Page 1

Проект “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/006. Бенефициент: Община Разлог

Стойност на проекта: 4 596 064.69 лева Съфинансиране от ЕФРР: 3 774 730.82 лева Съфинансиране от националния бюджет: 660 834. 85 лева Принос на Община Разлог: 173 008.22 лева


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Стойност на проекта: 4 596 064.69 лева

Съфинансиране от ЕФРР: 3 774 730.82 лева

Съфинансиране от националния бюджет: 660 834. 85

лева 

Принос на Община Разлог: 173 008.22 лева


Изпълнени дейности по проекта 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕДЕНИ ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

ИЗВЪРШЕН НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

ИЗВЪРШЕН АВТОРСКИ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

ЗАКУПЕНА И ДОСТАВЕНА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ДИАГНОСТИЧНОЛЕЧЕБНО И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

ОДИТ НА ПРОЕКТА

ОСИГУРЕНА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА


Резултати от проекта: 

Подобрено качество на медицинските услуги в «МБАЛ-Разлог»: ◦ Високоефективна, ранна диагностика;

◦ Качествени методи за изследване, ефективна профилактика, оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността; ◦ Адекватно и навременно лечение; ◦ Висококачествена операционна дейност; 

Създаден собствен капацитет на «МБАЛ-Разлог» ЕООД за осъществяване на нови медицински услуги: ◦ Ангеографии, с изключение на коронарографии и виртуални иригографии; ◦ Ехомамография и ехография на щитовидна жлеза; ◦ Ранно откриване на ракови заболявания на матката;

Възможност за осигуряване на долекуване и продължителни грижи с терапевтична насоченост;

Стартиране на работа по две нови клинични пътеки;

Повишена енергийна ефективност, конкретно в сградата на Хемодиализата

Подобрено качеството на живот на най-малко 8500 души

Равен достъпност за всички до медицински грижи


Нова апаратура в

Акушеро-гинекологично отделение 

Кувьози -2бр.

Кардио токограф с възможност за близнаци - 2 бр.

Видеоколпоскоп -1 бр.

Хистероскоп

ЕКГ – апарати – 1 бр.

Пациентни монитори – 2 бр.

- 1 бр.

Стерилизатори-сухи


Нова апаратура в Детско отделение и Инфекциозно отделение 

Спирометър – 1 бр.

Ултразвуков инхалатор – 2бр.

Дефибрилатор – 1 бр.

Стерилизатори-сухи - 1 бр.

 

ЕКГ – апарати – 1 бр. Пациентни монитори – 4 бр.


Нова апаратура в Хирургично отделение и Интензивно лечение/саил/ 

Пациентни монитори – 4 бр.

Стационарен респиратор - 1 бр.

Дефибрилатори – 2 бр.

ЕКГ – апарати – 2 бр.


Нова апаратура в Операционен блок •

Рентгенов апарат със „С” рамо с два монитора - 1 бр.

Апарат за наркоза – 2 бр.

Пациентни монитори – 3 бр.

• •

Нова апаратура в Неврологично отделение 

Електромиограф (ЕЕМГ)- 1бр

ЕЕГ апарат 24 канален - 1 бр.

Дуплекс скениране - транскраниален и периферни съдове- 1 бр.

Дефибрилатор – 1 бр.

Дефибрилатор – 1 бр.

Стерилизатори-сухи

ЕКГ – апарат – 1 бр.

Пациентни монитори – 2 бр.


РЕМОНТ и ОБОРУДВАНЕ на Рентгеново отделение Апаратура: Компютър томограф - спирален 16 /шестнаисет/ слайсов – 1 бр.  Комбиниран дигитален рентгенов апарат - 1 бр.  Ехограф с трансдюсери за коремни органи повърхностни структори и доплер – 1 бр.  Возим рентгенов апарат „КУГЕЛ” - 1 бр.

Ремонт:

    

Кабинет за компютърен томограф

Ремонт: - Подменена подова настилка. - Боядисани стени и таван. - Подменени врати с оловна защита. - Подменена мивка и стенно покритие около нея. - Сменен климатик. - Нова вентилационна и климатична система, обхващащи съблекалня и командно помещение. -

 

  

Рентгеноскопичен кабинет, командно помещение, съблекални Конструктивно укрепване на плоча. Подменена подови замазки и настилки. Подменени вътрешни и външни врати с лъчезащитни материали. Подменена мивка, смесител и стенно покритие около мивка. Боядисани стени и тавани. Сменени отоплителни тела, ел. инсталация, ново ел. захранване от централно ел. табло. Преработена на вентилационната система.

Кабинет за съхранение и извършване на скопии с подвижен рентгенов апарат (тип „кугел“) Сменена външна дограма, радиатор, врата. Подменена настилка. Боядисани стени и таван.


Преди

След


Преди

След


РЕМОНТ и ОБОРУДВАНЕ на Клинична лаборатория 

Автоматичен биохимичен анализатор 1 бр.

Коагулометър автоматичен - 1 бр.

Кръвно –газов анализатор - 1 бр.

Автоматичен хематологичен брояч - 1 бр.

Центрофуга - 2 бр.

Микроскоп - 1бр.

Йонселективен анализатор - 1 бр.

Кабинет клинична лаборатория - Сменена външна дограма, врати, радиатори. - Подменени подови настилки и стенни покрития. - Боядисани стени и таван. - Подменени мивки и смесители. - Премахнати масивни плотове.

Микробиологична лаборатория Микроскоп - 1бр.


Преди

След


Нова апаратура във Вътрешно отделение и ремонт на Кабинет ехограф       

Портативен респиратор /преносим/ - 1 бр. Бягаща пътека / треднил/ - 1 бр. Холтери за ЕКГ - 4 бр. Холтери за кръвно налягане - 4 бр. Дефибрилатори – 2 бр. – комбинирани с кариостимулатор ЕКГ – апарати – 2 бр. Пациентни монитори – 4 бр.

- Сменена външна дограма и радиатори. - Подменена настилка. - Боядисани стени и таван.


Обособено отделение за

Отделение за долекуване и продължително лечение

Апаратура: 

Спирометър – 2 бр.

Дефибрилатор – 1 бр.

ЕКГ – апарати – 1 бр.

Пациентни монитори – 3 бр.

Болнични легла 9 бр.

Ремонт: - Частично съборени и новоизградени стени. - Подменена външна и вътрешна дограма. - Нови отоплителни тела (радиатори) и климатици. - Ново ел. табло и ел. захранване; нови ел. инсталация, осветление, звънчева система. - Нова система за медицински газове - Подменени настилки. - Нови стенни покрития. - Окачени тавани. - Нови ВиК връзки, санитария. - Вентилация в санитарни помещения и кухненски офиси.


Преди

След


Нова апаратура и ремонт на Отделение по хемодиализа Апаратура: 

Апарати за хемодиализа - 7 бр.

Апарат за обратна осмоза на водата - 1 бр.

Дефибрилатор – 1 бр.

ЕКГ – апарати – 1 бр.

Пациентни монитори – 3 бр.

Ремонт: -

-

-

Подменено покривно покритие. Котел локално отопление, нови радиатори. Бойлер, свързан с котела. Изградена външна стоманобетонна площадка и метален навес за съхранение на пелети. Мерки за енергийна ефективност на сградата – подменена външна дограма, положена топлоизолация и фасадна мазилка. Подменено подово и стенно покритие в зала хемодиализа, помещение за обратна осмоза, котелно помещение, основен коридор и коридор към съблекални.


Преди

След


Преди

След


РЕМОНТ и ОБОРУДВАНЕ Стерилизационна Комплексно оборудване:  Стеризалиационна машина Ремонт: - Подменени подови замазки и настилки. - Обработка стенни повърхности. - Окачени тавани. - Подменени външна и вътрешна дограма. - Подменено осветление. - Подменена ВиК инсталация, ел. инсталация и ел. захранване. - Обособенисъблекални с WC, душ и филтър. -Два нови бойлера. -Премахване масивен плот.


Преди

След


Широка публичност и информация на всеки един етап от изпълнението на проекта: 

Община Разлог поддържа страница на проекта в Интернет сайта си:

http://razlog.bg/projects/item/2141


Благодаря Ви за вниманието!

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за повишаване на диагностичнолечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Profile for Zlatka Stoycheva

Презентация - заключителна конференция  

“Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“...

Презентация - заключителна конференция  

“Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“...

Advertisement