Page 1

Izvod iz projekta telemedicine Telemedicina predstavlja upotrebu elektronskih informacija i informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) u obezbeđivanju i pružanju pomoći u zdravstvenoj zaštiti kada su učesnici fizički razdvojeni, bez obzira na geografsku lokaciju na kojoj se oni nalaze. Konsultacije medicinskih stručnjaka neophodne su radi donošenja ispravne i pravovremene dijagnostike, a posledično i primenjene terapije nad pacijentom.

Definisanje standarda Glavni ciljevi definisanja standarda telemedicine su:      

Promovisanje razvoja telemedicinske mreže Povećanje dostupnosti medicinskih usluga Povećavanje kvaliteta medicinskih usluga Definisanje načina upotrebe IKT u telemedicini na način koji zadovoljava potrebe regionalne saradnje Definisanje okvira za interoperabilnost i skalabilnost telemedicinskih usluga u zemlji i regionu Definisanje mehanizama za zaštitu privatnosti i poverljivosti zdravstvenih podataka

Okvir u definisanju smernica i standarda Interoperabilnost: Mogućnost komunikacije i razmene podataka između više različitih sistema bez potrebe za dodatnim operacijama (definisanje formata i protokola komunikacije). Kompatibilnost: Mogućnost povezivanja opreme i sistema različitih proizvođača i različitih verzija istih sistema. Skalabilnost: Mogućnost sistema za proširenje sa dodatnim funkcijama i mogućnostima putem modularnih dodatnih opcija. Prenosivost: Mogućnost da podaci koje generiše sistem mogu da se koriste na različitim platformama sa najmanje truda.

Obim standarda U okviru standarda telemedicine je potrebno definisati medicinsku opremu, praksu i tehnologije koje koriste zdravstvene ustanove koje učestvuju u projektu, uključujući telekomunikacione standarde za prenos podataka, softver i hardver.

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Koncept telemedicine Zdravstvene ustanove, učesnici telemedicinske mreže mogu biti klasifikovani na osnovu veličine, obima i tipa usluga koje pružaju na:   

Primarni telemedicinski centar: Zdravstvene ustane primarnog tipa (domovi zdravlja, porodični lekar) Sekundarni telemedicinski centar: Zdravstvene ustanove sekundarnog tipa (bolnice, specijalističke klinike) Tercijalni telemedicinski centar: Zdravstvene ustanove tercijalnog tipa (Instituti, itd.)

Primarni telemedicinski centar

Sekundarni telemedicinski centar

Tercijalni telemedicinski centar

Internet

Komunikacija između telemedicinskih centara se odvija putem Internet veze. U okviru standarda telemedicine je definisana hijerarhija komunikacije između telemedicinskih centara.

Tercijalni telemedicinski centri Sekundarni telemedicinski centri Primarni telemedicinski centri

Uloga telemedicinskih centara unutar telemedicinske mreže može biti:   

Telemedicinski konsultantski centar (TKC) Telemedicinski specijalistički centar (TSC) Telemedicinski konsultantski i specijalistički centar

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Telemedicinski konsultantski centar (TKC) Telemedicinski konsultantski centar je mesto na kome je prisutan pacijent. U konsultantskom centru je dostupna oprema za digitalizaciju i konvertovanje rezultata dijagnostičkih procedura i pristup elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta. Telemedicinski specijalistički centar Telemedicinski specijalistički centar je mesto na kome je prisutan lekar specijalista. Lekaru specijalisti su dostupni servisi: videokonferencije, teleradiologije, telekardiologije i elektronski zdravstveni karton pacijenta.

Telemedicinska platforma

Teleradiologija

Telekardiologija

Telemedicinska platforma Video striming i videokonferencije

Elektronski zdravstveni karton

Infrastruktura U okviru standarda telemedicine je potrebno definisati standarde za sve hardverske i softverske komponente sistema. U okviru standarda za hardverske komponente je potrebno uključiti specifikaciju servera, radnih stanica, kliničkih uređaja, komunikacione opreme i videokonferencijskog sistema. U okviru standarda za softversku komponentu je potrebno uključiti specifikaciju serverskog softvera, serverskog i klijentskog operativnog sistema i softversku platformu telemedicinskog softvera.

1. Hardver    

Telemedicinska platforma: specifikacija sistemskih zahteva servera i serverskih komponenti i dodatne opreme Klijentska platforma: specifikacija sistemskih zahteva radnih stanica i dodatne opreme Klinički uređaji: specifikacija interfejsa povezivanja sa telemedicinskim sistemom, uključujući perfomanse, kompresiju i bezbedonosne zahteve Videokonferencija: specifikacija standarda za videokonferenciju (rezolucija slike, frame rate, tip kamera, kvalitet audio signala, itd.)

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Komunikaciona oprema: specifikacija vrste komunikacione infrastrukture (LAN, WAN), definisanje minimalne brzine i protoka komunikacione mreže

2. Softver     

Serverski operativni sistemi Klijentski operativni sistemi Telemedicinski aplikativni softver Relacioni sistem upravljanja baza podataka (RMDBS) Interfejsi za integraciju postojećih informacionih sistema (EHR, PACS/RIS, itd.)

Standard za prenos podataka i minimalni skup podataka Standard za prenos podataka mora definisati tehnologiju i način prenosa podataka definisanih u minimalnom setu podataka. Standard telemedicine mora biti u skladu sa dosadašnjim projektima u zdravstvu i regulativama i propisima Evropske Unije. Minimalni skup podataka mora definisati :    

format svih identifikatora telemedicinskih centara jedinstveni identifikator pacijenata skup podataka od značaja za pacijenta upotrebu zvaničnih nomenklatura i šifarnika

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Implementacija telemedicinske platforme Telemedicinska platforma je skalirana u obliku piramide u cilju što veće efikasnosti i pouzdanosti kompletnog sistema, pri čemu se komunikacija ustanova na istom nivou odvija preko nadređene ustanove u hijerarhiji. Na vrhu piramide se nalazi provajder telemedicinske platforme koji obezbeđuje komunikaciju i razmenu između telemedicinskih centara. Osnovna uloga provajdera je omogućavanje transfera svih podataka i praćenje svih transakcija, sa posebnim osvrtom na bezbednost i praćenje toka medicinskih podataka. Na sledećem nivou su regionalni telemedicinski centri, kao logični konsultantsko specijalistički centri, kojima se obraćaju telemedicinski centri u regionu (domovi zdravlja)

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Provajder telemedicinske platforme Provajder telemedicinske platforme predstavlja aplikativni servis koji, uz odgovarajuću hardversku insfrastrukturu, obezbeđuje komunikaciju između više telemedicinskih centara i vodi računa o toku medicinskih informacija – ko šalje zahtev, kome je zahtev upućen, kome se odgovor na zahtev vraća, kao i o integritetu podataka. Razmena podataka između telemedicinskih centara se obavlja upotrebom sledećih standarda: -

SOA/XML (Service Oriented Architecture) DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

Hardverska infrastruktura provajdera telemedicinske platforme mora da obezbedi stabilan, pouzdan i neprekidan rad aplikativnih servisa telemedicine i to 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Komunikacioni link ka Internetu mora da bude pouzdan i kvalitetan, sa minimalnom propusnim kapacitetom od 10Mbps

Internet

Aplikativni server

Streaming media server

NAS server

RDBMS server

Minimalna specifikacija hardverske infrastrukture:     

Aplikativni server RDBMS server (server baza podataka) NAS server (storidž server – smeštaj medicinskih snimaka) Streaming media server (video sadržaj) Serverski internet link (minimalno 10Mbps)

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012


Telemedicinski centri

Regionalni telemedicinski centri su konsultantski i specijalistički centar i mogu funkcionisati kao izvor medicinskih slika (pacijent prisutan, traži se zahtev za konsultacijama od drugog telemedicinskog centra) i spdaju u grupu tercijalnih i sekundarnih medicinskih centara. Ujedno su i pružaoci specijalističkih konsultacija (odgovor na zahtev od strane drugog telemedicinskog centra) Telemedicinski centri iz primarnog nivoa se obraćaju regionalnim telemedicinskim centrima preko provajdera telemedicinske platforme. Telemedicinski centri moraju biti opremljeni sa :    

Aplikativnim softverom – klijentski interfejs ka provajderu telemedicinske platforme Medicinski informacioni sistem u okviru ustanove Izvor medicinskih slika u digitalnom obliku Konekciju ka Internetu

Internet

Klijentski interfejs ka provajderu telemedicinske platforme

Elektronski zdravstveni karton

PACS server

Streaming media server

Minimalna specifikacija hardverske infrastrukture:    

Aplikativni server sa lokalnim RDBMS serverom (server baza podataka) Lokalni NAS server (storidž server – smeštaj lokalnih medicinskih snimaka) Izvor medicinskih slika u digitalnom obliku (RTG, UZ, EKG, Video zapis sa uredjaja ...) Serverski internet link (minimalno 1 Mbps)

© ZipSoft doo Novi Sad, 2007-2012

Izvod iz projekta telemedicine  

Telemedicina