Page 1

РАЗКАЗИ В КАРТИНКИ


Ели,

такъв

замисъл

беше

за

книжката

първоначалният

плаката

в

средата

ни

РАЙНА БЛАГОЕВА СЛА ВЕВА - VI хлас

на

с. Джерман

той да бъде рисуван, с

-

обикнатите от вас герои. Променихме

НАШАТА ПОЩА

ВЕСЕЛ ИН ЗАРКОВ КАМАРеКИ

11

та в писмата

-

опитахме

направим

извън

ж. к. Дружба ул. "Илия Беw.ков", ВХМ

.Дъга", без да се отказваме при удобен

ДОЙЧИ Н АТАНАСОВ -

да

също. Затова пък се нещо

ул ... Херсон", бл.

от

1989

/2 -листов и едно­

г.), пълни с любимците

стран иците

на

списанието.

редовните ни читатели и кореспонден­ ти, така и на Лидия Върбева от гр.

Самоков, Росен Павлов от гр. Видин, Даниела Георгиева и на всички остана­ ли, коwпо ни писаха за пръв път.

Най -много са въпросите и предложе­ нията

за

поредицата

.,В

света

на

вх. А, ап.

ти, животните.

И още малко .,извън "Дыа"- надяваме се, че до вас е стигнало и най -новото ни издание, джобната комиксова книжка ., Властелинът на

Пишете ни

Mepona".

как го приемате.

А сега

-

изберете вашия нов приятел:

животните." Великолепна тема за нея от

Велинград

та,

в

Водачи

света

ще

на

ни

страиtltите

бъдат

гущери.

художниците

Николай Киров и Людмил Чехларов. Не

МАЯ ЦВЕТА НОВА ЦВЕТКОВА -

20

ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

- 12

трудни ребуси и задачи - ще ви потряб­

ап .

ва ! На добър час! Цветолюб То.мчев от гр. Етрополе и

ЕКАТЕРИНА ДИМ ИТРОВА -

от

предпоЧJ!ли сериала

гр.

Хасково

са

.. Стас и Нели". А

Калин Жеков от гр. Гьлъбово пише:

.,Харесва

ми

поредицата

"Великите

географски открития" и ми е много

интересно след "Джеймс Кук" с какво ще бъде продължена".

Вече сме подготвили първия епизод за Френсис Дрейк

през втората

-

англичанин,

половина на

живял

XVI

век.

Дрейк бил "джентълмен на успеха",

m.e.

пират, но и пътешественик, откри­

вател, за кого".о морските пътища би­ ли по-привлекателни от земните. Пове­ че за него

-

в

36

брой.

кв. Мурrувица, бл. ап.

19

КАТЯ ИГНАТОВА

rp.

вх.

505,

ГИНКА КОСТОВА

Разградска област

ж. к. Изток, ул . .,Одеса" вх. А, ап.

вх. Б,

4 -

Бургаска област ул . .,Арда", бл.

г.

61,

вх. Г, ап.

15 - 13

г.

13

г.

Бургаска област ул. "Стара планина", бл. вх. А, ап .

12

24

ТОДО РКА ТОДОРОВА

- 17

г.

,.9

септември"

127

гр. Кюстендил

дРУМЕВ

г.

- 10

гр. Русе

Софийска област кв. 3Wlaд, бл.

83,

гр. Кюстендил

14,

47

ап.

г.

Софийска област вх . А,

4,

an. 12

18

ЯНКА ИВАНОВА СТОЕВА - УП клас гр. Ямбол Бургаска област

Ловеwха област

ул . ,.Арда", бл.

5,

ап.

изрязват , или прекопират с индиго. И в

ул. "В. Коnаров"

двата случая се разваля

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА

гр. София

гр. Бургас

ж. к. Дървеница, бл.

53

2

ВАЛ ЕНТИ Н АНДОНОВ

16,

- 12

гр. Станке Димитров

ж. к. Дупница, бл.

Софийска област ул. " Гладстон" 24, бл.

ап.

МИГЛЕНА БОРИСОВА

12

ОЛЯ ЙОХАН КАРАИВАНОВА

К·С ., Възраждане", бл.

клас

- V

САШКА АЛЕКСАНДРОВА

29

Разградска област ул. "Асен Златаров"

2

Михайловградска област бл.

ул.

ул. "Черно море"

ап.

5,

Бургаска област

кв. Виница

Cf АНИСЛАВ

г.

с. Камено

гр. Варна

гр. Дряново

дат рисувани героите на "Дъга".

28,

гр. Ямбол

- 10 г.

.. Тъй като много от нас обичат да

Затова по-добре е в средния лист да бъ­

г.

- 15

Силистра

ТАНЯ ДИМИТРОВА РАдЕВА

8,

26

дЕСИСЛАБА СЕМО ВА

списаниет о.

вх. Б,

3,

гр. КозлодуА

102

гр. София ж. к. Надежда-5, бл. ап.

23,

Ели Никова от гр. Козлодуй предла2а: прерисуват герои от .,Дъга", те или ги

Софийска област

ЕЛ И НИКОВА

Михайловградска област ж. к. "Ленин", бл. 19, вх. А. ап.

забравяйте умението си да решавате

Цонева

11

гр. Берковица

гр. София ж . к. Младост- 1 , бл.

Маруся

гр. Трън

гр. Ямбол

Огромните древни влечуги, за които и

досега науката не знае всичко. На най­ любознателните този път предлагаме едно пътеществие в .миналото. на Зе~ я­

СИЛВИЯ ЗД РАВКОВА ТОДОРОВА

П1 клас

динозаврите.

-

8,

15

ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЕВА

открихме в писмото на Борис Шума­ ров

гр. Враца

по книжарниците ще видите отделни

Гошо, екипа за ликвидиране на опаснос­

17

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГУГУШЕВ - V хлас Михайловградска област ул. "Братя Миладинови"

ка, Чоко и Боко, Хитър Петър, змея

11 г.

вх. Б, ап.

14,

година. Наред с тях, през тази година

плакати и пощенски картички с Люб­

- общежитк•

гр. Шумен

стенни календара

ПодготвJLче такива и за следващата

тия на .,Дъга", но благодарим както на

гр. София

Варненска област

-

-

клас

страниците и. Издадохме два детски

ви

всички писма, събрани в пощенската ку­

10

за плакати от рубриката "Естрада ". Почитателите и са хиляди, желания­

листов (за

И днес няма да можем да отговорим на

ул. ~дупнкшка комуна"

го, защото из~олзваме тези страници

случай да се върнем с тази идея на

ПРИЯТЕЛИ! ЗДРАВЕЙ~

Софийска област

ВХ. Г

вх . в. ап.

66

45,

- 13

г.


АНЕЛИЯ ГИНЧЕВА СТОЯНОВА

МОМЧИЛ САВОВ

гр. Шумен

гр. София

Варненска област

ж. к. Люлин, ул.

ул. "Одрин"

9,

бл.

вх.

2,

вх. Д,

2, an. 31

ДИМИ'ГЪР КАЛИКАНОВ

- 12

г.

- 12

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА -

г.

410,

бл.

вх . В,

an. 107

88,

ах. Б,

До нови срещи!

Ловешха област

an. 4

ул. ,. Кирил и МетодиА"

ЦВЕТОЛЮБ МАРИНОВ ТОМЧЕВ

-

~дъга··

9,

блок "Рила"

П1 клас

МАРИЯ КОСТАДИНОВА -

гр. Етрополе

гр. Ямбол

Софийска област ул ...Хр . Смирненски"

Бургаска област ж . к. Люлин, бл.

9

вх. Г,

КАТЕРИНА СТОЯНОВА

гр. Габрово

9

г.

13,

an. 78

МИХАИЛ ЗАРКОВ КАМАРеКИ

Ловеmка област

VI

20

-

клас

гр. СофНJ~о

ХРИСТИНА АНДРЕЕВА

- 12

ж. к. Дружба

г.

ул . .,Илия Бешков", ВХМ

гр. Бургас

-

общежи1ЮI

к·с .,СлавсАков", бл. ЗS, ах. В

ТОДОРКА В ЕЛИКО ВА ЙОРДАНОВА гр. Силистра Разrрадска област бул . .,Комсомолски", бл.

88, an. 3

МИЛЕНА АБАдЖИЕВА гр. Бургас ул ... ШеАново..

1S

ДИАНА ДРАГАНОВА

rp.

Бургас

к·с .. л . Каравелов", бл. ах. П

43,

МАРИАНА МАРКОВА -

12 r.

гр. Пловдив

бул . .,д. Николаев" МАЯЛУПОВА -

24, an. 3

13' г.

гр. Пловдив бул. "Ал. Стамболийски.. вх. А , ап.

90

2

ЕЛИЦА СТАЙКОВА - 12 r. гр. Пловдив бул. ,. Ал. Стамболийски .. вх. А,

90,

an. 6

САШО Г ЕШЕВ -

12 r.

гр. Пловдив

бул . ., Ал. СтамболиАсхи" вх. В,

86,

an. 7

ЕМИЛ ИЛИЕВ ГЕОРПШВ

- 11

г.

с. Момково Хасковска област МАЯ ГЕОРГИЕВА

- 13

г.

гр. Софк R ж. к . Н адеЖда-S, бл. вх . Ж, ап.

S09,

20

ЖЕНЯ ЦАНЕВА -

12

г.

с . Ново село

Разrрадска област ул .

..Тома

КърдЖиев "

3

КРЕМЕНА ТЯНКОВА ДОБРЕВА

- 14 r.

гр. Стара Загора Хасковска област

кв . "Три ч учура" , бл. вх. Б,

an. 21

гр. Левс JСИ

бул. ,.Ал. СтамбопийсJСИ"

ул. " Бузлуджа ..

бул . .,Ал. Стамболийски"

409,

ЛЮДМИЛА БОРИСОВА

гр. Пловдив

S8,

13

г.

гр. Пловдив

'

an. S4 ГРИГОР НОВАКОВ

- 1V клас, гр. Русе

86,


or

lt06P0/144P а ~..sн 6€sCИUCIIEНиr& PA6~Hif О А50РА ~ lfPI1ЧНATA 1 6Е8 АА

f!QI06'-- t Ч6 ~ Е NИUC &

&I'МОf/6Нн~

АО6РО~Р бе ~l:1PШ141111J/!f16НИen:J СИ f :fРОГЮТ". /1066CAArA

6R4НКО

КОГitТО

еье

...

~Н се ЧУ КОНСКИ

6l:R~lP6 3А CPfWflfrA с неФ .


НЕ. ! :J,.4 АРУГО.

nPtA

60ttЯPrlfH,.

ТIАГНА

nPt.fl!, 1

ЯКО6 НИкУ11И·

ЦА • -той nИТА SA Тt!б, ~ КОРАбА ТU U 3А HRI(AК1;18 ~А>ЦН

ГЕНУеSёц, JJEГO си

fV

nPE.tJw МUf ГO/lllfHIA

ЩJ.РЯТ

Г10ИСI<А А~ОТ АО6Ро , ТUЦА АА с.6 ПОМИРИ С Г6НУ6$li.Иr& W JJA ГИ П06KPiifiiA &/'6IJIY Ul/б1/JA.AНЦ/.-fre.

ТА

•2:>6 sо,;:,н~ ,

ЗА ССТР08 1~БАОС~

.r--~.,-~

!.E.C.flonff вc::wrrA НА

изп мни UAP tPIIIIPHAН

111 ИЗЛРАТ/11 CТOТIIIHA воИни

генУА .

РЯХА

61>6 dN'!OrA НА

J;ft)I{AY

rяк

КYJJE/IИH H&IJЬO

М/4А1"А НА НАРИЯ И

НV05ИЯ G-!УГА И6АНIРО·

,

6~

6 nAEH .


CAU! РАЭ~Р.А 606· f'ОМИР по~~~~ АА СЕ nP/If6tP6 НА 1(0 • P_.IJA . ro~ II'IC/4#oUIE. АА n6rAIIO'rl!f .

s.uau


-..i

-----

,."". tю8МА.6Аt#Е- пе~

*НМА'ГА IW44НA • I(()Г,IItГO

11

~

.6А /Юаи ~~~

,..,~". '10r'"A&o4

С8'1ТАТА

('lfб/J "Г~ АНИ "ТР;Р66А

АА AtJК..R4TE ~11!• ОТА"ТА С

Ф1ЕННIАI<А

&!7& IJ.APHA • "Т,АМ 11/Е &1<1 ~ AECI101~

"'

Jt041A

НА

.s..

rи6нНикът нн &

конеvм

.


НО 006Р01-4ИР СЕ

M&ЛVЖAA~UIE. 1

~щоrо

ощ6 ~

D1t'.t!SAU{ATA С.У'Г1'14Н

6 СёАОТО НАХ!1VМ &сйНит-6 НА Яlt~ .


НАй -

ntXA6

&мчени·о ciiPя .

..

ПGС.;1б ГО I(АЧИХА ~

кон

..

. ..

и rt> по~,._ по ~ 1(Ы.1 6.АРНА .

..

.)..


Вели:юt4 СиГУР~Н С.t>М ОГЬI{f/Т Н,А

, че

rов,д с

;4PIIKOHA .

~------

АА ЛYK~J.!IKO 7VМ НЕ

Е APAК_Oif рТ КОНТО НАА4

НАСАМ. IIO 'кАКЮПI 'и

АА Е_1 НН4 ТРЯ/16,4 АА го no~ЩIEM z-1>0 :..

РЪЖ&НН.

NllMAМ6 Р1'11·

ю АА no~MEM ТАКЪ& РИСК

НА ОРЬ.ЖИЕ /

.1

НА ОРЬЖИ&/

IIA ОРЬЖИЕ!


\

i

/

/

J/E. 5ЬP3,4JII .1 Тое,,4 & f70C/IEAHATA ТИ СТР&АА! J/E Сё 'IЧУД13Ай','Чд

P1136ИRA/JJ ё3ИКА М/А 1 'АЩОТО С.И

от АРдмия ~А ГиРиони ТО6А ё HIICAEAC.TI>EHo. Or 11JltMTA С.ТРАНА НА Г 'l:iРАИТЕ Hll АРАКОНА ИМА НЕ3АЩИТеНО МЯС-ТО .

КОГАТО ПРЕАсТИ НАА '11:15ё

,

ОПИТАИ с.Е ,4А

УIIУЧИШ. 5q;jи Yl!J~PёH 6 СР6Е U.'

ro


АокАW смЕ lf(иви,

НИКОЙ КРА,4еЦ

lf/1/-f

lfACИ/fNHK HJIMA АА ОТНЕСЕ И rmм

;)lfllTO.

Pt:W<1 f1PATH NPKOff IМ1f

filfP/!J,4H ЛРИ бPAT08VL,4

МИ AEf1H от )/(EAZ3H11r'E' 6Ъ}SИШЕ//И11! И НЕКА llf76/JPJA .1 А NlfE ЩЕ УКРЕ/ТИ/11 IМNIATA 11ОР7А

/3<.ИЧ/(J{,4РУГН

..

6)(<J,408ё с

'УТРУ11АНН /

JA ЛОМО/I{ТА ЩЕ С.Е OT/l/fATHИ

!JОГАТО -l(()iATO МУ I/OJ14c

8РЕ.Мёrо. Но нищо HIIМA ,4А

АААЕИ 1 /JKO 1#1 JAIИAIUlMTE

с.-ьс е11м

.

още nosE~c, цЕ

С. А4С СА И ЕАфиrЕ 1

JA

конrо Hf/ИAMI! осовеноАО6111

C.IТOMENII

!

НЕ сн l'f.3HEP6CH,

1

А 11.}МОРЕН ,11ТОМ

11 /ТОС.П11 ! 113 ЩЕ ЛА~f/ дМЕ~ТО

-tЕГНИ

r&BE 11 tJjt=TE СЪ6r411 САЕА

AM-TPI1

Ч'АСА /


~MF't4jt1IO МИ ОМРЬУIА Ц!МАТА ТАЭИ РАбОТА . Що

c.L:

ОГНАСР ,40 ~ТО 1/ОРНН е АОСТА f/cCI?JбOPo/14/!> 1 А НРКОИ I!>A/JIИ /АСКАНИР t!A CR4~1f7Z'IIHO ОС/(<ЮА ГЕ/IЩ

?J.fTObA

НМАМ

J:,4HO .

f1РЕt4АОЖЕНИЕ

АА,

A:J с ъм ! fAHAAitФ!

А нА теве rJt ЛРЕ,дстон ОЩI! еАНА Н~ЛпtРГНОСТ,

НО НЕ ЛA,4AifA'Qf0/VI.

J'40ЧУ6АТ СВ l!/!tHH НО6ННИ

;JA KCIHTO

Н

ГАР~>А ннfе още lfнЩо t(p Л<JАО3НРАТ

ХЕй, rорине! още АИ нt сн

ПРОИЕКНА PEIJJEHHЦO С/1? ffЯMA ,111 ~що СРЕЩУКОСТО 1 АА отстьпиш ЧАС.Т ог 31/А(ОТО 7

!

----~

НЕ.' НЯМА TAKCJ!M lfi~ЩO 1 КОЕТО

бИЕ ,4А МОЖЕТ/! ААМИ ПРЕjlАО)/(ИТ/! .

Но то3н ,4НАМАНТ

Е МОН .1 КАк сЕ

KPAt4411 .1

t4 ОбР,4ХГЕ r4o

Hcro?


7if

ffto ие,

'ГоРННЕ .'

ЛP~C.rAHI1 ,4!' I'A,МAXIMIP 1ЬJИ 110)1<

~АНЬЖ ,ин КАJА , 'IG GltM MO/iif ,4,t lf)&r'A

ИО.ЯГJf ~ l(АСГ ОГ ЛAII'IKAr:A . 7АкА Н C'fl::JI'НX ·

CPJ!!VfY &j4HI'I 'lrГ11PHIOf;4Zc.t:Г~ ЧАGГ Qr c-DJ:P061fl1{~7'0 Щ/! сн 170/IY'IIfiV APKI!#

н Jt~YPIAJ! пипо ;~нн 51!ГJ1Н(. ;:онrо 6;/lfH •

1

C.ГIJI!H ОГ

/JAC

ЛОКА~6А ~'АВ I'II~YИ

АмА

..u "иноrо 6NMH

АА ЛРЕОР#А 6'RI~'f~ с11 н ЩЕ ro сrоРЯ

НЕЛРЕМЕН!Ю , A ol'!f АКО Сё HIIIIO>ki1 АА

М ЛONATYЛAMJi.

J'~tq4E, Ма'о1Че ГА '

!

СПРеТЕ 1


В Битките. с пиРАrиrе 3бе3.д0/1С.i6Г«ШНЯ 38С3д.А>> no17YЧU .д.ее nоfИА/3.11ия от / IA3E-PHU С-НАРЯд-/А 13 РеJ<СЕ.ЛАТОРЖТА СИСТёМ,4 W ХИПЕ:Р-СуГ"'РАМUНАТОР.А .

&лосиrс а: ОПИТl!V/)(;-'1 .L1A ПОВРz;диi'Е / НО НЕ УСЛЯ.IЗАХА •• .

cm::-7PAHfli

бЕШЕ. ЯСНО1 4'.6 38E3.40/IE.IЬT ИМА НУЖА./1 ОТ ОСНО!!С-Н РЕМОНТ.

БА3А«Со/1АРUЯ »

!

/АСКАМЕ P/IЭPEUIEHUE .д./1 AKOCTJIPAMб НА

PEMOHTIIИ$ ДQI<'Ol3E 1fA 1/JyKШYHJPYnA !


Всички в Й//АКТИI<A7/4 ПОЗНАВАТ

РиЦАРИТб

НАt::цня тА 38Е3д.А

.'

3AЩfffO

оЕШЕi

5ЬР3.4А с всичкw СJ.(АИ.

16


ВедНАГА 8ЕШЕ. C/3111:;1/J.Io зАСЕдАНИЕ.. Н/1 ПЛАНЕТНИЯ СЬВЕ..Т. ь,.---"7""7""--___,...,...,..~,....,

НА НАШЕ-ТОЗАСЕДАНИЕ

ГЮКАНИХМЕ. WEHOIJEТE НА

610- Ри_Ц!!РИГЕ НА СинятА

С fЬРЧИВ>ИНА Ч1YUJAM

дУМИТЕ ВИ.'

Сос 3лото

ф/IОТА ОТ ~IEPOHOCA'IW/

Нс бИВА д.А Сб ПРЕf0811Р,Я!

КОРАбИ ~Е НАСОЧИМ КЬl\1

дА СС. !30ЮМ /

38С3.4А. ЙТАКА-ПИР/IТСКА

РЕUД.ёРU U СЛОМI/ГАТСI/НЦ

ШУК/J/УНШУП/1! КАкво дРЕИ/!А-

С НЕ.fОТРЯбМ

ГАТЕ1У/3АlКАСМИ С:МБТJIИЧИ?

НИ РиЦАРиТе СиНАРЕКОХА НЯrА 38Е-3М! А E4WH

о

РИЦАР НИКОГА НЕ СIГс:rьпМ .' , ~~" O ftl ~

~ ·

V

с..•.

, , (!)

_ о·

<Jl

ЕIIОСИТЕ бЯХА гьтови 3А ПРЕДСТОЯЩОТО cP/IЖE..-

HUE. А НА ШУКШУНШУП/1 КАРНАЕ!ААоТ ПРDд:ы­

ЖАбАШ/3. 1 13СЕ ТАКА ПЬСТЬР И 13ЕСЫ.

ЩЕ- ГИ ПУСНЕМ СЬбСЕМ б//ЦЗО, НА КИ//ЯдА Kt,.ИOMEr

РА.Посд:. ТЕ СИГУРНО llf& A7i4KY8AT СЬс

СКАЕРU.1 ПQLL­ .dЪPЖ-'tЙTf;.

РМИО8РЪ3КА 1

1 1


Е."?осите

СТРб/IЯХА НсПРЕ:­ КЪС.НАТО, 3А L1A ИЗПО/1-

3У8АТ И3fiC.HAMTA НА

ПИРАТWТЕ . 77Р:АТУНГА

· ~·..- И3СТРЕ./1Я И TDP!l~OТD, ..дЕ.МОНТИР,I/НО ОТ

4Синя 38Е3М>>·

8НВ3.,4ПНО ОТ Е..д.ИН МА/lЪК AC.TEPOИLJ. ПО ПЬТR НА 11РМА­ А.АТ4 бАС-СНАХА

ТРАСЕТАТА НА /IAЗePHW СНАРЯдИ.

ПиРIIТ­ ските. СКАЕРИ СЕ Пad­

PMUXA 8 бОЕН с-тРой...

. ..

И ~ТАКУ8АХА

бРЬСНЕШ, ПОИб.Т.

8


Спокойно, мом­

чс.т!С1Ед. ПОРМТА

АТАКА бЕ.дНАГА сЕ:. ПРЕ.Х8ЪР/1ЯМЕ:. 8 РЕ.3ЕFВНОТО

укРитие.!

/3.;!осите успяХА LJ.A

HIIПYCH/IТ ОТбРАНUТСА­ НИТЕ. КУПО11И CEКYIOJU

ПРЕ:;dИ СКАЕРИТе дА

8РЬХ11f3ТЯТ 8

HOSA 1/ТАКА.

ПомоЩТА НА КОМАНdОР

8ИРёХАЙНбН ЩБ

31/КЪСНЕЕ. /

КАкво //И сТАВА НА АсТt:Роид-'1 '?САмо 7ffi/'VИ дУШИ НЯМ-4

дА ИЗдЪРЖАТ СРё.ЩУ ПИРАТСКА7;4 АРМААА.

f;.кunt С/fУШАЙ КОМАНАА/ЩЕ стоите. ТУК и ням~

.i1.A сЕ. ИЗдАМТЕ. .'

КАКВОТО и мЕ

HI/MИCIIИA КАПИ­ ТАНЬТ1 113 НБ сом

Т/lхА­

СЬГ/J4С!ЕН!

ТУНГА, Т4б НИJ(ОЙ не. те nиrA .


E/Jocиrc. С:ЬВСЕМ

С.: ПОБЪР­ /<:4)(,4 .' с ТАЯМУХА

дАНИ U3/IИ34T

.ilAHИE./1 и ТАКАТУНГА

бЕЗ КМЕ.б//НИЕ. 17РИ!7:JТ!3ИХ4

СКАЕРИ 2 и 3 Н--'1 ~СИН~

38Е.34,А»,3А АА МЯЗ/ГГ

!3 7V3И !70САВАЕН БОй •


ИдВА ВРЕМЕ. 1 KOrAIO ВСЕКИ l/ОВЕК

8ИЕ Сё. ОКАЗАХТ~

.мсrойни

311

3АПОЧдА дА 7ЪРС&f С/!JОЙ ПЬТ1 РА3/!И'IЕН

ОТ ТО3/А, ПО КОЙТV с 8ЬР8Я/1 дос,е.r,.;

имеr~ с

КОеТО 6И Нt'IРИЧ,."-

3Атом нс. ви упРЕКВАМ. НАКМБ

8

6QДW H06WRТ ВИ ПDГ?

fiИАКТИКАrА- fUtJ,APW

/

. . - - -- --.-1

НА СИНW.4 ЭВЕ3дА!

llt,нe. а t:JКАЭАХМ/3.

мсrоани !

ПРости ми,

I<OMAHLJ.CPE/ НО MИCIJJI

3rtE,dfiO UJ,E=

Ч'& пьтят, по коиrо въР­ еякм;;

ТЬРСИМ НОВИЯ

Не. ЗНАЯ.

.AoarA

НС. Е Вё.РС.Н

Но Щ!Е го

!

TbPC';I!

c.u

пьт

С.. МОЯ ЗЕМЕН

бРАТ!

ПЪТJ7Т НА ОРЬЖUЕ:ТD НЕ.. НИ ДOfiE.CC.

ПОбЕДА.'

HE.I(,A 3/ft.ДHO ПОМЪ//ЧИМ с MOfl ЗЕМЕН

бРАJ;3,11ЩОТD ОТ УТРЕ Щ~ tfeTИM КЬМ

нови Э8Е34И !

НА ЕПИЗОАА 21


СЦЕНАРИИ И РИСУI-IКИ ~ WКИАдР ДИМИТрОВ

СI\УШАЙ, fё>НИ ! ТИ СИ

50\ЕН. НО АКО КРО· ТУВ~ЦJ.L НИЕ ЩЕ ТЕ И.:Y'IC.KY8.Aiv1E.

СК 0\ЕКНА МИ

НЕВЕРООТНО.

ciOO

МИРНО TOI-IИ !

ОС806QАИ пъ-m НА~ТЕ

Т~бВА АА СПРЕМ КРЬ6ТА.

НЕ VР<АМ ЖЩО. ~ СЕ , ЧЕ ВЬЗСТАНОВИХМЕ ~ТА . НАРУШЕНА

ОГ LD&WКATA РЬКА.

КЬМ ЮРАЛОВИ· ТЕ ГV\д.НТАЦИИ.

ПО А~80\ИТЕ!

НЕ IVO+<EМ ДА

ГО'ГЕТЛИМ. МО· 1'0РЬТ НЕ И:::­

КА АА ЗА11МИ.

1АКА ЛИ'? ЩЕ

ТР>JбВА АА СЕ ПОИНТЕРЕСУ­ ВАМ АМИ ТУК

СЬUJ.ЕСТ8УВАТ

lv"'PCKИ ЮТА-

РАЦИ .

.3А.Вtl)ЖЕТЕ ВСЬДЕ­

YQiA ЗА ОПАШКАТА

МИ, ПРИ~ТЕ/'JI\ И АЗ ЩЕ ГО ТЕГ/\Я.

ТО8А СА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКА .~ ТЕМТА ИМ ИМАТ ЧY.AIOro ~~­ СТ60 АА ~~ ЕJ\.ЕКТРИЧЕ­ СКИ ТОК С Р.АЗЛИЧНА NЮЩНССТ.


~Е.~ JviИЛИЧКИ . ОТВд­

~М Ви ЛЮКА НА ~­

МУМТОР~ КАМЕРА

И IЗ.ЛИадйТЕ ПО-I:':Я:)J:~.

v;дтва:>и rо-бЬРЮ АКУ­ МУМтоРНАТА I<AN\EPA .

А-\НА. ЕЛЕКТРОЗАХQt>.J-1ВАНЕТО Е 8Ь3СТАН08ЕНО И СМЕ Г<JТООI-1 ЗА път.

та-АВА

ОСЬЩЕ­

СТВЕТЕ 'rтьР~ YAiiP.

v~oA! ·

ИМА ПРО ­

ед;\НИ •••

ПОТЬВАМЕf

v В1-1Иtv1д.НИЕ

1

1-Wlд.АНА~

ТИ СТЕ ОТ От~А МЕЧЕ · 1-ЮCLl\11 !

ШЕ ПОТОПИМ

ШХУНАТА . АКО НЕ СЕ ~ЧИНИТЕ НА ЗАПО· 8ЕДИТЕ МИ.

ТО6А Е. СО5СТ8ЕНИКЬТ НА АЕЛФИНА­

РИУ!v\А " 8ЕСЕ-

1\ИТЕ ГИМНА

-

ст~~~~


Т0-1Н0 ТОВА МИ ТР~бВд •••

~

-....

ОТКQАЕ

Ш<АТОТ~

ПОЗНАВАШ МО1ТЕ.

i-Ov1EPt5~E. СЕ ~

ИЗ ДЕЛ

РОДИТЕЛИ ?

И-

НАРИУМд.

ГОВОРИ 5ЕЗ СТРРХ

Фил. А~ СЬМ ГО- ' 108

..

~, -:.

--. f

ИСЬА.!НО Нд

АЕТЕКТИВАt .!!9Ю·

. РЕНО

ОТ Н'VV\У-

ЛИТЕ Cf'l()NIEHИ, Н Е ИЗАЪРЖА.

·.

•,

Фил .

ВЗЕМИ ПDЬТА.

НА ВСИЧКО •••


ТРЯбВА Нд ВСЯКА

ЦЕНА АА ХВАНд ТОВА ПЪРГАВО ЖИВСIТ'ИНЧ Е •

НЕ МЬР~ ИЛИ Ш.Е

ТЕ. НАПРА НА РЕШЕТО !

Bs::J

А СЕ ГА СЕ

05ЬРНЕТЕ!

#

Ji"""НА.MQI\Я! КО\Е НЕ ВИ НЕ CTPEA$1L'IТE ЩЕ НАПРАВЯ

1

КАКВОТО Г()ИСКАТЕ.

,....ИНСП8<ТОР МЕ~ ОТ СЛУЖБАТА

ГЮОХРАНА НА

животн и те..

ЧЕ., И5бИРА~IЕ. СТАКА МУК : ИЛИ ЩЕ СЕ Clfi\ACИTE АА

ВЬРНЕТЕАЕЛФИНЧЕТО

t-tt;~МдМЕ РдОО ·

НЕ • ИМАМЕ ОЩЕ МАМ'Ю РАбОТА КРАЙ

ТА ПОВЕЧЕ. тУК.

с;~ва-ск~ остrов.

СЛЕА ТРИ ГО.~ IV'OPE· 10 LЛI'W1 w. Е.

НИ ОбРАТНО

ГI\Oбs::l 3А ВАР

~КО

ОТНОШЕНИЕ КЬМ

животнИТЕ .

АЗ СЕ

СПО\ЮЙНО , СЕГА Ш.Е го

ВИДИТЕ •••

ГОРДЕЯ

с

НЕГО !


1Ю WЛHIJ/4 ог POtWIIIA 1./А- лв~:м CEIIKE/JИtf

tf44rrrИPA-/f,CmЙI<Vд

НАРИСУIМ - ./:. '/11!160/JеКИ


КА~8АМ СЕ АИНА.Е. А XИf.IИHbi IIAИC!tИIIA

НЕ МИ Е IIЕОБХОДИМ.

Ао

ЩЕ YMmfliHГPE#A.

CI<OPO


lJьnPEKJ1

n-P'AtAaИ СА~О а KO/IJ:O (!J(0 ,t1

1<4

горимrА

ГО 11,4С!ТИГНА-

И ГО СГРАБ'111

13

тл

nРЕfРЬ1k14-

6


· кичкл

..

' '

.

..

••

·_ БОДУРОВА · ·.

.

Популярната наша естрадна изпълнителка е родена в

Бургас. От петгодишна възраст се· занимава с музика . Сви­ ри на цигулка и учи солфеж в детската музикална школа в града. Успоредно с това rренира бескетбол в детск ия отбор

на

., Черноморец".

Но музихата

надделява над спорта.

Първите И прояви на естрадния подиум са в гимназията с преподаване на руски и немски ез ик в Бургас - тя е солист­

ка на естрад ния И оркестър. След завършване на средното си образование работи с профес ионални музихаити

.. Метроном".

-

трио " Обектив" и оркестър

Кандидатства немска филология и е приета,

но отново любовта към естрадата побеждава и тя постъп ва в естрадн ия отдел на

Българската

държавна консервато­

рия , който завършва с отл ичие. Още не взела държавния из ­

nит, е и збрана да представя България в Международен кон ­ курс за млади естрадни изпълнители в СССР .

Участвала е на фестивалите в гр. Познан

.. Олимпус" -

-

П олша и

Гърция , където печели наградата на зрите­

л ите. Има пет малки и три големи грамофонни плочи, запи ­ с и за радно и телевизионни програми в СССР , Чехослова ­

кия, Пол ш а, Малта, Гърция и друЕИ страни . Напоследък тя е чест гост в естрадните програми на южната ни съседка ­

Гърция, където представя българската естрадНа песен с го­ лям

успех.

Кичка Бодурова много обича животните. Има м алко кученце н а име Шуши, което, колкото и невероятно да зву­ чи, може да пее песни , но само от нейния репертоар. Хоби ­

то И е автомобил измът, дори намерението И е да стане след време автомобилен състезател.

САМИ ИСАКОВ


11МО ХЪ//МИС'ТО7D f7/IAТO/ ШИРНМО Cle Д~Е>ТО

0(/ИrЕ' СТИГА1/ l:JeШe по­ ХРИТО С' 11ЬР8015ИТНИ ГОРИ. МЕ>)I(ДУ ТЯХ ИМА-

ШЕ> Га1@МИ ТРеВИСТИ меС'rА с жиекзттисни I'V'f'Г~И ОТ НИС'/"SИ Хд4С'­ ТИ. TVM -ТАМ C'l!>@TAE>PXA НдА n:JРИТР .3АйС'ТР&J­ НИ ЬЬР.ХдРИ / 1"/ОИТО С: Я/"SАШ ,ДОISОС'ЬАХ.д

НИС'~О

Н~ЪИСНА~ИТЕ>

OS/iд.U.И.

М@3дrrно хоРи~онrьr

fТ'ОГЬМI-IR И L'IМ'T~,.t;,виLjИ МТТРОГfiГАI(А .ДЬАГИТ@ С"И Е'~ИJJИ ISЬМ С'МЫЧАНАТА ГОРА.


Hl? САРД А.,ЬАТО rr"PP3 С'РР5РИС'ТА­ ТА ОМАРА НА УТРИННдТ14 МЬГ/IА

С"Р ~А!ТРОМЬI'f'ВАХА БA'l!IHO /lbЧИfl? НА Ж~РХОТО C'lll:>HЦ@ . t/YДI?N ~~-~-

~РАИ И:>HИI"'l!>AШI? fff>e>A 0(/И­ Т@ В C'BE'T/I ИJ.IдTA Нд РОДИ-

~

11И9 С'Р ДI?Н .


ЧУДОl!JИЩНОТО BAI!>c/ VГО lJTPPNIIИ ВЬ:Я5УДе­

НО !1/lдМNААИТе СИ

ЖЬ/17Е>НИ!SАВИ ОЧИЧ­

~и &

стеm~А-е.ЪРА .

~

~

·

~

:;;;;ШЕ' t:ЗA}'I/-1 ~

C'MbPTPII ГЬРt/ YrAC'NA И JТOC'Ati!'д­

НА Г.А ИC'.ISPИJJA >I<ИJ!XJТ. C'TI?TO.!}A-

BbPb7 БG' МZ1РГЬ'Ь.

150f1T ЕН?ШI?

HE''PЯl!J@H И ТГРl?ДЪАРИТt:З/1110 РРШ/?1-1. БРдХИО!Iд&ЬРЬТСI? н~ ~ ТТРАNf И ~t''Тдllд liA -

TO IIAMI/JHIIA С'ТА'ТУJ1 В OC'AI?ffИ'ТP/I HAТA

C.sPT/IHNд НА ИГРИ­ ЪИТЕ' САЫIVI?ЭИ

--}__~

.........-:......:\

__

~

~1

:;::::,.

./

~~

'

/ГЬ С/Я.

J

(

_)__ ---~

""'--

,...,

~

,

-~

-- ~


мьчп rе,1НА rишиwt Тf>rнеше

Ц9,1АТА "Yt:'TJ1HHA М f!'С'ТНОС'Т.

-..

~

"роrОЦРМТ0{1С'ЬТ НЕ>

HNJ

/1'0AIP411,-

IJAU/P ОТ!ИJft'TOTO С'И Н OVHTP ~ МУ С'Р 8 .5JIP,A;){A H/JД//APVP AЬI'I "' НМГОТО . ТТО БИL"ГРОТО, 61".3

-._

r

~ ТО IPДNO 0.5/JA~P НРВР".,1ТМ­

.3РU/Р ОГНРNОТО t:'AbHttPдо- .ISZJASO И бА~О J'МOHPUIP ~Ь.И

::!JAA@~ .

-

1/PPI!IeNИ~A~ :JAPe.l>O РА~К~А Г/N'rJ1TP ТТУUIР.ЦИ Jf Jf3PИГ-

6AJJIP Нд AIOШI-IИ Т/lдС'ЬЦИ.

ОГNРNИ L'ТРРАИ

С'Р /f'РЬС'АА.А'... 'д.~!! NA8rff~41J,P: ~

'/~q; ­ ·;.. .

.,

.//

'

.

1 •••

/;


P.~:!JPA~NPN ОТ СМРАОС'Т­ ТА

AOIТO/"OGPd/@11.4·

NM И

7ТOБP~NJ1/t ОТ

Г/11'/д..А,

ТИРАNО~А"ЬРЬТ Се И~llPA/!JИ НдА A'!bPTi?JOГO T.lfAO,- ~АО::>'ЬР- --;--__ ТА С'Р 17"РРД71А~АИ~О. ИСКА --у-

ШЕ> Ад ~Р VS!".ДИ,- ЧР НАО~О-

110 !" С!ТО~ОЙiiО И Н@ C'.lfИ -

TA Н9~0Й liPrOIJ .('ЬбРАJ; с ,~;оrото дд ТРКЕ8д Ад

СИ 1fP@AftfJPИ С'И/IИГI' зАРАД.И 1Т/1fiЧКАТА

...---:~


ТТTE'Pif/IO.iJONbT NP С'Р IVJflt!I/1/P АА ЛJ .NA.rA.aд • ОТ 01/UT ЖА!.О&'Р, l/P NfiMA А// MV t"THTNAT t"ИАИТ~ 3А TA~A/JA IOA J1Mд /Т119ЧИА .

.IJO~Y/1 lfP.Кt:'/J­

J4br И, rои t:'P NАВРДР ..+'М бРР/"/'1 .

PONAif~ATA ('l lAAII IIP H.JAliPЖI'I 1'1!'ЖРrт­

ТА НА ~~,J:U ...

TlfPAH03A6.Ь.PbT ТО /ТО-.

Cl1l'ДI!JA ДО САМИ9 КРАН


И_,NPIIAA/}#0~ H/IIТAдiiATOTO Ml? а~~нrн.д JJИt:'O,~iO rAALJ.д, ТТОС"ЛР ?A!J~OC'/1//0 С'~ ~lf.>r­ НЛ ~ БИТ!fА .

wro

lJb.6ИТI!? ~АlТРХА Ь~С­

НО Tf>/1ATA. ~ОдАТА 1ТOYP.PaPJQ ОТ 11РЬ8 · ТА" ИOJITO 5/JИHA/J/P

ОТ 3t'ЙН/1/1И ТР.

РАНИ.

Към края на ПалеозоАската ера земната кора все още била неспокойна. Започнало мошво nnанинообрuуwанс - кздн:гапи се масивите, конто днес заемат ча.ст от Фран11ИJ1, Южна ГepмiUOUI, ЧехословахиJI, Pyм'WIIOI и Бъn:rapИJL Настъпипи промени а мимвта. В юж:ките континенти заnоч нало захлаждане, което довело до залед!lli&Не. ТоПЛМJIТ и влажен мимат по земите на днешна Европа и Северна Америка станал по-суж н rорещ. Моретата ставали по-плиnси , пресъхвали и тези области се прев1ориали в пуСТНЮI. ГоЛD~А оtаст от стеrоцефалнте (еllИИ от пърsите земноводни) започнал и да измир..-. Била им необходима влага, а nихата им кОJКа ~е оJСаЗала несnособна да ги защити от

изсъхване. Усnелите да просъществуват дали началото на нова rрупаж.квотни

- aneчynrтe. Роrови люспи поtеркли ТАЛОТО и го предпазвали

от горещината. Дишали с добре развкr бял дроб. HIIXoн били тревопасни, а друrк - ХИ11iви:ци. Впечуrитс се nо.111нли пре.ай 300 мли години . За кратко време (в. геопогичееки смисъл) те дОСТИГRаllИ сво11 разцаст. Впечуrите се развивали в забележите/Diо миогообразке: от тромави. грубовати гиганти с прехомерно развити крайници, до n.кхи и И3.1lЬ11ЖСИИ тела, пркличащк по Форма на гущер!L Нас:епмли веднъж суш ата , HIIXOH видове отново обърнали поглед nм родиата СТИХИJ1 - водата. Първи подчиннли и в'ЪЗдуха т. нар. летRЩИ гущери.

В Англия за първи nът бнлн открити вкаменс'кн останхи от древни вneчynr - диНозаври. Те били оnисаки през 1824 г. По-k'ЪСИО

остаики от динозаври били намере.ни на миоrо места

no свстL

По размери и начин ва :кивот тези IIJie'lyrH напълно заслужават името си,

означаващо "страшен гущер". По ЕrЬкшен вид те се различавали от днес :кивеещите влечуги. Размерите им достиrали от 2S см до 30 ""·

Сред динозаврите имало и ХИ ШЮIIIИ с остри nби. НаА~дрюrr сухоземен хиЩI{НХ от тази rрупа бил тиравозавър1от. Височината му била от 2.5 до S м, а дължината му - от 10 до 14 м. Огромиото, тежхо до 7 тона тмо завършвало с .zn,лra и силва olliШJCL Стъпалото му достигало

близо 80 см, а eJIRa неrова крачка кадхв'Ърлма 3,S м. От тревопасиите гиганти ~н бил броктоэаnрът ()uшподокът). Тмото му било

.аълго 18 - 20 метра и тежало около 20 ООО хнлоrрамL Плезиозаврите нли лебедоподобните гушери би:ли едни от гигантите, които нзползувалн BOJIRкre басейни като богат източних на хрвиа и като безопвсио убежище от нeopюm:1Df. От време на време ~ Н3ЛИЗВЛИ

тромаво на брега, nдето дълrо се орип ичал.и ка тoJUJOТO стн.це, ИхтИО3аврнте. по а1оншаt вид мвого при:личали на съвременинте делфини. Тези рибогущери можели да nравит високи скохове над водатL Най-добре запазени остакхи от птиозаври са намерсни в Германи11. Една група от древюгге гущери летели с оримитивен апарат -хожестн крила без пера, подобио на С118ремеюопе припеiiИ. Ахо no ИIIХВХ­

ва случайност кожната Г'ЬНха се разкъtала нли даже само се пробиела

на едНо м.сто, птеродuтилите не мORIIИ аече да летп и вхо не

станели лесна nлячка за други животни, б1111и ОС'ЪJJСКИ на гладна смъртТе били дребни.. Размах1от на крклата бил не повече от 30 см. В срав­ нение с

Tlllt,

птеранодонкrе б~ гиганти. Разперени, крилата им достиrали до 10 м, а теглото им - до ЭО кт.

ЛeтJIUlн, е гущери били сравнително добре приспособени за живот ви въздуха, ио в1>nрехи това июсоА вид от тези древни драхони не

40

надживм останалите влечуr1t .. не оставили наследници. Само в~менеиите им останхи иапоМНJП за НIIХОГВШНОТО им съществуване.

·

Из ...РазгиmШ! и nORю на жиюта на 3~AUUnaм Т. Митиа. изЬ. ,.CoфUJI·npec"


ПО МЕСТАТА Като nроследите лабиринта и нанесете бу квите на съ­ ответните :-1еста, ще nрочетете н:-.1ето на науката

за животните и

расте н ията от

:-шнали геоложки вре:-.1ена.

Ч рез ра з:-.1естването

на

буквите

и ли сричките в една дУ.\Iа се nолучава

нова ду:-.1а с дру го

з начение. Раз.\1естете ср ички­ те, за да

nолучи те наи:-.!ено­

ванията на тези динозав

Ако следите nърво само

нечетните (nърва, трета, nета и т. н.), а nосле са:-.10 четни­ те (втора, четвърта, шеста и т. н.) букви, ще научи те как се на

двата вида ди нозаври .

НТОАТ3

1-

> с

ОТРЯЗЪЦИ Сглобете отрязъците така, че да nо­ лучите картинката горе.


~

ДЕТ АИЛИ Част от детайлите на мозайката са из­ падали. Върнете ги на верните и~ места.


динозаври

ЧЕРНИ КВАДРАТИ Кога са се появили ди­ нозавр ите? За отговора ше ви по~1огнат черн11те квадра­ ти.

Картинките са свързани чрез общ детайл. О пи та йте се да преминете през всички квадрати като из­

nолзвате не nоследователността на буквите, а nовтаря­ щите се графи ч ни знаци. H anpю.Jep, ябълката от А ше oтvnu, ,.т,. ВК .

са

загубили


. 1

ТЕЕО

ДА ИН

МРСВЯПН С2И

КОЕ КАКВО Е ? до отговора ше СТ11rнете, ако n рослед­

ите лаб11 р интите

11

та под рисунките.

МИШ-МАШ Възстановете разбъ рканите част11 от сеНJште на

впишете и мена­


РЕШЕТКА Кога са изчезнали динозаврите ще откриете като сглоби те разnръснатите части на решетка та.

НАМАЛЕНИЕ

k~~____jL____j~--f-~---f';)nl Оnитайте се .:ха нарнсувате този стегозавър в уч а ­ .1ен ви.з и го оцветете ка-

2

3

2

3

4

5

ЛАБИРИНТ ПО ИЗБОР Ca'IO едно от три те н аиченования nод карти нката е верното. Да го от­ криете ще в и no.\torнaт л абир ин тите. Ако сте сгреши:111 ,

ще трябва .за юберете д руго и да о nи тате_ с него.


ОТГО ВОРИ: 1. П алеонтология. 2. П тер одактил, коритозавър, мезозавър. 4. Гущернота­ з о ви , птицетазови . 5. Стр аш ен гущер. 6. През мезозо йската ера . 7. А-6, Б-5, В-4, Г - 7, Д-8, Е- 1 , И -3, К-2 . 8. 1 -В , 2-Ж, 3 -А,4-Д, 5 -Е, 6-Б, 7-Г. 9. Триас, юра, креда. 10. Преди около 200 м ил иона години. 12. 1 -Д , 2- В, 3 -Г, 4-А, 5- Е, 6 -Б . 13. А- К (ябълката) , К -Ж (стрелката), Ж-Г (кавичките); Г -Д (короната), Д-И (цифрата 7), И-Б (сл адоледа), Б-3 (луната), 3-Л (буквата я), Л-В (зв·ездата), В-М (сърцето), М-Е (кръстчето). 14. Г. 15. Не се знае. 16. Гър­ мящ гущер. 17. Тревопасн и и месоя дн и. 18. А-Д-И , Г-3 -В, Ж -Б -Е. 2 1. И з м рел и са преди окол о 65 мил иона години. 25. Диметр одо н .

" "I! .LIOid Иge lf :> З.L8J81X · OU 11:> O.LIOI :I.LIIdaeod u am О Н.LО811Ж OX J:S:>8 ВН ЗИIН~80 Н ЗI'I И СН O.LOHd:>8

· нинаж еd gоси 11 юt ен11;) ~нl.t ;).LИh

ИlfИhO:>OU З.L:> Иlf8'[1 зн-v'It ---1

-Л uo u еп ;)h ' еяе.L ;).L;).Laв n o и ;).LИее

-Л:шdott ИЯЯVН'J13 Иd.L

r----Ni

~

~

- - - / - - - - - - t-

-


не, тов/9 вettc

~tc сс

ТhРПИ f T08R не Е

ЛО~, ~СТРёЛSИ- /~~-­ !Де! <::J "-- ·-

-

в дивия здпдд

47


\ ~)о f

о ·"' ·

Не CRP11J t9НГ&Н11Г11, ПУХ.

ClJ6PIU МУ HIIY6tJЙCI1Q-111f­ ДHIIНCI1t9Гif lfM&IЩИ/1 8

ЦИН CAHJ('blf Н lfi/TtJ С'ГНГНЕМ Hlf.//IJifliAHR fj УХ-8 HIIЙ -.Jl:ъ.ll!JQMTO!

АО


СЛ19С&NИ СМе f! ТЕ.1И Cl9 нетинени

lf.f)IТYCИ

РЕЭсР80//РН З/9

4 PA19 f. ....


-

Hllf'D 416ЛИ 6

МРе&ИРАИР

I(IIC. t:тPI9NNИ ЛIJЩ6Н&НИ У&ЛУГИ ЛPeД/liiГit 1()1И

/IH8 31/Л//Д /_.


WЖ ТИ

! NИI(RH

НЕ CR УЧТИВИ RQ Г&JJI lfECГ/1. А RbH И ДIJCГff

t'll

#EГPIIft!OГHif•••


IIXR , ЧУ811 С~ 8&с Л~- ГPb!rfJI() f 6./lH.JPJl() ЦЦ1ГН СИ~ ( I(УР/9/К~ ~.ЛУХ(•••

PIIЭHPИ.f~t

m!

'YPII II/

НР JIIIИ

)/lf

tn!fPHё/11

t'II/11~.!1&'ГII f

53


Cb4,1/19re.nнr&

н"' rо~н ttJн.n111 ( h8· СсМ Сд С& 06bPНЛ.Ili1. Н 6 ОР~ЖИЕ~Н 6 otl · Л&H.IltJTIJ НА/'&POHr~

-с-.,- НМА JZ?.I!HP~I'I 19N~ ИА.ЛИИ, Чё 1ц'Е1t1И

~__2&...._1/U'J..

UA& ТРУАНО.1?19 ;н ЛРЕбРО/1••

.,.. .......~

\.... , .

.•.

...

1

"'


т •

m··• • .~~ • .

~~

~

9

-~·

11/IЗIIXR ~н, че

ТYI'f (11 ~IIUIHfPP081fHИ

HPfcHIITII 1{11 ДSIIMII (1Т HIIЙ · ЛО­ ЛУ.Л/11'НИ1Е Г&f'O;t РТ PCI/1'1/IHИTE

Зll ДH81fli ~IIЛR,Illlll !1/IA/l /llf/lfi.

IJ(E TPA6411.Дtft:c 17t7TPY,Ill i 1 JlPI119 ТО Р199ЧеТ19 'flJЗИ РЕбУС, ••

/


f>~ЗМИ UJЛЯВАМ

Е Ос7'"' Н....Л

07'" 7"Е:

>к fA В

ЛЮ/508 КЬМ НАС , Е ЭА В'ЪРЗАЛ , А Mtr.H $; ПОС"/'А&Н/\

8

SЬЧ&А'7'А

не- моrА

ОЩ,f?

пове.че.. НСКАМ

1f

TE. S/ii

Г/IЪТ~А

00АА.

_.-.--

--

--

.А,А Хс>А91


3rt

С-ЪС С77ЭМдr-А / nt'li8H I-411 K . '

кп .' елм

с""

ro

H;AnPA.QИ,X

И

С ЬМ

АО8ОАЕН ••.

K GA

t<

1

M O IVI о.16Е"ГА/

гил е те

.моrори~ .'

HIE-

се

СА/1'10 БУТ'И

с.ТРАК~'М.А-•4-т.~

СА е.д,

11. KI'47"A

~АН~ ЩG Е


rоспоАЛРЮ

АОМЕ'сокМЕ

шмui. е-го" с .дУхА •

..... ,....


-- --- -

------

е:

,о./

нли­

M.AI\1<01"0

orA АА ;; -FE.s. -

1

И3В~-tнЕrЕ

IIH

С.ТБ

ВиЕ. ЩЪРКЕ/1А

чоко?

което ,.ИШ liii,A.И Н

E-r

АО


-.

@

СТРАННИЯТ дОКТОР

помотиви от 1-V\ UJГЮИМЕННОТО

ПЮИЗбеlJЕН ИЕ

1\ИР t:jynИЧOI:)

Dbl1ГO Н~ МОЖ~)(Мf. Llд ОТКЬС. · ~ оuи от ~итwни-r~ СТА\I.М ~ Кдt"И\~"'1:

ВЕРХОВЦ в


.

~---......-..,-~.--~. ~6-.)- .1"'-v..-v· .}IЪI

\"

ПОРI ШЩЛ ЗА ДI:.ЦА И IOIIOW И

ДОНЧО 1\t! IIЧIB

-

ДЪ РЖАВНО ИЭДАТЕЛ СГВО .С ЕIПЕМ~РИ ". РЕдАКЦИОННА КОЛЕГИЯ :

ПРЕдСЕдА ТЕЛ. СВЕТОСЛА В СЛА ВЧЕВ, ЦОН КО

ГF I IOB.

ИВАН ГОЛЕВ, РАЙКА ИВАНОВА.

М \Р1 Л1'11ТЛ МО\IЧ 11ЛО ВА - ЗЛО Р!ЩАКЦИ Я. СВЕТЛА МАНТЪРОВА - РЕдАКТОР, ГЕОРГИ ГАДЕЛ ЕВ - ХУД. РЕДАКТОР И OФOP\\ JIIIII\1 н..'<Ю1 ЧI:.С К~1 РЕДАКТОР BlHKO МАРИНОВ. КОРЕКТОР - КАТЯ РОГАЧ ЕВА. ТИРАЖ - 110 ООО ФОРМАТ 70 1110 ~ 111 ЧА f l'fH K()Л II ~ И ЗД \ TEJ\CK~1 КОЛ\1 - 10,4. АДРЕС НА РЕдАКЦИЯТА - СОФИЯ, УЛ . •ВЛАД ИМИ Р П(ll1f0\t()!l .Nt ~6 П'Л I:ФОН 58 07 О' Щ.НА 1 80 n1. ДП .БАЛКАН", СОФИЯ , 1989 КОД 10.95 ~72/f>!SS 3 11111

Дъга - 34  

Дъга - 34-списание

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you