Page 1


Седмично издание ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИН И ХЕЛ АС ООД

(De

AGOSТINI

HELLAS SRL)

СТРАНА НА ПРОИЗ ХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистес ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу

МЕ НИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджи ния Кутрубас АДР ЕС: Вулягменис

(Vou li agme пis

44-46, 166 7З

44-46, 166

Атина

7З Atheпs)

МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪРНА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса ПРОИ ЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

Алфред Нобел

Брой

39

Каролина П улиду МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИС ТИКА И ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрие Паскал идис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антонис Люмис СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГдРСКИ ЕЗИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GJGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

Животът на изобретателя на динамита

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВА Н Е:

Съдбата на едно семейство изобретатели

HAIDEMENOS S.A.

ДИРЕКТОР НА ПЕЧ АТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Първите стъпки на бъдещия индустриалец

© 2008 De AGOSТINI Hellas

Откриването на нитроглицерина

©

Преодоляване на трудностите

200З К.К.

De AGOSТINI JAPAN

JSSN: 179 1-4256

Слава и самота Снимки:

Години на страдание

Uniphoto Press, De Agostini Picture Library

Цена на броевете:

Желание за развитие

Цена на първия брой:

1,50 лв.

Це на на втория брой и на всички следващи броеве: З,50 лв.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

Всички текстове са защитени с авторски права. Забране но е възпроизвеждането , сканиране то, преда ването или

Страданията на изобретателя, който учредява

изпол зва нето на ма териалите с търговска ц е л под каквато и да

е форма без писменото съгласие на редактора.

Нобеловата награда 1

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Приятелите на самотния милионер

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

"Търговецът на смърт" и неговото послание

към бъдещите поколения

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и

уведомявайте продавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве. За всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на предишни броеве,

потърсете ни на телефон

(02 489 95 53) или ни изпратете e-mail на адрес iпfo@t!Jeagostiпi.bg . Обслужване на клиенти: понеделник- петък, 10:00- 15:00 ч .

За да поnучите стари броеве по пощата, първо се обадете на теnефон

(02) 489 95 53,

спедкоето преведете необходимата сума по сметка:

·~а,лолу"ите п о-добро обслужване, поръчвайте всеки брой на поредиц та от един и съ щ търговски nункт и информирайте

проl(ав!ча з1':амерението си да купувате следващите броеве.

И здате лят си запазва пр авото да променя реда на издаване

на поредицата, както и nравото на избор на имената, които ще се предста вят.

Апфа Банк

IBAN: BG39CRBA 98981001 0718 50 BIC: CRBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При поnучаване на стари броеве по куриер 3апnащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агоетини

www.deagostini.bg


-

~

Въведение

Алфред Нобел Какъв е животът на Нобел?

П LU

РЕЗ XVIII В. ИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ достига забележително развитие както в Англия, така и в други

страни по света. Технологиите непрекъснато се развиват и с

изобретяването на автомобила, телеграфа, парната машина,

s

електрическото

I

една наистина забележителна заслуга за развитието на минната

LU с:[

LU С()

~ С()

осветление

и

други

важни

за

човечеството

открития се поставят основите на съвременното технологично

общество.Всравнениесостаналитеизобретениядинамитътима

индустрия. Този нов експлозив е изобретен от шведския химик

Алфред Нобел и притежава доста по-голяма разрушителна мощ от познатите дотогава експлозиви, което е предпоставка да

се

увеличи

производителността

на

миньорския

труд.

Прокапаването на тунели по този начин е от огромно значение и за развитието на транспортната мрежа по-късно.

Нобел е един от най-крупните европейски индустриалци по

онова

време

и

притежава

около

стотина

промишлени

предприятия из цял свят. Но експлозивът, изобретен от него, се

използва и във военни конфликти и причинЯв~ смъртта на хиляди войници. Самият Нобел е изненадан и разочарован от факта, че неговото изобретение е насочено срещу световния мир. В резултат от това той учредя ва Нобелова на града, с която се удостоя ват хора със значителни заслуги за запазване на мира в света.


Алфред Нобел

---l:l:f,11f,1:'111~11fl 1825

~

Първата п а рна машина се използва в Англия.

1833

~

На

1835

~

Самюел Морз изобретява телеграфа.

1842

~

Семейство Нобел се премества в Русия .

1849

~

Нобел учи в чужбина.

1851

~

Нобел се завръща в Русия.

21 октомври в Стокхолм (Швеция) се ражда Алфред Нобел.

Създаването на "Nobel

& Soпs" (Нобел & Синове).

1853

~

Избухва Кримската война .

1857

~

Нобел патентова първото си изобретение.

1859

~

Имануел, бащата на Нобел, обявява банкрут.

1863

~

Нобел получава патент за нитроглицерина .

1864

~

Брат му Емил загива при експлозия.

1865

~

Създаването на "Aifred Nobel

1866

~

Нобел изобретява динамита .

1867

~

Получава патент за динамита .

1869

~

Създадени са фабрики за производство на динамит в няколко страни в света.

1870

~

Динамитът се използва за производство на бомби.

1872

~

Умира Имануел Нобел.

1873

~

Нобел се премества в Париж.

1875

~

Нобел изобретява гелигнита (гърмящ желатин).

1876

~

Нобел се запознава с Берта Кински фон Шиник унд Теттау.

& Со" (Алфред Нобел & Ко) .

-z__ -f\ ;'v\ J

;J '\J~""1 J

-· \ \

<

Започва връзка със Софи Хес.

1879

~

Томас Едисън изобретява лампата с нажежаема жичка. Братята Нобел основават "Naphtha" (Нафта).

1886

~

'

Обединявайки се с други компании, те създават "Nobel Dyпamite Trust" (Динамитен Тръст Нобел), специализиран в производство на динамит.

1887

~

Откриването на балистита.

1889

~

Скандалът, свързан с Панамския канал.

1890

~

Нобел се премества в Сан Ремо.

1892

~

Нобел участва в Международната конференция за мир, която се прове~да в Берн .

1895

~

Нобел започва да подготвя завещанието си.

1896

~

Нобел написва драмата "Nemesis" (Немезида).

\

На

1О декември Алфред Нобел умира в Сан Ремо (Италия).

1900

~

Създаден е Нобеловият комитет.

1901

~

Връчена е първата Нобелова награда.

'


- ---------------------~-~--

-

'

-

Живот и дейност

Животът на изобретателя на динамита Алфред Нобел, изобретателят на динамита, е шведски химик, чиито открития променят историята на науката. Той е пример за успешен индустриалец от и учредител на Нобеловата премия

-

XIX

в.

най-значителното признание за заслуги в

областта на науката. Но дали животьт на тази почти легендарна личност е достоен за подобно признание? Подробностите от неговата биография, както и душевните вълнения на учения,

представляват една интересна история,

която несъмнено

з аслужава вниманието на читателя.

Съдбата на едно семейство изобретатели

....

Нобел на

17

години. Той мечтае да

стане истински писател и прекарва много време в писане на по еми.

Една нерадостна младост

В

ЦЕНТЬРА НА ШВЕДСКАТА СТОJПЩА СТОКХОЛМ

Андриет. Алфред има трима братя: Роберт, Лудвиг

се издига паметник в чест на "един изобретател,

и Емил Оскар. Бащата, Имануел Нобел, е талантлив

ме ценат и миролюбец': Стокхолм е градът, в който

архитект, но хазартният му дух е причина често да

Алфред Нобел, известен учен, един от най-богатите

рискува семейното богатство в съмнителни начи­

и ндустриалци на

в. и откривател на динамита,

нания и изобретения, по-голямата част от които не

прекарва детските си години. Той е човекът, оставящ

намират приложение в практиката. В резултат на

ни в наследство Нобеловата премия, която се при­

всичко това Имануел успява да натрупа доста дъл­

XIX

съжда редовно след смъртта му чак до наши дни.

Нобел е роден на 21 октомври 1833 г. в Стокхолм. Баща му се казва Имануел Нобел, а майка му -

гове. В крайна сметка той се разорява и е прину­ ден да потърси късмета си на друго място . Когато

Алфред е едва на четири годинки, Имануел решава да напусне родината и семейството си и да замине за Русия, преследвайки мечтите си. Семейството на

Домът в Стокхолм

Нобел е принудено да живее при едни изключително

( Шве ция), в който

тежки условия. Майка му Андриет дори отваря малка

из рас тва Нобел.

т Илюстрация от биографията на

бакалия в Стокхолм, в която продава мляко и зелен­

Нобел, която представя експеримент,

чуци, а братята му Роберт и Лудвиг помагат на семей­

извършен от изобретателния му баща.

ството, доколкото могат, работейки в различни мага­ зини след училище. Алфред, който е роден прежде­ временно, е болнаво дете. Той има огромно жела­ ние да помага на майка си, но страда от главоболие, чести настинки и болки в гръбначния стълб. Андриет разбира чувствата на сина си и го обгражда с обич и грижи .

Обзет от желание да покаже признателността си за всеотдайната й любов, Алфред насочва вниманието си към своето образование. Той има отлични оценки по всички предмети в началните класове и майка му се гордее както с отличния успех на сина си, така и с неговата самодисциплина и стриктност в училище.

Тя е жена, която цени качества като трудолюбие и честност и се опитва да ги възпитава у децата

си. Няма съмнение, че нравствените си ципи

на учен,

както

и

отношението си

прин­

към

ево-


Аnфред Нобеn Улиц ите на Стокхолм през

XIX

в . То ва е един пре красен г рад, р аз пол оже н вър ху о стр ови сред

град . Възползвайки се от факта, че Русия по това

многоб ройните ка нали/ от където идв а и н аз в а ни ето м у

време се нуж дае от оръжие, за да увеличи военн ата

"Севе рн ата Вен е ция ".

си мощ и да е в състояние да се противопостави на

великите европейски сили, той успява да пр одаде на царската армия сухоземни и морски мин и , про­

ектирани от него още в Швеция . Царската арм ия остава доволна от ефекта, който имат м и н ите н а

Имануел Нобел, и ги включва в своето въо ръжен и е . Печалбата от тази сделка позволява на Иман уел да започне свой бизнес и да построи ф аб р ик и за производство на оръжие . В тя х той прави ред и ца експерименти, използвайки всякакви нов и видо в е

експлозиви. Младият Алфред проявява о г ро м е н интерес към тези опити и често посещава фабр и ­ ките на баща си . Именно тук той получава о сн ов н и познания за производството на оръжия и за х и м и­

ческите свойства на барута . Имануел е вп е ч атл е от схватливостта и способностите на син а с и. То ­ наема

възпитател

и

учител

по х имия, за

да

оси­

гури на младежа подходящо образование, кое то

/

да доразвие таланта му. Алфред не го разоч арова бързо научава руски, френски и други чужд и езиц и . За кратко време той успява да усвои ос н ов ите

ята работа , Нобел до голяма

~ Андри е т ­

на химията и да натрупа запас от поз н ан и я ,

ма йката н а Н обел.

които по-късно прилага на практи ка като

Тя ока зва с илн о

изобретател.

влияни е върху

оф о рм я н ето на нрав ст ве ни те въ з гл еди н а с ин а с и .

на гения

През

~ Б а ща та н а Н обел ,

1842

г. ,

когато

Стокхолм е изправен пред един

труден

период

от същест-

И ма н уел , е авто р н а ц я л а п оред и ц а ин ова ти в н и ид еи ка то

уч е н . Въ прек и това за н е го н е м оже д а се т върди , ч е е

вуването си, семейство Нобел получават добри новини . Бащата Имануел, който напуска града пет години преди това, им изпраща достатъчно пари,

богат чо ве к . Фин а н сов и ят му усп ех идв а с л ед

преб ивава н ето и р аботата в Р ус и я.

за да може цялото семейство да отиде при него в

Русия . Така Андриет и момчетата заминават за про­ цъфтяващия град Санкт Петербург. И м ануел се радва на значителни успехи в този

СЕМЕЙСТВО ОТ УЧЕНИ Алфред Нобел наследява научните и артистични

заложби,

характерни

и

за

ник

Той

има син

други членове на семейството на баща му.

на

Един от тя х е Олаф Рудбек. Той живее през

нуел

Ноб е-

в., седем поколения преди Алфред

лиус

(дядото

XVII

Нобел . Рудбек е учен, който по-късно става

.... Олаф

име Има-

Рудбе к - един от п редците

на Алфред Нобел .

на Алфред Нобел) . Имануел става л екар

ректор на университета в Упсала (най -ста ­

и точно той променя фамилното и ме от

рият

латинското " Нобелиус " на " Нобел ': кое1о .·

през

скандинавски

1477

университет,

основан

г) .

Много години по-късно този универси­

тет присъжда на Алфред Нобел почетното

е доста по-близко по з вучене до ш вед- · ския език.

Бащата

на

Алфред,

Имануел

Н обел,

звание "Доктор ханорис кауза ': Това е и

подобно на мнозина от своите пр едш е­

мястото, където редица лауреати на Нобе­

ственици, също е новатор в областта на

ловата премия държат реч преди участи­

науката и става автор на серия изобрете­

ето си в официалната церемония. Дъщерята на Олаф, Вендела Рудбек, се

ния. Въпреки това, с и з ключение на сухо­ земните и

морските мини,

малка

част о т

омъжва за съдията Петрас Олфсон, възпи ­

неговите изобретения му носят н я ка къ в

таник на университета в Упсала . Тех ният

финансов успех.

син Олаф Нобелиус става известен худож-


--~-------~

~

-

-

--

-

-

·

Живот и дейност Първите стъпки на

бъдещия индустриалец Обучение в чужбина

СлЕд ОСЕМ ГОДИНИ, прекарани от Алфред в Санкт Петербург, през 1849 г. Имануел

Нобел съобщава

на сина си, че има намерение да го изпрати в чуж­

би на, където да продължи образованието си. Целта на баща му е Алфред да се запознае с най-модер­ ните технологии в Европа и Америка, които се при­ ла гат в съвременната индустрия. Макар че младе­

жът е едва на

17 години, Имануел забелязва способ­

ностите му в областта на химията, както и безспор­ ното предимство, което му дава владеенето на пет

чужди езика . Съществува обаче още една причина за желанието на бащата да изпрати сина си да учи в чужбина -Алфред Нобел проявява интерес към литературата, по-специално към поезията , а баща През зимата на същата година Алфред напуска

му иска да го насочи към индустрията.

Русия и предприема обиколки из Дания, Германия, Италия, Франция и Америка . Той се среща с редица ~ А лфред Нобе л на 20-год ишна възраст, когато

учени

и

изследователи,

получава

нови

nознания

се завръща от обучението си

и се запознава с

в чужби н а и прави първите

Наблюдава например опитите в изследователската

си стъ пки к ато ус п е шен

лаборатория на известния френски химик Теофил

и ндус триалец.

А Улиците на Париж през

XIX

в. В този град Нобел пр ека рва голяма част от времето с и,

докато е на обучени е в чужбина.

голям брой нови технологии .

Жул Пелуз, при които се използва нитроцелу­ лоза

за

създаването

Открита през

на

взривни

материали .

г. от германския химик

1845

Кристиан Шьонбайн, нитроцелулозата nри влича си

вниманието на учените с

мощ,

която е

по-голяма

взривната

от тази

на

чер-

ния барут. Нобел посещава и Джон Ериксън в

Ню Йорк, който прави проучвания върху парните машини. Имануел

специално урежда

тази среща на сина си с Ериксън, който е

горещ нето

привърженик

на

двигатели

с

на

използва­

горещ

въздух,

вместо на тези с пара . При тях зад­ вижването става с горещ въздух, а не с

пара,

както

при

по-старите

машини. И мануел вярва, че този нов тип двигатели може да се използва и във военната про­

мишленост. Нобел само спо­ менава някои аспекти, каса­

ещи тази среща с Ериксън, в няколко

писма,

което

може

би се дължи донякъде и на известна завист към успеха на

шведския учен в Америка.

Безспорно опитът от обуче­ нието му в чужбина допринася за разширяване на мирогледа на

Алфред Нобел, както и за разви-

тието му като велик изобретател.

А Джон Ериксън

(1803-1889).

Когато Нобел се среща с него, Ериксън вече е смята н за

гениален и зоб р етател в Америка.


Алфред Нобел

. Той загърбва литератур н ите си амбиции и насочва изцяло своето вни ма н ие към работа та си като индустриалец.

МЛАДЕЖЪТ, КОЙТО МЕЧТАЕ ДА СТАНЕ ПИСАТЕЛ

"Нобел и Синов е"

Още като юноша Алфред Н обел ме чта е за

него чове к. Когато н а 17 - годишн а възраст

и зяви на лите рату рното п о пр и ще. П ора д и

Алфред посещава П а ри ж, той се влюбва в

дължава п риблизи телн о две годин и. По това време

крех кото си здраве той не може да и грае съ с

ш в едско момиче, ко ето ра боти в ед на аптека.

той зап оч ва да проявява интерес към работата

сво ите nри я тели и nр е кар в а п о -гол ямата ч аст

М ал ко по- късно девойката уми ра от тубер ку­

от времето си, ч ете йки и пиш ейки поез ия .

ло за. То ва трагично събити е му п о влиява до

П о- късно и зга ря п о чти всичк и поем и, които

така ва степ е н , че той загърбва всичките с и

пиш е като мл адеж. Н а л а га му се съ що така да

ме чти и ж е лания и и з цяло се п осве щ ава на

прове жда политика, насочена към разширяване на

и з о с тав и м е чта та си д а стан е пи са тел , а това

сем е йния бизн ес.

териториите, и се нуждае от обновяване на въоръ­

н е гово

Обучен ието н а Алф р ед Но бел в чужбина про~

на фа мил н и те фабрики , които са затрупани от поръч ки от страна на руската армия . Цар Николай

1

жението на армията си. Индустриалците, какъвто е

nричини.

Въnр е ки това не може да се твърди , че

Една от тях е с въ рзан а с края н а Кримската

Алфред напълно се отка з ва от лите р атурата .

р е ш е ни е

има

основателни

драматичен

Години по-късно, когато постига ед и н зави­

и Имануел Нобел, се стараят да отговорят на тези

спад на поръчките за фабриките н а Н обел, ч е

ден финансов успех, той н а писва д рамата

нужди . Фабриките на семейството продължават да

ко мп а н ията е за пл а ш е на от банкрут. В он ез и

" Н емез ида " и така отчасти о съще ст вява меч­

се развиват и скоро броят на наетите работници

години л и ц а та, из п а дащи в н е съ сто я телн о ст

тата с и да стане писател .

надх върля х иляда. Имануел се надява да упра­

в о йн а ,

до в ежда щ

до

толкова

и банкрут, са из п ра щани в затвора . Алфр ед е становява н ето н а биз н еса и в спасяван ето н а

си син . Той изкупува всички акции на компанията

фирмата от фалит и н яма ника кво вр еме за

и променя името й, наричайки я " Нобел и Синове ':

лите р ату рн и за н им ан ия.

Управители са тримата му сина, но Алфред е този, който има качествата и успява да стане

...

пр и н уд ен д а се вкл ючи с в сичк и с или въ в въ з­

с помощта на талантливия

влява своята компания

Пърси Биш Шели-известен англи й с ки

поет романтик, от чието творчество

Алфред Нобел се възхищава .

Дру га пр и ч и н а за решени ето му да с пр е

да пиш е е в н еза nн ата смърт на бли зъ к за

истин­

ски индустриалец. Болнавото момче постепенно

се превръща в един изключително успешен биз­ несмен.

Мощен тласък за развитието на компанията на

тел до голяма степен

надхвърля успех а,

който имат тези мини по време на во й ­

семейство Нобел дава избух ването на Кримската

ната. Алфред Нобел обаче не е удовлет­

война през 1853 г. Техните фабрики получават

ворен от участието на компанията му във

значителни поръчки от царската армия , включи­

военната индустрия . По-късно самият той се

телно и за масово производство на артилерий­

прочува като изобретател на динамита, наме­

ски оръдия, както и на първите витлови кораби за

рил приложение в бойните действия по време на

руския флот.

Франко-пруската война. В крайна сметка се оказва,

Мините, изобретени от Имануел, се използват

че най-великото откритие на Нобел нанася тежък

в тази война с един относителен успех. Всъщност

удар върху световния мир . Разрушителният ефект

може да се каже, че неговата слава като изобрета-

на Ц арска Рус ия, където Н обел жи вее заедн о

със семейството си. Мостът н ад река Нева е n острое н по за n овед н а П етър Велики и е с и м в о л

М и н и, изобретени

отИм а нуел Но бел.

на изобретенията му скоро започва да измъчва съвестта

Са н кт Петербург - бив ш ата столица

...

и кон с т руира н и

на те х ния

създател . Междувременно

никой от семейство Нобел не подозира , че те х­

ният просперитет и благополучие ще бъдат раз­ търсени от един трагичен инцидент.

н а дин аст ия т а Рома н ови.

...

Минн о пол е вь в Финл а нд с кия за л ив. Мин ите

н а Има нуел Нобел са и з п ол зва н и п о вре ме на Кримската во й н а.


Откриването

.... Картина от XIX в., изоб разява ща обсадата на Севастопол (1 855 г.)

на нитроглицерина

п о в реме на Кримската во йна. След като п ретърпя ва с ъ круш и тел но п о ра ж ен и е

в таз и бит ка, с ледва щата година Русия е принуде н а да подпиш е м ирен до гово р

Втори банкрут

в П а р иж.

КоМПАНИЯТА НА СЕМЕЙСТВО НОБЕЛ предпри­ ема няколко рискови бизнесначинания по време на Кримската война. С развитИето на военните дейа­

Предизвикателството да откриеш

вия през 1855 г. аава ясно, че Русия губи войната.

нов експлозив

Цар Николай 1 се опитва да започне мирни прего­ вори, но скоро умира. Всъщноа войната приключва п рез1856 г.

Краят на Кримската война заварва компанията

н а Нобел в една изключително трудна ситуация. Царската армия , тех ният най -значим клиент, ги уве­ домява, че няма да им възлага повече поръчки и дори ще прекрати

• Роберт Н обел - по-гол еми ят брат

Алфред се увлича от лабораторните експерименти,

от б р атята с и, той н е притежава

извършвани във фабриките на баща му. Един ден

ка ч ест ва та н а индустри а л е ц и кар и е р а та му е п о р ед и ц а

от н еус п ехи. П о-късн о Роберт става собствени к н а п етролните кл аде нци кра й Баку (Азерба йджа н ) .

протестира,

но в онези

Посещението им в лабораториите на компанията има

химическо вещеаво. Алфред, който изучава химия в

ското решение е закон . Приходите, получавани от

чужбина, няма пряк опит по отношение на нитрогли­

правителството, са изцяло прекратени и за компа­

церина. Двамата професори поаавят капка от без­

нията настъпват изключително тежки времена. За

цветен

да запа зи нейната платежоспособност, Алфред се

плас­

мен от това.

ции в производавото на амуниции.

Нитроглицеринът е открит през

Лишен от каквито и да е полезни ходове, Имануел

1846

г. от италиан­

ския химик Асканио Собреро. Тази синтетична смес

.... Лудвиг Нобел - вторият брат

е изключително неаабилна, поради което е необхо­

на Алфред . Когато компани ята

димо да се открият начини за контролиране на суб­

със съпругата си се завръща в родния Стокхолм .

банкрутира , братята правят

Въпреки това Имануел има големи надежди за бъде­

вс и чко въ з можно да

ликвидират бизнеса им в Санкт Петербург.

върху аоманена

вещество, което се използва при опита. Алфред е, изу­

ключва, банките не проявяват интерес към инвести­

нава за Стокхолм, оставяйки на тях ангажимента да

желатин

шителен взрив на фона на минималното количеаво

рите с тях са неуспешни. Сега, когато войната при­

щето на синовете си, особено за Алфред. Той зми­

прозрачен

тина и предизвикват детонация . Резултатът е оглу­

обръща за помощ към редица банкери, но прегово­

вече няма причини да остане в Русия и затова заедно

заедно с друг професор. Двамата се интересуват дали

за цел да докаже разрушителните свойава на това

години цар­

не е в съаояние да избегне банкрута през 1859 г. Той

неговият учител, който е и професор в универси­

тета в Санкт Петербург, го посещава в лабораторията Алфред е запознат с употребата на нитроглицерина .

плащанията за военната продук­

ция, която компанията вече е доаавила. Имануел се опитва да

Докато бизнесът на Имануел е все още успешен,

на Ал фред. За разлика

въз ста новят семейни я б из н ес. Лудвиг е добър би з несмен и успешен индустри а лец .

аанцията, която притежава толкова мощни експло­

зивни свойава.

Алфред предусеща, че новият експлозив ще про­ мени живота му. Скоро след фалита на Имануел него­

вият най-голям син Лудвиг се нагърбва със задачата


Нитроглицеринът става използваем За да започне да се използва нитроглицеринът като експлозив, трябва да се преодолее едно основно пре­ пятствие. До този момент няма начини да се огра­

ничи

свойството на това вещество да избухва без­

контролно, както и да се пренася безопасно, което

от своя страна възпрепятства широката му употреба. Имануел е убеден, че смесвайки нитроглицери н с черен барут, ще успее да получи експлозив, доста

по-лесен за употреба. В началото Алфред споделя тази негова убеденост и следва методите му, но о п и­ тите, които извършва, не дават резултат. По-късно ....

обаче му хрумва една нова идея. Той продължа ва

Изображение

на детонатора , предложен

от Алфред Нобел.

да използва като детонатор за нитроглицерина въз­

пламенения барут, но успява да конструира устрой­

Това е едно наистина

ство, което улеснява това. То представлява контейн ер,

новаторско решение, ко ето променя историята на експлозивите.

пълен с нитроглицерин, в който той поставя па кет­

чета с барут, възпламеняван с помощта на фитил. Това устройство е прототип и е в основата на създаването

на бъдещия .,капсул-детонатор': ....

Цар Николай

1-

Първият експеримент, при който Алфред Нобел

абсолютен

монарх, който провежда политика на

изпробва своето устройство, е извършен на един

разширяване на териториите

строителен терен, близо до дома на баща му в

на Русия чрез военни действия.

Швеция . Резултатът е поразителен

Умира по време на Кримската война

.,..

и след смъртта му Русия

е използван и днес заради

е принудена да ограничи усилията

огромната си разрушителна

си за разширяване на юг.

мощ.

Нитроглицеринът

- огромен каме­

нен блок е разрушен и превърнат в прах от взрива. По това време Алфред е на ЗО години и дори н е подозира какъв значим отпечатък ще остави него­

да възстанови семейния бизнес.

вото откритие в бъдещото развитие на човечеството.

Другите двама братя, Алфред

Всъщност той проправя пътя за формулирането на

и Робер~ трябва да разработят

основните принципи при производството на съвре­

нови експлозиви. Във връзка с

менните експлозиви.

това Имануел изпраща на сино­ вете

си

писмо

с

предложение

да използват нитроглицерина в

своите опити. Самият той също

се заема с подобни проучвания.

ИСТОРИЯТА НА БАРУТА Преди да бъде открит нитроглицеринЪ~ за получаването на барут

По-късно той намира приложение основно при артилерийските сна­

Селитрата се

ряди, куршумите и други подобни оръжия. Този експлозив изцяло про­

смесва със сяра и дървени въглища и се получава така нареченият черен

..

меня начина на водене на бойните действия, а също така се използва и в

прах': Селитрата е открита в Китай nрез

минната промишленост.

се използва селитра (калиев нитрат) в концентрация

111

75%.

в. пр. Хр. Нейната способност

да се взривява и да отделя големи количества кислород е причина да се

• използва

при морските спасителни пояси и жилетки. Кога точно от селит­

През

XIV

в . във Флоренция (Италия) фойерверките се усъвършен­

стват и често се използват като средство за развлечение при общест­

рата е получен барут, не е известно. Със сигурност обаче се знае, че той е

вени

открит още преди

страни. Съществува дори историческо доказателство за демонстрация

1274

г., когато монголците правят опити да го използ­

празненства,

като

постепенно

ват за завладяване на Япония. Междувременно черният прах се използва

на фойерверки в Япония през

и в Европа от времето на битката при Креси в началото на Стогодишната

мун е .

война между Англия и Франция .

1589

се

разпространяват

и

в другите

г. по времето на владетеля Ма са­


Живот и дейност Преодоляване на трудностите

~ Шл е път, върху който Н обел изгражда фабрика, с лед като н е говото пред прият и е е

р аз рушено от взрив. Този случ ай сла га нач а лото н а ус пешн ата му кариера като и нд устр иа лец .

Нитроглицеринът в действие

Опитьт НА НОБЕЛ ДА ПРЕДИЗВИКА детонация на нитроглицерина в подходящи и безопасни условия се оказва успешен и той започва да търси приложе­ ние на новия експлозив в промишлеността . Получава

и патент за новото си изобретение. За да покаже на света своето откритие, Нобел отделя голяма част от времето си да прави публични демонстрации и да

обяснява как то може да се използва. Все повече хора дебно към семейство Нобел . Може би именно на

проявяват интерес към това. Различни вест-

ници и специализирани публикации отразя-

психологическия стрес в резултат на всичко това се

ват резултатите от забележителния му експе­

дължи и влошаването на здравословното състояние

римент. Твърде скоро изобретателят е затру-

на Имануел, който получава удар.

пан от молби, пристигащи от цял свят, да демон­

Въпреки това Алфред няма намерение да се откаже

стрира експеримента си, да продължи с проучва­

от своите експерименти с експлозиви . Според него

нията си или да направи публична презентация.

науката и опасностите вървят ръка за ръка и всеки

Но се случва внезапен трагичен инцидент, който

път, когато човек е изправен пред някаква опасност,

нанася неочакван удар на семейство Нобел. На 3

той не бива да се стра хува да се пожертва в името на

септември 1864 г. една от фабриките им е разтър­

развитието на науката. Окуражен от подобни мисли,

сена от толкова мощен взрив, че сградата и всичко

Нобел продължава заниманията си. Въпреки неодо­

наоколо е унищожено. Една от жертвите е по-мал­

брението на обществото и траура по повод смъртта

кият брат на Алфред, Емил. Скоро след това полици­

на брат му, той не се отказва. Месец след разрушител­

ята налага забрана върху използването на експло­

ния взрив във фабриката нещата приемат по-добър

зиви

обрат. Шведските железници решават да използват

в

промишлени

предприятия,

които

се

нами­

рат в жилищни райони . След този инцидент отноше­ нието на хората се променя и те са настроени враж-

...

П а тентът на Нобел з а

и зобретяв ането на устройството за детониране на нитр о глицерин а.

Това изобретение се радва на н евероятен ус пех, тъй като

т Братът на Но бел, Емил , който загива

в комбинация с детонатора

по време на ексnлозията във фабриката.

нитр о глиц ерин ът постига

Алфред Нобел съ що е ранен по време

безnре ц еде нтна ексnлозивна мощ.

на тоз и инцидент,

експлозивите, създадени от Нобел, за свои нужди. Подобна мащабна поръчка изправя изобретателя пред известни проблеми . Неговите фабрики, заедно с останалите промишлени мощности, не са в състоя­

ние да посрещнат подобно предизвикателство. Още повече че законът му забранява да възстанови разру­ шената предишния месец фабрика. Той няма и доста­

н о не обича да говори на тази тема .

тъчно средства да купи земя, върху която да построи Фабриката на Ноб ел след разрушителния взрив .

нови фабрики. Осенява го обаче една гениална идея,

За степента на пор аженията можем

която му помага да преодолее този тежък период.

да съд им от факта, ч е сградата е

Той построява временна фабрика върху шлеп в едно

и зрав нен а със земя та.

езеро близо до Стокхолм. Откритието на шлепа и иде­ ята да го превърне във временно предприятие зна­

чително увеличава доходите на изобретателя. Така Нобел доказва , че е в състояние само за един месец да се справи със ситуация, която малко преди това

изглежда безизходна.


Аnфред Нобеn Пътуване във времето

Трагични събития След като успява да преодолее последствията от експлозията във фабриката си, за Нобел настъпват

спокойни години на просперитет. йохан Вилхелм Смит, шведски капиталист, живее щ в Южна Америка,

ОТКРИВАНЕТО НА ДИНАМИТА- ОПИТИ И ГРЕШКИ Нобел е първият, който през 1860 г. успява

чай е по-малка от тази на чистия нитро глице­

му предлага финансова подкрепа, която изобретате­

нитроглицерина .

рин. Черният барут не е достатъчно силен и за

Тогава обаче не се взема предв ид фактът, че

да генерира силна взривна вълна, има н ужда от

лят приема. През

тази субстанция е неустойчива, избухлива и

големи количества нитроглицерин.

1864

г. на пазара се появява пър­

вото предприятие за производство на

нитроглице­

рин . Най-после тази субстанция може да се използва в промишлени мащаби .

контролирано

да

детонира

много трудна за пренасян е. Две години по­

За да реши тези nроблеми, Нобел изобре­

късно на Нобел му хрумва идеята да комбинира

тява детонатор, като използва патрони, пълн и

нитроглицерина с черния барут, като ги въз­

със субстанция, която замества барута. Е кспе­

пламенява с помощта на фитил, за да направи

риментът се увенчава с успех. Той прави опити

Популярността на новия експлозив нараства и от

операцията по-безопас на. Всъщност първият

да използва различни субстанции като абсор­

цял свят продължават да валят поръчки. Нобел смята,

подобен опит той извършва в Канала в Санкт

бенти за нитроглицерина, в това число тухл и,

че е задължително да получи патент и в други страни

и прави това в Норвегия, Англия, Финландия. По този начин името му става известно, а бизнесът му се раз­ пространява по цял свят.

Това безметежно време обаче не продължава дълго. Самият Нобел никога не забравя трагедията, при която загива брат му, а трябва да се отбележи и фактът, че подобни взривове, предизвикани от него­ вото изобретение, се случват по цял свят. Първият от тях става по време на строежа на Сибирската железо­

Петербург. В този вариант сместа се оказва по­

цимент и въглища. Най-добрият вариант обаче

силна от барута, макар и с по-малка мощност

се оказва уnотребата на диатомита. От nър­

от чистия нитроглицерин. След известно време

вия му експеримент с нитроглицерин измина­

Нобел

ват пет години.

възприема една напълно нова концеп­

ция. Той детонира чист глицерин с г-1-8-60---,--П-ъ-рв_и_я_т_с_п_е_ш_е_н_о-пи_т_н_а_Н_о-бе_л_с_н_и_т-ро_г_л-иц_е_р_и_н_ . - -1 черен барут в капсули, като потапя

1862

съединението nод вода. При уnотребата на това устройство се очертават поне два проблема. Първият от тях

Той спявада взриви тази смес под вода.

186З

е, че ако барутът и нитроглицеринът

Взрив на борда на кораб близо до бреговете на Панама причинява смъртта на близо 74души. В осно­ вата на

всички тези инциденти безспорно е непра­

Нобел успява да детонира нитроглицерин,

използвайки барута. По този начин той създава детонато

се съхраняват отделно, последният е

изключително нестабилен. Вторият е,

1864

а, намерил широко приложени е п о-късно .

Ноб ел кандидатства за първия си патент за из п олзва не

на нитроглицерин при взривове, както и комб инация

на нитроглицерин с абсорбиращи вещества.

че все пак взривната сила в този слу-

пътна линия и отнема живота на няколко работници. По-късно се взривява голям магазин в Австралия.

Нобел стига до идеята да смеси нитроглицерин и черен барут, като целта му е да получи по-стабилна субстан ция.

Същата година неговият брат Емил загива при взрив в собствената му фабрика.

1865

Нобел изобретява детониращата капсула , което преди звиква революция в прои зводството н а екс плозиви.

1866

Ус п еш но използва диатомита като абсорбиращо в ещество за нитроглицер и н а, опаковайки с лед това сместа в хартия. Динамитът се оказва едно съвършено

вилното боравене с нитроглицерина . Но това отново

изобретение.

превръща Нобел в мишена за обществената критика.

~ В з ривни работи с динамит по време на строежа на

Предизвикателството на динамита За да избегне следващи нещастия, Нобел решава, че е необходимо да направи някои радикални про­

П а намския канал. Динамитът се използва и дне с п о същия начин , както това става преди

1ЗО

години , което е още

едно дока зателство за гениалността на изобретени ето, направено от Нобел.

мени , отнасящи се до начините на употреба на нитро­

среща на дъното на езерата във вид на седиментни

глицерина , тъй като временни и повърхностни мерки

силициеви скали, образувани от останките на диато­

не могат да решат възникналите проблеми. Неговият

митни раковини . Една част диатомит може да поеме

новаторски дух го предизвиква да открие нов, по­

три пъти повече нитроглицерин от собствения си

безопасен експлозив. Единственият начин да го

обем. След безброй експерименти Нобел най-накрая

направи е синтез на нитроглицерина с друга субстан­

открива начин да използва диатомита в комбина­

ция . Освен това новото откритие по никакъв начин

ция с нитроглицерина. Когато успява да детонира

не бива да компрометира разрушителната мощ на

получената смес, той остава доволен от резултата.

нитроглицерина .

Експлозивната мощ на новата субстанция е пет пъти

Решението е взето и Нобел започва безкрайни екс­

по-голяма от тази на класическия нитроглицерин. В

перименти . Накрая, след изпробване на различни

технологично отношение това е нов вид експлозив.

субстанции, той открива диатомита (аморфен сили­

Нобел нарича изобретението си "дина'мит" - дума,

циев диоксид). Диатомитна (инфузорна) почва се

производна от гръцката дума за"сила ':

Предприятие за пр оизводство на нитроглицерин , п острое но

от Нобел през

1865

Хамбур г (Герма н ия).

г. бли зо до


Живот и дейност

Слава и самота Нобел става милионер

СкоРО НОБЕЛ ПОЛУЧАВА ПАТЕНТ за динамита в Германия, Англия, Швеция и Северна Америка .

Построява ките,

нови

които

фабрики, а

получава,

броят на

нараства

поръч­

непрекъснато .

Благодарение на използването на динамита са построени нови канали, тунели и улици на места,

недостъпни дотогава за строителни работи, в това

число и редица мащабни проекти. Нещата обаче

рява съвместния им бизнес. Срещата на тези две

....

отиват още по-далеч, отколкото Нобел изобщо

ключови личности е една щастлива случайност,

експлоатирани от Нобел .

някога си представя. През

1870 г. избухва Френско­

пруската война . По време на войната пруската

армия използва бомби с динамит, което се пре­ връща в нейна главна стратегия срещу францу­ зите. Не съществуват доказателства за това , че

като от особено значение е фактът, че това става с цел да се превърне в индустриалец от между­

Алфред да получава петролни

народен мащаб. Макар че двамата са абсолютно различни като личности, това не е пречка и дори до голяма степен е стимул за

в лицето на Пол Барб.

В продължение на години той насочва своите уси лия да

направи динамита

използваем

в про­

1871

г. създа­

държави . Успехът от съвместната им дейност над­ хвърля

ето му да се превърне в световен феномен, но

акционер в корпорацията, Алфред Нобел полу­

подобни намерения се нуждаят от мащабна орга­

чава по-голямата част от огромната печалба.

зи ни, за

да

произвежда

и

продава

продукцията

всичките

им

очаквания.

Като

основен

Той използва капиталите, придобити от произ­ водството на динамита, за да създаде нова

ком­

си по цял свят. Убеден е, че ако рискованите му

пания в Русия, която управлява заедно с двамата

дей ствия се окажат успешни, това може да му

си братя Роберт и Лудвиг. Нобел се включва и в

донесе неограничени печалби . Първата страна,

петролната индустрия.

в която пожънва невероятен успех, е Франция .

Ноб ел се проявява не само като гениален изобре­ тател, но и като успешен индустриалец .

Милионерът самотник

Той започва преговори с една френска компа­

Въпреки че изобретяването на динамита го

ния, собственост на Пол Барб . Това е човекът, на

прави богат и известен, независимо от високото

когото Нобел ще разчита най-много в бъдещите

си обществено положение Нобел продължава

си бизнес начинания. Той съзнава каква огро­ мна стойност има откритието на Нобел и поощ-

....

Взривяване на динамит- илюстрация в списание от

XIX

в.

Употребата на този нов експлозив е предпоставка за развитие н а строителн а та индустрия.

петролн а индустрия.

ват десет компании и фабрики в девет различни

ми шлеността. Неговото желание е изобретени­

низация. Той създава компании, фабрики и мага­

качество и да развива успешно

Двамата бизнесмени предприемат редица пъту­ вания из Америка и Европа и до

тежък удар за него.

продукти с много високо

приятелството им .

Алфред открива своя най-добър бизнес партньор

масово унищожение, е

рафиниране на нефт, развити от брат му Лудвиг, позволяват на

на динамита. Фактът, че неговото изобретение е в оръжие за

Технологиите за добив и

по средата на кампанията, предприета от Нобел

Нобел предвижда подобен начин за използване

превърнато

Петролни кладенци в Баку,

да води уединен и самотен живот, През

1872

г.

умира Имануел Ноб~л. След смъртта· на сина си

.,..

Картина от

XIX

в., изобразяваща

Френско-пруската вой на. Това е nървата война, в която се използва

изобретеният от Ноб ел динамит.


Аnфред Нобеn ~ Берта Кински ( бъдещата графиня Фон Зутнер) е сек р ета рката

на Алфред Н обел. Тя произхожда от австрийско благородничес ко семейство и се смя та, че е единствената жена, з а к оято той има

си купува луксозно жилище в Париж, близ о до

желание да се оже ни.

Триумфалната арка. Той от години мечтае за сп о­ коен живот в някой изискан град. Независ имо

обаче от активния социален живот, който има в Париж, в личен план той продължава да чувст ва

Емил , И мануел живее със съпругата си в Швеция .

неудовлетвореност и празнота.

Той е парализиран след получения удар, но

до

края

на

живота

си

През 187б г. Алфред се запознава с две жен и ,

продължава

които

да се интересува от новите изобрете ­

до

голяма

степен

повлияват

вър ху

по­

сетнешната му съдба . Едната от тях е Берта Кин с ки ,

ния. След смъртта на баща си Нобел

с която го среща обявата му за търсене на сек ре­

тарка. По- късно тя става съпруга на граф Фон

Зутнер, но когато за пръв път среща Нобел , е на .... Домът на Нобел в П ар иж. Алфред

33 години и все още е неомъжена. Алфред е на

участва активно в живота н а парижкото

43-годишна възраст и е в отлична форма . С п ри­

общество и често дава при ем и в този

ятната си външност и с познананията си в облас­

ДОМ.

тта на литературата, музиката и историята младата

дама е сякаш идеалната жена за него. Берта съ що остава с добри впечатления от сдържания харак­

тер и изисканите обноски на Нобел , но по това време е влюбена в Артур фон Зутнер . Тя съзн ава ,

че ако продължава да работи за Нобел , чув ства та й към него ще се задълбочават и затова нап ус ка

службата си, докато той е в чужбина във връ зка с бизнес дела. Работата й като негова секретарка продължава само няколко седмици.

Нобел отново остава сам. Скоро след тези съ би­

тия обаче той се запознава със Софи Х ес, която работи в цветарски магазин. Тази среща сла га началото на една връзка, продължила

18

год ин и.

Различиа ве СОФИ- ЛЮБОВТА НА НОБЕЛ г. във Виена Алфред

Братът на Алфред, Лудвиг, се отнас я с

Нобел се запознава с двадесетгодишната

През лятото на

подозрение към избраницата му. То й смята,

Софи Хес. Тя работи в магазин за цветя, в

че Софи се стреми да се омъжи за брат му и

1876

който той влиза съвсем случайно. По това

по този начин да се добере до голям а част

време Нобел е на

от внушителното му богатство. Нобел об аче

от голямата

43

години . Независимо възрастта, тяхната

няма намерение да се жени. · Връзката му

години . До известна

със Софи приключва внезапно с едно пис мо

разлика във

връзка продължава

18

степен това може да напомня за историите, в

през

които богат мъж попада в капана на съблаз­

Тя получава от него значителна сума и п рез

нителна млада жена . В периода между г. и

1895

г., докато пътува

1878

по света заради

своя бизнес, Нобел изпраща

218

писма на

1895

1891

г., пет години преди смъртта му.

г. се омъжва. Не може да се твърд и със

сигурност дали той наистина престава д а я

обича .

Софи. Това са любовни писма, в които обаче

След смъртта му Софи обявява за про­

той много често я съветва да продължи да

дажба писмата, които е получила от н его.

работи за развитието на своята личност,

За да се избегне скандалът, изпълнител ите

като се образова. Разбира се, Софи не про­

на завещанието на Нобел са принудени да

явява особен интерес към своето самоусъ­

й платят солидна сума за тези писма . Ока зва

вършенстване . Интересуват я преди всичко

се, че подозренията на Лудвиг Нобел са до

парите, а Нобел е в състояние да задоволи

голяма степен основателни .

всичките й желания.

IJ


Живот и дейност

Години на страдание Бездимни експлозиви

Изгонен от Франция

ПРЕЗ 1886 Г. Нобел извършва реорганизация на

Скоро след като открива балистита, индустриале­

сво я бизнес и създава нов тръст, наречен " Алфред

цът отново се сблъсква с неприятности . Когато отваря

Ноб ел Груп'; чиито главни офиси са в Париж и

една сутрин вестника, той вижда в него написаното с

Ло ндон. Идеята е по този начин той да има въз­

огромни букви за главие:"Алфред Нобел- обвинен в

м ож ността

шпионаж! '~ В статията се твърди, че Нобел е открад­

да

отделя

по-малко

време

за

упра­

вле нието на бизнеса си, за да може да се посвети

нал от една френска компания секретна информация

на опитите си да създаде бездимен барут. Димът

за производството на бездимен барут.

с ъз дава проблеми на артилерията, тъй като при

Действително по това време във Франция вече

в сек и изстрел издава нейната позиция на врага .

има разработен а субстанция, близка до формулата

По ради тази причина голям брой химици от цял

на бездимния барут. Неин създател е човек с връзки

с вя т по това време се опитват да създадат експло­

в политическите среди , които използва, за да придо­

зи ви, при употребата на които не се отделя дим .

бие монопол на пазара. Той също така се опитва, въз­ &

В продължение на много дни Нобел извършва

ползвайки се отново от своето положение, да про­

е к сперименти в своята лаборатория, при които

учи акциите, които Нобел притежава във Франция.

с м есва

Алфред вече си спечелва неприязънта на

нитроглицерин

и

нитроцелулоза

с

раз­

л ич ни субстанции, сравнявайки резултатите. След

френското правителство заради

ед на година той получава нов експлозив. Нарича

рите за продажби, сключени с властите в

го " балистит" и много скоро това изобретение при­

Италия . Срещу дейността на Нобел започ­

в лича вниманието на целия свят. Мнозина от воен­

ват яростни критики и тръгват слухове за подозрения

голям а степен облика на войната .

място върху заглавните страници на вест­

шпионаж,

които

Фабрика за динамит в Италия

1890 г.

догово­

ни те са убедени, че това вещество ще промени до

в

от

намират

ниците и допълват усилията на правител­ ството в този смисъл.

Ситуацията около Нобел се влошава . Не само че забраняват производството на неговия балистит в Париж, но и той самият попада

под

подозрението

на

полицията .

Бизнесът на изобретателя донася неизброими ползи на Франция . Сега обаче, когато той има

проблеми с правителството и медиите, никой не му

6

Подложен н а преследване

от френското пр ави телство ,

Нобел е принуде н да напус н е Франция.

предлага помощ дори и тези , които са наясно с него­

вия принос. През

1890 г., обзет от разочарование,

Нобел е принуден да напусне Франция.

.... Лабораторията на Нобел в пр ед гр а дията н а Париж.

6

Ст релба с оръжи е, при която се използва "безди ме н "

експ лозив .

В н ея той създава нови я екс пл оз ив ба листит.


~ючова пичноt:т ПЕЧАЛНАТА СЪДБА НА ПОЛ БАРБ Пол Франсоа Барб е важен биз­ нес партньор на Алфред Нобел . Тях­ ното партньорство започва през

незаконни

търговски

операции .

Нобел не одобрява всичко това и

1867

постепенно се дистанцира от него . На

г. и продължава до самоубийството

свой ред Барб игнорира съветите му

на Барб през

1890 г. Като индустри­

и продължава да следва своите амби­

алец

пълна

Пол

е

противополож­

ции. В крайна сметка през

ност на Алфред. Докато последният

става

се отнася почтено със своите служи­

Франция.

тели

Скандалът с Панамския канал

в

и

взема

присърце

министър

През

интересите

1889

на

1887

г. то й

земеделието

на

г. Барб претърпява вне­

им, Барб търси изгода от всеки човек

запен провал. Доказано е участието

и всяка ситуация . В писмо до брат си

му

Роберт, Нобел твърди, че Барб е отли­

зан със строежа на Панамския канал ,

чен индустриалец, финансист и коор ­

а

динатор,

стават обществено достояние . Сл ед

но

не

може

да

му

се

има

в

корупционния

скандал,

незаконните му търговски

свър­

сделк и

доверие и това е най-голямият му

като попада в капан и като не намир а

Една година преди Нобел да напусне Париж

недостатък . Тъй като бизнесът му се

друг начин да реши проблема , Бар б

в общественото пространство избухва скандал,

ра з вива успешно, Барб не познава

се самоубива. Съдбата му се пре­

свързан със строителството на Панамския канал.

никакви ограничения. Той купува и

връща в своеобразен трагичен пр и ­

продава , без да уведомява своя

мер за Нобел и останалите бизнес­

Вестник "Ню Йорк Таймс" излиза със статия на първата си целта

на

страница,

този

партньор и дори се забърква

мени.

в която се твърди, че

проект

не

е

осъществена .

В конфликта са въвлечени служители на

Дюър получават в Англия патент за бездимен ек с­

френската компания за производство на

плозив . Това се случва през

динамит,

след избухването на Панамския скандал.

които

са

заподозрени

в

неза­

1890

г., една годин а

Балиститът, изобретен от него, се оказва вече

конни спекулации, свързани с осъществя­ ването на проекта.

патентован в Англия. С други думи, също ка то

Един от замесените в скандала индустри­ алци е приятелят на Нобел, Пол Барб . Той е министър на земеделието във френското пра­

Дюър и Абел, и той получава права върху прои з­ ~Пол Барб- би з н ес п а ртньорът на

водството на определен вид бездимен експл о­ зив в Англия. Съвсем очевидно е, че това е пр ис­

Алфред Нобел.

вителство, но е уличен във вземане на подкупи,

вояване на интелектуална собственост и един в ид

както и в други корупционни практики . Нобел

предателство. Нобел се опитва да постигне прия­

не знае нищо за участието на своя приятел в

телско, извънсъдебно споразумение, но ръковод­

подобни незаконни действия. През август,

ството на неговата компания настоява за съдеб но

една година след избухване на скандала,

решение на този случай. Процесът продъл ж а ва

Барб се самоубива.

три години, минавайки от един съд в друг, и в

Нобел се опитва да спаси положени­

крайна сметка компанията на Нобел губи дел ото .

ето. Той прави одит на всички компании,

Абел и Дюър са свободни да използват откритието

които са част от неговата бизнес империя,

както намерят за добре.

и щателно прочиетва и подменя управленче­

След този случай Нобел започва да се отна ся

ския им състав. След всички положени усилия нещата сякаш започват да се оправят, но преди

още да успее да си поеме дъх, изобретателят е

~Сър Фредерик Абел -учен химик, който става и з в естен като откривател на

кардита (вид бездиме н барут).

връхлетян от нова вълна лоши новини .

Нобел

е

уведомен,

че

неговият

с още по-голямо подозрение към света на пол и ­

тиците и бизнесмените. Какъв е смисълът да с е опитва да разширява своя бизнес? До края н а живота си той се опитва да намери отговор н а

приятел

Фредерик Абел и професорът по физика Джеймс

Панамс ки ят канал е открит пр е з

24

1914 г.-

години след кору пц и онния скандал ,

засягащ и Нобел. Този канал свързва Атланти ческия и Тих ия океа н .

този въпрос.


Живот и дейност Желание за развитие Годините, прекарани в Сан Ремо

ТhЕЗ

1891

г. Нобел си купува имение в Сан Ремо

( И талия), в което построява лаборатория . При ху баво време пенливите вълни на Средиземно м оре успокояват душата му, а южният морски вятър

с якаш отвява скръбта от опечаленото му сърце. Той

в се още е изправен пред редица проблеми, като н апример този с продължаващия съдебен процес в Англия, но чувства, че най-после е в състояние да се захване отново със своите експерименти

-

н ещо, което умее да прави най-добре. Пет години преди да се премести в Сан Ремо, през

1886 г., Нобел отново среща Берта Кински . Тя е омъ­ жена за граф Артур фон Зутнер и е известна като графиня Берта фон Зутнер . Графиня Фон Зутнер се

п рочува със своя роман "Долу оръжията': написва­ н ето на който я превръща в първата жена, включ­

ваща се активно в борбата за мир, която освен това е и известна личност. Тази среща позволява на два­

мата да обсъждат проблема за мира в света . Нобел е щедър дарител в подкрепа на тази кауза и дори

п осещава тайно някои от международните конфе­ ренции за мир. В писмата си той признава, че акти­

ви стите на движението за мир го убеждават да се

време при него започва работа един

23 годишен

откаже от егоистичните си лични интереси . Въпреки

мъж, за да му помага в изследванията . По-късно

то ва Алфред Нобел все още изпитва известни съм­

именно

не ния по отношение на онези, които настояват дър­

неговото завещание . Името му е Рагнар Золман и

жавите да започнат да се разоръжават. Това е така,

Нобел изпитва особена симпатия към него. В лабо­

за щото той

този

млад

човек

става

изпълнител

раторията в Сан Ремо двамата създават нещо раз­

чатляващата миролюбива реч може да бъде заглу­

лично от досегашните оръжия, а именно лак и бои,

шена от грохота на оръдията. Нещо повече, хората от

използвайки като основна съставка нитроцелуло­

не говото обкръжение са безскрупулни бизнесмени и

зата. Те откриват също изкуствения каучук, изкуст­

политици, лишени от обикновени човешки чувства.

вената кожа, както и тръбопровода за транспорти­

през

г. Нобел

навършва

60

ране на нефт. Интересът на Нобел надхвърля пре­

години, той е далеч от намерението да се откаже

делите на химията и се насочва към областта на

от своите проучвания и експерименти . По това

биологията и физиката. Той обаче започва да се

1890

оплаква все по-често от здравословното си състо­ яние, което съвсем не е завидно.

• Ла б ораторията на Нобел в къщата му в Сан Ремо. Тук той, заед но със своя асистент Рагнар Золман , поставя основите на

н яколко нови изобретения.

Къщата на Нобел

"Вила Нобел':

на

напълно съзнава, че дори и най-впе­

Макар че

в Сан Ремо, която той нарича

""' Нобел избира да се установи в Сан Ремо, след като е изгонен от Франция. Сан Ремо е малък град н а

италианското крайбрежие, намиращ се н а северния

бряг на Средиземно море.


Аnфред Нобеn Мечтите ст ават дейст вител ност През 1894 г. Но бел пр емества св оя и зследовател­ ски център от Сан Ре мо в род ната си Швеция . След дългогодишните с ки та н ия по с вета той е изпъл­

нен с носталг ия към мя стото, където е роден . Да

живее у до м а , в Шв е ция, се оказва удобно за Нобел, който веч е е на 6 1 години . От деветгодишна въз­ раст той ж ивее с мисълта, че се чувства като у дома

си навсякъде по света, където постига успех в рабо­ тата си , но след завръщането в родината си Нобел

...

Ковч е гът на Н обе л.

И зоб ретателят е п о гр ебан в Ш ве ция.

се наслаждава на спокойствие, което не успява да открие в никоя друга страна .

Той основава почти сто фабрики в двадесет дър­ жави, които произвеждат бб

500 тона динамит. Това

е б,О45 пъти повече от произведеното през първата

му година в тази индустрия, което е приблизително единайсет тона . Що се отнася до неговия бизнес, Нобел няма абсолютно никаква причина за тревога . През следващата 1895 г. здравето му отслабва все повече. Докторът му поставя диагноза ангина пек­

торис. Въпреки това Нобел пренебрегва здраво­ словните си проблеми и влага още повече енергия в писането на пиеси . Резултат от тези усилия е твор­

бата " Немезида " - трагедия , която е дълбоко повли­ яна от творбите на Шел и ( един от неговите любими автори).

На 7 декември 189б г. Нобел получава удар и при­ пада. Той си отива от този свят три дни по-късно, в около два часа следобед, на бЗ-годишна възраст. В последните му часове около него са само членове

на семейството и някои приятели. Приятелят му от миналите дни на слава, Рагнар

Золман , и Рудолф Лилекуист , ръководител на една от

неговите

компании,

са

посочени

за

изпълни­

тели на завещанието на Нобел . Те са и хората, които

основават Нобеловата награда за борещите се за каузата на мира - кауза , на която Нобел посвещава почти целия си жи в от.

~ Музеят н а

...

П о сл едната с ни м ка на Н обел

от

1895 г. Фотогра фиите на

Н обел . Той се н а мира в същ а та

и зоб ретател я са м н о го мал ко

с г ра д а, в ко я то

на бро й, което n рав и та зи

са и Шв ед с ката

сни мка осо бе н о ц е нна , като

ака д ем ия

и

се и ма nредвид свето вната му

б и блиоте ката

и з в ест ност.

" Н обел ".

Библиотека на спомените МУЗЕЯТ "НОБЕЛ" През

2001

г., един век след като Нобеловите награди са връчени за първи

път, една сграда в стария търговски център на Стокхолм (Гамла), където

представ а за грандиозна

церемония , състояща се в огромна

к онцерт на

зала, но това е само малка част от целия процес. Чрез представените интер­

преди това се помещава стокова борса, е превърната в музей, посветен на

вюта с членовете на комитета по номинациите , както и примерите за мес­

памепа на Алфред Нобел .

тата, където се състоят изборните процедури, посетителите могат да п р и­

Муз еят е разделен на три важни секции. В първата са представени

добият по-цялостна представа за този сложен и отнемащ време пр о ц ес.

лауреатите на Нобеловата награда и техните постижения. Тук са вклю­

Освен това в музея са изложени и копия на медалите, получени от лау ре а­

чени повече от

тите на Нобелова награда , както и уникална експоз иция , предста вяща офи­

700 личности .

Информация за постиженията им може да се

получи от компютъризираната информационна система, филмите, експона ­

циалната вечеря след церемонията.

тите и от други представени материали . Експонатите са подредени по десе­

Последната секция на музея е посветена на самия Алфред Нобел. Тя

тилетия и посетителите могат да направят своеобразно пътуване назад във

включва снимки, използвани от него уреди, библиотеката му и много по рт­

времето, като усетят духа на е похата посредством откъси от вестникарски

рети . Експозицията помага на посетителите да открият повече за различ ­

статии и други

характерни предмети.

В следващата секция е представен процесът на подбор на номинаци­ ите за Нобелова награда . Представянето на престижното отличие извиква

ните страни на личноспа на Нобел тел и космополит.

-

индустриалец, идеалист, и зобрета­


Важни събития

Страданията на изобретателя, който учредява Нобеловата награда Изминава повече от столетие от

10 декември 1901

г., когато се състои първата церемония за връчването

на Нобелова награда. Както заслугите, така и критиките и обвиненията, които съпътстват нелеката съдба на известния учен, трябва да бъдат разглеждани и анализирани в светлината на учредяването на тази награда. Какво всъщност кара индустриалеца и учения Нобел да създаде това отличие? "Търговецът на смърт"

И

ЗОБРЕТЯВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДИНА­

МИТА спечелват на Нобел прозвището "тър­

говецът на смърт': Това позорно име, получено от него като производител на оръжия за масово уни­

щожение, помрачава живота му. Според самия изо­

бретател динамитът трябва да се използва само за мирни цели, но се чуват гласове, които го обвиняват, че с откритието си подпомага тероризма и други

подобни прояви. През 1881 г. в Санкт Петербург при терористичен акт с динамит е убит руският цар Александър

11.

В крайна сметка се оказва, че откри­

тията на Нобел все по-често се използват като оръ­ жия

за

масово унищожение

и тероризъм,

откол­

кото за мирни цели. От продажбите на динамит той получава внушителни суми, а мнозина започват да

го наричат "търговеца на смърт':

През 1888 г. го сполетява голяма трагедия

-

умира брат му Лудвиг. Един френски вестник обър­ ква Лудвиг с Алфред и помества некролог със след­ ния текст: "Търговецът на смърт" Алфред Нобел е

мъртъв': Въпреки че в статията е сгрешена него­ вата самоличност, Нобел е силно засегнат от под­ чертаното

критично отношение

Цар Александър

11, за гинал

при бомбен атентат, при който

към

него

в

този

материал. От този момент нататък той изцяло пос­

вещава дейността и живота си на каузата за мира . Променя дори завещанието си, за да включи в него своето желание за учредяване на награда за мир.

В резултат на всичко това мнозина вярват, че тази

случка с френския вестник изиграва ролята на ката­ лизатор за създаването на Нобеловата награда .

Неуморният активист на движението за мир

За да се освободи от бремето на своята кариера на индустриалец, през последните години от живота

си Нобел се включва в движението за мир. Неговите представи за мира обаче са по-различни от тези на активистите на това движение. Той посещава Четвъртия международен мирен конгрес в Берн

( Швейцария) през 1892 г., по време на който прави няколко коментара, лишени от политически такт.

е и з ползван динамит.


Алфред Нобел

\

Сцена от картина от

XIX в ., изобразяваща

Френско-пруската вой н а, п о времето на която за първи път се използва динамит

като . ~кс пло зив.

"Необходим е реалистичен план. Силното желание 3а мир не е достатъчно,

3а да се постигне та3и цел:' Според

Нобел

привържениците

на

мирн а т а

кауза се нуждаят от един реалистичен план , тъй като желанието да се постигне мир по целия св ят

само по себе си не е достатъчно. Големите парт ии и продължителните речи не са в състояние да раз ­

пространят мира. Нужно е всички правителств а н а

отделните нации по света да начертаят един убеди­ телен мирен план.

Смята се, че зад решението на Нобел да се включи активно в движението за мир стои позн а н ­

ството и дружбата му с Берта фон Зутнер . Тр ябва

да се отбележи обаче, че антивоенните при зив и на Фон Зутнер и нейните сподвижници по вре ме на тези мирни прояви не са нищо повече от ид ео­

логически фантазии. Подобни усилия не могат да доведат до конкретен резултат. Нобел е убеден , че действията на правителствата и подходящо закон о­ дателство са основната предпоставка за устано вя­ ване на истински световен мир .

Изказванията му по време на мирната конфе­ ренция озадачават много от участниците в нея. Но

това са само думи. За да постигне целта си , след

конференцията Нобел наема екип от помощниц и , сред които е бившият турски дипломат Аристарх Бей. Неговите методи на работа се оказват твърд е повърхностни,

което предизвиква

разочаровани ­

ето на учения . Въпреки това самият той е изнен а­ дан, че за толкова кратко време успява да обедини

такъв голям брой активисти за мир .

~ П ортрет на Нобеп в лабораторията му в Са н Ремо. Приживе той няма др у ги п ортрет и , защото всички останали са рисува н и след смъртта му.


Важни събития

Заради ироничните си коментари по отноше­

съвместните усилия

ние на безплодните усилия на активистите за мир

предотвратява

Нобел не спечелва голям брой приятели на своя

друга.

Става

на

страните

завладяването

възможна

и

на

по света да

се

една

от

нация

демилитаризацията.

стра на . Визията му за един реалистичен мирен

Изобретателят често обмисля възможността да

план е негово основно преимущество пред остана­

открие някакво средство или нова субстанция,

лите активисти.

които могат да способстват за прекратяването на всякакви военни действия завинаги. По иро­

Теорията на Нобел за световен мир Мнозина

критикуват

активното

участие

ния на съдбата използването на сила за налагане

на промените, подкрепяни от Нобел, в крайна

на

Нобел в движението за мир, виждайки в него опит

сметка води до едни от най-големите престъпле­ .... Илюстра ция в книга, н а която е и зоб разено

на учения да изкупи грешките си и да избяга от

производст вото във фабрика за динамит. Же ни

у гризенията

работнички поставят екс пл озив в детониращи

за

страданието

и

насилието,

които

ко свено причинява в качеството си на индустри­

капсули (патрони ).

процес изисква твърде много време . В последното

оръжия за масово унищожение. Истината е, че

жа ва да разработва експлозиви. Това на пръв поглед изглежда парадоксално, но той се надява

да способства за развитието на мирни търгов ­ ски отношения между държавите чрез построява­

нето на фабрики за динамит във всички страни по света. В новогодишната картичка, която изпраща

на Берта през

1893

г., Нобел изразява желанието

си да вложи част от своето богатство в награден фонд, като премията се дава на всеки пет години на гражданин на Европа с най-голям принос за

каузата на мира . Тези думи са своего рода "заявка" за

осъществяване

на

идеята

за

учредяване

на

Нобеловата награда. В същото писмо той споделя с Берта и своята

теория за мира. Според нея трябва да бъдат създа­ дени международни съдилища, които да разреша­

ват конфликтите, заплашващи мира. Нобел е убе­ ден, че това може да предотврати избухването на вой ни, както и че подобни съдилища могат да сло­ жат край на варварските действия и неразумните уп равления, които властват по това време . Според

Активистите за мир смятат, че усилията им са оправдани и ще доведат до световен мир, което

е и тяхната заветна цел. Според Нобел обаче този

алец, натрупващ богатства от производството на докато защитава мирната кауза, Нобел продъл­

ния срещу човечеството през ХХ в .

си завещание, написано на .... Гробът на Нобел в Стокхолм. Изобретателят напус ка Швеция, когато е едва деветгодишен,

27

ноември

1895

г., той

пожелава цялото му богатство да бъде разделено

и прекар ва останалата част от ж ивота си в

както следва : "Капиталът, инвестиран от изпълни­

различни с трани , но пон астоя щем п очива в

телите на завещанието в ценни книжа, да сложи

мир на родна зем я.

началото на фонд, от печалбата на който ежегодно да се дават награди на личности, допринесли най­ много за развитието на човечеството през пред­

шестващата година. Сумата трябва да се раздели на

пет равни

части, които да се разпределят по

следния начин : една част за учен, направил важно

откритие в областта на физиката; една част за при­ нос в областта на х имията; една част за психоло­ гия или медицина ; една част за литература и една

част за личност, чиято дейност е допринесла за

сближаване между народите, за отмяна и намаля­ ване на броя на редовните армии, както и за орга­ низиране на мирни конгреси': Този

пасаж

отразява

две

страни от характера на Нобел лизъм

и

в

същото

противоположни

-

време твърде

методи, които прилага

неговият идеа­ реалистичните

на практика в качеството

си на индустриалец .

него, когато в това се включат всички страни по света, мирът може да продължава с векове.

Планът на Нобел предлага възможността със

....

Къщата н а Нобел, която се намира н едал еч от една от н е говите

фабрики в Ш веция. В тази къща той прека рва последните дни от живота си.


.

~-

Аnфред Нобеn НОВОТО ЗАВЕЩАНИЕ

ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ЖЕЛАНИЯ НА НОБЕЛ

в

рамките

на

нап исва

три

своя

живот

Ноб ел

завещани я .

Пър­

Нобел демо н ст ри ра безразличи е и пре н ебреже н ие към

разпределе ни­

му Роберт. В първия вариант на заве ­ щани ето си той оставя н а роднини те

г., с лед

ето на бас носл ов н ото си богатство

си

смъртта на брат му Лудвиг. Второ то

след смъртта си. Това създава доста

ц е нн и

се ри озни

ство е з на чително н амалено при таз и

вото е нап исано през

през

-

1888

г. , а свое то послед но

1893

пробл ем и

на

изпълни те ­

завещание той съставя една годи на

лите н а н е го вото за вещ ание Рагнар

преди

Золман и Рудолф Лилекуи ст.

ври

смъртт а

дължи

промя на за

воля на

и

е

на

една

развити е

све то вния

сте п е н

на

-

ноем­

27

През

г. Тази ч еста промяна на

1895

после дната се

си

мир,

повлияно

изоб р етателя

смет н е

1889

х ил яди

книж а

и

пири

в лик в идни

акции. Това

копиче­

по с ледна версия.

Публикуването на това завещ ан и е

г. Но бел се опитва да пре­

чи с тия

стотици

си доход и да

го

раз­

в един ари

шв едски

1897

вестник на

яну­

2

г. п редизв иква голям шум .

н е п рекъсната

предели. Той и ска да напр ави това без

Мнозина одобряват н ачи на, по който

на

помощта

Ноб ел разд епя своето с ъстояние, но

визията

което до

му

г оляма

от в ръз ки те

му

с видни интелект уалц и и влият ел ни

на

счетоводители

и

адво­

кати. Неуспехът му да се справи с тази

има и

задача създава п роблеми при изпъл ­

ш ведс кия к рал Ос кар

голям брой к рити ки . Според

нени ето н а н егов ото заве щ ание .

узите в завещанието на Нобел не са

11 някои

от к ла­

патри отични. Това твърдение обаче е

н егов и съвременниц и.

След смъртта с и Нобел оставя едно

опровергано

от

п лемен ника

на

изо­

бретателя, Имануеп . Мно го от о н ези,

внушителн о състояние. Неговите род­ ни ни и прияте ли, естес твено, се надя­

к оито

ват да получат част от него. Недву­

от това

сми с лен ите им намеци

заве щ а ни ето. Ето за щ о то е не забав н о

за това

как ва

о чак ват

да

получат

на следство, са

своя

дял

н е доволни от

сума тряб ва да получи всеки от тях,

оспорено . Особе но актив ни

адресирани

отноше ни е са децата н а Ро берт Ноб ел ,

към

него

още

докато

е

жив, го карат да се замисл и за преход­

които

н остта на човешкия ж ивот.

ся т въ п роса в с ъда . Заедно с дру г ия

В

пър вото

си

заве щани е

без

изп ъл нител

Н обел

н икакв и

ск ру п ули

в това отн а­

н а завещанието, Золман

да

попага неим оверни усилия да н амери

п ревръ ща състоя нието си във фо нд

бър зо ре ш ение на възникна пи я про­

за п одкре па на мир ната кауза. Н е го­

блем. Водят се интензивни преговори,

сякаш

ня ма

никакво

намер е ни е

в и ят ид еализъм и философията, която

в резултат н а които на

изп овядва , са труд но разбираеми за

две години след смъртта на Н обел, е

хората от обкръже ни ето му. В първата

п ости гнато с п оразумение.

5

юни

1898

г.,

версия на завещан и ето му парите не са от таков а значен и е .

Дори

и

в

по следния

му вариант

... Посл ед н ото завещани е на Алфред Нобел. То дава възможност да се учреди Ноб еловата награда , но предвид факта, че при написването му изобрета телят не се консултира с експерти, впоследствие възникват редица юридически

проблеми.

Идеологията срещу фактите ...

Рагнар Золман е лосочен от Нобел като

и з лълнител на заве щанието му. Золман

е най -добрият приятел на и зобретателя през

През лятото н а

1896

г. по следната

ве р сия на зав е щ а нието на Нобел е

посл едните години от живота му. След смъртта на

повер ена на една ба нка. С п оред н ея

Алфред той полага изключителни усилия,

той остав я " Вила Нобел " н а племен­

за да и з пълни посл едната му во ля, както

ника си Имануеп, а къщата в Пари ж

и за учредяването на Нобелов ата премия.

-

на пл еме нниците си, деца на брат

... Има нуел Нобел - племенник на Алфред Нобел и син на брат му Лудвиг. Той уважава волята на чичо си и подкрепя учредяването на Нобеловите награди.


--· Съвременници

Приятелите на самотния милионер Откривайки динамита, Алфред Нобел придобива слава и благосъстояние. Но независимо от успехите си като индустриалец, той води един доста самотен живот.

Нобел е в по-близки отношения единствено със своите роднини, с шепа приятели и с една жена, връзката му с която е по-скоро чисто емоционална.

Активистката в движението эа мир,

която раэбира Алфред Нобел Берта фон Зутнер

(1843-1914)

Твърде малко са хората, които могат да бъдат смятани за истински приятели на

Алфред Нобел. Той допуска до себе си неколцина, с които е в състояние да разгова­ ря свободно . Сред тях е и Берта фон 3утнер . Берта се запознава с Нобел през пролепа на

1876

г., когато тя е на

33

години,

и му се обажда в отговор на негова обява за наемане на лична секретарка. По това време Берта не е омъжена и носи фамилията Кински. Изисканите й обноски и ней­

ната елегантност носят белега на истинско аристократично възпитание, макар че всъщност тя е дъщеря на разорен австрийски фелдмаршал. Берта работи като дома­

шен възпитател в богатата фамилия Фон 3утнер. Тук тя се влюбва в най-големия син Артур, но майка му се обявява срещу един подобен брак и Берта напуска. Скоро след като бъдещата госпожа Фон 3утнер започва да работи за Нобел, той

се влюбва в нея . Тя е отлична секретарка с познания по много езици, а също така и изискана личност с образование в обласпа на изкуството и музиката. Това сякаш е идеалната съпруга за Алфред Нобел. Неговите чувства не остават скрити за младата дама и тя решава да напусне новата си служба, връща се при Артур фон 3утнер и се омъжва за него.

Берта и Нобел се срещат отново след 11 години, през 1887 г. По това време тя вече е световно известна писателка и активистка за мир. Най-известното й произведение е нейният роман .. Долу оръжията!"- историята на една любов, прекъсната от трагичните събития по време на войната. Книгата става международен бестселър. Берта фон 3утнер и Алфред Нобел остават приятели и продължават да се подкрепят един друг. Според някои мнения именно влиянието на Берта е основната причина за желанието на Нобел да учреди Нобеловите премии. Самата тя твърди, че по време на срещите им през

1887

г. никога не е повдигала въпроса за проблемите на мира, но изглежда Нобел също проявява

.

.

интерес към тази тема и настоява да разговарят за това .

Берта предугажда в какви ужасни касапници ще се превърнат войните през ХХ в. и предупреждава за опасноспа от използването на оръ­ жия за масово унищожение. Тя апелира за създаването на организация, подобна на днешната ООН. Усилията на Берта фон 3утнер за постигане

на световен мир получават признание през Берта умира през

1914

г. на

71

избухва Първата световна война.

1905 г., когато тя е удостоена с Нобелова награда за мир.

годишна възраст. Мечтата й за един мирен свят остава неосъществена. Само седмица след нейната смърт


Аnфред Нобеn МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ Йохан Вилхелм Смит

- - - • • любовни връзки

(1821-1904) Индустриалец, който пред оставя на Алфред възможност да извършва своите проучвания.

-----t8•

приятел - подчинен

---••

противник -конкурент

---••

личности, оказали

По-късно той става един от

влияние върху него

основните инвеститори в бизнес

бизнес връзки

империята на Нобел и един от

1 Пол

Барб

(1836-1890) Аларик Лийдбек

Един от най - значимите бизнес

(1834-1912)

партньори на Алфред Нобел. Той е въвлечен в корупционния

Приятел от детството на Нобел, а

скандал, свързан със строежа

по - късно важен негов съюзник и

на Панамския канал, и през

1890

помощник. Неговият принос за

г. се самоубива.

откритията на Нобел е от голямо значение, особено по отношение на техническата помощ.

СофиХес

(1850-1912) Любовница на Алфред Нобел в продължение на

18

години. Бракът й слага

край на техните е смятан за конкурент на

отношения. По време на

Нобел , но след това двамата

връзката им той й написва

се сприятеляват. По-късно

повече от двеста писма.

Абел извършва предателство спрямо него, свързано с получаването на патенти

... Личностите

.

в сивите карета са представени в тази глава.

Приятелят, който поставя основите

на учредяването на Нобеловата награда Рагнар Золман

(1870-1948)

След края на връзката му със Софи Хес Алфред Нобел навлиза в продължителен период на самота и изолация . Точно тогава той се запознава с Рагнар Золман . По това време изобретателят

търси личен секретар. По препоръка на своя племенник през Золман, който тогава е на

23

1893

г. той провежда разговор със

години, докато самият Нобел е почти на

60.

Младежът, който завършва университета в Стокхолм, мечтае за кариера на инженер. Неговата почтеност и откритият му характер убеждават Нобел да го назначи на служба като свой секретар .

По-късно, забелязвайки безспорните умения на Золман, изобретателят го прави свой асистент, който постепенно се оказва незаменим за него.

Несъмнено младежът напомня на Нобел за самия него в началото на кариерата му. На свой ред Золман се отнася към учения не като към свой работодател, а по-скоро като към приятел . За голямото доверие, което Нобел има на асистента си, можем да съдим и от факта, че той го посочва като изпълнител на завещанието си.

Золман успява да разреши спора, свързан с богатството на патрона му, а така също и да организира учредяването на Нобеловите награди. Нещо повече, той много умело успява да предотврати опасноспа от заплахите на Софи Хес да продаде писмата, които Нобел й изпраща .

Дружбата на изобретателя със Золман опровергава собственото му убеждение, че след определена възраст човек не е в състояние да съз­ дава трайни приятелства. През

1929

г. Золман става директор на една от фабриките на Алфред Нобел и остава на този пост до

1946

г., две години преди да почине .

Смята се, че той почти изцяло посвещава остатъка от живота си на паметта на Нобел, а освен посоченото по-горе, написва и биографията на своя приятел .


. Съвременници Английският поет романтик, на когото

младият Нобел се възхищава Пърси Биш Шели

(1792-1822)

В юношеските си години, когато твърде често боледува, Нобел прекарва по-голяма част от времето си четейки. Той изцяло е погълнат от мечтата си да стане писател и затова с часове чете и пише поезия. Особено го привличат произведенията на английския поет романтик Пърси Биш Шел и. Шели е син на заможен земевладелец от Съсекс (Южна Англия). Още в ранната си младост той показва изключителна чувствителност и афинитет към необичайното и тайнственото. Противопоставяйки се на всякаква

власт и на традиционната система на образование, той съвсем логично се сблъсква с редица проблеми в учи­ лище.

Докато следва в Оксфордския университет, Шели е силно повлиян от философията на английския либерал Уилям Годуин и след като публикува памфлети, критикуващи религията, е изгонен от университета . Влюбва се в една от приятелките на сестра си и двамата избягват в Шотландия, за да се оженят. През

1813 г. написва"Кралица

Маб: Философска поема': Сприятелява се с Уилям Годуин и заедно с двете дъщери на философа, Мери и Клеър, пътува из Европа, като през това време написва няколко поеми . По-късно Мери става негова съпруга и известна писателка, авторка на популярния роман "Франкенщайн': След самоубийството на първата му съпруга двамата с Мери се оженват официално. След конфликта, който възниква между него и баща му по повод наследството, оставено от дядо му, през

1818 г. напуска

Англия . Пътува из цяла Европа, пишейки поеми, но при едно от тези пътувния корабът му попада в буря и потъва, а самият Шели се удавя. Той изпитва

едно необяснимо влечение към лодките и водата, независимо от факта, че не може да плува. Останките му са погребани в околностите на Рим, близо до гроба на неговия приятел, поета Кийтс.

Откривателят на нитроглицерина Асканио Собреро

(1812-1888)

Асканио Собреро е италиански химик, роден в Каеале Монферато, който през

1847 г., докато

работи в университета в Торино, открива взривната смес, известна като нитроглицерин. В началото той иска да стане лекар, но не успява да защити дисертацията си, поради което започва да се зани­ мава с химия.

Той учи медицина в Торино и Париж, а по-късно химия в университета Гисен. Получава доктор­ ска степен през

1832 г., а

през

1845 г.

става професор в университета в Торино.

Първоначално нарича своето откритие "пироглицерин'; като в личната си кореспонденция и в статия в пресата ученият предупреждава за опасноспа при използването на това вещество,

твърдейки, че то е изключително опасно за пренасяне . Всъщност, той е толкова изплашен от своето откритие, че го пази в тайна повече от една година .

Един от студентите на Собреро е Алфред Нобел , който след обучението си в Европа се завръща в семейната фабрика и през

1860 г. започва

експерименти с това вещество . Нобел получава няколко

международни патента за открити от него различни съставки, устройства и методи на производство, в основата на които е взривната мощ на нитроглицерина, което пък в крайна сметка му помага да открие динамита.

Макар че Алфред винаги демонстрира своето уважение и почитта си към Собреро, последният

е поразен и ужасен от приложението на експлозива, а така също и дълбоко впечатлен от славата и богатството, придобити от Нобел благодарение на това откритие.


-

---------------------

Алфред Нобел Великият писател и приятел на милионера индустриалец

Виктор Юго

(1802-1885)

Драматургът, романистът и поетът Виктор Юго е една от най-значимите фигури във френска ­ та л итература през

XIX в . Неговият най-известен роман е .. Клетниците" (Lеs MiseraЫes). Писателят

е близък пр и ятел на Нобел през последните години от живота му. Юго е роден през

1802 г.

Той проявява големия си литературен талант още от ранна въз­

раст: първата с и стихосбирка написва, когато е на

19 години.

По - късно се развива като типичен

представител н а ро мантизма като литературно течение . Възприема либерални политически позиции и се оп итва да подобри живота на най-бедните слоеве от населението .

През

1848 г., п о време на Февруарската революция, Юго се обявява против диктатурата на

Наполеон

111. То й

о р ган и зира съпротивата срещу неговия преврат през

напра з н и. Ю го е пр и нуден да напусне Франция и през следващите

г., но усилията му са

1851

19 години живее

в изгнание, но

именно тогава създава най-известните си произведения.

Завръща се в родината си след края на Втората империя и избухването на Френско-пруската во й на п ре з

1870

г. Посрещнат е изключително топло като истински национален герой . Три години след

тези съб ития Юго се запознава с Алфред Нобел . Двамата стават близ ки приятели и често обядват заедно. Смъртта на 83 -годишния Юго през

1885 г. слага край на та з и дружба. Два милиона души присъстват на погребе­

нието на вел и кия писател , но никой от тях не скърби така силно за него, както Алфред Нобел .

Гениалният учен и конкурент на Нобел Джон Ериксън

{1803-1889)

Също като Нобел , Джон Ериксън е известен шведски изобретател. Той е истински пионер в развитието на парния двигател като алтернативен източник на енергия. През

1838

г. Ериксън пре­

косява Атлантическия океан на борда на кораб, оборудван с новото му изобретение- витлата . Това

нововъведен и е се радва на огромен успех в Ню Йорк. През

1850

г., подчинявайки се на желанието на баща си Имануел, който познава Ериксън от

дълго време, младият Алфред Нобел започва обучение при него . В техните взаимоотношения се

наблюдава известно напрежение, което донякъде демотивира младежа. По-късно Нобел признава, че няма добри спомени от времето, когато се обучава при Ериксън в Америка . По време на Гражданс ката война в Америка Джон Ериксън конструира брониран военен

кораб

(USS Moп i tor) за Съюзническата армия. Този кораб разбива броненосеца на конфедерацията

.. Merrimack" и

помага на Севера да постигне пълна победа във войната между щатите. Това прави

неговия създател известен из цяла Америка .

Ериксън посвещава целия си живот на своите изследвания. Той умира през

1889 г.

През послед­

ните години от живота си се занимава с проучване на възможността за използване на слънчевата

енергия като алтернативен енергиен източник. Той смята, че един ден ще се изчерпят запасите

от петрол и въглища, докато слънцето е един неизчерпаем източник на енергия. Тази теория на

Ериксън за алтернативните енергийни източници още веднъж привлича вниманието на обществе­ ността към него .

~


"Търговецът на смърт" и неговото послание към

бъдещите поколения През

XIX

в. откритията на Нобел повлияват върху живота на човечеството

както в мирно време, така и при военни действия. Динамитът се използва като средство за м асово ун ищожение , но от друга страна, наградите, учредени

с наследството на неговия изобретател, са връчвани на онези, които имат определени заслуги з а запазването на мира и за благоденствието и развитието н а ця ло то човечес тво.

Впечатл яващото наслед ство на Нобел

А

ЛФРЕД НО БЕЛ ПОВЕРЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на СВО­

ето завещание на Рагнар Золман, неговия асис­

те нт и най-добър приятел през последните години от живота му. Другият и з пълнител, посочен от Нобел, е Рудолф Лилекуист, управител на една от неговите ко мпании . За да учредят Нобеловите награди, два­ ма та

получават

следните

инструкции

в

завещани­

ето му:" Наличното ми състояние трябва да бъде раз­ п ределено

по

следния

начин :

капиталът,

инвести­

ра н в ценни книжа от изпълнителите, трябва да се из пол з ва за учредяване на фонд, печалбата от който еж егодно да се раздава като награди на онези лич­ но сти,

които

през

предшестващата

година

имат

най -големи заслуги към човечеството . Въпросната пе чалба да се разделя на пет равни части, които да се ра зпределят както следва: една част за учен, напра­

вил важно откритие или изобретение в обласnа на ф из иката; друга част за постижение в обласnа на х им ията ; трета

върта

-

з а психология

или медицина ; чет­

- за най-добро литературно произведение и

пета част

-

за личност, допринесла в най-голяма сте­

пе н за дружбата между народите, за намаляване броя на въоръжените сили и за организиране на конгреси

за каузата на мира . Наградите за физика и химия да се връчват от Шведската академия на науките; тези по психология или медицина- от Каролинския инсти­

тут в Стокхолм; за литература

- от Академията в

Сто кхолм, а замир-от комитет, състоящ се от петима души , избрани от норвежкия Стортинг (парламент) . Желанието ми е присъждането на тези награди да не е свързано с националносnа на кандидатите, а да зав иси единствено от заслугите им, независимо дали

са скандинавци, или не':

• Из ображе н ие от първата це ремо н ия за в ръч ва н е н а Н обел ова 1901 г. И зм инават ц ели п ет години

наг рада, к о ято се състо и п рез

сле д смър тта н а Но бел , докато с е и з п ълн и п осл едн а та му воля.


Уредена е както финансовата страна , така и пр о­

цедурата по връчването на Нобеловите пре мии . Но самото създаване на фондовете за тези награ ди

изисква доста умения и опит, тъй като богатството на Нобел е разпръснато из различни страни , в то ва число Швеция, Германия, Франция, Англия , Р ус ия , Норвегия, Италия и Австрия . Всички тези сметк и

трябва да се закрият и да се прехвърлят в Швец ия. Нещо повече, заради несъответствието между кол и­ чеството пари, определени за създаване на награ д­

ния фонд, и това, оставено на наследниците от се м е й ­

ството, много от роднините на Нобел изразяв ат недоволство от неговото завещание . Освен всичко това шведите са смутени от факта, че на норвежки законодателен орган е поверена отговорноспа да

се организира процедурата за избирането на нос и­ теля на наградата за мир. Всичко това доприн ася

за забавяне на учредяването

на Нобеловата пр е­

мия- първата церемония по връчванетой се със­

тои през 1901 г., пет години след смърпа на Алфред Нобел. Човекът, който изиграва решаваща роля за

събирането на огромното наследство на Нобел и за разрешаването

на споровете, възникващи след

неговата смърт, е Рагнар Золман. Без огромния п ри­

нос на този истински приятел Нобеловата пре мия

никога нямаше да стане реалност. В знак на благо­ дарност и признателност за неговите усилия

пр ез

1900 г. Золман е избран за председател на фондаци ­ ята " Нобел':

Най-престижната награда в света Първата Нобелова награда за физика е присъден а на германския физик Вилхелм Конрад Рьонтген за откриването на електромагнитните (рентгенови те) лъчи. През

1901 г., по време на първата церемония за

връчване на наградите, друг германски физик, Емил

фон Берин~ получава Нобелова премия за мед и ­ цина заради

прилагания

от него специален

серум

при лечение на дифтерия, а така също и за прин оса му към хормоналната теория за имунитета . Същата

година носител на Нобелова премия в областта на химията става холандският химик Якоб Хендрик Ва нт Хоф заради работата му върху скороспа на реа к ц и ­ ите, х имичното равновесие и оеметичното наляга н е в

разтворите . Наградата за литература е присъдена на

френския поет Рене Сюли Прюдом. Носители н а н ай ­ важната, според самия Нобел премия, тази за м ир, стават създаделят на Червения кръст швейца рецът

Хенри Дюнан и неговият сътрудник, френски ят ико­ номист Фредерик Паси. Вече повече от век ежегодно се присъжд а т

Нобелови награди. Церемониите са преустановени единствено в годините на Втората световна во й на .

~ В ил хел м Ко нра д Р ьо нтге н е п ървият

н ос ител н а Н обел ова н а града по ф и зика зара ди откри ва н ето н а Х-лъчите.


. И3кnючитеnно вnияние

През

1969

г. е учредена

награда и по иконо­

ми ка , така че понастоящем всяка годин а се разда­

постепенно се превръща в най-престижното с ве­ товно отличие .

ва т общо шест Нобелови премии. Досега повеч е

Не може обаче да се отрече и фактът, че м н о­

о т седемстот и н личности и организации са лауре­

з ина от лауреатите на Нобелова награда и ма т реа­

а ти на те з и нагр а ди. Сред тя х са: физикът Алберт

лен принос в областта на изследванията и р азв и ­

Ай нщайн

г. ) ; Мария и

тието на въоръжаването . Това напомня з а ж ивота

Пие р Кюри за откритията им в областта на ради­

на самия Алфред Нобел , чието най - голямо от к р и­

оло гията ( наград а з а физика през

тие

(наград а з а физика

1921

1903

г. , като

М а рия Кюри получава и премията за х имия пре з

1911

-

динамитът,

се

използва

като

оръжие

1954

г.); и з вестният американски

политически деец и борец з а граждански права на ч ер нокож ите Мартин Лутър Кинг-младши (награ ­ д ата за мир пре з

1964

г.) . Нобеловата премия

• Адолф Х итл е р и здава за п овед, с която заб ран ява nр ис ъжда н ето н а Н обел ова н а г рада. П ред вид извест н остта и

nрести жа на Н обел овата н а града , в ръзка тай с n ол итиката става неизбеж н а.

на ц е р емо нията за в ръ ч ва н е

н а награ дите в Стокхол м.

за

масово унищожение .

г. ); писателят Ърнест Хемингуей (награда за

л и те ратура пре з

.... Носителите на Нобело ва 2002 г. п о в реме

наград а за

Вл иянието на войната Германският диктатор Адолф Хитлер оспорва

присъждането на различните Нобелови награди . Пре з

1936

г. той издава заповед, с която забра ­

нява тези награди. Тези действия на диктатора

са предизвикани от присъждането на Нобелова на г рада за м и р през

1935

г. на Карл фон Осиецки .

Фон Осиецки е немски журналист и защитник на мира и ра з оръжаването, а така също и неприми­

рим противник на нацизма и фашизма . Именно

фа ктът,

че наградата

за

мир получава

който така яростно критикува

неговата

тика

гнева

и

идеология ,

предизвиква

Аме рик а нският п исател

Ър н ес т Хеми нгу е й п ол у ч ава

на

човек, поли­ дикта­

тора . Недоволството му се засилва и от това, че

преди това Нобелова премия получава и евреинът Алберт Айнщайн. През тази и следващите години броят на германците , носители на наградата, дра­ матично намалява .

Много учени напускат Германия по време на

войната, така че забраната на Хитлер е з начи­ телен удар върху научната общност в страната .

Нарастващият престиж на Нобеловата премия

Нобе ло ва н а града за лите р а тура. Като n ред став ител н а та к а

на рече н ото " и згубе н о п о коле ни е': то й н а nи сва голя м б рой за б ел еж ителни nрои зве де ния .


. ---~--

Аnфред Нобеn води до една все по-силна обвързаност с поли­

Трябва да се отбележи, че Нобел има още един изключително печеливш бизнес, конкуриращ този

тиката.

с динамита

Наследството на Нобел Независимо от заслугите на Нобел за каузата на мира , неговите изобретения са в основата на голям брой

създадени

впоследствие сред­

ства, използва ни за отнемане на човешки живот.

Нитроглицеринът и динамитът са предшестве­ ници на съвременните оръжия за масово унищо­

же ние, каквото например е атомната бомба. Нобел е велик изобретател, но в същото време и един много успешен индустриалец . Той полу­

чава баснословни печалби от продажбата на дина­ мит едновременно и на двете воюващи страни по

време на Френско- пруската война. Освен това съз­ дава петролн и компа нии , заводи за производство

на химикали и фабрики за други подобни про­ дукти в над

страни по света . Нобел получава

повече от

патента, гарантиращи му доходи

15 350

от динамита и от няколко други негови изобрете­ ния . Неговата бизнес империя е предшественик на доминиращите бизнеса в съвременния ни свят мулти национ а лни компании.

- добив на нефт в Каспийско море,

близо до Баку. Може да се каже, че братята Нобел поставят

началото

на

съвременната

петролна

индустрия. Те успяват да създадат една впечатля­

ваща инфраструктура, позволяваща на компани­ ята

да

конкурира

успешно

дългогодишни

учас­

тници в този бизнес от цял свят. Техните петролни находища обаче стават държавна собственост след

~ Сградата на Н обеловия

революцията в Русия през

инстиут в Стокхолм .

1917

г. и дори са в осно­

вата на индустриализацията в Съветския съюз.

Нобел е измъчван от угризения на съвестта. Неговото откритие, динамитът, се използва за отне­

мане на човешки живот. За да намали бедите, при­ чинени от самия него, и да изкупи част от своята

вина , той решава да учреди Нобеловата награда. Дин амитът се използва за създаване на оръжия за масово унищожение, заплашващи цялото чове­

чество , докато Нобеловата награда

насърчава

онези личности, които с дейността си доприна­

сят за по -доброто бъдеще на света . Независимо от двойнствения характер на Нобеловото наслед­ ство, то и понастоящем оказва огромно влияние

върху съдбата на човечеството.

~ Медалът за Нобеловата нагр ада за мир - символ на

дружбата и обедине ни ето.

...

Н епс ън Ма нд ела - носител на Н обелова награда за мир през

1 99З г.

-


39 Алфред Нобел  

39 Алфред Нобел

39 Алфред Нобел  

39 Алфред Нобел