Page 1

ZKSM výročná správa 2011


OBSAH - 3 - SLOVO NA ÚVOD Drahí, v prvom rade chcem za tento uplynulý rok 2011 ďakovať Pánu Bohu...

- 4 - O ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré...

- 6 - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. K 31.12.2011 malo ZKSM...

- 10 - PROJEKTY

Rok 2011 bol v poradí tretím rokom fungovania projektu Godzone. Je zameraný na...

- 24 - VZDELÁVANIE

V rámci práce s mládežou venujeme veľkú pozornosť ďalšiemu neformálnemu vzdelávaniu našich členov a...

- 27 - AUDIT SPOLOČENSTIEV -

28 29 30 34

-

V roku 2011 sme úspešne ukončili audit – prieskum členských spoločenstiev ZKSM...

STAV MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÝCH ZDROJOV WEBOVÉ STRÁNKY POĎAKOVANIE SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) – Association of Youth Christian Communities is...

Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Efezanom 4,6

2 | Výročná správa ZKSM 2011

OBSAH


SLOVO NA ÚVOD Drahí, v prvom rade chcem za tento uplynulý rok 2011 ďakovať Pánu Bohu, ktorý stojí pri nás, neopúšťa nás a je nám oporou. Za kreativitu a nápady, ktoré do

nás vložil a ktoré rozvíjame v našej práci s mladými a deťmi. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí ste tento rok vložili úsilie do organizovania, vedenia a práce s mládežou a deťmi a v neposlednom rade všetkým darcom a podporovateľom za pomoc pri tejto činnosti. Z veľkej miery by táto činnosť nebola možná, ak by mnoho ľudí dobrovoľne nedarovalo svoj voľný čas a námahu a to si naozaj veľmi ceníme. Tento rok sa zrodilo niekoľko nových projektov organizovaných ZKSM. Spomeniem aspoň niektoré - Robiť ťažké veci, Líderská animátorská škola,

Zmeňme nepotrebné na užitočné, Sila dobrovoľníctva. Je našou túžbou vstupovať do nových pro-

jektov, ktoré povzbudia mládež a deti k aktívnemu životu v spoločnosti a napĺňajú ich voľný čas zmysluplnými aktivitami. Teším sa, že sme aj tento rok mohli zorganizovať množstvo akcií, ktoré spojili mladých do spoločenstiev, kde môžu nájsť prijatie a naplnenie. Chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste naďalej rozvíjali

SLOVO NA ÚVOD

svoju činnosť a hľadali nové spôsoby, ako zaujať mladých a viesť ich k zodpovednému a radostnému prežívaniu života. Stále sa učíme, ako zlepšovať našu službu členom ZKSM a budeme aj naďalej hľadať cesty, ako to robiť. Práve preto sme v tomto roku uskutočnili audit spoločenstiev, ktorý bol pre nás veľkým prínosom. Chceme pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj kresťanských spoločenstiev na Slovensku a tým napomáhať rozvoju pravidelnej práce s mládežou a deťmi. Často vnímame, že naša spoločnosť neverí v nezištnosť a dobrovoľnosť akejkoľvek činnosti. Preto verím, že našou prácou v ZKSM môžeme poskytnúť alternatívu, ktorá stavia práve na týchto hodnotách. Prajem nám všetkým ešte kreatívnejší a naplnený rok 2012. Veronika Janusová, výkonná riaditeľka ZKSM 3 | Výročná správa ZKSM 2011


O ZKSM Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlho-

ročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou. V roku 2011 združovalo 7930 členov po celom Slovensku. Je členom Rady mládeže Slovenska (RmS), ktorá zastrešuje detské a mládežnícke mimovládne organizácie na Slovensku.

Poslanie a cieľ

3. Podpora dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľ-

níckych aktivít pre mladých ľudí s cieľom prehĺbiť ich zodpovednosť a aktívne zapájanie sa do riešenia spoločenských problémov.

4. Podpora cieľavedomej výchovy mladej gene-

Hlavným cieľom ZKSM je napomáhať rozvoju mladých ľudí v osobnosti s uceleným pohľadom na život, prispievajúcich svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi, byť zodpovednými občanmi a aktívnymi členmi miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Hlavná činnosť 1. Vytváranie priestoru na pravidelné stretávanie mladých ľudí a vznik kresťanských spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou, s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí, jeho kvalitu a kontinuitu.

2. Organizovanie spoločenských, duchovných, vzdelávacích,

športových podujatí pre mladých ľudí v rámci regiónov, na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

kultúrnych,

4 | Výročná správa ZKSM 2011

charitatívnych,

rácie k osobnej zodpovednosti za svoj život a k demokracii, prispievanie k prevencii drogových závislostí a iných negatívnych javov v spoločnosti.

5. Spolupráca s ďalšími organizáciami, hnutiami,

komunitami a miestnymi samosprávami. Úzka spolupráca s Konferenciou biskupov Slovenska a jednotlivými diecézami.

6. Podieľanie sa na vzdelávaní a formácii animátorov pracujúcich s mládežou, zastrešenie animátorských škôl.

7. Metodická podpora pre prácu s mládežou pro-

stredníctvom webovej stránky animator.sk, ako aj vydávaním vlastných kníh, časopisov a rôznych pomôcok.

O ZKSM


8. Prispievanie k záchrane a obnove kultúrnych

a historických pamiatok a ochrane životného prostredia.

5. zvyšovanie informovanosti, externá a interná

komunikácia, propagácia aktivít združenia – mé-

diá, web, reklama, regióny, e-mail,

Prioritné oblasti zamerania činnosti

6. poradenstvo, supervízia.

1. formácia a neformálne vzdelávanie mladých ľudí

História

2. dobrovoľníctvo a voľnočasové aktivity – evanje-

Historické korene ZKSM siahajú až do 40-tych rokov minulého storočia, kedy na podnet profesora Kolakoviča vznikali na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. V osemdesiatych rokoch, pod záštitou kardinála Korca a podzemnej Cirkvi, začalo svoje aktívne fungovanie. Až po revolúcii, v roku 1990, vzniklo občianske združenie pod názvom Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Dnešnú podobu dostal názov združenia v roku 1999, kedy Celoslovenská rada schválila zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Pod týmto názvom funguje združenie dodnes.

– duchovný rast, vzdelávanie lídrov, dobrovoľníkov a profesionálnych pracovníkov, vzdelávacie a formačné podujatia, osobnostný rast, posilnenie zručností a schopností mladých ľudí, príprava pre trh práce a pre angažovanie sa v spoločnosti, vyjadrovanie názorov, lizačné projekty, festivaly, tábory a pod.

3. spolupráca s partnerskými organizáciami – in-

formačné a poradenské služby, diecézy, iné organizácie,

4. angažovanosť mladých ľudí – občianska participácia, dobrovoľníctvo, sociálna služba, záchrana pamiatok, humanitárna pomoc,

O ZKSM

5 | Výročná správa ZKSM 2011


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA a. Organizačné jednotky 1

Spoločenstvo

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. K 31.12.2011 malo ZKSM 445 spoločenstiev. 2

Oblastné centrum (OC)

OC je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. OC vedie vedúci, ktorý má právo konať v jeho mene. OC ZKSM nemajú právnu subjektivitu. K 31.12.2011 malo ZKSM 28 oblastných centier.

b. Orgány 1

Celoslovenská rada (CSR)

CSR je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia. Členovia celoslovenskej rady k 31.12.2011: 1. Pavol Noga OC Bratislava 2. Magdaléna Žitňanská OC Malacky 3. Pavol Kunzo OC Dunajská Lužná 4. Miroslav Kavoň OC Sereď 5. Ľubica Konôpková OC Piešťany 6 | Výročná správa ZKSM 2011

6. Eva Neubaverová OC Katarínka 7. Dušan Václav OC Žilina 8. Tomáš Kubica OC Čadca 9. Nikola Gallová OC Trenčín - Juh 10. Bohumír Králik OC Bánovce nad Bebravou 11. Martina Uličná OC Nitra 12. Katarína Kosegiová OC Banská Bystrica 13. Ľubomír Pivka OC Holubica 14. Bartolomej Hurňanský OC Zvolen CUP 15. Július Slovák, ml. OC SP 16. Peter Slamka OC Prievidza 17. Jana Hudáková OC Stará Ľubovňa 18. Veronika Janusová OC Spišská Nová Ves 19. Miroslav Novák OC Košice 20. Ján Dubják OC Snina 21. Terézia Komišáková OC Bárka 22. Veronika Vašková OC Aetós 23. Otília Gáborová OC Zefirín 24. Jana Stašková OC AC 25. Zuzana Sarnecká OC MPKS 26. Tomáš Čičo OC Nová Dubnica 27. Igor Gingeľ OC Kéfas 28. Jozef Urbán OC Nové Zámky

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA


8 17

7 26 9 7 2 10 5

4 1

16

12 15 14

2 6

18 13

21 25 23 19

20

24 22

11

3 28

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

7 | Výročná správa ZKSM 2011


2

Predsedníctvo

Predsedníctvo ZKSM je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami CSR. Členovia sú volení celoslovenskou radou ZKSM. K 31.12.2011 predsedníctvo pozostávalo z piatich členov: • Ján Buc - predseda • Július Slovák ml. • Peter Búran • Erik Herceg • Veronika Janusová 3

Predseda

Predseda je štatutárnym zástupcom ZKSM, ktorý zastupuje združenie navonok. V roku 2011 bol predsedom ZKSM Ján Buc. 4

c. Organizačné zabezpečenie - Informačné centrá (IC) Informačné centrum je administratívnou a informačnou bunkou ZKSM. V roku 2011 fungovali súbežne dve IC, so sídlom v Bratislave a Spišskej Novej Vsi. Tieto zabezpečujú administráciu všetkých činností ZKSM a potreby jeho členov, vrátane informačných a poradenských činností pre deti a mládež v rôznych oblastiach. IC v Bratislave a Spišskej Novej Vsi zabezpečujú ekonomiku, finančné plánovanie, riadenie združenia a komunikáciu s partnermi združenia, predovšetkým s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Radou mládeže Slovenska a ostatnými mládežníckymi organizáciami, ako aj plánovanie a realizáciu aktivít a projektov združenia na národnej úrovni.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ZKSM, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá CSR. K 31.12.2011 pozostávala z troch členov: • Miroslav Kavoň • Marek Serafín • Matej Rusina

8 | Výročná správa ZKSM 2011

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA


Komunikáciu medzi spoločenstvami a informačnými centrami zabezpečovali dvaja regionálni koordinátori, ktorí koordinovali činnosť samotných spoločenstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Zamestnanci k 31.12.2011: • Veronika Janusová - výkonný riaditeľ, IC ZKSM Spišská Nová Ves; • Denisa Janovčíková - projektový manažér; • Mária Dubošová - ekonomický referent; • Mária Stančaková - účtovník; • Slavomír Venglarčík - grafik; • Gabriela Matfiaková - brigádnik Koordinátori: • Peter Broz – západ a stred Slovenska • Mária Janusová - východ Slovenska.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

9 | Výročná správa ZKSM 2011


PROJEKTY CELOSLOVENSKÉ PROJEKTY

v šiestich mestách Slovenska (Košice, Lipany, Žilina, Bratislava, Trenčín, Levice). Turné sa zúčastnilo spolu viac ako 9000 ľudí;

Godzone

Rok 2011 bol v poradí tretím rokom fungovania projektu Godzone. Je zameraný na evanjelizáciu a duchovnú formáciu mladých ľudí na Slovensku. V rámci projektu fungujú dva tímy, realizačný a produkčný, ktoré sú zložené zo 65 mladých ľudí, prevažne dobrovoľníkov. Ide o tanečníkov, hudobníkov, zodpovedných za scénky, technikov, modlitebníkov a videotím. Okrem dobrovoľníkov má projekt Godzone aj dvoch zamestnancov na plný úväzok a troch na čiastočný úväzok, ktorí pracujú v kancelárií projektu. Činnosť projektu Godzone sa v roku 2011 zamerala na nasledovné oblasti:

Tvorba evanjelizačných a formačných videí –

Grafická činnosť – tvorba plagátov, brožúr, bulletinov, bookletov a pod.;

Príprava a realizácia celoslovenského evanjelizačného turné v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pod názvom Godzone „the ONE“ tour 2011

• •

Hudobná produkcia na rôznych festivaloch a

podujatiach;

Vznik a realizácia dvojročnej animátorskej školy Godzone School, ktorú navštevuje 40 mladých ľudí z rôznych miest Slovenska;

Príprava a realizácia modlitebného večera pod vedením austrálskej kapely Hillsong Live, ktorého sa zúčastnilo okolo 3600 ľudí;

Predaj evanjelizačného oblečenia, doplnkov, CD

a DVD;

Príspevky do časopisu Nahlas - rubrika „Be a

part of Godzone“.

prednášky, posolstvá a videoklipy kapiel Úzka cesta, Christallinus a eSPé;

10 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


Tvoja vec „Modlitbou meníme Slovensko“ Modlitba a pozitívny prístup k politike ako odpoveď na znechutenie a nezáujem o dianie vo veciach verejných. Cieľom projektu Tvoja vec! je pozvať ľudí do modlitby za krajinu, v ktorej žijú. Odmieta re-

zignáciu a kritizovanie. Vedie k zodpovednosti a dlhodobej modlitebnej podpore tých, ktorí rozhodujú o Slovensku. Počas troch rokov existencie sa vytvorila komunita približne 400 modlitebníkov, ktorí sa denne modlia za rôzne oblasti spoločnosti na Slovensku – vláda a parlament, médiá, biznis, školstvo, rodiny, cirkev. Počas roka 2011 sme zorganizovali niekoľko akútnych výziev (napr. modlitba za voľbu generálneho prokurátora; hlasovanie o dôvere vláde a pod.). V r. 2012 pripravujeme celonárodnú kampaň „40 dní teraz“, počas ktorej chceme vytvoriť 40-dennú modlitebnú a pôstnu reťaz za parlamentné voľby.

dy mimo civilizácie bez jej výdobytkov, spoznávajú nielen históriu, ale aj nových priateľov a budujú silné spoločenstvo postavené na kresťanskom základe. V

roku 2011, pod odborným vedením majstra tesára, vykresali ďalších dvadsať dubových trámov a osadili ich na štyri podlažia veže kostola pomocou vlastnoručne zostrojeného historického zariadenia – rumpálu. Pokračovalo sa aj v archeologickom výskume pri základoch objavenej gotickej kaplnky z 15. storočia. Dobrovoľníci taktiež zakonzervovali severnú fasádu veže kostola a časť štítu. V septembri prebehol aj geofyzikálny prieskum, ktorý odhalil základy ďalších stavieb pod zemou v areáli kláštora. Na Katarínke sa počas jej fungovania vystriedalo spolu viac ako 1200 dobrovoľníkov.

Katarínka Už sedemnásty rok stovky mladých ľudí, dobrovoľníkov, pracujú na konzervácii ruín kláštora svätej Kataríny v Malých Karpatoch. Okrem konzervácie sa snažia tiež odkrývať veľké množstvo cenných historických informácii formou archeologického výskumu. Mladí ľudia sa odtrhnú od dnešnej pretechnizovanej doby, strávia krásne chvíle v lone nedotknutej príro-

PROJEKTY

11 | Výročná správa ZKSM 2011


Dubova Colonorum Hlavnou náplňou projektu Dubova Colonorum je rozvíjať spoločenstvo mladých ľudí najmä formou historických letných táborov, ktoré sa konajú v oravskej prírode, bez výdobytkov modernej civilizácie. Pro-

jekt organizuje taktiež voľnočasové aktivity počas celého roka (Ples mladých, Deň otvorených dverí v Sedliackej Dubovej, Silvester na Orave, školenia pre vedúcich letných táborov, rôzne stretká a i.). V roku 2011 sa konali počas leta tri tábory (družiny), do ktorých sa zapojilo takmer 140 mladých dobrovoľníkov. Tento rok sa na ruinách kostolíka sv. Kozmu a Damiána v Sedliackej Dubovej pokračovalo v konzervácií južného múru, domurovala sa koruna do pôvodnej výšky a znova sa namuroval oblúk nad bočným vchodom. Organizátori projektu významne spolupracujú s miestnou samosprávou a obyvateľmi obce, ktorí im pri dobrovoľníckej práci mnohokrát pomáhajú a vychádzajú v ústrety.

12 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


Nemecký Anem Nemecký Anem je medzinárodný projekt, ktorého hlavnou činnosťou je príprava letného jazykového pobytu pre mládež od 15 rokov. Jeho cieľom je zlepšovať komunikačné zručnosti a jazykové schopnosti mladých prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré je sprostredkované lektormi zo Slovenska, Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Projekt sa

zameriava aj na integráciu účastníkov s telesným postihnutím a zapojenie mladých ľudí zo sociálne slabšieho prostredia. Prípravy prebiehajú počas celého roka dobrovoľníckou činnosťou prípravného tímu. V roku 2011 sa Nemecký Anem konal v obci Čičmany. Na účastníkov čakal pestrý program, ktorý pozostával zo vzdelávacej, zábavnej a duchovnej časti. Nechýbalo vyučovanie nemčiny formou hier, práca s nemeckým filmom, prednášky v nemčine či práca v skupinách. Duchovným obohatením boli modlitby, osobné svedectvo a koncert skupiny Kapucíni. Priestor pre zábavu poskytli organizátori tábora účastníkom počas športových aktivít a tvorivých dielní. Účastníci Nemeckého Anemu sa v roku 2011, v spolupráci s tímom krízovej intervencie Modrý anjel, aktívne zapojili aj do dobrovoľníckej pomoci v povodňami postihnutých obciach na Slovensku.

PROJEKTY

13 | Výročná správa ZKSM 2011


Robiť ťažké veci Novým projektom ZKSM v roku 2011 je hnutie Robiť ťažké veci. Hlavná myšlienka je inšpirovaná knihou od bratov Harrisovcov s rovnomenným názvom. V nej autori povzbudzujú mladých ľudí, tínedžerov, aby vyšli zo svojej zóny komfortu a urobili niečo viac, ako sa od nich očakáva. Po prečítaní knihy

niekoľko mladých ľudí zo ZKSM pripravilo letný tábor pre tínedžerov, venovaný tejto téme. Po ňom nasledoval prvý celoslovenský seminár Robiť ťažké veci v Ružomberku. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Účastníci, motivovaní prednáškou a pracovnými skupinami počas seminára, začali šíriť túto myšlienku ďalej. Počas dvoch mesiacov vznikla webová stránka projektu, zorganizovali sa ďalšie semináre, skupinky tínedžerov začali s dobrovoľníckymi projektami vo svojich mestách. Upratovanie centra mesta, návštevy domovov dôchodcov či iné zaujímavé aktivity, sú len začiatkom tohto hnutia. V roku 2012 plánujú mladí aktivisti priniesť túto myšlienku na základné a stredné školy.

14 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


Cyklistická Cyrilo - Metodská púť mladých a duchom mladých “Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!” Obdobie prázdnin a dovoleniek začali už po dvanástykrát nie len mladí ľudia zo ZKSM cyklistickou púťou do Nitry. V pondelok 4. júla 2011, v sko-

rých ranných hodinách, sa na cestu vydal pelotón z Nemšovej a Trenčína a pripojil sa k cyklistom z Bánoviec nad Bebravou, aby spolu mohli zvestovať svoju vieru trochu netradične, a to zo sedadla bicykla. Postupne sa k nim pridali aj cyklisti z Prievidze a z rôznych dediniek, ktorými prechádzali. Reakcie okoloidúcich ľudí povzbudzovali cyklistov počas celej púte. Tá vyvrcholila 5. júla slávnostnou svätou omšou na Nitrianskom hrade, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

PROJEKTY

Pešia púť Muráň - Levoča Začiatkom júla 2011 sa konal jubilejný dvadsiaty ročník pešej púte z Muráňa na Mariánsku Horu do Levoče. Stovka mladých ľudí prekonala počas piatich dní spolu 72 km. Program bol postavený najmä na práci v malých skupinkách. Mladí ľudia mali možnosť duchovne načerpať a zároveň si odovzdať vzájomné skúsenosti zo systematickej práce s mládežou. Priestor bol taktiež na informovanie a pod-

nietenie neorganizovanej mládeže zapojiť sa do celoročnej činnosti jednotlivých spoločenstiev zúčastnených na akcii. Neoddeliteľnou súčasťou programu bolo prijatie mladých pútnikov v obciach, cez ktoré prechádzajú. Miestni obyvatelia, spoločne so starostami a kňazmi, pripravili občerstvenie a milé prijatie. Na prípravách púte sa každoročne podieľajú desiatky dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o technické a organizačné zabezpečenie, zastrešenie práce v skupinkách, regulovanie dopravy, poskytovanie prvej pomoci a podobne.

15 | Výročná správa ZKSM 2011


FESTIVALY Už niekoľko rokov pripravujeme pre mladých ľudí v rôznych častiach Slovenska festivaly. Kým niektoré, po viacročnej tradícii, vyústili do nových projektov, iné začali písať svoju históriu len nedávno. Prvý roč-

ník evanjelizačného festivalu Life in the Light v Starej Ľubovni odštartoval sériu ďaľších stretnutí pre mladých ľudí v tomto meste. Dať priestor rómskym kresťanským kapelám sa rozhodli mladí zo spločenstva Jerichové Trúby v Spiškej Novej Vsi. Tí zorganizovali v júni festival pod názvom Amnesty fest. V poradí už štvrtý ročník Špekfestu pripravilo spoločenstvo PceP v Liptovskej Tepličke. Cieľom podujatia bolo poukázať na to, ako sa dá spojiť duchovný život s hudbou, zábavou, ale aj kreatívnou činnosťou a športom. V roku 2011 sme spolupracovali aj na prípravách Bárka Festu v Juskovej Voli a gospelového festivalu Poď za mnou v Čadci. Všetky tieto festivaly fungujú vďaka aktívnej spolupráci so samosprávou a dobrovoľníckej práci mnohých mladých ľudí.

16 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


ZAHRANIČNÉ PROJEKTY Mladá Európa I. “Príspevok na východno-západné porozumenie v strednej Európe 2008-SK-9” Už v roku 2010 bola Mária Knapíková z Levoče vyslaná našim združením do Mníchova, kde pôsobila do augusta 2011 v hostiteľskej organizácii Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde ako dobrovoľníčka. Projekt bol podporený Európskou úniou prostredníctvom programu Mládež v akcii, akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba. Pracovnou náplňou dobro-

voľníčky bola práca v kancelárii Junge Aktion, prezentácia a spracovanie výsledkov interkulturálnych projektov, prezentácia činnosti hostiteľskej organizácie na verejnosti. Svojimi názormi a nápadmi mohla prispieť aj k iným projektom hostiteľskej organizácie, ktoré prebiehali počas jej prítomnosti. Spokojnosť s realizáciou a priebehom projektu vyjadrila nie len samotná dobrovoľníčka, ale aj hosťujúca organizácia:

Angažovanosť a spolupôsobenie dobrovoľníčky vo všeobecnosti doplnilo a posunulo ďalej prácu mládežníckeho združenia Junge Aktion, za čo sme veľmi vďační. Dobrovoľnícky projekt bol prostredníctvom spolupráce dobrovoľníčky vo fáze prípravy, realizácie a hodnotenia doplnený o slovenský po-

PROJEKTY

hľad, čo prispelo ku kvalite našej práce. Dobrovoľníčka bola preto neobyčajným obohatením pre našu organizáciu. “ Sandra Steinert štatutárny zástupca Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde Mladá Európa II. “Tvoríme Európu od koreňov”

Na základe dobrej spolupráce s hostiteľskou organizáciou Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Nemecku sme opäť, v rámci programu Mládež v akcii, Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba, predložili nový projekt. Tentokrát pod názvom YOUTH EUROPE: designing Europe from the roots (Mladá Európa: tvoríme Európu od koreňov). Projekt je pokračovaním toho predošlého, no s novým osadenstvom. Do Nemecka sme vyslali mladého muža – Mareka Hamráčka z Nálepkova. Na pracovnom mieste Márie pokračuje v práci, ktorú ona začala a prináša do nej niečo nové, niečo zo seba. Projekt potrvá do konca

augusta 2012.

17 | Výročná správa ZKSM 2011


DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY Sila dobrovoľníctva Projekt sme zrealizovali v rámci Európskeho roku dobrovoľníctva. Jeho hlavným cieľom bola aktívna propagácia dobrovoľníctva a vytvorenie príležitosti dobrovoľníckej skúsenosti pre mladých ľudí v miestnych komunitách obcí Važec a Krížová Ves.

stúpilo viacero rómskych kapiel. Pripravený bol aj sprievodný program pre deti. Počas plánovania, prípravy a realizácie festivalu si títo mladí ľudia odskúšali svoje organizačné schopnosti a venovali svoj čas a talenty v prospech komunity dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Súčasťou dobrovoľníckych aktivít bolo aj rozdávanie letákov a buletínov propagujúcich projekt, združenie i Európsky rok dobrovoľníctva. Projekt bol podporený z programu ADAM 2 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi na projekte boli obce Važec a Krížová Ves, Diecézne centrum voľného času vo Važci, Rómske duchovno – spoločenské stredisko v Krížovej Vsi a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze.

Vo Važci približne 30 mladých ľudí, dobrovoľne a bez nároku na odmenu, svojou prácou pomáhalo tam, kde to bolo potrebné. Niektorí pílili drevo a uskladňovali ho na zimu, kosili trávnik, upratovali sklady v prospech Diecézneho centra voľného času vo Važci. Iní pomáhali s likvidáciou čiernej skládky, ktorá vznikla v lokalite Píla v obci Važec. V obci Krížová Ves mladí Rómovia, návštevníci Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, zrealizovali hudobný festival pod názvom „Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána“. Na festivale vy18 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


PROJEKTY

19 | Výročná správa ZKSM 2011


20 | Výročná správa ZKSM 2011

PROJEKTY


Face club

Konferencia o dobrovoľníctve

V marci 2011, po deviatich mesiacoch príprav, otvorili naši dobrovoľníci, v spolupráci s mestom Spišká Belá, nízko prahový klub pre deti a mládež v tomto meste. Klub funguje päť dní v týždni a je otvorený pre všetkých mladých z mesta i okolia. Návštevní-

Aj študentská konferencia, pod názvom Dobrovoľníctvo a jeho vplyv na edukáciu detí a mládeže, sa konala pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva. Zorganizovala ju Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v spolupráci so ZKSM. V programe predstavili svoju činnosť dobrovoľníci pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí. Medzi hosťami

kom klubu je k dispozícii nealko bar, stolný futbal, hokej, biliard a stolný tenis. Taktiež majú možnosť vybrať si z množstva spoločenských hier. Pravidelným programom klubu sú aktivity zamerané na oddych a osobnostný rozvoj mladých ľudí. Medzi ne patria kreatívne dielne, športové a zážitkové aktivity (neformálne vzdelávanie, zážitková pedagogika). V roku 2011 sa nám v rámci klubu podarilo zorganizovať viac ako 70 menších i väčších aktivít. Projekt zriadenia a prevádzkovania Face Clubu sa realizoval aj vďaka podpore mesta Spišská Belá a z Fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska. V budúcom roku plánujeme služby klubu ďalej rozširovať.

PROJEKTY

nechýbal lekár, ktorý strávil tri mesiace dobrovoľníckou prácou na Haiti, či novinár, ktorý zanechal novinárske povolanie a venuje sa práci s Rómami na Slovensku. Cieľom podujatia bolo zdôrazniť potrebu dobrovoľníckej činnosti, nie len v bežnom živote, ale aj na akademickej pôde. Výstupom z podujatia je Zborník prednášok zo študentskej konferencie s rovnomenným názvom. Podujatie podporil Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

21 | Výročná správa ZKSM 2011


PARTNERSTVÁ

Spolupráca s Domčekom

CampFest

V rámci systematickej práce s mládežou aktívne spolupracujeme s centrom mladých Domček vo Vysokej nad Uhom. V roku 2011 bolo v centre zorganizovaných päťdesiatpäť podujatí pre mládež, z ktorých najvýznamnejšími boli Púte radosti na tému Láska a letný Festival radosti. Počas týchto viacdňových

ZKSM sa podieľa na organizovaní jedného z najväčších open-air gospelových festivalov na Slovensku pod názvom Campfest, ktorý organizuje občianske združenie Mládež pre Krista - Slovensko. Ten-

to štvordňový festival ponúka mladým ľuďom bohatý program, ktorý prebieha súčasne na viacerých pódiách. Nechýbajú počas neho hudobné koncerty, chvály, prednášky a semináre, výtvarné workshopy, filmy, poézia, divadlo, netradičné športy, hry a iné. V roku 2011 sa Campfest konal v Kráľovej Lehote s podnázvom „Neodolateľný“. Na jeho prípravách sa podieľalo takmer dvesto dobrovoľníkov, vystúpilo počas neho okolo dvesto účinkujúcich z rôznych krajín. Navštívilo ho približne štyritisíc účastníkov zo Slovenska i zahraničia.

22 | Výročná správa ZKSM 2011

podujatí sa mladí ľudia zúčastnili viacerých prednášok, ktoré ich inšpirovali k budovaniu správneho hodnotového systému. V rámci vytvorených skupiniek mali možnosť obohatiť sa vzájomnými podnetnými diskusiami. Zapojením mládeže do dobrovoľníckych aktivít je zabezpečené ich zmysluplné trávenie voľného času, podporuje sa prosociálne a altruistické zmýšľanie. Mladí ľudia tu rozvíjajú svoje nadanie a talenty, osvojujú si komunikačné a technické zručnosti, učia sa zodpovednosti a samostatnosti, majú zvýšený záujem o účasť vo viacerých oblastiach života spoločnosti.

PROJEKTY


Zmeňme nepotrebné na užitočné

Tento projekt trval od začiatku novembra 2011 do konca januára 2012. ZKSM ho realizovalo v spolupráci s organizáciou Yes, we can, ktorá je svojou činnosťou zameraná hlavne na rozvojovú a humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi a prispieva k zmierneniu ekonomickej, sociálnej a duchovnej chudoby. Cieľom projektu bolo zorganizovanie zbierok šatstva a nepotrebných vecí (nábytok, elektrospotrebiče, hračky, náradie a pod.) v niektorých obciach na východnom Slovensku. Tieto veci boli následne počas búrz odpredané za symbolickú cenu a výťažok z ich predaja poputoval do Domova pre opustené deti v meste Kapčigaj v Kazachstane. Hlav-

ným mottom projektu bolo: „Zmeňme nepotrebné na užitočné, darujme nádej opusteným deťom“, kde boli ľudia pozvaní, aby sa zriekli niečoho zo svojich vecí v prospech tých, ktorí to potrebujú. Cieľové skupiny v tomto projekte boli mladí ľudia miestnych komunít – zamestnanci a dobrovoľníci zúčastnených organizácií a zástupcovia miestnej samosprávy a obce, kde projekt prebiehal. Realizáciu projektu finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu ADAM 2.

PROJEKTY

23 | Výročná správa ZKSM 2011


VZDELÁVANIE ANIMÁTORSKÉ ŠKOLY V rámci práce s mládežou venujeme veľkú pozornosť ďalšiemu neformálnemu vzdelávaniu našich členov a máme záujem na ich osobnostnom raste. So zameraním sa na tento cieľ sa sústreďujeme na systematickú formáciu animátorov v animátorských školách. Ide o pravidelné školenia vedúcich, počas ktorých získavajú základné zručnosti, vedomosti a schopnosti pre prácu s mládežou.

Vzdelávanie pozostáva z piatich vzdelávacích tém akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR: Manažment, Psychológia, Pedagogika voľného času a didaktika, Etika a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a troch vzdelávacích tém certifikovaných Konferenciou biskupov Slovenska (KBS): Základy teológie, Praktická teológia a Sociológia a sociálna náuka Cirkvi.

24 | Výročná správa ZKSM 2011

Akreditáciu MŠVVaŠ SR vzdelávacieho programu Animátorské školy získalo v roku 2011 ZKSM, po ukončení akreditácie neziskovej organizácie Kanet. Animátorské školy prebiehajú v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Španej Doline, Važci, Prešove a Juskovej Voli. V roku 2011 sa k nim pridala Godzone school v Sliači a Maďarská animátorská škola v Sikeničke.

ŠAS - ŠKOLA ANIMÁTORSKÉHO SPREVÁDZANIA V júli 2011 ukončilo 42 absolventov Školu animátorského sprevádzania vo Važci. ŠAS vznikla ako odpoveď na potrebu sprevádzať vodcov malých spoločenstiev v ich práci s mladými ľuďmi. Počas

siedmich tematických víkendov venovali organizátori pozornosť témam aktuálnym pre mladých ľudí, ako je sebaprijatie, hnev, strach či sexualita. Dôraz kládli na dôležitosť výchovy v rodine a potrebu venovať sa človeku v každom období života. Absolventi mali možnosť získať teoretické a praktické základy v oblasti osobného poradenstva a sprevádzania mladých ľudí. Ročná formácia bola ukončená osemdňovým sústredením. Školu animátorského sprevádzania organizovalo občianske združenie Vinica a ZKSM.

VZDELÁVANIE


LAŠ - LÍDERSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA V školskom roku 2011/12 sme otvorili prvý ročník Líderskej animátorskej školy. Je určená pre absolventov diecéznych animátorských škôl, vedúcich spoločenstiev a ľudí v rôznych funkciách vo farnosti či spoločenstve, ktoré vyžadujú líderské zručnosti.

Pri tvorbe obsahu sme vychádzali z dlhodobej potreby líderskej formácie menších a stredných spoločenstiev na Slovensku. Témy sa týkajú kompetencií súvisiacich s vedením ľudí, ako napr. komunikácia, riešenie konfliktov, vnútorná integrita vodcu, regionálna spolupráca, delegovanie či tvorba a komunikovanie vízie spoločenstvu. Pre účastníkov školy je naplánovaných osem víkendov s programom, ktorý okrem prednášok obsahuje aj prácu v skupinkách, možnosť pravidelných konzultácií, diskusie s hosťami či riešenie prípadových štúdií. Očakávame, že absolventi školy budú pripravení nielen efektívne a zodpovedne riadiť spoločenstvo, ale zároveň sa stanú silnými motivátormi pre svoje okolie a tým prinesú novú kultúru líderstva do všetkých oblastí ich pôsobenia.

VZDELÁVANIE

25 | Výročná správa ZKSM 2011


KURZY A SEMINÁRE

H2O – Cesta viery

Kurz Alfa

Súčasťou seminára H2O - Cesta viery, podobne ako pri kurze Alfa, sú diskusie v malých skupinkách, spoločné jedlo a príjemná priateľská atmosféra. Se-

V rámci systematickej práce s mládežou organizujeme vo viacerých mestách na Slovensku desaťtýždňové kurzy Alfa. Pozostávajú z pravidelného stretávania sa v malých skupinkách a diskusií na aktuálne témy. Účastníci sú vedení k nachádzaniu pravých

kresťanských hodnôt a taktiež povzbudzovaní k aktívnemu zapojeniu sa do života v spoločnosti. Cieľom kurzov je aj neformálne vzdelávanie ich členov prostredníctvom prednášok, získavanie praktických zručností a skúseností mládežníckych vedúcich v práci s mládežou a podpora dobrovoľníckych aktivít mládeže.

minár využíva deväť tridsaťminútových filmov s dramatickým dejom a sprievodným komentárom na podanie posolstva evanjelia. Nenásilnou formou ponúka ľuďom možnosť získať nový pohľad na vnútorné túžby človeka, Cirkev, kresťanstvo a na Ježiša Krista.

METODICKÉ MATERIÁLY - ANIMATOR.SK Stránka animator.sk už niekoľko rokov poskytuje množstvo zdrojov pre tvorbu animovaných stretiek pre deti a mládež. Jej obsah sa taktiež zameriava na podporu formácie animátora. Vynovený dizajn

stránky zároveň sprehľadnil orientovanie sa a ľahšie vyhľadávanie žiadaných článkov. Nové funkcie, ako napr. mapa spoločenstiev či kalendár podujatí, sú dôležitými pomôckami pri sieťovaní spoločenstiev a jednoduchom vytváraní partnerstiev v regiónoch. V spolupráci s portálom vyveska.sk prináša prehľad o duchovných, formačných a kultúrnych podujatiach na celom Slovensku.

26 | Výročná správa ZKSM 2011

VZDELÁVANIE


AUDIT SPOLOČENTIEV V roku 2011 sme úspešne ukončili audit – prieskum členských spoločenstiev ZKSM na Slovensku. Keďže išlo o časovo náročné zadanie, audit prebiehal približne jeden rok. Realizoval sa na základe stretnutí koordinátorov s vedúcimi spoločenstiev. Metodika stretnutí i samotný priebeh auditu boli presne stanovené a konzultované s niekoľkými metodikmi. Vďaka auditu sme získali množstvo vstupných dát. Pridanou hodnotou prieskumu sú živé kontakty aj s kolektívmi, ktoré za iných okolností s ústredím nekomunikujú tak intenzívne. Audit nám pomohol vytvoriť si lepší obraz o situácií v práci s mládežou na Slovensku. Tak isto

bol čiastočnou spätnou väzbou pre ZKSM. Výstupy auditu priebežne spracuvávame a praktické kroky postupne implementujeme do riadenia organizácie a oblastných centier.

AUDIT SPOLOČENSTIEV

27 | Výročná správa ZKSM 2011


STAV MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÝCH ZDROJOV Stav majetku, záväzkov a vlastných zdrojov je výsledkom účtovnej závierky k 31.12.2011 v nasledujúcej súvahe. SÚVAHA v €

v€

Aktíva – majetok A. Dlhodobý majetok

B. Obežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Finančný majetok Zásoby Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančný majetok Časové rozlíšenie

Aktíva celkom

2010

2011

37 353 8 193 57 619 23 219 2 856

50 937 11 197 27 265 125 553 1 030

129 240

215 982

2010

2011

60 914 -35 860 463 1 421 75 415 26 037 850

60 914 -9 461 640 3 916 20 140 137 983 1 850

129 240

215 982

SÚVAHA v €

v€

Pasíva – zdroje A. Vlastné zdroje krytia B. Cudzie zdroje Pasíva celkom

28 | Výročná správa ZKSM 2011

Imanie a fondy Výsledok hospodárenia Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové výpomocia pôžičky Časové rozlíšenie Rezervy

STAV MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÝCH ZDROJOV


WEBOVÉ STRÁNKY

www.zksm.sk

www.animator.sk

www.tvojavec.sk

www.godzone.sk

www.rebelution.sk

www.siladobrovolnictva.weebly.com

www.katarinka.sk | www.dubovakostolik.sk | www.nemeckyanem.net | www.muranlevoca.sk

WEBOVÉ STRÁNKY

29 | Výročná správa ZKSM 2011


POĎAKOVANIE Inštitúcie a organizácie

• • • • • •

IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, Rada mládeže Slovenka, Európsky sociálny fond, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, GMC Bárka, Juskova Voľa, Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, Mníchov, Nemecko.

Nadácie

• • • • • • • •

Nadácia Intenda, Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovak Telekom v nadácii Pontis, Nadácia ORANGE, Nadácia Tatra banky, Nadáčný fond T-mobile v nadácii Pontis, Nadačný fond ČSOB v nadácii Pontis.

Mestá, obce, úrady

• • • • • •

mesto Levoča, mesto Spišská Belá, mesto Snina, mesto Topoľčany, obec Dulov, obed Podkriváň,

30 | Výročná správa ZKSM 2011

• • • • • •

Obecný úrad Muráň, Obecný úrad Telgárt, Obecný úrad Spišský Štvrtok, Obecný úrad Hranovnica, Obecný úrad Dechtice, Obecný úrad Dunajská Lužná.

Firmy a jednotlivci

• • • • •

Nestlé Slovensko, s.r.o., PhDr. Marián Kvasnička, Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, Ing. Vladimír Horváth, PIO Keramoprojekt, a.s.

Médiá

• TV Lux, • Katolícke Noviny, • Rádio Lumen.

Ministerstvá

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, • Ministerstvo kultúry SR, • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cirkev a cirkevné organizácie

• Konferencia biskupov Slovenska, POĎAKOVANIE


• Biskupský úrad Banská Bystrica a o. biskup Mons. • • • • • • • • • • •

Rudolf Baláž – za dlhoročnú podporu práce s mládežou v Banskobystrickej diecéze, Biskupský úrad Spišské Podhradie, Rímskokatolícky farský úrad Muráň, Spišský Štvrtok, Hranovnica, Levoča, Rímskokatolícky farský úrad Sedliacka Dubová, Gréckokatolícky farský úrad Telgárt, Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Arcidiecézne centrum mládeže, Prešov, UPC Dr. Štefana Héseka, UPC sv. Košických mučeníkov, RENOVABIS, Kirche in Not, Biskupstvo Kolín, Nemecko.

OC Čadca

Všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní festivalu Poď za mnou: • dobrovoľníci z farnosti Čadca-Kyčerka, • farský úrad Čadca-Kyčerka, vdp. Miroslav Varoš, • mesto Čadca, Ing. Milan Gura, • kultúrne stredisko v Čadci, Mgr. Viera Strýčková a zamestnanci, • podnikateľské subjekty z Kysúc, • MUDr. Mária Kubicová, • Kysucká knižnica v Čadci, • Squash centrum Martenz,

POĎAKOVANIE

• • • •

realitná kancelária Pajer, papierníctvo Arda, cukráreň Miami, účinkujúci a kapely.

OC Katarínka

Za podporu projektu záchrany ruín Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej: • Nadácia Orange, • Nadácia Tatrabanka, • Nadačný fond T-mobile v Nadácii Pontis, • Nadácia Slovenskej sporiteľne, • Nadácia Slovenských elektrární, člen skupiny Enel, • Nadácia VÚB banky, • Trnavský samosprávny kraj, • Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR, • Ministerstvo kultúry SR, • Obecný úrad Dechtice, Karol Zachar, Peter Roháč, • Rímskokatolícky farský úrad Dechtice - vdp. Mário Bosý, • Rímskokatolícky farský úrad Kátlovce - vdp. Branislav Popelka, • Rímskokatolícky farský úrad Smolenice - vdp. Patrik Bacigal, • Trnavský Arcibiskupský úrad, • Félix Mária Zdenko Žiška, OFM (Bratislava), • Rád menších bratov Františkánov, • Ivan Holub – STATIK s.r.o., 31 | Výročná správa ZKSM 2011


• • • • • • • • • • • • • • •

Vladimír Kohút – PRODIS plus s.r.o., Michal Slivka, archeológ, Ivana Kvetánová, archeológ, Jaroslava Žuffová, pamiatkár, Miroslav Čársky, tesár, Roman Paštéka, geofyzik, Marek Fraštia, geodet, Róbert Ružek, Ivan Ružek, Píla QUERCUS - Dolné Dubové, INA Kysuce, Fimad s.r.o., Časopis Zrno, Rádio Lumen, TV Lux, Slovenská televízia, Piešťanský týždenník.

Projekt Godzone

Projekt Godzone funguje najmä vďaka modlitebníkom, dobrovoľníkom, finančným prispievateľom a darcom, ktorým chceme touto cestou z celého srdca poďakovať za všetko, čo do tohto projektu investovali.

Dubova Colonorum

• firma BAU-stavebná činnosť z Dolného Kubína, Jozef Podstrelený,

• pekáreň Lambert Špavor, Dlhá nad Oravou, • Obecný úrad v Sedliackej Dubovej, starosta Ladislav Tomáň,

• Farský úrad v Sedliackej Dubovej, vdp. Henryk Sytek,

• obyvatelia obce Sedliacka Dubová, • správcovia Mlynov Oblazy v Kvačianskej Doline, • dobrovoľníci z projektu v Dubova Colonorum. 32 | Výročná správa ZKSM 2011

POĎAKOVANIE


POĎAKOVANIE

33 | Výročná správa ZKSM 2011


SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) – Association of Youth Christian Communities is a civic organization defining its main goal as to help young people develop their personality with integrated view of life, and who further contribute with their attitude, actions and work to develop society and church. The organization is open to all

young people irrespective of origin, gender, race, nationality, religion, social status and political convictions. The priority areas of the organization are informal education of young people, volunteering development, participation in the life of society, effective use of free time and spiritual growth of young people. We accomplish this by means of regular and systematic work with children and youth and by organizing social, spiritual, educational, cultural, charitable as well as sports events for young people at regional, national and international level.

One of the main ZKSM projects is Godzone which is focused on spreading of gospel message to young people in modern ways, as well as the project called Your Thing is. In this project we invite young people in Slovakia to pray for their country. In year 2011 we had a new project - movement Do hard things or Rebelution, which was inspired by book by brothers Harris´s from the USA. ZKSM is known for its pro34 | Výročná správa ZKSM 2011

jects with long-time history, to which belong restoration of cultural historical buildings Katarínka and Dubova Colonorum, language camp German Anem or Pilgrimage of young people from Muráň to Levoča.

Important part of ZKSM activities is volunteering. We organized a project Power of Volunteering as part of the European Year of Volunteering, as well as a Conference about volunteering. We actively cooperated with civil society organization Yes, we can, which focuses on development and humanitarian help. We carried out together a project of collections of not used things and providing them for minimal fee to people in need „Let us change unnecessary to useful“. We implemented several educational projects. We initiated the first year of the Leadership school for youth work animators. We were granted accreditation by Ministry of Education in Slovak Republic for youth work educational program School of Animators. This school was running in 10 cities in Slovakia. There were 445 youth communities and groups in ZKSM in year 2011 and the organization had 7930 members in the whole of Slovakia. The communities belonged to 28 regional centers.

SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT


SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT

35 | Výročná správa ZKSM 2011


Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Brezová 18/5 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 00 641 162 DIČ: 2020 84 85 22 Číslo účtu: 2 629 081 521/1100 Tel./Fax: +421-53-44 66 106 e-mail: zksm@zksm.sk www.zksm.sk www.animator.sk „Vydalo ZKSM, financované z programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na rok 2012 MŠVVaŠ, ADAM 1.“

Výročná správa ZKSM 2011  

Výročná správa ZKSM 2011

Výročná správa ZKSM 2011  

Výročná správa ZKSM 2011

Advertisement