Page 1

All about Site process อะไรอะไรกับพืน้ ที่โครงการ YP 31/08/2012


Site Selection& Site Analysis process กระบวนการเลือกและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ

•Site Selection •Site Analysis •Site Planning

-กระบวนการหาพื้นที่ -การวิเคราะห์พื้นที่โครงการ -การจัดการพืน้ ที่และวางอาคาร

YP 31/08/2012


Site Selection& Site Analysis process กระบวนการเลือกและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ

•ประเภทโครงการ อาคารขนาดใหญ่ โครงการ Transportation  สนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล

อาคารขนาดกลาง พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียน_รู้ทุกเรื่อง

อาคารขนาดเล็ก/ กระจายตัว รีสอร์ท สถานพักตากอากาศ

*ศูนย์การเรียนรู้ พิจารณาเรือ่ งที่นาเสนอในโครงการ YP 31/08/2012


Site Selection& Site Analysis process กระบวนการเลือกและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ

•ประเภทโครงการ 1 โครงการจากความสนใจที่เนื้อหา  ยังไม่มีsite ทีแ่ น่นอนชัดเจน หา Sitessssss

Macro  Micro scale  Site Selection 2 โครงการ Approach จาก ปัญหา/มีSite เฉพาะ ระดับจังหวัด หรืออาเภอ ที่เป็นโจทย์อยู่แล้ว Macro- Micro scale อธิบายภาพรวม

Site Selection SWOT ANALYSISSite Analysis 3 โครงการ ปรับปรุงบนพื้นที่เดิม Macro- Micro scale อธิบายภาพรวม

SWOT Analysis Deeply Site Existing Analysis +++ YP 31/08/2012


Site Planning Process

YP 31/08/2012


Identify and Collect Data Macro/Micro information Macro Information: ระดับภาค  ระดับจังหวัด  ระดับเขต ระดับย่าน Regional/ Metropolitan Area/ City การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน- ผังสี กรอง zone ให้ได้ก่อน ให้ได้ย่านที่เหมาะสมกับการตั้งโครงการ

YP 31/08/2012


ZONE SELECTION

Identify and Collect Data Zone Selection

CRITERIA เขต (ZONING) การเชื่อมโยง (LINKAGE) การเข้าถึง (ACCESS) การสัญจร (TRANSPORTATION) การจราจร (TRAFFIC) ขนาดโครงการ (SIZE) ราคา (LAND COST) สาธารณูปโภค (UITILITIES) กฎหมาย (LAW) รวม

ZONE A นน. คะแนน รวม

ZONE B คะแนน รวม

*แต่ละ items + คาอธิบายลาดับความเข้มข้นการให้คะแนน YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site ที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site ที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

General

มุมมองดี

ขนาดพื้นที่พอเหมาะ

การเข้าถึงสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน

YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site ทีต่ ั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

Specific -พื้นที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ / โครงการเกี่ยวข้องที่สนับสนุน ในระยะ xxx เมตร โรงเรียน –สถานศึกษา-etc. -พื้นที่มีมุมมองที่สวยงาม(มุมมองเฉพาะ, ทะเล ,ภูเขา) -พื้นที่มีแหล่งน้าเป็นของตัวเองในพื้นที่ -ต้องมีสาธารณูปโภคที่ดีและมีคุณภาพเข้าถึง -พื้นที่เข้าถึงเหตุฉุกเฉินได้สะดวก

YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site ทีต่ ั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

YP 31/08/2012


Site Selection

Specific

YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site การวิเคราะห์เชิงภูมิภาค Regional สภาพภูมิอากาศ/ สภาพดิน สภาพทรัพยากรน้า คุณภาพของน้า สภาพชุมชน Community โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งซื้อ-ขาย โบสถ์ สถานที่ทางศาสนา พื้นที่ทางสาธารณะ บริการทางการแพทย์ หน่วยงานทางราชการ โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว/ แหล่งซื้อ-ขาย โบสถ์ สถานที่ทางศาสนา พื้นที่ทางสาธารณะ บริการทางการแพทย์ หน่วยงานทางราชการ

ที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

สภาพทางพื้นที่ ขนาดของพื้นที่ –รูปร่างพืน้ ที่ การเข้าถึงพื้นที่ -โครงข่ายเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น สภาพพื้นที่จริง บรรยากาศ พืชพันธุ์ แนวโน้มความจาเป็นในการปรับปรุงพื้นที่ ภูมิลักษณ์ ความลาดชันพื้นที่ การระบายน้าในพื้นที่ โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ แนวโน้มในการออกแบบ ความเหมาะสมของโครงการที่จะเข้าไปใช้งานกับสภาพพื้นที่ มุมมอง ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว(ตามลักษณะของโครงการ) ผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง ประเด็นทางเศรษฐกิจ และสังคม ราคาที่ดิน แผนพัฒนาในแต่ละพื้นที่ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site

ที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ + Graphics

YP 31/08/2012


Site Selection • Set Criteria หา Ideal Site

ที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการวางโครงการ

การนามาใช้ในการ screen หาพื้นที่ จานวน – ระยะทาง – ขนาด –ต้องมี/ต้องไม่มี •ข้อควรระวัง แต่ละ Condition ที่เอามาใช้ในการเลือกพื้นที่มีค่าความสาคัญไม่เท่ากันพิจารณาสิ่งที่ จาเป็นและสาคัญกับกับโครงการตนเองและเป็นประเด็นหลักก่อนหรือให้ค่าน้าหนักมากกว่า

YP 31/08/2012


Site Characteristics

YP 31/08/2012


Site Characteristics

YP 31/08/2012


Site SWOT analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS

วิเคราะห์เพื่อ!?!

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS

รู้เงื่อนไข/ศักยภาพของพื้นที่ นาไปสู่การวางโปรแกรมของโครงการ หรือจัดการพื้นที่ได้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Natural Factors Topography ลักษณะธรณีวิทยา -Contours -Major Land Features -Slopes ความลาดชัน Hydrology น้า -Drainage Patterns -Location of H2O -Quality/Quantity Geology ดิน -Soils Type/Conditions -Bearing Capacities

***โครงการที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม/ โครงการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Climate ****Special Design Elements -Temperature -Water Features -Precipitation/Relative Humidity -Significant Trees/Groupings -Wind -Land Forms Vegetation **** ทุกโครงการ -Trees -Shrubs -Ground Cover Wildlife -Mammals -Birds -Reptiles ***โครงการที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม/ Endangered Species โครงการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ -Habitat YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Man made Factors Location/Human- Cultural -Context -Neighborhood/District -Local History/Demographics -Attitudes -Negative Activity Historic Resources **** ทุกโครงการ

Size/Land Use/Zoning -Buildable Area -Ownership -Boundaries -Easements -Covenants and Restrictions -Environmental Regulations -Sensitive area Constraints -Design Review Codes

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Man made Factors Utilities/Circulation -Location -Type -Condition -Streets/Rights of Way -Vehicular/Pedestrian/Other Sensory Qualities -Noise -Pollution -Light -Views into/out of Site

**** ทุกโครงการ YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social Context Analysis องค์ประกอบทางด้านสังคม 1. จานวนประชากร ความหนาแน่น เพศอาชีพ รายได้และ กลุ่มอายุ 2. เชื้อชาติศาสนาความเช่ือถือความนบถั ือ 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี 4. ประวัติศาสตร์ 5. วิถีชีวิต กิจกรรม ความต้องการ และความเป็นอยู่ของสังคม

 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานและกิจกรรมที่เกิดบนพื้นที่ และ Surrounding ทั้งแง่ความเข้มข้นและมิติทางวัฒนธรรมอื่นๆ

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทางกายภาพ ขนาดของพื้นที่ รูปร่างของพืน้ ที่ ระยะความกว้าง-ยาวของพืน้ ที่ Size and Shape

Square/ Linear/ Rectangular Triangle/ Round/ Irregular

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทางกายภาพ ลักษณะสภาพพื้นที่ ความลาดชัน Slope map (high/low points, contour lines) ระดับความสูง-ต่า ของพื้นที่ Site elevation

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Topography and Slopes 0-2% Most developable 2-8% Easily accommodates most categories of development 8-16% Some development restrictions; upper limits for roads and walks 16-24% Significant restrictions to most development 24%+ Generally restricted for development

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Hydrology Slope and Drainage pattern

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Hydrology * Quality ?Quantity?

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทางกายภาพ ลักษณะสภาพพื้นที่ พืชพรรณในพืน้ ที่ ระดับของชนิดพืช ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลือ้ ย

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis ตาแหน่ง-ขนาด-สีสัน-ผลกระทบ Vegetation map, major overhead canopy or vegetation zones

YP 31/08/2012


·

การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis

สภาพภูมิอากาศ ทิศทางแดด,ทิศทางลม Micro Climate map (Sun/Shadow, wind comfort) Shade-Shadow-Sunlight

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis สภาพภูมิอากาศ ทิศทางแดด,ทิศทางลม Micro Climate map (Sun/Shadow, wind comfort) แดด-ลม แต่ละฤดูกาลที่ไม่เหมือนกัน ปริมาณฝน * การวาง Zoning อาคาร/ การออกแบบรายละเอียดของอาคาร

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis สภาพภูมิอากาศ ทิศทางแดด,ทิศทางลม Shading Analysis *สังเกตในพื้นที่จริง

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Climate Analysis Insolation analysis and Windflows

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Existing Buildings and structures :อาคารสิ่งก่อสร้างในพืน้ ที่-ใกล้เคียง Surrounding

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Existing Buildings and structures :อาคารสิ่งก่อสร้างในพืน้ ที่-ใกล้เคียง Surrounding ขนาด ระยะห่าง ความสูง การใช้งานเดิม กฏหมาย

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Surrounding

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis Existing Buildings and structures :อาคารสิ่งก่อสร้างในพืน้ ที่-ใกล้เคียง Surrounding

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Physical Analysis สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทางกายภาพ : Existing Conditions สภาพพื้นที่เดิม Existing Buildings and structures :อาคารสิ่งก่อสร้างในพืน้ ที่-ใกล้เคียง Surrounding

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Visual Analysis มุมมอง จุดมุมองดี-แย่ มองเข้า-มองออก จุดบังสายตา Focal points, Major views in or out of site, Screens or barriers that limit views ++Light and noise levels ++ ภาพถ่าย

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Visual Analysis มุมมอง จุดมุมองดี-แย่ มองเข้า-มองออก จุดบังสายตา Focal points, Major views in or out of site, Screens or barriers that limit views ++Light and noise levels

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Visual Analysis Site section *site elevation + Existing buildings

**Visual analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social & Activities Analysis สภาพแวดล้อมของพืน้ ที่ ทางสังคม-คน-กิจกรรม การเข้าถึงพื้นที่ Approach, Accessibility

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social & Activities Analysis สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ทางสังคม-คน-กิจกรรม ประเภททางสัญจร Pedestrian, Vehicle circulation ลาดับของการสัญจร Major, Secondary, Minor

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social & Activities Analysis

USERS พืน้ ที่กิจกรรม ความหนาแน่นของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จุดรวมคน จุดตัดของประเภทของกิจกรรม Nodes or transition areas

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social & Activities Analysis

USERS พืน้ ที่กิจกรรม -ความหนาแน่นของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จุดรวมคน จุดตัดของประเภทของ กิจกรรม Nodes or transition areas -ความแตกต่างของการแบ่งพืน้ ที่กิจกรรม สาธารณะ-ส่วนตัว-รวมคน zone, public gathering, secluded area

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Social & Activities Analysis

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Site Data Base/Supporting Graphics Base Maps Context-City-District-Neighborhood Site – Various Layers Photographs Illustrative Maps Sketches and Illustrations Lists/Graphs/Charts/Matrices

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Site observe and sketch วิธีในการสารวจพืน้ ที่ *สังเกตการณ์ในพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล +สัมภาษณ์

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics Layout ผังบริเวณ ผังที่ใช้ในการอธิบายรายละเอียดในพื้นที่ในมุมมองด้านบน แสดงรายละเอียด เช่นอาคาร สภาพแวดล้อม ต้นไม้ สภาพพื้นที่ บ รรยากาศของพื้นที่ และรายละเอียดการออกแบบอื่นๆที่ตอ้ งการนาเสนอ มี legend อธิบาย -ผังบริเวณเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์พื้นทีอ่ ย่างละเอียด -ผังบริเวณเพื่อแสดงที่ตั้งโครงการ  Design

*** ทิศ มาตราส่วน รายละเอียดอธิบาย (Legend) YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics สิ่งที่ต้องแสดงในผังบริเวณ -ทิศ -ขอบเขตของพื้นที่ -มาตราส่วน -เส้นบอกระยะระหว่างหมุดพื้นที่ -เส้นตัดพื้นที(่ ผังบริเวณเพื่อการวิเคราะห์) -เส้นระดับ/เส้นชั้นความสูงมีเลขระดับกากับ ***ที่ดินข้างเคียง Surrounding ตาแหน่งบันทึกข้อมูลอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics สิ่งที่ต้องแสดงในผังบริเวณ -ทิศ -ขอบเขตของพื้นที่ -มาตราส่วน -เส้นบอกระยะระหว่างหมุดพื้นที่ -เส้นตัดพื้นที(่ ผังบริเวณเพื่อการ วิเคราะห์) -เส้นระดับ/เส้นชั้นความสูงมี เลขระดับกากับ ***ที่ดินข้างเคียง Surrounding ตาแหน่งบันทึกข้อมูลอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics Site section *site elevation + vegetation map

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Graphics

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Site Data

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลโครงการ -กรมแผนที่ทหาร แผ่นที่กระดาษ 1:50000 แผนที่ gis เป็น ไฟล์ แยกชั้นข้อมูลได้ -กรมโยธาธิการและผังเมืองของแต่ละพืน้ ที่ -สานักงานเขต สานักงานที่ดิน ข้อมูลทางกฏหมาย กรรมสิทธิ์ ราคาที่ดิน - อุทยาน หน่วยงานทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆ

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Case Study • Name and the location of the project; • Designer/developer; • Year designed/built; • Program; • Size of the project (# of dwelling units, acres of developed land, square footage of office/retail space, etc.) • Planning and design principles; • Plans, sections, views, details of the project; • Critical appraisal of the project; **ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์  วางผัง/ detail design/ user/ เทคนิคการจัดแสดง etc.

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package-Conceptual diagrams

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package-Preliminary design

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS Analysis Package-Master plan

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS ระดับของข้อมูลในการวิเคราะห์พื้นที่ What  How  Why เพื่อนาไปใช้ประกอบในการวางผังและออกแบบอาคาร

YP 31/08/2012


การวิเคราะห์พื้นที่ SITE ANALYSIS

YP 31/08/2012


Reference Site analysis Graphic

http://www.asla.org/2010studentawards/180.html http://1.bp.blogspot.com/_qPqTEy2ICg4/TUvL5kAdtaI/AAAAAAAAAEk/S12bYHnAlUg/s1600/Tok yo-World-Biggest-Megacity-6.jpg http://files.friendsforourriverfront.org/images/RDC_future_800.jpg http://thegenerator.net.au/capstone-subjects/urban-design-and-planning-urban-precinctstudio/urban-precinct-studio-city-of-knowledge/ http://lateraloffice.com/filter/Work/ http://www.cuurp.org/C_archive/C_thai/c4/c4_ba/Th_c4_2551.htm http://whatif-indadesign3-cl.blogspot.com/2011/04/site-analysis.html http://agropolitanstudio.blogspot.com/2011/03/agro-industrial-working-waterfront.html http://www.larch.umd.edu/classes/larc/l141/site%20analysis%20examples.htm http://www.stefanotronci.com/2012/08/05/cafe-in-wudaokou/ http://www.marksusser.com/landscape-architecture-plans.htm http://dallasgardens.com/services/show/hardscapes http://www.fortlewis.edu/master-plan/ExistingConditions/ExistingBuildingConditions.aspx http://studiosixsouth.wordpress.com/ http://properties4india.com/eldeco-olympia-noida/ Sunpath

http://www.gaisma.com/en/location/chiang-mai.html

YP 31/08/2012

การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมศาสตร์  

การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมศาสตร์ - Architecture

การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมศาสตร์  

การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมศาสตร์ - Architecture

Advertisement