Page 1


Седмично иэдание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИНИ ХЕЛАС ООД

(De AGOSТINI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция

ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистас ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу

МЕНИДЖЪРНА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис

44-46, 1б6

7З Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 73 Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪРНА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Таня Скандалаки

Васил Левски

Брой

95

ПОМОЩНИК-РЕДАКТОР И КООРДИНАТОР ЗА БАЛКАНИТЕ: Димитрие Димитриадис ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Каролина Пулиду

МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ : Димитрие Паскалидис

КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антон ис Люмис

Живот, посветен в служба на отечеството

ПОД РЕДАКЦИЯТА НА:

Будният дух на възрожденската епоха ...

Иеродякон Игнатий

1'

L

'S

"'

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

'г.fЛ

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАН Е:

Раждането на революционера Левски

о

В челните редици на борбата

SYKARIS S.A.

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: ДЖОРДЖ СИКАРИС ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Гениалността на Вътрешната революционна организация

© 2008 De AGOSTINI Hellas © 200З К.К. De AGOSTINI JAPAN

Неподчинение и предателство в революционната организация ISSN: 1791-4256

Смъртта, която спира поривите на революционера

Снимки: Музей " Васил Левски"

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

- Карлово, Национална De Agostini Picture Library,

библиотека "Св. св. Кирил и Методий",

Giga George

Депото на Апостола на свободата Цена на броевете:

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Водещи фигури, които имат отношение към каузата за

Цена на nървия брой:

1,50 лв.

Цена на следващите броеве: З,70 лв.

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено е възпроизвеждането, сканирането, nредаването или

национално освобождение

използването на материалите с търговск а цел nод каквато и да

е форма без писменото съгласие на редактора.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28 (kЪПl·l Пр\,НП('n;.1,

Цената на независимоспа и наследството, което

В следващите броеве ще разберете кога можете да

Апостола на свободата ни завещава

очаквате останали те nапки за съхранение на поредицата

"100 личности" Цена на nапката:

За вашето по-добро обслужване търсете И3Данието винаги в един и същ търговски обект и

5,90 лв.

уведомявайте продавача за намерението си да эакупите евентуално и следващите броеве.

За всякаква информация, сnравки, эамяна на екэемnляри или nоръчки на предишни броеве, nотърсете ни на телефон

(02 489 95 53) или ни иэпратете e-mail на адрес info@deagostini.bg. 10:00 - 15:00 ч.

Обслужване на клиенти: nонеделник- nетък,

За да получите по-добро обслужване, поръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ търговски пункт и информирайте продавача за намерението си да купувате следващите броеве.

3а да nоnучите стари броеве no nощата, nърво се обадете на тепефон

(02) 489 95 53,

сnедкоето nреведете необходимата сума no сметка: АnфаБанк

IBAN: ВG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: (RBABGSF Кеар Дайрект ЕООД

При nоnучаване на стари броеве ро куриер заnnаiЦането става в момента на nоnучаването.

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване

на nоредицата, както и nравото на избор на имената, които ще се представят.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagosti n i.bg


. - - - - - - - - - - - - - --

-

- -·

Въведение

Васил Левски Какъв е неговият живот?

Р

ЕНЕСАНСЪТ ПРОМЕНЯ завинаги Стария континент и неговите ценности. Макар и закъсняла, тази промяна

достига и до земите, подвластни на Високата порта. И дока­

LU

то Жан-Жак Русо говори за възпитанието на един човек в

s

"История славянобългарская': възпитава цял един народ.

I LlJ с:[

LU

своя роман "Емил или за възпитанието': Паисий, със своята Книгата на светогорския монах се сочи от мнозина за

начало на Българското възраждане.

Деветнадесети век бележи българската история не само с превратните исторически събития, но и с изключителните

личности, чиито имена въплъщават стремежа към свобода на цял един народ. Една личност изпъква с необикновената сила

на

своето дело

и

запечатва

в съзнанието

на

всеки

българин думи като свобода, човеколюбие, патриотизъм, жертвоготовност, придавайки им ново значение с примера

на своя живот. Името на този българин е Васил Левски,

наречен по-късно Апостола на свободата, превърнал се в символ на българската нация. С целия си живот и с

со

героичната си смърт той остава велик син на България и

~

петвековното робство, толкова и на света.

m

принадлежи колкото на българската революция в края на Какъв е Васил Левски като човек?


-

Васил Левски

681 1396

Второто българско царство е завладяно от Османската империя.

1762

Паисий Хилендарски написва "История славянобългарская':

1837

На

1849

Васил завършва трето отделение.

1851

Умира бащата на 14-годишния Васил

1852

Васил Кунчев става послушник при вуйчо си хаджи Василий.

18

ово се ражда Васил Иванов Кунчев, наречен по-късно Левски .

юли в

1855-56 1858

- Иван Кунчев.

кото класно

На

25

илище, където завършва два класа .

ноември в сопотския манастир "Свети Спас" послушникът Васил Иванов става дякон и приема

монашеското име Игнатий.

1859

На

7 декември

Пловдивският митрополит Паисий ръкополага монаха Игнатий за йеродякон.

••c•JuL."кoн Игнатий заминава за Белград и постъпва в Първа бъл

1862 1864

На

1864-66

Работи като

1866-67

Работи като учител в Северна Добруджа до месец март.

1867

От април до началото на август е знаменосец на четата на Панайот Хитов.

18

легия на Г. С. Раковски .

април, Великден, Дякон Левски отрязва косите си и снема расото.

чител в с. Войнягово, Карловско, до месец март.

Есента постъпва във Втората българска легия в Белград и учи в сержантска школа.

1868-69

Левски прави

1869

Втора обиколка на Левски в България от 1 май до 26 август, при която са основани първите революционни комитети .

1869-70

от

Престой в Румъния от

26

август до

26

до24

11

при която проучва настроенията в страната.

май.

Левски става член на букурещкия клон на Българското книжовно дружество (БКД) под

N9 38.

1871

Васил Левски поставя началото на Вътрешната революционна организация (ВРО) в средата на годината .

1872

Димитър Общи организира обир на турската поща в Арабаконак на

1872

Левски е арестуван на

1873

На

14 януари

26 декември

22 септември .

в Къкринекото ханче.

е издадена смъртна присъда на Васил Кунчев.

Със специална султанска заповед на Абдул Азис на

22 януари смъртната присъда на Левски е потвърдена.

На 18 февруари смъртната присъда е изпълнена в околностите на тогавашна София. Близо до мястото на обесването днес се издига паметникът на Васил Левски.

1876 1877-78 1878

На

27 януари, в първите дни на Свободата, умира Гина Кунчева, майката на Левски.

На

3 март е подписан Санстефанският мирен договор.

На

13

юли е подписан Берлинският договор .

1885

Съединение на Княжество България и Източна Румелия на

1908

Обявяване на Независимостта на Бъл

1946

На 15 септември България е обявена за Народна република.

на

22

6

септември.

септември.


-

Живот и дейност

Живот, посветен в служба на отечеството Стремежа към свобода на българския национален дух Васил Левски превръща в своя философия. След като решава, че манастирът не е мястото, което му отрежда животът, снема расото и се отказва от "крот­ ко" служене на Бога, поемайки по трънливия път на революционера в името на каузата на национално­

освободителното движение. Тайната организация, която той създава, предполага въоръжена борба за освобождаване на българите и създаване на независима държава. Далновиден и талантлив, Апостола на

свободата обобщава опита на революционното движение до този момент и пръв осъзнава необходимостта от предварителна подготовка за освобождението на родината чрез създаването на революционни комите­

ти . Левски вярва докрай в успеха на своето дело и в силите на българите сами да извоюват свободата си. Проповядва идеята за "свята и чиста република", за държава, в която всички "да бъдат напълно свободни там, гдето живее българинът- в България, Тракия, Македония".

Будният дух на възрожденската епоха Син на занаятчия от Възрожденско Карлово

Влсил ИВАНОВ КУНЧЕВ е роден на 18 юли (6 юли стар

будното съзнание и чистият стремеж към независи ­

стил)

мост са качествата, които здравият български дух залага

1837 г. във Възрожденско Карлово и от ранно дет­

ство е закърмен с българското в неговата най-чиста и

в Левски .

възвишена форма. Второ дете в семейството на Иван

Левски има по-голяма сестра -Яна (или Ана) и двама по­

Ку нчев Иванов и Гина Василева Караиванова , той въплъ­

малки братя- Христо Иванов Кунчев и Петър Иванов Кунчев.

щава семейния буден дух и предприемчивост, характе­

Подобно на Левски, и неговите братя се присъединяват към

рен както за рода на баща му (Въльовци), така и на майка

революционното движение. Христо участва във Втора бъЛ­

му ( Караивановци) . Занаятът и търговията на дребно са

гарска легия в Белград. а Петър е сред четниците на Христо

с емеен поминък, предаващ се от поколение на поко­

Ботев, които успяват да избегнат смърпа и по-късно участва

ле ние, но наред с това благородството, милосърдието,

в освободителната война, в боевете при Шипка .

;щ " у л и

.... Фотография н а Гина Иванова - майката на Апостола

Кунче ва

н а свободата.

ит е РОДНОТО МЯСТО НА АПОСТОЛА

Вас ил Иванов Кунчев е роден в Карлово- малко градче в полите на

семейства по това време,

Стара r1ланина . Местоположението на града дава отражение на ико­

които обикновено имат

номиката , бита и душевността на карловци .

повече от

Мекият климат и изобилието на вода създават условия за развитие

Градът

5-6 деца . заема

водещо

на земеделието и ~~ножество занаяти . Местното население отглежда

място по производство на

основно рози, лавандула и мента, като произвежданите етерични масла

гайтан в Османската импе-

са известни в цялата Османската империя и в Европа. Широко е развито

рия с повече от

бубарството и производството на коприна .

(над

Другата част от гражданите са занаятчии . В града процъфтяват аба­ джийство, гайтанджийство, бояджийство, кожарство и копринарство. С

70 тона)

Иван

60 ООО

оки

годишно . Д-р

Богоров

.... В периода

195З-1 962 г. Карлово носи името

Левскиград-изглед от старо Карлово.

определя

Карлово "като един от най-ръкоделните градове в Турско".

в . градът започва да

Замогването на хората дава възможност да помислят и за нуж­

се развива с бързи темпове . Използването на машини създава условия

дата си от образование. Това налага създаването на съвременна учи­

за поява на манифактурно производство. Силно се развива търговията,

лищна система. След първото взаимно училище в Габрово, основано

навлизането на промишлеността в началото на

XIX

а карловските търговци стават известни в цяла Европа.

Възходът на занаятите и търговията води до замогване на градовете

от двете страни на Балкана. Към средата на лен разцвет във всички области

-

XIX

в . започва забележите­

икономика, култура , бит. Това съз­

дава условия за демографски бум, характерен за всички български

през

1835

г., в Карлово, в нова сграда, отваря врати светско взаимно

училище . Учителят Брайко Хаджигенов организира първата учи­

лищна библиотека, използвана и от гражданите на Карлово. През

1846

г. учителят Христо Попвасилев открива първото девическо учи­

лище в града.


Васиn Левски

Иван Кунчев е способен дребен занаятчия, майстор в

бояджийството и в най-развития занаят и основен поми­ нък на Карлово по онова време

-

Различна ве сия

гайтанджийството. С

това той успява да осигури добър, макар и скромен доход за семейството си .

През 30-те години на

XIX. в .

започва развитието на

те кстилната индустрия в България, при което маши­ ните постепенно изместват занаятчиите . Това е и

вероятната причина бащата на Левски да изпадне в затруднение. Честен, благороден и справедлив, Иван

ЗАМОНАШВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Замонашването на Левски е значим акт в онази

години, но обещанието на вуйчо му да го изпрати

епоха, в която религиозността на българина е

на учение в Русия така и не се осъществява. Това

сериозен критерий за неговото съществуване и

предизвиква недоволството както на самия Васил,

национално самоопределяне. Вуйчото на бъде­

така и на майка му. Между нея и хаджи Василий

щия Апостол, известен с монашеското си име

възниква спор, в който се намесват и останалите

Кунчев тежко понася сполетялата го беда, разболява

Василий, играе важна роля в неговото духовно

роднини. Гина иска Васил да стане поп, като преди

се и умира през

съзряване, възпитавайки го в християнски дух и

това се ожени, а вуйчото

подготвяйки го за свой църковен приемник.

след време да поеме неговата служба. Спорът се

1851

г.

Л юбознателността на малкия Васил През

1845

г. малкият Васил постъпва в карловското

килий но училище. На следващата година се премества във взаимното училище, където учи две години. След

смъртта на баща си той е принуден да остави учени­ ето, но жаждата за знания в него се запазва. Бъдещият

-

той да се покалугери и

Силното желание на Гина Кунчева синът й да

урежда на роднински съвет, където на дневен ред

получи добро образование и фактът, че тя не раз­

се поставя въпросът за бъдещето на Васил Кун­

полага с нужните средства за това, я принУжда­

чев. Младият Васил заявява, че ще приеме мона­

ват да потърси друг начин. През

шески сан, ако вуйчо му го изпрати веднага на уче­

1852 г. тя го води

при брат си, йеромонах хаджи Василий, изповед­

ние в Русия. Подстригването му за монах става на

ник в Карлово и околията, с уговорката младежът

следващия ден след съвета

да му помага, а той да осигури неговото образо­

в Сопотския мъжки манастир. Васил става дякон

вание. Намеренията на вуйчото са да има недеж­

и приема монашеското име Игнатий. През след­

- 25

ноември

1858

г.,

Ап остол на свободата има много силен интелект и спо­

ден помощник, който постепенно да го замести в

ващата година той е ръкоположен в йеродякон­

соб ности за учене, с които изпъква пред братята си.

делата му. По онова време е обичайно кандида­

ски сан. Животът му обаче не се променя същест­

О ще в тази ранна възраст Левски показва голяма

тите за монаси да постъпват като послушници в

вено и Игнатий продължава да служи при вуйчо

любознателност и стремеж към знания . Всичко това,

манастир, където живеят и се възпитават в строга

си, който от своя страна се надява рутината на еже­

придружено с изключително трудолюбие и благород­

среда, далеч от роднини и светски съблазни, и

дневието и църковното служене да откажат Васил

при сурова дисциплина .

от желанието за учение в Русия .

ство в отношенията му с хората, го отличава от неговите

връ стници и другите карловски младежи.

Макар че оставя училището, Левски не изоставя нау­ ката и става редовен читател на библиотеката на карлов­ ското взаимно училище.

Тъй като негов духовен наставник е вуйчо му,

Левски осъзнава, че мечтата му ще остане не­

Васил Кунчев не отива в манастир. Послушни­

изпълнена, а и както сам казва: "Не притежавам

чеството на юношата протича свободно в Кар­

аз всичките качества да стана калугер!': У него се

лово и Стара Загора, с постоянни контакти с

заражда идеята да се посвети на висшата кауза на

близки и приятели.

свободата на отечеството си. Левски прави този

избор и отдава живота си в името на родината.

Левски е послушник в продължение на шест

• Родосл ов н ото дърво н а Л евски.

РОДЪ Т НА АПОСТОЛА

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

i 1


Живот и дейност

Йеродякон Игнатий Влиянието на хаджи Василий

lliEЗ 1852 Г. ВАСИЛ става ПОМОЩНИК на вуйчо СИ

Василий и Гина Кунчева възниква спор. Левски е

х а джи Василий

- монах и таксидиот (събирач на

оставен сам да избере своя път в живота. Той се

подаяния) на Хилендарския манастир . Младежът

съгласява да се покалугери само ако вуйчо му го

е с вуйчо си при обиколките в карловската

изпрати да учи в Русия .

Не само желан и ето за образование, но и възпита­

дух овна околия и в Пловдивската епархия, грижи задачи .

нието, което получава от вуйчо си, карат Левски да

Вуй чото го учи на църковни треби (служби) и обе­

приеме монашеството. Шестте години живот като

щав а да го изпрати да учи в Русия. Майката, Гина

послушник в църковна среда също оказват влияние

Ку нчева, силно желае Васил да стане свещеник

върху неговото решение .

се з а

коня

и

изпълнява различни други

и ли у чител, тъй като това са особено уважавани и

На

25

ноември

г. в сопотския манастир

1858

"Свети Спас" младият послушник Васил Иванов

с голям обществен авторитет професии . Пок рай вуйчо си Левски общува с много и раз­

е

подстриган

за

мона х

-

дякон ,

и

приема

името

лич н и х ора- заможни или по-малко състоятелни, но

Игнатий . За негов духовен наставник от манастира

обра з о вани и почтени, с определена култура. Хаджи

е

Васили й го въвежда в средата на тогавашната бъл­

Игнатий служи в карловската съборна черква "Света

гар ск а

интелигенция,

която

се отнася

с уважение

към послушникаи помощника на почитания монах.

Пр ез

1855

г. хаджи Василий е изпратен в Стара

определен

йеромона х

Кирил

Рилски . Дякон

Богородица " и смайва карловци със силния си и красив глас. През следващата година Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за йеродякон .

Загор а, а с него заминава и племенникът му.

Животът на Левски обаче продължава в стария си

Х аджи ята записва Васил в старозагорското класно

ритъм. Той живее в хилендарския метох, продължава

.... Арх им а ндрит хадж и Ва сили й

учи л и ще, където Левски се отличава с голяма

да работи при вуйчо си и да служи в храма.

К а раив а н ов .

лю боз нателност и впечатлителен характер. Той не

тър п и обида и неправда и изпъква с постоянство,

Младият йеродякон се посвещава на църквата и дава

обет за целомъдрие, бедност и послушание,

тв ър дост и решителност.

но

желанието

за

учене и усъвършенстване оста­

ват. Хаджи Василий се надява,

Духовно поприще

че монашеският живот ще угаси

Сл ед като Васил завършва втори клас, вуйчото и зпра ща младия послушник на едногодишен курс

за с ве щеници, открит в Стара Загора от уч ителя по п салтика Атанас Иванов. Младежът приема това за

ч аст от изграждането и усъвършенстването си

като личност. Неговата мечта е да учи в Русия и

затова се съобразява с всички разпореждания на хаджи Василий. В свещеническия курс Васил се учи с голя мо старание и влага много сили

и енергия .

Търс и и други възможности да се образова допълни­ тел но и чете с увлечение много книги от библиоте­ ката на старозагорското читалище. Това съществено

ра з ш и рява кръгозора и обогатява интелекта му. В духовното поприще Левски

има

сериозни

ус пех и. Още в Карлово е един от най-добрите певци

мирските на

мечти

младежа,

и

и

го

увлечения възпитава

в

дух на благочестие, смирение и послушание .

Васил на

обаче

В сърцето на

бушува

непримиримостта,

нанието му

различна

-

огънят а

в

мисълта за

мисия . Той

съз­ една

запазва

своята твърдост и решителност.

Образът на духовника Левски Левски тръгва

по пътя

на

монашеството не само заради

в черковния хор. В хора на учителя Атанас Иванов

напътствията на своя вуйчо, а и

той развива и усъвършенства певческите си способ­

поради факта , че от най-ранно

ности. Красивият, мощен и богат тенор, който прите­

детство той е закърмен с Хрис­

ж а ва, му предвещава голямо бъдеще като духовник.

товата вяра .

За вършва курса като първенец, с високи похвали от

Яна Начова описва в спомени­

ми трополията.

те си, че малкият Васил с инте­

Неговата сестра

рес попивал религиозните раз­

Напразните обещания на вуйчото През

1858 г. хаджи Василий се завръща в Карлово,

а с него е и двадесетгодишният Левски, който още

кази на баба си . В такъв момент "очите му заблестявали

като

въглени'; а душата му преживя­

вала "нещо необикновено'~

ч ака вуйчо му да удържи на обещанието си . Василий

От 15-годишната си възраст

обаче има други планове и не бърза да изпълни

Левски е обучаван от небез­

думата си, а това разстройва младия послушник.

известният

Вуйчо му настоява той да се подстриже за монах,

гог и църковен псалт Райно

преди да го изпрати да учи в Русия. Между хаджи

Попович. За да усвои уроците

карловски

педа­


-

Васиn Левски

Библиотека на спомените ПИСМЕНИ За живота и дейността на Апостола на свободата черпим сведения

ИЗВОРИ дейност. Освен това Апостола описва съвестно за какво са похарчени

от писмените източници, които той оставя след себе си . В тях са опи­

народните пари, пише още за скромните си виждания относно облек­

сан и различни факти, посредством които разбираме от какво се въл­

лото, предпочитанията си към различни храни, а най-вдъхновено е оп и­

нув а както човекът Левски, така и революционерът Левски . Благода­

сано влечението му към народните песн и и революционната поезия .

рение на изключителната му организираност ние ставаме свидетели

Ценни сведения черпим и от писмата на Левски, адресирани до

на грандиозните му планове, нестандартните прозрения и многоб­

видни негови съратници и съвременници , до Българския революци­

ройните му дела . Васил Левски оставя кратка автобиография в сти­

онен централен комитет (БРЦК) в Букурещ или до различни комитети

хотворна форма, в която описва своя четнически период : участието

в България. Писмата са истинско богатство, запознаващи ни с маща б­

си в Първата българска легия и в четата на Панайот Хитов като зна­

ните замисли на революционера и документиращи изумителната му

меносец . Въпреки че е написана в стихове, автобиографията не при­

енергичност и жертвоготовност до себеотрицание в името на народ­

тежава качествата на художествено произведение, но предава бога ­

ното освобождение .

тата душевност на Апостола и потвърждава безкрайната му смелост и

До н а с достига и писмената клетва, която Апостола полага пред

жертвоготовност в името на родината. Предполага се, че е написана в

Общото събрание в Букурещ през

края на

ществява дейността си в цяла България.

1867

г. или в началото на

1868

г.

Открит е и джобният бележник на Левски , който дава информация за обиколките му из страната между

1871 - 1872 г. Бележникът съдържа

раз­

л ичн и факти, ра з криващи организаторската и идейно-политическата му

1872 r., упълномощаваща

го да осъ­

Всяка страница от безценното документално наследство, което ни оста вя Васил Левски, е пропита с родолюбие, а всяка извивка н а почерка разкрива силата на х арактера му.

т Фа кс и м ил е на автоб иографията

по гр а мотност, младежът и зучава Евангелието и

започва подготовката на въоръжена борба , Лев ск и

на Апостол а, която се съ хра няв а в

Посланията на апостолите . През

г. х аджи Ва ­

не спира да се моли за успеха на сво ето дело. На

сили й и Левски заминават за Стара Загора . През

предната корица от вътрешната страна на н е говия

този период

Бележник с калиграфски букви е изписана м ол ит ва.

Нацио н ална та би бли отека "С в. с в. Ки ри л и Методи й " в г р. Соф ия.

(1856-1861

1855

г. ) у Васил се формира

х ристиянският му мироглед , оттогава датират и

В писмото си до чорбаджи Генчо Мильов от К ар ­

богословските му записки , направени по руски

лово той казва : " Човек е благословен от Бога да

извори

" Въведение в обличителното богосло­

бъде господар с всичките си права, и от Бога му се

вие '~ В този неиздаден труд той обръща голямо

налага първа длъжност, да мисли за народ а си ... И

-

внимание на "безконечното преимущество на

в Евангелието нали казва: Човече! Трябва да р або­

х ристиянската рел и гия пред другите религии и

тиш за народа си до смърт и всичко да жерт ваш за

на православното изповедание пред другите из­

него. Ако ти умреш, нали и Аз за теб се разпн а х!'~

поведания ". Също така образователното и нрав­

Според Левски обетът да служи на Бога , който

ственото въздействие на православната христи­

дава при дяконското си ръкоположение, на мира

янска религия, учеща на любов към ближния и на

пряк израз в служението на народа . Инере се н е

духовна мъдрост.

фактът, че наименованието "дякон " в прев од от

Тези записки изведнъж разкриват пред нас един

различен образ на Апостола на свободата. Посред­ ством тя х научаваме, че дълбоко в душата на рево­ люционера, героя, патриота се крие Христовия уче­ ник, с непоклатимата си религиозност и вяра в Бога .

След като е ръкоположен за йеродякон , Левск и з апочва своето служене на народа първо с молит­

ва . Освен личната молитва, за него особено важна става и църковната, по време на богослужение ,

която може би отваря вратичката към новото призвание : "С мир на Господа да се помолим , за целия свят, за Бож иите църкви, за свещенството,

дяконството и църковнослужителите , за българ­ ския народ и войнството му, за всеки град и страна и за онези, които живеят в тя х,

... да

им помага Бог

и покори под нозете им всеки враг и противник;

Да се помолим: за изобилие на земните плодове и за мирни времена, за тези , които пътуват, страдат

и боледуват, за пленените и тяхното спасение, за

избавление от всяка скръб, гняв, беда и нужда .. :· След като се отдава на революционна дейност и

~ Семей ст вото наЛе вс к и - ма йка му, ба ща му, братята и п о- го л ямата му сес т ра.

гръцки означава "служител'~


Раждането на революционера Левски Народното пробуждане

В ЕДНО с ДУХОВНОТО УКРЕПВАНЕ на Левски, в българ­

като Първа българска легия . В нея започват да

ските земи се разраства народното пробуждане, проя­

постъпват млади българи от различни краища, а

вяващо се в борбата за църковна независимост. Заедно

българските търговци в Одеса събират над 20 ООО

със стремежа на българите за независима църква се

рубли за издръжката й.

и збистря и идеята за политическо освобождение.

Левски научава за легията и твърдо решава, че

Раз говорите за това се разрастват и с времето тази идея

там е неговото място и призвание. През нощта на

завладява все повече българи, сред които е и Васил

3 март 1862 г. той взема коня на вуйчо си и напуска

И вано в Кунчев- Левски. През есента на

1861 г. се изострят отношенията

между Сърбия и Османската империя. Сръбският княз Михаил 111 Обренович търси помощта на българската еми грация в лицето на Г. С. Раковски. В края на ноем­

ври 1861 г. Раковски създава "План за освобождението н а България'; с което поставя нова страница в нацио­

налноосвободителните борби. В този план желаното и м еч таното във висока степен надхвърлят реалност­ та, но важното е, че за nърви път се говори за ролята

на вътрешните комитети в борбата за освобождение. Ролята им обаче е ограничена и те развиват повече аги­ таторска, отколкото организационна дейност.

Карлово. В Пловдив се снабдява с паспорт, минава през София и Ниш и пристига в Белград. Постъпва в легията в началото на април.

Обучението

в легията

е

чисто

военно

и

се

състои от много физически натоварвания, военни

упражнения и стрелба. Освободен от ограниченията на монашеството, Левски свободно проявява своите физически и духовни способности . Най-после той се чувства на мястото си, намирайки своята мечтана

среда и работейки за отечеството си.

Раковски се превръща не само в образец на об­ щественик за Левски, но и в негов учител, а легията

- в училище за военно дело, любов и всеотдайност към отечеството. Голямата отдаденост на родината позволява

Л еги онерът Васил Кунчев Със съгласието на сръбското правителство Георги С. Ра ковски заnочва формирането на български

на

легионерите за

краткото

време от

месеца да овладеят военното дело, да станат

Първата българска л е гия. Снимк ата

подготвени войници и през юни вече да участват в

е правена най - рано през септември

2-3

сражения и в щурма на белградската крепост. В боевете Левски се отличава с голяма смелост

n олк в сръбската армия, който добива известност

1868

г., като Апостола се снима с дре­

х ите на Бранисл ав В еле ш ки.

и умело владеене на оръжието. В легията той се

запознава със Стефан Караджа, който му прави силно

• Възвание на Раковски до българите.

впечатление с дързостта, силата и ловкостта си.

След новения

прекратяването започват

на

въоръжените

дипломатически

стълк­

преговори.

Обучението на легионерите продължава, като всеки ден се водят занятия по тактика, строева подготовка,

--i~ !V:r) rr..s-wl. l: ц ц/<//'..... . i •' '"'~ f\,:~, j (...-} -e cц..(11 1' ~.A1.~"·~f';I,, ...:J J t- ... -. ,.Jц Гvt йL "> .., :и'

fv r •

-

./,-( lf

, ,.,. 1

11-н 1 ~й "''?f'/j,:t·" _. }

t-- /''•J •:r~_ "' 1-t ·/1' ~ 1 N 4 • .,._ " __/

""

·'

е-/н L~S

· ~ ~~'' t// tl ,;/"' ~ " ~-7* /i.'-./11~ ~~~/( ~,J..t..)/л/~ ')

..

гимнастика и спортно бягане. По време на едно от упражненията по физическа

подготовка

всички

са смаяни от физическите способности на Васил Дякона и след един негов успешен скок през широк

окоп Раковски извиква: 'Това е левски скок:' Така карловецът Васил Дякона става Васил Левски.

Мисълта активизира

да

се

за

предстоящата

легионерите

изправят

в

възможно

война

особено

тяхното

желание

най-скоро

срещу

поробителя. Войната обаче не започва. След тримесечни преговори конфликтът е приключен и сръбското правителство разпуска легията.

Зимата на чужда земя и задържането в Пловдивския затвор След разпускането на легията Левски заминава за Румъния и там прекарва зимата на

1863 г. През пролетта

преминава река Дунав и стъпва на родна земя. От Казанлък изпраща писма до майка си и вуйчо си. През пролетта

на

1863 г. Левски пристига в

Карлово и мощният му тенор оглася храма "Света

Богородица ". Духовният сан и службата в храма го пазят и отначало властта не еособено подозрителна . Никой не го пита за едногодишното му отсъствие, но

Личното тефте рч е на Васил Левски.


--------------=

- - - - --- - - -

Васиn Левски

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ Като послушник Левски обикаля Южна България и се среща с много хора. Той трупа жизнен опит, развива и обо гатява интелекта си. Решението да приключи с

За националноосвободителната революция Раковски е "мисъл и желязо, лира и тръба'; лидер и обединяваща фигура.

монашеството поставя нов етап в живота му, чието начало бележи постъпването

В легията между Левски и Раковски възниква както идейно, така и чисто

му в Първата българска легия. Още при първата си среща с нейния основател,

човешко приятелство. Бъдещият Апостол прави силно впечатление на Раковс ки

Георги Стойков Раковски, Левски е запленен от личността му.

и затова е препоръчан от него за знаменосец на четата на Панайот Хитов.

Левски разбира, че четническата тактика вече

По това време Раковски е в разцвета на силите си и в апогея на своята жизнена и революционна дейност. За него е ясно, че националното освобождение може да

е

се извоюва само чрез въоръжена борба, а стопанската криза, настъпила в Османс­

ното освобождение може да се постигне само

ката империя след Кримската война, създава допълнителни условия за успех.

адекватна

чрез

Раковски е убеден, че националното освобождение ще се постигне чрез хай­

за

времето

предварителна

си,

ето

защо

организация

и

подго­

товка на населението за общонародно въс­

душки чети, които ще поведат народа към всеобща въоръжена борба . Тези свои

тание. Организацията трябва да е повсе­

схващания той оформя под влияние на Джузепе Гарибалди и италианското

местна и мащабна, обхващаща всички

освободително движение. Уверен в революционната готовност на народа и в

слоеве на обществото. Преди въстани­

неизбежната война между Сърбия и Османската империя, Раковски се заема с

ето трябва да се владеят и управляват

подготовката на въстание в България и организирането на бойните сили на наци­

съобщенията (чрез тайна поща), както

оналната революция извън страната. В края на

и реда и сигурността (чрез тайна поли­

1861

г. разработва"План за осво­

бождението на България'; в който изхожда от идеята, "че народният дух нався­

ция). Предполага се, че Левски стига до

къде е приготвен за въстание против турците'~ Подготовката се заключава в това

тези идеи самостоятелно, защото не е

всеки сам да се въоръжава. В по-големите градове ще се съставят "тайни коми­

запознат с идеите на Гарибалди, Баку­

тети'; които ще разпространяват вестта за всеобщо народно въстание.

нин и Прудон.

пред своите най-близки приятели Левски разкрива

настоятели искат обяснение, а дяконът, разстриган,

къде е бил и с какво се е занимавал и им говори за

спокойно им обяснява, че ще служи на българите

и деите за национално освобождение . Мълвата

и Бога като учител. Вуйчото архимандрит хаджи

за едногодишното му отсъствие се

разпространява

в

национал­

пловдивския

свидетелства,

и

младият

затвор . че

е

дякон

Вуйчото

направил

е

е

откаран

подучен

донос

да

заради

Василий прави неуспешни постъпки пред митропо­ лията да се даде под съд отстъпника. Случаят обаче приключва съвсем леко и на Левски не е наложено дори църковно наказание .

кражбата на коня му при заминаването на дякона в Белград да се учи . По време на следствието с помощта на приятели Левски представя тази

Даскалуването във Войнягово

кражба като компенсация за годините безплатно

След случилото се Левски не може да остане

повече в Карлово и отива в близкото село Войнягово,

тезата му, за да не излезе подбудител за участието

намиращо се на

на Левски в легията.

През това време около него се събират младежи,

6

След три месеца Васил излиза от затвора и се

на които той чете книги и им говори за новите

времена и предстоящите събития . Под формата приятели на военно дело и стрелба . Трябва да се

успехите в учението и зрелостта на интелекта си. През

отбележи, че той има много добри педагогически

пролетта на

способности - еднакво добре обучава както децата

Снемане на расото в името на свободата

в училище, така и възрастните.

Във Войнягово Левски е учител от май

1864 г. до

края на февруари 1866 г. Не дочаква края на учебната

Убеден, че трябва да поеме по пътя към бор­ бата за освобождението на България, Левски раз­ бира, че монашеският сан е пречка за неговите стремежи. Фактически с постъпването си в леги­ ята революционерът се отказва от обета си към

Църквата. На Великден

Страница от план а н а Раковски за

на гимнастически упражнения Левски учи своите

Прави впечатление на своя учител със старанието си, в Карлово.

....

освобожде ни ето на България.

км, където е учител две години.

връща в Карлово. Есента постъпва в пловдивското

1864 г. се завръща

Между Г. С. Раковски и Лев ски

чов е шко приятелство.

служене. Хаджи Василий е уговорен да потвърди

епархийско училище при учителя Йоаким Груев.

с ъществу ва к а кто идейно, та ка и чисто

1864 г. той отрязва косите си

и снема расото. Приятелите му, свидетели на съби­

година и внезапно напуска селото, като причините за това изненадващо решение остават неизвестни.

През

пролетта

на

1866

г.

революционерът

отива в Тулча (Северна Добруджа), за да търси своя приятел от легията Стефан Караджа. Там се запознава

с

поп

Харитон

Халачев,

свещеник

в

близко село, който му помага да стане учител в с. Еникьой. Още с пристигането си Левски събира

тието, са поразени от спокойствието и решителност­

около себе си местните младежи и ги посвещава

та, с които Левски напуска монашеството . Малко

в белградските събития . Започва да ги обучава на

по-късно с мирянски дрехи той отива в храма и се

военна гимнастика и стрелба, организира борби,

включва във великденската служба като псалт.

надбягвания, прескачане на ровове и

плетища .

Карловци са смаяни. Нечувано е духовник, пос­

В работата с младежите той залага предимно на

ветил се в служба на Бога, да се откаже от клетвата

личния пример. Разказва се, че прескачал коне и

и да хвърли расото. Избухва скандал . Черковните

биволи, докато пасат.

1111


В челните редици на борбата См елият знаменосец

ЛЕвски НЕ мисли да остава дълго в Еникьой . Пи ше писмо на Раковски (това е най-ранното

пи смо, останало от Левски), в което изказва жела ние за по-активно сътрудничество. През

пролетта на

1867 г. той разбира, че се готвят чети,

и в к рая на февруари отива при Панайот Хитов.

Знаменосецът

разбира,

че без

предварителна

организация и подготовка четите са безсилни .

Левски и Втората българска легия През

1867

г. със средства на Добродетелната дру­

жина в Белград е създадена Втора българска легия .

По препоръка на Раковски, Левски е назначен

По същество това е военна школа за подготовка на

за знаме носец и на

младши командири- сержанти. Водят се теоретични

28

април

1867

г. четата на П.

Хи тов преминава река Дунав при Тутракан, без

и практически занятия по военно дело . Програмите

да бъде забелязана от граничната стража. Четата

са направени така, че надминават сержантската под ­

преми нава внимателно Делиармана и на

май

готовка. Има теоретични занятия по тактика, военна

на влиз а в Котленско-Върбишкия дял на Стара

география, военна администрация, военна педаго­

пл ани на. Много младежи от местата, през които

гика, управление на малки подразделения и огъня

11

ми нава четата , искат да се вдигнат с оръжие, но

им и пр. Това дава широка подготовка и знания на

вой водата ги спира.

обучаващите се, като им позволява да командват по­

Ко га то минават край Карлово, войводата раз­

големи военни единици. Периодично се провеждат

ре шав а на Левски да навести майка си . Васил

теоретични изпити и строеви прегледи, а успешно

и зполз ва този удобен случай , за да се срещне и с

издържалите се произвеждат в по-горен чин.

Левски е сред първите. Особено добре изучава

няко и свои другари .

След дълъг и тежък преход, като се стига до сраж ения

с

20

и

наставления

и успешно

решава

движи

груповите тактически задачи . Това се вижда в разра­

юли в Златишкия Балкан се

ботените от него документи на Вътрешната револю ­

турските

към Сърбия. На

военните устави

потери,

четата

се

съби ра с четата на Филип Тотю и на преди разсъмва не преминава в Сърбия .

4

август

ционна организация (ВРО). В личния с и живот Левски е скромен, дори аскетичен.

....

Карта на Османската и м перия

през

XVIII

в. Във владенията й вли зат

и териториите, населени с българи .


~

-

--

- ------

-

- ~---

-

-

-

~

-

-

--- -

--

- --

·--·-

--

Васиn Левски

~ Васил Левски като з наменосец в четата н а П а найот Хитов,

1867

г.

че цялото му съзнание е ориентирано само към

едно

-

кауза

служба на народа. Апостола приема тази като

свое

призвание

и

отдава

целия

си

живот за постигането й. Вярата и всеотдайността на тази задача за него се превръщат в религия .

Раждането на идеята за революционна организация

Най-високото

постижение

националноосвободителна

на

българската

мисъл

е

идеята

за предварителна организация на поробения

народ и вдигането на всеобщо въстание. Това

...

Пан айот Хитов- в н егов а та чета

Левски е з н аме н осе ц .

е последната

възможност за

национално осво­

бождение на българите. За реализирането на тази идея започва да работи Васил Левски . За нея работи и Добродетелната дружина, макар че

тя

прокламира

националноосвободител­

ните борби да се водят под руско командване,

тоест за превръщането на българските земи в " Задунайскагуберния~ Още в началото на своята революционна дей­ ност Левски е против чуждо влияние в нацио­ ~ Васил Левски (втори я т отдясно н а

налноосвободителните борби. По това време все

първия ред) сред другари от Втора

българска легия , Белгр ад,

още няма Българска православна църква и бъл­

1868 г.

гарската нация не е призната в Османската импе­ Удоволствията, по които се увличат неговите

рия. Има само един българин, д-р Стоян Чомаков

връстници, са му чужди. Той предпочита да чете

от Пловдив, който е член на Държавния съвет.

и да слуша внимателно, отколкото да ораторства.

Има и представители на българите в съветите на

Всяка негова дума и действие обаче подсказват,

административните центрове .

ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИЯ XIX в . в България се формират основ­

Другите две течения са либералното и консервативното, представляван и

ните течения в националноосвободителната идеология. Обществените

През 50-те и 60-те години на

съответно от Тайния централен български комитет и от Одеското българско

нагласи по това време намират израз в две главни направления - полити­

настоятелство и Добродетелната дружина .

ческо освобождаване и културно обособяване на нацията . Различията се

Самите възрожденски деятели се разделят помежду си на "млади " и "стари ';

проявяват главно в несъвпадението на схващанията за пътищата и начи­

като първите са привърженици на крайните действия, решителни и готови за

ните, чрез които трябва да се извоюва свободата, както и отношението

борба . Те участват в подготовката на двете въстания от

към т.нар. външен фактор, намиращ израз в това трябва ли да се търси

чените "стари" са за по-умерени действия и не са склонни да подкрепят неко­

помощ от друга държава. Това е основният проблем, около който се гру­

ординирани въоръжени акции. Те не се включват в революционната проп а­

пират обществените позиции относно освобождението .

ганда и твърде често следват руската политика. Привърженици са за мирното

Първото течение, наричано революционно-демократично , намира решение на националния въпрос единствено чрез подготовката и про­

веждането на всеобща национална революция . Георги Раковски събира

1875 и 1876 г. Така наре­

решаване на националния въпрос, посредством политика на компромисите.

Въпреки различията между двете групи, сериозни

противоречия

между тях няма.

около себе си последователните революционери, формиращи това

Един от главните проблеми на българското националноосвободителн о

направление. След Раковски революционно-демократичните идеи се

движение се корени в това, че негова социална основа са по-бедните слоеве

подх ващат от дейците на ВРО под ръководството на Васил Левски , от

на населението. Едрата буржоазия не се включва в революционната борба,

БРЦК в Букурещ, от Гюргевския комитет на апостолите, участниците в

защото влага много време, сили и пари в просветното дело и в борбата за цър­

Априлското въстание и Освободителната война.

ковна независимост.

'** ВНiS'

-


Гениалността на Вътрешната революционна организация Обиколката за проучване на наст роенията сред народа

ИстОРИЧЕСКА ЗАДАЧА на Апостола става създа­ ва нето и утвърждаването на Вътрешна револю­ цио нна организация (ВРО) . Преди създаването на ор ганизацията Левски проучва условията в Бъ лгария. На

11

декември 18б8 г. тръгва с параход

за Цариград, където остава един месец, а в нача­

лото на 18б9 г. заминава за България. Предполага

се, че тогава започва неговата първа обиколка на стра ната , в която проучва народните настроения .

В тази първа обиколка той посещава Пловдив, Пе­ ру щи ца , Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Тър­

нов о, Ловеч, Плевен, Никопол . На

24 февруари

за­

вър шва обиколката и пристига в Турну Мъгуреле . По врем е на обиколката се среща и разговаря с раз лични хора, като се запознава с мнението им

за създаване на революционна организация . Не

вси чки контакти обаче са продуктивни, защото ням а се риозни и солидни препоръки . Това е ос­

нов на та причина Левски да прекъсне обиколката си и да се снабди с"лозинка" (парола, препоръка) . На

1 м ай

18б9 г., след двумесечен престой в Румъ­

ния, Левски влиза през Турну Мъгуреле в Бълга­

рия и за почва втората обиколка на страната . По

вр еме на тази обиколка той полага основите на Вът ре шната революционна организация.

Комитетите

...

Фотография н а дейци на Вра­

чанс кия революционен коми тет.

Първ ият революционен комитет Левски създава в нач алото на май в Плевен. Плевенският комитет има м ного членове, но дейността му е незначителна .

След Плевен Левски продължава пътя си през Лов еч и Троян и отива в Карлово. Там създава ком и тет през първата половина на май. В края на

месе ца

поставя

началото

на

революционна

орг аниз<щия в Пловдив, а в началото на юни съз­ дав а комитет и в Перущица. През юни в Сопот тур ските власти попадат на следите му, но благо­ дар ение на ловкостта си Апостола успява да им

се из плъзне . В ръцете им остава палтото му, в ко ­ ето намират компрометиращи документи. Става яс но, че властта вече знае за дейността му. Л евски става по-предпазлив, но не се отказва от мис ията си , за успешното изпълнение на коя­

то той разчита на свои приятели и другари, като

Геор ги Данчов-Зографина в Чирпан. Комитетът там е основан в началото на август. Следващи­ те революционни комитети Левски основава в

Стара Загора, Сливен и Ловеч през същия месец.

Завръща се в Букурещ на 2б август 18б9 г.

~ Пълном о щното , което Ле вски пол учава от БРЦК , за д а развива революционн а

дейност в българските земи .


-

~

~

--

Васиn Левски

Тази обиколка кара Левски да промени убеж­

вешкият комитет получава статут на централен

дението си, че българският народ може да се

. -/tjJ!Ь<€

революционен комитет.

вдигне скоро на въстание. За това е необходима

През

/IN:

1871 г. ВРО и комитетите развиват активна

по-продължителна подготовка, организирана от

дейност по агитация и събиране на средства за

революционните комитети, които трябва да ра­

оръжие . От БРЦК решават да изпратят на Левски

ботят координирано .

хора, които да му помагат в пряката дейност по

.h~иm"";~шyuшr- ja 6cl~cr7rнr'e ...4 н~ i'i.,f/kйrж~ ~

л~М~ (( yr..t# .

л:;,.:..:.._.ьt7'. . . . г/.. . .....,~~J-::_,~

'7----,-

с -~.--~ ~-r-••--c-~_..._,_

обиколките на комитетите. През втората половина

~R-~iiiП;~~-- г~~-

участва в дейността на българската емиграция и

на

~""· r-7-'"k/'7•'""'~}" . '7 __ ... _ , ...

в края на 18б9 г. е сред основателите на Българ­

млад, интелигентен и всеотдаен човек, и Димитър

ския революционен централен комитет (БРЦК).

Общи, който има опит от участието си в Първата

В

Румъния Левски

продължава

активно да

1870 г. той отново преминава

легия, в отрядите на Гарибалди и в Критското въс­

в поробена България и продължава изгражда­

тание. Организационната дейност в Северна Бълга­

През пролетта на

7 --- ·- ·--:·;

1871 г. за такива са определени Ангел Кънчев~

'7~-r·"'~'Y.:z:·

-·/~(-0<.-

.к,,-~J

~---L

;;.::~:· ;:.::~~-; .7.~,:.,:~;~~:. :

;.·

;::~3:~::=-~~=::i::-::E. r ..

-9'-..........

и .......... - ~ -· --·

L... ~ .. .z~

;Е~:.)?~~-~::~:.::.:::.:~~--:~:~.:

нето на мрежата от комитети. Левски е убеден,

рия е поверена на Ангел Кънчев, а Димитър Общи

~:~~;:·;;;::;=:~:.:~~~Е~~

че подготовката за въстание трябва да става от

заедно с Левски обикалят комитетите в Южна Бъл­

~.::~~::·.~;::~; :=-~·::__~=::

вътрешността на страната . За целта организира

гария. Общи обаче не спазва стриктно строгите

комитетската мрежа в единна Вътрешна рево­

правила на революционната организация и Апос­

люционна организация с център град Ловеч. Ло-

тола се отнася с големи резерви към него.

. . . .,. ... .--.. .... ~-

~. r-~-~-~-·

.

...: :. ...r

, _-

~-~'··~"'-"- -€....... .. , • ..:-, ,.,-, ,_, ~• • :;, /;....,~.,,., ,,

...... ......... . ........ .. ... ... ..

.,; ~,.... , ., .,. ,~" ~ "...".. •.,_,,,./............... <q••:/". ".

_.

~E~ii-~~~~;i::~:.~:~;.~ ... -·~ ~ ..... _ .•;...... •• " .... ~---~ .. • " ?.. , ••

.;.~·· e~·~r--··

1'

..

~;;::;~:·~::: ,::•:ю~"/~'~·

(1 _ ·~- t•, 1\-

ь.ъ

.. r-. ,.

,...... ~ ...../'''".:.''1'~•. ~ .,.. .

:::~~. ~:~·<;:.::~·::··;::~:;, ::..

10.

1iV

~ Печатът на " Привре­

....

План за дейността на ВРО (Нареда

менното правителство"

на работниците за освобождение на

на БРЦК.

българския народ).

декември 18б8-

.." 't' р чо '

евруари

март

Първа агитационна обиколка на България.

1869

18691869

Завръщане в Румъния.

април Н.

r; . .-.. f..

....

Ь'1•.~j"1f.( I{V

Втора обиколка на България.

1 май 186926 август 1869

Основаване на револЮционни комитети

края на

Участие в създаването на БРЦК ·в Букурещ.

и завръщане в Румъния.

1869

Левски застава начело на революционно­ демократичното м

края на

1870

крило.

Ловеч е определен за център на ВРО и на · "Привременното правителство в България ". Изработени са Програма и Проектоустав на БРЦК. .

1871 7

ане във в

януари

1872

емето

Левски основава първия монашески революционен комитет.

29

април-

4май

ОРГАНИЗИРАНЕТО НА

1872

април1873

РЕВОЛЮЦИОННИ КОМИТЕТИ

В Букурещ се провежда- Първото общо

събрание на БРЦК. За заместник на Левски еолределен Атанас Уз нов. ···

След Кримската война (1 853-1 856) националноосвободителното дви­

онен централен комитет (БРЦК) в Букурещ заедно с Любен Каравелов и

жение на българите навлиза в етапа на организирана националнорево­

застава начело на революционно-демократичното му крило. Идейното и

люционна борба. Георги Раковски и създадените от него организации

организационното обединяване на революционните дейци от емиграци­

разпространяват идеите на революционния демократизъм, печелейки

ята и от вътрешността се осъществява под влияние на общото убеждение за

привърженици сред емиграцията и сред българите във вътрешността.

необходимостта от ускоряване на подготовката за въстание. Левски напуска

Между тях е и самият Левски, който обаче постепенно съзира неуспеха

Румъния и продължава изграждането на мрежата от революционни коми­

на четническата тактика. Той прави преоценка на извършеното и стига

тети в България. Първият комитет е основан в Плевен, а в края на

до идеята, че за успешния изход на националноосвободителната борба

Ловеч е определен за център на ВРО ~"При временно правителство в Бъл­

е необходимо центърът на революционната подготовка да се премести

гария'~ На 7 януари 1872 г. е основан в Троянския манастир първият мона­

в България чрез изграждане на мрежа от революционни комитети. На

шески революционен комитет, чийто председател става йеромонах Мака­

1 1 декември 1868 г. Левски започва първата си агитационна обиколка из България, която завършва през февруари 1869 г. В тази обиколка той се

рий, игумен на манастира от

запознава с условията и възможностите за революционна дейност в бъл­

Ангел Кънчев. Апостола е инициатор и участник в Първото общо събра­

1870 г.

1876 до 1897 г.

През 1871 г. за помощници на Левски са изпратени Димитър Общи и

гарските земи и подготвя почвата за изграждането на първите комитети.

ние на БРЦК в Букурещ (29 април~ 5 май 1872 г.), на което е постигнато

След двумесечен престой в Румъния той се връща отново в България и

съгласие Вътрешната революционна организация да има предимство в

на 1 май 1869 г. започва втората си обиколка из България, по време на

броя на решаващите гласове . Така е подготвен проектът за Програма и

която основава революционните комитети. На

Устав на БРЦК.

26

август

1869

г. се връща

в Румъния през Русе, опитвайки се да уговори преместването на револю­ ционния център в България, но не среща подкрепа.

В края на 1869 г. Левски участва в създаването на Български революци-

В края на юни

1872 г. Васил Левски напуска Букурещ и като пълно­

мощник на БРЦК пред комитетите в България започва преустройство на Вътрешната революционна организация, като създава окръжни комитети.

Ш111111


----

Живот и дейност

Неподчинение и предателство в революционната организация Безразсъдните действия на Димитър

Общи и Анастас Попхинов

МАЕРИЯТ до БЕЗРАзсъдство Димитър Общи има

в и мето на

сл а вата на опитен боец. Той участва в Критското

бождение. За него са важни единомислието и

революцията и

националното осво ­

на

единодействието . В писмо до Иван Кършавеки

Га ри балди . За съжаление обаче му липсват органи­

той пише: "Кажи ти моите и аз твоите к риви ци, па

за ци онни способности и дисциплина . Още в нача­

да се поправиме и се заедно да вървим, а ко ще

лото на съвместната им работа с Левски, Общи

бъдем хора:'

въс тание,

а

по-късно

се

сражава

в

отряда

През лятото на

пр оя вява самонадеяност и нежелание да се под­

г. вли за в сила Уставът на

1872

чи ня ва на правилата на организацията. Въпреки

ВРО. В него се предви жда използването на терор

стр о гите разпоредби на Устава по отношение на

при осигуряване на средства за организацията и

подоб ни прояви, Апостола проявява търпимост и

смъртно наказание при нарушаване на комитет­

се о п и тва да го направи полезен за делото.

ската клетва .

Три м есеца след Общи, на

септември

29

1871

г.,

Докато

в Ло веч пристига Ангел Кънчев и същия ден се сре ща с Левски . Двамата се знаят отпреди и отно ш е нията им са приятелски. На

5

март

1872

~ А нгел Къ нч ев се вкл ючва дей н о в

г.,

н а ц ио н а лн о р е в олюц ио нн ото д в и же н ие,

като е о п ред елен от Б Р ЦК в Бу к уре щ за

при о пит да мине с параход от Русе в Гюргево,

по мо щни к н а В а с ил Л евск и.

нгел Кънчев е разкрит от полицията и се самоу­

1871

извършват които

се

поредица

нарушават

Ив а н В азов- п а т риархът на

от

от

да

об е дини

нейните

своеволни

членове постъпки ,

революционната дисциплина .

Така например членът на Плевенския комитет позволява да

отваря

и

чете комитетската поща . С това той нарушава

българската лите ратура , н ал а га

г. Левски е принуден да води

опитва

някои

Анастас Поп х инов си

...

би в а на пристанището . П ре з цялата

Левски

организацията,

про зв ището А постол а.

основното

бо р ба с дуалистите сред българските емигранти

ети ка

в Румъ н и я . Те не приемат новите идеи и разяж­

к оето

е

Крайно

ани от ум увания и несъгласия, не успяват да се

правило

и дисциплина свързано

с

ам б ицио з ен

на

организационнат а

всеки да знае само това, участието

и

му

упори~

в

дел ото.

Поп х инов

об еди нят около градивната идея на ВРО . Левски

превръща

пр о явя в а търпимост и готовност за компромиси

го поставя над общите интереси . Със своята

ПСЕВДОНИМИ И ПРОЗВИЩА Всяка велика личност влиза в исто­

нено

се

открояват

Дякон

рия та освен със своето име и с проз­

Васил Дякона Левски,

Игнатий,

Васил Дя кон ­

ви щето си, което окачествява нейния

Левски , Дякона Левски . От докумен ­

ж и вот и дейност. Васил Иванов Кун­

талното

чев остава в историята и в паметта на

отличават

на рода с прозвището си Левски. Особе­

революционни

н ата му дейност налага да приема раз­

той подписва различни писма и доку­

ли чни образи и чужди имена, за да бъде

менти :

неуловим , а организацията му

-

наследство ,

което

ост а вя,

разнообразните

Аслан

псевдоними,

имена с

Димитроолу

се

и

които

Ованес

нераз­

Ефенди, Афъз Ефенди , Неболлу Чиз­

к р ита. Така в историческите извори той

мели Кърмъзъ, Тропчо, Хаджи Ахмед,

е известен с различни имена , прозвища

Бай Вълчо Драгнюв , Дервишоглу Аслан

и

Ефенди, Драгомирчо Иванов, В . Лъкий

революционни

псевдоними,

с

които

подписва писмата си, както и тескерета

(паспорти) и документи, които използва . Н я кои от фалшивите имена, които из пол з ва ,

са :

Ф етвад ж иев ,

Добри Дидьо

Койнов , Пеев ,

или просто В . Л .

След смъртта му, в края на

XIX

в .,

Иван Вазов измисля и налага прозви­

Иван

щето Апостола на свободата или само

Стойчо

Апостола, с което отдава з аслужена

Бешикташът. От прозвищата му несъм -

почит на великия българин .

самолюбието

си

в

произвол

и


--

--

~

-

-

- ---

-- ~

-

-

-

-

-

-

---- - -

-

-- - -

-

-

--

-

--

Васиn Левски

1·- - ПОП КРЪСТЮ В историята свещеникът Кръстю Тотев Никифоров е известен като

очните

ставки

поп Кръстю- предателят на Левски . Дълго време образът му е използ­

на

ван като антипод на Апостола и в прои зведенията на Иван Вазов,

ните в Къкрина

Захари Стоянов, Любен Каравелов, и от редица историци . През 90-те

на

арестува­

години на ХХ в. обаче се създава специален комитет за изчистване

26 декември 1872 г. обаче

името

никой в Ловеч,

на свещеника, като се прилагат доказателства

в

подкрепа

на

хи потезата, че той не е предател. Поп

включително

Кръстю е роден в Ловеч през

1838

и

г. Става член, а след това и

касиер на ловешкия комитет при основаването му. Като човек с много

не

поп

Кръстю,

потвърж­

широка култура, силен интелект и родолюбив дух, той се ползва с

дава

авторитет пред съгражданите си. Завършва Духовната семинария в

ността

Белград и става съратник на Георги С. Раковски в печатницата на в .

ски .

"Дунавски лебед". С Левски се запознава около

1862 г.

и по негово нас­

През

1872

на Лев­

... Снимка

Поп

тояване веднага е привлечен в комитета в Ло веч. Апостола го приема за един от доверените си

самолич­

на Поп Кръстю (в средата на nредния ред). Дълги

години се смята, че той е предателят на Васил Левски.

Кръстю

умира в Ловеч през

хора .

1881

г. , а надписът на паметната плоча в х рам "Ус пение Богоро­

дично" гласи : "В този храм служи поп Кръстю Тотев Никифоро в, живял:

г. поп Кръстю е назначен за вла дишки наместник в Ловеч,

г., борец за църковни, национални и социални свободи.

поради което има работа с турските власти и е съветник в общи­

1838-1 881

ната. Изглежда оттам тръгва мълвата , че той предава Апостола . При

Светлата му памет бе помрачавана

недисциплинираност

той

заплашва

не

само

На

120

години".

14 август 1872 г. Левски и Вутьо Ветов

и

от с. Видраре влизат предрешени в къщата на

и всепризнат

ловешкия чорбаджия Денчо Халача, за да го

лидер. Порицан е от брат си , Данаил Попов, и от

принудят да даде пари за комитета. Денчо не е

други членове на организацията и остава сам, но

у дома си и те попадат на неговия ратай Стойчо,

затаява в себе си злоба и омраза към Апостола.

25-годишен, който започва да вика за помощ.

сигурността

авторитета

на

организацията,

но

на нейния създател

подкопава

По-късно Димитър Общи намира в негово лице

Събират се много хора и за да не бъдат разкрити,

добър съюзник.

Левски е принуден да го убие. По-късно, по

време на съдебния процес, това събитие се

оказва фатално за Апостола, тъй като Вутьо Ветов признава за убийството на следствието. Левски предвижда големите рискове и опас­

ности, които крие терорът за освободителното дело . Затова се опитва да предпази организацията

от увлечение по подобни действия. С това не се съобразява Димитър Общи и без предварително

обсъждане с Левски, на 22 септември 1872 г., заед но с членове на Тетевенския комитет, обира

турската поща в Арабаконак, превозваща парите от събраните данъци. Много задържа на

скоро

властта

разкрива

всички участници

следствието

самопризнания .

повечето

в

от

обира

и

него. По време

тя х

Съображенията

правят

за

пълни

подобно

поведение са продиктувани от турските закони,

според които издайниците се наказват с по-леки

присъди. Димитър Общи разкрива целите на организацията, за да знаят всички, че обирът е извършен от политически врагове на империята, които

не

са

криминални

престъпници ,

а

революционери. По един твърде наивен начин Къкри некото ханче след възстановяването му. Посоч ена е

г редата, за която е бил завързан Левски след залавянето му.

той в крайна сметка дава информация за някои от революционните комитети .

... Амби ц иозният Димитър Об щ и се включв а в изграждането н а

Вътре шната революционн а ор г а н и ­

зация. По-късно необмисл е н о n рав и ра з крития , които nозволя в ат н а

турската вл аст да обезвред и ч аст от и з градената о т Левски ко м итетска мрежа.


------

---

Живот и дейност

Смъртта, която спира поривите на революционера Съдът и краят

По ВРЕМЕ НА СЛЕДСТВИЕТО за обира на хазната ста ва известно името на Левски . Свидетел е учи­ тел ят Иван Лилов Фурнаджиев, секретар на Тете­ ве н с к ия революционен комитет. Той прави много то че н словесен портрет на Апостола и властта е зна ч ително улеснена при издирването му.

Л е в с ки научава за обира в средата на октомври, докато обикаля комитетите в Средногорието . Ве­ роя тн о тук получава писмото на Ловешкия комитет

с пок ана по-бързо да замине за Ловеч. Отначало Апо стола няма намерение да се връща там, защото

е за по чнал своята работа по реорганизацията на коми тетите, и се забавя два месеца в Южна Бълга­ рия. П рез втората половина на декември тръгва

за Вл а ш ко, но не по най-краткия път, а през Ловеч.

Смята се, че причина за това е писмо на братята Хашн о ви , което разкрива предателството на един от чл енов ете на комитета.

Като ми нава през Ловеч и взема документите на ком итета, Левски тръгва с Николчо Цвятков-Бакър­

ията з а Търново. Събитията през следващите няколко дни и до днес предизвикват спорове сред

~ Смъ ртта и посл ед ния ча с н а В асил Левски (Дякона } в хр. Симеон Симео н о в ( Моната} , преди

1881

г.

1873

г.­

• Конакът в София , където е провеждано следствието на арестуваните дейци наВРО , включително и Левски.

историците. Според една от най-разпространените версии за залавянето на Апостола, при излизането от Ловеч ги срещат две заптиета . След разминаване­ то старшият на патрула, Юсеин Бошнак, се усъмнява в тях и късно вечерта след двамата тръгва потеря .

През нощта срещу

27

декември

1872

г. турците за­

лавят Левски в хана на с. Къкри на . Без да подозират

кого всъщност са заловили, те го отвеждат в Л овеч, а оттам

-

в Търново, където е раз п ознат, а и самият

той признава, че е Левски. Според "Биографията на Левски'; написана от Захари Стоянов, Апостола зая­ вява : "Азъ съмъ Василъ Левски, мене казватъ Дяко­ нътъ. Не съмъ хайдути нъ, както вие ме наричате, но човекъ като всичките ваши раи, съ тая само разлика,

че обичамънарода си, което не е грехъ за никого :'

,

Властите решават да го изправят пред съда в Со­ фия. Апостола до последно таи надежда, че друга­

рите му ще организират неговото освобождаване . Според някои източници такива опити има, но те

не са успешни. Единствено комитетът във Велико Търново свиква заседание, което да органи з ира

освобождаването на Левски , но мерките за сигур­ ност, наложени от властта, възпират повечето чле­

нове да участват. В спомените си Христо Иванов­ Големия пише : "Като си видяхме силите, щото на


---

-

-

-

-

-- - --

~

---

-

Васиn Левски

Библиотека на спомените МУЗЕЯТ НА АПОСТОЛА В РОДНИЯ МУ ГРАД Родният дом на Васил Левски в Карлово е възстановен през

1937 г. отваря

1933

г., а през

на Чардакпиевата къща .

врати като музей. Възстановената родна къща на Апостола е част

В продължение на десетилетия в

от музейния комплекс, който съществува до днес с повече от 70-годишна исто­

музея са събирани и се съхраняват

рия . През

1954 г. къщата музей "Васил Левски " е включена в държавн ата музейна 1955 г. в близост до нея е изградена зала за документална експози­

мрежа, а през

редица ценности , свързани с живота

и делото на Васил Левски. В експози­

ция . Така освен родния дом на революционера, в комплекса може да се види екс­

ционната зала на комплекса са изло­

позиционна зала, зала за временни изложби, Чардакпиевата къща и мемориал­

жени снимки , вещи, документи , кратъ к

ният параклис "Вси светии български': От

1968 до 1992 г. къщата музей е филиал 1993 г. е самостоятелен музей, мемориални комплекси в България . На 21

летопис, посветени на родното място

на Градския исторически музей в Карлово, а от

и рода на Апостола, както и картини с

неговия образ, дело на видни българ­

е обявен за държавен културен институт с национално значение

ски художници . В залата за временни

на м иращ се в м уз ея на В а сил Левски в

който е един от най-посещаваните

юли

2000 г. той

Пам е тник на ма й ката на Апосто ла,

гр. Карлово.

и наименование Национален музей "Васил Левски"- Карлово. Така заема сво­

изложби в момента могат да се видят

ето подобаващо място като национален мемориален музей, посветен на един от

документи за изграждането на паметника на Левски в Карлово и за възстано­

най-бележитите българи . От

1994 г. в Карлово се реализира

вяването на родната му къща, в мемориалния параклис"Вси светии български " проект на Националния институт за памет­

се съхраняват косите на Апостола, а в Чардакпиевата къща е отредено специ ­

ниците на културата (НИПК) за възстановяване на околната среда на родния

ално място за научни биографични изследвания и художествена литература за

дом на Апостола, разрушена в голяма степен през 50-те и 60-те години на ХХ в.

него . Значителна част от тези материали са дарени на музея .

Проектът предвижда и разширяване на музейния комплекс чрез възстановя ­ ва не на възрожденски къщи и и з граждането на Онбашиевата къща по подобие

Днес музеят "Васил Левски" е включен в

1ОО-те

национални туристически

обекта и е предпочитано място за посещение от много туристи.

при казка бя хме много, но на работа малко , и то

като се изплашиха , че

остана хме Х ристо Бунито и Иванчо Захарлията . Другите и п од земята да

ги търсиш ги няма :' На

5

януари

1873

г. Левски е из­

правен пред съда . Той устоява на кръстосаните разпити и н е разкрива никакви

данни

за

революционната

организация . Стреми се да се разгра­

ничи от извършения обир на ха з на­ та, за да не го осъдят за криминално

престъпление. Признава единствено Зн а м ето на К а рл овс ки я револю­

за убийството на ратая на Денчо Ха­

ц ио н е н коми тет се съх р а н ява в музея

лача в Ловеч . Това убийаво се соци

в г р ада.

като формална причина за смъртната присъда, макар че според тогавашни­

те закони в Османската империя за

подготовката на бунт се предвижда заточение .

На

На

14 януари 1873

г. Левски е осъден на смърт.

22 януари присъдата е потвърдена от султана .

Замислен е и още един план за освобождава­

тежки окови . Преди да бъде изпълнена присъдат~,

нето на Апостола - да се нападне конвоят по пътя

той се изповядва пред свещеника поп Тодор Митов

за Цариград, където се смята , че ще бъде отведен .

и го моли да го споменава в молитвите си като йе­

Изпълнението на присъдата в София обаче сварва

родя кон Игнатий.

организаторите на плана напълно неподготвени .

На 18 февруари (6 февруари стар сти л ) в окол­

• Ал и С а и б па ш а е председател на ком и с ията, ко ято съди Л евс ки.

Родн ата къ ща н а А п остол а е възстан ове на и е част

от му зейни я компл екс.

Къде е положено тялото на Апостола след изпъл­ нението на

присъдата , остава

загадка

и до дн ес.

ностите на тогавашна София, бли зо до мястото,

Според някои сведения той е погребан от поп То ­

където днес е паметникът на Левски, е издигната

дор Митров близо до бесилката, а през нощта тя­

бесилка. Според спомените на Михаил Буботинов

лото е извадено и погребано в олтара на църквата

денят е вторник, пазарен ден. Левски е облецен с

"Света Петка Самарджийска': Надеждни историч ес­

дрехите, с които е заловен в Къкринекото хан че, и с

ки сведения за това обаче липсват.

--


Важни събития

Делото на Апостола на

свободата Левски проявява качества на изключителен организатор, идеолог и

водач на националното революционно движение. Той успява много точ но да прозре нуждата от добра организация и подготовка, за да има шанс за успех едно въстание . Апостола влага цялата си енергия в о сноваването на комитетска мрежа, която е ядрото на Вътрешната револ юционна организация. Той поразява с изключителната си

всеотдайност на освободителното дело на своя народ и остава вере н на своя революционен дълг до сетния си час.

Но вият път пред национално­ осв ободителното движение

Л

ЕВСКИ Е УБЕДЕН, че българският народ трябва

Върховен управляващ орган е Централният рево­

сам да заяви своето желание за независимост

люционен комитет, а за дейностите по места отгова­

и самос тоятелно държавно управление

и

че това

рят частните революционни комитети . Централният

м оже да ста!iе чрез вътрешна организация и все­

революционен комитет се състои от един председа­

народ но въстание. Едва впоследствие следва да се

тел и един подпредседател, писар , помощник, касиер

търси п одкрепа от външни съюзници. Той всячес­

и седем члена. В устава изрично е споменато, че един

ки се о питва да убеди българската емиграция, че

от тях трябва да е свещеник. Председателят, писарят,

е нужн о центърът на революционната борба да се

техните помощници и касиерът се избират от члено­

п ре не с е в поробените територии. Хората трябва да

вете на комитета , като всички имат равни права .

се

подготвят,

въоръжат и

организират

Във всеки град се предвижда да се организира

предвари­

телн о и това е целта на революционните комитети.

Частен

С тях се полагат основите на нов път на развитие на

и

революционен

освобод и телното дело . Подобна идея вече е назря­

Централния

околните

села

и

комитет,

има

който

структура

комитет. Тези

като

организации

на

тази

на

именно

ла , но и м енно Апостола осъзнава нейното значение

работят пряко за

и запо чва осъществяването й със замаха на наро­

ята . Те са напълно равнопоставени помежду си

ден водач . Броят на частните революционни коми­

и директно свързани с Централния комите~ на

тети, които Левски и съмишлениците му създават,

който се отчитат. Информацията, която те изпра­

наб ро ява повече от

щат на Централния комитет, касае броя на населе­

400.

организиране

обхваща

революци­

ните места в дадения район ; броя и народността на жителите им; броя на юнаците, способни да носят

Вътрешната революционна

оръжие, и вида

о р ганизация (ВРО)

на оръжието, с което разполагат;

наличието на хора

с

качества за

воеводи; налич­

П реди Левски да започне реализирането на сво­

ното количество жито, овес, ечемик , и друга храна;

ята м исия, значението на собствените сили в бор­

броя на конете, воловете, кравите, овцете и другите

бата за освобождение на българите е силно подце­

животни и други сведения .

н ено. Разчита се на подкрепа отвън, в лицето на други

Левски разбира, че за да може да функционира

държави и българската емиграция. Организират се

една такава всеобхватна структура, е нужен контрол .

чети, които действат ограничено и самостоятелно.

Този контрол е поверен на Тайна комитетска поли­

Апостола пръв се обявява за пълна независимост на

ция, която да "нагледва работата на часните комитети,

българското революционно-освободително движе­

и да

ние от външни влияния и за създаване на вътрешна

закона': Връзките между Централния комитет и част­

рев олюционна

ните комитети са поверени на комитетска поща .

организация.

В

проектоустава

на

извършява

наказанията

на

престъпниците

на

орга низацията, наречен "Нареда на работниците за

Революционната организация се подчинява и на

освобождението на българският народ'; са посочени

собствен наказателен закон, в който са предвидени

средствата, които са нужни за извършване на рево­

наказания със смърт за

лю цията : "За извършиованието на таквази ревулуция

ните правила. Подобно наказание грози дори и онзи,

нуж ни съ :

който " непри познай ЦентралнияТЪ Ревулуционеренъ

1.) Урежда ние, 2.)

Пари,

3.) Хора, 4.) Оръжие,

престъпване на определе­

и други бойни потреби:' Документът ясно опре­

Български Комитетъ, и поиска даса упита по своя

деля

глава да подигне бунтъ':

структурата

на

революционната

организация.

....

Проектоуставът на ВРО е дело

на Васил Левски.


--

~-

-

-----

-

- -

-

Васил Левски

"Дела трябват, а не думи:'

Вътрешната революционна организация на прак­

тика подготвя едно бъдещо държавно устройство, залагащо на принципите на централизирана демок­

ратична система . На по-късен етап Апостола залага на

по-голяма децентрализация

на

организацията

и

създава революционни окръзи и окръжни центрове.

Структурата на ВРО разкрива организационния гений на Левски и размаха при реализиране на

замисъла му. Тя продължава да действа и след него­

вото залавяне и обесване и е в основата на съби­ тията, довели до Априлското въстание и повдига­

нето на въпроса за положението на българите в Османската империя.

Законодател на революцията Като гениален организатор Левски съчетава в себе си идеолога и стратега на българското революци­

....

Пи смо н а Ле вски д о Л. К а равелов.

онно-освободително движение. Без съмнение, за всички свои съмишленици той е призваният и приз­

изключително

е да направи народа съпричастен към великото дело

убеден, че революцията няма да успее, без д а се

душевност.

То й

е

опира на "естествената сила на народа '; който, от друга страна, трябва да бъде добре подготвен . Тов а

подценява ролята на емиграцията, превърнала една

идея в свой житейски избор. Апостола прекрасно разбира огромната отговорност, с която се е нагър­

бил. Като човек на дълга той отрича всяка проява на самовластие и недисциплинираност. Съзнавайки

метни знаци на Апостола са регис­

неговата

рин е този , който ще понесе цялата тежест на задава­

за своята свобода . Същевременно обаче Левски не

трирани в България и чужбина .

добре

на свободата . Той осъзнава , че обикновеният бълга­ щите се събития и ще трябва да жертва дом и челяд

.... Най -високият паметник на Левски е в Ловеч ( височина 14 м). Над 1ОО па­

Като истински син на своя народ Левски по з нав а

натият законодател на революцията. Целта на Левски

се превръща

в негова мисия. Апостола обикаля

изстрадалата българска земя и се опитва да събуди духа на патриотизма и чувството за достойнств о в

обикновения български селянин.

Знамето, на което пише "Свята и чиста република"

необходимостта от общи правила, на които да се под­

В тази гениална личност, готова на себеотрицан ие

чинява дейността на организацията, той се заема със

в името на общото дело, се крие един велик държав­

задачата да изработи революционен проектоустав .

ник, за когото целта на борбата е ясно и категоричн о

Верен на своите принципи, Левски споделя замис­

определена : "С една обща революция да се напра ви

лите си със своите най-близки съмишленици. Нещо

коренно преобразувание на сегашната държавна дес­

повече, той изпраща проекта до отделните коми­

потско-тиранска система и да се замени с демо крат­

тети в Българско с молба да направят свои бележки

ска република (народно управление) :' Негови ят идеал

по него . Едва след всичко това, в Букурещ е свикано

е "Свята и чиста република': в която всички хор а ще

Общо събрание, на което да се приеме революцион­

живеят " под едни чисти и свети закони " и " ще бъдат

ният устав. Ето защо може да се твърди, че по същес­ тво този документ

не е

просто един

правилник,

а

цялостна политическа програма .

от Великата френска революция

Цялата

дейност

на

стремление

Апостола в

е

идеологията така : "Време е с един труд да спечел им

посветена

неговия живот

- свобода , равен ­

ство, братство . Сам Апостола определя същината на

Близък до сърцето на народа

едничкото

равноправни във всяко отношение ': Тези идеи са

един своеобразен отзвук на идеалите, провъзгласен и

-

да

на

види

онова , което са търсили и търсят братята французи , т.е . млада Франция, млада Русия и пр . Колко скъп о и

своя народ и своето отечество свободни . Тази мисъл

с какви загуби? Брат брата, син баща, бащата сина да

му дава сили и надежда и в най-тежките мигове на

убива? Сега е време да преварим това зло . Защо да

изпитание. Благодарение на нея той понася всички

водим втора борба?". Революцията трябва да избав и

несгоди и лишения в битието си на революционер .

народа от всяко робство и тирания и от всяка соци ­

За него е важно да види идеала си осъществен, пък

ална несправедливост. Според него единствено демок­

"ако щат го нареди да пасе и патките" после . Тази

ратичното републиканско управление ще даде на

чиста и светла душа не търси и не чака признания и

хората шанса сами да бъдат господари на съдбата си .

облаги, а безкористно заявява : "Аз съм се обещал на

Новата държава ще е "м ноготрайна държава, и з гр а­

отечеството си жертва за освобождението му, а не да

дена по новото зидане'; пише Апостола в едно от пи с­

бъда кой знае какъв:'

мата си до Любен Каравелов .


Борбата е насочена както срещу турската господ­

мата жертва- собственият живот. Тази жертвоготовност

стваща класа, така и против българските чорбаджии,

издига Апостола над обикновените хора и определя не­

които я подкрепят. Самият Левски пише: "Чакаме

говата мисия. Мисия, която той изпълнява последова­

в и да усетите горчивите сълзи на бедния ни народ,

телно и целеустремено, ясно осъзнавайки, че успехът

ко й то е вече в крайно тегло. То не! Вий му пиете още

е възможен само при наличие на добра организация .

к ръвта и го предавате на мръсния мъчител. Решили

Освободителното дело трябва да се подеме от хора­

см е се: или да ви съберем, или да ви поразим:'

та по цялата българска земя. Те със собствени сили

Жадуваната свобода е за всички обикновени хора

трябва не само да извоюват свободата си от "деспотс­

н езависимо от тяхната народност. В идеологията

ко-тиранската система'; но и да изградят една нова

н а Левски няма място за шовинизъм, той осъзнава,

държава със съвършено устройство.

че само така ще може да се постигне справедлива

А постола ясно заявява това в писмо: "Да съсипем, каз­

Последователностrа в организацията и дисциплината на националноосвобо­

вам, гнилата и беззаконна държава, но не хората, не

дителното движение

си стема, която да предотврати бъдещи конфликти.

же ните и децата им. [Стига] само да се покорят на гор­

ните свети закони, [те ще са на] равно с българина:' В съжденията си Левски не се ограничава само

до свободата на собствения си народ, той желае съ щото и на "братята сърби, румънци, черногорци и

Васил Левски вярва, че българският народ може сам да извоюва свободата си. За тази цел е нужна силна и стройна организация, която да осигури

подготовката и изпълнението на освободителната революция . Тази организация трябва да изхожда от

п р :: Привърженик е на задружната борба на всички

народа и да залага на принципа на демократичния

п оробени балкански народи за свобода и е готов да

централизъм. Със своите

подаде ръка " всекиму, който ще пролива кръв с нас

полага основите на нов етап в националноосвобо­

за едно за живот и свобода човешка':

дителната борба. Именно тях той реализира чрез

идеи

революционерът

В душата си Апостола мечтае освободена България

създаването на Вътрешната революционна орга­

да бъде една съвършена държава, в която да има спра­

низация и нейния устав. Той поставя нови цели и

ведл ивост и право за всички. Той е убеден, че един­

изисквания пред всеки патриот, който избира ка­

ственият начин това да

узата на свободата. Поставената цел е висока и за

се осъществи, е чрез една

"свята и чиста република'; и в устава на БРЦК записва:

постиганетой е нужна единност и съгласуваност на

•Ако някой презре и отхвърли предначертаната дър­ жав на система - демократска република - и състави

действията . Всеки член на организацията трябва да

п а рти и

самостоятелните и хаотични революционни прояви

за

деспотско-тиранска

или

конституционна

(мо нарх ична) система, то и такива ще се считат за н еп риятели на отечеството и ще се наказват със смърТ.'

се води от общите интереси . Апостола разбира, че са обречени на неуспех . С дейността си Левски променя и идеологията на

националноосвободителното движение. Времето на

Свободата като най-святата ценност з а всеки човек

малките чети е отминало, нужно е да се организира въстаническа

армия, която да

има здрава организа­

ционна основа. Нужни са способни командири, добро въоръжение и подготовка, за да може тази армия да се

изправи срещу редовната войска на империята . Стратегията на Левски има за цел постигането на

бързи резултати с нанасянето на решителни удари на противника и задържане на инициативата. Въс­

танието трябва да е повсеместно и масово, с ясно

определена fактика и единно RЪКоводс_тво. Осве_н чисто военната подготовка е ну~но и _осигуряване-

. 111. , /"

1•

то на опорни пунк,тов·е, места за укритие на нaceлe-

,;:~ ~тo"_~(lPO~OJ30~~!:~eJ:it! 3~Пa!;,t~:, ~"""" , ..:,;1.

Всичко това свидетелства за гения на Левски като

, 'lv

4 *-·· t

·"1

Клнва-rti на Леес

~е:с 4

. Документът се

съхранява д~ в Националната


- - - - - - - · -. - - - - - - - - - -

-------

-~--~-

---- ----------- -------

Васиn Левски "

-

БЪЛГдРСКИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ (БРЦК)

-

ПЛАНОВЕ И НАДЕЖДИ Организацията

Вътрешната революционна

"Млада България"

организация

в

края на

1869 г. в Букурещ 6ългар"ски

Ядрото на бъдещия БРЦК се оформя

деици

от събралите се около редакцията на

учредяват нова организация на българ­

издавания от Любен Каравелов вест­

емигранти

и

революционни

ското революционно-освободително дви­

ник "Свобода': Сред основателите на

жение

Български Революционен Цен­

организацията е и Васил Левски, който

трален Комитет (БРЦК) . Нейна основна цел

настоява за пренасяне на подготовката

е да пропагандира идеите на българската

на бъдещото въстание в българските

национална революция и да съдейства

земи. Първоначално той не среща под­

за нейната подготовка

крепа и затова се връща в България,

-

-

идейна, полити­

ческа и финансова. Програмата на коми­

където продължава своята дейност по

тета, дело на Любен Каравелов, е публи­

основаване на комитети . По-късно през

кувана на

1870 г. в БРЦК се създават два центъра - външен и вътрешен. Външният е с

1

август

1870

г. в издаваното

в Женева руско емигрантско списание

"На родное дело '; в брошурата "Български

ръководител Любен Каравелов и има

глас" и във вестник "Свобода'; издаван от

задача да развива революционна про­

Любен Каравелов в Букурещ. Принципите

пагандна дейност и да обедини българ­

в нея следват тези на създателя на Пър­

ската емиграция . Той е със седалище в

вата българска легия Георги С. Раковски.

Букурещ. Вътрешният е наречен Бъл­

....

Вестник "Свобода'~ орган на БРЦК. Съхранява

Идеята за създаване на център, който

гарски революционен централен коми­

се в Националната библиотека "Св. св. Кирил и

да ръководи революционната дейност,

тет в Българско или Привременно пра­

Методий'~ София.

възниква през

вителство. Ръководната роля в него е

1868 г., след

като в Белград

е разпусната Втората българска легия, а

поверена на Васил Левски и целта му е

е да осигурят средства за

четите на Хаджи Димитър и Стефан Кара­

да осъществи организацията на въста­

ната дейност, но постъпката им предиз­

джа са разбити.

нието в България.

Първата организация, която претен­

През пролепа на

революцион­

виква силната ответна реакция на влас­

г. в Букурещ

1872

тите. Извършителите са арестувани и в

дира за такава ръководна роля, е "Млада

се провежда Общо събрание на БРЦК.

опита си да дадат гласност на

България'; създадена в началото на

1869 г. в

На него се приема нов устав на орга­

ционните си подбуди, те наивно разкри­

Букурещ и с клонове в други градове като

низацията, изработен от Васил Левски,

ват ключова информация за ВРО. При

Браила. Тази организация не съумява да

чрез който се утвърждава създадената

последвалите арести е заловен и Лев­

обедини около себе си българската еми­

от него Вътрешна революционна орга­

ски, изправен пред съдебна

грация, разтърсва на е от вътрешни раз­

низация. Взето е и решение за подго­

в София, осъден и обесен. Това нанася тежък удар на БРЦК и ВРО. Организаци­

револю­

комисия

ногласия и се проваля като координаци­

товка на всеобщо въстание в българ­

онен център на освободителната борба .

ските земи. Левски се връща в България

ята

Въпреки това тя играе важна роля, тъй

със специално пълномощно, с което е

движване

като до края на съществуването си оказва

определен за главен апостол в Северна

Общо събрание през

подкрепа на Левски за дейността му в

България , Тракия и Македония, и про­

нерите отново се връщат към. формира­

българските земи по създаване на рево­

дължава своята дейност.

нето на чети за организиране на борбата.

люционни комитети.

Повратна точка в историята на БРЦК

продължава да

съществува, но раз­

настъпва

едва

след

1873

второто

г. Революцио­

На третото общо събрание през

1874 г. за

неподчинени­

Централен комитет е избран този в Русе,

ето на Димитър

а за главен апостол е определен Стефан

Общи.

Въпреки

Стамболов. Водеща роля в организацията

изричната забра­

получава и Христо Ботев. Общото събра­

на

ние, свикано през август

е

на

Апостола,

1875

г. в Буку­

той и сподвижни­

рещ, взема решение за подготовката на

ците

ново въстание, но този опит

му

турската

прохода конак.

обират

-

Староза­

в

горското въстание- претърпява неуспе х.

Араба­

В резултат през ноември същата година в

хазна

Целта

им

Гюргево се събира нов Централен коми­ тет, който взема решение за подготовка

~ Фотография от

на мащабно въстание през пролепа на

Букурещ, Румъния.

следващата година. На

Градът приютява ре­

в Копривщица избухва Априлското въс­

дица български еми­ гранти и революцио ­

20

април

1876

г.

тание. То е апогеят на националноосво­

нери. Тук е и седа­

бодителното движение и дейноспа на

лището на БРЦК.

революционните комитети.


Водещи фигури, които имат отношение към каузата за

национално освобождение Малко са хората във времето непосредствено преди и след възкръсването на българската държава, които още от крехка юношеска възраст преследват с такава праволинейност и с такава жар постигането на националния идеал. Не са малко

и тези, които, следвайки пътя на Левски, отдават живота си за свободата, озарени от светостта на неговата личност.

"Всичко е добро, щом е добро эа България!" Стефан Стамболов

(1854-1895)

Стефан Стамболов е роден на ЗО януари

1854 г. в старопрестолния град Велико Търново. Израства в семейство на революционери- баща му е съзаклятник от

Велчовата завера (18З5 г.) и съмишленик на капитан Дядо Никола и оставя дълбока диря в политическия живот на България след Освобождението.

Стамболов завършва Духовната семинария в Одеса и на 2Q-годишна възраст вече е неразривно свързан с националноосвободителното движение

- участ­

ник в БРЦК и организатор на Старозагорското въстание, член на Гюргевския революционен комитет и апостол на Първи окръг в Априлското въстание, деец за изграждане на Българското опълчение. На

25

години той навлиза и в политическия живот, като, без да има нужната възраст, вече е избран за депутат в

Народното събрание и негов председател през

1884-1886

г. Стамболов е първото официално лице в Княжество България,

което подкрепя преврата в Пловдив, довел до осъществяването на Съединението през

1885

г. Участва като доброволец в

Сръбско-българската война, която се води в защита на Съединението. Обявява се против режима на пълномощията, но по-късно, като председател на Народното събрание, организира контрапреврат и връща княз Александър 1 Батенберг на престола. След абдикацията му Стамболов е избран за пръв регент с решаващ глас в управлението на страната през

1886-1887 г. От 20 август 1887 до 19 май 1894 г. е министър-председател на България. През лятото на 1886 г.

основава Народнолибералната партия и е неин несменяем ръководител до смърпа си.

Управлението на Стефан Стамболов се характеризира с активна законодателна дейност за осъществяване на икономическата независимост на България и преодоляване на многопосочната изостаналост на стра­ ната. Задачите, които той си поставя, са защита на българската независимост, стабилизиране на страната, ускоряване на стопанското развитие, укрепване на международния авторитет на България. Приоритетна

е и политиката по националния въпрос, касаеща защитата на териториите с българско население, оста­

нали в пределите на съседни страни . Законовата инициатива е насочена предимно към насърчаване на местното производство и привличане на чужди капитали за регулиране на търговско-икономическите

отношения с други страни. Със закон утвърждава вносни мита на редица стоки, което е пряк стимул за производството им в страната. По този начин поставя началото на държавен протекционизъм в българ­ ската икономика. Във вътрешната политика на страната постига редица преимущества за държавата в

обласпа на Църквата и просветата. Стамболов следва енергично политика за икономическо развитие на

страната, белязана от протекционизма, строгата данъчна политика, промишленото и гражданско строи­ телство. Като цяло неговата активна законодателна дейност е с подчертано протекционистичен характер.

Освен със значимата си политическа кариера Стефан Стамболов остава в българската история и със значително документално наследство- стихове, статии, дневник, кореспонденция ит. н.

Големият български политик и държавник, който твърди, че заради България може да погази и законите, си спечелва много противници. На З юли

1895 г. Стефан Стамболов е жестоко посечен

на улицата от известни

македонаващи наемници и след три дни умира от раните си на 41-годишна възраст. Седемгодишното му управ­

ление превръща България от турска провинция, застрашена да стане руска губерния, в модерна европейска държава. Макар и изключително твърда, държавната му политика води до бурен икономически растеж и подем

на българското образование и култура. Стамболов превръща България в първа регионална сила и гарантира ней­ ното издигане в европейски политически фактор.


Васил Левски МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ Георги С . Раковски

(1 830-1 876) С ин н а М ахмуд

11

---~81 . ВЛиян~е

(1821-1867)

Султан Абдул Аэис

и брат на султа н Абдул

Меджид, той е З2·рия т ту р ск и султа н. Встъ п ­ ва н а п рестола на 25 ю н и 1861 г. Продъл жава

реформите и се стреми да въведе в им п ери­ я та достижен и ята н а модер н ата ци вил из а ция .

Сва л е н е от пр естол а н а ЗО май 1 876 г. и сл ед една седми ца е убит.

---~···· Сь~ат,~и~и

Револ ю ц ио н е р, о р ган изато р, идеол о г и ръ ководител н а нацио налн оосвободи ­ телн ото движе н ие в България. Из п олзва с

О п о~'е нт_!-1

едн акъв ус п ех оръжието и п ерото : п од гот вя

---.~81 У~~:жен~е

и води револю цио нн и съзаклят ия , ч ети ,

---~81 ПоследОвате~и

военна л е гия в Бел град, изда ва вестни ци и сnи са н ия : " Бъл гарска дн евница ~ "Дун авск и л ебед~ " Б ра нител " и др.

---~·· владетел - поданик

Захари Стоянов

(1850-1889)

Атанас Уэунов

(1851-1907)

Водач в А п рил с кото въ ста н ие, той ста ва и негов п ърви историо г ра ф с книгата с и .

След ги белта на Ле вски о главява В РО. Осъде н н а 15 години за тв ор за р евол ю­ ци о нна дей н ост. След Освобожде н ието

"За п иски п о бъл гарските въста н и я ". Захари Стоя н ов ръ ковод и организа ц ия та на Съед и н е н ието н а Княжество Бълга р ия с

е инс п ектор в Мини сте р ството н а

И зточ н а Румелия n рез

народ ното пр ос веще н ие .

1885

г., а пре з

остатъка от живота си е сред вод а ч ите

н а Н арод нол ибералната п артия .

Димитър Общи

Иван Ваэов

(1835-1873)

(1850-1921)

Бъл гарски револ ю ц ио н ер, помо щн ик

Патриархът на българската литература е

н а Л евски . П одтиква н от амби ц ията и

авто р на гра нд иозната . . Еп опея на забраве­

авантюризма си, той н е сп азва о р гани­

ните'~ в която възnява героите от българс ко­

Али Са иб паша

то н ацио налноосвобод ителн о движе н ие . Остава в истори ята н а българската литера ­ тура със своите стихотворе н ия , разкази,

повести и най-вече със своя е п оха л е н рома н " П од игото~

(7-7) Шакирбей

(?-?)

П редседател н а Държав н ия съвет в Осма н ската и м п е рия и н а И звъ н ред­

зацио н ната дисци пли н а, както се изискв а

от устава н аВРО . През

1872

г. ор га н изира

обир на орханийската хаз н а в прохода Арабаконак, за да ф инанс и р а н а ци онал ­ н оосвободител ното дв иже н ие . За л ове н

н ата сл ед стве н а комисия , заседава щ а

е след п реда тел ст во и о съде н н а

Ма йор от ген ерал ни я щаб

в Софи я, коя то осъжда Ва с ил Л евск и

смърт п рез

н а ту р ските войски и ч л е н на

на смърт.

18f 3 г.

Извънред н ата ком и сия.

Личности те в сивите карета са пр едставе н и в таз и гл ава .

Яростният враг на Българското национално­

освободително движение Мидхад паша

(1822-1883)

Роден на 18 октомври 1822 г. като син на кадия, Ахмед Шефик Мидхад пс:~ша е изявен османски дl:>ржа !З.ен и политически деец. През 1860 г. той е обя.вен за везир и паша и му е'поверено управлениетона Нишкия еялет. РефорNiит~ 'му"там са толкова успешни, че султан Абдул Азис го упълномощава да подгот ви програма з~ nрилагането им в цялата Им n ерия. През 1864 г. Мидхад паша е назначен за валия на Дунавския вилает , с център Русе _ Като .еДин от инициаrорите за npиeмa f-l e на закона за вилаетите, полага голем и усилия за разгръщане на търгов и ята, занаятите и зем~деЛи.ето във вилаета_ В същ ото време се п ро­

явява и като яростен враг на българското национаЛноосвобод ително движенИ е. Той добре познава б1;Л гарското население и се стреми с всички сили и средства да му наложи ислямската рели г ия . Неговата поли тика за асимилиране на българския

народ чре з създаване на българо-турски' уч и лища, в които обучението да се води на турски .език, изиграва своята роля за

ислямизацията му_ Постепенно в ръцете му . се съсредоточава все повече власт. През 1868 г_ Мидхад паша ·е издигнат за nред­ седател на Държавния съвет_ Той използва тази власт, като се nроявява с особена жестокост при смазването на четническото

движение в България_ На ЗО май 1876 г_ в Царигра,[\ ръководи държавния nреврат и детронира султан Абдул Азис. За султан е провъзгласен Мурад V (1876 г.), но поради зДрав<кловни nричини (умствено заболяване) през месецавгуст същата година е заменен от своя брат Абдул Хам ид ll_ · ..•. ·· · ·· .. , , .·'. · . . "'' ''ш: М идхад паща ·прекарва известно време в чужбина, а nрез 1878 г. е в1фнат к<по губернатор на' СИ РJ11.Я • а след това и на Измир _ През мсзй 1.879 г_ султан Абдул Хамидll нарежда М111дхад паша да бъ,сtеарестуван, а мал ко по- късно е осъден на смърт за убийството на ··ъулта н Абдул Азис. След намесата на бр итанското прёiвvпе:л ство присъдата му е : зам~нена с изгна н ие. Изпратен е на вечно заточение в Таиф (Хиджаз),. но на 8 май 188З г. поли ч ното н ареждане на султа н Абдул Хамиде убит.


Лидерът на емиграцията, който е председател на Българския революционен централен комитет (БРЦК) Любен Каравелов

(1834-1879)

Поредната организация в българското националноосвободително движение в края на 60-те и началото на 70-те години се създава с решаващото участие на водача на емиграцията Любен Каравелов. Фолклорист, писател, журналист, публицист, битоописател на своя народ, лексикограф, обществе­ ник, той се издига сред съвременниците си благодарение на своя интелект, широка обща култура и способности. След Раковски той е всепризнат водач на емиграцията."Ние трябва да бъдем синове на сегашното време"- зове Каравелов от страниците на своите вестници "Свобода" и "Независимост'; които разпалват у българите желанието за национално освобождение. Революционерът става председател на Българския революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ. Каравелов е роден

на

ноември 18З4 г. в заможно бегликчийско семейство в Копривщица . След завършване на пловдивското епархийско

7

училище отива в Русия и вместо да постъпи във военно училище, се записва в Московския университет. Там по време на десетгодишния си престой той получава солидни познания и създава полезни контакти. Попада под идейните влияния на

руските революционери демократи Чернишевски, Добролюбов, Херцен, както и на руски славянофили, като сътрудни­ чи на техните вестници. През

1867 г.

Каравелов е изпратен в Белград като кореспондент на в. 'Тол ос" и там се свързва

със сръбската либерална организация "Омладина". Може би тогава той се замисля за взаимни българо-сръбски действия срещу общия враг.

1

Революционерът смята, че националното освобождение ще се постигне чрез организиране на всички бъл­ гари и предварителна подготовка на въоръжено въстание. По този въпрос имат еднакви разбирания с Васил Левски. Благодарение на това, след създаването на БРЦК в Букурещ, Левски създава в България ВРО. Дружбата между двамата велики българи е особено творческа и продуктивна, въпреки че често имат и разногласия . Особено силни са те по отношение на съпричастността на Димитър Общи към делото и на организирането на революционната дейност в българските земи. Левски дори понякога е рязък, предупреждавайки Каравелов да не се бърка в делата му.

Като журналист и публицист от страниците на вестниците си Каравелов разпространява радикалните идеи на БРЦК. Участва в утвърждаването на българския книжовен език и е един от създателите на журналистика и публицис­ тика от нов тип в България. Задачата на журналистиката, според него, е да формира културата и да утвърди морала,

защото само моралният човек може да бъде свободен. Бележитият българин умира на 21 януари 1879 г. в Русе от туберкулоза. В Каравеловите думи звучи духът на епохата : "Нашата свобода е в нас самите:'

-

.

·:;

:

-

Англичанката,, която се възхищава '~от Делата "на Левски Мерсия Макдермо!

(1 . ~27-)

Мерсия Макдермат е известна британска писателка, чуждестранен члё,н наБАН~т 1~87 г. и "доктор хонори'С: кауЗа" на Софийския университет "Св . Климент Охридски" от

2007 г. ·

.

Родена е nрез 1927 r. в СЕ:~мей'ството на хирург и учителка. През 1948 г. завършва Руска филология ,!3 Оксфордския университет. През 1947 г. Мерсия за пръв път. гостува в България, а по време на второто й посещение през 1948,r. се запознава с Александър Макдермот, за когото се омъжва веднага с1l'ед прибирането им вАнглия . През 1952 г. се ражда дъщеря им Александра Макдермот, понастоящем доктор по атомна физика . · · · · В продължение на 20 години Макдермат работи като преподавателю:t по ,анпiийски език в (;:офийската гимназия за изучаване на чужди езици. Преподава "История на Вьзраждането" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в университета в Благоевград. До 1989 г. води

курс по "Н~ционалноосвободителното движение в Македония" към Историческия факултет на Софийския университет. Тя активно участва и в обществения живот на страната ни, като пише статии в научни списания и в други периодични издания. През 1962 г. Мерсия МакдермЪт пише първата книга на английски език поо.бща' истЬрия на България, която обхваща събитията в периода

1З92-1885 г. Дълги години писателката е председателка на английско-българско дJ:>уже~тво със седалище в Лондон. Вторатай и най-известна книга, свързана с Бълга'рия,е "Апостолът на свободата;; пос~етена на живота и делото на Васил Левски. Книгата е преведена на български от Иван Градинаров през J.970 r. и е преиздавана нексiл!<ократно. През 1978 г: излиза изследването uза Гоце Делчев "Свобода или смърт'; с което тя става доктор на историческите науки. Следва трудът

u за Яне Сандански "За сво,бода и съвършенство".

В края на ХХ в. Мерсия Макдерм.отиздава "Български народни обичаи': в кО'ято обяснява популярно религиозни, семейно-битови, трудови и други празници и ритуали, включителн() народни муз11кални инструменти, вярвания и суеверия .

Заради популяризирането Живота и Делото на Васил Левски по света от 1966 г. Мерсия Макдермст е почетен гражданин на Карлово. - орден "Св. св. Кирил и Методий'~ орден "Стара планина'~ ОрДена на розата. . "' ., ··· .···· . .. ... ... .·.•·

За активната . си дейност и приносът,. й към българската. култура тя е удо:стоена с най-високите държавни отличия

Своята признателност и поклон Пред България Мерсия Макдермот· изразява с посвещението си в книгата "Апостолът на свободата": "На българския народ, ,който мидаде,повече, ,отко~кото мога да му се отблагiдар~': ·


-

-

Ва сия Левски Гениалният поет революционер, който оплаква

заrубата на Апостола Христо Ботев

(1848-1876)

Сред борците за национално освобождение с особена сила блести името на Христо Ботев, който остава в историята със силата на своя дух и с жертвоготовността си в името на родината . Поет, nублицист, nисател и журналист, човек на действието

и борбата за свободна България.

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер в семейството на учителя и книжовника Ботьо Петков. Първоначално учи в родния си град, ало-кЪсно заминава за Русия, за да nродължи образованието си в Одеската мъжка гимназия.

Сред своите nрияТели и съвременници Ботев се откроява с широката си обща култура 'и висока теоретична nодготовка.

Малко българи nрез бО;]'е години на XIX в. nознават nроизведенията на Прудон, Сен Симон, Шарл Фурие, Бакунин. Подобно на Каравелов, и Ботёв,приема революционния демократизъм на Белински, Добролюбов и Чернишевски. Всичко това, заедно с

огнения му rемnе~амент,;го;nрави всеnризнат лидер сред емигрантите в Румъния. Ботев обаче влиза в остър конфликт с Каравелов. Пр'ичините за то.зИ ко,нфлИКт са както междуличностни, така~и идеологически. Началото му се nоставя със смъртта на Левски и настъ­ nилото объркване среДреволюционната организация: Вследстви~ на това у Каравелов се наблюдава коренна nромяна: той се заема

· nо-скоро с nросветителска дейност и сякаш изоставя собствения си nризив "свободата не ще Екзарх, иска Караджата': Това става nричина .за nодигравки и дори е наричан "nредател" и "родоотстъnник': Ботев от своя страна е nривърженик на действието и въоръжената борба . обидите, които си разменят двамата велики дейци на свободата, разтърсват революционното движение. Двамата се nомиряват едва nред лицето на смъртта - на борда на кораба "Радецки'; когато Ботев ;Заминава на сигурна смърт със своята дружина.

.

Ботев смята; че революЦионните действия са единсл:jеното средство за освобождението на България. Както е безкомnромисно съдържанието на Ботевата свобода, така категорични са и вижданията му към народа, който трябва да даде дори живота си, за да я заслужи. В Букурещ nрез

1868

г. се заnознава с Васил Левски и двамата nрекарват зимата на

1868-1869

г. в една заnустяла мелница край града. Оттогава датират и

стихотворенията му ;,~а·йдути" и "На прощаване': През юни 1871 г. заnочва да издава в. "Дума на българските емигранти'; на чиито страници той дава израз на революционните си идеи.

В творчеството и в живота си Ботев не nроя~;~ява малодушие, не nрави комnромис, а се ръководи единствено от демокрацията, хуманизма и nрогреса .

През май 1876 г., след новината. за вдигането на АnриЛското въстание, Ботев се заема с организиране на чета и става неин войвода. От Гюргево се качва с час.т от четата на кораба " Радецки'; акостира nри КозЛоДуй и се отnравя към Балкана, минавайки nрез десетина села . Много маЛко българи обаче се nр и ­ ёъедИняват към чепП.щИте, въnреки nредварителните очаквания . Четата води няколко сражения с nреследващите я османски nотери. На 2 юни (20 май стар

стил) 18.76 г. е nосл~днИЯt тежък бой в nодножието на връх Околчица във Врачанския балкан. Привечер, след сражението, куршум nронизва Ботев. Та ка

завършва животът на ·един от най- великите български революционери .

Либерална идея и политическа реалност Д-р Васил Радославов

(1854-1929)

Д-р Васил Христов Радославов е роден на

15 юли 1854 г. в Ловеч . Завършва Аnриловската гимназия през 1872 г. и започва работа като учител . По това 1882 г. с докторат.

време става член на Ловешкия революционен комитет. След Освобождението учи nраво във Виена и Хайделберг и завършва nрез

Като студент е избран за деnутат във Второто обикновено народно събрание. Навлиза в nолитиката като носител на новите nрогресивни либерални идеи и се nроявява като сnособен и темnераментен оратор. През 1884 г. става министър на nравосъдието . Той е един от "строител и­ те на Съвременна България" и създател на модерна съдебна система и съвременно съдоnроизводство . Като министър на nравосъдието след Съединението (6 сеnтември 1885 г.) със своя заnовед въвежда законите на Княжеството (15 декември 1885 г.), като по този начин nрави съедине­ нието му с Източна Румелия необратимо. След абдикацията на княз Александър е избран за министър-nредседател и до днес остава най-младият nремиер на България . Ръководи стра­ ната в най-тежките моменти, когато съществуванетой виси на косъм . Преди да навърши

40 години,

народът го нарича Дядо Радославов като израз

на уважение и nризнателност към неговия интелект, сnособности и всеотдайно служене на отечеството. Убеден и твърд либерал, Васил Радославов защитава идеите на демокрацията и конституционализма . Приема монархизма като гаранция за независимостта и сигурността на България, но е nротив разширяването на nравомощията на монарха . Безусловно nодкреnя зле nодготвената

Балканска война като крачка към националното обединение. За втори nът след

27

години става министър-nредседател на България в много тежък nериод -след неусnешните Балкански войни . В сложната

nолитическа обстановка води разумна nолитика, съобразена с интересите на България . Негово откритие е въоръженият неутралитет на България . В

условията на войната води много интелигентна, ловка и разумна nолитика, която nринуждава нашите съседи да ни наnаднат nърви и така България става жертва на агресия от тяхна страна. За съжаление това обстоятелство не се изnолзва усnешно nри сключването на Ньойския договор.

По време на Първата световна война Васил Радославов е nодложен на натиск в nарламента за забрана на nартийните вестници на фронта, но отхвърля натиска с аргумента, че войниците са български граждани в униформи и не могат да се ограничават техните граждански свободи. Като nолитик единствен той изnраща в изгнание nървите двама владетели - княз Александър и цар Фердинанд 1. След неусnешния за България край на войната Васил Радославов заминава в доброволно изгнание и живее в Германия като свободен граЖда­ нин и nенсионер. Амнистиран е със закон на 29 юни 1929 г. Умира на 21 октомври 1929 г. в Берлин и nоследните му думи са: "Кажете на моите близки и на всички nриятели, че умирам с nесен за България на уста :'


Цената на независимостта и наследството, което

Апостола на свободата ни завещава Като най-святото благо за един народ свободата винаги се заплаща на

висока цена. Затова на знамето на въстаниците през

1876 г.

е записано като

заклинание "Свобода или смърт!". Още Паисий в зората на Българското

възраждане оглася националния идеал: "Българите да живеят свободни в свободен свят!". Този идеал е подет от всички български революционери, които посвещават живота и дейността си в името на родината. Свободата, към която повежда Левски

с

ъс съзДАВАНЕТО НА БРЦК започват да се тър­

Стамболов, се взема решение за организиране на все­

сят нови пътища за политическото щ:вобожде­

общо народно въстание през следващата пролет и в

ние на България. Дори и след смъртта на Апостола

най-общ план са очертани тактиката и стратегията на

създадената от него Вътрешна революционна орга­

бъдещото въстание. Използвайки натрупания от лятото на

низация продължава своята дейност. През август

1875

г. БРЦК взема решение за всена­

комитетът определя четири

1875

г. опит,

революционни окръга,

родно въстание с център Стара Загора. Планът е въс­

разположени главно в районите с най-развита коми­

танието да се вдигне предимно в Източна България,

тетска мрежа от времето на Васил Левски и ВРО.

където в голяма степен са запазени революционните

За

първи

революционен

обхваща

е

определен

Търновският,

( апостоли) са избрани Стефан Стамболов, Никола

България, Габровския

Обретенов, Панайот Волов и др., които трябва да

Стамболов поема ръководството като главен апостол,

водят подготовката в революционните центрове. За

а негови помощници са Христо Караминков-Буните и

съжаление начинанието, планирано за

Георги Измирлиев-Македенчето като военен инструктор.

16 септември,

който

окръг

комитети от времето на Левски. За ръководители

Централна

и Севпиевекия

Северна

край. Стефан

се проваля поради твърде малкия брой въстаници,

Сливенският окръг включва районите на Сливенско,

които се събират. Осъзнавайки обречеността му, чет­

Ямболско и Котленския Балкан . Ръководството тук

ниците се разпръскват, като част от тях се укриват,

е поверено на Илариан Драгостинов, с помощници

а други бягат в чужбина. След разгрома на въстани­

Георги Обретенов (военен инструктор) и Стоил войвода.

....

Панайот Волов е организатор

и ръководител на Гюргевския революционен комитет. Той е един

ето революционните дейци се събират в румънския

Врачанският

град Гюргево, за да създадат нов център на освобо­

Северозападна

дителното движение. Гюргевският комитет, в със­

Македония . За главен апостол тук е определен Стоян

Оборище, близо до гр. Панагюрище,

15-17 души, е учре­ 11 ноември 1875 г.

Заимов, с помощници Никола Обретенов и Никола

и взема дейно участие в него.

тав

ден на

Сред

са

основателите

Стефан

Георги

му

революционен

окръг

България,

от

част

обхваща

Софийско

и

Славков (военен инструктор). Четвърти

-

Пловдивски революционен окръг

-

с

Стамболов,

център Панагюрище, се ръководи от Панайот Волов,

Обретенов,

с помощник Георги Бенковски . По-късно за помощ­

Никола Обретенов, Стоян

ник-апостоли са привлечени Захари Стоянов и Георги

Заимов, Панайот Волов,

Икономов.

Георги

Измирлиев,

Замислено е създаването и на пети революцио­

Георги

Бенковски,

нен окръг, в който да влязат Софийско и Македония.

Илариан Драгостинов и

Идеята обаче не се осъществява и функциите му

др. На заседания на коми­

поема Врачанският комитет.

тета от

15 до 25 декември

Сред населението в българските земи, а и сред

същата година, под пред­

емиграцията,

седателството на Стефан

дата от въоръжено въстание. Част от хората посре­

има разногласия

по въпроса за

нуж­

щат с апатия или недоверие опитите на емиграцията

~ Георги Бенковски застава начело на въстанието в

Панагюрище.

да предизвика революционни бунтове в страната. Може би това е една от причините въстанието да не се реализира с очаквания размах .

от инициаторите за свикването

на Общо събрание на комитетите от Четвърти окръг в местността


-

Васиn Левски

11

Ще имаме едно знаме, на което ще пише СВЯТА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА:'

Априлското въстание

Другите окръзи също се вдигат на оръжие. Вестта за

-

героизмът на един изстрадал народ На 14 април 1876 г. в местността Оборище се свиква събрание на представителите на Частните революци­

въстанието достига до Горна Оряховица на

25 април.

В Търновския революционен окръг е сформиран а голяма чета от около

200

души, предвождана от поп

Харитон и Бачо Киро . Тя се укрепява в Дряновс кия

онни комитети от Панагюрския революционен окръг.

манастир и води тежки боеве с многочислена редовна

Георги Бенковски е натоварен със специални правомо­

турска армия от

щия да ръководи въстаническите действия и получава

29 април до 7 май .

Българската емиграция също се включва в бой ­

извънредно пълномощно. Взето е решение, ако властите

ните действия и във Врачански революционен окръг

разкрият подготовката

от Румъния преминава четата от близо 200 човека,

и

започнат арести, въстанието

да се вдигне преди насрочената дата. Прието е и специ­

оглавена от Христо Ботев. Преоблечени като гра ­

ално възвание към българския народ, което гласи : "Братя

динари, на

Българи, Дойде краят на зверската тирания, която от пет

кораба "Радецки" да спре на българския бряг близо

века насам търпим под османска насилническа

до Козлодуй. Те очакват силна подкрепа от местното

власт.

17

май четниците заставят капитана на

Всеки от нас очакваше това с нетърпение. Настъпва денят

население, но надеждите им са напразни. След тежки

на народното въстание на всички българи в България,

сражения четата е разбита при връх Околчица, където

Тракия и Македония:'

е убит воеводата Христо Ботев .

Предателство разкрива плановете за бунта пред тур­ ските власти и на

20 април в Копривщица са изпра­

Турската армия потушава въстанието с небивала жестокост. Военните действия са насочени не само

на

към въстаническите групи, но и срещу цялото българ­

местния революционен комитет - Тодор Каблешков .

ско население. Избити са хиляди мъже, жени и деца,

Революционерите в града се вдигат на оръжие и бързо

а други са хвърлени в затворите. Селищата са опожа­

овладяват конака. Следвайки решенията, приети на

рени . Из въстаналите райони дълго след потушава­

тени

заптиета,

които

да

арестуват

ръководителя

събранието в Оборище, Каблешков обявява начало на

нетона въстанието продължават да безчинстват групи

въстанието и изпраща до комитета в Панагюрище зна­

от башибозуци .

менитото "Кърваво писмо": "Братя, сега, когато ви пиша

Според свидетелствата на Захари Стоянов при вида

това писмо, знамето се развява пред конака, пушките

на пожарите в Батак Георги Бенковски извиква:"Моята

гърмят, придружени от гърма на черковните камбани,

цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отвори х

и юнаците се целуват един други по улиците! Ако вие,

такава люта рана , която никога няма да заздравей! ':

братя, сте били истински патриоти и апостоли на сво­

Светът разбира за положението на българите в гра­

бодата, то последвайте нашия пример:' След подадения

ниците на Османската империя. Чужди мисионер и,

сигнал въстават центърът на окръга

- град Панагюрище,

дипломати и посланици описват зверствата над мест­

начело с Георги Бенковски, град Клисура и околните

ното население и на дневен ред на европейската

села и редица селища на юг от гр . Пазарджик и на севе­

политическа сцена се поставя Българският въпрос.

от ръководителите на Априлското

роизток от гр. Пловдив. На

22 април тържествено се

Световното обществено мнение и видни представ и­

въстание, който е автор е на т.нар .

освещава знамето на въстаниците, изработено от Райна

тели на интелигенцията, като Лев Толстой и Виктор

"Къ рваво писмо'~ в което пише

Попгеоргиева

Юго, се обявяват в защита на българския народ.

.... Тодор Лулчев Каблешков е един

за обявеното на 20 април 1 87б г. въстание .

- Райна Княгиня . Срещу десетина хиляди въстаници се изправя сила от около 80 ООО башибозуци и 1О ООО редовна турска армия, която разполага и с арти­ лерия. Първите тежки сражения са на 22 април. Първи са разбити въстаническите сили при с. Стрелча . На 26

чрез него се осъществява идеята на Левски българският

април е опожарена Клисура, след четири дни самоот­

след себе си, той завещава подготовката на въоръженото

вержена съпротива, на ЗО април пада и Панагюрище.

въстание. Тази борба води до събитията, позволили да се

Копривщица е спасена от разграбване с цената на голям

изпълни лелеяната от векове мечта за свободна България .

Така макар и самото въстание да завършва с неуспех,

народ сам да постави проблема за своето освобожден ие. На революционните комитети, които Апостола оставя

откуп. На 1 май са разбити въстаниците в укрепения

Резултатът от повдигането на Източния въпрос и

пункт на връх Еледжик и при с. Петрич (югоизточно от

новата Сръбско-турска война, започнала през юн и

Ихтиман). В Перущица въстаниците и част от местното

1876 г., налагат намесата

население са обградени в черквата, която башибозу­

ври същата година в Цариград се свиква посланичес ка

на Великите сили. През декем­

ците подпалват. Най-тежък удар понася Батак, където на

конференция. Сред разискваните теми е и съдбата на

2 май 3 ООО души са посечени или изгорени живи. Град Брацигово се предава на 6 май.

българския народ в пределите на Османската импе­ рия . Решенията на конференцията предвиждат съз­

даването на две автономни български области в пре­ делите на империята. Източна, със столица Търново , ~ Райна Попгеоргиева Футекова, по-известна като Райна Княгиня, е българска учителка, ушила главното въстаническо знаме на Панагюр ски революционен окръг за Априлското въстание. В деня на обявяването на въстанието тя го ра звява редом с Бенковски.

и Западна, със столица София, които да включват земите, влизащи в територията на Българската екзар­ хия . Турция не приема тези решения и това отваря

вратите пред Русия да пристъпи към военни действия .


защитата на Съединението в последвалата Сръбско­ българска война, известна като " войната на капита­ ните срещу генералите':

Другото значимо събитие в новата българска исто­ рия , което позволява на България да заеме полагащо­

то й се място на европейската политическа сцена, е обявяването на пълната независимост от Османската

империя на

22 септември 1908 г. То е резултат от бър­

зото развитие на българското общество в началото на ХХ в. и кризата в Османската империя, причинена от

Младотурската революция .

Независимостта е провъзгласена с манифест в църк­ вата "Св. Четиридесет мъченици " в Търново, а княз Фердинанд приема титлата цар. Министър-председа­ телят Александър Малинов прочита след това мани ­

феста на хълма Царевец. Събитието получава широк

обществен отзвук. Личният секретар на Фердинанд го

осведомява за настроенията в столицата с шифрова­ на телеграма: " Ентусиазмът в целия град е неописуем . Всички улици и площади са задръстени от тълпи на­

род, който взаимно се поздравява с "Честито Царство!"

-

~ Църк вата "Св . Ч ет и ридес ет мъче ­

Волята за независимост

ни ци " въ в В елико Тъ р н ово. Ту к на

черта на българската следосвобож­

22

се птем ври

1908

г. е об яв е на

Не зависимостта н а Българи я, а к ня з

Фе рди н а нд при ема титлата цар.

модерната

да се съобрази с решенията на Великите сили, на

24

(12 април стар стил) 1877 г. в Кишинев руският

на Турция .

В манифеста се казва: "цели тридесет години, Бъл ­ народните дейци за своята свобода и въодушевяван

Като резултат от отказа на Османската империя

император Александър

на . Никога столицата не е бивала в такъв възторг:' гарският Народ, непоколебимо верен към паметта на

денска идентичност

април

и вика "Ура!"... Всички магазини са окичени със знаме­

11 с манифест обявява война

Силата на Българското опълчение играе

ключова роля в защитата на прохода Шипка на

от техните завети, неуморно работи за уреждането на

хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръковод­ ство и онова на о ' Бозе печившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в се­ мейството на цивилизованите народи:'

и

С този акт, ЗО години след Берлинския договор, Бъл­

11 август 1877 г. Въпреки привидното си предимство

гария заема мястото, коетой се полага сред независи­

9, 10

турската армия претърпява неуспех в опита си да за­

държи руските войски на север от Стара планина . На

4 януари 1878 г. (23 декември 1877 г. стар

стил) руската

армия влиза в София и се насочва към Пловдив. След­ ват успешни военни действия в Южна България . Прев­ земането на Одрин принуждава Турция да иска при­

мите европейски държави. Това действие завършва дългия път на нейното възраждане и осъществява мечтите на Левски и на всички революционери бълга­ рите да имат свободна и независима държава.

мирие. На 31 януари (19 януари стар стил) е подписан

"Ако спечеля, печели цял народ,

протокол за " предварителни основания на мира меж­

ако изгубя, губя само мене си."

ду Русия и Турция ': Датата , която остава завинаги в ис­ торията на България като осъществяване на национал ­

С идеите и делото си Левски записва името си

ния идеал, е 3 март (19 февруари стар стил) 1878 г., когато

със златни букви в пантеона на българските герои .

в Сан Стефано се подписва предварителен мирен до­

Свободна и незав и сима България съществува именно

говор между воюващите страни . Според клаузите му

благодарение на саможертвата на революционерите,

българската държава се възстановява като автономно

оставили дом и семейство и посветили се на каузата

княжество, в чиито граници влизат Северна България

на свободата . Това е причината един дякон да зах­

(без Северна Добруджа, която преминава към Румъ­

върли расото и да х ване оръжието, а един революци­

ния), Тракия (без района на Гюмюрджинско) и Одрин­

онер да признае : "Мила ми Ве нето! После отечеството

ско и Македония (без Солунско и Халкидическия полу­

най-много съм обичал тебе! ':

остров). Този договор е посрещнат с въодушевление

Целият живот на Васил Левски и всичко, сътворено

от целия български народ . България е свободна след

от него, излъчва самочувствието на човек, роден от

петвековно робство .

народ, който не заслужава да бъде роб. Той успява да

На

1

юни е подписан Берлинският договор, с кой­

то се определя окончателният статут на българската

внуши това самочувствие на народа си и на неговите

водачи по пътя към свободата.

държава. Санстефанска България е разпокъсана, като

Апостола завещава не само идеята на свободата,

в Северна България се формира васалното на Турция

но и идеята за едно демократично държавно устройс­

Княжество България. В териториите на юг от Стара пла­

тво, което да позволи на българския народ да изгради

нина се създава автономната област Източна Румелия,

модерно и прогресивно общество .

а големи области, населени с българи, в Тракия и Ма­ кедония остават под прякото управление на султана .

Свободна България не е независима. Неосъщест­

Със залавянето и обесването му османската власт се надява да сломи съпротивителния дух на българите, но всъщност създава една легенда . Мястото на обесва­

вен остава идеалът на Левски за демократично ре­

нето му, където днес се издига паметникът на Левски,

публиканско управление, както и идеалът за наци­

става символ на борбата за свобода . Всяка година на

онално обединение. Делото на Съединението

на

19 февруари българският народ с признателност се

~ С ни м ка на ца р Фердинанд и

Княжество България и Източна Румелия на

септем­

покланя пред неговата памет. Докато съществува сво­

п рав ителството при об явяв а не на

ври 1885 г. е изцяло българско. Българският народ

бодна и независима България, ще бъдат живи и идеите

Н езав исимостта.

разчита единствено на собствените си сили и при

на Апостола на българската свобода .

6


----~

----~- ~--

-

-- ---

-

-

-- --- -------- --

--

----

-

--

-

- - - - - - - - --- -

----

Васиn Левски

Ле вски в изкуството Вазов обезсмъртява образа на Левски в разказите

"А п остола в премеждие': "Чистият път'; "Из кривините': а одата "Левски" поставя в началото н а цикъла "Епопея

С какво Левски предизвиква българс­ кото съзнание дн ес? На какво може да научи достойните българи, за да бъдат равноправни членове в ЕС?

н а заб равените'~ В повестта "Немили-недраги " е изгра­

Левски създава една идеология, която прави въз­

ден най-синтезираният и най-точен словесен портрет н а

можна трансформацията на българския народ в нация .

Дякона: "Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи

Неговият път чертае изпълнението н а една свята

сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице

мисия, а делото му я увенчава с безсмъртие. От поко­

обло, околчесто и из пито от непрестанна мисъл и бдение,

ле ние на поколение идеалите, проповядвани от Апос­

но което се оживяваше от една постоянна и естествена ве­

тола, се помнят и са част от н ациона лното осъзнаване

селоСТ:' За Апостола пишат Дамян Дамянов, Станка Пенче­

на всеки българин.

ва , Младен Исаев, Георги Струмски, Никола Фурнаджиев и

Чрез подвига на делото си Левски изли за извън рам­

м ного други . Негови биографии създават Захари Стоянов,

ките на своето време и извън грани ците на България .

Стоя н Заимов, Иван Унджиев. Безсмъртна остава и Ботева­

Жертвайки се, за да осъществи мисията на своя живот,

та елегия "Обесването на Васил Левски '~

той завещава високи морални ценности и любов към

През

1971 г. и злиза българският сериал "Демонът

на империята'; описващ драматичната борба на неу­ ловимия демон на турската империя

родината, които трябва да бъдат отправна точка и за идните поколения.

- Васил Левски .

С приемането си в Европейския съюз България става

Създадени са и множество документални филми като

част от европейската общност, унифицирайки се с нея,

" Песните на Апостола", "Гробът на Левски'~ "Забравени­

но и запазвайки своята идентичност като нация . След­

те пътища на Апостола".

вайки заветите на Апостола, ние сме длъжни да сторим

Картините на

Георги Данчов-Зографина,

Никола

всичко по силите си, за да бъде България "свята и чис­

Кожухаров, Петър Вълчев, Борис Ангелушев, Калина

та" република и достойно да заеме подобаващото й се

Тасева, Жечко Попов, Васил Стоилов, Дечко Тодоров и

място в европейското семейство.

м ного други пресъздават образа на Левски в някои от · ~ '~­ най-на прегнатите моменти от живота му: "Залавянето

си

на Левски", "Левски пред съда'~ "Обесването на Лев-

"Да бъдем равни с другите европейски народи зави­

o-r нашите собствени задружни сили:' През януари

ски". Всеки щрих в тези картини е нанесен със замах,

2007 г. Васил Левски е обявен за най­ велИкия българин с гласовете на близо 59 хиляди

и здаващ патриотизъм и дълбок проклон пред памепа

българи, участвали в изследване на Българс ка та

на Апостола на свободата .

на ц ионална

телевизия.

....

Църквата "Св. П етка Самард ж ийс­

ка '; в ц е нтъ ра н а София , къде то се

предпол а га, че е погребан Васил Л евски.


95 Васил Левски  

100 личности 95: Васил Левски