Page 1

21RGII GlOBOS ASOCIACIJA

-


Zirgt! Globos Asociacija tai pelno nesiekianti organizacija, kuri veikia zirglJ geroves naudai ir lftoO~-~o z~?!lil! supratimq apie zirglJ ai ir prieziurq, teikia ~ pa ga 1bq austiems ; r'!S;W.'&A.'

•

-

~unams. ~,


Tflrinys

Ivadas .......................................... 5 Miisq veikla ................................. 6 Svarbiausi ZGA ivykiai 2012 m ... 9 ZGA me tine finansq ataskaita ... 14 Padeka ....................................... 16


Jvadas 2012- ieji metai Zirgq Globos Asociacijai (toliau- ZGA) buvo sudetingi ir neramiis, daugiausia del finansiniq ir zmogiskqjq resursq triikumo. Keitesi ZGA valdzios organai, tuo paciu pati organizacija pakeite ir savo veiklos krypti- is tiesiogines pagalbos zirgams, ZGA pradejo aktyviai tarpininkauti teikiant pagalbq zirgams, operatyviai reaguodami i gaunam us skundus, dirbti edukacine linkme - bendravo su ziniasklaida, aktyviai ragino zmones neuzmerkti akiq pries zirgq neprieziiiros atvejus. ZGA siais metais dirbo su dokumentais, orientuodamiesi i ilgalaikiu tikslus, pagrindinis jq - siekti prieglaudos atidarymo


Miisq veikla


v

• •

ZGA VIZIJa: - Atsakingas augintojq, veisejq, treneriq, raiteliq ir savininkq poziiiris 1 z1rgo gerov~; - Kompetetingi ir patyr~ veterinarijos, kalvystes, dietologijos, diagnostikos specialistai; - Sqmoninga ir gyviinq geroves klausimais informuota visuomene, kurioje bet koks ziauraus elgesio su gyviinu atvejis laikomas n usikaltim u; - Efektyviai taikomi Gyviinq geroves istatymai. •

v.

v

• •

ZGA miSIJa: - zirgq ir arkliq augintojq, veisejq, savininkq, sportininkq skatinimas dometis aktualia zirgq ir arkliq auginimo, prieziiiros, treniravimo informacija ir taikyti jq praktikoje; - Sqmoningo, atsakingo ir atidaus pozifi.rio i zirgq ir arkliq gerov~ formavimas; - visuomenes informavimas ziniasklaidos ir kitomis priemonemis.


v

Svarbiausi ZGA fvykiai 2012 m.


Nors sie metai buvo sunkiis ir kupini isbandym q, asociaci ja toliau laikysis savo pozicijq ir sieks senq bei naujq savo tikslq. Siais metais daug demesio buvo skirta Dkiniq gyviinq geroves reikalavimq perziiirai, analizavimui, korekcijoms remiantis ilgalaike uzsienio praktika, kitq saliq istatymais ir tarptautiniu bendradarbiavimu. Jau 2013 metais planuojame kurti ir tobulinti arkliq geroves ir laikymq reglamentuojancias taisykles. Taip pat, ZGA sulauke dar didesnio demesio is Didziosios Britanijos gyviinq teisiq apsaugos tarnybos RSPCA, kuri periodiniame laikrastyje "RSPCA International News" vienq pagrindiniq temq skyre biitent pakalbinti ZGA ir aprasyti jos veiklq ir tikslus. ZGA tai buvo didelis nuopelnas, kadangi laikrastis yra gausiai skaitomas zirgq augintojq ir myletojq visoje Europoje, tad tokie pozityviis atgarsiai ir susidomejimas ir palaikymas dar kartq skelbia tarptautini ZGA pripazinimq.


ZGA 2012 metais toliau t~se didelio susidomejimo ir pilietinio palaikymo sulaukusiq akcijq "Neuzmerk akiq pries negeroves", kurios metu zmones buvo skatinami nelikti abejingais pastebejus zirgq neprieziiiros atveji ir raginami kuo greiciau susisiekti su ZGA, kuri surinktq informacijq publikuoja savo Face book' o puslapyje, organizuoja viesumq ir pagalbq nuskriaustiems zirgams. Toliau sekant minetosios akcijos afisuotais ivykiais, ZGA padedama geranoriskq zmoniq ir ziniasklaidos paskelbe kelis itin skaudzius neprieziiiros atvejus- tai, "Garazo zirgq" istorija, kur zirgai rasti laikomi absoliuciai zirgams nepritaikytuose metaliniuose konteineriuose, siauliq ra jono zirgq perpardavinetojo nepriziiiretq ir isbadejusiq zirgq istorija, Kauno rajono supanciotq grandinemis, suzeistq kojq ir vabzdziq isgrauztq kumeliq istorija, Vilniaus rajono meslu apskretusio, akivaizdziai nepriziiireto arklio isotrija, diskusijq sulaukusi Sartq lenktyniq istorija, ir bene daugiausia demesio sulaukusi sumusto trakenq veisles zirgo Granito istorija, kuri buvo nufilmuota ir parodyta televizijoje.


_ _ _..._ ........~~~~==-"

Taip pat, "Valstieciq laikrastyje" buvo isspausdintas didelis straipsnis pokalbio su ZGA, kurio metu buvo nagrinejami zirgq nepriezifi.ros ypatumai ir skatinami zmones atidziau atsizvelgti i laikomq zirgq bukl~ - ivertinti, ar turimos zinios yra ne pasenusios ir prireikus jas keisti. ZGA dziugina ziniasklaidos geranoriskumas, bendradarbiavimas ir demesys mfi.sq asociacijos issakytoms pastaboms.


Internetinis aktyvumas ZGA aktyviai ruose savo Face book' 0 puslapio bei internetines svetaines naujienas, operatyviai dalinosi ziniomis su savo idejos pasekejais. Organizavo nemazai zaidimq ir internetinio aukcionu, kuriq metu dalyviai galejo laimeti prizq zirgq tematika ir taip skatindama zmones nepamirsti idejq, kurios visiems svarbios, energingai dalyvauti asociacijos veikloje.

Bendradarbiavimas su VMVT ZGA itin aktyviai bendradarbiavo su LR Maisto ir veterinarijos tarnyba sprendziant zirgq neprieziiiros atvejus, VMVT neliko abejingi ZGA pastaboms, uzmegztas kontaktas tikslingai kovojant uz zirgq gerov~. VMVT atsizvelg~ i ZGA pranesimus, periodiskai tikrino minetus atvejus, skyre pazeidejams baudas.


a 10.312 Lt 1436 Lt 3 1 8.665 Lt


~

Zirgv prieziurat ~dymui,. medikamentams, pasarams, papz 1 ams, tyrzmams

2551 Lt

Reklaminei medziagai: skrajutems

450 Lt

v

ZGA e-parduotuves inventoriui

105 Lt

Administracinems islaidoms

109 Lt


ZGA siuncia didel~ padek(! visiems zmonems, kurie noriai prisijungia prie organizacijos savo moraline ar finansine pagalba kartu su mumis siekdami bendrl! tiksll!- nelikti abejingais, pastebeti ir padeti nuskriaustam gyviinui, kovoti su neteisybe, skleisti zinias ir keisti isisenejusi ir neteisingq zirgl! laikymo model!, skatinti kuo daugiau zmones pamqstyti kaip jie galetl! pagerinti zirgl! laikymo ir prieziiiros biikl~ Lietuvoje. Taip pat, acift Jums uz nuosirdl! riipesti, palaikymq, domejimqsi, uz ikvepimq, neleidzianti mums sustoti toliau judant i prieki. Be Jiisl! supratimo biitl! labai sunku kovoti vieniems, o kartu visi mes jau galime labai daug!

Sustiprejusi ZGA tikisi ateinanciais metais nuveikti dar daugiau zirgl! geroves labui, ivykdyti uzsibreztus tikslus, pasizada atsizvelgti i Jiisl! pasiiilymus, komentarus, pletoti turimas ir biisimas akcijas bei siekti prieglaudos atidarymo.


Zirgq globos asociacija imones kodas 300890925 S~sk.:LT1373000 1 0 1 02 182823

El. pastas: rutazga@gmail.com Tel. : 8 687 44 936


Horse Protection Society  

Anual report 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you