Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 21 – marzec 2014

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Fundusze unijne – nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz rozwinąć firmę! Gdzie szukać szkoleń i doradztwa współfinansowanych ze środków UE? Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Gałczyńska Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński

Marcowy numer „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl” jest wyjątkowy z  dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest to jego ostatnie wydanie. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Państwu za dwa lata współpracy, zainteresowanie i potwierdzenie, że to, co robiliśmy, wpłynęło na zmianę postrzegania przez Państwa roli szkoleń i usług doradczych w rozwoju firmy. Drugim aspektem wyróżniającym 21 edycję magazynu jest jego tematyka. W całości poświęciliśmy go kwestii funduszy unijnych dla przedsiębiorców. W tym numerze „Informatora…” za cel postawiliśmy sobie przedstawienie nowej perspektywy, jeśli chodzi o korzystanie z funduszy unijnych. Chcieliśmy wskazać, jak zmiany na tym polu wpłyną na ofertę szkoleniową i doradczą dla kadry zarządzającej i jej pracowników. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorcy wciąż będą mogli korzystać ze szkoleń współfinansowanych ze środków UE, według jakich kryteriów będą mogli wybierać instytucje szkoleniowe oraz czy nadal będą pojawiać się oferty szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Drugą kwestią, której poświęciliśmy miejsce w marcowym wydaniu „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl” jest doradztwo. O ile szkolenia współfinansowane z UE to forma wsparcia, z której chętnie korzystają przedsiębiorcy albo biorą ją pod uwagę, to usługi doradcze świadczone w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską nie są doceniane. Tymczasem korzystanie z tych usług pod postacią audytów technologicznych, konsultacji czy analiz może pomóc firmie w kształtowaniu jej strategii. Zdecydowaliśmy się także zebrać informacje na temat szukania ofert szkoleń i doradztwa współfinansowanych ze środków UE. Zapytaliśmy instytucje mające je w swojej ofercie o to, jakie korzyści dają one przedsiębiorcom i w jaki sposób mogą z nich skorzystać. Jak w każdym numerze naszego magazynu zebraliśmy dla Państwa oferty usług szkoleniowych i doradczych – tym razem znajdą wśród nich Państwo przykłady kursów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i usług doradczych, które mogą być wsparciem w realizacji projektów unijnych. Choć to ostatni numer „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”, to nie żegnamy się z  Państwem, tylko zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony www.zmianynatak.pl, na której znajduje się aktualizowana baza szkoleń z województwa zachodniopomorskiego. Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu

Spis treści W numerze:

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, marzec 2014

2

3 Fundusze unijne – nowa perspektywa 4 Czas na innowacje! 5 Dzięki doradztwu możesz rozwinąć firmę! 6 Gdzie szukać szkoleń i doradztwa współfinansowanych

ze środków UE?

7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie szkoleń

współfinansowanych ze środków UE

9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Fundusze unijne – nowa perspektywa Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 Umową Partnerską, Polska zaczyna realizować cele i priorytety rozwojowe Strategii Europa 2020, zatwierdzonej przez Radę Europejską. Jaki wpływ będzie to miało na sytuację szkoleń i doradztwa? Czy nadal będą dotowane ze środków UE? O nowej perspektywie finansowej rozmawialiśmy z Katarzyną Brzychcy, wicedyrektor ds. EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ile wynosi nowy budżet unijny dla Polski i województwa zachodniopomorskiego? Unijny budżet dla Polski to łącznie 82,5 mld euro. Środki finansowe, jakimi dysponuje województwo zachodniopomorskie na lata 2014-2020, to ponad 1 mld euro. Czy szkolenia i doradztwo nadal będą współfinansowane ze środków UE? W perspektywie finansowej 2007-2013 przeznaczono ponad 11 mld euro na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedną z  najpopularniejszych form wsparcia w ramach tego programu były szkolenia, prowadzące do zmiany, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji. W  kolejnej perspektywie finansowej rola szkoleń będzie miała nie mniejsze znaczenie, natomiast zmieni się zdecydowanie model ich finansowania. Dlaczego UE zmienia dotychczasowy model finansowania usług szkoleniowych i doradczych? W perspektywie finansowej 2007-2013 i  dotychczasowym modelu finansowania szkoleń to projektodawcy decydowali kogo i  czego chcą uczyć (system podażowy). Taki model sprawił jednak, iż pojawił się problem niedopasowania tematyki szkoleń do faktycznych potrzeb przedsiębiorców i  ich pracowników. Projektów stanowiących rzeczywistą odpowiedź na problem, czyli tzw. „szytych na miarę”, było naprawdę niewiele, a rynek szkoleń zapełniły szkolenia ogólne, realizowane w  formule otwartego naboru. Model, w którym dofinansowanie otrzymuje projekt o określonej z góry tematyce, co do którego dopiero prowadzi się nabór osób zainteresowanych, powoduje fragmentaryczny charakter wsparcia, bez uwzględnienia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, co tym

samym nie ma przełożenia na poprawę konkurencyjności firmy na rynku. W jaki sposób będzie dokonywany wybór firmy szkoleniowej? Obecnie trwają prace nad stworzeniem nowego systemu dystrybuowania środków na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników (system popytowy). System ma funkcjonować na dwóch poziomach: centralnym oraz regionalnym. Pierwszy z systemów ma zapewnić dostęp i jakość usług rozwojowych. Będzie to rejestr wszystkich podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Jednym słowem, pracodawca dostanie do ręki proste narzędzie internetowe z  dostępną wyszukiwarką, która pozwoli mu na wybranie odpowiednego dla siebie szkolenia. Drugi z  systemów, tworzony na poziomie regionalnym, będzie stanowił integralną część nowego podejścia do finansowania działań rozwojowych. Każde z województw tworzy własny mechanizm dystrybucji środków na szkolenia, oparty na wyżej opisanym podejściu popytowym (tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania). Co przedsiębiorcom da powstający rejestr firm szkoleniowych? Powstający rejestr przede wszystkim zapewni dostęp do informacji o  potencjale firm szkoleniowych, a  także umożliwi ocenę świadczonych usług edukacyjnych przez uczestników szkoleń. Przedsiębiorca nie będzie musiał również analizować całej listy projektów realizowanych na poziomie krajowym czy regionalnym, a  jedynie za pomocą dostępnej wyszukiwarki internetowej wybierze w  swoim zakresie szkolenie oraz firmę szkoleniową, które odpowie na jego specyficzne i  sprecyzowane potrzeby. Jednocześnie każda usługa szkoleniowa będzie podlegała ocenie uczestników, dzięki czemu

Katarzyna Brzychcy – wicedyrektor ds. EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

nota, która pojawi się na profilu danej firmy szkoleniowej, będzie dawała przedsiębiorcom wiedzę o skuteczności i  poziomie danej firmy edukacyjnej. Takie rozwiązanie ma przyczynić się m.in. do podniesienia efektywności kursów i  szkoleń realizowanych w oparciu o fundusze unijne. Czy znikną szkolenia dla osób niepełnosprawnych? W Polsce pracuje jedynie ok. 23% osób niepełnosprawnych w  wieku produkcyjnym, a  wskaźnik ten należy do najniższych w Europie. Dlatego też, podobnie jak i  w  perspektywie 2007-2013, osoby niepełnosprawne będą nadal grupą priorytetową planowanego wsparcia. Niezbędna jest również dalsza edukacja wśród pracodawców na temat korzyści z  zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także w zakresie przepisów oraz możliwości w kwestiach alternatywnych form zatrudnienia. Według prognoz rynek firm szkoleniowych się przerzedzi. Tworzony obecnie mechanizm finansowania szkoleń zapewni funkcjonowanie na rynku firm szkoleniowych świadczących usługi szkoleniowe odpowiedniej jakości. Tylko te firmy, które spełnią określone kryteria wiarygodności, będą mogły zostać zarejestrowane w systemie, a dodatkowo ocena, jakiej będą każdorazowo podlegać po zrealizowanej usłudze, wpłynie niewątpliwie na konkurencyjność tego segmentu i  tym samym podniesienie jakości świadczonych usług. Rzeczywistość w nowym okresie programowania zweryfikuje, jak wpłynie to na ilość firm szkoleniowych na rynku. Dziękuję za rozmowę. 

Anna Duda

3


Czas na innowacje! Środki unijne przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego są doskonałą szansą na rozwój gospodarczy w naszym rejonie. Ponadto nowy okres programowania niesie za sobą szanse na inwestycje. O tym, na co zostaną przyznane środki unijne oraz jakie obszary gospodarki mogą liczyć na wsparcie opowiada dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Marcin Szmyt. Na co zostaną przeznaczone środki unijne w ramach RPO? W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczono blisko 1,6 mld euro. RPO ma zapewnić stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz podnieść poziom i jakość życia naszych mieszkańców. Środki finansowe w  ramach programu chcemy skoncentrować na gospodarce i  jej wsparciu pośrednim: poprzez wsparcie dla infrastruktury i  społeczeństwa. Jednym z głównych celów nowego Programu Regionalnego jest podniesienie poziomu innowacyjności i  konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że siłę i potencjał województwa mają stymulować lokalne zasoby, regionalna specyfika i  nasza odrębność. To szansa, ale także ogromne wyzwanie. Oznacza to odejście od dotychczasowego podejścia „wspierania wszystkich” na rzecz wspierania tych dziedzin, które cechują się wybitnie prorozwojowym potencjałem, w  szczególności w obszarze  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i  wdrażania innowacji.  Wyzwaniem jest w tym obszarze zwiększenie nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na B+R, rozumianych jako wdrażanie wyników własnych prac badawczych, jak i efektywną współpracę w  tym zakresie z  regionalnymi uczelniami. Na rozwój sektora gospodarczego w ramach RPO WZ 2014-2020 zarezerwowano ponad 326 mln euro. Na największe wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność gospodarki w skali ponadregionalnej poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, wdrażanie m.in. wyników prac badawczo-rozwojowych i technologii, a także te projekty, które kreują dużą liczbę trwałych miejsc pracy.  Naszym celem jest także przygotowanie regionu do sprawnego i  efektywnego działania po zakończeniu finansowania inwestycji z  funduszy UE.  Stąd też większy nacisk zostanie położony na instrumenty finansowe (głównie preferencyjne pożyczki, poręczenia, gwarancje i  wejścia kapitałowe). Tylko projekty wysoce innowacyjne będą wspierane

4

w formie dotacji, zaś projekty wdrożeniowe i inwestycyjne będą mogły być finansowane instrumentami zwrotnymi. Będzie to mechanizm  bardziej dostępny, elastyczny i  efektywniejszy, niż dotacyjny.  Z  jednej strony zmobilizuje to przedsiębiorców do wdrażania wyłącznie rozwiązań mających sens ekonomiczny, z drugiej strony pozwoli regionowi na wielokrotne obracanie środkami i  wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej, wykraczający poza ramy perspektywy finansowej 2014-2020. Skąd można czerpać informacje na ten temat? Aktualny stan przygotowań samorządu województwa do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w  tym prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym, można śledzić korzystając ze specjalnego serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego. Pod adresem www.perspektywa2020. wzp.pl publikowane są najświeższe informacje dotyczące procesu uruchamiania w  województwie zachodniopomorskim nowej perspektywy Unii Europejskiej. Na stronie zamieszczony został m.in. projekt Programu Regionalnego oraz dokumenty unijne, krajowe i regionalne związane z nowym okresem programowania. Czy RPO będzie organizowało szkolenia informacyjne dla osób, które starać się będą o dofinansowania? Szkolenia informacyjne popularyzujące wiedzę na temat nowego Regionalnego Programu Operacyjnego będą stanowić istotny element uruchamiania wsparcia w  ramach nowego Programu. Rozpoczęcie cyklu spotkań informacyjnych będzie połączone ze spodziewanym jesienią tego roku zakończeniem procesu negocjacji Programu z  Komisją Europejską oraz zakończeniem prowadzonych na poziomie krajowym przygotowań do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej. Niezależnie od przewidywanego na początek 2015 roku otworzenia pierwszych naborów projektów w ramach nowego RPO, jeszcze w  ostatnim kwartale 2014 roku planuje się przeprowadzenie szkoleń informacyjnych, przedstawiających zaplanowane w programie obszary wsparcia. Stałym punktem procesu

Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego.

wdrażania programu będą jednak rzecz jasna szkolenia dedykowane konkretnym konkursom ogłaszanym w ramach RPO, organizowane w korelacji z prowadzonymi naborami. Czy Urząd Marszałkowski wysyła swoich pracowników na szkolenia? Urząd Marszałkowski dba o  rozwój osobisty oraz podnoszenie kompetencji swoich pracowników, realizując zarówno finansowane m.in. z  wykorzystaniem środków europejskich programy szkoleniowe dedykowane szerokiemu gronu kadr Urzędu, jak i  organizując szkolenia dedykowane pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.   Czy w nowym okresie programowania możemy liczyć na nowe szanse na inwestycje? Jeśli tak, to jakie?  W nowym okresie programowania zakłada się skoncentrowanie wsparcia w  RPO na 10 celach tematycznych, określających możliwe do objęcia interwencją obszary: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i  jakości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i  zarządzania ryzykiem, ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, wspieranie włączenia społecznego i  walka z  ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Dziękuję za rozmowę.  Natalia Gałczyńska

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Dzięki doradztwu możesz rozwinąć firmę! Czy przedsiębiorstwu jest potrzebne doradztwo? Oczywiście – dzięki wsparciu i konsultacjom może dowiedzieć się, co zrobić, aby działać bardziej efektywnie. O szczegółach współpracy między instytucją a firmą w zakresie doradztwa rozmawialiśmy z Joanną Niemcewicz – dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. W ramach jakiego projektu finansowanego przez Komisję Europejską RCIiTT świadczy usługi doradztwa? Doradztwo świadczone przez RCIiTT oferowane jest w oparciu o kilka projektów realizowanych w  centrum. Najistotniejszym z punktu widzenia przedsiębiorców jest ten, który realizujemy w  ramach europejskiej sieci komisyjnej, czyli Enterprise Europe Network (EEN), która zrzesza instytucje z  51 państw świata. Wspomagamy jednak nie tylko przedsiębiorców, ale także naukowców, którzy chcą rozwijać swoje badania w  ramach współpracy międzynarodowej czy też z  myślą o  komercjalizacji wyników. Tu wspieramy się głównie projektami finansowanymi na szczeblu krajowym (np. przez MNiSW) lub za pomocą lokalnych instytucji pośredniczących (np. WUP). Pod jaką postacią RCIiTT świadczy usługi doradcze? Usługi doradcze świadczone są indywidualnie. Forma wsparcia określana jest z reguły podczas spotkań bezpośrednich. Zdarza się, że pewne informacje przekazujemy telefonicznie lub drogą mailową. Z  naszych doświadczeń wynika jednak, że bezpośrednie rozmowy są najbardziej efektywne, ponieważ dany temat można zgłębić, zadać dodatkowe pytania i – co często się zdarza – redefiniować potrzeby. W  czasie spotkania dyskutujemy, czego tak naprawdę firma potrzebuje. Ustalamy, czy powinniśmy przeprowadzić audyt technologiczny, sporządzić analizę, czy może np. pomóc przy doborze odpowiednich źródeł finansowania inwestycji. Na czym polega i jak przebiega audyt technologiczny? Audyt technologiczny stanowi identyfikację słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firmy. Jednak przede wszystkim jest to metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb. Audyt prze-

prowadzany jest przez konsultanta naszego centrum, często przy udziale zewnętrznego eksperta znającego branżę, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo. Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony zostaje obecny stan firmy pod kątem jej przyszłego rozwoju technologicznego wraz z  sugerowanymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, wnioskami oraz zaleceniami, co do dalszych działań. Kto może skorzystać z  usługi doradztwa od RCIiTT? Naszymi klientami są głównie mikro-, mali i  średni przedsiębiorcy, ale także naukowcy, studenci i absolwenci uczelni. Ile kosztują usługi doradcze RCIiTT? Usługi świadczone przez RCIiTT są zasadniczo bezpłatne. Naszym zadaniem jest pozyskiwać finansowanie na realizację regulaminowych działań centrum – dzięki prowadzeniu licznych projektów możemy tworzyć kompleksową i  atrakcyjną ofertę, z której nasi klienci korzystają nieodpłatnie. Czy RCIiTT prowadzi jakieś bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców? Jeśli tak, to jakie? Organizujemy co najmniej kilkanaście szkoleń w  ciągu roku, skierowanych do przedsiębiorców, poruszających tematy bieżące. Staramy się jednak dopasowywać do aktualnych potrzeb naszych klientów. W  minionym roku szkolenia poświęcone były takim zagadnieniom, jak: „Zamówienia Publiczne w  Skandynawii”, „Strategia eksportowa, jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa – rozpoczynanie działalności międzynarodowej”, „Pomiędzy pomysłem a zyskiem – prawa własności intelektualnej w europejskim biznesie”, „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”, „Projektowanie modeli biznesowych przy użyciu Business Model Canvas”, „Niemieckie zamówienia publiczne dla polskich firm”, „Strategie innowacyjności przedsiębiorstw”, „Litwa, Łotwa, Estonia – nowe rynki, nowe możliwości”, czy „Podstawy prezentacji i wystąpień publicznych”.

Joanna Niemcewicz od ponad trzech lat kieruje Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Dlaczego wysyłanie swoich pracowników na szkolenia to dobra praktyka? Uważam, że z każdego szkolenia można coś wynieść, zyskać nowe informacje, ale przede wszystkim rozeznać się w danym zagadnieniu i określić, czy jest ono na tyle interesujące, aby mu się przyjrzeć bliżej. Przydatne są także szkolenia miękkie, ponieważ uczą kadrę konkretnych umiejętności. Poza tym, szkolenia to okazja do poznawania nowych osób, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Po jakie inne wsparcie przedsiębiorcy mogą zgłosić się do RCIiTT? Poza usługami świadczonymi w  ramach wskazanej wcześniej sieci EEN, takimi jak opisywany audyt technologiczny, poszukiwania zagranicznych partnerów handlowych, oceny pomysłu na biznes, analizy rynków czy wsparcia praw własności intelektualnej, realizowany jest szereg innych, które mają wzmocnić potencjał przedsiębiorstw i wspomóc ich rozwój. Ponadto, prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE Horyzont 2020, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (Centrum Euraxess) i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP). Wszelkie informacje dotyczące działalności RCIiTT publikowane są na stronie www.innowacje.zut.edu.pl. Dziękuję za rozmowę.  Anna Duda

5


Gdzie szukać szkoleń i doradztwa współfinansowanych ze środków UE? Przedsiębiorcy zainteresowani szkoleniami i doradztwem współfinansowanymi z funduszy europejskich mogą korzystać z kilku źródeł z ich ofertami. Należą do nich strony firm i instytucji, które realizują je w ramach unijnych projektów lub miejsca, które zbierają informacje o wszystkich formach edukacji i wsparcia dla biznesu, w tym także dotowanych ze środków UE. Przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego poszukujący szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych dla swojej kadry zarządzającej i pracowników, mogą skorzystać z kilku źródeł. Należą do nich media i  strony WWW firm oraz instytucji, które organizują szkolenia w ramach realizowanych przez nie projektów UE. Dzięki obowiązkowi umieszczania informacji o szkoleniach UE (i całych projektach) w mediach, warto czytać nie tylko prasę branżową, ale także lokalne dzienniki i tygodniki. Przedsiębiorcy znajdą w nich podstawowe wiadomości o kursie czy usłudze doradztwa, takie jak: tematyka, zakres działań, kontakt do instytucji szkoleniowej oraz wytyczne, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w naborze. W  województwie zachodniopomorskim największy zbiór ofert szkoleniowych i doradczych znaleźć można w „Informatorze o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”, który przesyłany jest do firm oraz udostępniany w  formie elektronicznej na www. zmianynatak.pl. Jako że 21 numer miesięcznika jest jego ostatnim, od tej pory informacje o szkoleniach i usługach doradczych czerpać będzie można z bazy zawartej na stronie (o czym więcej poniżej). Informacje o  projektach, które otrzymały dofinansowanie z  UE, w  ramach których organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców i ich kadry, znaleźć można w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie (www.wup. pl). Na stronie instytucji oraz w jej siedzibie dostępne są wykazy kursów i  warsztatów wraz z  najważniejszymi wymogami, które muszą spełnić potencjalni uczestnicy, terminami naboru, harmonogramem przebiegu i tematyką zajęć.

6

Przedsiębiorca, którego interesują szkolenia lub usługi doradcze dofinansowane z UE, powinien wybrać się do punktów informacyjnych i konsultacyjnych. W naszym województwie są nimi m.in. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) czy Urząd Pracy. Na stronie pierwszej instytucji (szczecin.roefs.pl) wykaz kursów i usług doradczych znaleźć można w zakładce „Szkolenia z EFS”. – Tematyka szkoleń i  doradztwa dostępnych w  RO EFS w  Szczecinie dotyczy zasad przygotowania projektu, sposobów realizacji działań planowanych do wdrożenia, a także sposób dokumentowania wydatków oraz zasad rozliczeń dotacji – mówi Katarzyna Wróbel, Doradca Kluczowy z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego – Aby skorzystać z usług RO EFS w Szczecinie, wystarczy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie doradcze lub zapisania się na dostępne szkolenie. Na stronie drugiej instytucji (www.pupszczecin.pl) lista szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej znajduje się w  zakładce „For-

my aktywizacji”/„Szkolenia grupowe” lub „Szkolenia indywidualne”. Strony WWW i siedziby innych instytucji publicznych, jak uczelnie wyższe, a także firm szkoleniowych, szkół językowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, izb rzemieślniczych oraz klastry i  inkubatory itp. również są źródłem informacji o szkoleniach współfinansowanych ze środków UE dla przedsiębiorców i ich pracowników. Często organizacje te publikują informacje o organizowanych przez siebie szkoleniach finansowanych z EFS we własnych serwisach. – Menedżerów i  pracowników z  naszego regionu zapraszamy do naszego serwisu  www.centrumedukacji.eu, dzięki któremu można bezpłatnie odbyć szkolenia e-learningowe   – mówi Katarzyna Wiśniewska, menedżer działu consultingu ICT ze szczecińskiego Technoparku Pomerania, www.technopark-pomerania.pl. Jedyną bazą szkoleń, które organizowane są w  województwie zachodniopomorskim, w  tym realizowanych w  ramach środków UE, jest serwis www.zmianynatak.pl. Informacje o kursach i firmach, które je organizują, znaleźć można dzięki prostej w obsłudze wyszukiwarce, a także na fanpage’u serwisu na Facebooku www.facebook.com/ pages/ZmianyNaTAKpl. Przedsiębiorcy mogą także przeglądać ogólnopolskie serwisy poświęcone tematyce szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich, jak www.efs.gov.pl czy www.parp.gov.pl. Znajdą na nich bazę bezpłatnych, unijnych kursów, w  tym e-learningowych. Interesujące przedsiębiorców szkolenia można znaleźć w serwisach internetowych, które pełnią (lub mają) funkcję wyszukiwarki. W kryteriach wyszukiwania zaznacza się, że szukamy szkoleń współfinansowanych z  EFS. Ogólnopolskie portale tego typu to www.szkolenia24h.pl czy www.inwestycjawkadry.info.pl. W  drugim z  serwisów można znaleźć w tej chwili około 260 szkoleń współfinansowanych z EFS. Baza portalu będzie aktywna do momentu przekształcenia jej w Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). – RUR stanie się miejscem, gdzie przedsiębiorcy będą mogli znaleźć informacje dotyczące instytucji szkoleniowych, ich ofert oraz dostępnych usług rozwojowych (mentoringu, doradztwa, szkoleń, coachingu). Nowością będzie moduł do oceniania istniejących w bazie usług, który obowiązkowo wypełnialiby uczestnicy. Zgodnie z planami, RUR stanie się dostępny dla zainteresowanych już od 2015 r. – mówi Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Anna Duda

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie szkoleń współfinansowanych ze środków UE Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze szkoleń, uznając je za zbyt kosztowne, mogą przebierać w bogatej ofercie kursów i warsztatów dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach wielu różnorodnych projektów. Na uwagę zasługują szkolenia rozwijające umiejętności kadry menadżerskiej, a także szkolenia informatyczne. W razie poszukiwania wsparcia w prowadzeniu projektów UE, mogą skorzystać też z ukierunkowanych usług doradczych.

Rozwój Kompetencji Menedżerskich – Międzynarodowy Certyfikat

Termin 12.04.-11.05.2014 r. Cena bezpłatne Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 820 15 18, e-mail: zcsm@syscopolska.pl, http://www.syscopolska.pl/nasze-projekty/certyfikowaneszkolenia-menadzerskie-2

Informacje dodatkowe: warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie krótkich prac pisemnych zawierających analizę problemów związanych z własnym środowiskiem pracy oraz uzyskanie pozytywnej opinii Ewaluatora

Zarządzanie Projektami w Organizacji – Międzynarodowy Certyfikat

Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. zachodniopomorskim”, który jest okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów w pracy oraz kształtowania roli menedżera w rozwoju organizacji. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ponad 45 godzinnych szkoleniach, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Institute of Leadership and Management w zakresie zarządzania. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: 1. Rola menedżera/ki w rozwoju organizacji, 2. Zarządzanie projektami w organizacji, 3. Zarządzanie stresem i konfliktem w organizacji.

Organizator Sysco Polska Sp. z o.o., www.syscopolska.pl

Komunikacja w pracy menadżera

Opis Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i na podstawie dobrych praktyk. Po opanowaniu treści, korzystający z kursu: będzie znał podstawowe definicje związane z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie rozumiał ideę społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie potrafił omówić działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na szczeblu Unii Europejskiej; będzie potrafił omówić rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu; będzie potrafił omówić kluczowe obszary odpowiedzialnego biznesu; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze miejsca pracy; będzie potrafił wskazać zagadnienia wraz z przykładami dobrych praktyk w obszarze rynku; będzie widział korzyści z wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Termin 12.04.-11.05.2014 r. Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Cena bezpłatne Miejsce Altkom Akademia S.A. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin Kontakt tel. 801 80 99 77, e-mail: szkolenia.efs@altkom.pl, http://www.altkomakademia.pl/efs/szkolenia/i/ komunikacja-w-pracy-menedzera

Kobieta-menadżer

Opis Uczestnicy na szkoleniu zdobywają: umiejętność wyłaniania i wykorzystania zasobów własnych, umiejętność motywowania, umiejętność wyłaniania i budowania przekonań rozwijających chęci, działania i poczucia motywacyjnego, większą świadomość własnej strategii motywacyjnej i demotywacyjnej, umiejętność wyznaczania celów i rozpoznawania własności celu (czy ten cel jest naprawdę mój?), a także narzędzia zamieniania narzuconych celów na własne (m.in. zawodowych). Dzięki warsztatowi biorący w nim udział zdobywają umiejętność radzenia sobie z konfliktami motywacyjnymi lub sprzecznymi dążeniami, delegowania zadań i uprawnień swoim podwładnym, wykorzystując zalety płynące z tego procesu oraz przydzielania zadań pracownikom adekwatnie do ich wiedzy, doświadczenia, umiejętności i potencjału poprzez zapoznanie się z narzędziami delegowania zadań. Zyskują też świadomość roli i zastosowania informacji zwrotnej, a także umiejętność ustawiania i nakładania priorytetów działań. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne Miejsce Altkom Akademia S.A. Oddział Szczecin, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Altkom Akademia S.A., szkolenia.altkom.pl

Kontakt tel. 91 820 15 18, e-mail: zcsm@syscopolska.pl, http://www.syscopolska.pl/nasze-projekty/certyfikowaneszkolenia-menadzerskie-2

Informacje dodatkowe: warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo w zajęciach oraz napisanie krótkich prac pisemnych zawierających analizę problemów związanych z własnym środowiskiem pracy oraz uzyskanie pozytywnej opinii Ewaluatora

Termin do uzgodnienia

Organizator Altkom Akademia S.A., szkolenia.altkom.pl

Organizator Sysco Polska Sp. z o.o., www.syscopolska.pl

Opis Celem szkolenia jest nauka zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwiększenie efektywności komunikacji, doskonalenie technik komunikowania się, pokonywanie barier komunikacyjnych, poprawa jakości pracy zespołowej i rozwoju postawy asertywnej w komunikacji. Uczestnicy szkolenia: będą lepiej rozumieć wpływ rozmaitych czynników na proces komunikacji; zyskają wiedzę na temat swojego stylu komunikacji, jej cech charakterystycznych, nawyków i odbioru swojej osoby w otoczeniu; poznają praktyczne techniki uskuteczniające komunikację; rozwiną umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności liderskie; zwiększą efektywność kierowania zespołem; będą sprawniej realizowali własne cele; będą skutecznie wykorzystywać wiedzę i techniki w budowaniu relacji, kontaktach ze współpracownikami oraz w codziennych, życiowych sytuacjach; zwiększą pewność siebie w kontaktach z drugą osobą i z grupą.

Kontakt tel. 801 80 99 77, e-mail: szkolenia.efs@altkom.pl, http://www.altkomakademia.pl/efs/szkolenia/i/kobieta-menadzer

Nawigator zarządzania mikro- i małych przedsiębiorstw

Opis Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i pracowników z firm z woj. zachodniopomorskiego. Podczas warsztatu poruszane będą następujące kwestie: budowanie relacji z klientami;

7


komunikacja wewnątrz firmy; optymalizacja kosztów; rachunek kosztów działania; optymalizacja i ewidencja kosztów; tworzenie budżetów projektów; opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć; formy organizacyjno-prawne; rodzaje opodatkowania; warsztaty praktyczne.

Termin 10-15.04.2014 r. Cena bezpłatne

Organizator Instytut Rozwoju Biznesu, http://www.irb.pl/

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne, www.topas.com.pl

Informacje dodatkowe: obecność na min. 80% zajęć szkoleniowych oraz przystąpienie do egzaminu po zakończeniu ścieżki szkoleniowej .

Kontakt tel. 22 511 75 75, tel. kom. 695 339 550, e-mail: alelen@irb.pl, http://www.irb.pl/szkolenie-otwarte-efs/nawigatorzarzadzaniamikro-i-malych-przedsiebiorstw-3/

Projektowe porządki – czyli jak się przygotować do kontroli POKL

CMS+HTML+CSS – najlepsza droga do profesjonalnego serwisu WWW – CMS+HTML+CSS/TOPWEB (EFS)

Opis Szkolenie z nauki tworzenia stron w CMS WordPress + HTML + CSS (szkolenie obligatoryjne), realizowane jest w ramach projektu „WEB nie od parady – profesjonalni twórcy serwisów internetowych”. Projekt jest otwarty, dla samozatrudnionych/mikro- i małych przedsiębiorstw z branży ICT prowadzących działalność w zakresie projektowania stron www (PKD 62.01) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących lub zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego. Termin 7-11.04.2014 r. Cena bezpłatne

Termin 05.05.2014 r.

Miejsce ul. Świętego Ducha 2, Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, http://szczecin.roefs.pl/

Dokumentacja projektowa od A do Z

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 801 044 069, e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl, http://www.topas.com.pl/ projekty/web-nie-od-paradyprofesjonalni-tworcy-serwisowinternetowych/

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią jego uczestnikom sprawniej organizować i zarządzać PES. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat m.in.: zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach społecznych (style zarządzania i funkcje, kultura organizacyjna, motywowanie i ocena pracowników/wolontariuszy); zarządzanie zadaniami; promocja PES; formy zatrudnienia; planowanie, rekrutacja kadr i selekcja pracowników/wolontariuszy; zarządzanie konfliktami i twórcze rozwiązywanie problemów; rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej. Termin 24-27.04.2014 r. Cena bezpłatne Miejsce do uzgodnienia

Termin 20.05.2014 r.

Miejsce ul. Świętego Ducha 2, Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, http://szczecin.roefs.pl/

Kontakt tel. 91 444 31 63, http://aktywneowes.pl/strony/szkoleniawarsztaty-uslugi-doradztwo

Informacje dodatkowe: warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć

Adobe Photoshop-Obróbka na potrzeby publikacji – IMG01/TOPWEB (EFS)

8

Opis Szkolenie skierowane do osób, które chcą poznać możliwości obróbki grafiki w programie Adobe Photoshop. Szkolenie zawiera wiele praktycznych porad związanych z obróbką cyfrową fotografii, tworzeniem projektów graficznych oraz optymalizacją grafiki pod kątem wykorzystania jej w Internecie. Termin 28-30.04.2014 r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Opis Celem ogólnym szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zgodnego z wymaganiami dokumentowania przebiegu realizacji projektu w kontekście przeprowadzanych kontroli. Pierwszym celem szczegółowym szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat: dokumentów dotyczących części finansowej realizacji projektu; dokumentów potwierdzających prawidłowość ponoszonych wydatków; dokumentów potwierdzających postęp rzeczowy i osiągnięcie założeń projektu (źródeł weryfikacji). Drugim celem szczegółowym jest zdobycie przez uczestników umiejętności: prawidłowego przygotowania dokumentów i procedur wewnętrznych przed rozpoczęciem realizacji projektu; prawidłowego dokumentowania i księgowania wydatków; opisywania dokumentów księgowych; przygotowania dokumentów kadrowo-płacowych; prawidłowej rekrutacji uczestników i jej udokumentowanie; zgodnej z umową o dofinansowanie ochrony danych osobowych i sporządzania dokumentacji z tym związanej; odpowiedniego dokumentowania realizacji zadań, celów i osiągnięcia wskaźników projektu; dokumentowania efektywności i racjonalności wydatków; zbudowanie postawy beneficjenta dotacji kompleksowo przygotowanego do kontroli realizacji projektu w miejscu.

Organizator Aktywa Plus Emilia Kowalska, www.aktywneowes.pl

Kontakt tel. 91 432 93 13, e-mail: szkolenia_szczecin@roEFS.pl, http://szczecin.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/projektowe-porzadkiczyli-jak-przygotowac-sie-do-kontro/cpe/show/Training/

.

Informacje dodatkowe: obecność na min. 80% zajęć szkoleniowych oraz przystąpienie do egzaminu po zakończeniu ścieżki szkoleniowej

Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z: podstawami prawnymi regulującymi zagadnienia kontroli projektów POKL, najczęściej popełnianymi błędami i wykrytymi nieprawidłowościami oraz konsekwencjami wykrycia nieprawidłowości. W efekcie uczestnicy będą przygotowani do właściwego zarządzania projektem pod kątem przygotowania do kontroli w trakcie i na zakończenie projektu.

Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne, www.topas.com.pl

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 801 044 069, e-mail: szkolenia.efs@skills-edu.pl, http://www.topas.com.pl/ projekty/web-nie-od-paradyprofesjonalni-tworcy-serwisowinternetowych/

Kontakt tel. 91 432 93 13, e-mail: szkolenia_szczecin@roEFS.pl, http://szczecin.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/dokumentacjaprojektowa-od-a-do-z/cpe/show/Training/

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności dla podmiotów realizujących projekty w ramach POKL

Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, interpretacjami dotyczącymi ustawy w celu lepszego wykorzystania swojej wiedzy w praktyce oraz z orzecznictwem obowiązującym w tym zakresie.

Termin 29.05.2014 r.

Miejsce ul. Świętego Ducha 2, Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, http://szczecin.roefs.pl/

Kontakt tel. 91 432 93 13, e-mail: szkolenia_szczecin@roEFS.pl, http://szczecin.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/prawo-zamowienpublicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-dla/cpe/show/Training/

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Ekologia Szkolenia w ramach projektu „Ekoenergia energią przedsiębiorstw”

Opis Celem projektu „Ekoenergia energią przedsiębiorstw” realizowanego w ramach POKL, priorytetu VIII regionalne kadry gospodarki, poddziałanie 8.1.1 jest wzrost konkurencyjności MMiŚP dzięki podniesieniu kwalifikacji i nabyciu umiejętności z zakresu pozyskiwania i racjonalnego wykorzystania energii ekologicznej poprzez udział w szkoleniach z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej poprzez stosowanie proekologicznych rozwiązań oraz zdobycie uprawnień do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: zatrudnione na podstawie umowy o pracę i samozatrudnione w mikrolub małych przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, OZE, turystycznej, ICT, wykonujące pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logistyka Kierowanie tłumem V / 2.4 – kurs

Termin do uzgodnienia

Miejsce Szczecin

Organizator Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie

Marketing ekologiczny

Miejsce zachodniopomorskie Kontakt Biuro Projektu, ul. Monte Casino 24, Szczecin, tel. 793 489 269, e-mail: biuro@eko-firma.eu, www.eko-firma.eu

Informatyka Bezpłatne szkolenie komputerowe ecdl

Opis Szkolenia realizowane są w ramach projektu „ecdl dla osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia w ramach projektu kierowane są do osób, które spełniają poniższe kryteria: wiek 50-64 lata; wykształcenie średnie, uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze miasta Szczecin; (preferencje dla osób bezrobotnych z obszaru miasta Szczecin). Godziny szkoleń to: tryb dzienny (10:00 – 15:00), tryb popołudniowy (16:00 – 21:00), tryb weekendowy (soboty 10:00 – 15:00). Każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy e-learningowej oraz podręcznik. Uczestnicy po odbyciu kursu otrzymają zaświadczenie a po zdaniu egzaminu – certyfikat ukończenia kursu wydawany w formie papierowej oraz karty elektronicznej.

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin (rekrutacja) I edycja: 05-06.2014, II edycja: 09-10.2014, III edycja: 12.2014-01.2015 Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin lub inna miejscowość dogodna dla uczestników (w województwie zachodniopomorskim)

Kontakt GOS Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, Szczecin; tel. 91 424 40 72, 424 40 73, fax: 91 421 06 56, e-mail: szczecin@gos-polska.pl

Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy

Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 484 44 37, e-mail: marina.cariowa@uczelnia.it, www.uczelnia.it

Opis Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Eko-marketing w biznesie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP i ich pracownicy, mający siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu ekologicznego oraz świadomości ekologicznej i obejmować będzie strategie marketingu ekologicznego, przepisy prawne, oznakowanie produktów, skuteczne pozyskiwanie klientów, PR – budowanie relacji i narzędzia temu służące, współpracę z mediami – copywriting itp. Po szkoleniu uczestnicy będą uczestniczyć w doradztwie, które uzupełni szkolenie; rezultatem szkolenia i doradztwa będzie opracowany przez uczestników dla swojego przedsiębiorstwa dokument, stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych z zakresu marketingu ekologicznego; szczegóły dotyczące projektu już wkrótce znajdą się na stronie internetowej projektu: www.ekomarketing.com.pl

Organizator GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych Jakub Szpon, www.gos-polska.pl

Organizator Uczelnia IT

Kontakt ul. Ludowa 7/8, 71-700 Szczecin, tel. 91 428 01 25

Marketing

Organizator INTACTO Grzegorz Anyszko

Opis Zakres szkolenia obejmuje m.in.: STCW, SOLAS, kontrolę ruchu pasażerów, przegląd ciągów komunikacyjnych, metody ewakuacji osób niepełnosprawnych i wymagających opieki i okrętowanie pasażerów.

Opis Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Eko-marketing w biznesie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP i ich pracownicy, mający siedzibę na terytorium województwa

9


zachodniopomorskiego. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy i świadomości ekologicznej. Obejmować będzie następujące tematy: strategie budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, określanie celów wizerunkowych marki, konkurencja a wizerunek marki, przepisy prawne, budowanie relacji itp. Po szkoleniu uczestnicy będą uczestniczyć w doradztwie, które uzupełni szkolenie; rezultatem szkolenia i doradztwa będzie opracowany przez uczestników dla swojego przedsiębiorstwa dokument, stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych z zakresu marketingu ekologicznego; szczegóły dotyczące projektu już wkrótce znajdą się na stronie internetowej projektu: www.ekomarketing.com.pl

budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny.

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt GOS Polska Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, Szczecin; tel. 91 424 40 72, 424 40 73, fax: 91 421 06 56, e-mail: szczecin@gos-polska.pl

Opis Szkolenie odbywa się zdalnie w formie m-learningu, czyli w formie dostępnej na tablety i smartfony. Termin dowolny Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce dowolne

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Kontakt ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. infolinia: 801 444 677, fax: 22 581 63 01, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html#

Marketing w mikro i małym przedsiębiorstwie

10

Opis Szkolenia z zakresu marketingu oferowane są w ramach projektu „Efektywne zarządzanie”. Każdy/a z uczestników/czek ma możliwość wyboru jednego modułu szkoleniowo-doradczego spośród trzech dostępnych w projekcie: Zarządzanie finansami w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP), Marketing w mikro i małym przedsiębiorstwie (MMP). Projekt zakłada udział każdego z uczestników w 64-godzinnym cyklu szkoleń, a następnie w 5-godzinnym indywidualnym doradztwie związanym z tymi szkoleniami. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie m.in.: marketing bez tajemnic, copywriting, relationship marketing – czyli jak dbać o klienta, jak stworzyć proste formy reklamowe? – m.in. warsztaty z przygotowania wizytówki, ulotki czy plakatu, projektowanie stron www, e-marketing w praktyce – m.in. tworzenie mikroblogów, fan page’a, emisja głosu w marketingu – warsztaty, efektywne negocjacje w biznesie, tworzenie strategii marketingowej oraz kampanii reklamowej, budowanie relacji partnerskich, prawne aspekty marketingu, itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu marketingu z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in.: nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna,

Kontakt tel. 91 881 26 90, e-mail: efektywnezarzadzanie@cusd.pl, www.ezmmf.4c.szczecin.pl

Młodzi kierowcy autobusów na start

Telesprzedawca

Miejsce Szczecin (lub inne miejscowości w województwie zachodniopomorskim)

Motoryzacja

Organizator GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, www.gos-polska.pl

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Termin (rekrutacja) I edycja: 05-06.2014, II edycja: 09-10.2014, III edycja: 12.2014-01.2015

Miejsce Szczecin lub inna miejscowość dogodna dla uczestników (w województwie zachodniopomorskim)

Termin 01-11.2014 r., rekrutacja w trybie ciągłym

Opis W ramach projektu „Młodzi kierowcy autobusów na start!” wsparciem zostanie objętych 140 osób w ramach 10 edycji. Projekt obejmuje następujące rodzaje działań: 1) Doradztwo zawodowe grupowe (4 godz.) i indywidualne (4 godz.), w tym opracowanie indywidualnych planów działania (IPD), 2) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 8 godz., 3) Wsparcie psychologiczno-doradcze – 2 godz., 4) Kurs prawa jazdy kat. D: a) teoria – 20 godzin, b) praktyka – 60 godzin, c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – 1 godzina, d) egzamin państwowy w WORD Szczecin, e) materiały szkoleniowe, f) stypendium szkoleniowe. 5) Kurs Kwalifikacji Wstępnej: a) teoria – 260 godz., b) praktyka – 16 godz. w ruchu drogowym + 2 godz. na symulatorze jazdy autobusem w warunkach specjalnych, c) szkolenie z ekojazdy i bezpiecznej jazdy na symulatorze – 2 godz. i w ruchu drogowym – 3 godz., d) zajęcia praktyczne z manewrowania po zajezdni autobusowej – 2 godz, e) stypendium szkoleniowe. 6) Zajęcia z obsługi klienta – pasażera – 5 godz. 7) Staż w przedsiębiorstwie autobusowym (4 tygodnie) – zapewniony nadzór opiekuna, wypłacane stypendium stażowe. 8) Pomoc w znalezieniu pracy – kontakt z firmami autobusowymi, organizacja przez projektodawcę giełd pracy. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, a dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe. Projekt pokrywa również koszty związane z dojazdem na miejsce szkoleń i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Termin edycja X: 16.06.2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator CENTRUM SZKOLENIA – IGIELSKI

Kontakt tel. 91 812 15 15, 91 812 18 19, tel/fax. 91 812 17 20, e-mail: igielski@igielski.com.pl, www.igielski.com.pl

Prawo jazdy kat. D + Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu: „Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska z województwa zachodniopomorskiego – etap II”. Projekt jest skierowany do żołnierzy zawodowych i pracowników wojska pracujących lub posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), kierowanych na szkolenia przez właściwych dowódców. Projekt obejmuje różne rodzaje kursów, w których wsparciem objętych zostanie 192 osoby. Termin kwiecień, lipiec, sierpień 2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator CENTRUM SZKOLENIA – IGIELSKI

Kontakt tel. 91 812 15 15, 91 812 18 19, tel/fax. 91 812 17 20, e-mail: igielski@igielski.com.pl, www.igielski.com.pl

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Tematyka unijna

Prawo jazdy kat. CE + ADR

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu: „Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska z województwa zachodniopomorskiego – etap II”. Projekt jest skierowany do żołnierzy zawodowych i pracowników wojska pracujących lub posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), kierowanych na szkolenia przez właściwych dowódców. Projekt obejmuje różne rodzaje kursów, w których wsparciem objętych zostanie 192 osoby.

Animacja inicjatyw lokalnych, wspieranie partnerstw

Termin kwiecień 2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator CENTRUM SZKOLENIA – IGIELSKI

Kontakt tel. 91 812 15 15, 91 812 18 19, tel/fax. 91 812 17 20, e-mail: igielski@igielski.com.pl, www.igielski.com.pl

Prawo Prawo pracy w ujęciu praktycznym

Opis Kompleksowe i praktyczne warsztaty z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowane przykładami. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze problemy prawa pracy występujące w praktyce jego stosowania. Omówione zostaną nowe interpretacje urzędowe i ważne wyroki Sądu Najwyższego. Konwersatoryjno-warsztatowa formuła szkolenia ułatwi Uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Termin I moduł: 07.05.2014 r. (7 h dydaktycznych), II moduł: 08.05.2014 r. (7 h dydaktycznych), III moduł: 09.05.2014 r. (7 h dydaktycznych)

Miejsce Szczecin

Kontakt TWP, tel. 91 448 00 21, 605 119 826, e-mail: twp@twp.szczecin.pl,, www.twp.szczecin.pl

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce do uzgodnienia

Organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Kontakt tel. 91 432 93 20, e-mail: michal.gluszyk@roEFS.pl

Doradca ds. aktywnej integracji

Cena cena jednego modułu: 180 zł/os., cena całości szkolenia (3 moduły): 450 zł/os.

Organizator Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

Opis Są to usługi animacyjne Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie. Działania Animatora mają na celu pobudzać aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywić społeczność lokalną poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności oraz polegające na pracy z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego, budowania partnerstw na rzecz rozwoju. Klienci mogą liczyć na wsparcie Animatora, który pomoże zapoznać się z tematyką opracowania wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zachęci do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, do nawiązania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS.

Opis Doradca ds. aktywnej integracji udziela m.in.: wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu i realizacji projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL, informacyjno-doradczego z zakresu stosowania Zasady Równości Szans Kobiet i Mężczyzn w projektach POKL przez beneficjentów projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, doradczego przy wdrażaniu instrumentów aktywnej integracji w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym i merytorycznego przy wdrażaniu programów aktywności lokalnej. Termin od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30 Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Techniczne

Szkolenie z pakietu office – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie”. Projekt „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie” jest skierowany do 250 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w branży budowlano – montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie unikalnych umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w 180 firmach poprzez udział ich pracowników w zaawansowanych szkoleniach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami ekologii w budownictwie oraz wybranej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Termin do 06.2014 r., nabór ciągły Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin, Koszalin lub inne miasto w woj. zachodniopomorskim

Organizator TEZAURUS Grupa Doradcza

Kontakt tel. 91 434 02 51, 91 488 03 07, 533 336 660, e-mail: cad@tezaurus.szczecin.pl, www.cad.szczecin.pl

Kontakt ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, tel. 91 42 53 611 e-mail: iklimowicz@wzp.pl

Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, doradcy starają się znaleźć optymalne rozwiązanie problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych przez uczestników doradztwa. Doradcy pomagają na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji projektu. przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Kontakt ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, tel. 91 43 29 313, tel. kom. 691 730 300, fax: 91 43 29 309, http://szczecin.roefs.pl/doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/ wiadomosc/w/doradztwo-11/

11


Umiejętności osobiste Doradztwo kariery

Opis Firma oferuje doradztwo w zakresie procesów rekrutacyjnych i wyboru stanowiska pracy. Proponowany przez nią pakiet narzędzi wspierających skuteczne poszukiwanie pracy, przygotowany został z myślą o osobach, którym zależy na świadomym i efektywnym kreowaniu własnej drogi zawodowej/zespołu. Doświadczenie w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne, pozwala na skuteczne i praktyczne doradztwo dla osób poszukujących pracy i pracodawców.

Termin do uzgodnienia

Cena do uzgodnienia

Miejsce do uzgodnienia

Kontakt tel. 606 303 388, e-mail: agnieszka.nastalczyk@assessio.pl, http://www.assessio.pl/doradztwo-kariery.html

Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: o uczeniu i uczeniu się, po co szkolimy, zaplanuj szkolenie, treści szkolenia, przygotuj treści szkolenia, przeprowadzanie szkolenia, uczenie społecznościowe. Szkolenie jest dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób przedstawienia w nim zagadnień jest przystępny i praktyczny. Termin dowolny Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce do uzgodnienia

Opis Szkolenie w zakresie zarządzania sprzedażą, dostępne zarówno w formie otwartej, jak i organizowane na zlecenia firmy, dotyczy w szczególności tematyki: nowoczesnych technik sprzedaży, technik sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, profesjonalnych prezentacji handlowych i sztuki negocjacji. Termin do uzgodnienia Cena do uzgodnienia Miejsce Szczecin

Organizator DELVE Centrum Szkolenia i Doradztwa

Kontakt tel. 791 751 791, e-mail: delve@delve.com.pl lub sekretariat@delve.com.pl, http://delve.com.pl/index.php/pl/Szkolenia/4

Szkolenie Prince 2

12

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Project Manager w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego”. Udział w szkoleniu mogą wziąć mikro i małe firmy z branży ICT (MMP) w tym samozatrudnionych, mające jednostkę organizacyjną w województwie zachodniopomorskim. Szkolenia są skierowane do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmach z branży ICT, pracujące/mieszkające w województwie zachodniopomorskim, z niedoborem kompetencji do zarządzania projektami ICT, nie posiadające certyfikatu P2F.

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Enterprise Europe Network Miejsce do uzgodnienia Kontakt tel. 91 449 43 64, e-mail: hubert.dyba@zut.edu.pl, www.innowacje.zut.edu.pl

Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis Jest to oferta doradztwa w postaci bezpłatnych audytów Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Audyt technologiczny wskaże obszary w działalności przedsiębiorstw, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. Audyt innowacyjności w firmie to możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie, w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. Usługa dostępna jest dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego i realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Zarządzanie sprzedażą

Kontakt tel. 22 417 01 97, e-mail: Rafal.Drozdziewicz@altkom. pl, http://www.altkomakademia.pl/efs/projekty/i/ zachodniopomorskie/project-manager-w-mikro-i-malychprzedsiebiorstwach-ict-woj-zachodniopomorskiego

Organizator Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Miejsce Szczecin

Audyt technologiczny i audyt innowacyjności przedsiębiorstwa – doradztwo

Blended learning (e-learning)

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Altkom, filia w Szczecinie

Organizator ASSESSIO Doradztwo Personalne

Termin do uzgodnienia

Opis Celem szkoleń (8 dni – 4 zjazdy – po 8 godzin) będzie kształtowanie i doskonalenie kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka to m.in.: psychologia w zarządzaniu, zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, sztuka motywowania pracowników, proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, zarządzanie czasem w przedsiębiorstwie, prawo w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, zachowania organizacyjne, itp. Podczas doradztwa (5 godzin) uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowe bezpłatne formy wsparcia obejmują również: noclegi, catering, podręczniki, materiały i pakiety szkoleniowe. Szkolenie adresowane jest do właścicieli, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego, t.j. drzewno-meblarska, logistyczno-spedycyjna, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywcza, sektor żywności ekologicznej, ICT, energia odnawialna, budowlano-montażowa, chemiczna, produkująca wyroby z metali, sektor biomedyczny. Termin 01.-11.2014r., rekrutacja w trybie ciągłym Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Kontakt tel. 91 881 26 90, e-mail: efektywnezarzadzanie@cusd.pl, www.ezmmf.4c.szczecin.pl

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


Coaching w praktyce menedżera

Opis Adresatami szkolenia są menedżerowie niższego i średniego szczebla zarządzania. Szkolenie trwa 16 h. Program szkolenia: Dwa aspekty pracy menedżera: „wspieram” i „wymagam”; Menedżer wykorzystujący narzędzia coachingu w rozmowie rozwojowej ≠ coach; Korzyści ze stosowania narzędzi coachingu w aspekcie „wspieram”; Słuchanie empatyczne; Osądzanie czy obserwacja, czyli potencjalne pułapki w rozmowie rozwojowej z pracownikiem; Czym jest autentyczna i twórcza informacja zwrotna; Pytania, pytania, pytania… i co dalej?; Parafraza – model, zastosowanie, częste błędy w parafrazie; Model GROW; Ćwiczenia – prowadzenie rozmowy rozwojowej.

materiałowej i energetycznej. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe zarówno dla części teoretycznej jak i praktycznej, ubrania robocze, całodzienne wyżywienie, opłacony egzamin. Kurs odbywa się w godzinach pracy pracownika.

Cena 450 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt tel. 91 434 42 61, fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, www.polkadr.com.pl

Zawodowe Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na pracownika administracyjno-gospodarczego

Opis Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Terapia pracą – program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „RODZINA” W SZCZECINIE wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-64 lata, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie Szczecina. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia dla każdego/ej z Uczestników/ czek projektu: indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym; warsztaty psychologiczno-doradcze z aktywnego poszukiwania pracy; warsztaty pracownik administracyjnogospodarczy; opiekę pośrednika pracy (zarówno na etapie stażu, jak i poszukiwania pracy); – 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna. Warsztaty psychologiczno-doradcze z aktywnego poszukiwania pracy będą trwały średnio 10 dni x 4 godziny – zajęcia od poniedziałku do piątku. Termin II edycja: 11.2014 – 05.2015 r.

Operator maszyn CNC z elementami rysunku technicznego

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zawodowcy” i przeznaczone jest dla pracowników mikro i małych firm z branży produkcji wyrobów z metali z woj. zachodniopomorskiego. Oferowane wsparcie: Kurs operatora maszyn CNC + rysunek techniczny, kurs czytania rysunku technicznego, a dodatkowo: moduł ekologiczny. Tematyka zajęć obejmuje m.in. ogólną wiedzę z zakresu obróbki skrawania, maszyny wykorzystywane do obróbki CNC i ich budowę, BHP w procesie obróbki CNC, materiałach wykorzystywanych przez operatorów CNC, metodach pracy z obrabiarkami CNC, przebieg procesu zapewnienia wysokiej jakości obróbki. Poruszana tematyka dotyczyła będzie zagadnień objętych kursem pod względem racjonalnej gospodarki

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, pokój 104, tel. 91 424 40 72, e-mail: rekrutacja@gos-polska.pl, www.niemieckinatak.pl

Inne Pilot Wycieczek – rezydent biura podróży

Miejsce Szczecin

Kontakt tel. 501 417 842, e-mail: stowrodzina@poczta.onet.pl, www.terapiapraca.cusd.pl

Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego osób dorosłych (pracujących oraz bezrobotnych) z terenów wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z województwa zachodniopomorskiego, w szczególności wśród osób powyżej 50 roku życia. Bezpłatne kursy odbywać się będą na trzech poziomach kompetencji językowych A2, B2 i C2 zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdów. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz przystąpieniem do egzaminu na certyfikat TELC.

Termin rekrutacji: IV edycja: 04-05.2014r.

Cena bezpłatne, szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie oraz Centrum Usług SzkoleniowoDoradczych Jakub Szpon

Kontakt Biuro Projektu „Zawodowcy”, ul. Kaszubska 57, pok. 309, 70402 Szczecin, tel./fax 91 311 51 85 tel. kom. 881 923 907, e-mail: biuro@zawodowcy.com.pl, www.zawodowcy.com.pl

Język niemiecki dla dorosłych

Miejsce Szczecin

Języki obce

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training

Termin do uzgodnienia

Termin do 30.11.2014r.

Opis Po skończeniu zajęć uczestnik będzie posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktykę w zawodzie pilota wycieczek oraz rezydenta biura podróży. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (w piątki 4 godziny lekcyjne 17.00 – 20.15, w soboty 8 godzin lekcyjnych 10.00 – 17.00, podane godziny zawierają przerwę obiadową). Termin 04.04-08.06.2014r. Cena 1150 zł (możliwość płatności w ratach) Miejsce Szczecin

Organizator Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

Kontakt tel. 91 44 80 021, e-mail: twp@twp.szczecin.pl, www.twp.szczecin.pl

Szkolenia okresowe BHP

Opis W ramach szkolenia wziąć udział mogą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, administracyjnobiurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy pełniący funkcję służb BHP, społeczni inspektorzy pracy. Termin do uzgodnienia Cena kalkulowana indywidualnie Miejsce Szczecin lub siedziba zleceniodawcy

Organizator Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

Kontakt tel. 91 44 80 021, e-mail: twp@twp.szczecin.pl, www.twp.szczecin.pl

13


BLOG PRACODAWCY W tym wydaniu bloga pracodawcy omówimy dwie koncepcje zarządzania firmą, czyli Lean Management i Teorię Ograniczeń. Okazuje się, że dzięki filozofii zarządzania można znacznie polepszyć pozycję firmy i zwiększyć jej efektywność. Ponadto przybliżymy sposoby na rozwiązanie spornej kwestii kontroli skrzynek elektronicznych swoich pracowników. Na koniec wspomnimy o możliwych zmianach związanych z refundacją na szkolenie pracowników oraz zaletach zatrudniania osób po 50. Roku życia. Co z refundacją na szkolenia pracowników? Pracodawca, który chciałby przeszkolić swojego pracownika korzystając z refundacji kosztów przyuczenia, nie otrzyma takiego wsparcia. Wynika to z braku przepisów regulujących taki rodzaj refundacji. Projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych został przesłany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dopiero w lutym. Zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej należy wydać nowe rozporządzenie w tej sprawie. W związku z tym, jeśli pracodawca podpisze teraz umowę z Urzędem Pracy o otrzymanie wsparcia przy szkoleniu dorosłego pracownika, nie otrzyma takiej pomocy.

Zmiany w reformie urzędów pracy Sejmowa podkomisja ds. rynku pracy wprowadza korzystne zmiany w reformie urzędów pracy. Zmiany te dotyczyć mają zatrudnienia osób powyżej 50. Roku życia. Pracodawca zatrudniający pracownika w  tym przedziale wiekowym będzie mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby w wysokości połowy płacy minimalnej. Ponadto komisja wprowadziła do projektu kilka innych zmian, m.in. wpisane zostały rodzaje profili osób bezrobotnych w celu ustalenia odpowiednich metod pomocy. Zmienić ma się też skład rad rynku pracy. Skład uzupełniono o m.in. o przedstawicieli nauki, organizacji rolniczych i pozarządowych. Usunięto natomiast skarbników powiatów i województw.

Prywatne e-maile na skrzynce służbowej Przepisy prawa pracy nie regulują problematyki kontroli maili służbowych. Pracodawca posiada prawo do monitorowania pracy swojego przełożonego, a tym samym do kontroli treści wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną. Według Ministerstwa Pracy skrzynka mailowa pracownika jest własnością pracodawcy. Inne zdanie posiada jednak Rzecznik Praw Obywatelskich, który twierdzi, że jest to naruszanie dóbr osobistych pracownika. Kontrola skrzynek mailowych pracowników będzie legalna wówczas, gdy pracodawca poinformuje o tym pracownika. Przeglądanie poczty elektronicznej pracownika wiąże się jednak z ryzykiem dostępu do treści prywatnych, które pracownik może posiadać w  służbowej skrzynce. Otworzenie prywatnej korespondencji może narażać pracodawcę na odpowiedzialność cywilnoprawną za naruszenie dóbr osobistych pracownika.

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

Pracodawca może uniknąć takiego ryzyka poprzez wprowadzenie do firmy zakazu korzystania przez pracownika ze skrzynki służbowej do celów prywatnych. Można także wprowadzić obowiązek oznaczania przez pracownika maili prywatnych, tak aby pracodawca wiedział, który e-mail ma charakter prywatny. Dzięki wprowadzeniu takich zasad pracodawca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej w przypadku przeczytania maila prywatnego.

Koncepcje efektywnego zarządzania firmą W jaki sposób można zwiększyć liczbę zadowolonych klientów? Czy można produkować więcej i przy tym wydawać mniej? Okazuje się, że wprowadzając do firmy filozofię Lean oraz Teorię Ograniczeń można poprawić wyniki firmy. Zarządzanie Lean Management jest koncepcją zarządzania procesami i  przedsiębiorstwem, która stosowana jest obecnie przez wiele koncernów międzynarodowych. Koncepcja na celu ma zwiększenie konkurencyjności firmy, zmniejszenie strat, wzrost elastyczności organizacji i  ciągłe doskonalenie firmy. Lean Management zapoczątkowano w Japonii, przez Taiichi Ohno z Toyoty. Polityka firmy przyjęła wówczas, że cena sprzedaży dyktowana jest przez rynek i aby zwiększyć zysk, należy zmniejszyć koszty i straty. Koncepcja zakłada więc eliminowanie czynników, które, w produkcji bądź usługach, nie dają wartości dla klienta. Lean jest zatem systemową zmianą modyfikującą organizację tak, aby ciągle się doskonaliła. Redukcja kosztów stała się więc nową filozofią zarządzania firmą. Koncepcja zmniejszania kosztów rozpoczęła się w działach i firmach produkcyjnych, obecnie natomiast obejmuje sferę administracyjną, usługową, finansową i ochrony zdrowia. Do poprawy zysku w firmie przyczynia się także Teoria Ograniczeń. Stworzona przez prof. Eliyahu Goldratta – izraelskiego fizyka i nauczyciela zarządzania, koncepcja zakłada, że każda organizacja posiada co najmniej jedno ograniczenie utrudniające maksymalizację przerobu. Firma realizuje różnorodne procesy, które łączą się ze sobą w jeden łańcuch. Wystarczy jedno słabe ogniwo, aby opóźniać realizowane procesy. Zatem wszystkie ogniwa działania firmy muszą być silne. Na Teorię Ograniczeń składa się pięciostopniowy proces wzmacniający najsłabsze ogniwo. Filozofia Teorii Ograniczeń ma zastosowanie w działach m.in. sprzedaży, dystrybucji, produkcji, projektowaniu, marketingu i zarządzaniu projektami. Łącząc ze sobą obie koncepcje można uzyskać zadziwiające wyniki, m.in. skrócenie cyklu produkcji. W ramach zgłębienia technik działania obu filozofii organizowane są dla firm specjalne szkolenia.

NR 21 – marzec 2014

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA W ostatnim wydaniu bloga pracownika omówimy pozytywne kwestie związane z przyszłością polskiego rynku pracy. Okazuje się, że coraz rzadziej zwalniamy się i zmieniamy miejsce pracy. Przyjrzymy się także możliwym zmianom, które mogą zajść w Prawie Pracy. Mowa o oskładkowaniu umów o dzieło i zlecenie oraz o zmianie czasu pracy lekarzy. Na koniec wiadomość dla zapracowanych, którzy zostają w pracy po godzinach. Przybliżymy, jaka forma rekompensaty należy się za przepracowane nadgodziny. Oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o  oskładkowaniu umów zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia. MPiPS pracuje także nad projektem o oskładkowaniu umów o dzieło, od których powinno się pobierać składkę na ubezpieczenie emerytalne. Ustawa ma na celu ochronę pracowników, którzy posiadając umowy o  dzieło, pracują tak samo jak na pełnym etacie. Ponadto ustawa przyczyni się także do kontroli umów o dzieło przez ZUS. Zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych zostały zapowiedziane już w  połowie stycznia tego roku. Częste stosowanie umów o dzieło czy zlecenie to sposób na oszustwa pracodawców, którzy na podstawie takich umów zatrudniają swoich pracowników. Koncepcja MPiPS zostanie rozesłana członkom Komisji Trójstronnej z prośbą o jej rozpatrzenie.

Optymizm wśród polskich pracowników Według najnowszych badań Monitora Rynku Pracy, wydawanego przez firmę doradztwa personalnego Randstad, Polacy optymistyczniej patrzą na rynek pracy niż rok temu. Lepszy nastrój pracowników to efekt ożywienia gospodarczego. Ilość zwolnień i rotacji pracowników zmniejsza się. Wyniki poprzedniej edycji badań wskazywały, że to Polacy zwalniają się najczęściej. Tegoroczne badania wskazują jednak coś innego – jesteśmy większymi optymistami niż Francuzi czy Anglicy, którzy zmieniają pracę lub zwalniają się znacznie częściej od pracowników z  Polski. Badania wskazują też, że jesteśmy coraz bardziej zadowoleni ze swojej pracy.

Bezrobotnych będzie coraz mniej Wskażnik Rynku Pracy (WRP) wskazuje tendencję do spadku bezrobocia w nowym roku. Ze styczniowego raportu BIEC wynika, że na rynku pracy pojawiają się warunki sprzyjające obniżeniu bezrobocia w kraju. W raporcie przeczytać można, że wzrośnie szansa na zatrudnienie osób bezrobotnych. Będzie miało to związek z  m.in. zwiększeniem ilości ofert zatrudnienia na-

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

pływających z powiatowych urzędów pracy czy portali internetowych. Pozytywne rokowania wynikają z faktu ustabilizowania się w ubiegłym roku rynku pracy.

Czas wolny za nadgodziny Zdarza się, że mamy w pracy natłok obowiązków. Wówczas zmuszeni jesteśmy do pracy po godzinach. Należy jednak pamiętać, że przepisy Prawa Pracy ustanawiają zasady rekompensaty za odbyte nadgodziny. Decyzja dotycząca formy tej rekompensaty należy do pracodawcy. Gratyfikacja za pracę w  nadgodzinach może mieć formę dodatku do wynagrodzenia lub dodatkowego czasu wolnego. Wymiar udzielonego czasu wolnego może wynosić: • ilość godzin równomierną do czasu trwania nadgodzin (gdy czas wolny został ustalony na wniosek pracownika); • ilość godzin większą o połowę od przepracowanych nadgodzin (gdy czas wolny został udzielony przez pracodawcę bez wniosku pracownika). Odbieranie czasu wolnego z  polecenia pracodawcy jest dla pracownika korzystniejsze – wówczas rekompensata wynosi 1,5 godziny za każda nadgodzinę. Czas wolny przyznany z inicjatywy pracodawcy musi zostać wykorzystany do końca okresu rozliczeniowego. Złożenie wniosku o udzielenie czasu wolnego za przepracowane nadgodziny powinno odbyć się przed terminem wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za bieżący miesiąc.

Czas pracy lekarzy Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) w lutym ponownie wezwał Ministra Zdrowia do ograniczenia czasu pracy lekarzy. Związek zaapelował o  natychmiastowe ograniczenie czasu pracy lekarzy do obowiązujących norm, czyli 48. Godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami. Naczelna Rada Lekarska podczas lutowej konferencji prasowej stwierdziła, że skrócenie czasu pracy lekarzy przyczyni się do wydłużenia kolejek i czasu oczekiwania na zabiegi. Członkowie Zarządu OZZL przekonują, że nadmiernie długi czas pracy lekarza stanowi zagrożenie dla pacjenta. Zarząd czeka obecnie na odpowiedź Ministra Zdrowia w tej sprawie.

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim!

wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

ZmianyNaTak.pl nr 21 marzec 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you