Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 5 – listopad 2012

Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w prawie podatkowym Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji

Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Magdalena Kosobucka Zespół redakcyjny Anna Duda Adam Laskowski Agata Łukaszewska Patrycja Predko Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, listopad 2012

2

Prawo w przedsiębiorstwie – temu tematowi poświęciliśmy piąty numer „ZmianyNaTAK.pl. Informator o szkoleniach i doradztwie”. Żadna firma nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, jeśli nie będzie przestrzegać procedur prawnych. Nieumiejętne poruszanie się w  prawno-podatkowym świecie może narazić przedsiębiorstwa na szkody. Nawet założenie działalności gospodarczej bez podstawowej wiedzy z tego zakresu nie jest możliwe. Czy każdy przedsiębiorca musi znać się na prawie? Nasz rozmówca, radca prawny, powiedział nam, że właściciele firm powinni znać się na własnym biznesie, a  w  kwestiach prawnych powinni się jedynie orientować. To wystarczy, aby dokładnie wyczuć, kiedy nadchodzi czas na skonsultowanie problemu z prawnikiem. Dzięki temu przedsiębiorcy lepiej komunikują się ze swoimi klientami, kontrahentami czy organami kontroli skarbowo-podatkowej, a  wszelkie kwestie prawne są szybko rozwiązywane. Jeśli uważacie Państwo, że Wam lub Waszym menadżerom znajomość prawa ułatwi prowadzenie biznesu, w listopadowym numerze informatora znajdziecie Państwo niejedno szkolenie oraz ofertę doradczą z zakresu prawa. W jakich obszarach prawa powinna orientować się kadra zarządzająca? Pierwszym z  nich jest prawo pracy, które reguluje prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Wyjaśnia ono takie pojęcia, jak zatrudnienie, wynagrodzenie, a także mobbing czy zwolnienie oraz definiuje poszczególne rodzaje umów. Ustala też np. przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich. Ważne jest, żeby uważnie śledzić polskie prawo pracy, ponieważ podlega ono częstym zmianom. Rząd obecnie pracuje nad kolejnymi z nich. Drugą dziedziną prawa, w której kadra zarządzająca powinna się orientować, jest prawo podatkowe. Minimalna wiedza w tym zakresie pozwala na wybranie odpowiedniej formy opodatkowania podczas zakładania działalności oraz takich zagadnień, jak np. podatek CIT i VAT. To tylko część podstawowej wiedzy, jaką powinni posiadać przedsiębiorcy. Dla rozwoju firmy potrzebna jest także znajomość zagadnień z tematyki prawa autorskiego czy własności intelektualnej. Zwłaszcza w dobie rozwiązań open source’owych czy współpracy z freelancerami. Orientowanie się przedsiębiorców w prawie jest potrzebne także dlatego, że buduje wizerunek firmy, która dba o bezpieczeństwo swoje i kontrahentów. Zapraszamy Państwa do lektury Informatora nie tylko w wersji papierowej, ale także elektronicznej. Na naszej stronie www.zmianynatak.pl znajdziecie Państwo codziennie aktualizowaną bazę usług szkoleniowych i doradczych. Magdalena Kosobucka Redaktor Naczelna

Spis treści W numerze:

3 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy 4 Prawo pracy w Twojej firmie 5 Kadra zarządzająca powinna mieć świadomość prawną 6 Przedsiębiorco, orientuj się w prawie podatkowym 7-8 Oferty szkoleń z zakresu Prawa Pracy 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Każdy przedsiębiorca powinien orientować się nie tylko w tym, co się dzieje na rynku, ale również znać przepisy prawa, które związane są z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W przypadku firm – bez prawa (nie tylko gospodarczego) ani rusz!

Z uwagi na fakt, że żyjemy w państwie prawa, w życiu codziennym zobligowani jesteśmy do tego, żeby przestrzegać przepisów. Ma to zastosowanie w każdej dziedzinie, również kiedy chodzi o  prowadzenie firmy. Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie sposób uniknąć zetknięcia się z  przepisami prawa. Trzeba jednakże pamiętać, że nie tylko przepisy prawa gospodarczego, te związane z  prawem pracy czy prawem podatkowym, obowiązują przedsiębiorcę. Przepisów prawnych, które muszą znać i  stosować jest znacznie więcej!

Prawnik na etacie W przypadku większych przedsiębiorstw wskazane jest zatrudnienie prawnika. Choć zdawać by się mogło, że przecież czytać kodeks, ustawy, inne akty prawne to można samemu to jednak nie wszyscy potrafią zastosować odpowiednią wykładnię, interpretację przepisów. Kiedy myśli się o prawie w  firmie, zazwyczaj pierwsze, co nasuwa się na myśl, to prawo pracy. Tymczasem prócz niego mnóstwo jest innych kwestii, które podlegają regulacjom, w  tym również prawo podatkowe, które jest tym najmniej lubianym chyba przez przedsiębiorców. Oczywiście dobra księgowa naprawdę potrafi zdziałać cuda, jednakże musi być zawsze na bieżąco z najnowszymi zmianami. Tutaj przydaje się prawnik, który wyjaśni najnowsze regulacje, tak aby nie było żadnych wątpliwości. Należy przyznać, że coraz więcej przedsiębiorstw, także tych mniejszych, zatrudnia prawnika, czy też korzysta z  pomocy eksperta – adwokata, radcy prawnego, nie tylko wtedy, kiedy trzeba podjąć istotne decyzje. Nawet działania marketingowe, kampanie reklamowe warto z  nim

konsultować. Lepiej nie zostawiać niczego przypadkowi, bowiem każde działanie niezgodne z obowiązującym prawem może mieć przykre konsekwencje finansowe. Należy mieć świadomość tego, iż nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich stosowania. O zasadzie tej należy pamiętać przede wszystkim, kiedy prowadzi się własny biznes – wówczas dokładna znajomość prawa jest po prostu konieczna!

Dobra księgowa Każdy zainteresowany tematem prawa i przepisów prawnych zdaje sobie sprawę z  tego, że często dochodzi do nowelizacji, zmian, które pociągają za sobą różnego rodzaju skutki prawne. Przedsiębiorcy powinni być na tym punkcie szczególnie wyczuleni, bowiem prowadzenie własnej firmy związane jest z  należytym stosowaniem prawa. Tłumaczenie, że o  czymś się nie wiedziało, z  pewnością nie zadziała w  sądzie czy urzędzie skarbowym. Tym samym sprawy finansowo-podatkowe, po części również pracownicze, warto powierzyć księgowej. Oczywiście może ona zasięgać rady prawnika, jednakże powinna być zawsze zorientowana, jakie przepisy obowiązują, wiedzieć jakie zmiany wejdą w życie niebawem i  przygotować na nie przedsiębiorstwo. Dobra księgowa potrafi zaoszczę-

dzić firmie wielu nieprzyjemności, w tym również kar finansowych.

Treść umów i łatwowierność Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają się na pomoc specjalistów – prawników, księgowej. Są tacy, którzy samodzielnie dokonują wykładni przepisów prawa, niestety nie zawsze z dobrym skutkiem. I nie mowa tutaj tylko o tych, którzy prowadzą małe firmy. Zdawać by się mogło, że w  przypadku przedsiębiorców nie zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie przeczyta umowy przed jej podpisaniem, tymczasem wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek wokandę spraw VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w  Szczecinie, żeby przekonać się, że twierdzenie to niestety jest błędne. W  biznesie powinno kierować się prostymi zasadami – nie tylko prawa, ale i zdrowego rozsądku. Niestety wiele osób zapomina o jednych i drugich. Nie zawsze należy wierzyć na słowo kontrahentom, najbezpieczniej zawsze mieć wszystko na piśmie. Umowa ustna w niektórych sytuacjach jest niewystarczająca, podobnie zresztą jak gotowe wzory, w których zmienia się jedynie nazwę klienta. Warto dyskutować o  treści umowy z  drugą stroną, negocjować wszystkie zapisy – nie tylko te związane z  kwestiami finansowymi, zapłatą za usługę. Umowy powinny być przygotowywane przez prawnika, podpisywane przez obie strony w obecności osób trzecich bądź notariusza, oczywiście po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z ich treścią oraz wnikliwej analizie każdego paragrafu. 

Patrycja Predko

3


Prawo pracy w Twojej firmie Jako pracodawcy musimy znać podstawowe regulacje prawne, które wynikają z odpowiednich zapisów. Ta wiedza jest nam potrzebna do tego, aby zgodnie z przepisami zatrudniać kadrę i dbać o prawa pracownicze. Dlaczego przedsiębiorcy potrzebna jest znajomość prawa pracy? Podstawową zasadą prawa, która powinna być znana każdemu pracodawcy, jest Ignorantia iuris nocet. Zgodnie z  nią, nie można się zasłaniać nieznajomością normy prawnej. Tak więc, brak wiedzy prawnej nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania przepisów. Istnieje prawny zapis, który narzuca nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy. Organem, który sprawdza, jak respektuje się w firmie prawo pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy, która ponadto kontroluje zasady bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna z kolei nadzoruje przestrzeganie zasad i przepisów higieny oraz warunków środowiska.

Baza wiedzy Podstawowym źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy. Jest to zespół norm i przepisów, które związane są ze stosunkiem pracy. Jego zapisy regulują prawa oraz obowiązki pracowników i  pracodawców. Regulacje dotyczące tych zapisów można także znaleźć w innych ustawach i aktach wykonawczych, układach zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach oraz statutach, które określają prawa i obowiązki obu stron. Prawo pracy opisuje pojęcia, którymi posługujemy się na co dzień. Wyjaśnia między innymi, kim jest pracodawca i  pracownik oraz określa więź, jaka tworzy się między nimi – stosunek pracy. Definiuje także czym jest umowa, zwolnienie, zatrudnienie, wynagrodzenie, mobbing czy strajk. Porusza tematy związane z  obowiązkami pracownika i pracodawcy, reguluje zasady podpisywania i rozwiązywania umów o pracę, narzuca przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, a także ochrania pracę kobiet i  prawa przysługujące z tytułu rodzicielstwa. Prawo pracy to trudna i  dość zawiła gałąź prawa. Bardzo łatwo się pogu-

4

bić w gąszczu tych wszystkich informacji. W  firmie każdy, obojętnie czy jest pracodawcą, właścicielem firmy, kierownikiem czy przeciętnym pracownikiem, powinien orientować się w  tej dziedzinie. W  końcu chodzi o  jego prawa. Istotne jest więc to, aby dokształcać się w tej tematyce i stale budować swoją świadomość. Jako przedsiębiorcy powinniśmy podnosić kwalifikacje naszych pracowników np. wysyłając ich na szkolenia z dziedziny prawa pracy. Dzięki temu w naszej organizacji będziemy mieli osoby kompetentne, które zawsze będziemy mogli zapytać, jeśli będziemy mieć jakieś wątpliwości związane z  tym tematem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie nie tylko z  perspektywy pracodawcy, ale też pracownika – jego satysfakcja z  pracy wzrośnie, ponieważ firma zainwestuje w  jego kompetencje. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z wszelkich dostępnych usług doradczych i konsultacji, oferowanych przez radców prawnych czy kancelarie. Pracodawcy powinni mieć rozeznanie w prawie pracy po to, żeby nie dochodziło do naruszeń praw pracowników czy kandydatów na stanowisko w ich firmie. Muszą wiedzieć, jakich pytań nie mogą zadać na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy nie mogą wezwać do pracy pracownika z urlopu, czy mogą karać za zły ubiór, a także wiedzieć, czy mogą zasługi z  wykonanej przez pracowników pracy przypisać sobie. Ta wiedza praktyczna może uchronić ich przed niezamierzonym nadużywaniem ich kompetencji i karami. Obecnie coraz więcej osób podejmujących pracę czy zatrudnionych ma świadomość swoich praw i wie, w jaki sposób je egzekwować.

swoich praw czy sprawiedliwości. Takie zasady również obowiązują w miejscach pracy. Oprócz podstawowego prawa pracy, istnieją rozmaite umowy, które określają politykę firmy i organizację jej działania. Warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu prawa pracy z  perspektywy działalności przedsiębiorstwa. Aby instytucja działała sprawnie, a  praca była efektywna i  przynosiła zyski, należy uniknąć firmowej anarchii. Określenie obowiązków panujących w  danej firmie pozwala ustrzec się niepotrzebnych problemów, nieporozumień i niejasności. Warto podpisać „nieformalny kontrakt” z pracownikami, aby każdy wiedział, jakie zasady panują i  do czego się odwołać, kiedy pojawią się ewidentne naruszenia prawa pracy. Pierwszym dokumentem prawnym, z jakim stykają się pracownicy, są wszelkie umowy o  pracę. Zawierają one informacje o przepisach prawa pracy, których przestrzegać musi zarówno pracownik, jak i  pracodawca. Regulacje te mają ogromny wpływ na życie codzienne i komfort pracy pracowników, zaś stosowanie ich jest fundamentem funkcjonowania zdrowego rynku.

Korzyści płynące z przestrzegania prawa Dobrze zorganizowana firma, która dba o swoich pracowników i przestrzega przepisów prawa pracy jest wzorem do naśladowania i godnym zaufania kontrahentem. Warto budować wizerunek przedsiębiorstwa dbającego o prawa swoich pracowników, ponieważ może to przyczynić się do wzrostu liczby klientów i podpisanych kontraktów. 

Anna Duda

Umowy Istotnym elementem naszego funkcjonowania w świecie jest stosowanie się do ogólnie przyjętych praw i zasad, które narzucają nam rozmaite akty prawne, a także niepisana umowa społeczna. Bez tego na świecie panowałby chaos, zamęt, rozgardiasz. Nikt nie byłby w stanie dojść

NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


Kadra zarządzająca powinna mieć świadomość prawną Firmy muszą przestrzegać prawa, ale czy ich kadra zarządzająca powinna się na nim dobrze znać? Na to i inne pytania odpowiedzi udzielił nam Rafał Malujda – radca prawny, który prowadzi kancelarię w Technoparku Pomerania w Szczecinie, specjalizujący się głównie w prawie własności intelektualnej i nowych technologii oraz prawie IT. Anna Duda: Czy osoby zajmujące stanowiska kierownicze muszą znać się na prawie? Rafał Malujda: Kadra zarządzająca nie musi znać się na prawie. Powinna za to wiedzieć wszystko o działalności swojej firmy, branży, produktach itd. Musi natomiast mieć świadomość prawa, czyli orientować się, jak rozmawiać z prawnikami i kiedy zwrócenie się do nich po pomoc jest niezbędne. Jaką wiedzę o  prawie powinien mieć menadżer? Dobry menadżer powinien orientować się w obowiązujących przepisach prawnych i wiedzieć, których obszarów dotyczą. Powinien nauczyć się szybko reagować zwłaszcza w  takich sytuacjach, gdy chodzi o kwestie własności intelektualnej, odpowiedzialności prawnej czy umów z kontrahentami itd. Menadżer, który jest jednocześnie członkiem zarządu, powinien poznać podstawowe mechanizmy funkcjonowania organizmu, jakim jest spółka kapitałowa albo akcyjna, którą zarządza. Często bywa tak, że niektórzy z  menadżerów do tych form prawnych organizacji podchodzą jak do działalności jednoosobowej. A  powinni wiedzieć, na ile mogą działać sami, na jakich zasadach mogą podpisywać umowy z innymi członkami zarządu czy prokurentem. Muszą mieć także świadomość, jakie obowiązki prawne i księgowe ciążą na spółce lub czy do wykonania określonych działań muszą mieć zgodę zgromadzenia wspólników. Muszą też przestrzegać terminów związanych z  czynnościami prawno-księgowymi, ponieważ przekraczając je narażają się na odpowiedzialność karną i  karno–skarbową z jednej, a  cywilnoprawną z drugiej strony. Często zdarza się tak, że menadżerowie zapominają o szczegółowym omówieniu kwestii formalnych przed rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami. Zaczyna-

ją kooperację z partnerami (np. typu jointventure) i  tworzą produkt czy technologię bez ustalenia, kto ma prawo do ich poszczególnych elementów. Z  tego wynika potem wiele problemów i sporów. W jakich dziedzinach prawa powinna orientować się kadra zarządzająca przedsiębiorstwem branży IT? Jako że wspomnianych kooperacji w  firmach IT jest wyjątkowo dużo, ich menadżerowie powinni wiedzieć, jak zarządzać projektami, aby interes prawny firmy był zabezpieczony. Takie organizacje często współpracują z podwykonawcami, freelancerami. Często też „pożyczają” sobie pracowników z  innych firm. W  przedsiębiorstwach IT szczególnie ważne jest więc to, aby pilnować kwestii praw autorskich, czyli zadbać o to, żeby wykonawcy, pracujący dla nas, przenosili na nas prawa autorskie. W firmach branży IT ważnym aspektem są też rozwiązania „open source’owe”, czyli te dystrybuowane w  modelu wolnego otwartego oprogramowania dostępnego dla praktycznie wszystkich na określonych warunkach. Kadra zarządzająca musi orientować się, które z komponentów takiego oprogramowania mogą być wykorzystane w ich projekcie oraz w modelu jakiej licencji trzeba będzie je dystrybuować dalej. Jeśli tego zawczasu nie sprawdzimy, to na przykład – w  przypadku firmy IT – programiści stworzą program i nie będzie wiadomo, czy można go sprzedać lub okaże się, że nie będzie można go sprzedać w ogóle. Jak i  czy menadżerowie powinni dokształcać się w dziedzinie prawa? Szkoleń płatnych i  dofinansowywanych w  części lub całości, organizowanych właśnie dla menadżerów, jest bardzo dużo. Uważam, że warto z nich skorzystać, ale pod kilkoma warunkami. Na pewno trzeba zwracać uwagę na doświadczenie szkoleniowca – na to, jaką ma praktyczną wiedzę w danej

Rafał Malujda, radca prawny.

branży. Na przykład prawnik-szkoleniowiec, który współpracuje od 20 lat z artystami, będzie najlepiej orientował się we wszystkich aspektach prawnych, które są w  tej branży i typie działalności najistotniejsze. Moim zdaniem, do szkoleń należy też odpowiednio się przygotować. Menadżerowie, którzy chcą dokształcać się z zakresu prawa powinni ustalić sobie cele, jakie chcą osiągnąć dzięki szkoleniu i zrobić listę pytań, na które chcą uzyskać odpowiedzi w  trakcie szkolenia. Z jakich form wsparcia prawnego mogą korzystać firmy? W polskim biznesie praktykowane są dwa rozwiązania. Przedsiębiorstwa zatrudniają prawnika wewnętrznego, tzw. in-house lawyera. Sprawdza się to zwłaszcza w dużych firmach, korporacjach. Drugim z  rozwiązań jest współpraca z zewnętrzną kancelarią lub połączenie obu tych modeli. Modele współpracy w tym przypadku są różne – zależą od wielu uwarunkowań, jak np. kultura organizacyjna w danej firmie. W Polsce jeszcze rzadko stosowane jest korzystanie przez przedsiębiorców z  podwójnego wsparcia – kancelarii prawniczej i prawnika wewnętrznego. Często stosowanym, zwłaszcza przez małe firmy, rozwiązaniem jest korzystanie z wiedzy prawniczej dostępnej w Internecie. Poleganie na opinii wielu niesprawdzonych ekspertów lub na nieaktualnych danych może być jednak dla firmy groźne w skutkach. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Anna Duda.

5


Przedsiębiorco, orientuj się w prawie podatkowym Jaką podstawową wiedzę o prawie podatkowym powinien posiadać przedsiębiorca? Bo to, że zarówno świeżo upieczony właściciel firmy, jak i doświadczony biznesmen muszą się w nim choć trochę orientować, jest oczywiste. Konstytucja RP z 1997 r. narzuca obywatelom obowiązek płacenia podatków. Możemy w  niej przeczytać: „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i  świadczeń publicznych, w tym  podatków, określonych w ustawie”. Podatki płacić muszą także przedsiębiorcy. Ale czy muszą się na nich znać? Owszem, mogą zatrudnić kompetentne osoby, znające się na prawie podatkowym, takie jak główna księgowa, menadżer czy pracownicy działu rachunkowego lub współpracować z zewnętrznym biurem rachunkowo-księgowym. Mogą też korzystać z doradztwa podatkowego oferowanego przez kancelarie prawnicze. Mimo wszystko, to właściciele są odpowiedzialni za prosperowanie własnej organizacji. Dlatego, żeby nie paść ofiarą oszustw, uniknąć płacenia niepotrzebnych kar czy zagubienia się w  stosie własnych dokumentów, powinni posiadać choć ogólną wiedzę na temat prawa podatkowego. Pozwoli im ona sprawnie poruszać się wśród przepisów regulujących obowiązki płatników i podatników.

Słownik przedsiębiorcypodatnika Przedsiębiorcy już rozpoczynając prowadzenie firmy, muszą orientować się w prawie podatkowym. Ta wiedza jest im niezbędna do tego, aby mogli wybrać spośród form opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa) taką, która dla ich finansów będzie najbardziej odpowiednia. Każda z nich jest inna i przynosi inne korzyści. Podatek liniowy na przykład ma stałą formę podatku w wysokości 19% i jest najlepszy dla dużych firm o wysokich dochodach. Wybór między ryczałtem a kartą podatkową powinny rozważyć małe firmy usługowe, ponieważ opodatkowanie na takich warunkach może być dla nich naprawdę atrakcyjne.

6

Przedsiębiorcom nieobce powinny być także takie zagadnienia, jak m.in. CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), VAT (podatek od towarów i usług), ceny transferowe, ordynacja, postępowanie sądowe czy varia. Przydatną wiedzą będzie dla nich także znajomość pojęć związanych z obciążeniami publicznoprawnymi czy ustawami podatkowymi, którymi są: ordynacja podatkowa, ustawy materialnego prawa podatkowego i ustawa o podatku od towarów i usług. Nie sposób ich nie znać, kiedy prowadzi się własną działalność gospodarczą czy spółkę kapitałową. Oczywiście, tak jak każdy obywatel, przedsiębiorca powinien wiedzieć czym są PIT-y i wraz z działem księgowości pilnować wszelkich terminów z nimi związanych.

Czym grozi nieznajomość prawa podatkowego? Przedsiębiorcy boją się nie tylko konkurencji czy kryzysu finansowego, ale niemałą grozę wzbudzają w nich wszelkie kontrole organów skarbowych i podatkowych. Wizyty przedstawicieli Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego są dla nich bardzo stresujące, ponieważ mogą rozpocząć się bez zapowiedzi i trwać nawet kilka miesięcy. Przedsiębiorca nie jest w stanie odpowiednio przygotować się na ten sprawdzian inaczej, niż tylko zatrudniając zaufaną profesjonalną kadrę lub firmę zewnętrzną dokładnie śledzącą zmiany w prawie podatkowym i potrafiącą zastosować je od momentu, kiedy wejdą w życie. Za błędy firmy mogą zapłacić naprawdę wiele. Kary finansowe dla przedsiębiorstw za nieprawidłowe rozliczanie pracowników wynoszą do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wysokość tej kwoty zależy od przewinienia i zwłoki w spłacie długu. Kary skarbowe to także rozmaite grzywny, odszkodowania czy kary umowne. Ucierpieć może także reputacja przedsiębiorstwa.

O co chodzi w prawie podatkowym System podatkowy w  Polsce jest bardzo zawiły i trudny do interpretacji. Zmiany w przepisach są skomplikowane, a do tego bardzo częste. Brakuje jednolitej interpretacji podatkowej, która ułatwiłaby rozumienie prawa podatkowego. Te czynniki wpływają na zahamowanie rozwoju przedsiębiorstw. Zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej i  założenie firmy jest dość proste, bo wniosek o wpis do ewidencji działalności można złożyć nawet przez Internet. Pozostaje tylko wizyta w  Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie. Mimo to, późniejsze formalności mogą stanowić większą trudność. Najważniejszym problemem jest niejednoznaczność prawa podatkowego. Co prawda istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Z takiej opcji może skorzystać każdy obywatel. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów widnieje informacja: „Podmioty te mogą wystąpić o  wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u  nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w  sferze prawa podatkowego”. Jednak nie jest to skuteczne rozwiązanie, ponieważ system podatkowy rodzi wiele pytań i wątpliwości, nad którymi wciąż debatują specjaliści.

Aktualizacja kompetencji Co ma zrobić przedsiębiorca, aby poprawić komunikację z osobami odpowiedzialnymi za znajomość prawa podatkowego w  firmie lub który chce zdobyć/usystematyzować wiedzę w  tej dziedzinie? Powinien zainwestować w  siebie. Oczywiście warto również szkolić w tej dziedzinie własne kadry, ponieważ z  racji częstych zmian przepisów i wprowadzania nowych regulacji prawnych, w  firmie muszą znaleźć się osoby, które będą z  nimi na bieżąco. A kompetencje nasze i naszych pracowników stanowią o poziomie i kierunku rozwoju naszej firmy. 

NR 5 – listopad 2012

Anna Duda

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń z zakresu Prawa Pracy Listopad to odpowiedni miesiąc na zdobycie wiedzy z zakresu prawa. Wśród aktualnych ofert znajdują się szkolenia z dziedziny prawa pracy, w tym z zakresu: zatrudniania w ramach umów cywilnoprawnych, urlopów pracowniczych czy delegacji i wyjazdów służbowych. Obok nich znaleźć można kursy dla pracowników budowlanych i menadżerów. Szkolenia dla siebie znajdą też specjaliści z zakresu podatków, wspomagający swą wiedzą przedsiębiorstwa.

Prawo Pracy od podstaw – „Poznaj swoje prawa i obowiązki”

Opis Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z dziedziny prawa pracy, a także uzupełnienie jej o nowe zmiany w prawie pracy na rok 2012. Adresowane jest do wszystkich tych, którzy w swojej firmie odpowiedzialni są za sprawy personalne – menadżerów, osób z działu księgowości, pracowników działów kadr, a także wszystkich, których interesuje problematyka prawa pracy. Termin 05-09.11.2012 r. Cena 550 zł brutto

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Miejsce Budynek Ornament, ul. Generała Dąbrowskiego 38/40, 70-100 Szczecin Kontakt Monika Krzyżanowska, tel. 22 622 13 09 wew. 806, kom. 664 766 729, szkolenia1@gowork.pl www.gowork.pl/programy_promocyjne,145

Prawo budowlane – ujęcie praktyczne w oparciu o aktualne przepisy i ostatnie nowelizacje 

Dodatkowe informacje koszt szkolenia obejmuje zaświadczenie oraz materiały naukowe

Przewodnik po zmianach w prawie pracy z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.10.2012 r. (sygn. akt K 27/11)

Opis Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zmian w przepisach prawa pracy, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest to obowiązkowy kurs dla osób, które chcą postępować zgodnie z przepisami prawa. Program szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych konsekwencji zmian w przepisach, a także oparcie najważniejszych założeń szkolenia o wykładnie urzędowe.

Termin 16.11.2012 r.

Cena 490 zł netto

Opis Kurs zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zawierania umów i prawnych aspektów zatrudniania pracowników. Jest to bardzo przydatne do tego, aby bez problemów poruszać się w świecie biznesu. Kurs podzielony jest na dwie części. Każdy przedsiębiorca powinien być kompetentny w zakresie prawa pracy, co umożliwia przewidywanie skutków podejmowanych działań i decyzji. Termin 17.11. – 09.12.2012 r.

Cena 400 zł Miejsce Budynek Ornament, ul. Generała Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin Kontakt Martyna Kowal, tel.: 22 622 13 09 www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-prawo_budowlane_ ujecie_praktyczne_w_oparciu_o_aktualne_przepisy_i_ ostatnie_nowel,sz,342658.html

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Dodatkowe informacje w zakres ceny szkolenia wchodzą zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch i inne przekąski

Akademia Prawa dla Managerów

Termin 23.11.2012 r.

Dodatkowe informacje na zakończenie szkolenia planowane są indywidualne konsultacje z trenerem; cenę szkolenia obejmują materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, a także serwis kawowy

Miejsce Szczecin Kontakt tel. 42 235 30 60, e-mail: szkolenia@pckp.pl www.pckp.pl/przewodnik-po-zmianach-w-prawiepracy-,11,2412

Opis Do udziału w szkoleniu zapraszani są pracownicy, którzy są odpowiedzialni za realizację inwestycji, inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, kierowników budowy, a także pracowników urzędów administracji publicznej. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji w zakresie przeprowadzania procesu budowlanego, a także zapoznanie się z najnowszymi przepisami prawa budowlanego.

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Organizator Polskie Centrum Kadrowo Płacowe, www.pckp.pl/index.php

Kontakt Daniel Mazurek, tel. 22 622 13 09 www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-akademia_prawa_ dla_managerow,sz,340965.html

Dodatkowe informacje po ukończeniu kursu można podejść do egzaminu, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną – zdany egzamin gwarantuje otrzymanie dyplomu i zaświadczenia ukończenia Akademii Prawa dla Managerów; zakres omawianych zagadnień jest szczegółowo rozpisany na dokumentach

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Cena 1100 zł Miejsce Budynek Ornament, ul. Generała Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin

Opis Szkolenie skierowane jest do pracodawców, specjalistów personalnych oraz pracowników działu kadr. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat zawierania umów cywilnoprawnych między pracodawcą a pracownikiem, a także wynikającymi z tego prawami i obowiązkami dla obydwu stron. Termin 09.11.2012 r. Cena 350 zł Miejsce Budynek Ornament, ul. Generała Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Kontakt Ilona Książek, tel. 22 622 13 09 www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-zatrudnianie_na_ podstawie_umow_cywilnoprawnych,sz,342579.html

Dodatkowe informacje: brak

7


Zatrudnianie cudzoziemców

Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, ich rozliczaniem, a także wszelkimi trudnościami, z którymi może się spotkać pracodawca, rozpoczynając proces zatrudniania pracowników zza granicy. Kurs kierowany jest do pracowników działów kadr i płac oraz właścicieli firm, którzy planują zatrudnianie cudzoziemców.

Dodatkowe informacje cena szkolenia obejmuje 19 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Specjalista do spraw podatkowych

Termin 08.11.2012 r. Cena 420 zł Miejsce Budynek Ornament, ul. Generała Dąbrowskiego 38, 70-100 Szczecin

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Kontakt tel. 22 622 13 09, e-mail: p.s@gowork.pl www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-zatrudnianie_ cudzoziemcow,sz,346029.html

Dodatkowe informacje szkolenie ma charakter warsztatów praktycznoteoretycznych; zakończone jest możliwością konsultacji z wykładowcą

Rozliczanie delegacji oraz podróży służbowych

Opis Szkolenie jest złożone z dwóch części. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze źródłami prawa pracy regulującymi delegacje służbowe, a także uregulowaniami prawnymi delegacji w wewnątrzzakładowych aktach prawnych. Prowadzącymi są wykwalifikowani i kompetentni eksperci w dziedzinie stosowania prawa pracy, a także doradztwa podatkowego. Termin 06.11.2012 r.

Opis Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu rodzajów urlopów oraz prawa i wymiaru nabycia urlopu dla pracowników. Posiadanie tej wiedzy pozwala na uniknięcie błędów i konsekwencji prawnych, a także sprawiedliwe traktowanie swoich pracowników. Zajęcia prowadzi wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie.

Termin dowolny

Miejsce Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie – oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75-502 Koszalin

Organizator Państwowa Inspekcja Pracy, http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip

Termin 19.11.2012 r. Cena 290 zł

Skutki podatkowe prowadzenia robót (usług) budowlanych w Niemczech w świetle podatków dochodowych PIT i CIT oraz podatku VAT

Miejsce siedziba firmy FORTIS, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6, II p. Kontakt tel. 91 433 53 99, e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl www.fortis.szczecin.pl/szkolenia/komercyjne/?17

Dodatkowe informacje: w cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe i poczęstunek

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy (e-learning)

Opis Jest to propozycja kursu na odległość, który można ukończyć we własnym zakresie, w wolnym czasie. Materiały szkoleniowe są rozsyłane co tydzień w formie e-booka na adres mailowy. Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dla każdej lekcji udostępniany jest test online, aby móc sprawdzić swoją wiedzę. Termin możliwość ustalenia terminu Cena 190 zł netto Miejsce szkolenie korespondencyjne

Organizator Dział szkoleń podatki.biz

8

Kontakt Szczecin – tel. 91 431 19 29, Koszalin – tel. 94 348 80 90 www.szczecin.oip.pl

Dodatkowe informacje: godziny, w których można uzyskać porady są podane na stronie internetowej: http://www.bip.pip.gov.pl/ pl/bip/porady_wszystkie

Organizator FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny, www.fortis.szczecin.pl

Opis Państwowa Inspekcja Pracy na terenie całego kraju udziela bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy. W województwie zachodniopomorskim działa Okręgowy Inspektorat Pracy z oddziałami w Szczecinie i Koszalinie. Porady z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy udzielane są w dni robocze w siedzibie Okręgu oraz telefonicznie.

Urlopy pracownicze

Kontakt Marzena Kurpiewska, tel. 22 526 30 57 http://szkolenia.nf.pl/Szkolenie/607313/specjalista-dospraw-podatkowych-kurs/cit-leasing-ordynacja-podatkowapit-podatki/?typ=otwarte#szkolenieDzial

Bezpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy

Cena 310 zł

Dodatkowe informacje: cena szkolenia obejmuje 7 godz. lekcyjnych wykładu, materiały seminaryjne oraz poczęstunek

Cena 2990 zł netto

Dodatkowe informacje: kurs kończy się egzaminem, który poświadczony jest certyfikatem ukończenia kursu wydanym na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Miejsce siedziba firmy FORTIS, Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6, II p. Kontakt tel. 91 433 53 99, e-mail: szkolenia@fortis.szczecin.pl www.fortis.szczecin.pl/szkolenia/komercyjne/?50

Termin 17.11.2012 – 27.01.2013 r.

Organizator Polska Akademia Rachunkowości SA, http://par.nf.pl/

Organizator FORTIS Ośrodek Szkoleniowo-Seminaryjny, www.fortis.szczecin.pl

Opis Program kursu obejmuje ogólne zagadnienia prawnopodatkowe. Szczególny nacisk będzie nałożony na problematykę w jaki sposób należy korzystać z przepisów i ustaw oraz jakie są zagrożenia i niebezpieczeństwa, wynikające z nieprzestrzegania regulacji prawnych. Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu podatkowego, czyli do księgowych i specjalistów do spraw podatkowych. Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Kontakt bezpłatna infolinia: 800 706 818, tel. 32 327 76 33, kom. 519 197 292 www.podatki.biz/szkolenia/szkolenie/481/zrozumiec-zuszrozumiec-prawo-pracy.htm

Opis Szkolenie kierowane jest do członków i sympatyków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Kurs poprowadzi wykwalifikowany doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie podatkowym, zarówno polskim, jak i wspólnotowym. Termin 08.11.2012 r. Cena 230 zł Miejsce Sala konferencyjna, SILVER HOTEL & GOKART CENTER, Rondo Hermana Hakena, Szczecin

Organizator Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych, http://www.doradcy-zsdp.pl/

Kontakt e-mail: doradca@gracjus.pl, skarbnik@doradcy-zsdp.pl, www. doradcy-zsdp.pl/menu/aktualnosci.html

Dodatkowe informacje za udział w szkoleniu doradcy podatkowi otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 5 punktów zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 KIDP z 8.12.2010 r. dodającą do Zasad Etyki rozdział VIa w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z terenu województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę ofert szkoleniowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl.

Informatyka

Marketing

Specjalista ds. informatyki

Opis Kurs skierowany jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku specjalisty ds. informatyki. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu informatyki – od instalacji systemu, obsługi oprogramowania, poprzez projektowanie sieci lokalnej, języki programowania (C, Java, PHP, Object Pascal), systemy wspierania działalności przedsiębiorstw (CRM i CRS) do zabezpieczeń komputerów przed wirusami. Podczas kursu otrzymuje się materiały opracowane przez praktyków, gotowe rozwiązania, adresy do stron WWW, na których można znaleźć przydatne informacje i programy, słowniczek terminologii po każdej lekcji, efektywny system powtórek, 3 płyty CD zawierające efektywne programy i aplikacje, opieka doświadczonego nauczyciela. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 89 zł/ mc.

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67

Marketing w mikro i małej firmie

Kurs pozycjonowania stron

Opis Szkolenie skierowane jest dla osób chcących wypromować swoją firmę lub stronę w Internecie i na wyszukiwarkach oraz dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Kurs przygotowuje z zakresu pozycjonowania SEO, które zapewnia stronie WWW najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Termin 08. 11. 2012r. Cena 840 zł Miejsce ul. Generała Dąbrowskiego 38/40, 70-100 Szczecin Kontakt Marta Wielgo, tel. 22 622 13 09, marta.wielgo@gowork.pl

Kurs Grafiki komputerowej

Opis Kurs skierowany jest do osób chcących poznać świat grafiki komputerowej, jak i osób, które chcą podnieść swoje umiejętności z tego zakresu. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze wstępem do grafiki, pracą na podstawowych programach graficznych, takich jak Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw oraz z przygotowywaniem do druku i Internetu. Uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe na płycie CD. Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie MEN.

Kontakt Gowork.pl, tel. 22 622 13 09, p.s@gowork.pl

Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl

Opis Uczestnicy szkolenia zapoznają się z głównymi obszarami marketingu i zarządzania, wpływem marketingu na zarządzanie przedsiębiorstwem, konstruowaniem planu marketingowego, przygotowywaniem i przeprowadzaniem badań marketingowych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat zakresu działań marketingowych wewnątrz przedsiębiorstwa, zarządzania pracą działu marketingu, wad i zalet telemarketingu oraz metod prezentacji produktu czy usługi. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze narzędzia marketingowe, sztuka autoprezentacji oraz efektywny system powtórek pod okiem doświadczonego nauczyciela. Uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 89 zł/ mc.

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67

Obsługa klienta

Cena 499 zł

Organizator Gowork.pl, www.gowork.pl

Termin 2012-11-08 – 2012-11-30 Miejsce ul. Generała Dąbrowskiego 38/40, 70-100 Szczecin

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Marketing i zarządzanie

Organizator GoWork.pl, www.gowork.pl

Termin styczeń-luty 2013

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon

Opis Szkolenie skierowane jest do pracowników, właścicieli, wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego oraz z branż stanowiących szansę rozwoju naszego regionu. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki budowania marki firmy, przygotowywania drobnych materiałów promocyjnych, ofert, skutecznego pozyskiwania klientów i budowania relacji, e-marketingu itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu marketingu z wyspecjalizowanymi doradcami

Opis Kurs skierowany jest do pracujących osób dorosłych (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) wykonujących obowiązki związane z obsługa klienta, legitymujących się wykształceniem zawodowym

9


lub średnim. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji z zakresu obsługi klienta i języka niemieckiego. Uczestnicy zapoznają się z technikami profesjonalnej obsługi klienta.

Program Płatnik

Termin 03.11.2012 Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Opis Uczestnik szkolenia zapozna się z: wymaganiami sprzętowymi do pracy na programie ”płatnik”, instalacją oraz dostosowaniem ustawień programu, rodzajem baz danych obsługiwanych przez płatnika, importowaniem baz danych, funkcją programu płatnik, kontrolą dokumentów, przygotowaniem, sprawdzeniem oraz wysyłaniem dokumentów do ZUS, raportów z wykonanych operacji, sposobów ułatwienia pracy w programie oraz zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do systemu.

Organizator inBIT, www.inbit.pl

Cena 149 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt Justyna Pawłowska, tel. 508 015 416, jpaw@inbit.pl

Termin do ustalenia

Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, www.zpci.pl

Finanse

Zarządzanie finansami w mikro i małej firmie

Opis Szkolenie skierowane jest do pracowników, właścicieli, wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego oraz z branż stanowiących szansę rozwoju regionu. Cel szkolenia dotyczy kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu zarządzania finansami w MMP, m.in.; zobowiązania podatkowe, umowy handlowe, zabezpieczenie roszczeń, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie długiem, wycena przedsiębiorstw, źródła pozyskiwania kapitału, rynki finansowe, inżynieria finansowa, instrumenty zwrotne, nowoczesne oprogramowanie do zarządzania finansami w firmie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania problemów z zakresu zarządzania finansami z wyspecjalizowanymi doradcami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małej firmie

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl

Praktyczne warsztaty – podstawy podatku od towarów i usług w obrocie krajowym

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Termin styczeń-luty 2013

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon

Opis Uczestnik szkolenia zapozna się z tematyką: zakres czynności objętych przepisami ustawy VAT, czynności wyłączone z ustawy, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT, podstawy opodatkowania, rejestracja i aktualizacja danych, właściwość miejscowa US, terminy powstania obowiązku podatkowego, dokumenty występujące w obrocie gospodarczym, prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, proporcjonalne odliczenia podatku naliczonego oraz rocznej korekty, ewidencjonowanie czynności opodatkowanych VAT, ustalanie zobowiązania podatkowego oraz wypełnianie deklaracji.

Cena 260 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt SEKA S.A. tel: 91 481 01 55, 91 481 01 50, szczecin@seka.pl

10

Termin styczeń-luty 2013 (doradztwo marzec 2013) Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl

Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi

Organizator SEKA S.A.Oddział Szczecin ul. Niedziałkowskiego 24 IV p. 71-410 Szczecin, szczecin@seka.pl

Opis Szkolenie kierowane jest do pracowników, właścicieli i wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego, z branż stanowiących szansę rozwoju naszego regionu. Podczas szkolenia uczestnicy będą doskonalić swoje kompetencje z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka poruszana na kursie dotyczyć będzie m.in. planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych, oceny pracy, elementów prawa pracy, zarządzania szkoleniami, zarządzania personelem i ich motywowanie, itp. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość skonsultowania wszelkiego rodzaju problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in. nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe.

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon

Termin 20.11. 2012r.

Kontakt Piotr Kowalski, tel. 503 840 567, biuro@zpci.pl

Opis Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat różnych sposobów podejścia do zarządzania ludźmi, zależności między stylem zarządzania, czynnikami sytuacyjnymi a efektywnością kierowania, diagnozowania swoich mocnych i słabych stron jako osoby kierującej ludźmi, stworzenia indywidualnego planu rozwoju własnych kompetencji, motywowania pracowników, roli komunikacji w procesie kierowania ludźmi, techniki komunikacyjnej zwiększającej skuteczność kierowania, skutecznej komunikacji w różnych trudnych i jednocześnie typowych sytuacjach związanych z zarządzaniem personelem, praktyki asertywnego zachowania w relacjach z pracownikami w firmie, podkreślenia roli efektywnego uczenia innych w procesie skutecznego zarządzania zespołem. Termin 10.12.2012 Cena 1722 zł

NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


Organizator WOMA, www.womasolution24.com

Mediacje i negocjacje

Miejsce Barlinek Kontakt Anna Kaczorowska, tel. 684 141 582, anna.kaczorowska@womasolution24.com

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań

Opis Szkolenie skierowane jest do osób chcących zwiększyć swoje kwalifikacje z zakresu: motywowania pracowników, roli szefa w motywowaniu podwładnych, motywacji materialnej i niematerialnej, umiejętnego feedbacku i coachingu, stosowania pochwał i kar, stawiania zasad współpracy w zespole oraz wyciągania pracowników z kryzysu motywacyjnego.

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Miejsce Szczecin

Opis Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, kierowania pracą, przywództwa i podejmowania decyzji, nadzorowania pracy, budowania lojalności i odpowiedzialności, komunikacji interpersonalnej, interakcji, komunikacji, przekonywania, zjednywania, zasad poprawnego komunikowania się, specyfiki kontaktu telefonicznego, skargi i reklamacji, środków komunikowania się, stresu i higieny psychicznej. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 420 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne, http://www.sce.com.pl

Kontakt Szczecińskie Centrum Edukacyjne ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin tel. 91 483 81 65, e-mail: szkoly@sce.com.pl

Organizator Business Training Center Małgorzata Kwiatkowska

Kontakt Małgorzata Kwiatkowska e-mail: malgorzata.kwiatkowska@rozwijajsie.eu, tel. 601 130 215

Umiejętności osobiste

Języki obce Dofinansowany projekt językowy ”Europejczyk”

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Opis kursant zapozna się z elementarną wiedzą z zakresu wpływu stresu na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym, reagowania na pierwsze oznaki stresu i poznania jego źródeł, postrzegania stresu z perspektywy korzyści, autoanalizy czynników stresogennych, wzmacniania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, poznania specyfiki syndromu wypalenia zawodowego, zwrócenia uwagi na czynniki ryzyka odpowiedzialne za pojawienie się syndromu, wdrażania profilaktyki i prewencji wypalenia.

Opis Kurs skierowany jest do osób, które z racji wykonywanej pracy czy wymagań szkolnych muszą prawidłowo posługiwać się słowem i formułować wypowiedzi; licealistów, dziennikarzy, copywriterów, sekretarek. Podczas kursu uczestnik zdobędzie wiedzę o tym, jak dostosować styl wypowiedzi do konkretnych sytuacji, używać odpowiednich wyrażeń we właściwych kontekstach, unikać banalnego słownictwa, korzystać z bogactwa polskiej frazeologii, a także posługiwać się wyrazami obcymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach pod opieką doświadczonego nauczyciela. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 68 zł/mc.

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Miejsce Szczecin

Organizator Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki, www.psi.edu.pl

Kontakt Infolinia ESKK, tel. 801 101 909, 61 879 32 67

Kontakt Magdalena Wojtowicz, tel. 508 199 196, angielski@psi.edu.pl

Język niemiecki w branży medycznej – poziom podstawowy

Kontakt Monika Załoga, tel. 22 4 605 236, monika.zaloga@topas.com.pl

Mów i pisz poprawnie

Cena 370 zł

Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Termin 05. 11. 2012

Termin 28.11.2012 – 30.11.2012

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne, www.topas.com.pl

Opis Uczestnik projektu ma do wyboru: naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego na poziomach; początkujący, podstawowy i średniozaawansowany. Materiały do nauki w cenie kursu. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 1,5 h. Kurs trwa 48h.

Opis Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę jako opiekun/opiekunka osób starszych w Niemczech. Kurs obejmuje podstawy języka niemieckiego, słownictwo z: anatomii i fizjologii, pielęgnacji i opieki osób starszych, żywienia, leczenia, przechowywania i podawania leków, zasad udzielania pierwszej pomocy, psychologii, komunikacji z chorym. Termin możliwość uzgodnienia terminu, poniedziałek, środa, godz. 16.00–19.00

Cena 990zł

Miejsce Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Kontakt Polkadr – Grupa Konsultingowa, ul. Monte Cassino 18a, 70-464 Szczecin, tel. 91 434 42 61 Fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl

Kurs Legal English

Opis Słuchacze kursu zapoznają się ze specyficznym słownictwem prawniczym oraz równomiernym rozwijaniem czterech podstawowych umiejętności: pisania, czytania, mówienia i słuchania pod kątem potrzeb zawodowych słuchaczy i w oparciu o materiały dostosowane do profilu kursu. Program kursu obejmuje bloki tematyczne:

11


prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo morskie, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawo autorskie, prawo spadkowe. Kurs skierowany jest do studentów prawa, doradców prawnych, radców prawnych, pracowników firm doradczych i kancelarii adwokackich i prowadzony jest na poziomach od średniozaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1). Szkolenie trwa 80 godzin dydaktycznych, dwa razy w tygodniu.

Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena 1745 zł Miejsce al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin

Monter stolarki pcv

Opis Kurs przygotowuje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania prac w zakresie montażu stolarki PCV. Uczestnicy kursu nabędą wiedzę w zakresie technologii montażu stolarki PCV, poznają materiały budowlane oraz zasady bezpiecznego i prawidłowego stosowania narzędzi, a także zasady właściwej organizacji pracy oraz przepisów bhp. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Organizator Bell Szczecin

Organizator Północna Izba Gospodarcza, www.izba.info

Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin, tel. 91 488 43 00, fax 91 8 12 77 54, e-mail: szczecin@bellschools.pl

Członek służby porządkowej na imprezach masowych

Kursy konwersacyjne języka angielskiego

Opis Kurs adresowany jest do osób, które osiągnęły poziom zaawansowania językowego od B1 do C1 oraz dla tych, którzy chcą rozwijać lub podtrzymać umiejętność swobodnej komunikacji w dyskusji oraz dłuższych wypowiedziach własnych. Uczestnicy kursu rozwiną swoje zdolności wypowiadania się, wyrażania opinii, uczuć, argumentów itp. Kurs trwać będzie 60h lekcyjnych. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 90 min. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena 1145 zł

Kontakt Michał Holicki, tel. 91 486 07 65

Opis Uczestnik kursu zapozna się z wiedzą z zakresu: bezpieczeństwa imprez masowych, misji służb ochrony imprez masowych, zagadnień prawnych, wybranych elementów z psychologii, technik interwencji. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 180 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Target Training Tadeusz Taniewski, www.target-training.pl

Miejsce al. Wojska Polskiego 42 70-475 Szczecin

Kontakt Tadeusz Taniewski, tel. 603 480 777, biuro@target-training.pl

Organizator Bell Szczecin

Kontakt Bell Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin, tel. 91 488 43 00, fax 91 812 77 54, e-mail: szczecin@bellschools.pl

Operator-programista obrabiarek CNC

Angielski w dziale księgowości – przygotowanie do egzaminu ICFE

Opis Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: przygotowywanie raportów finansowych, strategii finansowych firm, oceny i analizy ryzyka, bankowości inwestycyjnej, etyki w rachunkowości, standardów w rachunkowości, odzyskiwania długów, oprogramowania w księgowości, budżetowania, prognozy ekonomiczne na niektórych rynkach, bankowość i ubezpieczenia. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena 1690 zł Miejsce Polkadr, Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin

Organizator Polkadr, www.polkadr.com.pl

Opis Uczestnicy kursu pogłębią wiedzę na temat: podstawowych wiadomości z zakresu programowania, obsługi, budowy obrabiarek CNC oraz obróbki skrawaniem, podstaw programowania – struktura programu NC, główne funkcje i adresy CNC, podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze, programowanie ISO, FANUC, SINUMERIK, podstaw obsługi obrabiarki – rozruch maszyny, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki, wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi. Podczas kursu odbędą się zajęcia praktyczne przy obrabiarkach CNC oraz zajęcia z pisania programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora. Termin 03.12.2012 – 07.12.2012

Cena 1500 zł

Miejsce Szczecin

Organizator START CNC, www.startcnc.pl

Kontakt tel. 91 434 42 61, biuro@polakdr.com.pl.

Kontakt Krzysztof Malina, tel. 32 724 22 21

Glazurnik

Zawodowe Spawanie met. TIG 141

Opis Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zakresie spawania blach i rur z aluminium spoinami pachwinowymi metoda TIG 141. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Organizator Północna Izba Gospodarcza, www.izba.info

12

Kontakt Michał Holicki, tel. 91 486 07 65

Opis Kurs przygotowuje uczestników do wykonywania zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika, nadawanych przez Komisję Izby Rzemieślniczej MiSP. Kierowany jest do osób powyżej 45 roku życia z woj. zachodniopomorskiego, które w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub które straciły zatrudnienie. Termin Możliwość uzgodnienia terminu Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Organizator Północna Izba Gospodarcza, www.izba.info

Kontakt Michał Holicki, tel. 91 486 07 65

NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


Carving

Opis Projekt aktywizacji zawodowej skierowany do osób głuchych i niedoszłyszących w woj. zachodniopomorskim, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nieaktywnych zawodowo, w wieku od 15-64 lat, które chcą zdobyć kwalifikacje certyfikowanego rzemieślnika. Termin 12.2012 – 11.2013

Cena bezpłatne (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Cena bezpłatne

Kontakt tel. 91 43 29 313, fax 91 43 29 309, tel. kom. 691 730 300

Miejsce Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, al. Wojska Polskiego 91/93, Szczecin.

Organizator Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych

Termin do uzgodnienia

Artystyczne

Kontakt Tomasz Rokicki tel. 607 307 334 e-mail: certyfikowanyrzemieslnik@pzg.szczecin.pl

Obróbka cyfrowa zdjęć

Tematyka unijna

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych

Opis Szkolenie skierowane do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy strukturalnych Unii Europejskich oraz przedsiębiorstw, których działalność nie przekracza roku od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również tych, którzy ubiegają się o pozyskiwanie funduszy. Uczestnikom zostaną przybliżone podstawowe informacje o Funduszach Strukturalnych Unii Europejskich, rodzajach funduszy strukturalnych dla Polski zaplanowanych na lata 2007-2013, pisaniu wniosków o dofinansowanie. Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i warsztatów. Uczestnik otrzyma certyfikat, materiały szkoleniowe oraz posiłki. Termin 05.11.2012 – 09.11.2012

Cena 550 zł

Miejsce Szczecin

Cena 249 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, www.zpci.pl

Opis Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu pomocy publicznej w kontekście realizacji projektów w ramach PO KL, w zakresie wymagań oraz obowiązujących procedur i dokumentów.

Cena 89 zł/mc. Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Kontakt tel. 91 43 29 313, fax 91 43 29 309, tel. kom. 691 730 300, info_szczecin@roEFS.pl

Opis Doradztwo polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z doradcą z Ośrodka, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących m.in. planowania projektu, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, realizowania projektu, rozliczaniu dotacji ze środków EFS.

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67

Projektant wnętrz

Miejsce ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin

Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opis Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętność profesjonalnego projektowania i zakładania ogrodów. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób ocenić teren pod kątem jego zagospodarowania przestrzennego, jakie narzędzia, materiały budowlane, elementy architektoniczne i gatunki roślin wykorzystać, by osiągnąć pożądany efekt. Podczas kursu omówiona zostanie historia sztuki ogrodowej. Uczestnik otrzyma przystępne materiały, praktyczne porady, propozycje ciekawych rozwiązań, kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Termin 09.11.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt Piotr Kowalski, tel. 503 840 567, biuro@zpci.pl

Projektowanie i zakładanie ogrodów

Kontakt Anna Stasiuk, tel. 22 622 13 09, kursy.managerskie@gowork.pl

Pomoc publiczna, realizacja projektów z pomocą publiczną (procedury, zasady udzielania pomocy publicznej i jej rozliczanie, dokumentacja)

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Organizator GOWORK.PL, www.gowork.pl

Opis Uczestnik kursu zapozna się z podstawami fotografii i funkcją aparatu cyfrowego, zmianą rozdzielczości zdjęcia, kadrowaniem, ekspozycją, obróbką graficzną zdjęcia (balans bieli, przyciemnianie i rozjaśnianie niedoświetlonych zdjęć, retusz zdjęć, filtry, wyostrzenie, korekcja barw itp.), fotomontażem, tworzeniem prezentacji ze zdjęć oraz innymi ciekawymi technikami retuszowania zdjęć.

Opis Podczas kursu omawiane są zagadnienia związane z projektowaniem wnętrz, sporządzaniem projektów, rysowaniem przestrzeni w perspektywie, zasadami kompozycji, łączeniem wartości estetycznych i funkcjonalnych wnętrza mieszkalnego, biurowego czy handlowego, zasadami doboru barw, elementów wyposażenia wnętrza oraz materiałów wykończeniowych. Uczestnik kursu odbywa praktyczne ćwiczenia z rysunku oraz otrzymuje przystępne materiały. Termin Możliwość uzgodnienia terminu

Cena 83 zł/ mc

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Kontakt Infolinia ESKK, tel. 801 101 909, 61 879 32 67

13


BLOG PRACODAWCY Już dziś wiadomo, że 2013 rok przyniesie zmiany. O wielu z nich już informowaliśmy. Z pewnością o wielu jeszcze napiszemy. Tymczasem dziś będzie mowa o tych, które wyznaczają kierunek zmian i są już niemal namacalne, bowiem wejdą w życie od stycznia lub lipca przyszłego roku.

Fakturowanie zgodnie z ustawą Nowy rok przyniesie zmiany w postaci faktur uproszczonych. W  zapomnienie przejdą tak zwane faktury wewnętrzne, które wystawiane były w  celu udokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Regulacje prawa unijnego nie przewidują tego typu faktur. Warto wiedzieć, że to nie rozporządzenie, ale ustawa będzie regulowała zasady wystawiania faktur, w  tym również faktur elektronicznych, bowiem nowelizacja ustawy o  VAT przewiduje uchylenie art. 106, przy czym jednocześnie dodanie art. 106 a-106 r, które to mają odzwierciedlać rozwiązania obowiązujące w rozporządzeniach Ministra Finansów. Dojdzie tym samym do usystematyzowania przepisów dotyczących fakturowania. Wszystko to niejako za sprawą konieczności dopasowania się do dyrektywy 2010/45/UE. Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na wystawienie faktury, bowiem aż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym została wykonana dana usługa lub dokonano transakcji. Przy czym faktury obejmujące usługi budowlane, w tym także montażowe, będą musiały być wystawione w terminie do 30 dni od wykonania usługi. W praktyce możliwe będzie wystawianie jednej zbiorczej faktury za cały miesiąc.

Faktura korygująca bez potwierdzenia odbioru Nowelizacja ustawy zakłada ponadto złagodzenie przepisu dotyczącego dostarczania faktury korygującej. Z uwagi na fakt, że wielu kontrahentów celowo unikało odbioru tego typu dokumentów, ustawodawca postanowił wyciągnąć rękę do przedsiębiorców, którzy owe faktury korygujące wysyłają usługobiorcom. Przychylił się do motywów rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Kraft Foods Polska (sygn. C-588/10, wyrok z  dnia 26 stycznia 2012 r.). Przy założeniu, że dostarczenie takiego dokumentu nie było możliwe, a podjęto próbę takiego dostarczenia faktury korygującej, a nabywca lub usługobiorca posiada wiedzę o zrealizowaniu transakcji na warunkach, jakie określa faktura korygująca, to potwierdzenie odbioru nie będzie konieczne do obniżenia podstawy opodatkowania. Tym samym należy posiadać potwierdzenie nadania faktury korygującej (zwrotka w przypadku poczty lub wydruk e-maila, kiedy korzysta się z poczty elektronicznej) i chociażby korespondencję lub jakiś inny dowód na to, że kontrahent wie o zmianach ujętych w fakturze korygującej.

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

Moment powstania obowiązku podatkowego Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada wprowadzenie tzw. generalnej zasady, mówiącej o  tym, że obowiązek podatkowy będzie powstawać z  chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Tym samym podatek będzie wymagalny w miesiącu, kiedy dokonana zostanie dostawa towaru lub nastąpi wykonanie usługi i za ten okres rozliczeniowy powinien zostać rozliczony. Jedynie w przypadku sprzedaży, która będzie dokonywana na koniec miesiąca i gdzie możliwe będzie wystawienie faktury w  następnym miesiącu (zgodnie z  przepisami nie później jednak niż 7. dnia od dokonania sprzedaży), termin rozliczenia podatku przesunie się o jeden okres rozliczeniowy. Nie będzie miało zastosowania dotychczasowe powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z dniem, w którym jest wystawiana faktura. Obowiązek podatkowy związany z chwilą wystawienia faktury zostanie zachowany dla: usług budowlanych i budowlano-montażowych, dostawy książek, usług drukowania książek.

• • •

Prawo do odliczenia VAT Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury przysługuje na dzień dzisiejszy w miesiącu otrzymania faktury za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, co znajduje wyraz w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie zaś z projektem nowelizacji owej ustawy, moment obniżenia podatku zostanie powiązany z momentem powstania obowiązku podatkowego, tym samym nie będzie możliwe odliczenie podatku od towarów i usług, kiedy faktura zostanie wystawiona jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Ponadto uchylony zostanie art. 86 ust. 12 i 12a, dodany zaś ust. 1 a do art. 88, który będzie mówił o tym, że podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli poniesie wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te będą pokrywane przez osoby trzecie i nie będą przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania.

NR 5 – listopad 2012

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA Prawo w przedsiębiorstwie to temat niezwykle obszerny. Można pisać o zmianach jakie weszły już w życie lub będą miały zastosowanie od stycznia 2013 roku. Można też przybliżyć czytelnikom zastosowanie przepisów prawa przez przedsiębiorców. Chcąc niejako oba te tematy połączyć dotarłam do VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Szczecinie, żeby sprawdzić co w trawie piszczy. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać wielu przepisów prowadząc własny biznes. Każdy pracownik, który myśli o  prawie w firmie, od razu wyobraża sobie prawo pracy – kwestie związane z  zatrudnieniem, warunkami, urlopami, zwolnieniami, świadectwem pracy, itp. Tymczasem przedsiębiorstwo przede wszystkim opiera się na przepisach prawa gospodarczego – dla przykładu ustawy prawo o  działalności gospodarczej, czy też ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Umiejętne sporządzanie umów Najczęstszymi sprawami, których dotyczą spory sądowe, są problemy z zapłatą za wykonane usługi. Nienależyte wywiązywanie się z  umowy pociąga za sobą konsekwencje prawne. Tym bardziej istotne jest, żeby zawsze dokładnie czytać, co się podpisuje, a umowy tworzyć zwracając uwagę na szczegóły, które po czasie mogę okazać się niezwykle ważne. Oczywiście każda ze stron powinna zadbać o swoje interesy. Sporządzenie treści umowy można zlecić chociażby radcy prawnemu, choć bardzo często za ową czynność odpowiedzialni są pracownicy firmy.

Ugodowe załatwianie sporów Sędziowie nakłaniają strony do mediacji, choć rzadko konflikty kończą się ugodą. Żeby współpraca między firmami nie kończyła się w sądzie, zawsze warto załagadzać sytuację i w miarę możliwości godzić się na ustępstwa. Składanie pozwu i spotykanie się w sądzie powinno być ostatecznością. Przedsiębiorca powinien znać i umieć stosować zasadę spotykania się w połowie drogi. Prawdą jest, że nie zawsze jest to możliwe, wszystko bowiem zależy też od dobrej woli drugiej strony. Ugodowe rozwiązywanie spraw powinno się rozpoczynać od negocjacji między pracownikami, którzy umowę zawierali w imieniu firm, następnie na wyższym szczeblu, a dopiero na końcu, kiedy już nie będzie innego wyjścia – w sądzie.

Dbanie o interesy pracowników Dobry pracownik to taki, który doceniany jest przez swojego szefa, co ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w postaci wysokości wynagrodzenia czy różnego rodzaju pochwał, ale też w przestrzeganiu przez przedsiębiorcę przepisów zawartych w kodeksie pracy. Pracodawca nie musi zgadzać się na wszystkie terminy

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

urlopów proponowane i wnioskowane przez pracownika, tym bardziej warto o takowych uprzedzać szefa wcześniej. Zgodnie z  nowymi przepisami, każdy pracownik może wykorzystać zaległy urlop do września, a  nie jak to miało miejsce wcześniej – do marca. To może sprawić, że pracownik będzie chciał wziąć więcej dni urlopowych, połączyć dwa urlopy. Pomysł ten może nie spodobać się pracodawcy. Pracownicy powinni myśleć także o  sobie i  brać sprawy w swoje ręce, jeśli w firmie dzieje się coś niezgodnego z prawem. Jeśli pracodawca łamie prawo, bo chce zaoszczędzić, nie milcz, tylko domagaj się odpowiedniego traktowania. Jako dobry pracownik masz do tego prawo.

Faktury, faktury korygujące Spory dotyczące zalegania z płatnościami znajdujące wyraz na wokandzie szczecińskiego Sądu Okręgowego opierają się między innymi na dopuszczeniu dowodu z  dokumentów jakimi są chociażby faktury, w tym również faktury korygujące. W związku z planowanymi zmianami w fakturowaniu, związanymi z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, przestrzegamy przed stosowaniem owych przepisów. Sami przedsiębiorcy, a  także pracownicy zajmujący się kwestiami finansowymi w firmie powinni wiedzieć, co się zmienia i od kiedy zmiany wchodzą w życie, żeby się do nich stosować.

Ogólne przepisy prawa Przedsiębiorca powinien znać także inne regulacje prawne, włączając w to oczywiście najważniejszy akt prawny w naszym państwie, czyli Konstytucję, poprzez kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, jak i kodeks postępowania administracyjnego, na rożnego rodzaju rozporządzeniach, dotyczących specyfiki prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, skończywszy.

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmy w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

Zmiany na tak nr 5  

magazyn zmiany na tak nr 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you