Page 1

ကၽြႏ္ုပႏ ္ င ွ ့္ မိစၧာရြာ ( အပိုင္း ၁)

(၁) ကရင္ၿပည္နယ္ ဇြက ဲ ပင္ေတာင္ေၿခႏွင့္ မိင ု ္ ၂၀၀ မွ်ေ၀းေသာေနရာတြင္ လူသအ ူ ေရာက္အေပါက္နေ ဲ သာ ရြာ ကေလး တစ္ရြာ ရွေ ိ လသည္ ။ ရြာကေလး၏ မူလအမည္မွာ ေစာကလံု ရြာ ၿဖစ္၏ ။ အခ်ိနက ္ ာလ ၾကာၿမင့္ လာ ေသာ အခါ ေစာကလံုရာြ ကေလးအား မည္သတ ူ စ္ဥးီ တစ္ေယာက္ကမွ် ေစာကလံုရာြ ဟု မေခၚၾကေတာ့ပဲ မိစၧာရြာ ဟုသာ ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္ ။ စင္စစ္ မိစာၧ ရြာကို ၿခံဳၾကည္ရ ့ လွ်င္

လူသအ ူ ေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ခ်ိဳင့္၀မ ွ း္ ထဲတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿခင္း ၿဖစ္ၿပီး ရြာေတာင္ဖက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းေလးတစ္ခု ရွိ၏ ။ ထိစ ု မ္း ေခ်ာင္း ေလးကို ရြာသားမ်ားက ငွကမ ္ လြတေ ္ ခ်ာင္း

ဟုေခၚတြငၾ္ ကကုန၏ ္ ။ ေႏြရာသီႏင ွ ့္ ေဆာင္းရာသီတင ြ ္ တည္ၿငိမ ေ ္ အး ေဆးသေလာက္ မိးု ရာသီတင ြ ေ ္ ဒါမာန္ၾကီးစြာၿဖင့္ စီးဆင္းတတ္ေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေပၚမွ ၿဖတ္ပ်ံေသာ ငွကပ ္ င္

မလြတပ ္ ေ ဲ သရသည္ကုိ အစြဲၿပဳ၍ ငွကမ ္ လြတ္ေခ်ာင္းဟု ေခၚၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ရြာ၏အေနာက္ဖက္တင ြ ္ ေတာၾကီး မ်က္မည္းသာရွ၍ ိ အေရွဖ ႔ က္တြငမ ္ ူ ကိင ု း္ ပင္မ်ားစိက ု ပ ္ ်ိဳးၿခင္းကို လုပက ္ င ို ္ၾကေလသည္ ။

ရြာေၿမာက္ ဖက္တင ြ မ ္ ူ ၾကီးမားလွေသာ ေတာင္စယ ြ ္ေတာင္တန္းမ်ားၿဖင့္ ၿပည္ႏ ့ က ွ လ ္ ွ်က္ရေ ွိ ပသည္ ။ ထိၿု မင္ကင ြ း္ မ်ားသည္ မိစာၧ ရြာအား အေပၚမွ စီးၾကည္လ ့ ်ွ င္ ခ်ိဳင္၀ ့ မ ွ း္ ပတ္လည္တင ြ ္ ၿမင္ရေသာ အရာမ်ားေပတည္း ။

ထူးဆန္းသည္မာွ မိစာၧ ရြာတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမရွိေပ ။ ဘုနး္ ၾကီးေက်ာင္းမရွ၍ ိ အၿခားဘာသာ ကိုးကြယ္ သလား ဟု ေမးရေအာင္လည္း မည္သည္က ့ းို ကြယပ ္ ေ ူ ဇာ္ပသမႈမွ မရွေ ိ ပ ။ ပကတိ အရိးု ခံလမ ူ ်ားသာ

ၿဖစ္ၾကေလ ၏ ။ ေစာကလံရ ု ာြ ေလးအား မိစၧာရြာဟု အမည္တင ြ ေ ္ စေသာ အရာမ်ားကား ဤသိတ ု႔ ည္း ...။ (၂)


ညအေမွာင္ယက ံ ား မဟူရာ ပိတက ္ ားခ်ပ္ၾကီးႏွယ.္ . ။ ပိန္းပိတေ ္ အာင္မဲေမွာင္ေန၏ ။ မိစၧာရြာေလးတြင္

လူသံ မဆုထ ိ ားႏွင့္ ေခြးအူးသံ ပင္မၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတဆ ္ တ ိ ၿ္ ငိမသ ္ က္လန ြ ္းေန၏ ။ ညဥ္င ႔ က ွ ္ ေအာ္သံ မ်ားကိက ု ား တခါတရံမသ ွ ာ ၾကားရတတ္၏ ။ ထိုအခိက ု ္ ရြာအလယ္ေခါင္တင ြ ္ အေမွာင္ထက ု ခ ို င ြ း္ ၍ မီးတုတမ ္ ်ား ကိင ု ္ေဆာင္ထားၾကေသာ ရြာသားငါးဦးတိသ ု႔ ည္ ၀ါးလံုးမ်ားကို လွ်ိဳ၍

လူေသအေလာင္းတစ္ေလာင္းကို ထမ္းကာ ရြာေၿမာက္ဖက္သု႔ိ ဦးတည္၍ သြားေန၏ ။ " ေသခ်ာထမ္းပါကြာ ဖိုးခြားရ မင္းဟာက တၿဖည္းၿဖည္းေလးလာၿပီ " " ေအးကြ ေစာလြငရ ္

ဒီအေလာင္းကလည္း တၿဖည္းၿဖည္းေလးလာတယ္ကြ သြကသ ္ က ြ ေ ္ လး ေလ်ာက္ရ ေအာင္ ကြာ " အထက္ပါအသံမ်ား ၾကားရၿပီးေနာက္ ေၿခသံမ်ားမွ အပမည္သည္အ ့ သံမွ် မၾကားရေတာ့ေပ ။ မိစာၧ ရြာတြင္ သခ်ၤိဳင္းကုနး္ မရွၿိ ခင္း ပင္ၿဖစ္၏ ။ ရြာသားမ်ားသည္ လူေသလွ်င္ ရြာ၏ ေၿမာက္ဖက္တြငရ ္ ေ ွိ သာ ေတာင္စယ ြ ္ ေတာင္ကလပ္မ်ားေပၚတြင္ ငွကစ ္ ာအလိင ု႔ ာွ အေလာင္းမ်ားကို လာ၍ ပစ္ၾကေလ၏ ။ ယခုလည္း ရြာထဲရွိ လူေသ အေလာင္းတစ္ေလာင္းအား ညဖက္ၾကီးသြား၍ ပစ္ၾကဟန္တ၏ ူ ။ တၿဖည္းၿဖည္းႏွင့္

ေတာင္ကလပ္မ်ားႏွင့္ နီးလာ ေလသည္ ။ ရြာသားတစ္ဥးီ က အေလာင္းတင္ရန္ ေတာင္ကလပ္အား လိက ု လ ္ ၾံ ကည္ရ ့ ွူေလသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေက်ာက္ ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ လူအရိးု စုမ်ားကို အမ်ားအၿပားေတြရ ႔ ေလသည္ ။

" ကဲဖးို ေခြးေရ ဒီကသ ုိ ယ္လာေဟ့ ဒီမွာ လြတတ ္ ယ္ ဒီေနရာမွာပဲ ထားခဲမ ့ ယ္ေဟ့ " " ဟုတက ္ ဲ့ ဟုတက ္ ဲ့အဘ " ေၿပာေၿပာဆိဆ ု ို ရြာသားေလးေယာက္သည္ အေလာင္းၾကီးအား မႏိင ု တ ့္ ႏိင ု ထ ္ မ္း၍ ေတာင္ကလပ္ေပၚတြင္ တင္ လိက ု ္ ေလသည္ ။

" အားပါး အေတာ္ေလးသကြာ ၂ ေယာက္စာမိထ ု႔ င္တယ္ကြ " " ေအးကြာ နန္းမူသနားပါတယ္ သူခ ႔ မ်ာ မီးမဖြားႏိင ု လ ္ သ ို႔ ာ ေသရရွာတာ အသက္ကၿဖင့္ ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသး တယ္ " ထိသ ု ုိ႔ေၿပာဆိုၿပီးေနာက္ ဖိးု ခြားက အေလာင္းအားၾကည္လ ့ က ို ္ရာ " ေအာင္မေလး " " ဘာၿဖစ္တာလည္းဟ " " ဟိ.ု ..ဟိုမွာ မ်က္လးံု ၾကီးပြင့္ေနတယ္ " " အာကြာ ဒါမ်ား အဆန္းလုပလ ္ ို႔ ၿပန္ပတ ိ လ ္ က ို ္ရသားနဲ႔ "

ေၿပာသာေၿပာလိက ု ္ရေသာ္လည္း ေစာလြင္ေက်ာရိုးတေလ်ာက္ ၾကက္သးီ ထသြားမိေလ၏ ။ အေလာင္းကို ေနရာ တက်ထားၿပီး ငါးေယာက္သား ၿပန္လည ွ ထ ့္ က ြ လ ္ ာခဲ၏ ့ ။ ခပ္လမ ွ း္ လွမး္ အေရာက္တင ြ ္

ေနာက္မအ ွ သံၾကား၍ ငါး ေယာက္သား ၿပိဳင္၍ လွည့ၾ္ ကည္လ ့ က ို ္ရာ အေလာင္းေကာင္ၾကီးကို စားေသာက္ေနဟန္ရေ ွိ သာ မဲမဲ သ႑ာန္ ၾကီးကို ေတြလ ႔ က ို ၾ္ ကရေလေတာ့သည္ ။ " သ...သရဲ... ေအာင္မေလး... သရဲဗ်ိဳ႕... သရဲေၿခာက္တယ္ဗ်ိဳ႕.." " ကယ္ၾကပါဦးဗ် သ...သရဲ "


အသံမ်ိဳးစံေ ု အာ္ဟစ္ၿပီး ငါးေယာက္သား ရြာဖက္ဆသ ီ ု႔ိ ဦးတည္ေၿပးလႊားလာခဲ၏ ့ ။ ရြာသိေ ု႔ ရာက္ေသာ္ ေမာပန္း ေနၿပီၿဖစ္၍ ေတာ္ေတာ္ႏင ွ ့္ စကားမေၿပာႏိင ု ေ ္ သး ။ အေမာေၿပေတာ့မွ သူတထ ု႔ိ တ ဲ င ြ ္

အသက္အၾကီးဆံးု အဘဦး ဟန္သာက အက်ိဳးအေၾကာင္းေၿပာၿပေလသည္ ။ တစ္ၾကိမတ ္ စ္ခါမွ် မၾကံဳဖူး၍ ရြာသားမ်ားစိတထ ္ တ ဲ င ြ ္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ႏွင့္ ေတြးေတာေၾကာက္ရက ြ႔ံ န ု ၾ္ ကေလေတာ့သည္ ။ ရြာပတ္၀န္းက်င္တင ြ က ္ ား အေမွာင္ထသ ု ည္ တိတ ဆ ္ တ ိ ္ စြာ ဆက္လက္ၾကီးစိုးလွ်က္.... ။ (၃) နံနက္မးို လင္းသည္ႏင ွ ့္ ရြာသူၾကီးက သရဲေၿခာက္ခရ ံ ေသာ ရြာသားငါးေယာက္အား ေခၚေဆာင္လွ်က္ ရြာေၿမာက ဖ ္ က္ရွိ ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ရွရ ိ ာသို႔ သြားေရာက္ၾကည္ရ ့ ၾွူ ကေလသည္ ။ ဘုရား...ဘုရား.... သူတု႔ိ ညက တင္ထား ခဲေ ့ သာ အေလာင္းေကာင္ၾကီးက လတ္တေလာအသားမ်ားကို ႏႊာ၍ စားေသာက္ထားသည့္ႏယ ွ ္ ။ အရိးု စုေလး သာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္ ။ ေသြးမ်ားကား

ၿမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရႊဲစေ ို န၏ ။ လူေသထားသည္မွာ ၂၄ နာရီ မၿပည့္ေသး၍ ေသြးမ်ားက ခဲမေနပဲ အိင ု ထ ္ န ြ း္ ေနတုန္းရွေ ိ သးသည္ ။ ရြာသားမ်ားလည္း အေၿဖရွာမရပဲ ညည္းၿငဴၾကေလသည္ ။ " ေအးကြ တိရ ု႔ ြာမွာ ဒါမ်ိဳးတစ္ခါမွ အရင္တန ု း္ ကမ ၿဖစ္ဖူးပါဘူး ငွကစ ္ ားရေအာင္လည္း ဒီေလာက္ ၿမန္ၿမန္ကန ု ႏ ္ ိုငမ ္ ယ္မထင္ဘးူ ..ကဲ ငါတို႔ ၿပန္ရေအာင္ေဟ့ "

အၿပန္လမ္းက တိတဆ ္ တ ိ ေ ္ ၿခာက္ေသြလ ႔ ြန္းေန၏ ။ သူတထ ို႔ က ြ ခ ္ ြာသြားရာသို႔ မ်က္လုးံ နီနၾီ ကီးတစ္စက ံု ေခ်ာင္း ေၿမာင္း ၾကည္ရ ့ ေ ွူ နသည္ကမ ုိ ူ ရြာသားမ်ား မသိလက ုိ ပ ္ ါေခ် ။ ေႏြေခါင္ေခါင္မို႔ အပူကား တလွ်ပ္လ်ွ ပ္ႏွငအ ့္ စြမး္ ကုနပ ္ ၿူ ပင္းေန၏ ။ ေရာ္ရက ြ ၀ ္ ါတိက ု႔ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားဆီမွ တ ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္ ေၾကြဆင္းလွ်က္ ရွက ိ န ု ၏ ္ ။

" အား..ဗိက ု ေ ္ အာင္တ ့ ယ္အေမေရ..လုပပ ္ ါဦး " " ဟဲ့ နင္မခ်စ္ဥ ၿပဳတ္ရည္ေသာက္ထားတယ္မဟုတလ ္ ား တကတည္း " " အား..မေနႏိုငေ ္ တာ့ဘူး အေမရ ဗိက ု က ္ ထိးု ေအာင္လ ့ ာၿပီ အန္လည္း အန္ခ်င္တယ္..ေ၀ါ့.."

ေၿပာေၿပာဆိဆ ု ို အန္ခ်လိက ု ေ ္ သာ သမီးၿဖစ္သူ ေအးေမေၾကာင့္ အေမၿဖစ္သူ စိတပ ္ ပ ူ န္သာြ းသည္ ။ ခက္သည္က သူတရ ု႔ိ ြာ တြင္ ဆရာ၀န္မဆုထ ိ ားႏွင့္ ေဆးမွဴးပင္ အေရာက္အေပါက္နည္းလွေသာ အလြနေ ္ ခါင္သည့္ ရြာပင္ ၿဖစ္သည္ ။

" ဟဲေ ့ အးေမ...နင္ ဟိတ ု ေန႔က ေဒၚအုဇ ိ ာနဲ႔ ရန္ၿဖစ္ထားတယ္ဟတ ု ္ မဟုတမ ္ ွ လြေ ဲ ရာ ညည္းကို ဟိက ု ၿပဳစား လိက ု ၿ္ ပီ ထင္တယ္ ငါအတန္တန္မွာထားရဲ႕နဲေ ႔ အ.. ဟိတ ု ေလာကတင္ သူနဲ႔ မတည္တ ့ ဲ့ နန္းမူေတာင္ မီးမဖြားႏိင ု ္ လို႔ ေသသြားတာ ဘာၾကာေသးလိတ ု႔ ုန္း ညည္းေအ မၿဖစ္ေသးပါဘူး သူက ႔ ို

သြားေတာင္းပန္လက ို ္ " " အို ဒီအဖြားၾကီးကို ဘာလို႔ ေတာင္းပန္ရမွာတုနး္ မေတာင္းပန္ႏင ို ပ ္ ါဘူး "


စိတပ ္ ပ ူ န္စာြ ေၿပာေနေသာ မိခင္ၿဖစ္သက ူ ုိ ၿပန္လည္ေၿပာဆိရ ု င္း သူမအန္ထားေသာ ေအာက္ကို ငံၾု႔ ကည္လ ့ က ို ေ ္ တာ့ " အား..." စူးရွစာြ ေအာ္လက ို ေ ္ သာ အသံေၾကာင့္ မိခင္ၿဖစ္သက ူ ေၿပးၿပီး လာၾကည္ေ ့ လသည္ ။ " ဟဲ့ ...ဆံပင္ခ်ည္ေတြပါလား ေအာင္မေလး ကယ္ၾကပါဦးေတာ့ " ေအာ္ဟစ္လက ို ေ ္ သာ အသံေၾကာင့္ အိမန ္ းီ နားခ်င္းမ်ား လာေ၇ာက္ၾကည္ရ ့ ၾွူ ကရာ ခဏတြငး္ ပင္ လူအပ ု ၾ္ ကီး ၿဖစ္သြားေလသည္ ။

" ဟဲ့ ၿပဳစားခံရတာ ဟဲ့ " " ေဒၚအိဇ ု ာၾကီး လက္ခ်က္ ၿဖစ္မာွ ေပါ့ေအ " " အိေ ု အ သူက အဲဒေ ီ လာက္ေတာင္စြမး္ လိလ ု႔ ား " " စြမ္းလိပ ု႔ ဲ နန္းမူ ကိယ ု ္၀န္ၾကီးနဲ႔ ေသသြားတာ မေတြဘ ႔ းူ လား " ရြာသူရာြ သားမ်ားကား တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေၿပာဆိၾု ကကုန၏ ္ ။ ထိသ ု ို႔ ၿဖင့္ ရက္မ်ားက တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ ကုနဆ ္ းံု လာခဲသ ့ ည္ ။ တစ္ပတ္တတ ိ ၿိ ပည္ေ ့ သာေန႔တင ြ ္ ေအးေမ တစ္ ေယာက္ကား ဗိက ု ္အလြနအ ္ မင္းေအာင္က ့ ာ ေသြးမ်ားဆင္းၿပီး

အသက္ပါဆံးု ရေလေတာ့သည္ ။ ရြာသူရြာ သားမ်ား၏ စိတထ ္ တ ဲ ြငက ္ ား စုန္း ၊ ကေ၀ အတတ္

ၿပဳစားၿခင္းအတတ္ကို အလြနအ ္ မင္း ယံၾု ကည္ သြားၾက ေလေတာ့သည္ ။ ရြာထဲတြင္ ၿပဳစားၿခင္းအတတ္ကုိ တက္ၾကသူမ်ားမွာ ေဒၚအိဇ ု ာတစ္ဥးီ တည္း မဟုတေ ္ ပ ။ လူ ၁၀ ေယာက္ခန္မ ႔ ်ွ စုနး္ အတတ္ကို

တတ္ေၿမာက္ၾကသည္ဟု အယူရၾိွ ကေလသည္ ။ ထိသ ု ို႔ စုနး္ အတတ္ကို တက္သူ မ်ားႏွင့္ ရန္မၿဖစ္ရေအာင္ ေနၾကရေလသည္။ ထိသ ု မ ို႔ ဟုတပ ္ ါက အသက္ဆုးံ ရွဳံ းသည္အထိ ၿဖစ္ႏင ို ္ေပ သည္ ။ တခါကလည္း ေအးေမေသဆံးု ၿပီး ေနာက္ ၃ ရက္ေၿမာက္ေန႔တင ြ ္ ရြာထဲရွိ ေဒၚသူဇာႏွင့္ ကိုဖိုးေခြးတို႔ စကားမ်ား

ရန္ၿဖစ္ၾကေလသည္။ ေဒၚသူဇာကား ေအာက္လမ္းပညာကို တဖက္ကမ္းတက္သည္ဟု အယူရၾွိ က

ေလသည္ ။ ထိသ ု စ ို႔ ကားမ်ားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တင ြ ္ ကိဖ ု းို ေခြးကား ပိးု ထိ၍ ေသဆံးု ရေလ၏ ။ ဤသုိ႔ လူမ်ား တစတစ ေသဆံုးဖန္မ်ားလာေသာအခါ ေစာကလံရ ု ာြ ကေလးအား လူမ်ားက မိစာၧ ရြာဟု ေခၚတြငၾ္ က ကုနေ ္ လ ေတာ့သည္ ။ (၄) အထက္ပါ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား ၿဖစ္ပ်က္ၿပီး ႏွစလ ္ ခန္ၾ႔ ကာေသာအခါတြင္ မိစာၧ ရြာသို႔ လူႏစ ွ ဥ ္ ီး ေရာက္ရလ ွိ ာ ေလသည္ ။ တစ္ဥးီ မွာ ေဒါက္တာ ႏိင ု ေ ္ ဇာ္ၿဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဥးီ မွာ ကၽြႏပ ္ု ္ပင္ ၿဖစ္ေလသည္။ ေဒါက္တာ

ႏိင ု ေ ္ ဇာ္မွာ အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ဥးီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္မ်ားေပါမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ၾကီးၿပၾကီးမ်ားတြင္ မေနပဲ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားသို႔ လွညလ ့္ ည္ေဆးကုေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဥးီ ၿဖစ္ေပသည္ ။


ေဒါက္တာႏိင ု ္ေဇာ္မွာ စြနစ ္႔ ားသြား လာရၿခင္းကို လြနစ ္ ြာ ၀ါသနာပါလွၿပီး တိက ု ရ ္ ည္ခက ို ရ ္ ည္ႏင ွ ့္ ၿပည္စ ့ ေ ံု သာ လြနစ ္ ြာ ဗဟုသတ ု ႏွင့္ ၿပည္စ ့ ေ ံု သာ ၊ ေယာကၤ်ား ပီသလွေသာ ကိယ ု ခ ္ ႏၶာအခ်ိဳးအစားကို

ပိင ု ဆ ္ ိုငထ ္ ားသူၿဖစ္၏ ။ သူသည္ လူနာႏွငေ ့္ တြလ ႔ ွ်င္ ႏူးည့ံ ေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဥးီ ၿဖစ္ၿပီး ရန္သႏ ူ င ွ ့္ ေတြလ ႔ ်ွ င္ ရက္စက္တတ္ေသာ က်ားရဲတစ္ေကာင္ အသြငရ ္ ွိ ေလသည္ ။ ကၽြႏ္ုပသ ္ ည္ကား

ထူးဆန္းအံၾ့ သဖြယရ ္ ာမ်ားကို ၀ါသနာပါလြန္းသည္ ၿဖစ္၍ ေဒါက္တာႏိင ု ေ ္ ဇာ္ႏွင့္ အတြမ ဲ က ိ ာ

ၿမန္မာၿပည္တစ္၀မ ွ း္ လွညလ ့္ ည္သာြ းလာေနၾကၿခင္း ၿဖစ္၏ ။ ထုၿိ႔ ပင္ ကၽြႏပ ္ု သ ္ ည္လည္း စြနစ ္႔ ား၀ံေ ့ သာ ရဲရင့္ လွေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဥးီ ၿဖစ္သည္ကမ ုိ ူ အထူးေဖာ္ၿပရန္လမ ုိ ည္မထင္ေပ ။ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ ေရာက္ေရာက္ၿခင္း မိစၧာရြာကေလးအား တိတဆ ္ တ ိ ေ ္ ၿခာက္ေသြေ ႔ နေလ၏ ။ ထိုအခိက ု ္ လူေလး ေယာက္မာွ ေစာင္ႏွင့္ ပတ္ထားေသာ အရာတစ္ခက ု ို ၀ါးၿဖင့္ လွ်ဳိ ထမ္းကာ ရြာေၿမာက္ပင ို ္းသို႔

သုတသ ္ တ ု ္ သုတ္ သုတ္ ေလ်ာက္သြားေလ၏ ။ ကၽြႏပ ္ု တ ္ လ ုိ႔ ည္း လမ္းဖယ္ေပးလိက ု ၿ္ ပီး ရြာလူၾကီးအိမသ ္ ို႔ ေမးၿမန္းစံုစမ္းၿပီး သြား ေရာက္ၾကေလသည္ ။ ရြာလူၾကီးကား သေဘာမေနာေကာင္းေသာ လူၾကီးတစ္ဥးီ ၿဖစ္ေလသည္။ နာမည္မွာ ဦးထြန္းလူၿဖစ္၏ ။ " ဒီလပ ို ါ သူၾကီး ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ႏွစေ ္ ယာက္က နယ္လည ွ ေ ့္ ဆးကုေနတဲ့ ဆရာ၀န္ႏစ ွ ္ဥးီ ပါ ေနာက္ၿပီး ေတာ

ေတာင္ ေရေၿမ သဘာ၀ေတြကို ေလ့လာခ်င္ၾကတာနဲ႔ ခရီးထြကေ ္ နၾကတာပါ ကၽြနေ ္ တာ္တက ို႔ ို ဒီရာြ ေလးမွာ ေခတၱခဏ တည္းခို ခြင့္ ၿပဳပါခင္ဗ်ာ " " ေအးဗ်ာ ဆရာတို႔ ေရာက္လာတာၿဖင့္ က်ဴပ္ေတာ့ သိပအ ္ ားရွတ ိ ာပဲ ဒီရာြ ေလးကို လူေတြက မိစာၧ ရြာလို႔

ေခၚၾက တယ္ စုန္းကေ၀ ၿပဳစားတာေတြ မ်ားတယ္ဆၿုိ ပီး ေတာ္ရလ ံု ေ ူ တြ မလာ၀ံၾ့ ကဘူးဆရာ အင္း.. .ေၿပာ ရမွာေတာ့ အားနာပါတယ္ ဆရာေလးတို႔ရယ္ လူနာေတြကလည္း အခုတေလာ တအားမ်ားလာတယ္

ေနာက္ထးူ ဆန္းတာ ေတြ လည္း ၾကံဳေနရတယ္ဆရာ " " ဆိစ ု မ္းပါဦး သူၾကီးရဲ႕ ဘယ္လထ ုိ းူ ဆန္းတာတုနး္ " "ဒီလဗ ုိ ် အခုတေလာ ရြာေၿမာက္ဖက္က ေတာင္ကလပ္ေတြမာွ လူေသအေလာင္းေတြ ေပ်ာက္

ေပ်ာက္ေန တယ္ ဗ်ေနာက္ၿပီး ရြာေၿမာက္ပင ို ္းက ညိဳေအးရဲ႕ သားေလးလည္း ေပ်ာက္သြားတယ္ဗ် အခုထိ ရွာမေတြေ ႔ သးဘူး " " ဟုတက ္ ပ ဲ့ ါသူၾကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏင ို ဆ ္ ံုး အကူအညီေပးပါ့မယ္ ခင္ဗ်ာ " ကၽြႏ္ုပက ္ ေၿပာလိက ု ေ ္ သာအခါ သူၾကီးက အလြန္အမင္း ၀မး္သာကာ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ တည္းခိုရန္ ရြာထဲရွိ အိမအ ္ လြတ္ တစ္လးံု သို႔ ပိေ ု႔ ဆာင္ေပးေလသည္ ။

" ကဲ ..ကိသ ု က္တန္ေ ႔ ရ ဒီညေတာ့ ေတာင္ကလပ္ေတြေပၚက အေလာင္ေတြကိစၥ သြားၿပီး စံစ ု မ္းရေအာင္ဗ်ာ ေန႔လယ္ က လူတစ္ဥးီ သြားပစ္ထားတယ္ဆေ ုိ တာ့ ဒီည သြားၾကည္ရ ့ င္ အေၿဖတစ္ခခ ု ုေတာ့ ေတြ႔မွာပဲဗ် " ဟု ေဒါက္တာႏုင ိ ေ ္ ဇာ္က လက္စြဲေတာ္ေသနတ္ကုိ တိက ု ခ ္ ၽြတရ ္ င္း ေၿပာေလရာ ကၽြႏု္ပက ္ " သြားၾကတာေပါ့ ကိႏ ု င ို ္ေဇာ္ရယ္ ကဲ ကၽြန္ေတာ္တလ ု႔ိ ည္း ခရီးပမ္းလာတယ္ဆုေ ိ တာ့ တေရးတေမာ အိပ္ လိက ု ္ ၾကရေအာင္ "


ဟုေၿပာလိက ု ္ေလသည္ ။ ထိေ ု႔ နာက္ ကၽြႏပ ္ု လ ္ ည္း အိမေ ္ ရွ႕၀ါး ကြပပ ္ စ္ေလးေပၚတက္၍ ဇရက္မင္းစည္းစိမက ္ ို ခံယူ လိက ု ေ ္ လေတာ့သည္ ။ ေႏြဥးီ ေလရူးကို ေက်ာ္လန ြ ၿ္ ပီး

မိးု ရာသီေရာက္လာေတာ့မည္ ၿဖစ္၍ ေကာင္းကင္တင ြ ္ သိပ၍ ္ မပူၿပင္းပဲ တိမမ ္ ်ားက အံဆ ု႔ င ို း္ ေန၏ ။ ေလတၿဖည္းၿဖည္းႏွင့္ အိပလ ္ က ို ရ ္ ာ မၾကာမီ အိပေ ္ ပ်ာ္ၿခင္း သို႔ ေရာက္ ေလေတာ့သည္ ။ (၅) ညေနရီတေရာ ႏြားရိင ု ္းသြငး္ ခ်ိနမ ္ ို႔ ေကာင္းကင္က လိေမၼာေ ္ ရာင္ဖက္သု႔ိ သန္းေန၏ ။ မၾကာမီေန၀င္ကာ ေလာ ကတစ္ခင ြ ္ အေမွာင္ဓါတ္က ၾကီးစိးု ေပေတာ့မည္ ။ ကၽြႏပ ္ု တ ္ လ ို႔ ည္း

စကားတေၿပာေၿပာႏွငေ ့္ လ်ာက္လာရာ မၾကာ မီ ေတာင္ကလပ္မ်ား ရွရ ိ ာသို႔ ေရာက္လာခဲေ ့ တာ့သည္ ။ ေနက လံးု ၀၀င္သာြ းၿပီ ၿဖစ္၏ ။ ထုေ ိ႔ နာက္ ေဒါက္တာ ႏုင ိ ေ ္ ဇာ္ကား သူ၏ ေသနတ္ကို အဆင္သင့္ ကိင ု ထ ္ ားၿပီး ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ရွရ ိ ာသို႔ တၿဖည္းၿဖည္းလွညလ ့္ ည္ ၾကည္ရ ့ ေ ွူ န၏ ။

အခ်ိဳ႕ေက်ာက္ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ လူေသအေလာင္းမ်ားပင္ မေတြရ ႔ ေတာ့ပဲ အရိးု စုမ်ားသာ

ေတြရ ႔ ေလသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေက်ာက္ေတာင္မ်ားအေပၚတြငမ ္ ူ အရိုးပင္မေတြရ ႔ ေတာ့ေပ ။ ထိအ ု ခိက ု ္ အစြနဖ ္ က္ရွိ ေက်ာက္ကလပ္ေပၚတြင္ မဲမသ ဲ ႑ာန္ တစ္ခက ု ို ေတြလ ႔ က ို ္ရ၍ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ ကား တိးု ကပ္၍

သြား ၾကည္ၾ့ ကေလသည္ ။ ေက်ာက္ကလပ္ေပၚတြငတ ္ င္ထားေသာ အရာမွာကား အေလာင္းေကာင္ၾကီးပင္ ၿဖစ္ေလ၏ ။ ထိုအေလာင္းေကာင္ၾကီးကား အတြငး္ ကလီစာမ်ား မရွေ ိ တာ့ေခ်ၿပီ ။ အူမ်ားပြငထ ့္ က ြ ၍ ္ တစ္စတ ုံ စ္ဦးက စားထားသကဲသ ့ ို႔ ရုပပ ္ ်က္ဆင္းပ်က္ ၿဖစ္ေနေလ၏ ။ ထိုအခိက ု ္ ကၽြႏု္ပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ ေက်ာဖက္မွ အသံဗလံမ်ား ၾကားလိက ု ရ ္ ၍ ႏွစဥ ္ းီ သား ေက်ာက္ေဆာင္အကြယသ ္ ို႔

အၿမန္ပန ု း္ ေနလိက ု ရ ္ ေလသည္ ။ အလိ.ု ...ၿမင္လက ုိ ရ ္ ေသာ ၿမင္ကြငး္ ကား အလြနပ ္ င္ ေအာ့ႏလ ွ းံု နာဖြယ္ရာ ေၾကာက္မက္ဖယ ြ ္ ေကာင္းလွေတာ့သည္ ။ အပိင ု း္ (၂)ကို ဆက္လက္ ေစာင္ေ ့ မွ်ာ္ ဖတ္ရူၾွ ကပါရန္ ။

ကၽြႏ္ုပႏ ္ င ွ ့္ မိစၧာရြာ ( ဇတ္သမ ိ း္ ပိင ု း္ )


မဲမသ ဲ ႑ာန္ၾကီးသည္ လူအ ႔ ရပ္ထက္ လြနစ ္ ြာ ၿမင္မ ့ ားထြားၾကိဳင္းၿပီး ခႏၶာကိယ ု တ ္ စ္ခလ ု ံုးက အဖုအပိမမ ့္ ်ား ထြက္ ေနေလ၏ ။ မ်က္ႏွာကလည္း အထြတအ ္ ထြတ္ႏင ွ ့္ ေၾကာက္မက္ဖယ ြ ္ရာ သ႑ာန္ရေ ွိ လသည္ ။

ထိမ ု ႏုသာ လူဘ ႔ ီ လူးၾကီးက အေလာင္းေကာင္ၾကီးအား ဓါးႏွင့္ စိနေ ္ ၿပနေၿပ ခြာယူစားေသာက္ေနေလသည္ ။ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ ီး လည္း ဆက္လက္၍ မပုနး္ ေအာင္းေတာ့ပဲ လူဘ ႔ လ ီ းူ ၾကီးရွရ ိ ာသို႔ ထြကလ ္ က ုိ ေ ္ လေတာ့သည္ ။ " ေဟ့ ရပ္လက ုိ ္ စမ္း ခင္ဗ်ားဘယ္သလ ူ ည္း မလႈပန ္ ဲ႔ " ေဒါက္တာ ႏုိငေ ္ ဇာ္က ေသနတ္ႏင ွ ့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ိနရ ္ င္းေၿပာေလသည္ ။ လူဘ ႔ လ ီ းူ ၾကီးကား လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္ ၄င္း၏ ဓါးႏွင့္ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ရွရ ိ ာသို႔ ပစ္ေပါက္လက ို ေ ္ လသည္ ။ " ၀ွစ္ " " ဒိင ု း္ " ဓါးပစ္လက ုိ ေ ္ သာ အသံႏင ွ ့္ ေဒါက္တာ ႏိုငေ ္ ဇာ္၏ ေသနတ္သတ ံ မ ု႔ိ ာွ တစ္ထပ္တည္း က်သြားေလသည္ ။ (၆) ေဒါက္တာႏိင ု ္ေဇာ္ပစ္လက ုိ ေ ္ သာ က်ည္ဆမ ံ ာွ လူဘ ႔ လ ီ းူ ၾကီးအား ထိသြားဟန္တန္သည္ ။ လူဘ ႔ လ ီ းူ ၾကီးမွာ ယိင ု ္ ထြက္ သြားၿပီး ေနာက္ ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ေနာက္ဘက္ ပုနး္ ေအာင္း

ေပ်ာက္ကယ ြ သ ္ ာြ းေလေတာ့သည္ ။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏစ ွ ဥ ္ းီ လည္း အေမွာင္ထတ ဲ င ြ ္ ရန္သအ ူ ား ဆက္လက ုိ ၿ္ ခင္းသည္ လြနစ ္ ြာ မိက ု မ ္ လ ဲ သ ွ ည္ဟု ယူဆကာ တည္း ခိုရာ အိမသ ္ သ ို႔ ာ ၿပန္ခေ ဲ့ လေတာ့သည္ ။ " ဒီေကာင္ၾကီးက လွ်င္ေတာ့ အေတာ္လွ်င္တယ္ဗ် ဒီေကာင္က ့ ို ထိသာြ းတာေတာင္ ေပ်ာက္သြားတယ္ ေတာက္ .. တစ္ခ်က္တည္း မထိလက ို တ ္ ာ နာတယ္ဗ်ာ " " ဟုတတ ္ ယ္ဗ်ိဳ႕ ကိႏ ု ိုငေ ္ ဇာ္ေရ ေနာက္တစ္ခါဆိရ ု င္ေတာ့ ဒီေကာင္ၾကီးကို အပိင ု ဖ ္ မ္းရမယ္ဗ် "


ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ လည္း ေၿပာေၿပာဆိဆ ု ုိ အေတြးနယ္ခ်ဲေ ႔ နမိေလေတာ့သည္ ။ ညက အိပေ ္ ရးပ်က္သြားေသာေၾကာင့္ ေနအေတာ္ၿမင္မ ့ ွ ၂ ေယာက္သား ႏိးု လာၾကေလသည္ ။ ထိအ ု ခိက ု ္ " ကယ္ၾကပါဦးဗ်ိဳ႕ ဒီမွာ ေထြးညိဳ သတိလစ္သာြ းလိဗ ု႔ ်ိဳ ကယ္ၾကပါဦး " စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာလိက ု ေ ္ သာအသံသည္ ကၽြႏပ ု္ တ ္ ို႔ တည္းခိရ ု ာ အိမမ ္ ွ ၂ အိမေ ္ က်ာ္ေလာက္ ၿဖစ္သည္ဟု ခန္မ ႔ န ွ ္း ရေလသည္ ။ သိႏ ု႔ င ွ ့္ ကၽြႏု္ပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ လည္း အိမေ ္ ပၚမွ အၿမန္ဆင္းကာ အသံလာရာဆီသို႔ ေၿပးထြက္ ခဲၾ့ ကေလေတာ့သည္ ။ အသံလာရာဆီကို ေရာက္ေတာ့ လူမ်ားက ၀ိင ု ္းအံ၍ ု ၾကည္ေ ့ နၾကေလသည္ ။ " ကဲကဲ ခဏေလာက္လမ္းဖယ္ေပးပါခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ပါရေစ " ကၽြႏု္ပက ္ ေၿပာေၿပာဆိဆ ု ို လူအပ ု ထ ္ သ ဲ ို႔ ေၿပး၀င္လက ို သ ္ ည္ ။ လူအုပၾ္ ကီးက ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ အား လမ္းဖယ္ ေပးၾကေလသည္ ။ သတိလစ္ေသာ မိနး္ ကေလးအား စမ္းသပ္ၾကည္လ ့ က ို ေ ္ သာအခါ အသက္ေပ်ာက္ေနၿပီ ၿဖစ္သည္ ။ ေဒါက္တာႏိုငေ ္ ဇာ္က " အင္းဗ်ာ စိတေ ္ တာ့ မေကာင္းပါဘူး လူနာက အသက္မရွေ ိ တာ့ပါဘူး ဘယ္လုၿိ ဖစ္တာလည္း ေၿပာပါဦးဗ်ာ "

" ဗ်ာ..ၿဖစ္မွ ၿဖစ္ရေလ ညီမေလးရယ္ ..ဒီလပ ို ါဗ်ာ ေထြးညိဳက လြနခ ္ တ ဲ့ ဲ့ ႏွစရ ္ က္ထက ဲ ဗိက ု ္ အရမ္း ေအာင့္ ေနပါတယ္ ။ ဆရာေလးတိက ု႔ ို သြားၿပဆိေ ု တာ့လည္း ရွကလ ္ ု႔ိ မၿပရဲဘးူ တဲ့ ဒီမနက္ၾကေတာ့ ၀မ္းေတြလည္း အရမ္း သြားပါတယ္ ၀မ္းသြားေတာ့ ဆံပင္ခ်ည္ေတြလည္း ပါလာပါတယ္ ဗိက ု လ ္ ည္း အရမ္းေအာင္ၿ့ ပီး ေသြးေတြလည္း ၿမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆင္းပါတယ္ ဒါနဲ႔ သူလည္း ဗိက ု က ္ ို ဖိၿပီး

သတိလစ္သာြ းရတာပါခင္ဗ်ာ " " အင္း ၿဖစ္မွ ၿဖစ္ရေလဗ်ာ မရွကသ ္ င္တ ့ ဲ့အရာကို မွဗ်ာ.." " ေတာက္..ဒါ ဟို မိနး္ မၾကီးလက္ခ်က္ပဲ ၿဖစ္ရမယ္ ဒင္းၿပဳစားလို႔ ဆံပင္ခ်ည္ေတြ ပါတာၿဖစ္ရမယ္ " " ကဲ ကဲ..ခဏေလး

ေနပါဦးဗ်ာ ဘာေၾကာင္ေ ့ သရသလဲဆတ ို ာ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ ေဖာ္ထတ ု ေ ္ ပးပါ့မယ္ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတိဖ ု႔ က္ က တစ္ခက ု ည ူ ရ ီ မယ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဒီမန ိ း္ ကေလးက ဘာေတာ္သလဲဗ် " " ကၽြန္ေတာ့္ ညီမ ၀မ္းကြပ ဲ ါဆရာ " "

ကဲဒါဆို ကၽြနေ ္ တာ္တစ္ခေ ု ၿပာၿပမယ္ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ အမွနတ ္ ရားေပၚေအာင္ ေဖာ္ထတ ု ေ ္ ပးပါ့မယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီအေလာင္းကို ရင္ခြဲစစ္ေဆးဖို႔ (Post Modern ) လုပဖ ္ လ ို႔ ို္ပါတယ္ ...အဲဒါၿပဳလုပဖ ္ ို႔ ကၽြနေ ္ တာ္တက ို႔ ို ခြငၿ့္ ပဳပါ "

ရြာသားမ်ားအားလံးု အတန္ၾကာ တိတဆ ္ တ ိ သ ္ ြားၾက၏ ။ အတန္ၾကာမွ ေသဆံုးသူမန ိ ္းမပ်ိဳ၏ အစ္ကက ုိ " ခြငၿ့္ ပဳပါတယ္ ဆရာတို႔ ၾကိဳက္သလိလ ု ပ ု ပ ္ ါ အမွနတ ္ ရားကို သိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ "


ဟုေၿပာေလသည္ ။ သုႏ ိ႔ ွင့္ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ ီး ၊ ေသဆံးု သူမန ိ း္ ကေလး၏ အစ္ကို ၊ သူၾကီး ႏွင့္

ရြာသူရာြ သားအခ်ိဳ႔ တိက ု႔ ို ေခၚေဆာင္ကာ ရင္ခြဲစစ္ေဆးၿခင္း ( PM ) အား ရြာ၏ထံးု စံအရ ရြာထဲတင ြ ္ ၿပဳလုပရ ္ န္ မၿဖစ္ႏုင ိ ္ ေသာ ေၾကာင့္ ရြာ ေၿမာက္ဖက္ရွိ ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ရွိရာသို႔ အေလာင္းအားသယ္ေဆာင္ကာ ထြကလ ္ ာ ခဲေ ့ လ ေတာ့ သည္ ။ (၇) မြန္းတည့္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ၿဖစ္ေသာ္လည္း အပူရန ွိ က ္ ပူသင္သ ့ ေလာက္ မပူပဲ ေကာင္းကင္တစ္ခင ြ ္ အံဆ ု႔ င ို ္းကာ ေနသည္ ။ လူေသအေလာင္းအား ရြာေၿမာက္ဖက္ရွိ ေက်ာက္ကလပ္ၾကီးတစ္ခေ ု ပၚတင္၍ ကၽြႏ္ုပက ္ စတင္ၿပီး ရင္ခြဲစစ္ ေဆးၿခင္း (PM) ကို စတင္၍ ၿပဳလုပေ ္ လသည္ ။ ကၽြႏ္ုပ၏ ္ ဓါးသြားက

အေလာင္းေကာင္၏ ၀မ္းဗိက ု အ ္ လႊာမ်ားကို တစ္လာႊ ၿပီး တစ္လာႊ ၿဖတ္သန္းသြားေလသည္ ။ မၾကာမီ ၀မ္းဗိက ု အ ္ တြင္းမွ ပုပအ ္ က္အက္ အနံမ ႔ ်ားႏွငအ ့္ တူ အရည္မ်ား စီးက်လာသည္ ။ အရည္မ်ားကို

ဖယ္ရာွ းၿပီးသည္ႏင ွ ့္ ေတြလ ႔ က ို ရ ္ ေသာ ၿမင္ကြငး္ ေၾကာင့္ ရြာသားအားလံးု ၾကက္ေသေသသြားၾကသည္။ ၿမင္ကြငး္ ကား ၀မ္းဗိက ု ္အတြငး္ ရွိ သားအိမ္ ၊ သားဥ အိမႏ ္ င ွ ့္ အူနရ ံ မ ံ ်ားတြင္ ဆံခ်ည္မွ်င္မ်ား သြားမ်ား ၊

အရိးု မ်ား တြယက ္ ပ္ေနၾကၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္ ။ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ မွာ ထိၿု မင္ကြငး္ ကို ၿမင္လက ို ္ရမွ သက္ၿပင္း ခ်ႏိုငၾ္ ကေပသည္ ။ ရြာသားမ်ားကား လြနစ ္ ြာ ေၾကာက္ရ႕ြံ ထိတလ ္ န္႔ ေနၾကသည္ ၿဖစ္ရာ စကားပင္ မေၿပာႏိုငရ ္ ာွ ေပ ။ သိႏ ု႔ ွင့္ ေဒါက္တာႏိင ု ေ ္ ဇာ္က

" ကဲက.ဲ .ရြာသားမ်ားခင္ဗ်ား အခုဆရ ို င္ အေၿဖမွနက ္ ို သိရပါၿပီ အခုေတာ့ အေလာင္းကို ၿပန္ပတ ိ လ ္ က ို ရ ္ ေအာင္ ရြာ ေရာက္ေတာ့ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ ရွငး္ ၿပပါ့မယ္ " ဟုေၿပာလိက ု ္ေလသည္ ။ သိႏ ု႔ ွင့္ ကၽြႏပ ္ု လ ္ ည္း ရြာသားမ်ားကို ရွငး္ ၿပရန္ သားဥအိမက ္ ို ယူေဆာင္ၿပီး

၀မ္းဗိက ု က ္ ို ၿပန္ပတ ိ က ္ ာ ရြာ၏ ထံးု စံအတိင ု း္ ေက်ာက္ကလပ္ေပၚတြင္ တင္၍ ၿပန္ခၾဲ့ ကေလေတာ့သည္ ။ ရြာလူၾကီး၏ ႏွဳိ းေဆာ္မႈၿဖင့္ သူၾကီးအိမတ ္ င ြ ္ တစ္ရာြ လံုးနီးနီး စုရးံု ေနၾကေလ၏ ။ ေဒါက္တာႏိင ု ေ ္ ဇာ္ကစ၍ " ဒီလပ ို ါခင္ဗ်ာ အခုဒရ ီ ာြ ေလးမွာ ခဏခဏ အၿဖစ္မ်ားေနတဲ့ ဆံပင္ခ်ည္ေတြ အန္တယ္ ဆံပင္ခ်ည္ေတြ ၀မ္း သြားတယ္ ဆိတ ု ာ တကယ္ေတာ့ စုနး္ ကေ၀ အတတ္နဲ႔ ဘာမွ မဆိုငပ ္ ါဘူးခင္ဗ်ာ ။ ဒီသားဥအိမက ္ ို ၾကည့္ပါ ခင္ဗ်ာ ။


ဒါဟာ ေရာဂါတစ္ခေ ု ၾကာင့္ ၿဖစ္ရတာပါ ။ လူသားေတြဟာ မေမြးဖြားခင္တန ု ္းက မိခင္၀မ္းဗိက ု ထ ္ မ ဲ ာွ Ectoderm , Mesoderm , Endoderm ဆိတ ု ဲ့ အလႊာသံးု လႊာကေန ေပါင္းစပ္ၿပီး လူရယ္လို႔ ၿဖစ္လာရတာပါ ။ အလြယန ္ ား လည္ေအာင္ ရွငး္ ၿပရရင္ အဲဒလ ီ ို ေပါင္းစပ္တဲ့အခါ မွာ တစ္စတ ံု စ္ခု မွားယြငး္ ၿပီးေတာ့

အေရၿပားေအာက္မာွ အေရ အိတက ္ ေလးေတြပါလာပါတယ္ ။ ဒီအတ ိ က ္ ေလးေတြကို ခြစ ဲ တ ိ ၿ္ ပီးေတာ့

လည္း ဖယ္ရွားပစ္လု႔ရ ိ ပါတယ္ ။ ဒီအတ ိ က ္ ေလးေတြကို Dermoid Cyst လိေ ု႔ ခၚပါတယ္ ။ ဒီေကာင္က တစ္နည္းေၿပာရရင္ အဲဒအ ီ ေရ အိတရ ္ တ ွိ ေ ဲ့ နရာမွာ ပံုမမွနတ ္ အ ဲ့ ရာေတြ ဥပမာ သြားေတြ ၊ ဆံပင္ခ်ည္ေတြ ၊ အရိးု ေတြ စသၿဖင့္ လာၿပီး တြယ္ ကပ္ၿငိပါတယ္ ။ ဒီအေရအိတဟ ္ ာ ၀မ္းဗိက ု ပ ္ င ို း္ မွာ တည္ခမ ဲ့ ယ္ဆရ ို င္

သားဥအိမေ ္ တြ ၊ သားအိမေ ္ တြ အူေတြမွာ တြယႏ ္ င ို ္ပါတယ္ ။ ဒါကို Teratoma လိလ ု႔ ည္းေခၚပါေသးတယ္ ။ အခု ဒီေသသြားတဲ့ ကေလးမေလးဟာ သားဥအိမမ ္ ာွ Teratoma ၿဖစ္တာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီသားဥအိမ္ ေပါက္သာြ းတဲအ ့ ခါ ဗိက ု ္အလြနအ ္ မင္းေအာင္ၿ့ ပီး ေသြးေတြဆင္း ၿပီးေတာ့ ပိုး၀င္ ( Infection )ျခင္း

ေၾကာင့္၀မ္းေတြသြားၿပီး ေသြးလန္႔ ( Shock ) ေၾကာင္ဆ ့ ံုးရတာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီ Dermoid Cyst ေတြဟာ အေရၿပားေအာက္က မည္သည္ေ ့ နရာမွာမဆို ၿဖစ္ပြားႏိုငပ ္ ါတယ္ ။ သူက ႔ ို ကုသခ်င္တယ္ဆရ ို င္ေတာ့ ခြစ ဲ တ ိ ၿ္ ပီး ဖယ္ရွားမွသာ ရပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီDermoid Cyst ေတြဟာ ဒီတစ္ရာြ တည္းမွာ ပဲ

ဘာေၾကာင့္ အၿဖစ္မ်ားေစသလဲဆတ ုိ ာကေတာ့ မၾကာခင္ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ စံစ ု မ္းေဖာ္ထတ ု ၿ္ ပီး ေၿပာပါ့ မယ္ခင္ဗ်ာ "


" ဟယ္ထးူ ဆန္းလိက ု တ ္ ာ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးပါဘူး " " ဟုတပ ္ ါ့ေအ က်ဳပ္တို႔ ၿဖင့္ ဟိမ ု န ိ း္ မေတြ ၿပဳစားတယ္ပဲ ထင္ေနတာ ခုမပ ွ ဲ ရွငး္ သြားေတာ့တယ္ " စသၿဖင့္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေၿပာဆိၾု ကေလသည္ ။ ၿပီးေနာက္ ကၽြႏပ ္ု တ ္ က ို႔ ို အမွနတ ္ ရားကို သိခင ြ ့္ရ သည ့္အ တြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ေနၾကၿပီး စိတရ ္ င ွ း္ လင္းစြာ အသီးသီး ၿပန္သာြ းၾကေလေတာ့သည္ ။ " ကိသ ု က္တန္ေ ႔ ရ ဒီ Disease ရဲ႕ Cause ကိေ ု တာ့ ရွာမွ ၿဖစ္မယ္ဗ်ိဳ႕ ဒါဟာ ရြာသားေတြရ႕ဲ Lifestyle န႔လ ဲ ည္း ပတ္သတ္ေနမွာပဲ သူရ ႔ ႕ဲ Source ကို ရွာရမယ္ဗ်ိဳ႕ "

" ဟုတပ ္ ါ့ကႏ ို င ို ေ ္ ဇာ္ေရ ကၽြနေ ္ တာ္လည္း အဲဒလ ီ ိုပဲ ေတြးမိတာပဲ ဒီရာြ မွာ ဘာေၾကာင့္ Dermoid Cyst ေတြ အၿဖစ္မ်ားေနပါလိမ့္ " (၈) သိႏ ု႔ င ွ ့္ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ လည္း ေတာင္ေတာင္အီအီ စဥ္းစားၿပီး အေတြးနယ္ခ်ဲေ ႔ နမိေလေတာ့သည္ ။ ညေန ေစာင္း ေန၀င္ခ်ိနတ ္ င ြ ္ လူဘ ႔ လ ီ းူ ၾကီးအား စံစ ု မ္းရန္ ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ရွိရာသို႔ တစ္ေခါက္ သြား

ေရာက္ခၾဲ့ ကေသးသည္ ။ သိေ ု႔ သာ္ ယင္းကားေပၚမလာပါေခ် ။ ဤတြင္ ရြာရွၿိ ပဳစားသူမ်ား အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ၿပရန္ လိုေပသည္ ။ ယင္းတိက ု႔ ား ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ ရြာကေလးသို႔ စစေရာက္ၿခင္းေန႔တင ြ ္ ႏွစၿ္ မိဳ႕ဟန္

မရွခ ိ ၾဲ့ ကေခ် ။ အခ်ိဳ႕ကား စုနး္ တိက ု မ ္ ည္ ကေ၀တိက ု ၍ ္ ေမာင္းထုတပ ္ စ္မည္ဟု ကြယရ ္ ာတြင္ ၿခိမး္ ေၿခာက္

ခဲ့ၾကေသးသည္ ။ သိေ ု႔ သာ္ ကၽြန္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ ကား စုနး္ ၊ ကေ၀ ၊ ၿပဳစားၿခင္း အတတ္မ်ားကို အယံအ ု ၾကည္မ ရွၾိ ကသူမ်ား ပီပီ ၄င္းတိ၏ ု႔ စကားမ်ားအား ဂရုစက ို ခ ္ ၾဲ့ ကၿခင္း မရွခ ိ ဲ့ေပ ။ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ လည္း ဇြေ ဲ ကာင္ေကာင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ညတြင္ ေက်ာက္ကလပ္မ်ား ရွရ ိ ာသို႔

တိတတ ္ ဆိတ္ ထြကခ ္ ြာခဲၾ့ ကေလေတာ့သည္ ။ ေဒါက္တာႏိင ု ္ေဇာ္ကား လက္စြဲေတာ္ ေသနတ္ႏင ွ ့္ ကၽြႏ္ုပတ ္ င ြ က ္ ား ေၿခႏွစ ေ ္ ခ်ာင္းတြင္ ကပ္လ်ွ က္ ခ်ည္ထားေသာ ဓါးေၿမွာင္ႏွစေ ္ ခ်ာင္းသာလွ်င္ ပါရွေ ိ လသည္ ။ သိႏ ု႔ င ွ ့္ နာရီၿပန္ တစ္ခ်က္ တီးခါနီးေသာအခါ ကၽြႏ္ုပတ ္ ႏ ို႔ ွစဥ ္ းီ လည္း စိတေ ္ လ်ာ့စၿပဳလာေလသည္ ။

ၿခင္မက ွ မ ္ ်ားကလည္း ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ အား လြနစ ္ ာြ ႏွပ ိ စ ္ က္ၾကကုန၏ ္ ။ ထိအ ု ခိက ု ္ မဲမသ ဲ ႑ာန္ၾကီးကား ယမန္ေန႔က ကၽြႏ္ုပတ ္ ုိ႔ တင္ထားခဲေ ့ သာ အေလာင္းေကာင္ၾကီး ရွရ ိ ာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေလသည္ ။

ေဒါက္တာႏုင ိ ္ေဇာ္က ထြက၍ ္ ရင္ဆုင ိ မ ္ ည္ ၿပဳရာ ကၽြႏ္ုပက ္ တားလိက ု ၿ္ ပီး အေမွာင္ထမ ဲ ွ ကၽြႏပ ု္ ္၏

ဓါးေၿမွာင္တစ္လက္ကုိ ဆြယ ဲ လ ူ က ို ၿ္ ပီး မဲမဲ သ႑ာန္ၾကီး၏ ေၿခေထာက္ရရ ွိ ာသို႔ ပစ္လက ုိ ေ ္ လသည္ ။ " ၀ွးီ " " ဒုတ"္


ဓါးေၿမွာင္က ပစ္မတ ွ ဆ ္ သ ီ ို႔ တည္တ ့ ည္စ ့ က ို ္၀င္သာြ းဟန္တ၏ ူ ။ မဲမသ ဲ ႑ာန္ကား ေခြက်သြားၿပီး ၿပန္မထ

ႏုင ိ ေ ္ တာ့ေပ ။ ကၽြႏု္ပတ ္ ႏ ို႔ ွစဥ ္ းီ လည္း လွ်င္ၿမန္စာြ ေၿပးသြားၿပီးလွ်င္ ယင္းမဲမသ ဲ ႑ာန္အား ညွပ၍ ္ ဖမ္းလိက ု ္ ေလ သည္ ။ အလိ.ု ..မဲမသ ဲ ႑ာန္ကား အၿခားမဟုတ္ ကၽြႏ္ုပတ ္ လ ို႔ ို လူသားစစ္စစ္ ပင္ၿဖစ္ေလ၏ ။ ယင္း၏

ေပါင္တင ြ ္ ကား ကၽြႏု္ပ္ ပစ္လက ို ္ေသာ ဓါးေၿမွာင္ကားနစ္၀င္လွ်က္ ။ သို႔ေသာ္ ထိလ ု က ူ ား သာမန္လတ ူ ထ ို႔ က္ ၾကီးထြား ေနသည္ကား အံၾ့ သစရာပင္ ။ အသားအေရတိက ု႔ ရိရြဲလွ်က္ ရွၿိ ပီး မ်က္ႏွာက အထြတ္အထြတမ ္ ်ားႏွင့္ ။ " ခင္ဗ်ား ဘယ္သလ ူ ည္း ဘာလို႔ ဒီအေလာင္းေကာင္ေတြကုိ လာစားေနရတာလဲ " ေဒါက္တာႏိင ု ္ေဇာ္က ေသနတ္ႏင ွ ခ ့္ ်ိနၿ္ ပီးေမးလိက ု ရ ္ ာ ထိလ ု ဘ ူ႔ လ ီ ူးၾကီးက " ဟုတ.္ .ဟုတက ္ ဲ့ ခဏေလးပါခင္ဗ်ာ က်ဳပ္အေၾကာင္းကို အၿပည့္အစံု ေၿပာၿပပါ့မယ္ အခုဒဓ ီ ါးကိုေတာ့ ႏွတ ု ေ ္ ပး ပါဗ်ာ နာလြန္းလိပ ု႔ ါ "

ဟုေၿပာရာ ကၽြႏပ ္ု လ ္ ည္း ဓါးေၿမွာင္ကို ဆြဲႏွဳတ္လက ို ၿ္ ပီး လက္ကင ို ္ပ၀ ု ါႏွင့္ ေသြးတိက ု ေ ္ အာင္ဆက ို႔ ာ ဆီးေပး လိက ု ္ေလသည္ ။ " ဒီလပ ို ါခင္ဗ်ာ က်ဳပ္နာမည္က ဘဒင္ပါ က်ဳပ္က အရင္ကတည္းက ဒီရြာနဲမ ႔ တည္လ ့ ို႔ ရြာၿပင္မွာ

တစ္ေယာက္ တည္း ေနတဲသ ့ ူပါ က်ဳပ္က အရက္ကို ငယ္ငယ္ကတည္းက စေသာက္ခပ ဲ့ ါတယ္ ရြာအၿပင္က တဲမွာ အရက္ ေသာက္ၿပီဆုရ ိ င္ ေတာပစ္ၿပီး ရလာတဲ့ ေတာေကာင္သားေတြနဲ႔ ၿမည္းေလ့ရပ ွိ ါတယ္ ..

တစ္ေန႔ေတာ့ က်ဳပ္ ဘာသား ေကာင္မွ ရမလာခဲဘ ့ ူး ဒါနဲ႔ အရက္ခ်ည္းပဲ ဇြတမ ္ တ ွိ ေ ္ သာက္ခတ ဲ့ ယ္ ။ ဒီလန ုိ ဲ႔ ေရခ်ိနက ္ က ို လ ္ ာတဲအ ့ ခါမွာ က်ဳပ္ရင္ ေတြ ပူလန ြ ္းလို႔ အၿမ္ညးရွာမယ္ဆၿုိ ပီး ထြကလ ္ ာခဲပ ့ ါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ေတာင္ကလပ္ေတြနားလည္း ေရာက္ ေရာ ေတာေကာင္တစ္ေကာင္ေသေနတာေတြၿ႔ ပီး က်ဳပ္လည္း

အားရ၀မ္းသာနဲ႔ မီးကင္ၿပီး ၿမည္းခဲပ ့ ါတယ္ ။ ေနာက္ တစ္ေန႔ က်ဳပ္ႏးို လာေတာ့ ညက က်ဳပ္ၿမည္းခဲတ ့ ာ ေတာေကာင္မဟုတပ ္ ဲ လူေသအေလာင္း ၿဖစ္ေန ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အရသာက ထူးလြနး္ လို႔

က်ဳပ္စလ ြဲ မ္းခဲ့မပ ိ ါတယ္ ။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ပင ုိ း္ ရြာက လူေသေတြ လာပစ္ တိင ု ္း က်ဳပ္ခးို ၿပီး စားခဲပ ့ ါတယ္ ။

ေနာက္ပုင ိ ္း အစိမး္ စားတဲအ ့ ဆင့္ ထိေရာက္လာခဲပ ့ ါတယ္ ။ မစားရမေနႏိင ု လ ္ ို႔ လူေသ ေတြ လာမပစ္လို႔ ၾကာသြားတဲအ ့ ခါ ရြာေၿမာက္ပုင ိ း္ အစြနက ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကေ ို တာင္ က်ဳပ္...က်ဳပ္ ..သတ္ၿပီး

စားမိပါတယ္ဗ်ာ လူသားစားတဲေ ့ န႔ကစၿပီး လူလည္း ေဖာသြပေ ္ ယာင္ကင ို ္းလာခဲ့ပါတယ္ ။ တစ္ကယ ို ္ လံုး အဖုအပိမ့္ေတြ ထြကၿ္ ပီး အသားအေရလည္း ရိရြဲလာခဲပ ့ ါတယ္ ။ အခုခင္ဗ်ားတို႔ေတြတ ႔ အ ဲ့ တိုင္း ခႏၶာကိယ ု က ္ ၾကီးထြားေနတာပါပဲ " ဟု ရွညလ ္ ်ွ ားစြာ ရွငး္ ၿပေလသည္ ။ ထိအ ု ခါမွ ကၽြႏပ ္ု တ ္ လ ို႔ ည္း လူေသအေလာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆးံု ေနၿခင္း အေၿဖကို တိတက ိ ်က် သိရေလေတာ့သည္ ။ သို႔ႏင ွ ့္ ကၽြႏပ ္ု တ ္ လ ို႔ ည္း ဘဒင္အား ေခၚေဆာင္ကာ သူၾကီးထံသို႔


အပ္ႏလ ွံ က ို ေ ္ လသည္ ။ ရြာသူရာြ သားမ်ားအားလည္း ေခၚေစ၍ ဘဒင္အေၾကာင္းကို

ရွငး္ ၿပလိက ု ေ ္ လေတာ့သည္ ။ ထိအ ု ခါမွ ရြာသူရာြ သား မ်ားစိတတ ္ ြင္ တစ္ခ်ိနလ ္ းံု ေၿခာက္လန ွ ေ ္႔ နခဲ့ေသာ လူသားစား သရဲအေၾကာင္းကို ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း သိသြား ကာ " ဟင္း " ခ်ႏိုငၾ္ ကေပေတာ့သည္ ။ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ အားလည္း ေက်းဇူးအထပ္ထပ္ တင္ေန ၾကေပ ေတာ့ သည္ ။

သိႏ ု႔ င ွ ့္ ကၽြႏ္ုပတ ္ က ို႔ ား ေနာက္ဆးုံ ၿပသာနာ တစ္ခက ု သ ို ာ ေၿဖရွငး္ ရန္က်န္ေပေတာ့သည္ ။ ေနာက္ရက္မ်ားမွစ၍ ကၽြႏ္ုပႏ ္ င ွ ့္ ေဒါက္တာႏိင ု ေ ္ ဇာ္တသ ို႔ ည္ Dermoid Cyst အၿဖစ္မ်ားၿခင္း၏ အေၾကာင္းကို လိက ု ္ရွာၾကရာ တစ္ပတ္ တိတိ တိုင္ ေအာင္အစရွာမရပဲ ၿဖစ္ေနေလေတာ့သည္ ။ တစ္ေန႔ေသာအခါ

ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ သည္ စိတေ ္ ၿပ လက္ေပ်ာက္ ငါးမွ်ားရန္အတြက္ ရြာေတာင္ဖက္ရွိ စမ္းေခ်ာင္းေလးသို႔ ေရာက္လာခဲေ ့ တာ့သည္ ။ စမ္းေခ်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေဒါက္တာႏိင ု ေ ္ ဇာ္က

" အလိ.ု . ကိသ ု က္တန္ေ ႔ ရ ဒီစမ္းေခ်ာင္းက ၾကည္လခ ွ ်ည္လားဗ်ိဳ႕ ေအာက္ေၿခကို ၿမင္ေနရတယ္ ဟိုေအာက္ ေၿခက ေက်ာက္တးံု ၿဖဴၿဖဴၾကီးေတြက ဘာေက်ာက္ေတြတန ု း္ " " မသိဘးူ ဗ် ဆင္းၾကည္ရ ့ မွာပဲ " ဟု ကၽြႏပ ္ု က ္ ေၿပာေၿပာဆိဆ ု ို ငါးမွ်ားတံမ်ားခ်ၿပီး ေရထဲသို႔ ဆင္းလိက ု ေ ္ လသည္ ။

စမ္းေခ်ာင္းဟုဆေ ို သာ္လည္း ေရေအာက္ၾကမ္းၿပင္ထဆ ိ လ ုိ ်ွ င္ အေတာင္ ၂၀ မွ် နက္ေပသည္ ။ ကၽြႏ္ုပလ ္ ည္း ေရေအာက္ၾကမ္းၿပင္ထင ိ ပ ု က ္ ာ ေက်ာက္တးုံ တစ္တုးံ ကို သယ္ယခ ူ ဲ့ေလသည္ ။ ကမ္းစပ္သု႔ေ ိ ရာက္လ်ွ င္ ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ စလံးု လြနစ ္ ြာအံအ ့ ား သင္သ ့ ာြ းၾကေလသည္ ။

အဘယ္ေ ့ ၾကာင္ဆ ့ ေ ို သာ္ ထိေ ု က်ာက္တးံု ကား တစ္ခ်ိနက ္ ကၽြႏပ ု္ တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ ီး ေပါင္း၍ သုေတသန

ၿပဳလုပခ ္ ဖ ဲ့ ူးေသာ Arsenic ဟုေခၚေသာ ဓါတ္ေငြ႔ အဆိပတ ္ စ္မ်ိဳးထြကသ ္ ည့္ ေက်ာက္ပင္ ၿဖစ္ေလ သည္ ။ ထိအ ု ခါမွ ကၽြႏပ ္ု တ ္ လ ို႔ ည္း ၿပသာနာၾကီး၏ အေၿဖကို ႏွစဥ ္ းီ စလံးု ရိပမ ္ သ ိ ာြ းေလေတာ့သည္ ။ သိႏ ု႔ ွင့္ ကၽြႏ္ုပတ ္ ုိ႔ ႏွစဥ ္ းီ လည္း ေက်ာက္တးံု ကို ယူကာ သူၾကီးအိမသ ္ ို႔ ထြကခ ္ ေ ဲ့ လေတာ့သည္ ။ (၉) သူၾကီးအိမသ ္ ို႔ ေရာက္ေသာ္ ရြာသူရာြ သားမ်ားအား စုေ၀းေစ၏ ။ ထိေ ု႔ နာက္ ကၽြႏပ ္ု က ္ ပင္စတင္၍ " ရြာသား ေတြကို ေခၚရၿခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ဒီရာြ မွာ ဆံပင္ခ်ည္ေတြအန္တယ္ဆတ ို ဲ့ Dermoid Cyst ေရာဂါ အၿဖစ္မ်ား ေစတဲ့အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြရ ႔ ခ ွိ ပ ဲ့ ါၿပီ ရြာသားေတြကို တစ္ခေ ု မးခ်င္တာက ေသာက္ ေရသံုးေရေတြကို ဘယ္ကရပါသလဲ "

" ရြာေတာင္ပင ို း္ က စမ္းေခ်ာင္းက ရတာပါဆရာ " ရြာသားမ်ားက ၀ိင ု း္ ေၿဖၾက၏ ။


" ဒါဆို ဒီစမ္းေခ်ာင္းက အဓိက တရားခံပါပဲ ဒီလပ ို ါ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ ဒီစမ္းေခ်ာင္းေအာက္ေၿခကေန ဒီေက်ာက္ တံးု ကို ရရွိခတ ဲ့ ာပါ ဒီလေ ုိ က်ာက္တုးံ မ်ိဳးေတြ ေရေအာက္ၾကမ္းၿပင္မွာ အမ်ားၾကီး ရွေ ိ နပါေသးတယ္ ။ ဒီေက်ာက္ တံုးမ်ိဳးေတြ ေရေအာက္ၾကမ္းၿပင္မွာ အမ်ားၾကီး ရွေ ိ နပါေသးတယ္ ဒီေက်ာက္တးံု က

အလြနအ ္ ႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ Arsenic ဆိတ ု ဲ့ အဆိပဓ ္ ါတ္ေငြရ ႔ ည္ တစ္မ်ိဳးကို ထုတေ ္ ပးတဲေ ့ က်ာက္ပါ ။ ထုတလ ္ တ ႊ တ ္ ဲ့ ပမာဏ နည္းတဲ့အတြက္ ေသာက္သးုံ သူအခ်ိဳ႕မွာ ဘာလကၡဏာမွ မၿပေပမယ့္ ဒီေကာင္က အခ်ိဳ႕လူေတြမွာ အဆိပအ ္ ေတာက္ၿဖစ္ေစပါတယ္ ။ Dermoid Cyst ဟာ မိခင္၀မ္းထဲမွာ ကတည္းက အလႊာသံးု လႊာေပါင္းစည္းမႈမာွ မွားယြငး္ ၿပီး အရည္အတ ိ ၿ္ ဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒီ Arsenic နဲ႔ ေတြမ ႔ သ ွ ာလွ်င္ အလြနလ ္ ွ်င္ၿမန္စာြ ပြားမ်ားတဲ့ Teratoma အဆင္က ့ ို ေရာက္ပါတယ္ ။ ဒီေရကို

ေသာက္ေနၾကေတာ့ Dermoid Cyst အခံရတ ွိ ဲ့ အခ်ိဳ႕မိနး္ မေတြမာွ Teratoma အဆင္ေ ့ ၿပာင္းၿပီး

ဆံပင္ခ်ည္ေတြအန္ ဗိက ု ေ ္ တြေအာင္ၿ့ ပီးေသဆံုးရတာပါပဲ ဘာၿပဳစား တာ စုနး္ ကေ၀ ေၾကာင္မ ့ ွ မဟုတပ ္ ါဘူး ခင္ဗ်ာ ဒီစမ္ေခ်ာင္းကိလ ု ည္း အခုကစၿပီး အသံးု မၿပဳပါနဲ႔ ေရတြင္း ေရကန္တးူ ၿပီး အသံးု ၿပဳေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ "

ဟု ရွငး္ ၿပလိက ု ္ေသာအခါ ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံးု တအံတ ့ ၾသ ၿဖစ္ၾကေလသည္ ။ " ဟင္း...ေတာ္ေသးတာေပါ့ဗ်ာ ဒီေရေတြ ဆက္ေသာက္ေနလိက ု႔ ေတာ့ တစ္ရာြ လံးု မ်ိဳးၿပဳတ္ကန ု မ ္ ာွ ဆရာတို႔ ေရာက္လာ ေပလို႔ပဲ ဗ်ာ ..ဆရာတို႔ ႏွစေ ္ ယာက္ဟာက်ဳပ္တို႔ တစ္ရာြ လံးု ရဲ႕ ေက်းဇူးရွငေ ္ တြပါဗ်ာ " ဟုသၾူ ကီးကေၿပာေလသည္ ။ သုႏ ိ႔ ွင့္ တစ္ရြာလံုးက ကၽြႏပ ္ု တ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ အား ၀ိင ု ္း၍ ေက်းဇူးတင္ၾကေလေတာ့သည္ ။ (၁၀) ေနာက္ တစ္ေန႔ေရာက္ေသာအခါ ရြာမွာ ေအးခ်မ္းသြားၿပီ ၿဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပတ ္ ို႔ ႏွစဥ ္ းီ လည္း ခရီးဆက္ထက ြ ေ ္ တာ့မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာေလရာ တစ္ရြာလံးု က မ်က္ရည္စက္လက္ႏင ွ ့္ ၀ိင ု း္ ၿပီး ပိေ ု႔ ဆာင္ၾကရွာေလသည္ ။ ဘဒင္အား သူၾကီး က ရြာ၏ထံုးစံအရ မည္သု႔ိ စီရင္လက ို သ ္ ည္ကို

ကၽြႏ္ုပတ ္ ႏ ို႔ ွစဥ ္ းီ မသိရခ ွိ ေ ဲ့ ပ ။ ဤသိၿု႔ ဖင့္ ေစာကလံု ရြာေလး အား ေနာင္တင ြ ္ မိစၧာရြာဟု မည္သမ ူ ွ်

မေခၚတြငၾ္ ကေတာ့ပဲ " ေစာကလံရ ု ြာ " ဟုသာ ၿပန္လည္ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး ရြာကေလးသည္ အယူ၀ါဒလြမ ဲ ်ား စုနး္ ၊ ကေ၀ ယံၾု ကည္မမ ႈ ်ား ပေပ်ာက္ကာ ေအးခ်မ္း သာယာ ေလေတာ့ သတည္း....။ ( မွတခ ္ ်က္ ။ ။ Dermoid Cyst ၏ ၿဖစ္စဥ္မာွ ေမြးရာပါၿဖစ္ၿခင္း သားဥအိမတ ္ င ြ ္ ဆံပင္ခ်ည္မ်ား ၊ သြားမ်ား ၊

အရိးု မ်ားကပ္ပါၿခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား ၿဖစ္သည့္ Teratoma ၊ အေရၿပားေအာက္တင ြ ္ ေမြးကတည္းက အိတက ္ ေလး မ်ား Cysts မ်ားပါရွလ ိ ာၿခင္းတိမ ု႔ ာွ အမွနၿ္ ဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သည့္ အပိင ု း္ မ်ားမွာ ဇတ္လမ္း

သေဘာအရ ၿဖည္စ ့ က ြ ထ ္ ားၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား၏ စုနး္ ၊ ကေ၀ ၊ ၿပဳစားၿခင္း အယူအဆ လြမ ဲ ်ားအား တင္ၿပလိၿု ခင္းသာ ၿဖစ္ေပသည္ ။ )

I and matesar villag  

(၂) ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ မိစၧာရြာ ( အပိုင္း ၁) " အားပါး အေတာ္ေလးသကြာ ၂ ေယာက္စာမို႔ထင္တယ္ကြ " " ေအးကြာ နန္းမူသနားပါတယ္ သူ႔ခမ်ာ မီးမဖြားႏိုင္လို႔သာ ေ...

I and matesar villag  

(၂) ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ မိစၧာရြာ ( အပိုင္း ၁) " အားပါး အေတာ္ေလးသကြာ ၂ ေယာက္စာမို႔ထင္တယ္ကြ " " ေအးကြာ နန္းမူသနားပါတယ္ သူ႔ခမ်ာ မီးမဖြားႏိုင္လို႔သာ ေ...

Advertisement