Page 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ

“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” Договор № BG161PO001/3.1- 02/2009/006 Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/006 “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ОБЩИНА РАЗЛОГ, 2760, Разлог, ул. «Стефан Стамболов» №1,тел. 0747/80095, факс 0747/80081, е-mai: ob_razlog@bcmesta.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Проектът е финансиран в рамките на: •

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г;

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма;

Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристически атракции“;

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/006 “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ОБЩИНА РАЗЛОГ, 2760, Разлог, ул. «Стефан Стамболов» №1,тел. 0747/80095, факс 0747/80081, е-mai: ob_razlog@bcmesta.bg


“Баните” в миналото


“Старата Българска баня” преди реставрацията


“Старата турска баня” преди реставрацията


ЦЕЛИ: • създаване на целогодишен туристически продукт;

и

атрактивен

• съчетаване на културния със алтернативния, еко и спа – туризма;

селския,

• увеличаване качеството и разнообразието на туристическото предлагане в района; • обединяване на действията на туроператорите по отношение на неговото представяне.


Изпълнени дейности по проекта Дейност 1: Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол Дейност 2: Подобрeно състояние и социализацирани обектите на интервенция Старата Българска баня и Старата Турска баня Дейност 3: Изграден посетителски информационен център и поставени информационно – указателни табели Дейност 4: Рехабилитирана улица 500 метра в с. Баня, която свързва двете бани Дейност 5: Изграден воден атракцион за отдих и спорт с нестопанска цел до Стара Турска баня Дейност 6: Организирано събитие в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности Дейност 7: Обучен персонал за работа в подкрепените атракции Дейност 8: Осъществени мерки за осигуряване на публичност и информираност Дейност 9: Одит на проекта


Изпълнени дейности по проекта

Дейност 2: Подобрeно състояние и социализацирани обектите на интервенция Старата Българска баня и Старата Турска баня


Изпълнени дейности по проекта Дейност 2: Подобрeно състояние и социализацирани обектите на интервенция Старата Българска баня и Старата Турска баня


Изпълнени дейности по проекта Дейност 3: Изграден посетителски информационен център и поставени информационно – указателни табели

Дейност 4: Рехабилитирана улица 500 м., която свързва двете бани


Изпълнени дейности по проекта Дейност 5: Изграден воден атракцион за отдих и спорт с нестопанска цел до Стара Турска баня


Изпълнени дейности по проекта

Дейност 6: Организирано събитие в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности


Изпълнени дейности по проекта Дейност 7: Обучен персонал за работа в подкрепените атракции

Tази дейност ще се гарантира:

• високо качество на туристическото обслужване в туристическите атракции, чрез прилагането на съвременен маркетинг и мениджмънт на туристическото предлагане; • заетост на преминалите обучение лица в подкрепяните атракции след приключването на проекта. Дейност 8: Осъществени мерки за осигуряване на публичност и информираност При изпълнението на проекта са спазени всички изисквания за публичност и информация, съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОПРР. Дейност 9: Одит на проекта Одитът се извършва с цел да се гарантира правилното и коректно разходване на средствата за проекта и изпълнението на бюджета, както и да потвърди правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните средства.


Очаквани резултати от реализацията на проекта • увеличаване на броя туристи; • положително влияние върху развитието туристическия бизнес в Община Разлог;

на

• съхранено историческо и културно наследство, представяно в туристически пакети и продукти, предлагани на територията на общината; • разумно и активно оползотворяване на ценните минерални води в село Баня за целите на културния и СПА туризъм.


Бюджет на проекта на проекта Сума, лева Задължителен финансов принос на кандидата Безвъзмездна финансова помощ към бенефициента от ОПРР

Допълнителен собствен принос на кандидата

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

280 826,73

1,591,351.45

151 745,78

2 023 923,96

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/006 “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ОБЩИНА РАЗЛОГ, 2760, Разлог, ул. «Стефан Стамболов» №1,тел. 0747/80095, факс 0747/80081, е-mai: ob_razlog@bcmesta.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО www.razlog.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/006 “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. ОБЩИНА РАЗЛОГ, 2760, Разлог, ул. «Стефан Стамболов» №1,тел. 0747/80095, факс 0747/80081, е-mai: ob_razlog@bcmesta.bg

Презентация - заключителна конференция  

"Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог"

Advertisement