 4.650,00 zł brutto (310 zł/osoba); poza województwem warmińsko-mazurskim cena do uzgodnienia Miejsce do uzgodnienia

Organizator Adept, www.adept.info.pl

Kontakt Ewa Trafalska, tel. 504 181 312, e-mail: ewa.trafalska@adept. info.pl, www.adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header

Dodatkowe informacje: koszt szkolenia obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu i raport poszkoleniowy

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Języki obce Język niemiecki dla dorosłych

Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych) z terenów wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu TELC.

Marketing w mikro i małej firmie

Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, pokój 104., tel. 91 424 40 72, www.gos-polska.pl

Angielski w księgowości: przygotowanie do egzaminu ICFE

Opis Zakres tematyczny kursu obejmuje: raporty finansowe, strategie finansowe firm, standardy rachunkowości, odzyskiwanie długów, oprogramowanie w księgowości, audyt, budżetowanie, podatki i wiele innych. Termin do uzgodnienia Cena 480,00 zł netto Miejsce Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Kontakt tel. 91 434 42 61, fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, www.polkadr.com.pl, http://www.polkadr.com.pl/index. php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=129

Kursy Financial English

Opis Kurs adresowany jest do księgowych, analityków i doradców finansowych, pracowników banków, biur maklerskich i firm doradczych i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Program kursu obejmuje między innymi następujące bloki tematyczne: sprawozdawczość i dokumentacja finansowa, ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne, budżety i strategie finansowe, audyty i ocena ryzyka, fuzje i przejęcia, rachunkowość, bankowość. Na życzenie słuchaczy program może być poszerzony o przygotowanie do egzaminu Cambridge ESOL International Certificate in Financial English (ICFE)

Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin, tel. 91 488 43 00, fax 91 812 77 54, e-mail: szczecin@bellschools.pl, http://www.bellschools.pl/szkoly-jezykowe-w-polsce/kursy/ kursy-angielskiego/kursy-financial-english

Marketing

Termin styczeń – maj 2014 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce Szczecin

Organizator Bell Szczecin

Opis Szkolenia z zakresu marketingu oferowane są w ramach projektu „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”. Projekt zakłada udział każdego z Uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie m.in.: marketing bez tajemnic, copywriting, relationship marketing – czyli jak dbać o klienta, jak stworzyć proste formy reklamowe? – m.in. warsztaty z przygotowania wizytówki, ulotki czy plakatu, projektowanie stron www, e-marketing w praktyce – m.in. tworzenie mikroblogów, fan page’a, emisja głosu w marketingu – warsztaty, efektywne negocjacje w biznesie, tworzenie strategii marketingowej oraz kampanii reklamowej, budowanie relacji partnerskich, prawne aspekty marketingu, itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu marketingu z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in.: nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlanomontażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin I zjazd:19-20.10.2013, II zjazd: 23-24.11.2013, III zjazd: 30.11-01.12.2013, IV zjazd: 07-08.12.2013 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, e-mail: efektywnezarzadzanie@cusd.pl, www.ezmmf.4c.szczecin.pl

Termin do uzgodnienia Cena 1745 zł

9


Działalność gospodarcza Młody przedsiębiorca

Opis Projekt MŁODY PRZEDSIĘBIORCA skierowany jest do 45 osób fizycznych, w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych (27 osób) i/lub nieaktywnych zawodowo (18osób) (zg.z Ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w 100% na terenie powiatów goleniowskiego, polickiego i kołobrzeskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt obejmie wsparciem osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej informacji o projekcie i szkoleniach/doradztwie organizowanych w ramach projektu, a także dotacjach na działalność gospodarczą znajduje się na stronie internetowej projektu: www.mlodyprzedsiebiorca.com.pl.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, pokój 104., tel. 91 424 40 72, www.gos-polska.pl

Opis Szkolenie składa się z siedmiu modułów: Sporządzanie biznesplanu, Analiza firmy i produktu, Charakterystyka inwestycji, Analiza rynku i strategia marketingowa, Dostępne źródła finansowania, Plan finansowy i prognozy, Analiza efektywności inwestycji. Jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej tzw. edutainment, czyli „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu.

Cena bezpłatne – szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zawodowcy” i przeznaczone jest dla pracowników mikro i małych firm z branży produkcji wyrobów z metali z woj. zachodniopomorskiego. Oferowane wsparcie: Kurs operatora maszyn CNC + rysunek techniczny, Teoria – 40h, Zajęcia praktyczne – 120h, Kurs czytania rysunku technicznego – 24h. Dodatkowo: moduł ekologiczny – 8h. Organizator zapewnia: – materiały szkoleniowe zarówno dla części teoretycznej jak i praktycznej, ubrania robocze, całodzienne wyżywienie, opłacony egzamin. Kurs odbywa się w godzinach pracy pracownika. Termin nabór ciągły, kursy trwają do 30.11.2014 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt Biuro Projektu „Zawodowcy”, ul. Kaszubska 57, pok. 309, 70-402 Szczecin, tel./fax 91 311 51 85, tel. kom. 881 923 907, e-mail: biuro@zawodowcy.com.pl, www.zawodowcy. com.pl

Kurs krawiecki

Miejsce e-learning

Kontakt msp@akademiaparp.gov.pl, 801 444 677, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Opis Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa oraz pomoc w opracowaniu biznesplanów, a także doradztwo w zakresie poszukiwania i promocji rozwiązań technologicznych, podstaw prawa własności intelektualnej oraz finansowania działalności innowacyjnej. Termin do uzgodnienia Cena do uzgodnienia Miejsce Szczecin

Organizator Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Kontakt tel. 502 771 017 lub email: agnieszka.odwazna@gielar.pl

Termin dowolny

Doradztwo biznesowe

Miejsce Szczecin

Organizator Róg Spółk aJawna Consulting & Business Training

Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Operator maszyn CNC z elementami rysunku technicznego

Biznesplan

Termin na zgłoszenie

Zawodowe

Cena bezpłatne – szkolenia i doradztwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Opis Szkolenia dla mikro i małych firm z branży ICT, turystycznej, spożywczej i drzewno-meblarskiej). Szkolenie trwa 6 dni – 3 zjazdy po dwa dni. Jeden zjazd w miesiącu. Tematyka zajęć to: budowanie relacji i komunikacja, optymalizacja kosztów, optymalizacja podatków.

Organizator Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

Termin terminy rekrutacji: I: 01.10–30.11.2013r.,II: 01.12.2013r.– 31.01.2014, III: 01.02.2014r.–31.03.2014r.

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Bezpłatne szkolenia dla firm i osób zatrudnionych – komunikacja, koszty, podatki

Kontakt pfp@pfp.com.pl, tel. 91 312 92 16, http://www.pfp.com.pl/ tivb_szkolenia_i_doradztwo.htm

Opis Kurs jest indywidualny, na zakończenie uczestnik otrzymuje aż trzy dokumenty: międzynarodowy dwujęzyczny certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie unijne w języku angielskim. Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do nauki zawodu. Do dyspozycji uczestnika kursu jest samodzielne stanowisko do szycia i wykroju z niezbędnymi narzędziami i przyborami. Program Kursu: Zajęcia teoretyczne: 1. Stanowisko pracy. 2. Narzędzia i przybory. 3. Maszyny. 4. Bezpieczeństwo. 5. Materiałoznawstwo. 6. Sylwetka i wymiary krawieckie. 7. Formy szablony odzieżowe. 8. Układy kroju. 9. Ściegi i szwy. Zajęcia praktyczne: 1. Szycie ręczne. 2. Szycie na maszynie. 3. Poprawki krawieckie. 4. Nauka szycia bluzki, spodni i spódnicy. 5. Stylizacja własnej garderoby. 6. Konstrukcje form odzieżowych. Termin do uzgodnienia Cena do ustalenia Miejsce Szczecin

Organizator Penelope – akademia wizerunku

Kontakt tel. 505 089 671, e-mail: info@penelope.edu.pl, penelope.edu.pl,http://www.penelope.edu.pl/pracowniakrawiecka.html

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Spawanie met. TIG 141

Opis Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach i rur z aluminium, spoinami pachwinowymi metoda TIG 141.

Blended learning

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Północna Izba Gospodarcza

Kontakt tel. 91 486 07 65, http://kwalifikacje.info/jak-sie-zapisac.html

Tematyka unijna Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych nam przez Państwa. Doradzamy na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu, przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS.

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Umiejętności osobiste

Opis Szkolenie składa się z sześciu modułów: Co to znaczy: być menedżerem?, Planowanie i organizacja, Motywacja, Delegowanie, Budowanie zespołu, Kierownik jako lider. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej wykorzystującej tzw. edutainment, czyli „uczyć bawiąc, bawić ucząc”. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Termin dowolny Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce e-learning

Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Kontak msp@akademiaparp.gov.pl, 801 444 677, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Miejsce e-learning

Kontakt msp@akademiaparp.gov.pl, 801 444 677, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej”. W jego ramach zostanie poruszona tematyka: – podnoszenie jakości kadr, – diagnoza potrzeb szkoleniowych, badania jakości usług w przedsiębiorstwie turystycznym, – metod weryfikacji efektów pracy zespołu i diagnozy predyspozycji pracowniczych, – budowania zespołu, roli lidera, delegowania zadań, – zasad zatrudniania pracowników, – pracy sezonowej w przedsiębiorstwie turystycznym. Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry zarządzająca mikro i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Termin 11.2013 –02.2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

Umiejętności kierownicze

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Termin do uzgodnienia

Kontakt tel.: 91 43 29 313, fax: 91 43 29 309, tel. kom: 691 730 300, http://szczecin.roefs.pl/doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/ wiadomosc/w/doradztwo-11/

Termin dowolny

Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: o uczeniu i uczeniu się, po co szkolimy, zaplanuj szkolenie, treści szkolenia, przygotuj treści szkolenia, przeprowadzanie szkolenia, uczenie społecznościowe. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce. Prezentowane jest w nowoczesnej i lekkiej konwencji szkoleniowej wykorzystującej tzw. edutainment, czyli „uczyć bawiąc, bawić ucząc”.

Kontakt tel. 530 399 007, Kinga Zielnicka, wysokie.kwalifikacje@nskonsulting.pl, http://www.wysokie-kwalifikacje.com.pl/informacje.html

Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie sprzedażą

Opis Szkolenie w zakresie zarządzania sprzedażą, dostępne zarówno w formie otwartej, jak i organizowane na zlecenia firmy, dotyczy w szczególności tematyki: nowoczesnych technik sprzedaży, technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, profesjonalnych prezentacji handlowych i sztuki negocjacji.

Termin do uzgodnienia

Cena do uzgodnienia

Miejsce Szczecin

Organizator DELVE Centrum Szkolenia i Doradztwa

Kontakt tel. 791 751 791, e-mail: delve@delve.com.pl lub sekretariat@delve.com.pl, http://delve.com.pl/index.php/pl/Szkolenia/4

11


Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła trenera

Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP

Opis Szkolenie składa się z 12 modułów: Podstawowe cechy stosunków pracy w małych firmach, Metody pozyskiwania pracowników, Efektywne systemy wynagradzania, Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników, Metody oceny pracowników i zarządzanie przez cele, Elementy prawa pracy, Zagadnienia równouprawnienia i unikania zjawisk patologicznych, Dyscyplina pracy i zwolnienia pracowników, Efektywna komunikacja, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie konfliktem, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Szkolenie internetowe operuje przykładami z praktyki biznesowej i jest dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce.

Cena 1750 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Miejsce e-learning

Kontakt msp@akademiaparp.gov.pl, 801 444 677, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Mediacje i negocjacje

Opis Ramowy program: I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.Planowanie i organizowanie pracy 2.Kierowanie pracą 3.Przywództwo i podejmowanie decyzji4.Nadzorowanie przebiegu pracy 5.Budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności II. Komunikacja interpersonalna (11 godz.) 1.Interakcja, komunikacja, przekonywanie, zjednywanie (nadawca -> przekaz -> kanał -> odbiorca) 2.Złote zasady poprawnego komunikowania się Kontakt telefoniczny 3.Specyfika kontaktu telefonicznego i przebieg rozmowy telefonicznej 4. Skargi i reklamacje 5.Głos i mowa jako środki komunikowania się 6.Stres i higiena psychiczna. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 420 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne

Kontakt Szczecińskie Centrum Edukacyjne, ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin, tel. 91 48 38 165, www: http://www.sce.com.pl, e-mail: szkoly@sce.com.pl, kursy@sce.com.pl, GG: 36120119, http://www.sce.com.pl/ organizacja-pracy-i-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi.html

Opis Szkolenie trwa 20 godzin i adresowane jest do osób, które chcą świadomie, dojrzale a przede wszystkim skutecznie zarządzać. Zakres treści koncentruje się na specjalistycznej wiedzy psychologicznej z obszaru komunikowania się z pracownikiem, właściwego motywowania, stawiania celów, jak i profesjonalnego udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Metodologia pracy na szkoleniu opiera się na praktycznym wykorzystaniu prezentowanych treści. Termin do uzgodnienia

Cena 1100 zł

Miejsce Szczecin

Organizator In Futuro Psychologia Biznesu

12

Kontakt szkolenia@infuturo.pl, www.infuturo.pl

Opis Celem szkoleń (8 dni – 4 zjazdy – po 8 godzin) będzie kształtowanie i doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka to m.in.: psychologia w zarządzaniu, zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, sztuka motywowania pracowników, proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie, prawo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, zachowania organizacyjne, itp. Podczas doradztwa (5 godzin) uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowe bezpłatne formy wsparcia obejmują również: noclegi, catering, podręczniki, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin I zjazd: 26-27.10.2013, II zjazd: 16-17.11.2013, III zjazd: 07-08.12.2013, IV zjazd:14-15.12.2013 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Psychologia kontaktu z pracownikiem – poziom ekspercki

Kontakt Biuro Konsultingu i Szkoleń, Barbara Głowacz, tel. 91 814 94 08, 814 94 75, 601 56 52 68, e-mail: kursy@zpsb.pl i bglowacz@zpsb.pl; www.zpsb.szczecin.pl

Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małej firmie

Organizator Akademia PARP InstytutEdukacjiInteraktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Termin 11.2013

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Program obejmuje zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności przekazywania wiedzy i pracy z ludźmi (wykładowcy, lektorzy, szkoleniowcy różnych branż i dziedzin; osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników). Kurs trwa 80 godzin szkoleniowych zajęć – 4 sesje weekendowe Cena kursu obejmuje materiały, udział w zajęciach, certyfikat.

Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, efektywnezarzadzanie@cusd.pl, www.ezmmf.4c.szczecin.pl

Zdrowie i uroda Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Opis Szkolenie obejmuje organizację systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy, stany chorobowe, ocenę stanu poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym w przypadku: – zranień – oparzeń termicznych – krwotoków – urazów głowy – urazów kręgosłupa – utraty przytomności – zamknięcia dróg oddechowych przez ciało obce – porażenia prądem – zatrucia substancjami chemicznymi, podstawowe zabiegi reanimacyjne (resuscytacja RKO) – zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie -ćwiczenia fantomie; posługiwanie sie podręcznymi środkami technicznymi – ćwiczenia, podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, zagrożenia w ruchu drogowym i postępowanie w razie wypadku. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i ćwiczeń.

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


Termin do uzgodnienia

Cena 180,00 zł netto

Miejsce Szczecin

Programista aplikacji rozproszonych

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Kontakt tel. 91 434 42 61, fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, www.polkadr.com.pl, http://www.polkadr.com.pl/index. php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=140

Finanse Zarządzanie finansami w mikro i małej firmie

Opis Szkolenia z zakresu zarządzania finansami oferowane są w ramach projektu „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”. Każdy/a z uczestników/czek ma możliwość wyboru jednego modułu szkoleniowo-doradczego spośród trzech dostępnych w naszym projekcie: Zarządzanie finansami w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Marketing w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP). Projekt zakłada udział każdego z Uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Szkolenie dotyczy kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu zarządzania finansami w MMP, m.in. podatki i księgowość w mikro i małej firmie, kadry i płace, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, alokacja wolnych środków finansowych, prawo zamówień publicznych dla małych jednostek, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz sprawy bankowe, prawo w zarządzaniu finansami. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania problemów z zakresu zarządzania finansami z wyspecjalizowanymi doradcami. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny.

Kontakt Biuro Projektu: ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, efektywnezarzadzanie@cusd.pl, www.ezmmf.4c.szczecin.pl

Cena 105 zł – podstawowy, 115 zł – zaawansowany Miejsce Szczecin

Organizator Pomorska Szkoła Informatyki

Kontakt Pomorska Szkoła Informatyki, ul. Dąbrowskiego 38-40, 70-785 Szczecin, budynek Ornament, sekretariat – I piętro, pokój 103 psi@psi.edu.pl, tel. 91 484 19 60, GG: 5860166, www.psi.edu.pl

Opis Zespół specjalistów pomaga przy optymalnym wyborze właściwej infrastruktury komputerowej tak, aby przyszłe rozwiązania spełniały zakładane wymogi funkcjonalne i mogły być w przyszłości sprawnie rozbudowywane. Firma profesjonalnie doradza w zakresie wyboru rozwiązań, od prostych systemów komputerowych do skomplikowanych, rozległych i rozproszonych sieci korporacyjnych. Termin do uzgodnienia Cena do uzgodnienia Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 481 02 67, infolinia: 801 003 312, e-mail: info@logicnet.pl, http://www.logicnet.com.pl/konsulting_komputerowy.html

Kosztorysowanie – kurs obejmujący zakres tworzenia kosztorysów

Miejsce Szczecin

Termin do uzgodnienia

Kontakt Altkom Akademia, Al. Wojska Polskiego 7, 74-470 Szczecin, tel. 91 880 29 05, e-mail: szczecin@altkom.pl, www.altkomakademia.pl, http://www.altkomakademia. pl/efs/projekty/i/zachodniopomorskie/certyfikowanekompetencje-w-przedsiebiorstwach-branzy-ict-wojzachodniopomorskiego

Techniczne

Kurs MS Excel

Miejsce Zachodniopomorskie

Organizator Logic Net S.C.

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze strukturą dokumentów Excela, przygotowaną do tworzenia wszelkiego typu cyklicznych zestawień obliczeniowych i prezentacyjnych, atrakcyjnych i przejrzystych raportów i analiz. Wykonają także kalkulacje w przykładowych listach, bazach danych, obliczających marżę, VAT, sprzedaż.

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konsulting komputerowy

Informatyka

Termin do uzgodnienia

Organizator Altkom Akademia

Termin I zjazd: 26-27.10.2013, II zjazd:16-17.11.2013, III zjazd:07-08.12.2013, IV zjazd:14-15.12.2013

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Certyfikowane kompetencje w przedsiębiorstwach branży ICT woj. zachodniopomorskiego”. W ramach tej ścieżki szkoleniowej każdy z uczestników wybiera 1 szkolenie i odbywa konsultacje z zakresu coachingu. W ramach tej ścieżki realizowane są szkolenia: „Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010” i „Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010”.

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie”. Projekt „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie” jest skierowany do 250 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w branży budowlano – montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie unikalnych umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w 180 firmach poprzez udział ich pracowników w zaawansowanych szkoleniach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami ekologii w budownictwie oraz wybranej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Termin nabór ciągły, kursy trwają do 06.2014 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin, Koszalin lub inne miasto w woj. zachodniopomorskim

Organizator Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kontakt TEZAURUS Grupa Doradcza, ul. Energetyków 9, lok. 107-108, 70-656 Szczecin, tel. 91 434 02 51, 91 488 03 07, 533 336 660, e-mail: cad@tezaurus.szczecin.pl, http://www.cad.szczecin.pl/

13


BLOG PRACODAWCY Najnowsze dane informują o zauważalnym ożywieniu gospodarczym. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie stopy bezrobocia, lecz także na zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Jak zwykle w BLOGU PRACODAWCY poruszamy tematy istotne dla zatrudniającego, w szczególności kwestie z zakresu kadr i finansów. Wrześniowe wydanie to m.in. wskazówki o sposobach rozliczania kosztów korzystania przez pracownika z prywatnego auta w celach służbowych, jak również o warunkach potrącenia wynagrodzenia. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy Zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest kontrolowanie czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa pracy. Okazuje się jednak, że PIP pomimo częstego monitorowania początkujących przedsiębiorców – rzadko nakłada na nich jakiekolwiek kary. W zeszłym roku na ponad 800 kontroli nałożono zaledwie 32 mandaty. W 84 firmach stwierdzono niewielką skalę naruszeń i poprzestano na ustnych pouczeniach o sposobach organizowania pracy zgodnie z przepisami, zaś w 27 przedsiębiorstwach nie wykazano żadnych uchybień. Łącznie w  skontrolowanych zakładach pracowało prawie 17 tys. osób (w tym 93 proc. ogółu zatrudnionych stanowili zatrudnieni na umowę o pracę).

Prywatne auto w celach służbowych W jaki sposób rozliczyć koszty korzystania przez pracownika z prywatnego auta w celach służbowych? Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wyliczona kwota ryczałtu za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem jest ona przychodem ze stosunku pracy. Zgodnie jednak z  art 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o  PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowych pracownika do wysokości określonych w  rozporządzeniu ministra pracy i  polityki socjalnej z  29 stycznia 2013 r. w  sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowych na terenie kraju oraz poza granicami kraju. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy samochód wykorzystywany jest do jazd lokalnych.

Zwiększa się liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazują, że w drugim kwartale 2013 r. liczba pracujących była większa o 1,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału. Wciąż jednak liczba ta jest niższa w  porównaniu do drugiego kwartału 2012 r. Rośnie za to zatrudnienie na czas nieokreślony – w stosunku do 1. kwartału br. nastąpił wzrost o  67 tys., zaś do 2.

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

kwartału 2012 r. – o 60 tys. Zwiększa się również zatrudnienie osób w  wieku 45-59/64 (o 0,6 proc. r/r) oraz 60/65 i  więcej (o 0,2 proc.). Niestety, ciągle maleje zatrudnienie w młodszych grupach wiekowych. Z kolei z najnowszych danych Ministerstwa Pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w sierpniu do 13%. W ciągu ostatniego półrocza liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w tym czasie o 252 tys. osób. Największy spadek odnotowano w  województwie łódzkim (o 1,9 tys. osób), dolnośląskim (o 1,2 tys. osób) oraz zachodniopomorskim i  lubelskim (po 1 tys. osób). Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w  województwie wielkopolskim – 9,5%, najwyższa w  warmińsko-mazurskim – 20,2%. Nieprzerwanie od czterech miesięcy rośnie liczba wakatów. W  sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 10 tys. – czyli 16% – więcej niż w lipcu tego roku i o 4,2 tys. więcej niż w sierpniu zeszłego roku.

Zgoda na potrącenie wynagrodzenia Zgodnie z art. 87 k.p. pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na potrącenie wynagrodzenia (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub na pokrycie innych należności czy kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. Jednak art. 91 k.p warunkuje należności, których potrącenie wymaga każdorazowo zgody pracownika. Zgoda na potrącenie może być udzielona zarówno przed, jak i po jego dokonaniu. Ważne, aby była ona wyrażona na piśmie, gdyż w  przeciwnym razie może zostać ona uznana za nieważną. Ponadto, zgoda pracownika musi odnosić się do konkretnej, znanej pracownikowi należności, wynikającej ze świadomości istnienia i wielkości długu, oraz skonkretyzowanej kwoty, zatem nie może być „blankietowa”. Wysokość potrącenia powinna zostać przedstawiona procentowo bądź ze wskazaniem określonej kwoty. Bez względu na wysokość kwoty objętej zgodą pracownika potrącenie może być dokonane wyłącznie do tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Odpowiada ona wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w  pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a  w  przypadku pracowników zatrudnionych w  niepełnym wymiarze czasu pracy – proporcjonalnego do etatu), w razie potrąceń należności na rzecz pracodawcy albo 80 % tego wynagrodzenia przy potrącaniu innych należności.

NR 16 – październik 2013

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA W jakich sytuacjach pracodawca może przerwać nasz urlop i jakie konsekwencje wiążą się z tą decyzją? Czym może skutkować długotrwała absencja chorobowa albo nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy? Tego dowiecie się z październikowego bloga pracownika!

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

Odwołanie z urlopu Każdy pracownik zgodnie art. 152 Kodeksu pracy ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W jakich sytuacjach jednak pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? W świetle art. 167 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy obecności danego pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. To pracodawca dokonuje oceny potrzeby przerwania urlopu i nie musi on podawać przyczyn podjęcia takiej decyzji. Natomiast, pracownik jest zobowiązany do wykonania polecenia przełożonego i  powrotu do zakładu pracy, nawet gdy w jego przekonaniu przerwanie urlopu jest nieuzasadnione. Brak podporządkowania się do decyzji przełożonego może skutkować rozwiązaniem umowy o  pracę i  rozstrzygnięciem sprawy w sądzie pracy, gdzie zatrudniający będzie musiał udowodnić, że obecność pracownika w  zakładzie pracy była niezbędna, a okoliczności, które uzasadniają przerwanie urlopu nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przez pracownika korzystania z urlopu wypoczynkowego. Ponadto, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przerwaniem jego urlopu (np. opłaty za niewykorzystany pobyt w hotelu, opłaty za wycieczkę czy koszty przejazdu z miejsca wypoczynku do miejsca pracy). W celu uzyskania rekompensaty, pracownik powinien przełożyć zatrudniającemu dokumenty świadczące o poniesionych przez niego kosztach.

Nieusprawiedliwiona nieobecność Jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika jest nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy, które stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia. Na podstawie art. 22 k.p., pracownik zobowiązany jest do wykonywania przez niego pracy, w  miejscu i  czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W  przypadku, gdy nie może się on pojawić na swoim stanowisku w dniu i godzinie ustalonych w obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, powinien niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność – najpóźniej na następny dzień.

Wypowiedzenie z powodu choroby Długotrwałe lub częste nieobecności mogą stanowić samoistną przyczynę wypowiedzenia również wtedy, gdy nie są zawinione przez pracownika i formalnie są usprawiedliwione (wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r.). Trwanie stosunku pracy, gdy podwładny nie ma możliwości wykonywania przyjętych obowiązków, jest sprzeczne z celem zatrudnienia i uniemożliwia pracodawcy osiągnąć celu zamierzonego w  angażu. Długotrwała absencja destabilizuje działalność zakładu i naraża pracodawcę na dodatkowe koszty, spowodowane polecaniem nadgodzin innym pracownikom lub zatrudnianiem osób zastępujących.

Poszukiwane talenty Jak wynika z raportu „Trendy w  HR 2013” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, pracodawcy poszukują przede

wszystkim pracowników utalentowanych i łatwo dostosowujących się do nowych środowisk. Raport Deloitte powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli 1,3 tysiąca firm w 59 krajach. Ponad 60 proc. osób na świecie (51 proc. w Polsce) wskazało na zwiększenie znaczenia utalentowanych pracowników. Polscy respondenci coraz częściej zauważają także rolę polityki kadrowej w zarządzaniu firmami. Ponad 60 proc. ankietowanych z naszego kraju uznało, że działy HR i nowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi są reorganizowane, by przyczynić się do szybszego rozwoju firm.

Niechętni wobec zmian Badania CBOS wykazują, że � Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy i aż ponad 80 proc. nie ma zamiaru zmieniać swojego miejsca zatrudnienia. Prawie 50 proc. respondentów jest także usatysfakcjonowanych z wysokości zarobków oraz przysługujących im świadczeń socjalnych. Co dziesiąty Polak chce zmienić pracę, ale odkłada tę decyzję w czasie, zaś 30 proc. Polaków decyduje się na zmianę pracy raz na 5 lat. Jedynie 6 proc. jest zdecydowanych na natychmiastową zmianę, jeżeli pojawi się propozycja z wyższym wynagrodzeniem.

Jakich informacji może żądać pracodawca? Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych). Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy warunkuje dopuszczalność przetwarzania danych od wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 221 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może również żądać od pracownika podania: innych danych osobowych pracownika, a  także imion i  nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Jeżeli pracodawca nakłada na pracownika obowiązek udzielenia informacji (danych osobowych), które nie zostały wymienione w art. 221 § 1 i 2 kodeksu pracy lub w odrębnych przepisach (art. 221 § 4 Kodeksu pracy), to działanie takie jest niezgodne z  prawem (art. 100 § 1 kodeksu pracy), zatem odmowa jego wykonania nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.

• • • • • • • •

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim!

wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

Zmiany na tak nr 16 październik 2013  
Zmiany na tak nr 16 październik 2013  
Advertisement