Page 1

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

VÝROČNÁ SPRÁVA 2009

...aby každý mladý človek zažil spoločenstvo!


SLOVO NA ÚVOD OBSAH

Milí členovia, spolupracovníci, dobrovoľníci, partneri a sympaSLOVO NA ÚVOD

3

O ZKSM

4

Poslanie a cieľ združenia

4

Hlavná činnosť ZKSM

4

Prioritné oblasti zamerania činnosti ZKSM

5

História združenia

5

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

6

PROJEKTY V ROKU 2009

9

Celoslovenské projekty

9

Interné grantové kolo „Pomôžme si“

14

Zahraničné projekty

15

Partnerstvá

16

VZDELÁVANIE

18

METODICKÁ ČINNOSŤ

19

STAV MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÝCH ZDROJOV

20

POĎAKOVANIE

21

SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT

23

tizanti ZKSM, predkladáme vám výročnú správu o činnosti nášho občianskeho združenia za rok 2009. V nej vám ponúkame prehľad a hodnotenie najzaujímavejších projektov a aktivít nášho združenia, ako i informácie týkajúce sa bežného fungovania a organizačného zabezpečenia ZKSM v roku 2009. Okrem každoročných podujatí sa nám v roku 2009 podarilo úspešne zrealizovať Interný grantový program, v ktorom sme mohli podporiť osem zaujímavých projektov. Tie sa uskutočnili v rôznych kútoch Slovenska, kde mladí ľudia opäť dokázali svoju tvorivosť a ochotu ísť do nových vecí. ZKSM podporuje svojich členov i v spolupráci s miestnymi samosprávami. V roku 2009 sme uskutočnili množstvo aktivít práve na tejto lokálnej úrovni. V tejto oblasti bol významným projekt s názvom „Môžeš to zmeniť“, ktorý prispel k aktívnejšiemu zapojeniu mladých ľudí do života miestnej samosprávy v Sliači. Potešením pre mňa je nové partnerstvo s organizáciou Yes, we can, ktorá je zameraná na humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi. Počas letných podujatí sa viacerí naši členovia dobrovoľnícky zapojili do zbierky pre opustené deti v meste Kapčigaj v Kazachstane, ktorú uskutočňuje táto organizácia. V novembri prebehli voľby predsedu ZKSM. Chcem sa poďakovať všetkým našim členom a ich zástupcom v Celoslovenskej rade, že mi opäť prejavili svoju dôveru a zvolili ma na post predsedu i na nasledujúce obdobie. Počas neho sa budem snažiť zachovať kontinuitu smerovania práce s mládežou v rámci ZKSM. ZKSM aktívne pracuje na zvýšení vzdelanostnej úrovne a adaptability svojich zamestnancov. Prispievajú k tomu prebiehajúce školenia v rámci projektu „Zvýšenie adaptability pracovníkov MVO“. Tieto školenia nám pomáhajú objavovať potenciál, ktorý máme v našich zamestnancoch. Na záver mi dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie vám všetkým za akékoľvek formy pomoci, ktoré nám umožňujú napĺňať naše poslanie. Ďakujem za celoročnú prácu a vyprosujem Božie požehnanie všetkým zamestnancom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom. Ján Buc predseda združenia

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

3


O ZKSM Poslanie a cieľ združenia

Prioritné oblasti zamerania činnosti ZKSM 1. formácia a neformálne vzdelávanie mladých ľudí – duchovný rast, vzdelávanie lídrov, dobrovoľníkov a profesionálnych pracovníkov, vzdelávacie a formačné podujatia, osobnostný rast, posilnenie zručností a schopností mladých ľudí, príprava pre trh práce a pre angažovanie sa v spoločnosti, vyjadrovanie názorov,

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je napomáhať rozvoju mladých ľudí na osobnosti s uceleným pohľadom na život, prispievajúcich svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi, byť zodpovednými občanmi a aktívnymi členmi miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

2. dobrovoľníctvo a voľnočasové aktivity – evanjelizačné projekty, festivaly,

Hlavná činnosť ZKSM

5. zvyšovanie informovanosti, externá a interná komunikácia, propagácia aktivít združenia – média, web, reklama, regióny, e-mail,

1. Vytváranie priestoru na pravidelné stretávanie mladých ľudí a vznik kresťanských spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí, jeho kvalitu a kontinuitu. 2. Organizovanie spoločenských, duchovných, vzdelávacích, kultúrnych, charitatívnych, športových podujatí pre mladých ľudí v rámci regiónov, na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. 3. Podpora dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníckych aktivít pre mladých ľudí s cieľom prehĺbiť ich zodpovednosť a aktívne zapájanie sa do riešenia spoločenských problémov. 4. Podpora cieľavedomej výchovy mladej generácie k  osobnej zodpovednosti za svoj život a k demokracii, prispievanie k prevencii drogových závislostí a iných negatívnych javov v spoločnosti. 5. Spolupráca s ďalšími organizáciami, hnutiami, komunitami a miestnymi samosprávami. Úzka spolupráca s Konferenciou biskupov Slovenska a jednotlivými diecézami. 6. Podieľanie sa na formácii animátorov pracujúcich s mládežou, spolupráca s animátorskými školami. 7. Metodická podpora pre prácu s mládežou vydávaním vlastných kníh, časopisov a rôznych pomôcok.

3. spolupráca s partnerskými organizáciami – informačné a poradenské služby, diecézy, iné organizácie, 4. angažovanosť mladých ľudí – občianska participácia, dobrovoľníctvo, sociálna služba, záchrana pamiatok, humanitárna pomoc,

6. poradenstvo, supervízia.

História združenia Historické korene ZKSM siahajú až do 40-tych rokov minulého storočia, kedy na podnet profesora Kolakoviča vznikali na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. Až po revolúcii, v roku 1990, vzniklo občianske združenie pod názvom Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Dnešnú podobu dostal názov združenia v roku 1999, kedy Celoslovenská rada schválila zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. V  roku 2010 si ZKSM pripomenie 20 rokov existencie ako občianskeho združenia.

8. Prispievanie k záchrane a obnove kultúrnych a historických pamiatok a ochrane životného prostredia.

4

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

5


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

15. OC Bánovce n/ Bebr. 16. OC Čadca

Bohumír Králik Ľubomír Potočiar

17. OC Kysucké Nové Mesto

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. K 31. 12. 2009 malo ZKSM 676 spoločenstiev.

18. OC Žilina

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci, ktorý má právo konať v jeho mene. Oblastné centrá ZKSM nemajú právnu subjektivitu. K 31. 12. 2009 malo ZKSM 33 oblastných centier.

20. OC Banská Bystrica

19. OC Solinky

27. OC MPKS

Dušan Václav

28. OC Košice

23. OC Holubica

celoslovenská rada (CSR) - je najvyšším orgánom ZKSM, tvoria ju vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia. Členovia celoslovenskej rady k 31. 12. 2009:

24

17

5

14 6

4 2

7 1

33

26

19

13 11 10 12

27

25 15

Zuzana Sarnecká Jaroslava Kmecová

Ján Butáš

30. OC Aetós

Jana Pristášová

Július Slovák, ml.

31. OC Zefirín

Otília Gáborová

Milan Vajo

32. OC Snina

33. OC Bárka

Žofia Čopová

Terézia Komišáková

Marta Porubská

predsedníctvo - je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami CSR.

16 18

Petronela Ilkovičová

Janka Viselková

Janka Kováčiková

24. OC Orava

Veronika Janusová

29. OC AC

22. OC Zvolen CUP

Orgány ZKSM

26. OC Stará Ľubovňa

Eva Moskálová

Ivana Chladná

21. OC SP

25. OC Spišská Nová Ves

28

20 21 22

31 29

32

Členovia sú volení celoslovenskou radou ZKSM. K 31. 12. 2009 predsedníctvo pozostávalo z piatich členov: Ján Buc

30

Veronika Janusová

23

Július Slovák ml.

8 9

Peter Búran Erik Herceg

3

štatutárny orgán – štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú každý samostatne združenie navonok. V roku 2009 bol predsedom ZKSM Ján Buc a výkonnou riaditeľkou ZKSM Veronika Janusová. 1. OC Bratislava

Pavol Noga

2. OC Katarínka

Eva Neubauerová

8. OC Nitra - Vysokáči 9. OC Nitra

Martina Uličná Peter Chudý

kontrolná komisia – je kontrolným orgánom ZKSM, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá CSR. K 31. 12. 2009 pozostávala z troch členov:

3. OC Dunajská Lužná

Pavol Kunzo

10. OC Trenčín - Juh

4. OC Malacky

Lukáš Ševčík

11. OC Nová Dubnica

Tomáš Čičo

Miroslav Kavoň Vladimír Balaj

Paulína Vrábliková

5. OC Myjava

Mariett Jankovičová

12. OC Kéfas

Igor Cingeľ

6. OC Vrbové

Ladislav Čúzy

13. OC Ilava

Agnesa Vozárová

7. OC Sereď 6

Miroslav Kavoň

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

14. OC Prievidza

Pavol Noga

Peter Slamka

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

7


PROJEKTY V ROKU 2009

Zamestnanci ZKSM k 31. 12. 2009: Veronika Janusová – výkonný riaditeľ, IC ZKSM Spišská Nová Ves, Helena Zadžorová - projektový manažér ZKSM, Denisa Janovčíková - projektový manažér ZKSM, Mária Dubošová – ekonomický referent, Danka Marčišovská – administratívny referent, Július Slovák – koordinátor, Ján Butáš – koordinátor, Petra Baňkosová – koordinátor, Marta Porubská – koordinátor, Mária Janusová – mediálny manažér.

CELOSLOVENSKÉ PROJEKTY

Koordinátori podľa jednotlivých diecéz:

... prežívame spoločenstvo

Petra Baňkosová – Bratislavská a Trnavská arcidiecéza, Bohumír Králik – Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza, Július Slovák – Banskobystrická diecéza, Marta Porubská – Spišská diecéza, Prešovské arcibiskupstvo, Jaroslava Kmecová - Košická arcidiecéza, Košická eparchia

Pešia púť Muráň – Levoča Pod záštitou ZKSM sa v roku 2009 konal už 18. ročník pešej púte z  Muráňa do Levoče. Mladí ľudia každoročne pešo putujú z Muráňa cez Telgárt, Hranovnicu a  Spišský Štvrtok do Levoče. Počas piatich dní spoločne prekonajú 72 kilometrov. Program je postavený hlavne na  práci v  malých skupinkách, v  ktorých sa raz za deň mladí stretávajú a navzájom sa zdieľajú a komunikujú. Mladí ľudia si počas púte odovzdávajú skúsenosti zo systematickej práce s mládežou. Je tu tiež priestor pre informovanie a podnietenie neorganizovanej mládeže zapojiť sa do celoročnej činnosti jednotlivých spoločenstiev zúčastnených na akcii. Neoddeliteľnou súčasťou programu je prijatie mladých pútnikov v  obciach, cez ktoré prechádzajú. Miestni obyvatelia spoločne so starostami, kňazmi pripravujú občerstvenie a milé prijatie. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníci pracujú na rôznych úrovniach pri zabezpečovaní akcie, technické a organizačné zabezpečenie, zastrešenie práce v skupinkách, regulovanie dopravy, poskytovanie prvej pomoci a podobne. Na akcii sa každoročne stretáva skvelý tím dobrovoľníkov, bez ktorých by sa akcia nemohla uskutočniť. ... zachraňujeme kultúrne pamiatky Katarínka Projekt Katarínka, zameraný na činnosť mladých dobrovoľníkov zachraňujúcich ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny v Malých Karpatoch, slávil v  roku 2009 svoje 15.te výročie. V priebehu tohto obdobia sa do projektu zapojilo viac ako tisíc mladých dobrovoľníkov, ktorí prichádzali z celého Slovenska, aby počas dvojtýždňových turnusov - workshopov priložili ruku k dielu a svojou aktívnou účasťou prispeli k záchrane tejto kultúrnej pamiatky. Účastníci podujatí sa preniesli v čase do 18. storočia a desať dní trávili bez elektriny, mobilov, televízie, počítača a ostatných výdobytkov civilizácie. Letné tábory na Katarínke umožňujú každoročne mladým ľuďom získať nové zruč-

8

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

9


nosti, spoznať mladých ľudí s rovnakými záujmami a  zažiť spoločenstvo. V  letných mesiacoch sa na Katarínke konala letná škola geofyziky, ktorú navštívili archeológovia z  Nemecka, Turecka aj Slovenska. Pri príležitosti výročia tohto projektu sa konal Deň otvorených dverí, spojený s tvorivými dielňami, ako aj výročný ples v dobovom štýle. Tento projekt organizujeme v spolupráci s občianskym združením Katarínka. Dubova Colonorum Dubova Colonorum je projekt, ktorý sa snaží formou táborov, s charakteristickým dobovým programom, zachrániť zrúcaniny kostolíka sv. Kozmu a Damiána na Orave. Tábory sú určené pre mladých dobrovoľníkov od 18 rokov. Záchranu organizujeme v  spolupráci s občianskym združením Dubova Colonorum, s obcou Sedliacka Dubová a miestnym farským úradom. Od roku 1998, kedy tento projekt vznikol, sa do neho zapojilo viac ako štyristo mladých dobrovoľníkov. Jeho cieľom je taktiež prispievať k rozvoju dobrovoľníctva, k zmysluplnému a užitočnému tráveniu voľného času mladých ľudí, rozvíjať ich vzájomné vzťahy, vzťah k histórii a prírode a celkovo formovať ich osobnosti. ... búrame bariéry a predsudky Jazykové tábory Anem Projekt Anem predstavuje letné kresťanské tábory s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka. Sú určené pre mládež zo Slovenska i zo zahraničia vo veku od 15 do 30 rokov.

kvalitný a pestrý program realizovaný dvojjazyčne - v nemeckom a v slovenskom jazyku. V roku 2009 sa konalo toto stretnutie v Nitrianskom Rudne. V tomto roku sme sa zamerali na integráciu zdravotne ťažko postihnutých mladých ľudí do našich celoročných aktivít, počas ktorých sme prispôsobili program, stravu ako aj metodické pomôcky ich špecifickým potrebám. Vďaka Únii nevidiacich a slabozrakých na Slovensku sa nám podarilo získať preklad brožúrky, s ktorou celoročne pracujeme, do braillového písma. Plné zapojenie mladých ľudí s  hendikepom do letného programu bolo veľkým obohatením pre účastníkov i lídrov. Vzájomne sme vytvorili priestor, kde bolo možné zažiť spoločenstvo bez bariér a predsudkov. TTábor Nemecký Anem vnímam ako zrakovo postihnutá veľmi pozitívne. Spoznala som ttam mnoho nových dobrých ľudí, obnovila a preverila som si znalosti z nemeckého jazyka, a hlavne, duchovne som pookriala. Animátori boli ku mne veľmi pozorní a citliví na moje a potreby. Milým prekvapením pre mňa bola nemecko-slovenská brožúrka s piesňami, zamysp lleniami na každý deň a s časťami svätej omše v braillovom písme. Cítila som sa tam prijatá a včlenená medzi bežnú zdravú populáciu mladých zanietených kresťanov. a Miriam – účastníčka tábora M Anglický Anem Kresťanský kemp Anem, spojený s  výučbou anglického jazyka, sa v  roku 2009 konal na Dobrej Vode pri Piešťanoch. Okrem účastníkov zo Slovenska, sa ho zúčastnili aj hostia z Anglicka a Ameriky. Súčasťou programu boli prednášky, workshopy a duchovný program. Voľný čas sa niesol v športovom, kreatívnom a divadelnom duchu. Anglický Anem je vzdelávacie podujatie, ktoré ponúka možnosť rozvinúť svoje jazykové znalosti, upevniť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a spoznať veľa nových priateľov. ... mladí z akademickej pôdy neakademicky Akadem

Nemecký Anem Nemecký Anem je celoročný projekt, ktorý zahŕňa krátkodobé i dlhodobé aktivity, pravidelné týždenné stretnutia, víkendové podujatia, ako aj prípravu, koordináciu, realizáciu a  zhodnotenie letného jazykového podujatia, ktoré nesie rovnaký názov ako celý projekt. Letný jazykový tábor je určený pre mládež z  celého Slovenska, ale aj zo zahraničia (Rakúsko, Nemecko, Ukrajina). Jeho náplňou je 10

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

Takmer 350 mladých ľudí sa v novembri 2009 stretlo na osemnástom ročníku celoslovenského stretnutia vysokoškolákov pod názvom Akadem. Stretnutie sa nieslo v  znamení témy „Má to (ná)dej“. Od predchádzajúcich ročníkov sa Akadem 2009 líšil pestrosťou a širokou škálou workshopov, ktoré prebiehali paralelne na rôznych miestach. Stretnutie vysokoškolákov Akadem poskytuje jedinečný priestor pre mládež na vzájomné zdieľanie počas práce v skupinkách, zís=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

11


kavanie nových vedomostí a skúseností z prednášok a workshopov a v neposlednom rade na spoznávanie nových ľudí a vytváranie nových priateľstiev. Toto podujatie organizujeme v spolupráci so zástupcami Univerzitných pastoračných centier a s Radou pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. ...ponúkame perspektívu dobrovoľníkom Voľnosť na Nevoľnom Festival Voľnosť na Nevoľnom ponúka mladým ľuďom, prostredníctvom atraktívneho programu, bežiaceho súčasne na viacerých pódiách, plnohodnotnú alternatívu trávenia voľného času. V roku 2009 sa konal piaty ročník tohto podujatia. Hudobný festival Voľnosť na Nevoľnom ponúkol mladým ľuďom vystúpenia kvalitných zahraničných, ako aj slovenských gospelových skupín, bohatý výber workshopov, možnosť vyskúšať rozličné adrenalínové športy a  mnoho iného. Cieľom tejto akcie bolo ohlasovať evanjelium, prinášať novosť, nevšednosť a zjednotenie, a tak prispieť k budovaniu novej generácie mladých ľudí na Slovensku. Motto piateho ročníka festivalu „V novom šate“ vybrali jeho organizátori so zámerom predstaviť festival v novej perspektíve predovšetkým pre dobrovoľníkov, ktorí v hojnom počte prispievali k jeho realizácii. 

folk, ako aj gospelovú hudbu). Novinkou oproti minulým rokom bola účasť mentálne hendikepovaných mladých ľudí na festivale, ktorí mali možnosť prezentovať svoju činnosť formou tzv. workshopov chránených dielní, ako aj prostredníctvom kultúrneho vystúpenia počas programu festivalu. Predstavili sa taktiež rozličné organizácie, ktoré sa venujú ľuďom žijúcim na pokraji spoločnosti. Výťažok zo zbierky počas festivalu bol použitý na pomoc Domovu pre opustené deti v Kazachstane. ... participujeme na živote spoločnosti Môžeš to zmeniť Cieľom projektu bolo zapojiť mladých ľudí do aktívnej spolupráce s mestom, či inou komunitou v ich okolí ako aj bojovať proti delikvencii mladistvých, rasizmu a iným sociálnopatologickým javom medzi dnešnou mládežou. Projekt pozostával z realizácie workshopov a seminárov pre mladých ľudí v miestnej škole. Zaujímavým pre účastníkov projektu bola súťaž v striekaní graffitov na vopred vyrobené plochy, hip-hop battle a break dance workshop či streetball turnaj. Súčasťou programu boli semináre na tému škodlivosti užívania drog ako aj zrenovovanie detského ihriska v meste Sliač a iné pomocné práce v meste realizované mladými ľuďmi na základe konzultácie s miestnou samosprávou. Projekt bol podporený z programu Mládež v akcii.

Päť P rokov dobrovoľníctva v rámci organizovania Voľnosti na Nevoľnom bolo pre mňa veľkou školou. Oblasti, v ktorých som sa počas tohto obdobia naozaj veľa naučil, boli napr. práš ca c s ľuďmi, komunikácia, vytváranie rozpočtu, vyúčtovania, technické záležitosti, logistika a veľa iných. Voľnosť nás všetkých v organizačnom tíme previedla obrovským množstvom a skúseností. Nedá sa opísať všetko v niekoľkých vetách, treba si to zažiť. Určite viem, že bez s Voľnosti by sme sa dnes nepustili do žiadnych projektov a podujatí v rozmeroch, aké robíme. V Bola B to nezaplatiteľná skúsenosť pre každého člena organizačného tímu. Julo J – organizátor festivalu ... vytvárame mosty Hajdukfest Hajdukfest je benefičný hudobný festival, ktorý sa v roku 2009 konal v Levoči piaty krát. Festival ponúkal priestor najmä menej známym mladým talentom, ktorí majú málo možností prezentovať svoju tvorbu. Za cieľ si toto podujatie dalo vytvárať mosty tam, kde sú nejaké bariéry. Práve preto počas neho mali možnosť vystúpiť hudobní interpreti prezentujúci rozličné žánre (rock, pop, 12

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

13


INTERNÉ GRANTOVÉ KOLO „POMÔŽME SI“

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

V roku 2009 sme vyhlásili interné grantové kolo pod názvom „Pomôžme si!“. Do grantového programu bolo podaných šestnásť projektov, z ktorých sme podporili deväť. Medzi ne patril celoslovenský projekt ZKSM Dubova Colonorum - záchrana kostolíka sv. Kozmu a  Damiána, či štvrtý ročník festivalu rómskej gospelovej hudby FestRom, ktorý sa konal v Krížovej Vsi pri Spišskej Belej.

... spoznávame multikulturálnu Európu

Medzi podporené projekty, zamerané na rozvoj dobrovoľníctva, patrilo Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM), ktoré navštívilo viac ako 3000 mladých ľudí, stretnutie dobrovoľníkov vo Vranove nad Topľou pod názvom Akčná mlaď ako aj Danielova Generácia – projekt zameraný na vyškolenie 153 dobrovoľníkov a dobrovoľníckych lídrov pre praktickú pomoc na mládežníckom hudobnom festivale CampFest. K rozvoju zručností mladých ľudí prispeli Víkendové workshopy pre lídrov hudobných skupín. Prebiehali počas roka 2009 v  Kráľovej Lehote a  zapojilo sa do nich 180 mladých ľudí. Ďalší projekt s podobným zameraním, pod názvom Svietime v tme, bol obohatený o aktivity zamerané na informovanie v oblasti závislosti mladého človeka a na elimináciu dôsledkov týchto závislostí. Podporiť sme sa rozhodli taktiež vzdelávacie podujatie Okultizmus a jeho dôsledky a Mládežnícku konferenciu MK009, zameranú na osobný rast a cieľavedomosť jej účastníkov.

14

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

EDS - ZAK Malta Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže získalo, v rámci programu Mládež v akcii, akreditáciu hosťujúcej a vysielajúcej organizácie pre Európsku dobrovoľnícku službu. V rámci tohto projektu pôsobili začiatkom roka 2009 dve dobrovoľníčky v katolíckej mládežníckej organizácii Zghazagh Azzjoni Kattolika (ZAK) na Malte, ktorej cieľom je poskytnúť priestor a program pre duchovný a osobnostný rozvoj mladých ľudí. Why politics need a youth voice Dvadsať štyri mladých ľudí z piatich európskych krajín, medzi ktorými boli aj štyria členovia ZKSM, strávili prvý marcový týždeň roku 2009 vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Zúčastnili sa tam podujatia pod názvom „Why politics need a youth voice“. Medzinárodný projekt, zameraný na  otázku potreby aktívnej účasti mladých kresťanov v občianskom a politickom živote, bol pre mnohých jeho účastníkov podnetom k zamysleniu sa nad ich aktivitami a postojmi k spoločnosti. Vďaka účasti na tomto projekte sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu s viacerými zahraničnými organizáciami pracujúcimi s mládežou.

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

15


PARTNERSTVÁ

Camp Fest

Enter the Godzone tour

ZKSM sa podieľa taktiež na organizovaní jedného z najväčších open-air gospelových festivalov na Slovensku pod názvom CampFest. V roku 2009 sa toto podujatie uskutočnilo v Kráľovej Lehote. Festival ponúka mladým ľuďom bohatý program prebiehajúci súčasne na viacerých pódiách v  megastanoch. Tvoria ho koncerty slovenských i zahraničných hudobných skupín, divadlo, filmy, poézia, semináre, diskusie, športy. Počas CamFestu 2009 vystúpilo spolu takmer 250 slovenských aj zahraničných účinkujúcich.

V novembri 2009 zorganizovala Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, v spolupráci so ZKSM, celoslovenské turné pod názvom Enter the Godzone tour. Mestá Ružomberok, Sliač, Poprad, Spišskú Belú, Bratislavu, Prešov a Žilinu, v ktorých sa toto podujatie konalo, navštívilo spolu takmer päťtisíc mladých ľudí. Cieľom turné bolo zaujímavým programom osloviť mladých ľudí z celého Slovenska a ponúknuť im priestor pre zábavu, oddych a nachádzanie pravých hodnôt. Jeho príprava si vyžadovala zapojenie niekoľkých desiatok dobrovoľníkov. Pozvanie, okrem slovenských gospelových skupín, prijali aj hostia zo zahraničia.

... bojujeme proti chudobe Pomoc iným – Kazachstan Občianske združenie Yes, we can, s ktorým úzko spolupracujeme, spustilo v  roku 2009 celoročnú zbierku na pomoc Domovu detí v meste Kapčigaj v  Kazachstane. Desiatky našich dobrovoľníkov pomáhali pri realizácii zbierky počas rozličných letných podujatí, medzi ktoré patrili aj festivaly, semináre či konferencie organizované ZKSM. Aj naďalej plánujeme pokračovať v spolupráci s  týmto občianskym združením a  aj takto prispievať k zmierňovaniu chudoby vo svete. Možnosť dobrovoľnícky sa zapojiť do zbierky pre opustené deti z Kazachstanu pre mňa M veľa v znamenala. Keďže sám som pôsobil dva roky v Kazachstane ako dobrovoľník, som veľmi rád, že prostredníctvom ZKSM môžem núdznym ľuďom v tejto krajine pomáhať aj v tu t na Slovensku. Povzbudením pre mňa sú taktiež organizátori festivalov a iných podujatí pre mladých ľudí, ktorí počas nich umožnili občianskemu združeniu Yes, we can u uskutočniť zbierku pre Domov detí v Kapčigaji. u L Lukáš, dobrovoľník

16

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

17


VZDELÁVANIE

METODICKÁ ČINNOSŤ

V apríli 2009 sme začali realizovať projekt „Zvýšenie adaptability pracovníkov MVO“, ktorý prebieha do júla 2010. Je zameraný na vzdelávanie zamestnancov organizácie a jej partnerov, ktorého cieľom je systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov zúčastnených mládežníckych organizácii. V úsilí zvýšiť efektivitu a účinnosť práce mládežníckych organizácii sme sa zapojili do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Počas projektu prebiehajú vzdelávacie kurzy na udržiavanie pracovných miest a vzdelanostnej úrovne ľudských zdrojov neziskových organizácií zúčastnených na projekte. Zamestnanci organizácii absolvujú počas trvania projektu, v rokoch  2009-2010, vzdelávacie kurzy, ktoré pozostávajú z viacerých modulov. Po zrealizovaní projektu očakávame pozitívny dopad na profesionalizáciu pracovníkov, ako aj vyššiu udržateľnosť pracovných miest zamestnancov mimovládnych organizácii. Realizáciu tohto projektu podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Európsky sociálny fond.  

Animátor a život malého spoločenstva A V roku 2009 sme vydali novú príručku pre animátorov malých spoloč čenstiev. Táto publikácia je vhodnou pomôckou pre formáciu animátorrov  a animátorské školy. Cieľom autorov bolo pripraviť praktickú príručkku pre tých, ktorí len začínajú alebo sú už skúsení animátori. Obsahuje potrebnú teóriu, ktorá čitateľovi umožní pochopiť poslanie animátora p aa animácie ako služby, ako aj praktické námety na prácu s mladými ľuďmi vv malých spoločenstvách.

Z Zrelosť – príloha časopisu Nahlas Kurzy

Moduly Organizovanie a riadenie činností, časový manažment Riadenie ľudí

Zaujímavé námety pre prácu s mládežou ponúka Zrelosť, príloha ččasopisu Nahlas. Okrem konkrétnych ponúk pre systematickú prácu vv malých skupinkách, v nej mladí ľudia nájdu taktiež rady a povzbudenia sskúsených animátorov. V roku 2009 vyšlo osem častí tejto prílohy.

Komunikácia a riešenie konfliktov Manažment ľudských zdrojov Manažment dobrovoľníkov Public relation

www.zksm.sk w

Fundraising a písanie projektov a grantových návrhov

V roku 2009 sme obnovili našu web stránku www.zksm. sk. s Stránka ponúka jej návštevníkom aktuálne informácie o  o celoslovenských aktivitách pre mládež. Jej súčasťou je aj a ponuka metodických materiálov pre prácu s  mládežou. Prostredníctvom P fóra je taktiež priestorom pre komunikáciu medzi m mladými ľuďmi. Jej obohatením sú správy z akcií, ako aj galéria fotografií a videí, vďaka ktorým majú členovia ZKSM možnosť dať vedieť o svojich aktivitách širokej verejnosti.

Finančný manažment Finančný manažment Účtovníctvo v MVO Anglický jazyk pre mierne pokročilých Kurz Anglický jazyk Anglický jazyk pre pokročilých Kurzy informačných technológií

Prípravné kurzy na získanie ECDL (European Computer Driving Licence) Rozšírená práca s PC,webdesign, grafický design

18

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

19


STAV MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÝCH ZDROJOV

POĎAKOVANIE

Stav majetku, záväzkov a vlastných zdrojov je výsledkom účtovnej závierky k 31.12.2009 v nasledujúcej súvahe.

SÚVAHA v

v €

v €

Aktíva – majetok

A. Dlhodobý majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli v aktivitách nášho občianskeho združenia. Veľké ďakujem patrí mnohým dobrovoľníkom, ktorí počas celého roka venujú svoj voľný čas systematickej práci s mládežou. V neposlednom rade patrí vďaka Bohu, bez ktorého by toto dielo nebolo možné. Inštitúcie a organizácie:

obec Spišský Hrhov,

IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže,

obec Odorín,

Rada mládeže Slovenka, Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, Správa účelových zariadení mesta Levoča, Technické služby mesta Levoča, Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, GMC Bárka, Juskova Voľa, HMZ - rádiokomunikácie Žilina,        GIFRA, občianske združenie, Prameň radosti, občianske združenie,

Obecný úrad Muráň,

Nadácie:

Abonex, s r.o.Spišská Nová Ves, K-CORP, Spišská Nová Ves,

2008

2009

-

-

34 884

47 223

Finančný majetok

-

-

B. Obežný majetok

Zásoby

-

700

Dlhodobé pohľadávky

-

-

Krátkodobé pohľadávky

31 004

2 993

Finančný majetok

17 954

17 027

Časové rozlíšenie

683

59 050

Aktíva celkom

84 525

126 993

2008

2009

60 913

60 913

Nadácia Chemosvit, Nadácia Orange, Nadácia Pontis, Nadácia ČSOB,

-34 639

-35 260

Mestá, obce, úrady:

Pasíva – zdroje A. Vlastné zdroje krytia

Imanie a fondy

Výsledok hospodárenia

B. Cudzie zdroje

Dlhodobé záväzky

246

314

Krátkodobé záväzky

538

14 274

Bankové výpomoci a pôžičky

20 382

13 566

Časové rozlíšenie

36 810

72 011

275

1 175

84 525

126 993

Rezervy Pasíva celkom

20

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

mesto Nitra, mesto Sliač, mesto Levoča, mesto Snina, mesto Spišské Podhradie, mesto Spišská Belá, mesto Gbely, mesto Bánovce nad Bebravou, obec Dulov, obed Podkriváň,

Obecný úrad Telgárt, Obecný úrad Spišský Štvrtok, Obecný úrad Hranovnica, Obecný úrad Sedliacka Dubová, Obecný úrad Dechtice,

Firmy: Runner agency, CAREMA, spol. s r.o.,

MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves, Spiš Market, s r.o. , Spišská Nová Ves, Limo Špes, s r.o., Stará Ľubovňa, Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, HESCON s.r.o., Trenčín, PD Zámostie, Trenčín, ITS s.r.o. Trenčín, MalaSTAV s.r.o. - Ing. Ján Malast, Trenčín, PRODIS plus s.r.o., Bratislava, Tennis Invest, s. r. o. , Trnava,

Médiá: TK KBS, www.postoy.sk, TV Lux, =GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

21


TV Nitra24, TV Levoča, TV Reduta, MeToo – multimediálna televízia, Katolícke Noviny,       Zrno - kresťanský týždenník, Korzár, Podtatranské noviny, Spišské Hlasy, Kysuce - nezávislý týždenník Kysučanov,        Rádio Lumen,   Longhorns internet country rádio,         

Ministerstvá: Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Európsky sociálny fond,

Cirkev a cirkevné organizácie: Biskupský úrad Banská Bystrica a o. biskup Mons. Rudolf Baláž – za dlhoročnú podporu práce s mládežou v Banskobystrickej diecéze,

22

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

Biskupský úrad Spišské Podhradie, Rímskokatolícky farský úrad Muráň, Spišský Štvrtok, Hranovnica, Levoča, Rímskokatolícky farský úrad Sedliacka Dubová, Rímskokatolícky farský úrad Čadca mesto, Gréckokatolícky farský úrad Telgárt, Farský úrad Dechtice, Farský úrad Kátlovce, Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Arcidiecézne centrum mládeže, Prešov UPC Dr. Štefana Héseka, UPC sv. Košických mučeníkov, RENOVABIS, Kirche in Not, Biskupstvo Kolín, Nemecko,

Ďalší: Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. poslanec NR SR, Ing. Milan Gura,            Ing. Pavol Faktor,        Ing. Stanislav Machovčák.  

SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) - Association of Youth Christian Communities is a civic organization whose main goal is to help develop young people‘s personality with holistic view of life, who further contribute with their views, actions and work to society and church development. The association is open to all young people irrespective of origin, gender, race, nationality, religion, social status and political beliefs.The priority areas of the association are informal education of young people, development of volunteering, participation in society, effective use of free time and spiritual growth of young people. We accomplish this by regular and systematic work with children and by organizing youth, social, spiritual, educational, cultural, charitable and sports events for young people at regional, national and international level. The main events include ZKSM Young people’s pilgrimage from Muran to Levoca, restoration of cultural heritage Katarínka and Dubova Colonorum, language camps - English and German ANEM, a meeting of university students called Akadem, festivals for young people Volnost na Nevoľnom and Hajdukfest, as well as many other events for youth. In year 2009 in an in-house grant round we supported nine projects aiming at developing young people’s skills, promoting volunteerism and education for democracy and human rights. In April 2009 we launched a project of ZKSM staff training, which will run until July 2010. The project consists of courses focusing on human resource management, financial management, language courses and information technology course. This project realization was supported by the Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the SR and the European Social Fund. This year we were also developing methodological activity. ZKSM issued a new guide for small groups leaders called Animator and life of a small community, which is a suitable tool for the formation of animators and animator’s schools. We offered the readers of magazine Nahlas eight enclosed issues of Maturity, which included specific proposals for systematic work in small groups. We also renewed www.zksm.sk website, which provides its visitors up to date information on nationwide activities for youth and methodological materials for work with youth. In year 2009 ZKSM had 676 communities, covering 9846 members of up to 30 years of age from all over Slovakia. Their work was covered by 33 regional centers.

=GUXåHQLH NUHVĢDQVNêFK VSRORþHQVWLHYPOiGHåH

23


Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Brezová 18/5 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 00 641 162 DIČ: 2020 84 85 22 Číslo účtu: 2 629 081 521/1100 Tel./Fax: +421-53-44 66 106 e-mail: zksm@zksm.sk www.zksm.sk www.animator.sk „Vydalo ZKSM, financované z programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na rok 2010 MŠSR, ADAM 1.“ Grafická úprava: www.christianstudio.sk

Výročná správa ZKSM 2009  
Výročná správa ZKSM 2009  

Výročná správa ZKSM 2009

Advertisement