Page 1


ИЗrДAТU1Q(A I<OМЛAНИЯ; де AI1X'ПtНИ ХЕЛАС оод

(Drt AGOSТINI HELLAS SRL) С'П'АНА НА произход; Гърцкя

И3J1AТЕЛ: петрос КМ1ниrnx ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: ФO'fмс ФоfМУ МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО:

В"РДМИНИIIКУТру6ас AllРЕ(;8уnllr~",44-46.1б67З"'ин~ IVouI~meni$44-46, 1б61ЗА!her\S) МЕНИДЖЪР МAPt\En1нr: МИ~IIПЖ: Куцукос

----

~НA ИЗДАНIIIЕТО:НatIШ I(oprеи

~J8OOCТ8EН КOOPQIIIНАТОР:

Марко Поло

Брой

16

МEI1o"~..о;"'ll.ИCТJ'МБYЦИЯ:Е8IOБоJa

.:i;

ВЪВЕДЕНИЕ

4

1IQI14CП111U'1II0IlEJ'AЦIII1ot.

~ТОР~IIIOnЕРАЦIIIИ:AtпOtiIOCЛIOМIOC

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

CJIUOW'IНA АдАЛТAU.tЯ ЗА ЫNАРаИ ВИК:

fЖА

'"' ЕООД IGIGA GEORbl ЕОСЮJ

ЖИВОТЪТ на прочутия търговец, който разкрива пред

~1II1IOPEКI.lIIIЯ,~Г1.1Н11101OU16a

европейците един непознат свят

ПЕЧА' 11111OДВЪPЗ8АНЕ: НАЮЕЫENOS

S.A.

~НАПfЧAТН'o'iЦA,,,,w.киc:r.oТOl1Y11OC

Пътешествие към далечни земи с баща му и ЧИЧО му Среща и ново пъryвaне Пратеник на Рим

1S5No1191-42S6

Прекосяване на пустинята Такламакан

17 ГОДИНИ

в Монголската империя

(1I1I.кa:

На път към дома

Unlphoto preц, ре Agoslini Picture Library

Цеll. 11' броеите: Цена ма ""pB~ брой:

Спомени ОТ Изтока

1,50 П8.

Цеllа 11" 8ТОРИll6рой и 1111 IКi1ЧКИ спедващи броеве: З,SOпв,

20

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

8СМ'II\М текстоее са :saщиreнм с авторски npalW. З<tбpaне+юе 1n:>JПPOIIJ8e/КМнето.сК<!нмpilНtТО,npeдаване10КIIМ 1UOOIIJ8,)-

неrolWм.1I'tpиanмтесtъprollCК<!~fIOДК<!К8,}roМд.ilефopм<t

Приказката за "Златната эемя , която разпалва

n

6@.JfIМCМeIotOroCW"n;кмelWpeд.JК1'~

интереса на Европа

24

СЪВРЕМЕННИЦИ

Велики изследователи, които се отправят към непознати земи

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

28

Интересът към Изтока, разпален от книгата на Марко Поло

за вашето no-добро~~~ вммarм leдМtt "СЪЩ тъpro8Cкмo6l!ктM уее~продаеач.а3il~0I~)i~etlnftyifН)lII~бpoew. 3а8OlQкваи~cnpмкм,~u~lVIМnopьчкIIIU~бpotet.

nOТЪPC~ НМ ка reneфoн (CD4I9t5 Я)IUIМ'"~ ~ Нiaдp@C ~ 06<:1Iyжвa1t!на КIIМeНТМ: noмeдeIIНМlI.-neты. 10:00- ISООч.

lI ... nctay'lllПcqptI

no~...,.ta.............. I82I4199SП'

CAlДICOIТOnpeмдeм

CJIII nocмt1U:

I11WTemrтCМJaIW3ВoiInpaeofOД.llnpoмettIIpeдilIWMJA,}lIo3нe

на~Дмц;l1iS,К<!ктомпра80ro"'мJбoРlWl'IМ('ма'/I, които ще се

npeAcra8llT.

b+llaик 1ВAN: 1G39CR8A 98981001

_ _ ЕООД 1ICCUA8GSf

..- .

071. 50

.... ....,......... ... CTJiP8I . . . no."..,...-roC188l.~

Посетете сайта на Де Агостини

www.dеаgоstIПI.Ьg


-------

Въведение

Марко Поло Какъв е животът на Марко Поло?

ш

S I ш

с::[

П

РЕЗ

XIV В. Изтокът и Западът са разделени от

мюсюлманския свят, така че европейците патова време

трудно могат дори да си представят живота на Изтока. В една епоха, когато никой не се осмелява да се отправи към

тайнствената земя, наричана Далечния изток, един мъж предприема 25-годишно пътешествие из тези неизследвани земи.

Този човек е Марко Поло. Още катомладежтой придружава

баща си в едно негово пътуване на изток, което бележи значителна част от живота му. След завръщането си той разказва своите приключения в книга, която цяла Европа

чете с интерес. Тази книга се нарича "Пътешествията на

ш

Марко Поло':

со

европейците

~

предприемат пътувания на Изток, прехвърляйки по този

со

в началото тя е възприемана като"приказка'; но с времето

разкрита

осъзнават

от Марко

ценността

Поло,

и

на

започват

информацията, на

свой

ред да

начин мост между двата свята и поставяйки началото на епохата на Великите открития.


_. __. , -11' .....--.

VI В. пр. Хр . 111

В. пр. Хр.

-

~З2З г~пр. Хр.

..... .

11 В. пр.Хр. 629 г. 1206

г.

1254 г. 1260

Марко Поnо

I I I I I I I I

Питагор изказва твърдението, че Земята е кръгла.

Ератостен подкрепя твърдението на Питагор.

Александър Велики завладява обширни територии 8 Азия. Птолемей създава карта на света. (ЮдН Цзян се отправя на пътешествие в Индия. Чингис хан създава Монголската империя.

Ражда се Марко Поло. НИКОЛО и Мафео Поло се отправят на пътешествие.

На престола на монголските владетели се възкачва хан Кублай, който се опитва да възроди Монголската империя. 1264г.

1268 г. 1269 г.

I I I

Кублай премества столицата на империята СИ в Хан6алик (днешен Пекин). Ходзе Токимуне става регент на шогуната Камакура. Умира майката на Марко Поло.

НИКОЛО и Мафео се връщат от МОНГОЛИЯ.

1270 г. 1271

г.

1274

г.

1275

г.

1281

г.

I I

Марко заминава за Ориента. Григорий х става новият папа. Хан Кублай поставя началото на династията Юан.

1289 г. 1294

г.

1298 г.

I I I I I I

Монголите нахлуват в Япония.

Пристигане в Ханбалик и среща сКублаЙ. Второ нашествие на монголите в Япония.

Монтекорвино е изпратен с религиозна мисия на Изток.

Смъртта на хан Кублай. Венеция попада под контрола на Генуа. Марко Поло е хвърлен в затвора. Докато е в затвора. той диктува историята на своето пътешествие на друг затворник

-

писателя Рустичело.

г.

I

Марко Поло е освободен и се завръща във Венеция.

13ООг.

I I I I I I I I I

Умира Николо.

1299

Създаването на Отоманската империя.

1306г.

1324 г. 1325 г. 14ООг. 1474г.

1492

г.

1498

г.

1519 г.

Ръкопис на "Пътешествията на Марко Поло'" е предложен на френска благородническа фамилия. Умира Марко Поло.

Ибн Батута се отправя на пътешествие. Начало на епохата на Великите географски открития.

Тосканели публикува карта на света. Колумб открива Америка. Васко да Гама стига до Калкута. Магелан прави околосветското си пътешествие.


Живот и дейност

Животът на прочутия търговец, който разкрива пред европейците един непознат свят IIТЗЛlIЗНСКIIЯТ търговец Марко Поло напуска Венеция едва 17-го,,:НIШСН заС.:IНО с баща СИ If ЧИЧО СИ. Разказите !\oIY за ВIIДЯНОТО И чутото ОТ тях ло

Bpe\le

на

пътешествията Ш.1 кара много ОТ европейците да вярват, че 11РIIВIIЧКlIте на хората

от IIзток са неВСРОЯТЮI 11 абсурдни. Марко Поло възстановява преживяното от него в "Пътешествията на Марко Поло"

-

книга, КОЯТО в 3НЗЧlfте.lна степен

допринася за разширяването на географските ПОЗН31ШЯ на хората ПО онова 8ре\{с.

Тя става настолно четиво за всички онези, дръзнали на СВОЙ ре.1.JЗ пре.:lПрltе~tат пътувания на Изток. Неговият живот и авантюристичният му за ВСltЧКИ, КОIIТО тръгват по стьпките

.lyx трасираТ

ПЪТЯ

!'oIY.

Пътуване към далечни земи

с баща му и чичо му

.... Родното

"

С

се

IIПЛНГУ (CII)ANGU) Е oгrOMEH ОСТРОВ

когато християнството е широко разпространено

на около 1500 мили ОТ брега. Жителите му

в цяла Европа и напрежението MeJl<Дy християн·

са със светла кожа, учтиви, елегантни и се кланят

ския и мюсюлманския свят нараства. През

на идоли. Тази страна се улравлява от местен цар

г. започват и кръстоносните ПОХОДИ. чиято цел е

и не е подчинена на никой друг. Там има огромни

освобождаването на Ерусалим. и трите града в

количества злато,

Северна Италия: Венеция, Пиза и Генуа. започват

[...]

всички храмове са напра­

вени от злато, от чисто злато са и покривите~

~Пътешествията на Марко Поло~ Публикуването

XIV

1096

торията на Средиземно море и в този смисъл

на хората от Ориента, а също и допринася

съперничеството между градовете се ожесточава.

за

на тази част от света.

Венеция се превръща в домин~раща икономиче­

Куражът и любопитството на една личност ПОЗ80­

ска сила в района с построените от нея

ляват на Изтока и Запада да се опознаят и обеди­

всеки от които превозва по време на Четвъртия

НЯТ. Името на тази личност е Марко Поло

кръстоносен поход:

-

итали·

ански търговец от Венеция. Той е роден във Венецианската република през

1254

г. По това време баща му Николо Пооо (тър­

4 500

SO кораба.

рицари и l<OНe,

20

ооо

9 ооо оръженосци, а също и вода и про­ 9 месеца.

... в ..8

Венеция има 6е:J6poiil К<1ItwlM.

В .... MН<1I/IOТO. кoг.IТO има М<1Il\Ю ~ бpoiiIмостои. ~fOJtop&ce ПI*дJI"ЖNТ.КJПOII.."ilкм I"OНДOIIM.

BК<1Iwe~QnocтpoeotItllllНlOf'O" мостове М rotIдonитe ное

1I()IIeЦt00ТУРИС'ТМЧКК<1l<1l~

През Средновековието икономическият раз­ цвет

ды!м ДОТОnFlма-е;ref1eН на кръстоносн.пе по

"00 е-е

• . . . .'П1IТ"е rpaдose по <:peД"Y:EI\j\HOViO

Д<lпеЧНИIIИЗТОI<.

визии за

майката на Марко се разболява тuaю. така че

1i

flредпрмемаНОlOпыеwect8ие11

войници и

говец) е на далечно пътешествие в Източна Азия.

е al1 от пеля си ~opa.

смтои.3(lеАfjОСМ<lpIIO~сбра1Си,

Причините за това не са само релl4ГИОЗНИ, а по­ скоро целта е да се установи контрол върху аква­

Далечния изток и обогатява знанията за живота изучаване

nOno

му е ~a ДilП-.о

ство на кораби за войската.

в. разпалва интереса към

географското

pa>l\Ail. 6дЩ<1l

пыt!'ШeCТlI~е. CneА 138ръщането

усилено производство на въоръжен~е и строител­

Това е откъс от описание на Япония в книгата на тази книга през

МllCfO ~ ~pкo

въ. Венец .... (ИТ<1IП~II). КOr,lfo ТОМ

ПрОЦ'ьфтяващата Веllеl~JlЯ

на

наЙ·важните

европе"'ски

градове се

G1

нещо


Марко Поло •

к.рtl1l1а от

ПOl'lO

xrv ... юо6разяваща6paТJl1<l

no lреме на Цll!ЩiJТiI км <:

JotOН(О/1С1UUI

~торКy6n.aм.КOГiIтотеl1O/l)"lават

~JPeIIIВI~ ~ се npмдll4Ж8ar сео6одно през JeМИТеl1Olllt«tlU~.

просперират, но в СЪЩОТО време в Северна Европа се установяват

ноеи тъprО8СКИ

центрове

и нови

преди

всичко

търговски връзки по суша_

Италианските

търгов

и

са

посредници в тъprовията със СТОКИ ОТ Близкия И3101<,

които те купуват

ОТ ислямски

търговци

в

Александрмя и Кипър и препродават с печалба в Западна Евpona. Своя просперитет Италия ДЪЛЖИ на географското см положение, което й позволява да развива подобни търговеки отношения.

npaTeHIlh.bT

Н3 Куб.rlаii

Бащата на Марко, НИКОЛО. поддържа търговеки

връзки с клиенти от различни области в Близкия изток. Въпреки че съпругата му е бременна.

преди това, на татарите (сега монголците), които

НиКОЛО се отправя на ново пътешествие, придру­

контролират

жен от брат СИ Мафео. Той няма представа колко прекарват няколко години в

на царя на Кипчак (днешен Казахстан). Това е тра­

Константинопол,

диция, която всички европейски търговци в Азия

където отсядат във венецианската част на града.

трябва да спазваl'. Целейки да получаl' по-добра

Поради нестабилната ситуация, породена от

печалба, братята Попа продължаваl' пътешестви­

съперничествотомежду венеция и Генуа, Николо е принуден да предприеме нещо. През

района по това време. След прис­

тигането си той npeДl1aгa част от стоките като дар

дълго ще продължи неговото пътуване. Двамата

ето си към Серай, седапищеl'О на Берк хан (водача

1259 г. два­

мата с брат му напускат КонстантинополИ премест­

на Златната Орда), както тогава наричат МонголиЯ.

ват бизнеса си в Солдая (Судак), на КРИМСКИЯ полу­

Те прекарват

там една

година, а когато в този

остров. Това се оказва изключително мъдро реше·

район избухва

ние, тъй като през

Бухара (сега част от Узбекистан).

1261 г. Генуа печели икономи­

Поради избухнапите

ческо надмощие над Венеция и Константинопол

е превзет от войската

на Никейската

империя

(съюзник на Генуа), а Венецианският квартал впо­ следствие е разрушен.

.. I<..1pnott,1,

и:ю6ра].Яuщ. лум ос o<OOIП)

се оmраея на Седмия IIpbCТOНOCeм IIOIIOA.. МнorОИfаЛWJНОl'lrрадоее,~ и Венеция. печелят от КрbCТDl'ЮOМТе

Целта на Никопо е да продаде стоките, купени

конфликт, се отправят към град

лоходиира38итиеТQtt,1~0II

продължат

да останат в

Един ден в града

пристига

посланикът на хан Кублай. Удивен от вида на два­ мата европейци, той по-късно ги кани да се срещ­ нат с хана,

8рЫIIИ.

вълнения те не могат да

пътя си и са принудени

бухара три години.

който очевидно

също е заинтригу­

ван от тях. Тъй като чуват множество истории за

щедростта и гостоприемството

на Кублай, два­

мата се съгласяват и през

пристигат в мон­

1266 г.

голската столица.

Кублай проявява изключителен интерес към политическото развитие на християнските страни.

8384а

В знак на благодарност за любезноспа, с която

тет и yuжeние, е OCН08ilH през V И VI В. на

кад.мощl4e И над Генуа, :Jacил8cI.1км оо то]и

братята Поло се отзовават на поканата му и му

Адриатическотокрайбрежие от местми 06и­

наЧИН поетапно сеоето ИКOtЮМiNКко 8IIИ­

разказват за своя континент, той решава да ги

r.пt'ЛИ, които в стремежа си да избягат от

ЯНI4e и сила. Пре] 1416 Г.. cneA 6иткап при

направи свои посланици. Така през 1266 г. те се

нawecтвoteTOна хумите, намираl' убежище на

Галиполи, венеция разnростмра миякието

мanкмтt' остроеи в naryнaтa. след падането

см Над Балканите, Еrtйc.кия noлyocтpoe,Тур­

отправят към Рим, носейки послание за Папата.

на Рижхата империя в наЧilnOТО на Средно­

ция и Бли]кия изток.

Венеция - rpaд. който се пол]ва с автори­

стактинопоп през

XIII в ..

а Пре]

XN L

8еКО814еТО, Градъ' JilnOЧ8il да играе важна

Вcneдствие на таэм ексnaн]"", венециан­

poJUIlJЪ8 8]i1ИМООТНОweниятамежду Итanкя

ехите търговци наТРУnl~ат экаЧ"Тt'Лни богаТ­

И Азмя. Венецианскмте n.prоеци предприе­

ства и навлизат и

мат смели морски пътувания до Азия, п.вени

Д1>()Жilвата. Кьм средата на xv 8. 06аче, изпра'

от со6ст&ен.1 каемна войска. ]iI да ра]ширят

вена пред JaСИЛващата се cьnротиеа на тур­

тъpI'08Ю'ТЗ

ците, венец"'" nOCТent'tiНО эаnoчu да ry6и

01

И да осигурят ГОСПOДCТ8ilщо

I"IOfIOЖeНIOt на венеция над цяnoтo Среди­ земноморие.от начanoто на Х връэкм с МIOClOЛманекмя

8. ТЪpro8Cките

свят стават поето­

янни И Венеция внаеА подправкм и cкъno­ ценности

8 ]ilМЯНil на оръжия и материаЛИ]il

8

политическия ЖО180Т на

ПОС1"Мгнатото пре] вековете госnoдстващо

nonoжeние. В

юрата

на великите географ­ ски открития

nOPТУ­

галия измества вене­

корабостроенето. Градът си осиrypява огро­

ция

мни печалби от ТiI]И търговия.

икономическатаактмв­

Преди това, през

XI

B~ венеция разширява

"'~иАе~Of..естнмn.лeмtкl,_ТQ,~СМ Д1~~щеOfчyll'lДМ.JНI(IeN,елм.се~IIIПНllтезм

""""".

като средище на

ност в Евponа.

влиянието си и HiIД Гьрция, JaВЛiIДЯ8Ci Кон-

EII


I

Живот и дейност Среща и ново пътуване Смърпа на мзiiкз му 11 чувството за вина у баща му

КАкво ШI Е ДЕТСТВОТО НА МАРКО. докато

Но независимо от чувствата на Марко, в града

НИКОЛО и Мафео пътуват през Източна Азия? Какво

са организирани шумни тържества, за да се отбе­

ли СИ мисли той за баща си, когото никога не е виж­

лежи завръщането

дал? за детските години на Марко нямаме никаt<;ва

които продължават

на Николо. Тези празници,

няколко дни, обединяват

информация, така че можем само да предпола­

не само членовете на семейството,

гаме какво чувства и миспи, предВИД И факта че

дите, както и останалите граждани на Венеция.

поради заболяването на майка му, той е отгледан

Мнозина

от леля си Флора. едИН свещеник го учи да чете и

ните си очи, че братята Поло се завръщат живи,

и

здрави и невредими. Николо и Мафео разказват

14 ГОДИНИ, майка му

с часове за традициите, обичаите и великолеп­

да пише, а така също му преподава математика

религия. Когато Марко е на

но и съсе­

идват, за да се убедят със собстве­

умира. ТОЧНО по това време НИКОЛО пристига в

ните храмове на тези далечни земи. Мнозина са

пристанищния

град Акра (В днешна Палестина),

удивени и дори шокирани, слушайки разказите

където от един свой приятел научава за смърпа

за култури, които са толкова различни от тяхната.

на съпругата (И,

At<a

се е върнал една година по­

рано, той щял да я завари жива. Може 6и затова е обзет ОТ угризения,

че изоставя

болната

СИ

Марко също е един от тях. Докато слуша удиви­ телните истории на баща си и чичо си и си играе с

подаръците,

доне<:ени

му от тях от тези

зага­

дъчни страни, той започва да проявява интерес

съпруга сама толкова дълго време.

към тази част на света. У него се поражда уваже­

Недоразуменията между бащата

ние към баща му заради всички онези опасности,

11

с които той се сблъсква, пътувайки през необят­

ПРИC1OJниЩ@rolQ~ttalияпре)

ните пустини и непознатите земи. Николо пре­

127IГ.НИ1'оТОЙ,НИ1'оtrer08Иfе

карва следващите две години във Венеция и това

прИДРУЖИ1V1и

Сlша

През

1269

Г., когато Марко е на

15

години, във

Венеция пристига кораб, на чийто борд е баща му. Много е вероАПiО Марко да изпитва неприя·

зън към баща си, който не е до него през всичките тези години, а оставя и майка му да си отиде от този свят самотна. Той може би смята, че баща му е мър­ тъв, тъй като никога не получават писмо от него. Твърди се, че докато целиRТ град празнува завръ­

щането на братята Попо у дома, Марко отива в манастира

WСвети Лаврентий: където в молитвена

поза и с пресъхнал глас доверява на све­ щеника чувствата,

които изпитва

баща си. Така че когато баща и СИН се срещат,

чувстватэ

им един

към друг са 8eJXЖ11iО доста

объркани.

към

време се оказва достатъчно за Марко, за да пре-

... М3рко

ГЮno каnycка

nOДО)И~f Ко!КIIИ

Cf~ННИ събития" On<КЖХ1и ги очаl<llitf по lIpt"мe

I<a

п"тува~То

....


Марко Поло

ХАН КУБЛАЙ MOHTOlКKItIH император цн Кy6naи 83eМd Мclp",o ГloI1o под

(80lIl ~ J2I 17 години.

единица м eДliaK8M данъчни СТЭВКМ ВЪВ ВСИЧКМ

раiюнl'I, а по-късно, пре]

(~ J218IIaдA8a и

IOЖНlпе райони, с юето обединява cтpaнaТil

като (&ОЙ син, l1iJ МOНГOnC~ e.~ .. и обичаи.

3а ПЬР'"" път 11 нейната история. След 06eA14H~

ИмnepaТорЫ И]nOrON Мclpo..o ГIOnO каю свой

нмето на КIoIТilЙ той продъroкaва да разширява

пратеник Нf!caмolU8boН~,

граН14ците ка империята, приеъединявайк"

НОМ вътре

8 нея. на ,&ОЙ ре:; Г\OIIO ~ СЪQИП' чув­

към нея бирма

cr 8'Ъ3ХИwaва ОТ императора э.Jрад!4 cnoco6нocтu Nf'J да J21sna·

(днешен

ства кьм

Ky6nait. ТОМ

ИСJЦWМO

мар),

Миан­

Камбоджа

Чампа

c.neA н,1UИА.

а CЫJO и ~M мощта

"

иу. (КORТO би мoгыI да

no6e;;... 80'''...... католи­

шен

дява нацИА

(дне­

Виетнам).

Въпреки

чесхм с-траки.

Внук на ЧИНП4С ин, Ky6мoiI стна ам.аетел на ВЪ3l«)чването

на "P«ТCINI на no-roneмitЯ

тава,

nnанираната

нет

инваJ"Я

от

В

С" брат мo..Кf:, IФtlто е ~ТМJП мoнroncки

Япония, се про­

император. ТеИ pёI)w"P"U

вaлR. но все пак

rpiHI'!U",e на M...nt"-

рИ1Па. в кoяro е 8Ю\~ QO(Ж м Кiffi1" Пре]

той

успява

да

1259 т. Мotiкe нeoц.JdaНO)'tb'pI м Кif\мй ТО

установи

наследява на fPOНiI.~IoUAI1ePМ­

троп

... ~мJ06I>')IINЩiI"IfМ!tЮ8eН<II(-'КТ90'Оfiil'IUf1~1

AТiI е pa1Дeneнa н то.-. П~ СТCI''''цат.1 си

лямата

МOJPOIO Пono. коМfo Ц)Ы"N'" С80eПl ,111>111'0 ,",'I!WКТ1IIt!'. ТоЙ _ pa6oТ1olIUlJO ~ 01 16-f'oДиweн М също пpoqяsa

В днeweм Пet<ИН, където I"IOCI'М'I нa\6AllOTO на

дЗ"Я,

изграж­

динаCП'lАТiI IOdн. Кубпа"-' CJ\МJ ~ .. на МНOfO

дайки

"мперия,

М)I\fII()ЧМ1е~ИН~1f1>М6or"f("IваТ.Ш~НИII.ОТс:ж.

1279

КOtOTO обмква

Той обучава гениa.nttиtl ммде.

от

просьщectвувалите

npollы\J8It"нe

на

зеКО6е :JaКОНИ В КИТlliI. НV\М1I ~"НМ.J Rapt.'lчна

кад

кон­ па-го­

част

по-велика

от

от

ТilJинаДJ!ДОМУ.

",сnocООнмятМOI+ГOIICКIoI!IOМЧ к.)~ Ку6лайtIolЖЛlOЧитtлЖ)

ПРИ8ЪРJilН към Мо\ptlО Пооо и

одолее нелриязънта, която изпитва към баща си.

в който спират. Освен това търговските пътища

По-късно той започва да проявява все по-голям

между Изтока и Запада по това време са дос­

интерес към търговските дела на баща си и вза­

татъчно

имоотношенията им придобиват характера на

Монголския мир (Рах Mongolica), постигнат бла­

отношенията между наставник и ученик.

годарение на мощта на монголите. Не е преувели­

сигурни,

най-вече

благодарение

на

чено, ако се каже, че Николо и самият Марко по­ късно успяват да пресекат Монголия невредими

ПЪТУ8ане в ДаЛС~III11Я IIЗТОК Братята Поло не забравят поставената им от

Кублай

задача

да

бъдат

негови

пратеници.

именно благодарение на мирното споразумение Рах

Mongolica.

Причината за дългия им престой във Венеция е именно

адресанта

на

посланието,

изпратено

от хана. След смъртта на папа Климент IV негов наследник все още не е избран и епископ Теобалд Вискон-m настоява те да отложат пътуването си.

Въпреки че подготвят своето пътуване обратно към Монголия, те трябва да изчакат избора на нов папа. Междувременно Николо се жеНИ отново, въпреки че нито за минута не забравя задължението, което

поема към Ку6лаЙ.

Ханът ИСJ<а от тях да доведат със себе си 100 учени, както и да му донесат миро от гробницата на Иисус в Ерусалим. Братята разполагат И със специален документ

(известен като

-paiza1,

който получават при 3ами­

наването си от Ку6лай И който им дава право да пътуват свободно навсякъде в границите на

Монголската империя, за да могат безпрепят­ ствено да се върнат при хана. Благодарение на

• КЪЩilf<I Н.I МoIрю Пono. Кор,,!

това разрешително, -paiza~ те се радват и на по­

Д"МИnIoЮНe(.СOflеDiМilione1.

добро отношение във всеки град в империята,

К1>дttO

Cefo\

се noмeщ.JN цъpкNTOI

'сиnl~Н3М'оуст':

многоroy83ЖIIN.


Живот и дейност

Пратеник на Рим Писмо ОТ новия Папа

МАРКО пало, с известно безпокойство от непо­ знатите опасности,

рящ

ОТ

които

нетърпение да

го очакват,

опознае

но

нови

и

изга­

t<уЛТУРИ,

ници

вят

се

към

отпра­

Армения.

Там те научават, че

най-сетне започва своето пътешествие. Историята

Теобалд

на

официално

ТОВ3

пътуване е описана

по-късно

в

книгата

Висконти е

"'Пътешествията на Марко Поло~ В родната (И

избран за Папа под

Венеция той се завръща едва

името Григорий Х.

Първата

цел

25

ГОДИНИ ПО-КЪСНО.

на пътешествениците

е град

на

Той

изпраща

пра­

кръстопътя между Изтока и Запада - Акра (днес

теници до Армения

намиращ се в Палестина). Те НОСЯТ със себе (И

с

писмо ОТ временно избрания за папа Тео6алд

тята

Висконти. Преценявайки. че не е възможно да

завърнат в Акра за

заведат НЮ ~ени и че изборът на НОВ Папа ще се

известно време. В

забави, е решено да занесат на Ку6лай единствено

този момент принц Чагатай предизвиква вълне­

осветено масло

-

мирото ОТ Ерусалим.

искане до Поло

бра­

да

се

ния в Централна ДЗия и пътищата по суша стават се

недостъпни. Поради това Марко Поло и неговите

отнася благосклонно към тяхното пътуване е, че

спътници се завръщат в Албания по море с вое­

това се приема за възможност да се разпространи

нен кораб, даден им на разположение от царя на

учението на Иисус Христос отвъд границите на

Армения Леон

Причината

Римокатолическата

църква

да

Пpl!дaNЩМ пмtМOТО О, ин КyБN" ш

rwrw Гpмropиiil

x.l'Uc.oМ ред

n'n'"IW П080tPfIN ПIКМ01ЖJ Ky6Nii.'_TOroМOll"ДI~ "~ХpмcnulИите. П!рМтормктеnoд~yn~

111.

тогавашния христмянски свмт. ОТ началото на ХII

Папа Григорий Х решава да се опита още веднъж

в. Църквата счита, че в Средна и Източна Азия има

да изпълни молбата на Кублай за 100 учени, но се

страни, които може да завладее и подчини. Това

"'~IQIQРТМШОТXV'" "~Jlt8,iщ.~f'"i!I Пono.

оказва невъзможно да се събере такава група и

...

отчасти се дължи на една история - ·Легендата

затова той изпраща Николо де Виченца и Гийом де

тря6lwДi!lотмдаТДОЦЪpll8ilТi!I'

за Епископ Йоан~

Триполи

Разказът в нея започва така:

-

двама най-висши църковни представи­

м"pIIO ГIOnO М нeroвите CnЪПlИЦМ

Еру<II11i1М,.коя,оеrpoбь'НiI Христос.)/I Дi!I

'_1

ОС8еТeIЮ W.3CJIO

"Имало един цар, наречен Епископ Йоан, който

тели. Така пътешествениците се отправят отново

(миро},КGe10ХIIНKy6lWlilИСI\ilДi!lму

управлявал голяма част от земите на мюсюлман­

на път към далечните земи, придружени от тези

)/Iнесi!ll.ТII3ИЦЬРК8<lпредста,ПН8<I

ския свят и достигнал до земите на Тигър, преди да бъде отблъснат назад': Вярно е, че по това време в Монголия и Китай има последователи на Несторианството, които до този момент са пре­ следвани от Католическата църква, но изглежда,

че сега Църквата е любопитна да получи повече информация за ТЯХ. ОТ

пристанището

на

Акра

Марко Поло и неговите спът-

двама пратеници на Църквата.

IleЛИЧЮ8~1I ПlXТроill\il, ИJ,Цио~ата от имneраlОРКо+<стантинпрезЗЗSr. ftIIМJICIО,О.Кb,QеlоераЮНII1Хрмсrос.


Марко ПОIIО Бягството

свещеllllUlпе

113

Когато групата ОТНОВО стига ДО Apw!'нI'Iя. те нау­

да се страхуват за живота

чават, че в района има вълнек~, причинени ОТ

си, всъщност е конфлик­

мюсюлманска група. Сееше .Ч.l14Тe' започват да се

тът

страхуват за живота СИ и да се

мамел юците през

niffi1T дали трябва

между

Армения

и

1275 г.

да продължат своето пътуване или не. НИКОЛО ги

Като цяло обаче в пери­

убеждава да ПРОд

ода,

r

и се обръща КЪМ беду·

мните, за да ос:wypят за

iffi1fa ИМ. Бедуините са

когато

групата

Армения, през

е

в

1271 г. и

арабско племе и населяват обширните пустини и

1272

равнините. И макар понякога да нападат търго­

фликти.

еците, те са И3ВeCТ1'iИ със емenоспа СИ и от тех­

роднините му решават да

ните редlotUи МQГcJT да се наемат доверени хора за

премълчат за бягството

3ащита. Бедуинитеса мюсюлмани,но имат близки

на

връзки с НИКОЛО. така че приемат да придружават

запазят честта им.

Г., няма големи кон­

Марко

свещениците,

групата до крайната им цел в МОНГОЛИЯ и осигуря­ ват

20

Поло

за

и

да

.. Пъ'ewecтaettмцм'ееэew' (Хве,еноМКIIO (миро) of IUIмдмtlOю rP06iI к,) иисус 8 Еруалкм. Кy6Nй МCIUI 'ON М/ICIК). W да ~

ВОЙНИЦИ за това.

пред

да nOП)"lм nOnКfМч«xiJ~"" о, )(pмcrмяtnl'е нкторманм. 1I(Жf0

Свещениците се чувстват неловко да бъдат

живея' 11 ynp;!l8ЛЯII.!IИМfI! О, нero repмюрии.

защитавани ОТ въоръжени мъже от друга вяра, но

НИКОЛО успява да намали страховете им, ",ата зая­

вява: "дз им се доверявам~ Така групата, наброя­ ваща няколко дузини хора, тръгва на път с коне и ездитни камили и с твърда решимост да посрещне

вероятните опасности, които я очакват. Един ден няколко от войниците, изпратени да разузнаят обстановката напред, донасят вестта, че по техния маршрут предстои схватка между мюсюлмани

и

християни. Научавайки това, свещениците са ужа­

сени от страх, но водачът на бедуините ги успо­ коява с думите:

·Ние ще ви защитим, така че не

се безпокойте" и повежда войниците си напред.

Виждайки, че сражението вече е започнало, той решава, че е най-добре групата да прекара нощта в близкия град. В този град лагерува и част от кон­ ницата на християнските войски, участващи в кон­

фликта. През нощта двамата свещеници се измък­ ват тайно от братята Поло и заедно с християните

..

напускат града. Битката, която кара свещениците

ПыЯ1". по lIOiПO ~К-eepmпнопреммкава Марко Папо

според мстормм,е 8 1lЫewecl8ИR1'<t ~ Марко Пono-.

II-(r;..~ ~.' '.:1 Пътуване 8118 вpeмettю YI..,' МАРШРУТИ И КАРТИ Марко Поло прекарва

25 години, пътувайки: от

през

1290 г.

и се завръщат във венеция през

1295

г.

17-годишната си възраст, KoraTO смело напуска Вене­

Изследователите успяват да възстановят само част

ция, придружавайки баща си и чичо СИ, дО 41-та си

от маршрута на марко Поло. Единственото доказател-

година. Какви са маршрутите, по които те пътуват до

ство за неговите пътувания е дневникът му, който е в основата на книгата "Пътешествията на Марко nOло~

крайната си цел? марко напуска Венеция през

1271

г. и през

1274

г.

достига до Монголската империя, където се среща с

хан Ку6лаЙ. Отчасти поради дълбокото възхищение, което изпитва към тази страна и култура, Марко пре­ карва там

17 години, пътувайки най-вече като прате­

ник на Ку6паЙ. Той никога не знае къде и кога ще бъде

[n~нaeCТn.\НATaTaHГVf

1274

~~:::::: К~~l'я

посещава; също така таи диктува своя разказ на трето ~,,,,19O"'---"'="""'"""'="""..,---_-----I лице и затова е напълно възможно писателят да е 1293 Пристигане в Opt.ry). Te6~)

интерпретирал по свои начин някои от историите. Ето ~':::294;:;---;~0'::"-~":роСС,С;9"'"-',_<-'-ец3-'--'";:Се6рс:-:,,,-_---j защо е много трудно да се уточни маршрута на Марко

много надалеч, дори и в Тибет, Бирма (днешен Миан­

Поло и неговите придружители през дЗИR.

вания. Пътешествениците напускат завинаги Монголия

Акра - Ерусап,,"'С-

~енмя ЛI(, - Т.,F.,...з. Яз,а· кер...ан - ОрмУ3- Коерман pon - ганджоу

за неговите пътешествия. Нещо noвече, Марко Папо

разказва много за страни, които всъщност никога не

8еИеЦНА

ТОН - UJY6PYКaН - Б.злф - Таркан Кашгар ЯР"dнд- )(отан· 4арч.а .. -

tЭКЗ че това е единственият източник на информация

изпратен от хана. Смята се, че понякога е изпращан мар) и Индия, НО няма точна информаЦИR за тези пъту­

1271 1272

Траne

1295

_ КQl.+craHTI01HOnOn

Завръщане 8ье 6eнeцI.tя

I


---

Живот и дейност Прекосяване на пустинята Такламакан n~lallllllaTa на JlегеlIДЗРIIIIЯ Ноев I'овчег

~1.\PKO ПОЛО и неговите СПЪТНИЦИ продължават

ски на рЬСТ от него, нямат окосмяване

по широ­

своето пътуване на север. отправяйки се към град

ките си пица и имат тесни очи с формата на

Тебриз. в СеверозападнаПерсия (днешен Иран). Те

бадем. На него му е трудно да повярва, че точно

навлизатв пустинята Вади Рум И (лед това продъл­

тези хора сьздават Монголската империя, заво·

жават на изток през (уваш и Елджиджан. за пръв

ювайки множество други държави и предизвик­

ПЪТ тук Марко ПОЛО язди камила, друсайки се на

вайки такъв страх сред европейските нации.

гърба й с часове ден след ден. Времето става все

Тук даденият им от Кублай документ

·paiza· им

По-<уро80, с ниски температури и бурни ветрове,

е от голяма полза. Когато Марко и неговите спът·

и земята около тях се покрива със СНЯГ. Групата се

ници се срещат с владетепя на тези земи Абака

добира до плато на височина 2 ооо м. Според раз­

хан, те са посрещнати любезно и им е дадена

казите му районът е изключително богат на сре­

вьзможност да търгуват. Тук Марко за първи път

бро, а през лятото те се срещат и с части на татар­

води преговори с хора от друга култура и осъз­

ската армия.

нава колко е важно да разбираш езика на дру­

Тук той преживява и нещо незабравимо. Баща

гата страна. Той започва задълбоченода изучава

му. посочвайки към планината Арарат. казва: -Ето тук Ной построява своя КО8чег". Висока

персийски и монголски и не след дълго може да

5165 м,

общува свободно и на двата езика, влизайки в

планината Арарат сега се намира на границата

дълги преговори с местните и демонстрирайки

между Турция, Иран и Армения и прилича на обър·

особен интерес към последните събития окопа

ната шапка. Според легендите тук Ной построява

падането на Багдад.

ковчега преди хиляди години. През унгарски

авантюрист

разказва,

XIX в. един

TpYДllO IlъТ)'ване 11 първа Jlюбов

че много от мест­

ните попадат на останки от кораб, изкачвайки лла­ нината. Твърди се също така, че през

Пътешествениците съобщават на местния вла­

1883 г. тур­

ска войскова част, изследвайки планината след

детел, че трябва да заминат за Язд (в Иран), а след

павина, също открива останки от ковчега. Марко

.. ~PТМНд о, YN" Н~)МВllща МIIpкo Попо. Макар 'lе никога преди T08<l не е

Поло, който без съмнение е чел историята за Ной

пыуаал н няма npeAcтa8<l:sa 'Ъ1МOl!lните

в Стария Завет, трябва да е изпитал истинско стра­ хопочитание и респект, достигайки до мястото

-

сцена на библейската легенда.

и желязо.

дни те трябва да пресекат една обширна пустиня.

лI06onIПCЦlO,МС.OnМПlOl~8CIIQ~ Ailо6щуааС~О~}/\_IIJIOP'.,

Силното слънце, изпепеляващо земята, измъчва марко и той губи сили. Те преминават през негос­ топриемни

земи, в търсене на оазис, докато запа­

сите им от вода не се изчерпват напълно. Тъй като

При пристигането си в Тебриз Марко за първи

температурите се покачват невероятно по пладне

път се среща с татарите. По онова време евро­

...

пейците вярват, че татарите приличат на дяволи.

ПЪтя НiI !IOnpИНilТiI, ПpeoдollAliI"'КМ

Ада (Тartarus)~ Марко забелязва, че те са по-ни·

оръжие

На този етап от пътуването си в рамките на седем

Iп)'cllalтolaпъretllк"l8мt,и)пы'll*нc

TaTapllTe

Самата дума ·татар· означава ·този, който идва от

веждат много скъпоценности,

OnКHOCТ .... КОИТО (о O'IaIlNT. foo1Iсе

_тoc~nOnb"ICIt.

Срещата с

това и за Керман, където по това време се произ­

Марко ПОЛО и СПЪП1ИЦИ'. му tмДВilT

мнoro6poМнll npen111СТ8И11, преди да cтмntaT~.

и рязко спадат през нощта, решават да почиват в

палатките си през деня, а да пътуват нощем.

Поради това те се отправят към планина, която се смята за свещена и където хората отиват, за да

...~ -:,...\ 1,\ , •

... ~tWI от

xtX .. pмcyNtWI. E8POn.I. "ю6!мJIINщ,.iI Т41Т4IPМ'

I\IWIнинит •. м.рюс~ JON НOtМДCЮ I\IIotМetWI ~ tWI

~AJe~Мджан.


МаркоПопо

"'Смята,е,че6о!~JiJ~)<IНое8ияковчerсе

разиrрааа на Арарат -ayм.HМ'lHiI планина в И]fочна Турция.

Една от най-известнИП" истории на Марко

Смята се още, че именно е Пекин Марко

Поло е тази. според КОЯ'То ТОЙ за първи път

Поло за първи път опитва сладолед. Китай­

опитва сладопед и макарони в Китай и е тол­

ците

кова впечатлен

&ЖА млякото, но сладоледът става поrтyля­

от 81<у(а им.

че

решава да

Й, НИТО пък може да преодолее езиковата бари­

замразяват

дъл­

ясно дали именно Марко Поло го пренася в Италия. Мнозина отдават заслугата на тези

есякакви местни

негови открития, може би защото това е най­

специалите1М оо време на

Поло бегло

XVII

е., така че не е

простото обяснение за това как тези храни се

споменава

разпространяват от един КОtfТинент на друг.

китайските макарони, така че точният начин за тяхното приготвяне остава все още неиз­

вестен. Често е тема на СГ1ОРО6е дали китай­ ците наИСП1на ядат макарон..

ynoтре6ата

на които епоследствие е разпространена и

ето й КЪМ него. ЩОМ Марко се възстановява, гру­

в ИТалия, където се доразвива в различни

пата се отправя към Шанду. Те пресичат пусти­

форми. или Марко Поло открива 8 КИтай

най-после да пристигнат в района на Лоп Нур.

да

завръщането си. Той с удоволствие опитва

ера, но се влюбва в нея, очарован ОТ (ъчуВСТ8И*

нята Такламакан и една планинска верига, преди

как

дава тази текнология на lleНeUианците след

Самият Марко

храна на изтощения Марко. Той не знае името

знаят

рен в Европа едва през

цялото си пътешествие.

се лекуват. Тук едно красиво момиче предлага

вече

се научи да ги приготsя. и ка свой ред пре­

просто вид юфка, която, пренесена в италия,

се прееръща е макарони. C~ ДPYr\'I твър­ дения арабите измислят ястие rIO,Q06НO на

Тук някога се намира град Лоупан, НО сега той е

юqжата, което по-късно се ра3l1ространява в

погребан под пясъците. Пустинята Лоп е опасно

Китай ив Европа.

място и на тях им е нужен поне месец, за да я пре­

секат, но накрая успяват да се доберат ДО Китай. Марко и неговите СПЪТНИЦИ правят всички необ­ ХОДИМИ приготовления, защото трябва скоро да се срещнат сКублаЙ. Те прекарват известно време в Керман, за да се възстановят

от изтощителното

пътуване,

а спед

това се отправят към Ормуз (важен пристани· щен град на Индийския океан). Намерението им е да продължат по море и през Ма"акския про­

лив да достигнат до Монголската

ват във Венеция. Страхувайки се, че корабът им е

до Керман, а след това, пресичайки друга пус­ тиня, да достигнат до Монголската империя.

По пътя си до Шанду, където е резиденци­ ята на Кублай, те преминават през много раз­

камили, лишавайки се често от вода и минавайки

живота си, но се отървава без наранявания най­

покрай опустошени от войната градове. Въпреки

вече благодарение на защитата на бедуините и

дългото и изтощите"но пътуване, Марко винаги

намира убежище в блИЗКИЯ град.

Но той, баща

ПЪТЯ си сами

и пре-

K~apBaT нощта в Ормуз. На следващия ден, докато

, \1'-\'

IJ китай преди ~ИIIЯДИ

неустоимо изкушение.

ването си по суша. Първо те трябва да се върнат

лични райони. Прекосяват пустинята на гърба на

му и 4ИЧО му продъ"жават

Сладоледи, КОЙТО става

години, и до днес си ocтalJa

неус1"ОЙЧИВ, Николо решава да продължат пъту­

път за Ормуз обаче групата е нападната от пира­ И

~1-'

им е доста по-ненадежден от тези, които използ­

империя. На

тите ИКаракас" (МСагасаs ). Марко е изплашен за

f' •

...

nOnYIIRpeH

се подготвят да отплават, те откриват, че корабът

внимателно и с интерес изучава местните обичаи и легенди. Когато най-после стигат в Бадакшан, той се разболява от треска.

.П)'i:Т1'IИRТi1Такламаt<aи..П~ЗКОIПО преминава Марко ПОIIО, се намира IJ СеI:lepDИЗfО'fен Киый и ~eмa

пnoщ. nрибllю,,'елно рав ..... на ,ази на ЯnOНЮl. На Мf'CTe+I диалект Такламаt<aн OJha-.аВд·ЩDм вл!"~ш,

lIикогаIUlМilДilИзле~w·.


• Живот и дейност

,7

години в Монголската империя Пристигане в Суджоу

МАРКО поло пътува през пустинята Лоп един месец преди той и спътниците му да пристигнат

в Суджоу, в страната TaHryт. В този процъфтяващ град. който е международенцентър и средище на

мюсюлмани,християни и будисти, има множество великолепни храмове. Тук има и много монаси, от

КОИТО марко за първи път чува за учението буди· зъм. И38eC11iИЯТмонах Куан 3анг му показва окол­

ностите и ГО 3апознава

,

6удиcnc;ото изкуство,

което СИЛНО впечаmява Марко. В Суджоу AoкyмeHТbT·Paiza~ даден ИМ от Кублай, им позволява да се радват на уважение и почит.

"'Гр'~iI~JЯNIШ~1ЖO

1"IOIIo.1\"'&"-къдrтoК~ro _JoJlIOНC)'n.

Докато са там. те нямат проблем с осиryряването на храна и вода и не се притесняват от нападение

на бандити. Два месеца са им нужни обаче, за да стигнат в Шанду. Ето защо, след като си почиват

добре, те пътуват две седмици на изток. където изчакват армията, изпратена от Ку6лай, за да ги съпроводи през останалата част от пътя им в про­ дължение на месец и половина.

"ClleAAЪnГOnbтyeaнenpe) пустиня!." ~jЖO ГЮno и tl!мейсПlOfОМУНII"-ПОСnI!СТМ~Т до Гр3Нlщата на МОНГOnCК,П<1l НW1еРИII-ТЩК\>ДI!ТО1аnOЧва

ПЪТIIТН<1Il<OfIрИШlТII.8наЧilnO!ОН<! )()(1I.IIСуджоусаОllфиtИНIlКОЛКО буДИСТСIIИПИСМl!нипамен;ици, ЮНТОДОПЬП8ilТИобоГ,ПА8аТ ик.nеДВ<lНИАтавобпа.;пана

б)'ДИJМiI.

• JU,~ Io!Ю6p;JJllll.lщ;t Марко ГIOnO И с-мст.оro му. ДOIW~O ~T ~poee Н<I ку6мк. Че11'lрм roдинм, cneд КoiIro

omъryNТОТ~ИJI, те ПpиcnlnlТ .111o!~,~'o той nI ~з.ра}/lИJ<aотcroIlIЩ~Т."'''ра",т~х.а~nиI\,UJa~

Ct 10nС"О"

Срещата с

xall

Кублаи

Семейство ПОЛО са представени пред Кублай в масивния му каменен дворец. Най-напред Матео и

от

UТO llЯ'ТМiI PtJИДенцмя, КbдtтO кy6naй пPf'6маа'"

1OI4".QO иrycт

IКЯКoiI година.

гоговение дворец, за първи път се среща сКублаЙ. В "Пътешествията на Марко Поло той описва хана W

Николо се извиняват на императора, че не довеж­ дат 100-те учени. След това му предават писмото

като:

wCpeAeH на ръст мъж с добри обноски. Лицето

от Папата и мирото, което донасят от Ерусалим.

му беше бледо, но от време на време придоби­ ваше червеникав опенък. Очите му бяха черни, а носът му чудесно оформен~

Николо представя сина си на Ку6лай и не след ды1о императорът прави 2О-ГОДИWНИА младеж едно от haM-доеерените см лица. Ханът е дъ.n6cжo

eneчaтneн от мнтeneктa на мnaAМЯ ТOIIКON ИJКyCeН 8)'C8Of1вaнмo

JanDЧва да

.....

ro мэnpaщa

е

ка ммсмм мro

CIOII'ICIta.

том с y~ CR)'I8 80NМ ~

.. _ . _

- . о марко м у _

8

...... lCOIbO

... ..,.... ........

piWlМЧНМ're страни ка cвera.


---

Марко Попо

в Монголия сочиалният статус се определя от р.коеата

също така смятат, че е ооасно да поставят хора от местното

Xopalil С ·Ц8е»lИ

прмнадлежност. Монголците са най-висшата класа. След тях

кас:enetiие на рЪtlO6OДНИ noзиции. Ето защо

са персийците, арабите, европейците

и всички останали,

очи· от Запад са използвани в политиката и армията. за да

кокто имат ·цветни очи': Едва след тях са хората от Севе­

подкрепят каузата на Монголия. Марко ГЮла е именtЮ един

рен Китай, а тези от Южен Китай заемат най-ниската cтenetf 8

от тези хора, ~TO Кy6nай използва в noлитиката. В МОНГО­

социалната йерархия, Макар че не са толкова мнoro6ройни,

ПИА 4УЖденците не се ограничават по отношение на избора

и

им къде да живеят, 3аЩОТО към тя)( винаги се отнасят с ува­

потискат по-низшите раси, принуждавайки ги да работят

жение. Те се радват на специални привилеrии в търговията и

против тяхното желание. Защо монголците причисляват

са насърчавани да запазят собствените си традиции и начи ..

запаДЮ1Те народи към ПО'висшите класи?

на ЖИВОТ. Поради това монголското общество. за разлика от

колкото дрyrите

раси,

монголците

налагат

своята

скла

Една от основните лричини е, че мангалите изпитват остра

китайското, е СИЛНО повлияно от чуждите култури.

нужда от хора за вой­

ОТ друга страна, Марко е изключително горд от позицията

скатасиизауправлен­

СИ на пратеник на императора и се държи по подобаващ за

(ки fЮзиции, така че те

представител на империята начин. В крайна (метка той пре­

лрмбягват до помощта

карва цели 17 ГОДИНИ при Кублай.

на хората от Запада. те

Великата Монголска II1\1пеРIIЯ

НЯКОЛКО ueHHII преЖlIвяваНllЯ Като пратеник на

...

Кублай Марко пътува до

Янджоу, Хангджоу, Виетнам, Индия и много други

К"рТИН" ОТ ХУ B~ и)06ра)RNц.I

Що за място е Монголската империя, където

Кубп .. Й като домакин Н" пиpw«no

Марко прекарва

ТсЖ високо оценяв,а Mъдpocrn и

е разположен на север, където Кублай може да

способностите н" 3ападнит~ хора.

места. Докато е на 9-месечнамисия до Бирма (дне·

17 години от живота си? Шанду

избяга от летните жеги в столицата Резиденцията

му се намира

Ханбалик.

във великолепния

шен Мианмар), той спира по пътя, за да събере

палат, наречен ·замъкът Ханбалик': В него отделно

информация за това какво е мнението на мест­

от тронната зала има няколко обособени поме­

ните за Кублай, а също така и да види начина на

щения

живот на несторианите, от които Папата се инте·

на семейството. Всички сгради са от камък, сте­

ресува. Тъй като в планината има тигри, мечки и

ните вътре са позлатени и посребрени, а също и

за

принцесите

и

множеството

членове

лъвове, през нощта, за да предпази себе

украсени

си и конете от нападенията на зверовете,

ОСновната сграда на двореца е огромна

той обгражда лагера със запалени бамбу­

и

кови стъбла.

с богато украсени тавани, има зала, в

за преживяванията му има още много

в

с

картини

нея, освен

на

жени

множеството

която могат да се поберат

и

ездачи.

други

стаи

6 ооо човека.

интересни истории. В село в Тибет има

Погледната отдалеч, самата постройка

обичай, според който момиче не може

сякаш блести. В градините на двореца

да се омъжи девствено, и майките умоля­

има изкуствени езера, реки и гори, оби­

ват странниците,които спират в селото да

тавани от голямо разнообразие редки

прекарат нощта с дъщерите им. В замяна,

видове животни. Има също и много тър­

според обичая, гостът оставя на момичето

говски пунктове, почти на

дарове. Колкото повече подаръци получи

реца, а също така и крематориум и гро­

едно момиче, с толкова по-голямо уваже­

бище. Националната парична единица е

ние се ползва. "Това е място за забавле­

уеднаквена и в столицата има печатарска

книгата ·Пътешествиятана Марко Поло":

пускани след това в обръщение. Чуждите

В района на Янджоу Марко също така попада и

метра

км ОТ дво­

преса, на която се печатат банкнотите,

ние за всеки млад мъж~ признава Марко в

на странно за него животно. То е дълго 4 метра,

2

3

в диаметър, крака са израснали сякаш от

главата му и в устата му има огромни зъби. Марко

...

в Монronия Марко поло успешно

сrсправя с 8СИЧКИ)ilДaЧИ,поста8('t1И

му от Кy6Nй, (I1ечепв,айки СИ уважението м възхитаТil ~MT~.

....

МIЮЦ) от

търговци продават стоките си срещу банкноти, а след това купуват местни стоки, които да отне­

сат обратно в родните си страни. Има също така

и множество канали, построени от Кублай, чиято

го нарича "огромна змия~ но по-вероятно е да

цел е да се насърчи търговията. Уважението, което

става дума за алигатор. Местните го ловят заради

Марко изпитва към Кублай, нараства още повече,

кожата му и за целите на медицината. Цената на

щом той вижда тази стабилна и добре планирана

едно животно се равнява на теглото му в злато.

система, изградена от императора в страната.


-

-----

Живот и дейност

На път към дома Пътуване по обратlШЯ IIЪТ

МАРКО, НИКОЛО и Мафео никога не възнаме­

тази идея, но след като го уверяват, че трябва да

ряват да останат завинаги в МОНГОЛИЯ. Още от

се осигури безопасността на принцесата по пътя

момента, когато се представят пред Ку6лай, те

към новото й царство, се съгласява.

Научавайки за това, Марко Поло и блюките

искат да се 3а8ьрнат у дома, но императорът не

им позволява да си тръгнат, тъй като не желае

му без съмнение се радват. Някои изследо­

да се раздели с най-добрите СИ съветници.

ватели смятат, че те умишлено убеждават

През'284 г. НИКОЛО и Мафео са вече 60-го­

емисарите на Аргун да ги поканят да зами­

ДИШНИ, а Марко е на ЗО години. С напред-

нат с тях, за да могат най-после да се вър­

вьзръспа желанието им да се

нат във Венеция. Преди отпътуването

завърнат се засилва. Кублай вече прех-

си те получават разрешително (8 pa iza ),

върля ВD-годиwна възраст и те не очак-

както и писма за Папата и за други евро­

ват да живее още ДЪЛГО. дко ТОЙ умре.

пейски владетели. През

тримата негови съветници от семейство

Монголия завинаги.

ване

на

8

1290

г. напускат

Поло. на които толкова много държи,

Пътуването с ПРJШllеса Кокачн"

трябва да се изправят пред рисковано пътеwествие КЪМ дома. Другата въ3мQж-

НОСТ е да тръгнат, без да получат разреwе-

Тъй като пътищата по суша са затворени,

нието на Кублай, но тя е също толкова рис­

Ку6лай приготвя 14 царски кораба с дос­

кована, ТЪЙ като НИКОЛО връща докумен-

тът

8

paiza:

татъчно запаси от храна и вода за цели две

осигуряващ им безпрепятствено

преминаване през територията

години. Непривикнала да пътува, още повече

на империята,

в открито, а често и бурно море, принцесата

веднага след като пристигат при Кублай. Тогава,

сякаш

в отговор

пред тях се открива

на молитвите

изключителна

прекарва

им,

изпращат

писмо до Кублай с

молба новата царица да бъде избрана от него­

РОДИН,Н<lсмиreН<lПУ<:IсаIКy6naй,C/lI!ДICaIО

да

ГОДИНИ.

принцеса

Кокачин,

която да се омъжи за принц Аргун. През

1287

каютата си,

едва

общуването си с него, принцесата постепенно се

8

са му сnyжмлм llllРИО' прод~ие на 25

17-годишната

в

да се грижи за нея. Срамежлива в началото при

н<I М<lр!<о Поло и СПЬТИИЦИlе му се

OlДil8<l ,ьэмOЖIЮCI ДiI се ,w8t>pн<1l

вото семейство. Императорът приема и решава изпрати

време

ното състояние, Николо и Мафео молят Марко

Царицата на Ил-Ханат умира през 128б г. и мест­ ните управници

повечето

докосвайки се до храната. Разтревожени за ней·

възможност.

отпуска, когато Марко й разказва истории за уди­ вителните си пътешествия през континента, и не

след дълго между двамата се създава силна емо­

г.

ционална връзка.

тя се отправя към новия си дом, придружавана

от трима емисари на Аргун. Но заради вълнени­ ята в Централна Азия, те са принудени да се вър­

нат и да помолят братята Поло, за които се знае,

А Зад "улuеumе

че са опитни пътешественици, да ги придружат

СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ ВЕНЕЦИЯ И ГЕНУА

по пътя им към дома. Кублай в началото е против

В начаnото на ХIII в. между двата най­

анците

избухва война. ВСеки от градовете смята,

трола над града. Генуезците подписват

че контропът над Средиземно море, както

ДОГ080р с възстановената Византийска

и над търговските маршрути за Азия, е

империя и търговските маршрути отново

реша8ащ за неговото оцеляване, така че

попадат под тяхна 8ласт. Това неимоверно

избухването на тази ожесточена война

засилва тяхната мощ. Те вече контроли­

е неминуемо. Четвъртият кръстоносен поход само 8лошава нещата. През

1204 г.

IU8"bpWNIМ_~IUI~-'

рат търговските маршрути в Черно море, Бпизкия

изток и Иран, но сега засклват

водач на Кръстоносния

на Венеция, и през ВО-те години на ХШ

похоД, и поема

над Константинопоn.

поставят

С8ое

Венеци­

марионетно

пра­

повече

своите

позиции,

за

сметка

8.

се ОПИТ8ат да заск.nят влиянието си дори

и ИЗ8ЪН тези граници. След битката

при

вителство, обявяват пълен монопол над

Корзола в Средиземно море

всички тъproвски маршрутм до Констан­

циански войници са менени. Смята се,

тинопоn

че Марко Поло е сред тях.. Но дори и след

и започват

да тормозят

генуез­

Но пре]

1261

7

ооо вене­

тази биТl(д съперничеството между двата

ките търгоеци.

к.рnt .... юo6p;I)II~ПЬJYNНe"O IЧI м,рко ГIМO м пpмнч«.1l

и си 8ръща кон­

още

анците

8 Констан11'IНОПОЛ

Венеция влиза в съюз с Ен рико Дандоло,

контропа

~Mк. До«.1fO ~' по ИIЩМЙCJOOIoкsн, пы!\Iжт8Itttицм~~

ното правителство, поставено от венеци­

големи града в Италия - Венеция и Генуа.

г. Генуа

влиза

8

сыоз

С Никейската империя, сваля марионет-

града продължава чак до

XIV

в., когато

венеция окончателно побеждава Генуа.


Марко Поло

"'МipкoГlOllotec~c

"'AJи"ТCIIМn.proeцИ~ТU~-ТО(I!'ЦE't1м .. нoroК;IfI) ~1IК.I.Е8pOПOIМ'IКТOtnpt'ДNel'НOIrъpr08МR.

След като напускат пристанище 3еЙтан. пъте­

wествениците, без да се бавят, се отправят към Чампа (днешен Виетнам), за да (И починат. След това те минават през остров Ява, където са при­ нудени да останат

5

месеца в Кралство Суматра.

Веднага ЩОм времето се оправя, групата ОТНОВО поема на път КЪМ Мар6ал в Югоизточна Индия.

Областта е известна с ПРОИЗВОДСТВОТО на под­ праВКИ и добива на злато и сребро и пристани­ щето винаги е оживено. За жалост мястото е при­ тегателна и за пиратите, l<iJTO почти 100 кораба са нападани всяка година. Не е известно дали кора­

бът, , който плава Марко Поло, е нападан или не, но когато пристигат

8 Ормуз, от БОО-те човека,

тръгнали в началото, остават едва

18.

Двама от

пратениците на Аргун са мъртви и само една от прислужниците на принце<:ата оцелява. Смята се, че повечето стават жертва на епидемии, но може също така да са нападнати и от пирати.

Краят

Ila

УllраВЛСlНlСТО на хан Кублаii

От Ормуз групата се отправя към столицата на

~}II_М'ИДOW 1VIOA08f' CyмilTp'

Ил-Ханат, Тебриз, по суша. Те трябва да си нае­ мат придружители, които да осигурят безопас~

мrиOТJЩl&llnll~,",,1tO ~~_нoenot<MI\NT.EIpON.

ността им по пътя. Принцеса Кокачин изглежда

се чувства по-добре върху гърба на коня, откол­ кото на борда на кораба, макар че пътешестви­ ето през планините и пустините се оказва доста

по-трудно,

отколкото те си го представят.

Все

пак принцесата продължава пътуването си, като

постоянно е окуражавана от Марко.

Три години след отпътуването им от Монголия, през 1293 г. те най-сетне стигат до Тебриз. Но принц Аргун е починал преди две години и на

трона се е възкачил ГаЙхату. Принцесата сигурно е шокирана от тази вест, тъй като се оказва, че след това пътуване, което продължава няколко

години, мъжът, за когото тя трябва да се омъжи, е починал. Тя изпада в отчаяние, но Гайхату Й предлага да се омъжи за по-големия брат на

Аргун, Хазан, и тя приема. Когато братята Поло изпълняват поставената

им задача да

заведат

.. Ри6onolци 8 ира~ЮIИR грм Орм)') 8~МЙС"'ИJII»II"'8.ПРМС111"Ище Орму)",г~tu_olРОЛЯПр"" ТPilНСОО9тиPolНtТОКolnt1ро1101

o6nIIcnпt, бorатм "'11 сурое Гltfpoll. АО СЫI.'Дt;ИТl.' CfpIIим.

принцесата при Хазан, те се връщат в Тебриз,

където прекарват 9 месеца. Районът е по-скоро нестабилен, тъй като междувременно възниква

• IYpтмКol ОТ ХХ,. мю6ра_w.­

конфликт, който трябва да реши кой е истин­

...... M6мм.._ТOCMfЪPC"I'~.

ският наследник на трона на

Аргун. По това

време до Марко достига новината за смъртта на Кублай. Пътешествениците разбират, че могат да се върнат у дома, тъй като нямат повече задъл­ жения

към монголския

импера'JOР. През

1294

Г., когато след конфли­ кта Хазан поставя този район

под

свой

кон­

трол, той дав.1 на Марко коне, зии и

водачи,

прови­

разрешително за

преминаване Принцеса

("paiza").

Кокачин

много тъжна от

лата си с Марко.

е

раздя­

По.~..., S-мrc:-.oтo ем

пpt6мы_..., острое Cyмil'~ Мipкo м спътммцм~ му

1pII6N

нtnptllЪCИol,оAolУ~М~

Aol~'~t'~IIИ"" каимб.nlfR.


Живот и дейност

Спомени от Изтока ЗавръщаllС след

25

ГOДltllJI

ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1295 Г.. когато Марко е на 41 ГОДИНИ, той, ззедно с баща си и ЧИЧО си, се завръща във Венеция след 25~годишно отсъствие. Тримата

не3а6авна отиват в РИМ, за да предадат писмото

от хан Ку6лай на Папата. Междувременно папа Григорий Х е починал и за кратко време на пап­ ския

престол

се

изреждат

не го заема Бонифаций почти

НЯКОЛКО

папи,

докато

VIII, който остава на него

ГОДИНИ. Тримата пратеници сякаш са заб­

равени през изминалите

2S

ГОДИНИ, докато пые­

шестват. И тъй като писмото на Кублай не е наме­ рено 8ЪВ Ватикана и досега, те може би изобщо не успяват да го дадат на Папата.

След 3авръщането СИ ВКЪЩИ те срещат много чужденци в района. в КОЙТО живеят, а и роднините им почти не ги познават. Прави се и сериозно про­ учване,

за да се установи дали не са измамници.

Междувременно

тримата

разказват

истории

за

подвизите си и раздават сувенири от чужди земи:

оръжия и подпраВки. Историята за техните при­

ключения

се разпространява

из цяла Венеция.

Обикновени граждани и благородници ги канят в домовете си, за да чуят историите за пътуванията и преживяванията

им.

СъздаваllС1"О 113 юшгата ~'nЪ1"еШССТВlIята на Марко Поло" Докато Марко се опитва да се върне към пре­ дишния си начин на живот, войната между Венеция

и Генуа взема негативен обрат през

1296

г. Марко

взема участие в конфликта като морски офицер във венецианската армия. През

1298 г. обаче

таи е

заловен от генуезката армия и изпратен в затвора,

където се среща с писателя Рустичепо от Пиза.

Марко споделя с него за 25-те години, прекарани в пътувания,

и за множеството

различни

случки,

които преживява в Азия.

Очарован

от

неговите

истории,

Руетичело

решава да ги събере в книга. ОТ този ден нататък Марко разказва своите приключения, а Руетичело ги записва старателно.

...

Кoraтo е ка

4D.

Марко

l1OJIO

ПРИК1llOЧllа с живота ка пьтеwкт~ник и

peшilllilДilсеJilllърнеУAOМi!JilВИкаf1ol.

Неговите разкази, в края на краищата, водят до написването на книга от няколко ХИЛЯДи страници, известма като "'Пътешествията

на Марко Поло· (оригиналното

заглавие всъщност е ·Описание на Света1. Ако Марко не е задържан и не среща Рустичело в затвора, ние нямаше да знаем нищо за приключенията му и до днес.

Книгата ·Пътешествията на Марко Поло'" е резултат от лоредица странни стечения на обстоятелствата. Междувременно

Николо и Мафео предлагат откуп за освобождаването

Марко, но генуезците не обръщат внимание на молбата им.

1299 г. между

8

на

крайна сметка лрез

Венеция и Генуа е подписан мирен договор и Марко Поло е свободен

да се завърне вкъщи. За съжаление баща му умира през следващата година, може би поради големите тревоги, които има за съдбата на сина си.

Марко МIIЛIIОIIЪТ

("11

Мiliопе")

След смъртта на баща му Марко Поло работи заедно с чичо си Мафео и започва търговия с Египет, Сирия и други държави отвъд Егейско море. Той също така

изпраща стоки и на поклонниците в свещения град Ерусалим. Скоро след това, някъде между

1310

г. и

1316

г., чичо му също умира. Марко се радва на голяма

почит, докато служи при Кублай, но не е известно как се развива търговията му, след като остава съвсем сам във Венеция. Смята се, че Марко не е особено богат по това време на жиВОта си, но докато е в затвора, името му става известно след публикуването на книгата С неговите мсто-

• cneд ~ТO IIOoOcКМYe КiI re.rya ~T марко Пono по lIIf)eМe КiI МOfX~ 6tпg, том е M)f1pOIITeн 11 ~T~ ко) ~ "YtoIДIOIOpДIIIO~


МаркоПопо Бuблuomека нл сnoменuте ИЗГУБЕНАТА Кoraтo книгаТiJ '11ъ~ на Марко Пono~ е ny6nикува .... ПР8 че историите

тenите са обособени 8 60ТДелни rpyпи: КНиг.t

Ф(F), Ндnl1Сilна пре] XIV 8. с ИY'lOlU8aнето

XIV

ite эаслужае.а сер.юэно eн*'WtfloW'. Тъй като за дpyгIIITe контммetf'П4. 1\"

8ApNT.

'*

разка­

зите на Мapl<O не са нищо noeeчe от rvюд на

нemвa'Ja фаtrn3МЯ. cneд смъртта wty обаче

в.; Книга

n

XIV 8';

КЭnOn3Ва

на C~ за ВP!WТO ot <:nц I'IOOJТO eeponeй­

от кккrct Ф(F). КНиra Ф(F) се счита за нai1t-дo­

цкте 3М'ЮЧ8С1Т да ~ T ~ И Н.J дpyrм

бра от ВСИЧКИ, вы1et(и множеството rpewки

Че<1О IOПOII38aТ

kOtff\4ttetffiI. мнoro от ~ на марю се ~

1'1 f41IU

ce~301~

не са считани за нещо повече от прикаЗI<И, а на

него се гледа

l<aTO на жадуващ слава необуздан

човек Още повече, че той често говори за ·МИЛИ­ они" неща в книгата, l<aTO "милиони манини· или

(FGJ, преведена на френски от Гре­ XJV в.; КнИГc!I ТА (ТД), прееедена на 1305 г.; КНиra ВА (VA). преведена на setfeЦмaнcкм Дкanetn' пре] XIV пре]

дата на

и мopenna8aП'IIК

~ПfJ'I'И)("""'piI)8МПiIe'ТOItiI~

ват на раЗl<азите и ги смятат 3а измислени. Те

Книга ФГ

тосхански дкaneкт пре]

НИЯИ3ТO"fНИl<на~Ja~

~ilItilМiIfЖOПono.ГО8ОР"..-.oro"'8iI.JIIНOCПiI1tiI

Европа. При все това обаче европейците не вяр­

на смесмца от италманам и стаpoфpet<ки;

roap

кни.Гc!lта.ТЪЙкато",се~~

тъproвци

рии. Те са четени не само в Италия, но и в цяла

140 ръкописа, които (паред иэc.neдou­

в.. се смята,

8 НtR са ~ и КНИГсП"

eвponeМцктe имат мнoro Мol1IIIO оо:maнИfI

"'Тo)М~~~"'~(@I1IO'I@'Г<IT

КНИГА

общо

мaциR. и np9 Х}(

...

~Гo!Iтa ~ noeeчe

~наинфор­ l'Dm'O JaI'ICI'eC1 кхпед­

NНeТO на ~

A.JouI.

дом на мнoro

~ t'Ua4книгавсеощесеи3nOl'\Э.8ёl.

Неза~ от КЭКЛJ:)Читenното

влияние.

(Р), преведема на naтмнски

8 сре­

и накрая Книra Р

КО!ПО

текст. пред.xow.дaщ

(R).

оо Време ТОЗИ

8 нея. Бе] Opt4/"o!налния

рЪКОПИС

обаче. ТО)И доку­ мент не би МOГЫI да има ronямo раз-

"'""".

което КНИГc!lта оказва на следващите noкone­

Н>tЯ, ормrмнal1tЮТО издание

01

nъpeaTa пуб­

• КниГclТ",

п"кация се смята за изry6etlо. Тоеа, което

·Пы~1oUIП

остава, е orpoмeн бро64 ры<оп:и •• въз основа

ItilМO'pкonOnO:

на КОИТО е направено първото издание. Има

·милиони ездачи· и поради това получава непри­

преведe'НilКil

фр@нсК14.

ятния ПрЯl<ор·11 Мiliопе"(Милионът). вата ·Сан Лоренцо·.

Години 113 ЛОШ J..-ъсмст

8 наши дни не е известно точ­

ното място на гроба му.

За последващите години от живота на Марко Поло няма почти НИl<аква официална информа­ ция. Той се жени за жена на име Доната, от I<ОЯТО има три дъщери, но не успява да създаде много

Завещаното от Марко Поло за бъдещите поколе· ния е с ИЗlU1ючително значение. С течение на вре­ мето се потвърждава, че книгата ·Пътешествията

на Марко Поло· съдържа истории, които в голяма

степен се базират на реални факти и действителни

щастливо семейство.

През есента на 1323 г., на 7О-годишна възраст,

описания на различни азиаТСI<И цивилизации. Тя

Марко Поло се разболява и прави завещанието си.

става настопна I<нига за ВСИЧI<И, I<ОИТО поемат на

Той решава да остави по-голяма част от състояни­ ето си на НЯКОЛI<О църкви, свещеници и болници. В началото на следващата година (на

8

януари

1324)

изпълненият с ПРИlU1ючения земен път на Марко

Поло приключва. Неговата кончина не се отбе­ лязва във Ве;неция! "'ЪДето той е пorребан

ЦЪрl<-

пътешествия из Източна Азия, вдъхновяваща без­ брой покапения да предприемат авантюристични пътувания, за да откриват нови земи, и в значи­

телна степен обогатява евponеЙСl<ите познания за географията на ИЗТОl<а.

.. ~IЖO. синът КiI търrоиц.им (~ );IХЫща С

T'bpI'08M'I от

WЩI м сюро

тръr8ilК_Дil~нм'IМ)ТОк.ТоМ piI}II'bI1НУ8il@В.pOf1l!ЙцмreсlКтopIIIМ JJр31f1М"IНМNeCТiI,КОМТОnOCещ,)" по 1IР@М@Ко) CТp3HCТNнATiI

см. Г1о-кЬСIЮ C1I@Д"ЩОТО ПOIIOlIe+IмеОТИJC.lМ.'дoNftnи

поема Н<I m.T('Wec;Тll1UI с ~

IIOIIy'&,)"Йкмe,r:rы:_И4.'ОN,1CТМ IIIОТ~ИllUКо)ма.рко ГIoлo.Ii@JМЖIUoIOОТ~~М

npкJНi"~ICOМfV~ IIO-КЫИО. т~п~рва~~

C"I~".""'eцjoм:lt@"IКre~ "III!CIle'Т'bl'0Т1\.8}8II~'"


--

Важни събития

Разказът за "Златната земя", който разпалва интереса на Европа '"Пътешествиятана Марко Поло" - книга, ценена главно заради географската и историческата си значимост, първоначално е отхвърлена като плод на фантазии от европейците, които знаят много малко за Азия. Въпреки това се твърди, че тя разпалва техния IJИTepec към "Златната земя" и "тайнственото християнско царство" и дава начало на интереса КЪМ дългите пътувания, предприети по-късио и станали известни като епохата на Великите ОТКРИПIЯ. Нека разгледаме

по-подробно две от ИСТОРИ~lТе, описани в книгата от Марко Поло. ПредраЗСЪДЪЦlfТСпо ОТllошеllllе на Изто~а

П

О ВРЕМЕ НД ВОЙНАТА МЕЖДУ Венеция и Генуа Марко Попа е заловен и хвърлен в

затвора. По странно стечение на обстоятелстватд там ТОЙ среща писателя от Пи3а Рустичело. който се заема да запише неговите разкази. Така истори­

ите на Марко Поло са публикувани из цяла Европа ПОД името "Пътешествията на Марко Поло~ Преди това и3 Европа се разпространява погрешна пред­ става за обитателите на азиатския континент и

това е главно поради факта, че Азия е непознат континент за европейците, КОНТО правят неверни предположения за него. За хората от Изтока са

разпространявани твърдения, че -rлавите им са на rърдите~ че -приличат на кучета и се хра­ нят с xopa~ както и множество друrи абсолютно неверни неща, водейки до абсурдни представи.

По време на войната между Венеция и Генуа Марко Поло е заловен и хвърлен в затвора. По

странно стечение на обстоятелствата там той

.PiI)Q)bf'" марюПonoJ.l ·Сиnaнry-3N1К3Л ~·.~M

среща писателя от Пиза РустИ'+ело, който се заема

nOД6PIAI~TiiI'"

да запише неговите разкази. Така историите на

.EtpONI.

n.pичмr. МiiI nPМl\II~1oII'I

Марко Поло са публикувани из цяла Европа под името·nЪтешествията на Марко Поло~ Преди това из Европа се разпространява погрешна пред­ става за обитателите на азиатския континент и това е главно поради факта, че Азия е непознат континент за европейците, които правят неверни

предположения за него. За хората от Изтока са разпространявани твърдения, че ·rпавите им са на rърдите: че ·приличат на кучета и се хра­

нят с хора: както и множество други абсолютно неверни неща, водейки до абсурдни представи. Освен това,

KoraTO

през

1241 r.,

по време на

битката при Лиrниц (в днешна Полша), европей­ ската конница е победена от монголската армия, тръгват слухове,

че ·Ориенталците

са зверове,

които идват, за да унищожат християнския свят': 4 ~МiilТillnpeAC'ТiIIN.~е~_тno OНON време 301 ilJМm.IIfП.. Едно от мнoroтo i6cypднM нtщiiI. пpt.QМИМКNUlМ С'1'рц. ......,3tWТ\fof1. 301''''

~""'

_OPiI

М "д'т


--------•

Пре) средните _~

8 E8pON

-

Марко Попо

е

раюpocrpCIненаneretiДil,сnopeДКOllТО

ХРМСТИЯIККИJlТ сищенмк Епмс:кon Иоанynра~

"Остров Сипангу се намира далеч от

цаpcrlЮ "" Илок. ТON IДЫCHoaItN мttO)HКoI Д.I СII!

omj»8II"f

кьм те)" нen<):JtI;lТИ:!еМИ.

пътя към дома и аз нямах шанса да

стигна до там:' Европейците ззпочват да наричат

монголците ·тартари: което озна­

чава"хора, дошли от ада: и изпит­ поради

това

Вадзин Ден·

преду­

беждение 3а азиатците, дълбоко пейците, историите на Марко

или документален приказка,

на

33

на фантазии.

Все пак защо в своите разкази Марко Поло нарица расте в полята, могат да бъдат сметнати за зnaто·;

33

·покривите са покрити със злато и блестят. orряни

повечето

хора не вярват, считайки я

33

Въпреки

това

част от

има

опреде­

неговите

разкази,

шанс Марко

и действително

Причината. поради която Япония е наричана Сипангу, е, че на наречието, което се говори в

несметни СЪСТОяния. Мнозина си меч­

Пекин, Япония се нарича ~Джипен~ (~Jipen·), но

за Златната страна отразяват само историите,

33

островната държава, и не става ясно

дали самият той вярва на всичко това. Възможно е също да доукрасява своите разкази, с цел да оча­

Сllпангу

З.l"l3тната страllЗ

-

"Пътешествията

на Марко Поло· се

от няколко

глави:

от Западна

дзия, Североззпаден и дворецът

на

Въведение,

към Централна Китай, Монголия

Ку6лай,

Пътуване

до

Юнан. от страната на големите канали до Фуджиян и ззвръщане през южните и

Монголската

33

Сипангу,

империя.

Той

или Япония,

в

южните морета.

"Остров Сипангу се намира далеч от нашия

маршрут,

така че аз нямах

въз­

можнOCТ1Ct да отида там: казва той, отбе­ лязваЙI\И, че НИl\ora не стига до Япония.

Той може би обобщава

историите за

Сипангу, I\ОИТО чува ОТ хората в монгол­

.. r~8IOpI, ~)tИiIIКС_ (Киt;)М). T"~)II"'nPКТWIlI1otfOНII IfКfOP'WIКlUШ! християни пре)

781 (.

по това време думата се произнася ~Джипенгу" и

Марко я възпроизвежда

ските градове Катай и Манджи. В исто-

на италиански като

"Зи пан гу".

.... июБPilжtl1ия .... межrolЩИ

,ърху Яn(Ж(lIИ

nepf_I1TOI

tlкn.lI,~Щрисумки. В"ПыtwecтlИЯТil... марко

nOnO' illTopbT Ailll.il IWКNTO t

tnopt.Q

вЬО6р.)ЖileмGonиtill1"'t Н;I Яnotiи" T;lКilIIiI,

НtfO по lреме 11" _rOlКIIOТO llilwecтlиt.

-----~-

рова и плени слушателите си.

33

да повярва, че това е Златна страна.

съществуват тези богати на злато

таят за подобно богатство. Марко никога

часпа

говци внасят 31Iато от Сипангу, това му дава повод да развихри своето въображение до там наистина

земи, то много хора биха придобили

не стига до Япония, така че неговите разкази

cnoмeнaвa

ски книги описват ЯПОНИЯ като износител на златни

картини. Когато Марко научава, че китайските тър­

Поло да е прав

морета

щане може 6и п~излиза от факта, че ВСички китай­ листове, КОИТО китайците често използват в своите

дко има някакъв

Пътуване

това са само няколко при­

и това е часпа за Златната земя и

Легендата за Епископ Йоан.

състои

-

мера от onисанията, КОИТО дава Марко Поло за

европейците,

които ззпленяват

които чува

от УТРИННОТО слънце-

тази страна в своята книга. Това norpeшно схва­

дръзка и преувеличена.

лена

Япония Златната страна? ·Стъблата на ориза, който

пътепис

разказ, а

която

японски хроники ок.

Марко може би вярва, че тази страна е просто мод

залегнало в съзнанието на евро­

Поло са смятани не

(-Gishi Wajin den,

268г. пр. н. е.), ЯПОНИЯ е onиеана като древна неза­ висима държава и чувайки тези исторни, самият

ват непреодолим ужас от тях.

Именно

рическ.ата книга за Яnoния. написана в Китай, ~Гиси


Важни събития в -Пътешествията на марко Поnо· също така

е дадено и описание на японския' обичай да се поставя сферичен предмет в устата на покойника, преди да бъде погребан, и ]а първи ПЪТ на евро-­

пей ците е представен будизмът. Освен това след МОНГОЛСI<ОТО нашествие от 1274 г. и 1281 г. Марко

~Е~ите М](\IНNflКf1olltCки

ужм: ОТ МОНrOlПм't. КOИfоltiрм ....'

'illPf<\PМ. T~ 1ApNf. че "г.!oJ7Тi!l'p"Te"I'IдВiIIYB

ЕвponiII.JillДillytfМЩOМoIf xpмc1'М1lНCJQ'l,eltipoдIII,

Поло описва още едИН провален ОПИТ 33 нахлу­ ване в страната. По този начин европейците нау­ чават за първи път за съществуванетона Япония и започват да мислят за нея като 3а страна ОТ злато,

изпълнена с невъобразимибогатства.

Легендата за ЕШlскоrl Йоаl. Освен към историята 3а Златната земя, наречена Сипангу, европейците проявяват силен интерес и

към легендата за Епископ Йоан. Той е легендарна

кръстоносните походи са въвлечени в тежки, кръ­

ВОПРОЛИТНll1 сраженrtЯ с ~юсюлманите в Ерусалим

личност и според мълвата основава християнско

I •••~

царство на изток. Неговото съществуване се

споменава

и християнските нации са твърдо убедени, че ще

за първи път през ХШ В. от

се

германски историк.. Според

ги сnaеят. Смята се също

него един

така, че и несторианците в

епископ казва

на

появят герои, които да

папата, че царят на несториан·

Източна Европа подкрепят

ците напредва на изток,. отвъд

това вярване.

Марко Поло явно също

Армения и Персия, за да ата­ превземе Ерусалим

чува легендата за Епископ

от изток, завладявайки меж­

Йоан, което е отразено и в

дувременно Хамадан

кува

и

(дне­

~Пътешествията на Марко

шен Иран), но е победен при

Поло~. Според него епис­

река Тигър и е принуден да се

копът всъщност управлява

върне обратно. По-късно се

царството Клейт, ПОДЧИНЯ­

появява новината, че

вайки под властта си тата­

писмо,

написано от Епископ Йоан, се

рите, но те въстават против

разпространява из Европа, а

... IWpтмlQ. pм<yN1ti 8 E1Ipon.I м

него и той е убит. По това

мнозина ДОРИ смятат, че

~ЩilliII)"'f&4".3аfQсе

време водач на мангалите е Чингис хан. Марко

Oo'ImI.чеllЩ'кyчetUlQI~

смята, че царството на Епископ Йоан не същест­

току-що е пристигнал

пратеник на легендарния владетел.

Една от причините за вярата на европейците в

вува вече, но легендата за него се превръща в

съществуванетона Епиcкon Йоан е, че участницитев

една обща история с легендата за Златната страна и мнозина продължават да вярват, че епископът

управлява страна, богата на злато. Европейците интерпреП1рат думите му по свой начин, при­ емайки ги за достоверни, и много ОТ тях тръг· ват да търсят тези земи, вярвайки, че това ще им

помогне да

унищожат ислямския свят

и

в

същото време ще ги направи неимоверно богати. Разказите за Сипангу, страната на златото, и леген­

дата за Епископ Йоан събуждат въображениетона европееца и откриватпътя за епохата на Великите

открития, чиито вдъхновители са Колумб и крал Хенри.

~ Според МiiiJЖQ 1"Iono.o.~ltiII ЕлИCJlOfl

йо.н OfI\UN AiII се ом_ JiII чltНПtC ОН, _ЮCfil8ill

••

~::""oIi3I~_~IiIII

П~

nocneднМIП

peweн_~унмЩOIIUIIЦiIIpc'ТВO'O.

AiII _ _

Христофор


----------------------

Марко Поло

пр. Хр. в Индия, се разпространява

Възникване и сьэдаване

през

( който способства 3а установяване мята се, че Пътят на коприната,

I в. в

Китай благодарение на Пътя

на коприната.

MHoro

будистки монаси стигат до

Китай по този маршрут, придобивайки

на връзка между Запада и Китай, с

цел да се улесни търговията, "първо­

нови познания по пътя си на север.

начално е използван за доставяне на

Това, естествено, се случва не само с

китайската коприна в Европа" и че

будизма: несторианските ХРИСП1яни,

"първата стока, пренасяна по този ПЪТ;

зороастрийците и мюсюлманите пое­

е коприната: откъдето идва и името,

мат по СЪЩИЯ път, за да разпростра­

XIX

дадено му през

географ

няват своите учения. Но не само рели­

в. от германския

Фердинанд

Фрайхер

фон

n10ЗНИ учения се разпространяват по

оО.~)I<.Т~(ИпoчetlУМryp}.

този път, а така СЪЩО и

Рихтхофен. всъщност ПъТЯТ на коприната не е тonкoвa

дълЪt,

а

пpeдcrctвлява

един

трална Азия и загючва да използва тези

канали

за

размяна

на

писма

C8b~

между страните в района. Постепенно

и по съще­

тези nЪП1Щд се превръщат в ТЬРГ'ОВ­

ство включва три главни маршрута. на

ски маршpynt. използвани не само от

първо място това е най-често ИЗгюл3­

официални представители на прави­

ваният маршрут,

телството, но така също и ОТ обик­

основен )аНИ

маршрут

помежду

коприната" НЯI'<iОЛКО

и

си

от

няколко

пътища

наречен "Пътят на

простиращ

оазиса

В

се между

Централна

Азия.

новени търговци. Китай научава за сьществуването на Римската империя

След това е степният път, пресичащ

през

северната

връзка между Рим и Китай, а за това

част

на

евро-азиатските

I в.

по това време няма диреК1l-lа

степи. И накрая е морският път през

се използва Партското царство. През

ИНДИЯ и Персийския 3алиа.

97-а г. Китай изпраща свой пратеник в

Историята започва през

на

11

Пътя

коприната

РИМ, но партите не са сьгласни двете

в. пр. Хр. Изправени

страни ОТ Изтока и Запада да имат

пред постоянната

на

заплаха

от нападе­

директна връзка и затова не позволя­

нията на номадски племена над запад­

ват на китайския пратеник да премине

ните им градове, китайците решават

през територията им.

да се

срещнат с номадите близо до река Ли. Но и тази мисия е нeycnewнa. Въпреки това тези две пътувания довеждат до

развиrne съседните

на връзките страни

на Китай със

и ДО установяване

Радята на тьрrо8СКИЯ Mapwpyт

По-късно

_..-

Китай

завладява

Пътят на

Цен-

.. Т'\,pfoмцотТ)'I)ф<1l4,коМтоnpoдaNСУХф;кyJ! м

копринап се използва

основно като търговски маршрут за

превозване на коприна, бижута, под­ правки, скъпоценни метали и много

друn1 стоки, както и за обмяна на

произведените миниатюри,

статуи и дpyrи СТОКИ.

С

времето все

повече търГ06ци

използват Пътя на I<Onрината, КOIiпo се превръща в мост между Изтока

и Запада. През

XIII

в. Марко поло го

изпопзва, за да стиrnе до Монголската империя.

Неговите

пътешествия

ста­

ват причина Папата да изnраП1 мисии на Изток и през

XN в. МНОГО

християн­

ски мисионери развиват активна дей­

ност в Ориента, използвайки именно ПЪТЯ на коприната.

Този път постепенно изгубва своята популярност след залеза на Монгол­

ската империя, експанзията

на ото­

манската империя и с начarюто на

eno-

през континента по този път, са Чокън,

Сюан Цзан, Пиан дел Каpnини. Рубру­ кус. ибн Батута и Марко Поло, както и Mнoro дpyn1. Определено може да се твърди, че стотици хиляди хора пъту­

ват оо тези пъП1Щд.

информация в областта на техно­ логиите,

на канали за общуване.

и

Сред великите автори, които пътуват

Съюзи обаче не са сключени и еми­ сарите след това са изпратени

както

хата на Великите гeorpaфскиоткрития.

да сключат съюз със заnaдните народи И изпращат nocлaници да преговарят.

познания по

дСТрОНОМия, математика и технологии,

литературата

и

религията.

будизмът, който възниква през

........

оо. гP'f'ЧI nьmмци. ~NщIII'" кaММnIl ~

V

В.

no 11ЫJII ...

.. ч.кт сп",,", 1oЦI1IOfIPМ1oЦIJj) по OWIIКW'O 1<JN~IoЦIПiКЖПlf.


Съвременници

Велики изследователи, които се отправят към непознати земи Неизвестното винаги привлича и очарова хората. Тяхното любопитство е причина за разпространяването на идеологии, религии и култура извън граниuите на една страна,

а историческите срещи дори поставят началото на нови общности. За.1 ПО.10бни значими събития винаги стои някой любител на приключения. Тук се разказва за няколко такива

личности с различни исторически, културни и религиозни биографии, но с еднакво силна вяра и любопитство "ъм неизвестното.

РИМСКИЯТ папа, който изпраща тримата Поло на пътешествие в

Ориента Григорий х

(1210-1276)

Изборът на 185-ия папа Григорий Х е ДЪЛЪГ и труден процес. последствиятаот КОЙТО оказват влияние и върху живота на Марко попа.

През

1268

г. 184-ият папа Климент

IV

умира и започва процедура за избиране на

негов наследник. Тъй като представителите на Църквата не успяват да се СПОрдзумеRТ за

избора на кандидат, РИМ остава без Папа за един безпрецедентно дълъr период. Понастоящем Папата се избира отгpyna кардинали, коитоостават затворени В Сикстинската капena, докато повечето от тях не се спрат на една ЛИЧНОСТ. ЩОМ новият Папа бьде избран, ЛИСТО­

вете, (КОИТО се гласува, се изгарRТ и от комина на сградата се И)дИга бял ДИМ. Дотогава се гори мокра хартия, а черният ДИМ от нея е ЗНдК за хората. че кардиналите още не са се разбрали.

При избора на 155-ня папа, който се състои в Епиекonaлния дворец 8ъ8 Витер60, от комина се издига черен дим в продължение на 3 години. Недоволни, че този път изборът продължава твърде дълго. благородниците заключват кардиналите и отказват да ги пуснат, дсжато не се вземе някакво решение. Махат част от покрива, за да ги снабдяват с храна и вода, а тълпата чака отвън

{

нетърпение.

Николо и Мафео се завръщат от Ориента с писмо от Ку6лай до Папата, но за съжаление изборът на нов пала все още не е ПРИКЛlOчкл. Специалният представител на \..tЪpквaтa Теобалд Висконти ги съветва да изчакат приключването на и360ра и братRтa се прибират във Венеция, в очакване на новини. Марко Поло, който ~e решава да последва баща си при новото му пътуване, с нетърпение очаква новините от РиМо Самият Тео6а.лд също е един от кандидаntте за папския престол. В крайна сметка се ока3Вс1, че Марко И роднините му не МOIOT да се бавАТ пове­ че и тръгват към Монголия, преди новиАТ Папа да бъде избран. Новините ги настигат по пътя

-

след 33-месечно колебание Теобалд е избран

за нов Папа и приема името Григорий х. Марко и спътниците му се връщат за известно време в консулството в Армения, където им е връчено писмо от Григорий х, адресирано до Ку6лаЙ. за съжаление Григорий умира през

1276 г. преди

Марко да се завърне във Венеция.


Марко Попо

--

--1 --

~"""'/IOIЦ

--_ю."..м.рооо"

~..,...,.....~

---

~~~"':::JQ ~>>ц-.polТ ....

--~

...

~~'U,m.ryuщ

..... _

...

с_ro

~_мunp.Kp.

::,,~~~~аещ

..

OWТO"PO""'Q"fh,тetllКВOIII~

~~~~

---

4~"1II'IO/IJIW""01

IOIМapкoI1ollo".Toii.yмlOpllн.a ФoIrмП....ОП~,l<Oкмnaмы"')' )'OIIINAoIС~)ilВ~.Анг-.

=~.:='::'08iI

"'И1>PWU~""'nOТО300"'_ ""IopIIOfO()I<tIII<X.... 'C""~.

~-~Ц""),I

Писателят и авантюристътс богато въображение

и изключителнолюбопитство Итало Калвино

(1923-1985)

Ецмн J:ett. кoraTO е вече остарял, Ку6лай, монголският император вика младия Марко Поло за разговор в rpaдJo'~ ка двореца (И. ·Разкажи ми по-подробно за различните гpaдoвe~ моли го Ку6лаЙ. Марко Поло ОПoвap:l'" "}ieQ см представим,це започваш своето пътуване на КОН ОТ североизтокна изток. През пьрвите три ДН,", ти

:е м.tНеш пре3._- Марко му разказва много и различни истории, включителнои (помените СИ

за ~ ~ , за очакваниятаСИ и желаниятаси, свързанис тях. и така дава на Кy6nай информацияза

S5-re rpa..:a

които посещава.

Ед~и от наlнuвeciмите автори на хх 8.. Итanо Кa.nвино, публикува през

1972 г. ·Невидими гpaдoвe~ където прави въображаемо изследване,

изncmзгa~Q piJКa38ач, КОЙТО описва различни градове, като в случая това е самият Марко Поло. Няколко автори досега се олитват да просле­ дят пътя на Марко поло и Кanвино е един от тях.

Итano Калвино е роден пре3

1923 г. в Сантяго де Лас

Вerac (Куба), НО израства в Сан Ремо (Италия). Той участва 8ъ8 Втората световна война и

ВЪ3 основа ка ТО3И си опит написва WПътят към ПoIездото на naяците~ правейки по този начин своя дебют като автор на къси разкази. Историите,

които разказва, са донякъде фантастични. През

1956 г. той

преразказва по модерен начин известни италиански приказки, заради което полу­

чава прозвището· италианският Грим~

в "Невидими rpaдoвe~ приемано за негово най-добро произведение, той се опитва, възстановявайки пътя на Марко Поло, да изследва ролята на пътешественика като съветник на хан Ку6лай, който постепенно изпада в июлация. ·Пътешествениците винаги трябва да съзнават колко са дребни в сравнение със света и по този начин да не за6равят каква

orpoMHa част от него стои

пред тях~ заявява !<алвино, изразявайки

възхищението си от великия си сънародник марко Попа, чиито стъпки възстановява в своята книга.

ПII


Съвременници Мисионерът пионер в пътя на Изток, който достига

"Сипангу

-

Златната страна"

Франциск Ксаверий През aBrycr

1549 Г. един

(1506-1552)

испански и:кледоватen и мисионер повежда експедиция на КЗ'ТСЖ

и достига чак ДО Яп<жия. Неговото име е ФраНЦИСХ КсавериЙ. а мисията му е да разпростра .."

християнското учение в ·3Латната cтpaHa~ за която говори марко Поло. Той е роден в благо­ родничесю семейство, НО войната го OТnC8a ОТ него. На

19 ГОДИНИ

на Париж. където изучава философия и става ДУХ08НИк. През

постъпва в унИ8еpcитer.l

1534 г.

среща Иrнатмй ЛОЙОЛа

в Париж и двамата основават ·06ществото на Иисус': След това те решават да предприемат пътувания, за да разпространяват своята вяра.

Кралят на Пopтyraлия. жоао

111.

заповядва на Ксавермй да эамиtte за Индия. Там той пре­

карва шест ГОДИНИ на мисия за noкръстване на жителите от вътрешността на страната, както

и на съседните острови. по това Време единствената иt+фopмaЦИЯ, която европейците имат за Яnoния, е от разказите на Марко Поло и от слуховете за ·Сиnaнгу':

TOI08a

един ден се появява

млад мъж, който твърди, че идва от 3аIdДЪЧliaта страна. Името му е АнджмРО, който е обвинен в убийство в родината (И, НО успява да избяга на борда на портyrarк::ки кораб. Днджиро е пред­ стааен на Ксаверий, пред кoroтo се изоовядва за стореното и се разкайва. Той приема християн­ ството и получава кръщение в църквата на Гоа. (това той става първиRТ яоонец християнин. Ксаверий изгаря от желание да отиде до (ипангу и приема внезапното появяване на дДжиро като знаll: от Бога. Ето 3ащо събира еll:ИПаж и отплава за Япония. ·Дко всички японци са с TaКJ.l;8a широки познания като дДжиро, то тогава със сигурност те са най-интелигентната раса на Изтока~ казва Ксаверий, който има големи очаll:ван.m за това пътуване. През до Кагошима, след което пътува на север през Хирадо, Ямагучи и Киото, като по пътя си покръства в Хрr'lстиянство над

1549 г. той достмга 1 ооо души. Приносът на

неговото пътуване до Япония не се изразява само в разпространението на християнството, но и в прощ06иването на по-големи знания 3а тази мистериозна страна, позната дотогава на сънародниците му единствено от разказите в книгата на Марко Поло. Ксаверий има и голямо желание да посети Китай, но умира преди да достигне до континенталната част на страната.

Китайският монах, който пътува на запад и написва "Пътешествие на Запад по време на великата династия Тан" Сюан Цэян

(602-664)

будизмът се разпространява в Китай през

I в.

пр. Хр. По-късно много китайци правят поl<tlоннически пътувания до Индия, за да посетят

родното място на будизма. Един таКЪ8 поклонник е монахът (юан Цзян, който през

император Тан Тайзонг да пътува

8 чужбина

V11 8.

не се оодчинява на забранато на

и става първосвещеник в Индия. за неговите ДЪЛГМ и

изпълнени с трудности пътувания се знае благодарение на творбите, публикувани от неговите после­ дователи след смърла му. Най-трудното му изпитание е пре<ичането на пустинято, при което малкото количество вода, с което разгюлзга, е причина на няколко пъти да се озовава на крачка от смърла. Той

не само че носи малко количество вода, но и оодготвяйки се да пие по малко вода, докато стиrнe до

Уйrypия, излива OC1'dналите си запаси. Въпреll:И всичко (юан Цзян успява да пре<ече пустинята, която е най-тежкият участък от маршрута на Марко Пorю, без да пие вода пет дни. Винаги щом почувства,

че губи волята си да продължи, тоМ приювава нееднократно името на Милостивата Богиня, при което веднага ПOЛ)'\Iава нови сили, сякаш отива глътка прясна вода. Една нощ. докато си почива, на сън му се явява буда и го пита:-защо се бавиш? Колко Че<ТО ще спираш за почивка?: (юан Цзян продължава своето пътуване с решението, че по-<:коро ще умре на път към запада, отколкото да се опита да се

върне обратно у дома. В крайна сметка тоМ У'nява да достигне Индия. където изразява своята благо­ дарност пред Буда и 3аnoчва да изучава будизма задълбочено. (юан Ц1ян записва всичко, на което става свидетел, и историите, които чува, оо време на пъте­ шествията си. По-късно, както става и при Марко Поло, дpyrи хора събират историите му и ги издават. за разли!tЭ ОТ Марко Поло, който пътува оо Пътя на КOf1рината от запад на изток, (юан Цзян се отра­ вя на запад към

Eepona.

Неговите описания на това пътуване са събрани и пубпикувани оод името

·Пътешествие на запад по време на великата династия TaH~ Разказите му по-късно са преведени на много езици и стават известни по целия свят.


Марко ПОIIО Будисткият свещеник от школата Тендай, който пътува до Китай много преди европейците Енин

(794-864) Като монах ОТ школата Тендай, Енин публикува първата японска книга за Китай, озаглавена ·Дневникът на Енин: Записки по поклоничеСКQ пътуване до Китай в търсене на Истината", Тази

книга се счита за един ОТ най-важните документи за Китай, заедно с тези на Марко Поло и Сюан ЦЗАН. ТЯ съдържа важна допълнителна информация за будизма, която Еннн събира по време на пресТОА СИ в Китай от девет и половина години. за разлика ОТ Марко Поло, КОЙТО диктува на друг

разказите си, Енин (ам написва книгата си, което й придава допълнителна историческа СТОЙНОСТ. Енин е роден през

794

г. в префектура Точиги. В историческите хроники е записано, че ·под

взора на свещеник от светилището Дайджи в семейство Мибу се роди син, а небето бе покрито със загадъчни пурпурни облаци". Роден в силно религиозно семейство, Енин изучава будизма от най-ранна възраст, а когато навършва

15

години, отива в планината Хией, където става един от

най-великите ученици на школата ТендаЙ. През

836

г. е изпратен на мисия, за да получи повече

познания за будизма. По време на третата си подобна мисия той отива в Янчжоу, където прекарва девет години и половина в пътувания из облата. Докато е там, той посещава и родното място на школата Тендай

-

планината Тендай. Тъй като

не им е разрешено да останат, от Енин И неговите спътници се иска да се завърнат в Япония. Той обаче отказва да изостави мечтата си да

открие пътя на Буда към добродетелност и истина и решава да продължи пътуването си сам. След дълго и изпълнено с опасности пътуване в страна, в която няма разрешение да пребивава, той пристига в едно от най-важните за будизма места

-

Вутаишан. В своя дневник, в който

редовно СИ води записки, Енин отбелязва дълбоките чувства на благоговение и почит, които го обземат при вида на тази свещена планина. В района (известен днес като Ксиан), където будистите са подложени на преследвания, той преживява големи изпитания и страдания. Ето защо се завръща в Япония. Дневникът му днес е популярен като "Историята на едно поклоническо пътуване до Китай в търсене на Истината~ Ен ин, който със своя кураж и приключенски дух допринася за популяризирането на школата Тендай, умира през издигнат в ранг на велик свещеник и му е дадено името Джикаку Даи ши. Скоро след това, през

894

864

г. Две години по-късно той е

Г., пътуванията на японски поклонници в

Китай са прекратени.

Марко Поло на мюсюлманския свят, който разказва за приключенията си в Ориента И6н Батута

(1304-1369)

"Китайците се радват на сигурен и безгрижен живот. Те никога не се страхуваха да ме канят в домовете си, макар че аз можех да се окажа пират ИЛИ Kpaдeц~ Ибн Батута, който разказва тази история на свои приятели в Тимбукту, е роден в Мароко, в семейство, което

обича да пътува. През

1325 г.

Батута се отправя на поклонение в Мека. ПО лътя си проявява интерес към културата на различни­

те райони и посещава много кътчета на Арабския полуостров и други части от мюсюлманския свят.

Марко Поло той пътува по море до Монголската имлерия и се завръща в Мароко през

1351

70 години

след

г. Султан Абу Инан

записва преживяванията на Ибн Батута и по-късно ги публикува в книга с простото заглавие "Рихла" (Пътуване). Тя включва разказите за всички преживявания на пътешественика през дългото му пътуване, по време на

което той изминава около

120 ооо

км. Тази книга има значителен принос за по-доброто опознаване не само на

Близкия Изток, но и на Африка като цяло, и особено на кралство Мали. След

XI

в. тази страна просперира чрез

търговия СЪС сол и злато и привлича голям брой изследователи и учени. Столицата Тимбукту е известна като "Златният град· или "Градът на науката". Африка, която за повечето европейци е просто "черният континент~ обитаван най-вече от зверове и насеко­

ми, всъщност е територия, богата на злато. Научавайки за това, голям брой европейци се отравят натам, за да я проучат, но повечето загиват по пътя, попадайки в капана на mecTl-tите конфликти. В крайна сметка французинът

Рене Каилие става първият европеец. който стига до Тимбукту, но при пристигането му там, през

1828 Г.,

градът вече

е в руини. Очевидно е, че разказите на Батута за Мали нямат същия ефект върху европейците, както историите на Марко Поло, които ги подтикват да поемат към неизвестното. Въпреки това не може да се отрече, че Батута, с подробните и обширни описания на своите пътешествия, се нарежда сред най-значимите изследователи на

онази епоха. След завръщането си в родината. той работи като правителствен служител и пътува до Гранада и Нигер. Отчитайки неутолимата му жажда за приключения и пътешествия, не е преувеличено, ако кажем,

че Батута е един ИСТИНСки последовател на Марко Поло.


Изключително влияние

Интересът към Изтока, предизвикан

от историите на Марко Поло Пренебрегван а в началото като абсолютна фантазня, "Пътешествията на Марко Поло" се превръща постепенно в полезен документ, който кма значнтелен прннос за раЗВИТllето на географските науки и проправя пътя към епохата на Великите географски открития. По ка"ъв начин тази книга променя

историята на европейското мореплаване? В наши дни, много векове С.1е.1 ОIЪртта на МЩ'!ко ПОЛО I тази творба е безценен исторически документ, описващ света такъв. ка"ъвто е тогава. ОСНОВНИ "pll'lIfllll за IIOПУЛЯРIlОСТ 11 ПР"ЗН3Iше

V

ние да прави относително обективни наблюдения.

ННГАТА -ПЪТЕШЕСТШIЯТА НА МАРКО палО-,

~]BeCTHa

още

СЪС

заглавията

·НаЙ­

Той може би описва и някои от преживяванията на баща си в своите истории, но не3аВИСИМО от това,

благородните и извесТНИ пътувания на Марко

прави

Поло· или ·МилиQНЬт"'

е написана от

демонстрирайl'\И удивителна памет и давайl'\И под­

романиста Рустичело. Говори се, че повече от сто

робни описания не само на климата и обичаите в

ръкописа са събрани в тази книга. След изобретя­

местата,

ването на печатарС"'i1та преса през

(-11 Milione-),

едно

пълно

описание

1'\0ито посещава, а

на

Tal'\a

пътешествията,

също и на мест­

Г., твор­

ната архитектура и облекло, въвеждайки по този

бата е преведена на МНОГО езици и прочетена от

начин читателя в истинската атмосфера на тези

безброй хора. Може да се каже, че тя се превръща

земи. Спокойно може да се твърди, че тази книга е

в -бестселър· на

1450

XV в.

уникална за времето си.

Марко Поnо не е единственият пътешественик

Човекът, който записва историите на Марко и

в Ориента в своето време. Баща му НИКОЛО и чичо

ги

му Мафео преди него вече пътуват до Монголската

Рустичело. Той подрежда

империя и се връщат с писмо 3а Папата. НИКОЛО

чески и ги издава. Използва разговорен

организира

втора експедиция

до Монголия,

превръща

в една

чудесна

книга,

е

писателят

разказите хронологи­ език, с

в

цел да предизвика по-голям читателски интерес и

която участва и Марко. Но как става така, че по­

определено може да се твърди, че има неоспорим

КЪ(НО се споменава само името на Марко и за

принос за славата на Марко Поло.

него остава цялото признание 3а тези пътувания? Най-важната причина 3а това е, че пътуването, в

което участва и той, е много добре документи­ рано, а неговите разкази изли:зат В отделна книга.

Марко няма предразсъдъци

по отноше-

ние на другите култури и религии и :затова е в CЪCТQЯ-

..""""" -..... ....... """,~XY

~'

TOCQнeJllI,wl\Oflro сеOCll"n,чее~~

Пpм<lИНol хрмстофор КOI!yи6 Ао1сео,"!»В6'IНoIС_ro

ХРIIСТIIЯНСЮf MIICIIII на Изток Сред всичките кръстоносни походи 3а превзема­ нето на Ерусалим един папа проявява голям инте­

.-......__~ii::ir:;':;--~

рес към Изтока - Николай

През

1288 г.

IV.

Николай

IV полу-


Марко Поло

"Навсякъде в таэи страна има элато, а жителите й притежават огромни количества от скъпоценния метал:'

чава информация от принц ApryH за ИЛханаn и

на

МoHroncxaтa империя и решава да изпрати хрис­

популяризиратхристиянствотоВ Ориента.

тиянски мисионери в този район. Начело на тези

МИСии е францисканецът Монтекорвино, роден в

продължатработата на Монтекорвино.От1316 Г.ДО

1353 г.

Южна Италия. Една година преди Марко и близките му да се завърнат от ТЯХНОТО пътешествие, през

Монтекорвино

половината път и те нямат 8Ъзмoжнocna да

По--късна още НЯКОЛКО монаси са изпратени да

се оmравя

1289 г..

на ИЗТОК като специ­

ален пратениl'I на Паnaта и през

1294

г. стмга до

в Монголия пребивава Одорико Порденоне,

след което се завръща 8 родината си. След таеа

1зза

през

г. Мариноли Фпоренски :заминава за

Монголия и се връща през

1З5З

г. И двамата са

изпратени от Папата, :за да разширят влиянието

раз­

на християнството, и се смята, че по своеобразен

вива своята дейност. Той построява две църкви и

начин са приемници на Марко Поло. Маршрутът, по

Монголската

империя,

П<Жръства около

където започва

завръщането СИ..J

да

уwи. НО умира преди

който минават монасите, е същият, който използва

ома. Неговата мисия е

и Марко Попо при завръщането си от Монголия.

ооо

същата, ко ~ пр~ета и от двамата доми­

ни~~щеници. изпратени т папа ......Гр

рий

Х да

ПРИДРу'жаваt

MlIpKO

Постиженията и делата на великия пътеше<Твеник имат

orpoMeH

мисия

принос за успеха

на хриcrnянската

8 Ориента .

Поло. Но тя~ната мисия се проваля ......

,;;.

#

...

~ Книrnrilна МармоnOllOp<lJnallN HHTepecilHilMНOJHliilмope1111aUTellH.

Еднн О, ТIIJC е Христофор Кonyм6, кои,о

сеОТllpilв.яна3аnaдсцеllДilОТ1<рнеНО8 пыМ'ЬМАэНII,НООТIЦ)НNцмеДННН08 К<ЖТН_Т.


-

Изкпючитепно впияние ОТКрlIването на

1108

път

Твърди се, че една от основните причини за

у<:пешнота пътуване на Марко Поло. както и на монасите,коитатръгватенеГО,е-Монголекиятмир· (Рах

Mongolica).

Но след падането на Монголската

империя този мир губи своята сила и пътищата, свързващи Изтока и Запада. стават ДОРИ още по-­ опасни. По-късно, през

1453

Г.. КОНЭCТclнтинаnoл

е завладян от турците, което бележи края на Византийската империя. Турците въвеждат такси за всички търговци, които искат да преминат през

района. за да СТИI1iЭТ до Далечния И310к. Нещо повече, няколко ИСЛЯМСКИ държави

в

Централна Азия се раэделят на по-малки владе­ ния. ПО то)и начин тъprовските маршрути между

Азия и Европа стават абсолютно неизползваеми. Ето 3ащо, за да се подържат търгоВ<.ките връзки, е необходимо да се ОПiрие НОВ пы за Азия. ПО това време историите на Марко Поло вече предизвикват

значителен

интерес

в

Европа.

Много от тях сериозно провокират въображени­

Северните и североизточните области се смятат

ето и вече не се приемат само като чиста фанта­

за нещо като рай на земята, а във вътpewноспа се

зия, но така също разпалват интелектуалния, науч­

намира царството на Епископ Йоан, както и други

ния и авантюристичния интерес в тази 06ласт.

по-малки държави. Според тази представа конти­

Европейците насочват усилията си към намиране

нентът е разделен на две, като Азия се намира в

на морски път за Азия.

горната половина, а Европа и Африка в долната.

РаЗВIПllе

113

географllята

IlaBItI-аЦlIОIIНIПС

Когато през

XIV

11

И макар че Марко Поло и неговите съвременници

на

правят редица географски открития, опроверга­

ТСХIIIIЮI

ващи догмите на Църквата, за нея меродавни са

в. в Европа започва Ренесансът,

единствено свещените книги. И

независимо че

компасът, който е изобретен в Китай през XI в.,

·Пътешествията на Марко Поло· е доста точна в

вече е достояние на Запада благодарение на ара­

географски смисъл книга, Църквата я оrxвърля

бите. Значителни подобрения има в корабостро­

като абсурдна.

енето, а навигационната технология търпи забе­

След кръстоносните походи европейците усъ­

лежително развитие. Като се започне с градовете

вършенстват картографските си умения благода­

Венеция и Генуа, европейците постепенно разви­

рение на арабите, от които се научават да чертаят

ват умения да предприемат морски пътувания

ПО

По

това

прецизни карти. През

V отива

своя воля.

време

изучаването

на

крал Шарл

.. КОnумб np<l8И МНОГО (и.оneжки по

в каталуния (Испания), където поръчва на

1375 г. френският

CJp<lННЦМЦ'ШllIOПнеfOШlКНИfi)R

география

местни картографи да направят за него точна

тъкмо се освобождава от влиянието на Църквата.

карта на района. Те изпълняват поръчката и изра­

Дотогава тази наука не се изучава особено стара­

ботват карта въз основа на точни знания, а не спо­

телно и в нея господства

представа

ред общоприетите църковни представи. ПаК по

за света. Вярва се, например, че Европа е кръгъл

това време, благодарение на книгата на Марко

континент, 8 чийто център е Ерусалим и отвсякъде

Поло, цели облаС111 от Индия и Централна Дзия са

е обграден от океани.

коректно нанесени върху географските карти .

религиозната

-

.

И~JAUЩl

IЮPrynJlCl(Иl<OpiJ6, кoМЦlX8ъpn11КOJe<l

АО Яf10НCКИЯ 6ряг.

ШI Марю Поло, !\мто npмTeIМN. Ра:JIYI~ШlnЬцowecт~мц p;I.JI'1olII8.ITмe~"'IдanЪтyN.


Марко Поло

Постиженията в обпаспа на картографията разпалsэт у европейците желанието да изследват непознатите земи, осъзнавайки, че историите на Марко Поло не са просто вълшебни приказки.

Колумб прочита много КНИГИ 3а лътеше<ТВИЯ и 3а Далечния изток, преди да орга­ низира своята експедиция, чиято цел е да достигне до Сипангу ПО НОВ маршрут.

ПрИIIЦ Енрике Португалия и Испания са едни от първите страни, Iюита изследват морските пътища за Азия. ПО онова време една от основните мотивации за тези рисковани

експедиции е легендата за Епископ Йоан. С времето се стига ДО заключението, че неговото царство се намира не в Азия, а в Африка. Легендата все още е жива и тър­ сенето на тайнственото царство продължава. ПрИНЦ Енрике от Португалия (с пря­

кор Мореплавателя) подготвя мнозина добри навигатори и през

за Африка голям брой експедиции. Той също е впечатлен от

1422 г. изпраща f1ereHAaTa за Епископ

.. Pa3pyWeн""Ta"престъnnен.шта,Ю8\:оPWuaни 01 раJбоЙНИЦ14 14

до различни страни, португалските мореплаватели

n"pam, са нещо '1еС'ТО ср@щано

а епохата на &!nикюl' гtofрафс.К14 ОТКР14ТИII.ТI'Jи.

Йоан. Освен осъществяването на основната им цел, да осигурят търговски пътища

К014TO (1' отправят към Афр14ка и Ази", нl' 8"11<)'"

също посвещават част от сво­

ид06роиаМlфенитъprО8ЦИ.

ето време на откриването на тайнственото царство. След смъртта на Енрике крал Жоао

11

продължава тази мисия. Царството на

Епископ Йоан, разбира се, никога не е открито, но през 1473 г.Лопо Гонсалвес пре­ сича Екватора, а през

1488 г.

Бартоломео Диаз заобикаля нос Добра Надежда. След

това на историче<ката сцена се появява генуезецът Христофор Колумб.

до различни части на Центрапна и Южна Америка. По-късно, вдъхновен от успеха на Колумб, Васко

да Гама заобикаля нос Добра Надежда и пресича Индийския океан. Той открива нов път и това дава възможност на португалците да

Колумб 11 Марко ПОЛО

увеличат значи­

телно обема на търговията си с азиатските страни.

Колумб отделя доста време, за да изучава ~Пътеше<твията

на Марко Поno~

Неговото копие на тази книга може да се види идне< вСевиля (Испания). Съдейки по

безбройните бележки, нахвърляни от него между редовете и встрани ОТ тях, за нас е очевидно, че той често се консултира с тази книга, подготвяйки своето пътуване.

Още по-късно, през

1519

г., Фернандо Магелан

отплава от Португалия, за да стане първият море­

плавател, който обикаля света. Дори

и през

XIX

в. някои

изследователи

се

Колумб проявява особен интерес към абзаца, в който Поло твърди, че ~B тази

позовават на книгата на Марко Поло по време на

страна навсякъде има злато, а нейните жители притежават огромни количе<тва

пътешествията си из Централна Азия. Тази книга

от този метал: в частта, в която се описва Сипангу. Твърди се, че споменавайки

е много подробна и достоверна. Тя вдъхновява

за огромното количество злато, което очаква да намери там, той успява да убеди

голям брой изследователи и авантюристи и през

принцеса Изабела Испанска да спонсорира пътуването му.

следващите поколения да осъществят мечтите си

През август

1492 г., с твърдото

убеждение, че ще стигнат до Индия, пътувайки на

запад. корабът~Санта Мария~ и два други кораба с екипаж повече от

90 души

пое­

и в същото време да подобрят и разширят връз­ ките между страните по целия свят. Човечеството

мат в открито море. По време на първото си пътуване те прекосяват Атлантическия

дълго време ще помни невероятните

океан и стигат до няколко малки острова. При последвалите пътувания те достигат

телни постижения и открития на Марко Поло.

и изключи­

8енеЦИIl-Градна '\:оPfО8Ц14"Оlправна TO'lI(,)].iIHa'la1l010на 8еllикитегеоrрафс.ки открмтия. В наши дн" многобройни туристи (е 8О!Ят а гондопи ПОС\:оЩИII на'lИН,както ТОflilса праВИ/1И жителиrе на

ТОJиградпр@дистоrИЦИГОД14НИ.


16 Марко Поло  

16 Марко Поло

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you