Page 1


-

Фердинанд Порше

500 автомо б ила. Стандартната цена е 9 950 марки­ истинска сделка, като се имат пред вид отличните

техниче ски хара ктери стика на колата. На изложе­

нието, орга низи рано в завод на "Фолксваген " през

пролетта н а 1950 г., автомобилите на "Порше" въз­ буждат и нтереса на автомобилните дилъри, с което се поставя началото на преговори между тях и про­

и зводи теля . До

21

март са произведени

500

авто­

мобила ,,Порше ': До август същата година са про­ изведени още

1 ООО броя, а до март 1954 г. - още

5 ООО броя . Междувременно е създадена ембле­ мата на "Порше'; като от

1953

г. тя се поставя на

всички автомобили " Порше': Порше в широки мащаби

356 се изнася

- 75% от произведените авто­

мобили се изнасят в чужбина, особено в Америка. През есента на

г. е организирано автомо­

1963

билното изложение във Франкфурт. На изложението е представен модел Порше

914.

Дилърите не са силно ентусиазирани, когато той е пуснат в продажба през

1964 г. Впоследствие

автомобилът е високо оценен и постига забеле­ жителен успех. През 19б3 г. е пуснат модел Порше

911, произведен в резултат от съвместна работа с "Фолксваген ': Той се превръща в моментален успех веднага

след

представянето

му

като

достъпна

спортна кола. До прекратяване на производството

през

1974 г. са произведени 118 976 автомобила .

Нордхоф умира през

1968 г. Взаимоотношенията

между,,Порше" и "Фолксваген " охладняват и в крайна сметка всички инженери на " Порше'; които рабо­ тят за "Фолксваген'; се връщат в " Порше" до 1972 г. Вече зарегистрирана на стоковата борса, компания "Порше" се преструктурира . Новата преструктури­ рана компания се концентрира върху мощноспа и скороспа по своя път към мястото на производител

на първакпасни спортни автомобили .

ниво . " П о рше " ще продъл ж и да участва в това

рали , к а то постига забележителни ре зултати през

1970 и 1982 г. , когато буквал но по ми та своите съперн и ци , заема й к и и трите топ места.

.... Луне н

автомо би л , който се д вижи

п о п овъ рхността н а Л у н а та в едн а

от ми с иите Аполо. Устройството е проекти ра но от " Бо инг" и н е говата дъщерн а ком п а ния

"Дже н е рал Мото рс~ но казват, че те са вдъ х н о вени от ел ектрич еския

В двадесет и четири часовото рали в Дейтона

през 1967 г. "Порше " отбелязва невиждана победа.

а втомоб ил, прое кти ран по·ра н о от Ферди на нд П о рше .

През последните няколко години състезателните

двигатели и автомобили се използват предимно в ралитата " Гран Туризма " и Формула 1. Компания " Порше " все още е активна като цар в света на автомобилните спортове . Модерната технология , достъпна за ,,Порше'; се

използва не само за известни коли като S-класата

на "Мерцедес- Бенц " или за производството на нео­

бикновено мощни двигатели . Технологията, оста­ вена като наследство от Порше на целия свят,

Царят в света на автомобилните

се използва по-най различни възможни начини .

спортове

Казват например, че автомобилът ,,Льонер-Порше';

Сред елементите, които подпомагат успеха на компания "Порше'; са също около

Усп ехът покачва славата на "Порше" на световно

23 ООО победи в

представен на Световното изложение в Париж през

1900

г., е използван за модел на лунната совалка ,

автомобилни ралита. Що се касае до надмощието

използвана в мисията Аполо

в света на автомобилните спортове, основателят

че технологията на Порше е фундаментален еле­

на компанията Фердинанд Порше е много взис­

мент от концепцията за екологичните коли със зад­

кателен и неговите приемници в управлението на

вижване на четирите колела от края на ХХ в. С футу­ ристичния дизайн на "Сребърни стрели " от

компанията наследяват възгледа му.

Компания "Порше" се състезава за първи път в ралито за издръжливост в Льо Ман с Модел

15. Слуховете твърдят,

356.

По

това време то е най-дъл гото състезание в света и се

1938 г.

той повлиява радикално и дизайна на по-късните

едноместни модели за Формула Страстта на

1.

Порше ще ра з цъфне след вой­

радва на всеобщо внимание . Участието на "Порше"

ната под формата на компактните автомобили

в това рали ще се окаже изкусно рекламно събитие,

за народа " Фолксваген '; както и на серията авто­

но ще се превърне и във въпрос на живот и смърт

мобили , произведени от сина на Порше . Светът

за компанията, тъй като една съкрушителна загуба

никога няма да забрави нововъведенията , като

в състезанието ще нанесе тежък удар върху ими­

хибридните автомобили или колите със задвиж­

джа на " Порше': " Порше" обаче печели зрелищна

ване на четирите колела, конструирани от гения

победа в кпаса 11 ОО см 3 •

на великия инженер Фердинанд Порше.

Ш1


33 Фердинанд Порше  

33 Фердинанд Порше