Page 1

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad 021 500 542 021 300 101 office@zipsoft.rs www.zipsoft.rs 20.01.2014.

OBAVEŠTENJE fakturisanje usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem TM

e-Karton aplikacija, od verzije 4.5.1.1, omogućava korisnicima fakturisanje usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem. Navedena opcija implementirana je na zahtev korisnika sistema, a pre svega namenjena unosu usluga medikacije, te utrošenih lekova uz pruženu uslugu medikacije. Za aktivaciju nove opcije fakturisanja usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem, pri unosu usluge u okviru nove posete, u delu „dodatne informacije za uslugu“, potrebno je aktivirati opcije „Ponavljanje usluge više dana“, te u delu „ponovi sledećih“ uneti broj dana za koji je potrebno ponoviti uslugu i utrošena medicinska sredstva uz navedenu uslugu, kao u primeru na slici.

Usluge (i medicinska sredstva) će biti ponovljeni još navedeni broj dana, sa podacima za fakturisanje unetim uz uslugu koja je ponovljena, izuzev datuma. Na mesta datuma (datum_od, datum_do, datum pružanja usluge) u fakturama sa produženim trajanjem, biće upisani datumi za navedeni period ponavljanja, počev od TM datuma unosa usluge sa produženim trajanjem. U e-Karton aplikaciji (istoriji poseta, istoriji usluga, istoriji med. sredstava) neće biti upisane dodatne (ponovljene) posete. PRIMER: Ukoliko je usluga fakturisana 15. dana meseca decembra, te odabrano ponavljanje usluge narednih 5 dana, u fakturi će se naći usluga sa istim podacima za fakturisanje, fakturisana i 16., 17., 18.,19. i 20. decembra. NAPOMENA: Korišćenjem opcije ponavljanje usluge više dana, usluge se ponavljaju sa SVIM podacima za fakturisanje, upisanim uz uslugu koja se ponavlja (uključujući i vid, odnosno osnov oslobađanja od participacije). U skladu sa tim, pacijentima koji plaćaju participaju, uslugu bi trebalo ponoviti tek pri drugoj poseti pacijenta, kako bi ponovljene usluge bile fakturisane sa osnovom oslobađanja od participacije 999 (participacija naplaćena pri prvoj aplikaciji leka). Po zahtevima RFZO, fakturisanje usluga bi uvek trebalo vršiti dan za dan. Upozoravamo vas da korišćenje opcije fakturisanja usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem nije u skladu sa zahtevima RFZO, te da ih koristite na sopstvenu odgovornost. ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Korisničkoj grupi postaje dostupna nova opcija fakturisanja usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem, po izmeni podešavanja za korisničku grupu ( eKAdministrator / Grupe korisnika / <izbor grupe> [Izmeni] / Osnovna podešavanja / Omogući fakturisanje usluga za više dana unapred )

TM

Fakturisanja usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem dostupno je u e-Karton aplikaciji od verzije 4.5.1.1 (verzija baze 28), za korisničke grupe kojima je to dozvoljeno podešavanjem u eKAdministrator aplikaciji.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.

Obaveštenje - fakturisanje usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem 20.01.2014.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you