Page 1

yepaing & lazyguylay ညီေစမင္း

wannar

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အစဥ္ေလးစားလ်က္ …..

www.mmcybermedia.com January – 2011


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

1


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၁၉၃၆-၃၇

အ အ

အ ႔ ´

အ အ

အ အ

၊ ၁၉၄၅

၁၉၄၆

၊ ၁၉၄၆

အ အ

၁၉၃၉-၄ဝ

၊ ၁၉၄၁-၄၂

အ ႔

၊ ၁၉၃၇-၃၈

အ ႔

၁၉၄၈

။ (၁၉၁၄-၁၉၇၈)

၁၉၅၂

၁၉၅၆

၁၉၆၂-၆၃ ၊ ၐ

၁၉၁၄၊

႕၌ အ ၁ဝ၊

၊ အ

ၑ အ အ

၊ အ

ဝ အ

။ ၁၉၅၆-၅၇၊ ၁၉၅၇-၅၈၊

၁၉၅၈

-

။ ၊ ႕

၊ ႔

။ ၁၉၃၂

႔ ဝ

။ (

)

၁၉၃၈

၁၉၃၂-၃၃

၁၉၆၁

၁၉၄၂၊

၁၉၅၇

၁၉၅၂

၁၉၅၆

၁၉၅၆

႔ ၁၉၆၂

၁၉၃၆၊ ၁၉၄၂

၊ အ

ၑ ။

၁၉၃၃၊

အ ၁၉၃၃-၃၄ ၁၉၃၄-၃၅

၊ ၁၉၆၁

၁၉၃၃-၃၅ ဝ

႔ ႔

အ အ

၊ ၓအ

ဝ ၌ အ

။ ဝ

၊ ဝ ။ ၁၉၅၈

႔ ၊

၊ `အ

၊ အ ႕

၊ ´

2


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၁၉၆၇

`ဝ

(

)၊ ၁၉၆၈

(

)

၌ ၑ

၁၉၇၈

ဝ ၐ

႔ အ

´

၁၉၂၉၊

၁၉၄၃

အ ႔၌

အ ႔ ႔

အ ၓ

၁၉၄၄-၄၅

။ ၁၉၄၅-၄၇

အ ၓ

၃၊ အ

၁၉၅၅ ႔

။ ၁၉၅၇

၊ ႕

`၏ အ

`

´

အ ဝ

၁၉၄၈

။ ၎ဝ

ၑ ၑ

`

´ ဝ ။ ၁၉၅ဝ

အ ၍

အ ႔ဝ

`

အ ဝ

´ ဝ

´

´

႕၌ ႔

႔ ။

´

)၏

၁၉၆၂

။ ၁၉၆၃ ၓ

။ ၁၉၆၁ ႔ အ

၂၁၊ ၁၉၄၉)

၁၉၅၈

၁၉၆ဝ

။ ၁၉၄၉

အ ၌

(အ

။ ၁၉၅၆

`

အ ´

)

´

`

၂၃၊

႔ ႕၌

။ ၁၉၅၂

။ ၁၉၅၃

၁၉၅၄ အ

´

အ `

အ အ

´

အ အ

(၁၉၂၉-၁၉၉၈)

`

)

´

၁၅၊

၊ ဝ

။ ၁၉၅၁

၏ `

´

Over The Ashes

၊ ႔

။ ၁၉၄၇

`

What Happened in Burma

အ ´

`

ၓ´၌

အ ႔ဝ ´ ဝ

အ ဝ

3


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

´

႔ ။`

၁၉၇၂

`

´

အ ၏

´ ဝ

၁၉၇၈

´

၁၉၉၅

´ ဝ

အ အ

၁၈၊

ဝ ။

၊ အ

၊ ၊

၏ ´ ဝ

၉ ၁၅

။ ၏

`အ

။ ၁၉၉၂ `

´ ဝ

။ ၁၉၈၈ ႔၏ `

`

´ဝ

Resurrection

အ ။ ၁၉၉၈

၏ ဝ

။ ။

--

ဝ ၏

၏။

။ ။

၏ ` ဝ

အ ႔အ

အ အ

´

၊ အ အဝ

´

။ အ

၏ အ အ

၍ ။

ဝ `

ဝ ႔

၏။

` ။

၏။

´ ။ အ

။ ဝ

အ ႔ ၊

4


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ၏

ဝ ႕ အ

႔ ။

ဝ ။

အ ႔

၏အ

အ အ

အ ႔

။ ။

၊ ဝ

႔ အ

-

။ ။

အ အ

။ အ

။ ဝ

၂၁-၁-၆၂ အ အ

အ ။ အ

။ အ

၏။

၏။ ႔

အ ႕

အ ၐ

5


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၁)

။ ၐ

။ အ ဝ

။အ ။

`အ

……အ

´

အ ၐ

႔၊

႔၊

႔ ၐ၍

၏။

။ အ အ

။ အ

။ ႔ ဝ

။ ႔

႔ အ

။ အ

႔အ

။ ၊

အ ။

၊ အ

၍ အ

အ ႔

အ ဝ

အ ။

အ ႔၊

အ ႔

။ ဝ

အ ဝ အ

ၐ အ

အဝ

၍ ဝ

။ အဝ အ

6


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ၊

႔အ ႔

။ ႔

။ ႔

ဝ အ

၏။

၏။ အ ႕

ဝ ။

၏။

။ ”

အ ။

၌ အ

။ ႔

႔ အ

႔ ၏

႔၏

႔ ၍

၏။ အ

။ ၍

၏။

ၐ ၊

႔ ႔

အ ။

အ ၏။

။ အ

။ အ

။ အ

7


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

၍ ။ အ ႕

ၐ ၏၊ ဝ

႔ ႔ ၐ

။ ။

(၂)

႔ဝ

။ အ

ဝ ဝ

။ ၏

။ အ

၏ အ

။ ၏

8


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ။

ၐ အ

။ အ

႔ ၏။

၏။

ဝဝ

ၐ ၏

ဝ ဝ

႕ ၏။ အ

…..

။ ႔

အ ဝ

၏။

။ ႔

အ အ

။ အ

၍ အ

ဝ ၍

၏။ ႔

။ ၐ

အ အ

အ ။

။ အ

၏။

ဝဝ

။ ႕

၍ ဝ

။ ႔ဝ

အ ၐ

႔ ဝ

အ အ

9


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ၐ၊

၊ အ

၏။ အ

ၐ ။

႔ အ

” အ ၏။

။ ၊ ဝ

” ၊

ဝဝ

။ ၊ အ

အ အ

၏။ ႔

အ အ

အ အ

႕” အ

။ ၊

။ အ

ၐ ၊

႔အ

႔၊

႔အ

အ ႔

႔ အ

....

။အ

အ အ

၏။

၌ အ

။ ႕

႔ ၍

၏။ အ

အ ၊

10


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

႕ အ

၏။ ႔

႕အ

။ ၐ

၏။

။ အ ဝ

႔ ။

၍ ၏။

႔အ

၊ဝ

၏။ ဝ

၏။

၏ ။

႔။

႔”

အ ။

။”

အ အ

အ ဝ

” ႕

၏။

”၍၊

၏။

….

အ ဝ

၏။ အ ၐ

၏။ ႔

အဝဝ

၏အ

။ ႔

႔ ႔”

အ အ

၏။ အ

႔အ ဝ

႔၏ အ

11


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏ အ

၊ အ ၊ အ

၊ အ ၊ အ ႔၊ အ

၊ အ

၊ဝ အ

။ `

႕ ။

အ ဝ အ ဝ

အ အ ႕

။ ဝ

႔၏

ဝဝ ၍

၂၃၃/၃၇

´

အ ဝ

အ အ

။ အ ႕

အ အ

`

။ ႔

။ ၊

( )

၏။ ၊

အ ႕

၍ အ

။ အ

´

႕အ ၊

၍…… `

၊အ

၍ အ

႕ ၐ

´

အ ဝ

ၐ ၍

အ အ

အ ၍

။ အ

12


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

`အ

အ အ

…..

၂၈ဝ-၂၈၁

အ ႔

႕ ၐ

႔၍

။ အ

႕ ။

၏။

၏ အ

ၐ။

ဝ အ ဝ

ၒ ႔ ၏။ အ

၏။

၍ ၐအ

။ ႔

႔ ။

ဝ ၒ (၇

၏။

႔ အ

၌ ။ အ

၏။

၌ ႔

ၐအ

အ ။

ဝ ဝ ဝဝ

၏။

၏။

၊ အ

႔ ၐ

အ ႔

႔ ႔

ၐ၌

အ ။

ၐ၊ အ

။ ႔

` ၐ

ၐ ၍

`အ´

႕ ၍

´

၏။

ၐ ´

။အ

၂၇၄-၂၇၆၊ ၂၇၇ (၁) အ ႔အ

။ အ

ဝ အ

13


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ။ အ

၊ ။

`အ အ

၊ အ

။ အ

ဝ ၏အ `

ၐ ၊

`

ၐအ

`

´ အ

´

`အ

၏။

´

´ ။

´ ႔

ၐ ႔ ။

´

`

´

´

´ ´

`အ

´

´

`

´

´

၏ အ ။

ဝ ။

`

၏ ။

`

အ ။

။ `

အ ။

´

14


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ ၐ

။ ႔

။ ။

အ ။

ဝ ၊အ

။ ႔

…. အ

႕ ၏။

။ အ

။ ။

´

၊အ

၏အ

။ အ

အ ႔

၏။

အ ။

၊ ဝ

အ ၍

´

၏။

´

`

´

႔ ၐ

`

အ `

အ အ

အအ ႕

႕ ၐ

။ ၊

အ ဝ

။ ။

15


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၃)

၍ ႔

၏။

အ ႕

´

။ အ -

ၐ ႔

ၑ အ

အ ႔

။ ဝ

-

၍ ၏။

ၑ ႔

အ ၌

အ ႔၊ ….

ၐ ၐ

၊ ။

အ ဝ

၊ အ

အ အ

ဝ ႔

။ ဝ

။ ႕

၊ ဝ ´

။ `အ

အ ႔

။ ႔

႔ ။

ဝ ၐ

16


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

´

။ ဝ

၏။

ဝ ၊

။ ႔အ

´ အ

။ ဝ

၏။

ၐ ဝ

။ အ

အ ။

ၐ ။

၊ အ

၏။

ၐ အ

။ ၐ ၊ ၐ

´

ဝ ဝ

ဝ ႔

႔ ။

။ ၏။

။ အ ၐ

။အ

`

´

။ အ

၊ အ

´

အ အ

`

အ အ

ဝ ဝ

။ ။

17


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

႔ အ

။ အ

အ ႕

၊ အ

.....

႔ ဝ

႔ ၊

အ ၍

႔ ။

အ ဝ

ၐ ။ ။

၊ အ

႔ ။

အ ။

။ ႔

႔ ”

။ ဝ

ဝ ၐ

။ ၐ

။ အ

-

၊ ၊

” ၍

႔၊ အ ၐ

၊ ႔

။ ၍

ဝ ၏

။ ၊

ဝ ဝ

18


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ အ

႔။ အ

ဝ အ

အ ႔

႔ ၐ

၊ အ

အ အ

။ ႔

။ ၊

႔ ။

႔အ ။

ဝ ၏

႔ ၊

။ အ

အ ။

အ အ

႕ အ

၏။

႔၊ ။

႔ အ၊

ဝ႔

။ ၐ

။ အ

ဝ ၏ ၏။

႔ ၊

အ အ

၊ ႔

ဝ ၏ ၐ

။”

႔ ႔ ႔

19


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ အ

႔ ။

။ ၐ

ၐ ၐ

႔အ

။ ႔ ၊

ၐ ႔

႔အ ၐ

ၐ ဝ

” အ

႔ ၊ ၊ အ

” ဝ

႔ ႔

အ အ

....

။ ၐ

။”

ဝ ၏

။ ႔၊ အ ၐ

” ၊အ

ၐအ

ၐ ။

အ ။

အ အ

20


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ ၊ ဝ

.... ၐ

၊ ၐ

အ ။

႕အ ႔

... ႔

ဝ ။

၏။ ဝ

၌ အ ၏။

၏။

၏။

၏။ ႕

၏။

႔ ။

ဝ ၍

၏။

၏။

ဝ ၏

၏။

၏။

၊ အ

ဝ ၏ အ

။ ။

(၄)

႔အ ။

ဝ ။

၏ ။

ဝ ။

21


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔၍ ၍

၏။

႔ ။

အ ။

`အ

`အ ႔ ႕

။အ

။အ

႕ အ

၏။ ၊

။ အ

အ ႕

`အ

အ အ

႕ …

´

၊ အ

႔ အ

။ ၍

႔အ

၂ အ

။ `

`အ

´ ။

´

႔အ

အ အ ´

`

… ၊

။အ

`

´ အ

၊ အ

အ အ

႕ အ အ ’

´

22


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ အ

႔အ

`

`

အ ဝ

´

႔အ

၊ အ

`

… အ

…ဝ

´

..

။ ၍အ

။ ၐ

ဝ ႔

။ အ ။

ဝ ။

။ ႕

၏ …

အ ဝ

။ ဝ ၏

။ အ …

ဝ ။

´

….

၍ အ

ဝ ႔´

´

´

။ `

႕အ အ

`ဝ

၊ ၍

´

႔´

`

၊ ဝ

၊ဝ

အ ႔

….

အ ။အ

23


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

....

ဝ ၊

၏။ ၊

ဝ ၏ အ

ၐ ႔

။ အ

၏။ ။ ႔ ႔

ဝ အ

ဝ ၏

အ ၐ

ဝ ။ ဝ

(၅)

၏။

႔၏

ဝ ၏ ။ ႔

၍ ၍

၊ အ

၊ အ

ဝ ဝ

ဝ ၊

ဝ ။

အ အ

ဝ အ

အဝ

အ ၊

႔ ။ အ

24


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၌ အ

၏။

။ အ

၏။

၏။ ၍

၏။

ဝ ၐ

ဝ အ အ

အ ဝ အ

အ အ

အ ။ ။

အ အ

႔အ

။ ႔

အ ၍

၏။

။ အ

ဝ အ

။ ”

အ ၐ

၏အ

၏။ ၐ

25


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

အ ႔

အ ဝ

႔၊

၊ ၐ

အ အ အ

႔ ၍

႔-

အ ႕၊ အ

႔ ၐ

-

အဝ အ

။ ။

႔ ။

႔ အ

႔ အ

အ ၐ

႔ အ

၏။

႔ ၐ

ၐ ။

ဝ ၍

႔အ

ဝ ၏ အ

႔ ႔

၏။

ဝ အ

-အ

။ ၊

” ႔ ။

” ႔

၍ ၊

26


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ

၏ အ

အဝဝ ဝ

အ ႔

-

။ ႔

႕၊

အ ႔

၊ အ

အ ဝ

၊ ႔အ

၊ ၊

႕၊

အ အ

၏။ ႔

၏။

ဝ အ

အ အ

။ အ

အဝ

႔ ။

႕ ၊ ၊

႔ ၊အ

ၐ ႔

႔ အ

၏ အ

။ ၊

အ -

။ အ ၊

ဝ၊ အ

၏။ အ

27


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏ အ ၐ

႔ ။

အ ႔

၏။ ၏။

၍ အ ၏။

၏။

၏။

႔ အ

အ ။

၊ အ

၏။ အ

။ ႔

အ ။

အ ။

။ ႔

အဝဝ

အ ႔

။ ဝ

႔ ၍

၌ အ

႔ ။

႔ ႔

အ ၐ

အ ႔

အ ။

အ အ

၏။ အ

အ ။

၊ အ အ ။

အ အ ႔

အ ၐ

။ အ

အ ၐ

။ ၊

28


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၓ

။ ၊ အ ၏အ အ

အ ၏

။ ႔

အ ႔

႔အ ၐ

အ ဝ

၏။

။ ၐ

၏။

၏။

ၐ ။ ။ အ

၍ ဝ ၐ

၊အ

၊အ

ဝ အ

၏။

ၐ ႔

၊ ၐ

။ ။

။အ

အ၊

႔၍

အ ၐ

႔ ၐ

၏ အ

႔၏

၏။

၊ အ ႔

၏။

၏။

၏။ အ

ၐ ၐ

ၐ ၐ

29


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ၐ

ဝ ၍

႔ ႔

။ အ ႔

အ ႔

အ ၐ ဝ

၏။ အ

အ ။

အ ႔

”။ ၍

” ၐ

အ အအ

၊ အ

” အ

၊ ၊

အ ႔ အ

။ ႔ အ

႔၊

႔ ၏။

၍ -

ၐ ။

႔ ၊

႔၊

၏။

၊ ၊

အ ၐ

႔။

၏။ ။

႔ ဝ

႔၊

အ ႔

႔၍

။ ၐ

30


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏ အ အ (အ

)

ဝ ဝ ႔

အ ၐ

႕၊

ၐ ႔

၊ အ

၍ အ ။

အ ။

” ႔

အဝ အ

႔၊

ၐ အ

အ”

အ ။

၏။

ဝ ။

ဝ အ

၍ ၊

31


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ ဝ

ဝ ၏

အ ။ ၏။

ဝ ၏ အ

႕ ”

႕ ။

” အ

အ ၍ ”

(၆) ၍ အ

ဝ ၏ ႔ ဝ

ဝ ၊

၍ ဝ

။ အ ၍

၏။

။ ။

” ႔

၏အ

ဝ ႔

ဝ ။

32


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႔ အ

” အ

အ ”

၏။

အ အ

အ အ

၌အ

၏အ

….

၏။

၍ အ

… အ

၏။

” ” ” ၊

။ အ အ

။ အ

၊ဝ

၍ ။

႕ ။

အ ႕

….

33


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

႔၍

” ။ အ

၍ အ

၏။

။ အ ။ အ ၊

” အ ႕

႔ ႔

ဝ ႔

၏ အ

၏။

အ ။

၏။

အ ”

ဝ အ

။ အ

” ”

34


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍ အ

႔အ

၍အ ႔

” အ ၊

၊အ

။ အ

အ ၍

ဝ ”

။ ႔

” ၍ ၊

” ” ။

” အ

အ ၊

၊ ၐအ

… ” ”

35


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

အ ႔

၏။

႔ အ

၏။

။ ၐ

၏။

ဝ ၐ

၏။

။ ႔

(၇)

။ ။

၏။

အ ဝ

။ ၊

၍ဝ အ

၊ ။

ဝ ။

ဝ ။

၊ ႔

36


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

` ၏။

။ ၊

၏။

၏။

။ အ

ဝ ၐ

အ အ

အဝ

။ ´

႔ ၐ

`

၏။

၏။

။ ဝ

အ ၏။

ၐ ၐ

။ ဝ

” အ

႔ ႔အအ

။ ဝ

ဝအ

၊ ႔

။ ၊

။ ဝ ၍ ၊

။ ဝ

အ အ

´

၏။

အ အ

႔အ

ဝ ။

´

´

အ ဝ

`

´

37


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

´

။ ၊

ဝ ၏ အ

´ ဝ

´ ႔

။ အ

၊ ဝ

´ ဝ

`

´

-အ

´

´

…. ႔

႔၍

ၐ အ

အ ႔

`အ

´ ၊

`

၊ အ

`အ

၊အ

။ `

။ အ

`

´ ။

ဝ ၏ ။

´

`

´ ဝ

38


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

၊ အ

´

`

႔ ၐ

´

`

၊အ

႕ ႕

၊ ဝ

႔အ

´

႕´ ၏။

႔အ

။အ

၊ ´

အ အ

ၐ ဝ

´

၏။

ဝ ၏။

´

`အ

ဝ ၏

`

႕၊

`အ

….

၏။

´

-

´

၏။ ႔

39


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

အ အ

။ ၍

။ ၊

အ ႔

၃၅

၊ ႔

႔ ။

႔ အ

၊ ၊

။ အ

။ ။

။ ၐ

၊ အ

႔ အ

။ ။

။ အ

။ အ

(

(

႔ ၊

-

ဝ ႔

´

အ ။

´

`

ဝ ၏

ဝ အ

” ႔

ဝ ။

40


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

၊ အ

ဝ အ

၊ ဝ

အ ႔

၏အ

။ ႔ ၏

။ ႔

ၐ ႕။ ၁၉၂၇ အ

၊ အ ၇

႔ ႔

၏။

။ ၏။

ၐ ။

၏။

႔၊

၏ အ

အ ႔

႔အ

႔၊ အ

၊ ၊

၊ အ

အ ႔

႔ ၐ

အ ၊

၊ အ

၊ ၊

႔၊

။ အ

41


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ။

ဝ အ

၏။

။ ၐ

႕။

” ႔အ ။ ။ အ

႔၏

။ ၐ

။ အ ႔ အ

၊ အ ၉၁

။ အ

ဝ အ

အဝ

” ဝ

အ အ

။ အ

႔အ

အ ႔

အ ၊

႔ ဝ

႔”

႔ ႔ အ

အ အ

႔ အ

-

႔အ

အ ဝ

အ ဝ ဝ

ဝ ။

42


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ဝ

။ ဝ

ဝ႔

အ၊

အ ၍

အ အ ႔ ႔

အ ၍

….

႔ ဝ အ

႔ အ

။အ

႕၊

” အ ႔

43


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၈)

။ ။

႔အ

-

ဝ ဝ

။ ၌

ဝ အ

၏။ အ

” ” ႔ ႔

ဝ ၍

႔၍

ၐ အ

” အ

၏။

႔ ၊

၏။

၊ ႔

ဝ ၍

၏။

၏။

ဝ ၐ

၏။

႔ ႔

၏။

ဝ အ

၏။

၏။ ”

44


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

ဝ ၏။

´

အ အ

” ဝ အ ႔

႕၊

အ ဝ

၏ ဝ

” ။

။ ။

….

။ ႕ `

´

ဝ `

၊ ` အ

၊ အ

႔ အ

´

႔၊ `

´ ၊

x

x

´

ဝ ။

ဝ `အ

၊ အ အ

၍ ဝ ၏

႕ ၏။

အ အ ၐ

၏။

45


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

´

။ `

´

၏။

၊ ။

႔ ၊

၊အ

´

၊ ၊

။ အ

။ ႕

`

႕ ၐ

၊ အ

႕အ အ

အ ။

၏။ အ အ

ဝ ၊

။ ဝ

။ ၐ

ဝ ၏

အ ဝ

၊ ႔

႕ ၊

´

46


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

ၓ ၊

၊ ။ ဝ

႔ ဝ

႔၊

႔၊

၊ ၊

႔၊

၊ ႔၏

႔၊

႔၊

ၑ ဝ

အ ။

အ ႕

၍ အ

၏။

၍ ဝ ဝ

ဝ အ

ဝ ႔

။ ဝ

၊ ဝ

ဝ ဝ

႔အ ႔

ဝ ၊

အ ဝ

။ ။ အ

႔ အ

( )

႔၊

႔၊

ဝ အ

။ ႔

၊ ။

႔၊

၏။ ၊

ၐ အ

” ဝ

ၑ ။

၊ ႔

၊ ”

အ အ

။ အ

....

47


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ”

။ ။

၊ ႔အ

….

၏။ ။

ဝ ၍

၏။

႔၏ အ

႔အ

႔အ

၏။

၍ အ

၏။ ဝ

႔ အ

႔၏

အ ။

ဝ -

႔ ၏။

႕၊ ”

ၐ အ ႔

၏။

အဝ

အ ၐ

အ အ

ၐ အ

အ ။

48


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႕၊

၆၇ ႔

၊ ၇၂

၄၆

၇၅

၊ ၊

အ ။

၄၅

၊ ၄၉

၊ ။

၊ ။

႔ ၐ၍

အဝ ။

၄ဝ

၈၅

အ အ

။ ႔

အ ၊

အ ၊

႕၊

၊ ၄၆

၄၆

၊ ႔

႔ အ

၊ အ

အ ၊

အဝ

၊ ၊

” ႔ အ ၌ ဝ

ၐ ဝ

၊ ၊

၊ ။

49


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

” ၍

႔ ႔အ

၊ ။

႔အ

အ ။

ၐ ႔

။ ၏။

၏။

႔ ႔

႔ ။

၏။

၏။

။ ႔

။ ၏။

အ ႔

၊ အ

၊ အ

အ ” အ ဝ

၊ ႕၊

ဝ ၊

။ အ

႔ ၊

႕၊

50


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

႔ ဝ

ဝ ဝ

ဝ ၌

၍ ႔

ဝ႔

၍ ဝ ဝ

၏။

။ ႔

႔ ၊

ဝ႔

ၐ ႔

။ ႔

႔အ ဝ

ဝ႔

။ ႔ ၏

၁၅

” ၏။ ဝ

အ အ

ဝ ဝ

႕၊

၊ အ

ဝ ႔

အ ဝ

၏။

။ ႔

၏။ ၊

51


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ အ

ၐ အ

၊ အ

၏။

`အ အ

။ ။

႔ ။

႔ ဝ

အ အ

။ ႔အ ။

။ အ

။ ။

။ ႔

႔ အ

။ အ

။ ။ ဝ

ဝ ၊

´

။ ။

၊ အ

အ ၏။

။ ၍

52


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ

။ ၊

`

´

´ ဝ ဝ

၏။

အ အ

၏။

႔´ ၌

၏။

၏။ အ ။

အ `

`

အ ။

႔ ၊

အ ။

`အ

အဝ

႔´

။ ႔

´

အ ႔

ဝ ။

အ ။

။ `

`

ဝ ဝ

´

။ ၊ ၊

အ ဝ

53


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

….

`

။ ။

`

၊ အ

႔ ႔

။ အ

႔ ႔

႔၊ အ

၏။ ။

`

အ ၊

။အ

-

၊ ၊

ဝ ၏။

။ ႔၊ အ

႔ ႔၊

အ ´

။ ႔

အ ႔

။ အ

၊ အ

´

´ ႔ ။ ။

။ ႔

ဝအ

`

´

ဝ ႕

ၐ `

အ ႔

၏။

´

ဝဝ ၏။

`

´ `

´

54


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ။

ဝ႔

´

။ ႔

`

႔´

အ `

´

႕ ၊

႔ အ

႕ ။

´

႔၊

႔ ။ ၁၉၃ဝ

ဝ ၏

။ ၈၂

။ အ `အ အ

႔ ၈၅

။ ၁၉၃၄

၅၆

´

´

။ ဝ

`

`အ

၊ ။ အ

၁၈၉၂

႔ အ

´

`

႕ ။ အ

၊ အ အ

၊ ၁၉၂၇

၊ ´

႔ အ

55


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ၊

`အ

၏။

´ ဝ ။

`

´

ဝ ၏

။ …. ` အ

၊ ။

႔၊ ´

အ ၍

(၉)

ဝ ၏။

ၐ ၏

၊ ၏

႔ ႕

56


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

႔ ။

႔ အ

`

။ ၐ

´

။ ႕

၍ ၍

ၐ ဝ

အ ။

အ ဝ ၏

၍ ၍

။ အ

ဝ အ

႕ ႔

။ အ

ဝ ႔

။ ဝ

။ အ

အ ၐ

အဝ

႔ ။

57


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ၏

၏။

၊အ

အ ႔

၏။

အ ၐ

အဝ

၏။

႔အ

...

၍ ၊ အဝ ႕၊

။ အ ဝ

အ ။

အ ၊အ

( )၊ အ ၊ အ၊

၊အ ၊

အ အ

၊ အ

၍ ။

၏။ အ

။အ

၍အ အဝ ၏။ အ

၊ အ

၊ အ

၏။

။ ႔

႔ဝ

၏ ၏

၏ ။

ၐ အ

၏ ။

ဝ ။

58


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။ ဝ

၏ အ

႔ အ

`အ ။

႔ အ

´

အဝ

`

႕ ´

။ ။

`

၊ အ အ

( )

ဝ ဝ

` ႔ ၏

႔ ၐ ဝ

႔ ႕

ၐ အ

အ ၊

႔အ

´

´

ဝ အ

အ ။

၏ ၍

( အအ

ဝ ။

။ `

ဝ ´

´

႔အ အ

။ဝ ႕

အ ဝ

`အ ။

အ ႔

အ ၍

႕ ႔

အ ၍

႕´

႔၏

`

႔၊ အ

´

59


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

၏။

၊ ဝ အဝ

၏ ႔၏

၏။ ` ႕

-

ၐ ႔

´

ဝ ၊

ဝ အ

၊ အ

၍အ

၏။ ( ) အ အ

´

အ အ

။ ဝ

၏။

( )၏ ( )

႔အ

။ `အ

။ အ

၏။

´

ဝ ၏

၌ ။

ဝ ၏ အ အ

႔ဝ

၏။

`

´

။ ၏

၏။ အ အ ႔

၏ ဝ ၍

အ အ

။ ။

60


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ( )

။ အ

( )၏

။ ၐအ

႔ `

။ ႔

`

´

အ ႔

႔ ´

။ ။ ဝ

အ ႔

အ႔

၍ ။

၏။

။ အ

အ ၊

(၁ဝ)

၏။ အ

။ ႔

။ အ

အ ၍

၏။

႔ ႔

61


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔၍

။ ႔

။´

အ ၊

၏။

( )၏

အ ၏

အ ၍

( )၏

။ အ

အ ၊

။ ၏

၏။

၏။

ဝ ၍

ဝ ၊

အ ႔

႔အ

႔၏

အ အ

။ ။

ဝ ၐ

….

။ ႕

အ ႔

အ အ

ဝ အ

၁၉၃ဝ-

၁၉၃ဝ အ

။ အ

အ ႔

႔ ႔

အ ။

၅၉

၃၂ ။

။ ။

၍ အ

၏။

အ အ

အ ၌ အ

႔ ႔

၏။

။ အ

၊ ` ႔အ

62


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

´

၏။

´

၏။

၁၈ဝ

၏။

….

၁၆ ၏။

`

၅၆ ႕ ။ အ

။အ

´

။ ၁၆

။ ၏။

`

။ ၊

´

၏။

အ ၏။

အ ႔ အ

။ ။

႔ ၁၆

။ ၐ

၏။

အ အ

`

ဝ အ

၏။ အ ၏။

။ ၊

၃၂

။ ။

အ အ ။ အ အ

63


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

႔ အ

(ဃ အဝဝ

႔ အ

႔ ။

ဝ (

-

၍ ။ အ

၏။

အ ၏။

ၐ ႔

အ အ

( )

။ ၏။

။) ၏

အ ႔

အ ။

။ အ

႔အ

။ အ

႔ ။ ၏အ

။ အ

႔၊

….

႔ ။

၏။

႔ ႔

႔ (

)

။ အ

( )

႔ ။

အ ဝ

( )

။ ၁၉၃ဝ

။ ၎

၍ ။

64


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ။

၏။

၏။ အ

။ အ

႔၏

-အ

။ အ

အ အ

၂၅

၏။

၍ ။

အ ဝ

….

ၐ အ အ

၏။

၏။

…..

( )

အ ၍

၊ ၏။

႕၊ ႔

အဝ အ

--အ

၏။

၏အ

အ ၏ အ

-

။ အ

၊ အ

။ အ

-

႔ အ အ

႔၊ ႔

” ၍ ႔

႔ ႔

။ ၏။

၏ အ

65


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

႔၏

႔အ

႕၊

အဝ

အဝ

” ၊

။ ၏ ၍

၊ အ

၏။

၏ ၏။

အ အ

အအ

အဝ

အဝ

၊ ၍

….

႔အ

ၐ ၊

၊ ၊

၊ ။ အ

႔ ႔

အ ဝ

အ ။

။ ၊

႔ ၊

ဝ၊

” အ-

အ ႔အ

အ ႔

၊ ႕၊

ၐ ။

-

အဝ

( )၏

၊ အ

။ ဝ ၍

” အ အ

၏။

66


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ၊ အ ၊

အ ႕

အ ႔

၊ ၐ

၏။

၏။

၊ ၄ဝ

၁၂

၂ဝ

အ ၐ

႔ ႔

၊ ၊

အ ႔

အဝ

အ ဝ

႔ ဝ

အ ၊

၏။

အ အ

႔ ၍

။ ၊

၊ ။

၏။

-

၊ အ ၊

႔ ႔

႔ အဝ

႔”

” ။ ၊

အ ။

၊ ႔

။ အ ၏။

႔ ”

႔ ၏။

။ ။

67


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၊အ

” ၊ ႔

၊ အ ။

။ ႔ ႔

အ ႔

အ အ ႔အ

႔ ၊

႔အ

။ အ ႔

အ အ

႔။

႔ ၊အ

႔ ၊ ၊ ”

႔ အ

႔ ၊

အ အ

႔ ”

၏။

၏။

အ ၊ဝ

68


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ႔

၏။

၏။

၏။ အ

႔၏ အ အ ။

ၐ ၐ

အ အ

၏။

႔အ

။ အ

႕၊

အ”

ၐ အ

၍ ၊

အ ။

၏။

႔အ

၏။

အ ။

။ ႕၊ ႔

႔ အ

။ ဝ

႔ဝ

႔”

၊အ

၏။ ႕

။ ”

69


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ၊ အ

႔ ႔

။အ

႔ ႔

…..

” ။ ၏။

႔အ

႔ ႔

၍ အ

႔အ

။ ၐ

၏။

အ အ

အ ႔

အ အ

႔ အ

၏။

။ ဝ

၏။

၊ ႔ ႔

။ ဝ ၍ ၍ အ -

႔ အ

၍ ၐ

၏။

။ ႔

အ၏

အ ၊

၊ အ

70


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

အ ႔

၊ ႔

။ ႔

။ ႕

၏။

အ ႔

” ဝ

႔အ

အ ဝ အ

၏။

ဝ ဝ

၏။

အ အ

ဝ႔

၏။ ၍

၏။

၏။

အ ၏။

အ ႕

၏။

၏။

႔ ၍

အ ဝ

၏။

အ အ

၏။ အ

အ အ အ

ဝ ႔

အ ။

႔ ႔

၏။

အ အ

။ ၏။

အ ။

အ ၏။

၏ ႔

အ ၏။

အ ႔

အ ႔

႔ ၏။

71


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ”

၊ ၊

၏။

၍ အ

၏။

၏။

။ ” အ ။

၍အ

။ ။

” ၐ

။ ၐ

၊ ၊

အ ႔

႔ အ

႔ ႔

ၐ အ

အ အ

႔၊

၍ဝ အ

” ၏။ အ ႔ ဝ

၏။

၏။

၍ ႔

အ အ ။

အ ဝ

အ အ

။ ။

အ ။

72


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

႔ ၏

၏။ ။

ဝ ၏။ ဝ

၌ အ

၏။

အ ။

ဝ အ

အ ၒ

၊ ႔ အ

႕ ႕

၂ အ

။ ၐ

႔ အ အ

၏။

၏။

(၁၁)

၏။

`

႕အ

႔အ

အ ။ အ

၏။

´

၍ ႕

၏။

အ အ ႕

73


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

`

၊ ။

၏။ `

႕ ၊

´ ။

၏။ အ

။ ။

`

….

´

`

´

`

အ အ

႕ ႕

`

အ အ

´

၏။ ၏။

အ ႕

´ ႕

´ ႔

´

… `

။ ႕

….

´ ႕

´

´

`

႕ ႕

အ ၍…

74


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

´ `

`

´

အ ႔

။ အ

ၐ ႔ `

၏။ အ

`အ

႔ ႕

`

၏ ၏။

႔အ

`

´

´ ႔

။ ႔

၊ ´

အ ႔

`

႕ အ

´ ဝ

´

´ ၏။

´

´

` ၐ

`

႔ ။

´ ။

႕ အ

… ႔

`

။ အ

`

။’

႔။ အ

`

-

´

၏။ ´

၏။

75


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

´

` အ အ

၏။ အ

အ ။

၊ အ

၏။ အ

`

ဝ ၐ ၏။

႔ ၏။ ၊

ၑ ႔

။ အ

၏။

၏။

၊ အ

႔ ႔

´

႕၍ အ

`အ

႔ ႔

´

´

´

၍…

`

၏။

အ ဝ

႔´

၊ ။

အ ။

႔ဝ

´

´ ႔

႕ ဝ

76


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ အ ႔

`

´

`

´

`အ

႕၊ အ

`အ

။ ႔အ

႔ အ

’ ’

၊ ။

႔အ

အ အ

၏။

႔၊ အ

” ႔

၊ အ

။အ

႕ အ

” အ

။အ

´ ႕၍

႔ ”

အ ၊

။ ၊

၊ ။

” ႕

77


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍ အ

အ အ

။ အ

႔ ။

၊ အ

၊ ႔

၍ဝ ။အ

အ ။

။ ၐ

၊ အ အ

၏။

” ႔

။ အ

၏။

႔၊

။ ၐ

႔အ

ဝ ။

၏ ။

၊ ၊

၊ အ

၊ ႔

..

” အ

” ”

..

၏။ အ

၍၊ အ ႕

။ ႔၍

78


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အဝ

(၁၂)

၏။ ၊

႔”

ဝ ၍

၏။

… ႕

၏။ ၊

။ ၐ

ၑ ၑ

။ ၏

” ။

အ ႔

ၐ ၏ အ

၏။

ၐ အ

၏။ ႕

အ ၏။ ႔

ဝ ႔

အ ။

၊ ။

79


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

၊ အ

၊ ႔

အ”

” ႔

၏။ ။

၊ ၐ

၏ ႔

” ၊

အ အ

႔ အ

အ အ

ၐ ႔

႔ ႔

” ”

၊ ၊

” ” ႔

” အ

႔ ၊

80


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၊

အ အ

႔ အ

ၐ ႔

`

-

၏။

`အ

-

႔ အ

။ အ

အ ႔

႕၊ ။

´ ၐ

´ အ

´

´

အ ၊

အ ။

” အ

´

႔ အ

` ၊

႔ ၊

၏။ ၐ

႔ ႔

`

`

… ႔

အ ။

႔ ´

” ႔အ

ၐ ၐ

အ ။

ၐ ။

႔ ၐ

81


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

၏။

၏။

`

ၐ အ

႔၊

႔အ

` အ

`အ

´

႕၊

`

´

။ ႔

႔၊

။ ၊

႔ ၊

႔ ႔ ႔

၊ အ

႔ ၊

႔၊ ။

႔ ႔

။ ၊

၌ ။

အ ။

`

႔ ။

´

´

ၐ ၊

အ ၊

႔ ႔၊

၏။

႕ ႔အ ၐ

82


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ၍

၏။

`

ၐ ၐ

`

`

။ ၊ ႔

႔ အ

။ ။

။ ။

။ ႔၊

အ အ

´ အ

႔အ

႔အ

႔ ၊

ဝ ၐ

´

´ ၏။ ဝ

အ ၐ

ဝ ဝ

အ `

။ ႔

´

ၐ ႔

`

၊အ

။ ။

။ ႔ အ ၊

၊ ၊

အ အ

83


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ။

။ ႔

၏။

။ အ ၃

၊ အ

။ ၐ

`အ

၏။

႔အ ။

႔ ႔ ၍

။ ဝ

´

၏ ၃

၏။

၏။

´

၊ ႔

အ အ

… `

၏။

´

။ အ

အ ႕၊

႔။

၊အ

အ ဝ

႔အ

႔ ၐ

အ ၏။

႔ဝ အ

၏။

အ အ

” ”

84


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

ဝ ၍

၏။ -

အ ႔

အ၊

႔ ဝ

၏။ အ

အ အ ႕

၊ ၐ

အ အ

” ”

-

။ ႔

႔၊

” အ

၊အ

၊ ႔

႔ ႔

။ ဝ

၏ ၏။

႔ အ

” ႔

၏။ ၐ

85


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႕

အ ႕

၏။

၍ ။ အ ႔ ဝ

၊ ႔

။အ

အ ၐ

၊ အ

ၐ ႔

႕၊

” ႔

၏။

အ ၊

” ။

အ ႔

” ႔

႔”

။ အ

” အ

၏။

႔အ ႔

႔ အ

႔ အ

၊ အ

86


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၏။

၊ -

” အ

။ အ ႕

။ အ

..

႔ ။

၊ ႔

႔”

။ အ

… ၊

” အ

႔၊ အ

” အ

အ ။

87


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ ၍

ၐ၏။ အ ႔

၏။

အ အ ။

(၁၃)

`

။ ။

၍ ၑ

အ ၍ `အ

၂ ၐ အ

႔ ။

႔ ။ ၐ

႔ အ အ

`အ

႔ အ

အ အ

အ ။

၁၆

´

`အ

´

´

၍… ´

88


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ` အ `

´

´

´

၏ ။အ

… ႔

´

`

၍ …

` `အ

´

`

´

႔အ

´

` `အ

´

`

႕ ။

….

၊ ။

´

အ အ

`

´

´ ´

`

`

´ ႕

-

`အ

´ ႔

´ ´

89


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

`

`

´

`

`

´

´

`အ

႔အ

။ ႔

`

၊ ၊

´ `

`

´

။ ႔

´

´

´

။ ` ၊

´

´ `

`

ၐ အ

။ အ

´

အ အ

`

၊ အ

။ အ

´

´ အ

`

´

႕ ၍

….

´ ႕

။ ။

90


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ `

အ ႔ ႔

႔ ၂

၏။

႔အ

´

´

` အ

`

´

`

အ ႔

´ ၐ

´

` `

´ ႔ ႕

´

အ `

႔ ႕

`

´

`အ

´

၍ ၐ

၏။ ႔

(၁၄)

၏ ၏

႔ ႔၏ အ အ

၏။

႔၏ အ

၏။ အ

၌ အ

႔ ။

႔၏ အ

91


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔၏ ၒအ

၏။

၏။ ႔

႔၏ အ ၒအ

၏။

႔၌

၏။

၏။

ၒ ၍

႔၏ အ

။”

ၒအ

၏”

ၒအ

၏ အ

႔၌ ၍

႔အ

အ အ

၏။

ၐ ၍

ၐ အ

ဝ ၍

႔အ

အ ႔

၏။

႔အ

၏။”

အ ၒအ

၏ ၐ

၏။

၏။”

အ ၒ

႔၏ ႔၏

၏ အ

႔အ

အ ၏

႔အ

၏။

၏။

၏။ ၍

႔အ

။ ၐ

၊ အ

၏။

92


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

၏။

။ အ

ၐ ၊ ႔၍

႔ ၊

ၐ အ

အ အ

၍ ၍

၏။ ႔ ႔

။ ။

႕ အ

အ ၍ ။

။ ။ အ အ

႔အ

” ဝ

။ ၏

၍ ၏။

အ အ

။ ႕

အ အ

၏။

ဝ ၊

၍ ၍

၊ ။

93


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ႔

။ ၊

” အ

အ ၊

႔အ

။ ။

။ ႔ ၏။ ။ ။ အ

၏။

အ ၐ

အ ဝ

” ၍

႔ ။

” ႔

` ”

`

´ အ

႕ ၏။

႕”

။ အ

။ အ

၏။

၊အ

႔ ဝ

အဝ ႔

အ ...

´ အ

၊အ

´

94


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

`

။ အ

´

။ `

`အ

´

၊ အ

၊ အ

အ အ

႔ ၊အ

၍ ႔

` အ

႔ အ

` ႔

႕၊

´

၏။

၊ ႔

၏။

အ အ

႔ ႔

႔ ၊

၏ ၊

။ အ

အ ၊

´

၊ အ

´

´ `

႕´

´

´

´ `

`အ

၍ အ

`အ

၏။

´

`

´

၏။

၏အ `

႔ အ ၊

အ ႔ ႔

´ အ အ

95


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `အ

၊ အ

႔ ႔

`အ

၊ ´ ၏။ ။

´ အ

`

။ ၊

`

´

´

´

၍ ။

။ ႔

။ ။

`

`အ

၊ ။

႕ ႔

႔´

´ ၊

အ ႔

။ `

´ အ

႔၊ အ

႔ အ

႔အ

႔ ၊

`

အ ႔

´

အ ။

`

´

96


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

အ ။

`

၏။ ။ အ

႕ အ ႕ ၊ ။

႔ ။

`

။ အ

´

အ ၊

´

၏ အ

ၐ အ

`

… ။ အ

အ ႕

၍ ။

အ ။

´ ႔ အ

`

´

`

´

႔ ႔

97


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

(၁၅) ႔ ။

႔ အ

။အ

၏။

။ ႔

၊ အ

အ ၊

။ ႔

႔ ႔

။ ႕

အ ၍အ

၏။ အ

၏။

အ ႕

။ ႔

`

၏။

၊ `

။ ႔

´

၏။

၊အ

၏။

။ အ ၏။

၏။

၊ အ ႕

´

98


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ `

`

႔ အ

၏။

´

၏။ ။

႔ ၊

´

´ `

`

´ အ

´

၏။

အ ။

´ ၐ

။ `

အ အ

`

အအ

...

။ ”

´

` `အ

´

႕၊ အ

´

၊အ ၍

´ ႔

အ ဝ

႔ ၍

။ ဝ ၏။

၏။

အ ႕

၏။ ဝ

၏။

99


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၊ အ

႔။ အ

၊ အ

ဝ ၏

႔။

။ ၊

႔၊

အ ။

” ဝ

၊ အ

႔ ။

အ ႔

အ ” ၊ အ ႔

၊ ဝ

႔ ဝ

။ ။

၊ အ

။ ၍

” ၊

ဝ အ

ဝ ၍

။ ၊

၏။

… ၊

” ၊

႔ ။

အ ၏။

100


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ ။

ဝဝ

ၐအ

´

ဝ အ

ဝ ၊ဝ

၏။

အ ၍

၏။ ႕

အ ၏။ အ

`

အအ

ဝ ဝ

- အ -( ႕

)-

´

အအ

။ ဝ

႕ ႕

အ ၊ ႔

။ ႕

ဝ ၊

´ ၏

၏။

႔ ၊

´

ဝ အအ

၏။

အအ

၏။ အ

၏။

၏။

႔ ။

၏ ႔၊

၊ အ ၏။

` အ

၊ ဝ

႔ အ

။ ´

101


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ

`အ ႔

`

။ အ

Communication ဝ

`

(အ

။ အ ။

၊ အ ႔

၏။ ၏။

႔ `

´ ´

ဝ အ

` ဝ

အအ

´ ႔

´

အ ဝ

`

)

´

Priviliged

´ `

႔ ။

´ `

႔´

ဝ ၊

´

။ အ

´

102


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

၏။

` အ

။ `အ အ

႔ ….

`

´ ဝ

႔ ။

`

၍ ။

အ ႔

´

` ။

ဝ ႔

ၐအ

၏။ အ

အ ။

။ အ

။ ။

႔´

ဝ ၏အ အ

။ ´

`

..

ဝ ၊

´

`

`

ဝ ´

´

`အ

´

´

103


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

၁၆

အ ၍ ။

၏။ ႔

၏။

အ ႔

၏။ အ

၍ အ

အ အ

၏။ ႔ အ

႔၍ အ

အ ႔

႕ အ

၏။

-

။ ၍

အ အ

၏။

၊ ၊

႔၏ အ

-

။ အ

၏။ -

၍ ၐ

အ ။

႔အ အ

104


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

။ အ

၏။

အ ။

၏။

။ ႔

၊ ႔

´

၊ အ

႔ ႔

။ ႔

´

။ အ

အ ႔

၏။

၏။

´

၏။ ။

… အ၊

႔ ´

႔ ႔

။ ၊ ႔

´

၏။

အ၏

ၐ အ

။ ။

105


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ အ

႔၍

႔ ႔

႔ ႔

၏။

၏။

၊ အ

´

အ ဝ

၊ အ

။ အ

” ၏

။ ၊

အ အ

။ ၊

´ ။

ၐ၍ ႔

အ ”

။ အ

႔အ

” ၍

။ ။

႔အ

၏။

အ ဝ

အ ႔

၏။ ၍

106


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ႔

အ ၐ

႔၊

၊ အ

၏။

။ ။

” အ

အအ

။ အအ

၏။

ၐ ဝ

ၐ အ

။ အ

႔၍

။ ႔၍၊

။အ

ဝ အ

။ ၊

႔ ”

ဝ ”

၊ အ

၊ အ

၊ ႔

” ႔

ဝ ၏ ၏။

107


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔၏

၏။

႕ အ ဝ

၏။

၏။

။ ၊

၏။ ။ ႔ အ

အ ႔

အ ၊

ဝ ႔

႔အ

အ ၊

၊ အ

၍ ဝ

႔ ႔

။ အ

႕အ

” ဝ

၊ အ

ဝ ဝ

႔။

။အ

႔ ၏။

ဝဝ

႔ ႔

၏။

….

” အ

108


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၊ ၊

။ အ

႔၊

၊ ၍

။ ၊

။ ႔ အ

ဝ ၏

” ဝ

၏။ …

။ ။

အ ဝ

။ ….

” ၊

” ၍

။ ၊

အ ၍

အ ။

။ ” ”

109


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ဝ

၏။

အ ႔

၊အ

အ ၊အ

။ ။

႕ ႔ ၊

၊ ႔

ဝဝ

ဝဝ ႔

အ အ

အဝ

၊ ၊

႕ ။

…. ၊အ

” ။

အ ႕

ဝ ၏ ၏။

၊ ႔

႔ အ

၊ အ

အ ၊

၏။

” အ

၏။

၊ အ

႔အ

႔ ”

။ အ ၊

ဝဝ

အ အ

၏ဝ

။ ”

110


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႕အ

အ အ

၊အ

႔ ” ၊

။ အ

..

႕ အ

… ၊ အ

… ႔

႔ အ

႔ ၊ အဝ

” ၊

ဝ အ

” အ

အဝ

႔အ

။ အ အ ႔

၍ ။

႔ ဝ

၊အ

ဝ ၏ ”

အ ၊

႕၊

111


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔အ

႔၏

။ ။

။ ။ အ

။ အ

” ”

အ ” ” အ

၁၇

၏။ အ

႔အ

အ ။

… အ ။

။ ၍

ဝ ၊

၊ အ

။ ၐ အ

အ ႔

၊ ၐ

႔ ။

ဝဝ

႔အ

အ ။ ။

112


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

၍…

ၐ အ

အ ၊

အ ႕

႔ အ

အ ႕

႔ ဝ

၊ ”

။ အ

” ႔

အဝ ၊

အဝ

၏ အ

ဝ ၍….

-

႔”

၏အ

၊ ဝ

….

-

” ႔

၊ အ

အအ

၊အ အ

….” ႕

113


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

။ ၏။

႔အ

အ ။

၊ ႕

ဝ အ

အ ႔

ဝ ၊

” ၍

႔ အ အ

ၐ ၊

အ ၊

၍ ႔ အ

၊ အ

။အ

အ ၐ

… ”

၏။

” ”

” အ

” ၊

၊ အ

။ ႔ အ

႔ ႔

ၐ ႕

။ အ

႕ ႕

အ အ

႔အ

114


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

ဝ ၍

….

ဝ ႔

႔ အ

။ ၌

။ အ ႔ ႔

။ ၏

၏အ အ

အ အ

အ အ

။ ။

၏။

။ ၊

... အ

၊ ႕

အ အ

” ႔

အ ….

၊အ

အ အ

အ အ

...

၊ ၊

႔အ

႔အ

၊အ

၊ ၐ

အ ”

115


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

၊အ ၊

႔ ႕

။ ၊

...

၊ ႔

႔ ႔

၍ ႔

႔ ႔

... ႔

” ႔

” ႕

၏။

၏။

။ ။

႔ ။အ

႔၍

အအ ႕

ၐအ

အ ၊အ

၊ အ ။

။ အ

။ ႔အ

အ ႕

….

116


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

။ ၍

႔ ဝ

ၐ ။

...

၏။

။ ႕

၏။

.....

႕၊

၍ ။

႕ အ

၍ ၏။

၏။

႔ ။

အ ႔

117


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ” ဝ

၏။ ဝ

ဝ အ

... အ

၁၈

၊ ႔

႔အ

႔ ”

အ ၊ ဝ

။ အ ႕ ၍

႔”

၏ ႔ ၐ ဝ

၏။

၊ အ

႔ ”

။ ၍

႕၊

ဝဝ ၐ

... ၊

၏။

118


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

။ အ

အ အ ႔

႕အ

႕အ

၊ အ

႕”

႔ အ အ

႔ ဝ

ၐ ႔

႕၊

” ၊ အ

႔အ

အ... အ ဝ

၏ အ

႔ ။ အ

႔ အ

႕၊ ”

... ၊

႔အ

႕ ႔

” ႔

၊ အ

...

၊ အ

၊ အ

အ ၏။

႔ အ အ

႔အ

။ ႔ ဝ

၊ ၊ အ

။ အ

႔ ႔

119


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

။ ႔

႔ အ

” ႔

။ ဝ

။ ႔ အ

အ ဝ

ဝ အ

...

႔ ။

၏။

ဝ ၐ

ဝ ၍

႔၊

... ၊

႔၊

” ႔

။ အ ဝ

၊ ဝ

အ အ

...

။ အ

႕”

ဝ ၏

ဝ ၏

၍ …

၏။

120


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ

” ၊

” အ

ဝ ၏။

႔အ အ

၏ အ

။ ၏။

ဝ ၊

အ ဝ

၍ ႕ ၍

-

ဝ၊

၊ အ

၏။

၏။

။ အ

၊ ႔

အ ႔ ။

၏။

ဝ ၍ဝ

၏။

121


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ၍

အ ဝ

၏။

၏။ ဝ ႔

၊ ဝ

။ ၏။

႕ ဝ

၏။

။ ။

၏။

၏ ဝ ။ ႔

၁၉

” အ

၏။

ၐ ဝ

၍ အ

။ ၍

၁၉၃၇ ။ ၏။

။ ၏

႔အ

၁၇

၄၅ ႔

....

။”

122


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

....

၎အ ၎

၍ အ ႔

၇၆ ၎၏

၊၄ ၊

႔ အ

႕(.....) ၎

။ ႔

႔ ႔

အ ၊

အ ႕

အ ၐ

(၎အ အ

။)

(၄) ၎

ၐ) အ

-

ၐ အ )

၊ (၎ ၅) ၎

- ၂ အ

- ၃

ၐ) အ ၏ အ

၃၁၂

အ ၐ

ၐအ အ

-

(၂

႔၏

(၃

။” ၎

အ အ

ၐ) အ

။”

-အ ႔

- ၄

။)

ၐ အ အ

ၐ၊

၂၁ ၊ (

ၐ၊

ၐ )

၎ ၊

123


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

။၎

၎၏

။ ၎အ

။ ။

။ ၐ ၏ အ

႔ ႕

အ အ

ၐအ အ ႔

၏။

၏။ အဝ

(၁)

၍ ႔အ

ၐ အ )

၎အ

အ (

၏အ ႔

(၂

အ ႔ ႔ ႔ ႔

ဝ ။

။”

။ ဝ

ဝ ။

၏ အ ။

ၐ အ ၎

၊ ၊

၍ အ

အ ။ ၎

124


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ၐ အ

ၐ အ ။ ၎

ၐ ၐ အ ႔

၏ ။

။ ၊

ၐ အ

၏ ႔ ”

႔၍

။ ႕

၌ ”

။ ၎ ႔

။ အ

၎၏

႔အ

ၐ အ

၍ ။

။ အ

အ ၐ

၎၏

၊ အ

ဝ ႔

႔ ႔

အ ၐ

၎ အ

၁ ၎

၎ ။

၌ ၎

ၐ၊

ၐ၊

အ ၍

၂၁ ၐ

အ အ

၄၅ ၃၇

၊ ၎၏ အ

၂၆

125


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ၐ အ

႔ ၐအ ၏

၎၏

ဝ အ

၃ ၁-၃ ၂ အ

႔ ။

။ အ

။ အ

အဝဝ

ၐ ႔

၏။

၏။

အ ႔

။ အ အ

႔ ။

။ ဝ

ၐ ဝ

၍ ၐ

ၐ ႔

ဝ ၊

၏။

။ ႔

႔ အ

အ အ

အ ၏

အ ၏။

126


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ၍ ႔

” ဝ

႔ ႔

။ အ ။

အဝ

အ ႔အ

ဝ အ အ

အ ၐ

၊ အ ၊

၊ အ

ဝ ဝ

ၐ ဝ

႕အ

အ အ

။ ဝ

၊ ၊

႔”

၊ အ ဝ

၊ အ ႔

၏။

အ ဝ

အ ႔

အ အ

၏ ႔

၏။ ။

၏။

။ ဝ

။ ။

127


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ႔ အ

အ ႔၊

႕အ

၍ ၏။

။ အ

ဝ အ

႕” ဝ

ဝ အ

႔၍ ၊

…..

႔ ၊ အ

။ အ

၏။

႔ အ ႔

၏။

၊ ၊

၊ ႔

။ ”

႔အ

။ ၍

႔ ႔

” ၊

” ၊

႔၊

အ ႔အ

၊ အ

။ အ

႔ ”

႔ ။ ဝ

။ အ

128


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

။ ဝ ၏ အ အ

၊အ

၏ အ

၏။

….

။ ၊

” အ အ

႔အ

” ။

.. အ

၊အ

၊ ႕အ

” ၍

၂၁

။ အ ဝ

အ ၐအ

၏ ။

၏။ အ

၏ အ ။

129


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

႕ အ

၊အ

” အ

၏ ၐ

အ အ

႔အ

ဝ ၍

၏။

႔အ

ဝ၏ ႔အ

။ ”

။ ။

႔ အ

အ ”

၍ အ

၍ ၏။

အ ၏

အ ႔

၏။

” အ

….

130


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

႔ အ

။ အ

႔အ

။ အ ၏။

႕အ

။ ႔

႔ ။

” ႕

” ႕

၍… ။ ။

အ ႔

” ၊

၏။

၍ အ

႔အ …

.. ”

အ ႔

။ ။

131


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

၊ ။

” ၏။

႔ ။ ၊

။ ”

႔” ဝ

” ႕

။ အ ။

။ ၒ ႔

။ ။

။ ၊

႕ ဝ

အ အ

၏။ ။

႔အ ၊အ

၏။ ဝ

၏။

…. ႕

၊ ။ ၊ ။

အ အ

ၐ အ

႔ အ

။ အ ။

132


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

” အ

၊ ၏။ အ

အအ

။ အ

၏။

႕ဝ ႔ ႔ အ

… ဝ

” အ

” ႔

႔ အ

” ၊

” ႔

အ ၊ ႔

အ အ

” ၊

။ ႔

။ ၊

အ ”

133


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ အ

၏။ ။

” ဝ ၏

အ ။

႔အ

။ ။

၏ ။

။ အ

အ ႔

။ ။အ

႔”

႔ ဝ

။ ၍

ဝ ။

၊အ

...

၂၂

ဝ အ

။ အ ။

၍ ႔

၍ဝ

134


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

။ အ

။ ဝ အ

အအ ၊

၊ ၏

အ အ

႔ ဝ

႔အ

႔အ

႕ ႕

၊ အ ႔

ဝ ဝ

။ ၊

၏ ၏

၊ ဝ

။ ။

၍ ၏။

႔အ

။ ၐ

၍ အ

။ ႔

အ ၐ

အ ၏

ဝ ၊

၏။

135


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

….

….

၏။

၍ အ

အ အ

႔ အ

၏။

ၐ၏။ ၐ

” ဝ

၏။ ဝ အ

ဝ ၏။

အ ဝ ၏

႔ ၏။

။ အ အ အ

႔ အ

၏။

႔ အ

၏။

အ ၏။

” ဝ

၏။

ဝ ၊

႔အ

၏။

၏။

အ အ

၏။ ။

ၐ အ ။

႔ ၐ

136


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အဝ

႔ ဝ

၏ အ

၊ ၏။

၊ ႔

၍ အ

။ အ

။ ၏

႔ ၊

၊ ဝ ဝ ႔

၏။

ဝ ၊

-

၍အ

႕ ၏။

႔ ၊

။ ဝ

႔အ

႔”

၏။ ႔

႔ ႔

႔အ ။

၏။

ဝ ၏

၏။

၏။

၏။

၍ ဝ အ

။ ဝ

ဝ ဝ

၏။

အ ႔ ။

၊ ဝ

႔။

႔” ဝ

137


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ” ၍

ဝ ၍

႔အ အ

အ ႔

၊ အ

” ။

၏။

ဝ အ

။ အ

အ ။

၏။

၍ အ

အ ၊

၏။ ၊ အ

၍ ၏။

အ အ

၊ ”

၏။

။ အ

႔အ

၏။

။ အ

႔ ၍

” ၊

၏။

” ႔

၍ ။

၏။ ၊

၏။ ”

138


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

၏။ ၏။

႔အ

၏။

၏ အ ႔

။ ႔

႔၊ အ

။ ”

အ ၏။ ။

၏။ ။

။ ဝ

႔ ႔အ ႔

။ ၏

ဝ ၏

႔။

။ ၊ ႔

၊ အ

၏။

” ၊

၏။

အ ႔

။ ႔

139


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ႔

၏။

၍ ..

႔ ဝ

..

၊ ၐ

ဝ ဝ

၊ ၊

။ အ

႕ အ

၏။

ဝ အ ။

ဝ ဝ

႔အ

၏။

႔အ

ဝ ႔

ဝ ၏ အ အ

ဝ ၏ အ ။

႕ဝ

ဝ ” ႔

ၐ ။

၏။

႔ ႔

ဝ ။

။ .. ဝ

အ အ

႕ဝ

႔ အ

၊ ႕ဝ ဝ

” ”

140


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၄၅

၏ အ အ

၊၆

အ ။အ

အ ႔အ

။ အ ႕

။ အ

။ ႔

အ ။

အ ။

၂၃

ဝ ၏

။ အ

ဝ ၏

ဝ ၏ ဝ

အ ၐ

႕ အ

၏။

ဝ ၏

၏။ အ

႔ ၍

-

။ ဝ ၏ ၏အ

၏။ ….

141


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၁။

အ ၒ

၂။

၃။

။ အ

အ အ

အ ၊

၁၉၃၇

အ အ

၁၅

(၂) ဝ

၆၃၈)

…. ဝ

။) ႕

အ (

(၃) ဝ

(

(၎

( )အ

႔ ၊

(၁)

။ အ

အ ႕

႔ အ ၏

ဝ ၏

၏။

အ အ

႕ အ

ဝ ၏

ဝ ႔

၊ အ

…. ႕

႕ ။ ႔

႔ ႔

ၐ ႕

႕ ။

၏ ၏

)အ

(၎

။) ( )အ

)

142


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ (၄) အ

ဝ (

)အ

(၅) အ

အ ။

)

ဝ အ

(

)အ

႔ ။

….

” ”

…” အ

ဝ ၏ ၏။

ဝ ၊

အ ႕

႕ အ ႔

။ ႔အ

႔အ

။ ႔

။ ႔

။ အ

၍ ဝ

အ ။

အ ။

၃ ၂-၃၈၁ အ ႔

႔ ။

။ ၐ

႔ ၊

” အ

143


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

၊ ။

႔ဝ

႔ ႔

-

” ”

။ ။

၏။ အ

။ ” ၊

႔အ

႔အ အ

႔အ

။ အ

။ ႔

၏။

အ အ

….

” ႕

ၐ ႔ ႔

144


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႕ ႔

” ႔

၊အ

” ႔

အ ႔

အ ဝ

။ ၐ

၊ အ ႔

ၐ ၊

” ။

” အ

႕အ

၏။

႔ ”

၏။

။ အ

” အ

” အ

၍ အ

၏။ ၐ

145


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ။အ

၍….

။ ” အ

၏ အ အ

….

႔ ႔

႔အ

၏။

႔ အ

အ ၊

အ ” ႔

၏ အ

၏။

။ အ

႕ ႔ ႔

႔ ၊အ ”

” ”

၏။

အ ႔

႔ ။

၏။

” ”

အ- အ

အ ႔

။ ၊

” အ

ဝ ၊

၏။

146


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

” ”

အ ႔

အ ၏။

။ ”

” ” ၊

။ အ

အ အ အ

” ႔

႕ အ

။ ႕

… ၊

အ ႔

၏။ ၊

147


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

အ ။

၊အ

႔ အ

႔ ႔

။ ။

” ၊

။ ။

႔ ႔

ဝ ”

၏။

။ ႔

႕ ၊

အ ”

” ႕

။ ၏။

၏။

148


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ၏ ။

႔ ႕

႔ အ

ၐ ၍

၏။

ဝ အ

။ အ

ၐ ၏။

၂၄

၊ ၐ

” အ

၏။

ၐ အ

။ ၏

အ ။ ဝ

၏။

ဝ ၏ ဝ

ၐ ဝ

၏။ ။

။ ၐ

အ ၊

႔အ

အ ဝ

” ၏။

149


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

႔ အ

၏။

၏။

႔ ႔

” ၐ

ဝ အ

အ ဝ

။ ၏။

၏။ ၏။

အ ၏။

႔။

၍ အ

႔ အ

၏ ။

၊ ဝ

႔ ႔ ဝ

၏။

” ၊

ဝ အ

၏။

ဝ ၐ

၏။

။ ဝ

၍ ။

၏။

၏ ၏။ ၐ

150


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ အ

။ အ

႕အ

႕အ

႔အ

အ အ

႔အ

၊ အ အ

အ ။

႕။ ႔

႔အ

အ ႔

အ အ

႕ ႔

႕။

႕ ႕

႔ ႔

။ အ အ

အ ။

႔ ႕

႕ ႕

- အ

႕ အ ႔

အ ။

၊အ အ

႔ ။

။အ

႔ ႔

။ အ

႔ ၐ

၊အ

151


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ အ

႔ ႔

အ အ

၊အ

႕အ

အ အ

ဝ ၏

ဝ ။ အ

႔၏

၏။

႔ ။ အ

အ ႔

၏။

၏။

။ အ

႕ အ ႔ အ

၊ အ အ

႔ ႕အ

” အ

အ ၊ ၍

အ ၐ

၍ ။

၊ ၊

ဝ အ

႔အ

၏။

၏။

။ ဝ ၊

… ၊

152


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ၏။

အအ

-

၏။

။ အ

၊ ၏။

ဝ ၏

။ ၊

-

႔ ဝ

” ၐ

။ ၊

ၐ အ

႔။

႔အ

။ ႔

အ အ

၊ ဝ

ဝ ၏

႕အ

အ အ၊

႔”

ဝ ႔

၏။

။ ဝ

153


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ ႔

႔။ အ

ဝ ”

ဝ ဝ

အ႔အ

၊ အ

ဝ ၊

႔ အ

….

။ အ

အ ၊ အ

၊ ႔

။ ႔

။ ႔

။အ အ

” ၍

။ ဝ

၍ ။ ၊

၊ အ

၊ ”

154


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

။ အ

႔ အ

။ ၊ အ

၂၅

၏။

ၐ ။ ၏။

၊ ႔ အ

႕ ” အ ဝ

အ ဝ

။”

၊ အ

႔ အ ႔

။ အ

။ ႕

အအ

႕ အ ႔ဝ

႔ ဝ

႔ ႕

အအ

။ အ

႕ အ ႕

အ အ

” ဝ

၍ ၏။

155


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။ ၍

အ ႔အ

႕ ၐ

၏။

႔ ႔

၏။ အ ႔

အ ၐအ

၍ ဝ အ

။ ႕ အ

အ အ

၊ အ

အ ”

အ အ

၊ ႕

ဝ ”

။ ၊

အ အ

။ ႕

။ အ ႕

၍ ၏။

၏။

။ အ

အ ။

၏။

၏ အ

၏။

ဝ ၐအ

…”

႔အ

။ အ အ

႔အ

၊အ

156


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ႔

အ အ

။ ႔

႔ ႔ အ

၊ ။

႕ အ

-၂

အ ႕

၃ ၂

ဝ ဝ ႔

၏။

႕ ႔အ ႔ ႕

႔ ၊

၊ ႕

႔ အ

၏။ အ

႔အ

” အ

႔ အ

အ ႔

။ ၏။

႔ အ

ဝ အ

157


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

႔ ႔အ ။

႔ဝ

႔ ႕

။ ဝ

။ ႕

ဝ ႕

၏။

႔ ”

၏။

၍ အ

၊ ႔

။ အ

၏။

၃ ၂

၏။

… ။

ဝ ၍

။အ

၏အ

၏ ၊

၏။

႔အ

အ ၏။ အ

အ ႕

႔ အ

။အ

၏။ အ ။

158


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ အ

႕ ႔

။ ႔

႔ အ

၏ ႕

။ အ

႔ ႕အ

” အ

အ အ

အ ဝ

အ အ

-

႔ ႔

႕ အ

။ ႔

။ အ

႔ အ

။ အ

ဝ ။

႔အ ႔

၏။

၏။

႔ ႕

႕ အ

႔ ႔

႔ ႔ အ ၐ

႔ ”

159


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ ႔

၊ ဝ

ၑ ႕၊

႕ အ

အ ႔အ

၂၉၉

႔ ႕

အ ႔

႔ အ

အ အ

႔ အ

အ အ

အ ႔

။ အ

-

႔ အ

၏။

႕ ။

႔ ႔ ႔ ။

႔ ။

။ အ

။ ႔

။ ႔

႔ ႔

႕ အ

၃ ၁

႔ ။ အ

၏။ ။

႔ ႔

။ ။

ဝ ႔

။ ၍

160


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

႕အ

အ အ အ

။ ၏။

။ အ

၏။ ၏ ၏။

၏အ ။

႕ အ ႔

ဝ ၏။

၏။

အ ၊

အ အ

အ အ အ

၏။

႔ ၏။ အ

။ ။

အ ၏။

႕အ

ဝ အ

။ အ

။ အ

၏။

၏။

၊ ႔

၏။

အ ၊

႕အ

။ ဝ

161


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

ဝ ၏

၏။

။ ႔

႔အ

” ဝ

႔ ။ ၏

။ ။

၂၆

ဝ ဝ

႔၍

၏။

။ အ

အ ။ အ

၏။ ၏။

၏။ အ

အ ႔အ

အ ဝ

၏။ ။

162


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

အ ဝ

။ ။

၏။

။ ။

ဝအ

႔အ

အ အ

ဝအဝ

၏။ ၏

။ အ

၏ အ

အ အ

ဝ ။

႔ ။

၏။

၏ အ

အ ႔

၏။

၍ ဝ

၊ ႔

။ အ

” ႔အ

ဝ ဝ

” ဝ

႔အ

။ ဝ

163


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၍ ၊

ၐ ။

၊ အဝ အ

အ ဝ

။ ဝ

႔ ႔

႔ ႔

။ အ

အ ၍ ၐ

႔ အ

၏။ ႕

႕အ ႔ ႕

႔ ၍

႔” ၐ ႔ အ

ဝ ။

၊ ႔အ

။ အ

၏။

အ ။

ဝ အ

႔ ။

အ ဝ

ဝ ၊

။ ။

164


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ဝ

ဝ ၐ

အဝ

။ ႔

ၐ၊

ဝ ႔

ဝ အ

ဝ ႔

ဝ ႔

႔ ။ ။

ၐ အ

။ ႔

ၐ ။

၏။ ။ ”

။ ဝ

” ။

အ ။ အ

႔ ႔

အ ႔

165


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

၊ ႔

အ အ

ဝ ။

” ”

။ အ

႔ အ

။ ႕

၏။

၏။

႔။

႔ ။

႔ ။ ႕

။ ။

၏ အ

အဝ ၊

၏။

။ ႔

႔ ၊

၏။

၏။

။အ

အ အ

၏ ႔အ

႔အ

အ အ ဝ

။ ၐ

။ အ

အ ။

166


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

အ အ ႔

အ ႔

အ ။

႔ ႔အ

႔၏

၏။ အ

႕အ

။ ႔

။ ႕

” ႔

။ အ

အ ႔

အ ။

ဝ ၏ ဝ

။ ႔

အ ၏

႔အ

။ ဝ

အ ”

….

၏။ ၐ

၏ ဝ ၏

ဝ ”

၏။ ၊

။ ဝ

႕ အ အ

၊ဝ

အ ၏။

အ ႔အ

….

” ၊အ

167


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ ဝ

။ အ

။ အ

႔၊

” ၊

၊အ

၌ဝ

၏။

အ အ

။ ၊ အ

႔ ႔အ

အ ” ဝ ၏

အ ႔

၏။

” အ

ဝ အ

အ အ ဝ

႔ ႔

။ ၍

႔ ။

” ဝ ဝ

အ အ

ဝ ၏ အ

၊ အ ႔

။ အ

ဝ ၏

၏။ အ

႔အ

႔ အ ။

။ အ

။ အဝ

႔ ႔

႔အ ႔ ႔

ဝ ဝ

168


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ႔ ႔

။ အ

႔ ႕ ။

႔ အ

၊ အ

႔။

အ ႔

။ အ

၏။ အ ဝ

႔” ၏

” အ

အ ၍

၊ ႔

ဝ ။

ဝ အ ဝ

႔ အ ႔

႔ အ

႔ ။ အ

ဝ ဝ

၍ ဝ ။

။ အ

႔ အ

” ဝ

။ အ

႔၊

အ ၍

169


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

ဝ ၏

” ၊

အ အ

။ အ

အ အ အ အ

၊ဝ

႕အ

အ ႔

႔ ႕

႔ အ

႔ ။

အ ႔

” ။ ,

-

ဝ ဝ

၏။ ။

ဝ ဝ

႔အ

႔အ

” ႕

။ ။

။ ၊

အ အ

-

” ႔အ

အ ႔

။ ၏

။ ။

170


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

႔အ ႕အ

႔ ဝ အ

၏။

။ ႔

။ အ

႕ အ

။ အ

ဝ အ အ

။ အ

၂၇

။ အ

႔ အ

႔ ။ အ

။ ႔ အ

၊ အ

ၐ အ

။ ။

ဝ ဝ ။

။ အ

အ ။

အ အ

အ ႔

အ အ

171


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

အ ၍

။ ၐ

၏။

၏။

။ အ ႔

ဝ ၓ

၏။

၏။ ႔

၉ အ

အဝ

။ အ အ ။

အ အ

အ ။

႔၍

၏။ အ

၍ အ

႕ ႕

အဝ

။ ဝ

အ ၑ

၊ အ

၏။

အ အ

။ အ အဝ

အ အ အ

အ ။

႔ ႔

၊ ၊

၊ ၊

။ ၊

172


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၏။

၏။

အ ႔ ႔

။ အ

အ အ အ အ

အ ။

။အ ႔

၊ ႔

… ႔၊ အ

႔ ၊

အ”

၏။ ဝ

၏။

။ အ ၏။

၏။

အ ႔ ႔

” ႔

အ …

႔ ၍ ႕၍

။ အ

အ ႔

173


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ၊ ၊ ဝ

” အ

ဝ အ

၍ အ

႔အ

၊ အ

အ အ

ဝ ။

အ ၊

အ ။ အ

အ”

၊ ႔ ႔

အ ဝ

” ႔

၏ အ

အ၊

။ အ

။ အ

။ ဝ

….

” အ ” ႕ ႕ အ

။အ

။ ၊

174


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

႔ ႔

-

အ အ

” ဝ

။ ”

ဝ ။

။ ၏။

၊ ၊

႔အ

။ ။

။ ။

႔အ

” ၊

႔ အ

” ဝ

႔အ

၊ ”

” ၍

၊ ႔ ။

။ ႔

႔အ

။ ။

အ ႔

အ ။

၊ ။

175


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

။အ

။ ဝ အ

။ အ

။ အ အ

။ အ

။ ႔

၊အ ႕အ

႕ ၍

” ။

” ၏

။ ။

႔၊

။ ႔

႔ ႔

႕” ။

႔ ” အ

” အ

၏။ ။အ

176


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

၏။

။ ႔

၏။

႔အ

။ ႔ အ

။ အ

၂၈

။ ၐ

။ အ

႔ အ

အ ။

႔ အ

႔ ”

ဝ အ

။ အ

၊ ႔

႔ အ

႔အ

ၐ ။

၏ အ

၏။

၏။

၏။

အ အ

။ ၐ

အ ၐ

႔အ

အ ။ အ

႔အ

။ အ

႔ ။

၍ ။

177


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ႔

-

႔ အ

။ ၍

ၐ အ

႔အ

႔အ အ

။ ႔

” အ

႕၊

” ၏။

၏။

အ ”

။ ၊

အ”

႔ ႔

႕ ။

။ ၊

႔အ

-

၍ ႔

အ ၏

။ အ

၊ ၊

178


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ ၍ ႔ အ

ဝ ၏

….

၊ ႕

ၐ ။

၊ ႔

၏။ ” ႔၊

။ ။

႔အ

႔ ၊ အ

အ ၐ

၏။

အ ႔

၏။

႕အ

႔ အ

” ႔

၏။

။ ဝ

႔ ႕

၊ အ

ဝ ႔အ

179


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ ဝ

ဝ ။ ၊

အ အ

။ အ

႕” ၏ အ

အ ၊

ဝ အ

႔ ႔

” ႔

႔အ ႔

။ ၍

။ ၊အ

။ ။

” ”

အ အ

႔အ

။ ၊

အ ၊

႔ ႔ ႔

၊ အ

-

” ။

႔အ

180


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

-

၍ ႔

၍ ဝ

။ အ

၍ အ

အ အ ။ အ

႔အ ႔

အ ႔

၏။

႕ ။

။ ႔

။ အ ဝ

၏အ

႔အ ႔ အ

၏။

အ႕

႔ ႔

-

႕၊

-

။ ၍ အ

၏။

” အ

။ ႔ ႕

181


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။ ။

…. ဝ

ဝ႔

ဝ ၊

ၐ ။

ဝ ၐ

။ ။

၍ ။

။ ။

။ ၐ

။ ။

အ ႕

။ ။

႕၍

၏။ ႔

႕ ႔

အဝ ဝ

အ ဝ

” အ ၍

၍ ဝ႕

အ ဝ

႔၏

အ ၍

အ ၐ

၏။ ၏။

182


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ၍

။ ။

၏။ ၍

ၐ ။

။ ။

။ ၏။

အ ၊ ၊

႔ အ အ

႕ အဝ

အ …

… ဝ

။ ႕အ

။ ၊

။ ။

၏။

၍ အ

႕ ႔

အ ႕

၍ အ

႔ ၍

၊အ

။ ။

” ႔

183


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

ဝ အ

။ ဝ

ဝ ”

၊အ

အ ၊

ဝ ဝ ၊

၍ ၍

အ ။ ”

။ ၍

။ ၍

။ ဝ

အ ၍

….

၊ အ

၏။

၊အ

။ ဝ

၏။ ႔

။ ။

၏။

။ ၐ

၏။

,

ဝ ၏

၊အ

၊အ

။ အ

။ ႔

ဝ၊

ဝ ,

အ ဝ ။

………။

184


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

အ အ

အ ။

၏။ ႔

၏။

၏။

ဝ၍ ဝ၍

အ အ ဝ

ဝ ။

။ ၐ

” ၊

႔အ ႔

။ အ

။ အ ႔

။ ႔

၍ အ

။ အ

။ အ

၏။

၏။

။ အ

။ ႔

ဝ ၍

၏။

႕ ႕

….

။ ၏ အ

၂၉

၊ အ

႕အ

။ အ

ဝ ႔

။ ။

185


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔အ

၏။ အ

၍ ဝ

အ ဝ

၏။

၏ အ

၏ အ

၏ အ ။

။ ႔

။ အ

႔ အ

အ ။

ဝ အ

႔ ႔

အ ။

႔ ႔

အ ႕

” ၊

၊ ဝ

၏။

….

႔ အ

၊ ။

။ အ

႔အ အ

။ ၐ

။ အ

႔အ ႔

။ ။

၏။

အ ဝ

။ ဝ

186


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

၊ ဝ

” အ

အ ။

အ အ

။ အ

အ အ ၊

။ ႔

႔ ဝ

႔အ

၏ ။

႔ ႔အ

႔ အ

႔၊

။ ။

….

အ (-)

။ ႔

။ ၊

။ အ

႔ ။

၊အ

။ အ ။

။ ႔ ႔အ

႔အ

။ အ

႔အ

႔အ ”

187


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

႔အ

….

…. အ

။ အ ႔

။ အ

႔ ”

အ၊

” ။

အ ၏ ၍

ဝ ဝ

အ ။

ဝ ဝ

။ အ

႔၏ ႔ ။

၏။ ႔ ။

အ ႔ ။

၏။

ဝ ဝ

႔ အ

။ ။

။ ၍

၍ အ

အ ႔

။ ႔

႔ ႕ ႔ ႔

။ ။

အ ။ ။

႔ ႔

႔ ။

႕ ႔

႔ အ

188


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

´ ၊

´

…. အ

႔အ

႕၊ ႔

၊ ႔

႔ ။

႔ ၐ

၏။ ။

´

႕။

႕ ၌

-

။ ၊

၊ ၏။

189


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍ ႕

´

။ ၍

အ ။

။ အ

အ ႔

´ အ ၏

၊ ။

၏။

႕အ ႔

႕ ။

အ အ

႕၊

( )

၁၇-၁-၃၇ ၐအ

အ ။ ´

´

အ အ

အ အ

၁၉၃၇

( ။

)အ

႔၊

အ ႔

ၐ အ

အ ။

အ ႔

-

`အ အ

အ ၊ ၊အ

´ အ

`

`

၃ ၂-၃၈၁ အ

`အ

႕၊ ၁၉၃၇ ၊

ၐ ၃ ၂-၃၈၁ အ

၏။

၂၃

၌ ၁၉၃၇၊ -

အ အ

႔အ

`

႔အ

၊အ

၍ ။

အ အ

190


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

အ ၍

။ ၌ ၄

(

(

၏ အ

အ ႔

အ ႔

႔ ၑ

အ ႔ ႔ အ

(

- -၁-၂) ၄

(

)

႕အ

႔ ႕

႔ ၊

အ ႔

၊ ။

-)

အ အ

-)

။ (

၍ အ

၏ အ ၏

( ႔

` အ

)

အ အ

(

`

´

၍အ

`အ

အ ႔

၁၁

၍အ

၊ အ

´

အ အ

၂-)

။ အ အ

အ ႔

၁-)

႔ ။

191


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၎

။ အ

။ ၊

” အ

အ ။

၍ အ

အ ၃

,

၃ ၁အ

(၄ ႔

၏။ ၏။ ။

၏ ၍

,

၍ အ

အ အ

အ ႔

´´

႕ ။

႔ ၍

႔၏

၎၏

အ ၐ

အ အ

192


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၃ ၂

အ အ

၏။

၊ ႔

အ ၊

အ အ

၏ အ ႔ ။

၏အ

၏။

ၐ ။

အ ၏။

အ ႔

၏။ အ

။ ၐ

။ ႔

၏။

အ ။

၏။

၍ အ

႔အ

။ အ

၊အ

အ ႔ ႔

၏။

၃၈၁

၃ ၂

။ ။ အ

” ၍ ။ ။

193


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

၏။

။ ၐ

႔အ

၏။ အ

၏။

၍ ႔

အ အ

႔၊

အ အ

႔ ။

။ ၊အ

၏။

၏။

႕အ

” ။

။” ႔

။ အ

။ ႔ ။

။ အ

။ အ အ၊

။ အ အ

၊ ”

၍ ႔

194


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

။ အ

အ ႔

အ ”

။ အ

၏။

၊အ

႔ ။

” ႔

၏ အ

။ ႔၍

။ အ

၊ ႔

။ ႔

။ ႔

အ ႔

အ အ

႔ ႔

႔” ၏

။ ႔ ။ အ

အ ။

။ ၊

႔ အ

၏။

195


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။

႔ ႔ အ

ဝ ၏။ ဝ

႔ အ

၏။

၏။ အ

။ အ

၏။

၃၁

ၐ ၐ အ

အ ။ ၑ ၍

။ ၏ အ

အဝ ။

အ႔

ၐ ဝ

အအ ၍

၏။

၏။ ။

၊ ၏။

196


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

၊ ႔

” ဝ

အ ႔

႔ ၐ

၍ ဝ

။ အ

။ ၍

႔အ

၊ အ

။ အ

ဝအ ဝ

႔ ႕

႔ ဝ

။ ။

။ အ

ဝ အ

ဝ ဝ

။ ။

အဝ

႔၊

၊ ၊

႔ အ

အ ။ အ

႔ ႔

။ ႔

႔ ႔

197


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

႔ အ

႕ အ

၊ ၊

အ ႔၊

အ အ

” ၏။

။ ။

၊ ႔

၍ဝ

” ႕

။ ။

အ ႔

၍ ၍

႕”

( )

” ၐ

၏ အ

၊ အ

ဝ ။

၏။

။ ႔”

198


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔ အ အ

။ အ ႔

၊အ

အ အ

၊ အ-အ

။ ႔ အ

အ ၍

ဝ ႔ အ

….

အ ၍

၏။

အ ၍

၏။

၏။

အ အ

” ၏။

႔ ဝ

အ အ

….

အ ။

” ။

။ ႕၊

။ ၍

႕”

႔အ

။ အ

။ အ

၏။

၏။ ႔အ အ

199


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

႕”

၏။

။ ။

။ ႔ ။

႔ ၏။

ဝ ။

၏အ

၏။

အ ႔

,

႔၊

႔အ

-

႔ အ

အ အ

(

႔ ႔

၏။

႔ ။

႔ ဝ

အ အ

) အ

၊ ႔

၏။ အ

ဝ ။ ”

200


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ ႔

ဝ ၏

၊ အ

အ ။

အ အ

။ ၒ

-

အ ႕၌

ဝ ဝ

၏။

႔ ။

အ ။

။ ။

၊အ

။ ဝ

အ ႔

ဝ ။

အ အ

၏။

၊ အ

” ။

။ ႔

၊ ဝ

႔ ဝ

၏။

၏။

ဝ ၊

႔။

အ အ

၊အ

။ အ

႔ ။

ဝ ၊

။ ႔

႔ ။

အ အ

….

” ။

201


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ အ

၍ ႔

….

။ အ

၊အ ။ အ

၊ ။

။ ၊

။ အ

ဝ ၊

႕။

။ အ

၏။

။ အ

၊ ႕

႔ အ

႔ ႕၊

။ အ

….. ဝ

႔အ

” ႔

။ ၑ

အ ၐ

202


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ႔

၏။

ဝဝ အ ၊

။ ၐ

ၐ ၊

၃၂

ဝ ႔

႔ ႔ ႔

အ အ

အ ၊

အ အ

၏။

အ ၏

။ ၐ

အ ၏။

ၐ ၍

႔ အ

၊ ၍

၏။

႔ ၍

အ ၏။

၏။

၂၇

၏။ ။

အ ႕

၏။

၂၇

႔ အ

။ ႔

႔ ” ။

203


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

” ဝ ႔

၊ အ

႔ ႔အ

အ ၏။

႔ ၊

အ ႔

ဝ ၍

အ -အ

” ။

,

…. အ

။ ႔

၊ ။

၊ ၊

။ ႔

-

” ဝ

႔အ

႔ဝ

” ႔

႔ ။

၏။ အ

။ ႔

၏ ဝ

။ ။

204


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

႕။

အ ႔

။ ။

ဝ အ

ဝ ႔ ဝ

႔ အ

႔ ႔

။ ။

႔၊

၏။

အ ၊

႔ အ

။ ၊

။ ။

ဝ ၍

၏။

၏။

၏။ အ

ဝ ႔

” ၊

ဝ ၏

,

။ ။

205


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

။ ၍

” အ

ၐ ။

။အ

အ ႔

-

။ ။

-အ

အ ႔

၏။

” ႔

” အ

၏။

႔ ၊

႔အ ၏။

၏။ အ

-

-

၏။

အ ႕

႔အ

ဝ ဝ

။ ဝ ဝ

, ၐ

206


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ အ ႔

၏။

။ ။

၏။

၏။

၏။

ဝ ဝ

႔အ ႔ အ

႔၊

႔အ

။ ၊

” ၍

၏။

႔အ ႕ အ

႔အ

ဝ အ ႔ ၐ ႔

အ အ

၏။ ၏။

၏အ အ

႔အ အ ၒ

၏။

၏။ ၏။

ဝ ႔အ

အ ။

၏။

အ ႕

၏။

။ ႔

ၒ ၊

အ ႔

၍ အ အ

။ အ

၍ဝ

207


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔အ

႔ ႕

။ အ

႕ ႔

၏။

႔ ၊

(

။ အ

)

႔ ႔

႔ ႔

၏။

႔အ

၏။

အ ဝ

” ႔၊ ႔

အ အ

အ အ

၊ ၏။

ဝ ။

အ အ

အ ။

အ အ

၏။ ။

” ဝ

” ”

၏။

၏ အ

၏။

။ အ ႕။

အ။ အ

။ အ

႔ ႕

။ အ ။

အ ။ အ

” ႔ အ

” အ

႔ အ

အ ႕

။ ။

၏ အ

208


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ အ

အ ႔

႔။

၏။ ၏။

။ ”

႔ အ

ဝ ၐ

၏။ ဝ

ဝ အ အ

၏။ ဝ

၊ ။ အ

အ ။

” ၏။

။ ။

။ ၊

။ ”

။ ၊

အ ။

႔ အ

209


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။အ

၏။

အဝ

။ အ

၊ အ

။အ

အ ၊အ

။ အ

အ အ

။ ။

ၒ အ

၊ ၊

” အ ၍

။ ။

။ အ ဝ

၊ အ

၊ ႔

အ -

အ ဝ

။ အ

။ အ

ဝ ၏ ႕၊ အ

၍ဝ

” ။

210


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

ဝ ။

။ ၐ ႔

ဝ ။

ဝ ႔

အ အ

” ၊

ဝ ၊

၊ အ

၏။

၏။

။ အ

႔”

၏။ ။ အ

႔ အ ။

၊ ႔

၊ အ

၊အ

႔၍ ။

။ ။

” ႔အ

၊ အ”

211


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

ဝ ၊အ

၏။

႔ အ

အ ၏။ အ

၏။

႔ ႔

႔ ဝ

။ ။

။ ဝ

အ ။အ

အ အ

႔အ

ၐ၌ ။

၃၃

၏။

အ ၏။

႔ ဝ

ဝ အ

႔ အ

။ ။

႔ ႔

အ ႔

႔အ ။

႔အ ၏

၍ အ

႔ ။

႕”

212


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ဝ

႔အ

။ ။

ဝ အ

႔၍

႔အ ။

၏။

၏။

႔အ

ဝ ၍

႔အ

။ အ

႔ ႔

၏။ အ

႔အ အ

႔အ

ဝ ။

႔”

။ ဝ ႔

အ အ

၏။

အ ။

႔အ

၍ ၍

၏။

၏။

။အ

အ ၏

အ ၍

၍ ႔

၍ ၏။ ၏။

႔၊

ဝ ဝ

အ ဝ

။ အ အ ႔

။ အ

။ ႔

213


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔။

။ ႔

႔ အ

ဝ အ

႔၏ အ

အဝ

႔ အ

။ အ

အ ႔

ဝ ၊အ

၏။

၏။ အ အ

။ အ ၊

႔ ။

႔ ႔

။ ။အ

႔အ

။ ႔ ႔၊

အ ဝ

” ႔

။ အ

၏။

၊ အဝ

။ အဝ

” -

၊ ဝ

၊ ႔

” ။အ

214


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

။ ဝ

အ ”

အ အ

။ အ ၊

႔ အ

” အ ။

အ ။

၏။

႔အ

။ ၏ ၊အ

၊အ

၏။

ဝ အ

။ ၍

။ အ

။ ႔

အ အ

အ ၏

႔ ႕

႔ ။

ဝ ၐ

႕ ။

။ ။

။ အ

215


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အ

။ အ

႔ ။

အ ႔ ႔

ဝ ။

အ အ

႔ အ

အ ႔ အ

။ ။

႔ ႔

႔ အ

။ ၃၂၅

႔အ

၊ ႔

႔အ

၊ ၍

အ ဝ

ဝ ။

ဝ ႔ ၍

။ ဝ

ဝ ။

အ အ

႔အ ႔

။ အ

။ ။

216


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ႔

၍ ဝ

။ ၊

၏။

။ ဝ ၊

” အ

၏။ ။ ၐ

အဝ

ဝ အ

၏။

အ ။

၃၄

႔ ၍ အ

ၐ ၊

ၑ ။

ဝ အ

အ ။

၏။

၏။

႔ ၊

…”

ဝ အ

၍ ၊

႔အ ။

217


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

ဝ အ အအ

ဝ ႔

ဝ ။

၍ အအ

၏။

၏။

၏။

႔ ဝ

အ ။

။ အ ။ အ

ဝ ။

အ အ ႔

၏။

၏။

႕ အ အ

႔ ႔

႔အ

ဝ ႔အ

၏။

၍ ၏။

၏။

႔ ။

။ ဝ

။ ။

218


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႕” ၐ

အဝ

႔ဝ

ဝ ။

” ။ ၏။

႔အ

၏။

။ ။

႔အ

႔”

႔၊

အ အ

႔ အ ႔

။ ႔

႕။

။ အ

ဝ ႔၊

” ။

၊ ႔

႔အ

႔ အ

႔ ႔

ဝ ႕။

႔၊ အ

၏။

အ ႔

၊ ၏။

219


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

။ ၊အ

” ။

႔ ။

အ ႔

အအ ၊

။ အ ဝ

။ အ

အ အ

၏ အ ႕

၏။

၍ အ

၏။

၍ အ

၏။ ၐ

။ အ

အ အ

၍ အ

အ ႔

အအ

အ အ

,

။ ။

” အ ၐ ဝ

။ အ

220


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။ ၍

ၐ အ

၏။ အ ႕ ။

၏ အ

။ ၐ

၏။ ဝ ဝ

အအ

။ အ ႔

အအ

ဝ ။

႔အ

ၒ ။

။ အ အ ”

၏။ အ

၏။

အ၌

ဝဝ

၏။

၏။

အ ၍ အ

။ ။ အ ၊ ။

” ၐ

႔ ၐ ၏။

၊အ

႔၊

႔။

ၐ ။

အ ၐ

221


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

႔ ၊

။ အ ႔

႔ ။

။ အ

အ ႔

၊ အ

။ ႔

။ ၊

။ အ

” ၊

႕၊

အ ႔၍

႔ ။

” ” ၐ

အ ။

႔။

။အ

႔ ဝ

ဝ ၍

႔။

႔ ။ အ အ

၏။

” ၐ

။ ၐ

အအ

” ၐ

ဝ ၍

ဝ ၐ

222


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

-

ဝ ။ ။ ႔

။ ႔

၏။

၊ အ

ဝ ။

႔အ

” ။

။ ။

႔အ

။ ႔

။ အ အ

။ ဝ

။အ

အ အ

၍ ။

အ ႔အ

ၐ ၐ

… ႔

223


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

။ ႔

,

၊ ႔

႔အ

႔အ

အ ။

အ ။

ၐ ၐ

႔အ

” ၐ

၏။

” ၊

ဝ ၊

႔ ႔

႔ ႕။ အ

၊ အ

။ ၊

။ ႔ အ

။ ။

အဝ

။ ႔

။အ

။ ”

အ အ

ဝ ႔

,

႔။

။ ဝ

၏။

224


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ ၏။ အ

႕ အ

။ ။

အ အ

႕” အ

။ အ

၏။

အ အ

။ အ

၃၅

ဝဝ ၍

႔ အ

၏။ အ

၏။ အ

ဝ ။

႔၍ အ

ဝ အ

႔ ။

ဝ ၏

။ အ

။ ။

။ အ

ဝ အ

၏။

။ ႔

။ ၏။

အ အ

၏။

႔ ။

225


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ

။ အ အ

အ။

၏။

အ အ

႔ ။

။ အ

၏။

၏။

အ ဝ

။ အ

႔ အ

၏။

ဝ၍ ႕

႔ အ အ

အ အ အ

႔အ ၍

။ အ

ဝ အ ။

အ ။

။ အ

အ အ

အ အ

226


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

၊ အ

။ ဝ

။ ႔

အ အ

႔အ

၏။

၏။

အ အ

၏။ ၊

အ အ

႔ အ

ၐ၍ ဝ အ

။ ႔

အ ႔

အ ႔

အ ။

အ ။

အ အ

။ အ

ဝ ၏

ၐ၍

၏။

အ အ

႕ အ

၏။

အ ။

၏။

၏။

၏။

အ အ

႔ အ

အ အ

အ ။

ၐ ၐ

။ ၊

။ အ

၊ ။

ဝ ၊

227


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ,

။ အ

႔အ

႕ အ

၊ အ

႔၊

႔အ

၏။

႕ ႕

။ အ

၊ ႔

၊ ။

ဝ ၍ ၌

အ အ

႕။

႔ အ

႔အ

။အ

။ ၊

႔ ႔ ။

၏။ ႔

အ ဝ

၏။ ဝ

။ အ

။ အ

၏။ ၏။

၏။

။ အ ၊

။ ။

ဝ အ

႔အ

..။ အ

၏။

228


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

အ ၐ

၏။

။ ၏။ ၍

။ ႔

။အ ႕

႕၍

႔။

၊ ဝ

႔၊ အ

၃၆

” ။

၏။ ။

အ ။

၏။ ။ -

၏။

၏။

၍ ႔

။ ။

႔၊ ”

။ အ

ၐ ၏

၏။

၏။ ၏

ဝ ။

အအ

၊ ။

229


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ

႔၊

၊ ႔၊

႔၊

၊ အ

။ ႔ ႔ ႕

။ ဝ ဝ

ဝ ၏

၏။ အ

႔အ

။ ဝ ၊

ဝအ

အ ။

႔အ ။

ဝ အ

ဝဝ၊ ဝ

ဝ ၏

။ ဝ

၏။ ဝ

အ ။

။ ၊

။ အ

အ ၏

အ ။

႔၏

ဝ ၏ ။

230


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

႕၊

” ၊

” ဝ

ဝ အ

ၐ အ

၍ ။

ဝ ၏။

၍ ဝ

၏ အ

,အ

၍ အ

။ ။

၏။ ႔အ

ဝ ။

အ အ ။

အ ဝ

ဝ ။

၏။

၏။

၏။

႔ ဝ

။ ႔

။ ။

ဝ ၍

၏။

႔ ႔

။ ။ ။

၊ အ

231


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

႔၏

အ ။

႔ ႔

။ ”

။ ။

႔ အ

႔အ

။ ၏။

႕ အ

၍ဝ

။ ႔

၏။

ဝ”

႔”

၏။

။ ၍ ဝ

အ အ

၏။ ဝ

႔ ၍

။ ။

။ ၐ

၊ ။

ၐ ။

႔ ”

232


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕ ဝ ႕

႔ ။

၏။

၏။

၏။

အ ၊

႔ ႕

။ အ

႔အ

အ ဝ

႕ ၊

….

အ အ

” ဝ

႔အ

၏။

႔၏

။ အ ဝ

အ ၊

႔ အ

အ ”

။ အ

၊ အ ႔

႔ အ

၊ ။

၊ ဝ ႔

” ႔

။ ။

233


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ အ ၐ

႔၍ အ

ၐအ

႔အ

အ ႕

။ အ

ဝ ၐ

အ ၍

၏။

႔ ”

၏။

။ ။

၏။ ႔

၏။

အဝ

႔၊ အ အ ဝ

႕ ၊

။ အ

႔ ။

ဝ ႔

႔ ႔

႔ ႔ ၊

႔၊ ၊

၏။

ၐ ႔

။ ၍

အ ဝ

အ ။ အ ႕

အ ၍

၏။

။ ႔

႔အ

႔အ

၏။ အ

အ ။

၏။

အ ႕

၏။

။ အ ႕

အ ႕

။ အ

234


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

၏။

အ ၐအ

၏။

၏။

၊ ၐ

႔အ

၊အ

အ အ ႔

ဝ ၏

႔အ

႔ ဝ

အ ၍

အ ။

။ ႔

” အ

႔ ။အ

။ ႔အ

အ ႔

။ ဝ ၊

” အ

႕ ႕ဝ

” ႔

အ၊ အ

႔၊

အ ၊

။ ႔

႔ ”

႔ ။

ဝ ႔

235


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

” ႔

။ ႕၊

အ ႕ ႔

႔အ

၏။

ဝ ။

။ ၊

၊ ႔၊

႔ ၍

။ အ

။ ႔

႔ ။

၏။ အ

ဝ”

႔ ။ ဝ

႔အ

ဝ ႔

အ ဝ

၊ ႔

႔ ႔

၊ ၊

႔အ

႕ ”

ဝ အ ႔

236


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

႔အ

၏။ ၍

အဝ

၏ ႔

အ ဝ

၏ အ အ ။

အ ၊

႔။ အ

။ အ

အ ။

႔ ၊အ ဝ

အ ။

အ အ

၏။

။ အ

၊ အ

အ ဝ

237


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၊

႔ အ

႔ -

၊ ၐ

” ”

၃၇

႔ ။

၊အ

အ အ ဝ

အ ဝ

အ ”

၏။

၏။

ဝ ၍

အ ၍

။ အ ဝ

႔အ ၍

႕” ႔

။ ၐ

႕ ႔

႕အ

႔အ

၊ ၊

႕ ႔ ၏။

။ အ ။

၏။ ၐ

၍ ဝ ႔

၊အ

238


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၏။

၏။

အ ႔

၏။ ၏။

၍ဝ

အအ

။ ႕

၍ အ

။ အအ

၏။

႔ ၊

အအ အ

အ အ

” ဝ

႔အ အ

။ အ

႔ ။

။ ႔

၏။

။ ၍

ၐ ၊

႕ ႔

႕” ၊

” ”

239


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ။

အ အ

႔အ

၏။

႔အ

။ အ

၏။ အ

။ ၊

႕၊ ၊ ႔

၊ ဝ ႕

အ ဝ ႔

အအ

။ အ

အ၏

။ အ

႔အ

အ၏

၏။ အ ။

” ၊

႔ ႔

ဝ ။

….

၏။ ။

ဝ ။

၏ အ

။ အ

။ အ

၂ ၍

အ၏ ႔

၏။

240


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ” ႔

႕၊ ”

႕၊ ႕

” အ

႔အ

ဝ အ

႔အ

၏။ ႔အ ႔

၊ ႔

႔ ၊

႔ ဝ ႔အ

၏။ အ

႔အ

၊ဝ

၊ ။

႔ ။

႔ ၊

႕၊ ၊

။ ၍

႔အ

အ ႕

၏။ အအ

” ႔

အ ဝ

႔အ

၍ အ

။ အ

၊အ

႔ ။

241


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႔အ

၏။ အ ႕ ႔

႔ ၍

ဝ ႔

။ ။

၊ ၊

႔အ

႔အ

၊ အဝ

႔ ႔

” ။

၊ ႔အ

။ ႔ ။

၊ ၊

” ၊

အ ၊

” ၊

အ ” ႔ အ

အ ႕

အ အ

႔ ဝ

၍ ႕

” ၊ အ

႔ အ

၏။ ႔

႕၊

၊ အ

242


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

႔၍

အ အ

႔ ႔

၊အ

႔အ

” ႕ ။

အ ၊

။ အ

႔ဝ

။ ဝ

၏။ ဝ

၏။

ၐ ။

႔အ

” ၊

” အ ၍

႔ ။

႔၍

ဝ ၊ အ ။

။ ႔

ဝ ၍

243


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ ”

။ ဝ

၏။

။ ဝ

၊အ

႔၍

။ ။

။ အ

႔အ ဝ

အ ႔

။အ

႔အ

႔ ႕

။ ၐ

အ”

အအ

။ ၏ -

-

၊ ၊ ဝ

၏။ အ ၊

-

။ ။

႔ အ အ

၊ ႔အ

႔ အ

ၐ ႕

အ အ

၏။

။ ၊

244


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍

၏။

ဝ အ

အ အ

….

႔၏ အ

။ ႔

႔” ၒ ဝ ၏

႔အ

။ ။ ။

၏။ ၑ ၊

ဝ ႔ အ

အ ဝ ႔

၍ အ

။ ၏။

၊ အ ၏

႔ ” အ

” ။

႔ အ ၊

႔ ႔

အ ၐ

အ ႕

႔ အ ႔

245


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ဝ

၍ ။

။ ဝ အ

။ ႕အ

၏။ ဝ ၏ အ

” ဝ

ဝ ၍

အ ဝ

ဝ အ

၊ ၊

႔အ

၊ အ

႔”

႔အ ႔

၏။

၏။

၊ အ

။ ဝ

၏။

၏ ဝ

၏။ အ

၍အ ဝ

၏။

အ ၊ ၐ ၊

အ ႔အ ႔

။ ”

246


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

-

၊ ၊

” အ

အ အ ဝ

၊ ။ ။

႕အ

အအ ၊

-

-

၏။

။ -

႔ အ

႔ ၊

အ ။

။ အ ႔

” ၐ

။ အ

၏ အ

႔အ

၊ ”

႔ အ

ဝ ၊

အ ႔ ႔

247


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

၊ အ အ

၊ ႕

႕အ

ဝ ႔

၏ အ

႔ ၏။

အ ႔

႔ ဝ

၊ ၊

၏။

၏။

ဝ အ

႔အ

၊ အ

၊ ”

။ ႔ ဝ

႔အ ႔

။ ။

ဝ ၍ ႕

။ ဝ ၊

။ ၊ ဝ

၊ ႔အ

႔၊

႔”

” ႔ ၍

။ ၊

ဝ ၏

အ ဝ

႕ ။

248


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

၏။

အ ႔

ဝ ဝ ၏။ ၏။

၏။

၊ အ

ဝ ၏ ဝ

အ ဝ

၏။

၍ ၐ

-

၏။ ။ ႔

၏။

႕ ဝ

႔ ဝ ဝ

႔ ၐ

ဝ ၏

။ အ

၊ ၐ

ဝ ၊

၏။

၏ ၏။

၏။

႔ ၊

ဝ အ

၊ အ

” ၊

႔ ၊

249


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

အ အ

၊ အ

ၒ ”

ၐအ

။ ၊

႔ အ

ဝ ၊

၊ ႔

၊ အ

၊ အ

အ ၊

” အ ဝ

အ ၐ

႔ ၊ ၊

၊ ၒ

၏။

ဝ ႔၍

၏ ၊

၊ အ

၊ အ

၊ ႕

အ ဝ

၊ အ

၊ အ

250


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

အ ၊

အ ၊

၊ ၊

႔အ

အ အ

၊ ၊

၏။

၏။

။ ။

,၍

၊ အ

” အ

အ ၊

” ၊ ။ ။

၏။

အ ၐ

အ ႔

။ အ ၊

။ အ

႔ ႔

႔အ

။ ၊

251


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

၊ အ

အ ၊

။ ၍

ဝ ၏

အ ၏။ ဝ

။ ႔

-

႔ ႔

(အ

)

၏။ ”

၃၈

အ ၏။

။ ႔

။ -

အ ၊

ၐ ႔

၏။

252


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊

၏။

ဝဝ

႕၊ ။

အ ႔

အ ဝ

အ အ

အ ႔

၏။

၏။

အ ၏

။ ၊

႔ အ

” ဝဝ

႔ ။ အ ၊

အ အ

အ ၏။

၊ ။

အ ၊

၂၈အ

ၐ ႔

။ အ

ဝ အ

။ ဝ ႕၍

။ ဝ

၏။

၏။

။ အ

၏။ အ

႔ ”

အ ။

။ ။

အ ၏။

အ အ

253


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၎

၊ အ ႔

အ ၊

႔ ၊

။ ႔

အ ႔

၍ ။

ဝ ႔ ႕ ဝ

၏။ ႔၏

၏။

႔ ၏

အ ။ အ

႕ အ

၊အ

၏။

၏။

႔ ။

ဝ ။

႔အ ။

ဝ ၐ

၏။ ။

၊ ဝ

အ ႔

၊ ”

” ၊ အ

၊ အ

၏။ အ

” ။

။ ။

အ ။

254


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ႔

။ ၏။

၏။

၊ ႕

႔အ

အ ႔

အ ႔

၏။

၏။

၏။

” အ ဝ

၏။ ဝ

အ၊ ႔

၏။ ဝ

၏။

၏။

။ ၊

၏။ အ

အ ႔ အ အ

။ အ

႔ ၏။

၊အ

၊ အ အ

႔ ၍

၏ ”

” အ

၏။ အ

႔အ

အဝ

၏။

။ ၏။

၏။ ဝ

၍ ၊

၊ အ

႔ ၏။

255


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ -အ

၊ အ

။ ႔

အ ။

အ အ

႕အ

။ အ

အ ၏။

၊အ

” အ

” အ ဝ

၏။

႔အ

အ ၍

၏။

။ ႔

။ အ အ

႔၊

႕ အ

ၐ အ

႔ အ

၊ အ အ

႔ အ

အ အ

” ၍

၏။ ။

အ အ

႔ ႔

အ ၐ

႕အ

။ ၍

႔ အ ။

။ ။

256


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ။

အ ဝ

။ ၍

႔” ၊ ဝ ဝ

၊ အ

႕၊

႕၊

….

အ အ

၏။

၊ ၍

အ ဝ

” အ

၎အ ၊

။ ။

257


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ” ႔

။ ႕၊

..

၊ အ

-

႕၏

။ ႔

အ ႔ ဝ

႔အ

႔”

။ ႔အ ႔

….

” ၍

၊ ႔

အ ။

၊ ။

” ။

၊ အ

အအ

။ အ ႔

။ အ ႔

။ ၊

၏။

၍ ။

၊ အ

႕၊

႔အ

၊ ၊

၏။

၊ ၊

258


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႔၊ အ

႔” ၏။

။ ။ အ

” ။

၊ ၊

။ ဝ

။ ႔ ၏။

႔ ႔

႔ အ

၃၉

၊ ႔

၏။

။ ဝ

အ ။ အ အ

၏။

” ”

259


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ ႔

၍ ။ အဝ

အ ႕

၏။

၏။

၏။

႔အ

႔ အ

ဝ ဝ

ဝ ။

။ ဝ အ

။ ဝ ၍

” ”

၊ ဝ

၏။

အ ၍

႔ ဝ

၏။

႔၏

႔အ ။

႔ ၐ

ဝအ

အ ၏

၏။

အ ဝ

။ ။

႔အ ၍

၏။

၏။

အ ႔

ဝ ၏။

” ၊

ဝ ႔အ ႔

။ ။

260


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

အ ႔

႔ ဝ

၏။

။ ၏

၏။ ၊

၊ ၊

။ ၊

ဝအ ႔

၏။

႔ ။ ႔

႔ အ

။ ။

ဝ အ

အ ။ အ အ

၍ အ

၏။

႔အ အ

၏။

ဝအ

႔ ႔

ဝ ႔အ ႔

” ၏။

အ ဝ

ဝ ဝ

၊ ၊အ

႔ အ

၏။

။ ။

ဝ ဝ

႔ ႔အ

အအ

႔ ဝ

261


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

။ ”

႔အ

ၐ၍

႔အ ။

ဝ အ

ဝ ဝ

။ ၊

။ ဝ ၊

႔ အ ႔

႔ -အ

” ႔

႔အ အ

႕၊

၊ အ

႔အ

၊ ၊

။ ႔အ ဝ ၏

အ အ

၏။

။ အ

႔အ

အ ႔

႔အ

၏။ ႔

႔ ႔

႔အ

႔အ ၏။

အ အ

႔ အ

၊ ၊

-

အ ႔

262


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ အ ႕

႔ အ

အ ႔အ

၊ ႔

႕”

အ ႕

႔အ

ဝ ႔

၊ အ

-

႔အ

” အ ၊

၊ ဝ

ဝ ႔

၍ ႔အ

-

ဝ ၊

႔ ႔

၊ ၊

႔ ႔

အ ႔

႔အ

၊ ”

၏။

263


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၊

။ ဝ

….

” ဝ ႕” အ

၊ဝ

အ ။

” အ

ဝ အ

ၐ ၐ

႔အ

၏။

၏။

႔ ႔

၏။

၊ အ

၊ ၊

႔အ အ ႔ အ

” ၊

။ ဝ

၏။ အ

၏။

အ ႔

အဝ

၊ ။

264


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ႔

၊ ႕

၍ ဝ ၏

၊ ႔ ။ ႔

ဝ အ

။ ။ ဝ

၊ ႔

႔အ

အ ဝ

၏။ ” ဝ

အ ႔

၏။ ဝ

၊ အ

႔အ

အ ႔

၊ -

-

ဝ ႔၊

႕၊

။ ။

႕”

႔ ၊

” ဝ

႕၊ ”

၊ ” ၍ ၍

။ ၏။

265


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ၊ အ

အ ႔

႔ အ

အ ဝ

အ ႔ ႕

ၒ ”

ဝ ၏

။ အ

၏။

၏။ ႕

႔ အ

။ အ -

” အ

၍ ဝ

၏။ ။

ဝ ဝ

” ၊

အ ႕

။ အ

ဝ ၊

-

အ ဝ

၊ ဝ

အ ဝ

၊ အ

အ ။

႔ ႔

အ အ

၊ အ

အ အ

အ ႔

အ အ

၍ ႕၌

၏။ ဝ အ၏

266


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ အဝ

ဝ ဝ

-

ဝ ႔

၊ ၐ

၏။

ဝ ဝ

၏။

အ ႔ ႔ ။ အ အ ႔

႔ ၍

၏။

ဝ အ

အ ဝ

၏။

၏။

အ ၏။

-

႔ ၊အ

” ။

အ ႔

ဝ ၊ အ ႔

၊ အ

႔အ

၏။

၊ ၍

ၐ ႕

အ ။

၊ ။

၍ ႕

၍ ၐ

၊ ၊

႔ ႔၊

။ ဝ ၊

။ အ

၊ အ အ ၊

267


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏။

႔ ဝ

။ အ

။ အ

။ ဝ

။ အ

၏။ ဝ

၏ အ

၏။ ဝ

ဝ ၏။

႔အ

။ ၍

၍ ။

၍ ။

႔ ၍

၏။

အ ။

၄၁

အ ”

268


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

႔ ၊

။ ။

၏။

…. ၊

၊ ဝ

၏။ ၊

႔အ

၍ ၊

၊ ၊

….

႔အ

” ဝ ဝ ။

ဝ ။

၏အ

အ ႔ အ

႕ ႔ ၊

႕၊

၊ အ -

႔အ

႔ ႔ ႔ အ

၊ အ

႔ ၊

၊ ႔

” ႔၍

၊ ၊

ဝ ႔အ

၊ ၊

269


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

၏။ ။

႔အ

။ ႔ အ ၊

႕ အ

႔အ

ဝ ႔

အဝ ၊

။ ႔

၊ ၊

႔၊

” ႔ အ ၏ အ ။ အ

အ ၍

ဝ ။

အ အ

ဝ ႔

။ အ

႔ ၊

အ ဝ

အ ႔

၍ အ

… အ

႔ ၊

270


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔ ႔

၏။

႔ ဝ

၍ ဝ

၏။

၏။

၏။ ႔

၏။ ႕

အ အ

၄၂

၏။

။ ၊ ဝ ၍

၏။

၏ ဝ

အ အ

၏။

ဝ အ

၏။ ။

။ ဝ

႔ ၐ

။ ႔

၊ အ အ

၊ အ

၏။

271


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

ဝ အ

၏။

။ ဝ

။ ဝ ၊

” ၊ အ

႕အ

အ ၊

၏။ ။

အ အ

၏။

၊အ

။ ”

႕အ

” အ

၊ အ ၊

။ ၍

႔ အ

၊ ႔

႔ ၊

ဝ အ

၏။

႔အ ဝ

272


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႕

အ အ

၊အ

” ဝ

ဝ အ

၏။ ။

႕” -

ဝ ၏

အ အ ႔ အ

႕အ

အ ။

အ အ

႔ အ

႔အ

၊ အ

႔၊

၏။ အ

အ အ

၏။

၏။

” ဝ

၏။

ဝ ၏။

၏။

အ ၊

အ အ

အ ႔

႔ အ

” ႔

႔ အ

႔အ

။ အ

273


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၊အ ႕

” ၊ အ

႔ အ ၊

အ ဝ

အ ႔

႔ ႕

အ ႔

။ အ

႔ ၊

၊ အ

…. ၊

” ၊ အ

၊ အ

႔အ

၍ ။ ႔

ၐ ၏။

၏။

အ ၊

အ၊ အ

႔အ

၊ အ

အ အ

အ ၊

႔ ႕” ၍ ၊

၏။

274


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႕၊

၏။

႕၊

႕ ၊ အ

႔အ ႔

-အ

၊ အ

၏။ ဝ ။

အ အ အ

ၐ အ ၌

၊ အဝ

အ ၊ ႔

။ အ

၊ ဝ

။ အ

။ ။

အ၊

၏။

၍ ႕

၊ အ

။ အ ၏။

275


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

အ ၊ ၊

၏။

” ” ၊

” အ၊

၊အ

႕”

အ” ဝ

ဝ အ ၐ

အ ႔အ

႕၊

” ဝ

” ၊

႔အ

ၐ ၊

” အ၊

အ၊ ၊

” ။

ၐ၌ အ

၏။

၏။

၏။ ဝ အ၊

႕၊

၍ ႔

၍ ဝ

276


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ ဝ

အ ။

ဝ ၏

။ ဝ

။ ”

၄၃

။ … ၊

ဝ အ အ

၏။

၏။

။ ၏

႔ ။

။ ၏

အ ။

အ ၏။ ။

အ အ

277


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။ အ

၏။

႔အ အ

၁၇

႔ အ

၊ ။

႔ အ

ဝ ႔

၏ အ

၏ အ

။ ၍

႔ ႔

။ ။

ဝ ၌

အ အ

၎အ

အ ႕၊

႔ ။

။ အ

၃၈

႕အ

အ ႕၊ အ

႔၍ ၏။

။ ႔ ၊ အ

အ ၊

ၐ ႔

278


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊ ႔ ဝ

႔ အ

႔အ

အ အ

၊ ၏။

အ ဝ ႔

။ ႔အ

၏။ အ

၏။ ၍ အ

။ ၍

။ ဝ

၏။ ။ အ အ

႕အ အ အ အ

၊ အ

အ ၊

အ ၊

႔အ ႔

အ ၊ အ

၊ ၊

၊ ႔

႔၊

႔ ၊ အ

႔ ၊ အ

အ ၊

၊ အ ႔

279


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ ဝ

၊ အ

။ ၍

႔အ

အ ။

အ ၊

” ၍

၊ ”

႔ အ အ

၊ အ

” အ

၍ ႔

၊ အ

။ ”

၍ ႔

။ အ

၏။

” အ ၊

၊အ

” အ

႔အ

” ”

အ အ ႔

၊ အ

အ ၊

၊ ၊

၊ အ

။ ၍

280


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

-

-

- အ

၍ အ

၏။

” ႔အ ၍

၊ ။

႔ ၊

ဝ ၏

၊ ႔

႔ ”

၏။ အ

။ အ

ၑ ၊

၏။

ၐ အ

” အ

” ၍ အ

” အ

၊ အ ႔

႔အ

႕၊

အ ”

။ အ ”

၊ အ

၏။

အ အ

အ ႔ ၊

႔အ

၊ အ ဝ

႔အ

၊ ႔

႔အ

အဝ

အ အ

၊ အ

281


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

” ၏

႔အ ၏။

၏။

၏။

၏။ ၊ အ

အ အ

အ အ ၊ ႔ အ

။ ႕

႔အ

၊ အ

” ၍ ႔ အ အ

အ ႔

ဝ ႔

ဝ ။

ဝ ။

၊ ဝ

။ ”

႔ အအ

၏။

282


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ” ဝ

….

အ၊

” ႔ ဝ

၊ အ

၄၄

အ ၊

အ ”

၏။

….

၏။ ဝ

အ ။

၊ ႔

ၐ ။

ဝ အ

အ ဝ

….. ၊

၊ အ

၊ ႕၊

283


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

ဝ ၊

အ ႔

အ ဝ ၏

” ”

အ ။

၏။

-

၏။ ဝ အ

၏။ ဝ

။ ဝ

၏။

၏။

၏။

ဝ ။

ဝ ။

၊ ဝ

။ ႔

။ ဝ ၍

၏။

284


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

၏။

ဝ အ

အ အ

အအ

၊ ဝ

၊ အ

၊ အ

၊ ဝ

။ ၏။

” အ

” ၊

အ ၊

။ ႔

အ ၊

႔၊

” ။

၊ ႔

။အ

အ အ

႔ ” ဝ

႔၊

႔ ။

႔ ”

႔အ

႔”

႔ ႔

အ ႔

….

285


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ အ

အ ႔

ဝ ၏ အ

႔အ

” ႔

” .

… ၊

အအ

၍ ႔

၏အ

႔ ႔

၏။

၊ ၊

… အ

အ အ

႔ ႕ အ

၊ အ

႔၊ ႔

၏။ ဝ အ

ဝ ။

ဝ ၊ ”

အ ႔၊

ၐ အ

ဝ အအ

၏။

286


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၍… ဝ ၊

႔ ႔၊

အ အ

။ ၊

အ အ

႕ အ

” ႔” ႔

႕အ

” ႔

ဝ ႔

ဝ ႔

၊ အ

၊ အ

႔အ

” ၊

၏။

။ အ

။ အ

၍ အ

အ ။

႔ ၊

႔ ၊

၊ ၊

” ဝ

ဝ ” အ

၊ ၊

။အ

၊ ႔

287


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ဝ

…. ” ဝ ။

” ၊ ႔

၄၅

အ ။ ႔

။ ၊

၊ ဝ

၏။

႔ ။

၏ အ အ

၏။

288


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၏

အ အ

႔ အ ၊

အ ႔

၏။

အ အ အ

။ အ ဝ ဝ အ

။ အ

၏။

” ႔

၊ အ အ

။ ။

….

၏။ အ ႕

” ဝ

။ အ

၊ ၊

၊အ

႔အ အ

” ႔

အ ႔

။ ”

႔ ”

အ ဝ

289


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

႕အ

၊ အ

၊ ႕

အ အ

အ ႔

အ ၊ အ

အ ၊

႔အ

အ ။ အ

။ ၊

႔ ႕

႔ ။

အ အ

၊ အ

၊ အ

႔ ၊ အ

” အ ။

႕ ႔

။ ဝ

အအ

႔၏

။ ၊အ

႕ ႔

႔ အ

” ႔

၊ အ

၊ အ

႕ ႔

႔ အ ၊ အ

႕ ၊

290


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ အ

၊အ

၊ ၊

အ ဝ

႔အ

” ၊

အ ။ ဝ ၊

အ ၏

အ ။

ၐ ၁၂

၄၆

။ ၏။ အ

အ အ

။ ႕

၊ ။

291


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၑ

။ ။

႔ ႔

အ ဝ

ဝ႔

၏။

အ အ

ဝ ၏

၏။

အ ဝ

အ ။ ဝ -အ -

။ ဝ

- အ၊

။ အ

႔၏

အ ႔

အ ဝ ဝ

ဝ ဝ

။ အ

အ ၏။

ဝ ၏

။ ၏

႔ ။

႔အ

၊ ဝ

ဝ ။

႔ ။

႔ ဝ

။အ

အ အ

အ ႔

ဝ အဝ

အ အ

႔ အ

၏။

၏။

၍ အ ။ အ

ဝ ၏

၏။

။ ၐ

အ အဝ ။

႔အ ႔အ

႔ ၊

ဝ ။

292


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

ဝ ။

ဝ အ

၊ အ

ဝ ဝ

ဝ ၊

႔အ

အဝ

အ ၊

အ ႕

၊ ႔

၏။

ဝ ႔ ႔

႔ ၏။

ဝ အ

အအ

အအ

အ ။

” အ

၏။

၏။

ဝ ႔အ

၏။

အ အ ၊

ဝ ၊

အ အ

႔ ဝ

။ ႔

အ ။

႔ ဝ

အ ႔

293


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ ႔

ဝ ဝ

၏။

။ ၏။ ဝ

႔ ႔

၏။

အ ”

။ ဝ

ဝ ႔

႔အ

၏ ၏။

႔ ႔

။ ၊

႔ ႔

႔၊ ”

႕ ဝ

၏။ ႔

။ ၐ

႕ အ

၊ အ

၊ ဝ

အ ။

၊ ႔

၏။

႔ ၐ

။ ။

၏။

အ ၍

႕အ

” အ

႔ ႔

၊ ။

၊ဝ ၊အ

႔အ ႔

၏။ ။

294


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၐ ဝ

ၐ ႔

ဝ ၊

၏။

ၐ ႔

….

၏။ ႔ ” ။

” အ

။ ႔၊

၊ ႔

အ ၍

ဝ ဝ

၏။

ဝ ၐ

။ ”

” ဝ

အ ။

” အ

႔ ။

၊အ

အ ၍ ဝ

႔ အ

အ ၊

၏။

ဝ ။

အ ။

” ႔

၏။

၍ ႔ ႔

ဝ႕

၏။

။ ။

၊ ဝ

295


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ဝ

ဝ႔

ဝ႕

႔ အ

အ အ

႔ ။

႔ ဝ ။

။ ၊

အ ။

ဝ အ ႔

…….အ

။ ဝ၊

႔ဝ

။ ။

၏။

အ အ

ဝ အ

၏။

၏။

၏။

၊ အ

႔ အ

။ ၊ အ

႔ အ

။ အ

။ အ

ဝ႔ ၏။

ဝ၊

။ ။

႔အ

။ ၊

႔ ႔

296


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။ အ

႔ ဝ

။ ဝ

၏။

႔အ

႔ ဝ

႔အ

။ ၐ

ၒ ။

အ ဝ

ၐ ႔

။ ၐ

ဝ၏

အ ။

ဝ ၊

႔၏

ဝ၊ အ

။ ။

ဝ ႔

အ ဝ

အ ၏။

၊ ။

။ ။

။ ႔

။ ၏ ။

297


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________

႔၊

” ”

။ ။

႔အ အ

႔အ

။ ။ ။ အ

။ အ

၁၅

။ ၊ ။

႔အ

ၐ ႔

အ ၊

ၐ ႔

။ ၊

ၐ ႔

႔ အ

၊ အ

ၐ ။

၊ ႕

။ ဝ

႔ ၁၉၆

၊ ”

298


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၐ

အ အ

အ ၊

၊ အ

၊ အ

႔။

၁၉၄၇

႔ အ

၊ အ အ

၊ ၊ အ

႔ ဝ အ

။ အ

အ အ

… ၊

။ ႔

။ အ

၁၉၄၇

႔အ

အ ။

Atomostphere

၊ ႔

) ႔၊

..

။ အ

၊(

” အ

၊ ဝ

၊ ၊

၊ ဝ

အ ၊

299


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ႔

၊ အ

အ အ

။ ။

႔အ

**********************************************

။ ႔၏ ။

၍ ။

၏ ။

အ ႔

။ ၏

႔ အ

႔အ

။ ။

အ ၏

။ ။ အ

အ အ

ၐ ။

႔ ။

႔ ။

၍ အ

300


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

။ အ ။ ။

႔ ႔

၏ ႔

အ ႔

။ ႔

႔ ႔

၊အ ဝ

…။

။ ၏

႔၊

အ ဝ

႔အ

။ အ

႔အ ႕အ

႔ ႔

… ၁။

အ ။

။ -

အ ႕

အ အ

။ ဝ ႔

႔ အ

၍ ။

။ ။

အ ႔အ ႔

။ ။

။ ။

။ ၂။

။ ဝ

။ ဝ

301


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ၊ ၃။

႔ ႔ အ ႔

….

အ ။

၁။ ဝ

၂။ ဝ

၃။ ဝ

၍ ၏ အ

အ အ

။ ဝ

႔၊

၊ အ

႔၊

၂၅

။ ႔

၊ ဝ

၂၅

၊ ၊

၂၅

..

အ အ

၊ ၊

၄။

။ ။

အ ႔ ႕အ

၊ ႔

အ ဝ

။ အ

302


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

႔ ။

။ အ

၁၉၆၂

။ အ

၊ ဝ

၊ ၁၉၇၂

။ အ

။ ဝ

႔ ဝ

႔အ

အ ႕

-

။ ၍

ဝ ။

႔ ဝ

အ အ

အ ၏

ဝ ၏

အ ဝ

႔၊

၊ ႔

၏ အ

အ ႕အ

ဝ ၊

အ ႔

၏ အ

အ ဝ

႔ ႔

၊ အ

အ ။ အ

။ အ

303


PDF - ညီေစမင္း

mmcybermedia.

com

_______________________________________________________________________________________________________________________ ။

ဝ ။

အ ။

(၁၉၉၄-

)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အစဥ္ေလးစားလ်က္ …..

www.mmcybermedia.com January – 2011

304

0007  
0007  

wannar yepaing & lazyguylay ညီေစမင္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အစဥ္ေလးစားလ်က္ ….. PDF - ညီေစမင္း 1 ၁၉၅၂ ႔ အ အ ၊ ၁၉၅၆ ႕ အ ။ ၁၉၅၆-၅၇၊ ၁၉၅၇-၅၈၊ ၁၉...

Advertisement