Issuu on Google+

yepaing & lazyguylay ညီေစမင္း

wannar

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အစဥ္ေလးစားလ်က္ …..

www.mmcybermedia.com January – 2011


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

1


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၁၉၃၆-၃၇

အ အ

အ ႔ ´

အ အ

အ အ

၊ ၁၉၄၅

၁၉၄၆

၊ ၁၉၄၆

အ အ

၁၉၃၉-၄ဝ

၊ ၁၉၄၁-၄၂

အ ႔

၊ ၁၉၃၇-၃၈

အ ႔

၁၉၄၈

။ (၁၉၁၄-၁၉၇၈)

၁၉၅၂

၁၉၅၆

၁၉၆၂-၆၃ ၊ ၐ

၁၉၁၄၊

႕၌ အ ၁ဝ၊

၊ အ

ၑ အ အ

၊ အ

ဝ အ

။ ၁၉၅၆-၅၇၊ ၁၉၅၇-၅၈၊

၁၉၅၈

-

။ ၊ ႕

၊ ႔

။ ၁၉၃၂

႔ ဝ

။ (

)

၁၉၃၈

၁၉၃၂-၃၃

၁၉၆၁

၁၉၄၂၊

၁၉၅၇

၁၉၅၂

၁၉၅၆

၁၉၅၆

႔ ၁၉၆၂

၁၉၃၆၊ ၁၉၄၂

၊ အ

ၑ ။

၁၉၃၃၊

အ ၁၉၃၃-၃၄ ၁၉၃၄-၃၅

၊ ၁၉၆၁

၁၉၃၃-၃၅ ဝ

႔ ႔

အ အ

၊ ၓအ

ဝ ၌ အ

။ ဝ

၊ ဝ ။ ၁၉၅၈

႔ ၊

၊ `အ

၊ အ ႕

၊ ´

2


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၁၉၆၇

`ဝ

(

)၊ ၁၉၆၈

(

)

၌ ၑ

၁၉၇၈

ဝ ၐ

႔ အ

´

၁၉၂၉၊

၁၉၄၃

အ ႔၌

အ ႔ ႔

အ ၓ

၁၉၄၄-၄၅

။ ၁၉၄၅-၄၇

အ ၓ

၃၊ အ

၁၉၅၅ ႔

။ ၁၉၅၇

၊ ႕

`၏ အ

`

´

အ ဝ

၁၉၄၈

။ ၎ဝ

ၑ ၑ

`

´ ဝ ။ ၁၉၅ဝ

အ ၍

အ ႔ဝ

`

အ ဝ

´ ဝ

´

´

႕၌ ႔

႔ ။

´

)၏

၁၉၆၂

။ ၁၉၆၃ ၓ

။ ၁၉၆၁ ႔ အ

၂၁၊ ၁၉၄၉)

၁၉၅၈

၁၉၆ဝ

။ ၁၉၄၉

အ ၌

(အ

။ ၁၉၅၆

`

အ ´

)

´

`

၂၃၊

႔ ႕၌

။ ၁၉၅၂

။ ၁၉၅၃

၁၉၅၄ အ

´

အ `

အ အ

´

အ အ

(၁၉၂၉-၁၉၉၈)

`

)

´

၁၅၊

၊ ဝ

။ ၁၉၅၁

၏ `

´

Over The Ashes

၊ ႔

။ ၁၉၄၇

`

What Happened in Burma

အ ´

`

ၓ´၌

အ ႔ဝ ´ ဝ

အ ဝ

3


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

´

႔ ။`

၁၉၇၂

`

´

အ ၏

´ ဝ

၁၉၇၈

´

၁၉၉၅

´ ဝ

အ အ

၁၈၊

ဝ ။

၊ အ

၊ ၊

၏ ´ ဝ

၉ ၁၅

။ ၏

`အ

။ ၁၉၉၂ `

´ ဝ

။ ၁၉၈၈ ႔၏ `

`

´ဝ

Resurrection

အ ။ ၁၉၉၈

၏ ဝ

။ ။

--

ဝ ၏

၏။

။ ။

၏ ` ဝ

အ ႔အ

အ အ

´

၊ အ အဝ

´

။ အ

၏ အ အ

၍ ။

ဝ `

ဝ ႔

၏။

` ။

၏။

´ ။ အ

။ ဝ

အ ႔ ၊

4


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ၏

ဝ ႕ အ

႔ ။

ဝ ။

အ ႔

၏အ

အ အ

အ ႔

။ ။

၊ ဝ

႔ အ

-

။ ။

အ အ

။ အ

။ ဝ

၂၁-၁-၆၂ အ အ

အ ။ အ

။ အ

၏။

၏။ ႔

အ ႕

အ ၐ

5


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၁)

။ ၐ

။ အ ဝ

။အ ။

`အ

……အ

´

အ ၐ

႔၊

႔၊

႔ ၐ၍

၏။

။ အ အ

။ အ

။ ႔ ဝ

။ ႔

႔ အ

။ အ

႔အ

။ ၊

အ ။

၊ အ

၍ အ

အ ႔

အ ဝ

အ ။

အ ႔၊

အ ႔

။ ဝ

အ ဝ အ

ၐ အ

အဝ

၍ ဝ

။ အဝ အ

6


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ၊

႔အ ႔

။ ႔

။ ႔

ဝ အ

၏။

၏။ အ ႕

ဝ ။

၏။

။ ”

အ ။

၌ အ

။ ႔

႔ အ

႔ ၏

႔၏

႔ ၍

၏။ အ

။ ၍

၏။

ၐ ၊

႔ ႔

အ ။

အ ၏။

။ အ

။ အ

။ အ

7


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

၍ ။ အ ႕

ၐ ၏၊ ဝ

႔ ႔ ၐ

။ ။

(၂)

႔ဝ

။ အ

ဝ ဝ

။ ၏

။ အ

၏ အ

။ ၏

8


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ။

ၐ အ

။ အ

႔ ၏။

၏။

ဝဝ

ၐ ၏

ဝ ဝ

႕ ၏။ အ

…..

။ ႔

အ ဝ

၏။

။ ႔

အ အ

။ အ

၍ အ

ဝ ၍

၏။ ႔

။ ၐ

အ အ

အ ။

။ အ

၏။

ဝဝ

။ ႕

၍ ဝ

။ ႔ဝ

အ ၐ

႔ ဝ

အ အ

9


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ၐ၊

၊ အ

၏။ အ

ၐ ။

႔ အ

” အ ၏။

။ ၊ ဝ

” ၊

ဝဝ

။ ၊ အ

အ အ

၏။ ႔

အ အ

အ အ

႕” အ

။ ၊

။ အ

ၐ ၊

႔အ

႔၊

႔အ

အ ႔

႔ အ

....

။အ

အ အ

၏။

၌ အ

။ ႕

႔ ၍

၏။ အ

အ ၊

10


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

႕ အ

၏။ ႔

႕အ

။ ၐ

၏။

။ အ ဝ

႔ ။

၍ ၏။

႔အ

၊ဝ

၏။ ဝ

၏။

၏ ။

႔။

႔”

အ ။

။”

အ အ

အ ဝ

” ႕

၏။

”၍၊

၏။

….

အ ဝ

၏။ အ ၐ

၏။ ႔

အဝဝ

၏အ

။ ႔

႔ ႔”

အ အ

၏။ အ

႔အ ဝ

႔၏ အ

11


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏ အ

၊ အ ၊ အ

၊ အ ၊ အ ႔၊ အ

၊ အ

၊ဝ အ

။ `

႕ ။

အ ဝ အ ဝ

အ အ ႕

။ ဝ

႔၏

ဝဝ ၍

၂၃၃/၃၇

´

အ ဝ

အ အ

။ အ ႕

အ အ

`

။ ႔

။ ၊

( )

၏။ ၊

အ ႕

၍ အ

။ အ

´

႕အ ၊

၍…… `

၊အ

၍ အ

႕ ၐ

´

အ ဝ

ၐ ၍

အ အ

အ ၍

။ အ

12


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

`အ

အ အ

…..

၂၈ဝ-၂၈၁

အ ႔

႕ ၐ

႔၍

။ အ

႕ ။

၏။

၏ အ

ၐ။

ဝ အ ဝ

ၒ ႔ ၏။ အ

၏။

၍ ၐအ

။ ႔

႔ ။

ဝ ၒ (၇

၏။

႔ အ

၌ ။ အ

၏။

၌ ႔

ၐအ

အ ။

ဝ ဝ ဝဝ

၏။

၏။

၊ အ

႔ ၐ

အ ႔

႔ ႔

ၐ၌

အ ။

ၐ၊ အ

။ ႔

` ၐ

ၐ ၍

`အ´

႕ ၍

´

၏။

ၐ ´

။အ

၂၇၄-၂၇၆၊ ၂၇၇ (၁) အ ႔အ

။ အ

ဝ အ

13


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ။ အ

၊ ။

`အ အ

၊ အ

။ အ

ဝ ၏အ `

ၐ ၊

`

ၐအ

`

´ အ

´

`အ

၏။

´

´ ။

´ ႔

ၐ ႔ ။

´

`

´

´

´ ´

`အ

´

´

`

´

´

၏ အ ။

ဝ ။

`

၏ ။

`

အ ။

။ `

အ ။

´

14


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ ၐ

။ ႔

။ ။

အ ။

ဝ ၊အ

။ ႔

…. အ

႕ ၏။

။ အ

။ ။

´

၊အ

၏အ

။ အ

အ ႔

၏။

အ ။

၊ ဝ

အ ၍

´

၏။

´

`

´

႔ ၐ

`

အ `

အ အ

အအ ႕

႕ ၐ

။ ၊

အ ဝ

။ ။

15


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၃)

၍ ႔

၏။

အ ႕

´

။ အ -

ၐ ႔

ၑ အ

အ ႔

။ ဝ

-

၍ ၏။

ၑ ႔

အ ၌

အ ႔၊ ….

ၐ ၐ

၊ ။

အ ဝ

၊ အ

အ အ

ဝ ႔

။ ဝ

။ ႕

၊ ဝ ´

။ `အ

အ ႔

။ ႔

႔ ။

ဝ ၐ

16


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

´

။ ဝ

၏။

ဝ ၊

။ ႔အ

´ အ

။ ဝ

၏။

ၐ ဝ

။ အ

အ ။

ၐ ။

၊ အ

၏။

ၐ အ

။ ၐ ၊ ၐ

´

ဝ ဝ

ဝ ႔

႔ ။

။ ၏။

။ အ ၐ

။အ

`

´

။ အ

၊ အ

´

အ အ

`

အ အ

ဝ ဝ

။ ။

17


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

႔ အ

။ အ

အ ႕

၊ အ

.....

႔ ဝ

႔ ၊

အ ၍

႔ ။

အ ဝ

ၐ ။ ။

၊ အ

႔ ။

အ ။

။ ႔

႔ ”

။ ဝ

ဝ ၐ

။ ၐ

။ အ

-

၊ ၊

” ၍

႔၊ အ ၐ

၊ ႔

။ ၍

ဝ ၏

။ ၊

ဝ ဝ

18


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ အ

႔။ အ

ဝ အ

အ ႔

႔ ၐ

၊ အ

အ အ

။ ႔

။ ၊

႔ ။

႔အ ။

ဝ ၏

႔ ၊

။ အ

အ ။

အ အ

႕ အ

၏။

႔၊ ။

႔ အ၊

ဝ႔

။ ၐ

။ အ

ဝ ၏ ၏။

႔ ၊

အ အ

၊ ႔

ဝ ၏ ၐ

။”

႔ ႔ ႔

19


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ အ

႔ ။

။ ၐ

ၐ ၐ

႔အ

။ ႔ ၊

ၐ ႔

႔အ ၐ

ၐ ဝ

” အ

႔ ၊ ၊ အ

” ဝ

႔ ႔

အ အ

....

။ ၐ

။”

ဝ ၏

။ ႔၊ အ ၐ

” ၊အ

ၐအ

ၐ ။

အ ။

အ အ

20


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ ၊ ဝ

.... ၐ

၊ ၐ

အ ။

႕အ ႔

... ႔

ဝ ။

၏။ ဝ

၌ အ ၏။

၏။

၏။

၏။ ႕

၏။

႔ ။

ဝ ၍

၏။

၏။

ဝ ၏

၏။

၏။

၊ အ

ဝ ၏ အ

။ ။

(၄)

႔အ ။

ဝ ။

၏ ။

ဝ ။

21


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔၍ ၍

၏။

႔ ။

အ ။

`အ

`အ ႔ ႕

။အ

။အ

႕ အ

၏။ ၊

။ အ

အ ႕

`အ

အ အ

႕ …

´

၊ အ

႔ အ

။ ၍

႔အ

၂ အ

။ `

`အ

´ ။

´

႔အ

အ အ ´

`

… ၊

။အ

`

´ အ

၊ အ

အ အ

႕ အ အ ’

´

22


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ အ

႔အ

`

`

အ ဝ

´

႔အ

၊ အ

`

… အ

…ဝ

´

..

။ ၍အ

။ ၐ

ဝ ႔

။ အ ။

ဝ ။

။ ႕

၏ …

အ ဝ

။ ဝ ၏

။ အ …

ဝ ။

´

….

၍ အ

ဝ ႔´

´

´

။ `

႕အ အ

`ဝ

၊ ၍

´

႔´

`

၊ ဝ

၊ဝ

အ ႔

….

အ ။အ

23


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

....

ဝ ၊

၏။ ၊

ဝ ၏ အ

ၐ ႔

။ အ

၏။ ။ ႔ ႔

ဝ အ

ဝ ၏

အ ၐ

ဝ ။ ဝ

(၅)

၏။

႔၏

ဝ ၏ ။ ႔

၍ ၍

၊ အ

၊ အ

ဝ ဝ

ဝ ၊

ဝ ။

အ အ

ဝ အ

အဝ

အ ၊

႔ ။ အ

24


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၌ အ

၏။

။ အ

၏။

၏။ ၍

၏။

ဝ ၐ

ဝ အ အ

အ ဝ အ

အ အ

အ ။ ။

အ အ

႔အ

။ ႔

အ ၍

၏။

။ အ

ဝ အ

။ ”

အ ၐ

၏အ

၏။ ၐ

25


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

အ ႔

အ ဝ

႔၊

၊ ၐ

အ အ အ

႔ ၍

႔-

အ ႕၊ အ

႔ ၐ

-

အဝ အ

။ ။

႔ ။

႔ အ

႔ အ

အ ၐ

႔ အ

၏။

႔ ၐ

ၐ ။

ဝ ၍

႔အ

ဝ ၏ အ

႔ ႔

၏။

ဝ အ

-အ

။ ၊

” ႔ ။

” ႔

၍ ၊

26


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ

၏ အ

အဝဝ ဝ

အ ႔

-

။ ႔

႕၊

အ ႔

၊ အ

အ ဝ

၊ ႔အ

၊ ၊

႕၊

အ အ

၏။ ႔

၏။

ဝ အ

အ အ

။ အ

အဝ

႔ ။

႕ ၊ ၊

႔ ၊အ

ၐ ႔

႔ အ

၏ အ

။ ၊

အ -

။ အ ၊

ဝ၊ အ

၏။ အ

27


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏ အ ၐ

႔ ။

အ ႔

၏။ ၏။

၍ အ ၏။

၏။

၏။

႔ အ

အ ။

၊ အ

၏။ အ

။ ႔

အ ။

အ ။

။ ႔

အဝဝ

အ ႔

။ ဝ

႔ ၍

၌ အ

႔ ။

႔ ႔

အ ၐ

အ ႔

အ ။

အ အ

၏။ အ

အ ။

၊ အ အ ။

အ အ ႔

အ ၐ

။ အ

အ ၐ

။ ၊

28


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၓ

။ ၊ အ ၏အ အ

အ ၏

။ ႔

အ ႔

႔အ ၐ

အ ဝ

၏။

။ ၐ

၏။

၏။

ၐ ။ ။ အ

၍ ဝ ၐ

၊အ

၊အ

ဝ အ

၏။

ၐ ႔

၊ ၐ

။ ။

။အ

အ၊

႔၍

အ ၐ

႔ ၐ

၏ အ

႔၏

၏။

၊ အ ႔

၏။

၏။

၏။ အ

ၐ ၐ

ၐ ၐ

29


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ၐ

ဝ ၍

႔ ႔

။ အ ႔

အ ႔

အ ၐ ဝ

၏။ အ

အ ။

အ ႔

”။ ၍

” ၐ

အ အအ

၊ အ

” အ

၊ ၊

အ ႔ အ

။ ႔ အ

႔၊

႔ ၏။

၍ -

ၐ ။

႔ ၊

႔၊

၏။

၊ ၊

အ ၐ

႔။

၏။ ။

႔ ဝ

႔၊

အ ႔

႔၍

။ ၐ

30


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏ အ အ (အ

)

ဝ ဝ ႔

အ ၐ

႕၊

ၐ ႔

၊ အ

၍ အ ။

အ ။

” ႔

အဝ အ

႔၊

ၐ အ

အ”

အ ။

၏။

ဝ ။

ဝ အ

၍ ၊

31


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ ဝ

ဝ ၏

အ ။ ၏။

ဝ ၏ အ

႕ ”

႕ ။

” အ

အ ၍ ”

(၆) ၍ အ

ဝ ၏ ႔ ဝ

ဝ ၊

၍ ဝ

။ အ ၍

၏။

။ ။

” ႔

၏အ

ဝ ႔

ဝ ။

32


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႔ အ

” အ

အ ”

၏။

အ အ

အ အ

၌အ

၏အ

….

၏။

၍ အ

… အ

၏။

” ” ” ၊

။ အ အ

။ အ

၊ဝ

၍ ။

႕ ။

အ ႕

….

33


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

႔၍

” ။ အ

၍ အ

၏။

။ အ ။ အ ၊

” အ ႕

႔ ႔

ဝ ႔

၏ အ

၏။

အ ။

၏။

အ ”

ဝ အ

။ အ

” ”

34


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍ အ

႔အ

၍အ ႔

” အ ၊

၊အ

။ အ

အ ၍

ဝ ”

။ ႔

” ၍ ၊

” ” ။

” အ

အ ၊

၊ ၐအ

… ” ”

35


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

အ ႔

၏။

႔ အ

၏။

။ ၐ

၏။

ဝ ၐ

၏။

။ ႔

(၇)

။ ။

၏။

အ ဝ

။ ၊

၍ဝ အ

၊ ။

ဝ ။

ဝ ။

၊ ႔

36


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

` ၏။

။ ၊

၏။

၏။

။ အ

ဝ ၐ

အ အ

အဝ

။ ´

႔ ၐ

`

၏။

၏။

။ ဝ

အ ၏။

ၐ ၐ

။ ဝ

” အ

႔ ႔အအ

။ ဝ

ဝအ

၊ ႔

။ ၊

။ ဝ ၍ ၊

။ ဝ

အ အ

´

၏။

အ အ

႔အ

ဝ ။

´

´

အ ဝ

`

´

37


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

´

။ ၊

ဝ ၏ အ

´ ဝ

´ ႔

။ အ

၊ ဝ

´ ဝ

`

´

-အ

´

´

…. ႔

႔၍

ၐ အ

အ ႔

`အ

´ ၊

`

၊ အ

`အ

၊အ

။ `

။ အ

`

´ ။

ဝ ၏ ။

´

`

´ ဝ

38


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

၊ အ

´

`

႔ ၐ

´

`

၊အ

႕ ႕

၊ ဝ

႔အ

´

႕´ ၏။

႔အ

။အ

၊ ´

အ အ

ၐ ဝ

´

၏။

ဝ ၏။

´

`အ

ဝ ၏

`

႕၊

`အ

….

၏။

´

-

´

၏။ ႔

39


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

အ အ

။ ၍

။ ၊

အ ႔

၃၅

၊ ႔

႔ ။

႔ အ

၊ ၊

။ အ

။ ။

။ ၐ

၊ အ

႔ အ

။ ။

။ အ

။ အ

(

(

႔ ၊

-

ဝ ႔

´

အ ။

´

`

ဝ ၏

ဝ အ

” ႔

ဝ ။

40


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

၊ အ

ဝ အ

၊ ဝ

အ ႔

၏အ

။ ႔ ၏

။ ႔

ၐ ႕။ ၁၉၂၇ အ

၊ အ ၇

႔ ႔

၏။

။ ၏။

ၐ ။

၏။

႔၊

၏ အ

အ ႔

႔အ

႔၊ အ

၊ ၊

၊ အ

အ ႔

႔ ၐ

အ ၊

၊ အ

၊ ၊

႔၊

။ အ

41


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ။

ဝ အ

၏။

။ ၐ

႕။

” ႔အ ။ ။ အ

႔၏

။ ၐ

။ အ ႔ အ

၊ အ ၉၁

။ အ

ဝ အ

အဝ

” ဝ

အ အ

။ အ

႔အ

အ ႔

အ ၊

႔ ဝ

႔”

႔ ႔ အ

အ အ

႔ အ

-

႔အ

အ ဝ

အ ဝ ဝ

ဝ ။

42


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ဝ

။ ဝ

ဝ႔

အ၊

အ ၍

အ အ ႔ ႔

အ ၍

….

႔ ဝ အ

႔ အ

။အ

႕၊

” အ ႔

43


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၈)

။ ။

႔အ

-

ဝ ဝ

။ ၌

ဝ အ

၏။ အ

” ” ႔ ႔

ဝ ၍

႔၍

ၐ အ

” အ

၏။

႔ ၊

၏။

၊ ႔

ဝ ၍

၏။

၏။

ဝ ၐ

၏။

႔ ႔

၏။

ဝ အ

၏။

၏။ ”

44


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

ဝ ၏။

´

အ အ

” ဝ အ ႔

႕၊

အ ဝ

၏ ဝ

” ။

။ ။

….

။ ႕ `

´

ဝ `

၊ ` အ

၊ အ

႔ အ

´

႔၊ `

´ ၊

x

x

´

ဝ ။

ဝ `အ

၊ အ အ

၍ ဝ ၏

႕ ၏။

အ အ ၐ

၏။

45


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

´

။ `

´

၏။

၊ ။

႔ ၊

၊အ

´

၊ ၊

။ အ

။ ႕

`

႕ ၐ

၊ အ

႕အ အ

အ ။

၏။ အ အ

ဝ ၊

။ ဝ

။ ၐ

ဝ ၏

အ ဝ

၊ ႔

႕ ၊

´

46


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

ၓ ၊

၊ ။ ဝ

႔ ဝ

႔၊

႔၊

၊ ၊

႔၊

၊ ႔၏

႔၊

႔၊

ၑ ဝ

အ ။

အ ႕

၍ အ

၏။

၍ ဝ ဝ

ဝ အ

ဝ ႔

။ ဝ

၊ ဝ

ဝ ဝ

႔အ ႔

ဝ ၊

အ ဝ

။ ။ အ

႔ အ

( )

႔၊

႔၊

ဝ အ

။ ႔

၊ ။

႔၊

၏။ ၊

ၐ အ

” ဝ

ၑ ။

၊ ႔

၊ ”

အ အ

။ အ

....

47


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ”

။ ။

၊ ႔အ

….

၏။ ။

ဝ ၍

၏။

႔၏ အ

႔အ

႔အ

၏။

၍ အ

၏။ ဝ

႔ အ

႔၏

အ ။

ဝ -

႔ ၏။

႕၊ ”

ၐ အ ႔

၏။

အဝ

အ ၐ

အ အ

ၐ အ

အ ။

48


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႕၊

၆၇ ႔

၊ ၇၂

၄၆

၇၅

၊ ၊

အ ။

၄၅

၊ ၄၉

၊ ။

၊ ။

႔ ၐ၍

အဝ ။

၄ဝ

၈၅

အ အ

။ ႔

အ ၊

အ ၊

႕၊

၊ ၄၆

၄၆

၊ ႔

႔ အ

၊ အ

အ ၊

အဝ

၊ ၊

” ႔ အ ၌ ဝ

ၐ ဝ

၊ ၊

၊ ။

49


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

” ၍

႔ ႔အ

၊ ။

႔အ

အ ။

ၐ ႔

။ ၏။

၏။

႔ ႔

႔ ။

၏။

၏။

။ ႔

။ ၏။

အ ႔

၊ အ

၊ အ

အ ” အ ဝ

၊ ႕၊

ဝ ၊

။ အ

႔ ၊

႕၊

50


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

႔ ဝ

ဝ ဝ

ဝ ၌

၍ ႔

ဝ႔

၍ ဝ ဝ

၏။

။ ႔

႔ ၊

ဝ႔

ၐ ႔

။ ႔

႔အ ဝ

ဝ႔

။ ႔ ၏

၁၅

” ၏။ ဝ

အ အ

ဝ ဝ

႕၊

၊ အ

ဝ ႔

အ ဝ

၏။

။ ႔

၏။ ၊

51


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ အ

ၐ အ

၊ အ

၏။

`အ အ

။ ။

႔ ။

႔ ဝ

အ အ

။ ႔အ ။

။ အ

။ ။

။ ႔

႔ အ

။ အ

။ ။ ဝ

ဝ ၊

´

။ ။

၊ အ

အ ၏။

။ ၍

52


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ

။ ၊

`

´

´ ဝ ဝ

၏။

အ အ

၏။

႔´ ၌

၏။

၏။ အ ။

အ `

`

အ ။

႔ ၊

အ ။

`အ

အဝ

႔´

။ ႔

´

အ ႔

ဝ ။

အ ။

။ `

`

ဝ ဝ

´

။ ၊ ၊

အ ဝ

53


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

….

`

။ ။

`

၊ အ

႔ ႔

။ အ

႔ ႔

႔၊ အ

၏။ ။

`

အ ၊

။အ

-

၊ ၊

ဝ ၏။

။ ႔၊ အ

႔ ႔၊

အ ´

။ ႔

အ ႔

။ အ

၊ အ

´

´ ႔ ။ ။

။ ႔

ဝအ

`

´

ဝ ႕

ၐ `

အ ႔

၏။

´

ဝဝ ၏။

`

´ `

´

54


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ။

ဝ႔

´

။ ႔

`

႔´

အ `

´

႕ ၊

႔ အ

႕ ။

´

႔၊

႔ ။ ၁၉၃ဝ

ဝ ၏

။ ၈၂

။ အ `အ အ

႔ ၈၅

။ ၁၉၃၄

၅၆

´

´

။ ဝ

`

`အ

၊ ။ အ

၁၈၉၂

႔ အ

´

`

႕ ။ အ

၊ အ အ

၊ ၁၉၂၇

၊ ´

႔ အ

55


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ၊

`အ

၏။

´ ဝ ။

`

´

ဝ ၏

။ …. ` အ

၊ ။

႔၊ ´

အ ၍

(၉)

ဝ ၏။

ၐ ၏

၊ ၏

႔ ႕

56


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

႔ ။

႔ အ

`

။ ၐ

´

။ ႕

၍ ၍

ၐ ဝ

အ ။

အ ဝ ၏

၍ ၍

။ အ

ဝ အ

႕ ႔

။ အ

ဝ ႔

။ ဝ

။ အ

အ ၐ

အဝ

႔ ။

57


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ၏

၏။

၊အ

အ ႔

၏။

အ ၐ

အဝ

၏။

႔အ

...

၍ ၊ အဝ ႕၊

။ အ ဝ

အ ။

အ ၊အ

( )၊ အ ၊ အ၊

၊အ ၊

အ အ

၊ အ

၍ ။

၏။ အ

။အ

၍အ အဝ ၏။ အ

၊ အ

၊ အ

၏။

။ ႔

႔ဝ

၏ ၏

၏ ။

ၐ အ

၏ ။

ဝ ။

58


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။ ဝ

၏ အ

႔ အ

`အ ။

႔ အ

´

အဝ

`

႕ ´

။ ။

`

၊ အ အ

( )

ဝ ဝ

` ႔ ၏

႔ ၐ ဝ

႔ ႕

ၐ အ

အ ၊

႔အ

´

´

ဝ အ

အ ။

၏ ၍

( အအ

ဝ ။

။ `

ဝ ´

´

႔အ အ

။ဝ ႕

အ ဝ

`အ ။

အ ႔

အ ၍

႕ ႔

အ ၍

႕´

႔၏

`

႔၊ အ

´

59


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

၏။

၊ ဝ အဝ

၏ ႔၏

၏။ ` ႕

-

ၐ ႔

´

ဝ ၊

ဝ အ

၊ အ

၍အ

၏။ ( ) အ အ

´

အ အ

။ ဝ

၏။

( )၏ ( )

႔အ

။ `အ

။ အ

၏။

´

ဝ ၏

၌ ။

ဝ ၏ အ အ

႔ဝ

၏။

`

´

။ ၏

၏။ အ အ ႔

၏ ဝ ၍

အ အ

။ ။

60


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ( )

။ အ

( )၏

။ ၐအ

႔ `

။ ႔

`

´

အ ႔

႔ ´

။ ။ ဝ

အ ႔

အ႔

၍ ။

၏။

။ အ

အ ၊

(၁ဝ)

၏။ အ

။ ႔

။ အ

အ ၍

၏။

႔ ႔

61


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔၍

။ ႔

။´

အ ၊

၏။

( )၏

အ ၏

အ ၍

( )၏

။ အ

အ ၊

။ ၏

၏။

၏။

ဝ ၍

ဝ ၊

အ ႔

႔အ

႔၏

အ အ

။ ။

ဝ ၐ

….

။ ႕

အ ႔

အ အ

ဝ အ

၁၉၃ဝ-

၁၉၃ဝ အ

။ အ

အ ႔

႔ ႔

အ ။

၅၉

၃၂ ။

။ ။

၍ အ

၏။

အ အ

အ ၌ အ

႔ ႔

၏။

။ အ

၊ ` ႔အ

62


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

´

၏။

´

၏။

၁၈ဝ

၏။

….

၁၆ ၏။

`

၅၆ ႕ ။ အ

။အ

´

။ ၁၆

။ ၏။

`

။ ၊

´

၏။

အ ၏။

အ ႔ အ

။ ။

႔ ၁၆

။ ၐ

၏။

အ အ

`

ဝ အ

၏။ အ ၏။

။ ၊

၃၂

။ ။

အ အ ။ အ အ

63


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

႔ အ

(ဃ အဝဝ

႔ အ

႔ ။

ဝ (

-

၍ ။ အ

၏။

အ ၏။

ၐ ႔

အ အ

( )

။ ၏။

။) ၏

အ ႔

အ ။

။ အ

႔အ

။ အ

႔ ။ ၏အ

။ အ

႔၊

….

႔ ။

၏။

႔ ႔

႔ (

)

။ အ

( )

႔ ။

အ ဝ

( )

။ ၁၉၃ဝ

။ ၎

၍ ။

64


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ။

၏။

၏။ အ

။ အ

႔၏

-အ

။ အ

အ အ

၂၅

၏။

၍ ။

အ ဝ

….

ၐ အ အ

၏။

၏။

…..

( )

အ ၍

၊ ၏။

႕၊ ႔

အဝ အ

--အ

၏။

၏အ

အ ၏ အ

-

။ အ

၊ အ

။ အ

-

႔ အ အ

႔၊ ႔

” ၍ ႔

႔ ႔

။ ၏။

၏ အ

65


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

႔၏

႔အ

႕၊

အဝ

အဝ

” ၊

။ ၏ ၍

၊ အ

၏။

၏ ၏။

အ အ

အအ

အဝ

အဝ

၊ ၍

….

႔အ

ၐ ၊

၊ ၊

၊ ။ အ

႔ ႔

အ ဝ

အ ။

။ ၊

႔ ၊

ဝ၊

” အ-

အ ႔အ

အ ႔

၊ ႕၊

ၐ ။

-

အဝ

( )၏

၊ အ

။ ဝ ၍

” အ အ

၏။

66


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ၊ အ ၊

အ ႕

အ ႔

၊ ၐ

၏။

၏။

၊ ၄ဝ

၁၂

၂ဝ

အ ၐ

႔ ႔

၊ ၊

အ ႔

အဝ

အ ဝ

႔ ဝ

အ ၊

၏။

အ အ

႔ ၍

။ ၊

၊ ။

၏။

-

၊ အ ၊

႔ ႔

႔ အဝ

႔”

” ။ ၊

အ ။

၊ ႔

။ အ ၏။

႔ ”

႔ ၏။

။ ။

67


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၊အ

” ၊ ႔

၊ အ ။

။ ႔ ႔

အ ႔

အ အ ႔အ

႔ ၊

႔အ

။ အ ႔

အ အ

႔။

႔ ၊အ

႔ ၊ ၊ ”

႔ အ

႔ ၊

အ အ

႔ ”

၏။

၏။

အ ၊ဝ

68


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ႔

၏။

၏။

၏။ အ

႔၏ အ အ ။

ၐ ၐ

အ အ

၏။

႔အ

။ အ

႕၊

အ”

ၐ အ

၍ ၊

အ ။

၏။

႔အ

၏။

အ ။

။ ႕၊ ႔

႔ အ

။ ဝ

႔ဝ

႔”

၊အ

၏။ ႕

။ ”

69


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ၊ အ

႔ ႔

။အ

႔ ႔

…..

” ။ ၏။

႔အ

႔ ႔

၍ အ

႔အ

။ ၐ

၏။

အ အ

အ ႔

အ အ

႔ အ

၏။

။ ဝ

၏။

၊ ႔ ႔

။ ဝ ၍ ၍ အ -

႔ အ

၍ ၐ

၏။

။ ႔

အ၏

အ ၊

၊ အ

70


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

အ ႔

၊ ႔

။ ႔

။ ႕

၏။

အ ႔

” ဝ

႔အ

အ ဝ အ

၏။

ဝ ဝ

၏။

အ အ

ဝ႔

၏။ ၍

၏။

၏။

အ ၏။

အ ႕

၏။

၏။

႔ ၍

အ ဝ

၏။

အ အ

၏။ အ

အ အ အ

ဝ ႔

အ ။

႔ ႔

၏။

အ အ

။ ၏။

အ ။

အ ၏။

၏ ႔

အ ၏။

အ ႔

အ ႔

႔ ၏။

71


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ”

၊ ၊

၏။

၍ အ

၏။

၏။

။ ” အ ။

၍အ

။ ။

” ၐ

။ ၐ

၊ ၊

အ ႔

႔ အ

႔ ႔

ၐ အ

အ အ

႔၊

၍ဝ အ

” ၏။ အ ႔ ဝ

၏။

၏။

၍ ႔

အ အ ။

အ ဝ

အ အ

။ ။

အ ။

72


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

႔ ၏

၏။ ။

ဝ ၏။ ဝ

၌ အ

၏။

အ ။

ဝ အ

အ ၒ

၊ ႔ အ

႕ ႕

၂ အ

။ ၐ

႔ အ အ

၏။

၏။

(၁၁)

၏။

`

႕အ

႔အ

အ ။ အ

၏။

´

၍ ႕

၏။

အ အ ႕

73


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

`

၊ ။

၏။ `

႕ ၊

´ ။

၏။ အ

။ ။

`

….

´

`

´

`

အ အ

႕ ႕

`

အ အ

´

၏။ ၏။

အ ႕

´ ႕

´ ႔

´

… `

။ ႕

….

´ ႕

´

´

`

႕ ႕

အ ၍…

74


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

´ `

`

´

အ ႔

။ အ

ၐ ႔ `

၏။ အ

`အ

႔ ႕

`

၏ ၏။

႔အ

`

´

´ ႔

။ ႔

၊ ´

အ ႔

`

႕ အ

´ ဝ

´

´ ၏။

´

´

` ၐ

`

႔ ။

´ ။

႕ အ

… ႔

`

။ အ

`

။’

႔။ အ

`

-

´

၏။ ´

၏။

75


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

´

` အ အ

၏။ အ

အ ။

၊ အ

၏။ အ

`

ဝ ၐ ၏။

႔ ၏။ ၊

ၑ ႔

။ အ

၏။

၏။

၊ အ

႔ ႔

´

႕၍ အ

`အ

႔ ႔

´

´

´

၍…

`

၏။

အ ဝ

႔´

၊ ။

အ ။

႔ဝ

´

´ ႔

႕ ဝ

76


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ အ ႔

`

´

`

´

`အ

႕၊ အ

`အ

။ ႔အ

႔ အ

’ ’

၊ ။

႔အ

အ အ

၏။

႔၊ အ

” ႔

၊ အ

။အ

႕ အ

” အ

။အ

´ ႕၍

႔ ”

အ ၊

။ ၊

၊ ။

” ႕

77


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍ အ

အ အ

။ အ

႔ ။

၊ အ

၊ ႔

၍ဝ ။အ

အ ။

။ ၐ

၊ အ အ

၏။

” ႔

။ အ

၏။

႔၊

။ ၐ

႔အ

ဝ ။

၏ ။

၊ ၊

၊ အ

၊ ႔

..

” အ

” ”

..

၏။ အ

၍၊ အ ႕

။ ႔၍

78


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အဝ

(၁၂)

၏။ ၊

႔”

ဝ ၍

၏။

… ႕

၏။ ၊

။ ၐ

ၑ ၑ

။ ၏

” ။

အ ႔

ၐ ၏ အ

၏။

ၐ အ

၏။ ႕

အ ၏။ ႔

ဝ ႔

အ ။

၊ ။

79


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

၊ အ

၊ ႔

အ”

” ႔

၏။ ။

၊ ၐ

၏ ႔

” ၊

အ အ

႔ အ

အ အ

ၐ ႔

႔ ႔

” ”

၊ ၊

” ” ႔

” အ

႔ ၊

80


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၊

အ အ

႔ အ

ၐ ႔

`

-

၏။

`အ

-

႔ အ

။ အ

အ ႔

႕၊ ။

´ ၐ

´ အ

´

´

အ ၊

အ ။

” အ

´

႔ အ

` ၊

႔ ၊

၏။ ၐ

႔ ႔

`

`

… ႔

အ ။

႔ ´

” ႔အ

ၐ ၐ

အ ။

ၐ ။

႔ ၐ

81


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

၏။

၏။

`

ၐ အ

႔၊

႔အ

` အ

`အ

´

႕၊

`

´

။ ႔

႔၊

။ ၊

႔ ၊

႔ ႔ ႔

၊ အ

႔ ၊

႔၊ ။

႔ ႔

။ ၊

၌ ။

အ ။

`

႔ ။

´

´

ၐ ၊

အ ၊

႔ ႔၊

၏။

႕ ႔အ ၐ

82


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ၍

၏။

`

ၐ ၐ

`

`

။ ၊ ႔

႔ အ

။ ။

။ ။

။ ႔၊

အ အ

´ အ

႔အ

႔အ

႔ ၊

ဝ ၐ

´

´ ၏။ ဝ

အ ၐ

ဝ ဝ

အ `

။ ႔

´

ၐ ႔

`

၊အ

။ ။

။ ႔ အ ၊

၊ ၊

အ အ

83


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ။

။ ႔

၏။

။ အ ၃

၊ အ

။ ၐ

`အ

၏။

႔အ ။

႔ ႔ ၍

။ ဝ

´

၏ ၃

၏။

၏။

´

၊ ႔

အ အ

… `

၏။

´

။ အ

အ ႕၊

႔။

၊အ

အ ဝ

႔အ

႔ ၐ

အ ၏။

႔ဝ အ

၏။

အ အ

” ”

84


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

ဝ ၍

၏။ -

အ ႔

အ၊

႔ ဝ

၏။ အ

အ အ ႕

၊ ၐ

အ အ

” ”

-

။ ႔

႔၊

” အ

၊အ

၊ ႔

႔ ႔

။ ဝ

၏ ၏။

႔ အ

” ႔

၏။ ၐ

85


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႕

အ ႕

၏။

၍ ။ အ ႔ ဝ

၊ ႔

။အ

အ ၐ

၊ အ

ၐ ႔

႕၊

” ႔

၏။

အ ၊

” ။

အ ႔

” ႔

႔”

။ အ

” အ

၏။

႔အ ႔

႔ အ

႔ အ

၊ အ

86


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၏။

၊ -

” အ

။ အ ႕

။ အ

..

႔ ။

၊ ႔

႔”

။ အ

… ၊

” အ

႔၊ အ

” အ

အ ။

87


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ ၍

ၐ၏။ အ ႔

၏။

အ အ ။

(၁၃)

`

။ ။

၍ ၑ

အ ၍ `အ

၂ ၐ အ

႔ ။

႔ ။ ၐ

႔ အ အ

`အ

႔ အ

အ အ

အ ။

၁၆

´

`အ

´

´

၍… ´

88


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ` အ `

´

´

´

၏ ။အ

… ႔

´

`

၍ …

` `အ

´

`

´

႔အ

´

` `အ

´

`

႕ ။

….

၊ ။

´

အ အ

`

´

´ ´

`

`

´ ႕

-

`အ

´ ႔

´ ´

89


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

`

`

´

`

`

´

´

`အ

႔အ

။ ႔

`

၊ ၊

´ `

`

´

။ ႔

´

´

´

။ ` ၊

´

´ `

`

ၐ အ

။ အ

´

အ အ

`

၊ အ

။ အ

´

´ အ

`

´

႕ ၍

….

´ ႕

။ ။

90


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ `

အ ႔ ႔

႔ ၂

၏။

႔အ

´

´

` အ

`

´

`

အ ႔

´ ၐ

´

` `

´ ႔ ႕

´

အ `

႔ ႕

`

´

`အ

´

၍ ၐ

၏။ ႔

(၁၄)

၏ ၏

႔ ႔၏ အ အ

၏။

႔၏ အ

၏။ အ

၌ အ

႔ ။

႔၏ အ

91


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔၏ ၒအ

၏။

၏။ ႔

႔၏ အ ၒအ

၏။

႔၌

၏။

၏။

ၒ ၍

႔၏ အ

။”

ၒအ

၏”

ၒအ

၏ အ

႔၌ ၍

႔အ

အ အ

၏။

ၐ ၍

ၐ အ

ဝ ၍

႔အ

အ ႔

၏။

႔အ

၏။”

အ ၒအ

၏ ၐ

၏။

၏။”

အ ၒ

႔၏ ႔၏

၏ အ

႔အ

အ ၏

႔အ

၏။

၏။

၏။ ၍

႔အ

။ ၐ

၊ အ

၏။

92


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

၏။

။ အ

ၐ ၊ ႔၍

႔ ၊

ၐ အ

အ အ

၍ ၍

၏။ ႔ ႔

။ ။

႕ အ

အ ၍ ။

။ ။ အ အ

႔အ

” ဝ

။ ၏

၍ ၏။

အ အ

။ ႕

အ အ

၏။

ဝ ၊

၍ ၍

၊ ။

93


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ႔

။ ၊

” အ

အ ၊

႔အ

။ ။

။ ႔ ၏။ ။ ။ အ

၏။

အ ၐ

အ ဝ

” ၍

႔ ။

” ႔

` ”

`

´ အ

႕ ၏။

႕”

။ အ

။ အ

၏။

၊အ

႔ ဝ

အဝ ႔

အ ...

´ အ

၊အ

´

94


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

`

။ အ

´

။ `

`အ

´

၊ အ

၊ အ

အ အ

႔ ၊အ

၍ ႔

` အ

႔ အ

` ႔

႕၊

´

၏။

၊ ႔

၏။

အ အ

႔ ႔

႔ ၊

၏ ၊

။ အ

အ ၊

´

၊ အ

´

´ `

႕´

´

´

´ `

`အ

၍ အ

`အ

၏။

´

`

´

၏။

၏အ `

႔ အ ၊

အ ႔ ႔

´ အ အ

95


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `အ

၊ အ

႔ ႔

`အ

၊ ´ ၏။ ။

´ အ

`

။ ၊

`

´

´

´

၍ ။

။ ႔

။ ။

`

`အ

၊ ။

႕ ႔

႔´

´ ၊

အ ႔

။ `

´ အ

႔၊ အ

႔ အ

႔အ

႔ ၊

`

အ ႔

´

အ ။

`

´

96


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

အ ။

`

၏။ ။ အ

႕ အ ႕ ၊ ။

႔ ။

`

။ အ

´

အ ၊

´

၏ အ

ၐ အ

`

… ။ အ

အ ႕

၍ ။

အ ။

´ ႔ အ

`

´

`

´

႔ ႔

97


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၁၅) ႔ ။

႔ အ

။အ

၏။

။ ႔

၊ အ

အ ၊

။ ႔

႔ ႔

။ ႕

အ ၍အ

၏။ အ

၏။

အ ႕

။ ႔

`

၏။

၊ `

။ ႔

´

၏။

၊အ

၏။

။ အ ၏။

၏။

၊ အ ႕

´

98


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

`

႔ အ

၏။

´

၏။ ။

႔ ၊

´

´ `

`

´ အ

´

၏။

အ ။

´ ၐ

။ `

အ အ

`

အအ

...

။ ”

´

` `အ

´

႕၊ အ

´

၊အ ၍

´ ႔

အ ဝ

႔ ၍

။ ဝ ၏။

၏။

အ ႕

၏။ ဝ

၏။

99


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၊ အ

႔။ အ

၊ အ

ဝ ၏

႔။

။ ၊

႔၊

အ ။

” ဝ

၊ အ

႔ ။

အ ႔

အ ” ၊ အ ႔

၊ ဝ

႔ ဝ

။ ။

၊ အ

။ ၍

” ၊

ဝ အ

ဝ ၍

။ ၊

၏။

… ၊

” ၊

႔ ။

အ ၏။

100


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ ။

ဝဝ

ၐအ

´

ဝ အ

ဝ ၊ဝ

၏။

အ ၍

၏။ ႕

အ ၏။ အ

`

အအ

ဝ ဝ

- အ -( ႕

)-

´

အအ

။ ဝ

႕ ႕

အ ၊ ႔

။ ႕

ဝ ၊

´ ၏

၏။

႔ ၊

´

ဝ အအ

၏။

အအ

၏။ အ

၏။

၏။

႔ ။

၏ ႔၊

၊ အ ၏။

` အ

၊ ဝ

႔ အ

။ ´

101


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ

`အ ႔

`

။ အ

Communication ဝ

`

(အ

။ အ ။

၊ အ ႔

၏။ ၏။

႔ `

´ ´

ဝ အ

` ဝ

အအ

´ ႔

´

အ ဝ

`

)

´

Priviliged

´ `

႔ ။

´ `

႔´

ဝ ၊

´

။ အ

´

102


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

၏။

` အ

။ `အ အ

႔ ….

`

´ ဝ

႔ ။

`

၍ ။

အ ႔

´

` ။

ဝ ႔

ၐအ

၏။ အ

အ ။

။ အ

။ ။

႔´

ဝ ၏အ အ

။ ´

`

..

ဝ ၊

´

`

`

ဝ ´

´

`အ

´

´

103


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

၁၆

အ ၍ ။

၏။ ႔

၏။

အ ႔

၏။ အ

၍ အ

အ အ

၏။ ႔ အ

႔၍ အ

အ ႔

႕ အ

၏။

-

။ ၍

အ အ

၏။

၊ ၊

႔၏ အ

-

။ အ

၏။ -

၍ ၐ

အ ။

႔အ အ

104


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

။ အ

၏။

အ ။

၏။

။ ႔

၊ ႔

´

၊ အ

႔ ႔

။ ႔

´

။ အ

အ ႔

၏။

၏။

´

၏။ ။

… အ၊

႔ ´

႔ ႔

။ ၊ ႔

´

၏။

အ၏

ၐ အ

။ ။

105


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ အ

႔၍

႔ ႔

႔ ႔

၏။

၏။

၊ အ

´

အ ဝ

၊ အ

။ အ

” ၏

။ ၊

အ အ

။ ၊

´ ။

ၐ၍ ႔

အ ”

။ အ

႔အ

” ၍

။ ။

႔အ

၏။

အ ဝ

အ ႔

၏။ ၍

106


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ႔

အ ၐ

႔၊

၊ အ

၏။

။ ။

” အ

အအ

။ အအ

၏။

ၐ ဝ

ၐ အ

။ အ

႔၍

။ ႔၍၊

။အ

ဝ အ

။ ၊

႔ ”

ဝ ”

၊ အ

၊ အ

၊ ႔

” ႔

ဝ ၏ ၏။

107


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔၏

၏။

႕ အ ဝ

၏။

၏။

။ ၊

၏။ ။ ႔ အ

အ ႔

အ ၊

ဝ ႔

႔အ

အ ၊

၊ အ

၍ ဝ

႔ ႔

။ အ

႕အ

” ဝ

၊ အ

ဝ ဝ

႔။

။အ

႔ ၏။

ဝဝ

႔ ႔

၏။

….

” အ

108


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၊ ၊

။ အ

႔၊

၊ ၍

။ ၊

။ ႔ အ

ဝ ၏

” ဝ

၏။ …

။ ။

အ ဝ

။ ….

” ၊

” ၍

။ ၊

အ ၍

အ ။

။ ” ”

109


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ဝ

၏။

အ ႔

၊အ

အ ၊အ

။ ။

႕ ႔ ၊

၊ ႔

ဝဝ

ဝဝ ႔

အ အ

အဝ

၊ ၊

႕ ။

…. ၊အ

” ။

အ ႕

ဝ ၏ ၏။

၊ ႔

႔ အ

၊ အ

အ ၊

၏။

” အ

၏။

၊ အ

႔အ

႔ ”

။ အ ၊

ဝဝ

အ အ

၏ဝ

။ ”

110


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႕အ

အ အ

၊အ

႔ ” ၊

။ အ

..

႕ အ

… ၊ အ

… ႔

႔ အ

႔ ၊ အဝ

” ၊

ဝ အ

” အ

အဝ

႔အ

။ အ အ ႔

၍ ။

႔ ဝ

၊အ

ဝ ၏ ”

အ ၊

႕၊

111


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔အ

႔၏

။ ။

။ ။ အ

။ အ

” ”

အ ” ” အ

၁၇

၏။ အ

႔အ

အ ။

… အ ။

။ ၍

ဝ ၊

၊ အ

။ ၐ အ

အ ႔

၊ ၐ

႔ ။

ဝဝ

႔အ

အ ။ ။

112


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

၍…

ၐ အ

အ ၊

အ ႕

႔ အ

အ ႕

႔ ဝ

၊ ”

။ အ

” ႔

အဝ ၊

အဝ

၏ အ

ဝ ၍….

-

႔”

၏အ

၊ ဝ

….

-

” ႔

၊ အ

အအ

၊အ အ

….” ႕

113


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

။ ၏။

႔အ

အ ။

၊ ႕

ဝ အ

အ ႔

ဝ ၊

” ၍

႔ အ အ

ၐ ၊

အ ၊

၍ ႔ အ

၊ အ

။အ

အ ၐ

… ”

၏။

” ”

” အ

” ၊

၊ အ

။ ႔ အ

႔ ႔

ၐ ႕

။ အ

႕ ႕

အ အ

႔အ

114


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

ဝ ၍

….

ဝ ႔

႔ အ

။ ၌

။ အ ႔ ႔

။ ၏

၏အ အ

အ အ

အ အ

။ ။

၏။

။ ၊

... အ

၊ ႕

အ အ

” ႔

အ ….

၊အ

အ အ

အ အ

...

၊ ၊

႔အ

႔အ

၊အ

၊ ၐ

အ ”

115


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

၊အ ၊

႔ ႕

။ ၊

...

၊ ႔

႔ ႔

၍ ႔

႔ ႔

... ႔

” ႔

” ႕