Page 1

ประจําป พ.ศ.2554


ประเพณีตักบาตรดอกไม จังหวัดสระบุรี เ ป น ค ว า ม เ ชื่ อ ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ที่ ช า ว ไ ท ย ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยถือเอา วันเขาพรรษาวันแรม 1 ค่ําเดือน 8 ของทุกป และจะพากันไปเก็บ ดอกไม ช นิ ด หนึ่ ง เรี ย กว า “ดอก เข า พรรษา” เพราะจะมี ใ นช ว ง เขาพรรษา พิธีจะเริ่มขึ้นตอนบาย ของวั น เข า พรรษา ณ วั ด พระ พุทธบาทราชวรมหาวิหาร ต.ขุน โขลน อ.พระพุทธ จ.สระบุรี


งานเทศกาลทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี เป น การสื บ สาน ประเพณีการทิ้งกระจาด การ ทําบุญ บริจาคทาน ของพี่นอง ชาวจี น ให ค งอยู ด ว ยความ ศรัทธาที่มีตอเจาพอหลักเมือง สุพรรณบุรีอันศักดิ์สิทธิ์จึงทํา ให ป ระชาชนจากทั่ ว สารทิ ศ เดินทางเขามาสักการบูชาขอ พร กํ า หนดจั ด งานหลั ง วั น สารทจี น 3 วั น คื อ ระหว า ง วันที่ 17-21 สิงหาคม ณ บริเวณสมาคมตงฮั้วฮวยกว ง ถ.พันคํา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี


มานานจนเรี ยกไดวาเป นงานประจํ าปข อง ชาวภูเก็ตไปแลว โดยยึดถือตามตามคติ เชื่อประเพณีจีน งานเทศกาลนี้จัดใหมีขึ้น ตั้งแตวัน 15 ค่ํา เดือน 7 ตามปฏิทิน จันทรคติจีน


เปนงานใหญประจําปของชาวจังหวัดลําพูน จะมีขบวนแหรถลําไยที่ประดับตกแตงอยาง สวยงาม และมีการประกวดธิดาลําไย อีกทั้งการออกร านคาผลิตผลทาง การเกษตร สถานที่จัดงาน

จังหวัดลําพูน


เปนเทศกาลที่ทางหอการคาจังหวัดตรังสรางสรรคขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม และ ประชาสัมพันธขนมเคกซึ่งเปนขนมเลื่องชื่อชนิดหนึ่งประจําจังหวัด โดยภายในงานจะมี การรวบรวมผูผลิตเคกมารวมออกรานจําหนาย การจัดงานอยูในชวงเดือนสิงหาคมของทุก ป ณ บริเวณถนนสถานี จ.ตรัง


เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรผลไมตางๆของดีเมืองนครฯ โดยเฉพาะมังคุดซึ่งมีการ ปลูกตามอําเภอตางๆ การบริโภคมังคุดมีวิธีการที่แตกตางจากจังหวัดอื่นๆ คือบริโภคใน ตอนที่มังคุดยังดิบอยูเรียกวา “มังคุดคัด” ซึ่งจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

Sliemaster  

Present trip in Thailand