Page 1

Io onizáátory živé vody v EDE N a Violet V t Maanuál pro o použitíí                      o Dříve n než začnete používat přřístroj, přeččtěte si, prosím,  

pozorně následující manuál  o Hodnotty pH zmíně ěné v tomto o manuálu sse mohou lišit vzhledem m  

k různéé kvalitě vod dy z vodovo odu  o ŽiváVod da.cz nenesse žádnou zodpovědnoost za špatné fungování  

či neho ody při instaalaci způsob bené uživateeli    


Základ dní info ormace e o ionizátorech vody y  Výhody i  ionizátorů ů alkalick ké živé vody  1.  Alkalická živá ionizo ovaná voda p pomáhá neuutralizovat kyyseliny v těle e, což je podl e mnohých o odborníků  klíčem k prevenci o onemocnění a ke zlepšenní zdravotníh ho stavu.  2.  Alkalická živá voda funguje jako o silný antioxxidant vyhled dávající volné radikály a ttím pomáhá chránit  před ch horobami, ch hronickými o onemocněním mi a zlepšuje e zdravotní stav.  3.  Ionizáttory alkalickéé živé vody zvvyšují počet  laktobacilů aa zlepšují pro oces kvašeníí.  4.  Velikosst molekulovvé struktury vvody (H2O) jje zredukováán. Voda se p při užití snad něji absorbu uje a  urychlu uje metabolismus, což ná ás udržuje m mladé a zdravvé.  5.  V alkalické živé vod dě se nachází mnoho minnerálů, které é naplňují našši průměrnouu denní potřřebu  ní dávka).  (doporručená denn 6.  Kyselá voda je vhod dná pro použžití v salonecch krásy, k m mytí obličeje a k další antiibakteriálním m účelům.   

 


Obsah Základní infformace o ionizátorech vvody .............................................................................................................. 2  Výhody io onizátorů alkkalické živé vvody .............................................................................................................. 2  Bezpečnosttní opatření ..................... . ..................................................................................................................... 4 4  POVINNO OST dodrženíí pokynů .......................................................................................................................... 4 4  Instalační průvodce a diiagramy ............................................................................................................................ 7 7  7  Instalace měničem ............................................................................................................................................. 7 m a potrubím ................................................................................................................... 10 0  Spojení mezzi přístrojem Popis zadní části přístro oje ................................................................................................................................... 11  Jak upevnit přístroj na zzeď.................................................................................................................................. 12  Pokyny k měření pH ............................................................................................................................................. 13  4  Instrukce k výměně filtrru .................................................................................................................................... 14 Instrukce k použití zásobníku pro vápník ........................................................................................................... 15  močištění“ .......................................................................................................................................... 16 6  Funkce „sam Čištění elekktrolytického jádra ............................................................................................................................. 17 7  Přístroj VIOLET ..................................................................................................................................................... 18 8  Přístroj EDEEN ....................................................................................................................................................... 19 9  Nastavení LLCD displaye,, nastavení p pH a nastave ní funkce zám mek .................................................................... 20 0  Základní nastavení LC CD displeje ..................................................................................................................... 20 0  e ionizátoru ................................................................................................. 20 0  Jak nastavit hodnotu pH přístroje ě vody. ................................................................ 21  Operačníí postup při rrychlém zafixxování vybraaného stupně Instrukce k ovládacímu panelu ........................................................................................................................... 22  Instrukcee a funkce LC CD displejye .................................................................................................................... 22  Instrukcee funkcí ............................................................................................................................................... 23  Instrukce ko ontrolního panelu ............................................................................................................................. 24 4  Operačníí instrukce k nastavení a uzamčení vlaastností a ho odnot pH ............................................................. 24 4  Funkce obrazovky disspleje LCD ...................................................................................................................... 25  6  LCD displej ........................................................................................................................................................... 26 LCD displej ........................................................................................................................................................... 27 7  plej .............................................................................................................. 27 7  Sekce kvaality vody a zzpráv na disp Poradce při potížích ............................................................................................................................................. 29 9  u elektrického proudu neebo přítoku vvody .................................................................... 30 0  Operace běěhem výpadu  

 


Bezpečnostn ní opatřření  POVINNO OST dodržžení poky ynů  Přečtěte si, prosím, důkkladně násled dující pokynyy obsažené vv tomto manuálu.  Dodržujte, p prosím, instrrukce uveden né níže, abysste předešli ššpatnému zacházení a přředešli případ dnému  zranění, jakkož i škodám na majetku.  „Pokud ned dodržíte náslledující pokyyny a/nebo jje nesprávně ě použijete, m může dojít kee zranění a//nebo  poškození. Prosím čtětee pozorně a řřiďte se bezppečnostnímii symboly.“   ožadovanou  Tento symbol vyjaadřuje, že po akci nelze vykonatt. 

V Výstrahaa TTento symbo ol označuje vvýstrahu, kteerá v  p případě igno orování či ned dbání pokyn ů  může znamenat ohrožení s následke em ublížení nna  mrtí.  zdraví či sm  

 

Tento symbol znam mená, že akcce musí být  splněn na. 

 


Seekce Výsstraha 

Rozebírání komponentů ů nebo demo ontáž přístrooje  je zakázána a. Nezkoušejjte přístroj ro ozmontovat, t,  provádět úd držbu, napra avovat poško ozené části  nebo sami p provádět zm měny.  D Demontován ní jednotlivýcch částí můžee  zzpůsobit neb bezpečí požáru a/nebo  eelektrický šok. 

Čistěte odtok přísstroje praviddelně od neččistot a  prach hu.  ot a  Udržujte čistý odtook od nečisto prachu u. Při zanášenní nečistotam mi může  způsob bit elektrickýý šok způsobený  vlhko ostí. 

Nepoužívejjte rozdvojko ové zásuvky nebo  oškozujte nap pájecí kabell a zásuvku ((odtok).  Nepo prodlužova ací kabely. Neepřetěžujte m mnoha kabeely a  • Po olohování neehty  zásuvkami.  • Re ekonstruovatt nebo měnit dle  vlastního uvážžení  N Nepoužívejtee rozdvojkové zásuvky neebo  očit či ohýba t napájecí ka abel  • To p prodlužovacíí kabely, kterré mohou  • Na atahovat nappájecí kabel  zzpůsobit neb bezpečí požáru přehřátím m.   • Po okládat na naapájecí kabe el těžké  přředměty  • Ohýbat napájeecí kabel jako smyčky  Užíváání opotřebeného kabeluu nebo zásuvvky může  způso obit nebezpe ečí požáru, e lektrického ššoku a  zkratu.   Nedotýkejtee se zásuvkyy mokrýma rrukama.  ájecí kabel m musí být zcelaa připojen.  Napá M Může způsob bit nebezpeččí elektrickéhho  ššoku a poran nění.  Nepoužívejjte nekvalitní vodu nebo vodu s nízkýým  obsahem m minerálů.  V Voda bez anttibakteriálnícch vlastnostíí  n nebo obsahu u nebezpečnýých látek  zzpůsobuje neebezpečí one emocnění.  Doporučujee se používatt kvalitní vodu.  

Nepou užívejte opottřebované zá ásuvky  nebo u uvolněné zássuvky.  ud přístroj spadne do voddy, odpojte h ho, prosím,  Poku z elekktrické sítě a a přestaňte ppoužívat.  Prosím m, kontaktujtte svého prod dejce nebo  zajistěte autorizovaaný servis. 

 

 


Seekce Varrování 

Nepijte vod du s hodnoto ou pH vyšší n než 10.  M Mohlo by to způsobit zdrravotní potížže.  V Voda s hodno otou pH do 9 9,5 včetně jee  d doporučená.  Úroveň alkaline 3 je takké  doporučenaa.  Vyvarujte sse použití hlin níkových nádob, jejichž  anti‐alkaliccká pH stabillita je nízká. Vyvarujte see  použití měd děných nádo ob, jejichž an nti‐kyselá pH H  stabilita je n nízká.  P Používání takkových nádob může vést  k  jejich změnám barvy neb bo k jejich  p poškození.  Nepoužívejjte nekvalifikkovanou vod du.  • • •

Silná zássaditá voda (pH 10) a kysselá  voda.  Voda z d drenážního p potrubí.  Voda z o odpadu získaného čištěníím  pomocí eelektrolýzy. 

Každý den před prvvním použitíím nechte,  prosím m, vodu nejdřříve 15 vte5in volně  téci a a až poté začněěte s užíváníím.  Co dvva dny nechtte, prosím, tééci vodu po d dobu 3  minut. A až po té začněte s užžíváním.  Aby vvoda zůstala a čistá a ioniz izovaná, uchovávejte  ji, pro osím, v čisté a uzavřené  nádobě. Spo otřebujte  vodu u do 1 dne. V V případě uchhovávání v le ednici  do 2 dnů.   

Poku ud budete pry yč více než 22 dny, vypněte  ionizá átor a uzavřřete přívod vvody.  Kvůli tlaku v potrubbí může dojít k úniku  vody a prasknutí voodovodního potrubí. 

Může způso obit nevolnosst či zvracení.  N Nepoužívejtee k čištění přístroje vlhkéé  h houbičky.  Níže uveden né osoby by se měly před použitím  slabě kyseléé vody porad dit s lékařem m.   • •

S nízkou odolností ků ůže   S přecitlivělou kůží 

Poku ud pijete ioniizovanou voddu poprvé,  dopo oručujeme de enně 1 – 2 šáálky alkaline e 1. Až  poté,, co si Vaše ttělo zvykne nna ionizovan nou vodu a  může e ji bezproblé émově přijím mat, přibližně po 2  týdne ech, přejděte e, prosím, naa další stupn ně  ionizo ované vody alkaline 2, aalkaline 3.  ní vysoce zásaadité vody m může  Užíván vyvolat pocity nevoolnosti a/neb bo  zvracení. 

Nepoužívejjte vodu s tep plotou nad 4 40°C k užití ddo  přístroje.  M Může to véstt k poškození filtru a  p přístroje.   

ou vodou můůže dojít ke zznečištění  V mísstech s tvrdo elekttrod. Pravide elně se ujišťuujte, že elekttrody jsou  čisté,, aby byla za achována maaximální výk konnost.  (pro vvíce informa ací kontaktujjte svého pro odejce)  Kontakktujte našehoo servisního technika  ohledn ně poplatků sspojených s údržbou. 

 


Instala ační prrůvodce e a diaggramy   Před použittím prosím zkkontrolujte p příslušenství,, viz obrázky uvedené nížže. Pokud ch ybí jakékolivv  příslušenstvví, kontaktujtte prosím svého prodejcee. 

Instalace měniičem  Instalačční metod da 1  Pokud Váš vvodovodní ko outek je ve sstylu evropskkém či americkém, sledujjte následujíící pokyny. 

A. Pokkud máte typ p kohoutku s vnitřním závvitem (viz. obrázek 1.), je e postup insttalace:  a. Odšroubujte provzd dušňovač po užitím kleští.  b. Vyjmětee z měniče závit a dovnittř vložte gum mové těsněníí.  c. Našroubujte měnič na kohoutekk a dotáhnětte.  d. Nainstaalujte rameno o měniče a uutáhněte. 

Obrázek 1 

 


p kohoutku s vnějším závvitem (viz obrrázek 2 vpravvo), je postuup instalace:  B. Pokkud máte typ Vyjmětee odvzdušňo ovač z kohou tku a přemísstěte s měniččem. Pokud ddojde k únikku, prosím,  dotahujjte závit do zzastavení úniiku vody. Pře ed dotažením m měniče se  ujistěte, že jjste do něj  vložili gumové těsně ění.  

Obrázek 2 

Instalačční metod da 2 

Le egenda

Následujte níže uvedené pokyny (legenda vpravvo):    Kohooutek    Objíímka    mku na hlavu u kohoutku. A. Vložte objím u.   B. Vyberte vnitřní kroužek a vložte jej ddo kohoutku C. Dotáhněte pomocí objím mky. 

Vnitř třní kroužek    Odppad s vnitřním m závitem    Měnnič 

D. Dotáhněte měnič. 

*Instalace n nemůže být p prováděna na zvláštní typpy kohoutků ů nebo na ty s atypickou vvelikostí odp padu. 

 


Operačn ní postup p  1. Dokkončete instaalaci kohoutku a měniče..  2. Oto očte ventil měniče nahoru.  3. Přesvědčte se, žže přístroj je bezpečně u pevněn v rám mu.  4. Ujisstěte se, že jee přístroj v zásuvce.  5. Vod du nechte od dtéci 2 – 4 minuty tak, abby v přístroji nebyly vzduchové bublinny.   6.  Ujistěte se, že vvoda teče jakk z odtoku p ro zásaditou, tak pro kyselou vodu.   7. Pom mocí indikáto oru pH změřtte hodnotu ppH vody (viz.. strana 13).

 


Spojen ní mezi  přístro ojem a  potrub bím  1. V přříslušenství n najděte vnitřřní hadici.   2. Uprravte (zkraťtee) danou had dici na požaddovanou délku.   3. Uprravte odpadn ní (zkraťte) h hadici na požžadovanou délku (poznám mka: nejjednnodušší způso ob zkrácení  je p přehnutí na p půl a následn né přeříznutíí).  4. Spo ojte hadice, p použijte návo od na obrázkku na levé strraně návodu.  5. Spo ojte druhou sstranu vnitřn ní hadice s m ěničem.  6. Spo ojte druhou sstranu výtoko ové (kyselé)  hadice na přřísavku, která je v přísluššenství.   

 

10 


Popis z  zadní č  části přřístroje e 

 

 

11 


Jak up pevnit p  přístrojj na zeď ď  Pokyny k in nstalaci:  1. Najděte hliníkovvý rám, hmo oždinky a šro uby  2. Rozzvrhněte umíístění přístro oje dle rámu  (otvory)  3. Vyvvrtejte díry do zdi  4. Um místěte hmoždinky  5. Pom mocí šroubů dotáhněte rám   6. Na hliníkový rám m umístěte p přístroj  7. Insttalace je dokkončena 

 

12 


Pokyn ny k mě ěření pH H  Proces m měření p pH viz nížže:  1. V přříslušenství n najděte kapá átko, které p atří indikáto oru barviva pH.  2. Testovanou vod du ponechte volně téci 1 0 vteřin (pro o přesnější úd daj měření).  3. Odkkápněte z kapátka kapku u vody do tesstovací tuby. Uzavřete ná ádobku a  pro omíchejte.  4. Výssledky zkoum mejte v dobře e osvětlenýchh prostorách h. Hodnota p pH je určena  vizuálním po orovnáním  barvy vzorku s b barvou na ba arevné škále,, určené k měření pH. Ho odnota pH (bbarva) se může měnit a  pouze orientaační.  je p

V Varováníí K Kapalinu nesstříkejte do o očí, nekonzuumujte ani ne epolykejte.  • Pokkud polknetee, vypijte vod du ke snížení  koncentrace e. Pokud dojde k očnímuu kontaktu, vypláchněte  oči proudem vo ody. Vyhledejjte lékařské oošetření.   • Láhev musí být pevně uzavřřena. Umístěěte ji mimo dosah dětí.   • Indiikátor barvivva pH má živo otnost 1 rok..   • V přřípadě nutno osti kontaktu ujte svého prrodejce. 

 

13 


Instrukce k v výměně ě filtru

1. Stissknutím tlačíttka otevřete e dvířka na booční straně p přístroje.  2. Oteevřete dvířkaa a vyndejte ttělo filtru.  3. Odššroubujte vrcchní díl zásobníku.  4. Vyjm měte filtr.  5. Oto očte vrchní kryt proti smě ěru hodinovýých ručiček kk vyjmutí filtrru.  6. Vložžte nový filtrr a dotáhněte ve směru hhodinových rručiček.  7. Vložžte filtr do lááhve a zašrou ubujte vrchnní kryt zásobn níku.  8. Zasuňte zásobník filtru na původní místoo.  9. Vyn nulujte počítaadlo.  10. Po d dobu 1 – 2 m minut ponech hte téci voduu, poté je příístroj připravven opět k pooužití.  

 

14 


Instrukce k p použití  zásobn níku prro vápn ník  1. Odššroubujte kryyt zásobníku. 

2. Střeední otvor filtru (označen ný šipkou) je  otvorem urččeným pro n náplň s  váp pníkem. 

3. Najděte náplň ss vápníkem vv příslušenstvví. 

o zásobníku (vápník můžžete zakoupitt v drogerii n nebo v jinýchh  4. Vložžte vápník do obcchodech). 

5. Vložžte náplň do o filtru. 

6. Zašroubujte vrcchní kryt záso obníku. 

7. Vložžte filtr zpět do zásobníkku. 

8. Hottovo.

Tipy: 1. Účeelem vložení vápníku do měkké vody  je dosáhnuttí doporučené hodnoty ppH (v oblastech s tvrdou  vod dou není dop poručeno vkládat do filtruu vápník).  2. Před vložením vvápníku dbejte na čistotuu filtru, abystte předešli vzzniku vodníhho kamene.  

 

15 


Funkce „sam močištěn ní“  Operačn ní postup p  1. Oto očte ventil měniče čištěníí vody. 

2. Před spuštěním m stiskněte tla ačítko k výběěru požadovaaného druhu u vody.

očte kohoutkkem.  3. Oto 4. Po d dvou pípnutíích přístroje je voda přippravena k pitíí. Pokud stiskknete následdující tlačítka a: strong  alkaaline, strong acidic,  alkaline 3, alkalinne 2 nebo alkaline 1, tak zásaditá vodda bude téci z trubek  z neerezové oceli a kyselá voda z hadice. Pokkud stisknetee tlačítko „pu urified“ tak ččistá voda po oteče jak z occelových trubbek, tak z hadice.  Pokkud stisknetee tlačítko „accidic“ tak kysselá voda potteče jak z oce elových trubbek, tak z had dice.  

   

16 


Čištění elektrrolytick kého já ádra  Operačn ní postup p  Instrukce:  K prodloužeení životnostti přístroje na a ionizovanoou vodu a k to omu, aby sprrávně plnil svvou funkci, vv určitém  stavu (dle kkvality vody) kontrolka „SSelf cleaning““ bude svítit červeně k up pozornění, ž e je na čase provést  močištění“.  proces „sam Prosím, dod držujte tyto p pokyny:  1. Oto očte kohoutkkem.  2. Stisskněte tlačítkko „Self clean ning“.  3. Běh hem procesu u samočištění bude blikatt kontrolka aa doprovázet jej bude meelodie.  4. Pro oces samočišttění trvá přib bližně 1 minuutu (před dokončením au utomatickéhho čištění, ne ezavírejte  oj vody).  zdro 5. Běh hem procesu u samočištění nepijte voddu ani z hadicce, ani z ocellových trubeek.  6. Po d dokončení procesu samo očištění konttrolka zhasne e a poté je přřístroj opět ppřipraven k d dalšímu  užívvání.   

 

17 


Přístro oj VIOL LET 

 

18 


Přístro oj EDEN N 

 

19 


Nastav vení LC CD displeje, na astaven ní pH a  nastavvení fun nkce  zámek k  Základn ní nasta avení LC CD displleje     

       

Úprava času u  Tlačítko zám mku  Úprava úro ovně pH   Reset filtru  Úprava hlassitosti  Hlasový pom mocník  EXIT (opušttění nastavení)   

Nastavení LCD ddispleje | Základní hodnota  Úpra ava číselné hhodnoty  Fixníí (zamčená)  hladina vodyy  Úpra ava pH vody,, kterou chce ete pít  Rese etování počíttadla filtru  Úpra ava hlasitostti upozornění (PL‐220 nem má  tuto funkci)  Výbě ěr (čínština,  angličtina, m muzika). Jen u u  mod delu PL‐735 Opuštění menu nnastavení 

00:000 Odem mčeno (Unlo ock)  Záklaadní (Defaultt)  Záležží na kvalitě vvody  Angliičtina (Englissh)  Angliičtina (Englissh)   

Jak nasstavit ho odnotu p  pH přísttroje ion nizátoru u  Funkce nasttavení pH mů ůže být použžita pouze v ppřípadě, že je přívod vod dy otevřen.  Pokyny:  1. Oteevřete kohou utek.  2. Pom mocí tlačítek  +/‐ nastavte e hodnotu pH H.  3. Zastavte vodu aa poté vraťte e základní ho dnotu  pH 

Operačn ní průvod dce  Pokud chcete pít vodu, stiskněte, prrosím, libovoolné tlačítko alkaline na p panelu. V moomentě Vám obrazovka  ukáže Vámi vybranou hodnotu stupně vody (alkkaline), která právě teče zz kohoutku. 

 

20 


up při rychlém  zafixov vání vybraného  stupně vody.  Operačční postu Tato funkcee může být použita pouze e v případě, žže je přívod vvody otevřen n. 

Instrukcce k uzam mknutí   1. Pom mocí tlačítek +/‐ nastavte e Vámi požaddovanou hod dnotu pH.  2. Stissknutím tlačíttka „LOCK“p po dobu 5 vteeřin se Vámi požadovaná á hodnota v nnastavení uzamkne  (zaffixuje). Slovo o „LOCK“ se o objeví v pravvé horní části displeje a p pípnutí Vás u porozní na n nastavení  funkce uzamknu utí. 

Jak odem mknout Váš ionizátor  1. Odeemkněte alkaalický stupeň ň vody stisknnutím tlačítkaa zámku po d dobu 5 vteřinn. Slovo „LOCK“, které  se o objevilo na d displej, když b byla funkce aaktivována, zzmizí a pípnu utí upozorní  uživatele, že e přístroj byl  odeemknut. 

 

21 


Instrukce k o ovládaccímu pa anelu   Instruk kce a fun nkce LCD disple eje  Operacee  Bod  Bez otevřen ní kohoutku  1. Stisskněte tlačítkko buď +  neb bo ‐ k posunu u nahoru  či dolů, a po výb běru  požžadované hodnoty  pottvrďte volbu  stisknutím tlačíttka  k po otvrzení.  2. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k výběru požaadovaného  nasstavení a potvrďte  stisknutím tlačíttka pro  pottvrzení.  3. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k výběru (bod d, který  chcete nastavit)) a  utím  pottvrďte stisknu tlaččítka pro potvvrzení.  4. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k volbě EXIT kk  dokkončení nastavení.   

 

22 


Instruk kce funk kcí  LCD disp plej 

   

23 


Instrukce kontrolníího pan nelu  Operačční instrrukce k n nastave ení a uza amčení v  vlastnosstí a hod dnot  pH  Operacee  Bod  Bez otevřen ní kohoutku  1. Stisskněte tlačítkko buď +  neb bo ‐ k posunu u nahoru  či dolů, a po výb běru  požžadované hodnoty  pottvrďte volbu stisknutím  tlaččítka k potvrzzení.  2. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k výběru požaadovaného  nasstavení a potvrďte  stisknutím tlačíttka pro  pottvrzení.  3. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k výběru (bod d, který  chcete nastavit)) a  pottvrďte stisknu utím  tlaččítka pro potvvrzení.  4. Stisskněte tlačítkko + nebo  – k volbě EXIT kk  dokkončení nastavení.   

 

24 


Funkce e obrazo ovky disspleje LC CD   LCD disp plej 

 

 

25 


LCD diisplej  Obrazovvka při zaapnutí 

Během ffunkce samočiště ění   Proces čištěění elektrod 

Návrat do p pohotovostníího režimu p po dokončeníí čištění. 

Zobrazeení životn nosti filtrru  Pro správno ou výměnu fiiltru následujte instrukcee ze str. 14 

 

26 


LCD diisplej  Sekce k  kvality v  vody a zpráv na a displejj 

Hodnota pH H a zbývající hodnoty filtrru se zobrazuuje pouze naa displej. 

 

27 


H a zbývající hodnoty filtrru se zobrazuuje pouze naa displej.  Hodnota pH  

 

28 


Poradcce při p  potížích h  Zpráva u upozornění 

Příčiny a následky 

W Water tempeerature too  h high: 

teplotaa vody z přívodu vody je příliš vysokáá. Zavřete příívod vody a  ujistětee se, že vodaa má teplotu nižší než 40°°C. 

R Run time too o long: 

pokud přístroj běžíí déle než 15 minut, autoomaticky dojd de  k vypn utí z důvodu u ochrany ele ektrod. Pokudd potřebujette přístroj  znovu  použít, stiskn něte tlačítko o zapnout. 

D Decrease water flow: 

proud vvody dosáhn ne maximálního hodnotyy. Zastavte přřívod vody.

EElectrolytic B Bath  A Abnormality:: 

zkontroolujte pojistkky zadní částti přístroje. 

 

29 


Operace běhe em výp padu ellektrick kého prroudu n  nebo p přítoku  vody  Během vvýpadku u elektricckého pro oudu:  1. Běh hem operacee: zastavte ko ohoutek.  2. Běh hem výpadku u: zapněte přřívod vody a  použijte čisttou vodu z odpadní trubiice. Voda z o odpadní  trub bice je voda filtrovaná.  3. Po vvýpadku: nássledujte, pro osím, standarrdní postup. 4. Nasstavení, VČETTNĚ času a zobrazení živootnosti filtru u se během vvýpadku uložží. 

Během vvýpadku u přívodu u vody:  1. Běh hem výpadku u přívodu vod dy: MUSÍTE uuzavřít koho outek a nasta avit spínače ddo původních pozic.  2. Po vvýpadku: zko ontrolujte, zd da jsou spínaače v původn ních pozicích. Poté otevřeete kohoutek a  pon nechte volněě téci vodu po o dobu 1 – 22 minut. Toto o odstraní vzduch a nečisstoty, které sse mohly  běh hem výpadku u na filtrech usadit.   

 

30 


Výhrad dní distrributor p pro ČR www.zivavoda.cz  Areopag s.rr.o.  Sídlo společčnosti: Radliccká 112/22, P Praha 5, 1500 00  IČ: 284785441, DIČ: CZ28 8478541  Obchodní společnost veedená u rejsttříkového so udu v Praze,  oddíl C,  vlo ožka 144550  0   

Hodně zd draví Vám přeje tým m www.zivvavoda.czz     

 

31 

Manuál pro ionizátor vody Eden a Violet  
Manuál pro ionizátor vody Eden a Violet  

Český manuál pro ionizátor vody Eden a Violet

Advertisement