Page 1


Изд"ТЕЛСКАI'.OМI1AНИЯ.ДеAl'OCТМl-М j(EМC~

(Ое AGOSТ1NI

HElLAS SRt.)

СТРАНА НА произход; ГЪpцi'lA

ИЗДАТЕЛ: ""'РОС: КanHМCJOC ИI(,()Н()МИЧEQ(И ДИ9EICТOP: фотж:: фотму

МЕНИДЖЪР НА PfДAIffiiIPAHE И ПРОИЗВОДСТВО:

ВНРДЖНМНIIКУТРу6;к АДРК: 8)'nяг_44-46, 16613"~ ~44--%.1667)Аthens) МЕНИДЖЪР МAPКfllIIHГ:

M.. UJ1IК Kyц)"IOC

МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО:Н,Ю1ТiI КОрТе<iI nРОИЗ8ОДСТВЕНКOOf'ДИНАТ~

ЗИГМУНД Фройд

Брой

5

Кap!lflМ~nyn..дy МЕНИДЖЪРДИСТРИБУЦИЯ:Е8м 60),1 МЕНИДЖЪР лorиСТИКА И OnЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

6

Дw.oIolfPlolCIl.кItilllIo\AlК КOOf>ДWiAТOP ЛОГИСТИКА И OIlEPAЦИи AКJOНi.C:

ГИГА джордж ЕООД

Изследователят на душата, който се посвещава

n.o...-:

СПЕЦИАЛНА AДN1ТАЦИЯ 3А БЪЛГАРСКИ ОИК:

(GlGA GEORGE

ЕООО)

PfДAJЩИЯ и КОРЕХЦИЯ: P4llМЦoJ Г1iIItiIМoТ08il

ПЕЧАТ И noдвъP38AНf: НAIOEМEН05

на загадките на човешкото съзнание

SA

ДИРЕКТОРНА I1EЧAТНИЦАТА:МАКИС КOТOl1YnOC

.. Златният Зиги" на мама Отвъд границите на еврейската дискриминация В откриване чудearтa на съзнанието

ISSN: 1791-4256

Откриване на несъзнаваното Психоанализата печели признание Почтени последни ГОДИНИ

ц-.IUI~ цена Н.1I Пbplll4ll брой: 1,50 118.

Бягство от Виена

Цeиilн.1I8f0JЖЯ6potIИН<lВtИ'lКИUleДllilщиброеIМ!'3.SOПI.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

8с_'~tilJiIЩМ'_С~I1po)N.~ е~ltI'ro.QЦНИ~~"""И И}ll()llJNItl'ТОН<I м.1I~пи~

НОВИ начини за изследванена душата

t n.prokllJl

цen noд ~КN10 и Д<I

еформilбеJпмс..еНО'ОСЫ"nilсие"ilредilllТOpёI.

24

СЪВРЕМЕННИЦИ Личности, завладени от теорията

33

невероятнатачовешка душа

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОВЛИЯНИЕ

28

Новата ера, която продължавада дешифрира загадките на съзнанието

31.-.оno-.wpC5po..,....тъpane""'-ТО ......... IiIQI&npI'08DI8aбeкr.

~

~ O I. . ~eteНI)I8I).. ~ . . . .

0 . - . . _ . . . . . . . . . _,.......

31 _ _ ~

....

....... 06aIp8Iнt.. .,......,.,... - nm.r. 10:00 -15::00 ...

.-

311I.. _ _

....

II2• •SJI_ .. _

_ ~

_ _.........-...181I• •,.,

CIIIA_

c,...C8118

_ _ _ _ _ 171• •

3а~noIO)"II1теno-дc{Jpoo6cJlyмNttlo.nop-..-йn!.Юlброи

МiI~ilОТI!;fIМИIIC1IIII~"",,"и~е ~)iI~еи~«yn)'Nте~6p;Iew..

ИJдi~СИ),)N)lilпp;lIOТОДil~pe,Qilн.1IмJAИo)ltI'

Н.1I nopeдИЦoJfiI,ltiIII10 и пp;IlOЮ Н.1I иJ60p Н.1I _ '.. комтощесепреДС1"а8IП .

IIC:~

...........1DCIiI

....-.,.--CIIfII..-.....

......-...C88I._

Постете сайта на Де Агостини

www.dеаgоstiПI.Ьg


• Въведение

Зигмунд Фройд Какъв ЖИВОТ ВОДИ ФрОЙД?

Л ш

S I ш

с:[ ш

оо

~

оо

ЪЧЪТ НАДЕЖДА ЗА СЪВРЕМЕННАТА научна цивилизация,

проблясващ от зората

изгрева на

на

Ренесанса, се засилва

индустриалната революция

в края

на

с

XIX в.,

намирайки отражение във всички сфери на живота, като се започне от човешкото тяло и се стигне до космоса. Все още

обаче съществува една граница, която светлината на научно­ техническия прогрес не може да прекоси ... това са дълбините на вътрешната същност.

В началото навека Вuенаемястото, къдетоедин ncuxиаrnър се бори да хвърли светлина върху тъмнината, която се таи в

дълбините на душите ни

... Зитмунд Фройд

Независимо

от дискриминацията,

на

която е подложен

заради еврейския си произход, и въпреки пренебрежението от страна на виенските академични кръгове, скоро той открива

област, за чието съществуване никой дотогава не подозира, а именно

- несъзнаваното. Тази уникална теория измества

погрешната интерпретация и липса на разбиране по темата, като поставя основата на нова област на изследвания в науката

-

психоанализата. Този човек се осмелява да надникне с

микроскоп в лабиринта на човешката душа. Можем ли да си представим какъв е животът на Зигмунд Фройд?


3иrмуид Фройд

ХРОНОЛ~

I

I

I

1790

Месмер формализира хипнотерапията. Основана е модерната психиатрична болница .. Пинел~

1848

Франц Йосиф I се възкачва на престола.

1856 1860

Ражда се Фройд. Фройд се мести във Виена.

18б7

Издава се заповед, забраняваща еврейската дискриминация.

1873

Фройд постъпва във Виенския университет.

1876

Фройд учи в чужбина - Италия.

1885

Фройд учи под ръководството на Шарко.

1886

Фройд се жени за Марта. Открива психиатрична клиника.

1895

Публикува се "Изследване на хистерията~

1899

Публикува се "Тълкуване на сънищата~

1900

Прекъсване на връзките с Флис.

1902

Учредява се "Психологическо дружество в сряда~

1908

Организира се Първият международен конгрес по психоанализа.

1909

Пътуване до Америка.

1910

Фройд прави медицински преглед на Малер. Основана е Международната асоциация по психоанализа.

1911

Разочарование от Адлер.

1914

Избухва Първата световна война. Разочарование от Юнг.

1917

Публикуват се "Въвеждащи лекции по психоанализа'~

1922

Приемане в болница с диагноза рак на небцето.

1923

Публикува се "Аз-ът и To~

1924

Полагат се основите на течението сюрреализъм.

1930

Фройд получава наградата "Гьоте" за литература.

1932

Фройд разменя писма с Айнщайн.

1933

Изгаряне на книги от нацистите. Хитлер сформира ново правителство.

1938

Семейството на Фройд бяга от Виена. Нацистите анексират Австрия.

1939

Фройд умира в Лондон.

1961

Умира Юнг.

1982

Умира Анна Фройд.


--

-~

--

-

--

Живот и дейност

Изследователят на душата, който се посвещава на загадките на човешкото съзнание lI.зокато началото на

XIX

в. донася забележително раЗВIПllе на съвременната

.\lе..1IЩlша, границите на човешката душа продължават да са заключени в дълбока rыlЗ. Фройд, който няма ДОСТЪП до ПЪТЯ на 11зследователя ПОp3.J.11 етническа

дискриминация, се ПрШlуждава да насочи своето ВНltмание "'Ъ.\I обширната сфера на несъзнаваното, скрита в дълбините на душата. ПО-"'ЪСIЮ, по време на работата си като ПСltхиаThР, той фоКУСliра ИЗС.1е.J.83НИЯта

... Ос.~WН""'ФрсЖд м 6a~V'f ЯК08. 6,)щaт<l1W ФрсЖд@Np@tlм.ноН@

Сll към сферата на истинската СЪЩНОСТ на хората.

Cl!MН'Тt'J'I!'CYUD'JM:SnOМД_КIIC_f;)

~"nuI, np@ДfЮЧКf,,~Ц_JМa М

f;)Q

OКiIJNllJliUlНН@8ЬРХУНil_.nOlФЙТO

"Златният Зиги" на мама ОсобеllО CCMciiCТBO

Т

АМ.

КЪДЕТО ДНЕС

странно СЕ

НАМИI'А

ЧЕШКАТА

I'ЕIlУliЛIIКА,има гра,ц. който се нарича Прибор

и се намира в източната област Моравия. Преди Първата световна война той е част от Австро­ Унгарската империя и се нарича Фрайберг. Това е мястото, където човекът, прочул се с въвеждането на психоанализата,вижда за първи път светлината

на деня на

6

май

1856

г. Баща му Яков, тогава

четирийсеподиwен, е евреин, търговец на вълна, а майка му дмапия е двайсет години по-млада.

Със сигурност можем да твърдим, че възрастовата разпика между родителите МУ сама по себе си допринася

за

спожните

първия брак на Яков, е вече женен и чака дете. Самият Яков продължава да става баща, дори и след раждането на първия си внук

непосредствено

на

Яков,

в

което

по-големият

му

му, а племенникът му е по-голям от самия него.

Статусът на баща му и по-големите му брат и племенник е доста неясен.

Майката дъщери

на

Фройд ражда на Яков четири

и двама сина,

първородния

си

син

но очевидно

Зигмунд.

предпочита

наричайки

го

.златния ЗИ ги· на мама. Не може да се каже същото за придирчивия му и взискателен ба­ ща. Следователно оттук идва контрастът в отно­

... f1ъ,peият

шението между любящата майка и суровия баща,

прибор

което води до появяването на теориите на Фройд.

@

дом НiI ФРОМЛ 8fPo"Д

)il1Ч~" АО ди«.

Уllмчаf;).к.1Il\OfIfОС@Мi'lММ~'oiI, С@!", tIOCМ _О8ОТО_.

Първи прояви Н3 гениаЛIIОСТ

Амалия е трета съпруга на Яков. Когато се ражда

Фройд. по-големият му 6рат Емануел, роден от

брат

семейство,

заварен 6рат е наполовина на възрастта на баща

взаимоотношения,

установили се в семейството на Фройд.

По-малкият

ФРСЖД 81oU01Д1 weщaТ".

Филип,

живее

в

съсеДСТ80. Фройд се ражда

8

През

1860 г..

по време на спада в текстилната

индустрия,

Яков

отдалечения

провинциален

изоставя

своя

бизнес

в

град Фрайберг и се

мести във Виена. Трудностите успяват да разбият семейството му оо онова време, тъй като и двамата му по-големи братя емигрират в Днглия.

~I1p@.IXIX

... no~o.

1IOf"'О@род@МФpoOjд.lbtктом се ~При60рМ@...cfOf~П

__

ptn)'6дМIa.КOfiIroФроо\А

1'iIOOI, rpцb' е 6иn дом НiI C'fO еерем.


3иrмуид Фройд Семейството

на

Фройд

живее

8 еврейския

район Леополдщадтер вьв Виена. Въпреки че Дискриминацията срещу евреите е забранена през

г.

1867

от

тогавашния

император ФраНЦ Иосиф

1.

австрийски

тя все още е широко

разпространена. И въпреки че е едва забележима в града Леополдщадтер, само на НАКОЛКО краЧКИ от

централната

линия

се

между

част,

светлината

забелязва.

От

проявява

силен

борят

свобода

и

най-ранна

интерес

тъмнината

възраст герои,

вече

Фройд

които

образът на уважавания баща тайно се разпада след този случай, а Фройд

ХРИСТИЯНСt<О

подхранва

открадва

вероизповедание

вълнената

шаПl<а,

му

която

заради

за

отмъщение

публичното

идеи

унижение

току-що си е купил ...Ти си евреин,

на баща си. Вижданията на Фройд

се

а се разхождаш И3 града, сякаш си

са силно вдъхновени от Ханибал картагенският герой, разгромен от

такива

много важен" - I<азва местният човеl< и

хвърля шапката в калта. Докато слуша

Рим. Самият Фройд смята, че баща му

историята на баща си, Фройд пита:

е трябвало да даде воля на гнева си,

евреите от Египет. Безспорно това е дълбоко

·И какво се случи след това, татко?':

l<aTO си

свързано

Със сигурност, ако енергично се беше

с

-

потисничеството,

КогатобащаМУЯl<ов,всеощемладеж. се разхожда по улицата, селянин с

картагенски

Ханибал

от

към

разделителна

герой, и Моисей, КОЙТО повежда излизането на

като

за

тънката

класическият

преживяванията

му.

породени

от

Дискриминацията. за сравнение, когато Фройд се

изправил

запознава за пръв път с идеите на юдаизма, той не

спечели уважението на хората. Баща

срещу

селянина,

щеше

ПОt<азва особен интерес I<ЪМ подобни начинания.

му обаче измърморва: "Без да кажа

Това може би е наследство от рационалистичния

нито

възглед спрямо религията на баща му.

земята и си ТРЪП1ах"

Още с

лреместването си във

Виена Фройд

започва да се изявява I<нигите В дома СИ от

l<aTO гений. Той I<opa до I<opa и ламни

изчита

е хвърлял логлед. Фройд умее да чете и пише и основни

аритметични

познания

преди

още

средното училище едва на десет, той продължава да

получава

ВИСОI<И

оцеНI<И.

на майка му става все по-силна

Любовта

и по-силна,

а

неговите сестри му купуват пиано с надеждата той да продължи обучението си. Въпреки че живеят в малък апартамент, Фройд има своя собствена стая, кьдето чете Шекспир и Гьоте, и успява да овладее до съвършенство аНГЛИЙСI<И, латински и ГРЬЦI<И еЗИI< за много кратко време.

вдигнах

-

шапката

от

сякаш нищо не

8ъпреt<и че приема обстоятелствата,

Пробуден от IlрllрОДНlIте lIаУЮI

да тръгне на училище и въпреки че става ученик в

винаги

аз

е станало.

нещата

от счетоводството на баща си, на I<ОИТО таЙНИЧI<О има

дума,

отмъсти.

да

През

1873

г.в Пратер Парк, блиюдо

Леополдщадтер, се провежда световно изложение.

Бащата на Фройд го води да види атракционите. Американският

президент

Ейбрахам

Линкълн

тази година нейната гордост

-

синът Й, завършва

с отличие.

Фройд има разнообразни интереси, сред които литература, история, философия и социология, науки. Първоначално тази

IQItIIIOЧИ1t/lМO.

Аппите

особено въодушевява майка му Амалия. Същата

думите на уважавания OIIAшnКlLТII~rn.pIIOТOOIIдеltw

воИски НёI коне. /lfi)кyNЩИ пре)

държи реч, която 3игмунд превежда - факт, който

но основната му тръпка е сферата на природните

... w.een..оОсеПQAМWНIVП фройд с: _ми

.. ХУДOJ!lНМК1>101'XVв.f'I1n<1НД<1 ptlCyNХ<анOf6<I.nикаРJ/lrttte:ките

литература

Гьоте.

Tpbnl<a

е породена от

майстор на германската

който

пише,

че "природата

е една богата майка и хората, нейни деца, са получили

й

".

привилегията

да

изследват

тайните

Като че ли подтикнат от тези думи, Фройд

решава да продължи обучението си във ВиеНСI<ИЯ университет. По онова време, през седемнайсет.

1873 Г., той

е на

~ИёlCиtoвнoto,,_~

~1П>8·ИI!ttQOVInp.ytP rщжrtPtJI87Зr.~tp­ JWI.:юи",

•• IIoOiI,о_~

ИёI Ф9ОМА "XI6putн. ~ ИёI~Q,С:Е'~О1дp)'r1l1

""""~-


Живот и дейност ОТВЪД границите на еврейската Дискриминация Първи преПЯТСТВIIЯ

nO.1 ръководството на веЛll1i' учен

ПРЕЗ 18-3 Г. седемнайсетгодиwниятФроИдвлиза

Фройд усеща вкуса на дискриминацията още

във Виенския университет, където се запознава

като

с множество области от сферата на природните

Почти преди завършването си, докато учи под

науки,

ръководството на Брюке, той разбира истинската

като

скоро

се

спира

на

медицината.

Причина за решението му става преподавателят

дете,

но

никога

не

преживява

унижение.

сьщност на такова унижение.

му по физиология Ернст фон Брюке. Той смята, че

Благодарение на своите познания и умения,

всеки феномен на човешкото тяло може да бъде

Фройд вижда себе си като очевиден избор за

обяснен от научноизследователска или химическа

асистент на Брюке, но горчиво се разочарова,

гледна

когато

точка,

тлеещите

и

СИ

поставя

религиозни

и

за

цел

да

загадъчни

премахне

медицински

разбира.

че

еврейският

му

произход

пречи това да се случи. Веднъж включени

в

ПРИНЦИПИ ( един замах. брюке прави дисекции на

изследователския институт, студентите са длъжни

много твари, включително жаби. змиорки и раци,

да спазват изискванията на системата, а това да

и прави първи стъпки да разсее своите съмнения

си евреин се оказва непоклатим минус. Брюке

чрез изследване на структурата на

е обезпокоен от този факт и съветва Фройд, че

нервната им

би могъл да просперира в бъдеще, ако стане

система.

През

1876

заминава

за

г.

Фройд Италия,

репродуктивните

Резултатите

от

получава като

стипендия

се фокусира

органи

на

проучванията

и

върху

змиорките.

му

са

практикуващ

отколкото

асистент

в

като лекари, адвокати и художници.

Дсистентите

твърде

добри, за да се използват в изследванията

лекар,

лаборатория. По това време много евреи работят в

лаборатории

не

получават

на

голямо възнаграждение. Фройд. като най-голямо

Брюке. Още като студент Фройд вече провежда

дете, трябва да осигурява хляб на семейството,

изследвания,

въпреки

че по онова време те все

а

заплатата

от

асистентската

позиция

не

е

по­

достатъчна. Но ако желаеш твърде силно нещо, то

скоро към неврофизиологията и анатомията. Като

се случва. Това е първото препятствие за младия

още

не са

насочени

към

човешката

душа,

а

асистент Фройд се надява да стане изследовател, но

първоначално

да даде

негов

значителен

приоритет

принос

в

е

желанието

изследователската

област на своя преподавател.

f>ItcyнIYНilВ_КМЯ)'l'lМморсlolПrв ~I<II XlХ LYнItBepO"tn.rce_P"' ClItА~bCПtмяпъ'

... CUplП'tК'J

1<11 rp;J,:Ia.Ilo0tt0N8ptМf:!OМ

t

НiliiI·

II1IЮПttlНilп....e,qмцКМCJC.1МlК'fМf)'ЦИII.

'........

.. Ер+К' фон 6р1(Жt - професор ВЫ ВI'tНСКМllуни8tрс:мтtr.В1>f1ре11М~t

мнoro аРМl«ем, тоМ ПQII;I)8;I Аъnбo~ ПрмВърJaЖ)('1 КЪМ ФРОКД.


-----3иrмуидФройд ВLlъx.,08ett ОТ ня

!U\3Cическите герои,

КОИТО

iJ1'I"pea..1.04 B~.

га

Среша 8 лерltо.3 на унltlше по времето.

ЮГcI:ТО амбициите

на Фройд за

8 края кlo RQ Виена. cтonиЦCtt<1 ка А8стро­

нeroвoтo бъ.:е-.... е са разби,"", той среща своята

YliraPCKaT<1I

тъ

Фро."!д.

'Та. Името Й е Марта и тя е по­

8

ма."

та

сестра

на

годеника

на

по-малката

сестра ~ Зкгмунд.. Семейство Берне управляват es.pe;.eк.t оонес 8 Хамбург (търгове,",и град на Севера

114 са благословени

с пари, знания

и

хубав 8ЪКшен вид. Марта има по-голяма сестра ы.·....а

-

зряла, умна и енергична t<расавица. Тя е

ao~ за по-малкия брат на Армолд Шьонберг, ~TOP. НО след внезапната му смърт остава сама и през останалата част от живота СИ живее

Г. Фройд и Марта се сгодяваТ.

;.;а.ваl обаче четири ГОДИНИ, преди окончателно м се

да

мy)"кaIfТЪT Марna,

където

и)рас"а

XYAOII\Ii"Kbl

КnимПf,

" архитetefЪт ото 8afliep

са само мапц"на от

творц"те, ОWрЯ8dЩ" с

ка "ЗК)'C11IOТО в края кlo еека, е мменlЮ това

чувство кlo кnaустрофобмя. И докато та)" IUМCк.JIli<1lЦ"ВINI"эацмядостмга 8ърховетес", и)

цяла Евpona се раJПростраНАеадекадентското течеliие

8

иэкуството,

ВЛИАНltfтоси

пр"съствиетос" rpaдa,

По това време Аваро-Унгарската импер"FI

I«>f!TO

ПРОДЪЛJl<ава

8 началото кlo ХХ В,

СаМИFlТ Фройд не се Иliтересува

Mlioro

от

обхваща обширни територии, 8КЛlOчващи

подема

ЧеХИFl,

ще ВИДАт ТОРМО]il, окаЭ8i!l1i от страна "а В"ена

СловаКИFl, ЦFlла

VliгарИFl,

ceBeplia

8 ИЭКУСТ80ТО,

ИТillЛИFl, IOlIIlia Полша" североэападна румыiFl..

8

Та)и обаче,

ПСИХOilКilлиэа.

е

1I0FlTO прегръща модерli"JilЦ"Flта,

Германската

ра)8"т"ето

на

импеР"FI,

пруската

а

това

liаЦИII.

вод"

до

ВнеJilПliИFlТ

подем ка каЦ"ОКloЛи3Мill О, МtюЖeCПO piIIJЛ"ЧIiИ

със семейството на Фройд.

PeJ 10... 04 1882

империя,

процъфтява.

еТliИЧески

групи

Аестро-Унгарската

ОЭКi!lчава

"мnep"",

проспер"теУ

эа

IЮ скоро става

част ОТ миttaЛOто. Това, което проправя пъП!

НЯТ. Веднага след това Фройд з.апочва

КраА на

но по-късно noм.олеНИFlта

XIX 8., да ]iI"Ага в HeГ08aТil Н08а

_.rilparall It.1pncnлац~и)8КТ~

,.."..~Ою Вantep,~OFIщем CbXpaНFIIlOl~'

-...........,.. ...-

t4 медицина в болницаТil във Виена. Опитът.

-

о придобива там. ще осигури необходимия :J04затор

за

започване

на

изследвания

в

oбnacrra на психоанализата. Много от пациентите в

лекар,

6oI1 R "цaтa имат симптоми на душевно заболяване, въпреки

липсата

на

доказателства

за

който

лечението

мозъчно

на

насочва

изследванията

пациенти

с

такива

си

КЪМ

симптоми.

Името му е Жан Мартен Шарко. Той е лекар в

ане. Още от Средновековието широкият слектър от неясни теРМИНИ,определящи симптоми

болницата .Салпетриер· във Франция. Фройд е

при пациенти от женски пол, е грубо сбит в група,

решен да измоли разрешение за обучение лод

наричана хистерия. Същите симптоми могат да се

ръководството на Шарко в Париж. Женитбата му

наблюдават и при пациенти от мъжки пол, но във

с Марта е насрочена да се състои след

3 години,

В"ена няма изследователи или лекари, които да

но се налага да се забави още малко. В този

проучват този вид състояния.

момент обучението под ръководството на ШаРI<О

По

онова

време

Фройд

чува

за

френски

е приоритет от първостепенна важност за него.

През октомври 1вas г. Фройд .. МapTa~,14I"(1ДИW~,nollремето. КOfiIfO се crОДЯ8il

Hanycl<a

Хамбург в

приловдигнатонастроение на път за Париж.

JiI ФРОМД.. НtWta,a

кроко'" QpiI праllOllинeМttИIIФpoI\Q.аа се tJU06М от пръе nomeд.

... ФРОО\А и маpn.оммаии II~, ~итoOi.аа OТn"1')'N w обученмето СИ nP6I w.poIO 11 n'рмж. по lIpeмe~neттe ЮДИНИ ~ПI~та пtopoU C~ и

С8ilТ6аП имФpoiiiд м пише писма почти

lCet(>II

ден.

.. B-QГoI сжр-.w6ollница.1'1oo:1rywvI C1I08tn ~ е_ ПpenoдilВilТIЩФРОМД ~fJ)'CI\iI кмстемтско,ооо.

"""""' 11 униwpaпtГol,

по МeePOnOrМII ~ C1oЩiIfoll6onница.

w.aa

tпме

nt1CaP 11 отдetJettИefO


----------

--

-

Живот и дейност

в откриване чудесата на съзнанието OnlIТhT. rlр1шобllТ в Париж

хипнотизиране

Бо.'ЮЩАТА ..САЛПЕТРIIЕР" О ПАРIIЖ, където работи Шарко, се превръща във водеща клиника за психиатрична лечение в Европа, откакто Филип

Пинел

създава

съвременната

~едицина в зората на

XIX

психиатрична

в.

ФРОЙД провежда експерименти, за да изследва разликите система

между

и

симптоми, показват,

пациенти

с лезии

пациенти,

които

породени

от хистерия.

че

симптомите

и

имат

тяхната

на

нервната

паралитични

Резултатите локализация

при пациенти с нервни увреждания и тези с нервни

увреждания и парализа, са близко свързани, но ФРОЙД разбира, че пациентите с хистерия имат вариращи степени на парализа, които са с широк

спектър на локализация. Следователно, той прави заключението,

че

парализата

при

пациенти,

страдащи от хистерия, нее в резултат на физически увреждания

на нервната система, а се причинява

вьзможноспа

в една различна област, от която

силно се вълнува, а именно

-

хипнозата. Чрез

Шарко

има

СИМПТОМИ

изследвания на душевни заболявания. Под ръководствата на Шарко той се обучава само четири месеца, но освен че придобива ценен опит, също така

е доста

вдъхновен

от выгледите му. Причината за хистерия

обикновено

се

свързва

със

сексуални

проблеми. Според мемоарите на ФРОЙД, въпреки че никorа публично не споменава връзката между хистерията

и

сексуалните

въпроси, Шарко често ГИ обсъжда в личен разговор. Силното влияние на идеите на

Шарко по-късно се наБЛlOдава в резултаппе от изследванията на Фройд. "~"СИIUIИНИК<l ~Оno;pмв;lПре3i1ПpмII

Ле"lеlше чрез ХIНlноза През февруари

Под ръководството на Шарко Фройд провежда

пациенти

предизвика

това като полезно средство при диагноза и

от някакъв вид душевна рана.

експерименти

на да

на хистерия по веяко време. Фройд вижда

и

прекарва

низиране

г. Фройд напуска Париж

1886

следващите

откриването

1886r.НOI)'tlИЦiI"'"

четири

на

месеца

клиника,

която

в

ГpмotlUle-t.

орга­ се на­

мира на същата улица, на която е и Градският

БpмtIIIН'Н""

ДOКtop UI.1fЖO

И}I1OIUв;tхиrжo~.}(I

AII 06neкчи eмMmoмHTt!.., х~рия)'naциенtм't![и.

ВCt!" .. петъ"

,OtO

npoвE!ЖДiI

rty6tIИЧНИ"ипно'ичнисеilНСИи

IIЬРЖУ ЗАР'"И хора. Фройд пази I<опиеоrТi\]ИСНИМI(а,кое,оt!

И]llожеt

11 nil6ораторloUП"

)'.


3иrмуид Фройд ~ ГосПОАItН IIrOCI1OlU Бpoiwp.

БРОМеР е ~ на ФРОМД по ~1W~нeтo""'lnPМ

бpooIr.e.Сeмrilcnlo~"I«fО

~ючова личност

cerpouцll JaФроМА.ДOICa10"'_

НЕГОВИЯТ УЧИТЕЛ ШАРКО

8~НO("I. ФРСЖД

ИJПКПICI

orpoмнo

уe.aw.et1ие

към

че хистерия се нaбnюдава както при мъже.

човека. КОМТО му дава сlЮбoдara да f'1OC11IIrtfE!

така И при жени, B ~ че то)и 8Ьэrпед се

СЪ3Дав<жето

сподепя И 01 самия Шарко. Несъмнено Фройд

на ncихоаналиэ.эта

-

професор

ш.р<о.

е )начиteпно noвnиян ОТ своя npenoдaвaTen.

Жан Мартен Шарко е роден през Прекарва

rодини

MHorO

8

1825 (.

катедрата

медицина на парижкия уииверопет. а

1882 (. се пpex8Ъpl1Я

Лри смъртта на Шарко npeзl893 (. той прави

кмne6crвetia реч. а no-кьою кръщава сина си

по

npv

Мартин на C8CIA обичан npE'fJOAitвaTeJI.

в бanн.I4ЦiIТ<I.~трмер~

ТеориМТ@ на фройд се 0П0CIfI до 'прехвър­

той е изeecreн в цма Европа като аеropитeт

IlЯнето:

по ~'JOIЮI'1«. I'.oг.Jтo фройд посещава

вмдоее8э.э~8IU'I1OЧК1etМ)Мте1М

~ му,Шарюсе насочва към мxneдвaнe

между родмП!l1

Съществува1

мttOЖКПIO

ра3lmЧНМ

М дете. МnM ~ но

на хистерията И пpмиnно I'IC\IIДЪPO"К. ~

'f)'ВCТ8aтa ка фройд към шарю МDг.t1 да се

'tI! эa6onяfIatteТO е nCИXOCQМilТМЧttO. Идеята

-тepnpeтмpaт каф зaмecnпen (npexeъpnянe)

п.ЦloIetfТкaв мcтopмWlOt

на Фpo!o\Q да създаде I1CИXOiIlW1мэ.эта като

на чуествата към уеажавания му баща.

IWntИJlOilкanиз.ЩI.Бep'r;;t

ноеа

Пil1a1ка"", f'Ю-КЫIЮ Clаlla

промэтица 0'1' теориите на Шарко. ГIo-къcнo

феминистха.

Фройд е накаэ.эн. ш,по обявява ВЫ

.AhIWO-н;sМ-II~';;t

съвет на Виена. През септември той води Марта

06nitCf

несъмнено

на мxneдване

със сиrypt+OCТ

BI4E'tIo<1,

те са в резултат на сексуален

през детството.

серии от резултати в.Изследвания на хистерията

проrОЧИЛИА се

годеж

на

двойката. Пет месеца по-късно той се прехвърля

През

тормоз

във Виена.Те имат щастливсватбен ден и слънцето най-накрая огрява

1895 г. Фройд публикува W

3ilедно със своя приятел Бройер. за нещастие тази

в болница .Берггасе- вьв Виена, където прекарва

книга е напълно игнорирана от международната

почти четиридесет и

живота

общност. По това време обсъждането на секса

(И. В началото е много ТРУДНО да ДВИЖИ (ВОЯ

е табу във Виена и въпреки че е тема на научно

седем ГОДИНИ ОТ

прЪВ бизнес, но страховете му се успокояват с

изследване,

увеличаванеброя на доволните пациенти.

на секса се разглежда като еретично действие.

Преди Париж, AOl<aro е все още под ръковод­ СТВОТО на брюке, Фройд научава от СВОЯ професор за

лечението,

провеждана

върху

пациентката

всяко,

дори

бледо,

споменаване

Фактът, че и фройд, и бройер са евреи. само

подкрепя

всеобщото

мнение

по

въпроса.

В

крайна сметка възгледите на ФроЙд. че всички

Анна О, страдаща от тежка форма на хистерия.

случаи

Използването

преживявания, отчуждават дори неговия близък

на хипноза

ОТ Бройер

излекува

един ОТ симптомите й. Въпреки че Бройер смята

това 3iI еднократен успех., Фройд се 3ilинтригува

на

Симптомите изчезват, след като пациентите

хистерия

са

свързани

със

сексуални

приятел.

В

този

медицина

от случая.

консервативен

Фройд се

виенски

сблъсква

с

център

възможности з действие поради еврейския I и ка по свое желание, въпрек

в тяхното съзнание, преживявания на потисната

\ритие, изследвайки терито

от хипн03il през

студент

на

1889

Шарко

Г., когато като най-блестящ

посещава

града

Нант

във

Франция, 3iI да види авторитета в обласпа на хипнозата

- Иполит Мари БернхаЙм. Като им дава

възможност да говорят свободно 3iI чувствата си, веднага след като ги изкара от хипно3il, Бернхайм може да 8Ъ~реси спомените на пациентите си

3iI

съБИП4я, скрити дълбоко в душата им и изкарани на повърхноспа по време на хипн03il.

Бел 11 кото табу Фройд лекува много от пациентите с хистерия в клиниката,

като използва

новата си техника

на

хипноза и колективно анализира информацията. ПО този начин, чрез достигане на източника на техните симптоми, той прави заключението,

че

по

ограничени

говорят 3iI преживяванията си, спотаени дълбоко осъзнатост. Фройд се интересува 3iI първи път

.. Пpenoдaытent'fILШJЖO. Мнorоценн;tnкчн;t

сн~эаФр<Жд.

оучвана до този момент.

е

.. (rpaд.J1~ н;t )унхоф, КIJrOQt'1O ФроМ,дмМ;jрТ~П~1 ~М1I см меац. PuмдntЦМ1I О, емс(Ж41 кnaca ~ 'peмtto 1:11. f1IOC1POE'tU ВЬ рж)'ОС'Т'НКИТtн;t

OПOII\iJреНIUIТt~11>р~Нг".


-

-

Живот и дейност Откриване на несъзнаваното РепрезентаЦlI1I на сыllщатаa

ХОРАТА ПРОЯВЯВАТ РАЗЛIIЧНII СIIМПТОМII. причинени от душевни рани, въпреки че нестрадат

ОТ някакво физическо увреждане. Основна цел на изследванията е да се изтъкне и посочи точната

причина за този феномеН. По това Време Фройд 8 силна степен усеща

.. ХО~n.бen8lO·lInpeд~Но!~.npм~неfOСИ JaeДНO с:ъс своетоС_Мстюпре) mпoro'"

1895 I'QДИН4, nop.ди c06cr8et4l1fe "'1 СЪНИЩiI ro I1O,QnlКN1

ограниченията на лечението чрез хипноза, която

lOI\I1IOЧи_та горещина

той

tw се:м.аъ..n6oчи11 IJIXНO'O кn.кифlщираlfe.

ревностно

изследва, ТЪЙ

като редовните

пациенти не могат дори да бъдат хипнотизирани. ПО-КЪСНО което

е

разбира,

подложено

че независимо на

процедура

от лицето, на

хипноза,

което

произтича

от

това,

е

несъзнаваното.

Фройд приема, че там се съхраняват спомените

способноспа на пациента да СИ спомня минали

(чието съществуване

изживявания зависи от ВЪПроса. 3аДаден от лекаря.

пациент),

които засягат неговото

Тези наблюдения водят до създаването през

съзнание

и

1904 г.

не се осъзнава

причиняват

такива

от самия

или нейното

състояния

като

на метода на свободните асоциации, посредством

хистерията. Тъй като сънищата са отражение на

който пациентите могат да възстановят спомени,

съхранени спомени, чрез тяхното класифициране

3ilключени дълбоко в тяхното съзнание по време

може да се идентифицира

на процеса на свободен разговор.

преживяването,

И

докато

усъвършенства

принципите

си

на

лечение, Фройд живо се интересува от сънищата. Той смята, че обектът, причиняващ хистерия, се проявява

чрез сънищата

на хората. Понятието,

първоизточникът

което е дълбоко

потиснато

на

в

подсъзнанието.

През

1899 г. Фройд пу6пикува пълното СИ

изследване в~Тълкуване на сънищата-. Първата му книга по психоанализа обаче е напълно прене­

6регната от виенската медицинска общност. Въпреки недружелюбните академични кръгове, неговата книга просперира и той е в състояние да създаде спокойна

и

мирна семейна среда

за своите шест деца: трима сина

и три дъщери.

През лятната ваканция те се наслаждават на отношение от висока класа. За цялото семейство Ф,ХЖД (ОfllЯlIO) и Фnис (OTДI'ICНO). ФnlК

това е едно спокойно плаване (с изключение на смъртта на бащата на Фройд

ЯКОВ през

1896

ееДИНСТ_ИН1ЧО8еМ.

КОЙ'О е но! същаn IIbIIНiI

Q10Фpoo1lд.щосеО1Нoi1C11 до ~ИНо! км но! ммcneкe.

Те и СЬЩО TilКil мно«] 6.nou!<м.ПРМllь,»iI_един КbМflP'JfnpмllfМtl..

...

ПамеfНil СИИМQ но! ЯI\Oll Фpoo1Iд.

nOЧloOН<ln пре)

1896 f.

г.).


3иrмуид Фройд

~ Пътуване 81J6 вpeмenю

основни ТРУДОВЕ И GАТИИ НАФPOIiIд

._"~. ИСТОРИЯ НА НАПИСАНИТЕ ОТ ФРОЙД ТРУДОВЕ Фроilд рабоТ1ll актмвнодо (мьрn') СИ на осемдесети

три

rOAI'IWH3 8Ъ1раст.

брой

като оставя (лед себе СИ зкачим

есета. Пьреият

му ТРУА.

с БРО"ер, е .Изследване

написан съвместно

на хистерият .."

(1895

г.).

мемена на диваци.

неroeия

споделен

ОПИТ

01

самоанаЛИJa и

"'3А-.Т...•

cnoмeHarara пу6ликацiUI той Та)и линия на

мислене прмсъства СЪЩО та",а в .Бъдещето на една ИЛI())ИЯ·И в.МоЙсеЙ и едино6ожието:'

Писмата, написани ДО Флис през следващите ГОДИНИ, с'ЬДърж,н

8

въвежда термина ЕдИГl()в КОМnJИ!КС.

ФроЙд. и)кустlIO

който и

вече

СИЛНО

литература,

rворбиrе

.Спомени от детинCtIlOТО на Леонардо да 8инчи·

написва .Тълкуване на сънищата" (1899 г.). Въпреки

(1910

33

времето СИ книгата е уникална, първоначално

майстори,

от си

ТРУД08ете

хоаналИ)з. В резултат на така придобития ОПИТ той че

и)вестни

интересува в

са най-важният материал в ",)Следванията ПО nCIII-

г.),

на

се

ра)глежда

например:

·Достоевски и Ofцеу6иЙСТ80ТО·

С разширяване

(1928 r.).

на тематиката

ТА е пренебрегнат,) и става популярна доста по·

на своите есета ФРОЙД оставя

КЪСНО, като се превръща 8 основен труд на Фройд.

~~~:a~a ~B~;K~~:~;o.Ha лите·

Оl<уражен от този факт, ФроЙД прави серия от есета

като

IТltAtJ~fIIIJП~'Ю

по психоанализа, които (коро са събрани 8 сборника 'Вьведение 8 пси)(оанализата" (1917 г.).

КУlIТурният noдход. който може да бъде забелЯ3аН !I

публикациите

му.

привлича

вниманието

на

п~дста8Ители от области. раэлични от ncихиатрИRТa.

КороиЦl'" Пър80fOМЭДilН1'М!'"

ny6llIIIIIIЦМII е npe3 1899 r~ IЮ е ~nopII""

ра)rtlежда специален социален феномен. схноеан на

ТPl'fбuт OCtм roд_It,

историята 3а ttAколко убийства на бащи. станали в

npo,u.u' 600 1<OП1vI.

При ззгубата на обичания си баща той създава термина Едипов комплекс. Теорията

него се

33

1"WlllYIo\Нf

191

1"01(1oI1I1A6r'"

19

19;1'

'Бьд[Щ{то Н/I ЕДИ/I МЮJЮ·

19~

·НoIмY8O,QННяОщ ..... nOnCМхO/lНAI*J,\·

193

·3!Iщo1OWl ...l·

193

·МQIIIW1IIII[AIНIЮ!II.М(10·

193

1900 r. О, неМНIvI редыаор.

w

~ се

През есента на

1902

г. първоначално в неговата

клиника се събират няколко от приятелите му

се присъединява и Адолф Адлер, който по-късно, съвместно с Фройд, ще окаже огромно влияние в

33

да провеждат

един вид

областта на психоанализата и ще основе Школата

КОЛСГIIТС ОТ сряда вечер

по психология на Адлер. Тези сбирки. наречени

Между .Изследване на хистерията· и .Тълкуване насънищата·ФроЙДставаакадемическинезависим

33 Р06инзон Крузо на своето го Вилхелм фли(,. специалист Г. при посещение във

иПсихологическо дружество в сряда~ постепенно увеличават броя на своите участници. В края

на века теориите

са пренебрегвани

на Фройд все още

във Виена, но тези, които се

събират в сряда вечер и са предимно евреи,

Виена Флис е лредставен на Фройд от Бройер.

много скоро ще дадат тласък на революция, която

Двамата разменят писма

ще окаже огромно влияние в науката.

1887

и

1890 г..

резултат на което в архива на Фройд се пазят

общо

284 писма.

Фройд говори откровено в писмата си и е в състояние съвсем ТОЧНО да определи

себе си,

",ато се разкрива на Флис. Тези серии от писма са

основата

на

принципите

на

психоанализата.

Тяхната тясна размяна прекъсва обаче през

1900

г. Позицията на Флис се изменя от Иуважавания И nораждащ

страх

баща

И

до .бащата,

кОЙТО

трябва да бъде отхвърлен· и се появява Едипов комплекс. Това е първият път, в който Фройд осъзнава ролята на бащата в психоанализата.

Идеята

на

сънищата,

33

принципите, наваното,

ззпочва

Фройд да

свързани

които

бавно

да

използва

установи

да

с

точно

несъз­

конструира,

привлича

вниманието на хората.

19~

·ДОСfOl:8(КII н 01Ц[rr.нйстюто·

включва Ото Ранк и Ханс За",с, към които СкОро

8

19\

·Ан.т м То'

него.

между

19\

·ОIIЪДПРиНl!IIIП!lн... rД0601lCТВН(lО·

баща му, превръщайки се скоро в уважение към

1887

•..··

·ПООIl~II...:"Л'IН/lОТ,\oI(III(О6Ст8(Н_fI01"·

му на враждебност и същевременно на почит към

През

191

·выEдf.II(.ncю:o/IнIiJIюliI

леко изследване. Тази смесица от млади лекари

отоларинголог.

1119

190

с чувствата

време. Подкрепя

..... C1oНМ\QI\T/I·

·Л(\)К""ДОfJ/<oа-IIIcrJ()М(Н)А1IEПIНСТIOТО·

му години,

и счита себе си

1897-190

1"Рм((П/lIVXYЛOflМllН/l((I!O"IiJIНO(1Т""

лекари в сряда вечер,

в съперниче<Тво

,

008lwtllwФfalc"

основава на любовта към майка му в по-младите кОЯТО е

.

1891г.

_-ul~

КOf'кr1otШМЦМ1I М{JIIJIY АЙНЩА~ 111 ФюOIд

.TWI~ на СЪНllЩolrll~ ПърваТOl

П~) 191)Г.ВСВОЯfa пу6ликация.Тотеми табу"Фройд

ibO\A .....

"'Pef1РОДУIЩIUIИ<!IХp<lМil

.... А&у Симел

11 ErмП('т.

IIOЯfOI!WIIII..енаIlCfllЯТIIW

nperneAМ. фройл 3а1lOЧN AII

--~ ..... НIIXOДI\I'I следсмЬрТП

.... с_


- -

-

ЖИВОТ и дейност Психоанализата печели признание Швеiiuареuът, с когото има общ

разширява

езlН":

изследователи от ЦЯЛ С8ЯТ: Карл Ейбрахам от

ВЪПРЕЮI ЧЕ УЧАСТНIЩIIТЕ в .Психологи­ че<:КОТО дружество

и

повече,

8

сряда- стават все повече

академичните

кръгове

във

Виена

продължават свшпа традиция на пренебрежение. Най-яростните

поддръжници

на

ФРОЙД

се

появяват от напълно различно място.

По това време, когато болница .Бургозли~ част

от университета в Цюрих. Швейцария, придобива

и

към

нея

се

присъединяват

Берлин. Ърнест Джоунс от Днглия И А.А.Брил от Америка

-

талантливи ОСНОВОПОЛОЖНИЦИ

на психиатрията 8 своите страни. Самият Фройд ДОРИ не знае, че неговите теории получават толкова много внимание навън.

НеllРИЯТllОСТII с раЗВllТllСТО През следващата

1909

г. те са на посещение в

водеща позиция в областта на психиаТрИЧНQrо

Америка по покана на Стенли ХОЛ

лечение.

университета .. Кларк"в Масачузетс. Това е първата

директорът

й

Южен

бльоле

става

- директор на

директор на болница ~Салпетриер~ след смърпа

визита

на Шарко. Болницата е с международна известност

представи своите теории зад Атлантика.

опук насетне като водеща в лечението на душевни

заболявания. Въпреки че понастоящем БЛbQле е известен като

През

на ФроИд в Америка

1910

г.

се

асоциация

по

на Фройд

пръв

основава

психоанализа

неин

и възможност

да

по

препоръка

става

по причини, които ще обясним сега. Виенските

така значим принос в лечението на психиатрични

учени в областта на психоанализата практикуват

нарушения. Промяната в лечението, която грабва

повече с Фройд. отколкото

вниманието му, е книгата на Фройд ~Тълкуване

са в по-голямата си част евреи. По това време

на сьнищата~ БЛbQле смята, че трябва да прилага

психоанализата се приема за учение, провеждана

това лечение върху своите пациенти и подробно

от виенските евреи. Зад напълното отхвърляне

разглежда книгата заедно с новия си обещаващ

от

доктор Карл Гюстав Юнг. Тази група бързо се

Фройд СТОи настроение на дискриминация. Това

кръгове

на

rpynм:~нeIlaТ<lop'oдoкcaIIКI

t\CОО:N'Р"'Ч~IoWAI1ЦМКlМ

t\CОО:QilНVl11З,НIКlФро!\ц.

ЮНГ

пионер в изследванията на атаксия, той има също

академичните

npoфкор.

»CIIY'"".11Q1"Nнoe,o~Д&eTe

Международната и

председател

. . 611_.

YНI1eepc:I1~I.ЦIopмx.ToiI_

в университета,

постиженията

и

на

ГpymТiI НiI Фроi\д 11 )'HMIlepCMTeт •

• КNpк". АмерИIUI. НiI

реДИIй'iI

отред, OТnA8O Над~Ж), можем

ДilllИДимФр<и\ц.ДИpe1('lopilНil

УНИIlepC11Тt1"iI.КNрк"мЮнr.НiI peДMЦillilO~OTtIМO~нo.

.llбe/lIIЭNме Б9иn. дмоумс и Фepetlцм.


3игмуид Фройд Бuблшnnе1Ю на t:noмeнume НЕРАЗЛЪЧНО С ПУРА Фройд

той ОТНОВО започва да пуши. вероятно ХроНИЧНИЯТ му навик

обикновено го виждаме с пура в pblI.a. Изглежда, че тои е

да пуши е причина Зд рака на небцето на шеодесет и wеп

След

поглед

вьрху

запазеНltте

СНИМКИ

на

годишна възраст. През (едемна~lCепе ГОДИНИ преди смъртта

Зд клет пушач.

Почти не пие алкохол и не е чревоугоднltК, но е привързан

към пурите. Фройд никога не изневерява

на )(аваНСl<ите пури и

на качеството

1<<I3B<IT, че пуши повече от ДBa~ceT на 1<0raTO е на двадесет и четир",

ден. Той започва да пуши, като по'късно

заболяване.

ОПИТВ<I

да

ги ОТl<аже

порад"

сърдечно

Но с думите: _Със слиране на великолепния

страданията, никога не слира да пуши пури.

8еДIiЪж, когато го питат за причината ~ омразата му към

алкохола и любовта към пурите. той отговаря следното: .Алкохолът замъглява преценката,

показващо

НИl<ога няма да откажа цигарите, само за да живея по·дъпго~

неяснотата

за

пушене

моят

интелеl<туален

интерес

AOllaro

пурите спомагат

за концентрацията". Това е 060бщеНl'lето, което прав", Фроид,

намалява.

навик

...

се

СИ той прекарва над тридесет операции и, пренебрегВdИКИ

неговата

неприязън

КЪМ

неопределеtiостта

и

.

Паме,ен медал, гюлyчet< като дар от негови!е учetlици.

при Нilвършване НiI

50 ГОДИНИ.

КilРТИНilта е НiI Сфннl<Ci!I и

това, презавгуст 191 4 година, Юнг, човекът, на който

Едип, с КОIIТО Фройд много се ropд~.

Фройд е ловерил бъдещето на психоанализата, също

напуска.

виенската

група

И

въпреки че швейцарската

продължават да

и

съществуват, в

тях има конфликт на мнения относно тезите на Фройд

-

по-специално онези, които приписват

вината за всичко на сексуалните преживявания.

Два месеца преди Юнг да поеме своя собствен

• СЕ'Аеlo\Де<:етrОДИШННIIТ ФРОЙА в КОМ/1I1ННlIта на "юбнМ':Пil СИ">'PiI

път, сърбите отнемат живота на принца на Австрия, с което се дава началото на война из цяла Европа.

Фройд се чувства остарял, а обласпа, в която работи, вече не е толкова сигурна.

Ме>КДунаРОАЕ'нконrресгю ОСИ)(ООНilЛН3ilвУайМilЛПр@]

1911 r. В центъра

НiI СНИМl<ilТiI

МОГilТДilб'l>дaТВIЩIIНИФЕ'pt:'НЦи, ФРОЙАиЮнr.

е болезнено

за Фройд, който иска да

изтрие

етике-та, даден на Международната организация по психоанализа, а именно-.евреЙскоучение-, Ето

защо той се осмелява да избере за председател някой, който не е евреин и същевременно е блестящ интелектуалец, Това обаче среща олозиция

в

лицето

на

другите

лични

ученици на Фройд в Психологическото

общество в сряда, и по-специално на Адлер и Шутекале, Без знанието на Фройд

е на лът да избухне война

между фракциите

на

различните

поддръжници.

През

1911

г. Адлер се разделя с

Фройд. а през следващата година

същото прави и Шутекале. След


----

-

Живот и дейност Почтени последни години ТеОрIIЯ, Ilроltзлязла ОТ страД3ШIСТО

бъде изоставен от толкова лоялен ученик като

ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА воНИл най-големият

син

на

Фройд

-

Мартин,

и

третият му син Ернст са изпратени на бойното поле. В началото на войната Фройд се моли австрийците

и

германците да

спечелят,

НО

войната не след дълго оказва своя негативен

ефект върху

неговия ЖИВОТ: племенникът му

е убит в бои; установява се система на дажби и той е лишен ОТ любимите СИ пури. Броят пациенти

Дори

в

неговата

самият

(ВЯТ

клиника също

на

намалява.

психоанализата

може да избегне ТЪМНИЯ облак на

не

войната.

Повечето ОТ неговите ученици са изпратени на фронта като военни лекари. Само допреди няколко години той е водил кореспонденция с

английските СИ и американски колеГИ,лекари по психоанализа, по-късно войната завършва със

загуба за Австрия, но за Фройд неприятностите

Ранк, е силно обезпокоително за Фройд. Това е атмосферата на страдание, в която той развива своя нова теория.

Въпреки горчивия си опит, докато сърцата на

хората са все още разстроени от войната, Фройд

задълбочава изследванията си по психоанализа и

предлага

съществуването

на

Аз

и

ТО.

Аз

се определя като тъмната джунгла, бруталния инстинкт,

който

съществува

в

съзнанието,

докато ТО е лротивоположният инстинкт, който

контролира ограниченията идея

директно

на личността. Тази

произтича

от

собственото

страдание на Фройд и е публикувана през

1923

г. в "Аз-ът и То': По това време той е достигнал шестедесет и седем годишна възраст.

Фройд

-

Кnини,"""а на Фройд IЫ

Ilзвестна личност

..

в ена.Тоill)@маlКичките си ~щи. когато сам отиllol.

Поредицата

несгоди

не

продължава

дълго.

продължават. Умира дъщеря му Софи и нейният

Най-малката му дъщеря Анна тръгва по неговите

син

Фройд.

стъпки в областта на психоанализата. ТЯ остава

Смъртта им му причинява много болка. През

сама лрез целия си живот и решава да продължи

Хайнеке,

1922

за

когото

се

грижи

г. самият Фройд става жертва на болест

-

диагнозата е рак на небцето. Лошите новини не

работата на своя баща.

..Аз-ът

и То" остава последният публикуван от

свършват дотук. Ото Ранк, един от основателите

Фройд научен труд. преди той да се захване с

на

различни

.. Психолигическото

дружество

В

сряда",

прекратява отношенията си с него. Фройд става твърде които

изчерпан или

за

учениците

принадлежат

към

и

колегите

различни

си,

групи,

или не са съгласни с него за теориите му. Да

и)(наниеIЛСЖДОН.

есета,

докато

приближава

краят

на Фройд с Дl(Iм,па си сина. КОО!'ои И)flp;lТe+iИ на

фроюа по

lPet.Ie

на Първата

(вe'oвнзвoМнa.ВmIeo _~IIИД_тpIrnUI

I/f1(ИНEptкt,.noсре,uТl eнa~I/f1CW4 м.р_


3иrмуид Фройд

!

Фройд е разстроен от новината за смърпа на

своя ученик Ференци в

Будапеща . • Когато

умра, ще

изгрее нова

ера: казва ТОЙ, сякаш е в мир със себе си,

AOlI:aTO есе

същевременно

още

контролира

СВОЯ живот.

Това е периодът, през

КОЙТО ФРОЙД получава световно но

и

признание,

MHOrOll:paTHO

.. предиw~Т'д

се

разстройва, когато чува вест за смърт на негоn

1I1I"""ка КiI

ФpoOiд8Ь8ВиeffiI\1 Анеwни

ДН" е Meмopмaneн ~

учеНИII: или lI:олега. След това, С повторната поява

IIOМ'O се nocещаеа от

на

nOЧ"''''elIМО'ЦRIIСIIIП.

pall:,

ФРОЙД

отказва

да

приема

лекарства,

II:ОИТО да облекчат болката. Той избира да понася страданието

и да помържа

съзнанието

си ясно,

ОПЮЛII:ОТО да приема леll:арства,II:ОИТО да замъглят

неговата кариера 8 психоанализата. През

осъзнаваното

1926 г..

на седемдесетия СИ рожден ден, Фройд събира своите

ученици

и

обявява

апеглмнето

от него. Скоро след това ФроЙд.

въпреll:И че приближава смърпа, бързо се включва

си.

в историята.

През

1933

г.

Германия,

съседна

Позицията му на световноизвестна ЛИЧНОСТ обаче

държава, става свидетел на издигането на Хитлер

остава. Връзките му с известни

за лидер на наЦИСТlI:ата

и културни

фигури от ранга

интелектуалци

на Ромен

Ролан,

партия

и поставянето

преден план на антиевреЙСlI:ата

Айнщайн и Томас Ман означават, че той вече не е

на

политика. Тази

вълна стремглаво се НОСи и към Виена.

пренебрегван и през 1924 г. е избран за почетен гражданин на Виена.

През

1930

г. Фройд получава

с любимия

именно

наградата -Гьоте- за литература.

-

му

автор

награда,

свързана

Гьоте,

а

Награди в области, различни от медицината, са

много

приятни

за

нт,

възрастните ~ени.

Същата година майка му дмалия става на

И3ВЕСТНИТЕ КУЧЕТА НА ФРОЙД

деветдесет и пет ГОДИНИ. Следващата година

"'8хоАН.lf''fWТilн')к,n"",,IЦIТ'Н.I~'Ы8мetl.ol.

1,....=.,n..""=..,.~IIl8PiiltaCi 8tlM:t.UIMМIмp"Тoм.кМo1oНo

във фltЛмите. зaoteтм по Време на късните

парка. Един ден Воnф изтмчва в гората и и)'*!зва.

години на Фройд. много често около него тмча

Анна го вика и търси навсякъде, но не може да

куче. С течените на ВЪ)PaCrnI тоМ става лlOбмтел

го намери. Тя се прибира с рамито сърце, а

на кучета. Неговата

приJПелка и noддрьжник

Волф. свикнал да се ВО3и на такси'Гcl, се пр..6ира

лейди Мари Бонапарт му подарява чау·чау на

вкъщи по-късно. докаран от едно такси. Адре­

име Татун, което ражда две кученца - Йофи и

сът на кучето е и)писан на наWИЙНИl\а му, така

Лун. Фройд обожава йофи и го нарича .кучето

че шофьорът го )(Iкapea до дома му. Историята

на психО<!налИ)(lта·.• йофи се държи странно,

е

когато вижда човек, когото не харесва": Ако

които

кучето не харесва по някакъв начин неговите

вото

пациенти, Фройд също.

една

от

разка)ва

Той стига дотам, че пише в книгите си )а

тези,

семейст­ на

Фройд с

гор­

дост.

·6е)спорната връзка: съществуваща между него и кучето му. •По НАкакъв начин фактът, че

обикновената Aywa е страННИК)(I непоносимите битки

на цивИПИЭдцията,

напьлно оправдава

красотата на и)пълнения жи!Ют". Фройд е почтм глух и не чува гласовете

при пеене,

но когато

гали ЙОфи, той )нае следващия ред от onера'Гcl на Моцарт·Дон Жуан":.(ВЪРЗ8il ни приятеоство: I<a)ва той.

Дъщерята Анна има голямо куче, наречено

Волф. Тя често В3еМа 'ГcIКСИ и го разхожда в

Пi


I

ЖИВОТ И дейност Бягство от Виена AHTllcopeiicКlI 113СТРОСIIJlЯ

ВЕЧЕРТА НА 10 MAII 1933 ГОДJlНА на площад

осемдесети рожден ден във Виена. От

·ФраНЦ ЙОСиф· във Виена избухва огромен ОГЪН.

цял свят пристигат6укети с цветя, които

Тълпи студенти хвърлят в пламъците купища книги.

изпълват апартамента му. Улиците на

След като нацистката

Виена обаче са залети от знамена със

партия В3ема властта, тя

гори антигерманеки книги, включително еврейски. декадентски,

(оциалистичеки

и

комунистически

издания. ОчеВИДНО трудовете на Фройд не правят изключение.

Германската психоанали3а е на ръба на кризата, когато

нацистите

обществото, се

СЪСТОИ

вземат

властта.

изповядващо

преДИМНО

от

В

Германия

психоанализата,

евреи,

MHorO

от

заминават за Англия ИЛИ Америка. През

КОИТО

1933

г.

конгресът па психоанализа в Германия трябва да започне конгреса след

с .Моята

борба-, Председателстващият

Kpeтwмep е принуден да се опегли,

като се противопоставя

на това следващият

председателстващ да е Юнг. който междувременно се е разделил с Фройд.

Въпреки че школата опустошена,

ситуацията

на Фройд в Германия е в Австрия

не е толкова

зле. През 193б г. Фройд празнува гръмко своя

Решеllltето да IIзбяга През март избори,

1938 Г., след национални

партията

е избрана да

на

нацистите

управлява

Германия.

11

Нацистите анексират Австрия и на

март

нахлуват

във Виена.

Еврейските

райони Берггасе и Леополдщадтер, в които

Фройд има клиники, са обхванати от паника. Чуждестранните

поддръжници

на

Фройд

му

препоръчват да избяга в Швейцария или Англия, но той отказва. Поразеното му от рака тяло не е готово

за дългото

пътуване

и ако нацистите

го

задържат, не след дъпго той ще умре така или иначе.

Скоро войските закачат знамена със свастики върху еврейските домове. Къщата на Фройд не прави изключение. Три дни след инвазията, в клиниката на Фройд пристигат Гестапо и му заповядват да предаде имуществото си.

Седмица връщат

по-късно за

Анна

Гестапо

и

я

се

отвеждат.

Фройд започва да изпитва страх и

омраза

към

нацистите.

.. I<nИНИ!YI" НiI ФРОМД .~IC1>,QeJoYOl1ice премеааа CJIIi'ДIЫЦи<JllbJ~

cжynaЦИII.ГIo+I.кJOftIЦeМJIIII I»6orи като мyJeМ.


3иrмуид Фройд

~ЮЧО8аmа фuzyра

Мари бoкanaрт

(ОfllЯю)пра8И СНИМК<ОНi'JФpoijд.

МАРИ БОНАПАРТ Дамата, която подкрепя Фройд при БЯГСТ80ТQ му ОТ Австрия, е мари Бонапарт

-

внучка на Наполеон,

да

ги

продаде

на фройд. така че се отказва

на Дания. ТЯ се лекува пре)

идея.

на Фройд.

1925 г. и става tte само го

Мари

ре8I+ОСТеН подкрепя,

от

подобна

Когато Фройд бяга в

докато е в изгнание, но СЬЩQ така има ).aClТ)'ГМ за още

Анmия, нациcnпе слаг.п 1аnOР В1>рху 6аНК06ите сметки

едно незабравимо дело. Първият ученик на Фройд

на еврейеккте семейства. Мари дава за съхранение

Флис притежава много от писмата на учИТеля си и след

кмигите на Фройд в еврейската банка .Ротшилд" във

смърпа на Флис те са продадени на aHТМкsap. като оо

Виена, така це и те СЪЩО предстои да бъдат ИJ3етм.

този начин стават притt'JКaНие на мари. Тъй като фройд

въпреки

няма

в семейство, което има кръвна връзка с кралския дом поддръжник

съжаление,

с )'C1I08ието. че никога

омъжена за най-малкия син на краля на Гърция, родена

Бонапарт заминава бързо от Париж за Виена, за да

recrilnO,

се бои да КЗЛOJlU1 на пока) C8Ot1fe стари ЛИЧНИ ПI"CМa,

JaЩИТМ писмата от

fCЖ мска да ГI1 ,"вкуп.. обратно и да rм УНИЩOIIGt. мари

следващата па важжхт творба на Фройд след неговите

ГI1

есета.

е купила от

че й се разрешава

тъproeeцa

да се

прибере в дома си под непре<Танно наблюдение за един ден, тя трябва да се върне незабавно във Виена. Най·накрая Фройд взема решението да напусне обичаната си Виена.

на

предмети

На

на

изкуството

3 юни 1938 г. Фройд

ТЪЙ като тези писма стават

и семейството му се качват

наДриентекспрес"от централната гара във Виена и спират в резиденцията на Бонапарт в Париж преди да прекосят Ла Манша на път за Лондон. Джоунс наема къща в предградието на Лондон .Хемпстед~

Краят под tlУАЩО небе

където Фройд прекарва последните си години. Той

По това време Фройд има амбициозен за бягство. Американският се

обръща

към

американският

посланик

президента посланик

в Австрия

Рузвелт

във

план

с

молба

Франция

Уилям

претърпява две операции от рак в Лондон, но през

септември 1939 г. болката го води до състояние на полусъзнание. Дават му морфин, но Фройд никога

брит да осиryри протекция на Фройд. Германският

не идва в съзнание до смърла си на

послан ик във Фра нция заявява, че Фройд се намира

на осемдесет и три годишна възраст.

в опасност

и

така оказва

натиск

на

германската

страна. От друга стра на Ърнест Джоунс, англ ийският психоаналитик

и ученик на Фройд. е във Виена.

23

септември,

ПО това време германската армия нахлува в Пол­ ша и избухва Втората световна война. Дъщерите на

на ФроЙд.

Фройд се заврьщат вьв Виена, само за да намерят

която самата става психоаналитик и има стабилни

смъртта си в нацистките газови камери. Може би

връзки с кралските семейства в Гърция и Дания,

е щастливо стечение на обстоятелствата,

Мари Бонапарт, една от пациентките

прави

усилия

да

прехвърли

имуществото

чужбина и да го подкрепи финансово.

му

в

че той

умира без да разбере за тази жестокост.

4 Cntд6Jwl:тaoYOC'МOJ ~(~to..,Фpoo\q о~.реJЩ:IeНЦI'IЯ~

..,

Мари. OJMIO н;щм:но

.-даме Марм. Фpoo'iд. ~лмЪрмест.

п


Нови средства за изследване на душата По време на курсовете на лечение, които провежда на своите пациенти, вннманнето на Фройд е заинтригувано от сложността на човешката душа и той започва бавно да отключва душевната структура на пациентите си.

Той конструира понятията Несъзнавано, То и Свръх-Аз - понятия, КОИТО преди това не съществуват в практнката на психиатрията. Така Фройд поставя основите на психоанализата.

"Сексуалната" енергия О

П

ВРЕМЕТО,

КОГАТО

време на този стадий децата се борят между това да

ФРОЙД

започва

изследователската СИ работа, причини задушевни

забоf1Явания, каричани ( общия термин хистерия, се считат

за

детството

травмиращи

-

теория,

сексуални

която

ще

преживявания

премине

от

през много

промени, тъй като повечето пациенти, които Г080pRТ за сеllсузnен тормоз, имат халюцинации. Този вид видения се (мятат за инстинктивен импулс, КОЙТО

причинява душевното заболяване. Фройд смята, че по време на детството съществуват сексуални импулси, които предполагат 'либидото; тоест половия нагон. Той го разделя на няколко стадия на развитие.

Първата година след раждането е оралният стадий: децата са напълно задоволени от сучене на майчино

мляко. Вторият по ред е аналният стадий, между една и тригодишна възраст. Либидото нараства като актът на дефекация става източник на удовоnствие. По

спазват правилата, наложени им от техните родители,

и да дефекират където и когато поискат. Следващият стадий е постигнат, когато те преодолеят това свое желание.

Децата се намират във фалически стадий между три и шестгодишна възраст. ПО време на този стадий момчетата :започватда изпитватсексуаnножелан ие към

своите майки и отхвърлят своите бащи, за да получат вниманието на майката. Фройд нарича това Едипов

комппекс поради връзката с известния мит за Едип цар и Сфинкса. Притеснението дапи отхвърпянето на техния баща ще бъде наказано води до ·безпокоЙство за кастрация· - страха от отрязване на пениса. Фройд

смята, че момчетата, чрез подражание на бащите си и приемане на техните ценности, могат да епиминират

това безпокойство, както и Едиповия коммекс. ОТ

шест до

дванадесет

години,

в

патентната

фаза преди пубертета, развитието на сексуалното жепание се забавя и чрез процеса на учене фокусът се премества към превръщането на децата в пълноценни

чпенове на обществото. След пубертета, в гениталния стадий, либидото нараства с узряването на половите органи.

По

време на

контролира

всяка

фаза,

правилно,

ако пи6идото не

развитието може да

се

бъде

потиснато частично. Ако борбата не се преодолее, впоследствие случайни импулси могат да доведат

развитието само до конкретна фаза и да останат по този начин. Фройд заключава, че в това се коренят причините за душевните забопявания.

Грешките Има ли

11

Ilриказките от сыlщатаа

значение,

което

стои

зад загубата

на

паметта, грешките на речта или грешките при писане,

които са се случвали на всеки един от нас? Фройд ги нарича ·грешките· и започва своето .Въведение в психоанализата" именно с тази тема .

Стзryll на Сфмнкс. една ОТ наЙ·rlpeI(ра<нмте дре8НИ реnМI<8Н

8КOJ\eКЦията наФрсн:1д. ВИСOl<а eOКOl1o 18смнеиэработена8 Южна ИrалМII пре)

IV мnи V eef<

пр.Хр.


- -- -

Важни събития Известен при.мер от "Тълкуване на сънищата" е

към изискваниRТa на заобикалящата го среда. То просто

"Момчето въл~ от ttefoв сън В детска възраст той

oomcкa и връща обратно в несъзнаваното тези желания,

рисува картина на пет вълка, седящи на дърво пред

които искат да излязат на бял свят. nредсЪ3ЖJванomo

про:юреца му. Фройд ГО интepnреП1ра като сън,

е

КОЙТО оказва дълбоко влияние върху съзнанието

несъзнаваното и съзнанието се срещат и спират за малко,

на

преди да преминат към ПРОТМвon<>JJOЖНите структури, от

пациента

и

анализира сексуалната

травма

Момчето вълк" преживяна в детството. сметха

пациентът

не

е

излекуван

8

на

крайна

напълно,

но

симптомите му намаляват и той е благодарен на c-.~01·Мoмooeтo 1IЫIк"'~О1~re

...

Фpotiд.То)Мl..дpoocytlко.е

еажна

'UC'I'

""'~1ft1O

CЪt1M~'~

tQ

един

вид

транзитно МЯСТО,

в

което тенденциите

на

които ПРОИ1ЛИ3ат.

от 1920 до 1926 г. Фройд преразглежда мнoro елементи 8Теормята ка механизмкте,ВКЛlQЧителнотази за умствения

апарат, който "се е ра38Иn в резуmат на усилията за

фройд през целия см живот.

а Из8ecТИIц QPnoчtQ

социализацията на индивида или в неговото адаптиране

онзи за пациента, който е руски занаЯТ'lИЯ, наречен

Психоаналктмкът твърди, че 06A0tяването на тези видоее мехаНИ]МИ на сънуване И разбирането на подсъзнателните

опознаване на външния свят и КОЙ'ТОе трябвалода n038QЛИ

определена степен на nрмсnocо6яване 8 структурата си~

мlк1Iи М01'IIe да се окаже noлe3но при neчението на ДУШе8НИ

Този нов модел се състои от три съставни частм: То. AJ и

3aбonявания. Когато Cilмият Фройд се намира на изпълнена

сгрък-Аз, които участват 8 динамичните, икономическите

с тъмнина гара и вижда 6лeщyJ(aща светлина от газена

и структурните взакмc:ютнoweния.

naмпа. самият той осъзнава своята агорафо6мя, кoraтo

То е най-древната част на разума и съдържа всички

страхът го принуждава да избяга. фройд разбира, че това

наследствени,

е спомен от детспюто, когато е видял красивото тяло на

инстинкти,

своята майка, 06nяно в светлина. Чрез анализиране на своя

соматмчен проюход. Всички тези иl'tcтинl{ти намират

сън ТОЙ и3RCНЯва нещата за себе си и на теория съумява да

израз в То оо начин, който не може да бъде контролиран

на

значението

стоят

над

дадени всичко

по

рождение

останало

и

имат

от индивида. ТО е еквивалент на несъзнаваното и е

преодолее сВОЯ'ТЭ агорафобия. Търсенето

структурни,

които

сънищата

1'КЖ)'Сът на инстинктите, първичният източник на психична

кара Фройд да разбере, че oбnастта на съзнанието извън

енеprмя, която трябва да бъде освободена, основата на

съзнаваното, или Несъзнаваното, таи в себе си огромна

индивидуалната пичност.

значимост. Докато

изучава

на

грешките

и

Несъзнаваното, което смята

за забележително при осъзнаването на структурата

Аз'ът е онази част от същността

ни,

която под

на

въздействие на външния свят и заобикалящата среда

разума, Фройд започва да познава в дълбочина душевните

преминава през особено развитие, като се превръща

ззболявания.

от оБИl\новен получател, защитаващ се от стимули, в

посредник между То и външния свят, подобно на дървесна

ОТ НеСЪЗllаВ3IIОТО h.'"ЪМ То

кора. що се отнася до вътрешната реалност, отношенията

между То и Аз-а се реализират чрез вземане на контрол До

началото на

г. Фройд вярва, че човешкото

над инстинктите.

този прекрасен гкихичен апарат, е изграден от

Дпетитите на Аз-а за удоволствие го карат да се стреми

несьэнавано, предсъзнавано и съзнание, като основна ропя

да избягва дискомфорта. Увеличаването на ДИСl<омфоРта,

се дава на несъзнаваното. Топографски несъзнаваното е

който се предвижда и очаква, е придружено от състояние

огромна чакалня, докато съзнанието е по-малка и тясна стая,

на безпокойство, действащо като сигнал.

съзнание

·~ЩДI:НЦИJIf<!lна

-

1920

разnonoжена в дъното. Несь3навоноmo е мястото, където

Свръх-А3-ът

е

специална

част,

която

действа

в

ФpoOiIд • Лондон. чоеекъ,.

се намира сексуалното желание, присъщо на биологичната

периметъра на Аз-о и е продъnжeние на майчиното и

,огра,дИllncм_кanМJёI'~

сомаП1чна структура на телата ни. Това желание, което стиГcl

бащино влияние, а чрез тях на социалното (семейно,

"точканакиneне"ичиятоединственаприциназасъществуване

училищно, национално) влияние. Чрез своите родители

е да бъде освободено и адекваПiо консумирано, като намали

детето поглъща социални идеи и обществени модели, на

rnPМНУAt+!Д;lJёlПОЧнr О~nO''f)'жд<i(~.

напрежението и даде удоволствие. от функционална гледна

точка

които

се

несъзнаваното

държат

като

живи

които се възхищава.

механи]Ми,

Степента. в която сгрък-А3-ът се различава от Аэ-а или

същества, докато

е в onoзиция със СЪЩИЯ този Аз, го nре6Ръща 8 трета сипа,

съдържа

съзнаниетоео6мкновен на6nюдател,койтоизбира между несъзнаnпe механизми и оозвомва ип

не тяхната реализация. CЬ)Н(Jнuemo няма роля

С която Аз-ът трябва да се съобразява.


Тъпкуването на сънищата

е крапският път към разбиране на подсъзнатепната дейност на съзнанието

~ ПilциеН'СДИilrнои хitCТepиIIС~nO_И:JPil1.

К;lРnIНiЩlе~ ,книг,ПilКlУ"иremtКil

ФpoOU1 WilРКО.Фо,orрафс~

нконorрафИ"О'lIOJIеКЦК"'iI ка 6олНИШl.Салne'р..ер",

ьщecmyвaт

итуации, в

които не можете да си

..пе името на даден човек. Фройд твърди, че това случва, защото индивидът не иска да си СПОМНЯ, но

ГО осъзнава. Грешките на речта ИЛИ грешките при еса nopoдe:ниот същата причина.Пример за това

noдсъзнателната и

произвежда

този

начин

на сънищата,

които показват по-малко изкривявания.

Той нарича процеса

на изкривяване ~работа на

-

~кондензацията:

председатenят иска да открие заседанието, и

е процесът, в който коренно различни елементи,

tjамерение,

ApyroTO препятствие -

предлагани от минали преживявания, се събират в

желанието да закрие заседанието. Ето защо се случват

едно цяло, за да формират нови образи. ~3амяната~

грешките.

е процесът, чрез който емоционалният заряд към

което

играе

ролята

на

препятствие.

С

други

думи,

нарушителят

първичен обект се пренася и заменя със заряд към друт, а ..драматизацията~

-

процесът на фоРМИране

определя

на абстрактни идеи и образ с ВИСОК емоционален

действията на индивида, сякаш тойдейства съзнателно.

заряд. образ, който да 'транспортира' вътрешното

Съдържанието на несъзнаваното е значително, когато

душевно

се разглежда значението на сънищата.

~Символизирането"се състои в извличане на есенцията

осъзнава

сваето

намерение,

но това

напрежение

на

подсъзнателното

навън.

и схематичната репрезентация на образния свят на

на своите сънища, когато отзори очи, всичко прилича

сънищата. Не на последно МЯСТО стои~неоморфизмът"

на несвързана безмислица. Фройд обаче разбира,

-

че същите тези сънища имат огромно значение при

които са

изследване на душата на пациента. През петте години

реалноспа). загадъчни или ужасяващи образи, които

до

1899 г. Фройд

ХИЛЯДИ различни

събира информация и класифицира примери

за сънища от пациентите

си ИЛИ самия себе си, които описва в ~Тълкуване на

l<.OМnЛексПРОИ.JЛК}3от

по

подсъзнателна мисъл стават едно

дко индивидът се опитва да мисли за съдържанието

1tJ8eCП1М11ГР'ЬЦКИ""',

като

съдържание

съня", Процесът, в който различни ОСНОВНИ видове

не

ГlOClilВМоро.ЕдиПOtlиlП

изкривеното

случай се състезават две намерения, едното, в което

или

ЖУAOJllИМК-'Р«IЮНМ(Т

мисъл е цензурирана от последните изкривяване,

с думите ~Обявявам заседанието за закрито~ В този

Много пъти хората не разбират за това намерение

М Сфмнкu"КI френския

с

Фройд доказва това чрез анализа на детските сънища,

е председателят, който обявява началото на з<кедание

Кlртикачотl864г.• Едип

завършва

процесът, В който се създават символичните образи,

нови, необикновени, сюрреални (отвъд

не съществуват в реалния живот, но успяват да изразят

нови значения на нашето несъзнавано конфликтно напрежение.

сънищата": В тази свая книга той приема, че сънищата

И така, защо сънуват хората? Фройд смята, че искат

са психологически феномен и упорито продължава да

да ИЗПЪЛНАТ желанията си, КОИТО никога не могат да

разwифрова тяхното значение. Тогава Фройд смята, че

бъдат изпълнени в деЙСТ8ИТелност, тъй като МНОГО

от ..действителните образи, свързани с възприятието:

ОТ тях са сексуални, така че хората са ги прогонили

той може да разкрие скрития замисъл и да открие

отвъд съзнателноспа. Той МИСЛИ,

че за да избегнат

натpynването на дълбок конфликт между това, което

значението на сънищата.

Същecmyвaтмногопричиниnoдсъзнателнатамисъл

е noзвалено, и това. което не е, чрез реализиране

да не се трансформира

в действителен сън, такива

на техните желания

като противопоставяне

на табу или морал. И така

маскирани, ИЗКрИвени.

по време на

сън, сънищата са


си за пренебрегнатите есета на Фройд.

К

ато

основател

на

психоанализата

Фройд има МНОГО последователи по

времена кариерата си, носъщевремеННQ

губидоста оттях.ПреДC'faвителен пример е отделянето му ОТ Флис., ПОДДРЪЖНИК

на психоанализата 8 зората на нейното развитие.

Този

отдаденост,

модел

която

на

стига

ревностна

до

раздяла

в

крайна сметка, може да се определи

като типичен модел за професионалните взаимоотношения на ФРОЙД.

Сред тези, които се разделят с Фройд веднага

от

след

него,

научаване

има

двама

на

материята

забеnежитеnни

наследници, генериращи НОВИ течения

в

света

на

психоанализата.

Това

са

Алберт Адлер и Карл Гюстав Юнг. Как се

срещат с

Фройд

и

се

се

на Фройд с Адлер може да

проследи

на3аД до

създаването

1902

двамата

не

.. Психологическото

чувствата,

изпитват

които

един

към

съществуват

друг

между

учител

и ученик.

Фройд не подкрепя

ключа

на Адлер

към

психоанализата,

който е комплексът за малоценност, тъй като смята, че коренът на проблема е сексът. Също така Адлер не е съгласен с теорията комплекс

на Фройд. че жените имат заради

Адлер цени да

липсата

на

способността

преживяват

раждане

пенис

на жените и

смята,

че

мъжете са много по-склонни да страдат от комплекс за малоценност,

отколкото

още

от

Фройд.

самото

начало

на

идеята

на

че хората не съзнават изцяло

собствените области на разума си, но развитието на техните тези се отличава.

на

.Психологическото дружество в сряда­

през

прочитането й Фройд настойчиво моли дружество всряда': Въпреки това начало

жените. Адлер показва одобрението си

защо

разделЯТ? Срещата

като написва статия във вестник. След Адлер да участва в

г. Сред многото обожавани

Швейцарецът Юнг научава за ФроЙд.

Ото Ранк и Ханц 3акс, Адлер е различен

след

в

болницата към Университета в Цюрих,

с

останалите

отдадени

като

неговият

преподавател

в

членове. ПО това време психиатърът

Бльоле, разказва за есетата му, а Юнг е

от еврейски произход Адлер открива

мигновено впечатлен. През

бизнес във Виена и показва подкрепата

първата

си

среща,

1907 г..

двамата

при

провеждат

придобилата

известност

ДИСКУСИЯ,коятопродължилз цели

При

тринадесет

часа.

завръщането

Швейцария

Юнг

си

в

разменя

огромно количество книги с

Фройд. Техните отношения са

повторение

на

тези

между Фройд и Флнс. Първият

знак

съществуващо

4

Aдntp nOCТil811 НiIЧiIJЮТO НiI tuкon3п НiI

Несъrnасие относно "Секса"

от Фройд психопатопози, включително сравнение

.... Anфpeд

AдnepCJIeДКOIтocepil1ДМlllc~

~Р"ГIOCТ38Юмr.кorзто се IОО"Ир3 нanWlНO от

ФРОМД. се Ч)'II<ПIa cъкpywet\ чttlol)OCГo!lвенот~

за

разделение

между двамата е по средата на

американските

през

1909

лекции

г. Фройд и Юнг

и

сексуалното

на

анализирането

тълкуване.

форма на задоволяване на сексуални

потребности,

докато

на

сънищата

е

за смърт на Фройд и ЮНГ

смята,

че

на

По-късно Адлер и Юнг слагат начало на отделно от групата на

Фройд. Адлер

има

американската

огромен

принос

на Фройд за реализиране на

желанията

в

сънищата

в

психиатрия, докато ЮНГ има особено голямо

влияние

върху

психиатрията

в

Япония. Двата подхода обаче произлизат от първоначалните теории на Фройд.

~КОРИЦoilНil~Т3

HilQ)po"д.Tp<'Ieceтil э.iI ceКC<l~ твърди се,ч.епзикниrз

t

теорията

неосъзнат

някакви символи.

за

неговия ученик.

огромният

течения в психоанализата и психиатрията,

вижда два черепа в мазето,

желанието

че

подобно на легендите, нещата предават

съня на Юнг, в който той

символизира

смята,

свят на човешките същества, в който,

на

Фройд не приема, че сънят

Юнг

Той смята също така, че съдържанието

тяхното

Например,

твърде

сънищата са свързани с неизвестен свят.

сънищата, носа на различно относно

е

вярва, че сънищата са модифицирана

са съглаСни по отношение

мнение

либидо,

изтъркана, за да обяснява всичко. Фройд

"ъреои)тО'!ник

Иilтtopt'lЯТ3э.i1 сексуМНI'lТt_МНи.IIl nCИ~OiII0JIIoIэ.illOII.


Съвременници

Личности, завладяни от теорията за невероятната човешка душа Фройд създава психоанализата, като се фокусира върху най-скритите дълбини на ума. Процесът на проправяне на път за една неизвестна дисциплина е доста труден за човек, който е сам. Първоначалните теории обаче достигат до ревностнн идеалисти и сподвижници, като

бележат своя връх през ХХ век. Същите тези теории оставят следа в много различни области.

Любимият писател на изследователя на душата

Йохан Волфганг Гьоте (1749 - 1832) Титанът на класическата литература, коКтОСТQИ до Шилер, е роден през

1749 г. във Франкфурт

на Майн в Германия. Той започва кар~таси като адвокат, tЮ не иека да изоставя мечтите си за литература и се доказва като писател със ·Страданията ка мщция Вертер·през

1774 г. Чрез

литературата той се посвещава на тоеа да открие самия себе СИ и продъnжава да има интерес към естествените мауки, като oocпtга успехи в ботаниката и анатомията. През годините до смърт ем във Ваймар през

1832 г. е посетен

от МЖ)(О М3ве<ТНИ личнocnt.

КoraTa фройд е малко момче, без 0СНО8НО образование дори. оеладява до cъвъpweнcтвo четенето и писането (noмoщтa на книrюе на гьоте. Известният писател е ТO:»1,1<OМтo го кара да избере пътя на естecтвetiите науки. Уникалният стмл на фройд. подобно на качина на писане на Гьоте, прктежава Я(НОТi3Уа на естествените науки, noдмaтeнa (краСИВ пктературен изказ.

Литературните творби на Фройд включват есето .Поезия и нстмна: вдъкновено от гьоте

- спомен,

насочен КЪМ младите покоnения. Това есе проследява още веднъж преживяванията

на младия писател и анализира детството и братските му взаимоотношения. През

1930 г.

Фройд noлучава наградата ·Гьоте" за литература. В ло-късните си години той

изпитва СИЛНИ болки и не може да присъства на церемонията, но Анка, нeroвата дъщеря, го замества. По тО63 време Фройд е придобил известност на nсихоаНёlЛИТИк, noлучил е Множе<т80 кагради. но кarpaдaтa ·Гьоте" е различка от всички нeroви заслуги В работата и излълва сърцето му с небивала радост. Фройд заяв.ява cneдНOTO: "великите мемена, родени от Гьоте, със сигурност няма да завършат дните си съкрушени~ ТО63 е времето, КOГcITO каЦlКТИТе вече владеят достатъчно, така че коментарите на фройд са твърде оптммистични.


-

3игмуид Фройд

Ревностни nOДДPЫ""'ИЦИ

. . . . ~"""'~I.Цoapox. Ы~N~"'Фроо:4д,,~

~"'PtAUAI""''''~'' ._nOnCM-».н..ClIЦ

--

"

Ж

'

М

I

)

O

I

P

I

G

l

Ц

o6Iчen"' ... ...... ЩIO •• tqсФрооОдсеPl'!ДI! lIp08Ю(.o6nкn" ....

е-.

....

..",..

, ...... · ._

nC..-».... МНOn>

ПPil'Н)"'ЦТot~ OO-"""'II''''~''''н.noпeoии (ръц., принцес•. ТII ~ ...

ra консуnтац-отФройА..no-t<ЪCност.u_оере8ttO<:'etlГOCICМДONreA._

му.w .. J6Ioror,.Лoндot<..

1\8"" ~ 1I!f. мжто ФnOlC,~.

марм сьщо ,itМ

=,=:,,~"UЦ"~~П~ЦIoМnO

...

Л .. "ностите 11 сив .. ,е каре"

СiI nредстаВe+iИ в таэ ..

(na9ll.

Поддръжник, вплел психоанализата в своите

творби Томас Ман

(1875 -1955)

Томас е роден в богато семейство на търговци в Любек. град в Северна ГермаНИR, където тръгва по стъпките на СВОЯ брат Хайнрих и става писател. Първият му ромаН е .буден6рокови~ написан през продъnжaва с МfЮ(О дЪЛ.". и КЪСИ раЗ"'ёl3М. Получава Нобелова награда през

1901

г. След него

1929 Г. и става стожер

на германс­

ката литература. По това време обаче зап~ват да се чуват 80etiните камбани. Нацистите вземат 8ЛаСТТ'а пре)

1933 г.

и неговите книги стават обект на репресии, поставени редом до тези на Фройд и Айнщайн и заклеймени

като анти~гермаtiCКИ.

Ман се среща за първи път с фройд предишната годика, през март, KO/<JТO фройд е вече ка

76 години.

за

осемдесетия му РОЖДeti ден писателят изнася реч, озаглавена.ФРОЙД и бъдещето~ речта е nocветека ка легендата за кристалите на миналото, които очевидно ще се появят ОТН080

8 бъдещето

и разказва за Д80Йствения мит,

който е пркложим и КЪМ дълбочинната психология на Фройд. (тклът на Ман е автобиографичен и граждански в началото, като се промеНА към митичен, римски стил, оод влияние на психоанализата ка Фройд. Ман става изгнаник в co6cтвetiaтa си страна и замикава за Швейцария през

си за осемде<етия рожден ден на Фройд. Когато Фройд БАга в Англия през Америка и приема американско граждаНСТ80 през

1944 Г.,

1938

1933

г. Там том юНсКЯ речта

година, ман се премества

8

като разказва на целия СВАТ за ПРОТН80flоставянето

си на нацистите. В края на 8Ойката намира за трудно да избере между Източна и Заl1aДна Германия, но сметка замикава за ШвейцаРИА И никога не се връща на родна земА.

8 крайна


-

Съвременници Най-големите еврейски умове обсъждат мира Ал6ерт Айнщайн

(1879 - 1955)

Айнщайн, интелектуалецътот еврейски произход, наредил се до Фройд, е роден в Германия през

1879

г. Завършва своята .Обща теория на оnюcителнocna- през

награда през

1921

г. за първи ПЪТ среща Фройд през декември

Най-известната

1915

г. и получава Но6елова

1926 г.

размяна на писма между двамата е на тема .Защо ':Юйна?': "Това е най­

важният въпрос за човечеството и искам да обменим мнения~ Инициативата е предложена от Обединените нации, а Фройд избира Айнщайн за партньор. ПреЗIOЛИ

1932 г.

Айнщайн пише на Фройд по темата защо войната никога няма да спре, като

се вземе преДВИД фаКТЪТ че ИНСТИНКТИВНОТО желание на !Сората е да унищожат своя противник,

КОЙТО всява страх у ТЯХ, и пита Фройд за неговото мнение по темата. Два месеца по-късно oтroвopы на Фройд пристига

при Айнщайн.

Психоаналитмкът

противопоставя теорията на Айнщайн за импупса за живот с импулса за смърт, която по-късно

ще бъде доразвИ1а в импулс за унищожение, който е невъзможно да бъде премахнат, но може да бъде контролиран чрез промяна на начина на мислене. Въпреки посланието за мир в коресrюнденцията на двойката, следващата година Айнщайн е принуден да напусне Германия и става изгнаник в Америка. През 193б г. изпраща през Атланmка

съобщение на Фройд по случай осемдесетия му рожден ден. Айнщайн не се завръща в Европа след войната до смъртта си през

1955 г.

Великият композитор, прегледан от известните лекари в клиниката "Берггасе" Гюстав Малер

(1860 -1911)

в края на 8et(3 &Ена царува в света на музиката и диригентътГюаав малер cnoдenя история..подобна на тази на

Фpoi1д.а именно - роден в чехия евреин, израснал вьв виена. През ДеЮ<ИТе 01 f'OД.WiИстава изеестен,като свири във вoetЖИЯopкecrъp в poд,IiИЯ си rpaд. а rю-къoю~И композиранев музикално~W1ище.след завършването си racтponиракатодиригентиз цяпа Ascтpияи Германия.С нenpeкьcнaтoрастяща гюnynярност,само на тридесет

и седем годишна възраст,е иэ6ран за тавен дириreнтна кралскияreaтъp. за него се говори. че в новата си JЮI1Я на диригент той е пионер в начина на дирижиранена оркестър. малер също така комnoзира музика и оставя НЯКОЛКОUJeДb()6bPa,сред които недооьршенаДесета симфония.

В реалния живот обаче красивата му жена Anмa. двадесет roдиНИ no-мnaдa. му изневерява.ТеМ се nлaши, а душата Ntf е изropмoзена от предчувствия за cмъpt Орез лятото на

1910 г. малер отива

на преглед при фройд,

който заклюцаАа, че неверността ат страна на cъnpyr.пa Ntf е причинена ат бащинския кoмnлer.c. а недоверието. което малер изпитва към нея. ознацава. че той е развил майчински J<OМIГIet(C. въпреки че е убеден в диanюзата на Фpoi1д. малер не мow.e ~ спре мзмените на cъnpyma еи..

В ГQДИНИ1е преди това roй написва weдьoвpмтe.llecetпa на :в.ma~ девета cимфotмA. Десета симфония. К0мn03ИТОр'Ы' обаче не е удoвnenюpeн ат живота с мnaдaтa 01 жена И ~ 0c'Jэты",а ат него в самата и чувства на страх и t«:II1НfЖ,oбrъpнiпиат страха ат с:мъртта. Нeнщ.иmмяrмузикантат виена в края на миналия

eett ywp1 ат сърце на netДeeeТи пет l'OДИUJtaВЬЗРаСТ.


Зигмунд Фройд Американският президент, който му

помага да избяга от Виена ФранКIIИН Рузвелт

(1882 -1945)

Трийсет и вторият президент на САЩ е ~08ecTeH на света като ФДР. Роден е през

избран за сенатор през

1910 г.

периферната нервна система, но въпреки това става президент през

НОВ курс

(the New Deal)

1882

Г. и е

По-КЪСНО е парализиран ОТ кръста надолу поради заболяване на

1933 г. Той

връща политиката

и става единcтseнИАТ президент, КОЙТО е избиран на nocтa четири пъти.

Едно от най-големите имена в американската история, той играе основна роля в бягството на Фройд от Виена.

През март

1938

г. тайните агенти на нацистите следят отблизо Фройд. КОЙТО е И1ЛОжен на

риска да бъде нараЖ!н, или имуществото му да бъде отнето. дНГЛИ"4аНИНЪТ Ърнест Джоуж;. един от студентите на Фройд във Виена, решава, че за да избяга, Фройд ще има нужда от политическо влияние и моли за съдействие британското и американското правителства. Пръв оповор дава американският посланик в Париж Прит. Той помага също така при написването на

психоаналитичната автобиография на двадесет и осмия американски президент Уилсън и енергично поддържа политическата страна на плана за бягство. След това самият президект е въвлечен. Рузвелт се съгласява с молбата на Прит и нарежда на американския посланик във Виена Уайли да осъществи протекция на Фройд- Освен това той отива при Мусолини в Италия, като предупреждава нацистите от италианска страна с думите, че

ако нещо се cnyчи с Фройд. това ще има сериозни nocледствия. В крайна сметха проблемът се решава с naри,осиrypeни от принцесата на Гърция Мари Бонапарт, която маща на нацистите

250 ооо шилинга.

С помощта на Президекта Фройд оmътува за Англия през lOt+и същата година.

Следващата година с нахлуването на Германия в Полша започва Втората световна война и въпреки че пази неутралитет в началото, Рузвелт влиза във войната през

1941

г. Следващите четири години водАТ след себе си изгонването на психоаналитиците от Германия. Малко преди

капитулацията на Германия, през

1945 г..

Рузвелт умира.

Гениален творец, завладян от съзнанието Салвадор Дали

(1904 - 1989)

Съвременниятгениален творец Салвадор Дали е роден в каталуния в Исnaния през

1904 г. Около 1920

г. използва принципите на Фройд. залегнали в lълкуване на сънищата~ В своите картини той търси

убежище в света, който се намира ОТ8ЪД границите на спомените и осъзнатото, и възстановява метода на графичното подробно обрисуване. През

1928 г. неговият

приятел, режисьорът Луис Бунюел, прави

филма· Андалузкото куче: който е едно авангардно пресъздаване на психоанализата на Фройд. Това намира признание от основателя на СlOрреали3Ма Андре Бретон и става част от сюрреалистичното течение

8 Париж.

за да се срещне с Фройд. Салвадор Дали пътува три пъти до Виена, но без успех. През

1938

г.

писателят Стефан Цвайг, познат и на двамата, съдейства за среща между тях, докато Фройд е в изгнание в Лондон. Салвадор Дали носи със себе си своята собствена картина ·Метаморфозата на НарциС: като иска да чуе мнението на Фройд за нея, който казва следното: IЪРСЯ неосъзнатия свят

8 класическа

картина. Сюрреалистичната творба изследва възприятията от друга cтpaHa~ Фройд говори yкnончиво И казва това съвсем случайно, но показва, че авангардни художници като Салвадор Дали променят неосъзнатото

8 осъзнато,

като В резултат на това не остава и капчица

неосъзнато. от друга страна класическите творби създават осъзнатото и неосъзнатото в различни измерения. така че е напълно възможно в тях да се открие неосъзнатото. Това е причината, поради която Фройд прилага класическото изкуство

8 психоанализата.

Течението сюрреализъм използва теориите на Фройд. но очевидно за художника това остава просто една ·несподелена лю60в~ След срещата си със Салвадор Дали Фройд прави следното изказване пред приятеля си Цвайг: ·Кдкъв фанатик!~ Салвадор Дали остава гениален до смъртта си през

1989 (.


Изключително влияние

Новата ера, която продължава да дешифрира загадките на съзнанието 100 години

Съвременното научно общество през тези

пропътува

разстоян ието от дъното на океана до дълбините на космоса, разкривайки всички видове загадки.

Единствената загадка, която остава, е загадката на съзнанието и с помощта на последователите на Фройд вратата към тази тайна продължава да се отваря все повече и повече.

Дисциплината на ХХ в., наречена психоанализа, планира да се разпростре

и в следващия

век.

ВЛИЯllие върху съвременната литература

Ф

РОЙД

ИЗПИТВА

художници

ВИНЧИ,

ОГРОМЕН

и писатели

Микеланджело

и

ИНТЕРЕС

Достоевски.

На

8.

ред художниците и писателите на ХХ

повлияни

КЪМ

като Леонардо да

сеой на

потокът на съзнанието от свободните асоциации, реалност да

в

трудовете

на

и красноречие,

се сравни

нито

една

ФРОЙД,

притежават

с които не би могла литературна

Много творци

използват принципите

като

създаване

начин

за

и герои. Шедьовърът

на

творба.

В края на ХХ в. В Япония доста творци на перото се интересуват от есетата на Фройд, Забележимо влияние се

наблюдава в

първата творба на

Хисаши Йото и върху поета психиатър Мокичи Сайта, който написва съболезнования по повод смърпа на Фройд и има повече въздействиевърху артистичния свят, отколкото върху психиатрията.

на Фройд

литературен

на ирландския

ВирджинияУолф и Юджийн О'НиЙл.

са силно

от есетата на Фройд. Тълкуването

сънищата на неговите душевноболни пациенти и развити

от гпавния герой. Безброй други романисти и драматурзи са повлияни от Фройд, в това число

изказ

романист

Р3ЖД311е'ro 113 сюррезшtЗМ3

Джеймс ДжоЙсNОдисеЙ· съдържа хиляди страници,

Истината

посветени на събитие, което се случва в рамките

литературата

на

включва някои лични впечатления, Нека хвърлим

двадесет

и

четири

часа

отвъд

съзнаваното

поглед

е,

че

влиянието

е основно

върху

на

Фройд

неосъзнато

сюрреалистичното

и

върху

възможно

течение,

което

доброволно настоява да приеме фроЙдизма. Сюрреализмът Андре бретон, манифест"през

се

ражда

във

Франция

от

който налисва "Сюрреалистичен

1924 г. Като поддръжник

на ФроЙд.

бретон поставя ударение върху пространството, заемано

от

съзнанието

отвъд

границите

на

логическата реалност, привличайки вниманието върху сънищата и неосъзнатото. Сюрреалистите не

са

готови

да

пишат,

вместо

това

оставят

всичко на четката, и сътворяват буквален свят, отдалечен от разума и рационалната мисъл. "Има времена, в които не зная дали аз или някой друг ги е написал~ Сюрреалистите използват метода на

автоматичното

този

... ОсНО8ilтеЛfIТНilСIOpopeilЛН3МilА.ндре

бретон, e+lТУС"ilЗ11pi1Н noAдpыIII1~~ t\iI Фройд.

начин

писане

съумяват

да

на

романи,

напишат

като

по

литературни

произведения, без да осъзнават написаното .


3иrмундФройд Сюрреализмът се разпространява ОТ Франция Швейцария,

8

Германия

и

Америка.

като

се

превръща в представително за ХХ в. течение в изкуството. Тази област дава на изкуСТВОТО таl(Ива

величия като Макс ЕрнСТ, Рене Магрит и Салвадор Дали. Докато ФРОЙД е все още жив, почти не се впечат­

Ста1)'Яfa на Мot4сеИ ка Мнкемнджепо.

Фройд е 8Д1>Хновен от Т,)}И Т80p6<I Н оо ~ IU саое noc:eщewмe,Иr.IlIКII J"bPtИ ncиxoaнitJlМ~nocмн~.тру~на

М"""",-""

лява от сюрреализма. В едно свое писмо той каз­ ва, че сюрреалистите са наистина негови ярост­ ни

последователи,

но

правят

всякаК8И

грешки.

РазличиR"Тa между Фройд и сюрреалистите са 8 това, че той хвърля светлина върху несъзнаваното,

за да леt<y8а ИЛИ класифицира и подрежда, докато при

сюрреализма

НесЬзнаванотй

НИКОга

не

се

третира рационално и изглежда неоформено.

(

цел

разширяване света

на

изкуството. По­

късно това противоречие често се наблюдава като произтичащо от влиянието на Фройд върху културата.

Опегляне от "секса" Не може да се отрече, че теориите на Фройд имат

огромно влияние върху бъдещата психиатрия и психология. Друге въпр<хът обаче дали те са дос­ татъчно ценени и развивани във формата, в която би желал Фройд. Много психолози не са доволни от факта, че ядро

на

неговите тези,

либидото

-

включително

и

тази

за

причина за душевни заболявания и

импулс на хората, е леко ограничена и лесно може

да бъде оборена. Докато Фройд е все още жив, Aдnep, Юнг и Ранк не са съгпасни с тези моменти и се разделят с него. Aдnep смята, че духовната компенсация е

значима

при

развитието

на

личноспа, когато

хората са преодолели комплекса за малоценност

и

са

се

насочили

към

търсене

на

отношение

между причината за душевното заболяване и тази компенсация.


Изключително влияние ~ максЕptЮ UnOЧIIi!IС:~И

IД'ЬХНО8еМО'Бpe-roн ПpиeмllС:~ЮМiI

Кil'Jоформа НiI и)куиво.

дмерика

е

и

мястото,

неофройдистката

школа.

на

на

еволюцията

сексуалните желания

където Тя

се

не

се

създава основава

човешката

душа

(либидо),

вместо

а

или

тях

цели да разкрие душата посредством човешките взаимоотношения

културно обясняват

в

тяхното

измерение. невротичните

социално

и

Неофройдистите прояви,

причинени

от безпокойство, с човешките взаимодействия. Норни, Ерих Фром, Вилхелм Райх и Х. С. Съливан са представители на нова форма на психология и американска психоанализа.

До този момент развитието на психологията и

психиатрията фактически е преглед или отричане на теориите на Фройд. Какъвто

и

да

е

случаят,

ценността

от

съществуването на Фройд и гледната му точка

никога не са лоста вяни под съмнение. Тоест какво би станало, ако го нямаше Фройд? дко Фройд не беше същеавувал, кой щеше да

Ihe Ekophмol~:Кдpмcy83IQот Мам: Epнcr. Ta:JМ тeopб;J има OWtO IдМIЖМ(' 01

стра ... но)

CJOP'PN1I"_. РаЗПРОСТРЗllСllllе 113 ПСIIХО3113ЛIIЗзта в Америка Начинът

пусне

на

нацистките

на

мислене

корени

на

Фройд

в АВСТРИА репресии.

не успява

И Германия Повечето

психоаналитическата

общност

да

заради членове

бягат

или

целенасочено, или в търсене на безопасност. 8 АмерИl';а ИЛИ Англия. През трийсетте години на ХХ В. В Америка се появяват психолози на личността, КОИТО

разглеждат

много

психологически

феномени, отнасящи се до Его-то (Аз~а). ЕдИН ОТ тях е Ериксон, студент на Фройд във Виена, преди да отпътува в изгнание в Америка и да развие психологията там. Ериксон се занимава с

един въпрос без отговор

-

стадиите на развитие

на индивидуалната личност. Това е период на възраждане

разпростира

и

същата

влиянието

различни области.

идея

си

продължава

върху

да

множество

~ МАадwп Салвадор дали npeдl\ilг.J УО)ИnOPТpeJlWI

ФРОМД оо време ка ttef08O'O ЮfШние _Лондон.


3иrмунд Фройд обърне внимание на психологическата

причина

чен

прогрес, но

пациентът, който преминава

пациентите да преживяват фантазии ИЛИ видения?

психоанаЛИfична

ТОЧНО това дава възможност на Фройд да разкрие

пълноцененЖИВОТ, тогава Т063 е важНИЯТ момент.

истината,

КОЯТО дава

ключа

към лечението на

терапия,

успява

да

води

ОТ смъртта на Фройд са изминали шестдесет години. През ЦЯЛОТО това време много хора се

душевни заболявания. Идеята на ФРОЙД за свободните асоциации се нуждае стане

от

време,

у<пешна,

изпоJ'lЗва

по

Терапевтът диалог

(

и

обучават с помощта на неговите теории и методи

преди

да

на лечение. Въпреки че не се елиминират всички

рядко

се

симптоми,примнorоотслучаитенеroвитепациентм

онова

аоди

пациента,

време.

заnoчват по-<илно да осъзнават самите себе си.

ОТКРИТ

Те не са имали достатъчно време да разкажат

като

по

своите истории и остават ОNуждени преди самия

този начин Г1OC1"oIгa значитenен

процес на психоанализа. Постижението на фройд

прогрес Истината е, че делът

е, че действително успява да излекува душевни

на

нарушения на Mнoro заболели пациенти.

излекуваните

пациенти

е

НИСЪ,," НО тогава нито едно от

Несъмнено теориите на Фройд не са напълно

универсалните лекарства не е

всеобхватни, тъй като се допускат грешки на

налично. дко вземем предвид

различни етапи, но въпреки това той си остава

факта. че болестите не мoraT

гениапен. Един-единствен човек фундаментално

да

изменя начина ни на мислене относно човешкото

ОТ

се

лекуват,

независимо

технологичния

или

нау-

съзнание. Освен това той води след себе си много последователи и

• Лидер. неофроliдиcтlC<lТiI wК01lilнaM~eEP"Ix Фром.tief08КJIТ,руд"&IIrспю о, сеободаТiI"еДОСТil

критици, които потвърждават

или съответно оспорват неговите теории. Това остава непокътнато в историята на развитието на

психоанализатаи дълбочиннатапсихология.

nOnynllpeti.

CI1еДИlеОlера1i1"ilФpoi!д ИМilIСМ"ОПРИСЪСТВIoteВЬВВ_II.


05 Фройд  

05 Зигмунд Фройд

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you