Page 1


r

И3дА.ТEЛCI<A КОМr1AНИЯ: ~ АГ()(1).1НИ ХЕЛАС ООД (Ое

AGOS'nNI HELLAS SЩ)

СТРАНА НА ПР0И3ХОД: ГbPЦIOVI иЗДАТЕЛ:

I1eTpoc

Капнис:тос

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: фотж: Фот"')' МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИ380ДСТ80: В>оpд.жюlинКyrp)'6.к

AДPt:C: Вуnяrмeнис 44-46, 166 7э Aтww (Vul~44-46,1667JAthen~) МЕНИДЖЪР МАРКЕТМНГ: Ммunис К)'ЧYIЦX

МЕНИДЖЪР НА ИЗJlAНИfТO: н.юrn. КOPТК.I ПРОИJ8OДCТ1IEН КOOf'ДИНАТOf':

Галилео Галилей

Брой

7

Кaponммl 1"tp"А)' МЕНИДЖЪР ДИСТРИ6УЦИЯ: Е8м бо3а МЕНИДЖЪР IICJf1o'C1ИКА И ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Д-~ КOCIPДИНАТOf>ЛОГИСТИКА И OnЕРАЦИИ: Аше-к

noo-c

СПЕЦИAJ1НA АдАЛТАЦИЯ ЗА БЬЛfАР(КИ Е)ИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

Ученият, който вижда истината през обектива

РЕДАКЦИЯ И КOI'EJIiW1Я; Pviица ~ТON ПЕЧАТ И rюДВЪР38АНЕ: НAlDEМENOS

SA

ДИPf:КТQPНА ПE"IAТНИЦАТА;МАКИС ЮТООУnOC

на своя телескоп

Привързаност КЪМ изкуството и Бог Пътят към математиката

I11fАДЖOPtlЖюол ,GlGAGЮRGE ЕСЮО)

.. 02008 De AGOSnNI ~~

..

О

На върха на наклонената кула

2003 К-К. ое AGOSПN JAPAN

ISSN:I791-4256

Надежди и разочарования в намирането на спокойно Снимки:

пристанище

UnlpholO Pfмs. De Agoslini Pi«Uf! LibraJY

Силата на телескопа

ЦеНiI НiI броевете:

Противопоставяне на религиозния авторитаризъм

Це-нil н" 810РИЯ броИ н на 8(I0I'l11." Сllell8ilЩИ броеве: 3,SO ПВ.

Цet<iI н" първ'IЯ 6роil:

Непоклатимият дух на учения

1.so n8.

ВсНЧКИТetICТoвt'са:wщите-нисаВ'ОрсКИПР')8а.3абpilнено

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

ItВЪЗПРОЮ8ежд;ll+eТO,скаННp;ilI1eТО,nреllil8аНетонли МЭПОЛ]8ill1eтоН,}м.Нepн.v!"тестьprО8СКOIЦf! nnОllКOlК8ilТОИ

Аа е форма без "мeмe+t010съrмсие на редактора.

Инквизицията

-

организзцията, КОЯТО иска да заглуши

и смаже гласа на науката

...

СЪВРЕМЕННИЦИ

24 " ...,~,

н

""

Мислителите,изпреварилисвоето време, но озарили съвременницитеси

'"

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОВЛИЯНИЕ

.

,~~,.

_N~"

,••

.

.

r._

28

Научна революция

Математическатапреценка з. Nwt10 no-дo6po~ ~ IUAiНWJO ......... 8 едмн М същ

~11pOAINЧoI~~С"Дil3afIYПМП!~но

..

n.PI'08CJUII обект

м

UItAU~бpotet

3.l1КЯКaкN~ СП~ WММiI на eOeWtМPМмм nopикм на I1p@ДМIUtМброеве.

э.,IW~~j)Oбpo~,~ __

"'1'IOJI!IIИЦП.О1~"CЫllтъpro8CIQIInyt«r

6poIO

.. ~ е

~3oI~OIAi1I1)'П'fN~~брое8е.

nOТЪPC~"'Мi~(02419t5SJIМltМ . .. ~НNilнal,l8peC~ ~наlUМl!tftМ:~МII-11I!ТЫ't,10:ОО-15:ООч.

JII ..

....

-

....,..,.n8I*

......,..,....,..ce~

CllQIIIDe'I'O..,......,.

......... I02I_9S5).

CJlllnoC8t1U:

Иwт~си:s.JNI38dnpaeoюда nPOМeНII PeДI на H ~ наnopeдllЦilц.мктоипраllOюнанJ6opна_ТiI,

- ' 0 ще се npeдcт.llll!1.

IIAN: lIG39CRIA ,.,.1001 071. 50 вк,CМAlGSF

.-.

--ЕООД CТII* . . . . IIOКJPIIIP............-roC18U ·-.та n"...,....-...

Постете сайта на Де Агостини

www.dеаgоstIПI.Ьg


r


- - ~ - ~

-

---

-

Въведение

Галилео Галилей Какъв е неговият живот? П

РЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХУТ В. В СЕВЕРНА ЕВРОПА се за­

ражда движение, известно като Протестантска реформа.

То възниква като реакция срещу гоненията, извършвани от

ш

S I ш

с::[ ш

m

~

m

Католическата църква, и закостенелите църковни практики на средновековния римски католицизъм, както и срещу идеята, че

Църквата притежава абсолютна власт и право. В Италия обаче, държава близо до Ватикана, който от своя страна е считан за център

на

католицизма,

всички

традиционни

религиозни

възгледи все още срещат силна подкрепа. Именно тук, където

се сливат в едно Средновековието и Новото време, се ражда великият учен реформатор Галилео Галилей. Въпреки че на младини смята да се отдаде на монашески начин на живот,

в крайна сметка решава да поеме пътя на науката. Що се отнася до религиозната гледна точка, той се опитва да я

изведе от нейните мистични значения и послания и по този начин да постави нов начин на подход към Светото писание. Въпреки това не осъзнава огромното влияние, което оказва религията върху душите и умовете на хората и върху властта

на Католическата църква. Неговият стар приятел и почитател

папа Урбан VIII го обвинява в ерес заради спорните му научни възгледи.

Независимо

от това

нищо

не е в състояние да

попречи на бъдещите модерни течения, които се зараждат по-късно.

Какъв живот води Галилей?


Гапипео Гапипей

-11'

••

..

150 пр. Хр

Птоломей излага Геоцентричната теория.

1492

Христофор Колумб открива Америка.

1S43

Николай Коперник описеа в трактати Хелиоцентричната теория.

1517

Мартин Лутър поставя началото на Протестантската реформа.

1519

Фернандо Магелан прави първия си опит за околосветско пътешествие.

1564

Ражда се Галилео Галилей.

1575

Галилей се мести във Флоренция.

1581

Галилей постъпва ВЪВ Факултета по медицина на Пиза некия университет.

1582

Въвежда се Григорианският календар.

1583

Галилей открива закона за свойството изохронизъм в люлеенето на махалото.

1585

Галилей напуска ПИЗдНСКИЯ университет без диплома.

1586

Публикува трактата"

1589

Галилей получава преподавателско място по математика в Пизанския университет.

1590

Галилей публикува труда" Dе

1592

Галилей получава преподавателско място по математика в Падуанския университет.

la

Вilапсеttэ"(Хидростатичниятбаланс).

Motu" (За движението ).

1596

Кеплер публикува своя труд" Mysterium Cosmographicum" (Свещената загадка на Космоса).

1600

Джордано Бруно е изгорен на клада.

lб08

В Холандия е конструиран първият телескоп.

1609

Галилей използва своя телескоп, за да наблюдава повърхността на Луната.

1610

Галилей открива четирите спътника на Юпитер. Публикува трактата

1613

Галилей поддържа Хелиоцентричната теория в "Jstoria i Dimostrationi Intorno Alle Macchie

"Sidereus Nuпсius "(Звезден пратеник).

Solari е loro Accidenti" (Писма за слънчевите петна).

1615 1616 1618

I I I

Забранява се Хелиоцентричната теория. Първият процес срещу Галилео.

Избухва Тридесеподишната война. Отново се повежда спорът между Хелиоцентричната и Геоцентричната теории.

1623 1632

I I

Публикува се трудът на Галилей

I I

Вторият процес срещу Галилей, в който той е обявен за еретик.

главни системи на света

1633 1638

"11 Saggiatore" (Изпитателят).

Публикува се "Dialogo Sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo,Tolemaico е Copernicano" (Диалог за двете най-

- Птоломеевата и Коперниковата).

Галилей довършва първия си труд "Discorsi е

Dimostrazioni Matematiche Intorno а Due Nuove Scienze Attenenti

alla Meccanica" (Беседи и математически доказателства относно две нови науки, отнасящи се към механиката и локалното движение).

1642

I

Галилей умира в своя дом недалеч от Арчетри. Ражда се Исак Нютон.

1992

I

Римокатолическата църква поднася официални извинения в опит да реабилитира Галилео Галилей.


Живот и дейност

Ученият, който вижда истината през обектива на своя телескоп Дори и да се счита за рождено място на Ренесанса, Северна Италия преминава, от научна гледна точка, през период на стагнацня

по време на Средновековието и прави незначителен прогрес.

ВъпреКЗ1 това тя остава мястото, където се ражда Галилей. Той е ученият, който наблюдава небесните тела и открива факти, който до този момент хората предпочитат да пренебрегват. Галилей твърдо вярва, че истината може да се достигне с помощта

на експеримента и наблюдението. Неговите убеждения обаче водят до открит конфликт С религиозните догми на онова време. _Г'IopтреrоrдercrюfOМiI

Привързаност към изкуството и Бог Детство с единствен IlрИЯТел МУЗllкатз

Винченцо да осъзнае опасността,

•..

...

см, както

11

Cf'P'КТТ;t му към

И3К)'I':ТЮ'О и Д@6пмТL

която носят

слуховете и злонамерените клюки. преследващи го

ГАЛИЛЕО

ГАЛИЛЕЙ

Е

РОДЕН н.

непрестанно. Ето защо той става много предпазлив, когато споделя нещо с някой. Галилео наследява

15 февруари 1564 г. в град Пиза, намиращ се

това качество и използва същото отношение към

в областта Тоскана в Италия, и е най-големият

научния свят, в който работи.

измежду седемте си братя. Той се ражда само три фигура

на

последната

Ренесанс. Това е причината, поради която хората

италианския

Ренесанс.

са толерантни към личния избор - свободата да

ГОДИНИ, а

избираш образование и лична профе<ионална

Бащата на Галилео. Винченцо. е на майка му, Джулия, на

Обласпа Toct<aHa е отправна Т04ка за итал иаНСI<ИЯ

-

ДНИ след смърпа на Микеланджело

известна

[;tI'lWleO Г;tI'lItЛeЙ. ТОЙ нacneдllN l'IичностнитекаЧес1NШl6аЩil

44

изява. Роден

26.

именно там,

Галилей е ИСТИНСI<И

8инченцо Галилей произхожда от семейство

представител на ренесансовия период. Той има

с благородно потекло от Флоренция. Преди

по-малки сестри, Вирджиния и Лавиния, и по-голям

... кap'''Нit

да

брат, Микеланджело.

ДOМil МiI [;tI'lWleO 11 град nll)/l.

познае

известността обаче, той е познал

социалния неуспех и баНt<рута. 8инченцо Галилей

Галилео има също тal<a дрyrи братя, но за съ­

е личност с артистична професия, учи музика във

жаление те умират рано. което помрачава все­

Венеция и свири на ЛЮТНЯ (струнен инструмент, предшественик на китарата).

ВЬВ Фпоренция той

I<идневния семеен живот. Освен с музиt<a, бащата Винченцо се занимава и с търговия на вълна, но

на

този бизнес не е достатъчно печеливш. Майката

флорентинската Камерата - група хуманисти и

на Галилео, Джулия, не е удовлетворена от фи­

музиканти, които искат да възродят монодичния

нансовото състояние на

СТИЛ

къснато се оплаl<ва и се отнася сурово с децата си.

който

става

мелодията

ръководител

има

една

линия).

използван за претворяване на музиt<aта в Древна Гърция. Експерименталната дейност на тази група

семейството, непре­

Общо взето семейната атмосфера не е твърде радостна. Въnреl<Итова Галилей има свой собствен

поставя основите на бъдещата oneра. която става

начин за бягство от тази сива реалност. Докато е

толкова популярна в идните години.

още дете, баща му го учи да с'"ри на ЛIQ'Т'НЯ и ТО3М

Участието му вьв философските, литературни и

музикални

кръгове

по

онова

време

кара

инстр~стаеа ~й-верниятму спъ,,",l<.~

прека

наго вре е

вън или 8 стаяitl!l'4. CIИpМ

от

XVlII

а.. И~)IINЩiI


• Галилео Галилей ра3ЛИЧНИ песни на лютня, научени ОТ баща му ИЛИ кoмnозирани ОТ самия него. Той започва да харесва

музиката

прotЗва.н

.. е е математиката.

и поезията,

НО ИСТИНСКОТО

му

TЫi като баща му

на ЛК)ftul, Гanимк

Б<УtI\Н c.l~""'IITe.ГJ ••• Въпреки че е ДОС'Та умен и надарен, Галилей

е -тp)~ дете, тъй като израства във враждебна aТМOCQePa.в която майка му и баща мудоста се карат. той често ~ча тъpt(aния С другите деца, И3ПОЛ383

като дете да саири

инeтpyмetПЪт е rOmUOI, със аранна форма. има

ВflatIТnи" муJИкаtIТ,

МН()(О Cfр)'МИ и на нefO с@ сsири 'рудно. Ето

ro учи

CfilU

ДOCfafЪЧНО добър да При~)I(И J(ЪМ п~

1аЩО ,ОЙ бьрэо с@Ja6ра8ll,ОfCТЪtluккиМllCfO

оюналнит@ ~H'm на своето "реме.

на

1JIo'JнRц~кнаIGffi!lPilЦ@ЧКТО ИJfЮI'I)8CIН CМRfiI

301

инетрумект

онова

време

и

се

CИМ80II на epfдиpitНOCТ и кпънчetЮCJ.

Тa.naкmиВМIП

CJItOIP'I'I

на l'IIOfНЯ, ЮМТО nPiМIМ не

само инeтpyмetПallНI\

-. С

по

....oro

но И lICЖaJIНИ ~

~ЦW4, е търсен "дворо­

кла8ирните

ИНCfpyмettтI'I,

МIt()(O no-nonyмрни..

8

I\OIoITO

ааlaТ

наше .peмt' ЛlO"ТМит@

са С ръчна и~ cneцмanнo 1а кoneкци­ омери на музмкалнм инeтpyмetmI

of

ренеан­

СО8МА и барсжо8ИЯ nepмoд.. Кor<1тогanипеКедеf@,1О'1'tКfOсенатъжзва о, УЮРИf@ И ~иre на C80lml МilMкa И

~ И О\ЛНИ доводи, за да И31ЮЖИ гледната СИ

~иcamнМRнаlИCllJefOo6щecПIo.анait­

иJ6yxвa. cыIJи.

ТOЧJo:d И k.I'~ не отстъпва пръв от идеитеси. Кoraю

RЧ@@обектна"ЪJXМ~orc-rpaкaна~

6аща Сl\ кокто

иrpae.. става толкова сьсредоточен в действиma си,

и на Pl!flНИ8М norneдиor~нана~.

ЛlOfНЯI. годкни по-късно, Ulf!д ВСИЧКИ релИ!l'I­

ЛlOfНЯ1<I има ,II'ыIг.I иcropмA " etIpOIleЙ(каТcl музикална кул~. подо6но на кnaеесина,

оши И научни дисnyn! с нefO(Iите cъnepницl'l,

че roanъnнo забравя за присъствиетона останалите. се

отнася

до

ученическите

ГОДИНИ

на

8 nltИla ~ hNЗ при ro )'UЮЮЯва със СВИрене на

ЛlOfНЯI'Ia остава иНCf'P"J'Мetffi, кotiIю му НОСИ

юМто се ПORIII8oiI на Щ@НаТcl " края на XVI 8..

}"СЛOI\Oet1i'tt'.

ГаЛК.W баша му не вярва на никое училище и

лmняп @ ИДNl1НМА1 инapyмetff, 1ilt:lМ1O може

01. ItOГcIЮ е поставен под домашен apecr, ток

06раз0вателна институция, 8 резултат на което,

да Пpecыдaдf! no<IIOo'ICНИ му3КIWItIИ IIOМOOзм­

има ТOiII\OU ЛOWO )ренме, ч@ не М()М,@ да чете

ции И (@ ИJf10llJUмнoro 8 Eвpona 8 npoдъnжe­

И пише бе) нечия l'lOfЮЩ. Дори ~вa }"Спява

нме на

да Н;)мери cnOКOКcт~

lJbnDe"i:И Фмкансовите затруднения, наема

частен

yчктen.. за ,аа е сиrypeн, че нer08ИЯТ СИН ще има

дocтъn до най-м<>дерните и пporpecИВНИ знания.

200 годинм. )МЮЧuкки or (peдНOfl@КO­

8МefO чак до баpoкo8Юl период.

8

I1OCIМ!дките roдкни of )l(И8Оn

със С8Ирене на ЛIOТНА­

по onределе"И причини обаче ОТ 8Тараn

инструментът, юМто се

кoraтo Галилео е на десет, ВИН4еНЦО

ПOI\08ина на XVlII 8~ 8 края на периода барок.

<Жа38<1

е l"ICЖaНeН в двора на ВелИКИЯ херцог на Тоскана.

ЛIO"ТМAfa э.аnoчu да ryби ПОJИции. Наnраааn

НИК " )1(1'1801<1 н;) вели­

Й аааа IК@ no<I'IOJКНa И Пo-<JЮЖНоа, NЙ ка1О

КИАУЧен.

l1pe3 1575 г.. Вnocлe.1cТвие

се премества

със семейството

си

и(ТМнски

спът­

от lМ3a във ФлореНЦИЯ, столицата на Тоскана. В онези времена ФлореНЦИЯ е известна като място,

къаето ~ и творят интenектуалци. пpouъerrя8аЩ

Градът е

център за дейности в обласпа на

нayr.aтa и К3К)'СТЗ0ТО на цяпа Европа.

Гал:~

обаче. не живее със семейството си

вы Onopeнuия. Изпращат го да учи в манастира

.Кaмaдoneзе

ра

ди Санта

Мария- във

Валомброза,

на живописен, обрасъл с много дървета

xъ.nм. на CЖOIЮ

30 км

южно от Флоренция.

Причината, поради КОЯТО го изпращат там, е, че

баща му няма достатъчно финансови средства, с КОИТО да осигури обучението на своя син на друго място. Галилей обаче не е съвсем недоволен ОТ така развилата се ситуация. Той обожава учението, резуnтатите му в училище са отлични, а СПОl«)йната и строга атмосфера на манастирския ЖИВОТ му

А ИnООС1рi'ЩИАОТ XVlI 8..

допада до такава степен, че решава да се посвети на

ЮООР,IJЯIIiIЩ<l МУЗI1МI1Т. С8l1рещ11111 IIlOfНlI.

религиозна кариера.

Винченцо,

напротив,

не

желае

синът

му

да

става свещеник и го мали бързо да се върне във Флоренция.

Този

инцидент подклажда

първия

конфликт между баща и син. Галилей смята, че светът на науката и учението е строг, формален и напъnно ограничаващ. докато самият той иска да следва посока, напълно различна ОТ тази, която в крайна

еметха е задъnжeнда следва. Какво щешеда се случи,

al«) бащата

на Галилей не се беше противопоставил

на желанието на сина си да приеме свещенически

саН? Може би тогава историята на науката щеше да е написана по различен начин_


· Живот и дейност ПЪТЯТ към математиката ... Противопоставяне Н3 влаСТlIте

ПРЕЗ

1581

Г.! на седемнайсетгод

раст, по желание на баща си Галилей п в Пиза некия университет,

за да учи меди

Изпращането на сина в университет Пpe.дc1f

огромно финансово усилие за бащата. нотои сил вярва, че ако Галилей стане лекар. бъдещето н семейството е осигурено. 8инченцо смята, че по този начин помаг СИ да направи своята първа и най-важна

приобщаване към научната общност " богат човек. за съжаление, малко след KiJТ() В университета, Галилей губи интерес нието, което получаеа.

АнаЛиТ\1чната програма, като всяка

в образователна институция от

XVI в..

n се ос

вава на схопастмчната средновековна философ­ (ка

система,

която

води

началото

СИ

о

октри·

ните на Аристотел. Смята се. че доктри Аристотел съдържа златни правила и 8СetOl

ХОД КЪМ философските теории не трябва

а

n

изключение.

ОбраЗО8аrелната система стриктно се придържа към традициите, като основен приоритет е прево­

дът на текстове от гръцки и латински. Галилей се

отнася с пренебрежение към своите преподава·

му няма никой, с когото да про­

тели, строги в остарелите си методи, и се опитва

в де дебат или Д

да ги осмее при всеки удобен случай, като става по време на урок. задава иронични въпроси и ги

поставя в неудобни ситуации, от които те не могат да избягат. Такова отношение превръща Галилей в проблемен студент, когото както преподаватели,

така и студенти отбягват. твърде млад. за да притежава необходимата мъд­ рост,

с

която да се

противопостави

"'l<.1renp~lI~r~ пре)

XII

8 n~:J<I,

:J<I8ЪРUJeН<!

в. В r~э~ К<lтеДp<lЛiI ~"'iI

nоn~noe",I\О"rоГмиnе"н~бmОД/l8/1 эа l'lэохрони)Мi! щхаllоrо.

на другите.

11 1I!OlIeeHI"'O на

личните домове в търсене на начин да се отърве от това свое състояние.

Дните на еднообразие

изчезват около Коледа и

Великден, когато семейството на Великия херцог на Тоскана, което живее във Флоренция, идва на посе­ щение в Пиза. Това

е повод за провеждането

разпични мероприятия.

Галилей се интересува

t~ •*< Пътуване във времето

t(;1. . . "

.TeopewK ОТНОСНО Цl!HIЪpo)

ТРУДОВЕТЕ НА ГАЛИЛЕЙ, ПРОДУКТ НА НЕГОВИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ

~n:JIfIЪ3UI4uaн"ето..Еlpltur.IIOtТОПp.J8I1Архммедl6аНIП~е точно ТOIIItOIa IUI«lНO АО lI)tМe'O

~мe на ЩNТ~ МIITO му

1tOpOtI.i,:JI КOIIТO (е npцnoмra, АРУТ"О O(IfM ШТО.

IW г..lIМii, КGllUlТO 11 (ю. ApXItМЦ Olкptlla

nomlll

'te

ц.JpйJ на (1IpiI1I)'1oI. а кмемlЮ:

,&afI1I

е нanpa8ella UIIЮ от ШТО,ме cъдъpxu М"ЩО

rlIIdti, lOito е rouм nOЧlIПreJl1W

APXiIМeД. IIШ ЮlIOIIКO

IIДtII:JIJ(ЫlъpLlJtМ(ТNкенаltDЮ1IОrмщ 1WOlrI"lOlOIКТp'fIIр.О!ItЗМ"

.. 1oi

• •АIW1U'ItIIII:JI

onpe.qWIlt (nrtI"II'IIIOIO TtnO на ТNilIa вы IЪ~М""'lO,IIа"lIOIlapIII~аlW

Apn!мtA.onмwMapщmТ1lТtI~Т1>II IpO!IПiIт, O:JIrAilItН"1.

811.II(ella"

(Х"АРОШТIIЧМIUfI

Ыuнc:I.

roUllllti

on.-lвa

I"ЦnI"Р""'емшмо

.1101

,IIOUJКt: кpнoma на onptдeAtltlllCДtll. Ето 1iЩO ny6l1l1lUlI'-'Ш м, ке г..np ... y 1tJItQ1OfII'II"OUI

Iblrlle.ll., •

UI)'JКaТ

и

lIемоНtrр.О!ЦlI1I

на

IIo1JЧНlIте tчntpммttrnl. КCЖIО npoet)ЦO!. През

1590

и

депресия и го връща към света на кръчмите и пуб­

npeд~ ДIII'I)IIОЖI'I C_T~ теория

Въпреки че е умен и проницателен, Галилей е

разговор на равни начала. Тази

липса на спътници го кара да чувства меланхолия

r~ КOfi1ТO 1W/lIICва тp.1«IaTa 1)r МoIII" rя

.вмжеммеtО),:JIАа lIЭ6tnIe t+eaa 01 onpeAtIIeН.

~"":'~::... .. ~::=~~Г:М~:~;Ta~~ъM:::= EK(ntpMMeнrbl му (1" (ъп!НI В търкупваме на

h.ate-«ттаllo1Тi'bPдИТ('1Iа·

на

най-


Галилео Галилей

прави измерването на времето де<ет

пъти по-точно. Дотогава разликата в измерването на деня е около

15

минути,

на

но

теорията

за

свежда до

след

прилагането

махалото

разликата

се

секунди.

Поставянето на часовници в раз­

лични места на Земята, чието функци­ ониране се основава

на един и същ

метод за измерване, води до гюявата

на бял свят на идеята за глобалното време. Галилей СП1га до извода, че в зависимост от теглото

на

закаченото

тяло, дължината и вида на въжето, с които

се закача

тялото,

могат да

се

конструират различни видове махало.

Лекарите веднага започват да използват определен вид махало, за да измерват пулса на своите

за съжаление експериментите имат нужда от финансиране. Около

1585 гч след четири

години, прекарани в университета,

Галилей е принуден да се откаже поради финансови причини и се връща при семейството си във Флоренция, без да получи диплома. ПО онова време обаче завършването на образова­ ние и гюлучаването на диплома не са и наполовина толкова

важни в научните кръгове, копкото установяването на връзки

с богати и влиятелни хора. Ето защо Галилей не губи самооб­ ладание, въпреки че губи своята диплома.

много от лекциите, които дават група професори на СЛУ1'Фа при херцога, особено тези на матема­ П!ка Остилио Ричи. Остмлио Ричи е учен, КОЙТО избягва да използва мeTOДorтe. реВНОСТНО поддържани още от време­

ната ка гръцките математици, и Галилей е при­ влечен от неговите теории. Той усърдно участва във всички лекции и засипва математика с умни и

прон ... u.aтелни въпроси. Ричи има предчувствия за талакта м потенциала на Галилей. ето защо полага 8СМЧ

усмлия да насърчи младия МЪЖ. В резул­

тат на юва Галилей цина

и се посвещава

маТ\4: мяна

изоставя ученето на меди­ с цялата СИ душа

на

3аниманието

и

въпреки

това

поне

от

някои

сред

известните математици на онова

време. Гаnилей има близки вза­ имоотношения с богати семей­ ства,

продължава

изследвани­

ята СИ В областта на математи­ ката и физиката, придобивайки доста бързо известност В сре­ дите на математиците и фило­ софите от Флоренция. ВЪпреки своята нарастваща

мате­

про­

известност, Галилей не съумява

поверява

да преодолее финансовите си

та. Вннченцо не харесва внезапната ка

Той чете лекции при всеки удобен слу­ чай и се надява да бъде признат и одобрен

обучението на Галилей в ръцете на Ричи, КОЙТО го

затруднения. Баща му полага

запознава

доста усилия, за да му осигури

(

геометрията на Евклид и математи­

ката на Архимед. превръщайки го в последовател

временно

преподавателско

на позитивизма.

място по математика ВЪВ фло­

ИЗОХРОШП.\IЪТ В люлеенето Ila маха­

рентинската академия.

лото

ПО същото време Винченцо Галилей влиза в яростен слор

Въпреки че твърдението на Галилей: -еКСГleримен­

за

хармоничната

модула­

тът следва да е единственияткрайъгълен камък в нау­

ция и композиция с бившия

ката: не се приема от всички,талантътму процъфтява.

си

преподавател

-

музикалният

Една обикновена неделя през

1583

г. Галилео при­

и

колега

теоретик

съства на литyprия в катедралата в Пиза. Докато слуша

Джозефа Дзарлино. Галилей

монотонната служба, вдига поглед нагоре към поои­

провежда

лея. закачен на тавана. Вижда, че без значение каква е амnлитудата, времето, необходимо на полипея, за да се върне обратно в същата точка, остава същото. Koraтo се прибира вкъщи, Галилei1 прави няколко екс­ перимента.

Резултатите от тези експерименти му помагат да изведе

правило,

станало

известно

по-късно

като

·Закон за изохронизма в люлеенето на махалото·. Резултатите от наблюденията на Галилей водят до

серия

от

експери­

менти относно звуците и спо­

ред

направените

ния

отхвърля

наблюде­

методите

на

Дзарлино. По време на тази

музикален диспут Винченцо ~ привиква на помощ Галилей. Бащата и синът работят заедно върху

няколко

експеримента

въвеждането на махалото като средство за измер­

и Галилей е сипно ПОВЛИЯI:С

ване на

идеите на баща си.

времето. Това

революционно

решение

.ПИ3аж::кияrуltиseрсмтет ечеНТЪрllilliilуo<ilТiI

пациенти.

11 TOCo<illtiI преэXVI !I.


Живот и дейност На върха на наклонената кула Жl180Т It

113

Il3следовател

I

КЪМ КРАЯ НА

XVl

3авладява

премести при претегляне на предмета във вода

частен УЧIIте

Флоренция

В. духът на Ренесанса

и

хората,

в

частност

може

да

се

определи много

точно

чрез преброяване броя телени намоТ1<И. по този начин може да се определи също така

и

съотношението. например на

злато

благородници и търговци, желаят да получат

към сребро, съдържащи се в предмета. С

колкото се може повече знания в научните области,

други ДУМИ, хидростатичнитевезни измерват

които бързо се развиват. Вмpet<И че в.n.acrитe се

теглото на предмет във вода, така се мери и

Пpcm1вonocтaвят на авторитарните средновековни

тяхната плътност.

практики, единственият наЧИН за

noлyчaване на

Освен това трактатът е написан по сати­

практическо и Г1ОЛезно образование. необходимо

ричен начин, който е доста популярен стил

за реалния живот, е с помощта на чаcrnи учители.

по онова време, привлича вниманието на

за Галилей, който приключва с университета,

частните уроци изглеждат най-добрия начин за оцеляване.

Междувременно

много учени и донася поне за кратко извест­

ност и пари на своя автор. През същата 1588

продължава

г. Галилей получава официална покана от флорен·

изследователскаr.tси работа вобласпа на физиката

тинската академия да изнесе лекция върху изме­

и

ренията и мястото на ада в едноименната творба

математиката

и

той

придобива

все

пО'"гоnяма

известжхтсредучените,осо6еноследоткриеането

на Данте

на изохронизма в люлеенето на махаrюто. Неговите

отричат физическото съществуване на ада и сери­

методи и експеримекти привличат онези, които не

озно се опитват да го опишат.

са удовлетворени от традиционните и

остарели

Галилей смята, че ·ады е разположен под града

Йерусалим, има формата на обърнат конус и

му се посещават ОТ все гювече и повече студенти.

размерите му представляват

1/12

част от Земята':

В този период Галилей пише и публикува през

Никога не се открива, дори и в днешно време, какви

Г.,.ХидростаП1чният балане" - неговият първи

са основанията за твърденията на Галилей. Mнoro

пълен и обстоен научен проект. В ТОЗИ труд той

хора мислят; че той иска да заеме преподавателско

представя

МЯСТО по матемаП1ка в Болонския университет

прецизна

оценка

на

претеглянето

на

-

предмеП1 във въздух и вода. Според описанията,

най-старият университет в света. Тъй като няма

които прави, тежеспа се закрепя на едното рамо

покровител, който да го подкрепи, Галилео не

на везната, което е омотано с метална тел. Степента,

~"иинстpytol('tfl1'l.

През този период учените не

·Infemo·.

меТОДИ, преподавани в университетите, а лекциите

1586

..

~т_отГ.tnммМ.

успява да се кандидатира за тази позиция.

в която противоположната тежест трябва да се

в ПрОТlIвореЧllе с ApIICТOTe~ТJ ••• Галилей

е

спасен

от

добре

известен

във

Флоренция благородник, който живо се интересува от математика трудове

и философия,

в областта

Гуидобалдо

дел

автор на значими

на механиката.

Монте.

млад и амбициозен,

Вестта

Името му е

за

същевременно

полемичен учен, който се опитва да

намери признание сред учените на ~~iii::~~"""",,

своето време, поражда интереса на дел Монте, който решава да му дложи к

цялата

подкрепа.

от

ТО има нужда.

Освен подкрепата на дел Монте,

ГliЛилео

получава

шанса

да

~f!".!ЧеЛИ друг могъщ покровител Великият херцог на Тоскана инандо Първи. В резултат

л

h

~

-

__


Гапипео Гапипей Библuoте"а на спомените ЕКСПЕРИМЕНТЪТ С КУЛАТА В ПИЗА Историята СЪХp<lнява

И до ДH~ ИНТt"ре(:НИЯ експеримент

известния учен Галилей и известната

с гл.звни гe~

кула в Пиза. (поред фундаменталната

собствена теория върху .закона за падане

СЪЩ" ВЖ:ОЧИН(I, nO-УflO(J(ОТО ОТ двете ще падне по-бързо, ОТIIопкото ПО-ПI?КOТО. ГаЛW1ей се OnI'lТ8a.аа демонстрира, че твърдението на Аристотел е погрешно.

Ето защо едИН ден през

1s89 Г. с

помощта на своите двама асистенrn ТОЙ вдига

две noneтa. едното ОТ КОИТО t" двойно по-тежко ОТ другото. на върха на купона в Пи3С! и ги

nycxa налолу

eднoвpeMt"HHO. Двете ГЮЛf'та ДОС111гат до повърхността на

JeМ!Пa по едно и съшо време. Така Галилей ДСЖд38а на своите колеги и приятели, стоящи в rюд,~то на кулата. че

1+('1"08010

твърдение е вярно, докато това на

МаЛI<О след смърт на Гал мей аНГЛИЙСI<ИЯТ

ФИЗИI< Робърт Бойл лровежда еl<слеримент, с

който

Тава f.' наOН'l18еСТНИЯТ еЩ130Д ОТ ВСI'IЧКИ. приписвани

.."

Галилей и onитите,

демонстрира

правилността

на

заключенията, направени от Галилей. С помощта на въздушна помпа той създава вакуум, в КОЙТО оловно топче и перо падат с еднаква скорост.

Стornци roдими по-късно, през

1971 ГЧ по време

на експедиция на Лумата и последнWI полет

Апопо

Ар>юотел е norpewнo.

Iia

Tenaтa~

теория за движението на ДРИ<Тотел, акодве тела с p<l1ЛИЧНИ тегла падат от eДIiд и

Iia

15, комамдир Дейвид Скот прави жива

демонстрация, специално предтеnевизионните

ксмто npoвe.oшa. Истмнноспа му обаче все още не е демонстрирана. ИстОРИЯ'Т<l

камери. Той пуска едновременно reoлФККИ "Ук

е лъреон.ачално отбenязана в биографWlта на Галклей, която пише негоеият

и перо. Поради факта, че телата се

acиcтeКJ 8.utЧe++цо Вивиани малко след смъртта му. Галилей обаче НИI<Ога

пр.аКl'\1че<:ки във вакуумна среда, без наличието

не п· nOXJ8aвa Iia този еl<сперимент в трудовете си. ОСвен това нито един от

на

~ 1'1 КOfIef'МТe, които са негови съвременници,

със същата скорост, с която И чухът, точно

не споменава по никакъв

noвoд ropeoШ1СаНИR еl<Сnepимент. Във всеки спучай, независимо дали el<спериментът на I<улата в Пиза е реален или не, не може да се отрече фактът, че Галилей отхвърля денията

на

Аристотел

и

създава

своя

въздушно

съпротивление,

наЧlIIна, който Галилео демоliCТрир.а години падат

лреди

това,

едновременно

а

именно:

с една

IiaMlllpaT

лерото

и

всички съща

лада оо

стотици тела

скорост,

независимо от тяхната маса.

...

върхына наКЛОНI'КilтаКУЛII

вПюа,мкойтосеТ8ЬРДИ,ЧI'('

М!КТОТО,НlIкоетоГ<tПWll'йпра8И "ояпerендаренексперимен,.

Галилей

продължава

своите

изследвания

по-задълбочено от всякога, в резултат на което през

1590 г.

пподът на неговите усилия се материализира

в творбата Де

Motu" (За движението). Трудът се

основава на твърдението на Галилей, според което скоростта на

падане на даден предмет е една

и

съща независимо от теглото му. Така той отхвърля теорията на Аристотел, според която по-тежките предмети падат по..Qързо в сравнение с леките. Галилей предизвиква истински спор в научната

общност. Това кара останалите да виждат в него математик с радикални възгледи, който по-късно ще се издигне в кариерата си.

Въпреки настъпилото оживление около гали­ лей, съдбата му готви жесток удар. Баща му Вин­ ченцо Галилей умира през сам да

поеме всички

задължения.

смъртта

освен

1591

семейни

това

г. и го оставя

отговорности

непосредствено

и

след

на баща му изтича и неговият триго­

дишен договор с Пизанския университет. В резул­ тат на отношението и поведението, което има през изминалите три години, положението му е сериозно

засегнато

и няма никакъв

шанс за продължаване

на договора. Така на двадесет и седем годишна възраст Галилей се изправя както пред теже<:тта на

финансовата ситуация на семейството, така и пред невъзможността да СИ намери работа.


Живот и дейност Надежди и разочарования в намирането на спокойно пристанище италианския

Ренесанс,

учен, който има огромен

ВенеЦIIЯ

-

страната на свободата

принос в създаването

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА МУ ."0 преподавател е Пизанекия университет Галилей се изправя пред нерадостната и неприятна перспектива

за липса на работа. Още веднъж обаче му noмагат неговите взаимоотношения със света на богатите. Чрез

на

забележителна колetЩИя от

КНИГИ

И

ръкописи.

Монументалната библиотека

е

най-голямата

му

може в

би

Италия

влиянието на своя покровител маркиз Гуидобалдо дел

XV1 в. И наброява 8 SOO печатни творби,

Монте, Галилей става преподавател по математика в

кal<1"o

Падуанския университет.

nнси.

ПО в

времето

източната

на

част

Галилей на

Апенинския

академичен

град.

Венеция.

сравнение

Италия,

В

Република

Падуа,

принадлежащ

(

разположен

полуостров,

на

Венеция

е

е

Република

останалата

известна

част

на

заради

либералната СИ прогресивна атмосфера, уважението КЪМ

нововъведенията

и

през

оригиналната

мисъл,

И

стотици

pbKQ-

Галилей има достъп до

написани от

различни учени

в

различни

заедно с известни благородници и интелектуалци на своето време, основава кръга Пинели

група

-

седмица, за да обсъждат научно-изследователски и

Падуа

километра

е

разпопожена

разстояние

и

е

само

известен

на

тридесет

академичен

град. в който се събират студенти от ЦАла Европа, за да получат своето образование. Когато пристига в този град. за да

философски теми. В тази грула, скоро след създаването

Й, е представен и Галилей. Години ПQ-КЪСНО, когато ГалилейеизправенпредИнквизицията,за06лекчаване на

неговото

накаJaние

се

застъпват

всички

важни

БiI)WlИК4lI,а.СIМ!ТИ

членове на кръга Пинели.

Марю'вы Венецкя t nocтpotкilnpt)ХI

заеме преподавателското си място

по математика, Галилей е ентусиазиран именно от

чувството на свобода, което този град поражда у него. През годините, прекарани в Падуа, важна роля в

живота му оказва хуманистът Джан Винченцо Пинели, в чийто дом живее Галилей при приСП1ГЗнето си за първи

no .... тtмllтмК4ll.tунИut'P(ИП'ТЪ, (наl1l-дьпг.. ИCfОрНII 11 Eepon.-.

области, философи и математици.Освен това Пинели,

хора с прогресивни възгneди, които се срещат всяка

процъфтяващ средиземноморски град и пристанище,

второ пptflOМNrenc:мо fI8CЦ)

научни

към индивидуалната юява. Тя е място, изпълнено с

живот и съзидание. Венеция, столицата на областта, е

път в града.

Пинели е исп1нски символ

на

ПцуанскиятytlИleрситtт.

~tТОГо1ЛWltilw_(_,о

се консултира с непубликувани или редки книги,

не3аВИ(ИМО(Т ОТ религиозната власт и толерантност

докато

библиотеката на своя хазаин и може спокойно да

.. иt

eдн.IO'f~Tt

в защита

СlIстема

lIa ХеЛllоцеllТрll'шата 113 Вселената

а'PdКЦИИ,КОН'О

Га!!мей nocещааапо epeмt н" дыu"lпe (И ~ВОДlUllnOl\lllOЩ<lД

През 1S96 r. мnaдият немски учен йохан Кenлep nyбnикува своя труд

-Mysterium Cosmographicum- (Свещенаta

на Космоса). в нero авторът излзlO noдкpeпata СИ на cмena9 хипотеза, пре.дпожена Коперник nerдeceт

.(eeтммapкo~

3аГСЩКа

_

от полския астроном никопа.:г

години

преди това, сrюpeд

.Слънцето е център на ВCeпeнaтa~


~ЮЧО8а личност ГУИДОБАЛДО ДЕЛ МОНТЕ - НАЙ-РЕВНОСТНИЯТ ЗАЩИТНИК М3рюо Гyмдoбanдo дen мокте noвлиява Гi1I1илеМ В МНОГО HiКOI<Н. Когато Гi1l1илеМ

t"

мnaд

математик,

талантлив,

но

без

което следва да се избягва. Италия през XVI в. е ЛlOЛка

Мoнтt"

задоеопяват прищевките им. Така творците трябе.а да noжepтвaт артмстмчнltЯ ек стил

на автора изапочва О1&1юода сеинтересува

или фиnocoфcки принциnи. за да ~

от Нan-PeДbКa ка Гanилей. onредЕ'ЛЯЙКИ го

да 1lQIr)"Ia8aТ подкрепа. дел мotm!

kato-Н06ItЯАрхимед':

прави К3КI'IIOЧE'НИЕ'. Там, където вижда талант

ТоМ

изуцава

на Хелиоцентричната

8

иктept>Cy8il

без да поставя необосновани претенции ИЛИ

някаКflи

ограничения.

Гi1l1илеМ той се OItaЗ8а силен съюзник,

оо yкpenIМ!НИЯta към великото XePЦOrCJ8O

не lЮta нищо В замяна.

Tt"IIiI.

който

поради която дел Монте се различава

толкова МНОГО от типичните покровители

теория е опасно и

,ел Мо>пе.

'Гkжpoвите",,,на

Гапмео МiljЖМ3

Гумдо6;щдоАеn Монт ....

на Кеплер италианският философ Джордано Бруно е изправен пред Светата римска ИНК8ИЗИЦИЯ и изгорен дейности, за да увеличи доходите си.

и подкрепя теорията на Коперник. ПО това

време

изобретява първия термометър в света. както и реД)'Кl'\'1вния кoмnac.

романтичната страна на С80Я ЖИ80Т. ВЪВ Венеция той

КoмГliКЪT на Галилей е ИJТЪНЧeН и сложен иttetpyмeнт, с noмoщгa

среща марина Гамба. двадесет и две годишна НеВеРОЯ1НО

на който се изв"ьршват геометрични И аритметмчни изчисления

красива жена. ЖелаейlU1 да се сближи с нея. но без

чрез сравняване страните на noдобни три'ЫЪЛници. Инструментът

намерения за брак, ГалИfIeЙ намира дом близо до нeroвия

е изключително прецизet1, особено като насочващо ~ при

в падуа, в който се премества марина. първата им ДЬЩеРЯ

оръдията. Една от странкте

Вирджиния, КOfПQ no-къcнo става сестра мария челесте.

перпендикулярно на центъра се закача теп.

тяхната

се

Той прави математически проекции, конструкти8НИ манове И от

е родена през

ГалW1ей

интересува

1600 г~ а през спедващата

дъщеря

Арканджела. През

Ливия,

1БОБ

която

повече

f1O-Кb(нo

става

""'1 се

закрепя за тмото на оръдието, а

е за6ИCWЮCТ от тenтa се onределя и степента на повдигане тмото

ГQЦина се ражда сестра

на оръдието. ОСеен предназначението си за военни цепи. комnаеы се

-

И3I'ЮI138а и за OnpeдellЯне rюnaжetмeТO на небесно ТRЛO на хоризонта

г. се ражда и третото им дете

момче на име Винченцо.

или ъrъna на нaкnoн на стена.. Кc».v1acъT става толкова rюnynярен.

междувремежо ученият п~ своите изc.neд-­

че Галилей и нeroвитe асистенти бър:ю правят paбcmtnница. за да

вания в oбnacттa на мexatмкaтa и движението, 1'1OCТИГ<IЙI<И доста зaдoeonитeлни резymaтм. Грижата за сeмeйcmoro

rюcpeщнaт """"""'"' " нзpa6on<a. 1h:.npet<И че имат три деца. Галилей и Марина никога не се женят.

и

cкъnocтpyвaщи

Фактът, че Галилей работи усърдно, за да осигури бnarononyчието

~ предстаllllЯВiП особени фмнаж:ови )'CW1ИЯ

на своеro семейство, но съще6реМеННО няма бnИ3f<М и ТОМи

провеждането

or страна на

на

различни

8'1Д08Е'

ГалилеМ, който има да nc:жpива все повече и

взаимooтнoweния с чneнoeeтe "о/. може би изmeждa иронично. и все

noвeчe дыroee. ЗаI'll'la'ТCт, КОА1О nonyчaвa В ~иверситета.

пак не знаем дanи roй е oт6Arвaл децата си или те него. от трите ек

далеч не е достатЬЧна. Ето защо ГaлмneМ ИJI1OI138a своите

деца ГалИl1eЙ признава официално единствено сина си 8инчetq). и

3НitНИA И умения по математика в paзnични ДОПЬПНИ1еЛни

ro когато том е вече почти на тринадесет l'OДИКt.

... КОрМЦ.а к.а

г.аnкn.eМ

.

съдеИствието на·

рисковано. И в деЙСТ8ителност, три години след труда

на клада заради отправените обвинения, че ПОДD.ържа

8

случая

никога

И се ТВЪРДи. че когато оозмции вПизанския

в наукмте, съществува и друга причина,

к.а

y'll!'6t1MII.I

..aetOcт.~

м.а

~ Термометърът, мю6ретett от r4llмneМ, е IIПOCJМ'AC11II4I.' ~ тмpiot+

..еАицюс:к.ат.а npмтмк.a

от иerotIМIInpмlПе,.,мт.an-.c1lМl'l

neк.ap Gltпopмa Санщ:мно. i'!OМ­

ro

ПРОДblUl<il8.1

noдo6pet1MIITiJ

КЪМIUIMH_~

'Г~_lIOсемнтepec)'8iJ о,сllOМcпlanlна_ntмntloПе СIVIММПpoиlllДiJ~JIIМ'lНМ

---~~

СnOМOЩТilнаес;тестеенм

м,)(НМhI.

o6a<te

roй дава пълна подкpt>Щ

omмка.Г1резlS88г.t"назначензамнcneктop

"'.... "'"""'" "нreoe<. """" "ро......

и

прогресивно място като Венеция искреното и отхрито излагане

математика

ct"

и cnoco6нocтм,

по-специално от мехаНИка, астромомия и

интерес оо една и съща П!Матм~.

корени

в либерално

науката.

разпознаN retмaПноспа И npoдyкrи8НOCТta

След

~

=~::~:=:~e= :ерсПи,::нски~ъсуни- ~t.

Изразяването на мнение в обществото е нещо.

Дори

обявяват

и нестабилни и оцаК&3т технкте творци да

на твърдите

~

_заключения.

Аристотел.

се

изкуството и

:.:=~~=~~= ~=8ател::~ча~а ~

кoraтo ГanИl1eЙ n;ючита 'РУда на Кennep, той К3IlpiИUiI

на

на

като

баланс':

ПадУаН(кия ywиеерсктt"Т и

идеологията

благородници

меценатм

-ХидростатмчнИйТ

noкpoeител.

на католицизма. Дълбоко в нея е пуснала

много

за

noeeчero от тях са самoenlO6eни. ~npи3tfИ

дел Мoнтt" е не само бог.п и ексцентричен

което приема и

че

pa6oт<ll, roй написва пьpewl си Ypaкг.tT прочита Tpaкг.tYa случаино, дел

писмо до немския учен. в

или меценатм на онова време. 8ЪГ1рекм

'~"

')'"

i1л'

.:II,,,,/ I

Dt1r;

)"

с


-

Живот и дейност Силата на телескопа става Великия херцог Козимо

ПРЕЗ ОКТОМВРИ

1604

Г .• НОЩНОТО

небе се появява звезда, която никой преди не е виждал. С всеки изминал ден тя става все по-ярка и по-ярка, докато 3аПОЧва да се вижда и

11,

предлага на

Галилей уникалната възможност да прекара

ИзБУХВ311е lIа СВрЪХIIова звезда

през

лятната почивка във вилата на Медичите във

Флоренция и да възстанови нестабилната си финансова ситуация. По-късно, един юлски ден на

1609 Г., прия­

тел на Галилей му предоставя интере<:на

деня. В днешно време веднага ще определим

информация. Холандският майстор на очила

тази звезда като свръхнова. Галилей започва

Ханс

Лилерхи

изобретява

инструмент,

с

да наблюдава присъствието й на небосклона и

помощта на който далечните обектм изглеждат

МОЛИ ВСИЧКИ свои колеги от цяла Европа да спо­

близки. След този слух Галилей бързо схваща

делят с него събраната информация ОТ своите

основния принцип на новото изобретение и се

наблюдения.

завръща веднага в Падуа, за да направи подобен

След като проучва данните, КОИТО е събрал

инструмент. Така две седмици след споменатото

самостоятелно, Галилей стига до извода, че е

събитие той успява да конструира телескоп,

част от събитие. което се случва много далеч, в

който е далеч по-ефективен, отколкото този,

дълбинитена ВСелената.атвъдЛунатаи звездите.

проектиран от холандския майстор.

Той изнася лекции за новата звезда, опитвайки се да убеди своята аудитория, че появата на новата звезда е

в

противоречие с

лена. Идеите на Галилей, изразени в лекциите, колегите му,

които

до този момент са в добри взаимоотношения с

него. Според мнението на учените, които

споделят доминиращата теория на Птоломей (геоцентричният модел), наблюденията, извър­ wени от Земята, не могат да се приложат за небесната сфера. Негодуванието на копегите не изменя много

съдбата на Гапилей, която следващата година става по-благосклонна към него. Той е назначен за

на

частен

учитеп

на

петнадесетгодишния син

Фердинанд Първи

(Великия

херцог

Тоскана) и главен майстор на дома на Медичи Подготовката

на

момчето,

Ko..->IIIIS90-16211. Г~ИfIt'ij"8vlИ.)(tptЮI"

~-

идеите на

Аристотел за неподвижната и неизменна Все­ раздвижват духовете сред

Обявяване 113 IIОВОТО изобретеllие

... 1"Ioptprt ~~en

което

по-къс

на

КApnoo1aorXlX

...... II.OIITor,)llмneМ

... CIOI'

ц-.етрооР' nJМ()AfЮCТМ~е

fe.ne«on nPeJI, м..ецlWнеI\И~ AOllt


1б10 г. Галилей насочва своя телескоп към небето. С новите

подобрени

лещи,

предметите

изглеждат тридесет

пъти

по-големи, отколкото в действителност. И ако днес телескопът

....

Ценни скици,

рисуsaниОТ сзмия

Галилей, изобразяващи повьрхносттанаЛунат".

е съвсем обикновен инструмент за наблюдение, детайлното изучаване на небето с помощта на някакъв уред е табу за онези времена.

Първият обект; който наблюдава Галилей, е Луната. Лещите на телескопа разкриват неща от спътника на Земята, които напълно

противоречат

на

традиционните

схващания.

Галилей преподава математика през изминалите четири

Например, хората смятат, че Луната е абсолютно гладка,

години, тогава е на деветнадесет и наследява титлата на

докато Галилей вижда, че нещата стоят по различен начин.

баща си, като става Велик херцог на Тоскана. След като

Напротив, повърхността на Луната е набраздена и покрита

чува тази новина, Галилей взема своя телескоп и се

с кратери и пукнатини. Друго забележително откритие на

втурва към Флоренция, за да поздрави Козимо и да му

Галилей са четирите спътника на Юпитер. Той наблюдава и

представи новото си изобретение. Козимо, разбира се,

Венера, която също като Луната преминава през различни

е впечатлен от възможностите на телескопа и в знак на

фази, което го впечатлява. Фактът, че Венера има няколко

почит и уважение към своя учител му предлага нова

фази, е ясен знак, потвърждаващ теорията на Коперник за

позиция. Козимо назначава Галилей за ~математик и

Слънцето като център на Вселената. Схващанията от периода

философ на Великия херцог на TOCKaHa~ и дори му дава

на Аристотел са поставени под въпрос от феномени, които не

вила, която е изцяло на негово разположение. Така

могат да се обяснят с неподвижния космологичен модел, а

Галилей има възможност необезпокояван да продължи

Галилей чувства за първи път, че вероятно твърденията му от

своите изследвания, знаейки, че е протеже на Великия

последните години не са напълно погрешни.

херцог. След това заминава за Падуа, оттегля се от академичната

позиция,

която

заема

в

университета,

През

1610

направени

със сина си и двете си дъщери. Единственото нещо,

заключения

което

написан

помрачава

радостта

му,

е

това,

че

неговата

спътница вживота и майка на децата му Марина отказва да го последва и остава в Падуа.

г. Галилей публикува своя труд ~Sjdereus Nuncius~

(Звезден пратеник), в който събира всички свои НОВИ открития,

събира си багажа и започва нов живот във Флоренция

с помощта

език

от

тези,

които

това

в действителност, области на тяхно практическо при­

натиск, който се оказва върху

ложение са търговията

Галилей и неговите идеи.

През октомври

1БО4

войната.

В

началото

на

предвещава

г. се случва невероятно събитие. На

орбитите на Юпитер и Сатурн при лепа към съзвездието Змиеносец.

на съзвездието Свръхновата

Alhague, популярно звезда

също така като 3миеносец.

представлява

звездна

експпозия,

катаклизъм, който носи края на aКТVIBHoтo съществуване на

Трудът е силен

споделят

бъдещия

номията свръхнова звезда, КаАТа се намира от дясната страна

небосклона се появява неизвестна дотогава в IcвeTa на астро­

доста

теорията на Аристотел. Всичко

далечните обекти и те изглеждат по-близки, отколкото и

както и всички

наблюдения.

и поражда

дебат, изпълнен с бурни реакции и яростни контрааргументи

Що се отнася до новите уреди, които увеличават

на неговия телескоп,

от извършените

на латински

прибflижаването

им през про­

След това през октомври

Марс

също приближава това съзвездие, но

вниманието

на

Кеплер

е

....

Чертеж на

дадена звезда. Това е pRДЪK феномен, който се случва в нашата

лри влечено от ярка интензивна светлина около трите планети.

съзвездието

галактика

Тъй като КеПflер е ученият, който прекарва най-много време в

·Змиеносец·отХIХв

наблюдаване на този феномен, свръхновата звезда от

ЗвеЗД"Т"Н<lКеплерсе

веднъж на НЯКОflКQCТОТИН

години и не винаги може

да се наблюдава от Земята. Свръхновата от

1БО4

г. е по-ярка

1БО4

г.

и блестяща от всяка друга звезда, дори от Луната. Немският

е наречена "Звездата на КеПflер~ Опогава вече четиристотин

Н<lМИР<1В6ЛИЗОСТ.ЦО

астроном Йохан КеПflер е най-заинтересованият й набflюдател.

години в нашата галактика Млечен път не се набflюдава друга

.це<ния Кр<lКН<I гиганта

Когато се появява феноменът, Йохан Кеплер вече е ИЗУЧИfl

свръхнова звезда.


Живот и дейност Противопоставяне на религиозния

авторитаризъм

Враг 113 Църквата Ненадминатите

петна

способности

на

Галилей

боравенето с телескопа,

както и иновативните

изумителни

които

заключения,

прави

с

са

малки

спътници,

в

които обикалят около Слън­

и

цето.

помощта

Така

те

подкрепят

доминиращата

теория

на своя уред. му донаСАТ слава и популярност_ Тази

Аристотел,

популярност несъмнено увеличава раздалечаването

~повърхноспа

от мнението, споделяно от учените и философите от

е съвършена

старата Шl<опа, защитници на теорията на Аристотел

нито едно петно~ През

за

г. Галилей

устройството

на света,

които

застават

срещу

според

на

на

която

Слънцето

и гладка, 6ез

1613

публикува ~Istoria

е

г. Кристофер Шайнер. немски астроном

Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari е loro Accidenti"

и член на ордена на йезуитите. публикува труд ]а

(Писма за слънчевите петна),

естecrзoто на слънчевите петна. Тази публикация е

където твърди, че слънчевите

ПОВОД 3а първия сериозен конфликт между Галилей

петна

и НЯКОЙ, принадлежащ към схоластичната оБЩНОСТ.

мен, който се на6людава на

Подобреният телескоп на Галилей започва да се

повърхноспа

използва в различни части на Европа и бързо се

включва серия скици в подкрепа на своята теория.

превръща във важен инструмент за наблюдение на

Неговите идеи противоречат на общоприетото схва­

небесните тела. През

1611

щане, изложено от Аристотел за абсолютно съвър­

са

слънчеви

спорните теории на Галилей. През

1612

открити

първите

г. с помощта на телескопа петна,

но

и

до

ден

представляват фено­ Слънцето

"'~'.MX'IO/I~HO'I Г~..neOIJ,loм;тpononoIческм

и

Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari

е

Слънчевите петна се изучават независимо по едно

'ого Ассidепti" се разпространява стремглаво и се

и също време от четирима души: холандеца Йохан

чете усърдно от студенти и учени. ОТ друга страна,

Фабрициус, италианеца Галилей, англичанина Томас

служителите

Хариот и немеца Кристофер Шайнер. Не може да се

теориите на Аристотел и за които твърденията на

каже с точност кой пръв сред тях прави откритието.

Гапилей представляват истинска опасност, започват

Кристофер Шайнер се опитва да представи своето

да изпитват враждебност, която се усилва с всеки

откритие

пред

вишестоящите

в който самият той получава,

членува,

изложени

от йезуитите,

вярват

в

на Аристотел

църква, като при всеки удобен случай нарича Галилей

очите лъжат или теле<копът е повреден ~

да се съгласи

сляпо

изминал ден. През 1б14 г. доминиканският свещеник

петна върху повърхноспа на Слънцето. Следовател но

трябва

които

Томазо Качини започва да изнася проповеди в своята

никъде не се споменава съществуването на слънчеви

Шайнер

Църквата,

който

но отговорът,

е следният: ~B трудовете

на

орден,

в йезуитския

с обясненията,

според които слънчевите

Пpt!IIСIY!J,lНIU'I.

шенство на Слънцето, Луната и другите небесни тела. ~tstoria е

днешен не се знае кой прави това откритие.

на

~вpaг на вярата~

През изпрати

същата двете

демонстрира,

година

си

францисканския че

Галилей

незаконнородени

манастир ~Свети е

всеотдаен

решава

да

дъщери

във

Матей~

християнин.

за

да

Както

ВaTHI(дH"bT - цeH1'ЪPH~ ~'ОnМЧК~Т~ ЦbfЖlIIo!I


...

Скицм О, o<НМr;)'"

НoIr.."кnetI"htofioleDin'losuиionl Intoo'lOAJIe~thieSdolti е

Iofo Acddenti" {П_

JoI~теnerн.)0,1611r.

"""".

самият той твърди, фактът, че откритията му са в

да не разглежда повече тази теория като всеобща

противоречие с теориите на Аристотел. не означава,

истина, а като хиnoтеза. Смята се, че Галилей се

че е обърнал гръб на християнската религия.

отървава ле<:но от

този

първи

разпит, защото

Католиче<:ката църква се занимава с напperнатия

конфликтс протестантитев Северна Европа, така че

ПРИВIlt'3Н 8 РИМ Не<:ъмнено спорът, разгорял се между Галилей и поддръжниците на Аристотел, в крайна сметка

кардиналътпросто не иска да бъде въвлечен в спора между учените.

През 1б 16 г. се издава църковен едикт, който

достига до ушите на властите в Рим и през 1615 г.

постановява,

Галилей е при викан в Рим, за да застане пред съда

Вселената не съществува, а библията на теорията на

с обвинения

на

Коперник ~De Revolutionibus orbium coelestium libri

теорията на Коперник. На разпита Галилей се 3i!шитава

VI" (Шест книги за движението на небесните тела) е

С ясни аргументи, използва по изключителен

включена в списъка със забранени книги.

в еретизъм,

проницателния обвиненията

заради

проповядване

начин

си ум, за да оспори и ЛИШИ от сила

на своите

врагове,

поддръжници

на

хелиоцентричната

изслушването завършва с порицание, което прави

Роберто Белармине, съветник на СвеП1Я

престол. На Галилей

система

във

Що се отнася до Галилей, присъдата от първия му процес е толкова неясна за тълкуване. а раЗ11иката

между .поддържащ

Аристотел.

кардинал

че

и защитаваЩ~ и .хипотетично

.. портрет на

Гlntюeи, ~ ",oiiI1"O ,ОЙ

преДСТI,lIс_теЛl!оолt;IПIЛil

Yp61t;VIII.

дискутиращ· е толкова не на място, че отношението му през идните години не се променя.

не се разрешава да поддържа

и защитава теорията на Коперник и е предупреден

лисите СХОЛАСТИКАТА векь" 8 1IOМ1O се ражда м живее ranM-

нeiIb3МOIIIt'tIr.oнфnиК1~Дlt'teJlOНlПМll,

neИ. се l"IOCfa8II 8 крм ма кtaЛМiIttQ(МЯ pet.e-

тъй 1\i11O М дeere npoиmtчIт 01 Бor. чре3 С..-

GIН( М НI"WIOlO ма модерното apeмt. сред­ ~ рюбмp.itНl4!l обаче се сьхраняват

10 cxвaщIItIt'...... pl1)'foIIb' IOAI'I Cb)МIН~ към

м CЖЮNт ~ IIЪРХУ умоеете М душите

ма ~ wюpa.. orpcм«no 8I'IМAttИe М

Бor. тома АквиНOlМ :JIIЩИta8II мcntItCI\OfO съще­

C'l'1I)'8aНt' НOI pl1)'МiI, особено 1 тpyдoвe're на ApIoIc1oТen,Кi!КТОlllIlItAl\OМIIИ:JIIК1IIIЙСIlИI4

INCТТoI,КOiIПOсе~осо6еноllИтanмll, 1IICIfЯМO(ИМДt'itнм reчeжA. 01 ~ ма ~ Т < I ЦЪJЖN. мзnъм.a не CёINO 1'b8~. 0lНiКЯЩИ се

WJ

perм--­

cъrC:=1aмe:М~'''';;:;;;:''':':~.......

ynpllвneнмeщ

тwчн<I17I фиnocoфмA М сред­

мayкlЦ MJК)'CТIOТO М обра)()NlfМelO. чneнoeeтe

"""""""'~"...

nЮJНК1(> IIЬJПPМl'ТМ'l,

но М

WJ

tl(ll'Wl.T"e~1M

мадyxollt>НCТlOro.~О1I1ОМТОCoIIМCO­ lIOO6PЫOIaНМ

JIOP', roeopп м nМWl'l нanaтwНOlМ

(»ИI( м формИpll1 ВQ маpeчetl...,.

"cynep enIП';

IIЮЙ'ТO ръкоеодм o6щecтвoto. в хpмc1МЯtlClGUI

с8IП QCЖ18Н/117I

ос. Iъpжy

1\OfI1O се 6a~ обучението. е ~нeтo ма penиrWIП.

МJyЧaNНое

н.ктъnM1 ItflIIOМ

:JII

~мe1O

IIЪРХУ

apryмeнтмplltt@10

I

Ког.!то

nOCТЪnlll

Пре1

Гlllкneii

1581 r. I

cnopII.

ПИ)lНСIUIII

:JII

универсмтет. цмата учебна ~ се бюмpiI ма ~

И)МeНt>НIUI. ИтanИllttCКМЯ1"

тeonorтома AI\вмЖI(М1lЯр&а. че IlЯpIIТ<lI4 pIIJYМb1 съдеЮ'8а1

nOCТa8II

писанИII, пре) ХШ ..

И 111\0 0fН0)ЧatI0 C17IN ДYМII

ма С81!nпe

мerop;ътнаК)Cl1l!,QNне.1IЮЙ'ТO

откриване

на ~171

И

че

...

МCПIЧНИ~нциrм.

10МiIАкаииеки,ос:нoвono­

/IOII\НI1!<НoI~"".

п


Живот и дейност

Непоклатимият дух на учения попучих. ме изпьлво с надежда, че ще получа и

СМЪР1lа на дъщеря му

СЛЕД ДЕЛОТО ОТ

г. ученмот отбягва

1616

още, само ако noддържам с усили1f своято вяра, защота както до6ре знаещ татко мой, -fides

обществените изяви и не прави noвече изявления по

sine operibus morruo esr'" (вярата без усили1f не е

темата следващите две ГОДИНИ. През

жива).

на три

комети

отново разпалва

и религиозните дискусията

за

за тяхната

правилността

възстановява

1618 г. обаче

слора

появата

между Галилей

власти. Изучаването на трите комети и поява

на теорията

вярата

СИ

и характеристики

на

Коnepник.

а

След процеса Галилей прекарва шест месеца в двореца на ДСКаНИО Пиколомини, архиепископа на

са знак

Сиена, негов приятел и покровител, а по-късно, в края

Галилей

на 1б33 г. се премества във вилата близо до Арчетри. На

8 нея С още по-пълна силз.

1О декември

получава последното писмо от дъщеря си:

cxъnu U CЛ08НUМlJtna7Мq

Присъдата на църквата обаче е съвсем ясна.

Галилей е готов да направи компромис, тъй като желае

8едною щам rюлyчuх нoвuнamo зо твоеnю зоеръщоне,

да сложи край на спора с Цьркваn. ТОЙ се опитва да

написах писмо но ПослаНUК4 зо да га noмOЛlf да npeдnPWMt"

стори това чрез своя труд ~Dialogo Sopra I Due Massimi Sistemi del Mondo, ToJemaicQ е Copemicano" (·Диалог за - Птоломеевата и

pt"W080нeгrю му

двете най-главни системи на света

Коперниковата-). Ефектът се оказва Д~ по-различен от

оча квзння. Вместода се разглежда като опит за помирение,

нeoбxoдuмuffl(" cmъn/W по moзu въпрос, тъи каmo tJЗUWI(да

Ct" забовu доало дъmo

внезапно родосm 6eшt" fЮ-CшrЖ1; omKйI1Komo ovo~вox. UHlJe, mвouffl("Qъщf!PU. ,"cмecoMU в paдoanmo Щ XJЩOnЮ tкUчкu

книгата предизвиква пълен разрив на отношенията на

MOНOXUHU С А4uлocтто

Галилей с Църквата. Идната година Галилей отново застава

HU съчу«твохо

пред Инквизицията. Този път е обявен за еретик и осъден

на доживотен затвор. Трябва също така официално да се отрече от своята теория.

U а cmpoxysoх да

н(" 6u да '" а реши да КPa1I но юOuнаmo. Emo XJщо моята

CU се радват зо нос.

о A#Юt?O сред тях

в наШUffl("сmрадония.

Очакваме с oqюмно нemъpr1("HlJ(" твоето

paiJвoMt"-

npuanWOHe и ct"

1ft" 8ремеmo ct"onpa811 за твоеmo nъmy80lIt".

ГOCnoдuH Гери JQMUНQ IТIOЗJ) cyтpuH за Дsopo (юдtлшюта

духа и добротата й, а тя изпитва дълбоко уважение и

diupкa 8 Пuзa през декември) U cl' уверих f7Юij ib t" ~ зо mвot!fТЮ npucmUlOнe npt!дu ib а ~ rnamJI1) AЮti ТОО вече беше чул слуховеXJ peti1fflIJfflЮ U дot.a> тук aющuib cлoiJeлu С менкоквоеpt:U(fpoл,оазмуобнснuxnpuчuниmt',nopoдul(()tJЛЮне cuООлвсъсmoянueдамипuшeщ таткомЩ uuзnumaxтЬt?O зopaдufТЮtlO, чеrrюt.iнямоibмaweibпpucъcтeaюrneoemo пpucmuюнеuibе чocmom ношemonрознуеоне. тъu копю

привързаност към своя полемичен баща. Когато до Мария

t"ucтшккиджентьлмен, иo<peни8t?pt!Н.

Следващата година, докато води спокоен живот във вилата си близо до Арчетри на флорентинските XЪJIМOBe и е

под домашен

арест, съгласно лостановленията

на

съда, Галилей получава лоши новини. По-голямата му дъщеря умира в манастира, в който прекарва дълги

години. Галилей обича наЙ-голямата си дъщеря заради

Челесте дОстига вестта, че Галилей е обявен за еретик,

Синьор Фронцucконеможадо вземt"- зощomonoлoн/WНW71

следващите три години да повтаряме веднъж седмично

му вече беше Лpt!ПЮ80рен. Ще имаш вьзможнocm да ю предадеш но apxuenucKOnO nq.КЪCHO, когоmo се върне

lб33 Г.:

Без

съмнение

не желая

да поставяш

поо

вьпрос

предаността ми кьм теб и тава, че никога не ще спра да се моля за теб на Бol с цялото си сьрце, изпмнено с теб, скьпитатКОМай,изаменнямадругатолковаважнонещо, колкото твоето физическа и душевно блаюденствие.

Като доказателства зо моята загриженост поисках позволение да прочета т80ята присъда и вьпреки че

CJ,n,pnt ~ ""'1

.........

ПРМЧlolНIIU

...

~.

в..мл6nlol)()

дo"P'I't'P't

.."""""""~

~.~

ФnopeнЦltll"

....

~oГ'n_iI

'

"..

nOCМДHIoITe

(101

ГOAIoIHIoInoд

ДOМIщен,рест.

палонкиньm.Додох мувече лимоновume калки бbЧ8lJmt'с 6RЛo вUJЮ со лoiJpeдeни.

Нямо да КОЗ8ам нищо повече, защото нямам време, освен че mU пращаме горещи поздрави.

om Maнacmupa .Csemu Матей; десетия ден на декеМ8ри 16ЗЗг.

Твоя лю6uма дъщеря,

четенето ме натьжи ужасно, то ме накара да пozледна

с«тро Мория чел«Л'I("

Haвыnpe и да открия в нега инструменщ с който да ти

Това е посnеджпо писмо, кoero ГалИl1eЙ nanyчaвa от мария

окажа помощ. татко май, та дopu и нищожна, о именно

Чenecтe. на 2 anpи,n тридесет и три n:wtuкпa жена умира от

да поема зоitьnжението да повтарям ведньж седмично седемте Гkалма. Аз вече зопочнох да правя тава с lOЛяма родосщ защото преди fКичко силно вярвам, че силата на

д.изeнrepия. след кат разбира НOfIИНaТa 3а eмъprтa йо Гапиneй пише на свой nрияпщ "изпитвам т'bf'a и МЬКа и 'fjВaМ как дъщeJ:ft

молитвата е придружена с примирение пред Светата

нeyronимoтo "*f fII06OnКmВOи 3aДbII6oчaвaнerна научните "*f

Цьрква и още, искам да те осво6одя от подо6на тежест

изследваНI4R.Забраняванетона lOfW\fre му пробужда 8 нeroвoтo

и oтzoвopнocт.

съзнание cмnнo чувство и желание 3а борба И го l1OДIИК8a да

Освен това, око можех за остотька от живото

Г~мnN-(eal»

(16O().16J4).

Отделuх настрона локuронато коно С вино, К01InЮ

нейният отговор ГлаСИ: "като наказание си налагаме

седемте Псалми" в писмо, написано от манаСТира през

·_в o_~

....... ч.-..

'IМ не спира

IJP

КbЩtЛ,,_то

ме вика..:': Eдинctвeнoтo ycnott.OeНИe 3а него е

зanoчнe изcлeдaatмя за l<НИГina, IOПO става WeДb08ЪP сред

си да те заместя в тесето наказание, с родост бих избрала no-жесток затвор ат този, в който се намирам

ТPjД(I8e're ~ "Discorsi е oimostrarioni мatematiche Intorno а

в момента, ако с тoJи избор съумеех да те освободя.

дoкaзaтencтвa

Извbp8RХ топкава дЪЛbl пьт и 6nazoдoттo, K01fтo вече

~ иooкanнoroдвижение);

NUO'o'e sdenze Attenenti относно

l>.Je

аНа мecanica" (БecewI и маreмaтичecxи fJI!@ НОВИ Нi!)"(М. отнасящи

се

към

ГilnЮИМnpel(;)P8i! nocneдн."есlol

fOA l1H m.c-..щecтIYN

.до-


Гапипео Гапипей

БЕ'недето

к.ктеЛl'l,

ИТaI1иаж:ки

Дpyr

м.JТeмёlтиlI,

изаест~

студент

на

Галилей

е

КОЙ1О проявява oc~ интер« кьм J;идра8­

Еванджелмсп Тормчenм, фиJМк К мaTeмil1Мк,

пикаn,rl)'6nмкyNкнига.О]агna~~Мisura

придобил И3IIf!CftЮCТ С QП(pМвaнetO на баро­

DelIe Acqu@

Сoпenti"

(ИJМф8at'le

ка teЧaща

метъра и съэда8ilНeто на абс:опIOТ~ вакуум,

1IC\QiI), КОА1О е NЖНO мxneAвaнe на A8М*t'Н1te1O

наричан още вакуума ма ТopмчetII4. ТОМ m.nHM

каteчttOClИтeмможе~сера)l'Jl('ЖДaкато

с ЖИ8al< съд м rpъбa С дължина 1 метър. смд

00108iI на CЪ8~HanJ;идроАИнамика.Бона­

това поставя тршn вер1МI!<lЛНО в съда и

setПYPiI Каeaneрм, fJPfГ иraлИilНСКИ м.JTeм.J1МК,

демонстрира

придоокл изeecrжxт с Принципа на Кавалери,

ИЗТМЧil в съда. KOnoнa от Мf'raлнаn течжхт. с

разработва метода на неделимитечисла, който

вксочина 760 мм. остава 8 Tpъ6aт.t. ПО този начин

се използва ]а ючиcnяваНf' на nOBЪPJ;Н()C1М и

той доказва, че BЪJДyX1>T упражнява достатъчно

обеми и е 8iIЖНa cтъnкa а раэви1Мf'ТO на съвре­

нanяr<1не 8ъp)ty живака В съда, за да nOДЦ~

менните И)Чмcnet'l14Яна 6е:жрайно МiUlКИ числа.

ropec~т.паСТОЙноствтръ6ат.t.

И двaмar.!l матем.11МЦМ са ученици на Галиneй а

3аКnlQ'ff'нието не ~ да се

onpeдeneиnePМC!A..ИxlIeдааtмИТi!lна ГanиneМ Q

cxnopм. В'ъlДy.llЪT има

(Ледното:

въ.nреки

че

жиsaкът

remo.

wюro nonf'знм м ВДЪXИOllltNТ много от нeroeмтe

·г~~~ск~CТWIE'К'И~

уч<енмци, кaкro И учени от OНON време.

м8и_noеремеНilДOМil_<lpec't

е Dimostrazioni Matematiche Intorno а Due Nuove Scienze Attenentl alla Mecanlca" има по-значими

НаслеДСТ80ТО, З31Jещано на IIIIlште ПОКОЛСIIIIЯ

последици. В последнатаси книга Галилей разглежда

Безмилостното време не прави изключение и Ja

теми от механиката, и по-конкретно кинематиката­

no-

една нова научна област, която се концентрира

великия учен и неговото остаряване става все

oceJaeмo

и болезнено.

Зрението му се влошава

върху

движението

на

телата

и

законите,

които

г. той е вече напълно сляп. Галилей е

PЪK080ДRT феномена движение. Иxnедването на

посетен от младия поет ДжОН Милтън, автор на

Галилей върху механиката оказва огромно влияние

шедьовъра ~Изгу6еният рай~ написан

късните

особено върху Нютон при определяне Закона за

му ГОДИНИ. Въпреки изнемощяването на тялото,

всеобщата гравитация, изграждайки основата на

ентусиазмът на Галилей не отслабва. С помощта на

съвременната механика.

и през

1638

8

двама ОТ своите надарени и ИЗКЛlOчителни студенти

По същото това времесе пубnИl<уват и последните

той продължава изследванията и експериментите

му диалози, а много от бившите му студенти стават

1638 г. 3а8ЪрШва своя труд ·DiSCOfsi е Dimostrazioni Matematiche Intorno а Dие Nuove Scienze Anenenti alla Ме<апi(З· I Бесед... и

уважавани и значими учени в различни европеЙСI<И

математически

нови

книга, защото това им дава усещането, че техният

ncжamюто

преподавател и наставник не може да бъде смазан,

си и през юли

доказателства

науки, отнасящи

се

относно

КЪМ механиката

и

две

движение). Тъй като в Италия този труд няма шанс

да види бял СВЯТ, ръкописът е откаран тайно в Лайден, Холандия, където се публикува.

университети. Учениците на Галилей посрещат

с

горещ ентусиазъм публикуването на последната му

а прогресът на науката

-

Sopra I Oue Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico and (opernicano- (Диаnог за двете най-главни системи на света - Птоломеевата и Коперниковата) е най-известният труд на Галилей,

Четири години след публикуването на -Discorsi Dimostrazioni Matematiche Intorno а Due Nuove Scienze Attenenti alla Mecanica- и девет години след процеса на Инквизицията, вечерта на 8 юни 1642 г. Галилей умира на с.едемдесет и седем годишна възраст. Той

nос.вещава

живота

си

на

науката,

тъй като го изправя пред Ин квизицията, но от научна

разпространява знанията си и никой не може да го

гледна точка последното му проучване

спре, дори Католическата църква.

"Discorsi

-~""""""'" )"Ir"МЦИКIIГilllИlleit '"'КCopoiIцаН<lкииrlТl ",Гёlllилet!"'6ес:еди ,~~

~~~

о

~-нayм.~ _ _ ceкыol...тlMM

прекъснат.

е

Книгата -ОiаlО9о

.,,,",,,,",",,, ~(1608-1~7I

DI\.IOST1I.:\ZIO '{


-

~

3накови събития

-

Инквизицията

организацията,

която иска да заглуши и см

гласа на науката ...? ("Н все пак тя се върти!")

"Eppur si muove" са ДУМIIте,

KO.ITO

се предполага, че ГаЛllлей

е проюнесъл на 69-rодишпа възраст, след като ИНКВИЗltЦllята IIроизнася своята присъда: обвипение в ерес ...

Още от студеитскитеси rодини Галилей

се спечелва името на "кавгаджия" зараД.t пламенния начин, по КОЙТО защитава мнението

11

TeopllllTe

СII,

1I

това,

че не желае да прюнае, че не е прав.

TpIITe

комети

ВЪОРЪЖЕН

СЪС

ЗАВИДНА самоувереност

и самоуважение, Галилей е убеден в способността си за правилна преценка на фактите. След присъдата на Инквизицията в процеса през

1616

Г. той е обявен за

еретик и принуден да се отрече от своите теории, както

и да се подчини на волята на Църквата. След това, на

22.06.1633

Г., той е ОТНОВО привикан пред Инквизицията.

Причината е инцидент, който сееслучил преди петнадесет

за

години.

През септември

а

считат за появата

очевидно или

на

цели

обезпокояващо

три,

събитие.

след

Съвсем

друга,

е

космологичната система, създадена от ПтоломеЙ.

доста

естествено

След

раз~

появата

на

трите

комети

през

1б18

г.

йезуитският професор Орацио Граси публикува под

съжденията върху естеството и възможните обяснения за

отвъд

основните си различия, двете теории са основани на

скрито предзнаменование, една

от тях кометите са разположени

траекторията на окръжност, а по линейна. Въпреки

последователно три комети. В онези времена кометите се

раЗЛИl<а

границите на Луната и не се въртят около Земята па

1618 Г. на НОЩНОТО небе се появяват

псевдонима Сарси труд. озаглавен .Балансът между

кометите подхранва противоречията между науката

астрономията

и Църквата. Разбира се, Галилей не може да остане

и

философията-,

в

който

твърди,

че кометите са разположени между Слънцето и

безучастен в подобен дебат и конфликтът между него

Луната и се движат по постоянни орбити, подобно

и църковните власти, който е потушен за кратко, се

на планетите. Въпреки че на Галилей е забранено

разпалва отново.

да защитава явно теорията на Коперник и да дава

По онова време съществуватдве доминиращитеории,

подробни обяснения за кометите, той установява

които се опитват да обяснят появата на кометите.

недостатъците в аргументите на

Една от тях е тази на Аристотел, в която се твърди,

Граси, особено

тези, които се дъnжат да косвено придържане към

че небето се намира в състояние на съвършена

теорията на Тихо Брахе за ВСелената.

стабилност, в него не се раждат нови звезди и не

ПРОТlIвопоставянето на Галилей

умират стари. Под Луната се намира атмосферата, в която се извършват промените на I(I1Иматичното

време. Над атмосферата се раЗnОl1ага СЛОЙ пара, а

При появата на кометите Гa.nИl1eЙ е l"IOЧТ1"I обез-

над него Ofнен слой. Кометите се считат за огнена

движен

материя, която се носи около атмосферата на

паради

хроничен

ревматизъм

и

не

е

в

състояние сам да изучава комеП1те. Ето защо се

Земята вследствие възпламенявания в огнения

намира в позиция, В която не може да даде a.nтер­

слой.

нативно

Втората доминираща теория, която се опитва

обяснение,

основано

на

системата

на

Коneрник. Изrлежда немислимо обаче, че като значим

да даде обяснения за кометите, е изложена от

учен той

датския учен Тихо Брахе. През

мнение оо ТОЗИ въпрос. Така през 1 б2З г. той nyбликува

1577 г. Брахе наБЛlQдава

експлозията на комета. Хипотезата му, базирана на

труда

геоцентричния модел, твърди, че Слънцето и другите

планети, като Венера, Меркурий и Юпитер, се въртят в

кръг

около Земята.

Брахе смята, че

съществуват

неподвижни небесни тела като Слънцето и Луната, но

ще остане неутрален и няма да

-11 Saggiatore-

(ИзnИТilтелят)

-

изрази

критичен анализ,

нenриемащ теорията на Граси, която казва, че кометите ... ДаfCl\И1IТ;КТРОНОМТИХО брахе(1546-lбОl).

са

доказателство за промените,

Вселената.

Галилей

по-скоро

извършващи

защитава

се във

остарелите

постановки на Аристотел, че кoмeтme са единствените


.~КiI~MftT~6.I~КiI ~~fpooчtМТilтеормIlКil~ИII..о.:-xo-rl,fIII IllUlIOЧN М

Apyl'WTe

М)!IeCПIМ КiI ~мтe от

0tt0N

ереме

пет манеПl:Мt-pl\ypмil,марс. ~.lOnмтермCilf)'pН.

Г3ltКllet\иJOбp;l_наIlOpМЦо1Т.

КilJ.НМfolП"l~tOfе~ случаи на пречупване на слънчевата светлина

8 резултат

на изnaренията от nOВЪPXНOCТТ;I на 3еМЯТа. ГanипеМ подигравателно казва, че всеки, който не е

8 състояние

Галилей

се

съгласява

и

лриема

всички

условия,

подготвяйки се да напише книга, КОЯТО според него ще

построи моста между науката и религията. Той няма

да разбере noдобен ПРОЦе<. не може да прави научни

ни най-малка идея за катастрофалните последици на

изследвания и още по-малко да преподава.

своето начинание.

Компромисът с Папата

Катастрофален край ...

Публикуването на труда ИII Sаgglаtоге става в доста И

благоприятно време. През 1б23 г. кардинал Мафео Барберини, стар приятел и почитател на Галl1Лeй, е избран за папа УрбанV1l. Галилей вижда в това умикален случай да сложи край на конфликта и да се помири с ЦЬрквата. Възползвайки се от щастливото стечение на обстоятелствата, той урежда наскоро nyбnикуваната му

книга

да

се

оmечата

корицата, който да

отново

с

нов

вариакт

на

изобразява семейния герб на

фамилията Бар6ерини И специално посвещение към новоизбрания Папа. Папата се радва на този акт и на Н060ТО издание.

Твърди се, че той страстно чете

·11 5aggiatore· и не

оставя книгата дори докато се храни. Когато получава

весла за скорошното пътуване на Галилей към Рим, той ентусиазирано очаква срещата с великия учен. Следващата година Галилей е в Рим. Веднага след

През

1632 гч

осем години след получаването

успява да завърши своя ТPYA·Dialogo ~pra I Dие Massimi

Sistemi del

Моndо,

СоретКапо· (Диалог

Tolemaico and

за двете най-главни системи на света

-

Птоломеевата

и Коперниковата), успокоен от мисълта, че дебатът скоро ще достигне своя край. Книгата е изпратена на Комисията по цензура към църквата във Флоренция,

къдЕ"ТО теолозите са доста толеранrми и Галилей получава официално разрешение да публикува книгата в най-екаро време. На

21.02.1632

г. книгата е изпратена

безпрепятствено за печат. Внезапно няколко месеца по-късно, през юли, е

издадена заповед за забрана продажбата на книгата, а през октомври Галилей Е" привикан в Рим. за да

пристигането си той веднага отива да засвидетелства

застане още веднъж пред Инквизицията

уважението си към папа Ур6ан

обвинения в ерес. Ученият, който е много болен

VII. По време на престоя 6 аудиенции. По

си в Рим Галилей има най-малко

по

време на тези аудиенции Папата и ученият дискутират

свидетелстващ

това

време,

получава

медицински

невъзможността

му

заради

документ,

да

понесе

различните начини за слагане на край на проточилата

дългото

се война между представителите на научната общност,

напразно. Заповедта е непреклонна и подлежи на

член на която е самият Галилей, и Католическата

незабавно изпълнение. Галилей трябва спешно да

църква.

замине за Рим.

Галилей да

предлага

анализира

да

напише

предимствата

и

книга,

в

на

разрешение и съвет от Папата, полагайки неимоверни усилия и въпреки опасноспа за здравето си, Гапилей

пътуване

поради

влошено

здраве,

но

която

недостатъците

на

космологичните теории на Коперник и Птоломей, като направи сравнение между двете, основано на научни

аргументи. Понтификатът се съгласява, при условие че Галилей подходи към темата с нужното уважение, присъщо на

вярващ католик,

който търси

научни

..

Едмьнд )(,)ле.. , брит~"ски

ктро_ И ма'eм/lПlI(, роден

11

истини, и ще разгпеда теорията на Коперник просто

J1<жaон. КО "'ОnрWМ1ЧIOCfIIIN

като най-0&4кновена хипотеза. Книгата ще се noдложи

ор6мт.п на IIOМeТilTiI, Н;т.peчet1. rJO.

на

ICbCНOКilHef080_.

строга цензура

преди

публикация. Естествено

EJ


"И~ока~~ кaOЦO:NHIte:NПРОf«1IНfИt~I

Aнr_"pe)XVII.~1tO Бpywo,,,t_~

фмnoroф, N)titO nOМъpIIЦI

4""""~ка;tnpКII163З

r.

lt@Op~tl!'ttOPИИJl

rii/lItМЙ мо lреме ка процеа.

lIOiПo

ro o6IмНII" I

~tI,yммp.llтpl~"pI!'J

t>peпuъм "

1600r.

Пpю<JlliO"lNWмесец.

Прнсъдзтз ... На

и разклатеното здраве на учеНИА го съсипват, а на

какво се дължи

проМАната

в отношението

на Църквата? Официално се изтъкват три мотива. ПЪрВИАТ

е,

че

Галилей

не

СМАта

теОрИАта

на

Коперник за обикновена хипотеза, а за потвърдена истина~ ВТОРИАТ е, че той .описва отливите

на

морето

като

приливите

потвърждение

и на

Хелиоцентричната теОрИА, според КОАтоСлънцето е неподвижно, а 3еМАта се върти окопа Heгo~ ТреТИАТ мотив е, че_Галилей не зачита присъдата, издадена

на депото през да

поддържа,

на

Г., с КаАТа му се забраНАва

1616

защитава

Коперник~

На

или

преподава

основата

мОТИВИ той е привикан

на

теОрИАта

гореописаните

да застане отново пред

ИНКВИЗИЦИАта.

Въпреки това, има още една причина, на КаАТа се

дължи

внезапната

АрогаНТНИАТ

Галипей

ПРОМАна

и саркастичен

са причина

на

отношението.

стил в писаНИАта

за неговите

на

неПрИАТНОСТИ.

Той обижда жестоко ДЪЛГОГОДИШНИА си приятел и

ПОДДРЪЖНИК папа Урбан му

лежи

Салвиати

ОСТРОУМНИАТ

-

VII.

В основата на книгата

диалог

между

три

героя:

рационалният и интелигентен астроном,

и двама аматьори: Сагредо и Симпличио, описани

22.07.1633 г.

ИНКВИЗИЦИАта издава присъда, в КаАТа

го оБАВАва за еретик, и той е отведен в затвора, без да може да се противопостави.

Обгърнат от мълчаНllе ПеТ

месеца

разрешение

след

да

се

процеса премести

Галилей във

получава

вилата

си

в

Арчетри, хълмист район около ФлореНЦИА, при

условие че НАма да напуска СВОА дом. Съдбата на книгата му, за написването на каято работи цели осем години, се превръща в още по-лошо събитие за него КаТО учен. "Dialogo sopra I Due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico and Copernicano- (Диалог за двете най-главни системи на света - Птоломеевата и Коперникавата) е включена в ~Index Librorum Prohibltorum~ (Индекс на забранените книги) специален списък на Ватикана, в който книгата остава до

1835 г.

Въпреки трагичното стечение на обстОАтелствата,

penРОду1Щ1oUI "pкъJДa" I н.!Iit­ roммa'"'tne'Нсмна""9ОС'и

Слънцето по определена орбита. Забраната да се начин символизира наказание, по-жестоко дори от

поддържащи

теОрИАта

силна прилика между героА Симпличио и папа

изгарянето на клада. Историята винаги ще помни

Ур6ан

безкомпромисната ПОЗИЦИЯ, която заема ученият.

И обръщат вниманието на Папата към

VII

ГалилеМ е мъченик

този факт. По време на процеса Галилей АростнО отрича твърдеНИАта за унижение на Папата, но членовете на

Инквизицията

са тези,

които

имат

право

и

първенство при израЗАване на мнение по въпроса.

Не може да се отрече фактът, че Галилей поддържа и

същевременно

се

опитва

да

разпространи

теорИАта на Коперник в СВОА ..диалоГ: вместо да направи

две

честно

и справедлива

ПрОТИВОПОЛОЖНИ

сравнение

космологични

между

теории.

Според гледната точка на съда на ИНКВИЗИЦИАта, това

представлява

издадена

нарушаване

на

присъдата,

преЗ

1616

Г.,

КаАТа забраНАва

поддържането,

така

и

разпространението

както на

теорИАта на Коперник.. ПродължитеЛНИАТ процес

tl!'Иllн.!I~IЮrOJrYД(»О(НИЦИ,ltOrl)И

научните закони Земята наиcmна се върти около

Аристотел. 3а съжаление много хора забеЛАЗВ,Н

глупци,

к,ртинаОf ХIХI~КI1lОСТрИраща

Галилей не може да отстъпи от ВАрата СИ, че според

подкрепя подобно схващане по какъвто и да било

невежи

...

Гаllo1l1еИПр@ДСЪДllн.!l

ИНI\В.t3Иt.lИllfа.Тоuе nlO6имl

на

като

"'КОРИЦl!н.!Il\ниrата,

ny611"lI)'lанаПpl!'з16З2r.

8

BъnpetOl че H:a~ не

..

~тa 3а научен

n

0:::0 м които

.зс:о

tllg"aHiIТ ее.р-..

8

эабвенме.

IЫ'1!'II!'Ние,ООхIaМolll")"It'НИII.


• I

което ги изnага. Кардинал

Интересно приятеnет80

барберини

В пръв

католичеСl<ата

е

наместник

сред

църква

на

Свети

апостолите

и

Папата

Петър

-

впоследствие

върховен глава на Католическата църква. През lб2З г. Урбан и наследява

му

име

е

VIJI

е избран 3а Папа

Григорий

ХУ. Мирянското

Мафео

Бар6ерини.

изразява

възхищението

Галилей

в

написва

вече

си

поема,

от

която

след

като

става Папа, възхваляваща риторическия

талант

на

учения.

Въпреки

Той

че

е

предан

католик.

бар6ерини

семейство от Флоренция. ПО вре..,е на

е

фанатик.

(ВОЯ понтификат Урбан V111 се изявява

тесногръд. Той проявява

като отявлен

покровител

интерес

а

действия

произхожда

от богато аристократично

неговите

ангажирането за

създаване

изкуството

на

на изкуствата,

по

отношение

финансови

на

ресурси

произведения

3iI

допринася

на

напредька на

течението барок. Папа Ур6ан най-изявения

бароковото

става

VlII

скулmор

течение

и

-

се

и

започват

да

на

чувство на приятелство

смята

за

туристически

обекти

Мафео Бар6ерини се среща с Галилей г., докато е все още кардинал,

а Галилей от своя страна е доста близък с Великия херцог Козимо

11. на

един

към

друг и

взаимно уважение.

велик

във Ватикана са дело на великия творец.

но същевременно

кардиналът

на

архитект

Петър: и фонтанът Тритон на площад

философията

познания

покровител

~бар6ерини~в РИМ. В интере< на истината

подкрепя

астро­

математиката

и в двете науки. Не след дълго

Амбициозният Папа

гроба на свети Петър в базиликата ~Свети

1611

и

значими

и

Джан ЛореНЦО

му творби са балдахинът, поставен върху

през

има

не

нито

изпитват

скулптор от XVlI В. Едни ОТ най-известните

брой

към

номията

ученият

Бернини. Бернини

значителен

нито

Бар6ерини Аристотел,

е доста привлечен

от

теориите на Галилей иоткрасноречието, с

Как е възможно десет· годишно

между

приятелство

двамата:

Барбе­

рини, сега Папа Урбан

VIII,

и Галилей, да завърши с отправяне на обвинения в еретизъм към учения? Очевидно

неприятното

обстоятелство,

възник­

нало около ~Диалог~ има връзка,

но

вероятно по

е

лрисъдата определена

различни

причини.

Когато е избран Папа,

всички

новият сили

в

Европа са въвлечени във война, която нанася дъл·

бока рана в историята на стария

континент

десетгодишната

(1618 - 1648). от

войни.

по

различни

-

Три­

война

...

Сг.ПУJml, nocтaaet4д ка гроба на

Ур6ан VШ ИlUpaботеиа от Д!uH Лоренцо Бермиим. иJ06pa)JI8il rl.1n.J11'i1 С едиrкaтм

Pbllt

lЪ8 IJ1eЧiIТJlR8iI~

ПОИ. 8 OOЮNТ, МiI C1'iIТ)'Jf1'iI има д8е

мрамории +иrYPм. e-lOIIlUИращи AQбpoдeтeлите. ~ Портрет tя Ур6ан vщ кзрЮотен от Дж.iIн Лоренцо 5ернини. Според бернинн Пмата е най-цененlo!JIТ ме,*НIIТ.

Има серии

провокирани причини,

но

основната

в

случая е борбата за надмощие и влия·

...

Веnико~пната бiJМlllo!к.iII.Светм Пnьр· ка

се

е

обърнала

от

католицизъм

към

протестантство. В светлината на подобни

протестантства. По-голяма част от бит·

доводи

ките се водят в Германия.

алтернатива,

Папа

ед_мet1н!4Я t\1IOЩc\Д.ъв ВaТМMМiI.

съюз с Франция, въпреки че Франция

ние между католицизма и надигащото се

Урбан

Хабсбургите следователно

и

VIII

се

страхува

католическа решава

да

от

Испания. сключи

папа

Урбан освен

да

VIII

няма

издаде

друга

присъда

за обвинение в еретизъм на процеса на Галилео .


• Съвременници

~ислителите,изпреварили своето време, но озарили съвременниците си Интелектуалци се раждат във всяка една ера и отказват да живеят според преобладаващите закони на своето време, превръщайки се по този начин в пионери на обновлението и прогреса.

Ученият

- автор

на най-грандиозното откритие за нашата

Вселена Николай Коперник

(1473 -1543)

за първи път Галилей научава за полския учен по времето, когато тепърва започва своята работа като преподавателпо математика в Падуанския университет. Галилей разбира от свой колега за ·теорията на Коперник. (поред която Земята се върти~ Тази теория е

поднесена на публиката по време на лекция във Венеция. След като научава подобна информация, Галилей веднага намира най­ значимото изследване на Коперник "De

revoJutionibus orblum celestium libri VI-

(Шест книги за кръговрата на небесните тела) и го

прочита на един ДЪХ, тъй като е заинтриryван ОТ Хелиоцентричната теОрИА, изложена от автора.

Коперник се ражда на заможен тъproвeц. През

19.02.1473 г. в Торун - град в централната чаа на

1491

северна Попша. разположен на река Вистула, в семейспюто на

г. КопеРНИК nocтълва в Краковския университет,

за ~ изучава медицина и ааронQМИЯ. Формално той не взема диruюмa, а отива

в Италия, за ~ довърши изследванията си в Бonoнcкия университет, а след това се премества в Падуанския университет, където продължава ~ работи в

o6nacm на аарономията, acтpoлorмятa и медицината. тъй като и трите науки са взаимосвързани.КonepнИК IlOЛ)'ЧCIва докторска степен по кaHOН~ право на Католическата ЦЪJЖВa и изnъnнява за мзвестно Време длъжността каtюНик. Горе-долу ПО същото време той започва за първи път да поставя въпроси относно валидността на геоцентричния модел на ГРЪЦКИЯ аароном

nТOломеЙ. Поради близките си взаимооТtЮшеНИR с Църквата Кonерник няма желание да изразява резервите си относно сиаемата на nТоломеЙ. Между

1515 г.

и

1530 г.

той извършва тайно изследвания и събира наблюденията и

оценките си в един ръкопис.

Основната идея, която заляга в книгата, е, че в резултат на нaбnюденията на двмжен~ на Слънцето и Луната може ~ се изведе замючението, че земята е Jq)ЬГЛа и тя е една от манетите, които се въртят в кpъr CЖOJЮ Слънцет.

CNe8иднo. ако nyбnикува книга с rюдo6нo съдържание, отзвукът В Църквата ще бъде разрушитепен. Ето защо КопернИК отлага ny6nикуването В продъnжeние на MНQfO години, дсжат по съвет на приятел не решава да я ny6nИкува със

зarnaвието*De

revolutionibus orbium celestium libri VJ· (Шест книги за крЬГОВрата

на небесните тела). Той умира от мозъчен КРЪ8ОИзлив през

1543 г.


Галилео Галилей

-----

БNтОРСДННКЪт, ст_ ncw.poeитeIIКilГ~кneй.

8лИЯНIМ:томуда8il

",3МQЖМОСТfWГ,лкneii даnonyчи

преf1OД8В<1теЛ{КОМJl(:ТQ'

11<Iдy~I\И"УНИIleРСИfет.

Съnept<ицн/аlЖ'Q8e Хора, ко .. ТОС, "'УПО8l1НIIlIИ

Кo:l .. _11

(1590-16::1:1)

I'роп....

ВеЛНI\ИII,.~orн, ТОСI<iIНа,Ч11Мro

Ш,';н,р

(157]-1650)

";J("I~Y"HT~a

-,

Немски мат_тик

де1О80тое

..

г л~.

мцинотпър.в.ите ,.......ос_

""-~ -~< IlI!tIoI!CAOrIк.iI

~TeneD<l.

МiI~T",",T. назн.аЧI1llГ~И/lе" JaпреПОДае3тела

ПК)<lН(КИ/I уни~рсиrel

.. Пичжхnпе 8 сивите

карета са лредcrавеttи

.

8 та]и rnllM.

Философът, постигнат от жестока смърт Джордано Бруно

През

1592

Галилей

Г., след като

напуска

препо­ в

първите зърна на съмнението относно теорията на ПтоломеЙ.

университет

си

и

Междувременно започва реформата, подета от Лутър, и Бруно

Джордано

чувства необходимоспа да намери място, което да е благодатна

Бруно, който по това време

почва за неговите новаторски идеи. В основата на философията

пътува

отива

в

Падуа, из

Европа,

да

му лежи схващането, че Земята не е център на Вселената, а това

своите

всъщност въвежда за първи път идеята за безкрайната Вселена

същия

и многобройните светове. Бруно пътува из Европа, минавайки

град. Бруно в обявен за еретик

през Париж, Женева, Оксфорд и други места, изнася лекции

разпространява

теории,

и публикува няколко кратки трактата, в които излага своите

идеи почти веднага след идването

теории. След като е подложен на преследване във Франция, той заминава за Германия, където протестантското влияние се

Бруно споделят

..r.e

Бр)"о се е всеотдаен

в

си. Не се знае със сигурност дали

наистина

HaJUpr е.:

пристига

за

си

заради

от ос:

um celestium libri VI" (Шест книги за кръговрата на небесните тела). Тази книга му оказва огромно влияние, пося вайки у него

МЯСТО

давателската

Пизанекия

(1548 -1600)

и

неортодоксалните

Галилей се срещат, за да

своите

странно

идеи

и

теории,

съвпадение,

че

но

е

двама

разпространява все по-мащабно. През август

1591

г. Бруно решава да се завърне в Италия,

след I<ато получава покана от патриция на Венеция Джовани

се

Мочениго. Венецианската среда изглежда доста либерална и

.Ja в Южна Италия и като син на войник, той

университет. Но той се разочарова от своя домакин, който го

rюддръжници

на Хелиоцентричната

теория

Бруно очаква с нетърпение да получи позиция в Падуанския

ре ... енно в един и същи град.

Хр"(n4янин

Ордена на !10ч"н~,.;.анците

от детските

си години.

Встъпва

в

предава на Инквизицията. Процесът продължава осем години.

близо до Неапол, където изучава

През цялото време Бруно твърди, че теориите му са с философско

философия, теолоrмя и наука. ПО време на учението си случайно

естество, но не успява да убеди своите обвинители. Обявен е за

се натъква

еретик и загива мъченически на кладата на

на кн ... гата на Коперник "Dе

revolutionibus

огЫ·

17.02.1600 г.


Съвременници Съперник и колега в науката Йохан Кеппер (1571 -1630) През

1596

лреподавател уни8е$ХИТет,

г.

по

по

млад

времето,

когато

математика

в

немец.

математик

е

небосклона се появява свръхнова звезда. Галилей

Падуанския

Галилей

твърди, че в атмосферата на земята се отделят газови

в

семинария.

изпарения,

дума

за

1609 г.

верноспа

опитва самостоятелно да конструира такъв. Разбира

на

космологическия

хелиоцентричен

от Коперник. Освен това той

Кеплер научава 3с1 телескопа на Галилей и се

се между ТЯХ не винаги съществуват противоречия

и

смяra, че Земяra диша подобно на жив организъм,

съперничество. След като Галилей оrкрива четирите

а всички

спътника на Юпитер, той получава писмо, в което

манети

и

се въртят около Слънцето

хармонично

движение.

с

Галилей

кеплер го насърца8а И заявява цялата си noдкpena 3с1

дейноспа на колегата си. Най-значимият

също поддържа теорията на Кonерник. и от

научен

ПрИНОС

на

Кеплер

този момент насетне между двамата мъже се

е формулирането

устанosяват

планетите. Първият от тях гласи, че всички планети

чувства

на взаимно

уважение

и

се

възхищение.

В продължение на доста години двамата учени

си

въпреки

пишат че

не

писма винаги

и

разменят

споделят

идеи,

теориите

движат

по

на трите закона за движение на

елипси,

в

центъра

на

които

стои

Слънцето. Вторият закон гласи, че при движението на манетите около Слънцето техните радиус-вектори описват

равни

площи за равни интервали от Време.

си. Кoraтo Кемер пише на Галилей, че ще

Третият закон гласи, че квадратите на периодите на

защитава

обикаляне на планетите CЖOJ1O Слънцето се отнасят

публично

Хелиоцентричната

теория, не получава oтroвop. Те възобновяват контактите

си

през

1604

Г.,

когато

на

както кубовете на разстоянията имдо Слънцето (Закон за хармонията).

Английският поет, който посещава учения по време на домашния му арест

(1608 -1674)

Около 1б38 г. из Италия пътува млад английски поет, който посещава Флоренция и се отбива да посети Галилей, който е затворен в дома си. Известността на астронома, обвинен в еретизъм заради поддържане на теорията на Коперник,достига Днглия и младият мъж се чувства задължен да посети Галилей. Милтън се отправя към полутъмна СТаЯ, в която великият учен седи зад писалище.

Чувайки стъпките, Галилей се обръща да види своя посетител. Милтън се стъписва при вида на беловласия и белобрад мъ>к, прегърбен, слаб и изпит, напълно сляп. Тази среща прави дълбоко впечатление на младия поет, който описва преживяното в своя дневник. Случайно или не, той не споменава нито дума за разговора си с Галилей. По онова време Милтън години.

Периодът след посещението му в Италия е благоприятен и СЪЗидателен, Но постепенно зрението му се ВЛОшава все повече и повече, в крайна сметка той ослепява

става

Космоса), в който излага своето мнение относно

правилно

29

еnлер

и дори дНес той се нарича "Кеплерова звезда': През

загадка на

отговаря, че се радва да срещне друг човек. който

е на

СПОред

звезда. Кеплер изучава феномена доста подробно

модел, предложен

Джон Милтън

докато

с името Йохан Кемер, му представя своя труд

·Mysterium Cosmographicum" (Свещенаra

подобно на Галилей

четиринадесет

години след

срещата си с него. Галилей уврежда зрението си, защото гледа директно срещу Слънцето, докато го изучава през своя телескоп. Милтън казва за

себе си, че ослепява, защото чете и пише на неподходяща светлина. Най· значимата творба на Милтън е ·Изгубеният рай~


----.=::==

Галилео Галилей Ученият, който открива

Закона за всеобщото привличане Исак Нютон (1642 -

1642

През

докато линее

Историята 3а НЮТОН, КОЙТО вижда падаща ябълка, докато си

г.,

Галилей в

Южна

самота

Италия,

седи в градината един следо6ед. вече се е превърнала в легенда.

в

Този случай го кара да си зададе въпроса: .Ако ябълката пада на

в

земята, защо тогава и Луната не пада СЪЩО?-. Той става обсебен от

Северна Англия се ражда

едно

ТО]И прост въпрос. След като се консултира със закона за падане на телата на Галилей, той стига до формулировката на понятието

момче.

Исак НЮТОН е дете със

слабо

1727)

.гравитация':

В областта на оптиката откритието му за състава на бялата

здраве,

ЧИЙТО баща

умира

светлина,

три

преди

основата на оптиката в съвременната физика. Резултат от трите

раждането му. Скоро

закона за движението в механиката, които формулира и които

месеца

която

се

разлага

на

отделни

цветове,

поставя

(лед това майка му

представляват основните принципи в съвременната физика, е и

се

Законът за всеобщата гравитация. Що се отнася до математиката,

а

омъжва

отново,

него поверява

Нютон открива математическия анализ. Книгата му

на

грижите на баба му.

Naturalis Principia Mathematica·

·Philosophiae

(Математически принцип на

НЮТОН израства мълчалив и срамежлив млад мъж с ум, жаден

естествената философия), публикувана през

за знания и афинитет КЪМ природните

от най-значимите трудове в историята на съвременната наука.

науки. Той постъпва

в

Университета в КеЙм6ридж. където изучава физика и математика, и завършва през

1664 г..

когато е на

22

години.

Папа Йоан Павел 11 Папата, който признава грешката на Църквата

(1920 - 2005) Папа Йоан Павел 11, чието истинско име е Карол Йозеф Войтила, е роден в полския град Вадовице. След завършване на гимназия той се премества

заедно с баща си в Краков, където посещава лекциите по теология на

Йегелонския университет. Неочаквано прекъсва обучението си, когато нацистите нахлуват в Полша на

свещеник, а през

1978

01.09.1939

г. През 194б г. става католически

г. е избран за Папа, на 58-годишна възраст. и е

първият Папа, който не е от италиански произход в 456-годишната история на Католическата църква.

Папа Йоан Павел 11 се интересува особено много от мира в света, посещава световните Хирошима

много страни, опустошавани лидери. Той отива и

Нагасаки,

от конфликти,

в Япония,

Латинска

където

Америка, Турция,

и се среща със

посещава Ирландия

градовете и Полша,

мзнасяйки проповеди срещу насилието и бедността.

През февруари

1981

г. срещу него се извършва атентат. Той е ранен,

ДOКii!IТO изнася ЛИ1Ургия на площад.Свети Петър': През

1984

г.,

352

години след процеса на Галилей от

1633

г., в който е

o6FIвен за еретик, Ватиканът официално признава грешката си по отношение присъдата на учения.

Самият Папа споделя, че Галилей е предан католик и ценен учен и следва да се положат искрени усилия за премахване на различията между

науката, философията и теологията.

Папа Йоан Павел 11 следва строгата си програма докрай, въпреки сериозното си заболяване. Той умира във Ватикана на

02.04.2005

г.

1687 r.,

днес е един


Научна революция Чрез своите експерименти и наблюдения Галилей се бори срещу доминиращото мнение за вечния неподвижен свят. С тези СВОИ действия той сериозно заплашва традиционната система и баланса

на силите. Католическата църква чувства таЗIf опасност. Галилей е подложен на преследване на духа му и задушаване

11

на

тормоз, целта на конто е подтискане

onacHocrra,

която представлява.

Присъдата за виновност, издадена от Инквизицията, е една краткотрайна победа. Искриците на научната революция, която

разпалва Галилей, се разпространяват бавно, но сигурно из Европа 11

скоро започват да генерират социални

промени.

~lатемаТJfческата прецеНI'а

Д

ОРИ В МЛАДИТЕ СИ ГОДИНИ Галилей вече

чувства

и

разпознава

експеримента и наблюдението впоследствие

намират

ценноспа

на

- два метода, КОИТО

различно

приложение

в

годините, посветени на изследване и учение. Той

разбира, че математиката е начинът заДОКдзване на експериментални теореми. Галилео свежда всеки

проблем, отнасящ се до тегло, разстояние, време и скорост, до основни математически стойности,

опитвайки се да ги разреши от тази перспектива.

О<вен това Галилей разбира, че въпреки всички неща, съществуващи на Земята, да се ръководят от законите на физиката, неподвижните звезди

и

останалите

небесни тела

са

подвластни

на

различна и уникална универсална система. Тези

неща не могат да бъдат разчетени с помощта на библейски обяснения, а на основата на наблюдения, изчисления

и

експерименти,

и

разбрани

чрез

законите на физиката и математиката. Галилей и неговите научни методи прокарват пътя за други

учени като Исак Нютон, Робърт Бойл и Рене Декарт, които

също

изиграват

важна

роля

в

научния

прогрес.

Но

най-важната страна

от постиженията

на

Галилей е въвеждането на понятието 3а научна оценка в по-разширен социален контекст. Логиката и аргументите спират да са привилегия единствено на научния елит.

• Гp06ъr ка ГOlЛклей,КQiI!осе ка.ми~ liI цыжN''.uит",~·. IIыI~ц • .,.,еиJAигиil'' П(NJМcrо~с;леднef"O&ilJJ ~..,.


~ КарП!НII НII nМНnJTJ Юn"Т~.

CnbIH"IfЪ'" ЙО" I\OCNINКIП"",' корЮJ... ~'.

"nOpTpe'HaAellapr, IIOi1ТОС трудоеетесм е 8Дb~H08MTen на 8vlMкaTa френСllaреlОnЮЦИЯ.

време

-

колежът .. Грешам~ който

·Лондонско кралско дружество

и rюдчинeнмero

на

11

е 3ёIДЪnIIOneЛно

изискване за нейното приемане. Въпреки това, с помощта на

своите

-

оръжия

изследването

и

експеримента,

математическата

наблюдението,

оценка,

- и който

~ най-<Тарото национално научно дружество в света, както и водеща организация на национално ниво, която

насърчава

развитието

на

научни

изследвания

във

Великобритания.

Галилей

Безсмислено е да се

опитваме дори

само да

ра.пърсва из основи старата система. Религията НАМа

споменем всички интелектуалци

вnacт да потуши движението за обновление, onределено

повлияни от идеологията и трудовете на Галилей.

от научната оценка. Заедно с ДPYr\'I учени и мислители от

И учени, които са

Математикът Джон уол иС, епископ ДжОН Уилкинг,

онова време, Галилей nocтaвя основите на движението

химикът Робърт Бойл, Джон Лок

-

илюминиЗЪМ,

който

разделението

Илюминизмът,

предшепвеник на

модернизма

и

на

поставя

за

обсъждане

законодателната

и

философът,

изпълнителната

власт,

индустриализацията, е изграден на основите, поставени

шотландският философ и историк Дейвид Хюм, са

по време на Ренесанса, и на репигиозните реформи,

само

провели се преди това и отслабили натиска на старата

Галилей.

СИCiема. Илюминизмът води началото си от Англ.m. като продъnжaва и през

XVlII

XVlI

в. в

в. във Франция

малка

През

XVlI

част от

всички, докоснати от духа

и началото на

XVlII

на

в. в Европа загючва да

се разпространява новото движение илюминизъм. жан·

и ГерамнИА. Той е интелектуално движение, което има

Жак Русо

отзвук ВЪВ всички сфери на човешкия живот. Основната

политиката, който подкрепя хуманизма и възхвалата

му

на

цел

е

ВЪ1Хвала

традиционните се

усеща

на

рационалността,

схващания

осезателно

в

противно

на

И суеверия, а ефектът му

напредъка,

видим

в

науката,

изкуствата, философията и политиката.

-

френският философ, писател и теоретик в

природата и

нейната красота; Шарл Монтескю

-

политическият философ, чийто основен труд .,Духът на закона- представлява знаЧИМ принос в политическата теория; Вonтep

-

човекът, ,юйто критикува абсолютизма,

В Англия, рожденото МАСТО на илюминизма, теориите

жестокостта и фанатизма, са забележителни представители

и методите на Галилей се преподават с ентусиазъм

на френския илюминизъм,а всички те оценяват стойността

и

на трудовете, написани от Галилей.

дискутират

в

една

от

най-важните

академични


Изкпючитепно впияние

4К<1ртика,ию6~.JII"'~"'fiJlYof'"

ка БмтидI1Jl'''' - n.бмтиt,о. I!M'O II()(ПllЯка'+V'OтокаФpettClYoТl ptfIOПJ)ЦИII Пpli!.J 1789r.

Дактил, движещ се в орбитата на Ида. Най-накрая, през

14

години

пътуване

изпращане информация

2003 Г., след

из

космоса

и

на

ценна

и

полезна

и

снимки

на

учените,

"Галилей" се потапя в атмосферата на Юпитер и приключва пътуването си.

Днес европейската

Космическият кораб "ГаЛlIJlеii" Името

Галилей

е (ИМВОЛ

на идеята

версия на

Глобалната

система за позициониране

за

(GP5) носи името на великия учен, а именно .Проектът Галилео': GPS

промяна,

реформа и революция. Дори днес автомобили и

е система, използваща множество, конструирани

или револю­

от хората, орбитални спътници, които предават

ЦИОННИ, често се кръщават на великия учен. През

информация относно точното местоположение

161 О г. с помощта

на

системи,

считани за новаторски

на конструирания отсаМИА него

телескоп Галилей открива четирите спътника Нд

Юпитер: Йо, Европа. Ганимед и Калието.

379

ГОДИНИ по-късно. през октомври

1989

г. НАСА (Американската агенция за

космичесКИ изследвания) изстрелва

в орбита космически робот, за да извърши подробни проучвания Нд планетата

Юпитер.

Космическият

кораб, изведен на орбита от станцията

"Андромеда",

е

наречен

.ГалилеЙ·

в чест на пионера в наблюденията на мисия

е

наблюдението на астероиди

Юпитер.

и

посветена

предмет

във

всяка

на

САЩ,

която

сателитите.

има

пълен

Понастоящем

в сътрудничество

точка

Първоначално

от

системата

на отбраната

контрол

Европейският

с европейската

върху

съюз,

агенция

за

космически изследвания, работи по създаването на

система

"Галилео".

Този

проект

включва

изстрелването на трийсетсателита на разстояние

24 ооо км в земната атмосфера. Според този план системата ще функционира през 2008 г., осигурявайки

възможности

задълбочено

приложение в различни области като авиация,

магниТЖ)то

Това

на

комети, по-малки поле

наблюдение

на

има

сензационни резулта1\о1. През 1995 г.

или

повърхност.

се използва от Министерството

транспорт и предотвратяване на бедствия.

Вселената. Първата

човек

земната

космическият

кораб

влиза

в

атмосферата на Юпитер и 3апочва

скоро след това да се движи в орбитата на планетата.

През 1999 г. "Галилей" се приближава и до Йо - най·

Бъдещето на науката 11 човечеството Британският

със

физик Стивън Хокинг,

своята

теория

изследванията

за

"Големия

известен

взрив"

и

си върху черните дупки, казва

следното за Галилей в своята книга "Кратка история

на времето": .. Галилей

наЙ·много

от

всички допринася за раждането на съвременната

наука.

Известният

му спор

с

Католическата

големият спътник на Юпитер, и след приключване

църква лежи в центъра на философията, тъй

на

продължава

като Галилей е първият човек, който заявява, че

.rlollкnet4-, кoiiiтомmраЩJ цeHH~

изучаването на останалите три. Когато пресича обръча

хората могат да се надяват да разберат начина,

"нФopI.wЦМIIИСНММКМОТIOnИf~

от астероиди, космическият кораб се приближава до

по който функционира Вселената, дори повече,

астероидите Гаспра и Ида и открива малък спътник

ние

... КосмИ'fКItМII' ~

И'}"It'Ните ,ПРОДW1.ЖeНкеНoII4 rодинм.

наблюденията

на

този

спътник

можем

да

разберем

това

чрез

просто


Гапипео Гапипей наблюдение на 3а06Иl<алящия ни реален свят': ХОI(ИНГ оценява величието на Галилей и изразява възхищението си от изключителните му постижения в

освобождаването на науката от оковите на религията, във време, когато религията е пилон на европейското

общество. Самият Галилей казва следното: .Не се чувствам задължен да вярвам, че Бог, който ни е надарил с разум, чувства и интелект, е имал намерения

да се откаже от правата СИ да ГИ използва': Галилей се

опитва да обясни Вселената и темата за Сътворението от рационална и математическа гледна точка.

Освен

това

математическата

формула

за

ускорението се използва във формата. в КОЯТО той я

създава. С помощта на елементарни експерименти, I<ОИТО дотогава разрушава

съвременници,

ОТ

леките.

никой

не

погреШНОТО

че

тежките

ОСНОВНОТО

СИ

е

представял, той

схваЩане

тела

на

падат

наследство,

своите

по-бързо

завещано

от

Галилей обаче, е установяването на научния метод, който се състои в правене на заключения относно

заобикалящия НИ свят, чрез математически анализ и провеждане на физични експеримекти (или казано с други думи, хипотезите по отношение на дадени

наблюдавани физични явления се изготвят чрез създване

на

математически

модели и

лровеждане

на конкретни експерименти). Научният метод става

фундаментален принцип на съвременната наука. Може би когато за първи път насочва телескопа към

небето и вижда блещукането на звездите, Галилей всъщност вижда бъдещето на човечеството.


07 Галилей  
07 Галилей  

07 Галилео Галилей