Page 1


СеАМИ"НОИ3~Нl'lе ИЗДДП:ЛСКА КОМПДНИЯ; Де АГC>Cn1НИ ХЕЛАС ООД

(De AGOSnNI HELLAS SRL) СТРАНА НА ПРОИЗХОД: ГЪРЧИЯ ИЗДАТЕЛ: Г1t'Tpoc: Капнистос ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКЮР: Фотl'IC Фотиу

МЕНИl!ЖЪP НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: ВИpджi'lнияКутру6ас АдРЕС;ВуllЯJ"менне44-46,1667ЗАтина

(Vuliagmenis44-46,

1б67З

Athens)

МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: МиX<lЛИС КуЦуl«)( МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО: Наси", КОртеса

ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР:

Томас Едисън

12

Брой

КаРОЛИН<lПулнду МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Бам

МЕНИд.'КЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

ДН"'ИlрнеПаскал~ис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: АктQНИС ЛIOМИС СПЕЦИАЛНА АДАпТАЦИЯ ЗА БЬЛГАРСКИ ВИКо:

ГИГА джордж ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

Усилието и вдъхновението на великия учен, който дава

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: РалиЦII ПднаЙОI08<l

облика на века на техниката

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ:

HAIDEMENOS SA

ДИРЕКТot>НА ПЕЧДТНИЦАТД:МДКИС КОТOllYЛОС

Раждането на един нов СВЯТ в Америка

ВНОСИТЕЛ:Атика Медия БW1fёlРМЯ ООД

ВеКЪТ на железницата и телеграфа

02008 [)(' AGOSnNI Hell<ls О 2ООЗ КК

Странстващият телеграфист

De AGOSТlNI JAPAN

ISSN,1791-42S6

Изобретателният предприемач Изследователски институт "Менло Парк"

Снимки:

Най-великото изобретение на века

ЦеН8н"брое,ете:

Unipt.olO Pless, De Agostini Picture Libr<lry

Цена на пъреия брои: 1.5Ол'.

Най-великият американец

Цена на BTOP~ брой И на ВСИЧКИ слеД8ilЩИ брое~

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

3,50 Л8.

Вс",чк", тек(ТовеCil мщите ...... С а"ор<:К>iПрава, 3абраненое ВЪ3ПрОООllf!жданеТО,CJlанирането.предаванеТО~И"'3ПОЛЗ8а·

HNo на матернал",теС nproВCKa цел nOAIU!KIIaTO ида ефоpм<l

Начин на работа и принципи на Едисън като изобретател СЪВРЕМЕННИЦИ

6t']п ... сменотосъrлас ... ен<tредаК10ра

24 В("~IOН<I"j~Т~blJOf'fЧ'

Състезаващитесе новатори на епохата

ще IXlbi'r"'T~I<C""~М(»I<I"J<'p,г. """"""Te(XT~"""HT~"""""

""MIXIHet<""' ....

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОВЛИЯНИЕ

~ЦdТd

lOOnw<,>()cт>,

28

ц"""" ..... """""Т«иоnа

Вълшебството,формиралооблика на бъдещето

за вашето rю-добро обслужване търсете изданието винаги в един и СЪЩ търговски обект и я Ад noлyч"'те по-добро 06cлyжNН@,nopьчUiiте8Секн 6рой

уведOWlваiпе п~давача за намерението (И да 3dкупите евентуално и следващите броеве.

на/1ОlJ('дицпаОТf'ДИНИСЪЩтъpl"08CкнnyttКТНИнфоРloIираiiте

за ВUI~квa мнформаЦИЯ. справки, замяна на екземпляри ИЛИ поръчки на предишни броеве,

Пpoдaeaчilэа~а~Ж!ТОСИAoJкynyватеСЛf'Дващите6роеве.

noтьрсете ни на тe.nЕ'фон (02 489 9S 53) ИЛИ ни изпратете

e-mail HaaдpecinfO@deagostini.bg. 06сл~не на клиенти: понедеnник~ петък, 10:00 -15:00 ч.

3.а да lIOIIY'tlllтe CПlрlll броеве по пощата, nъpao се ~eтe на теnефом

(02) 489 95 53,

UleA което преведете нео6ходммата сума по cмeтK~:

ИздатеЛRТ си э<lпаЭ8а правото да npoMeН1l peДil на H),Д<Iвaкe

H<I ко

Апфа Банк

ооред ... цаТ<I, както 11 ... тощесеn~ДСТ<l'ЯТ,

правото иа юбор на именав,

IBAN: BG39CRBA 98981001071850 BIC: (RBABGSF Кеар Дайрект ЕООД

Пр. nonyчав~не на CТ~PM броеве по КУРlllер ПnМЩlНnO CТ~H на "ony""HtteТO,

8 момента

Постете сайта на Де Агостини

www.dеаgоstIПI.Ьg


Въведение

Томас Едисън Какъв е животът на Едисън?

О ш

S I ш

с:::[ ш

со

~

со

СВЕТЛЕНИЕ, климатик, музикална уредба, телевизор и не на последно място компютри. Всички тези уреди

се захранват с електричество. Във времето, в което живе­ ем, ние приемаме електричеството за даденост. Само сто

години са изминали обаче от времето, когато хората започ­ ват да го ползват. То става наше достояние благодарение на

изобретателя от

XlX

Той изобретява

в. Томас Алва Едисън.

различни

електрически

уреди,

които

дават облика на една нова епоха, започвайки с "лампата с нажежаема жичка'; "фонографа'; "филма'; и поставя началото

на

един

по-съвършен

и свързан

с електрониката

начин на живот. С това той става известен като "Творецът" на ХХ в.

Роден в Америка, приеман за проблемно дете в ранна възраст, той преодолява физическия си недъг, за да се пре­

върне в човек, способен да извърши това, което никой друг не би могъл. Неговите "вълшебни" изобретения допринасят по без­ бройни

начини

полза

на човечеството,

показвайки

на

хората светлината на бъдещето. Какво е предначертано от съдбата за Томас Едисън?


Томас Едисън

·1

IШI

..

1749

Франклин изобретява гръмоотвода.

1765

Уат изобретява парната машина, поставяйки С това началото на Индустриалната революция.

1783

Създадени са Съединените Американски щати.

1837

Морз изобретява Морзовата азбука и телеграфа.

1843

Бейн изобретява фотателеграфа (факс машината).

1847

Ражда се Едисън.

1854

Напуска началното училище.

1861

Начало на Гражданската война в Съединените щати.

1862

Излиза вестник ·Гранд Трънк Хералд~ Едисън става телеграфист.

1868

Едисън патентова първата електрическа машина за гласуване.

1871

Жени се за Мери Стилуел.

1876

Основава Изследователски институт .. Менло Парк"

(Menlo Park Research Institute).

Греъм Бел изобретява телефона.

1877

Едисън изобретява фонографа.

1879

Изобретява лампата с нажежаема жичка.

1881

Основава компанията .. Едисън Лайтнинг~

1882

Построена е първата в света пароелектрическа централа.

1886

Жени се втори път за Мина Милър.

1888

Поставя основите на

1889

Изобретява кинеТQCкопа.

1903

Братята Райт извършват първия си полет.

.. Едисън Дженерал Електрик Къмпани~

1906

На пазара излиза първият Форд

1911

Създаден е Холивуд.

- модел Т.

1919

Край на Първата световна война.

1923

Първата японска електрическа крушt(а светва в Нагоя.

1927

Кенджиро Такаянагм успява да създаде първия изцяло електронен телевизионен приемник.

1929

Начало на Голямата депресия.

1931

Едисън умира в Гленмонт. Завършена е Емпайър Стейт Билдинг.

1941

"дженерал Електриt( Къмпани" създава първия реактивен двигател.

1945

Край на Втората световна война.

1954

Построена е първата атомна електроцентрала.

1977

На пазара излиза компютърът .. Епъл 2~

1980

Реализирано е предаване на данни по оптичен път.


~

ЖИВОТ И дейност

Усилието и вдъхновението на великия учен, който дава облика на века на техниката Скоро става ясно, че новият век ще бъде ве ..."т на електричеството. ЗЗllOчваЙКII с е_1еil.ТРllческата крушка, "царят на ltЗобретенията" дава на света цяла поредица ОТ у.:IlIВlIтелни устройства. Макар да не е сред IIЗЙ- блестящите, той все пак е способен ученик. С 11деята: "Аз искам да създавам неща, КОIIТО да бъдат полсзни на хората",

Едисън прави безброй открития, КОИТО проправят пътя на прогреса през ХХ В. НО пре.111 ВСIIЧКО, нека разгледаме обстоятелствата, КОIIТО създават предпоставките за появата на

..

8 ~ му roдинмorpoмКilТOi

rtlo1Ni'Io1EJ:1>КЪФ1~ОСТ~N нe~н.JI.Той ЧКТО "ОСТilВЯ

таЗI! светла ШIЧНОСТ.

• .. )pКПtИТ~' :wтру,анение(

~см""роси ис~ .. pytм:)'ОCIIIМ

~rooeeм+<ие

Раждането на един нов свят в Америка Любознателllоет

11

еДl13 глава

със странна форма

П

РЕЗ

1848

Г. Калифорния е обзета от Златната

детето има заболяване на мозъка. Що се отнася

треска и изцяло обхваната от вълнението,

до майката и бащата Самюел, според тях седмото

преДИЗ8икано от разкриването на богатствата на

им дете е просто чудесно. Поради голямата раз­

Америка. Петдесет години след учредяването на

лика във възраспа между Томас и по-големите

ПРО8ИНЦИЯ Нюфаундланд там Hacтьnвa една нова

му братя и сестри в детските си години той рядко

епоха. Преди да се превърне в средище на индус­

напуска дома си, noлучавайки цялото внимание,

триалното

сякаш е единственото дете в семейството.

производство,

Америка

земеделска страна. През февруари

е

основно

1847

г. в едно

Прародителите

на

баща

му

емигрират

от

малко градче, наречено Милан (Охайо, на брега

Холандия в Онтарио (Канада), където са съдър­

на езерото Ери в Североизточна Америка, бnизо

жатели на хотел. Случва се така, че баща му още

до Канадската граница), една година след откри­

в самото

начало на

въстанието

за

независимост

ването на големите златни залежи, се ражда едно

дезертира

момче, чиято гnава има доста странна форма.

Маккензи и от Днглия избягва в Америка. Тук той

Името му е Томас Алва Едисън, наречен по-късно

среща Нанси, дъщеря на свещеник. за която се

.човекът, който даде облика на ХХ B~

оженва. Когато Едисън се ражда, те държат малко

заедно с част от армията

на генерал

Майка му Нанси, на която преди това умират

дърводелско магазинче в провинциалното градче

две др}'Г'о1 деца, се тревожи много за това как ще

Милан (Охайо). Твърдо вярващ. че всяка идея,

го отгледа. При раждането му главата на Томас

която го спохожда, може да се превърне в дейст­

е много голяма,

вителност, Самюеп построява наблюдателна кула

което кара

пекаря да

смята,

че


Томас Едисън Бu6лшnnека на сnoменuте

и эапочва страничен бизнес. Този дух на открива­ телство е наследен от Томас., който на свой ред е

ПЪРВИЯТ ДОМ НА ЕДИСЪН

голям почитател на това да мзпр06ва нови неща.

Веднъж той сяда върху гъши яйца, опитвайки се

Фамклната К'bЩQ на ceмeWcтвo Едисън в

ВСМЧI<О е вьзстitноеено, тal<a както е през

XIX

да ГИ измъти. но успява само да ги счупи. В края на

Милан (ОхаiЮ). която ceГ<l е музей, е nocтpo­

B~ щО се отнася до обзавеждането от дет­

краищата том МЗtapll градинската барака и постро.

ена пре) 1841 г. no проект ка6ащата СамlOe1I.

ството на Едисън, I(O('TO е унищожено при

ОТ вьрха на триетажната сградо. nocтpoeHa

пожар, те ГО заместват с noдaрьците. I«Жто

в гръцки cтмn. днес би мono.n да се на61l10­

ТОЙ ПOIТ)'Чава от семейcтtlOТОсИ.

ява мост над реката, който по-късно се срутва.

Детството на Томас е време на безкрайни подобни

роден в та)и n.ща през

неусnewни onкти.

На.:Ч:IН1IЧ3В

дава трафика оо бnИ)КИЯ канап. Едисьн е

МОЗЪК'

Кoraтo ЕдИСЪН е малко момче, 8 Америка се строи железницата. В резултат на това далечните градове стават nO-ДОСТЪПНИ и семейство Едисън

С'Ьн Ро6'ЬРТ Уиm.p, сьщо инженер и осно­

само седем ГОДИНИ, преди семейството му да

вaтen на асоцкациятit .Рожденото място на

я продаде и да се преместм в Хърьн (Мичм­

Едисън": от МНОГОТО музеи, свързани с Еди­

rъti) през

СЬН, този е едиltCТ8eНият,КОЙТО се рьководи

18S4

г. като мал'Ы< той често пада

в канала, ТЬЙ като тмча кадony оо JnOJtМa М весме. Четиридесет годинм IlO-ItЫНО. през

1894 г~ nO-Г01lЯмата

му сестра марион става

градче

отново собственичка на къщата. като меж­ дувременно достроява n.м нея една баня.

да

се

премести

от

изолираното

Мичигън. В града има начално църковно учи­ лище и седемгодишният Едисън веднага е запи­

сан в него. Скоро след преместването обаче той се разболява от скарлатина. Това вероятно е при­ чината 3а

намаляване на слуха му, но каквато и

да е тя, той така ИЛИ иначе изry6ва способността

Смд това през

1906 г. самият

тази n.ща, но се премества

1923 г. е

Едисън кyrтyвa там едва през

Когато наЙ-каlЦ)aЯ 3aJlWlВЯва там, той

изключително

изненадан

да

открие,

че

четиридесет годинм след мз06реmването на елet(Триче<:ката крушка в n.щата няма епек­ тричес:ки лампи И noлклеи.

След смъртта на Едисьн и сто години след

си да внимава и 3<lПОЧва да демонстрира странно

рождението

поведение, което скоро го превръща в проблемна

..

дете в училище, още повече че Томас не е в със­

от члеtЮВe на ceмeikтвoтoму.

ДОСТМг.Jйкм до 6рега. nOНЯКOГ<l губи раВЖ>­

Милан (Охайо) в пристанищния град Хърьн в

решава

Дме<: Музеят се упрамяваот BН)'JIa Н.iI Еди­

г~ НО живее тук

1847

му втората му сьпруг.J Мина

Дьщеря му МiJдепин основават общест­

вен музей в родния му дом.

Mallap че отвьн

тояние да разбира уроците на учителя. Неговите разсъждения

не

се

ограничават с

представи

от

рода на: ·1+1 е 2~ а по-скоро приличат на нещо от сорта: ·Водата при смесването на две чаши е !';ол~ !';ото водата в едната плюс другата чаша, не е ли

е достатъчно способен да се обучава сам. Позволява

та!';а?". Това с!';оро става известно на целия випуск

му да чете книги за възрастни, като ·Световна исто­

и Едисън е обявен за "смахнато дeTe~ което пречи

рия" на Сиърс, "Падането на Римската империя· на

в !';лас. Из!';лючен е от училище едва три месеца

Гибън и "История на Великобритания" на Хюмс, и се

след записването му.

старае да отговаря на въпросите му. Тъй !';ато мом­

По-!';ъсно той заявява: "Точно това, че не ходих

чето проявява интерес към естествените науки, му

на училище, ми позволи да стана из06ретател~ Пак

купуват книгата на Ричард Паркър ·Кратко изложе­

тогава Едисън си спомня, че майка му Нанси е била

ние по естествена и експериментална философия~

достатъчно умна, за да не го принуждава да ходи

В книгата са описани методи, използвани при раз­

на училище. Тя вярва, че синът й не е глупав и че

лични научни е!';сперименти. По-късно в ·Морювата азбука· той открива допълнителни подробни обяс· нения и диаграми. Едисън има пълна колекция от

ЗмПWТJ ,рки )II8IWДJIU Амермц м npм NbllNТJ )11

6c:nn;вaТJ'"),;а1ЩloJ~J

.......

се 1ТypU' кп;w, )11 AI 6loдa'

химикали и апарати и е напълно отдаден на експери·

ментите, които извършва. Подкрепян ОТ любовта на

майка си, без да се изолира само в една определена област, той се развива прогресивно .

.1Iъ~'.ilcтa"l Д06oIJ ... ЕдиещlllOlПO

том е роден. Момче'о. IIOeroЩlUlOд.I~ ~Q"'кpyI1IЦe po,цtttO noд m-.цyкJЩitТil ситnмнана ГiI_lIiIмnJ.

f.I -

--~.;-S;;

,:<Gt-~...


----

-

Живот и дейност

Векът на железницата и телеграфа 15-ГО.:IIIШIIIIЯТ ЖУРIl3JlltС1"

ПРЕЗ ~ТE rU.1l1HII НА XJX А. посещаемоспа в

a"'epol'

JiCJ(ите

училища

не

е

ГОI1Яма

и

МНОГО

киши, ядки, тютюн и вестници. Таи прави същото и на връщане, но тъй като влакът не отпътува

от децата. J«)И О са на не повече от 15 години,

от Детройт

вече работят. Докато се обучава у дома, Едисън

бира вкъщи едва след десет часа вечерта_ Д щом

)аnOЧsa ·би.зНе<: продавайк", на градския пазар

се прибира, веднага се отправя към сутерена,

3еТЯ кои О отглеждат с майка му в тяхната гра':::I'!tia. Майка му прибира част от спечеленото, а с

оста"'"Ъ1ta n03ВОЛЯва на Едисън да СИ купува матео рИaJ'ТИ, необходими за опитите му. Следващата

където

преди

започва

шест часа,

своите

Еаисън се при­

експериментм.

незави­

симо от тревогите на родителите си.

През осемте часа, през които му се налага

да чака, преди влакът да отътува от Детройт.

работа, която привлича Едисън, е на продавач

Едисън се разхожда из града в търсене на

във влак. Той моли за това началника на гарата в

библиотеки. Както се очаква от един голям град

EдМCЫI pЮQ'" ~ТO n~N'I

Хърън, НО му е отказано поради KpeXl<aTa му въз­

в него има богата библиотека с високи рафтове

n.8aп.It.TQO\нe(....o~

раст. Момчето обаче не се предава и продължава

пълни с книги

да настоява,

AOt<aTO

хотно отстъпва

началник-гарата

и веселият

става продавач в

наl':рая нео­

12-годишен

Едисън

Той е изключително вьодушевеНОТТОВд. Работи

часа

сутринта

колекция, Едисън решава: ~Ще прочета всички книги ТYK~, И идва в библиотеката всеки ден, още

железницата.

на един влак, КОЙТО отпътува от Порт Хърън В седем

- ИСТИНСКИ рай за едно МОNче •

което обича да чете. Стоейки пред тази огромна

и някъде след десет лрис­

от сутринта, пропускайки дори обяда, за да пре­

нагоре-надолу

цата наведнъж. Не прочетох само някои книги, а

слад-

~"I1pQAiU~Mк.iI

m.'и~lltQ'аоцо('I>ЩQ

.. J8109Wu~}IIкчНи_чеои

<Jrn'"i'I' мOOpIfOPWI'1

сивы

~

~Доколкото си спомням, аз започнах да чета отдолу-нагоре и изчитах по една книга на

лродавайки

.а~пре)(~("

кара цялото си време в четене.

тига в Детройт. През това време момчето снове из вагоните,

"'Чen!~еfrQAO\WН",,'

NI"t1II I бм6ntЮfeQ" I

поли­

всички книги в библиотеката-. Широките познания, придобити от Едисън по

това време, са безценни за него при дешифри­ 62ЗОООАУwи"згу6еаfЖИ80fа(И nOlPt~маГР<'ждаж::каfаllOймаl Амери~аnрез1861

r.Еди..crаемин!

It08ИМИ,lIOИfQ noлучаllll (_ЙСТlаfа

илIQБИМ"fе(И~QР<',(аQfItC'lМИЦИlе.

рането на Морзовата азбука, докато работи като телеграфист, а така също подхранват идеите му

като изобретател. На третата пролет от работата му като прода-

...

Едж:~сиn~lи

~тclpиJIIIып.Q,.I\o!'IтQQ И3ДаNIeCТI1'ЩИПQ~и.1 Ulet!ите(и.


Томас Едисън

вач във влак, по време на мандата на президента

цялото си оборудване, включително и

Линкълн, избухва Гражданската 80йна в Америка.

печатарската машина. Той

Умният Едисън забелязва

ги занася в

какво жепаНV1е хората

мазето на дома си, където продължава да

очакват да научат от вестниците за съдбата на

печата своя всекидневник. По-късно Томас

своите близки. които се сражават в армията, така

е нападнат от човек, ядосан от негова ста­

че ТОЙ поръчва много повече вестници от обик~

тия, и това попарва ентусиазма му за изда­

новено и има големи печалби.

ването на вестници.

(

Този факт го навежда на мисълта да стане изда­

Едисън предава бизнеса си с продажба

тел на ве<тници. Твърдо вярвайки, чеUвеетниците

на вестници в ръцете на един свой прия­

могат да направят щастлив всеки·, Едисън издава

тел, а самият той прекарва доста време, разхож­

свой собствен вестник Използвайки печатарски

дайки се около гара _Маунт Клемънс-. На гарата,

букви, мастило, хартия и примитивна печатарска

където трябва да свали апаратурата си от влака

машина, която купува от Детройтската свободна

след избухналия пожар, той се запознава с начал­

преса, той

веСТНИI<,

ника й и получава възможноспа да наблюдава

наречен ·Гранд Транк Хералд~ Изборът на името

работата на телеграфа. С разширяването на желез­

·хералд~ означаващо ·пионер: е доказателство

ницата нараства броят на изпращаните съобще­

публикува свой собствен

за предприемчивостта и мотивираността на мла­

ния и по гарите започват да използват Морзовата

дия Едисън. Проницателният младеж не пропу­

азбука за предаване на информация, с цел да се

ска да включи информацията, която получава от

предотвратят инциденти. Едисън проявява агро­

познатите си телеграфисти, за военните дейст­

мен интерес към този нов начин за комуникация.

ВИЯ. На

15

години Едисън дори добавя и колонка

.. ДOК<lTO работи К<lTO продавач. ЕлисьнПро<1ИТ,)8СИЧКИI\НИГМ8

6ибnиотецта8ДетроЙт.

Един ден Томас и началникът на гарата разгова­

рят, смеейки се и шегувайки се на перона.

на редактора във вестника си.

И двамата не подозират, че докато един товарен

"ДсжатоЕди(Ь.Нина...аЛНИI\ЬТ

Инцидентът 113 гара "Маунт

влак навлиза в гарата, малкият син на началника

Клемънс"

Har<Jp<lfa

се разхожда по линиите. Машинистът на товар­

н,)й-маЛКИIIТСИН НiI МаК!Ч'Н3И се

Вестникът

на Едисън му носи добри ДОХОДИ.

Щастливите събития обаче са съпътствани

и от

неприятни. В малкото помещение, където е него­ вата лаборатория във влака и където той също така печата своя вестник, избухва пожар. Причината за него е бутилка с химикали, която се разлива при

ния влак забелязва момчето и дръпва аварийната

Мак!Ч'Нзи p<lзговаpjlт,

p<I]~OIllДa по ре/ICите.

спирачка, но влакът продължава да се НОСИ към

детето. Всички присъстващи се ужасени до смърт, когато Едисън се втурва, грабва момчето и прес­ кача линиите. Чува се страхотен трясък от спира­

нето на влака. Едисън отнася детето при начал­ ника на гарата, който му казва с треперещ глас:"Ти

рязко раздрусване на влака.

Началникът на влака е ядосан заради избухна­

спаси живота на сина ми. дз не съм богат и не мога

лия пожар и нарежда на Едисън да свали от влака

да ти се отблагодаря подобаващо, но съм готов да те науча на всичко, което знам за телеграфа, от

който ти така сипно се интересуваш ...~ Широка

усмивка

озарява

Този момент предрешава

лицето

..

ОСЫНil8ilii!lIи.чемаПКИIIТСИИ

на Ма!Ч'Нзище6ьдеЛpef",)зен

на

Едисън.

съдбата му да стане

телеграфист.

отпри6л_а8<JЩИIl8лак,Едщ:ьн смеоосе8"Т)'рваИУСЛЯ8ада

спасидететолочтинакосъ"..(Из ИЛlOCТриранаИСТОРИlIмЕдиеьн от 1927г.).

Бuблuomека на сnoменuте ПЪРВИЯТ В СВЕТА ВЕСТНИК, И3ДАВАН ВЪВ ВЛАК Едисьн трябва внимателно да преценява колко вестника

л"рен много бързо. Едисън отразява местните новини и клюки,

може да продаде във влака. Недостатъчният им брой би му при­

помествабележки за железницата,както и за ~opaTa, които рабо­

чинил загуби, а не би било желателно и да останат голямо коли­

т"т в нея, а така също и статии на редактора, като например:'На

чество непродадени вестници. Той има големи печалби в дните.

тази Земя не се зачитат достатъчно честноспа, правдата и здра­

в които се случват много съби ти" и тьй като има способноспа

ви" разум· или 'Докато има нещо за правене, хората 'рябва да

да предусеща кае може да предизвика обществен интерес, той

работят". В най-големия си ,ираж 'Гранд Трънк Херълд'има пет­

накрая решава да създаде свой собствен вестник.

стотин читатели, а двеста броя от него са продавани във влака.

На~одчивият младеж инвестира парите, спечелени от продаж­

Неочаквано обаче Едисън изгубва интереса си към издава­

бата на вестници, в покупка на печатарски пособия. Скоро след

нето на вестници. След като вестникът му се превръща в табло­

това, когато е само на 15 години, той се самообучава, за да може

ида ,Пол Прай~ започва да попучава много критики, а хората

да ги използва, и през

с отвращение го изхвърлят в река Сейн, Клеър. Това е краят на

1862 г. издава ·Гранд Транк Херълд'. Тъй

като това е първият вестник, издаван във влак, той става попу-

Едисънавиявестник .


----

Живот и дейност

Странстващияттелеграфист Тайната на "раля IШ скоростта

пРЕЗ ЕСЕНТА НА 1863 Г. Шe<fнаисетгодиwният El1I'tCЪН за",,,наsa за Стратфорд, Канада. на 120

Стратфорд.

на начинаещ го изплашва ужасно и той напуска

Това е началото

на шестте години,

ккnoмeтpa северно от Детройт. Той много бързо

които Елисън прекарва като ·скитащ се телегра­

усвоява ВCVIЧКО, на което го учи Маккензи за теле­

фи~ В началото той пътува от Гclpa до гара, а

гра

след това и .ао различни монове на голямата аме­

и след три месеца вече знае колкото учителя

си.. Скоро след това Е,дисън заминава за Канада. за

риканска компания .Уестърн Юниън': Където и да

.аа поеме новата си служба там. Това е времето на

отиде, Едисън настоява да работи нощна смяна.

Златната тре<ка. Много млади хора заминават на

Повечето хора избягват да работят през нощта, но

Запад с желанието да осъществят мечтите СИ и В

той иска да прави експерименти през деня, а през

търсене на "рИК1lючения, следвайки девиза: ·На

нощта

Запад. млади xopa!~ Но Едисън не е един от тц

работа го устройва.

да

има

въ3МQж.ност

да

чете,

така че тази

ТЪЙ като пътува на изток (сърцето на бизнес импе­

Като се мести от място на място, Едисън при­

рията), където са направени гениални открития в

добива опит и получава прякора ·краля на ско­

областта на електрическите технологии.

ростта· заради своята точност и бързина. Работата

Работеи ки през нощта, той може да посвещава

с Морзовата

азбука изисква операторът да има

прецизен слух. Една от последиците от боледу­

дните си на любовта си към еt'lсперимеНfите. Тъй като не СПИ достатъчно, често му се случва да зае·

ването му от скарлатина

пива по средата на смяната. Като истинска демон­

така че как; става възможно TO~ да се превърне в

страция на своя талант той конструира автома­

краля на скоростта?

...

ЕнтусмаJ.И~НИ'" нoeonроииедetl

тична телеграфна машина, к;оято изпраща домади

и_~ЕдИСЬН~ttO,ИJlсиПОС1'

на всеки час. За нещастие един ден той пропу­

'С'P<lтфорд. ~H'М, ид~rа смд Кi'O

ск;а сигнал

за спиране

на високоск;оростен

вла",

което става причина за катастрофа. Тази грешка

Н~yчiI~ КИЧIlO)I,еner~~.ТoOi~ нощни смени. ~ пре} дени Пp;1llИ onиrм и

ни~ 1IЪ3МОЖН()(Т ДiI се Н<1СПИII.

е почтм пъпната глухота,

Самият Едисън казва: '"Ушите ми бяха толкова зле, че аз не можех да чуя никакъв страничен шум

около себе си и така фокусирах цялото си вни­ мание върху Морзовата азбука': Недъгът му не е

ПрезI89Sr.,~с~IoI~МIoIPiI H.. M-rQIIЯМ,InI_РIolКiИСКi IIOМ)'I'IIoIКiционна~oмnaHIoIII

.УктъpollOtlиъм~EдlolcbН )lnOЧN lIa се IoI)МО""'" О,

P'6o,..,.. CМIЦI'OIolНlOteНep МflotЩ.МOУlЛМIIнg,

eкcn~cM.8eдIolH ~кrикеаpet ..,~_ roм н.а.миPil

кни..,., ~иамм от м,MкыI

~piДf'И.М~NДilСТ"~

юо6ре''''eII.


Томас Едисън

пречка за него, а напротив - поставя ГО в по-добра позиция за бъдещия му живот.

КОДЪТ, КОЙТО И3ГРАЖДА МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

Инженерът става изобретател През

зимата на

1867

Макар

г. ·скитащият се телегра·

фист" се завръща в дома на родителите си в Порт Хърън, но те виждат в него само едно разглезено

че сферата

на

човешката

Едисън

дей­

-

вече

телеграфист,

използ­

ност все повече се разширява, започвайки

ващ Морзовата iвбука. КОЯТО е еднопо­

с изобретяването на парахода през

1800 г.

сочна, започва да обмисля как да подобри

Г., един­

устройството така. че да изпраща съоб­

и на парния локомотив през

1814

кому­

щения в две ПОСОКИ едновременно. Той

никация си остава писмото. По-късно аме­

отделя много време. насочвайки внимани­

негов приRТen го кани да замине за Бостън, веднага

риканският художник и инженер Самюел

ето си КЪМ тази задача, която е и първата

приема, започвайки работа - нощни смени в офиса

Морз създава Морзовата азбука и теле­

му мотивация да стане изобретател.

на .Уестърн Юниьн~ Докато пребивава в Бостън,

графа. През

дете. Той не се чувства добре при тях и щом един

ственото

практическо средство за

През

1876 г. Бел изобретява телефона,

1837 г. той успешно изпраща съобщение на повече от 518 м и прокарва

КОЙТО се използва и досега, дори и след

комуникационна линия между Вашингтон

като МаРI<QНИ открива радиосъобщенията

развитие, в резултат на това че се натъква на тео­

и Балтимор, дълга БО км. Морзовата азбука

през

риите в книгите на бащата на електричеството

и телеграфът, КОИТО той изобретява, са

вани доскоро от рибарите

Майкъл Фарадей. Напълно убеден вьв важноспа

използвани като средства за изпращане и

в ОТКРИТО море. но в наши

получаване на съобщения четиридесет и

ДНИ се срещат рЯДКО.

той достига един забележителен поврат в своето

и потенциала, който има електричеството, Едисън решава да стане изобретател. Той намира ясна цел,

Морзовата

азбука

е

създадена

чрез

механизъм,

вТа си към екслериментите.

изпраща по електрически път буква или

Едисън оставя 3 400 поразителни бележки върху Са направени в Бостън. Неговата практична и мето­

Г. Те са използ­

пет години.

на която да посвети своята любознателност и любо­

свои идеи, първите и най-запомнящите се от които

1895

при

който

електромагнит

набор от букви, използвайки къси и дълги .Мор~-6<l~~~

сигнали. Пример за това е изпратеното

·505· съобщение при

НoiIpeчetlilНoIIнefO,ОКЮ8ёlOl'PQМНО

потъването на "тита­

6/lИЯние81>РХУ_IIOТIIн.аЕднеън.

ник·през1912Г.

дична природа е причина той винаги да си отбе­ лязва

мястото на

възникването и

датата,

когато

му е хрумнала идеята. Следвайки своята вяра в

ване на гласуванетопрез

съществуването на основната религия в дмерика

осъзнава отсъствието на обществено значение от причината, изтъкната при отказа

-

тази

1868 г. Изобретението му не намира купувачи и той напълно

на така наречения Исамоосъществил се

да се приеме изобретението му. ·дко резултатите от гласуването на конгреса изли­

човек~ а наравно с това и на самоовладелия се,

зат веднага, би настъпило объркване между политиците·. Веднага след този неуспех

той се труди усърдно всеки ден, в желанието си

Едисън, който е постоянен сътрудник във вестник "ТелеграфисТ: обявява, че напуска

да постигне успех в живота. Измисля концепции,

работа, за да посвети цялото си време на ·разпространяване на изобретенията си по

в които използва електричеството като ·унищожи­

ЦЯЛ свят": Той получава финансова подкрепа от бостънския бизнесмен Бейкър Уелч за

тел на хлебарки~ разширявайки и прилагайки сва­

разработка на ·устроЙство, което показва цената на CTOKaTa~ Това е вторият му патент,

ята находчивост на работното си място. Едисън

а по-нататък продъпжава с разработка на телеграф с избирателен диск~ използвайки

пласира първия СИ патент за електрическо запис-

азбуката. Той е използван само в района на Бостън, но спомага за развитието на кому­

8

никациите. Така Едисън става известен в Бостънската общност като телеграфист. който се превръща в изобретатеп. Адвокатът му Карал Райт, който е негов посредник при кандидатстванията му за

патенти, си спомня за Едисън от онова време:·Маниерите му трудно биха могли да се нарекат изискани, но интелектът и идеите му са изключителни~

"'ПРОfоrмnbfН/lft"erР/lфа,и~notIЗNН О,

CaMIOVI Мop~ "pe~ 1844 r.

ш


Живот и д@йност

Изобретателният предприемач Ню Йор" ПРIIЧИн."т"- nOPAДl1 КОЯТО II:IOБРЕТЕНlIЯТА привличат Едисън, се крие в УДО60лет­ в;(ето което той намира 8 това да се приближи (още една крачка КЪМ перфектността. -3

"е ТQИ е склонен да приема своите неуспехи. Одобряването на един патент е

само чаа ОТ този процес и Едисън изпитва удоволствиеда обсъжда своите създания

с дpyn4 хора, вместо да 3апази вълнениетоОТ изобретениятасамо за себе си. П~06ивайки известна слава и богатство. той насочва своите изследвания върху

CЪ1D.aвaHeTO на мултиплекснасистема чрез обединяванена две ИЛИ noвече електри­ чески ЛИНИИ.Това обаче приключва(неуспех и изобретателятотново напуска Бостън

разореН. Едисън избира икономическияцентър Ню Йорк. за да даде ново начаlЮ на своята кариера.Тук той намира работа 8 батерийната 3аЛа HaJ10nc Голд Реnoртин~­ работа, на която не може да СИ позволи да заспи. Това е търговска компания с добри резултати поради разгара на Златната треска. Директорът на компанията д-р Лолс разработва метод за съобщаване чрез информационно табло на промените в цената на златото, резултат от рязкото нарастване на броя на сделките. Разработката е все още в начален стадий и ползващите системата са принудени да се свързват с всеки

.. E.aиcъtt~~notpeМeТO.КОВТООТНО8О 8Ъ1ЩI~~~_Ot~wмуIКНО

..

nицпнeroвaп~ тn.p"'P"iИfenНOCl.

клиент поотделно. Едисън прави подобрения на системата, за да може информацията за промените на цената да се изпраща автоматично. Това моментално води до издига­ нето му и той не остава дълго време в тази фирма. Инженер, на име Франклин Поуп,

долара

вижда способностите му и те създават съвместна компания, наречена _Поуп-Едисън~

директни продажби на комуникационни мате­

Тя предоставя широк набор услуги: сервиз и поддръжка, ремонт, инсталиране на

риали.

системи против крадци и димни аларми, наемане на частни телефонни линии за

25

седмично,

представяне

на патенти

и

Едисън работи върху -печатаща телеграфна машина~

наречена

-златен

принтер~

първоначално е отдавана под наем

която

33 5 долара

на седмица. По-късно машината е закупена от представители на .Уестърн юнион-, Те купуват и патента срещу

40

ооо долара

-

сума, която

позволява на Едисън да възвърне своята неза­ висимост.


Томас Едисън

Смърпа на мзй"а му 11 ЖСНllтбзтз му Със (воите

40

МАЙКЪЛ ФАРАДЕЙ

ооо долара Едисън построява

работилница за изобретения в Нюарк, НюДжърси,

в покрайнините на НЮ Йорк. в нея са наети

so

работници, КОИТО произвеждат бормашини, теле­ графни устройства.

мастилени

писци и автома­

тични пишещи машини. Едисън е уникален и по

През

1867

осъзнаN

огра­

към Фарадей, след като прочита нeroвaTa

в телекому­

lOiига и следва примера му. ТоМ дори заJt­

неудо,леТ80реНQCпа

нltЧеността см от работата кикаwo0"et4

ЕдИС"Ы1 е изпълнен с огромно уважение

Г~ когато ЕдИСЬН започва да и

офие. ТОЙ l10fIiJДa

на книга

вява: -Фарадей е oпqжл много закономер­

изслед­

ностм на основата на сеоЙСТ80то на елек­

pt'чество~ написана от май­

трмчестзото. Аз ще се onитам да построя

сьс загпaa.te ·Ексneримetiтапни 8iJЮtR С е.:

отношение на политиката СИ да наема на работа

къл Фара.:;N

-

жени.

\1791-1867

от тази книга тot1 научава

тричеството':

мн

меща

Едисън

Бизнесът му се развива добре и това предпо­ лага, че периодът на скитане от място на място е

името Ели}С)6еттаун. където неговите предци от

Холандия за първи път стъпват на американска

земя, и в то)и район 23-ГОДИШНИЯТ тогава Едисън Томас И'I(а да сподели успеха си първо сьс е80­

9

април

1871

Г. обаче той получава

от Порт Хърън тъжната новина, че майка му Нанси внезапно е починала на

61

години.

сигурно никога нямаше да постигна ycnex~ изра­

зявайки с това дълбоката си признателност към която

вярва

~

8

f!

tЮви

краем каарпл на Лондон. на

13

години

nPet<'ЪC8iI rtot.'МUe и е нает като чирак в

pa6oТ\oUlНМЦiJ за ГIO:I8ЪPзване на КНИГ1'l. ГIO време на piiбoтaп ем том има възможност

маШИНИ, КОИТО да

изnonзват елек­

Така

решава

да стане иXl6pe­ тател

po~ В СI!МeЙCТ801О на ковач

него

и

му

тat&Q.

През

и

започва

да сьэдава

nope-

дица

неща,

от

noлезни за целия

""".

отварят очите му за науката.

1812

ратори'

г. ~ работа в.Роял лабо­

~ стиа асистент. Открива

"'Пpимu.4l'n>т кi ~й-в химическия ака­

дава

OКOIIO

~

'te от

когато се движи магнит npoвoдник" В

провод­

никаеf!генpi'lра~ток.Идеитему са pa38кnt в

__

ре.а.

t'IpКlМ)Жettия и

водят

до noлагане-то на ()(Н()8Ите на модерната

възмож­

ИН.ц)'C'Тptd.ТОМ не се за.юеолявасамо с тео­

ност да продължи обучението си вкъщи, когато е

ретмчнм nocтa~ но и доказва от първа

изключен от училище.

в

I'ЮМo)гат да даде живот

на C~ кюбретeюtR.

л.u и lICЖiI3U

Едисън често казва: "Дко не беше майка ми, аз

жената,

електричеството,

да nPO.<eТe ККIIII'М кат ~циклone.ция Брк­

постига първия СИ успех.

ята майка. На

за

"'*10 t'I(Н(b(Н() му

приключил. Нюарк се намира в близост до град

(

брмтански хкмик И физик

ръка, '-+е ТeopIo'ЯU

.аа намери прмо­

жение в ТЪPrOIi!IOG't Iil'6'lнаЮtR.

CnедкаТQнапускаБ«noн, E,/IИCbt!ОТИ8аIlДрyr БЬРJOPi!)lIи,ащсеГl»ди голям ИКОНОМИЧККИцентър

-НIOЙорк.ТуктоипраllН гигаНfCкнскок,ра],итмето

сикаrо ... юбреТilтел.

Едисън е шокиран от ненавременната смърт на

майка си. Три седмици след погребението й той залочва връзка с 16-годишната си домашна лри­

служница

-

от което баща му Самюел е много ядо-

сан. Името й е Мери Стилуел и също като Едисън

е единственото дете, което е работило на перфо­ ратор на лента в новинарска агенция. Предците й, подобно тези на Едисън, идват от Холандия, а баща й е дървосекач в Нюарк. Тъй като е само

на

16 години,

а баща й смята, че не е готова да се

омъжи, двойката не разкрива любовта си лред никого. за да залазят в тайна взаимоотношени­ ята си от колегите и от семействата си, те поддър­ жат тайна връзка чрез използване на морзовата

азбука. В тази тайна любовна връзка Томас намира спасение от самотата си.

Едисън е човек., според когото всяка идея трябва да се реализира на момента. На Коледа същата

година той организира малка сватбена церемо­ ния в протестантска

черква и отвежда cъnpyraTa

си в къщата, която е купил в Нюарк, а след това и на меден месец до Ниагарския водопад. На след­ ващата година се ражда дъщеря му Мариан, а четири години ло-късно и синът му Томас-младши Той галено ги нарича lочица- и IИре~ Скоро след сватбата си 24-годишният Едисън заживява щаст­ лив и спокоен живот.

ш


I

Живот и Д@ЙНО'Т

Изследователски институт "Менло Парк" Първо работата

НА IIНA.'LHEPlfТE. наемани на работа във фабри·

Емерсън: .Ако си rю-добър в писането и в про­

ката на E..aotCЪН. им е казвано, че работата трябва

noвядването от своя съсед.. дори да си nocтpoиш

.аа

е

на

първо

място

за

тях.

t<atcro

е

за

самия

къща сред гората, светът често ще те nocещава~

нefO. Сред тях са много отлични работници, като

Като потвърждение на тази миcъn. след години

ан!

швейцар­

уединеното градче става световно известно като

CJ(ИЯ ч.асовникар ДжОН Круези и германския меха­

рождено място на историческите изобретения на

.. ;'схмя

инженер

Чарлз Бачелър,

К'.. о< Зигмунд Бергман, някои ОТ тях по-възрастни

Едисън.

от самия Едисън, КОИТО са 8 състояние да решат всякакви проблеми или да претворят всяка идея

8

реаnност. Авторитетът на Едисън се дължи

основно на гениалните умове, от 1(010110 е заоби­ колен. През

1876 г.

работилницата се премества в

.Менло Парк~ По-късно Едисън изразява своето желание да намери най-доброто, включително и

по

отношение

на

транспорта,

място

за

сво­

ите работници. баща му Самюел го съветва да се върне 8 Порт Хърън, НО като вижда нежеланието на сина си, успява да му намери

Apyro

място. Това

е едно тихо кътче в Пенсилвания с хълмист терен, заобиколено от ферми и малки селца и намиращо се на един час път с влак от Нюарк. Мястото е прос­ торно и подходящо 3а изследователски център.

При преместването си в този провинциален град Едисън е воден от думите на мислителя Ралф Уалдо

ВОЙll8та за "телефона" На 10 март 1876 г. преподавателят по физиолОо гия на говора в Бостънския университет Греъм бел

3аявява: .. Наближава

времето, когато телефонни

линии ще има във всеки дом, също като водопро­

вода

и газовата

инсталация~

Всъщност самият

Едисън също работи върху·телефона~ като на 14 януари

вече предоставя

3а мнение

в патентната

служба ·предварителни бележки по изобретява­ нето на телефона~ НО точно след един месец Бел

представя своя патент 3а телефона, лишавайки по този начин Едисън от чecnз да стане изобретател на това устройство. Говори се, че Едисън изпада в шок. но все пак не вижда причини да изостави идеята си.

Т<мсе n~Оfфа6рмКilfil Iн.о.poIIИ~тetIOI""" мнrnnyt ..м--ю п,рк"

I ,CIЪ/I6IжiIп

"~IfWIe'fO_."3МOЖНOCJ и UС"КPtllО'ОЧИIЪРКУ

(:1lOIII'1"1 pI6oт .. р.wПUlНИЦilfOlI ~

.... НlDдll<ъpcмe ....

t.:U'!Н<оКnЪfСIl1\ilКОТНIOЙOp!t.


I

Томас Едисън Телефонът на Бел не прилича на съвременния и има много недостатъци: приемникът и предавателят не могат да се използват едновременно, предава само силни гласове и

не работи на ДЪЛГИ разстояния. На следващата година Едисън разработва въглеНО8ИЯ микрофон, с което се коригират някои недостатъци на телефона на Бел. Той посвещава две ГОДИНИ на разработката на "телефон за разговори" 8 сьтрудниче<тво с асистента СИ

Бачелър. за хората, КОИТО имат проблеми със слуха, той изработва акустично устрой­ ство, прикачена към метална шина, което човекът да може да захапе, за да чуе -звука": След усилена работа те успяват да направят така, че дори и леки трептения да създават

• Ед~дор,))8Ива T~ на ~л I(,)кyono oтнow~мt! н. дм),)мна,

"'1\01 М

на

:tayl(,), I(,)TO ro

лpo!lви nOД~CIД.IIЩ),)МКО8О

ПРОИ:J8O,llCТ80,ДO!Iва"IIИ 06nиl(,) К на Cb~HIUIт~мфон. ПроницателниятEд~cъw"T ~ С ДOCТlТЪ'lНO"'tи 3&у1(, Т.I(,) че теж, lIOито ИМilТ про6М'Мм със C1I)'U. ДO!I МOt".T AO!I

ro

"')'RТ, K)OOJ138aKIIM JЪ6ит~ СМ.

вибрация в металната шина, което довежда до постоянна (ила на звука и може да се използва

на далечни разстояния.

Без постиженията

на

Едисън телефонът не би имал подобно бързо развитие по-нататък. Така че телефонът е ·изо­ бретен от Бел, но е доразработен от Едисън".

Времето,

което

Изследователския

изобретателят институт

прекарва

в

в МеНЛО Парк е

периодът, през който неговата амбиция е най­ ... Екипы на ЕдЖ:ЪН nptA ГIl,1анкя аход на института.МенлоПаРI(", бачелър седи ОfДЖ:1tO на EдIotCЫo1.

продуктивна.

T08iI е НilИ'Д~Аfекип, 8К11IОЧ8аЩ кора ОТ р3J11ИЧНИ страни, притежаващиQКYO nИ~Н ЧO!lр, 1,)1(,) и

където той създава две от най-значимите изо­

професионалниумения.

Кой е и]мислил ·дло·

-

най-често упо­

по]драв 1а начало на телефонен

телефона? Та]и нepa3l<1Дileмa дълго време

вор?· за отговор на то)и въпрос Едисън и]ползва традиционния английски вик при

ски изра] е пуснат в уоотреба от Едисън.

лова на лисици ·Halloo~ По онова време

Смята се, че Едисън е създателят на та]и не е подкре­

веде телефонен ра]говор, човек трябва да говори много високо, почти да вика. В

но това дълго

време

ският историк Алън Кьонигс6ерг в продъл­

началото Бел и)ползва думата ·Ахой: упо­

жение на пет години прави проучвания и

требявана

търси оповор на то]и въпрос в архива на

на кораб, но разглеждайки характерните

.АТ&Г в НЮ Йорк. Открито е писмо, напи­

черn1 на телефона на Беn, Едисън 1а6е­

сано собственоръчно от Едисън, в което

пязва, че тази дума няма достатъчно сила

четем: ·Ало е думата, която се чува най­

на звука. Така че той не само доразработва

ясно по телефона на далечно ра]стояние·.

телефона, но и обединява изрази от рода

г., когато телефонът навли]а в

употреба, началникът на местната теле­ графна компания

е

мястото,

това е много важно, ]ащото, ]а да се про­

пено от дока1ателства. По-късно англий­

1877

това

ра]го­

тайна вече има своя оповор. ТО]И приятел­

Пре]

пак

Едисън въпроса: .кой е най-подходящият

тре6яваният и]ра), когато се обаждаме оо

дума,

По-късно

бретения на века.

в Питсбърг ]адава на

от моряците

при

акустиране

на ·кой е?· и "Удобно ли е сега?· в една­ единствена дума

- .. Ало~

ЕдИСЪ+4. ynpO!lелll8аЩ~че<:1tМ ела!\, КОЙТО МCI*I!

ДO!I pO!I)8мt! СIIOpOCl /l(O БS IIМ В...к.. ПЪРВКIIТ опит ),)

придвижвамеС ел.1I е на repмO!lHeц.i!I Вернер фон CM~c.

...... по това ПpetЮ)но

а Едмеън C~ уел

п~ажелезнкцата.

Средспо,

1IOf.'0 е


Живот и дейност Най-великото изо­

бретение на века "Мер .. си имала малко ЗJЪнце"

ИМАЙКИ ПРЕДВИД НОВИЯ модЕЛ НА ТЕJlЕФОНА на Едисън •• Уестърн ЮНИЬН· започва ожесточена

конкуренция с телефонната компания на Бел. Едисън работи усърдно и още по-усърдно експе­ римеНП1ра. НОВОТО му изобретениее различноот

предишните,тъй като е негова собствена рожба от самото начало.

Едисън има една идея: "ЩОМ сме 8 сьстояние да възпроизведем електронни сигнали чрез преда­

ване на звукови трптения по телефона, ние ще сме в състояние и да ги запишем~ КЪМ

1877 г. той

често

си води бележки върху идеята за ·фонографа", През ноември

г. изтича информация

1877

и

тръгват слухове, че Едисън е изобретил фоног· рафа. Той обаче е 3авършен ИЗЦRЛО през декем­ ври. вечерта на 6 декември едИСЪН събира целиЯ СИ екип на втория етаж и изпробва машината. Тя е поставена върху масата и е нещо невиждано ДаТО­

гава. Състои се от станиолов цилиндър и една игла,

прикрепена

към

отверстието

на

записва­

буден през цялата нощ. а след това отнася маши­

"Cneдl1OД06poeн""","'"Р'8еНИ

щото устройство, както и ОТ отвор, през който се

ната си в Ню Йорк, за да я представи в редакци­

аърху npoтoтиnt1I tQфoнorpt1IфtlI, том

възпроизвежда звукът в другия край. Едисън се

ята на авторитетното

o"epc11te)(l

старае да върти дръжката на цилиндъра с една

ние "Сайнтифик Американ"

американско

научно списа­

(Scientific American).

постоянна скорост, докато пее на висок глас попу­

Редакторите са очаровани от нея и съобщават:

лярна в Америка детска песничка:

"Вълшебникът от .Менло Парк" е изобретил маги­

·Мери си имала малко агънце, малко агънце, малко агънце, Мери си имала малко агънце, което

било бяло като сня~

траектория, оповаряща на аммитудата на улавя­

ните звуци. След това той повдига записващото отверстие и поставя иглата в началото на така създадения

жлеб. Щом прави това, фоно­

графът зазвучава точно като неговото пеене.

Всички присъстващи в ста­

която

записва

и

възпроизвежда

3t1IПИCt1lИИ гмоове, УДИВПllВt1I

nY6nИК/lПО1' IICМ'II\И ВbJpt1IC1ии професИИ, О, ~и,е WJ пре3+1Денra И nOnИJIIIЦКП!.

гласове~ След всичко това много хора посещават Интересът е толкова голям. че специалният влак,

който тръгва от Ню Йорк, не е в състояние да побере всички желаещи да видят чудото. Едисън

показва на гостите си своя фонограф, проявя­ вайки чувство за хумор и шеryвайки се:

"Това е моето бебе и аз очаквам от него да пора­ сне голямо и да ми бъде подкрепа на старини~

Нова свеТЛllна за хората

ята са изумени от това изо­

В желанието си да даде нещо полезно на света,

бретение, което им се струва

Едисън става световно известен със своя фоно­

като магия. Самият Едисън

граф, а работата му върху това изобретение му

не

носи удоволствие. Но през лятото на

може

да

прикрие

сво­

1888 г. той

са

изоставя този проект. Това е революционно изо­

развълнувани от това гени­

бретение. но не е нещо, без което хората не биха

ето

удивление.

Всички

ално творение и продължа­

могли да живеят. Той отново преосмисля въпроса

ват да го изпробват до късно

дали има нещо, което действително си струва

през

усилията и от което светът наистина се нуждае.

нощта.

Едисън

стои

• ТoeopeщI КYI(М" с 8I"J)UeН rюptiПИ8еН ~.EдitCЫo1 про,а., 6eJ6poМ ralUlN куми

машина,

ВЬ}l1роизиждt1l~иа

)By!It1I. ·М'WИI'ltll't1I. ВbJПРОИЭИЖДilщt1l

.Менло Парк" само за да видят чудната машина.

Движейки равномерно дръжката на цилиндъра, Едисън успява да издълбае жлебове в станиола с

!

ческа

се cдo6мВt1l с хар'lrI~ СИ ГOIIЯМО

no CЪ8e1iI tQ ~ кжтetfТ

NчvIъp.

·Кil.р6он.И3ИpilИ,lтаl'lа~жаeмtll

По-късно в статия за фонографа, публикувана в

жичка ... Едисън, изI1О113...", при

списание ·Норт Американ Ревю·

мек1pичectU'1,еМК1и. ТоМ изпр0бв3

Review),

(North

Аmегiсап

той заявява, че си поставя за цел да изо­

брети ·електрическа крушка·.

Pi!JII_И lIИД08t Мt1IТepmllи, ОТ сребро ДОКOQoМ,ВТЪfX_Нt1Icy6cпttция. КOIm)Дt)нtишjМnO-Дъnroареме.


[

Томас Едисън бретяването на нов начин за осветление е нами·

~Фонографът е все още 8 началото на своето

развитие, но желанието ми за работа нараства.

рането на вещество, което да не изгаря бързо.

Напоследък се трудя върху един доста по-важен

Ъптън има идея да създаде вакуум в лампата, но

проект, така че ще отложа временно работата си

тя трябва да се изпробва на практика. Едисън

върху фонографа~.

изпробва различни материали, включително сре­

бро, косъм и карбонизирана

·Изкуственото осветление- е обект на усилията на много хора в продължение на

хартиена

нишка,

а накрая пробва и бамбук. Бамбуковите влакна

80 години преди

него, включително и на учителя на Фарадей

се втвърдяват

при

горене

и са

по-издръжливи.

Хъмфри Дейви, но никой ОТ тях не успява да

Едисън изпраща експерт по бамбука в Азия, за

постигне някакъв резултат. По времето на Едисън

да изследва и подбере най-добрия материал

за осветление се използва газ, а по-бедните хора

специален вид бамбук от Ивашимицу Хачиман

използват газени лампи. Всички се радват, че

в Киото, Япония. На

Едисън приема предизвикателството на светли­

дарява на хората нов вид осветление чрез своята

ната. Те смятат, че "магьосникът от МеНЛQ Парк"

21

октомври

-

1879

г. Едисън

лампа с нажежаема жичка.

е човекът, способен да превърне осемдесетго­ дишната мечта в действителност. Самият Едисън казва

на

един

репортер, че

е

в

състояние да

направи това, ако разполага с няколко седмици.

Това се случва в началото на

..

HerOВilTiI лампа с нажежаеlo'il ЖIIЧI(iI

I! 3ilвърwена на

21

OIaOМBpll

Висшето общество

1879 Т. тА

_едаС8еТМнад100ча(а,»pil1I1икаот

npeAllwHIoПe ммпи, 'Iиtlто живот е

Животът на жената, чийто съпруг е отдаден изцяло

10 часа.

на своята работа, е дълбоко нещастен. В сянката на

1878 г.

НО ·светлината на Едисън· не се появява до

изобретенията на Едисън, като фоноrpaфа и лампата

края на годината. В обществото се разпространя­

с нажежаема жичка, неговата съпруга Мери страда

ват слухове и инвеститорите, които влагат много

от постоянен стрес, изпада в депресия и умира на

29-годишна възраст. Овдовелият Едисън, който бла·

пари в тези разработки, изразяват гласно сво­

ето безпокойство, докато колегите му направо

годарение на своите изобретения

го наричат измамник. Той прекратява публич­

скоро ще навърши

е милиардер и

ните демонстрации на фонографа, за да избегне

тен от висшето общество. Две години след смърпа

години, не е оставен само­

40

обществения шум, и се затваря в изследовател·

на съпругата си, през 1886 г. с ПИЩНО сватбено тър­

ската си лаборатория, като слага на вратата над·

жество в Акрън, Охайо, той се жени за Мина, дъще­

пис ·Не влизай·. Изобретателят изгаря полови·

рята на американския индустриалец Луис Милър.

ната си лице, излагайки го на прекалено силна

Булката е на

светлина и изпада в депресия от недоспиване в

даната през следващите

продължение на една седмица. С цел да увеличи

Едисън е удобно да се ожени за жена от висшето

научния потенциал на лабораторията си, Едисън наема на работа един гениален млад учен на име

...

и тяхната сватба е най-о6съж­

20 години.

за работохолика

общество, защото тя няма време да страда от само­

..

ЕАиеън, 06леrмат на Лабораторната (11

~

39 години

тата си, тъй като е заета с партита, организиране на

сватби и на забавления с политици.

Франсис Ъптън. НаЙ·големият проблем при изо-

Пътуване 811в времето 1868

ПРОГРАМА Едисън обещава "едно малко откритие на всеки

През

1877

г. Едисън изобретява фонографа и светът

е залят от звуци: телефона, телеграфа и фонографа в

1876

време на своята кариера той се сдобива с

патента.

добавка. Следващата стъпка е осветлението. Газените

1877

В американската ПатеН1'}iа служба се отнасят към него

лампи и свещите са неудобни и той смята, че е не06хо­

като към ·млад чове~ който идва тук толкова често, че

дим източник на по-ярка светлина. През

изумява света': Но какви идеи лредставя ТОЙ досега?

успнва да из06ретм лампа, в която е вградена въгле­

Първото му изобретение през

1879 г.

Едисън

г. е за електри­

родна нажежаема жичка. Десет години по-късно ТОЙ

ческо записване на гласуването, но няма успех и той

и:юбретява кинетоскапа (оптически прибор, позволя­

не продава нито едно устройство, заради практиката

ващ да се демонстрират движещи се картмнки с фоно­

на полипщите да забавят своето гласуване. След опита

грама), който обединява звука и каРТ\1ната.

1868

си с трудното начало Едисън насочва вниманието си

Но 1lМi! и някои неуспехи. Експерименталният полет

След­

на неговия хеликоптер завършва с експлозия. Три­

вайки първите си успехи като служител на Телеграф­

надесет fОДИНИ по-късно 6ратята Райт извършват

ната компания, той мечтае да разработи ново средство

СВОЯ успешен полет. Но НИКОЙ не е съвършен, дори

за комуникация.

и ОТ1q)ивателят Едисън.

върху създаването

Но през

1876

на нещо

по-комерсиално.

г. Греъм Бел го изпреварва. Раздраз­

• прототипът на фotIОГpilфа, И3nO/13Вi1Щ

нението от загубата в тази надпревара разпалва в него

стаНИОЛ. EAI'CЪH изпява:'Мери СИ

желанието за успех и ТОЙ доразвива телефона на Бел,

Иlo'ilлаlo'il/1коагънце:3ilДilИ3Пр06ва

съ.эдаеаЙки ПРОТОТ\1па на днеШНИR телефон.

устройството.

НИАта

АВlомаIИ'lенrе/1ег

1872

десет дена и едно голямо на всеки шест месеца': По

1093

EneктричеО\ilМilwинаJilJ<lПИC8ilнена

rll3C

1869

EnelП

ИЧКI\ИМО/1Мв.

ВЬГrleНО8МИК

1879 1880 1889 1909

Лампа с нажежаема )КМчк<l. Мзгнитl!Н

а]

е/1МТ('Лна

Кмнеrоскоп.

МI\iI/1на6атерия.

iI.


----Живот и дейност Най-великиятамериканец След IlaВЪРШВ3НСТО Н3 четиридесет

така основава циментова компания, строи вод­

годшш

ноелектрически съоръжения и разработва мини,

ЖIIВОТЪ Т ВА ЕДИСЪН е блестящ и изпълнен с

за да задоволява нуждите си от желязо. Получава

успехи. Той е човек. пълен с енергия, и никога не се предава, независимо от трудностите, КОИТО

среща. Загубва част от собствеността СИ в пожар и е предаден от адвоката (И. Отчаян е от обстоя­ телството, че трябва да прекарва толкова време в съда, защитавайки своите изобретения, когато в същото време има огромното желание да се зани­

мава

(

експерименти. На всичко отгоре прежи­

вява и ранната загуба на първата СИ съпруга. През

1887 Г.,

една година след като се оженва за Мина.

Едисън построява нова изследователска

много престижни

проявява интерес към наградите: -Всички тези

награди не означават нищо. Те не са важни за мен·,

Без IШТО еднн мрачен MOMel1Т На

октомври

21

1929 г..

по случай SD-годишни­

околностите на Детройт, е организирано голямо

оборудвана,

парти. Негов домакин е Хенри Форд, постигнал

нето за работна атмосфера тук е много по-силно,

успех като основател

ОТКОЛКОТО в Менло Парк. Четиридесетгодишният

ния ·Форд~ Тъй като получава голяма подкрепа

Едисън посвещава останалата част от живота си,

от служителите на Едисън, в знак на благодарност

за да създава тук своите изобретения.

той построява мемориалния музей в Диър6ърн. С

Дали заради факта, че втората му съпруга е от

висшето общество, низация

се

или защото неговата орга­

разраства,

но

втората

половина

от

на автомобилната

голяма точност той възстановява бившата изсле­ света толкова ярки изобретения. Макари на82 години и с разклатено здраве, през есента Едисън пътува с .Гранд Трънк Рейлроад·

му подход и постоянството

(Grand Trunk Railroad) в деня на отбелязване на

протича

експериментите,

по

съвършено

му по отношение

извършвани

с

на

презумпцията,

И~НW~О1"NЖl'fКfeПINltOCnl

... XIXe.

дователска лаборатория в Менло Парк. дарила на

различен

му

... Сн.....ка ... Едисън върху КОРИЦ.J~ ... ~Ние"Тзйм~ cneд IWfO е

компа·

начин. Това, което не се променя, е енергичният

живота

М Е

i'o.... , " , -...

·наЙ-великият жив американец~ Но Едисън не

ратория в Уест Ориндж, Ню Джърси. Тя е добре и усеща­

,..."

конгрес, а от списание "Таймс" получава титлата

ната на ·лампата с нажежаема жичка- в Диър6ърн,

библиотека

п.,.

"Златния медал на Конгреса" от Американския

лабо­

има богата

TI

награди, като се започне със

годишнината и забавлява своите гости, престру­

че изобретенията му са от полза за хората. През

вайки се на продавач във влака, какьвто е бил в

1889 г. Едисън създава -кинетоскопа~ който ло·

младежките си години.

късно ще се превъне в модел за камерата. През

1899 г. идва рентгеновият флуороскоп, послед· 1909 г. Той също

ван от алкалната батерия през

Представата за Едисън е като» Ч06ем. който

вори )а попитмката, икономикзта. астрономи­

пътуеа с автомо6кл и да ходи на КbМn\llHr с

ята, Ikeлettaта и хората. Пр" IЮWO време гру­

ПрИИТe1Iмте см, за да си noчине. floчniI IЮIКЗ

пата отсяда 11

като И 6@) това Ife чува 8011 на бурята ОТIIЪН И

Форд.. Харем ФаКърстоум

и ecтecтВOМ)nl'lra­

стмга да остане сух. усмва да се каатм добре.

тем Джон БъpoyJ. Те притежават ЦRII керван

8ъnpet<M таеа ocтaнaJ1MTe трмма. комто са се

от аВ1"oмo(Жnи по времето, IЮl'i)то автомо6м­

кacтaHКnM в хотепа, го наричат ·продавач на

път се среща рядко, и &ОДАТ със себе си огро­

бонбони и циг.ари".

rpyna

придружаващи ги,

11

духа на типич­

rpy-

пата винаги npoмeНII маноеет@сl'I по средата

на маршрута. Той о6кча да иJ6+1ра rтътмща, кокто rм НАма върху кзрraта, и rтътewecтeията

иикori!l не пporмчат по n.naн. те си купуват мко и эeлetN)'ЦИ от фермерит@ И така отриват пътекм, n03Натм само на мктните хора. Едисън раздава W<ЖOJIад иа Aeцara. кокто пък

ro нари­

чат "Г-Н ФонorраФ·. Пътешествениците ТрАбва noпуч38<1

ч)'дкнМJlСИС1>8~ ДИ)аЙнсмдмtЮfодесетиnem".

Р.)8ИfИefO

... Америка е tJЮt() c81>pJ<lItO с ЖИ1lOТ3'"

ЕдИС'Ы+.

винагм 6ърю да приготвят МАСТО :Ja пагеру­ ваме, но

KoraTO

Не)ависимо

от

c.naBaTa

си на абсопютен

работохопим. ве'nИКИИТ и)обретатеn обича да

Едисън &ОДИ със себе си водач. НО

1877 T~

Едисън остава

11 naмткзта кзеьн. ТОЙ се Ч)1ICТ8З 'fYдКно. тъй

натамъжкаваканция.

юоБJ)@Тe+iотЕдI1CЪНПре)

XOTen. ЕдиtteТ8eМO

rодина noc~ва манините 11 Западна Вир­ Д,II(ИНИИ И Северна К21ponина, Jat'ДНO с Хенри

мна

... Фонографът.

събират край огъня и водят оживеНИ рамо­

се труди неуморно, но той страшно обича да

времето е хубаво. ВСИЧКИ се

8ЪXТilН08ява своята енеpnщ кьмпингуваЙки.

..... Едисън.

o6nef1.1aT но!

ni6opaТOPНIIТ<ll СИ МIICII.


Томас Едисън

·Постмжениятана продавач във влак са равни с

тези ВЪВ висшето общество. Това е същноспа на Америка:'" Едисън казва тези думи на церемониятав негова чест пред изтъкнати представители от различни

кръгове на обществото. Сред тях е и президентът

Хърбърт Хувър, чиято привърженичка е съпру­ гата на Едисън.

На над

18 1

октомври

г. човекът,

1931

патенrовал

ооо изобретения и наричан ·създателят"

на ХХ В., внезапно СИ отива от този СВЯТ. НЯКОЛКО

месеца преди смьрпа СИ, когато вече е болен, Едисън записва върху устройството. което самият

той изобретява. своето послание към срещата на ... П~) 1887 r fOI1IМКТМ м60p.aTopмI!Т. С" 01" Мfoнлor1a1Ж8 - . crpaлa 11 УКТ Ор...щж. Ноод>къР<:и. Тук ~~ (AP)'I"И'I! 01 м)O(jpelЕ'НИЯ ТОМ pA~'" КИЖ!ТОСКOl1il И &nкаЛНilТ. батерия.

.. И-МI'fO ~ Едисън' yкt

C/pмttA>oc.НIOДж1.poI.Ре'~;j .г~roocтpoett<II,CТ>UIO' ef!Oк.iI';jН;j~ИЦilAНil.f!Н;jПllOЩ

•.sXК1'il~.

просветителите в дтлантик Сити: -Бъдете храбри! С каквито и трудности да се е сблъсквала Америка, тя винаги е излизала от тях като по-силна и просперираща нация ... Бъдете

смели, каквито бяха бащите ви преди вас. Имайте вяра и вървете напред!-. Това е неговото завещание към Америка. 84-го· дишният му живот е в тясна връзка с неиното раз­

в~пие. Цялата страна потъва в тъмнина за една "МмowМклt>p'~OWI'RXlVЛ C&lтW. ,[)()QIO е МOI "ыewктвмe. E.cuк- l1pIeм npt~И@:Uбрак owt.'ИКil.М)II()II38iI,"кмМОр:lONta

1I.J6yIw,НoIIIOeТОПlOtГONpIIС·ДII",

минута по време на погребението извършва вечерта на

21

октомври

във всеки дом са загасени

му, което се

1931

светлините

г. Почти

в израз на

любов и уважение КЪМ великия изобретател.

"Ел"",,"е~н,QOС"lotl9'fГol'" с

.. ,

РоуJ.:lЩ НIOДooQ.p(м..


Начин на работа и принципи на Едисън

като изобретател E.JIICbll е изклютелно любопитен. Дор" когато се заключва, за да рабоТII в лабораториятаси, той остава чувствителен към събитията в света около него. Каква причина се крие зад та~'Тиката му да се интересува не само от

електричество? Нека още ведиъж да разгледаме причините за успеха на първия в света

lIЗобретател, посветил цялото си време иа своята работа. Разликата МСifЩУ изобретеНlIята

1I

подобреllllята

Е

му

дllСЫI е може би най-великият изобретател на

всички

патенти

времена.

е

огромен.

броят НО

на

признатите

ако

разгледаме

определението за изобретение като за ·деЙствие, при което сьзда83ме и изработваме нещо ново,

което не е съществувало е значително

по-малък.

преди: то този брой Това

е така,

защото

в

много случаи изобретенията на Едисън всъщност представляват подобрения на неща, които вече съществуват.

Едно от критичните обяснения

на

фразата на изобретателя, чеИгеният е един процент

вдъхновение и деведесет и девет процента труд:

~J\aМl\llf;J(~~Жl'lЧI\I'ПPl"4I'1Н"NIN E;i1otCbН roneми 1epJ<IНМII при ООIl,а му да C'b3МДt' ПРОДbl\Жillnmно CII@'~~. ДОС1'ТЪЧНО "ТМН<1,)<1 д<1 cerIOl1J.N1OТIlCllIlO~MНCТ8CI.


"Геният е един процент вдъхновение и деведесет и

девет процента труд:' ~ Едисънис~дапра8М

е сьмнениетодали ~вдьхновението~е ~истинското

noneJltMи J.)6.)8HM lU06PeТ-. КorJтo

_

••

ШОnpeдlWlil~.МУ~"Т

I'Ы1POUO:"Ко..шоit·до6ротоВм

И~Тt!tIм.r:.тoOIwД_.

o'ro8ilP!l- •• lIeII1'рмЧ«l<aП лампа",

постижение на новатора: а не е точно това, което той е взаимствал. На тези критики Едисънотговарятака: ~ценнocna на една идея се състои в ползата от нея': Когато е едва на

22

години, той казва: ~Искам да

сыдам уред. КОЙТО да е поnезен на хората': Малко са

изобретенията, които не опаварят на това условие и които биха си останали зад стените на Лёt6opaтори. ите. ВСеки ПЬТ, кoraтo разработва нещо, все повече компании са привлечени и посветени в работата му, с цел да осигурят продажбата на устройството,

И ЕдИСЬН вярва, че популяризирането на

изобре­

тенията му би направипо 8Ьзможно фабричното им производство в голям мащаб. Той се насочва и към "'~Т'/I4МnIJ:lа"сwтпмшомци8МlllQ08OlН

подобряването на други изобретения, за да бъде

""""" i'U1O... eo, i'U 06~~ипIШPI.

създаден no-добьр продукт. Някои от )ёlсеrнaтите не

желаят Едисън да се занимава с техните изобрете­ ния, докато други специално го молят за това, Д06ьр пример за тава е анонимният изобретател на пише­

щата машина .Ремингтьн: чийто прототип е а6со­ лютно дефектен.

в

"l\огаl'О задуха вяrьрът, Бы  варlfтсc IIсчели'l' парll" Всъщност

Едисън

неща от фонографа,

категорията

на

електрическите уреди,

защотс

се отнасят кьм различни области на науката ~ сякаш имат много малко общи черти. Все пак им; една дьлга поредица от неща, които са свьрзан~

изобретява

много

електричесl<ата

филма. Той изобретява

повече лампа и

и железобетона,

който е немислимо сьвременното

без

строитеn­

помежду си.

Има ~KoгaTO

една японска задуха

поговорка,

вяrърьт,

която

бьчварите

гласи

прибира

парите': Когато духа вятър и облаци от пясък вли

ство, а така също и шперплата, който намира

зат в очите на хората, пречейки им да гледат, един

приложение по целия свят. Неговите пости­

ствените, които обикалят от врата на врата, са про

жения не могат да бьдат ограничени само

давачите на ЯПОНСI<И триструнни I<Итари,


Тъй като този японски музикален

инструмент

ПЪТЯТ "b~1 успеха е постлан с lIeCnO.IJYKII

се прави от котешки кожи, броят на мишките се увеличава. Те изгризват дървените съдове и това

съответно

увеличава

Изобретенията

поръчките

на бъчварите.

на Едисън, без да имат очевидна

връзка с тази поговорка, са нейно своеобразно Изобретяването на електрическата лампа става

CТpol!lЦ ~ ~ И

01 u-t41.

Причината, поради която стават всички тези изобретения, се крие във факта, че техният автор не ограничава своята дейност само в една Ha)'\lHa

масовото

началното училище. Разбира се, че не бива да се

повишава

пренебрегва и работата на специалистите, които

консумацията на

нови

на

енергичност, а

може би за нея допринася и изключването му от

ското осветпение във всички домакинства. Това

проучване

навлизане

изключителна амбициозност и

електриче-.

до

за

~1pI601&J ПРИI{ЦItI1~:w

област. Квалификацията му е главно в неговата

потвърждение.

причина

...~цц6и~, ~npalletQ 01 чммент. Едисън

на електричество методи

за

и води

получаване

на

завършват университет и след това се занимават с

електричество. Много хора обаче не могат да си

експерименти, но Едисън опитва да върши всичко

позволят тази енергия, затова Тай предпага по-ев­

това сам. Той осъзнава риска от провал, ако не

тин начин за попучаването й

успее да покаже солидни, логически подкрепени

-

от водноелектри­

чески централи. Обикновеният цимент не може да

аргументи. Има позитивно мислене и успява да

се използва за строеж на язовири, затова Едисън

понесе множество неуспехи, докато опитва раз­

разработва и предлага ~железобетона~ За да се

лични материали за нажежаемата жичка на сво­

подслонят работниците, наети да строят язовира,

ята лампа, преди да попадне на бамбука. Самият

са необходими и много временни постройки. Така

той обаче не приема твърде присърце неуспехите,

се появява шперплатът. За обвивка на медната

твърдейки:~Дз не съм обезкуражен, защото всеки

жица, по която протича енергията, произвеждана

отхвърлен опит е стъпка напред': За Едисън това

от язовира, е необходим изолационен материал и

не са провали, а доказателство за намирането на

той започва да проучва каучука. Голямото количе­

най-подходящия материал. от деведесет и девет

ство енергия осигурява скок в развитието на ико­

опита един е успешен. Това е начинът на работа,

номиката и индустрията, поради което е необхо­

дима добре развита инфраСТРУl<тура. С препоръ­

демонстриран от Едисън

- ·кралят на изобрете-.

нията':

ката на Едисън да се използва "железобетон" при строежа

на

пътищата,

приключва

и

една

поре­

дица от негови изобретения. започнала с·лампата с нажежаема жичка~

..

3.:Iпие, продаденот Едисън. тоМ нt

tneAU C_T~

IIOНкypetmIВ търсене,о на i'Qm-до6ре 'txНически

.. АвтомаТИЧНКII1JIoIOIIИВ ~ ~ П~ВИ мнoro IIOМКII i'Q ОР"ГИНiJII~: документи. кар1И М" Кtпl1Of~фсКИ IIOМИR.

18у'4i1ща"'М)'3МI\ilJilJilПИСIilЖ!,'Нo!ICОЧN)'СИnИJII"'СМ

ВЬРХУ ВbJПРОИJвeжд;lиt1001 фotюrрафo!l НO!I нail"1tCtн >ОУ'


слава в НЮ Йорк. Допускат, че може

"ИзчезналияТ' изобретател

да е отвлечен от друг изобретател

П

рез

1995

г. с множество събития

по цял свя, се отбелязва

100-

негов

с

на

до

братята

Люмиер

изобретили г.

ОТ

Франция,

l-tеJoAaтографа през'

Едисън обаче вече е

кинетоекопа през

1889

895

изобретил Г.,

което го

конкурент.

никъде не могат да

годишнината на КИНОТО. ТЯ е посветена

цялата

И

тъй

като

открият чантата

документация, отнасяща

изобретението,

съмнение,

че

инцидент.

Говори

се

за

е

всички

случил

се

непознат посетител

и

за

се

няма

някакъв

някакъв

в бащиния

му

прави И~i-CЮtЯ баща на киното. Но

дом

защо това не се помни?

демонстриране на устройството в Ню

Идеята за '"движещи се картинки"

се зара

а през ВО-те ГОДИНИ на

по

време

на

подготовката

за

Йорк. Тялото му обаче така и не е

XIX

намерено. След като отминава цялата

в. и МНОГО изобретатели се вкопчват

шумотевица по този случай, Едисън

в

нея.

Един

Огюетин

от тях е

ЛЬО

Принс.

французинът

изпраща

Именно

машина "с движещи се картинки".

той

атакува репутацията на Едисън. Льо Принс

И

'мвее в Англия, НО през

молбата

макар

фонографа

1890 Г. заминава за Ню Йорк, за да

жичка,

демонстрира своя собствен "филм".

премахнал

Отбивайки се на път за Америка в

и

родния СИ

неочаквано

град

във

изчезва.

Франция, той

Франция

не

е

че

си

за

вече

патент на

е

откраднал

че адвокатите

на

семейството

на

че

той

е

изобретател

идеята

му,

Фактът,

Едисън

познават

Льо

Принс,

може да повярва. че той е изчезнал

само

доброволно. след като показва филма

американецът е

си в операта в Париж и мечтае за

на французина. Льо Принс е записан

засилва

подозрението, знаел

XIX

SO-fe

в, ,ой )(Iпочвада МIoКIIИ и )(I'движещи

нажежаема

слухове,

френския

Едисън, )(I~Ha.n пред фотоапарат. В I(~Я Н3

сеI<ilР'ИНИ',

изобретил

и лампата с

тръгват

...

години н3

за

че

плановете

като

пасажер

на

борда

на

кораб

за Ню Йорк, но след това изчезва. Свързан ли е Едисън на

френския

въпрос

и

с изчезването

изобретател?

досега

няма

На този

отговор,

но

е

без съмнение, четова оказва влияние върху

развитието

на

кинетоскопа

на

Едисън.

Първо'о в С&ета фиnМ060 студио, Н3peчet10 'Черндfа маРИЯ: е сЪ)дадl!t+O от Едисън. ПО-I<ЪCНО

'YI( са

снимани MНOI"O фИnМИ.


I

Съвременници

Състезаващите се новатори на епохата В края на Х1Х в. много бележити личности, мечтаещи за новото столетие, са въвлечени в ожесточена конкурентна борба. Едисън изпъква сред групата новатори като носител на неизчерпаема енергия и множество идеи.

Но съратниците на "Вълшебника от Менло Парк" стават негови съперници във войната за изобретения. Свързват ги много неща, но ако не бяха те, не

би имало нова епоха.

Най-добрият приятел на Едисън и крал на автомобилите Хенри Форд

(1863-1947)

Форд е роден през

1863

г. и е син на заможен фермер от Диър60рн,

Мичигън. Той не обича да ходи на училище като малЪК, но обожава гайките и болтовете и прекарва ЦМОТО СИ свобоДНО време, правейки ИЛИ ремонтирайки разни неща. На

17 ГОДИНИ

той става механик в IIQмпанияТд

на Едисън и за кратко време се издига до водещ инженер. Като усърден служител той остава и след прилючване на смяната 8 работилницата.

разработвайки бензинов двигател за превозно средство. ЕдИН ден, през август

1896

Г., на вечеря, организирана ОТ фирмата,

Форд обяснява как работи неговият двигател. Едисън е впечатлен и казва: ·Мисля, че твоят двигател има забележителен потенциал. Моля те да продължиш проучванията СИ·, ПО-КЪСНО Форд отделя повече време за разработката на този двигател и през

1903 г,

основава своята

.Форд Мотор Къмпани·. Той произвежда автомобили, които дотогава са достъпни само за богатите, но неговите коли могат да си позволят и

обикновените хора, Конвейрната система, която Форд прилага за масовото производство на автомобили, вече е използвана от Едисън при обогатяването на руда. Тя води до намаляване на разходите за производство и автомобилът .Форд-Т· става хит по цял свят. ФОРД описва приятеля си Едисън като ·наЙ-добрият учен и най-лошият индустриалец в CBeтa~ През

1919 г, той открива музея във

възстановения институт в Менло Парк, където е построен влак в чест на SО-годишнината от изобретяването на лампата с нажежаема жичка. за него Едисън казва:·Нямамдуми да изразя своята благодарност КЪМ Хенри Форд. НО ако трябва да го направя, бих казал, че в най-добрия, в най-великия, в най-пълния смисъл на тази дума

-

той е мой приятел~


Томас Едисън

--!Н-Ткм

--11&!1i7-191&)

~oDi1otPQМtlI

~~~AI

~ _ .

~-fn4*OI"_

.... -~--­ ~J(bQoa-Т~EJкtnc). _.~

Тowм6I'

---

Aмr""""",,rot'IollDOdo

8'Ooj)II)'~1UEдмcvt.

ТoOi,qou~_M

~. ~оо-н.ч..u·

{Princip.I).

• ЛИЧIЮCТМТi!' OI~ КClp@T, QI п~дста~ни,тази гл,s;t

--........

Ytoet_lltot-. oooirrol!poиtIlAнr-.

-""""-'-

--~ -..--' ~

Приятелство на духа, което дава насоките за развитието на научната мисъл в Япония Инаэо Нито6е (1862-1933)

-,

~

....-

Едисън изпитва голям интерес към японската философия и култура, а така също поддържа КQнтaктм еХидео Ногичи и Еичи Шибусава. Това става, след като прочита книгата ·Буwидо· на Инэю Нитобе, IlОЯТО n<rКЪCHQ се превръща в негова настолна книга.

Когато Нитобе е на пет ГОДИНИ, в Япония започва ерата на ново управление, наречена Меиджи. Тук намират широко разпространение американски и европейски технологии и страната бързо израства в една модерна

нация. Нито6е, който се насочва КЪМ образованието, се 3аписва в университета в Сапоро, а след това (надежда да се превърне в ·МОСТ през Пасифика~ решава да :Jaмине 3а Америка. Той учи и в Германия и ТОЧНО тук осъзнава

разделението МеждУ Изтока и Запада. Веднъж в писмо до него преподавателятму по право, белгиецьт Лавелие, му задава въпроса: "Какви са основите на морала в Япония?~ Моралът на обществения и религиозния живот се отличава от този на Запада. И тъй като мнозинството от населението са атеиаи, странно е, че имат висок морал и са честни и работливи по характер. През

1900 г.. докато

е във ваканция в Америка, Нитобе написва на английски оповора си до Лавелие. Този оповор е "Бушидо"

-

подчертано

независим начин на мислене, подобен на неоконфуцианството и философията Дзен. Системата Бушидо приема добродетели, като висока нравственост, смелост, щедрост, честност, лоялност и самоконтрол. Неговият труд. сравняван със Стария Завет и произведенията на Шекспир, е любима книга на президента Теодор Рузвелт и става бестселър, превеждан на много езици. Едисън е привърженик на скромноспа и на

пуритаНСКИR начин на живот и когато прочита NБушидо~ е дълбоко впечатлен от уравновесеността и че<тността на японеца. Когато Нитобе посещава Америка, Едисон го посреща изключително топло. Вече на преклонна възраст изобретателят отбелязва: "Развитието на духа е

необходимо за живота в бъдещото общество на технологиите~ Ще бъде вярно, ако признаем, че тази мисъл е резултат от добрите му чувства към "Буwидо~

По-късно Нито6е става новатор в международен план, работейки не само в Обединените нации, но така също и като професор, агроном и журналист, оставяйки огромен оmечаrък върху облика на съвременна Япония.


I

Съвременници Авторът на научна фантастика, който запленява

"електрическия вълшебник" Жул Верн През

1888 г.

(1828-1905)

41-годишният Едисън започва да пише научнофантастичния роман "Томас в страната на чудесата~ НО е твърде зает с бизнеса

см с желязна руда, за да е 8 състояние да го завърши. Неговите бележки съдържат предположението, че мощните движения на земната кора предизвикват земетресения и глобално затопляне, водещо до потъването на по-голямата част ОТ сушата под водата. Това е история за една ПО-ВИСОКО развита цивилизация, когато човешката раса е развила (воите духовни способности и е в състояние да живее под водата. Едисън обича да пише научна фантастика и ако рентгеновите лъчи, КОИТО той изследва по това време, имат приложение в практиката, той вероятно 6и ги използвал като оръжие срещу извънземни нашественици. Неговият любим писател е~бащата на научната фантастика- - Жул Верн. Жул Берн е роден в семейство на потомствени юристи в пристанищния град Нант през

1828 г.

и от ранна възраст

мечтае да предприеме презокеанско пътешествие до непознати земи. След получаването на дипломата си за юрист в

университета, вместо да продължи семейната традиция, той се стреми да стане писател. Първите му пиеси и романи обаче остават неизвестни. НО когато е на З4 години, съдбата му на писатеп се променя към по-добро. Той се запозна· ва с големия издател Хетзел, който му помага да издаде~Пет седмици с балон~. Романът става бестселър, а авто­ рът му

-

един от световноизвестните писатели. Този успех е последван от превърналите се в класика "от

Земята до Луната~ "Двадесет хиляди левги под водата" и ·Пътешествие около света за осемдесет дни~ Той пише средно по два научнофантастични романа на година, оставяйки ни общо

80 свои

произведе­

ния. Както и при Едисън, мнозина смятат, че в по-късните си творби Верн прекалено много фокусира своето внимание върху опасността от развитието на науката. Без научната фантастика на Берн не би се развило толкова бързо космическото инженерство, да не говорим за огромното влияние, което той оказва върху учените по онова време.

Господарят на електроенергията, който

надминава великия изобретател Никола Тесла През

1915 г.

(1857-1943)

в списъка на номинираните за Нобелова награда по физика е включено името на още един мъж. Това

е Никола Тесла, ию6ретателRТ на променливотокавия асинхронен (индукционен) двигател и на електрическата мрежа, което е причината да бъде наречен·бащата на променливия TOK~ Той е електроинженер, който прави епохални оn<ри­ тия и изследва високочестотните вълни, поставяйки основите на безжичните комуникации и радиото.

Тесла е роден през

1857 г.

в Смилян, бивша Югославия (тогава в рамките на Двстро-Унгарската империя). Баща му е

свещениl(, а майка му е изключително интелигентна жена и още от ранна възраст той е наричан "детето чудо: тъй като едва на пет години пр::::и първото си изобретение

-

водно колело. През

1882 Г.,

когато работи в телеграфна станция в

Будапеща, той открива принципа на генериране на електричен ток чрез мотор, който се върти в електрично пале (това е електромоторът), за което никой дотогава не се досеща. Заминава за Париж. за да изпробва новата си идея. Там е забеля­ зан от сътрудника на Едисън, инженера Чарлз бачелър, който I<3зва, че Тесла има~способности, сравними с тези на Едисън·, и през

1884 г. младежът

отива да

работи в Америка I<3то асистент на Едщън. "Кралят на изобретенията· а забелязва техническите умения на Тесла, но му дава прозвището·Парижанина: тъй като не харесва привържениците на твърдата логика. ПО това време се водят спорове дали постояннотоковите или промеливотоковите etleКТрични системи

са по-добри. Младият учен, който предrючита по-ефеtm1вна проводникова система, е ВЪ8l1ечен в спор с Едисън. Едисън от своя страна хвърля огромни уси­ лия в проучването на постоянните токове и Тесла в крайна сметка решава да си подаде оставката. Две години rю-къснотой прави променливия ток реалност,

като създава система, в която могат да бъдат избирани хиляди различни степени на постоянен ТОI(, и попучава патент от компанията"Уестингха~ Тази систе­ ма поставя начало на "електрическата война" между привържениците на променливия и постоянния ТОI<. Това е един недостоен спор, в който непрекъснато се разменят обвинения за опасността и от двете системи, като се дават примери за наранени от електричество животни. Все пак Тесла побеждава Едисън, когато именно неговата /.истема е избрана на Чикагското световно изложение за Ниагарската водноелектрическа централа.

Една забележка на Тесла за Едисън разкрива съществуването на огромно съперничество между двамата велики: "Няма съмнение, че Едисън заслужа­ ва повече от дузина Нобелови награди, но моите открития заслужават всички Нобелови награди за хиляди години напред~ Гордостта на двамата изобре­ татели довежда до там, че нито единият от тях не признава заслугите на другия и в крайна сметка Нобеловата награда е присъдена на друг учен.


Томас Едисън Вечният съперник на Едисън в изобретенията Александър Греъм Бел

(1847-1922)

Александър Греъм бел е първият човек, чието име се споменава, когато се говори за телефона навсякъде по света. На

10 март 1876 г.

Бел казва на асистента си, КОЙТО вдига телефона в съседната стая: "Уотсън, имам

работа. Може ли да дойдеш ТYK?~ Това е първият в света телефонен разговор. Бел ВСЪЩНОСТ е разлял сярна киселина ОТ лабораторната маса върху панталоните си.

Човекът, известен с това, че побеждава Едисън при изобретяването на телефона, е роден в Шотландия през

1847

г. Когато е на

24

ГОДИНИ, той се преуморява от учене, разболява се и заминава на двугодишна

ваканция в Канада. След това се премества в Америка и през

1872 г. става преподавател по физиология на

говора в Бостънския университет. В тази област на науката работят и неговите баща и дядо. Докато разработва устройство, което да помага на хората с проблеми в слуха да чуват звуците, той се опитва да разбере дали звукът може да се предава чрез сигнали, което пък ускорява работата му върху телефона. На световното изложение във Филаделфия през 1В76 г. телефонът на Бел е представен на изложба на играчки и е обявен за абсолютно безполезен от журналистите. Но кралят на Бразилия Педро

11

изказва

своето възхищение и телефонът е преместен в специалния ъгъл на изобретателите. Тук той е поставен до мултиплексния телеграф на Едисън и длъжностните лица дори трябва да го помолят: "Бихте ли направили малко повече място?", Това може би е причината по-късно Едисън непрекъснато да прави подобрения на изобретенията на Бел. През 1В77 г. изобретателят на телефона създава своята.Бел Телефон Къмпани"с цел да доразвие своето устройство. След като е пусната

първата телефонна линия между Бостън и Провидънс през

1881 Г., телефонната мрежа бързо се разпространява по целия свят. Но Бел не

прекъсва усилията си да помогне на трудночуващите хора, въпреки успеха на своя телефон. Междувременно една от неговите студентки, дн Съливан, е гувернантката на Хелън Келър.

Президентът, който е очарован от технологичната революция Хърбърт Хувър През

1929

(1874-1964)

г. току-що избраният американски президент Хърбърт Хувър посещава събитието по uтyчай 50-годишнината от изобретяването

на лампата с нажежаема жичка. Той пристига в.Смит Крийк Стейшън~ възстановен както е в младежките години на Едисън, където е посрещнат от семействата Едисън и Форд. а така също и от едно младо момче, което носи кошница с вестници. Едисън предлага: ·Иска ли ня,юй ябълки, сладкиши, сандвичи или вестник?"и ги подава на Хувър. Това е един странен спектакъл, който предизвиква дълбоко вълнение сред присъстващите.

Още веднъж се осъществява американската мечта за момчето, превърнало се от продавач на вестници във влака в личност, КЪМ която е насочено вниманието на репортери от цял свят.

Хувър е роден в Охайо през в Станфордския

1874 г.

и на

15 години

остава сирак. По това време се записва да учи минно дело

университет. Той наблюдава развитието на индустрията отблизо като миньор, а след това има

успешна кариера като инспектор, за да стане по-късно и индустриалец. През

1917 г. влиза

в политиката, а през

1928

г. е избран за 31-ия президент на САЩ като представител на републиканската партия. Хувър има подкрепата на съпругата на Едисън Мина и е поканен на тържеството по случай 50-годишнината от създаването на Едисъновата лампа, на което прочита приветствие.

·Голяма чест е за президента на Съединените щати да бъде тук и да изрази цялото уважение към най-великия американец.

Г~H Едисън извади дмерика от тъмнината

и направи страната

ни известна

по цял свят. Всеки

американец е в дълг пред Heгo~

Едисън отговаря с думите: "Удоволствие е за мен да се радвам на всеобщо уважение за работата си като учен. Никога не съм усещал любовта на американския народ. както ceгa~

По-късно политиката на Хувър да се справи с депресията се оказва неуспешна. Приемането на закона за забрана на алкохапа, който не се съобразява с нарасналата заетост и приходите от данъците, довежда до шумен провал на следващите избори през

1932 Г., когато

президент става Франклин Рузвелт. По-късно, по време на управлението на

президента Труман, Хувър е председател на комисията за реформи в администрацията.


Вълшебството, формирало облика на бъдещето ПО.lllТlIката притежава силата да променя обществото, както й харесва. Но Iша нещо, което остава извън нейното влияние. Това нещо са "изобретенията". ~ lаШlIните и инструментите, които се произвеждат, променят ЖlIвота 11 културата

на народите.

Способностите на Томас Едисън раждат цивилизования ХХ в., отваряйки вратата към бъдещето. Днес, през ХХ! в., все още усещаме неговото влияние.

НеllреХОДllзта Сllла на "OTt\:pllТlleTO"

П

РЕЗ 1978

r.

(митсьновият институт в Америка

стартира национален проект към Службата за

националните паркове. Той е наречен ·Проект за архива на едИСЪН· и з

400 бележки върху негови

идеи, които NКралят на изобретенията е

сложил

някъде,

съхранени за

са

подредени

N

просто

внимателно

и

бъдещето. Те хвърлят светлина

върху създаването и развитието на американската електроинженерна

HaYlla.

която

продължава

и в

бъдеще да доказва своето значение.

npoelffi'lTe му,

"'(Т"t!ДJРfЪТ.lъ~денотЕАIoКbН.)аПpt'НDC НilnOCТOЯННОТOllOll<ltl'lектроенерГИА,3ilменя

06щonр~тИII преди TOВ<I ClilНДilPT);J преlЮC ШI променпИIlOТокова електроенepIWI f1OI)Ми

~ИЯ JiI бeюn.к!ЮtТ.В ~W"А"И Н@«)8IotRТ C1'ioНAo1pт се ЮnOn3s.11 м "ренос..а etIeI(f.,....ecтaoс 8оК0II080IfIО8ОШоnpeJЦ'НМIe~ roлeмм

p.l3Cf(Wt. . .

изоставени за

които

десетилетия, получават ново

начало. Стига се дотам, че дори и сега, през

XXI

В., броят на произведените изделия, свързани с изобретенията и патентите на Едисън, е равен на

10 процента от брутния национален ПРОДУКТ на САЩ. Осветление,

музикална

и телевизионна

апа­

ратура, телефон и комуникации, печатарска и копирна техника, използване на железобетон 8 строителството

ПОЧТИ половин столетие след смъртта му сла· вата на Едисън е възродена и

са

- всичко това не би се развило ДО

такава степен в наши дни, ако я нямаше изобрета­ телната мисъл на Едисън.


-

Томас Едисън

"Най-голямата ни слабост е в това, че се предаваме. Най-сигурният път към успеха е винаги да опитваш

отново:'

Предшественикът на най-голямата електри­ ческа компания 6 света е .Едисън Дженерап

Електрик~ започнала като.Едисън Електрик Лайт ьмnaни·през1877 г.

Основателят на автомобилната империя Хенри РА които преди това е един от служителите на

Едисън. казва за него: "Той е най-добрият изо­

бретател и най-лошият индустриалец~ От което пич .., че според него на Едисън му липсват упра­ вленчески качества. Той основава МНОГО компа­

нии и фабрики при всяко (вое изобретение и за известно време остава техен корпоративен соб­ ственик,. НО в крайна сметка е ограбен от съдруж­ ниците СИ в конгломерата .Едисън Дженерап

Електрик·

(EGE).

и макар че името му ПО-КЪСНО

не фо1гурира в това на фирмата, неговите изо6ре­ тенlo1Я и патенти продължават да допринасят за разв.пието на индустрията.

ШI


Изкпючитепио впияиие

Раждането на Холивуд само

им остава нищо друго, освен да правят ·3абавни

му производства,

филми, които да се продават" на публиката, която

но достига огромни размери, давайки живот на

ги подкрепя. Това помага на Фокс да постигне

много нови индустрии. По времето, когато е 10130·

победа, а тази част на Калифорния, която те изби­

6ретен прототипът

рат, се превръща в център на филмовото произ­

Влиянието

на Едисън не се ограничава

с близките ДО изобретенията

на киното

- ·кинеТQCкапът':

Джордж Ийстмън е помолен да създаде филм. В

водство и е наречена Холивуд. Като цяло Едисън

резултат на неговия ОПИТ се появява .ИЙстмън

оказва както положително,

Кодак Къмпани': КОЯТО става ПО-КЪСНО най-голе­

тивно влияние върху зараждащата

мият производител на филми в света.

индустрия в Америка.

така и донякъде нега­

се филмова

Докато прави филма за .ИЙстмънт~ Едисън (нима много кадри В своето .Блек Мария Студио Уест ОРИНДЖ~ КОИ10 после са показвани на неговия

кинетоскоп .•Тръстът" - компанията, КОЯТО държи

ЗадълБОЧСlII1 връзк" С Япония в Изследователския институт .Менло Парк· в

илмавия патент, предоставящ на Едисън всички

Уест Ориндж се събират много от наи-добрите

права, по това време е монополист ВЪВ филмовото

инженери от цял свят. Сред тях са и двама япон­

ПРОИЗВОДСТВО, НО мнозина я игнорират, правейки

ски специалисти. В началото на епохата Меиджи

филми тайно. Уилям Фокс

много младежи от Япония отиват на 3апад, с цел

и неговата група от неза­

да открият пътища 3а модернизиране на родната

на

им икономика.Те правят това както по свое усмо­

филми, 3а които е по­

трение, така и по поръчка на правителството.Като

трудно да си намерят

лидер в електрическатапромиш­

работа на Източното

леност, компанията на Едисън е

крайбрежие, се пре­

една от

местват

колективно

се насочват. Кунихико Ивадаре

висими

създатели

първите, към

на Западното. Говори

работи в .Едисън Машийн Уъркс Къмпани: преди да

там те имат проблеми

в Япония и да основе .Нипон

телния

капитал,

който гат,

с

разпола­ на

тях

не

-Q.

Г~ьмШ.ДмесКМJi:NЦenда

осиryРИOttRaИН~IЦIUI.

които те

се обаче, че дори и с Едисън. С незначи-

.. "т&т - 'enetЮмуникацисжet! rмГolмт,p~o,An~кcaНAъ.p

се

върне

ЕлектрикКъмnaни·(NЕС)в Осака.

Ичисуке Фуджиока

работи в

..Едисън Лайтинг Къмпани" преди основаването на"джапан Едисън

~ ХОлиllyд"':",,' фмnмoe режисьор CТМ8Ъt1 Сnиnбьpr, MJeeCТeН с enoxaлИИ'~ СИ nродукцим l<aro"Еот: м ·Дмуркик Npк': при О1'&!оnIl38аЖ!'оnрезl99S f.МiI 10000ro,цИWНИll106иneМ ~ кино,о,ом

.. Cntд и)о6ре'"8аЖ!10~ tne'КfрмческаQIIIIМI1II H~HilQ У'Ю'реОО t4ef1~'OC!!p<lJWиpflU.Ene!<тpoнни,!! 6мn6opдoвeста8аТ нeo,_МiI ЧIIC'I О, КilШИII ЖИIЮl",

l<aЗ8а: ·"ко Ж! беше Едисък..II] ItIIМaWl! ~ съм тук. MllroдIJpl!'Нмe на

съобщавайкини новинм м Зd6ilВJUl8аИКМнм. Ж!:NВIКММООТ

НoI!'fОil3МОГо1ДilВъ.pwilс8OЯТit!»ООQ:

Т063 къ,II!! се Н(lМИр3мt'.


-

Томас Едисън огромното разнообразие от потребителска електроника на пазарите по целия свят не би съществувало. Старателният младеж с голяма мечта

-

младият Хенри Форд

-

работи в компа·

нията на Едисън, получава подкрепата му и може би дори научава някои неща

от него. При все това и двамата вярват, че трябва да създадат продукт, който да може да е общодостъпен. Това води Форд до концепцията за конвейрната лента за масово производство, което му дава възможност да намали цената на про·

извежданите автомобили. Едисън обаче вече използва конвейрни машини в мините си за желязна руда още от • ~(М.QI<oJtO~n.~плeфotoo(p8IIlt()пpl<llOЖeН.ме. се

..

P.Ii'IAI м 1III06м.....-т ~ В ,Q()tlыletlие към fJ)oJAИциокн"'е

T~тoo/I~M~;lNH""".o6мcттaн;J6e_It()IO

1879 г.

Едисън винаги заявява, че е станал у<пешен изобретател, понеже не е полу­ чил общоприетото училищно образование, но в последните години на живота си той основава ·Стмпендията Едисън~ даваща възможност за четмригодиwно

~"'~"I<МIКnNiiI\М8I'Ipмil'nOCOlЦlн;J ~

университетско обучение на най-добрите випускници от гимназиите в Америка. Въпросите за оценка са забележителни, от типа на: ~Koe от следните сте най­

Къмnaни· (сегашната "дженерал Електрик-), също

развиваща се бързо в Япония. През

1886

г. пър­

склонни да пожертвате, за да постигнете успех: щастието, комфортния живот, репутацията, гордоспа, Че<ТТа, парите, лю60вта~; ~Koгa е приемливо да се

вата печатница в Япония въвежда неговото поето­

излъже?-; ·Когато преценявате живота си на смъртния си одър, кое би ви доне­

АННОfока8а оборудване, а през

г. те доста­

сло удовлетворение?~ "Независимостта~ и "съсредоточеността на съзнанието- са

вят на първата японска компания за електричеки

безусловни необходимости в живота на самия Едисън и той търси млади канди­

транспортни

дати със същите качества.

средства

1895

електромотори,

I<ОИ10

са

за тролей­

Едисънавият двадесетм век носи на хората повече благосъстояние и проспе­

бусен транcnорт 8 Азия. През 1902 Г. те доста­

ритет, от който и да е друг пер,юD; в "''''налото. Едисън вярва, че въпреки разви­

ВЯТ 5()..-килаваТQВИ

тмето да причинява бедствия чрез воините, той е в състояние да създаде неща,

използвани

в най-голямата

система

генератори на компанията за

производство на електроенергия. ТОКИО Електрик

които винаги да носят само полза за МНОЗIIIНСТВОТО ОТ хората И никога не би

Лайт Къмпани-{предwественик на. ТОКИО ЕлеКТРИII:

създал някакво оръжие. Ако се сле.:ва тази линия на поведение и в бъдеще, то

Пауер Къмпани1. През

може би

1923

г. първата в Япония

система за улично осветление 8 Нагоя предиз­

виква През

всеобхватна

1960

електрическа

революция.

Г., след войната, е основан KOHГflOMe­

ратът ..дженераn Електрик Джапан~ чиято дейност

обхваща сфери като ядрената енергетика, финан­ сите и животозастраховането. Без гения на Едисън

XXI

в. ще е по-щастлl'IВ.


12 Едисън  

12 Томас Едисън