Page 1

Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Cinta Espuny

Cinta Cruz Lluïsa Regolf 3r Mestre Educació Infantil


Pràctica

1

TEMA 1 PRÀCTICA 2: CACERA DEL TRESOR “COMPETÈNCIES”.

1.

Què és una competència?

És la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

2.

Què vol dir ser competent?

Vol dir saber aplicar els coneixements (saber), les habilitats (saber fer) i les actituds (saber ser i estar) en la resolució de problemes amb qualitat i eficàcia. És a dir, aprendre a interpretar la informació des del coneixement per a construir interpretacions pròpies i saber-les comunicar,

desenvolupant la capacitat

d’utilitzar-les i transferir-les en situacions i en problemes diferents.

3. Què vol dir que les competències bàsiques tenen un important caràcter transversal? Els continguts i les opcions metodològiques han de generar contextos globals d’aprenentatge des d’un enfocament interdisciplinari, és a dir, s’han de poder aplicar en diferents situacions d’aprenentatge i fins i tot de la quotidianitat de l’alumne.

2


Pràctica

1

PRÀCTICA 2 : L’ARTICLE. 1. Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999). La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació •

Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sinó que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ?

Pensem que si per ensenyar la llengua hem de tenir unes bones nocions, perquè per ensenyar tecnologies hem de saber-ne el mínim? Sí que potser en tindria prou per crear expectatives però potser no sempre ens sabríem desenvolupar/actuar en una classe igual que en una altra més ben preparades.

Tenint en compte la graella d'habilitats i destreses informacionals, anoteu quines creieu són les mínimes nocions necessàries per ensenyar amb la tecnologia?

-

Identificar les necessitats informatives

-

Conèixer els recursos disponibles

-

Organitzar la informació

3


Pràctica

1

PRÀCTICA 3 1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? 1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2.- Competències artística i cultural. 4.- Competència digital. 5.- Competència d’aprendre a aprendre.

Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. La primera de les competències que hem seleccionat, la competència comunicativa lingüística i audiovisual és saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, d’aquí la seva relació amb les TIC. Nosaltres creiem que la competència lingüística està molt lligada a la competència informacional perquè comunicar, és fonamental per a la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos.

La competència artística i cultural és un complement necessari de la competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària, de la nova societat del segle XXI. Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzarles com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l'actuació de la persona per viure i conviure en societat.

4


Pràctica

1

En el tractament de la informació i competència digital, com el seu propi nom ens indica està directament relacionada amb la competència informacional, ja que inclou la utilització de les tecnologies de la informació i les habilitats per obtenir informació, tant de manera individual com en grup.

La competència d’aprendre a aprendre guia les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques, per la qual cosa necessita de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

2. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa.

Després de llegir-nos el document pensem que estem en un nivell mig-baix de competència TIC. Ens hem adonat que un aspecte que no dominem és el vocabulari que s’utilitza ja que el nostre aprenentatge ha estat bàsicament autodidacta, motivat per la nostra formació en els estudis que realitzem. Els punts 4, 8, 9, 10 i 11 són els que nosaltres considerem que no tenim els coneixements necessaris per assolir la competència necessària, sent aquests bàsicament els que requereixen pensem una formació més completa de la que tenim.

5


Pràctica

1

Així el quadre quedaria: I.D.1. Describir y demostrar el uso de

Aptes, ens defensem

hardware corriente. I.D.2. Describir y demostrar tareas y

En sabem.

utilizaciones básicas de procesadores de texto tales como digitación, edición, formateo e impresión de textos. I.D.3. Describir y demostrar el objetivo y

En sabem a nivell usuari.

las características básicas del software de presentaciones multimedia y otros recursos informáticos. I.D.4. Describir el objetivo y la función

Nivell baix.

básica del software gráfico y utilizar un programa de este tipo para crear una imagen sencilla. I.D.5. Describir Internet y la World Wide

En sabem a nivell usuari.

Web, explicar con detalle sus usos, describir cómo funciona un navegador y utilizar una dirección (URL) para acceder a un sitio Web I.D.6. Utilizar un motor de búsqueda para

Suposem que són cercadors, tot i que la

efectuar una exploración booleana con

paraula booleana no sabem a què es

palabras clave.

refereix.

I.D.7. Crear una cuenta de correo

En sabem.

electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica duradera. I.D.8. Describir la función y el objetivo de Ens han ajudat amb la pràctica de la PDI, los software de tutoría (tutoriales) y de

tot i que no n’hem fet cap de complet.

instrucción y práctica, así como la manera en que contribuyen, en los estudiantes, a la adquisición de conocimientos, en las diferentes asignaturas escolares.

6


Pràctica

I.D.9. Localizar paquetes de software

N’hem usat però recomanats, no els hem

educativo y recursos Web ya preparados,

escollit nosaltres.

1

evaluarlos en función de su precisión y alineamiento con los estándares del plan de estudios (currículo), y adaptarlos a las necesidades de determinados estudiantes. I.D.10. Utilizar software para mantener

No n’hem fet servir.

registros en red a fin de controlar asistencia, presentar notas de los estudiantes y mantener registros relativos a ellos. I.D.11. Utilizar tecnologías comunes de

Menys les videoconferències, en tenim un

comunicación y colaboración tales como

bon domini

mensajes de texto, videoconferencias, colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social.

Escriviu què penseu que pot ser una cacera del tresor És un tipus d’activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Al final de l’activitat hi ha la gran pregunta, que respon a tot el què s’ha anat treballant.

7

marc educatiu  

marc educatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you