Page 1


C.AMM'IMOMJ~"Mt ИЗДАТЕЛСКА КОМЛАНI'IЯ:Де АГОСП1НИ ХЕ1\АС оод 10е дGOSТlNl

HEU..AS SRL.)

арАНА НА пPOtUXOд; Гьрция ИЗД.А.ТЕЛ:ГIeтpocIlмl<..стос

ИКОНОМо1ЧЕСХИ Ло'РЕКТОР: Фоrж: Фоrмy МЕНИДЖЪР НА PE.QAК1"YPAНE И ПЮИЗ8ОдСТВО:

8иpдll<>l"'''''''утру6ас AДPEC:8yItlll'М('tliOC44-46.1667)Aтмнa

(VUI~44-46.

166]) AthemJ

МЕНИДЖЪР МAJ'Iiif">"'"iГ М>uwoiOC K)'Ц)'IIOC МЕНИДЖЪР НА МUAНo1fТO: tvoпll(oplеи ПРОИ380дCПIEН I'.OOP.:;..оЧА.Т()Р-

Чарлз Дарвин

брой

11

I\iopanИШIllyr.-..:nМEНI1д)I(bP диeтJ'Io$)'.... е- ЕР

МfHI1д)I(bPI1OI'14Cr'"

ВЪВЕДЕНИЕ

4

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

60),1

""OIlEPAI.JИи

Д-tPМC~ КООРДИНАТОР 11OI'К11'I'tA 0'1 OI1EPAЦИИ: ""'OМiOC ЛIoмиc

Факти и митове за еволюцията, срещу които се изправя най­

СПЕUИAJ"t«~!А5Ъt,ГAPCJ(ИEJИК: ГИГА джордж

EOOJ CiOIGA GEOAGE Е<ЮОJ

РЕДАКЦИЯ И КOPEow.t; "-оа ~tIO'ON ПЕЧАТИ ГIO.QВЪP3ВAI-'.E

великият учен в обласпа на естествознанието

t\ADf.....-Е'ЮS S.A.

ДИРЕКТОР НА ГlE'iAТho'.ЦA~A..

Изявен интере<: към естествените науки

""""" КОТОПУЛОС

ВНОСИТЕЛ: Атмц МtOAIIJI Б

оод

Пред прага на естествознанието Едно пътуване, което променя живота завинаги Мрежа от интелектуални връзки

Съдбоносното писмо

''''ММ км:

Светът научава иаината

Це"'iI

Ul'IipholO Prn~ De Agm

Цe",aH,}ntopa..".6pc:Wt·I.so

Нова неизследвана земя

Цена на

20

..

8fOpMII6pooI М на К .......... ~дNщМ 6роеае:

!kltЧки,еКl;fOteu

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

Picturt! Llbr"ry

"'<1 6рое1И!1~ 3.50 па.

снropcкиnра8а.за6раненое

ВЪJПРОИ]8еж,данеТО.СЦ~.nредааанеТОИnИИ]OOnJаа­

нето на матерш~( tЪP"~ цел под ~Kaaтo м да е форма бе] писменото cы"ocж" на pu.llI'fOpa.

Откриването на Теорията за еволюцията, което отделя науката ОТ религията

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

B ....,~J1''' IЦI'(>."I,.,-.

Мъдростта на великия учен

~'T~'"

...

ц.-

28

~,

,.

~

(~",-".~"

I()J

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ

....

• " " '"

,...

>'~~.

..... "

,

."

Изучаванетона еволюцията навли3а в забранени граници за 8ilшето no-до6роo6cny*8ёIкeТbjXeтe К3Дi1HIoIeTO 8Имаrм в един и С1>Щ n.proeclO'l обект И увЕ!Д()МЯ8dИтt продавача 1.1 ...амерението см да закупите евектуалtЮ и C1IeДNщкте 6роеее.

за IЮlкаК8а иttфopмaЦНА, спраеIЩ замяна ка eк3eМrtmIpМ ММ noрьчки на предиwни броеве. noтърсете ни ка телефон (02 489

9s 53) ми нн мзпратете e-mail на адрес infQ\ideagostlni.bg 15:00 '"

3.IAJ~nO-доброоСоу>l\8itot,I'I09_текeICМ6р;м нanopeдмumlOТ~.n.QfЪPl'l*)QllI1'М'ТlI~

1'IpCIIIIМIЧI),)~OIAI~UIe,QNЩМ"~'

Oбcnужваtte на миемтм: понеделНИК - nen.к, I QOO -

:J. AI

пOJtYЧМТ1! СУаI* 6рнм по nour.aп. nЪP80 се ~ ... тем+он (021489

'МА K~ П~ мео6ходмuп

CYJIN по aитu:

9S 53.

I1Jд,aтe"'''OIJaf1a''np;t80ТOдa~peAilнaкw_ ка nopeдмц.ата. както м nP.!8OТO кaмJ60pнa ~1" коитоЩ('сеnpellCТ<l8Jl1.

А+5аМ_

IВAH: ВG39CK8A 98981001071850

81(: (RBAВGSF Кпр Да.рит ЕООД Прм ROII,..auмe М8 старм брмн по -VPНP ипмщ.метоСТаА • МOIIeМ11I M8nOllJ'ЦIUМТO.

Постете сайта на Де Агоетини

www.dеаgоstIПI.Ьg


Въведение

Чарлз Дарвин Какъв живот води Дарвин?

ш

S I

Д

АЛИ ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА СА СЪТВОРЕНИ ОТ БОЖЕСТ­

ВЕНА СИЛА И ОСТАВАТ ЗАВИНАГИ НЕПРОМЕНЕНИ?

Роден в Англия през

XIX

в., когато страната е в разцвета

на своето капиталистическо

Гърция.

Пътувайки на кораба "Бийгъл", Дарвин прави петгодишно

с::[

различават

на

хипотезата

за еволюцията.

~

со

след индустриалната

полемика, датираща от времената на философите в Древна

околосветско

со

развитие

революция, Чарлз Дарвин слага край на тази продължителна

ш ш

ИЛИ

напротив, видовете постепенно еволюират във времето?

Галапагос,

пътешествие

където забелязва, отделните

със

спирка

на

островите

че животинските

острови,

което

Впоследствие

своя труд ..произход на видовете"

го

видове се довежда

той

до

публикува

- спорна книга, която с

помощта на научни методи и доказателства оборва идеята, че всички видове са създадени от божествена сила и се превръща

в най-великото откритие след откритието от

Нютон за гравитацията.


Чарлз Дарвин

1:.11

1753 1768 1809

11111

I I I

..

Създава се британският музей.

Първата експедиция на Кук в ЮЖНОТО полукълбо. Ражда се Дарвин.

Ламарк пу6ликува"Зоологическа философия",

1818 1825 1828 1830 1831 1833 1835 1836 1837 1839

I I I I I I I I I I

Дарвин заминава за пансиона на д-р Бътлър.

Дарвин учи медицина в Единбъргския университет. Дарвин постъпва 8 катедрата ПО религия към Кеймбриджкия университет. Лайъл публикува .ОСновни принципи на геолоrията~ Дарвин отпътува на кораба "Бийгъл-: Дарвин оn<рива праисторически изкопаеми по бреговете на Аржентина. Дарвин пристига на островите Галапагос. Завръщане в Англия. Дарвин започва своите изследвания върху еволюцията на видовете.

Брак с Ема. Публикуване на ... Дневник на търсенията~

1842

Дарвин се премества в Кент.

1844

Дарвин започва да пише своята Теория за еволюцията.

1856

Дарвин започва да работи върху .Произход на видовете~

1858

Откритията на Дарвин и Уолъс стават известни на обществото.

1859

Публикува се "Произход на видовете~

1860

Полемика относно"Произход на видовете~

1861

Откриване на древни вкаменелОСП1 8 Германия.

1862

Дарвин публикува своя труд за насекомите и орхидеите.

1865

Мендел обявява публично своите резултати върху наследствеността.

1867

Маркс публикува своето произведение"Капиталът":

1871

Дарвин публикува "Произход на човека и половият подбор~

1881

Дарвин публикува ·Образуване на почвата от дейността на земните червеи".

1882

Дарвин умира в Даун.

1953

Откриване на двойната спирала на ДНК.

1973

Споразумението от 8ашинпон.

1996

Ражда се клонираната овца Доли.

2000

Приемане на правилата за биозащита.

2003

Завършване на проекта за човешкия геном.


-

~

-~

-

------

~

Живот и дейност

Факти и митове за еволюцията, срещу които се изправя най­

великият учен в областта на естествознанието Оше като .JeTe Дарвин обича да иаблюдава животните във водата и гората. ето зашо по-късно, в университета,

се захваща с изучаването

на естествените науки. Той е привлечен от света, създаден от невероятната майка природа и открива начеиките му, докато пътува

по моретата иа кораб. Дали човек е иаистина създаден от Бог или

...?

Човекът. който дава отговор на този въпрос, е Чарлз Дарвин. Как се ражда неговото произведение "Произход на видовете", което отделя

естествените науки от религията? За да открием отговора на този въпрос, нека проследим стъпките на този велик учен.

Изявен интерес към естествените науки

.. д.1PВ~tI (омяво) wедtlОСnCНО/1ЯМil",

си сестра Катрии. смята

ПрогреСIIВНОТО МIIСЛСIIС в заможно

ce... e~""'Mнoroд06pм

cel\1eiicTBO

В

I~ИIoЮOТнoweнияс НОеЯ.

СРЕДАТА НА XVIlI В .. когато Англия бавно

естествените изследвания и има значителен

разширява

нос към британската култура, макар и от мал\IGtЯ

имперското

си господство,

в град

Шрюсбъри в Уелс живее известен пекар, на име Еразъм Дарвин. В определен момент в своя труд.

npwt-

град ШРlOCбъри. Чарлз Дарвин се ражда на

12

февруари

1809 г..

...Wpo;6"bpм,cpeд.Jn'"

озаглавен .Зоономия, или законите на органич­

седем години след смъртта на свая дядо Еразъм..

XlХ

ния ЖИВОТ: той казва, че .всички живи форми,

Той има брат и две сестри. Баща му Робърт е извес­

МIJIWt~npe3l1ООПо

тен лекар в ШРlOCбъри, noдо6но на ДRIlO му.

~..

които някога са обитавали моретата, постепенно еволюират до видовете, които познаваме ДH~ Това е едно изследване, върху каето силно влия­

ние оказва френският натуралист Жорж Бюфон. от друга страна, той създава Луна рното общество

-

група, която иска да насочи вниманието върху

Майка му tузана произхожм:- oт-c~

Уеджуд. изв~~_като_lljюизво~телl4 ~a-~-:­ мични изделИf" Семейство Уе~-са:КаЛ~

ли6ера:nи;-ко~то- проявяват И3К!1~ителett ~.нт;pee ~YKa. та·и п~т робствоtO. ~-

----..

t

':

.~

.. дараим __ , '0»1

petUlCe8\>Pl'l./1IO

~"'OIГОАиш.

~КOnfOеnpмn,~

1"~-


-----------------------------------------Чарлз Дарвин Библuoтекана спомените СЕМЕЙСТВО УЕДЖУД И БОРБАТА СРЕЩУ РОБСТВОТО Джосая Уеджуд

I

е бащата на 6ритан­

cl<aтa l<eрамична индустрмя. да

произвежда

мични

изделия

8

в

огромни

американсl<ЮfТ президент ЕИбракам лин­

състояние

висококачествени

кълн

-

човекьт, КОЙТО официално пре­

махва ро6стеото В САщ в KpaII на Граж­

кера­

данската воМна.

количества,

той е един от mюнep~ ка индустриал­ ната революция. Хората дори го нари­

чат бащата на британската l<epaмика. Той обаче има и други и~и. Уеджуд е яростен ПРОТ1'lвник на робството. Пре]

1786

г. той каJ8a:.Аз съм ЧО8еI(, а човеш­

ките същества са семейство, нали?" и негодува

среЩУ

продължаващата

и

тoraвa търговКА С роби, осъществявана МеЖДУ Америка и АФРИI<iI. Уеджуд стига дотам, че прави медал, с!<ОКто да кагради човека, КОЙТО nonaга най-много усилия да

премахне робството. Много по-кьсно, когато Дарвин се

... ~A'lдоroн.д.lрв.ин,IIOМ'ОI':

намира на корабаwбийГЫl",той има горещ

'ООИО\,о.о.o6ptINФpeнcк.Jт~

спор с кашпан Робърт Фицрой отмосно

IoICnOДeJUlСКllНOn~НИ

въпроса с робството, панеже като дете Дарвин често гостува

8

... У@АЖУдlимаТpIoWo)О1НII.Джон,НIIЙ·

имението на

roneМИlltи~tI'll(,8ОдиекстP/lNг.lН~

семеюво Уеджуд и е въ]питан в среда,

,,"0"0..1 "'-С за \l3ЛОЦСIllIOСТ по отношенltе Н3 бащата

ЖИ80t,ИYlЬ11нet1СУ,Q080nCТ8ЮI.д<ЖllrоНIIЙ·

която отхвърля идеята за робство. Следва

маЛIIм/пТOМIICсеОТДIIN ИII НII~tll. ТОМ ~II""

да се отбележи също така, че Дарвин е

С--е;: oq,pттa на майка си малкият Чарлз, който

Дi!0Ct1l8исемеitноtOН/IC1I('де:тIlOИil.,-ормяси СИИ Джосilll. кoittO ЛЬр8СЖ_1IttO не е ДОllOllеи

роден на същата дата, на IIОЯТО е роден и

OТTOII<IPtI.UtH!tt.

е само...а 8 ГОДИНИ, е обучаван в дома СИ ОТ по-го­ ~

or сестра Керълайн, от чието енергично и

C1pOI'"O ~дaвaHe се ужасява. h.l 1 "':.'l.1Jна възраст е изпратен на

литературата, Чарлз npoRBRвa интерес към екс­

в пансиона

СамJQЪЛ Бътлър, намиращ се на

дома

1.5 км ОТ

о ДЯДО му, така и баща му посещават

периментите на Еразъм и дори прочита няколко

книги по ХИМИR. Двамата обичат да забъркват различни химични субстанции и да наблюдават

преди да станат известни лекари,

резултатите от това. В по-зряла възраст Дарвин

ОТ тях Чарлз получава задоволи­

отбелязва, че ~тези химични експерименти са от

което

и

ГОЛRма полза: но тогава, в юношеските му години,

C~ да смятат, че интелектуалните му спо­

д'р Бътлър го съветва да не си губи времето с без­

.. _е.

това

но 301 put".. тел

....

or.;.е--

.....

кара

и

преподавателите,

сoбt-м:w;-.. са оод средното ниво.

Осъзнавайки факта, че синът му няма полза от

той ~

cr .. -rrepecyвa от поемите на Омир, дреВ­

обучението си в пансиона на д-р Бътлър, Робърт

ната

:юс

Дарвин го изпраща в Единбъргския университет

О1Я или история, а по-скоро е привле­

чен ОТ естктвените науки, КОИТО не се преподават

в У"!"",'

.1арвин е завладян от книгата на нату­

рал..cra рия

1101

.. б.tonor Джилбърт

Уайт .Естествена исто­

Cenбъpн. В КОЯТО се описват миграциите

на бen~ Г"ЪC:JU4 към по-топли земи през зимата. Точно ~ !lарвин започва да наблюдава птици и )!I.ИВОnO",

росбъри и да води записки за сво­

8

ите нa6rI~.m_ Той отива също така и на МОРС:КИR бряг, за.:u събира насекоми и минерали. С пълно право

.е.аа се каже, че Дарвин изучава приро­

дата с пpeno~аватеnи самите растеНИR и животни.

Човеnт

големotЯf

NtY

ИТО най-добре разбира Чарлз, е по-

брат Еразъм, кръстен на дядо ИМ. за

разлика от Чарлз, този изключително умен млад мъж получава ВИСОки оценки по литература, изку­

ства и науки. Той е също така запален по химични експерименти.

макар и да не споделя страстта на

CBOR брат към

да изучава медицина. Тогава Чарлз е на

УеАЖУД lи ДААОТО 1111 Дilp8МH

ЕP/l3ЪМ се no_аат rюoц>a"

полезни глупости.

~ ':'08ёIДарвин не мрази учението. Просто

... женillil. КОIПО "),ЦИ ОТIIII80 ка Д~ptlИн, е иtf'08<Itil ""iI"K~ CY)ilH~.

16.

~tOси.ЛyН/lрноtO 06щкпо. CЫlpyr;1fll НII Дl!реии nРМН/lA1leЖИI\ЪМС~1IO

YeдlllYA. ill1O'ronJIМiITilCecтp;1l1111 ДIIp8HH - КIITPМн. също C~ 0М'bМ8iI

30iI _

н,) СЪЩОtО C-.1ктIlO.


--

Живот и дейност Пред прага на естествознанието Неусетно МlIнаващи ..111i1

СЛЕД кдто СТЛВА CТY:IEIfТ ПО МЕдIЩIlНА в

Жан Батист Ламарк.

Единбъргския университет, чарлз още веднъж се изправя

срещу

доса.аата

noжeние, че видовете се развиват с течение на

времето. В своя ТРУА озаглавен .3оолorическа

медицина

фиnocофия~ публикуван през

и акатомi'tЯ

на

леlЩИИ

са толкова

и

Ламарк е първият учен. който прави предло­

упражне­

ния. По-късно той ще си припомня как часовете по отегчителни,

че

1809 г.. той

пише,

че животните са еволюирали от наЙ-пpocn.1

му се доспива.

Впоследствие става и следната случка. ЕдИН ден,

до сложни организми в настоящето. Това кара

на операция, която се прави на

rюддръжниците на божественото сътворение

едно .сете. малкото става и излиза от стаята, изкри­

да заклеймят учения и нerовите ученици като

вено 07 болка, преди лекаритеда са приключили(

еретмци.

докато "pi'lcъcтвa

Заедно с д-р Грант, Дарвин събира раз­

~вeкt...lкята. В онези ДНИ не се използва упойка и л

!!apSo'IH

....ето

не може да понесе ужаса, изписан върху

на мачещото дете. След тази случка той

решава да скъса завинаги с медицината.

През втората година в университета Дарвин

лични

морски

раковини,

вайки,

и

видове,

ги

че черните

срещани

в

в

времето СИ в обсъждане на естествените науки със

хайвера на калкан.

верситет е известен

с програмата

си по морска

действителност

откри­

спори,

черупките

слира да посещава лекци ите и вместо това прекарва

свои колеги. По онова време Единбъргекият уни­

предимно

изучава,

на

често

мидите,

представляват

Плинийското общество оценява неговите

постижения,

а Дарвин

биология, ето защо Дарвин решава да събира раз­

скоро се превръща във водеща фигура в изучава­

лични видове морски животни и се присъединява

нето на естествените науки.

към Плинийското общество

-

чиито интереси стоят в областта на историята на природата. Това е мястото, където той научава за последните открития в естествените науки.

Като част от тази група, Дарвин в голяма сте­

ПроИJlИ!деНИЯfilМУСiI

Мечта за (-ОЛЯI\IО ПРIIКЛЮ(lеШIС Обезпокоен

прене6реГНilП1I1ЪВФр.1нция.

за своя син, който се отказва от

кариерата си на медик, за да се отдаде на страстта

си към естествените науки, Робърт

-

бащата на

пен е повлиян от д-р Робърт Едмънд Грант. Грант

Дарвин, препоръчва на сина си да стане свеще­

е последовател.!:!iJlt~

ник. По онова време много деца, произхождащи

натуралист и биолог

"'Л~~pttС·"'РWВilЖИ80'ilеи СIIJIПИ8НИЩе1"iI,ilПриЖИве

академична група,

..единбьргеКИFl'уииверси,етв КpilFlНilХIХв.ДilРВИНЮОCfilIlFl ЮУ"illlilнеroНllмедициНil иnocеЩil~lIetIциитепо

К'ЮИt1Иt1i1уКИ.


,

Чарпз Дарвин ~~ptoIA/UМIП )'I'1И&ерСМfе,пре)

1825 У.

Дсж.по И:JYЦa8а penмnm. J1ap8Мlolсе1<*llolМo)еаС1>ЩО JJIЦIС~Инаукм­

стрктта "" *1o!1IOQ му.

- ... ,,~.".!..I..!! ", v .~ •• .!n" , .(, J ~ ... • I ~ J ! .. , ,

:::'-=-~!E:~1::. и влиятелни семейства, опитват своя късмет като свещеници

Много

8

англиканската

църква.

01 тези свещеници са също така любители

натуралl4CТМ

-

нещо, което Робърт смята, че ще се

хареса на Чарлз. Бащата е абсолютно прав.

" .•.. \ I

~.

~'"

~

J,' •• '" : .. •

t • • •

'"'"КonI!tщИIПilМК_МI'IiI Д;Jре.ин, ТОЙ JilnOЧ8il д.i

По същото време Дарвин решава да изучава

111 Пpil .....

aOК.llТO I! още детl!. WPlQdiьри

област с много нови и интересни видове и започва

И ПРОДblUКil8ilЮ8iI аюе хоби.

да прави планове за пътуване до остров Тенерифе,

УНИIep<:МТI!ТiI.ВПOCJIeДНМТI!ГQI;IИНМ

Той не само разпитва за възможните кораби и

ОТ СIOЯ _еот o6мчi да piI~JI\дa НКl!комите JaeДtю СЪС СlOм

цената на такова пътешествие, но се захваща да

Подчинявайки се на желанието на своя баща,

i

'.! ~ .. ,

.'1 ,, ..

,., l' ".0 '" ..... • '

I

t! , • ,:t

приятеnи, които !leЧ1! СiI СТilНilnИ

учи испански език. За съжаление ппановете му не

ИJВестниyчetiИ I4IIИДenут",ти.

Чарлз се Mecrn 8 провинцията, за да стане свеще­

се осъщеСТВRват, но желанието му да предприеме

nilРЩlмеНТiI,каТОК",ЗВ(lСnl!,Qните

ни

а и ца има също така достатъчно време за изу­

подобно авантюристичнопътуване става известно

ДУМИ: 'Не смятам,. че животът е

чаване на естествените науки. Ето защо заминава

в университета, който по-късно ще му предостави

за Кей.юрotДЖКИЯ университет, където учи рели­

най-грандиознатавъзможност в неговия живот.

ПЫlноцetlенбе) колetЩИОНИрilнето НёlНёlсекQМИ."

ГИЯ и .o.pyrм предмети, имащи важност в религи­ озната

р

.. ера,

като

например

класическа

лите­

ратура и математика. Въпреки това не е в състоя­

H~ да nOТ1о4сне любовта си към природата и с агро­

~ючоваличност

t.'HO )'~08QЛствие посещава лекциите на д-р Джон

ДЖОН с. ХЕнелоу

Хеl1CЛO'J_ То.1 изучава също така различни научни

h1e

o.:~

след като прочита .Принципи

на астро­

НОМt4ЯТil· нал"сана от астронома и физик Джон

Личноспа, КОЯТО оказва най-силно

създаванетона произведениетому .Про­

решава, че иска да даде своя принос,

влияние върху живота на Дарвин, без

И1Ход на видовете: Хенuюy има все така

съмнение е професор Джон С. Хенслоу

силно влияние върху живота му. Дарвин

от Кеймбриджкияуниверситет, Той про­

често пише писма на Хенслоу

вежда множество семинари, посветени

открития, а Хенслоу споделя Ja тях пред

на естествените науки и дори органи­

университетскитеси колеги.Дарвин раз­

зира

бира за това в едно от писмата, които

XbPUe.n 14 кол

и малък да е той, към естествените науки,

о.,. съ-

..... о

така толкова много харесва произве­

дeH>4eТQ на неМСКИR ботаник и геолог Хумболдт

... Пъте~ecra-otЯ до новия континент'; че непрекъс­ нато

lfnlра uели пасажи от него на своите колеги,

тези,

кръжок всяка които

петъчна вечер за

проявяват

по-специален

интерес, Вдъхновен от интелигент­

.... Острое.~_чa<tОткilн.арскюl! остроам КQIIifтo!ldge_ Ж<1ДУ8iI Д<I nOCI!ТИ.

наспа и красноречиетона Хен­ слоу, Дарвин не

пропуска

нито една лекция, а

пре­

подавателите му го нари­

чат .сянката на Хенслоу': Дори

на

67-гоДиwна

възраст Дарвин казва,

Ja своите

получава от сестра си Катрин и дори

моли Хенслоу ·да не прави пуб­ лично достояниесъдържанието на

личната

коре<понденция

помежду им-, Но всъщност С действията си Хенслоу привлича

вниманието

към труда и работата на Дарвин,

че .Хенслоу е човекът, който оказва огромно влияние

върху

моята

кариера,· Когато Дарвин пътува

на борда на ..БиЙгъл: про­

~ Xeнcnoy е f1C\(Тop

веждайкисвоите проучвания,

С..фon';ИВOllМ~

които на no-късен етап водят до

провИН~_ВОТ.


Живот и дейност Едно пътуване, което променя живота завинаги Спор с баща му

ПРЕЗ 1831 Г. Хенспоу получава ПИСМО,

8

което

вителност

изучаването

на естествените

се отправя покана .млад натуралист и биолог да

науки може и да не прилича на работа,

стане част от група учени на кораба~Бийгъл~ КОИТО

но е подходящо хоби за един свещеник~

ще направят детайлни замервания

споменава

и

картогра­

фиране на бреговете на Патагония, Чили и Перу".

ляйки

Хенслоу веднага се сеща за Дарвин, тъй като знае

изтъква,

КОЛКО силно той желае да предприеме подобно

Чарлз.

той, дипломатично

всич",и

причини,

отхвър­

които Робърт

за да осуети пътешествието

на

Няколко дни по-късно, когато се връ­

приключение.

Когато разбира за това, Дарвин веднага се съгла­

щат в Шрюсбъри, Чарлз и Уеджуд

сява, но въпреки това съществува пречка. Баща

срещат

МУ, който винаги е твърдял, че единствените инте­

с

с

Робърт,

който

широка

усмивка

на

ги

лицето

11

се

посреща си

и

се

реси на Чарлз са ~ЛО8ните кучета, пова и оръжи­

съгласява синът му да замине. Чарлз си

ята" е ПрОТИВ и не разрешава на своя син да поте­

спомня, че баща му винаги казва след­

гпи на това пътешествие. "Когато по-късно станеш

ните думи:.Твоят чичо е най-разумният

свещеник, това пътешествие ще съсипе кариерата

човек на света"":

ти~, казва той и добавя:.Много други натуралисти, които са получили подобни предложения, не са ги

приели~ или .Този план е абсолютно нереалисти­ чен~ или.Ще се отнесат с теб много лошо~ или.Ако заминеш на това пътешествие, то ще е абсолютно безполезно за теб и твоето бъдеще-. С подобни изказвания и натяквания бащата на Дарвин му изтъква ХИЛЯДИ причини, поради които Чарлз не

трябва да заминава. Въпреки това се съгласява да му разреши да

замине, при условие че Дарвин успее да убеди влиятелен

човек,

чието

мнение тежи,

че

пътува­

нето ще има полза за него. Чарлз е убеден, че няма да намери такъв човек, ето защо пише на Хенслоу да отклони поканата. Един ден, напълно отчаян,

той заминава на лов със своя чичо Уеджуд

11. Когато

чува историята на Дарвин, Уеджуд казва следното:

_когато баща ти е споменал 3а човек, чието мне­ ние тежи и на когото може да се вярва, той е имал предвид мен· и пише на бащата на Чарлз .• В дейст-

...

КапитаН1>Т на.БиИrъn·Фицро'"

4

години ПО-ГОnAм о, Дарвин,

ИJnO/lJ6i! наи-модерните)<J времеro си технически средства, с които прецизно ИJЧИСПRва Д\>JIжина'а и WИРИН<lта, н<I КОО1'О се

намира кop<IБь', РаБО1аГcl ПОЛУЧ<lва

311<1Tet< медап

....у

се цени висоl\OИ пре)

1837

г.тot'I

Пътешествието, IIзпълнено с IIОВII ОТКрltтия

На27 декември отпътува

1831 Г. корабът.биЙгъл·

от пристанището

Девънпорт

с Дарвин на борда. През следващите две години корабът пътува към Южна

..

Америка, за да наблюдава източните брегове на

б<оЩilтанаДарвин,

POO1>pT,C'bJДilBaмного

континента, ",ъдето Дарвин слиза на брега, за да

пр06l1еми, но се

nOl1J6iI

с

направи изследвания на суша. Той се натъква на

MttO'"O добро име В родния

остан",и на мегатериум (гигантски праисторически

си градШрюсб1>jWI.

ленивец), огромни бивни на мамути, ",акто и на останки от същество с размерите на носорог, което

му напомня

на броненосец. Той изследва

раз­

лични области в Аржентина и изпраща обратно в Англия птица, приличаща на щраус. Орнитологът

...

з...кораб,С'Ь6иращ74души,

Джон Гулд потвърждава, че това е неизвестен вид

.БиЙrъл"еТlIърдеМil/lЪКСЬС

и го нарича на името на Дарвин. На връщане от

СВОО1те27 Merpa.КогатоговиЖД<l

Ef1

эа първи ПЪТ.дIlРВИН не може

Кармен към Буенос Айрес той открива множе­

ство вкаменеf10СТИ на ракообразни, които го ",арат

да се СД1>РЖИ Идil неВ1>JКllикме'

.ТОllа ще се окаже пр06лем~

I

.I

\

от КраПСКОТО географско дружество.

,/


----Чарпз Дарвин

кова много един от друт на отделните острови.

Имайки

това

пред-

вид, Дарвин внимателно изследва

различните

животински

видове

островите

открива,

острови

имат човки

с

големина,

в

зависимост

TIIX

от

на

на

сипка

различна

... ДареНI1 събира р;!:SЛИЧI1И ЖИВОТИНСКИ еИДО8!! НiI Ql;троеите

че

тези

мястото,

което обитават. Той открива

Галапагос. 811nlOЧИтелно o6p;I)~и на З8-те ВИДiI, обитаващи ЦlМИII архипеll.)Г. ЗО от

и

птиците

мосат Аа се OTKpмRr С,)МО на ОС1ро1 СilКП.ГО.

също така

и

още два

вида

игуана и намира, че игуаните,

да направи заключението, че съответната област

живеещи на сушата, се хранят с

някога се е намирала ПОД вода.

трева, подобно на тези в Южна

На

15 септември 1835 г.• биЙгъn· достига до

Америка,

островите Галапагос. Този архипелагсе формира 8

докато

игуаните,

резултат на вулканични изригвания, ето защо пове­

~:~:х:н:а:~;и- .D~~~a;;;Ui~

чето острови се покриват от лава и разрушават от

ски живоп1и.

изгарящата топлина. При пристигането си Дарвин

Защо

харак­

пише в своя дневник: .. Сякаш свърших живота СИ

теристиките

в aдa~ Той бързо прекосява пеш това място, съби­

ЖИ80П1ите и тех­

райки образци и останки на различни животински

ните

видове. Губернаторът генерал НИКЪЛЪС Лоусън му

навици са различни

~T~~eднooт

казва, че .8 Галапагос гигантски костенурки имат

на тези острови? Дарвин започва да се интере­

"1IIOn.iI~кте,N:ЖfО

малко по-различначерупка, резултат от живота им

сува ОТ този факт. Тои не знае обаче, че докато трае

на острова,

пътуването му, вече е станал наи-известният и ува­

Т08.iIrмГ.ilНfCJ<O~тlЮ,

жаван натуралист в Европа. След събиране на

tIblIro 6

и можем лесно да определим точния

остров, ОТ който идват':

Дарвин е изключителносилно изненадан и дори

на

хранителни

'"'е"ю.il_

ЖИВОТИНСки видове, продължило

дни, ~Бийгъл~

35

не предполага как на този архипелаг, където остро­

се отправя

вите са на

острови (островите Кийлинг), преДи да обиколи

75-90 км един от друг и на които вре­

към Таити, Австралия

Onq:N1l.i1Д.!Iр8ин..НЯIlOr.ilI np.ilж:fормческмlpeмeoн..il

_'''.iI.

метра. броди по

и Кокосовите

мето е едно и също, както и географската ширина,

нос Надежда през маи

на която се намират, видовете се различават тол-

Англия през октомври същата година.

1836 г. и да се завърне в

J,(J!O 1С)IlПl С 1lf11 е ...

ПОДБУДЕН ДА СЪБИРА РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ Сред 3aМC»IOIктe 6рмт.JНСКИ ceмeik'твa, които се ккnaждasaт на nyкc.a от прекрасн" градини и

BМД~, ударенкето се

премества от

на нам-<къпмте екэемПllЯрl4.. Богатите l(QЛeкuи­

noявява

омери

интерес

към

колекционирането

често

OТ\oilвaT на

пристанищата и

мomn

хората, които се качват ка кораби за lOXМa Аме­

на к.кекоми.

Първият клуб, nocветен на И3)"lаването на рас­

рика, Индия или Африка да домесат 06раnю рас­

тения и ЖИВОПiИ, се създава в кафене .ТемпЪ1l" в

тения или животни от съответното МАСТО. Алфред

Англия.

Уолъс, чиято Тe<>J»IЯ за еволюцията става no)Ната

В началото на

XVlI .. BAнr_

онираме ка кам-редките към кoneкционмрането

могат Да си nOJ801lЯТ да ихледsaт пpt4родат.J, се силен

К<lрntККo1I'И~ОТ

npe)XVIII"~Mp.ilнeroIO.ilМiК_Me

"""""""',-

ICQIН!!щМ'

XYIII

в. колекционирането на рас­

по същото време като тази на Дарвин, разбира,...е

тения и насекоми се превръща в обичайно зани­

благодарениена тези колекционериР.J3ходите за

мание

експедициимогат значително да се намалят.

Ja свободното време. Личните колекции от

насекоми и реДКИ растения се превръщат в белег

През

1848

г. Уолъс изследва областта около

3а социалнотоположениена технитесобственици.

река

Хората обаче не колекциониратрастения и Hac~

колекционерите да покрият изцяло разходите по

коми, 3а да ги изучават И класиФицират, а лоее­

това пътешествие. На връщане към Англия обаче

АмаЗ0нка

в

Южна

Америка,

ра]читайки

-.ето от ТЯХ се интересуват единственоот това да

ка кораба въэниква пожар и той ry6и no-rоля­

се c.q06ият с каЙ'редките видове. Колекциotiе­

мата част от etQeМмярите, които е В3еЛ. за нeroB

ркте ка rmщи каемат профе<:ионanистм3а уlЮ8Cl

късмет ICOIН!lI.цикте С растенИJI и ЖМВОТНИ са тол­

ка редкм птици. които след таеа те лрепарирати

К3/W1raT 8,QOМC)8eTe си. Всяко ceмeikтeo има свои

со6ствемит.JЙНМ методи на препариране. Когато кoneкционерите 3аnoчsaт да съ6мрат есе noeeчe и noвeчe ЖМВОТ\oilнски и растмтелНИ

кова

популярно 3аНИМ(tние

по онова

време, че

самите КOIJeIЩIЮнept4 правят застр.аховltИ, т.Jкa че

yonъc успява да ВЪЗСУанови 3аryбaТiI си, 6лаrода· =::;:;'~:i:=·~I§~i11~ рение ка застрахователните ПOJ1ИЦи. каправени за

1

etOeМnnЯpt4те, които е вJt'Л.

ПII


Живот и дейност

Мрежа от интелектуални връзки ЕДIIII съвсем логичен бра..:

БЛАГОдАРЕЮIЕнл ХЕНОIOУ Дарвин става попу­

помощта на Ема. смята се, че болестта му

лярно име в научния (ВЯТ, дори преДи още да се е

е

3а8ЪрНал в Англия, но сега се изправя пред про­

които получава по време на своето пъту­

блем. Дали да се ожени ИЛИ не? баща му госъветва,

ване. Именно тези ухапвания са причина

че ако иска деца, не трябва да се бави ( женитбата.

за горелосочените

Не съвсем сигурен какво следва да стори, Дарвин

гическите

пресмята за и

зателства за това от какво точно заболя­

против и оценява предимствата и

недостатъците на един брак.• Ако не се оженя, ще

причинена

от ухапвания

от насекоми,

симптоми и психоло­

нарушения,

но липсват дока­

ване страда Дарвин.

мога да пътувам колкото и когато пожелая.От друга

Смятайки,

че животът

в провинцията

страна, ако го направя, ще имам до себе си любяща

ще се отрази добре на неговото здраве,

съпруга~ пише той, докато изброява причините за

тай решава да се премести в град Даун в

и против това предложение. Накрая пише след­

Кент. През

ното: .брак. 6рак. брак, a.E.O.~ като Q.E.D. е матема­

преместват

тическото съкращение ОТ латински еЗИI(

към гора и ливади. Имението е много голямо и

demonstrandum,

quod erat

1842

г. Дарвин и съпругата му се

в къща в селска местност с изглед

означаващо, .това, "оето следва

дори в границите му влизат гори, в които Дарвин

да покажем· и обозначава завършване на доказа­

прави разходки, за да облекчи симптомите на сво­

телство на дадена теорема. Това всъщност е начи·

ето заболяване. Той е много доволен от своя нов

нът Дарвин да убеди самия себе си, че наиcntна

дом и прекарва следващите

има нужда от съпруга.

си в него.

През ноември дъщерята на

1838 г. Дарвин Уер;«уд 11 - Ема, и

предлага брак на те се женят през

Съпругата му Ема ражда

4

40 1О

6

момчета и

момичета. Две от момичетата умират в детска

възраст. Поради тази трагедия двойката обожава

тен от вестта за женитбата, обещава на младите

децата си, сякаш са най-ценните съкровища на

500 паунда

10

годишно за

света. Когато някое от децата се разболее, Дарвин

издръжка и покриване на разходите за живот. Във

ляга в леглото му и непрекъснато се грижи за него,

времена,

докато оздравее. Предвид факта, че не е в състоя­

когато едно семейство може да живее

доста добре със

1оо

паунда годишно, това е още

ние да се отдалечава много от дома си заради сво­

едно доказателство за богатството на семейство

ето състояние, Дарвин често обикаля навън със

Дарвин. Външните хора смятат, че бракът им е щастлив

и без особени сътресения, но здравето на Дарвин постепенно се влошава. След като се завръща от

~ТO "" m.p8QТO .аете.д."ремн еед_tц,КПI ... М'Ь.IК.

години от живота

деца:

януари следващата година. Неговият баща, радос­ ооо паунда на сватбата и по

"~~,,"жениJ6;l. ny6nlCll)'NНeТO lt.iI tn>pвaТil ~ И

своите деца в търсене на различни бръмбари. Това

му позволява също така да наблюдава навиците на бръмбарите. Двойката е съкрушена от поредната трагедия,

своето пътешествие, той често получава сърце­

когато умира най-голямата им дъщеря. Докато Ема е

..

биене, световъртеж и стомашни болки. При всеки

бременна, а Чарлз 3<!минава на лечение за болестта

ИJnO/I3N. ~ А'" ИJY'4"''''' рктенИIIJ;)

един пристъп не е в състояние да се справя без

си, дъщеря им Ана започва да поврьща и noлучава

силна треска. Отначало Дарвин не се ПрИТе<нЯва много, но състоянието й постепенно се влошава и десет дни по-късно тя умира. Дори в по-късните .IlopJ~It.iIEмi. CЪnPYr;ni1I lt.ilДаремн.

КoniтoJrМIIePII_

си години Дарвин плаче, когато си спомня за Ана и нейното жизнерадостно и ПРИAТ1iО излъчване.

XflIрмец се ом-. fIIQИOIIt.ilМilИQ

си:.дорм ""Ю J;)J1\O CYP"'д/I ОУ ХРОНИЧНО

• ЕмаИдeц.ilJ""М.н,,м,

~А""не,JоМеоди

ГQ/IetoOИАтсинYмnАМ

ЩК1'nИ'ЖИSOJ.МОNЯ те,

CJ",..,,6i!HIIiep,IfOpwlJ

неГQlt.ilnyc~И·.

Джордж-асJроном. треJИАJСИНфраt+C1oК -наrypallИCJ,AQII,,"ТО слеДIIiIЩИJеСИНОIe

Леньрд И Хорк стаеат ХУДОМНИЦИ.

Микрсхюп'Ьт lt.iI Д;lpa-. тоМ го

И_IIOfНI'IJе.,,"~ТО8"'C1IИ~'

~J;)OI!'Р"'А""","WAlJnPИМ~

~""Mpl3paOO1NC_Je

"'.--


ЧаРll3 Дарвин

~leтo.1

32

събиране на информаЦIIЯ

за ,аа съ6еое noeeчe информация за ооласпа. която lOCJ"e.:!Sa

Дарвин решава, че е важно да

oбмetя

ция С експерти в различни обла­

."

полага също така усилия да осъществи контакт с

хора, с които никога не се е срещал през живота си, но които се смятат за експерти в съответната

е ~J(И обаче кога ще получи отново прис­

област и Henpet<ЪCHaTO поддържа отношения с тях,

тъп ВCJ'Ie,.::ствие хроничното СИ заболяване, той не

създавайки по то]и начин обширна мрежа от инте­

('ПII

аа нany<K3 дома СИ. ПО онова време теле­

гpaQЪТ не е широко разпространен, а телефонът

лектуални връзки.

Дарвин става също така член на клуб, който

пре;:етои да бъде открит след десетилетия. Ето

извършва експерименти с култивирани растения и

за

домашни животни, и отговаря на въпроси на оста­

о Дарвин използва услугата ..доставка за едно

пени·, за да общува със своите колerи. ПО онова

налите членове, свързани с

време има много пощенски служби, КОИТО предос­

Повечето от тях разчитат на догадки в своите екс­

тавят различни услyfVI на различни цени, а съвре­

перименти, а Дарвин излиза с научно обяснение за

менните пощи се развиват на основата именно на

получените резултати. Писмената му кореспонден­

тези услyrи.

ция с членовете на този клуб лежи в основата на

гените и мутацията.

"Xya.p,eдм"c»"""",,~e

Дарвин използва в голяма степен (истемата, за

известното му произведение ... Произход на видо­

да общува с Чарлз ЛаЙъл. КОЙТО публикува -Теория

вете: което оказва огромно влияние върху теори­

на геологията-

книга, която Дарвин високо цени

ята за естествения подбор, ПО този начин Дарвин

"~~pilCТeti""

през университетските СИ ГОДИНИ, както и с ДжОН

събира огромно количество информация от сво­

:W1UNr;melWn<ЖIo)с»~те

Хършел и Чарлз Бебидж. изобретателят на калку­

ите колеги, на основата на която публикува много

латора. Дарвин започва също така да поддържа

от своите

-

връзка по пощата със своя приятел

-

"~,e rocтм

IW ДcIp1W!.

ТоМ

Pbl108OAМ60T~_~

пы.иtIдмJI"х~ите

•.

TPYi

ботаника

Джоузеф Хукър, както и с други свои познати. Той

~

:1 J.

.".1'-4

.......

n;;;уЧ - - - _ . . .

<-0.""'-"tcr ~~...

"-

'-

_.AJI.~,

.A-:=r- '

~1Ii1••~~~~~j .. "1* ... "- ::/-r;l.~-"~:

~ япиеюпеС 11/1 Даре"н. тоМ ПlnМllleцмодесе'llolПeJИe.

преди

ЗАПИСКИ, ПРОЕКТИ И ЕСЕТА При заерщането си от околосветското nътешест· вие Дарвин заnOЧв.l да peдaкntpa своите записки в

AI ny6Itмкy8il Тlp(МUЦIД

11/1~'.

така въпроса: .Какъв е СМИСЪЛЪТ от безкрайното дene-

ние И репродукция ка микроскопичните организми!

Анmия. Таеа поставя качалото ка ихледванията му за

8 своите записки О Дарвин пише колко иэнекадан е

ВИДовеТ@. Първата ееркя от евомте JaПИСКИ том от6е­

ocтaкan, I<oraтo оТ1Ц)Ива безбройните мутации, кабnю-

nязва с буквата В. Нef'оеите записки В предстаВЛЯв.lт еермя отметхи и на6nlOДения върху еволк:щията, като капример:.Промяната настъпва в едно животно не оо

fr~~i~i, l/...

1836

Завръща се вAнmия.

1837

Зcrючвa PiJ lИIJe эanиcJQ4 В на осное.ла

1---'---'---------1 нac:вcмre~

давани в градината му, в която се камират

1279 ро)и. 1-,-,,-'---"n-==З5=_===чернова'-----"'-"""""'----1 :=~в=::т:п:к:;а~:~=~On= 1--_-""'::""""=::::""""'==---1 1844

нeroeo жe.naние, а ка основата ка адаптирането му към

воли да е малко по-д06ро, OТl<OllКOТO останanите от

средзта~ или "Видоеете ПРОИnOЖДClт и се разкnoняват

неговия вид. Toraвa това ЖИ8ОПЮ ще има по-roneми

13О~ММO/\I4женасмДёl

един от друг оодo6tю на К1ЮНите ка дърветата. Всяко

шансове за репродукция и предав.lне ка своите харак·

ro~lotК)1Iac.neдOolЪf'т~.

кnoнчe става по-тънко и по-тънко, колкото оо дапече

се намира от осноеНИА КJЮн," В cneдващата серия

JaПИСКИ С Дарвин от6еЛАЗв.l cneдlЮТО: "Със знанието.

y~.-

Зa8bpw8a~СЪС1ОАЩсеот

::;;:з::азаС::::::;Ока":=::;:: '::..~~~~ 1-'-858--"na.,чa==""'...... ==ОТ"'Yomoc.=="--------1 ници чeptЮ6a на .Прои)ход ка видовете': Две години

че ортанизмите живеят на земята непроменени през

по-късно раЗВИва този проект и пише труд. който е

и)Миналите б ооо ГОДИНИ, аз мога да съборя и прео­

страници. Всичко това се случва

бърка теорИАта за сътворението". Той си щава СЪЩО

noлучи пж:мото от Уолъс.

14

~о6Авявасвонтеpe3'JJffilТИ

230 1-_-'-='-c__"c..._"'-'Yomoc.'--"

години. преди да

1859

--1

Пy(inикyвaJlpoмзxoд на вмдoвeтe~

ПII


. Живот и дейност

Съдбоносното писмо

• ~реitН(lIДIКlЮ)със,_ пpюrrеп хукЬР

(OflUl8Q)M

"""","(.,peM~")'

ТеОРllята, tiO:оято следва

НА 18 юни 1858 Г.. след като изчита писмата, получени през деня, Дарвин забелязва между тях писмо от Алфред Уолъс. Това е дълго ПИСМО, а което Уолъс изказва мнение, че видовете могат постепенно да претърпяват мутации във времето

в безкрайно разнообразие КОИТО има почти

от видове, всеки от

неразличими

характеристики,

.~It)ДaНiteн..ЛромJJlOA

в

н..lидoк'Jе:сьдbpOWIЩО1.

сравнение с оригиналния вид. Прочитайки това,

rп.lм. д.реим цecro е Iq)МJМII')'WoiЖ

Дарвин се паникьосва. Трудът на Уолъс

МР'О'''

разглежда

Линейското общество. Линейското обще­

ГОДИНИ, след пътешествието СИ на кораба ~Бийгьл~

ство е основано от шведския учен Карл

а с информацията, която му предава в това писмо,

фон Линей, който създава съвременния

Уолъс е на път да превърне произведението му

метод за

.Произход на видовете- в безсмислено и неори­

зми в различни категории. При съвмест·

разделяне

на

живите

гинално нещо. В своето писмо Уолъс моли Дарвин да ПОtt;аже своята теза на ЛаЙъл. По ирония, сякаш

че Дарвин е започнал изследванията си

има предчувствие за това, Лайъл съветва Дарвин

преди Уолъс, тъй като Дарвин прилага

.. бързо да публикува откритията си, преди някой

и копие от кореспонденцията

Разбирайки

истината

думите на Лайъл, Дарвин му изпраща

в

раща от ранните етапи на неговата изсле­

дователска дейност. Уолъс по това време

си книга.

се

намира

в

Малайския

архипелаг

с

След като получава този труд. Лайъл решава,

изследователска цел и дори не подозира

че няма да е честно да се лрипишат заслуги един­

факта, че трудовете му получават глас­

ствено на Уолъс, ТЪЙ като и Дарвин

стига до

ност от Линейското общество. По-късно

същите заключения след 20 години работа, ето

много хора отправят критики към Дарвин

защо препоръчва те да обявят съвместно своите

заради публикуването

открития.

ето на Уолъс без негово съгласие,

на произведени­ но

Дарвин чувства, че трудът на Уолъс може да

самият Уолъс никога не показва, че е раз­

получи дължимите заслуги, ако и двамата заедно

строен или засегнат по някакъв начин от

разкрият

този случай.

работа

пред

ТПЕ

ORIGI, OF SPECIE ат !lLI~~

of

'АТ'Г

'1:1"11"'1.

риканския естествоизпитател Грей, дати­

ръколиса

от своята

Tpy::n.tf!npe~6n"JМ.

си с аме­

на Уолъс и започва да работи върху собствената

резултатите

~МММДOn~ИII'~

органи­

ната им презентация има доказателства,

друг да го е направил".

' _ " мдео\ етомщо

е прмжкаеnp.и.иНlllЮllIIO

точно тези теми,

които ихледва Дарвин 8 изминалите двадесет

_

- .....-- :::::: - &&0.-.-... _--

..-


--

Чарлз Дарвин

КIIIIП1Т3, "ОЯТО ['ромеия света Страхувайки се, че трудът на живота му ще стане безполезен и безсмислен, ако някой друг изложи същата теория преди самия него, Дарвин започва

да работи върху своята книга. Интересно е да се отбележи, че книгата, която ще промени света, е написана за изненадващо

Kpan:o

време, предвид

факта че Дарвин 3аnoчва да прави хипотези цяла година

след завръщането

СИ

и

прекарва

много

ГОДИНИ след това в развиване на своята теза.

14 години преди да получи ПИСМОТО на Уолъс, Дарвин вече е започнал своята работа върху .Произход на видовете~ за което говори в свое ПИСМО ДО ботаника Хукър. В това писмо той

-

пише, че .след моите изследвания на островите

еволюцията на видовете, е публикувано от Джон

Галапагос, разглеждайки културни растения, гра­

Мърей. Пълното наименование на този труд е

ДИНИ и животни, аз стигнах до един извод. Сега,

~Произход на видовете чрез естествен подбор,

когато ти

или Запазване на предпочитани видове в борбата

казвам това, се чувствам така, сякаш

правя признание за убийство, но моето заключе­

за оцеляване~. Цената на книгата е

ние е, че видовете са еволюирали във BpeMeTO~

а само първия ден са продадени

броя от нея. Издателството отпечатва тогава З ооо

книгата си. В крайна сметка

допълнителни копия и превръща книгата в изда­

късно той оставя перото настрани.

На 24 ноември 1859 г. ~Произход на видовете~

lообр,)]явашжиютни, IЧЖтосеQЧИ'В

НоеIlltЯ коечer. преди

I1)'6nИкyNнетона .промn:од ~ 8идо11оете" Мtюro Кора мрват

1 250

nereндaT<I ](1 Нок.

15 шилинга,

Дарвин прекарва 2 или З часа на ден в писане на

1З месеца и 10 дни по­

·1<OIр"инаотXVlI.~

произведението, което прокарва Теорията за

печатни

ние с изключителна академична стойност за времето си.

~ ЖИIlOТbfнасъпругаТiI

.. Освен 11 р3]ХОДКИ, обеДИ И в_ри, ДаРВИН npe~p8<) оовечето

му EМiI се променя

BPfмe в НitучНИ И.JCn~saния. Дечаrа му ООНЯl<.Oга lIа]8<)1:. Та,I<.O,

]НitчитеПНО.СllеДII/lТО

<11<.0 И1llf!]ew навън Ait помграеш с нас'; ro ра.JCею 11OI+e](l ""'111<.0 ОТ Her06l1,e MI'CflI1.

ще ,и дадем кагрма,

тойп)'6ликуаа

OnИПlайки се да

.ПРОI1}КОД ка IIИЛОllете":

ТАЙНАТА НА ЗАПЕЧАТАНОТО ПИСМО Cneд каПИС8аtteТO през

1844

г. ка труда

в своята автo6иorpaфия Дареин пиwe.

от 230 стр.аНИЦИ, посветен ка откритията,

че .се нуждае от някакво дOt<aЗc1тetJCТ80,

които е нanравил. той написва И своето

че

.

съществуват чудеса,

както

твърди

на еидовете, Кoraтo светът разбере моите

ХРИСТИЯНСТВОТО: и добавя: ..докато откривам обаче все noвeчe и гювече tteщa 3а природата, вярата w1 8 чудесата

теориИ,

умира.. Дареин със cwypнocт не е силно

3авetЦaние, адресирано до cъnpyraтa му

..приключих с писанията върху произхода

скок

науката

ще

направи

огромен

напред.: пише той и я моли да

предаде

капиеаното

на

Лайъп,

КОЙТо

да го nyбnикува след смъртта му. защо ДаРВИН не желае тpyдoeere му Аа станат

nyбnично достояние п~ве? ИJтъкзaт се

нaбow.eн. от дpyra стр.ана, cъnpyгaтa му е набожна християнка, която настоява децата им да са кръстени, редовно ходи

на служби и чете Библията. 0бe3ncж0eмa от

заключенията,

които

прави

съпругът

две ПРИЧИНИ, стоящи зад това: уроците на

й, тя му пише писмо със следния ВЪnIЮC

историята и неговата cъnpyra.

.ИзследваНИята ти нямат нищо общо с ре11иrиятa, нали?" кoraтo Дарвин прочита

кoraтo з.аnoчва да вОДИ 3аПИСКИ върху своите наблюдения, той пише бележка, която адресира до самия себе си с думите:

~He

забравяй

нака3аНИЯта,

това, се досеща. че резултатите от нетеия труд ще засегнат cъnpyraтa му,

ето 3аЩО

кокто

й пише следния оповор: "Когато умра,

астрсжомите noнacят за направените си

целуни това ПИСМО много ПЪТИ и ЗIiaЙ, че

cm<pитмя~Тойсмята,чещеимасъщатасъдба

самият аз маках. докато го писах': Тоеа е

като тази на КonepнИI<,. който on<pмвa, че

ПричИIiafa,

зeмяra се върти сжоno слънцето, и ГалиnE'O

неговата изследователска работа остават скрити в кабинета му цели 15 години.

Гал~, който е отлъчен от църквата.

паради

която резултатите от


Живот и дейност Светът научава истината Разгромът на епископа ,

СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА _ПРОIIЗХОД НА

мeдanъr.Кonnи-i'Q

бропJНСХОТО ~I\O дружктllO

BlInOBEТE~ учените, Църквата и обикновените

~ i'QM-ВЖОМОТО nPМЭНJtlМое. кoeJo

хора, взети 3аедно,споделят различнивъзгледи по

дружесТ8Ото npмcъждJ. Кспто

темата и се разгаря словесна война. катализатор

д.РВМНf1OIIY'I"N~ eыcMrypttOCJloIttQrO~Ce

за нея става статия, публикувана във вестник

• Един6ърг Ревю:

(

проrмeonDCТillNfli'Q'J)МI'IJttIII .

автор Ричард

Оуен. Оуен е автор на .Монография за изкопаемите 6озаЙници·(труд ПОД редакцията

на

Дарвин),

по-късно

става директор на Британския наци­ онален музей и също така получава рицарско звание.

Оуен

не

приема

естествения

отбор, като не отрича в действител­ ност валидноспа и правдивостта на

Теорията за еволюцията. Той не се

съгласява и с тези. които изброяват религиозни произведения като дока­

зателство. че теориите на Дарвин са погрешни, но продължава да отправя

критики към Дарвин по всяка една

точка в своята статия. Оуен започва да критикува труда на Дарвин още

през

1850

Г., преди да е публику­

ван "Произход на видовете~ карайки мнозина

да

смятат,

че Дарвин

се

самозаблуждава. В писмо до Хенспоу Дарвин приписва това на факта, че .оуен просто завижда, че работата ми придобива популярност':

Епископът на Оксфорд. Самюъл "=~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~

Уилбърфорс. е един от яростните противници на Дарвин. През юни

1860

г.

в своя реч пред Британския форум

r

L.....;.;;....L.I-_ _.J...

..I._...._ _

за наука той критикува .Произход на видовете· и

ДРьжницитена Дарвин, Томас ХЪКСЛИ, че баба му и

я нарича слабо написано произведение. В края на

ДЯДО му са били маймуни. Хъксли отговаря по след­

речта си той посочва със сарказъм на един от под-

ния начин: ·Предпочитам баба ми и ДЯДО ми да са

A~I\OТO~lIO.l(bДe'oce ~ WНO)O(Кf80мдell И 'еории nOp;lJJ"o'NКМ'eм ...

маймуни. ОТКОЛКОТО софисти·, имайки преДВид. че

предnoчитамаймунитепред епископите.Сред пуб­ ликата настъпва гробовно мълчание, а епископът, без да ПРОМЪЛВИ нито дума. напуска залата.

ХЪКСЛИ продължавада опровергава тези, който не приематТеорията за еволюцията.Неговата ма­ менна защита на темата по-късно му носи прякора

.хрътката на ДаР8ИН~ ХЪКСЛИ вярва, че .Произход

Укn6ъpфopc 'ВЪРДм. че._

Meдн""'I\OДOIYI)J~IIO,~ ДJСO"lм.чеp;lJ1l_мтеnopoдм ~M_IIOfМM..oг.J'дa сеСЪ),IWIВ<f,чреJСeneonи8НQ

КРЪСЮС8il-"Ос:вемЮ8il.

хыIcII-cxenrмкъ,••

JI\OД(»oIIIIWНМ1еIllМ80'НИС~

I\OЙтоне 8IIp8i1 6 НИЩО,

nYCi'Q'i'Q C806oдJ"e ще се

~,онеенJYЧНО

)J"pнJ' към ормntнJ.IIни'е

ДOI«Iuно-еPJJOЧJpo8iIН

си Up;lК1'ернм цeprм~ Дilреин

о, c;тeneнn, в I\OЯТO

'PYДНO~ опоеор HJ

penиnuffilnpмcbC"f8ilв

подобно TB~мe.

oбpiIЮ81"еnНo<lfJCI'ICТeМiI.


Чарлз Дарвин на видовете" позволява на хората да разширят гра­

Преди обяд още веднъж прави разходка, на6лкг

ниците на своите знания за природата, и смята, че

давайки експериментите, които е подхванал в зим­

това е най-плодотворният труд след.Принципите"

ната градина, Дарвин е голям любител на кучетата и

на Нютон.

винаги взема със себе си своето куче Боб, но ТЪЙ като

Така темата за .Произход на видовете" е ОКОН­

Боб мрази зимната градина, той винаги започва да

чателно прехвърлена ОТ религиозна към научна

почва и през

1864

вие и придобива ужасено изражение, Koraтo отиват

г. Дарвин получава наЙ·висо­

там. Семейството шеговито наричат това .. Поглед на

ката оценка от ЛОНДОНСКОТО кралско дружество, а

Боб в зимна градина~ След като ее нахрани, Дарвин

именно медала "Копли",

чете вестник и оповаря на получените писма. След това отива на евоята трета разходка за деня. вечер

ж It ВОТ '1 рез КН 11 гата

след вечеря изиграва две игри на табла е Ема, а пcr

В своята КНИI1l.ПРОИЗХОД на видовете" Дарвин се

късно вечерта слуша изпълненията на пиано на е80­

задълбочава в религиозни, научни и социални теми, и междувременно

живее в имение

ята съпрyrа, докато чете научна литература.

в провинцията,

полагайки грижи за здравето СИ и следвайки cтpor

режим. Той става рано сутрИН и излиза на разходка,

Даремн прекареа

МtЮfO ареме В своята

независимо какво е времето навън, придружаван ОТ

эммttarраДИtta,

своята съпруга, и се разхожда около имението, през

наБПlOДaваi1lмис

гората, наблюдавайки бръмбарите и дърветата. След

~O&e pacтeн*lTa,

караi1lки (IIynn~

закуска заnoчва да чете. по това време на деня здра­

~C~MJl'IOIo\OIIIT:N

вето му е сравнително добро и ТОЧНО тогава е най­

нef1OДВКЖНi'IAWI'f

плодотворен за работа. Дарвин подрежда пощата, получена

същия ден, преглежда

писмата

~M~

от други

учени и тези от негови приятели, а след това под­

хваща своята изследователска дейност .

• ЛСЖАОН аъа аремената. кoraтo~ ny6nикуu .лpoloU)CQllна МoUOМR~ Гр;щ.IIOI01o~i:IOМiКИНна мe~jtIII~*I и C~ rорли с no.o.wмните СИ

IЮМytiИQUМ", QКТO М С факта, чеес~ищ~ltoIi<Ymyрата.

PiU\Llaнno на TeoopwIB:N

NOnlOUмAт.I~pa:JPМ" ItoIJ'IOt!,ДOtNaЮ'IсUъpкиТ41.

ПОЛЕМИКАТА, КОЯТО ГО ТОРМОЗИ В ПОСЛЕДНИТЕ МУ ГОДИНИ Веднага след публикуването на .ПРОИ1ХОД на видовете· не ВЪ1НИКва ожесточена

академична

статията на Кло],е със следното сьдържание:.Оче­

полемика, нито пък Дареин е притмскан от Църк­

видно има възраждане на теорията на ЕразЬМ. но последователи на това движение са слаби инте­

вата или правителството, както е очаквал. Заради

лектуалци,

дребна неприятност обаче, той е яростно крити­ куван от Самюъл Бътпър, директора на пансиона,

ление.·

в който Дарвин пребивава като дете. Пре1

1879 т.

които

живеят

в

неподходящо

поко­

Прочитайки това, бътлър смята, че Дарвин го изкарва глупак и използва всяка удобна възмож­

Бътпър публикува книга, 01ilглавена ·Нови и стари

ност,

еволюционни теории·, където сравняsa СЪОТ8е1"­

ност Клозе добавя това изречение след публику­

ните теории на Бюфон, Еразъм, Ламарк и Дарвин,

ването на статията си. Дарвин обаче 1iIбравя да

като отдава предпочитания на труда на Еразъм.

отбележи този факт, разпалвайки по този начин

По същото време Дарвин публикува книrа, наре­ чена ·Животът на Ера],ъм Дарвин·, когото Бътлър

гнева на Бътлър. Дарвин се консултира със сво­

жестоко критикува в своето ПРОИ18едение.

8 своята книга Дарвин цитира пасажи от ста­

1iI

да критикува тази грешка.

8 действител­

ите приятели и семейство и в IIрайна cMeTlla решава да не обръща внимание на Бътлър. Него­ вата ·xpъТf(cl· хыIлии цитира стихотворение

на

история

Гьоте:.дори най-големият кит е тормозен от пара­

Ернст Клозе, пубпикувана в списание ·КОСМОС·.

зити~ намеквайки, че Дарвин не трябва много да

И],глежда, че Дарвин е добавил изречение КЪМ

се безпокои за отправените критики.

тията

на

немекия

учен

по

естествена

"'МеAl'''f~чепос~ ТОН onие:8аТ ocl'lOpUкaтa Теория

.J.1I ~80JI~КЯта на Дарвкн. 8ъnpel\K това той HKl\oгa не ООПУЧilва яростна IIpКТМк.l

01

страна н3 медмнте. НIПО

~ ocыIIдaH Jaра.дИ мдeмт~ 01, Taк.i че

_

8Ъ3МOЖtЮCf да

МЗЖИ~

oc:тaТ1>lWl

от Ж\'IВОНI си В ~KP И сlIOIIOik'nие, OOТЪ++a1l ~Д"HCТинo в (aoмT~ МИ(llИ.

I


Живот и дейност

Нова неизследвана земя Страспз h.bM науката

11

':ЮКАта ОБЩЕСТВОТО се бунтува 8 резултат от

полемиката, разгоря"э се заради последната книга

на Дарвин, самият той мълчаливо продължава (во­ ята изследователска работа съгласно строга про­ грама.

След

1860

г. се захваща

(

и3(ледване на раз­

ЛИЧНИ растения и публикува wОпрашване при орхи­ деите~ .Насекомоядни растения: както и трудове ВЬРХУ кръстосаното опрашване в растителния свят

-

"Кръстосано опрашване и самоопрашване~ Зад

внезапния му интерес към изследване на растения

се крие определена причина. Любопитен е да раз­ бере ",ак растения ОТ един и СЪЩИ вид често се сре­

щат 8 големи групи в множество различни области, въпреки факта, че самите растения са неподвижни. През

1880 г.

с помощта на своите синове

-

Джордж

и Франсис, Дарвин пу6ЛИI<Ува I<омпилация от труд<>­ вете си оо ботаника в книга, озаглавена ·Силата на

движение при растенията·. Той

се

среща

още

веднъж

с

любимия

си

Кеймбриджки професор Хенслоу, който нарича своя студент .бащата на Теорията за еволюцията· заради работата му през изминалите десетилетия и го пита )аЩО той все още провежда толкова активно научни експерименти. Дарвин отговаря, че иска да прави наблюдения и да стигне до изводи, за да осмисли

)аобикалящия го свят, заявявайки, че изпитва без­ крайна любов към науката.

"'Ка6И~ТНilДаР8ИНВДOМiI му. Къ.щаТiIмудн«екaциoнilnetl

~ о,eopt'tt ~ nocеnпenи.

Той публикува също така книга, достъпна за широ­

1881

простира

на

червеи

земните

и

теорията си до изследване градинарството,

а

това

в

действителност е просто белег за любовта му към

ката публика и насочена към нея. Това произведе­ ние излиза през

и да си представят, че създателят на Теорията за еволюцията

природата.

г. и е озаглавено .Образуване

на почвата от земните червеи~ и получава висока

оценка от всички градинари. Той е затрупан от мно­

гобройните писма на свои читатели. Хората не могат ...

Дарвин, И~ диtayN

ПИCМIIlWс-.аcъnpyril.Вкьсимте сиroдинмJoМпpetЦlptWI

времеJOси

в кoмnзни",а на с_,а жt'ка. ~O~TO

му че'е"'HMrt1 и свиpt'lпро;о}веденИJI

на~поIl('ННilПкано.


· Чарлз Дарвин .. ~ кpЬCТOCN rpoIXC ~)II""Кi~КiC_Т<l: кpvnм fnllДlQ'I С Кi6pъч1Wlt1'\, IIIOTo<pмN.-.e,rpeтoтo

НЕОТКРИТАТА ТЕОРИЯ НА ДАРВИН

~ЦII.I\;oOYC_т.I

Въпреки че Дарвин открива е80ПIOЦКА1'а ке още

Дop~ ~з8eCТtiИRТ професор от МlOнхеНСI<ИЯ уни­

има един въпрос, II;ОЙТО му убягва. Заra,c~та на

верситет Карл Вилхелм фон Нагари не може да раз­ бере нито дума от труда на Мендел.

наследствеността:

защо

децата

понякога

толltOва

много приличат на своите родители ИЛИ баби и МПО­ еци? Той смята, че информацията. която упраSnЯ8<l не може да разбере по какъв начин та)и ИНQOрма­

Една от причините, СТОRЩИ зад това, е уникалният CТWI на ИJCl1едване на Мендел. Той е добър матемэ­ ТИI< ~ фИЗ~1< И търси анал~з на постигнатите резул­ тати с помощта на математичесl<~ формул~. Тъй l<aTO

ция се предава от родители на деца.

това е доста не06~чаен метод за ученlo1 по есте<твена

наследственоспа. се съхранява в самите IVIeтки, но

Докато Дарвин е потънал в мисnи, 6оре~ки се

история, много от ТЯХ не осъзнават и не разб~рат

с този проблем, австрийският монах Гperop Мен­

ценността на работата, ювършена от Мендел. Дар­

дел прави НЯКОИ невероятни открития. В собстве­

вин никога

ната си градина Мендел провежда експерименWI по

на Мендел, но ако е могъл да го прочете, със сигур­

кръстосано опрашване на грах и открива правилата,

ност

управляващи наследственоспа. Той ny6n\ol"YS<l пре) 1865 г. ре3УЛТilТ\IIте В труд. озаглавен на IieМCЮt език .Yersuchen иеЬег Pt1anzen-Hybriden· (..ИхлеD.В<lНИJI

обяви публично постигнатите резултати, умира, бе]

да получи признание, но трудовете му бележат поста­

върху раетмтелните хибрltДи1. Нито е",,,н учен обаче

вянето на основата на ИJCl1едваНИRта в областта на

не вярва на И3JЮЖенията в това про~зве;]~

наследcтвetЮCТТa, мутациите и генетиката.

щеше

не е имал

да

открие

а--'.

възможност да прочете труда

принципите

на

наследстве­

ността. Мендел, който и.зползва УНИl<ален метоА, за да

ПРOlIЗХОIl Н3 'lOвека Докато работи по своите изследваtf>tR

върху

.. Произход на видовете~ Дарвин разб~ра, че да

приложи

това

своята

схващане

теория

определено

и

върху

липсва

в

е

човека,

НО

КН"l'lгата

му.

4к.р'"IЧI,~~ща

Мотивиран обаче от подкрепата на мнoro учени, Дарвин започва да пише нова книга и през

1871

ПpGМшAft4мето кi Д;tptlMH

г.

'nРОИJJlОД~~~ КопотосеJ)jЖДilСМНЪJМУ

публикува ·Произход на човеl<а и половият отбор". Професорът

от

ЕдинБЪРГСI<ИЯ

YI4ММoДap8MHnpelYp8a

университет

ч.кОИ8~JYЧаll.lнеНil

Чарлз Бел публикува книга, в I<ОЯТО твърди, че някои дадени

определени единствено

усмихваме.

мускули с цел да

при ни

човека

са

позволят

М)~жtниетонаПИI.le10на

~то.Тt)н

съз­

ОСЩlll1!Т1I на нeroeaТ<l книга

.ПРОИJJlОД на \ЮRIQI~

В отговор на това, в своя собствен

труд Дарвин предполага, че мускулите, KOIo1TO ни

птици

дават възможност да движим ушите си, ил ... опаш­

подвластни

ната си I<OCТ, например, са рудиментарни

кът. Произведението завършва обаче без обясне­

НО ги притежаваме,

защото някога

време те са станали излишни за нас излага

хипотезата,

че

нашите

са вероятно ПО-ПрИМИТИВНи

органи,

преди

l<aTO

много

B~Д. Той

предшествениuи

видове с дълП4 уши

.. а6ПlOДеНИR

МТЮРИИ)(lп"гаJ8

да се

l<aTO

ДО!<а3ателство, на еволюцията,

че

всички

видове

включително

са

и чове­

ния от страна на Дарвин !<аК се е случила еволю­ цията от генетична гледна точка.

11

години след

"'~КiДapaмн.

публиt<yването на тази I<нига, през 1882 г. здравето

е-мст.ото МУ мека тоМ AiI

на Дарвин се влошава силно и той умира на 73-го­

6brМnorре6ан ,Д1Iyн. НОАРУП'

и опашки. Това налълно противоречи на теори­

диwна възраст. В знак на почит и уважение към

ята на Бел. Дарвин включва също така резултати

веЛИI<ИЯ учен, той е погребан в Уестминстърското

от своите наблюдения върху насекоми, риби и

абатство до своя любим наставник ЛаЙъл.

~"'К1IlCТOlllнeroeмпpouпen",

ItКТOfI&IYДoI6ъдt~H' Yкno.MНC1ЪpC!\O'01l61!ТCТ80. x"loКCll'" YOJ!bl, хуц.р и wюro дpyn!нot«I8Мcnoд_ици

пpмc'bCТNТНilпorpe6eнмето.


Важни събития

Откритието на Теорията за еволюцията, което отделя науката от религията Човешките същества имат едни и същи предшественици, като човекоподобните маймуни ...

Този факт, който се знае днес, е научно доказан от Чарлз Дарвин през

XIX

в. Резултатите са

публикува "Произход на видовете", която получава огромно внимание за времето си. В СВОЯ труд той отключва тайната на биологията, с която може да се сравни единствено изследването

на Нютон върху гравитацията. Произведението на Дарвин води до неизчерпаем източник на неограничени възможности пред учените и в действителност отделя науката ОТ религията.

Влиянието на "ЛРОtIЗХОД на видовете"

П

-,

твърдейки, че животът води началото си от неор­

О ОНОВА ВРЕМЕ хората вярват на религиоз­

ганичната

ните текстове, според които ВСИЧКИ човешки

материя,

която

постепенно

еволюира

ДО по-сложни форми на живот, докато се появят

същества и ЖИ80Т1iИ на земята са сътворени от

впоследствие човешките същества.

Бог и са останали непроменениот създаванетоси.

Въпреки това Ламарк не е в състояние да даде

Тогава Дарвин публикува своята книга .Произход

обяснение за животни, които не проявяват .жела­

на видовете~ в която ТВЪрДИ, че животът на плане-.

ние" да еволюират, а Чамбърс не може да докаже

тата произхожда от един организъм. Теорията му

по

се изправя пред яростна съпротива, особено ОТ

Двете творби не привеждат доказателства

страна на духовенството,тъй като много хора смя­

правят заключения.

научен

начин

верноспа

на

своята

теория.

и не

тат, че е .напълносмешно и абсурднода се твърди, че имаме същите предци каТО маймуните~

Интересное да се отбележи обаче, че .Произход

Теори.ята за естествения подбор

а Yonъe,чиеТО""lCМOnoд6rж.Ai д.,рвми кьмде.:.ст-. TpyД'loT

от друга страна Дарвин твърди, че .видовете се

на видовете* не представлява един параграф,

М'J cmюoю ТON

който директно да се отнася към произхода на

се~:JIIИВil1Itё1f1OМНf1смnttO:u

променят (еволюират)~ .причина за това е естест­

ТeopNlПiI НoiIДi1р86'1ИJo!lecтt'C11leNИII

веният подбор~ "който се проявява, защото само

човека. В тази книга, състояща се от БОО стра­ ници, повечето глави разглеждат животните, тех­

ните биологични механизми и привеждатдоказа~ телства за това как те са еволюирали във времето.

В последвалотовълнение, разгоряло се след пуб­

QfI

INД06eтe

подбор, Yo/IЪC НИ!Wfil ж! НoiI308i18i1 npoцecil, мм110 YnpilllM8iI

най-силните оцеляват": За тези три постулата той

lидOlleте, но 011C1tиrilТiI му CТil8iI

привежда доказателства в книгата си, а самите пос­

ЯСНО, че м тоМ, м Дi!pв_ достмrilТ

тулати

доtAНoiIКВМ1iI~ИII.

траненото схващане за Божественото сътворение.

оказват

огромно

влияние

Дарвин открива,

върху разпрос­

ликацията на книгата, много хора пропускат какво

Първоначално

в действителносте написал Дарвин и правят при­

променят, след като наблюдава останки на

че видовете се

MeraTe-

бързано заключение, че маймуните имат родство с хората.

пъреото иJAilН ..... НOiI

Преди Дарвин има няколко учени, които излагат

"ПРОМJXOД НOiI видовете",

KHHr"'iI,КOII1O

теории за това, че хората и животните не са сътво­

беJilneПilЦМОННООТРИЧ<l

рени от Бог. Френският учен по естествена исто­

тe<>plUlQ1iIбожесте.еното

рия Жан БатистЛамарк предлага в своята книга от

1809 г.. озаглавена

;,!"1~!!I'!!~=I'=tljiiiii~~"""",;;::ие,еnoдnc;li'КtNiI """"~

"Зоологическа философия" тео­

рия, известна като,.адаптивна сила~ според която

жирафите, например, в желанието си да дости­ гат листата, разположени

по-високо по дърветата,

предават това свое желание

на поколението

си,

чиито вратове стават все по-дълги и дълги, докато

придобият формите и размерите, които имат днес. британският страна,

пише

издател през

Робърт Чамбърс, от своя

1844

г. труд под заглавието

.Белези за естествената история на Сътворението~

.... Mнoro ЖУРИilЛИ И СПКС;lИИЯ пубtlИК)'8iIТ IЦlриК«1)'РИ. ОСМИI<IЩИ Дi!р8МНМнerotNIQтеорИII.


ДIpeм"cpiI_IiI~Tilкa

.......-,

III'I,II08eтесJrt>PlO,ч

риум (ГИГcШТCJQ4 праисторически ленивец) и срав­

.. ктоlUWЖИсе

нява различни видове на птицата сипка на остро­

вите Га.лапаroc. В своя труд той дава тези примери, l<aIПo и много дpyrи, за да докаже, че НЯI<ОИ видове произхождат от един, но постепенно са се развили по различен начин във времето.

Второ, за да обясни причината, поради I<ОЯТО видовете се изменят, той изследва процеса

.човешка с:елекция~ чрез който хората

на

изби­

рат само на .... 3ДР3вия и издръжлив доБиты< или реколта

И

nt

отmеждат, за

да

получат здраво

ПОl';оneние_ от юва той заключава, че природата

действа по подобен начин с помощта на процес,

да

контролира

популациите

n

на дрyrит

Накратхо, той смята, че причината, по

видове.

ди която

I<ОЙТО той нарича.естественподбор': В природата

животните не могат да се размножават беЗl<райно,

видовете, които не са в състояниеда се приспосо--­

е, защото природата действа по начин, който ОСи­

бят I<ЪМ :JaOOикалящата ги среда, са обречени на

гурява оцеляването само на най-издръжливите.

изчезване.

Тези животни обаче, които притежават мапко

Събирайки всички тези идеи, Дарвин решава, че единствено тези

животни,

които

притежават

по---различни хараl<теРИСТИI<И,даващи им възмож­

изключителни висши характеристики (т.е. най­

ност да оцелеят в естествена среда, предават тези

здравите екземпляри на групата), са подбрани по

гени на своето ПОl<оление. Дарвин заlU1ючава, че

естествен начин, за да могат да предадат своите

тези..net04 мутации·през хиляди поколения водят

гени. След това тяхното поколение носи същите

до появата на видове, които са съвършено раз­

чер,"""

лични от своите предшественици. С други думи,

най-<тарият вид е напълно изместен от новия. На

причината вратът на жирафа да е толкова дълъг,

основата на този процес на оцеляване на най,ил­

е не защото видовете имат желание да достигат

1 :-:;~==л;:;;;:~I<~::И:Т~:~::'Н~ дълги вратове, са в състояние да достигнат тези листа и това им осигурява оцеляване, за сметка на

тези, които не могат.• Оцеляват единствено тези,

които съумяват да се приспособя-Г: смята той и нарича този процесwecTeCТBeH подбор': Схващането,според което сама видовете, I<ОИТО са по-приenoc:обени I<ЪM своята среда, оцеляват и са в състояние да се размножават, е революци­

онно. Тази теория именно превръща.Произходна видовете·в haM--значимиянаучен труд от откри,"",­ ята на Исак Нютон насам. Дарвин е повлиян и от произведениетона ико---

,

чрез войни и бедствия. Дарвин си дали природата не рабо,"", по

номиста Томас Малтус "Есе за законите на насе­ лението': Малтус твърди, че човеWI<ОТО населе­ ние технически се увеличава в геометрична про­

гресия, докато в действителност нараства уме· рено. Причината, която стои зад това, е фактът, че природата коtfТролира броя на населението

така

че

след

няколко

ХИЛRДи

гюколения

ните и естествения подбор Дарвин излага теори­ ята, I<ОЯТО познаваме днес като ·еволюция·.

HaY'lllo доказателство След публикуването на ~Произход на видовете­ Дарвин се захваща да докаже своята теория с научни методи. за да тества своята хипотеза за ·оцеляване на най-издръжливите", Дарвин отделя в градината място с размери

20 различни

90 х 120 см и засажда

вида растения. Всички са подложени

на влиянието на еднаквите условия на заобикаля­ щата ги среда, но сама

останалите

11

от растенията оцеляват,

9 изсъхват.

На основата на своите наблюдения върху рас­ тенията той заlU1ючава, че всички видове пола­

гат усилия, за да избягат от хищници, да се хра­ нят с достатъчно количество храна и да си наме­

рят партньор, с който да осигурят предаването на гените на следващото поколение. дко при даден вид малцинството животни проявява осо­

бена мутация (изменение), която му дава преиму­ щество над останалите, то ще продължи да се раз­

множава и нараства като брой. Теорията на еволюцията, която излага, не е

просто някакво абстрактно схващане. Той стига до своето заключение на основата на солидни дока­

зателства, които събира от изкопаеми, образци и разговори с хора, които се занимават с опити за кръстосване.

~Сlll'lкаТilемa.tlкаrmЩil. ПрМllitЧilЩilНilПТИЦilТilДРО3Д,

Д1!Р9I1НДОСТИrilДОС8ОМТе )illIЛlOЧение

HilOCH08iITiI НiI

на6mодениян.ilСНПКИСЧ08КИС

..

Самият Дарвин казва следното: .Моята Теория за еволюцията се основава на геологията, изучава­

нето на изкопаеми, ботаника, биолОГИЯ и редица други предмети, а заключението, до което стигнах

l)')I1мчкаroлeм ка.IWВЖМмocr

с помощта на индуктивни

ОТСЬОТII@ТИМllострое;,lIOИlО

бежно':

о6кТilIilI"'ilP'I"I'IММ'Г""iitNпх...-

разсъждения, е неиз­

ШI


--

~

-

'Важни събития

Неговият начин на прилагане на научни методи,

ните са обречени на вечни наказания в ада. Това

за да направи серия наблюдения и след това да

означава, че тази незавидна съдба очаl<ва моите

стигне до заключение на основата на натрупаните

баща, братя и всички мои приятели. Всяка рели­

факти, оказва влияние върху начина, по който уче­

гия, която проповядва подобни идеи, не е нищо

ните от по-късно време провеждат своите изслед­

друго, освен зло~

вания.

НедовършеНII трудове

Р3ЗРIIВ С Бог

Дарвин пише множество трудове, но Лроизход

Слове<:ната война, разгаряща се между рели­

на видовете" е специално произведение сред тях.

гиозния и научния свят след публикацията на

Този труд обхваща съще<:твуването му като учен по

.Произход на видовете~ води до разрив между

е<:тествена история. Той представя любовта му към

наука и религия и дава възможност на науката да

природата като дете, желанието му да разкрие тай·

се изплъзне от здравата хватка, в която се намира

ните на природата, СЯl<аш са математическо урав·

нение, за

дотогава. Това се отнася и за самия Дарвин.

ето,

но след като започва да пиwе "Произход на видо­ вете', се разкъсва между подчинението на прин­

l<oeTO трябва

да се намери решение, мно­

гобройните му открития по време на пътешестви­

от самото начало той не е особено набожен,

.о.д,1РSИННil45-ГОДИШНilS1>3pilСТ.

l<oeTO

прави,

ния и животни

изследванията

му

върху

расте­

.

Без преувеличение можем да кажем, че тази

ципите на своето религиозно образование и след·

Рil]гnеЖДilItКИВЛИlIниетонаСВОII

ването на инстинкта си за наука.wКазват, че човеш·

труд.учениRТ реWilllil,'II'тойтря611i1

творба представя всяка една страна от живота му. В

ДiI се пу6ЛИI(Y'IIiI след СМЪРТТil му.

писмо, адресирано до приятеля му Хукър, той пише

ките същества са привлечени по естествен начин от

религията,

но

липсва

научно

следното:" дко само можех да живея още

доказателство,

20 години,

че религиозните теории са правилни. Религията

щях да пренапиша няколко части от .Произход на

е просто удобен начин да се обяснят сложните

видовете~ В действителност

правя." Дарвин знае, че трябва да нанесе НЯI<ОИ

феномени, I<ОИТО се случват в природата~ След

l<aTO

излага своята теория за естествения подбор,

той напълно отрича религията. В

своята

автобиография

Дарвин

пише:

.Размишлявах дълго време върху съществуването на Бог и чудесата, но в крайна сметка се убедих, че те не съществуват.

ПО-I<ЪСНО никога дори и

за миг не съм признавал съществуването на Бог.

Не мога да разбера защо хората смятат, че хрис­ тиянството

е правилно.

Тези,

които

интерпре­

тират Библията, буквално вярват, че нехристия-

".СЬТ80реНИt'То .. аСlleта·НilРil~n.Кoril,оreoриите l<iI.QарВИНСТil6illо6ществеНОДОСТОlIние.НIIIICЖ приsьржени~ина БоЖК1~ТОСЬТlЮp8lие промеия' н..JЧИI<il СИ на мислене и ги приемат. Сба ,е Т8bpдllT,

'll'Бofимаf1ЛilН.uЖИ80тнитеииюира теJи видове, в f(()И10rетрIl'БВilДilе80ЛIl;lИрат.

вече започнах да го

поправки към няколко параграфа от оригиналния .. пре] 18бl

r. l\OfilTO теориите

наДilрsннра]ГilРIl,roрещдебат

sАНГЛИII,sГермаНИIlCilОТ1lрИТИ SllаменеIlOCТИ,ДOf\il]6ilщинеro6ilта тесриll.

документ, тъй като прави още открития, а това е важна тема. С ПО-I<ъсните открития за гените и ДНК теорията на Дарвин за еволюцията се издига на ново ниво.


Чарлз Дарвин

Островите Галапагос са образувани в

учредява изследователски център на Галапагос.

резултат ка вулканична дейност. Името им

като по този начин разширява усилията, насо­

на исnaНCJ(И езИК означава ·островите на

чени към запазване на природата в него.

Изследователският център .дарвин" започва

земните костенурки~ Архипелагът е разпо­ ЛQжен на

1 ооо км 3ёlПе1ДНО от Еквадор,

да кръстосва /събира по двойки мъжки и жен­

ЮЖНО

ски/ гигантските костенурки, които драстично

от екватора. В резултат от наблюденията (И по острое.кте и

са намалили своя брой с

различията, съществуващи

оо paJnИЧett начин? Все още нямаме точен отговор на ТОЗИ въпрос. но изследователите

смятат това да се ДЪЛЖи на фаt<та, че както климатът, така и природата на всеки отделен остров. се различават леко помежду си.

начин за запазването ~ ГIO

8P8Ie

н. ЦМ8МllIUillЦIUJfiIН. ИНlOПе мнoro XIOPO!I се

0YnJ»8'П н.)o!IПo!IД.:NI ДiI MКAeдNT нeJНilКнIolТe остроем.

pi)ПOll()ЖeНИ Ью рр 6pero&eTe н. ~ ~ EК&I.QOP. ~nfnКlol,чесеlpъщo!lТIИн.rмп'b/tНИСIOeННИ

""*" животни

на островите, давайки

на областта

биоразнообразие. Архипелагът със своя идеален кпимат и при­

родна среда е отдалечен от бреговете на Южна

цепи

вижда, 4е те са наклонени

Америка и е напъnно изолиран и неизвестен,

лею на lOr И ],аключава cneдното:"'Тези острови

докато не е оn<рит случайно през 15З5 г. от

Пъp8lOНiЧallНO са възникнали от подводни вyn­

кораб на дрейф заради океанските течения.

кaHМ\fНМ. М3pМtВё1НИЯ, КОИТО С течение на вре­ мето Пpl!tlp'ЫЦaТ вулканите в острови, а след това въ.ntм

"

течения, породени от югоизточни

ветрове. noc:тeneHHO разрушават тези кратери,

докато ~ пpм.q06ият формата. която имат днес: Теорията на Дарвин дълго време остава прене­ бperмan м незабелязана, но сега знаем, че тези

центърът заnoчва да

на вида. През оплежда

1976

г.

костенурки

-

начинание, което в следващите две гОдини се оказва )'Спешно.

Впоследствие

през

г.

1978

островите

Галапагос се превръщат в обект с природно наследство заради своето биоразнообразие и естествена красота. Те насочват вниманието

A~T се състои от множество вулка­

нични 0С1РО8М. върху които Дарвин преброява

28 кратера. Той

2 500 кос­

тенурки по целия остров, оомагайки оо този

вин калиева ·Произход на видовете~ Как

обаче JIКМВOТЪT на тези острови се е развип

ООО. След кратко

10

време в центъра успяват да отгледат

МеждУ ви.цоеете на отделните острови, Дар­

На тези малки острови, без присъствието на

на международната общност към опасността, която се крие за това място.

..лаборатория 3<1 еволюция" Островите

Галапагос

понякorа

се наричат

..лаборатория

за еволlOЦИЯ· заради видовете

образен биологичен живот, придаващ на всеки

птици,

които

се

отделен остров специфични

между

които

външни врагове, постепенно се развива разно­

осиryрявайки

характеристики,

по този начин най-очевидното

доказателство за естествения подбор.

на

съществуват

тези

острови

малки

и

различия.

действителност след по-късно проведено

изследване нз сипките, обитаващи Галапагос, учените разбират, че човките нз тези птици се

Първият обект с природно HaC1leACТ8o

1оо

8

намират

ра)flичават по форма и размери в MНOfO гю-го­

години след посещението на Дарвин

ляма степен, отколкото смятат първоначално.

биоразноо6разието на островите се намира

На някои от островите птици с ДЪЛГИ, но малки

живот на Т6М острови е дошъл оо въздух или

в жесток дисбаланс заради 06це, свине, кози,

човки не мoraт да намерят достатъчно храна

вода от ~. докато насекомите веро­

магарета

ятно

докарали

остроем нaМCТМJiCI

са

възникнали

в

резултат

на ПOД8C):IНИ М3РИГ8ания. Смята се, че дивият

CiI

дoнecettи от птиците.

Oкono островите има също така морски тече~ ния (l'1epyэttcкoто (още течение на Хумболдт), южноекватормалната

система от течения, тече­

нието Кромуел), така че времето е относително хладно, IJЫ"lpettИ факта че островите са разпо­ noженм IOЖНO от Екватора и са идеална среда

за жи8O't. .Qъ.n6cжoто Тl!'lение Кромуел донася големи

КOI1М'8eCТ'8a

nnaнктон

и ДPYr1'I

морски

и

други

в

животни,

околната

I<ОИТО

среда.

хората

На

са

островите

Санта Круз и Изабела диви кучета причиня­ ват хаос

в

I<олониите

на

и само тези с необикновено широки човки са в състояние да

а

това

им

консумират различни семена,

позволява

да

оцелеят

и

предадат

игуаните, докато на

гените си на своето поколение. Това е ярко

остров Сантяго диви свине започват да изяждат

доказателство за теорията на Дарвин за естест­

яйцата на гигантските костенурки, а на остров

вения подбор. Островите Галапагос се превръ­

ПИНЗОн мъховете ядат НОВОИ)flIOf'leНИ гигант­

ски костенурки.

8

резуnтaт от това ЮНЕСКО и

МеждУнародният съюз за запазване на при­

родата и природните ресурси емат няколко огледа

валяват на Дарвин да разкрие една от най-го­

предпри­

(IUCN)

на островите

щат в значимо и известно МЯСТО, тъй като ооз­

лемите загадки на природата.

и решават,

че е необходимо да се създаде изследовател­ ска институция,

която да

изучава

и

защитава

биоразнообразието на островите Галапагос. На срещата на

IUCN

през

1958

г. в Лондон се

създава комисия .Гаnaпагос~ а Джулиан Хъксли е избран за неин ръководител. ТОЙ е BнyI< на най-добрия приятел на Дарвин, Томас Хъксли. През

1959

г. се създава фондацията .дарвин":

Цяпата група организации се захващат да изко­ ренят живота, който не принадлежи острови

... Теритopи1Iri н. островите Г<tn/lП/lrос, оБИТ/llIo/IН/I от иry.ни. Със (8(Жfе 80-1 20 ем дыlжн. Те)И Иry.ии GJf1O-Мo!ItII!МOfмopcxloПе.3eмнoeoднoIIвиry.н.е

~106нo_80nЮloI«xpo!IНIoI с PКТ~M.

и да

възстановят

на тези

оригиналната

рода и биоразнообразие. През

1964

при­

г. е завър­

шен изследователски център на остров Санта Круз, а през

1968 г.

еквадорската правителство

... ГИГ.НТ(МВ церуПI<. Н<I ran.IJ<tГO(I<.Bl<ocтeНYPI<. ДОСТИf/l до 130 см Дlo\гlметър. Това е н.И-fOl1ЯМiП. I<OCТ~ypкa, IЮ'ПО се крани ОСН08но с MI<Т)'CIo\. Вьnреl<И че И3t<yCfIetЮТО1<pЪCТOC1<I++eсе

0IC0!I31o!1

усnewно.

н. някои ОСУрО8И 8/1PK~fiII r.I\o!INIГO( ТО)И IИД noн.кYCIAЩ6I е и~знan.


-----------------------

-

Съвременници

Мъдростта на великия учен Откриването на еволюцията от Дарвин отваря много врати пред науката, но то не бн могло да бъде осъществено без помощта на останалите. Дарвин е силно повлиян от своите предшествениции от друПl учени на своето

време, но несъмнено получава най-силна подкрепа най-вече от своите приятели, които изгарят да разкрият истината.

Бащата на комунизма, който изпитва уважение към Теорията за еволюцията Карл Маркс (1818-1883) Карл Маркс, основателят на комунизма, уважава особено много ·Произход на видовете- и дори споменава в своето произведение -Капиталът" как ·Дарвин кове историята чрез разпал­

ването на интереса на ВСИЧКИ нас към естествените науки: цитираЙII:И в бележка под линия творбата на Дарвин. През

1837 г. той

изпраща на Дарвин копие на своя труд на немски език и ГО

подписва с думите: ·от вашия ГОЛЯМ почитател, Карл Маркс-. В oтroвop Дарвин пише благодар-­ crвeHO писмо на Маркс.

Дарвин изчита обаче едва

105

ОТ всичките

822

страници, съставляващи книгата на Маркс.

Неговият немски не е твърде добър и ТОЙ трудно разбира произведението, а може би дори не се интересува от тематиката. Това, което се ~ae, е, че двамата разменят писма и обсъждат въпроси, различни от откритията, които всеки един от тях прави в своята 06ласт. Доскоро обаче социалистическите страни критикуват Дарвин и неговото произведение.

Маркс иска да посвети раздел от своята книга на Дарвин, който отказва. Обидени от това, уче­ ниците на Маркс решават, че няма начин толкова капиталистически настроен учен да може да

отхрие истината за еволюцията. По-КЪСНО, през

1975 г. американският

социолог луи Фойе пише

в свое есе, че тази криntка е неоснователна и базирана на недоразумение. Всичко заnoчва с писмо, излратено от Дарвин. В действителност семейcrвoто на Маркс

поnyцaва писмо от Дарвин със следното съдържание: ·Любезно отклонявам вашата покана да посветите пасаж ОТ своето произведение на мeн~ В резултат на тава марксистмте и социалистите

започват да криntкуват Дарвин, но В дейcrвителност това писмо не е адресирано до маркс. а до зетя на маркс Едуард Авелинг. През

1848

г. Маркс публикува ·КОМУНИСТ\о1чески

манифест"' заедно С Фридрих Енгелс.

·Капиталистическите общества се рушат и настава no6eдaтa на работническата класа. Трудещи се от всички страни

- съединявайте ce!~ пише Маркс. а след това двамата ny6ликуват·Капиталът':

Този труд в три тома nocтaвя под 8ы1ос ефеК'111вността на капиталистическото общество и очертэва нуждатэ от научно изследване.

Прусия го лишава от гражданство, считайки идеите му за твърде радикални, а той успява да избегне арест в много европейски страни, преди да пристигне в крайна сметха в Англия, където прекарва остатъка от дните си, лишен от гражданcrвo. Маркс умира на 65-годишна възрает, оставаЙКи неподвижен в своето кресло.


-----

Чарл] Дарвин

____

Поanмяни

o~дaplIMH

_OnОН~Н'Т" 3ащитмици

1Ut.р" .... рч(18'..1883)

(1191·1875) БРКТi!llt(~иг<IOllOГ,I\OГOТО

....

д..ри уNЖil8<lМНQfQ. ПРОИЭ~Д"НИfiOму ·Принцип .. ItIIП!'ОlЮг.... 'а·

ДиректорнаКIW>CJ<.iI'а 6отаНl'IЧ«l\iIfp;IA".... ПЬр8ИЯТ'IOIItI<,(О\ОТОТО

'E'OЦeНll8a ВН(ОКО и тоМ

Дарвии,noдеЛ"'lIO>Iта

nOnyц3e<1000e/WIOТ

тt'OpI'IR.-.eIIИДQВe1есе

IlpancКОТОДpyжecJ80.

ра.bllИlI<)т(~w..е1tll

:~::'~о7:';:7с:'и надl00000ра.lflИЧНИ 8ИМС6\еI<.. .,растенМ1!и

==:a.:тatъl<дO, раJрЮотванею"а кnacнфикац_масМоСТ_

БрмТilнс"" .... тyp;rn...;т,

3.ilpacf@III1ЯТiI•

...... тоде;;жхт и труд са

=~~e:'~

To_(~тyc(1166-1814)

Дарвин,Пыуui1l~"no

профе<орnoестктlенинауки,

roplЮТОи ДOI1НO'O

l<eймбрOlДЖl<КЯУННIIepC"тет,IЮЙТО

Тe<leниеНilpeoцI

OI<o)зN

Aм.utжка,fOЙCI"ГoIДО ('ЬЩ~:\.IIКJI,,)·.е...tJII)/l

.... iiI-еиnНоал..яН..еIlЬрХу

дiI~иН.ТQЙУ"ред"Nilкадем

..... но

~180II~KbДe'o

eeonООЦИЯТ<lI,IIoOИ'ОIlpi'lIlИ

)"I@нитеГlOКТествеши<:П!рКII мoraтс8О6од>юдара)кpI18аТИ

иД;lрвин.

фp,lllКЖ БetlII'ЪИ

(1561-1626)

06съжда'СlЮИfео~тн".

-Личностите11 (ивите карета са представени

8 тази rMIIiI.

Натуралистът,когото Дарвин уважава Александърфон Хумболдт (1769-1859) Още като студент в университетаДарвин е привпечен от произведениетона Хумбоnдт"'Пътешествиядо новия конти­ He~ След пътешествиетоси на кораба "Бийгъл-Дарвин е поканен да гостува на свой приятел, където се запознава за първи

път с Хумболдт. Впечатлениятаму обаче за човека, на когото той толкова дълго време се възхищава, не са очарователни.В своята автобиографиятой пише следното:"Можеби съм имал твърде гопеми очакванияи той ме разочарова.Единственият спомен, който имам за него, е вълнението, с което му разказвах своите приключения~След 5-годишно пътешествие по всяка вероятностДарвин натрупва далеч повече знания и мъдрост, отколкото Хумболдт. По това време Дарвин вероятно го смята за човек от миналото.

Хумболдт се ражда в семейство на германски аристократи. През университет минералогия, а през

1792 г.

1787

г. заминава да }ЩИ в Гьотингенския

започва работа за пруското правителство. Той изследва скалите и маг·

нитните сили и изобретява лампата, която да се използва в мините. Между

1799 и 1804 г.

пътува до Централна

Америка и източния бряг на континента. Пътьом спира на остров Тенерифе, където наблюдава метеоритен дъжд. По-късно започва да разсъждава за причините, пораждащи метеоритните дъждове и формирането на планинската верига на Андите. Хумболдт прави също така някои изследвания по география, като съще­ временно има принос и към изследванията по геология. Наблюдава също така морско течение в Южна Америка, което по-късно е наречено на негово име.

През

1804 г. той

се премества в Париж и започва да подрежда многобройните данни и информация,

която е събрал през изминалите години. С помощта на много други учени прекарва

21

години, опит­

вайки се да ДОВЪРШИ започнатото, но умира, преди да е приключил със задачата си. Много европей­

ски научни дружества се опитват да го назначат при тях, но вместо това Хумболдт избира позицията на съветник на Фридрих Вилхелм Ш. След като умира през траур смърла на този велик учен.

1869 гч

Германия отбелязва с национален


Съвременници Приятелят на Дарвин, наречен неговата "хрътка" Томас Хенри Хъксли

(1825-1895)

NЩо се отнася до кучетата, които паят и скимтят, аз ще СИ остря ноктите, заставайки нащрек~ пише ХЪКСЛИ до Дарвин, след като прочита ·ПРОИЗХОД на видовете~ В Действителносттой защита­

ва Дарвин срещу много словесни атаки и не след дълго получава прякора ·хрътката на Дарвин: Самият Дарвин е завладян от този човек (остро чувство за хумор и ПО-КЪСНО пише за него (пед·

ните думи: ·ЯРЪ!': е като светкавица в небето и остър като бръснач: Макар че Дарвин е 1бгодини по-голям от него, двамата са големи приятели.

Когато Хъксли е 17·годиwен, той започва да учи медицина заедно (брат СИ Джеймс и след това става лекар на британски морски кораб. По време на своето пътуване той пише няколко тезиса,

публикувани в ~13данието на британското кралско дружество и скоро е избран 3а негов член. След публикуване на "Произход на видовете" Хъксли играе ролята на защитник на Дарвин и 3астава срещу всеки, който го критикува. По-късно събира всички контраатаки в свое произведе­ ние, озагпавено "Мястото на човека в естествения свят". След

1870

г. Хъксли е натоварен с изключително много ангажименти към Кралското дружество

и не е в състояние да отдели достаrъчно време на научноизследователска работа. Той също така е и член на Лондонския съвет по образование, където 3ащитава и настоява за промяна в учебната програма и преместване на ударението в нея от древногръцка и латинска философия към четене, писане, математика и естествени науки, допринасяйки по този начин за развитието на основното обраЗ0вание в днглия. ОТ друга страна, Хъксли вярва, че изучаването на религиозни текстове е от върховно значение, защото ·те учат човешките същества да

различават добро и зло и сами по себе си религиозните творби са произведения на литературата~ След

1885 г.

лосвещава СВОЯ живот на лите­

ратурното творчество и насочва вниманието си върху философски и религиозни произведения, преди да почине пре31Они

1895 Г. в Ийстбъри,

днглия.

Философът, който преподава силата на наблюдението франсис Бейкън

(1561-1626)

Дарвин прилага много стриктна методология за провеждането на своите експерименти."Върша своята работа точно по начина, по който съветва Франсис Бейкън~ казва той, поставяйки ударение върху наблюденията, данните и събирането на мостри и извършвайки различни заключения в резултат от събраната информация.Франсис Бейкън е първият 3ащитник на индуктивнияметод.

Бейкън е наречен, наред с останалите неща, и "баща на съвременните научни методи~ "брилянтен учен на своето BpeMe~ "научноориентиранфилософ" и е син на Никълъс Бейкън,

един от съветниците на кралица Елизабет 1. Родителите му произхождат от аристократични семейства и той бързо печели влияние в политическите кръгове. Заминава да учи в I(олежа .Тринити" на Кеймбриджкия

университет и става адвокат и депутат в парламента.

известното му произведение е

"Instavratio Magna" (Голямото

"Novum Organum" ("Нов

Най­

органон"), което е част от сборника

обновяване на науките), в писане на който прекарва целия си

живот. В своите трудове той проповядва разрив с дедуктивната техника на умозаключения. Бейкън работи като юрист, обвинител и съдия, но е осъден за корупция, което слага край на съдебната му кариера. Той отрича обвиненията с обяснението, че НИl(ога не е давал по·лека присъда заради получен подкуп, но в крайна сметка прекарва остатъка от живота си в немилост.

През април 162б

r., докато

пътува с карета в снега, ненадейно се досеща, че снегът може да

се използва за запазване и консервиране на месо. Той слиза от каретата и отива в къщата на бедна жена, носейки една птица, която жената изкормва. Бейкън прекарва нощта в местната страноприемница,

но поради студа навън и липсата на отопление в страноприемницата,

разболява от пневмония и седмица по-късно умира.

се


Чарлз Дарвин Икономистът, който дава на Дарвин прозрението за Теорията за еволюцията

Томас Малтус

(1766-1834)

Дарвин. който обожавада чете, насочва своето внимание към произведенияот най-различниобласти. През октомври 1838 Г., за да се разсее ОТ изследователската СИ работа, той започва да чете книга и внезап­

но осъзнава, че тя съдържа теории, КОИТО са приложими към неговите собствени разработки. Тази книга е творбата на Малтус "Есе за законите на населението", Тъй като в тази книга се излагат множecrво хипотези, nO,lll<peпени от предположения, учените я пренебрегват, защото не е основана на научни доказателства. -Есе за законите на населението" е публикувана в ограничен тираж през

1803 Г. след

1798 г.

и преиздздена през

появата на остра нужда от наличие на статистическа информация в Европа. Малтус твърди,

че.на<елението нараства в геометрична прогресия, но напичните ресурси от земя и храна са ограничени.

Глад. война и болести са три различни начина, по които майката природа контролира ръста на населени­

eтo~ -Есе 3а законите на населението· оказва силен ефект върху британското общество. По онова време е

разпространено схващането, че семействата с много деца е по-вероятно да 3абогатеят. Прокарват се зако­ H,-I които да насърчат бедните семейства да имат повече деца. В повечето случаи обаче, това единствено

вsюwава нещата, а тези семейства изпадат в пъпна бедност. Малтус настоява тези закони да се отменят и предлага да се изградят жилища за бедните

политика, която правителството вкарва в сипа през

-

1834 г.

малтус е самоук, а по-късно постъпва в колежа.Исус· на Кеймбриджкия университет. На 27-годишна Sbзраст става учен и изтъкнат политически икономист с национално значение, преподавател, който чете ле

..,101

в колежа на ОСтиндийската компания.

През

1820 г. той публикува

-Есе за законите на насепението: в което пише следното:.Ако хората изклю­

чително много пестят, то причините за ефективна производителност ще бъдат изгубени. Националното лравителство трябва да постигне подходящ баланс между производителност и консумация." По този начин малтус по ефективен начин съединява политическата и икономическата области. Идеите му са възродени век по-късно от известния икономист КеЙнс. Малтус пубпикува още 1О произведения и умира през декем­ ври

1834 г. в родния

си град Бат, Днглия.

г

Ентомологът, към когото Дарвин изпитва почит и уважение

Анри Фабр

(1823-1915)

Френският ентомолor Анри Фабр обикаля страната като учен, давайки информация за своите нови открития, но е пренебрегван във Франция заради тежката бюрократична система в страната. Въпреки това Дарвин е завладян от не едно от произведениятана Фабр и дори му пише писма в определенмомент:.Мисля,че съм единствениятчовек в Европа, който истински разбира и цени стой­

ността на Вашия труд." Той също така търси мнението на Фабр по своите собствени ентомопогически

изследвания.от своя страна Фабр уважаваДарвин като велик Y"IeH. Така всеки един от двамата приема и оценява високо трудовете на другия.

След като завършва учителски колеж през

1842 г.,

Фабр става учител в основни и средни училища

из цялата страна. Докато преподава в средно училище в Авиньон, той започва да се съмнява 8 теориите, изложени от Леон Дюфур, ръководител на френското дружество по ентомология. Фабр търси доказателства 3а причината, поради която бръмбарите не ИЗltlиват, след като са ухапани от оси и се използват за храна за по-късно. Обяснението е, че осите жилят бръмбарите в крайниците, като по този начин ги парализират и съхраняват живи, докато ги изядат. Това откритие става сензация в академичния свят. След това Фабр посве­ щава остатъка от живота си на изследването на насекомите.

Докато Фабр работи в музей, той преподава на девойки в мес1'}1ия университет как да кръстосват растения, но е принуден да подаде оставка под натиска на академичните кръгове, католици и други влиятелни хора. Насърчен обаче от свои колещ той се премества в Оранж и продължава своята научна работа, живеейки през това време в изключителна бедност. Между1878 и

1919 г. пише 1О-томен труд. озагпавен..животът на насекомите~ В Hero

описва многобройните СИ откриn1Я В сензационен стил, а самото произведение е уважавано и популярно сред съвременните ентомолози.

3аради множеството открития, които прави през 1в68 г., е извикан от френския министър на обра3О6аниещ за да получи Ордена на почетния леги· он, КОЙТО му е връчен от Наполеон

111. През 1910 г. той

получава в Стокхолм Линийския орден, наминиран е също така за Нобелова награда. В късните си

години е заобиколен от своите ученици и умира в дома си от уремия (остро самоотравяне на организма, съпроводено с бъбречна недостатъчност).


Изучаването на еволюцията навлиза

в забранени граници Трябва .'111 да се намесваме в процесите в природата? Науката, днес напълно отделена от религията, се занимава с този въпрос

ДЪ;JГО време. Теорията на Дарвин за еволюцията е разгледана на по-късен етап от молекулярна

гледна точка и сега изглежда далеч

по-приемлива, особено след откриването иа човешкия геном. Все оше тезн изследвания повдигат сериозни етични въпроси, с които

се борят съвременните учени. РаЗКРllВЗllеl'О 113 ~IО8еIIlКlIЯ геНОJ\l

С

замите, които са изградени от де30ксири60нукле­

ЛЕД CMЪPlТД НА ДАРВИН хората започват да се ЧУДЯТ защо определени ЖИВОТНИ се раж­

дат с леки мутации,

I<ОИТО ИМ позволяват да оце­

леят, да предадат своите гени и карат видовете да

еволюират. Открива се, че генетиката е тази, която носи

отговорност

за

тези

внезапни

изменения.

Учените знаят, че отговорът на техните въпроси се

крие в масата от информация, която се съхранява

Мендел пръв открива съществуването засягащи

характеристиките

на

на час­

наследстве­

носпа. По собствените думи на Дарвин "открива­

телят е човек, КОЙТО винаги иска да разбере про­ изхода на всеки един феномен·, а Мендел пер­ феКТНО се вмества в това описание, тъй като вни­ мателно

провежда

множество

да изложи своята теория. През

чината за еволюцията лежи в днк.

Човешката ДНК е с широчина 2 микрона (1

50

експерименти,

1909

за

г. тези час­

Когато спермата опложда яйцеклетката, комби­ геном, което означава .наЙ-малкото количество наследствена информация, в състояние да зароди живоr". В края на 8О-те стартира проектът за човеш­

кия геном - един опит да се вникне по-дълбоко в информацията, съдържаща се 8 гените. На

14 април 2003 г. проектът за човешкия геном, финансиран от 6 различни държави, обявява, че успешно е постиг­ нал целта си. 24 организации от Япония, САщ. Англия, Франция,

35

..

се открива, че гените се съдържат в хромо-

Чottew~CЪЩOCТN M"q,

pi')IIINHM

24

ХРОМО-".CWI.'bpJQЩИ

мили­

лични бази: тимин, аденин, цитозин и гуанин.

ХХ

~То1ниr_fМ"""'Мнформо1ция.

3

арда .части, всяка от които съдържа четири раз­

пщи са наречени гени. Във втората половина на

8.

I

ООО от милиметъра). днк има двойна спира­

ловидна структура и се състои от над

нацията хромозоми, която се получава, се нарича

в генетичния маl'ериал.

тици,

инова киселина, или днк. В основни линии, при­

Германия

и Китай инвестират

милиарда долара в проекта. ЯпонскиRТ минис-


"Когато светът раэбере моите теории, науката ще направи гигантски

скок напред:' тьр-председател Юничиро КОИДЗУМИ И американ­

ският президент Джордж Бущ съвместно с други

държавни глави, ООяВЯв.lТ, че тези ре9ОЛlОЦИОННИ отхрития ще ПJЮМeНЯТ човешката история.

Разкриването на човешкия генам ПО380.nява

не само да се разберат по-добре разnични забо­ ляваНИА l<a10 рак, атеросклероза и спомага

за

ранното

Човешката намеса

и диабет. но

ИМ откриване

и лечение.

8 тъканта на живота обаче, П08­

дига много етични въпроси, а именно: дали хората

имат право да СИ играят на богове?

Майката на човечеството В своята книга ~Произход на видовете- Дарвин разглежда еволюцията

на

човека

от ПО-ПрИМИ­

ТИ8НИ преДци. НО откъде произлиэаттези предци? Американекият генетик Ребека Кан дава ОПО8Ор на т03и въпрос. Чрез изучаване на МИfохондрните на бременни жени тя Оll<РИва, че един и същ гене­ тичен материал се предава от майка на дъщеря. Това се оказва полезно при определяне корените

на човечеството. През

1987

г. Кан събира жени от

различни страни, изследва ДНК в техните митохан· ДрИИ и открива, че ВСИЧКИ човешки същества имат

един общ предшественик.

С други ДУМИ, чове·

честеото е родено от една жена, жиеяла в Африка преди около между

290 ооо

и

140 ооо

години. Кан

нарича тази жена"Митохондричната Eвa~ Преди Кан да направи това откритие, същест·

еуват две теории за произхода на човека. Според първата

хората

еВОЛIQИрат

едновременно

в раз­

лични области на света,

l(oeTO

чеството

предци. Другата теория

твърди,

има различни

означава, че чове­

че преди хиляди години Ното

sapiens

еволюира в дфрика и постепенно се разселва из

целия свят. Тази теория е близка до откритията на Кан и се приема за достоверна в научния свят.

4И~ка~fМQП cenpeмкtNOI~

каЛНКкъм~~ка Мf!lOAи:w NQДИ+МЦИ~ ка fIOCМДONтe.nНОСТ'Пот~.

КOJПOt"ЪД1>pЖёIинфopм;tцltН,w цел,"", ЖИ80f ка 3емя1ij.


-

Изкnючитеnно впияние

~loraT ли (lовеШКlIТС същества .13 станат богове?

ния

По времето на Дарвин единственият метод за експериментиране

в генетиката

е кръстосването на

ЖИВОТНИ

Иl1И

кръстоса­

ното

ване

опраш­

при

тенията,

рас­

ГОДИНИ

но

в

се раз­

няколко

(

комбинира технология за

технология за генетично модифи­

-

овцата Доли. Компанията се ангажира и

(

вания

ЖИВОТНИ.

върху

изкуствено създаване

През

2000 r.

ните

стигат до заключението,

на

изслед·

успешно е клонирана свиня, а уче­

да транcnлантират

здрави

че са

органи

в състояние

на клонирани

свине на болни хора. В Япония се извършват няколко експеримента

последните

виват

PPL Therapeutics

клониране

циране, за да създаде първия клонинг В света

с

reHHO

модифициране.

През

1999

г. изследова­

телски екип в център за изследване на животни и

метода,

насекоми, съвместно с усилия от страна на други

включително и

екипи в САЩ и Франция, успяват да модифицират

генното

генно копринени буби. Целта на проекта е създа­

други

моди­

ването на копринена буба, която е в състояние да

фициране. През

1996

г.

произведе протеин, необходим за приготвянето

британската

на определени

биотехноло*

грула клонира успешно свиня.

ГИЧНд

ком па-

лекарства.

През

2000

г. същата

Бурният растеж на изследванията върху генна

модификация повдига темите за безопасността 4

ПреДше<:lве"~1\

ма чotItll~. Пре)

1974 Г. в ЕТ>lОПI'lЯ Сilоrкрити

8камене'ЮСНlн<I

8ъэрастЗ.2""""Оllа год";;... Хуманоидът, наречен Лкки. crои иmравеНН<lД8д

при консумация на генно модифицирани проду­ кти. През януари

2000

г. изследоватепска

група

в Монреал, Канада, описва и определя правила

за производство

на генно модифицирани орга­

низми. Според тези правила, ако учени искат да

внесат генно модифицирани организми за изсле-

.. Р.. жр.ованенач.о8еWКИЯ (_с I'IOМOщта

....

компютри.

ТexиonornЧIIИЯТНIlПptoДЬк nо.:що,цо1rо1 МIIorO този процес.


Чарлз Дарвин дователски цели от друга държава, те трябва да

получат одобрение за ВнОС и ИЗНОС от съответ­ ните ДЪ~BH"" органи. Бе:щпасността на гене· fИЧНQ мод

.... ~НощираНиТе

продукти се установява

СОЯ,

(

царевица

и други

издадени за тях сертм·

фикати. Така че ако страната вносител притежава

"АlIOученитt!~)'меятд,;l

деllOll"p;t'rt'НeПNIYТ<1~ЦiUI 8Ъ88ИРУС" HIV, МOJO<t 6м ще С'IIН!!

IIto~MJ06pe'''NIte10Нoll ~:Nneчet4меНoillONptQТI

"""".

години.

С одобрението

на Министерството

тят върху проект, наречен ~машина на биологич­ ното BpeMe.~

Вместо да се увеличава скороспа и честотата на генеТ\'!чните

разреwение за извършване на търговия, то за нея

волявайки

не съ

селектира

е<Твуват преЧКИ за подобна търговия.

в

YCJ.:opCHa СВ()"I"JЮЦIIЯ

избират

СИНЪТ на Дарвин го пита колко време ще отнеме,

за еволюцията.

мутации,

поз­

природата

за

да

възпроизвеж­

по изкуствен

видоизменени

групи

и

начин ще ги

кръстосват, за да ускорят про­

120 ГОДИНИ

цеса и да получат изцяло нови

след неговата смърт обаче. ние все още наблю­ даваме доказателства

групата

на

най-издръжливите

дане, се решава, че хората ще

за да се наблюдаватефектитена еволюцията,а той отговаря·окало 1 оо години': Повече от

на

търговията на Япония учените започват да рабо­

видове. През

Ето защо

1995

г. учените

са в състояние да ускорят про­

учените решават да ускорят този процес. който

цеса на разделение и 8Ъзпро­

по естествен път би отнел стотици ИЛИ ХИЛЯДи

извеждане на бактерии, като той се извършва 10()(Х) пъТ\'! по-бързо и са необхо­ ,Qими сацо

4 дни

от началото на експеримента за

получаването на изцяло нови видове бактерии. Предвиждането на Дарвин, че~когато светът раз­

бере теорията ми, науката ще направи гигантски 4 БРОН)()4l(lСТOllТ)"lНiI Дареии

8 РОДНitII му rp.JД

ШplOC6ьри.АНГnИII.I4Qг,tле.о ny6nи~у8ilнеток.1l·Прою~од на 'МО8ете:ихпе.о8ilНИIIТOII, чието НOIIчаllO nOCТOIIеll,актиено се npotlеждат

110

цеnИII ,,"Т

скок напред~ се оказва напълно вярно, тъй като новите изследвания се провеждат вече с изключи­

телна бързина. След публикуването на ·Произход на видовете· учените постепенно започват да

разкриват тайните на природата. Денят, в който всички хора ще приемат теорията на Дарвин, със сигурност не е далеч.

ШI


11 Дарвин  

11 Чарлз Дарвин

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you