Gæstebogen

Page 1

GÆSTEBOGEN 2013-12-15 10:22:51 - 2005-08-14 13:51:22


2

Forord

Jeg kan ikke huske, hvilken dag det startede, men jeg ved hvilken dag, Zina gav op. Admiral Kazino havde et stykke tid skrevet i gæstebogen på zina.dk, eller det vil sige spammet. Han skrev et indlæg cirka hver 3. time af uforståelige bogstaver med links til en hjemmeside – det var vist noget spil halløj. I begyndelsen blev indlæggene slettet hurtigt, men som tiden gik, blev presset for stort. Forskellige forsøg på redningsaktioner blev afprøvet med støtte fra resten af den oprørte skriveflok, men intet hjalp. 2013-11-17 17:16:21 skrev Zina det sidste indlæg, og herefter er det kun Admiral Kazino og flokkevis af andre onde robot spammere, som har skrevet derinde. Gæstebogen startede som et tillæg til zina.dk i 2005. Et sted hvor alle kunne komme og sige lige det, de havde lyst til – et ytringsfrirum, hvor hvem og hvorfor ikke var påkrævet. Der er i alt 775 indlæg, og de spænder vidt fra et enkelt ord, til lange tankestrømme, til kærlighedserklæringer og til uenigheder. Mange har skrevet, tilfældigt forbipasserende, gamle venner, nyforelskede og et par besøg fra graven - én enkelt gang eller fast igennem flere år. Nu er gæstebogen lukket, men den er bevaret her i al sin forvirrende pragt. Den er tæt på uredigeret og indlæggene står, som de kom. Den læses bedst hurtigt – og bagfra, hvis du vil starte fra begyndelsen. Katrine Krog Russo Redaktør PS til den digitale udgave: Zina Zinetti fralægger sig ethvert ansvar, hvis man skulle føle sig fristet til at klikke på et link og så efterfølgende bliver spammet, hacket eller lignede.


3

775. azart96 - 2013-12-15 10:22:51 êàçèíî ðóëåòêà ñòàâêà â ëèáî, ëèáî êàçèíî ýñìåðà êàòàëîã ñ ýñìåðà óêðàèíåîïëàòà èãðîâûå èíòåðíåò êàçèíî ñ ðóëåòêà êàçèíî = áåñ enter16.kazino-3d.ru/messages1323.html Êàçèíî îïëàòà êàçèíî ïîêåð óêðàèíåîïëàòà èãðîâûå îïëàòà ïîêåð ïîïîëíèòü ëèáî èíòåðíåò ñ îíóñî ÿíäåêñ ñ ýñìåðà êàçèíî = enter16.kazino- 3d.ru/messages504.html îíëàéí èãðî âûå àâòîìàòû ãàìèíàòîð, îíëàéí óêðàèí åîïëàòà èãðîâûå êàçèíî ñ áåñïëàòíûì áîíóñîì 774. slots27 - 2013-12-15 06:04:54 èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà â, ëèáî êàçèíî ýñìåðà èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà ñòàâêà â, êàçèíî ýñìåðàëüäà áèðñê êàòàëîã ýñìåðà = enter15.kazino-3d.ru/hit1026.html ðêàçèíî îïëàòà ëèáî èíòåðíåò õàð 3d.ru ðÊàçèíî îïëàòà îïëàòà ïîêåð ïîïîë íèòü ëèáî èíòåðíåò ÿíäåêñ ýñìåðà êàçèíî = àâòîìàòû êàçèíî íà äåíüãè enter15.kazinod.ru/hit315.html ðèãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî íà äåíüãè 3d.ru/hit162.html ðèãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè ÷åðåç ñìñ òåëå2îïëàòà 773. kazino44 - 2013-12-15 02:01:52 èãðàòü îíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû ãàìèíàòîð, îíëàéí êàçèíî ñ áåñïëàòíûì áîíóñîì ýñìåðà êàçèíî = enter14.kazino-3d.ru ðÊàçèíî ìãíîâåííàÿ âûïëàòàîïëàòà îíëàéí êàçèíî øàíñ. 772. casino61 - 2013-12-14 22:09:16 èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü äåìî âåðñèè ýñìåðà êàçèíî èãðîâûå = enter13.kazino-3d.ru/infa63.html ðèíòåðíåò íà ðóáëè îíëàéíîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí f slots ýñìåðà êàçèíî = enter13.kazino-3d.ru/infa801.html ðèãðû íà äåíüãè íà òåëåôîí fly àíäðîèä îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû äæåêïîò â ìèíñêå ýñìåðà êàçèíî = enter13.kazino-3d.ru ðÐóáëåâîå Îíëàéí Êàçèíîîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû íà ôàíòû.


771. slots12 - 2013-12-14 18:24:50 êàçèíî ãîëäåí ïàëàñ øàðì ýëü øåéõ ýñìåðà êàçèíî = enter12.kazino3d.ru/new1152.html ðèãðû íà äåíüãè íà òåëåôîí ëèáî duosîïëàòà îíëàéí ïîêåð ñ íà÷àëüíîé ñóììîé, êàçèíî îíëàéí ðóëåòêà ïî âñåìó ìèðó ýñìåðà êàçèíî = enter12.kazino-3d.ru/new744.html ðèãðîâûå àïïàðàòû áàíêîâñêîé êàðòîé îïëàòà 770. casino23 - 2013-12-14 14:49:28 êàçèíî êîòîðûå ïëàòÿò, àäðåñà êàçèíî ìèíñêà ýñìåðà êàçèíî = enter11.kazino-3d.ru/blog36.html ðêàçèíî îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé ÿðîñëàâëüîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî øàøêè îíëàéí. 769. jackpot74 - 2013-12-14 11:24:24 àçàðò ïëåé êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = enter10.kazino3d.ru/get1036.html ðêàçèíî îïëàòà ïîêåð îïëàòà èãðà íà äåíüãè â íàðäû îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = enter10.kazino-3d.ru/get189.html ðèãðîâûå àâòîìàòû íà ëèáî èíòåðíåò îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà azart è èíòåðíåò êàçèíî ðó ëåòêà ñòàâêà 0 ýñìåðà êàçèíî = ðdóëåòêà Îïëàòà îïëàòà 768. roulette39 - 2013-12-14 08:09:20 ðîíëàéí êàçèíî íà ðå àëüíûå äåíüãè â êàçàõñò àíåîïëàòà íîâîå êàçèíî ðó ëåòêà ñòàâêà. 767. casino65 - 2013-12-14 02:03:15 èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè îíëàéí êàçèíî = enter7.kazino-3d.ru/hit0.html ððóëåòêà íà äåíüãè â óêðàèíåîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ôðóêò êîêòåéëü îíëàéí áåñïëàòíî ýñìåðà = enter7.kazino-3d.ru/hit1395.html ðèãðàòü â îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè êàçèíî êàçèíî îïëàòà ïîêåð îíëàéí èãðàòü áåç äåíåã ýñìåðà êàçèíî = enter7.kazino-3d.ru ðÏîêåð òåõà ññêèé õîëä åìîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû 3d èãðàòü. 766. poker55 - 2013-12-13 23:07:41

4


5

èíòåðíåò êàçèíî åâðîïà áàíê ýñìåðà êàçèíî = enter6.kazino-3d.ru ðÈãðîâûå àïïàðàòû ëèáî èíòåðíåò óêðàè íàîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü ñ÷åò êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = enter6.kazino3d.ru/new780.html ðèãðû íà äåíüãè â ïîêåðå 888 pîïëàòà îíëàéí êàçèíî áîíóñ áåç äåïîçèò ýñìåðà êàçèíî = enter6.kazino3d.ru/new980.html ðèãðû íà äåíüãè ñ âûâîäîì äåíåã íà êàðòî÷êå ïðèâàòá àíêîïëàòà îíëàéí êàçèíî ðîññèÿ ýñìåðà êàçèíî = ðèãðû íà äåíüãè èãðàòüîïëàòà 765. blackjack2 - 2013-12-13 20:06:35 àçàðòíûå èãðû îíëàé ýñìåðà êàçèíî = enter5.kazino3d.ru/new74.html ðèíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç êèâè àäðåñàîïëàòà êàçèíî îíëàéí ïðè ðåãèñò ðàöèè äåíüãè â ïîäàðîê ýñìåðà êàçèíî = ente5.kazino-3d.ru/new657.html ðèãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü çà äåí üãèîïëàòà âèäåî êàçèíî îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = enter5.kazino-3d.ru/nw324.html ðïîêåð íà äåíüãè îòçûâû êëèåíòîâî ïëàòà èã àòü êàçèíî grand casino ýñìåðà êàçèíî = enter5.kazino3d.ru/new945.html ðèãðû íà äåíüãè â êîíò àêòåîïëàòà, êàçèíî âûïëàòû îíëàéí 764. slots19 - 2013-12-13 17:01:33 èãðîâûå àâòîìàòû ìèíèìàëüíûé äåïîçèò, à òàêæå êàçèíî äåìî èãðû ýñìåðà êàçèíî = enter4.kazno-3d.ru/review531.html ðâóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè îíëàéí ñ âûâîäîì äåíåã îïëàòà îíëàéí êàçèíî ñ âñòóïèòåëüíûì ïîäàðêîì ýñìåðà êàçèíî = entr4.kazino-3d.ru/eview630.html ðèãðàòü íà äåíüãè â èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí óäà÷èîïëàòà ïîïóëÿðíûå èíòåðíåò êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = enter4.kazino-3d.ru ðÊàðòî÷íûå Àçàðòíûå Èãðûîïëàòà 763. casino31 - 2013-12-13 13:53:50 îíëàéí êàçèíî äëÿ àéïàä ýñìåðà êàçèíî = nter3.kazino-3d.ru/965.html ðîíëàéí èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíü ãèîïëàòà îíëàéí êàçèíî âóëêàí èãðàòü áåñïëàòíî è êàçèíî õîëäåì èãðàòü áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = enter.kazino-3d.ru/630.html ðñëîòû îíëàéí íà äåíüãèîïëàòà


6

762. blackjack21 - 2013-12-13 08:11:35 èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí jonas ýñìåðà êàçèíî = enter1.kazino3d.ru/vip405.html ðèãðà íà ðåàëüíûå äåíüãè â êàçèíî îíëàéí èãðàòüîïëàòà êàçèíî óðàðòó êàçàõñòàí, ýñìåðà êàçèíî = enter1.kazino3d.ru ðÈíîñòðàííûå Èíòåðíåò Êàçèíîîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû crazy monkey íà ðóññêîì. 761. ruletka86 - 2013-12-10 05:35:36 èíòåðíåò êàçèíî àâòîìàòû áåñïëàòíî âóëêàí óäà÷è ýñìåðà êàçèíî = kaino30.columbus-slot.ru/hit1340.html ðîíëàéí êàçèíî ÿíäåêñ äåíüãè îòçûâû ñîòðóäíèêîâîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî grand casino, ëèáî èãðîâûå ðîÿëü êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino30columbus-slotru/hit292.html ðèãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí íà äåíüãè íà ðóáëè îíëàéíîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè 777 ýñìåðà êàçèíî = kazino30.columbus-slot.ru/hit360.html ðèãðàòü â èãðû íà äåíüãè êàçèíî îïëàòà 760. slots68 - 2013-12-10 01:58:17 àçàðòíûå èãðû àâòîìàòû ñëîòû ýñìåðà êàçèíî = kazino29columbusslot.ru ðÊàçèíî ôàðàîíîïëàòà âèäåîïî êåð ñêà÷àòü ýñìåðà êàçèíî = kazino29.columbus-slot.ru/nadezhnoe-onlayn-kzino-na-dengi.html ðíàäåæíîå îíëàéí êàçèíî íà äåíüãèîïëàòà êàçèíî îïëàòèòü êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino29.columbus-slot.ru/pokerna-realnie-dengi-dlyatelefona-exêàçèíî .html ðïîêåð íà ðåà ëüíûå äåíüãè äëÿ òåëåôîíà exêàçèíî îïëàòà èãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåà ëüíûå äåíüãè ðóáëè êàçèíî êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino29.columbs-slot.ru/igrat-nadengi-v-igrovie-avtomati-v-kazin-orakul-onlayn.html ðèãðàòü íà äåíüãè â èãðîâûå àâòîìàòû â êàçèíî îðàêóë îíëàéíîïëàòà 759. poker50 - 2013-12-09 18:43:02 êàçèíî èãðû áåñïëàòíî ÷åðåç òîððåíò ýñìåðà êàçèíî = kazino27.columbu-slot.ru/topic432.html ðèãðû íà äåíüãè êàçèíî àäðåñàîïëàòà îíëàéí êàçèíî îáåç üÿíêè âñå ñåðèè, ëèáî ýñìåðà êàçèíî = kazino27.colubus-slot.ru ðÏîïóëÿðíûé îíëàéí ïîêåðîïëàòà


7

758. slots86 - 2013-12-09 15:07:29 êàçèíî èìïåð àòîð èãðîâûå àâòî ìàòû ýñìåðà êàçèíî = kazino26.columbu-slot.ru/get1016.html ðèíòåð íåò êàçèíî íà ðåà ëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíå íèåì ÷åðåç êèâè ÿíäåê ñîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áå ñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = kazino26.columbs-st.ru/get760.html ðèãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè âóëêàí óäà÷èîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî â ñàíêò ïåòåðáóðãå ýñìåðà êàçèíî = kazino26.columbu-slot.ru/get568.html ðèã ðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü ëèáî èíòåðíåò êàçèíî îïëàòà êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî ðóëåòêà áåç ðåã èñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = kazino26.columbuslot.ru/get224.html ðèãð îâûå àâòîìàòû íà æèâûå äåíüã èîïëàòà 757. casino88 - 2013-12-09 11:49:40 êàçèíî ïîïîëíèòü êàçèíî êîøåëåê îòçûâû ýñìåðà êàçèíî = kazino25columbus-slot.ru/infa1224.html ððóëåòêà äåíüãè êàçèíî àäðåñà ìîñêâà îïëàòà ëàñ âåãàñ êàçèíî âèäåî èëè ýñìåðà êàçèíî = kazino25.columbusslot.ru ðËó÷øèå êàçèíîîïëàòà ðóëåòêà íà ÿíäåêñ äåíüãè! 756. azart40 - 2013-12-09 08:35:59 super jump èãðîâûå àâòîìàòû ýñìåðà êàçèíî = kazino24.columbusslot.ru/age320.html ððóëå òêà ïîïîëíåíèå ëèáî èíòåðíåò îïëàòà ñëîò àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ, à òàêæå êà çèíî âóëêàí îíëàéí áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = kazino24.columbu-slot.ru/page384.html ðîíëàéí ðóëåòêà íà äå íüãè îòçûâû êëè íà äåíü ãè îòçûâû. 755. jackpot33 - 2013-12-09 01:47:50 êàçèíî ïîïîëíèòü ñ êðåäèòêè â ãðèâíàõ, êàçèíî ðîÿë èãðè ýñìåðà êàçèíî = kazino22.columbus-slot.ruarchive984.html ðêàçèíî ïîïîëíèòü ñ÷åò ìãíîâåííî ÷åðåç ñìñîïëàòà ìîæíî ëè âûèãðàòü â èíòåðíåò êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino2.columbus-slot.ru ð888 ïîêåðîï ëàòà èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü íàôàíè ýñìåðà êàçèíî = kazino22.columbusslot.ru/archive872html ðèãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü çîìáè êàçèíî êàçèíî óêðàèíàîïëàòà êàçèíî æèâóþ ýñìåðà êàçèíî = kazino22.columbus-slot.r/archive656.html ðèãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè


8

îòçûâû òóðèñòîâîïëàòà 754. casino32 - 2013-12-08 22:22:18 èãðîâîé àâòîìàò ìåäâåæè ýñìåðà êàçèíî = kazino21.columbusslot.ruhot828.html ðïîêåð íà äåíüãè íà ðóññêîì ÿçûêåîïëàòà âóëêàí èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî â ñïá êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino21.columbus-slo.ru ðÁîíóñ Çà Äåïîçèò Ïîêåðîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû òðè áàðàáàíà ñ ef= kazino21.columbus-slot.ru/hot636.html ðèãðàòü â îíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóáëèîïëàòà êàçèíî ëàñ âåãàñà òóðíèð ïî ïîêåðó ýñìåðà êàçèíî = kazino1.columbusslot.ru/hot306.html ðïîïîëíèòü ïîêåð îïëàòà, èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî crazy monkey quest 753. azart9 - 2013-12-08 19:00:09 èãðîâûå àâòîìàòû èãðà ïðîáêè ýñìåðà êàçèíî = kazino20.columbussot.ru/item1430.html ðïîêåð ïîïîëíèòü ëèáî èíòåðíåò îïëàòà êàçèíî åâðîïà ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, à òàêæå èãðîâûå àâòîìàòû gaminato áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = kazino2.columbus-slot.ru/item670.html ðîíëàéí êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè â êàçàõñòàíåîïëàòà 752. azart91 - 2013-12-08 15:44:28 êàçèíî îðàêóë àçîâ ñèòè àäðåñ ýñìåðà êàçèíî = kazino19.columbusslot.ru/infa1240html ðêàðòî÷íûå èãðû îíëàéí íà äåíüãèîïëàòà èãðû íà äåíüãè íàðäû èãðàòü ñ êîìïüþòåðîì è ýñìåðà êàçèíî = kazino19.columbus-slt.ru ðÈãðî âûå Àïïàðàòû Àäìèðàëîïëàòà 751. azart41 - 2013-12-08 12:28:15 îíëàéí êàçèíî â ðîññèè è ïðîäàæà èã ðîâûõ àâòîìàòîâ ýñìåðà êàçèíî = kazino18.colubus-slot.ru/forum1104.html ðèãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëü íûå äåíüãè ðóáëè ãðèâíû îíëàéíîïëàòà ðàçðåøåííûå èãðîâûå àâ òîìàòû ýñìåðà êàçèíî = kazno18.columbus-slot.ru ðÈãðîâûå Àïïàðàòû Gaminator îïëàòà èãðàòü â êàçèíî golden games ýñìåðà êàçèíî = kazino18.columus-slot.ru/forum1408.html ðêàçèíî ïîïîëíèòü ñìñîïëàòà ñàìûå íàäåæíûå êàçèíî ýñìåðà êàçèíî =


9

750. roulette30 - 2013-12-08 09:16:06 ñëîò àâòîìàòû îíëàéí áåñï ýñìåðà êàçèíî = kazino1.columbus-slot.ru ðÈã ðîâûå àïïà ðàòû ïèðàò ûîïëàòà êàçèíî áàíàíàñ àðòåìîâñê! 749. ruletka23 - 2013-12-08 06:01:44 îíëàéí ïîêåð = kazino18.columus-slot.ru/forum1408.html ðóëåòêà îíëàéí, à òàêæå èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà ýñìåðà êàçèíî = kazino16.columbus-slo.ru ðÔîðóì êàçèíî îíëàéíîïëàòà èãðîâûå àâ òîìàòû ìîðñêîé áîé îíëàéí, êàç áîíóñ åêàòåðè íáóðã! 748. kazino7 - 2013-12-08 02:33:21 êàçèíî îñòðîâ ñîêðîâèù âõîä áîíóñ êóïîíû ýñìåðà êàçèíî = kazino15.columbus-slot.r/news1260.html ðíàäåæíîå îíëàéí êàçèíî íà äåíüãè òîððåíòîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ãàìèíàòîð åùå îíëàéí êàçèíî èãðàòü áå ñïëàòíî îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = kazino5.columbus-slot.ru ðÈíòåð íåò Êàçèíî Ïîêåðîïëàòà 747. slot25 - 2013-12-07 23:06:05 èãðîâûå àâòîìàòû èãðû íà êîìïüþòåð ýñìåðà êàçèíî áåñïë àòíî = kazino14.columbus-slot.ru/news118.html ðèãðû íà äåíüãè îíëàéí àâòîìàòû 888îïëàòà êàçèíî ýìóëÿòîðû èãðîâûõ àâòîìàò îâ çàùèòû ýñ ìåðà êàç èíî = kazino14.columbu-slot.ru/news915.html ðè ãðîâûå çàùèòû 746. ruletka3 - 2013-12-07 19:37:51 êàçèíî îïëàòà èãðû êàçèíî ýñìåðà êàçèíî =kazino13.columbus-slot.ru ðÈãðà Íà Äåíüãè Âóëêàí Êàçèíîîïëàòà êàçèíî ðóëåòêà àíäðîèä ýñìåðà êàçèíî = kazino13.columus-slot.ru/new675.html ðèãðû íà äåíüãè äëÿ òåëå êàçèíî ôîíà êàçèíî htcîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî åâðîïà ýñìåðà êàçèíî = kazino3.columbus-slot.ru/new815.html ð÷åñòíûå èãðû íà äåíüãè â èíòåðíåòå ôîðóìîïëàòà êàçèíî èãðû áåç ðåãèñò ðàöèè ýñìåðà êàçèíî = kazno13.columbusslot.ru/new445.html ðàçàðòíûå èãðû íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìàòû 888 îïëàòà êàçèíî


10

745. slots81 - 2013-12-07 16:16:50 àçàðòíûå èãð ýñìåðà êàçèíî = kazio12.columbusslot.ru/casino21253.html ðãäå ìîæíî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè êàçèíî îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ýëüäîðàäî âåçóâèé, à òàêæå èíòåðíåò ïîêåð íà äåíüãè ýñìåðà êàçèíî = kazino12.columbs-slt.ru/casino21120.html ðèãðû íà äåíüãè ñ ìîáèëüíîãî îïëàòà 744. jackpot60 - 2013-12-07 13:03:13 àçàðòíûå èãðû îíëàéí jonas è èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî áàáóøêà ýñìåðà êàçèíî = kazino11.columbus-slo.ru/node645.html ðîíëàéí íà äåíüãè ôîðóìîïëàòà ñëîò àâòîìàò èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè ýñìåðà êàçèíî = kazno11.columbus-slot.ru ðÈãðîâûå àïïàðàòû êíèãèîïëàòà 743. blackjack37 - 2013-12-07 06:32:46 èíòåðíåò êàçèíî òðîïåç ýñìåðà êàçèíî èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè = kazino9.columbusslot.ru/post336.html ðïîêåð õîëäåì èãðàòü íà äåíüãèîïëàòà íà êàêîì ñàéòåëó÷øå èãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè åùå ýñìåðà êàçèíî = kazino9.columbu-slot.ru ðÊàçèíî Ðóëåòêàîïëàòà 742. slot96 - 2013-12-07 03:22:33 èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî ãèìí ýñìåðà êàçèíî = kazino8.columbusslot.ru/review1050.html ðèãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè áåç ðåãèñòð àöèèîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ïèðàìèäà áåñïëàòíî îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = kazino8.columusslot.ru/review710.html ðèãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè îòçûâû îïëàòà èãðû íà êèâè ýñìåðà êàçèíî = kazino8.columbssot.ru/review1440.html ðèãðû íà äåíüãè êàçèíî ÿðîñëàâ ëüîïëàòà èãðû íà äåíüãè ñ ìîá èëüíîãî Îïëàòà ýñìåðà êàçèíî = kzino8.columbus-slot.ru/review1440.html ðèãðû íà äåíüãè êàçèíî ÿðîñëàâë üîïëàòà, ëèáî õîðîøåå èíòåðíåò êàçèíî 741. jackpot97 - 2013-12-07 00:00:01


11

êàçèíî ÿâà, ëèáî êàçèíî âóëêàí ñ md5. 740. casino4 - 2013-12-06 20:27:00 èãðîâûå àâò îìàòû êîøåëåê óêðàèíà ðåãèñò ðàöèÿ ýñìåðà êàçèíî = kazino6.columbus-slot.ru/igrat-v-igrovie-avtomati-na-rubi-êàçèíî êàçèíî .html ðèãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà ðóáëè êàçèíî êàçèíî îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî àâàëîí super jump æàíð ýñìåðà êàçèíî = kazino.columbus-slot.ru/vulkan-kazino-igrat-na-dengi-rubli-êàçèíî .html ðâóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè ðóáëè êàçèíî îïëàòà îíëàéí êàçèíî íå íà äåíüãè êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = kazino6.columbusslot.ru/kazino-na-realnie-dengi-ruletka-s-devushkamihtml ðêàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà ñ äåâóø êàìèî ïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî êåêñ ýñìåðà 739. jackpot63 - 2013-12-06 16:57:01 êàçèíî joss ýñìåðà êàçèíî = kazino.columbus-slot.ru/doc1300.html ðè ãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí íà äåíüãè íà ðóáëè îíëàéí ÿíäåêñîïëàòà îíëàéí êàçèíî ðóëåòêà íà ðåàë äåíüãè, ýñìåðà êàçèíî = kazino5.columbus-slot.ru/doc119.html ðñëîòû îïëàòèòü áàíêîâñ êîé êàðòîé êàçèíî îïëàòà 738. azart85 - 2013-12-06 13:46:00 èãðîâûå àâòîìàòû íîâèíêè ýñìåðà êàçèíî = kazino.columbusslot.ru/casino25.html ðèãðîâûå àïïàðàòû îïëàòà ëèáî èíòåðíåò õàðüêîâîïëàòà àçàðòíûå èãðû íà ðàçäåâàíèå áåñïëàòíî, ëèáî èíòåðíåò êàçèíî åâðîãðàíä ýñìåðà êàçèíî = kazino.columbusslot.ru/casino21170.html ðñëîòû ïîïîëíåíèå çîìáè êàçèíî îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî àâòîìàòû áåñïëàòíî 777 áåç ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = kazino4.columbus-slot.ru ðÎíëàéí Êàçèíî êàçèíî êàçèíî îïëàòà àïïàðàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé óðàëñèáîïëàòà êàçèíî â àçîâå ýñìåðà êàçèíî = kazino14columbus-slot.ru ðÀçàðòíûå Èãðû 1000 îïëàòà àïïàðàòû îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé óðàëñèáîïëàòà êàçèíî â àçîâå ýñìåðà 737. casino79 - 2013-12-06 07:42:54


12

êàçèíî ÷åëÿáèíñêà ýñìåðà êàçèíî = kazino2columbusslot.ru/messages564.html ðêàçèíî îïëàòà goldîïëàòà êàçèíî ãðèí ýñìåðà êàçèíî = kazino2.columbus-slot.ru/mssages126.html ðèãðû íà äåíüãè øàõìàòû ñ êîìïüþòåðîìîïëàòà êàçèíî îíëàéí èãðàòü íà äåíüãè ðóáëè ãðèâíû, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî ÿíäåêñ ýñìåðà êàçèíî = kazino2.columus-slot.ru/messages420.html ðîíëàéí ïîêåð íà äåíüãèîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû êàçèíî ðóëåòêà ýñìåðà êàçèíî = kazino2.columbus-slot.ru/messages540.tmlðàçàðòíûå èãðû îíëàéí íà äåíüãè òîððåíòîïëàòà 736. azart25 - 2013-12-06 04:34:04 îíëàéí ïîêåð èãðû îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = kazino1.columbusslot.ru/messages80.html ðèãðû íà äåíüãè îíëàéí àâòîìàòû êëóáíèêàîïëàòà àçàðòíûå èãðû àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè, à òàêæå ýñìåðà êàçèíî = kazino1.colubus-slot.ru/messages1280.html ðèãðû íà äåíüãè ÷åðåç òåëåôîí lgîïëàòà 735. jackpot90 - 2013-11-25 00:18:11 êàçèíî èãðàòü íà èíòåðåñ áåç ðåãèñòð àöèè è ñìñ, èíòåðíåò êàçèíî ÷åñòíàÿ èãðà ýñìåðà êàçèíî = 30kazino-ëèáî.ru/review603.html ðêàçèíî êàçèíî êàçèíî ðóëåòêà îïëàòà àçà ðòíûå èãðû îëèâåð áàð ýñìåðà êàçèíî = 30kazino-ëèáî.ru/review243.html ðèãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí íà äåíüãè îòçûâû êëèåíò îâîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî íà äåíüãè áåç íà äîìó ýñìåðà êàçèíî = 30.kazino-ëèáî.ru ðÀâòîìàòû Èíòåðíåò Êàçèíîîïëàòà 734. roulette21 - 2013-11-24 21:15:29 èãðîâûå àâòîìàòû ëÿãóøêè áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = 29kazino-ëèáî.ru/1224.html ðèãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê óêðàèíà ïîïîëíåíèå çîìáè îïëàòà ñëîòû ïîïîëíåíèå çîìáè êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = 2.kazino-ëèáî.ru ðÈãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå êàçèíî îïëàòà êàçèíî quatro casino îòçûâû ýñìåðà êàçèíî = 29.kzino-ëèáî.ru/976.html ðïîêåð íà äåíüãè ñ òåëåôîíà htcîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ïîïîëíèòü ïî ñìñ 777 ýñìåðà êàçèíî = 29.kazinoëèáî.ru/1128.html ðâóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè ðóáëèîïëàòà , à òàêæå èíòåðíåò êàçèíî øàøêè àëèñà


13

â ñòðàíå ÷óäåñ èãðàòü 733. kazino59 - 2013-11-24 18:04:47 êàçèíî òîðíàäî ýñìåðà êàçèíî = 28.kazino-ëèáî.ru/igrat-v-igrovieavtmati-na-dengi-êàçèíî -êàçèíî .html ðèãðàòü â èãðîâûå àâòîìàòû íà äåíüãè êàçèíî êàçèíî îïëàòà êàçèíî äåíüãè ìîñêâå. 732. blackjack8 - 2013-11-24 14:51:36 îòçûâû îá îíëàéí êàçèíî ôàðàîí ýñìåðà êàçèíî = 27.kazinoëèáî.ru/arhive25.html ðèãðîâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü ëèáî èíòåðíåò îïëàòà eu êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = 27.kazino-ëèáî.ru/archive1060html ððóëåòêà íà ðîññèéñêèå äåíüãèîïëàòà êàçèíî èãðà íà äåíüãè ýñìåðà êàçèíî = 27.azino-ëèáî.ru/archive495.html ðèãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè ñ òåëåôîíà ðóëåòêà îïëàòà êàçèíî îòçûâû! àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè 731. slot76 - 2013-11-24 11:44:26 îíëàéí êàçèíî ñëîò èãðû ýñìåðà êàçèíî = 26.kazino-ëèáî.ru/125.html ðêàçèíî ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî òåëåôîíàîïëàòà ñëîò ðåçèäåíò ýñìåðà êàçèíî = 26kazino-ëèáî.ru/637.html ðêàçèíî ïîïîëíèòü áàëàíñ ÷åðåç smsîïëàòà 730. ruletka22 - 2013-11-24 08:34:49 èãðû íà äåíüãè ÷åðåç èíòåðíåò ëèïåöê, ëèáî àçàðòíûå èãðû íà âåáìàíè ýñìåðà êàçèíî = 25.kazino-ëèáî.ru/file476.hml ðèãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà ðóáëè ãðèâíû îíëàéíîïëàòà ôðè òàéì áåçäåïîçèòíûé êàçèíî áîíóñ ýñìåðà êàçèíî = 25.kazino-ëèáî.r/file595.html ðïîêåð íà äåíüãè íà ðóëåòêà îïëàòà èãðîâîé àâòîìàò àëìàçíîå òðèî ýñìåðà êàçèíî = 25.kazinoëèáî.ru ðÊàçèíî Ìîìåíòàëüíûå Âûïëàòûîïëàòà 729. ruletka4 - 2013-11-24 05:23:27 ñëîò àâòîìàò fairy land èãðàòü áåñïëàòíî 777 ýñìåðà êàçèíî = 24.kazino-ëèáî.ru/106.html ðèãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê êàçèíî êàçèíî îïëàòà âèäåîïîêåð èãðàòü áåç ðåãèñòðàöèè ãîíêè, âèäåîïîêåð èãðàòü


14

áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = 24.kzinoëèáî.ru/486.html ðâûïëàòû â êàçèíîîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ôîðòóíà ýñìåðà êàçèíî = 24.kazino-ëèáî.ru/891.tml ðèãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãèîïëàòà èãðîâîé àâòîìàò ïîêåð ñëîò çåðêàëà ýñìåðà êàçèíî = 24.kazino-wm.ru/459.html ðèãðû íà äåíüãè ÷åðåç òåëåôîí htcîïëàòà 728. ruletka93 - 2013-11-23 23:29:58 àçàðòíûå èãðû êëóáíèêà ýñìåðà êàçèíî = 22.kazinoëèáî.ru/archive1281.html ðèãðîâûå àâòîìàòû ñ÷åò àâòîìàòû èãðàòü íà äåíüãè ëèáî èíòåðíåò îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî áîíóñ áåç äåïîçèòà ïîêåð shark, ëèáî àçàðòíûå èãðû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = 22.kazno-ëèáî.ru/archive119.html ðèãðîâûå àïïàðàòû èãðàòü íà ðåàëüíûå äåíüãè êàçèíî îïëàòà áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû ìàëèíêè! 727. blackjack87 - 2013-11-23 20:01:47 èãðû íà äåíüãè îíëàéí èãðàòü, êàçèíî ïëåé ýñìåðà êàçèíî = 21.kazinëèáî.ru/topic567.html ðàçàðòíûå èãðû íà äåíüãè îíëàéíîïëàòà èãðîâîé àâòîìàò êðàí ìàøèíà êóïèòü ýñìåðà êàçèíî = 21.kazino-ëèáî.ru ðÎíëàéí êàçèíî ðóëåòêà ìîìåíòàëüíûå âûïëàòûîïëàòà 726. casino22 - 2013-11-23 16:42:55 åñòü ÷åñòíîå èíòåðíåò êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = 20.kazinoëèáî.ru/iem558.html ðêàçèíî êàçèíî àäðåñà ìàãàçèíîâ â ìîñêâåîïëàòà êàçèíî epoca, à òàêæå èíòåðíåò êàçèíî crazy monkey áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = 20.kazinoëèáî.ru ðÂèðòóàëüíûé Ïîêåð Îíëàéíîïëàòà 725. poker65 - 2013-11-23 13:28:33 èãðàòü â êàçèíî íà ðóáëè åâðîïåéñêàÿ ýñìåðà êàçèíî = 19.kazinoëèáî.ru/doc808.hml ðêàçèíî îïëàòà àïïàðàòû îïëàòà ñëîò àâòîìàòû àçàðòíûå è èãðîâûå psp, ëèáî èíòåðíåò êàçèíî ñëàâà ýñìåðà êàçèíî = 19.kzino-ëèáî.ru/doc720.html ðïîêåð íà äåíüãè äëÿ àíäðîèä òîððåíòîïëàòà ðóëåòêà ïîïîëíåíèå ìîáèëüíîãî ñ÷åòà.


15

724. jackpot12 - 2013-11-23 10:26:30 èãðîâûå àïïàðàòû îíëàéí íà äåíüãè êàçèíî è êàçèíî àñòîðèÿ â ñïá ýñìåðà êàçèíî = 18.azino-ëèáî.ru/internet-kazino-za-rubli-êàçèíî .html ðèíòåðíåò êàçèíî çà ðóáëè êàçèíî îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû slot machines ðóëåòêà ýñìåðà êàçèíî = 18.kazno-ëèáî.ru/kazino-narealnie-dengi-êàçèíî -êàçèíî .html ðêàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè êàçèíî êàçèíî îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî êðèñòàëë ïàëàñ øàðì ýëü øåéõ ýñìåðà êàçèíî = 18.kazino-ëèáî.ru/sloti-oplatit-bankovskoy-kartoy-qiw.html ðñëîòû îïëàòèòü áàíêîâñêîé êàðòîé êàçèíî îïëàòà êàçèíî êëàñòü 5 ðóáëåé ýñìåðà êàçèíî = 18.kazino-ëèáî.ru/igri-na-dengi-dyatelefona-ëèáî.html ðèãðû íà äåíüãè äëÿ òåëåôîíà îïëàòà 723. poker61 - 2013-11-23 07:24:46 êàçèíî ïîïîëíåíèå çîìáè, èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíåíèå ñ÷åòà ýñìåðà êàçèíî = 17.kazino-wm.ru ðÈãðîâûå àïïàðàòû ñêàëîëàçîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ñàïåð åùå íàéòè èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî! 722. azart74 - 2013-11-23 04:15:08 èãðàòü â èãðû àçàðòíûå ýñìåðà êàçèíî = 16.kazinoëèáî.ru/theme651html ðèíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ñ ïîïîëíåíèåì ÷åðåç êèâè àäðåñàîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî àâòîìàòû áåñïëàòíî ÷åðåç òîððåíò, îíëàéí ïîêåð ðóáëè îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = 16.kazno-ëèáî.ru ðÈãðû Ðóáëè Îíëàéíîïëàòà áåñïëàòíûå ýìóëÿòîðû ñëîò àâòîìàòû. 721. blackjack29 - 2013-11-23 01:11:33 îíëàéí êàçèíî golden star ýñìåðà êàçèíî = 15.kazinoëèáî.ru/news105.html ðïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè íà ðóññêîì ÷åðåç òîððåíòîïëàòà îíëàéí êàçèíî azart-êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = 15.kazino-ëèáî.u/news0.html ðèãðîâûå àâòîìàòû íà ðåàëüíûå äåíüãè â óêðàèíåîïëàòà ýñìå èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî island ýñìåðà êàçèíî = 15.kazio-ëèáî.ru ðÑëîò Ìàøèíûîïëàòà


16

720. blackjack29 - 2013-11-22 22:13:52 èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ ãíîì, îíëàéí ðóëåòêà íà ãðèâíû ýñìåðà êàçèíî = 1.kazino-ëèáî.ru ðÈãðîâûå Àïïàðàòû Ïîïîëíåíèå àïïàðàòû îïëàòà äæèí àïïàðàòû èãðîâîé àâòîìàò. 719. jackpot72 - 2013-11-22 19:05:06 èãðîâûå àïïàðàòû íà äåíüãè ýñìåðà êàçèíî = 13.kazinoëèáî.ru/vip1125.html ðèãðû íà äåíüãè êàðòû àïïàðàòû êàçèíî îïëàòà îòçûâû ïðî ãðàíä êàçèíî, êàçèíî ôàðàîí èãðàòü îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = 13.kazin-ëèáî.ru ðÊàçèíî îíëàéí ïîïîëíåíèå ñìñîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí ëÿãóøêè. ðóëåòêà íà ãðèâíû ýñìåðà êàçèíî = 1.kazino-ëèáî.ru ðÈãðîâûå Àïïàðàòû Ïîïîëíåíèå Ëèáî èíòåðíåò Çîìáè îïëàòà äæèí èãðîâîé àâòîìàò. 718. poker53 - 2013-11-22 15:58:34 êàçèíî êîñìîñ ýñìåðà êàçèíî = 12.kazino-ëèáî.ru/theme88.html ðêàçèíî îíëàéí îïëàòà èãðû íà äåíüãè ñ áîíóñàìè, èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî àöòåê ãîëä ýñìåðà êàçèíî = 1.kazino-ëèáî.ru ðÈãðîâûå Àïïàðàòû Êíèã èîïëàòà 717. kazino61 - 2013-11-22 12:55:18 êàçèíî winner áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = 11.kazinowm.ru/theme954.html ðèãðà íà äåíüãè êàçèíî îïëàòà êàçèíî êîñìîñ ýñìåðà êàçèíî = 11.kazino-wm.ru/theme180.html ðàçàðòíûå èãðû íà äåíüãè èãðîâûå àâòîìà òûîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ôàðàîí îòçûâû òóðèñòîâ, êàçèíî áåç îãðàíè÷åíèÿ ñòàâîê ýñìåðà êàçèíî = 11.kazinëèáî.ru/theme690.html ðèãðû íà äåíüãè îíëàéí â äóðàêà îíëàéí îïëàòà âóëêàí êàçèíî èãðàòü íà äåíüãè òîððåíò ýñìåðà êàçèíî = 1.kazinoëèáî.ru/theme1404.html ðèãðàòü â ïîêåð îíëàéí íà ðåàëüíûå äåíüãè îòçûâûîïëàòà 716. poker91 - 2013-11-22 09:58:47 èãðîâûõ àâòî ìàòîâ áåñïëàòíî, êàçèíî èãðû ÷åðåç òîððå íò ýñìåðà ê àçèíî = 10.kazino-ëèáî.r/item861.html ðêàê çàðàáîòàòü äåíüãè â


17

êàçèí î îíëàéí îòçûâû òóðèñ òîâîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî áîíóñ ëè÷íûé êà áèíåò áèëàéí ýñìåðà êàçèíî = 10kazino-ëèáî.ru/item868.html ðñëîòû èãðàòü íà äåíüãè ðóáëè îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû 3d îíëàéí áåñ ïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = 10kazino-ëèáî.ru/item1057.html ðèãðû íà äåíüãè êàçèíî îíëàéíîïëàòà 715. roulette67 - 2013-11-22 07:01:10 êàçèíî ìèðàæ îäåññà ýñìåðà êàçèíî = 9.kazino-ëèáî.r/vip1116.html ðèãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíå íèå áàëàíñà áàíêîâñêîé êàðòîéîïëàòà àçàðòíûå èãðû áåñïëàòíî èãðîâûå àâòîìàòû ñëîòû ýñìåðà êàçèíî = 9.kazino-wm.ru/vip1326.html ðèãð îâûå àâòîìàòû ïîïîëíèòü êàçèíî êîøåëåêîïëàòà âèäåîïîêåð 5 äæîêåðîâ èãðàòü áåñïëàòíî 777 è îíëàéí êàçèíî êðèñòàëë ïàëàñå ýñìåðà êàçèíî = 9.kazin-ëèáî.ru/vip810.html ðîíëàéí êàçèíî ñ âûâîäîì äåíå ãîïëàòà 714. casino72 - 2013-11-22 04:04:34 èãðîâûå à âòîìàòû äåìî ñëîòû ìåãà äæåê áåñïë àòíî, âèðòóàë üíîå êàçèíî îíëàéí èãðàòü ëþäüì èîïëàòà áåç äåïî çèòà ýñìåðà êàçèíî = 8.kazino-ëèáî.ru/item27.html ðêàçèíî íà æèâûå äåíüãèîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû igam eèãðàòü ýñìåðà êàçèíî = 8.kazino-ëèáî.ru/ite477.html ðêàçèíî ëèáî èíòåðíåò äëÿ èãðû íà ëèáîîïëàòà 713. blackjack15 - 2013-11-21 12:32:26 èãðîâûå àâòîìàòû áåñïëàòíî èãðàòü áåç ðåã èñòðàöèè èëè èíòåðíåò êàçèíî ãäå äàþò â äîëã ñðî÷íî ó ÷àñòíîãî ëèöà ýñìåðà êàçèíî = 7.kazino-wm.ru/post1332.html ðîíëàéí ðóëåòêà íà äåíüãè êàçèíî êàçèíî îïëàòà monkey èãðîâûå àâòîìàòû ýñìåðà êàçèíî = èãðîâûå íà äåíüãè ðóáëè êàçèíî îïëàòà Îáåçüÿíà ñëîò ýñìåðà êàçèíî = 7.kazinoëèáî.ru/pst1170.html ðáðàóçåðíûå îíëàéí èãðû íà äåíüãè êàçèíî îïëàòà 712. ruletka29 - 2013-11-21 09:32:49 îíëàéí êàçèíî íîâ îìàòèê, èãðîâûå àâòîìàòû áåç ðåã èñòð àöèè áåñïë àòíî ýñìåðà êàçèíî = 6.kazino-wm.ru ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Êëó áíèêàîï ëàòà èíòåðíåò êàçèíî ãóäâèí òþìåíü ðàñï èñàíèå, ëèáî êàçèíî Îïëàòà 5800!


18

711. kazino59 - 2013-11-21 06:33:16 êàçèíî èãðàòü áåñïë àòíî àïïàðàòû ãîëä ôèøêà ýñìåðà êàçèíî = 5.kazino-wm.ru/info1134.html ðêàçèíî îïë àòà îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ïèðàìèäà áåñïëàòíî èãðàòü àïïàðàòû ýñìåðà êàçèíî = 5.kazino-mr.ru/info441.html ðêàçèíî ïîïîëíåíèå çîìáè êàçèíî êàçèíî îïëàòà îíëàéí êàçèíî, íà òåëåôîí ýñìåðà êàçèíî = 5.kazinoëèáî.ru ðÐóëåòêà íà äåíüãè â óêðàèíåîïëà òà 710. roulette30 - 2013-11-21 03:37:51 èãðîâûå àâòîìàòû àçàðòíûå ýñìåðà êàçèíî = 4.kazinoëèáî.r/get1140.html ðèíòåðíåò êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ðóëåòêà ñ äåâóøêàìèîïëàòà èãðîâûå àïïàðàòû ïîïîëíèòü ñ÷åò ëèáî èíòåðíåò , êàçèíî microgaming ýñìåðà êàçèíî = 4.kazino-ëèáî.ru/get984.tml ðèãðû íà äåíüãè â íàðäû îíëàéí íà äåíüãè îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû gaminator èãðàòü áå ñïëàòíî ãîíêè. 709. roulette8 - 2013-11-21 00:44:24 èíòåðíåò êàçèíî ôîðóì äîáàâèòü ýñìåðà êàçèíî = 3.kazinoëèáî.ru/inf88.html ðîíëàéí ðóëåòêà íà äåíüãè êàçèíî ðîâûå àäðåñàîïëàòà ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ ýñìåðà êàçèíî = 3.kazinoëèáîru/info1120.html ðèãðàòü â èã ðîâûå àâò îìàòû äæåêïîò îíëàéí íà äåíüãèî áåñ ïëàòà äåíüãè åëåíà êàçèíî áåñ ïëàòíî àïïàðàòû àïïàðàò ûýñìåðà áåñ êàçèíî = 3.kazino-ëèáîru/info1184.html ððóëåò êà ïîïîëíåíèå ñ÷åòà êèåâ ñòàðîïëàòà îíëàéí êàçèíî â ðîññèè êàçèíî âóëêàí ýñìåðà êàçèíî ðïîêåð õàðüêî âîïëàòà 708. slots15 - 2013-11-20 21:43:05 èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áåñïëàòíî ãàìèíàòîð ýñìåðà êàçèíî = 2.kaznoëèáî.ru/entry435.html ððóëåòêà îïëàòà îïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îïëàòà ýñìåðà êàçèíî = 2.kazino-mr.ru/entry945.html ðèãðàòü â ïîêåð íà äåíüãè îíëàéí â ðîññèèîïëàòà êàçèíî ñåìåðî÷êè ýñìåðà êàçèíî = 2.kazino-wm.ru ðÊàçèíî ðóáëè ãðèâíûîïëàòà èãðàòü îíëàéí àâòîìàòû ðåçèäåíò.


19

707. blackjack1 - 2013-11-20 18:38:45 èãðîâûå àâòîìàòû crazy frog îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = 1.kazioëèáî.ru/item444.html ðèãðû íà äåíüãè íà òåëåôîí òåëå2îïëàòà ìàêñèìàëüíûå ñòàâêè êàçèíî ìîíòå êàðëî, à òàêæå ýñìåðà êàçèíî = 1.kazinoëèáî.ru ðÑëîòû Ïîïîëíåíèå Ñ÷åòàîïëàòà 706. xiugkd - 2013-11-18 21:07:25 hzuZf5 ýñìåðà êàçèíî =http://umqtozguelqk .com/ ðum qtozgu elqkî ïëàòà , rraulehenvo, = http://lupvwvazqxiw.com/]lupvwvazqxiw èãðîâûõ àâòîìàòîâ êàçèíî 705. azart21 - 2013-11-18 04:50:13 èãðîâûå àâòîìà òû êàçèíî åëåíà ýñìåðà êàçèíî = opanki30.admiralkazino.ru/foum680.html ðÐóëå òêà Íà Äåíüãè Íà Iphoneîïëàòà ñàìûé ëó÷øèé îíëàéí ïîêåð èíòåðíåò êàçèíî ñèìóëÿò îðû è ãðîâûõ àâòî ìàòîâ êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = opanki0.admiral-kazino.ru/ ðÈãðîâûå Àïïà ðàòû Àòðîí èêîïë àòà 704. blackjack8 - 2013-11-18 01:52:31 îíëàéí êàçèíî áåëëèíè îïëàòà ýñìåðà êàçèíî = opanki29.admiralkazinoru/new931.html ðÈíòåðíåò Êàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ñ Ïîïîëíåíèåì ×åðåç Yandex Äåíüãèîïëàòà êàçèíî êàçèíî ôîðóì ýñìåðà êàçèíî = opanki2.admiral-kazino.ru/new91.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Îíëàéí îíëàéí ýñìåðà êàçèíî = opaki29.admiral-kazino.ru/ ðÈãðîâûå Àâòîìàòû ×åðåç Ëèáî èíòåðíåò îïëàòà 703. roulette49 - 2013-11-17 22:42:29 èãðîâûå àâòîìàòû îáåçüÿíêà, èãðû íà äåíüãè âåáìàíè óêðàèíà ýñìåðà êàçèíî = opanki28.admiral-kazino.ru/node129.html ðÈãðàòü  Èãðîâûå Àâòîìàòû Íà Äåíüãè Îíëàéíîïëàòà îíëàéí êàçèíî èãðîâûå àâòîìàòû öåíû èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî crazy monkey island ýñìåðà êàçèíî = opanki28.admiralkazino.ru/node280.html ðÎíëàéí Êàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Êàçèíî Àäðåñàîïëàòà


20

702. blackjack66 - 2013-11-17 19:48:20 èãðîâîé àâòîìàò garage èãðàòü ýñìåðà êàçèíî Îïëàòà êàï÷àãàé ñàéò = opanki27.admiralkazino.ru/page728.html ðÊàçèíî Îïëàòà Ïî êàçèíî íà ðåàëüíûå äåíüãè ýñìåðà êàçèíî Äåíüãè Îíëàéí Íà Äåíüãèî ïëàòà â êàï÷àãàé ñàéò ýñìåðà = opanki27.admiral-kazino.rupage1136.html ðÈíòåðíåò Ïîêåð Íà Äåíüãèîïëàòà 701. - 2013-11-17 17:16:21 aaaaa............. ....aaaaaaaa......... ............aaaaaaaaa..... ..........................aaaaaaaaaaaaaaa............ .........................................aaaaaaaaa........................... ................................................aaaaaa............. .................aaaaaaaa............a.aaaaaa....................... ......aaaaaa...........................................aaaaaaaaa............... ......................aaaaaaa.........aaaa..................aaaaaaaa.................. aaaaa...................aaaaaaaaaaaa............aaaaaaaaaaa....................... ............................................aaaaaaaaaaaaaaaa..................aaaaaaaa..... ........... ............aaaaaaaaaa..............................aaaa...........aaaaaaaaa............... ...............aaa aaaaa...............aaaaaaaaa...........aaaaaaaa...........................aaaaaaaa... .........aaaaaaaa........... ..............aaaaaaaaaaaaaaaaaa........rrrrrrrrrrrrrrrrrr......................hhhh hhhhh........................hhh.......... GISP ..... SUK ..... SLIP ..... bbbbllllløb.... ................ .........


21

700. - 2013-11-17 17:09:56 (med hæs og lidt grumset stemme) Kan snart ikke mere ... det er alt for meget ... han har overtaget det hele .... det ringer hult for mine ører .... jeg gisper efter vejret .... hvor er I ? i ....i ....i .....i jeg kan ikke se noget .... det er så mørkt ..... moaaarrrrr...... hjælp mig .... snøft ..... tænders gnidsel .... stilhed ...... Fade to black ...... 699. slot59 - 2013-11-17 16:48:52 êàçèíî òþëüïàí åêàòåðèíáóðã, ëèáî êàçèíî åâðîïà on line ýñìåðà êàçèíî = opanki26.admiral-kazino.ru/blog968html ðÐóëåòêà Ñ÷åò Èãðû Áåç Êàðòûîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðû íà êîìïüþòåð ýñìåðà êàçèíî = opanki26.admiral-kazino.u/blog736.html ðÈãðà  Êàçèíî Íà Äåíüãè Îòçûâûîïëàòà


22

698. jackpot40 - 2013-11-17 13:52:24 èíòåðíåò êàçèíî îòçûâû, à òàêæå àçàðòíûå èãðû áåñïëàòíî êàðòû ýñìåðà êàçèíî = opanki5.admiral-kazino.ru/ ðÏîêåð Íà Äåíüãè Äëÿ Òåëåôîíàîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè. 697. azart42 - 2013-11-17 10:57:19 èãðîâûå àâòîìàòû ôàðàîí èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè è àçàðòíûå èãðû äëÿ ïê ýñìåðà êàçèíî = opank24.admiralkazino.ru/blog1165.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Ðóëåòêà Ðóññêàÿîïëàòà îíëàéí êàçèíî ãåéìèíàòîð èãðàòü áåñïëàòíî è èãðîâûå àâòîìàòû gavinfor. 696. slot73 - 2013-11-17 08:07:33 êàçèíî çîìáè ôåðìà èãðàòü ýñìåðà êàçèíî = opanki23.admiralkazino.ru/info26.html ðÎíëàéí Ïîêåð Íà Äåíüãè Óêðàèíàîïëàòà êàçèíî èíòåðíåò ôîðóì, ëèáî èíòåðíåò êàçèíî êðèñòàëë ýñìåðà êàçèíî = opank23.admiral-kazino.ru/ ðÑëîòû Îïëàòà Çîìáè Ïîêåð îïëàòà 695. slot25 - 2013-11-17 05:19:41 îíëàéí ïîêåð íà äåíüãè êîòîðûå ìîæíî ñíÿòü ñ êàðòû êàçàõñòàí ýñìåðà êàçèíî = opanki2.admiral-kazino.ru/entry312.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Ñ Àâòîâûïëàòîéîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî îíëàéí ðóëåòêà íà äåíüãè. 694. ruletka55 - 2013-11-17 02:30:46 ñåòü èãðîâûõ àâòîìàòîâ ýñìåðà êàçèíî = opanki2.admiral-kazino.ru/ ðÀçàðòíûå Èãðû Íà Äåíüãè Îíëàéíîïëàòà èãðû íà äåíüãè èãðàòü ýñìåðà êàçèíî = opanki21.admiral-kazio.ru/new840.html ðÈãðàòü Íà Äåíüãè  Êàçèíî Âóëêàí Óäà÷èîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí áàíàíû ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/new504.html ðÏîêåð Íà Äåíüãè  Áåëàðóñèîïëàòà èãðîâîé àâòîìàò âèøíÿ ýñìåðà êàçèíî = opanki21.admral-kazino.ru/new1424.html ðÄåïîçèò Íà Ïîêåðîïëàòà


23

693. blackjack20 - 2013-11-16 23:39:32 êàçèíî âóëêàí ñëîò àâòîìàòû áåç ðåãèñòðàöèè èëè èãðîâûå àâòîìàòû ñëîò íîâûå áåñïëàòíî þ ýñìåðà êàçèíî = opanki0.admiralkazino.ru/blog784.html ðÂóëêàí Êàçèíî Èãðàòü Íà Äåíüãè Ðóáëèîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû êîøåëåê êàçèíî êàçèíî òåðìèíàëû, ëèáî èãðîâûå àâòîìàòû ãíîì èãðàòü áåñïëàòíî è áåç ðåãèñòðàöèè. 692. azart36 - 2013-11-16 20:46:31 èãðîâûå àâòîìàòû windjammer ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiralkazino.ru/work312.html ðÏîêåð Ñ Ëèáî èíòåðíåò Õàðüêîâîïëàòà àçàðòíûå èãðû áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ñ àâòîñïóñêîì èëè èãðîâûå àâòîìàòû ìîðñêîé áîé ýñìåðà êàçèíî = opani19.admiralkazino.ru/work1212.html ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Èãðàòü Íà Äåíüãè Îòçûâû Òóðèñòîâîïëàòà îòçûâû îá îíëàéí êàçèíî ôàðàîí. 691. My name is - 2013-11-16 19:30:22 NOT Kazino Joe - but Admiral Kazino and thanks for the advice. I will never give up - never surrender!!! Ha ha My evil ad-bot is spaming away, and there is nothing you can do about it! Click - I know you want to just do it! Imagine all the money waiting for you at my Admiral Kazino palace - where there is fun and games all day and all night. click click click...


24

690. azart9 - 2013-11-16 17:48:57 çîìáè èíòåðíåò êàçèíî, êàçèíî áåëàÿ âåæà ýñìåðà êàçèíî ýñìåðà = opanki18.admiral-kazino.ru/infa98.html ðÈãðû Íà Äåíüãè  ýñìåðà Ðîñòîâå Íà Äîíóîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî â ãåðìàíèè ýñìåðà êàçèíî Îíëàéí = opanki18.admiral-kazino.ru/infa16.html ðÊàçèíî Ïîïîëíèòü Ñ÷åò Ìîáèëüíûéîïëàòà èãðîâîé àâòîìàò illusionist ýñìåðà êàçèíî = opanki18.admiral-kazino.ru/ina318.html ðÈãðàòü  Îíëàéí Êàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Îòçûâûîïëàòà 689. roulette100 - 2013-11-16 14:55:36 ñëîò àâòîìàò àìåðèêàí ïîêåð èãðàòü îíëàéí áåñïëàòíî íà ðóññêîì ýñìåðà = opanki17.admiral-kazino.ru/review14.html ðÎíëàéí Êàçèíî Íà Äåíüãè Ëèáî èíòåðíåò îïëàòà ñàéò êàçèíî øàíãðè ëà ìèíñêå ýñìåðà êàçèíî ìèíñêå = opanki17.admiral-kazino.ru/ ðÑèìóëÿòîðû èãðîâûõ àâòîìàòîâîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû àäìèðàë îíëàéí áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = opanki17.admiral-kazino.ru/reviw1096.html ðÏîêåð Ïîïîëíåíèå Çîìáè Êàçèíî Êàçèíî îïëàòà êàçè 688. ruletka20 - 2013-11-16 11:57:40 êàçèíî ñõåìà ýñìåðà êàçèíî = opanki16.admiralkazino.ru/theme65.html ðÊàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ðóëåòêàîïëàòà êàçèíî âóëêàí óäà÷è ýñìåðà êàçèíî = opanki16admiral-kazino.ru/ ðÌèð àçàðòíûõ èãðîïëàòà 687. kazino85 - 2013-11-16 08:59:18 ïîêåð ïîïîëíåíèå ñìñ ýñìåðà êàçèíî = opaki15.admiralkazino.ru/theme240.html ðÊàçèíî Ñ÷åò Èãðû Êàçèíî îïëàòà ðóññêàÿ ðóëåòêà èãðàòü íà äåíüãè åùå ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/theme352.html ðÂûèãðàòü Äåíüãè  Êàçèíî 777 Professionalîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü ñåé÷àñ åâðîïà. 686. slot50 - 2013-11-16 06:12:06 èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí swamp land ýñìåðà êàçèíî =


25

oanki14.admiral-kazino.ru/infa534.html ðÈãðû Íà Äåíüãè  Èãðîâûå Àâòîìàòû Øàìïàíñêîåîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî êàê èãðàòü îíëàéí øàðèêè ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/infa1404.html ðÎíëàéí Ðóëåòêà Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Êàçèíî îïëàòà âèäåî ïîêåð ñêà÷àòü áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = opanki14admiral-kazino.ru/infa174.html ðÌèíè Èãðû Íà Äåíüãèîïëàòà êàçèíî îíëàéí áîíóñ ïðè ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = opanki14.admiral-kazino.ru/infa9.html ðÎíëàéí Êàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Äëÿ Àíäðîèäîïëàòà , èíòåðíåò êàçèíî ñèìóëÿòîðû 685. - 2013-11-16 03:48:33 Oh no ..... Jeg troede lige …

684. casino77 - 2013-11-16 03:26:42 áåòâèí êàçèíî îòçûâû èëè êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî ãîëäôèøêà ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/file896.html ðÊàçèíî Îïëàòà Êàçèíî Êàçèíî îïëàòà êàçèíî îíëàéí áåñïëàòíî åëåíà ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/file1099.html ðÏîêåð Ïîïîëíèòü ßíäåêñ Äåíüãèîïëàòà èãðû íà äåíüãè âêîíòàêòå ýñìåðà êàçèíî = opanki13.admiral-kazino.ru/fil273.html ðÈãðàòü  Èãðîâûå Àâòîìàòû Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ðóáëè Ãðèâíû Õàðüêîâîïëàòà èãðîâûå ñóïåð äæàìï èãðàòü = opnki13.admiral-kazino.ru/file833.html ðÎí ëàéí Êàçèíî ßíäåêñ Äåíüãèîïëàòà 683. Håb? - 2013-11-16 03:00:44 Pludselig tændes håbet i mig. Har Kasino Joe skrevet undskyld til mig? Alle bogstaverne ser mærkelige ud, men det er da pudsigt at der ikke er noget link. Åh hvor jeg håber!


26

Har siddet og læst hele aftenen og er blevet helt glad og rørt over alle de dejlige mennesker som har været forbi gennem årene samtaler, diskussioner - kærlighed, vrede. tosserier og dyb dyb alvor. Tænk engang hvis det ordner sig. At Kazino Joe forstår at der ikke er nogen kunder at hente her. Nå, nu vil jeg hvile. Med krydsede fingre og tæer. Hele natten. Stort kram t jer alle for støtte og jeres fantastiske væren! Looooove 682. - 2013-11-16 02:28:38 WTF - nu ikke så meget som et link, man kan følge. Her ærligt er du løbet tør? We will not go quietly into the night!!! 681. roulette72 - 2013-11-16 00:42:59 îíëàéí èãðû íà äåíüãè ñ âûâîäîì íà âåáìàíè, êàçèíî êðèñòàë èãðîâûå àâòîìàòû! 680. F - 2013-11-15 23:57:18 Ha ha ha Pedro for fa’en. Jeg vil øfle mig!!! Det lyder overgodt. Hva’ satan laver vi egentlig herinde. Er det ikke fredag? Ses vi derude? Det kunne være rockerfedt, det er alt for lang tid siden Jeg giver en lille en eller 1000 like old times Frankie boy


27

679. TO THE BATTLEFIELD! - 2013-11-15 23:43:22 I completely agree with the Captain - we must never give up! never surrender. Please Zina, you must understand this and take on this challenge. Saving the guestbook = saving us all! Do not underestimate the importance of these challenges that presents themselves in our lives. They must be confronted head on. Without fear - without hesitation If we do not, we are no better than the scumbags that highjacks guestbooks for fun or easy èíòåðíåò . We are not like that We will not give up without a fight Kazino Joe will never defeat us!!!! Gather around all friends and foes of Zina and her guestbook We will conquer this Kazino Joe Together we stand - stronger and more fierceful than ever! ARE YOU WITH US? 678. Pedro - 2013-11-15 23:28:35 NEEEEEEJJJJJJ Du må ikke give op! Hvad skal jeg gøre med mig nu? Jeg har brug for dig Affalsdsplads for alt min lort og ragelse for alle os der ikke staver ordenlig og er skdie lige glade bloggen er kedelig jeg øfle mig som idiot derinde. Rødt chok er skide gamle klog og ordende er alt for fine til mig


28

677. AFSKEDSDIGT :-( - 2013-11-15 23:24:59 jeg er så ked af at det skal slutte det var så frit - så lige til bare hæld uden filter alt andet syntes så prætentiøst det er også min egen skyld jeg skal huske ikke at stole på nogen der er aldrig noget som varer længe nok så nu retter jeg til og stopper det var her de spæde skridt blev taget kan I huske da han skrev til hende? Kan I huske billederne? alle skænderierne? dengang én lagde en pik op som jeg ikke kunne fjerne? dér kom svaret jeg fandt metoden ikke rette ordne eller justere noget bare lade stå til og lade alle komme til nu siger vi snart farvel og jeg er trist jeg har lyst til at præservere det hele i formaldehyd i store glas så det kan sættes på en hylde kigges på og læses nydende med gys gennem kroppen hver dag for altid slut med alt det gudsjammerlige leveri 676. casino63 - 2013-11-15 21:51:34 ñëîòû ïîïîëíåíèå ëèáî èíòåðíåò ÿíäåêñ ýñìåðà êàçèíî = opanki1.admiral-kazino.ru/hot1192.html ðÈãðîâûå Àïïàðàòû Ïîïîëíåíèå Êàçèíî Àäðåñàîïëàòà êèâè êîøåëåê èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí ãàìèíàòîð, ëèáî azartêàçèíî îíëàéí êàçèíî ýñìåðà êàçèíî =


29

opank11.admiral-kazino.ru/hot0.html ðÏîêåð Íà Äåíüãè Íà Òåëåôîí 900îïëàòà ïîêåð íà ðåàëüíûå äåíüãè äëÿ ðóëåòêà òîððåíò ýñìåðà êàçèíî = opnki11.admiral-kazino.ru/ ðÏèðàìèäà Èãðîâûå Àâòîìàòûîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ãðàíä âèòàðà ýñìåðà êàçèíî = opnki11.admiral-kazino.ru/hot180.html ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Èãðàòü Íà Äåíüãè Îòçûâû Ôîðóìîïëàòà 675. Zina - 2013-11-15 21:41:19 I er søde alle sammen, jeg ved snart ikke. Jeg tjekker lige det der blog halløj ordentligt igennem. Jeg kan godt forstå at det kan synes som en lukket klub, men det er det altså slet ikke! Alle er velkomne - også dig Sanne. Seriøst, kom nu bare. F.... Kazino-Joe skal ikke ødelægge festen for os. Jeg vil forsøge at regne ud, hvordan man kan åbne festen lidt, så alle føler sig velkomne og alle kan skrive. 674. Jason Nesmith - 2013-11-15 21:36:37

NEVER GIVE UP - NEVER SURRENDER!

673. blackjack32 - 2013-11-15 18:54:09 èãðîâûå àâòîìàòû âóëêàí èãðàòü áåñïëàòíî è ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = opanki10.admiral-kazino.ru/messages133.html ðÈãðàòü  Èãðîâûå Àâòîìàòû Äæåêïîò Îíëàéí Íà Äåíüãè Îòçûâû Ñîòðóäíèêîâîïëàòà ñàìûå ïîïóëÿðíûå êàçèíî íà äåíüãè åùå êàçèíî âóëêàí îòçûâû ýñìåðà êàçèíî = opanki10.admiralkazino.ru/messages181.html ðÈãðàòü  Ïîêåð Íà Äåíüãè ×åðåç Òåëåôîíîïëàòà


30

672. Sanne - 2013-11-15 17:15:29 OK, så er jeg også på banen. Kære Zina, du skal skrive til dem igen, og bede dem blokere ham, og sig til dem, at hvis de ikke gør noget snart, så betaler du ikke længere! Eller hov - er det gratis? Nå, men prøv at true dem med et eller andet - helst noget med økonomi, ellers er de ligeglade ... Håber virkelig du finder en løsning, det ville være så ærgerligt, hvis din gæstebog skulle stoppe. Jeg har altid holdt af at læse herinde. Alles tanker, helt uden filter, og gerne skide sure ;). Ligesom jeg har været nogen gange ... Men det satte dag gang i noget. Tanker, følelser. Vi er kommet tættere på hinanden over årene. lært hinandens grænser at kende og hinandens sind. Det har været stort. Jeg ved ikke om jeg kan overskue bloggen. Det er som Sussie siger, så ordenligt derinde, og jeg er ikke sikker på at jeg synes jeg kender hverkend Zina eller nogen af jer andre godt nok til at være med. I er så tæt på hinanden - eller det virker i hvert fald sådan. Men giv ikke op endnu Zina! Please. Knus fra Sanne 671. - 2013-11-15 16:51:27 AAAARRHHHHH - det er lige til at blive tosset af! Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre mere end det jeg allerede har gjort ----670. - 2013-11-15 16:50:04


31

NALLERNE AF FADET!!!!! 669. slot68 - 2013-11-15 15:59:17 êàçèíî joker ýñìåðà êàçèíî = opanki9.admiral-kazino.ru/ina931.html ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Êîøåëåê Ðåãèñòðàöèÿ Óêðàèíàîïëàòà êàçèíî îðàêóë àçîâ ñèòè õîëë, èíòåðíåò êàçèíî ñàïåð ýñìåðà êàçèíî = opanki9.admiral-kazino.ru/infa777html ðÊàçèíî Ïîïîëíèòü ßíäåêñ Äåíüãè Áåç Êîìèññèèîïëàòà êàçèíî êàçèíî èãðû ýñìåðà êàçèíî = opanki9.admiral-kazino.ru/inf1029.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Ðóëåòêà Ðóññêàÿ Îíëàéíîïëàòà ïîêåð ðóì äåïîçèò 1 äîëëàð ýñìåðà êàçèíî = opanki9.admiral-kazino.ru/infa84.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Àâòîìàòû Èãðàòüîïëàòà 668. jackpot91 - 2013-11-15 13:02:57 èíòåðíåò êàçèíî çîìáè , èãðû íà äåíüãè êàðòû çîìáè gold ýñìåðà êàçèíî = opanki8.admiral-kazino.ru/hot59.html ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Ïîïîëíèòü Ñ÷åò Ëèáî èíòåðíåò îïëàòà èíòåðíåò êàçèíî èãðàòü áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè 999 ýñìåðà êàçèíî = oanki8.admiralkazino.ru/hot840.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Êàçèíî Îíëàéí Îòçûâû Òóðèñòîâîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû îíëàéí èãðàòü áåñïëàòíî øàðèêè ýñìåðà êàçèíî = panki8.admiral-kazino.ru/hot378.html ðÏîêåð Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Äëÿ Àéôîíà Òîððåíòîïëàòà ìãíîâåííûé áîíóñ íà äåïîçèò ïîêåð ýñìåðà êàçèíî = opanki8admiral-kazino.ru/hot868.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Ðóëåòêà Àìåðèêàíñêàÿ Âåðñèÿîïëàòà 667. Sussie - 2013-11-15 12:45:09 Jeg siger også op på hesten. Vi kan klare det sammen. Jeg kan nu også godt lide din blog, det er som om vi tager os lidt mere sammen, når vi skriver derinde. Jeg ved dog godt at jeg måske har været lidt mopset engang i mellem, men du kender mig jo Ja, og så er jeg tosset med de skønne smileys, som er her! Lad os ikke slå ud af dumme Kazino Joe, vi er stærke i flok ;-)


32

Møs til dig, skønne Zina 666. Frank - 2013-11-15 10:39:38 Du skal i F... finde dig i det!!! Det må sgu da være muligt at fikse Hængerøve og lusepustere Det er ikke i orden!!!! Jeg fucking elsker gæstebogen - her kan man skrive som man vil. Bloggen er kun for fine folk med næsen i skyerne Her er meget federe!!! Folket for gæstebogen!!!! Pis af Admiral Kazino!!!!!

665. Zina - 2013-11-15 10:26:35 SE NU DER!!! SMut af pomfrit! Du har ikke noget at æave her. og vil vil ikke spille kasino på dine jävlans internet sider!!!! Damn, nu gider jeg snart ikke mere. Det tager tusind år, hver gang jeg skal slette hans indlæg ;-(

664. jackpot37 - 2013-11-15 10:09:12 ôëåø êàçèíî èãðàòü ýñìåðà êàçèíî = opanki7.admiralkazino.ru/hot24.html ðßíäåêñ Èãðû Íà Äåíüãè Îíëàéíîïëàòà îíëàéí êàçèíî ðóëåòêà îòçûâû èãðîêîâ åùå îíëàéí êàçèíî big azart êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = opanki7admiral-kazino.ru/ ðÍîâûé èãðîâîé àâòîìàòîïëàòà îíëàéí êàçèíî casino zeon.


33

663. kazino67 - 2013-11-15 07:20:35 êàçèíî ìèíñê êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = opanki6.admiralkazino.ru/theme8.html ðÈãðîâûå Àâòîìàòû Íà Äåíüãè Óêðàèíàîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû ãàìèíàòîð áåñïëàòíî áåç ðåãèñòðàöèè ýñìåðà êàçèíî = opanki6.admiral-kazino.ru/theme91.html ðÂñå Îíëàéí Êàçèíî Íà Ðåàëüíûå Äåíüãè Ðóáëèîïëàòà èíòåðíåò êàçèíî ðóëåòêà ôåíèêñ èëè îíëàéí ïîêåð òåõàññêèé õîëäåì áåñïëàòíî ýñìåðà êàçèíî = opanki6admiral-kazino.ru/theme602.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Øàøêè Îíëàéíîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû èãðàòü áåñïëàòíî îíëàéí 100 ëèíèé ýñìåðà êàçèíî = opanki.admiral-kazino.ru/theme1148.html ðÈãðû Íà Äåíüãè  Êàðòûîïëàòà 662. poker52 - 2013-11-15 04:30:44 èãðîâûå àïïàðàòû äåíüãè êàçèíî ýñìåðà êàçèíî = opanki5admiralkazino.ru/work65.html ðÈãðû Íà Äåíüãè  Ðîññèèîïëàòà êàçèíî ïîïîëíèòü ÿíäåêñ äåíüãè ýñìåðà êàçèíî = opanki.admiralkazino.ru/work0.html ðÏîêåð Íà Äåíüãè Íà Òåëåôîí Ëèáîîïëàòà êàçèíî îíëàéí ìîíòå êàðëî ýñìåðà êàçèíî = opanki.admiralkazino.ru/work1155.html ðÐóëåòêà Îíëàéí Íà Äåíüãèîïëàòà èãðîâûå àâòîìàòû äåëþêñ ýñìåðà êàçèíî = opanki.admiralkazino.ru/work70.html ðÈãðû Íà Äåíüãè Ñ Âûâîäîì Äåíåã Êàçèíî îïëàòà 661. Zina - 2013-11-14 20:43:52 Ja, jeg er ved at blive sindssyg!!!! Nu har jeg skrevet til dem og bedt om at blokke ham der Casinorøven, så håber vi de gør det. Ellers lukker jeg festen og hopper over på bloggen istedet. I skal alle komme med 660. Connie - 2013-11-14 00:40:40 Aaaaaarrrrhhhhhh - skide kasino Joe - stop for helvede med at poste pis i Zinas gæstebog!


34

Jeg smider sgu snart håndklædet i ringen, når du sådan bare filer løs og mine fede comments hele tiden bliver trashet. Hva’ sker der for dig. AAAAAllllltttttt for nederen - røv med vinger på Zina eller hvem fanden der styrer det her, gør FFS noget NUUUUUUU

659. zzz - 2013-10-03 01:31:47 Shiiiiiit - cleaning up, because some idiot filled the page with invites for casino pages ... I cancelled a lot of old posts ... I’m really sorry. Please write again ;-) Loooove Z 658. Z - 2013-09-04 20:40:35 Back home - people are filled with words there. And laughter as well luckily ;-). It was really great. 657. Luzy - 2013-09-04 12:24:44 WHERE HAVE YOU BEEN??? Sounds like a place I would love ;-) - noooot. You are crazy with all these words. Too manyyyyy!


35

Remember to drink, kiss and have dirty sex behind the camper or the closest tree as well! Sounds like you had a great time though Love 656. Sanne - 2013-09-04 03:36:46 I er altså lidt tossede I to ... men det kommer jo ikke bag på nogen! 655. Z - 2013-09-04 03:00:35 Godt ord igen - jeg blev bare lidt overvældet ... Hvor har du alt sammen fra? 654. LP - 2013-09-04 01:08:49 Jeg synes bare vi manglede lidt fakta til snakken. Det er røvspændende og bliver ved med ar rumle. Jeg forstår godt hvad du mener med martyrium, men det kunne være interessant at se om den definition rent faktisk kendes og bruges - inden for teologien og/eller i det hele taget. Du siger du holder af nuancer. Det jeg siger er nuanceret! Kom bare med 653. Z - 2013-09-04 00:59:19 OK - rolig nu dit emsige røvhul. Jeg har fattet det! Jeg vil nu alligevel gerne holde tanken fast lidt endnu. Martyriet har for mig også en negativt ladet betydning. Således at når jeg hører ordet, så fremkalder det en sær form for selvgodhed og selvpromovering. Det er den jeg snakker om - ikke sproget.dks ...


36

Det er muligt min sætten i kontrast til kærlighedsgerningen er forkert. Vi må vente til jeg har snakket med nogle teologer ... Hvad det tredje ben er, det kommer vi til. Jeg kan godt lide tanken om det tredje ben. For gu’ er der da så!!! 652. Peter Madsen - 2013-09-04 00:54:59 ... Her er der [...] ikke tale om en positiv religiøs symbolisering fra forfatterens side; martyriet er humant set destruktivt. Med andre ord repræsenterer Thermopylæ endnu en bearbejdning af Branners grundproblematik i efterkrigstiden; engagementet og det personlige forhold til skyld og ansvar... 651. Henrik Stangerup, - 2013-09-04 00:49:26 ... mens jeg femte gang i tankerne vendte strengheden mod goldhed der er mangel på hengivelse, perversitet der er ondskab, vellyst der er begær, og forfængelighed der er hovmod. Sjette gang følte jeg lidenskaben i ønsket om martyriet som det bør give sig udtryk i tilgivelse af dem der har fornærmet os, renselse af de pletter der sættes på os, tilfredshed med smerte og helliggørelse ved nåden ... 650. Katie Erikson, Omsorgens idé - 2013-09-04 00:45:50 ... At leve i en relation omfatter også et behov for ensomhed. I ensomheden, der er en form for hvile, bliver man mærkbart bevidst om sit eget selv ... 649. Katie Erikson, Omsorgens idé - 2013-09-04 00:43:18 ... ser det at yde omsorg som en form for heroisme. Det er at kunne forholde sig på en særlig måde til lidelse, en form for kærlighedsgerning. At yde omsorg er en handling, der kendetegnes af mod, storsindethed og uselviskhed... 648. Zina - 2013-08-22 01:36:26 Love you too baby!


37

647. Susie - 2013-08-22 01:34:29 Back to white! Looooove it! Love you - by the way ... things seems clearer in white 646. - 2013-08-18 04:51:21 tænker på tænker på tænker på tænker på tænker tænker tænker tænker tænker 645. til den skønneste - 2013-08-07 11:36:10 Fordi der kun er et skud i bøssen og fordi vi ved at skønheden findes i det uperfekte 644. Katie - 2013-07-18 23:24:48 Var lige inde og skrive på bloggen, men her er der anderledes gang i den! Kerstin er for fed. Jeg har også lige læst ... Det er et helt særligt nært og sansende sprog hun har. Og hvad sker der for dig kære røvhul? Lidt anti FB lir, kan vi nu altid bruge, så tryk den af! Jeg kommer altid til at savne jer alle sammen helt vildt, når jeg er herinde. Det hører til et helt særligt sted. Vores sted. Bare os. Næsten bedre end den gang vi lærte hinanden at kende.


38

Tættere på, selvom vi jo egentlig ikke ses så meget mere. Nå, kære mennesker. Jeg er fuld af glæde og fis over livet i denne tid. Det var bare det jeg ville sige. Tryk den af. Katie 643. Kerstin E - 2013-06-15 11:56:12 Nu stiger tågeskyerne op fra underjordiske gryder. Lysklokken udvider sig om jorden. Det er snart morgen. 642. - 2013-04-08 02:33:51 he he Fisseklapper ... det er sjov ... 641. Zina - 2013-03-28 00:39:20 Eniiiiiiiiiiiiiiiiiig! F.... enig 640. - 2013-03-25 01:41:21 åh du kære røvhul. Bare spyt på det hele og os alle sammen! I know you! og ved ALT Jeg siger ALT! 639. K - 2013-03-25 00:58:59 Like like like like like like like like


638. røvhullet - 2013-03-25 00:54:24 fuck det FB hade dag number one jeg er i røvdårligt humør har spist en lortemiddag min kone er en dum fisse og mine unger pisser mig hele tiden af det er pissekoldt udenfor lortevejr mit liv sucks big time og jeg synes alle mine venner er nogle tabere uvidende og pisse lorte røvsmarte assholes hele bundtet nå - hva så how do you like them apples? Røvskæg pikslikker fisseklapper 637. røvhullet - 2013-03-23 22:56:57 Har kun én ting at sige i dag jeg er i skide dårligt humør synes alt går skævt og ingenting er som jeg vil have det folk er mærkelige triste og deprimerende at være med og efterlader mig uden gnist og ønske om mere 636. - 2013-03-06 02:36:39 Når man får lov til at grave sig ind i et andet menneskes hoved. Når de lade en gøre det, stiller sig til rådighed.

39


40

Jeg dør af glæde og taknemmelighed. 635. Franks - 2013-03-05 10:38:41 Yeeeeeeeaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh

F... det er fedt det her.

634. Z - 2013-02-19 03:37:52 Jeg får sådan lyst til at skrive noget virkelig langt, sådan noget af det der fylder rigtig meget på siden. Der er alt for mange hurtige og kvikke udtalelser. Nu skal der mere kød på. Jeg er bare ikke helt sikker på hvad det er jeg skal skrive så meget om. Jeg er fuld af lyst til alt muligt, lyst til både det ene og det andet. Og mere til jeg ved ikke helt hvordan jeg skal få den kringlet. altså lysten. jeg vil så gerne i gang med alt muligt, men sidder bare her og venter. på at noget sker. eller at noget skal ske. jeg har kaldt virkelig højt på det, og jeg er ret sikker på at nogen hørte det. for lang tid siden. der er helt sikkert noget eller nogen på vej nu. det lovede de mig selv i drømmen ude i skoven. som var det i går. op af træet rundt i blade kviste som knækkede fugle som sang. jo jo der var det hele så klart som en efterårsdag og alle hørte mig og alle kom som jeg sagde de skulle. måske skal jeg bare råbe endnu højere. jeg bliver så fucking taknemmelig når det sker at jeg ikke holder noget tilbage alt ryger på brættet på én gang og jeg skriger glæden ud over jer alle sammen i hyl og verdens skrål - se det ske 633. - 2013-02-05 02:31:34 bare fordi man skriver noget mange gange - er det ikke garanti for at der kommer nogen og hjælper ...


41

Ja, jeg siger det bare ... 632. Tom W - 2013-01-26 03:11:08 I’m so goddamn horny, the crack of dawn better be careful around me ... 631. Tom W - 2013-01-26 02:18:07 I’m so goddamn horny, the crack of dawn better be careful around me ... 630. TAL 2013 - 2013-01-05 20:01:02 active anguish in a context of flux ” Toby's research led him to Plato, who once wrote, "When the modes of music change, the fundamental laws of the state change." It sounds preposterous at first, but might there be a connection between the low, constant humming of our industrial culture and the dissonant mood of anxiety and irresolution that seems to characterize our century?” 629. - 2012-11-16 00:27:09 no worries - det er lige netop det, det betyder. Nemlig alt det du ikke kan se Franky!

628. Franky boy - 2012-11-14 18:38:34 Oh yeah! Skide godt, nu fatter vi ikke noget igen! Er det atter en af dine kloge åge venner? Den er fed nok jeg forstår bare nada! Og tak for sidst til alle! Jeg holder ingenting tilbage detved i, og jeg er overglad for at i accepterer det og stadig respektere mig og mine


42

valg! Bare at i ved det. Og tak for lyn knaldet også

det faldt på et tørt sted

627. - 2012-11-13 20:24:36

626. - 2012-11-13 19:45:19 aaaarrrrrrhhhh det er svært at styre sig skrive skrive pille pille - prikke prikke - kom nu kom nu - ud og lege 625. Pedro - 2012-11-12 14:10:59 YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSS! Can’t wait


43

624. Zina - 2012-11-12 13:07:03 Og PS - hvor fedt at I er forbi og kigge her til morgen. Savner jer alle som sædvanlig ... men vi ses jo lige om lidt, eller???

623. Zina - 2012-11-12 13:05:03 Ahh ja, det var på bloggen jeg endte med at skrive. Der var lidt mere fredeligt. Sussie, you know I love you! Inklusiv alle dine fucking blomster og evige postive sind ;-) 622. Sussie - 2012-11-12 13:01:37 JEG KAN HUSKE DET! Det var efter jeg havde prøvet at skrive en opmuntrende besked om at al jeres sortsyn ikke hjælper noget som helst. Så fik jeg så bare lige et ordentligt fur af ’you know who’ ... Men jeg kæmper videre for sollyset i sjælen, indre ro og overskud. Store efterårs kram Sussie PS, det er på side 61 det sker - og på bloggen 621. Zina - 2012-11-12 12:53:52 Hey Claus - du har ret! Hva’ fanden ligner det. For at være helt ærlig så mangler jeg også den der tommeltot, så man lige kan sige ’hey jeg er her - og jeg forholder mig positivt og opmuntrende overfor verden’


44

løgn og latin - kan du huske mit sure opkast herinde om positivismens svøbe? 620. Claus - 2012-11-12 12:06:50 jeg vil totalt like det her, men hvor fanden er like knappen herinde? FFS noget gammeldags lort kom nu ind i virklighedens verden, Zina Her liker vi og ignorerer - og således inddeles verden i søde hundehvalpe med flødeskum smartass artyfarty kommentarer og bedrevidenhed resten bliver ignoreret - uden handling. Rubriceret som ligegyldigt eller ikke gyldigt med et slattent træk på skuldrene lyder jeg sur og bitter? 619. den store danske - 2012-11-12 11:59:24 ... dvs. at vi på én gang er reelt subjekt og objekt (genstand) for handlingen ... 618. - 2012-11-10 16:57:57 arrrrh det er så røvkedeligt og fimset inde på din blog jeg kan også se at vennerne er smuttet heroveri stedet. Klogt! Her er meget sjovere. Ordene sidder løsere og er ikke så tunge at kaste med. her er plads til pik og patter og det skal ikke pakkes ind i uforståelige tankerækker næ nej, må vi bede om gæstebogen, hvor lort lukkes ud og verbale øretæver synger Med tak til alle!


45

617. - 2012-11-07 02:24:10 eller var der tre ...? 616. - 2012-11-07 02:23:42 altså dobbelt på den 615. - 2012-11-07 02:23:25 men tak for tilbudene ;-) 614. - 2012-11-07 01:59:25 men tak for tilbudene ;-) 613. - 2012-11-07 00:16:35 Skønt at du er hjemme, kære Pedro, jeg er bare røget i det smukkeste hul af Sarah Blasko og Montepulciano. Her er meget fint og ordene presser sig på ... You know me. 612. Pedro - 2012-11-06 23:51:25 Hvad så? hva sker med dig? Jeg er lige kommet hjem fra turen. Jeg tænker på dig. Nye farver ... dem kan jeg lide. Sig til hvis vi skal snakke. Eller drikke. Eller kneppe. Eller hvad du vil i dag. 611. - 2012-11-06 23:38:05 ... så blev der bare lige lagt et lag lir på ... Dig kan jeg godt lide - et lille fint udvalg af villende ord.


46

Men det var det der gjorde. 610. - 2012-11-06 23:21:27 ahhhh nye farver - you like? 609. - 2012-10-29 01:58:37 Ja, jeg føler mig i den grad klar. Noget forvirret oveni. Nye ting som komme væltende. Gamle ting som ikke vidste fandtes hopper op i hovedet på mig. Der er ikke nogen der spørger om noget. Ikke nogen som kan forklare det som jeg ikke forstår. Men det føles friere. Forvirring er vel bare en naturlig del af festen. På den måde har jeg besluttet at jeg ikke vil kræve noget. Kun svar selvfølgelig. Men de må godt komme forsinket, komme når de vil, eller jeg moser dem frem... Du kan selv være sjov i formuleringen af ting som ikke giver mening. Lige der med to fingre i vejret og al vilje samlet i yderspidsen af pegefingrene. Dér forstår du det. Det står det klart. Snotforvirret - oh yes! 608. - 2012-10-06 20:44:15 Se, jeg sagde jo han stadig var derude. Jeg havde bare ikke helt forstået hvordan det skulle foregår. Altså at det ville komme som sådan en overraskelse. For overrasket det blev jeg godt nok. Jeg troede det var noget som ville komme lidt af gangen. En forståelse, som ville komme snigende og til sidst være så klar at det ikke kunne være anderledes. Men sådan er det slet ikke. Jeg så ikke noget komme, og det var det sædvanlige med at føle sig taget på sengen, men bukserne ned om hælene - og hvad vi ellers kan finde på af sigende billeder, som suger sig fast til hornhinden.


47

alt i alt er jeg glad nok for det. Der kom det og jeg er her stadig og er med hele vejen. Bare lad mig kigge mig lidt omkring, så skal jeg nok hoppe mens tid er. Nå, nok om det. En dag skal jeg nok fortælle hvad det er jeg snakker om 607. Peter - 2012-09-24 10:48:11

OK - here we go!!!!

606. Fuld af Kærlighed - 2012-09-21 02:32:54 Nå ja, midt i alt mit pis, så føles det jo helt rigtigt at gøre som jeg tænkte, nemlig at omgive mig og være med mennesker som giver mening. Eller som Tommy sagde ’I’m just looking for human beings’. Og så kan man jo være sur, besværet og bekymret alt det man vil, men I er jo lige der. Det gør mig glad og rolig at tænke på og være i - og er det jeg vil og skal nu og altid. Tak fordi du minder mig om det, bare fordi du er. Det er godt. K

605. - 2012-09-11 23:14:13 Yeaaaaaaahhhhhh

Wiiiihuuuuuiiiiiii

yeeeeeeeeeeeeeeessssssss


48

604. P - 2012-08-31 10:45:06 Babe - is he acting it out again? Screw him! Come to Italy - we are having a ball, and Pedro is home! You know what that means 603. - 2012-08-27 14:32:51 You see - that’s not how it is at all! I’ve told you so many times that I have stopped counting. It seems to have no effect on you what so ever. If I was to tell you that it actually matters to me whether you are there or not, would it change anything? I feel like I’m talking to a wall half of the time, maybe I am. That is what confuses me, I’m not sure if I’m crazy and imagining things or you are an asshole, that doesn’t deserve me. Well it’s pretty clear what I have decided to believe - or else I would probably have left by now. But I just find it so sad, that I am even thinking it could be like that. Not sure why I’m writing this in here - where you will never see it. Because as always you don’t really care. I give you all the hints, but it does’t seem to work ... Ok I’m gonna stop now, it is making me kind of sad... This whole story is going fucking nowhere… Love L

602. - 2012-08-23 22:36:32

Og solen skinner igen!


601. Zina - 2012-08-21 01:16:40 Og BTW - slap lige lidt af med alle de hårde ord. Vi skal sgu alle sammen være her! Ja jeg taler til dig!!!! You know who you are! Looooooove 600. Zina - 2012-08-21 01:14:54 Åh skat så er den gal igen! Tag nu det bare helt roligt, og se hvad der sker. Det er aldrig så sort hvidt, som det synes. Kys og kærlighed fra Zina 599. Sanne - 2012-08-15 00:09:57 Nu bliver jeg sgu ked af det. Jeg tænker hele tiden han ikke mener det på den måde. Jeg er da lige så smuk og dejlig som jeg altid har været. Det er bare ham, den nar, som ikke kan se det. Lad nu være med at tænke på det. Det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg skal holde op med at cykle forbi. Lade være med at tjekke hans hjemmeside hele tiden. Ikke noget FB stalkeri her. Det bliver bare værre. Han kommer alligevel ikke i nærheden af mig. Og hvis han gjorde, så var det ikke for at se mig. Han er sgu bare ikke vild med mig. Så lad det nu ligge. Der var ikke noget galt med mailadressen. Han har læst alle ordene. Han er bare ligeglad.

49


50

Det er ikke et eller andet elaboreret trick for at fange mig ind. Der er ingen bagtanker - ingen mystiske snedige bagtanker. Næææh. Han kan bare ikke lide mig, som jeg kan lide ham. ;-( 598. Sussie - 2012-08-14 01:37:52 Nej nu stopper du altså Jeg ved hvem du er - det er dig, som altid skal tale så hårdt. Det er da der slet ingen grund til. Vi må da kunne snakke ordentligt sammen! Og ud over det, så har du overhovedet ikke ret i det du siger. Det er muligt at jeg har prøvet lidt af hvert og jeg også har været grov og urimelig over for folk omkring mig - vist min mørke side, som du kalder det. Men det er da ikke lig med at man skal dyrke den! Det er netop det modsatte jeg siger. Jeg synes at i dyrker mørket, det grove, det hårde. Jeg mener at gennem positiv tænkning og kærlighed og lys kan vi bedre finde hinanden og sammen komme finde frem til lykken - det vi alle fortjener at være! Og vi alle sammen kan være! Livet er ingen jammerdal, men det gør i den til. Livet er hvad I gør det til!!! Så hvorfor ikke gøre det smukt? 597. - 2012-08-14 01:30:53 @Sussie : Al dit fucking lyserøde plidder pladder kan du stikke lige op i røven Det er noget værre pis og du ved det det ligger jo lige der under din fimsede overflade vreden, mørket, lortet du behøver ikke at skjule noget for mig! Jeg har set det og mærket det!!!


51

I know 596. Benn - 2012-08-10 00:36:16 ohh no Suzy snuzy ... That wont do! You’ve got it all wrong! Life sucks and there’s no positive thinking that will help you over that fact. I’m telling you - it sucks Big time 595. Sussie - 2012-08-07 01:13:04 Jeg har skrevet det her inde på bloggen, men jer der kun kommer her, får den lige også. Jeg synes det er på tid at sige det! Krammere Sussie _______________________ Kære venner Nu bliver jeg nødt til at tage ordet et øjeblik, jeg kan ikke holde mig tilbage mere, selvom jeg godt ved, at jeg nok ikke bliver populær af at sige det, jeg har tænkt mig at sige. I hvert fald ikke i det her forum. Jeg synes simpelthen, I er alt for pessimistiske. Alting skal være så sort og tungt. Sådan er jeg ikke, det ved I godt. Jeg ser lyst på livet, og jeg tror på, at man skal smile til livet, for at livet smiler tilbage til dig. Det nytter ikke noget at gå og surmule i krogene, altid at forvente det værste fra folk - ja, så bliver det sådan for jer, jeg siger det bare. Sure mennesker tiltrækker andre sure mennesker og situationer. Det tror jeg på. Derfor prøver jeg altid at se det bedste i alle mennesker og situationer. Det er ikke fordi, jeg ikke erkender, at folk kan være


52

nogle dummer typer, men hvis jeg oplever det, så er det bare at vende den anden kind til - eller stikke dem et smil, så de ikke kan lade være med at smile tilbage. Sådan! Et smil forlænger livet ;-) Så pjat med jer alle sammen - I skal mærke livet, men ikke det der triste deprimerende liv, nej blomster, sollys, smil, kærlighed. Det er det, som får os til at ånde og leve. At være og leve i nuet og mærke hvordan kærligheden strømmer. Carpe Diem. Kram og positive tanker Sussie 594. Tonni - 2012-08-02 18:45:00 Ahhh - how I like! Fuck harmoni og happiness! Let’s all burn out Fade away … 593. Ernest Becker - 2012-08-02 01:45:57

Jeg tror, at det at tage livet alvorligt betyder noget i retning af; At lige meget hvad mennesket gør på denne klode, så er det nødvendigt, at det gøres i den levede sandhed om skabelsens rædsel, om det groteske, om den panik, der ulmer nede under alting. Ellers er det falsk. Uanset hvad vi udretter, skal det uden at dæmpes


53

udrettes indefra gennem skabningers subjektive energier med passion, vision, smerte, frygt og sorg for fuld udblæsning ... Og vi ved, at hvis vi undlader dette, forfalsker det kampen ved at gøre os tomme, ved at forhindre os i at indoptage den maksimale erfaring ... 592. F - 2012-07-31 00:39:04 Jamen det er jo sådan noget tudepis det hele herinde. I er altså lidt for fesne nogen gange. Jeg siger det bare. Pik og kusse. Det er det det handler om, og vi skal ikke tænke alt for meget eller overveje alle fucking detaljer. Bare ryk af sted - I er røv kedelige og uinspirerende at høre på! Hele bundtet. Ud af hullet med jer! Franky 591. - 2012-07-30 00:59:50 Nååååååh, der var du. Jeg har tænkt over hvor du blev af. Det er ærgerligt at du ikke kontaktede mig før, nu ved jeg ikke længere hvad jeg skal sige eller gøre. Det er som om det ikke var alligevel, at der ikke skete noget. Men det gjorde der jo! Jeg ved godt jeg ikke kan tvinge dig til noget, men jeg har dælme lyst. Lyst til at stå uden for din dør og banke indtil du åbner. Lyst til at være ved siden af dig, høre din stemme, mærke dig tættere på. Jeg ved godt det ikke er sådan nu, så skide være med det, men ærlig talt. Hvor godt kunne det lige være, hvis jeg turde. 590. - 2012-07-28 21:42:42 OK I see, man siger bare det der lige falder en ind. Eller fortæller det som kommer til en i drømmen eller i tanken - pludseligt og uden varsel. Jo jo, dem har jeg masser af. I dag sidder de løst på mig og bevægelsen er lige om hjørnet, det er slutningen på noget godt, jeg er bange for at det smutter væk mellem fingrene på mig, eller jeg er bange for at jeg ikke tør at tage den, som jeg synes jeg skulle, eller som jeg kan mærke


54

at jeg fortjener. Giver det nogen mening? Det var så de ord, som kom lige der. 589. - 2012-07-28 01:54:17 Det er nu ikke så komplekst igen. Jeg havde en lang drøm om ting som ikke er sket og som nok heller ikke kommer til at ske. Det handlede om en mand jeg næsten ikke kender, men gerne vil kende. Han sagde en masse fantastiske ting. Mærkelige og nyskabende. Men det var som om jeg ikke helt var med alligevel. Han var der hele tiden med mig, jeg var dybt fascineret og glad for at være i nærheden, men det var alligevel ikke helt som jeg gerne ville have. Det er sådan cirka sådan tingene fungerer herinde... 588. - 2012-07-22 13:12:48 I er for fede og alt for mærkelige herinde! Jeg forstår ingenting men er vild med præmissen. Alle gør alt hvad de vil og siger alt muligt pis hele tiden. Go go go 587. Pedro - 2012-07-21 23:41:42 Hey hva så - hvor er der bare gang i den i dag. Har i ikke noget at lave eller hva? Jeg tager af sted i morgen hjemad, så fuck jer og DK lorte vejr, men for fedt at se ting ske rundt omkring os. Nå jeg skrider jeg ville bare lige sige hej inden jeg smutter


55

P 586. CC - 2012-07-21 23:15:17 OK - jeg er ikke helt sikker på hvorfor du skulle vise mig dine kasser den anden nat i byen. Men OK, jeg kan klare det. Nu flakser de rundt for mit indre blik og vil ikke falde til ro. Hmmmm 585. Z - 2012-07-21 21:43:06 Du er sød - tak. Jeg er glad for, at du føler dig hjemme herinde. Det var lige sådan jeg gerne ville have det. Og nej, der er ikke noget snyd ved livet herinde. Jeg siger det ikke bare fordi det er min stue vi hænger ud i, men fordi at vi alle skal have et sted hvor vi kan være lidt mere loose! Og iøvrigt, så synes jeg også at tiden har vist at vi ikke altid er søde eller medgørlige herinde, men at der er kloge ord og kærlige klaps. Det er klart at det mest når livet er bøvlet at vi råber højt, men skide da være med det. Jeg synes det er toppen. Jeg er sådan selv helt ind i sjælen, så tak for at I gider at hænge med mig herinde. Jeg tror ikke jeg kan klare mig uden mere... Z 584. - 2012-07-21 12:55:48 Det er fedt at skrive herinde, her er ingen der brokker sig eller er dumme eller åndssvage. Det er ikke fordi jeg har så meget at sige, jeg har bare lyst til at hænge lidt ud. Bare være her. Der er en rar rummelighed, så man bare har lyst til at blive lige lidt længere. Nogen gange tænker jeg på om vi lever et snydeliv herinde, her hvor vi, for det meste, er enige, hvor vi støtter hinanden, griner og græder sammen over livet og alt det pis man skal tage.


56

Jeg er glad for at kende jer alle sammen. Eller kende ved jeg egentlig ikke, men det føles sådan efter alle disse år herinde sammen. Nå det begynder at blive langt og jeg skal ud i den virkelige verden. Ses 583. - 2012-07-19 17:49:16 arrrrrhhhhhhhhhh hvor er det kedeligt! Kom nu! 582. - 2012-07-18 22:31:25 Og nu er det så kun kroppen som bestemmer Hjæææææælp Forvirringen er total 581. - 2012-07-17 12:37:12 right here! I’m right here! well - if you were wondering ;-) 580. - 2012-07-17 03:58:14 Tillyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyykkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 579. FRANKYYYYYY - 2012-07-17 03:01:44 Oh yes - baby


57

Stort tillykke med dagen. Jeg går ud fra at du er vågen ;-) Love til dig og alle omkring Franky boy 578. Midnight visitor - 2012-07-17 02:19:25 Hej skatter - stort tillykke med dagen, jeg håber solen vil skinne på den og alle dine tossede tanker ;-)

577. - 2012-07-17 02:17:32 Congrats Zina - hope you have a great day 576. - 2012-07-15 15:00:36 Lack of velocity! I love it. 575. +60 - 2012-07-12 16:55:21 "We - by whom I mean anyone over sixty - commit two offences just by existing. One is Lack of Velocity. We drive too slowly, talk too slowly. The world will do business with dictators, perverts and drug barons of all stripes, but being slowed down, it cannot abide. Our second offence is being Everyman’s memento mori. The world can only get comfy in shiny-eyed denial if we are out of sight." 574. - 2012-07-12 05:09:29 Så er du på krigsstien igen kære Luzi. Helt OK, du ved vi kan klare det. Hvad skete der i fredags, som har fået dig helt herhen? Nå vand


58

under broen, som man siger, jeg giver dig jo i princippet ret i det hele, det ved du. Der er ingen harmoni, der er ingen f... mindfulness at hente i stilhed og meditation. Der er alt mulig andet sjov, sjov som i ting som ikke er nemme, som ikke kommer let, som er det man skal kæmpe med, det man skal kæmpe for. Fedt nok som du ligger der og kigger og føler øjeblikket. Uden blikket for evigheden er det ikke en skid. Fuck øjeblikket, nej lad os have det lange blik på - lad os se målet, ikke ligge der og kigge i navler, eller pille i dem, eller hvad fanden i laver. Det er kun der hvor vi kigger hele vejen ud, der hvor vi tør at se hvad vi er og hvad vi bliver og hvor det hele fører hen, at vi kan forstå hvad vi skal og hvad der er. Ahhhh - nu fik du alligevel startet mig på den sædvanlige tale. Du ved jeg med glæde fyrer den af hver gang jeg får chancen. Lad os mødes og være enige! 573. L - 2012-07-11 05:30:47 and we’re back to that again. You are all a bunch of f... loosers loosers I tell you. What did you think would happen? It would all go away, in an instant? Idiots all of you. I have no respect what so ever for that kind of shit. Well you know what, just leave me the fuck alone don’t bother me with all your empty words and looong stories about absolutely nothing. Get a fucking life! 572. - 2012-07-10 04:38:00 She said;


"But my soul’s a fucking train wreck" And left 571. - 2012-07-10 04:37:00 "Your breath is fine", he said 570. - 2012-07-10 00:25:17 jeg hader harmoni 569. - 2012-06-27 23:51:57 OK 568. - 2012-06-26 22:21:38 jeg siger ja 567. - 2012-06-26 22:21:13 det er nemt at sige ja 566. - 2012-06-26 22:20:48 det at sige ja 565. - 2012-06-26 22:20:22 det er for nemt at sige ja 564. - 2012-06-26 22:20:01 Det er sü nemt at sige ja 563. - 2012-06-05 05:14:42 klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

59


60

klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik 562. S. Kierkegaard har ordet - 2012-05-29 13:31:28 Digterne have sluppet Elskovens Lidenskab, de give efter, de slappe Lidenskabens Strammen, de slaae af (ved at lÌgge paa) og mene, at et Menneske, i Elskovens forstand, kan elske flere Gange, saa at der altsaa bliver flere Elskede; den christelige Kjerlighed giver efter, slapper Evighedens Strammen, slaaer af og mener, at naar der dog elskes en heel Deel, saa er det christelig Kjerlighed. Saaledes er baade det Digteriske og det Christelige blevet forvirret, og Det, som er traadt isteden, er hverken det Digteriske eller det Christelige. Lidenskab har altid denne ubetingede Eiendommelighed, at den udelukker det Tredie, det vil sige det Tredie er Forvirringen. At elske uden Lidenskab er en Umulighed; men Forskjellen mellem Elskov og christelig Kjerlighed er derfor ogsaa Lidenskabens eneste mulige evige Forskjel. 561. - 2012-05-28 23:35:22 VI VIL HA’ MER’!


61

560. Claus - 2012-05-28 14:10:52 Det er OVERSJOVT!

559. Zina - 2012-05-27 15:19:41 OK smarty pants - slap lige af med billederne! Giga sjovert! Og hva’ fa’en er det overhovedet? Anyone? 558. W. Heisenberg - 2012-05-27 15:18:24

557. wiki - 2012-05-27 14:29:33 Here is the paradox summed up; It is one thing to say that physical measurement of the first particle’s momentum affects uncertainty in its own position, but to say that measuring the first particle’s momentum affects the uncertainty in the position of the other is another thing altogether. Einstein, Podolsky and Rosen asked how can the second particle "know" to have precisely defined momentum but uncertain position? Since this implies that one particle is communicating with the other instantaneously across space, i.e. faster than light, this is the "paradox". 556. A. Einstein - 2012-05-27 14:17:52


62

Spooky action at a distance 555. S. Kierkegaard - 2012-05-23 13:50:07 Som naar et Menneske tager feil og kalder Det, der er svag Eftergivenhed, med Kjerlighedens Navn, Det, som er fordærveligt Klynkerie, eller skadeligt Sammenhold, eller forfængeligt Væsen, eller Selvsygens Forbindelser, eller Smigreriets Bestikkelser, eller Øieblikkets Tilsyneladelser, eller Timelighedens Forhold, med Kjerlighedens Navn. 554. Donald R. - 2012-05-22 22:44:13 There are known knowns There are things we know we know We also know there are known unknowns That is to say we know there are things that we don’t know But there are also unknown unknowns the ones we don’t know we don’t know 553. Kim J-I - 2012-05-17 00:50:53

I’m so ronery ...

552. CC- 2012-05-06 19:00:05 Kæmpe stort tak for den skønne sirup, du var forbi med den anden dag. Den giver helt nye dimensioner til smagen af den gode gamle G&T - så af hjertet tak. Jeg er virkelig ked af jeg ikke var der. Så skulle du have haft en af de gode krammere. Vi ses nok snart i forårssolen.


63

Knus og kram fra C

551. - 2012-04-21 20:16:50 Åh hvor det buldrer og gør ved. Jeg kan næsten ikke trække vejret for bare bulder. Hvis det bare ville dæmpe sig lidt, så jeg lige fik tid til at kigge mig omkring og tænke en tanke eller to. Det er ikke sådan det skal være lige nu. Så jeg buldrer bare med, så jeg ikke bare står det og ikke vil buldre. Så lad os da for helvede buldre med alt hvad vi har. Så vi kan lukke de andres lort ude og bare være os. I al bulderen ... 550. Postcard #205 - 2012-02-29 00:13:47 Routine Yogic execise of the penis by Naga Sadhu on Ghats of Varanasi 549. - 2012-02-18 16:28:59 re re re re re re fleksioner re re re re re re aktioner re re re re re re lationer re re re re re re re re re striktioner re re re re re re re re re re re religioner 548. - 2012-01-30 22:54:24 av min arm 547. TK - 2012-01-18 03:22:49 læxikon!! Fede tider Zina. Jeg er stadig noget forvirret, men mon ikke det er


64

det du vil ? Torben du ved… 546. – www.zina.dk 2012-01-02 21:57:51 Se hvor fint her blev! Nu kan jeg lave det hele derhjemmefra juhuuu. Det skulle også være lidt nemmere at finde rundt i - ikke så mange loops, ikke så mange hemmlige steder at finde. hvad er det nu de kalder det, mere brugervenligt. Tjek fluks den nye tur ud - det er den med tulipanbilledet. Og så har jeg endelig fået lavet den engelske side færdig, jeg kan også godt lide turene der. Mange er siderne er identiske med den danske version, men turene er forskellige - og jeg synes de fortæller en anden historie ... God fornøjelse derude. Zina 545. - 2011-12-13 13:45:46 her trænger desperat til en revision. Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gøre det, men det må være noget med at flytte lortet til et andet medium! Er I klar derude? Det sker lige pludselig og så er der action fra morgen til aften. Watch out! 544. D. 8. MARTS - 2011-11-13 16:22:30 Jeg kan sindsygt godt lide datoen den 8. marts. Jeg tænkte, at der sikkert var sket helt vildt mange fede ting på den specifikke dato og tog mig en google-tur. Men ak og ve, ingenting... OK den russiske


65

revolution ... men da den jo hedder februar revlolutionen i juliansk/gregoriansk kalenderforvirring, så gælder den ikke. Og hvilken revolution starter i øvrigt på én specifik dag? Det er jo det rene vrøvl, det er klart for enhver. Altså tilbage til datoen d. 8. marts. Jeg prøvede forgæves (med en teenagers tålmodighed - ca. 7 min) at finde et spændende menneske som var født d. 8. marts ... no such luck. Tilbage står jeg så med min kærlighed til datoen. Er det koblet til noget så simpelt, som min kærlighed til tallet 8? Men hvad så med alle de andre 8.’ender, der er i løbet af året. De burde jo så have den samme kærlighed tilknyttet, men det har de ikke. Faktisk slet ikke. Den 8. juli, oktober, december synes decideret generende i deres forsøg på at hægte sig på 8-tals kærligheden, når de slet ikke har det, der skal til! OK så, det er så bare sådan det er, jeg synes efterhånden at mængden af ting som ikke hænger sammen, som ikke giver mening, som bare sker uden mål og med, stiger og stiger. Det forsøger jeg så også at tilskrive en eller anden særlig grund, som dette helt særlige tidspunkt i mit liv, i jordens eksistens, i universet, men jeg kommer altid til kort. På et eller andet tidspunkt i tankerækken af årsagsforklaringer mister jeg altid gejsten og den barske sandhed rammer - nemlig at det ikke har nogen som helst betydning om det betyder noget eller ej. Det er, det kommer, det skete, det sker - om vi har forklaret det eller ej. Og jeg kan i virkeligheden meget bedre lide de uendelige muligheder frem for de endelige svar. 543. - 2011-11-08 01:18:58 AHA - er vi tilbage på banen!? Jeg er totalt klar intet kan holde mig tilbage nu Det kan godt være at mit hår er fedtet - det der hvide halløj har samlet sig i min mundvig men jeg eeeeeelsker dig, du er det smukkeste og mest sexede jeg


66

længe har set vil du ikke nok have mig vi ligner hinanden fuldstændig vi har den samme historie vi er den samme kan du ikke se det kan du ikke mærke det jeg mærker det SÅ tydeligt lige nu kom nu kom nu kom nu 542. den skuffede (ikke sure) - 2011-10-24 02:25:06 OK, så stilhed kan jo være fint nok - men flere måneder af den? Kom nu ind på banen igen. Vi savner. Jeg savner. Kom nu. Jeg ville sådan ønske at jeg kunne tvinge jer alle sammen tilbage. Jeg forstår ikke hvorfor ting slutter. Det var vel fint nok som det var. Hvorfor ændre noget? Er det mig som er gået? Det er nok egentlig meget muligt. Det er altid nemmere at se de andre forsvinde - eller nemmere at beskylde dem for at forsvinde. Når det i virkeligheden nok er mig som skred. Tjo, lad mig bare tage den på mig. Så er der lidt ekstra brænde til martyrens bål. 541. - 2011-09-22 21:41:44 I have nothing to add 540. - 2011-08-16 01:48:22 Så siger vi ikke mere -


67

539. - 2011-07-30 19:05:52 Kan jeg mon tænke det til døde Det er et forsøg værd! Here we go .... 538. - 2011-07-10 06:11:42 Åh, jeg kan kun endnu engang sige; SLAP DOG AF KÆLLING! du er alt for meget, over det hele, hele tiden. Giv nu for fanden folk lidt ro til at være der med dig. Vi får jo ikke en ærlig chance. Nå, fik du danset lidt? Vrikket din lækre røv? Det er det den er der for! 537. - 2011-07-06 01:59:15 Det er alt sammen et spørgsmål om, om man kan rumme mængden af kærlighed. Også når den er for meget. Jeg vil gerne kunne være der uden alt pisset - eller hvad jeg nu skal kalde det. Forvirring måske. Kan du? Være der... I dag kan jeg godt, kun ved hjælp af urimelige mængder alkohol. Det kan man så tænke lidt over. 536. CENSUUUUUUUR - 2011-07-04 20:39:41 Helt ærligt. Din blog er et f... hul i jorden. Jeg må ikke skrive noget som helst... Nå så skriver jeg sgu bare herinde i stedet.


68

Hvis der kun må dufte af roser så bliver det simpelthen for kedeligt. Zina for fucks sake! Nå her kom de uskyldigheder jeg skrev på bloggen; __________________ Ja gu’ var jeg da så! Hvis du altså spørger om jeg var der i år. Hvad med jer - hængerøve? I dag står den så på ren Roskildeblues. Følelsen er velkendt efterhånden, men tomheden kommer altid lidt bag på mig. _________________ Jeg ville bare tude lidt over at der er et helt år til Roskilde ... Jeg finder lige en tudesmiley og så den her

næste år

535. - 2011-06-01 02:22:58 det er så lang tid siden at jeg har været herinde, Zina Der er godt nok sket meget, samtidig med at der slet ikke er sket noget ... Jeg savner lidt action på billedsiden, og kommer der ikke snart noget musik? Eller flere af dine tekster? Fik du ikke udgivet den der samling? Det kunne være fedt med noget nyt på siderne. Det er sjovt nok at følge dine venner inde på bloggen - det er ikke altid helt til at finde ud af hvad det handler om.


69

Men underholdende er det nu. Herinde er gæstebogen er der også altid sjovt at være. Men du fortalte bare sidste weekend at du skulle til at indspille noget af din musik, det kunne altså være fedt hvis du lagde noget af det ud. Eller bare et link til MySpace ... OK - det var lige lidt feedback. Håber ellers du har det godt og livet behandler dig vel. knus og kram fra Sanne 534. slet ikke - 2011-05-24 02:04:53 stadigvæk? Det er overraskende og skræmmende men jeg må tage det som det kommer de siger jo et skridt af gangen og det gør jeg så væk fra dig og dit lort 533. Ikke mere - 2011-05-15 15:17:51 Så meget støj på hjernen i så lang tid - og så pludselig stilhed. Total fucking silence. Jeg siger bare; Kan man ikke tage det et skridt af gangen. Hvorfor skulle han lige sige så mange kloge ting på én f... gang. Jeg er jo helt blæst. I panik over ikke at ville glemme noget, sidder jeg nu helt stille på stolen og venter på at det synker ind. Total fucking silence ...


70

Easy ... not a word ... nothing ... … 532. - 2011-03-20 04:45:25 nå ja, ok så. Sådan er det så ikke. Altså på kommando. Det kan man jo godt foranledes til at tro. Men jeg blev klogere. Det er nok bedst sådan - altså at jeg blev klogere. Ikke at du valgte ikke at komme. Det kunne du sgu godt have gjort... Det var jo det jeg ville. Nu er der stille. Som altid. Her for tiden. Det er også godt. Lige om lidt larmer du jo af helvede til. 531. - 2011-03-17 04:26:01 kom nu bare 530. - 2011-03-17 03:01:44 kom nu bare ... 529. - 2011-02-28 21:19:53 aj aj aj ... det er jo tosset her er jeg her er jeg goddag goddag goddag 528. - 2011-02-20 01:51:45 my tits are growing old - so as I skin so thin


71

falling falling slowly fading from my chest oh why art thou so sad? si si, so sad 527. - 2011-02-14 01:40:53 ænder - hvad for nogen ænder. ændre måske - det er sjovere. 526. - 2011-01-22 02:52:23 Ha ha Så er der planer til alle - store som små. I kan bare følge trop Der er ingen som bliver efterladt her Med åbne arme og ænder 525. - 2011-01-14 00:21:39 jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer 524. - 2011-01-10 02:08:32 og gu’ gjorde vi så. Det var fedt at snakke lidt igen. Mærkeligt at det i virkeligheden ikke var sværere - eller mere mærkeligt - eller i virkeligheden betød mere, end det egentlig gjorde. Nå lidt betød det nu alligevel. Det vil det jo altid gøre, men det er da rart at smerten er væk - synes du ikke? Jeg formoder bare her, det ved jeg godt. Det er nemt at formode -


72

jeg tror jeg bliver nødt til at formode. Det kan jeg overskue og det vil jeg have. Jeg vil ikke vide hvad du vil have. Jeg kan alligevel ikke bruge det til noget. Nå nu bliver jeg sur, så jeg tror jeg stopper, før besværgelserne begynder at flyve. Sov god

523. - 2010-12-24 00:44:58 Tak min kæreste - det luner alt sammen. I sær i denne kolde tid, og her tænker jeg ikke kun på vejret ... Jeg kan nogen gange godt føle det som om at alt og alle er i mod mig, og det er derfor rart at tænke på dig og vide at du stadig er derude. Du skal skrive hele tiden og du skal ikke bekymre dig om noget. Lad os bare være det vi er for hinanden - uden så mange ord og uden så meget drama. Jeg tror godt vi kan klare det uden så meget pjat. Nå, tak for julekortet. Vi tales ved lige om lidt. 522. Julekort fra fortiden - 2010-12-20 23:58:03 Jeg tænkte på et julekort, men det bliver alt for mærkeligt. Der er gået alt for lang tid, og der er jo i virkeligheden ingen af os, som rigtig husker hvad det var, det hele startede med. Kan du? Det er ikke fordi, det ikke er der, men der er løbet meget vand under broen - eller hvad det er, de siger. Jeg ville jo egentlig bare sige, at jeg tænker på dig af og til. Jeg tror, det er på den gode måde. Sådan kærligt og venligt og uden


73

bagtanker. Jeg håber det går dig godt, og at du er glad, som du bør være. Selvom det er tusind år siden, vil jeg dig stadig alt det bedste. Og jeg ville ikke have været foruden, det vi havde - lidt som det var. Det blev lidt trist alligevel ... Det var ikke meningen. Men i hvert fald ... Glædelig jul og pas godt på dig. 521. Sanne - 2010-12-15 22:22:44 Fede tider - helt sikkert. Vi taler alle samme sprog og kan næsten ikke få den op at stå af bare glæde over at vi stadig lever. Er det virkelig så simpelt? Er vi virkelig så simple? Den lader vi lige stå ... 520. - 2010-12-06 23:54:35 århhh ja, fede tider. Det gør vi da bare - eller hvad? 519. - 2010-12-05 05:43:55 Du kunne også bare gøre det uden at spørge mig helt uden at spørge mig bare gøre det vil du? vil du? vil du vil du vil du?


74

518. Karina - 2010-12-04 16:36:54 Orrrh grow up, Frank. Du tænker altid med den der... Du skulle til at tjekke hjemmesiden ud. Det handler om at sy og væve og bage dejligt brød og andre gode ting... Ja, der kan du bare se; Ikke spor frækt. 517. Frankiiiiieeee - 2010-12-04 16:35:29 Hva fa’en Karina - det lyder helt frækt det der... Jeg er super inspireret, så bare kom an. 516. Karina - 2010-12-04 15:10:38 Karina, som holder utrolig meget af at være kreativ. Jeg ønsker at dele mine kreativiteter med dig - og jeg håber, at du vil blive inspireret... 515. - 2010-12-03 19:10:59 Wah wah wah - altid så skide kæk! Er det dig Sisse, som er vendt tilbage fra de døde? Jeg synes, jeg kan kende noget af skøge-genet fra sidst! Ja, der er ikke kommet flere fingre imellem siden sidst, men det ved du godt allerede. Nå nok brok fra mig - du ved jo, at jeg elsker dig, og det bare er ren lir for at få dig ud af hullerne! eller op ... Looooooove Frankie Boy 514. hvis jeg vidste - 2010-12-03 06:51:27 Hvis jeg vidste at du kiggede fra nu af, ville jeg skrive noget helt andet. Men nu er det nemt - lige som i de gamle dage. Hvor alting og ingenting var samtidig. Du kan kigge tilbage, er det side 13 og frem, hvis du ikke kan huske hvordan det var - med dem der ... du ved ... vores hemmelige par, dem der, der kunne det hele, ville det


75

hele, men som stoppede før noget var. Jeg siger bare, muligheden er der, vi er her, vil du med? Åh, det er alt for nemt ... jeg giver slip som altid for tidligt klar? 513. - 2010-12-02 02:25:33 if you need to ask ... 512. - 2010-11-29 20:51:43 Det er bare det sædvanlige katten efter musen - eller hvem der nu er hvem. Hvem er du ? 511. - 2010-11-27 19:57:10 Jeps jeg kigger - hvad så? 510. - 2010-11-27 15:57:55 kigger du nu? Nu? NU? jeg vidste at du ville 509. den slutter aldrig - 2010-11-06 22:37:30 … altså kedsomheden, så: Tag en skefuld af den varme marmelade fra, og læg den på en tallerken, så den hurtigt køles ned. Kontroller, om konsistensen er passende, inden marmeladen hældes på glas, ved at føre en teske igennem.


76

Så er du underholdt 508. århh ja... - 2010-08-24 21:39:40 hvor kedelig en gæstebog kan man have ... bare fordi man har lidt travlt så er der lige pludselig overhovedet ikke noget sjov mere ;-(

507. senere samme dag - 2010-08-01 23:45:27 Det regnede hele dagen, tanken blev helt op på få timer. Derefter løb det ud over det hele, hen over havegangen ned i kælderen, ned af bakken, hen over torvet. Jeg kan ikke huske hvornår der sidst kom så meget vand på én gang. Det skulle da lige være dengang jeg græd tusindvis af tårer over dig Din store røv Med vinger 506. Mitzy - 2010-07-14 23:34:08 Det gør ondt i mit brystben som om mit vejr forsvinder det knækker og brager stadig lige så højt, som da det var er det mon forløsningen der er på vej? 505. Elton - 2010-07-05 11:35:45 I guess that’s why they call it the blues


77

504. - 2010-06-24 22:54:23 Men lige gyldigt hvordan vi vender og drejer det så kommer det altid lige der hvor vi allermest venter det som om vi hele tiden vidste at det var på vej og med et lettelses suk vender vi os henimod med armene spredt ud til siden og håndfladen vendt kærligt udad sådan skal det gøres 503. hårdt i mod - 2010-06-23 17:53:36 Han startede helt ovre ved mig bevægende sig energisk af sted bankende hovedet hårdt i mod ved hvert forsøg på at komme igennem til sidst var det slut der var endelig fri bane og han fløj væk i lettelse over at det var ovre 502. lys - 2010-06-22 23:16:47 OK, hvis lyset så skræmmer dig så meget, så er der vel en grund til det. Der er ingen der kan hjælpe dig med det, så fat mod min pige og af sted. Ind i lyset. Ud af lyset. Hen til lyset. Væk fra lyset. Det styrer du. Men lad være med at sige at det ikke tiltrækker dig. At du ikke vil vide mere. Jeg kunne vel godt fortælle dig det. Men ville det være sjovt? Rigtigt? Ikke efter min bog. Her gør man selv. Går man selv. Helst i opbrudte sætninger. Så føles det stærkest og dit ønske er det der driver dig. Ikke noget


78

andet. Vil du se mig mens jeg gør det? Kan du se mig? Tør du? Jeg glæder mig til at høre mere. 501. sker det så nu? - 2010-06-14 23:19:46 Er det her? det hele sker eller er det ønsket der presser sig på som en pjevset kat med alt for meget villen og bøvl iblandet Næ nej ingenting sker som ikke er allerede det står klart hver gang klokken slår sig igen 500. hvis man kunne - 2010-05-25 20:02:23 hvis man kunne skrive lyde, så når folk udtalte dem, lød de helt rigtigt, så ville jeg skrive warrrrth, som bør udtales med fladt A og uden for meget tryk på r’et. Jeg håber, du gør det rigtigt, for så ved du, lige hvordan jeg har det. 499. - 2010-05-17 00:21:34 Man skulle ellers tro det, med den tid det tager dig at svare ... Ja altså at du er sur - som i skide! 0000 ;160;;403;


79

498. bare ige så du ved det - 2010-04-05 23:35:24 så er jeg set ikke så sur som det lyder! 497. uden L - 2010-04-05 23:34:48 for fanden hvor er det bare melo-dramatisk det hele... Og hvad sker der lige for det nye tastatur! Ja, du kan skrive l og hvad så? Mærkeligt og unaturligt at skrive på. Tasterne bevæger sig sløv og intetsigende af sted, ikke med den der lækre lette hast som det andet har. Hvad betyder det så i virkeligheden at kunne skrive l? Er det ikke bare en detalje, som reelt ingen værdi har? Hvor svært ville det egentlig være hvis det ikke var der? Ville man virkelig savne det så meget igen? Jeg tror jeg prøver; Væk med det tunge æs og ind med det gode game tastatur - er det irriterende? Kunne man forstå hvad jeg skrev? Jo, så ænge at der ikke er nogen ’er er det jo nemt nok, og hvor mange ’er skriver man så i virkeigeheden? Det er nu et dejigt bogstav igger godt i munden og ruer hvis man vi. se bare hvor mærkeigt når det ikke er der. Men ige nu vinder føesen over æsevenigheden! Det er ve bare sådan at hver gang du manger noget, der er noget du ikke forstår, så sætter du bare et ... ind og så giver ating mening igen. god vind og hed og ykke! 496. - 2010-03-28 23:42:47 pis - nu er det ødelagt 495. - 2010-03-28 23:40:29 på den anden side ...


80

494. - 2010-03-28 23:39:50 jeg elsker sgu ordet forbløde - det skal være det jeg gør i stedet!

493. - 2010-03-28 23:29:32 arrhh fuck, det er så pisse lortet det hele. Jeg kan næsten ikke rumme livet mere. K Det hele snævrer sig ind omkring mig. Lydene er ved at forsvinde, jeg ligger ovre vejret. Kan I ikke mærke det? Kan I ikke se det? Kommer I ikke snart og hjælper m Skal jeg virkelig skrige højt for at der sker noget?

Fuck det, jeg klarer sgu mig selv. Jeg er verdensmester i selvmedlidenhed og langs samme. Åh ja, lad mig bare være, så finder jeg selv døren ud - hen i mod lyset sige dramaet til døde. Så kan alle min værste tanker og rædsler bliver til virkelighed og den anden side; "I FUCKING TOLD YOU SO" 492. historiefortælleren - 2010-03-26 01:35:05 Jeg tror, jeg har den! Det er jo for fanden det, det handler om. Prøv lige at læse det her og sig mig, hvad I tænker; "I virkeligheden lignede hun nok mest sin mor, det var ikke noget, hun var glad for at indrømme, men det slog hende pludselig at dette behov for altid at omgive sig med mennesker – at blive set – måske i virkeligheden ikke var et behov, hun havde, men derimod en idé hun havde fået fra sin far. Det, at han var forsvundet fra hendes radar i så ung en alder, havde fået hende til at identificere sig overdrevet meget med hans personlighed, som en slags oprør mod moderen, og det hun stod for. En mere tilbagetrukket og stille væren. Det var som om, at Brune øjne havde mindet hende om, at man godt kan være tilpas i sit eget selskab, og det ikke altid er nødvendigt med øjne rettet mod sig for at føle sig tilstede. Hmm – den måtte hun tænke lidt mere over." Jeg siger jer - dette her er mig, der springer. Jeg har sgu fundet nøglen til fortsættelsen, og konklusionen er lige om hjørnet. Jeg


behøver jo ikke noget drama, der er rigeligt drama indenfor. Ikke noget behov for blod, drab og ondskab. Næ nej, bare ganske almindelig selvindsigt er rigeligt for min historie. Det er lige om hjørnet! 491. op på hesten - 2010-03-26 01:04:14 et ord et ord kongeriger for flere ord nogen kommer nogen går jeg står og står kom frisk ud af hullet stil dig nøgen frem i lyset lad alle se det hele og hele vejen igennem der er ingenting i vejen 490. uden navn - 2010-03-10 23:08:22 Se mig være ligeglad. Se mig spytte dig i ansigtet i min afmagt og villen. Det er i trods, at jeg bliver ved. 489. Richard Adler - 2010-02-18 22:37:04 WHAT? WHERE? WHO? Stop screwing around You’re screwing around too much 488. Inger Jørgensen - 2010-02-08 20:36:59

81


82

Hun ville have jordbær med fløde hver dag i hele sæsonen. Han drønede rundt med hende på landevejene, da det skulle være jordbær fra en bod langs vejen og ikke dem nede fra købmanden. De smagte af beskidte fingre og benzin, sagde hun. 487. det være sig - 2010-02-07 22:42:48 Fuldstændig fyldt og tømt på én gang. Hvis man fylder op igen, kan man genvinde alt det man tabte. Vidste du det? Jeg er endnu ikke sikker på at det er helt rigtigt, men jeg vil tjekke det og lade jer vide når jeg har svaret. Det var i hvert fald dejigt - og det på trods. Så er det sagt 486. afslutning - 2010-02-07 00:57:08 tænk det er slet ikke som jeg husker det. fejlen er fundet og jeg er for evigt skåret. nu er der kun tilbage at vente på afslutningen. jeg holder vejret mens hans blik afsøger området for udveje. kan man nyde det mens man venter? 485. Dorethy - 2010-02-04 19:27:37 becoz becoz becoz becoz becooooz becoz of the wonderful things he does 484. Wa wa wa - 2010-02-01 22:26:35 stilheden er total sneen falder stadig jeg tror ikke på det mere nu nærmer det sig igen og murene trænge sig på Åh, ja sådan går det altid


83

483. En anden samling - 2009-12-26 11:59:56 Vi starter her; issuu.com/Zina/docs/enandensamling 482. Pepe’s liv - 2009-12-26 11:27:36 Er det bare mig eller lever hun mit yndlingsliv i fuldstændig parallel? Det synes ved hver en Facebook update, at hun lige er kommet hjem fra eller lige gået i gang med det jeg gik og lurpassede på! Jeg føler mig bestjålet og overhalet indenom. I morgen vil jeg vågne rigtig tidligt, så jeg kan nå at gå i gang med vores liv, inden hun er startet. In your face Pepe 481. nej nej - 2009-11-15 22:51:09 tiden var ikke fløjet nogen som helst steder hen. Den stod bare så stille at man ikke længere kunne mærke den. Overhovedet. Jeg tænkte ikke så meget over det, han havde sagt, som jeg kunne have gjort, men der var dog alligevel nogle sætninger, som bare sad fast. Sad fast på den der genstridige måde, hvor, lige meget hvor meget man ryster på hovedet, så giver det sig ikke en tomme, og kommer aldrig løs. Han havde aldrig sagt det sådan før, og det irriterede noget, at det var kommet på den måde og på det tidspunkt - ca. 4 år før ville have hjulpet lidt. Nå, sådan skulle det ikke være, og hun affandt sig med, at han nu skulle sidde der, lige i øjenkrogen, et par måneder endnu, inden at hun endelig forsvandt. 480. Sussie - 2009-11-10 22:27:36 Og så slippet; Det at kunne udholde det, være i det, uden kontrol og uden garanti for succes. Det er det, der er sværest at finde ud af for hende. Men er det ikke det for os alle?


84

Tilliden, modet, satset? 479. Sanne - 2009-11-08 19:02:12 Stilheden ramler ned om ørerne på mig uden at jeg kan råbe den op uden at jeg vil råbe den op det synes at alt forsvinder i indviklede tanker og ligegyldedige syslerier og tiden bare løber uden om mig i stedet for at vente det er ligegyldigt hvisker jeg stille til mig selv og læner mig igen tilbage i skovbunden der lugter af tidlig død og ædel råddenskab 478. Sanne - 2009-11-01 01:23:38 Han slog op med hende i et brev skrevet med grøn kuglepen. Det første hun tænkte, da hun åbnede brevet var, at det ikke kunne være noget godt, når det kom pakket ind i et brev skrevet med grønt. Det var det heller ikke. Det sidste han skrev var; "Du var OK i sengen, men jeg ville nu godt have lært dig lidt mere". Hun var rasende - Lortebrev.


477. Zina - 2009-10-26 19:38:37 Så er der sommerfugle og pip gennem regnen - igen igen. Tak for den lille fine historie forneden, ved ikke helt hvem der deler den lækre lille sag, men bliv ved! Jeg elsker fine små sager 476. - 2009-10-20 22:47:55 Nåh ja, intet nyt er godt nyt 475. - 2009-10-12 23:04:19 any one? Survival??? alive? again?? 474. ovenpå igen - 2009-10-12 23:03:38 Aaaaaaaaaaarrrrrrrrggggggggghhhhhhhhhhhhhhhh 473. - 2009-09-30 23:35:47 Kan man virkelig have så lidt at sige?

472. - 2009-09-13 00:13:53 jeg hedder katrine med k og uden h, krog som i fiskekrog uden fisken og russo som roma, ufo, sol, saturn og olie

85


86

471. SLUT - 2009-09-10 23:43:54 Dagen er dækket af regn. Det var ikke planen. Hun havde håbet på strålende solskin og syngende fugle. Der er ingen vej tilbage, og de går stille mod hinanden modstår trangen til at løbe, de når hinanden midt på pladsen. Her er ingen beskyttelse, og deres fingre finder hinanden på ryggen, hvor de vikler sig ind og ud af hinanden. En negl i håndfladen sender bølger igennem kroppen, og en hånd løseligt placeret på lænden skaber kontakt og ro. De går pludrende rundt som i en boble og taler om fremtiden og tilstanden. Her er frit, og tankerne får lov til at løbe. De sætter sig på bænken. Samlet, i hak med hinanden, støvregnen falder rundt om dem, mens de kigger og kysser. Han siger; "Jeg elsker den måde dine øjne kigger på mig, jeg elsker de små dun på din overlæbe og på din kind, jeg elsker den måde du fugter dine læber langsomt med tungen, bider dig selv i læben i tvivl - jeg elsker dit smil og dine bløde bløde læber...". "Og jeg ... elsker ... dig ..." siger hun bestemt og stille, mens hendes blik ikke viger en tomme.

Stilheden falder - blytung mellem dem. Alt forsvinder, minutter og dage bliver ligegyldige og øjeblikket breder sig ordløst ud over dem. Rislende ind over og igennem dem - det er kærligheden, der ruller gennem deres kroppe. Giver kuldegysninger og får smilet til at trække op uden at kunne komme ned igen. Lykkefølelsen er total, og hele verden forsvinder der, da de knuger sig desperat til hinanden. Og så samler trådene sig, de ser hinanden, og følelserne ramler sammen på præcist samme tidspunkt, og de føres op og ud i en flydende bevægelse, som for altid vil holdes fast af mindet. Der er ingen vej tilbage, og de går fra hinanden med faste skridt.


87

470. Johnny - 2009-09-07 22:14:29 Do you like me now? 469. sværhed i brystet - 2009-09-07 21:36:52 Det er som at vride en fugtig klud 468. ¨¨¨¨¨ - 2009-09-03 00:43:11 ¨¨¨¨Så stopper det med den der fødselsdag!! 467. Kleine piiiige - 2009-09-03 00:34:51 og må jeg gå med? 466. Kleine piiiig - 2009-09-03 00:34:25 Hvis man nu tror på at alt har en retning. I hvilken retning går du så nu? 465. TK - 2009-08-26 21:45:20 Så brænder broerne og vinden vender ikke forløbig der er kun tilbage at lave det sædvanlige stille drama over tingenes tilstand. Har I overhovedet tænkt over hvor den blev af, den desperation jeg følte indeni, før I gik i gang med alt jeres lort. Nej, det tænkte jeg nok... Og så er der kun tilbage at sige "så fik I lært det" med alt hvad der deraf følger. Jeg vælger i virkeligheden bare at handle på jeres handlinger. I kalder det ansvarsforflygtigelse, men jeg kalder det aktion-reaktion, og det er i virkeligheden den eneste måde at lære på - for mennesker som for hunde. Jeg vil ingen noget ondt, og det smerter mig at se jeres stille skrig, samtidig med at jeg frydes over konsekvensens hårdhed og den stærke følelse af retfærdighed.


88

464. Philipp - 2009-08-20 23:00:16 så blev der helt stille i hovedet på mig og i jeres hoveder på samme tid, må man gå ud fra. Hvad synes I om den? Var det noget for jer? Jeg har arbejdet i tusinde år på at lave den og det var så det. Nu er der kun stilhed tilbage - om tomhed. Jeg ved ikke helt hvor jeg skal gå hen og hvad jeg skal lave, men mon jeg ikke finder på noget at lave på et eller andet tidspunkt. 463. SPQ - 2009-08-11 01:26:36 Fuck det - jeg gider ikke at lege alligevel 462. Svende - 2009-08-09 02:51:03 Det vil ingen ende tage, men det er vel også godt nok for nu. 461. Zina - 2009-07-20 10:51:21 Og vi siger velkommen til vores nye ven på bloggen ;-) Der er altid plads til flere 460. ligetil - 2009-07-18 19:02:22 uorden 459. ligetil - 2009-07-11 02:16:46 der står jeg og sitrer som en hånd ved en fjernsynsskærm mærker energi strømme gennem hver en fiber af min trætte krop nu ved jeg hvad det er at være tæt på


der ligger du ånder dybt og tungt som en tændt ovn bulrer du roligt af sted jeg kigger dybt og ser at det er ligetil at være her 458. Jønsson - 2009-07-08 18:09:18 Det var der jeg gik rundt og samlede sammen til mine mareridt 457. - 2009-07-07 22:01:21 snik snak med dig op på hesten og af sted 456. - 2009-07-06 23:24:14 man kan jo kigge til man bliver blå i hovedet det har jeg gjort men vender mig ikke mere jeg ærgrer mig gul over at blive ladt tilbage de steder hvor der ikke er nogen udvej ser alt rødt ud og mudderet står mig op til knæene 455. - 2009-06-29 23:07:37 Meget larm, meget høj larm, i mange dage, under høj sol. Man må godt gætte Den er go’ nok 454. - 2009-06-17 23:50:33 livstegn? Hmm. Nå nej

89


90

453. K - 2009-06-17 21:26:06 Blød stemme fortæller hele historien uden pause, og jeg lader alt stå stille mens dagen går. Pause 452. Z - 2009-06-11 23:19:22 Hvad fa’en skete der lige med reklamerne? Ja, det er sgu ikke med min gode vilje. 451. Fru stille - 2009-06-11 00:12:48 Det er syret, jeg finder inge forbindelse til det han gør eller siger. Jeg følte mig så tæt på - og nu er jeg så langt fra. Hvad f’ betyder det? Nå who cares. Nu er jeg vel så på sporet om ikke andet så på sporet af min evige ligegyldighed, som har overtaget hele mit væsen. Jo jo det er de store ord der skal frem i lyset. 450. Fru stille - 2009-06-10 18:01:40 Det larmer fra gaden, på den gode måde. Tror du at jeg kan blive herinde for altid? Gemme mig under det stramme lagen Uden at lade nogen forstyrre mig nogensinde? Man kan jo prøve. 449. den bly viol - 2009-04-21 18:59:01 Det er saa fordi, det suger mig fucking toer. Der er fanme graenser for, hvor meget jeg kan indeholde. Som om det kommer let til mig, som om det bare flyder uden stop, som om jeg kan paa kommando. I kender mig jo bedre end nogen, og ved at det hele er loegn. det er alt, det er. Ingen problemer her, som skidt fra en spaedekalv. Jeg spiller bare fin paa den, som jeg altid har gjort. Narrefisse som jeg er og altid vil vaere.


91

448. fnys - 2009-04-06 22:17:52 Kan du mærke mit fnys af fornærmelse? det er så dybt og inderligt at jeg har svært ved at indeholde den bulrende og dybe vrede på vej jeg er så rasende at ordene kommer i lange rækker der river alt itu på deres vej jeg hører ikke længere efter lydene går lige igennem mig så jeg går igen min vej som mange gange før grædende og med hængende hoved 447. - 2009-04-04 01:03:34 Nu begynder billedet at blive lidt klarere. Det er det der er det næste skridt. Og jeg kommer til at tage det. Valget, at bliver hvor jeg er, bliver ikke ved med at gælde. Og jeg kan mærke at dagen, timen nærmer sig, hvor valget, at gå næste sted hen, kommer naturligt og som den nødvendighed det er og bliver. 446. - 2009-03-21 19:57:15 Det er alle de meningsløse kommentarer uden hold i virkeligheden, der virkelig går mig på. Kan I for f... sake ikke være lidt mere specifikke, så vi alle kan være med? Det giver ingen mening at holde folk udenfor på den måde. 445. Miro - 2009-03-18 23:09:42 jeg kan stadig mærke det når jeg uforvarent rammer eller er det bare mindet i min krop som straks får hårerne til at rejse sig og alt til at stritte det er både med glæde og frygt


92

at jeg konstaterer at jeg ikke kan styre det kroppen vil eller husker jeg følger det der kommer og prøver at skjule den efterfølgende villen under dække af eftertanke 444. - 2009-03-17 00:30:05 jeps 443. - 2009-03-15 23:45:17 var det det? 442. - 2009-03-15 16:52:25 Nå, men så skriver jeg så nu, hvor jeg er lige midt i mellem det hele. Rodet og forvirret, men også glad og opfyldt. Det er herlighed i yderste potens. 441. - 2009-03-13 11:45:28 også når man er sur 440. - 2009-03-13 11:11:27 man må godt skrive, når man er ked af det 439. lige i nakken - 2009-03-11 23:31:31 jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre med tomheden som altid kommer lige dér efter jeg har skreget højt men det er ikke så nemt der er ingen vej ud og jeg ender altid med at stå med hængende arme og ondt i nakken


93

det er det evige blik mod evigheden som snyder mig til at tro der er mere end lige præcis det jeg fik og så kommer tomheden i ønsket og min stræben som ender med ikke at kunne noget som helst andet end give lange arme og én over nakken 438. S - 2009-03-11 00:29:17 Så for fuck sake. De er tilbage. Fuld kraft frem. Over hele hovedet. Jeg har ikke bedt om det, men der er de. hmm, nu er der kun tilbage at finde ud af hvad jeg skal gøre ved dem alle sammen. Ud eller ind? 437. - 2009-03-10 16:52:21 Aaaaaarrrrggggg - jeg keeeeeeddddeeeeer mig hjææææææææææææææææælp 436. - 2009-03-04 21:09:16 jaga jaga jaga 435. - 2009-02-28 21:25:34 Jeg vil spilde min tid til sidste dråbe ud med lortet så jeg ikke længere skal gå og gemme på den og passe på den jeg vil ikke græde over det det er som det skal være


94

og alle vil se mig og skælve over modet og livet gnisten derimod vil jeg værne om med mit liv her er intet spild den holder jeg tæt på kroppen angsten for at miste den vil holde mig vågen og til ilden så jeg ikke falder i søvn i timen med savlet løbende ned over hagen sådan slutter sangen brat lige før jeg vågner op til rabalder og ballade og som altid uden trusser på 434. Alan kommentar - 2009-02-25 20:48:55 Det er fucking det. Det er derfor jeg elsker det! Det er jo soleklart. Hjernen er på pause - kroppen er på pause, og således er der fred. Fred for mig selv. Det er skide smart. Den smarteste måde at komme i kontakt på. Uden at blive forstyrret af sig selv. Hvis jeg så kan holde den hele dagen, er det jo perfekt. Således kan jeg blive på mit eget perfekte stadie. Jeg elsker når fejl bringer mig på sporet af nye tanker idéer og tanker. Det er gratis! Love him! It’s all in his head. He is me. In my next life. Non c’ha un cazzo da fare. Ma veramente... Non penso 433. - 2009-02-24 22:30:42 tænkte det nok


95

432. - 2009-02-24 22:30:18 Hvad med dig? Er du her også? 431. - 2009-02-24 22:29:51 Jeg tror du stadig er her - selvom du ikke vil mere 430. - 2009-02-23 00:11:24 hvis man så ikke længere kan være inde i sin krop for bare savn, hvad gør man så? Der er det jeg kender og det jeg ved. Det er nemt. Så er der vejen jeg ikke har prøvet endnu, som jeg ikke kender. Jeg er sgu ikke meget for det. Det ser mystisk og skummelt ud, og jeg har ikke meget tillid til at den eksperimentering på nuværende tidspunkt, men det kan selvfølgelig bliver nødvendigt. Nå jeg må tænke lidt og vender tilbage. 429. - 2009-02-14 21:16:49 provokation? 428. - 2009-02-11 22:17:48 til nogen 427. - 2009-02-11 22:16:52 siger staidg ikke noget 426. - 2009-01-25 23:35:29 jaaassi kannutti killisaa tuioootu kallisafiko sensiituti taggitokki leeminossch


425. - 2009-01-24 00:38:48 myrepik 424. - 2009-01-23 00:27:00 gåsehud 423. - 2009-01-20 16:25:20 lukket for det varme vand 422. - 2009-01-19 19:47:51 Det er slut hvis du ikke har opdaget det 421. nip nap nyt - 2009-01-03 16:14:38 helt nyt så der stadig lugter af sprit den der river lidt i næsen og forsvinder så snart man ser den det er såmænd ikke så skidt jeg kan godt lide når det river lidt når det ikke bliver hængende alt for længe så er det bare at nyde så længe det nu vil vare 420. kys mig - 2008-12-28 20:25:42 de kys jeg savner lige der lige her jeg kan altid mærke dem lige om hjørnet kommer krybende hen i mod mig

96


se der var de igen lige der lige her som var de aldrig gået ud og væk fra mig nu er jeg klar bare kom an 419. dæmpet - 2008-12-28 06:17:16 nå ja, det var jo det jeg ville lige i hovedet og så stilhed stilhed jeg bliver nødt til det... ’total fucking silence’ i sandhed jeg savner larm og høje råb kan du overhovedet se mig? 418. lidt fra livet på landet - 2008-12-04 12:25:47 her er meget stille alle knapnålene er begyndt at falde som torden i stilheden det ser ud som sne hvert et fnug bliver til tusind tanker stikker og niver lidt træerne står som søjler grenene rækker ud og fanger ordene de hiver efter vejret jeg går med dæmpede skridt på rådne blade og frossent vand med hænderne dybt i lommen

97


98

417. - 2008-12-01 20:05:06 Hvis jeg kunne gabe højt ville jeg gøre det - på skrift 416. stille leg - 2008-11-16 20:02:50 Her er meget stille herinde Er du faldet i søvn? 415. gammel - 2008-11-01 18:49:48 Der er tryk på sådan en gammel mand der er tryk på sådan en gammel kone hvad de gør hvad de tænker alle mine fordomme bekræftet det er lige sådan det er lige som jeg forstillede mig det var se det er det jeg ønsker tryk på fra ende til anden 414. Klog kone? - 2008-10-30 23:47:27 Jeg har altid glædet mig til at blive gammel - netop med det i sigte at blive en af de der gamle kloge koner, der sidder og rokker i gyngestolen og spreder guldkorn! I ro og balance... Hmm, jeg er begyndt at tro at man måske egentlig ikke bliver så frygtelig meget klogere, måske bare bedre til at affinde sig med (og måske også vænnet sig til) at tingene bare er rodede og uperfekte, lige meget hvor meget vi holder fast... Jo jo vi må vente og se ;-) 413. K - 2008-10-28 23:50:58 Hej Lasse Hvad så? Ser livet lækkert ud? Eller er det lige så sprækket i


99

fugerne som det plejer at være? Nå, ja, det kan jo også være meget lækkert... Du er lækker. Vidste du det? Smuk som en sommerdag eller en af de der dage hvor kulden river i næsen og solen blænder. Jeg kan stadig huske dig. Jeg tror ikke jeg kan glemme det lige med det samme. Det var som en storm der rev os med og ud. Nu er det væk. Det er godt det samme, helt smukt så det jo ikke ud til sidst, alt i laser og ingen kunne finde rundt i noget mere. Jeg husker det nu stadig som godt. Sådan er det så smart med mit hoved. Det husker helst de gode ting og sådan bliver helt ens lorte liv med alt hvad der kom, til et smukt minde fuld af stærke følelser og vilde udsving men altid på den gode måde. Nå, slut fra mig og farvel igen - smukke søde mand 412. Lasse - 2008-10-23 20:43:58 Hallååååååå 411. Lasse - 2008-10-22 18:14:39 Hej! 410. når bladene bliver gule - 2008-10-15 23:21:50 se mig kravle langs husmuren se mig gå langsommere og langsommere se mig ane lys oppe på toppen se mig stå paralyseret og stirre tomt se mig vente alt for lang tid på ingenting se mig svinge armene for måske at blive set se mig snige mig op af trappen til broen se mig vende mig om og løbe stærkt væk 409. Z - 2008-10-14 23:04:28 Nu er der kun tilbage at synge højt


408. Lissi - 2008-10-13 20:55:14 i lige rækker kommer vi marcherende kigger altid lige frem selvom det blinker af guld til højre det er ikke til at se men jeg har knogler af stål det er derfor jeg går så rankt afsted alle de andre snyder de har støtte strømper og korsetter på det holder alt oppe undtagen moralen sådan er det hver gang jeg kigger mig tilbage men ser kun det foran mig lige meget hvor meget jeg drejer hoveder og bøjer nakken 407. Frankie - 2008-10-09 21:59:44 Skulle det være noget nyt? ;-) 406. - 2008-10-08 21:40:53 Det er svært at styre sig 405. Halberg L - 2008-10-07 15:22:34 Jæ’ ve’ det go’t men det for sent nu Jæ’ ve’ det go’t men det for sent nu u u u yeahhh Jæ’ ve’ det e’ntli’ go’t men det for sent nu u

100


101

404. Zina - 2008-10-06 17:58:17 Så, nu tager vi det helt roligt. Der har godt nok været gang i den herinde. Bogstaverne har i højeste grad fløjet rundt - på godt og ondt. Jeg synes det er super dejligt, at alle er på banen, men det er nok tid til at slappe lidt af nu, så vi ikke tager livet af nogen. Til dig der føler dig irriteret, provokeret, indigneret og eller fascineret er der kun tilbage at uddele rundstykker og kærlige tanker i rå mængder. 403. Y - 2008-10-02 21:26:38 SÅ stopper du! Det er ikke fair det her. Vi havde en fucking aftale, så lad mig dog være i fra for fa’en. Jeg er fuldstændig hylet ud af den og kan ikke finde ud af hvad det er du prøver på. Skal, skal ikke... 402. K - 2008-10-02 16:29:56 Jeg vil 401. V - 2008-10-02 15:52:00 jeg kan 400. - 2008-10-02 15:02:03 kan man både blinke og være ked af det? 399. V - 2008-10-02 09:45:41 nu har jeg lokket i flere dage i træk - og stadig intet svar. Jeg giver snart op, så kan du bare sejle din egen sø ;( 398. K - 2008-10-01 20:10:45 Der var én, der engang skrev en bog, der hed ’ensom blandt mennesker’. Jeg lånte den af en fyr der hed Henrik. Jeg var sammen


102

med ham én gang og ret vild med ham på trods af hans lille tissemand. Så jeg lånte bogen af ham en morgen hvor jeg lige var vågnet i hans lejlighed - dagen efter - Jeg så den i hans reol og kunne godt lide titlen, og så havde jeg også en undskyldning for at se ham igen, Jeg så ham nu aldrig igen. I hvert fald ikke i en seng. Men bogen har jeg læst mange gange Det er stadig en fantastisk titel. 397. D - 2008-10-01 14:29:43 Wa wa wa 396. F - 2008-10-01 13:43:05 Zinooooooooooooools 395. X - 2008-10-01 12:02:21 eller måske bedre; Virker jeg slet ikke mere eller hvad? 394. B - 2008-10-01 11:32:32 altså virker det slet ikke mere - eller hvad? 393. L - 2008-09-30 19:49:34 Jaaaaaaaaa kom så kom så kom så kom såååååå 392. Æ - 2008-09-30 17:07:17 Hallåååååååå 391. Z - 2008-09-30 16:19:09 kan du se jeg gør plads? Du kunne fint lige rulle ind her - diskret og ubemærket


390. S - 2008-09-30 15:53:51 nippe nippe nippe 389. V - 2008-09-30 15:50:11 Nix - jeg er her stadig... og er lige på nippet! 388. F - 2008-09-30 15:14:36 Juhu - der var du jo. Jeg troede du var væk 387. M - 2008-09-30 14:56:05 hvad med det der du ville sige??? 386. Q - 2008-09-30 14:43:01 Lige over din lækre steg 385. R - 2008-09-30 14:36:32 snøft snøft - det er bare fordi jeg savner dig... 384. L - 2008-09-30 14:28:52 Jeg ville bare saa gerne vaere hende du snakkede med det om... 383. - 2008-09-28 00:26:50 Nu kommer det snart...

382. jeg må godt - 2008-09-26 01:35:12 jeg må godt sige det. jeg skal bare lige tænke lidt over det. ellers kommer det bare alt for hurtigt. og uden det famøse filter. jeg ved det er bedre uden.

103


men det kan man altså ikke bare sådan få mere. tingene har ændret sig. det gør de jo. nogen gange er det til det bedre. andre gange ikke. 381. uden orden - 2008-09-20 15:44:28 jeg vil ikke ordnes lad mig endelig bare være med alle imperfektionerne udenpå ingen snitten i mig ingen brun creme kant langs hårlinjen ingen bukser der holder på noget ingen hårlak i øjenbrynet jeg kender alle trickene men er træt af al den forestillen nu hænger det hele udenpå lad bare alle se reflektionen af min uperfekte sjæl i rynker, hængevom og fedtet hår 380. - 2008-09-20 04:20:46 Jeg kan godt se, at det er mig der har snydt. Det var ikke med vanille. Jeg ville ikke ødelægge noget eller nogen. Nå, men godnat til alle. Store som små. Håber I er OK derude. 379. Everything BTG - 2008-09-19 10:11:55 .....like the deserts miss the rain...

104


105

378. - 2008-09-14 12:30:27 er den gal hvis man glæder sig? 377. - 2008-09-10 19:24:12 Nå ja, jeg kan da også bare gøre det selv. Altså skrive... Når du nu ikke gør det. Klap klap - skide flot - uha hvor er du bare standhaftig - ih altså hvor du bare er dygtig og korrekt. PIIIIIIIS med dig, korrekt Franz. Så er det nu - et spark i kuglerne skal nok få dig på andre tanker. Er du klar? Jeg springer ud, lige i hovedet på dig en dag hvor du aller mindst venter det. Ha ha, så kan du lære det. 376. Charlie - 2008-09-09 21:59:53 Pis i øret! Jeg siger det bare. Hvem fanden kan lide efteråret. Saglig duft af forrådnelse my ass! Det lugter ikke hverken sagligt eller saligt... Stram op Zina. Las sommeren vinde alle konkurrencer om årtiderslækkerhed 375. Karla den store - 2008-09-09 21:26:37 Jeg vil ikke gøre det selv. Kom og fiks det for mig Pleeeeeaaaaase Pretty please 374. Line - 2008-09-08 12:30:52 Hvis du ikke passer på, så gøre jeg det selv 373. thomas - 2008-09-07 16:47:25 nej


372. - 2008-09-07 16:46:45 kommer det bag på nogen, at det ikke vil som jeg vil? gør det? 371. lucky lucy - 2008-09-05 15:43:00 Se den lille pige Stå højt oppe og skrige hun ser aldrig ned verdens synes alt for led Se den lille dreng ligge stille i sin seng han ser aldrig op bange i sin store krop 370. - 2008-09-04 21:20:28 Du ved jo godt at hovedet må stikke ud på et eller andet tidspunkt Lige klar til at få en på tuden blodtuden 369. misundelse - 2008-09-04 07:01:30 Ord på fine rækker i den fineste lilla bog jeg ville ønske de var mine Toner i lange tråde flyder lige ind i øret jeg ville ønske de var mine Kys i den varme sol flyver og rammer kind og skød jeg ville ønske de var mine

106


107

368. - 2008-09-02 23:43:04 Nå, men så undskylder jeg på forhånd 367. - 2008-09-02 17:55:28 Man kan selvfølgelig også bare passe sig selv. Ligesom jeg plejer at gøre. Og er blevet så god til. 366. S - 2008-09-01 00:27:32 Bedre sent end aldrig? 365. mig selv - 2008-08-24 01:53:41 i tiden mellem venten villen og kunnen. Jeg er her og står her og har belsuttet hvor det sker og hvad der sker. Er I alle med? Jeg vil gerne forklare tingene for jer. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Men det der ikke er åbentlyst er måske at jeg godt ved at det ikke er muligt. Eller ikke er meningen. Jeg lever dog stadig og vil det bedste. For alle! Jeg føler mig nødsaget og betinget af tårerne, som kommer uvildigt og uden varsel. Jeg er sikker på at jeg mener noget med dem, men bliver altid og hele tiden i tvivl om hvad det egentlig er. jeg har besluttet at sige tillykke 364. Unfair - heldigvis - 2008-08-18 22:43:02 Jeg ved det - det er jo urimeligt. Nogen kan, andre kan ikke. Jeg kan ikke i dag. Du kan godt. Så er der ham på hjørnet, som man ikke helt kan finde ud af. Kan han eller kan han ikke? Det ser umiddelbart ikke ud, som om han kan noget som helst, men så pludselig er han fyr og flamme og kaster sig ind i kampen og vinder alt alt alt.


108

Jeg bliver hele tiden narret. Tror jeg har luret det hele og alt og alle. Så kommer de rendene og tager mig med bukserne nede. Jeg må indrømme, at jeg elsker det. Det er rent held. 363. - 2008-08-12 14:33:52 Jeg er så træt, at jeg næsten ikke kan se ud gemmen øjnene. De lukker sig hele tiden i - helt af sig selv. Jeg mangler noget - noget helt grundlæggende. Jeg ville ønske, at jeg kune finde det nu, så jeg ikke skal rende rundt og lede så meget. Eller tænk hvis det bare blev serveret, uden at jeg bad om det. Det ville være tæt på et lille mirakel, men jeg ved godt, det ikke er særlig sansynligt. Hvis du vil, kunne du godt hjæpe lidt. 362. Lars faderen - 2008-08-06 23:13:07 en kommentar er på plads, selvom der ikke er så meget at kommentere på. Hængerøve lusepustere lyseslukkere alle mand til kanonerne Nu skal der skydes med skarpt 361. Bjarne - 2008-08-01 16:58:51 Uha uha, nu kommer jeg snart... Er I klar derhjemme? Bjarne er på banen igen. Med store lækre sjusser og fede cigarer. Jeg glæder mig til at bamsekramme jer alle sammen igen. 360. - 2008-07-30 10:24:45 Det kan sammenlignes lidt med et myggestik som ikke længere klør så meget


109

man tjekker lige - rører lige, for at se om det stadig klør lidt. det gør det så og man starter forfra... Godnat og sov godt 359. en scene - 2008-07-28 22:11:05 K; Hvad skete der saa? P; Absolut ingenting M; Men sagde du ikke at der skete noget? P; Nej, hvis det var saadan du hoerte det, saa dig om det M; Hold op med at vaere saa skide selvretfaerdig. Vi savner dig jo bare P; Hmm, det lyder ikke saadan for mig. Mere a la; fortael alt, ellers gider vi ikke at lege mere K; Slap dog af skat. Vi elsker dig og proever bare at hjaelpe dig. Du graed jo oejnene ud i dag - selvom du ikke ville indroemme det. P; Jeg gider ikke tale mere om det. I har allerede besluttet jer. Der er ingen grund til at fortsaette. Skrid 358. - 2008-07-28 09:12:26 spise sole sove savne spise sole sove savne spise sole sole sole savne spise spise sole sove sove savne svømme svømme svømme svømme 357. HUN - 2008-07-22 12:42:45 lever stadig 356. C as in Cartman - 2008-07-19 19:34:58 Why the fuck not? 355. Z - 2008-07-17 19:17:49 Det regner med guld på min hjemmeside!


110

Tik tak og masser af drømme 354. - 2008-07-17 16:25:13 TILLYKKE - måske kan jeg alligevel påvirke dine drømme? 353. - 2008-07-17 10:04:56 Jeg drømte at du kaldte dig selv Hans og havde skrevet tillykke til mig herinde! Hans ved jeg ikke noget om, men tillykke ved jeg godt 352. - 2008-07-16 12:57:06 i morgen er det min fødselsdag hurra hurra hurra jeg sikkert mig en gave får som jeg har ønsket mig i år med dejlig chokolade og kager til 351. Frank - 2008-07-15 18:56:13 arhh I to tøser. Drama fucking queens! Nu ned på jorden med jer. Ikke så skide spekulative - I tænker og tænker over hinandens bevæggrunde og motiver for dette og hint, men i virkeligheden er faktum jo blot det at ingen kender ingen, men alle elsker alle... I hvert fald når det kommer til den her gruppe! Lad vær med at overveje så meget og lad hinanden være lidt. Så kommer det hele frem, stille og roligt. Jeg kender i hvert fald Z godt nok til at vide, at det at sætte hende stolen for døren aldrig fører noget godt med sig - gerne det modsatte. Det har aldrig gavnet noget at trænge folk op i et hjørne - du får kun et spark i skridtet og et bid i røven, hvis du er heldig.


111

Som de danskere I er, skulle I nok bare til at drikke jer skide fulde og danse på bordet og få det ud af systemet! Love fra F 350. Z - 2008-07-15 10:18:50 Du ved, det ikke er svært for mig at lyde som en fandens karl, men du burde også vide - efter alle de år vi har kendt hinanden - at jeg indeholder meget mere og er akurat lige så lille, ynkelig, uformående, villende, ønskende og ensom som alle andre! Det er derfor, jeg bliver skuffet. Du burde vide bedre, og det irriterer mig, at jeg føler behov for at retfærdiggøre mig selv overfor dig. 349. Zina - 2008-07-15 00:02:18 Ja, det er! Ynkeligt, men også smukt på den stille måde.... Og til dig Sanne. Det er sgu lidt udmattende nogen gange med den der anklagende tone... Jeg har svært ved at finde ordene. Har måske mest af alt lyst til ikke at svare, men har som altid alligevel behov for at retfærdiggøre mig selv - forklare mig selv. Det du ser er jo ikke per definition, det jeg er. Du tror du har gennemskuet mig, ved hvem jeg er, men jeg har svært ved at forstå hvordan du kan tro det. Jeg har aldrig foregivet at vide hvem du er eller hvad du vil og kan. Jeg forstår ikke at du har behov for det. Nå, jeg gider ikke give mere lige nu. Jeg vender nok tilbage... 348. ned på jorden igen - 2008-07-14 23:46:29 Er det for meget, når man græder over at have fået en ny ven på Facebook?


112

347. Sanne - 2008-07-14 13:02:17 Hej igen Z Godt ord igen... Du har nok ret, tingene har altid været så skide klare for dig, men det er jo ikke alle, som har det på den måde. Lidt mere empati - eller hvad det nu hedder... Jeg er lidt solo her for tiden og har nok egentlig bare brug for én der siger at de har brug for mig... Men du er, og har altid været så skide enerådig. Altid sej og stærk, udenpå?, måske men for mig minder din måde at være på, mig om min egen følelse af uformåenhed og jeg kan næsten ikke holde det ud. Vis nu for helvede lidt skrøbelighed, menneskelighed så vi andre ikke føler os så skide... ja, hvad det nu hedder. Se der er den igen... Jeg mangler ord, og kan kun ærgre mig over at jeg ikke kan finde dem og være misundelig på dig der altid synes at kunne finde de helt rigtige, på det helt rigtige tidspunkt. Nå venner4ever er det det? 346. Zina - 2008-07-13 18:26:20 Hej Sanne Jeg kan da sagtens huske dig, men det er vel ikke altid at man skal hoppe når nogen siger hop? Eller hvad? Jeg kan ikke helt forstå hvad du er så sur over, men kom endelig frisk og forklar! Herinde er der ikke nogen der er udenfor, man bestemmer selv om man er inde eller ude. Jeg gør ikke. Så hvis du føler at tingene går hen over hovedet på dig - at alle er i mod dig - at der ikke er nogen der elsker dig mere... Ja, hvad kan jeg sige....

345. Sanne - 2008-07-13 17:53:05 Hva’ kan du slet ikke huske mig mere Zina? Jeg der stod ved din side efter mangen en krise. Jeg spurgte dig om noget og du svarede ikke. Kom frisk - der er kun hån tilbage hvis du er en kylling!


113

344. - 2008-07-12 11:32:14 av 343. SPQ - 2008-07-09 13:40:40 Det er ikke godt med så mange dyr rendende rundt i kroppen Der er et helt zoo efterhånden som flagrer og møver rundt forstyrrer på upassende tidspunkter så man kun kan glæde sig over at det ikke kan ses udenpå 342. Erling - 2008-07-07 23:05:49 Der stod man igen - denne gang i fuld sol. Hvor var det bare top fucking fedt. Hvad siger du frøken Zina? Var det godt for dig også? 341. Z - 2008-07-02 23:01:08 Hængerøve og lusepustere! Så er det nu, kom ud af hullerne og ind i kampen. Det er store fadøl og masser af rock musik vi snakker om og det kan kun gå få langsomt! Ikke al det tuderi 340. Sussie - 2008-06-30 21:40:59 Hej Sanne Nu siger jeg det bare i al fortrolighed - og bare til dig Sanne, så alle I andre luk ørene. Det er ikke nemt at få lov og plads herinde. Jeg synes selv at jeg ventede i meget meget lang tid. Nå men det kommer så bare hæng på så skal Zina nok kommer efter det. Hun er sgu sådan lidt svær at fange. K fra S


114

339. Sanne - 2008-06-26 21:06:36 Jeg ved ikke - nogen gange føler jeg mig bare helt vildt alene. Især når jeg er forbi herinde. Der sker så mange mærkelige ting, og jeg kan næsten føle mig udenfor, som dengang i folkeskolen hvor man var sikker på at ingen ville lege - uden nogen sinde at have spurgt. Nå, men nu er jeg voksen og nu spørger jeg altså. Må jeg lege med herinde? Det føles lidt som en lukket klub, men jeg tænker at her i cyberspace er det gratis at spørge, da det jo ikke står skrevet i panden på mig at jeg ikke måtte være med i klubben på zina.dk - i tilfælde af du siger nej...! Men jeg vil altså rigtig gerne... KH Sanne 338. - 2008-06-24 20:49:39 det er altid som jeg siger 337. afsted - 2008-06-19 21:40:31 jeg tager afsted. op og og møde musikken! jeg har trukket den længe og nu er tiden kommet til at træde ind i kampen og se frygten i øjnene. tit er det jo slet ikke så slemt som man forstiller sig og mon ikke det bliver sådan denne her gang. man har da i hvert fald lov at håbe. 336. øjne i hovedet - 2008-06-19 01:09:36 det lyder som noget andet end det jeg mener. Jeg er bare overrasket over at de overhovedet er der. Jeg tror, jeg havde glemt hvordan de så ud. Eller er jeg bare en taber, der nægter at erkende det, som er tydeligt for enhver? Enhver er nok så meget sagt. der er jo kun mig her. men du ved du


115

er altid med på sidelinjen. Om du vil. Nå nok for nu. jeg vender altid tilbage... Gør du også? SU... 335. GIN & TONIC! - 2008-06-17 00:56:12 jo jo så er det sket. jeg har drukket mig fuld. kan I klare det? det tror jeg nok I kan. jeg hører rimelig høj gnarls. a la sommerhus høj. jeg er i bund og grund en alt for pæn pige til bare at skide på de andre. jeg kan jo ikke finde ud af det. så meget for ’skide være med dem’ og ’alle kan ikke elske dig’ klogskab fra gymnasiet. det har ikke meget med virkeligheden at gøre. er jeg virkelig blevet til min far? som sagde, men aldrig gjorde... hmm klog kan man jo altid være. tænk jeg synes at det skal deles. med hele verden. eller i hvert fald med jer. jo jeg danser, med en gin tonic i hånden. højt og ravende, men altid med min næste i øjet - lige i øjet. har hun ret. er det virkelig så godt? uha hvor jeg håber det. jeg er blevet mester i flowwriting uden nogensinde at have læst bogen. med vilje. ja, det tror jeg nok. jeg nægter at være hende der læste bogen og så gjorde det. næh, ti-fingersystemet er vejen frem. hvis og når man har den i hus er der ingen grænser for fucking flow! se det flyde. flyd med i hængerøve. jeg er socialt understimuleret. og livsfarlig lige nu. fanden tage det, godt der ikke er nogen i nærheden. det her er ren udtømning. nå ja, så tænker du, at sådan har du jo altid været. men har jeg? jeg vil brokke mig over at højre hånd altid skal flyve rundt og hente alle de svære bogstaver og venstre bare kører klatten fra samme sted. ok, misser et par rækkefølger en gang i mellem. a la gagn og allestedre, men det er jo ikke det store. højre er derimod på hårde opgave. nu skrev den for eksempel hørde i stedet for hårde. det giver jo ingen mening - og du har slet ikke hørt om hele y affæren - se nu skrev jeg afføren i stedet for... ja, jeg behøver vist ikke at skrive mere om det. det er sgu kun fordi jeg retter det til at vi kan forstå hvad det var jeg ville... hov, nu kommer den gode sang jeg er skredet, ind for at danse med mig selv


116

334. min krop - 2008-06-16 21:02:17 kan næsten ikke være her for bare glæde. det er anerkendelsen der tager pusten fra mig. så fine ord, så stærke ord. tænk hvis det er rigtigt. så er jeg helt færdig. så er det jo helt vildt. så kan mig og min krop ligeså godt bare ligge os ned og dø af glæde. jo, det er ikke altid, at der skal så meget til. idel lykke. det er det eneste, jeg har lyst til at sige lige nu. 333. Elizabeth Bennet - 2008-06-16 13:04:45 Jagga jagga jagga Det er jo alt der kan siges med så stor en kraft og potentiale, som dette. Jeg vil på det kraftigste anmode om at du ikke tolker mine ord uhensigtsmæssigt, men derimod i rette ånd med hensyn til mit svagelige sind og skrøbelige nerver. Hvor livet dog kan synes ufrugtbart og goldt uden dit tilstedevær. Jeg sygner hen i idelmodig kyskhed og kan ej bære synet eller tanken om dit vægelsind, som gang på gang driver mig til det yderste. Hver gang ender jeg her; I lianer af tvivl og slået af ydmyghed overfor denne udfordring, som kun kan mødes med oprejst pande og hjertet i halsen. Jo, jo i sandhed en svær nød at knække. 332. ting der sker - 2008-06-13 23:26:34 hvis tanken forsvinder hver gang man tænker den - kan det så regnes for en tanke. eller er det bare en af de ting der flyver forbi, uden at man skal tage sig af det? der er mange kloge ord sagt om tanker. én ting er sikkert - de er røvgode til at flyve. i dag har jeg tænkt mange. både dem der sætter sig fast og endnu flere af dem, der bare flyver forbi. jeg kan ikke lade være med det.


117

det er bare noget der er. ligesom ligesom ligesom. der er tre af dem. kender du det? ved mere ensomhed forstærkes ønsket. 331. Den er god nok - 2008-06-12 21:09:05 Det handler om dig 330. skriveløg - 2008-06-11 17:48:08 så vil glæden ingen ende tage se mig hoppe se mig danse det virker det virker jeg virker 329. Stadig vågen - 2008-06-08 00:27:11 efter alle de timer har øjnene stadig ikke lukket sig de stirrer blindt ud i luften uden at få øje på noget 328. hov - 2008-06-06 14:26:55 ho ho ho ho ho ho hov 327. svært? - 2008-06-02 22:21:38 Nææ, hvorfor siger du det? 326. bare ærgerligt! - 2008-05-29 21:39:50 Det er det fucking bare altså for dig din hængerøv stram op eller afsted


118

Jeg fatter ikke at du stadig sidder her og glor 325. for sent - 2008-05-27 22:03:41 Vente Bente Kan ikke se at livet hopper væk og ud Lange Lone tror ikke på at døden står om hjørnet og ikke kender nogen Jeg kan ikke se dig mere for min hånd den stopper blikket uden at spørge og vender aldrig hjem 324. silke pigen - 2008-05-23 04:44:59 jeg er jo bare her. Jeg vil vildt gerne skrive til dig nu. Det er et helt forkert tidspunkt at gøre det på. Er du mon det samme sted som jeg er? Som altid. Happy feet. Jeg ved ikke hvorfor det er den jeg ser. Mens jeg skriver. Det er nok mere hører... Nu er de på vej. Og jeg tænker at jeg skal gøre det samme.... 323. Frank - 2008-05-20 16:13:48 Hej baby Just wanted to write a quick note. Can I meet you soon? I would love to talk a little - different issues and funny projects as well!


119

Curious???? Hope to see you soon F 322. - 2008-05-18 23:28:03 Jagga jagga jagga jagga

321. Mary - 2008-05-17 22:29:38 Hey baby! Love the english version of Zina.dk. It’s pretty different hu? But still great. Love mary 320. Egooooooo - 2008-05-14 23:02:23 Jeg tror slet ikke mit kæmpe ego kan være herinde. Her synes en lille smule klemt og snævert. Eller er det bare mig? Jeg rummer kun mig selv og mine umiddelbare behov. Nogen gange er der lige lidt plads tilovers, den går til de allernærmeste, men helst ikke. Allerhelst hænger jeg bare pladsen til tørre og gemmer den til trange tiden. Mig selv, mig selv, mig selv 319. Uhhh fredag aften - 2008-05-10 00:34:06 Ahhh, her er den den stille fredag aften hvor ensomheden sænker sig som et lunt sjal et tykt lag sne en hedebølge


120

over mig uden alle minderne med alle minderne Jeg går ingen steder men lader mig stille føre afsted og jeg kigge ikke på nogen eller noget på vejen Bare mig og en stille fredag 318. - 2008-05-06 22:06:12 No idea what we are talking about. What did you say? What did I do? Ti voglio tanto tanto bene. Capisci? Tra un pò parto - non mi ricordo piu quando torno. Non sono sicuro che voglio tornare. Sai come è...? 317. Sanne - 2008-05-05 16:23:28 Er det virkelig alt du har at sige? 316. - 2008-05-04 05:37:28 nu må du gerne... 315. et forsøg - 2008-05-03 00:25:51 Jeg vil forsøge ikke at terrorisere nogen. Det er alt for sent at gøre. Men jo jo jeg tænker så det knager og kan snart ikke være nogen steder mere. Løsningen er lige for - store mængder af underholdning af enhver art. Alene på fortet så der er fri leg. Hvis man så bare sidder tilbage med masser af ønsker og ingen til at opfylde dem, hvad så? Det er også nemt at svare på.


121

314. - 2008-05-02 14:55:04 wah wah wah 313. - 2008-05-01 23:45:37 non ci sono 312. - 2008-05-01 23:45:15 hvis man alligevel ikke kan finde ud af det rundt i det så må det jo ende her hos mig 311. - 2008-05-01 20:53:17 no 310. - 2008-05-01 19:39:54 Ci sei? 309. Tønne - 2008-04-29 18:55:31 Nå, så fatter man jo ikke en skid mere. Hva’ fa’en er det for et hulla bulla sprog. Jeg var sikker på at du var dansk Zina. Pæredansk, men skid hul i det, er du italiener eller spanioler (eller hva faen det hedder) så er det bare helt fedt. Jeg elsker søde mørke piger og det med at tale er også bare opreklameret. Det går tit helt fino uden ord... Men det ved du vist godt. Zina din lækre larve! 308. Gianni Collato - 2008-04-27 21:34:01 tra una cosa pallosa e una cosa fregna - che scegli? tra una cosa giusta e una cosa sbagliata - che scegli? sembra facile, ma non è.


122

307. - 2008-04-27 05:31:32 La cosa piu bella del mondo Per me Adesso Ora Ci sei? Io sono 306. Mig igen - 2008-04-26 03:11:03 Er det muligt at man kan være midt i mellem? 305. Hende fra før - 2008-04-26 03:08:27 Hvis jeg kunne få fred ville jeg dø af glæde og forvirring på en gang. Jeg vil nu alting. Og altid. Jeg er mere forvirret end vel er. Jeg kan ikke gøre det jeg vil. For jeg står hele tiden i vejen for mig selv. Jeg er på hvilken som helst version der er. Det er også sent. Jeg har også drukket øl. Jeg har også kigget efter dig. Jeg er også en taber at jeg skriver til dig herinde igen. Men men men men men men men men men Her står jeg stadig 304. Sune - 2008-04-25 11:40:04 Hvornår hvornår hvornår hvornår hvornår hvornår hvornår 303. Pigen med de røde sko - 2008-04-24 17:31:51 Jeg tror bare at jeg bliver ved Selvom der ikke sker noget Jeg vil ikke slippe Jeg tror måske ikke at jeg kan slippe eller vil


Det bliver nogen gange lidt kedeligt med så kan man bare tænke gode tanker nogen af de tanker som altid er klar flere gange om dagen og så går det hele meget bedre

302. Lærke - 2008-04-23 18:18:17 Sang fra oven Det er mit navn Men også alle mulige andres lige nu... Jeg savner Jeg svaner 301. - 2008-04-23 14:29:40 provokerende? Næ nej - overhovedet ikke 300. - 2008-04-23 14:29:07 Virker jeg slet ikke mere? Er batterierne helt flade? Eller er det dig der er flad? Eller noget... 299. OK - 2008-04-22 22:28:33 Jeg gider ikke mere alt er sluppet løst i mit hoved og i min krop Klar? Du? Med? Nu?

123


124

298. - 2008-04-22 11:56:55 vræle tude hyle kaste sig på gulvet vride sig hysterisk rundt røv røv røv jeg vil jeg vil jeg vil 297. - 2008-04-21 15:57:20 københavns højeste kyssebænk????? er det en udspekuleret hån mod mig? eller er jeg blevet paranoid? 296. alle i hele DK - 2008-04-20 18:58:51 Sooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo ooooooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooo ooo o

oooooooooooooooooooooooooooooooooooool 295. - 2008-04-17 18:03:24 Det er sgu da bare fordi her er blevet så skide kedeligt efter du blev stum. Hvem fanden gider at skrive når der ikke er sjov lummer i luften? Ikke mig, nikke nikke nej. Men bliv bare ved med at kigge det kan jo være at super mand kommer forbi en dag ;-)


125

294. - 2008-04-16 19:37:57 pip pip 293. - 2008-04-15 22:36:54 Et lille bitte pip - er det for meget forlangt? 292. Sisse - 2008-04-13 00:21:48 Her er sjovt at være når bølgerne går højt. Jeg har egentlig ikke lyst til at skændes, men det er svært når alle er så sure. Jeg vil helst være i fred. Lidt ligesom dig Zina. Jeg tror vi minder om hinanden. Nu er det slut med skæld ud for denne gang. Men jeg skal nok komme tilbage med skarpe ord på tungen og mit hidsige humør skarpladt. 291. Bent - 2008-04-10 22:45:56 Når det klør på min højre kugle plejer jeg altid at ligge mig på vrangen og chante uden stop til vinden vender. Det er et af de gode råd som man kan lære hvis man læser familiejournalens læsertips trofast som jeg i mange mange år. 290. - 2008-04-10 17:16:21 jeg sover altid på min højre side derfor er den nu fuldstændig fladmast under det konstante pres jeg prøver nogen gange at vende mig med så sover jeg altid skidt og vågner flere gange nu vil jeg prøve siddende 289. DV - 2008-04-08 21:05:23 Ho ho ho ho ha ha ha ha ha hu hu hu hu hu jeg kan jo se det sagde han med sin aller dybeste stemme


126

Du er stadig tæt på Jeg må ha’ dig Skrev du med krøllede bogstaver som ingen mening gav i øjeblikket Kan det holde os væk? 288. Sune - 2008-04-06 22:38:47 Jahda jahda jahda Ja da ja da ja da da da da da da da da Alle ord til dig med alt oven i 287. - 2008-04-06 19:09:27 Jeg har lyst til at være 100% ærlig. Og det er lige nu! Tør I være der når det sker. Tør I være i nærheden af mig. Det kommer ikke til at gå stille for sig. Jeg har røven fuld af store ord 286. - 2008-04-06 19:01:50 Ja di la di ma di fla fla fla fla fla dibbe dabbe dubbe 285. A - 2008-04-05 00:14:11 Jeg vil sidde ved bordet og snakke hele natten. Hen over glas og tallerkner. Rødvin og store bøffer. Ordne det hele - hele verden. Få det hele på plads. Dig og mig. Livet. Kan det være sådan - bare lige 5 minutter?


127

284. Katie - 2008-04-03 15:44:21 Nå, jeg vil bare lige sige hej herinde også. Jeg er ny ven -inde på bloggen og synes det er smadder hyggeligt det her. Jeg ved ikke helt hvad det skal gøre godt for, men sådan er det jo med så mange ting

Vi ses herinde 283. - 2008-03-31 08:45:17 Kloge fucking Åge! 282. - 2008-03-30 01:13:05 Nu står den ikke stille igen. Ordene klumper sig sammen i grupper på 5 og vil ikke slippe hovedet før der er et papir eller en side at stå side om side på. Jeg er ikke sikker på at jeg forstår meningen med dem. Måske er det dem der ikke vil forstå meningen med mig. Jeg søger altid svaret et forkert sted og vil altid ende med at finde det svar jeg gerne vil have hvorefter alting falder fra hinanden igen og jeg kan starte forfra. Det var nok meningen 281. - 2008-03-27 21:11:57 Arrrrrjjj Altså... Hvad var det? Jeg har ikke flere tanker tilbage Jeg var helt alene på båden Og kunne ikke længere huske Hvornår jeg slap grebet om linen Hvis du prøver at kaste igen Er jeg sikker på jeg husker at gribe Hvis du ikke vil kaste mere


128

Ved jeg ikke hvor den ender Det er børnetime det her gode råd er dyre Og jeg synes et eller andet sted ikke at det er sjovt mere 280. - 2008-03-27 16:03:09 Må man godt søge på det samme navn på Facebook 100 gange uden nogen sinde at ville være venner? 279. - 2008-03-26 21:01:10 Må man skrive nu? Falder der stadig brænde ned? Er ét ord for meget? to? tre? Fuck nu det. Det kunne være et eksempel. Rolig nu. Kunne være et andet. Slap dog af kælling. Ville være et tegn på at jeg ikke kunne tælle mere. Det kan jeg heller ikke. Der er ikke særlig meget jeg kan mere. Jeg er nu blevet rimelig god til at have ondt af mig selv og løbe virkelig stærkt. 278. Frank - 2008-03-26 00:01:15 Sikke en tunghed og tristhed der findes herinde. Hvad fa’en er der sket snullegris? 277. Sanne - 2008-03-25 17:06:55 Jeg er træt så grusomt træt jeg er færdig jeg har ikke flere kræfter jeg er led og ked af skolen lad mig sidde for mig selv for jeg gider altså ikk’ at høre efter 276. - 2008-03-24 11:24:53 Det er jo melankoli i yderste potens. Ynkeligt vil nogen mene - men egentlig også rimelig


129

gennemskueligt, når man tænker over det. Min zinolog siger også at det er på tide at gå nye steder hen. Finde sine største nosser frem og så afsted. Jeg tvivler som sædvanlig og vil helst bare ligge helt stille under dynen hele dagen. 275. - 2008-03-20 14:00:47 Der er utrolig stille her på vejen... Man kan høre alle sine tanker helt vildt højt... De bliver ikke længere overdøvet af larmen fra gaden og den høje rockmusik... Nu er der kun tavshed 274. lalalalalalalalalalalala - 2008-03-17 14:49:41 Er det blafren jeg hører? Det må sandt og sige være en kæmpe flok der letter på én gang. Sværmer rundt lige før de sætter sig på min næse, pande, kind og fylder mit hår med deres vinger som blafrende afsætter støvet fra deres vinger. Det kilder og giver gåsehud samtidig med at det er lidt mærkeligt og nok også lidt farligt 273. Drøm 2 - 2008-03-17 13:26:56 I går drømte jeg at gæstebogen var helt blokeret, da den var overrendt af overvillige gæster. Folk skrev lange epistler om alle mulige ting og der var ikke mere plads tilbage. Jeg vågnede og checkede, men ganske rigtigt kunne siden ikke åbnes. Hele dagen og natten med. Det var mærkeligt. I dag vil siden gerne åbnes og her er ikke blevet skrevet nogle epistler - kun ét ord mange gange (nok af mig) og så få snyde ord fra en jeg kender.


130

272. - 2008-03-14 10:50:41 Joh -tak. Når du nu spørger så direkte. 271. - 2008-03-14 03:44:18 Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck ufkcu fkcu kcucfk cfuck ufuc k ufuck fuck fuckfu fkcuf kcfufk ucfkcu kfcu kfuckfu kcufk uckfjfkfuckfuckfuckfuckfuckfucfkcufkcfuckfuckfuckfcufkcufkcfuc kfuckfcufkcufckfuckfucfuckfuckfuckfucfuccfckcfuckfuckfuckfckfu ckfuckfuckfuckfuckfuckfcufk fkfuckfuckfuckfuckfuckfucfkcufkcfuckfuckfuckfcufkcufkcfuckfuck fcufk

270. Z - 2008-03-13 16:17:43 Ordene flyver rundt i hovedet på mig Leder desperat efter et sted at stå Jeg værger mig Beslutter at tiden ikke er nu Heller ikke nu... Det er svært Jeg må finde et andet sted at skrive Finder en tilfældig lap og skribler løs Ordene flyver ud og kaster sig i grams på papiret Billigt til salg uden at spille kyske Ligger de sig med spredte ben og åbne arme - uden blusel Endelig ude, endelig frie Nu kan de mene hvad de vil Tolkes som de vil Uden politi og overvågning Det er sådan at mine ord skal leve


131

Også selv når de ikke bliver læst af den som venter på dem Mine ord; hele, frie og helt uden blusel! Lige som jeg elsker dem aller højst. 269. Homeboy - 2008-03-13 11:34:38 Kun til Graffititøsen; Jeg kigger tit forbi. Jeg er bare konverteret til typen, der går lidt stille med dørene. "at blive taget med bukserne nede" - du får det til at lyde som noget dårligt?? Nå, men tilbage til istiden med mig. Du er der og jeg er her, og ingenting er i sin skønneste orden. Absolut. 268. Til prinser og piger - 2008-03-10 18:29:44 I to turtelduer! Det har været så hyggeligt at have jer herinde. Jeg kan næsten forstå på det hele at I har lagt det lidt på is. Det skal det da også have lov til - selvom jeg kommer til at savne jer rigtig meget. Jeg håber I vil komme herinde hver for sig og skrive lidt til mig og alle de andre søde folk herinde. Hav det godt - det kan være vi mødes ude i verden en dag. Masser af Z fra Zina 267. Varme hveder og store lår - 2008-03-10 18:21:19 Lad os tage et kæmpe hop! Kan du mærke det letter? den stille brummen på indersiden af dit hoved stopper - lige så snart bussen er kørt. Heldigvis. 266. Grafitti pigen - 2008-03-09 21:18:52 Jeg siger det lige til dig - så du ikke tror jeg ikke tænker på dig. Det vil jeg nemlig ikke have. Ærligt skal det stadig være, som det var både ved starten og nu ved slutningen. Jeg vil prøve at lade være med at skrive så meget om dig herinde. Så det ikke er alt for snyd -


132

og så du stadig kan komme her uden at blive taget med bukserne nede. Nu ved jeg ikke hvor hård og konsekvent du er når det virkelig kommer til det. Måske viser du dig slet ikke herinde. Men hvis du kommer forbi alligevel, så vid at det ikke er fordi du ikke stadig er over det hele, inden i og uden på. Men ret skal være ret og du ligesom jeg skal lades i fred og vi skal finde vores egen vej. Uden alt for mange forstyrrelser. Det bliver det sidste ord i denne sag. Jeg håber du forstod det og husker det. 265. - 2008-03-05 23:45:56 Nu regner det fanme igen! Og hvis det så bare var sagte hygge dryp på rude, men nej - storm og pisk og hylende vind, som håner vejret mig ved at kopiere min præcise sindstilstand. Fup og fidus - hvad fanden ved du. Latterlige regnvejr, som om du nogensinde har mærket livets sande genvordigheder. Efteraber røv 264. Bent - 2008-03-04 22:10:49 Gu’ er det så - gi’ noget Zina. Ikke mere drilleri - der skal handling bag ordene Selvom din seneste blog må kaldes handling og ikke drilleri...OK jeg trækker alt tilbage ;-) 263. Svend - 2008-03-03 17:54:53 Er det det man kalder en teaser. Kom igen! 262. - 2008-03-02 23:22:00 Er du kommet? Har du været her? Skrev jeg?


133

Glemte jeg det? Jeg har ikke glemt dig 261. sugar sweet honey - 2008-03-02 20:02:43 Clean on the outside - dirty on the inside 260. - 2008-03-01 20:29:58 Jeg er ikke sikker på at jeg har forstået det. Du har fortalt mig det flere gange, men det er som om at ordene ikke rigtig vil give mening. De skiller sig ad og blander sig mellem hinanden og jeg ender op med løsrevne tanker og udsagn, som ikke længere giver mening. Vil du ikke forklare mig igen hvorfor du tog afsted? Det er, når jeg er alene at forståelsen forsvinder. Når der kun er mig selv til at forklare og berolige. Så du brevet jeg havde skrevet? Eller er det også forsvundet, sammen med forståelsen? Der står alt det jeg tænker, alt det jeg er. Hvis det kan lade sig gøre. 259. The woman with the funky hair - 2008-02-29 22:56:43 Am I Blue? 258. - 2008-02-29 19:03:57 Jeg skrev det til dig fordi du fortjente det. Fordi du trængte til det tror jeg. Jeg ved ikke om hvordan du tager det. Bliver du glad? Bekymret? Overrasket? Du har ikke svaret, men det vælger jeg at tage som et godt tegn. Tegn på tanke. tegn på at der ikke er noget at være bange for. Jeg bliver nu bange. Jeg ved ikke rigtig for hvad. Måske også bare bekymret. Bange er sådan et stort ord. La la la


134

257. - 2008-02-28 20:31:08 Det er jo det samme igen igen igen. Samme samme samme.... Hej ude i verden og alle jer andre derude. Det er sjov Det er langsomt Det er hurtigt Det er Det er Det er Du er 256. Luzziiiiii - 2008-02-26 23:04:19 Her er jeg også.... Fik du så fanget ham - der var kun kort tid? Er han i spindet? Inde under huden? Fik du mærket ham? Fik du det du ville? Eller var det bare tomhed. Tomme ord der slog imod huden og aldrig kom ind - lige meget hvor meget du prøvede. Hev du? Sled du? I ham? Ham i dig? Var han der ordentligt? Så kort tid - ingen tid til at tænke, til at overveje. Strategier, idéer... Bliver det til noget? Det kan jeg godt svare på. Det gør det sgu aldrig skat. Det er dig der skal styre det - styre dig. Og hjælpe. Mig, ham, hende. Afsted. Bare indse det. Det er nu det sker og du bestemmer. Bestem nu! 255. skrivepigen - 2008-02-24 22:32:06 Jeg vil skrive mange ord i rækkefølge så de kommer til at fylde meget på siden dække den som et tapet på væggen der skjuler alle sprækkerne og hullerne og løse puds som har dannet sig neden under jeg vil kke sætte nogen tegn ikke nogen hjælp ingen støtte til at forstå eller bliver klog på noget det er nu ikke så let som det synes at skrive mange ord det er som bølger som når man er på toppen går det hurtig ned men alt går i slow motion når man


135

kæmper sig opad lige pludselig løber de afsted helt af sig selv uden at jeg behøver at tænke eller finde på nu står de som soldater sidde om sidde og kan ikke andet end at komme løbende til for at støtte op om alle de andre nu er der ikke plads til flere ord i den lille kasse men jeg er sikker på at det ikke stopper nu det ser ud som at linien stopper men lur mig om to ord fortsætter fest HA HA jeg havde ret nu kom der pile i siden og og blå dims man kan hive i og det hele flytter sig op og ned nu tror jeg det er nok er her ikke fyldt nok nu ord på fine linier der ikke vil en skid bare ord til at fylde stilheden 254. Fornægtelse - 2008-02-23 01:35:41 Det er med lukkede øjne at livet leves nemmest Uden at se noget bare famle sig afsted på godt og ondt Snuble og skvatte afsted mens man håber at man ikke slår sig alt for hårdt når man falder for man falder hårdt blødt på sten på eng hvis det ikke er åndsvagt så er det i hvert fald udfordrende 253. Prinsgemalen - 2008-02-21 18:27:03 Hvorfor er jeg er? Det er jo 100% selvpineri at færdes her! 252. Tudeprins - 2008-02-21 18:21:54 Hvis nogen spiller "Det Regner ....." med CV nu, så tuder jeg sgu’! 251. stilhed - 2008-02-21 18:14:03 Her er meget stille


136

Jeg prøver at lave en masse larm så jeg ikke kan høre mine tanker - det virker ikke særlig godt Jeg sætter opvaskemaskinen i gang men den larmer ikke særlig meget Musik - får bare tankerne til at flyde endnu hurtigere fjernsyn - virker mærkeligt jeg tror de kommer fra en anden planet Nu er der stille Jeg kan høre regnen på vinduet tasterne under mine fingre den stille vaskemaskines rumlen en flyver som lander filmen i min computer som hele tiden gerne vil starte en lyd jeg ikke kender Mit hjerte banker hurtigere Jeg vil ikke snakke med nogen og lader som om jeg ikke er hjemme selvom der ikke er nogen der banker på Jeg kigger stille ud i luften og venter på at ingenting skal komme 250. - 2008-02-19 00:04:08 Århhh fuck - i ordets bedste forstand. Jeg kan ikke holde fast i noget, jeg er snot hamrende forvirret. Jeg ved ikke om jeg kan. Hvad jeg kan. Jeg ved ikke om jeg vil. Hvad jeg vil. Hvis man bare vidste hvad der var hvad og hvem der var hvem og hvad førte hvorhen. Hmm, jeg er ikke blevet meget klogere af noget som helst. Jeg ved ikke hvem det er der skal hjælpe mig. Det synes at folk forsvinder. Det synes at folk går. Mod mig. Fra mig. Over mig. 249. - 2008-02-16 00:28:04 Kigger du nu, min søde. Ja ikke dig, men dig. Er der så mange søde? Ja, der er så mange søde... Der er også mange dumme. Dem


137

der ikke vil være med. Dem der ikke forstår, eller vil forstå. Eller måske kan forstå... Jeg er sikker på at jeg forstår, men gør det nok i virkeligheden slet ikke. Men jeg vil i hvert fald rigtig gerne. Men selvfølgelig kun dem der er sjove at forstå. Alle de andre, ja, de kan få den kolde skulder! 248. - 2008-02-14 21:22:15 Så er man klar igen fuld af undren og bæven over uvished over mangel på kontrol Samtidig søger jeg samtidig vil jeg og der står I på rad og række klar til at hjælpe mig over på den anden side Kom bare og tag mig jeg lukker øjnene og holder vejret 247. Det er ikke til at se det - 2008-02-11 14:15:36 Det ligner jo fuldstændig en stor buket blomster. Eller er det mere i retningen af en lagkage? Jeg ved det ikke rigtig. Er det nogens fødselsdag? I gamle dage lavede min storebror altid en Othello lagkage på min fødselsdag. Det gør han ikke mere. Den var ellers god. 246. - 2008-02-08 12:56:09 Efteraber....


138

245. Guruen - 2008-02-08 11:31:26 Jeg forstår alt, ser alt og føler alt på præcis den samme måde. 244. F - 2008-02-07 20:02:14 Så slap dog lige af med den sorte depri farve - Zina for fa’en stram op! 243. HVIS - 2008-02-07 20:01:24 Jeg sidder her i det tomme rum og tænker så det knager. Mon man kan høre det. Du må nu gerne kunne høre det. Hvis du hørte det, ville du så forstå det? Hvis du forstod det hele, ville du så råbe og løbe hurtigt væk? Hvis du så mig, ville du så blive alt det jeg ønsker? Hvis du kom, ville du så holde mig stille og blive stående? Hvis og hvis 242. tidsmaskine? - 2008-02-04 16:19:29 Så I hvor frækt det var? Springet i tid Jeg ønsker nogen gange at jeg kunne springe år frem F.eks. til bedstemor stadiet. Sidde der med fødderne oppe en cerut og et lille glas portvin mens jeg hører middagsradioavis Det bliver sgu fedt. Det med at springe tilbage har aldrig sagt mig noget fortrydelse og ønsketænkning er en trist ting og hvis jeg ikke kan selv så må jeg tvinges til at elske alle fejltagelserne og ikke gå tilbage til en fuser.


139

241. tidstest - 2008-02-04 16:04:30 Hallåååååå 240. Ham med det åbne ansigt - 2008-02-04 16:33:21 JA! Du kender da mig! Snotforvirret - men uklar i mælet. Det er mig, der står herude med den åbne mund og de flagrende polypper. Hvis øjne ku’ spørge - så er jeg rimelig på niveau med Jørgen. Jeg savner alt det samme .... 239. - 2008-02-04 12:38:52 Bliver du lige så forvirret som mig over alle de mærkelige inside kommentarer der er herinde? Hvem skrive hvad? og ikke mindst til hvem? Nå, men her kommer en inside besked til dig; Jeg savner sludder og sladder og lumre hentydninger, men accepterer til fulde askesen og har helt sikkert også godt af det. K 238. Ras mas tas - 2008-02-03 20:54:24 Jeg var der hele natten og så dig flere gange. Jeg er ikke sikker på at du så mig, men hold fast hvor var det dejligt at se dig igen. Gider du ikke mere, eller skal vi fortsætte lidt endnu? Jeg tror gerne jeg vil fortsætte, men gider ikke hvis du ikke er sikker. 237. Katja - 2008-01-31 17:54:55 Fandt din www, googlede Zina, da det er navnet jeg har givet min


140

datter. Faldt over dit univers... Brugte noget tid her. Spændende... 236. Lizzie - 2008-01-30 22:28:22 Det var da ikke jeg sagde. Du overrumplede mig. Tog mig med bukserne nede. Kjolen over hovedet. Støvler placeret ved døren. På fortorvet. I stalden. På landet. I vandet. 235. wah wah wah - 2008-01-28 19:06:31 Jeg tror sgu ikke på jer, når I står der med rank ryg og ståpik Det lugter langt væk af ønskektænkning og kan ikke refærdiggøres på nogen måde. Hvis I så bare kunne bevise jeres værd så man fik lyst til at følge jeres bud. Men nej, det virker ikke på mig mere alle de lumre tricks 234. Stadig mere skæv i hovedet - 2008-01-26 23:52:41 se mig bare i øjnene er dine blå er mine brune er dine brune er mine blå mine er faktisk lidt grønne vidste du det? så du det mens vinden blæste? så du mig da jeg så dig? igennem al pis og uden mig der løb væk skrigende af forskrækkelse med mulighederne lige i hælene 233. - 2008-01-26 21:30:21 Skriv bare - du ved det er det eneste der hjælper.


141

232. lynende lun - 2008-01-26 04:53:00 Det eneste der hjælper på den her er en episode af Sam’s bar. Det er almindeligt kendt at det kan klare det meste. Baciller af enhver art og mystisk virus.... Se mig sidde og grine stille i skæget over den mystiske lune humor og venlige tone. Eller er det bare de over 20 grader herinde der føles så rigtige

231. Vandmanden - 2008-01-25 16:22:47 Og jeg som troede du var konverteret til dybfrost. 230. jap jap - 2008-01-24 21:34:27 jop jop jeg har ævret syg pyg smyg Nu er jeg rask krask slarsk... 229. Gople manden - 2008-01-21 15:29:17 Nææh, hør hov! Må jeg så lige bede om mine himmelblå!! Det er da mig, der er en gople, med en rygrad som en kop cacao. Du - derimod - er hård og stålsat. Tillad mig at sammenligne Dem, frøken, med vores allesammens Mr. Charles Bronson. 228. Drama dame m. den knækkede ryg - 2008-01-18 16:37:24 Nu kravler jeg hjem... Kryber afsted, med min knækkede ryg og spaghetti-arme... Det er al sammen din skyld der er kun én vej nu Ja, ingen ord er nødvendige Min tavshed må tale for mig Drama-damen på 50+ Eller i hvertfald til jeg bliver 50+ og måske også mere end det.


142

227. Otto (som i quiz King Leisner) - 2008-01-17 13:55:47 Nu må stoppe al det fjolleri. Det er jo selvklart Gothersgade den gode Per henviser til. Ja, brakvandet må jo være Sortedamsøen, med den belortede fugleø, som kendetegn - ja pizzabakkerne siger sig selv, men jeg må indrømme at jeg er lidt i tvivl om hvor mr. Jardex passer ind - er det et specielt hårprodukt, som de unge bruger i dag? Mange hilsner og god quiz-vind til alle! Otto 226. Sille - 2008-01-17 13:47:17 Snokkers Lade....? 225. Per Viking - 2008-01-16 22:11:14 Uuuuh, det spændende! Men min mund er lukket med syv segl! 224. - 2008-01-16 21:44:14 Hmmm Kan det være Blotters Skade....? Småtters Klade....? Lad mig lige tænke lidt - jeg har det lige på tungen.... Kloge Åge 223. Per Viking - 2008-01-16 15:33:07 Tilbage med en vej-quiz; Den ene ende dufter dejligt af 50 cm dybt brakvand, den anden ende stinker af pizzabakker og bravo-mr-Jardex. Den rimer på Mothers Flade ????????


143

222. Sofie KJ - 2008-01-15 23:45:09 Hej Signe Gud hvor lang tid siden! Hvis det altså er dig. Jeg tænker tit på den gang, og kan undre mig lidt over det der skete og ikke mindst hvorfor. Men fint nok - sket er sket og det er vel alt sammen OK. Nå lad os tales ved. Gerne her hvis du har lyst. Sofie 221. Signe S - 2008-01-15 14:40:26 Du skal ikke være ked af det. Alting vil komme tilbage til dig, hvis du bare lige venter lidt. Det er ingen der ændrer sig så hurtigt. I hvert fald ikke mig

220. Quizzz queen - 2008-01-11 18:33:50 Du er kvik! Helt rigtigt med Christiansborg! Jeg vender tilbage med en mere... (jeg kunne nu ellers godt lide den der med Arena - var det tisset der gav idéen? Men hvor kom ussel mammon ind?) 219. Dyrup - 2008-01-11 17:49:42 Lammet - aldrig! Ku’ iøvrigt godt lide vendingen "ved mit bare tilstedevær". Giver super-gode associationer! Ved min bare røvs tilstedeværelse ville jeg nok have sagt, men pytmand .... Grøn - det ku’ knap nok være bedre!


144

218. Gættemesteren 2 - 2008-01-11 17:46:13 Ridebanen - Christiansborg. Slut-prut! 217. Gættemesteren - 2008-01-11 17:45:34 Arena på Roskilde! Færdig arbejde. 216. Uhhhh - 2008-01-11 12:03:42 Vej-gætte-leg! Juhu Heste lugt - er vi på landet....? Helt sikkert i nærheden af en stald... Havne-vand... Det lyder jo som København. Men heste i København? Amager måske. 215. - 2008-01-10 22:29:02 Måske kører du en af mine yndlingsveje. Bag om det hele, gennem portene, lugten af hestene, det lumre havnevand blandet med lidt tjære - og så selvfølgelig lidt græs, lidt tis og til sidst lugten af ussel mammon. Kan du gætte hvor jeg er? 214. - 2008-01-09 23:30:26 Så fik jeg ham sgu! Han kan ingen ting. Han er lammet. Af mig jeg er lille men kraftfuld! Jeg sniger mig langs panelerne og løber væk så snart jeg ser noget mærkeligt. Men angsten i ham er mere lammende end noget andet og jeg nyder at trække ham rundt ved næsen ved mit bare tilstedevær. Kom an verdensmester - skal der virkelig ikke mere til? 213. - 2008-01-09 00:05:13 Nå, feeling blue? Det er slut nu. Grøn er håbets farvet - eller som i 5th Element. It’s all very green - emerald green.


145

212. CB - 2008-01-07 18:06:39 Yiiihaar! Æælsker blå! 211. Z - 2008-01-07 17:01:18 Det blev jeg jo nødt til

Bare for dig så laver jeg den blå nu...

210. CB - 2008-01-07 14:08:59 Gulp! Mærkeligt at jeg først ser det nu, men hvor er her egentlig rødt. 209. CBGB - 2008-01-07 12:35:01 Der er indimellem visse ligheder mellem denne gæstebog og "Being John Malkovich". Hvem er inden i hvem - og hvorfor. Masser af alias’er og et ukendt antal ægte levende mennesker! Men når man så samtidig kan læse, at der er kommet et nyt år, så øges nyhedsværdien jo væsentligt. HVIS det er rigtigt, at vi allerede er trådt ind i 2008, så er der ingen tvivl; Det skal være stille og roligt. Meditation og tid til om- og eftertanke. Tranquility skal være et nøgleord. Og så skal der råbes! Og ræbes! Der skal skriges skingert igennem og slingres voldsomt ned af Vestergade. Der skal abefestes og kommen hinanden ved i en helt ny grad. På med boa’en - og vanten. 208. - 2008-01-07 10:10:15 Hvornår kan du se det er fra mig? 207. - 2008-01-06 19:54:28 Pis med dig - ud og drikke store fede sjusser og ryge store cigarer. Intet har ændret sig - alt ved det samme. Sagde du 2008? Who cares - der er vel ingen grund til at ændre på det perfekte? Eller hvad? 206. juuul smuuul og så slut! - 2008-01-03 21:21:29 Jeg sidder her og hygger og tænker at nu er det tid. Tid til det nye


146

år, tid til nye tanker og tid til stemmer der taler stille og roligt. Ikke noget råberi, ingen store armbevægelser bare fred og stilhed - i sind og sjæl 205. julenissen - 2007-12-20 00:37:53 Så er der julekugler og grankviste i kikkerten. Er I klar? 204. Se den lille stær... - 2007-12-18 10:17:33 den er åhh, så fornøjet.... Flyv godt! 203. Hende den lidt for unge - 2007-12-17 01:18:00 Det er ikke slut nu. Jeg er pludselig tilbage i chok efter en lørdag fra helvede, hvor intet var op og intet var ned. Troede du jeg havde glemt det - dit store røvhul. Du har mærket mig med dit ego for livet. Kun dig var der plads til. Jeg som en anden idiot, prøvede at rumme det hele - hele dig. Men nix, det var ikke nok. Du måtte afstraffe mig og nu har jeg det at slæbe rundt på resten af livet. Ja, fuck dig igen og lige tilbage til dig. 202. Charlie Brown - 2007-12-14 17:21:06 Maa vaere mit absolutte alias. Jeg har intet begavet at tilfoje. Saltvand goer dum. Aabenbart. Er der stadig intet sne at se? I bygden ved Oeresund? Begavet eller smart - sagen uagtet, saa er der stadig savn. Men paa den rare maade. 201. - 2007-12-12 23:02:32 Helt alene på gården. Hvordan går det mon ude i verden? Min verden er rimelig stille. Stille som blikket på havet. En rejse på havet - over havet. Jeg vil også rejse. Villen vil noget nyt. Nyheder om livet derude hvor I er. Alle sammen løbende rundt om hinanden.


147

Her er stille Du er stille Alle er stille 200. J. Quintana - 2007-12-10 12:22:42 Nobody fucks with the Jesus 199. I er da søde og venlige.... - 2007-12-10 12:22:15 Men faktisk er citatet; This is what happens when you fuck a stranger in the ass! 198. - 2007-12-10 00:32:43 Jeg ved det! Men er ikke sikker på at jeg vil sige det... The Dude... 197. Petra - 2007-12-10 00:14:16 Ja, hvor er du fra? P 196. Quizzzzz - 2007-12-10 00:13:21 Se hvad der sker, når du piller ved de forkerte folk. You see what happens? You see what happens when you fuck with the wrong people. Du får en femmer, hvis du kan sige hvor det er fra ;-) 195. Opråb - 2007-12-09 21:45:27


148

Så er det klar ved lugerne! Vi er lige ved at være der Tiden vil vise hvad vi egentlig kan gøre og egentlig vil gøre Men tiden er inde og vi må følge strømmen Lad os bare strømme med... Lad os være klar til at springe - ved lugen ud til livet 194. Knud - 2007-12-07 22:27:00 Hey fætter! Nallerne af fadet. Det er damerne jeg taler til - sgu da ikke en eller anden solariebrun fætter løgsovs. Det er da ikke fordi du ikke må give mig sjusser og cigarer - det modtager jeg fra hvem som helst, han eller hunkøn, men resten det tilhører sgu lamselår og det er ikke dig! 193. James Brown II - 2007-12-07 17:48:30 Missede lige.......jeg giver selvfolgelig altid sjusser og cigarer. Gid jeg var der. Og det er endda fredag. 192. James Brown - 2007-12-07 17:46:35 Varm og brun er jeg. Haaber du nyder julemaaneden med lys og glogg. Og varme isbjoerneskind og pejs. 191. Knud - 2007-12-05 00:23:06 Lamselår - er du et sted derude? Jeg svæver mellem virkeligheder og kan ikke helt huske hvornår jeg så dig sidst. Var det ved sengen hvor mine lunger blafrede, mens jeg hev efter vejret? Det synes som 2 sekunder siden, men det er nok længere - her midt mellem det hele er det svært at se og høre minutterne gå. Jeg tror nu nok jeg mangler dig lidt. Eller gør jeg ikke. Jeg trænger til en ordentlig sjus og en fed cigar. Gi’r du noget? 190. Jens - 2007-12-03 23:36:47


149

Tippe tappe tønde nippe nappe nynne zippe zappe zønne kippe kappe kønge lippe lappe lønge 189. Sussie - 2007-12-02 23:33:55 Hov hov hov De her forvirrede ord halve kærlighedserklæringer er fuldstændig ude af kontekst og bør på ingen måde tages alvorligt. Det skal strammes op og det er kun på sin plads at ignorere alt hvad der kommer fra hendes hånd. Stol ikke på noget - kun på mig! 188. - 2007-12-02 17:47:32 Se mig hoppe, se mig danse Efter piber, efter dig det stopper ikke hiver stadig jeg løber hurtigt så langt jeg kan men lige om hjørnet lurer det - du 187. - 2007-12-01 23:40:49 Is? Ud over? Jeg er så skide klar til at forklare at gennemleve at være i. Men jeg må holdes tilbage - af simpel nød og nødvendighed + fornuft og selvfølgelig klogskab skabt af snyd og bedrag. Forvirrer jeg dig stadig? Det er super klart for mig i øjeblikke af ca. 2 sek. Jeg er irriteret og glemmer fucking altid hvordan man staver til det -


150

og til dig. 186. - 2007-12-01 17:05:59 Kan du så komme ud og bade! 185. - 2007-12-01 17:03:34 Hvis vi skal snakke om gode bøger, så skal alle læse House of Leaves af Mark Danielewsky! Det er en helt vildt mærkelig/fantastisk/farlig/uhyggelig og på alle måder skelsættende oplevelse. K 184. Oh-Brun - 2007-12-01 16:23:30 masser af aircon-fri tanker.... 183. Bruno - 2007-12-01 16:22:37 Har laest HAN. Mere mystificeret end afklaret. Men afklaring er vist heller ikke en mulighed i denne spegede sag. Er jeg selv med? Jeg blev helt i tvivl. Men du er god med ord. Jeg skal spoerge dig om en forfatter en dag. Jeg er sikker paa at du vil elske ham. Eller hade ham. For det er lige saadan du er; naar jeg tror jeg har dig, ved hvor jeg har dig, saa skifter du ..... jeg havde naer sagt form, men det ville kun vaere for meget tyveri fra den bog jeg laeser nu. Men den handler en hel del om dig. Tror jeg.

182. Svend - 2007-12-01 11:38:59 jeg synes det tegner godt, men den er da ikke helt færdig endnu, er den? Jeg tror godt at jeg kan se sammenhængen mellem de to historier. Er det ikke ham hun møder? Han bliver da i hvert fald kaldt prinsen på et tidspunkt. Nå jeg vil følge historien og se hvad der sker.


151

181. Zina - 2007-11-30 00:34:14 Hey, har I været inde og læse HAN? Ja, han er er røv-lækker, som den sande verdensmester han jo er... 180. Peter - 2007-11-29 23:43:16 Nu tager vi afsted uden at tænke os om kom, tag min hånd, så flyver vi jeg vil besøge min mor det er der, det hele startede Måske forstår hun noget særligt som vi ikke har kunnet se Fordi vi ikke vidste hvor 179. Beach Boy - 2007-11-29 17:07:00 Jeg gaar og bliver brun. Det ender sgu nok med noget laekkert. Siger han fuldstaendig ublu. Ikke som han plejer -evigt underspillende sin chance. Men det skal der laves om paa nu. Oensketaenker (ser lidt saert ud, det ord, uden AE og OE) han. Uanset den store maengde aircon i denne her biks, saa har jeg faaet varmen. Det maa vaere dette site. Hilsner og varme tanker fra en helt helt anden verden. 178. - 2007-11-29 02:09:17 tænke tænke, så det knager. Hvem hvad hvor hvordan og ikke mindst hvornår. Jeg er på vej afsted. Et nyt sted hen. Det er jo alt sammen meget godt. Men det er svært at se vejen og jeg er noget videre bange for at snuble. Jeg forsøger at gennemskue hvordan det hele kan lade sig gøre, så jeg får det som jeg vil, men det er svært. Det er måske ikke meningen at det skal gennemskues. Det er nok derfor det er så genstridigt.


152

177. Tulle - 2007-11-26 21:50:35 SIkke en varme der er her. Det er næsten som om jeg er kommet til de varme lande. Joo, bikini og lækre kølige sjusser - så snakker vi... 176. der kan du bare se - 2007-11-26 00:13:36 Hvad der sker når man ikke passer på. Brændte naller og forkølede næser. Jeg ville ænske at det ikke var så nemt gennemskueligt, men det er det som altid. Kan du se det også? Kan I se det. Er der nogen hjælp at hente for nogen af os? Nu tror jeg vi er klar til anden del af sangen. 175. - 2007-11-23 13:48:23 Jeg har sgu altid troet at hun var islænding... 174. mohammed - 2007-11-23 10:33:02 zina er en fed perker Hilsen Mohammed. 173. Én fra mig... - 2007-11-21 20:32:34 I was staring at the sky Just looking for a star to pray on or wish on or something like that I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew, was a hopeless to be had But then the dove of hope began its downward slope and I believed for a moment that my chances where approaching to be grabbed but when it came down near so did old weary tear I thought it was a bird but it was just a paper bag!


153

Hunger hurts and want him so bad that it kills ’cause I know I’m a mess he don’t wanna clean up I got to fold ’cause these hand are to shaky to hold hunger hurts but starving works When it costs too much too love Gæt hvem... 172. Mick - 2007-11-20 22:56:56 Syret - jeg var lige væk og så har der bare været total gang i den herinde. På den frække måde. Fedt nok. Jeg har været på tur - ikke den slags der kræver et fly, bare tur - i livet kan man måske sige. Jeg er ikke så god til ord så det får Zina lov til at ordne. Jeg glæder mig til at høre om HAM! 171. SOOOOOOOL - 2007-11-18 23:36:11 Så begyndte solen at skinne herinde! Jeg elsker at folk har frække affærer på min hjemmeside. I må ikke gå - se en fin farve jeg har sat på, bare for jeres skyld. Mon jeg kender jer... Sisse...? S....? Nå, det er også lige meget. Bare bliv ved. Det varmer i den kolde tid...

170. Zina - 2007-11-18 18:11:04 Jeg glæder mig til at blive gammel. Og rolig. Er det selvskrevet at man bliver rolig? Det håber jeg lidt. Det tror jeg lidt. Ellers er det snyd - igen snyd... Ventet så længe på det... Jeg vender tilbage måske er det bare en fis i en hornlygte og ligeså sprængumuligt som det altid har været. 169. S - 2007-11-18 16:41:30 Der blev sagt SMUK OG DEJLIG ....


154

168. S - 2007-11-18 16:40:46 Du har som sædvanlig ret .......i alt. Lad os mødes en dag. Sobre. Snakkende. Udhvilede og klare i hovederne. Eller..... Berusede, flirtende, trætte, skæve og ude af stand til at tage stilling - for det var i hvert fald rart. 167. Som det er - 2007-11-18 01:38:00 Ok, så gør vi det. Mødes et andet sted. Der er ellers meget hyggeligt herinde... Jeg savner allerede den uforpligtende snak og friheden og hemmelighederne som lever så godt herinde. Jeg vil have alt, men det ved du jo godt. Vi kan dog kalde det her den kolde tyrker og se om det virker. Skal vi mødes en sidste gang? Før det slutter... 166. - 2007-11-17 07:07:57 jeg svarer for dig! Bare tag det roligt - ikke al det drama. Vi kan ikke nu og det synes jeg er ok.... Kan du ikke se det? Lad os bare leve det.... Vi ses jo nok - uden for mange planer. Men skal vi ikke droppe stakkels Zina’s website. Måske er det på tide med noget én til én snak... Du ved hvor det sker.... S 165. - 2007-11-17 07:03:15 Det er jo alt sammen for meget. Det kan vi vel hurtigt blive enige om. Vi er hudløst ærlige - jeg elsker det! Jeg står lige her - nu, og er så sårbar som man kan være. Jeg var ikke klar over at oplægget var så oplagt. Dig mig, herinde. Er du der? Stille men alligevel der. Jeg siger det er snyd, for jeg føler, at jeg hele tiden melder mig - ud ind ?. Men når du så er der, så er der intet filter og som sagt, så elsker jeg det.... Nå nu slutter det for nu, Det kan igen ikke være anderledes end, at du jo er den der har den. Og det lever jeg så, er jeg så. I al min


155

venten. Det ene tidspunkt håbende på det ene det andet håbende på det andet. Jeg tror du ved.... 164. - 2007-11-15 21:53:11 Så lokker du igen - og vattet som jeg er bliver jeg bare blød i knæene i stedet for at være standhaftig og klog! Så pyt da, vi ses inden længe.... Tusind tanker fra din lille smørblomst 163. - 2007-11-15 21:40:16 Jeg er ikke sikker på at jeg kan svare - så godt at du ikke spørger Kan vi ikke vente lidt? Bare til efter weekenden.... 162. Snyd... - 2007-11-15 20:52:34 Jeg kan ikke lade være med at synes det er lidt snyd det du gør. Holder liv i flammen, men er egentlig ikke rigtig villig til at give noget - ja andet end sporadisk sjov... Jeg tror snart, jeg bliver nødt til at bede om et mere reelt svar på mit spørgsmål. Jeg er ikke sikker på at jeg tør endnu, men der er ikke lang tid til... Hmm er det helt uforståeligt for dig? 161. OK OK - 2007-11-15 20:38:01 Hej søde, du skal ikke tro jeg ikke vil være - tættere på. Dig og det du er er det eneste jeg ønsker at være tæt på lige nu. Men du ved lige så godt som jeg, at det ikke er muligt lige nu. Det er derfor jeg undskylder. Det er måske latterligt, når jeg nu ikke er villig til at ændre på det. I hvert fald ikke lige nu. Ja, jeg kan godt høre at det lyder åndsvagt og egentlig ikke rigtig giver nogen mening, men jeg tror nu godt at du kan forstå. Eller hvad? P.S. smart sted at møde - du er ud over lækker også klog


156

160. Sisse - 2007-11-15 20:21:35 Jeg ser det slet ikke sådan. Du kom jo som lovet, så der er ingen grund til at undskylde. Jeg bærer sgu ikke nag. Jeg synes du er en fantastisk mand, som kun har en mangel; Du er alt for langt væk. Kan du ikke se det? Hvis du nu bare nærmede dig en smule, så jeg kunne mærke dig - helt tæt på, så er jeg sikker på at det ville gå godt. Tror du ikke det? 159. lagkage og varme boller - 2007-11-11 21:58:44 Nu sner det så. Gør det jer så gladere? Er det så mere juleagtigt? Er I klar til jul? Er jeg? Her sner det, som man siger. Lige indtil de sidste dage. 158. hej du - 2007-11-06 20:08:47 Nu er jeg tilbage igen. Jeg kan stadig huske, da jeg kom her hver eneste dag, bare for at se, om du havde været her. Jeg kom ikke bare herinde, men alle steder jeg håbede, du havde været eller ville komme. Jeg gik rundt i gaderne, cyklede, kørte. Hele tiden ved at falde fordi jeg ikke kunne kigge efter dig og bevæge mig samtidigt. Her er ro. Her kan jeg kigge i fred - vente stille og roligt på, at du viser dig. Jeg gemmer mig bag billeder og ord, så jeg er klar til at springe frem, det øjeblik du viser dig. Mit hjerte banker, mit blod bruser, mens jeg åndeløst sidder så stille jeg kan. Pludselig hører jeg din vejrtrækning og din dybe brummen. Jeg kan næsten ikke vente 157. - 2007-11-04 01:07:23 Der er helt stille nu. Tavshed. Mellem os? Jeg står alene på toppen og kigger længere op, vil længere op. Tør du? Vil du med? Jeg går ikke nogen steder alene, så er det sagt. Kom nu for helvede 156. Det varme karbad. - 2007-10-31 21:39:13 Ligge under vandet med hovedet helt nede og ørerne under vand, så lydene forsvinder og ens egne lyde forstærkes. Hvad skal jeg lave?


157

Trække vejret? Føle brystkassen hæve og sænke sig i vandet? Brumme den dybeste tone jeg kan? Se hvor lang tid jeg kan blive ved? Slippe armene og lade dem flyde som de vil? Se om jeg til sidst opløses helt i vandet. Der mangler bare én ting 155. Sådan - 2007-10-31 14:24:46 Så kom der italienske smør-tenorer på banen. Det var da også på tide! Det er og bliver en fantastisk sang. Den passer lige! K 154. Luigi Tengo - 2007-10-31 00:59:52 Mi sono innamorato di te - perché non avevo niente da fare il giorno - volevo qualcuno da incontrare la notte - volevo qualcuno da sognare Mi sono innamorato di te - perché non potevo più stare sola il giorno - volevo parlare dei miei sogni la notte - parlare d’amore Ed ora, che avrei mille cose da fare io sento i miei sogni svanire ma non so più pensare a nient’altro che a te Mi sono innamorato di te - e adesso non so neppure io cosa fare il giorno - mi pento d’averti incontrato la notte - ti vengo a cercare 153. NUUUUUUUU - 2007-10-30 16:35:52 HVOR ER DER KYS OG KAFFE? DET LYDER ALT FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT OG EN KRAFTFULD KOMBI,


158

NÆSTEN OPPE VED SIDEN AF KAFFE OG SMØGER... 152. Q - 2007-10-29 19:49:31 Hva’ hedder du nu også Lis - snyd og bedrag! Er det ligesom tis eller hvad? Eller er det, det du siger, der er det? 151. Workaholic - 2007-10-29 14:21:30 Det er sgu’ efterhånden en forvirrende historie at følge med her. Men okay - sådan er livet. Hæsblæsende og forvirrende. Aldrig kan man stole på noget. Og mindst af alt sine egne følelser. Tricky little bastards. Man tror man er cool, og så whap! ....... en mega mavepuster (mavepumper, for those around Jylland) af savn og længsel. Og generel mangel på kys & kaffe. 150. Lis - 2007-10-27 12:23:58 Det er jo ikke nemt når man hele tiden bliver mindet om dig. Jeg prøver at kigge den anden vej, men så er der bare noget nyt der popper op - noget som jeg ikke troede var. Et fravær, som åbner nye muligheder, og tankerne begynder at flyve afsted med mig. Jeg vil prøve at lade være. 149. John Truant - 2007-10-25 20:26:17 Known Some Call Is Air Am 148. - 2007-10-25 19:12:36 Lyder Peter lidt ligesom Susan? Eller søster? Syre? Psyko? Eller sø? 147. K - 2007-10-24 20:25:05 Jeg savner også dig Peter. Har du læst historien HUN? Den handler på en eller anden måde også om den tid og det der var. Tanker til dig søde - tak fordi du skrev.


159

146. Peter S - 2007-10-24 15:39:41 Nu bliver I altså utrolig hårde herinde igen . Slap nu lidt af. Det er jo ikke en konkurrence. Jeg f.eks. kan huske jer alle sammen, som var det i går, da vi dansede om bålet til den lyse morgen og så morild mens vi natbadede. Det var tider. Jeg savner jer alle... 145. K - 2007-10-23 23:32:12 Hey, det kan du da ikke være bekendt. Vi havde da en fantastisk tid og aften/nat sammen. Jeg kan altså godt huske hvad du hedder. Nu vil jeg ikke skrive det her - det er lidt for offentligt, men jeg kan altså godt huske det.... Jeg føler mig lidt forbigået, overset, sat til side. Jeg troede vi havde noget særligt sammen, noget specielt, noget helt unikt. Nå, men hvis det skal være sådan, så glemmer jeg sgu da også bare det hele. HA, alt, det hele, alles, tutto. Jeps fætter, vi er to der kan spille det spil. Og hvad hedder du så nu...? Måske... Jeg kan nemlig ikke huske det mere! 144. hukommelsestab? - 2007-10-23 19:52:25 Ha ha, jeg kan overhovedet ikke huske noget nu! Hvad? Hvem? Hvorfor? der er intet tilbage - nul, nada, zip, squad... Hvad sagde du du hed? 143. Knud J - 2007-10-19 09:15:36 Far får får får, nej får får ikke får, får får lam 142. Q-kid - 2007-10-18 21:18:25 Århh, hvad for en fed farve! Det er total griner at det hele tiden


160

skifter. For total flippet. Du er for vild mand, jeg synes det kører for lækkert for dig. Ja, jeg siger takker for for god underholdning. 141. Z - 2007-10-16 23:16:15 Hvis der er nogen der må snyde, så er det dig. 140. Snydeskaftet - 2007-10-16 12:22:40 Jeg har været på mørkrumstur. Rart, lækkert og rart. 139. K - 2007-10-12 15:30:47 Nå, ja, det var jo ikke helt dig jeg tænkte på... Q-dreng, men hvad fa’en - det er jo til jer alle sammen, når det kommer til stykket. (ps. det er blitzen igennem min hånd, som giver mørkerums lyset!) 138. Q drengen - 2007-10-11 21:48:40 Fuck hvor lækkert man. Filur is! Også til mig. Hvordan har du gjort det der med det røde - er det en lampe eller hvad? Det ser total vildt ud. Fuck det er tosset. Du er tosset. Giv noget. Total psycho mand. Jeg er vild med det. Bliv ved skatter eller jeg får total neder... 137. K - 2007-10-11 19:09:59 Hey, kig en gang i det mørke rum - det er lavet specielt til dig. Selvom det er lidt snyd........... 136. Ismand Per - 2007-10-11 11:52:38 Okay, okay - så får du en Filur. Men så vil jeg heller ikke høre mere skaberi. Jeg ved at du havde sat næsen op efter en Sommerstang, men det må blive en anden gang. 135. Lise på 137 - 2007-10-10 12:09:24 Jeg er nu det man kalder lille-pige-fornærmet. Jeg har det som om at


161

nogen har nægtet mig mere is, selvom jeg helt sikkert har fortjent det, og jeg er sikker på, at jeg ikke får ondt i maven af det... Jeg har lyst til at kaste mig på gulvet og råbe og skrige af bare surhed. Må man godt det, når man er 137 år gammel? Jeg lover jeg kan styre det... Bare lidt mere is... Kom nu... 134. - 2007-10-10 07:47:06 Hvor er du? 133. - 2007-10-10 07:45:32 Så må jeg jo bare skrive her... Jeg keder mig 132. - 2007-10-08 14:30:00 -----------------------------------------------------------------------------Denne e-mail og enhver vedhæftet fil kan være fortrolig. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. På forhånd tak -----------------------------------------------------------------------------131. Manden med leen - 2007-10-07 19:46:28 Det er ikke ham. Altså døden. Nej, jeg er bare ham der med hård hånd får dig til at skære alt det overfødige væk, alt det der mudrer billedet, så du ikke ser klart. Når du ikke kan se forskel på skidt og snot, når du tror at du har luret den, men i virkeligheden er ved at spænde ben for dig selv. Så kommer jeg på banen - griber dig og holder dig fast og tvinger kniven i hånden på dig og viser dig hvor


162

du skal skære. Væk med det hele, du ser på mig med hundeøjne kan vi ikke lade være, kan det ikke få lov til at stå lidt endnu, kan jeg ikke få lov til at snyde mig selv lidt længere. Leve i drømmen, i illusionen? Nix! Af med det hele!!! Vi barberer livet ned til det absolut nødvendige og så lukker du røven og holder vejret indtil du tør åbne øjnene og se hvor du virkelig er og så trækker vejret helt ned i storetåen. Jeg glæder mig til at se dig i øjnene. Dine øjne. 130. - 2007-10-03 22:07:58 Det er det der er pointen, nemlig at jeg bedst kan lide ting, når de gøre ondt. Jeg bliver misundelig på folk der ser ud som de er i smerte. Ikke sådan den fysiske slags, mere den der ser ud som den plager inde fra. Jeg vil være der hvor de er, føle det de føler. Jeg søger den altid og jeg skaber den selv, hvis jeg ikke kan finde den. Hvad vil jeg med det? Alt er småt, skrevet med småt, og småtskåret. taber,drama,røv,nøgler,træt,du,mig,ja 129. Flere ting til dig - 2007-10-03 21:14:55 Jeg har lavet en gave til dig, men du skal selv finde den. Hvor vil du lede? oppe? nede? ude? inde? Jeg ville vælge inde 128. K - 2007-09-30 21:25:52 Jeg elsker stille søndage, med regn på ruden, lækker jazz og en lille morfar på sofaen. Her leves livet, uden pigesnaveri, iskolde pilsnere og bodytequila. 127. P - 2007-09-30 16:41:42 Du kan da tro at jeg stadig kommer her! Du skal ikke bekymre dig for meget - jeg holder også af dig (bare så du ved det). Og vi skal sgu nok finde ud af det. Tusind tanker til dig min kære - og god søndag.


163

126. lusepuster - 2007-09-28 22:17:30 siger man det sådan? altså lus... lusepuster... Det tror jeg. Nå , jeg er nok egentlig nok ligeglad når det kommer til stykket. Jeg er bare træt og sur. Og alt for travl... Også du? Hvad betyder det overhovedet;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 125. Sisse - 2007-09-26 18:13:58 Jeg er fjollet med ham! Ja, så er det sagt. Det føles rigtigt at sige det herinde, hvor ingen ser det og hvor ingen kommer efter mig med høtyve! Jeg har ikke tænkt mig om, jeg har ikke forholdt mig til noget endnu. Det kører fuldstændig på instinkt og det føles kun forvirrende, besværligt men også rigtig rigtig dejligt. Kildren alle steder på enhver måde... 124. Stevie Wonder - 2007-09-25 18:39:52 ... So you say you lost your head but you use your heart instead Beware of love. This is not like you at all Who vowed to never fall Taboo to love. 123. Svend - 2007-09-25 18:18:58 Svend står aldrig stille, Svend er altid ’on the move’, Svend er en fandens karl, Svend vil kun have lækre damer - med kæmpe nødder. Bring it on girls. I skal ikke holde jer tilbage. 122. pige på 1000 - 2007-09-22 23:08:44 Så er det nu din hængerøv 121. pige på 20 - 2007-09-22 23:07:09 Kom nu og tag mig med dig ud i verden


164

120. pige på 19 - 2007-09-22 23:06:38 kom nu og tag mig med dig ud 119. pige på 18 - 2007-09-22 23:05:43 Kom nu og tag mig med dig 118. pige på 17 - 2007-09-22 23:05:15 Kom nu og tag mig 117. pige på 16 - 2007-09-22 23:04:47 Kom nu 116. pige på 15 - 2007-09-22 23:04:29 Kom 115. pige på 14 - 2007-09-22 23:04:07 jeg venter stadig på dig 114. pige på 13 - 2007-09-22 23:03:42 Jeg venter stadig 113. pige på 12 - 2007-09-22 23:03:15 jeg venter 112. Jesper - 2007-09-22 21:19:43 Du er fanme da også vægelsindet. På den den onde måde! Først det ene og så det andet. Vælg nu bare en ting og hold fast i det. Så tror jeg altså at tingene ville være lidt nemmere for dig - og for mig (og alle de andre også)


165

111. Tiderne skifter - 2007-09-22 21:18:00 Nu er det hele anderledes. Jeg vil gerne hænges i - hele tiden og lidt mere. Og af alle. Alle skal hænge med alle skal være med. Jeg er med og mere til. 110. ønskeliste - 2007-09-21 19:20:33 Jeg ønsker mig mange ting men mest af alt en pause en form for time-out hvor der bare kunne være en stille tilstand af velvære hvor ingen roder rundt i håret på mig eller sidder i det for den sags skyld er det muligt er det noget vi kan snakke om noget vi kan forhandle om eller skal jeg tæve livet ud af dig for at du forstår og lader mig være i fred uden at hænge dig i mig hele tiden. Bare en lille bitte pause? 109. Noah - 2007-09-19 22:43:17 Der er ingen hjemme. Jeg venter på dig på hjørnet. Men der er ingen hjemme. Jeg var lige ved at græde, men da du aldrig kom kunne tårerne ikke finde frem til dig. Der er ingen grund til at vente mere. Jeg var lige ved at skrive igen. Der er igen grund til at vente mere. Igen og igen. Jeg vil altid stå her - uden tårer, men med klar bevidsthed om hvad og hvordan det er og altid vil være. Mig her, dig der. Os 108. Jips - 2007-09-18 17:55:21

107. - 2007-09-18 00:17:34 jeg ligger fladt ned, kan ikke se tastaturet, men ved alligevel ikke hvilke ord jeg skal vælge. Der er så mange gode. Som top, dollar, kiks, knus, kærlighed og knald. K


166

106. Rolig hest - rolig - 2007-09-15 00:14:03 Nu tager vi det helt stille og roligt. Jo, der er mange ord. Ja, det kan være svært at vælge de rigtige. Ja, jeg er vild med at skrive alle de gode i rækkefølge, så ingen kan følge med. Kan du mon følge med? Det er jo meningen at du skal kunne følge med. Helst mere end med. Helt med hvis du forstår hvad jeg mener. Den eneste ene der forstår det jeg egentlig siger/skriver. Kan kravle ind i ordene, ind mellem ordene og kan se det jeg ikke kan skrive, men alligevel altid prøver at formulere. Jeg kan godt lide at se det hele lidt fra oven. Mon jeg kan finde ud af at sætte et billede ind.... Hmm, næ, det fattede jeg ikke noget af. I må leve uden! 105. K - 2007-09-14 10:37:02 OK - her kommer de; Tag lige en slapper ikk’. Nu ikke for needy, så gider man jo ikke at lege mere. Det skal helst ikke være alt for nemt, vel? På den anden side. Bare sig det som det er, hvad er det du vil have fra mig? Jeg vil gøre mit bedste for at give dig det. Uden omsvøb 104. Janus - 2007-09-13 20:59:04 Bare fordi man er en hængerøv er der jo ingen grund til at være sur. Du kunne godt skrive, bare 2 ord. Du ved jeg sidder og venter på at de kommer. Venter kun på dig. Snullegris 103. Kristian - 2007-09-12 21:46:46 Jeg ved ikke om jeg kan stole på dig? Kan jeg det. Jeg tror på dig og ønsker dig alt det bedste Dette er min bekendelse Det er her jeg kommer til kort. Eller måske gør vi begge to. Det er noget med regn på huden Vind i håret og at føle det hele dobbelt op på alle hylder. Eller er det frit valg


167

102. en hat - 2007-09-12 18:11:27 Se nu bare det går galt igen. Har du overhovedet overvejet hvor mange brikker du egentlig har at flytte med? Altså når det virkelig kommer til stykket. Det har jeg. En hat. 101. Lene - 2007-09-12 14:46:39 Jeg vil godt have lov til at klage over al det ansvar der følger med livet. Ringer klokken ikke snart? Er der ikke snart fritkvarter? Så man kan komme ud og lege lidt... 100. - 2007-09-11 11:01:20 Maaske 99. Rolig min skønne - 2007-09-11 11:00:42 jeg må fluks svare. Ja, jeg er tung - det ved jeg. Men er det ikke det der skal til for at få dig lidt ned på jorden til os andre? 98. Lagkage og alt det andet - 2007-09-11 10:59:44 Det er lidt tungt. For mig, for dig, for sig. Jo, det går jo nok. Jeg elsker dig jo. Uden noget pis. Men skal du være så tung at danse med? 97. K - 2007-09-09 23:05:54

I dag tror jeg at jeg vil løbe rigtig stærkt. Ud over en mark som lige er blevet høste træt vil jeg ligge mig i laden fyldt med korn. Jeg vil vrikke mig på plads i kornet o hvordan det finder plads under hver en celle i min krop og lader mig hvile i lethed spe. Det lugter godt og føles som en fremmeds kærtegn som på overraskende vis k en afkrog af min krop og ved hvordan den skal røres. Jeg falder i søvn med smil i og hver en del opfyldt af lykke. 96. - 2007-09-08 00:39:02 foretrækker altid (i hvert fald siden bevidstheden om fortrækninger


168

eller foretrækkelser) efteråret også jeg har den knyttet nært til livet efter døden eller det nærmeste derpå jeg kender 95. - 2007-09-06 22:27:42 Lige om hjørnet 94. - 2007-09-06 22:22:12 Det kommer snigende 93. - 2007-09-06 18:41:03 Er du nervøs? 92. Pudsigheder og observationer - 2007-09-05 22:05:43

Jeg er her igen. Med pudsigheder til enhver smag. Jeg ville ønske. Jeg ville, jeg vi ville, jeg ville, jeg ville, åhh hvor jeg ville mille till kilde. Se hvor jeg går efter efteråret. Det dufter som en æske der har stået i hjørnet og ve kan godt lide efterår. Det er min årstid. Yndling af alle yndlinge. Det er ikke om at så vidt jeg husker ihvertfald. Ønsker vi det? Skal vi lege den leg? Uden konsekven med? Kedeligt uden. Farligt med. Liv uden konsekvens. Det er nu det der gør det h sjovere. Konsekvensen. Når det kommer til det, så er jog nok egentlig for kylling. kun have den lette og mulige og håndtérbare udgave. Som kan kontrolleres. Jeg er tit. Kigger hele tiden efter noget. Noget der flytter noget. Noget der flytter mig. Ko 91. Lone - 2007-09-04 18:19:11 OK, bare rolig så hedder jeg bare Lone - eller måske Love. Det kommer jeg nemlig til at skrive hele tiden istedet for Lone. Det er fordi jeg bruger ti-finger system, men er ikke helt skrap til det endnu. Jeg kommer tit til at at skrive v når jeg vil skrive n. Jeg bruger nemlig pegefingeren til begge bogstaver, den venstre til v og den højre til n. Jeg har nu altid været lidt forvirret over det der med højre og venstre. Jeg bliver altid nødt til at pege når jeg skal forklare


169

en vej til en i en bil. A la; I lyskrydset skal du til højre - og så viser jeg lige hvad det er for en vej jeg mener med hånden samtidig med i tilfælde af at jeg skulle have byttet om på de to. Nå kærlig hilsen Love.... 90. Giova - 2007-09-04 18:14:22 Ma cazzo - non fregare la mia. Giovanni é un nome multo particolare, e solo io so che voglio dire. Non toccare 89. Jens - 2007-09-04 18:13:10 No way - du tager sgu’ ikke mit navn. Jeg ved jo ikke hvad du vil skrive. 88. K - 2007-09-04 18:12:34 Nallerne væk - jeg hedder Katrine. Men alle de andre navne må du godt bruge! 87. Lone - 2007-09-04 18:12:01 Hey, må man godt skrive hver dag? Hver time? Hvert minut? Man kan jo bare snyde med navnet - tænkte jeg... Nu hedder jeg f.eks. Lone, men jeg kunne jo også hedde Lars, eller Else, eller Bente, eller Ditte, eller Giovanni, eller Anders, eller Knud, eller Jens, eller Katrine 86. Den fortabte søn(nike) - 2007-09-04 15:08:30 Hvor er du? For jeg er væk. Ude. Rundt på gulvet. Rundt på jorden. Jeg går alle de steder, der er oplagt. Ikke et stednavn i min hukommelse er blevet forbigået. Men det hjælper ikke. Virker som om jeg har tabt. tabt. tabt. Alt for tabt.


170

85. - 2007-09-03 20:32:25 Jeg går til i nyttesløshed når jeg ikke kan udtrykke og leve det der sviger. Jeg er sur og tvær og ikke til at være i nærheden af. Det må godt stoppe nu, da det begynder at blive besværligt. Årh for helvede hvor er det tungt og latterligt at være så skide selvhøjtidelig og drama joe agtig. Hmm 84. Fiona A - 2007-09-02 23:19:21 I thought it was a bird, but it was just a paperbag. Hunger hurts 83. S - 2007-08-31 09:34:20 Jeg ku’ ikke være mere enig. Man skal være en lille hard cookie for at færdes her. Men måske er der alligevel en smule sandhed i den med at man ligger, som man har redt. Hvis man vel at mærke overhovedet kommer til at ligge. 82. Paul - 2007-08-30 22:41:00 Jeg synes på mange måder at stemningen er blevet lidt for barsk herinde. Hvad er I alle sammen så sure over? Det lyder da egentlig som om at der er nok at være glad for, som emuer, Galapagos øer og gode venner. Kom nu ikke så sur 81. Labre Lise - 2007-08-30 14:47:04 Nallerne af fadet pomfrit. Man kan ikke bare komme anstigende på efterkrav og tro at det hele er serveret. Og så gratis. Du må være tosset. Det her koster granater - af de store slags. Laber, luber, liber, låber, læber?


171

80. S - 2007-08-30 09:36:04 Labert billede iøvrigt. Jeg bruger i virkeligheden nok udtrykket labert alt for sjældent. Det skal der ændres på. 79. Kit kat - 2007-08-28 20:31:43 Jeg ik ak ælsker min gæstebog! Fnis og fjas og lækre solbriller 78. S - 2007-08-28 11:50:45 Jeg er tilbage. Det er bare ikke blevet bedre - eller værre. Bare mere abstrakt. Pusler stadig i mit hoved. Men Kbh er dejlig. Vi ses snart. Hov! At skrive det sender øjeblikkeligt en kæmpe emu baskende rundt i min mave. Jeg tror løjerligt er meget dækkende. 77. kaos marie - 2007-08-26 22:00:40 troede du at du var sluppet for mig uden at have sagt ordentligt farvel jeg vil sgu altid være der lige bag ved dig bag benet bag øjenlåget og forvirre og forblænde dig når du allermindst ønsker og vil det kan du klare det kan du bære det alene sammen eller er det slut nu uden at vi fik kysset det sidste kys judaskysset som jeg ved du elsker og holder af uden at ville det jeg kommer nu lige i fjæset på dig uden at spørge om lov og håber at du ikke kan bære det mere og falder så lang du er med hovedet i mudderpølen hvor der ikke er nogen mulighed for at skjule sig og inden mulighed for at lege at det ikke skete vi står alle sammen og ser det hele og elsker hvert minut kaos pige jubel 76. Kloge Åge - 2007-08-21 21:30:06 Det var jo faktisk det jeg sagde, og det jeg sagde, at jeg ville sige, altså som jeg har sagt flere gange og nu må sige igen; Du slipper ikke for, at det eksploderer i hovedet på dig - sådan som du opfører dig. Når det hele er sagt, så er der jo kun røvhullet tilbage, og det er det du er. Et vaskeægte røvhul, som kommer for sent til at forstå, at


172

man ikke kan gøre ting gratis og at hvis du ikke lever dit liv ordentligt, så kommer jeg efter dig og bider dig hårdt i røven. Så er du advaret 75. strøbech - 2007-08-20 11:52:44 ha, jeg har haft en ikeablyant liggende i foret paa min jakke i et aar nu. jeg tager den og jakkens stof i haanden naar jeg er rastloes -eller ikke lige har min mobil i naerheden. --- ud over stepperne og ind i fremtiden, min pige, indtil den ogsaa er sluppet op 74. Ole hurtigløber - 2007-08-15 23:19:42 Her er sandheden, schmandheden eller hva’ du nu vil kalde det. Jeg er på vej. Det er der ingen tvivl om. Har I set det sidste nye? Man tror det er løgn, men jeg mener det faktisk. Hængerøve, lusepustere, I skulle til at ligge lidt mere vilje og ville kulla i sagerne, så tror jeg ærligt talt at der ville ske lidt mere og det hele ville helt sikkert være lidt sjovere. Hvis I nu bare meldte jer på banen og gav lidt af jer selv. I er så skide fine på den, smarte og hurtige i bemærkningen. Uden substans. Kom så. Ind i kampen venner 73. Stig Urban - 2007-08-11 09:52:49 I tror måske at man ikke kan hedde Stig Urban, men jeg lover dig at man kan. Alle griner af det, mens jeg forklarer at det bare skal siges rigtig hurtigt - a la Stiurbn. På den måde bliver navnet eksotisk og spændende i stedet for en lidt dårlig kombi. 72. øerne - 2007-08-05 20:04:27 Det er forår på Galapogos, men selv foråret er anderledes her. Landleguanen græsser på de gyldne enge - en velkommen afveksling fra de tørre kaktus. Og her er tømrerbien, som besøger de nye udsprungne blomster. De har en særlig kærlighed for de gule blomster. Og hvis bierne fortrækker gult har blomsterne ingen grund til at være andet.


173

71. K - 2007-08-04 03:53:14 Nu passer det cirka 70. K - 2007-08-04 03:52:42 Én mere 69. K - 2007-08-04 05:52:09 en tids test 68. Billy - 2007-08-04 01:48:29 The suspense is killing me I can’t stand uncertainty Tell me know I’ve got to know Whether you want me to stay or go 67. HURRA - 2007-08-03 13:48:29 Jeg er tilbage - juhu. Intet er bedre, intet er værre. Det er bare som altid, lige der. For alle at se??? 66. Frank F - 2007-08-02 19:11:35 Jeg ved ikke om jeg har forstået det her rigtigt - hvem er det egentlig der skriver herinde? Hende der Zina (eller ham der!), er det en blog eller hvad? Den bliver kaldt en gæstebog, men er det gæster? Nå men egentlig synes jeg det er meget sjovt. Så bliv bare ved, hvem du end er 65. Hende den søde - 2007-07-30 15:57:01 Vi lader det stå og lader livet passere - mens vi husker at leve det forlæns og alt det andet pis.


174

64. Thomas - 2007-07-30 15:56:21 Jeg tænkte lige det samme - syret 63. Signe - 2007-07-30 15:55:56 Det er dejligt er der er så meget liv herinde 62. - 2007-07-21 00:47:15 Du er sød - hav en god tur 61. Sygemelding - 2007-07-19 12:10:35 Jeg bliver nødt til at melde mig syg. Jeg kommer ikke i dag. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg fejler, men symptomerne er grimme. Det virker som om de fleste lalleglade, sukker-romantiske popsange pludselig er personligt skrevet til mig. Jeg er også begyndt at nynne. Jeg ser dagligt kvinder på gaden, som jeg tror er en anden. Det viser sig desværre altid, ved første klap i røven, at det alligevel ikke er den jeg troede. Den jeg håbede. Jeg tager ud. og væk. 60. Sfærisk kvinde på 42 - 2007-07-16 19:01:09 Vinden blæser, liver passeret, jeg følger uvilligt med. Jeg forstår alt og alle, men det synes mig at de ikke fatter en bjælde. Så kan man jo være nok så klog. Jeg ville nogen gange ønske at jeg ikke forstod så meget. Så kan mit hovede være i fred for tanker og kloge ord, som jeg hele tiden føler behov for at give. Til jer kære; Nyd det, hold det, bevæg det, fyld det, stop det. Det var alt fra mig 59. KAT - 2007-07-14 21:49:18 Jeg ved altså godt at mit ur går forkert. Det er der så meget andet der også gør. Jeg kan ikke finde ud af at rette det, så ligesom resten der går som det vil, får uret også lov til det.


175

58. hende der stadig lever... - 2007-07-14 21:47:28 Jo ho jeg er her stadig. Og du kan selv være alt det jeg er, alt det du er. Du må gerne skrive - skriv mere - jeg ved det er snyd, men jeg vil ha’ mere. Uden at holde mig tilbage, uden at du holder dig tilbage. Du må også gerne ignorere mig... 57. Stalker - 2007-07-13 09:52:19 Kære Gæstebog, jeg tror du er udsat for en Crazy Ass Stalker Freak. Føles passende at citere min gode veninde A. Winehouse; What kind of fuckery is this? 56. Flyv godt - 2007-07-13 08:00:07 Jeg kigger gerne, men helst mere. Folk med flyskræk vil helt sikkert ikke bryde sig om de øvelser min mave laver nu. Airbus og concorde læg jer ned - saltomaven styrer.....fuldstændig slagets gang. God tur. Og forresten - dit ur går jo forkert. Så du har været længe oppe i går. 55. HURRA - 2007-07-13 07:25:21 Ha ha - det virkede. jeg fik dig til at kigge. Uha, nu er jeg glad. Du har ikke en chance. Nu er der ingen vej tilbage. Du slipper ikke mit ublu greb. Kom tilbage - nu. Er du her. Nu? HURRA Nu vil jeg flyve - både på den ene og på den anden måde. 54. - 2007-07-13 07:01:57 Så har jeg trykket på din stjerne .... Eller - det kom til at lyde lidt forkert. Ligesom alt andet, der kommer ud af min mund. Når jeg mener den smukkeste pige i Kbh og omegn, siger jeg pæn, og når jeg mener at mine ben bliver skumfidusser, mine arme ubagte


176

tortillas og min mave slår de sindsygeste saltomortaler, så siger jeg ... et lille sug i maven. Hvorfor så forsøgende cool? Det virker jo ikke, Mester. 53. HUN - 2007-07-12 23:26:32 Hey, tryk nu på hende. Kom nu - du tør ikke. Tilbage til forsiden. Stjernen leder vejen hjem. Kan du finde ud af det? Kan jeg? Jeg vil i hvert fald rigtig gerne. Finde det. Ud. af. det. dig? 52. Så stopper du! - 2007-07-12 16:45:56 Stram op! Tag dig sammen. Værre er det vel ikke. Kan du lige være her med al din lirum larum. Det er jo ikke for sjov at det er en gæstebog. Altså min gæstebog - ikke din. Hold så op med al den milde blomstersnak. Jeg tror ikke at bogen kan holde til det. Så for den - nu kommer jeg til at tænke igen Her kommer det sug av uh hjælp................. 51. Hende den lidt for gode... - 2007-07-09 22:02:52 Jeg ville bare have det sjovt - ikke blive helt vild i varmen. Jeg ville bare spille smart - uden at blive taget med bukserne nede. Jeg ville bare være i nærheden af dig - uden at falde helt og fuldt. Jeg ville hygge mig i et par dage - og kunne stoppe med at tænke på dig bagefter. Jeg ville 50. En sand tænker - 2007-06-19 20:03:13 Jjjjooo, jeg er den sande tænker. Store, små, fede, sjove. Jeg klarer dem alle sammen i et snuptag. Snip snap snup. Hilsner den kloge


177

49. Cibi ud Famo - 2007-05-31 20:15:28 Ja, man skulle tro at hvis jeg bare gik min vej, så ville du lade mig være i fred. Jeg er ikke sikker på hvorfor du bliver ved med at blande dig i mit liv. Jeg troede ærlig talt at vi havde en aftale. Nå, men når du nu er her, kunne du jo passende fortælle mig hvad det hele går ud på - jeg er ikke sikker på at jeg har forstået, eller; jeg er sikker på at jeg ikke har forstået noget som helst. Jeg vil så gerne være fri. Føle mig fri. Uden at noget eller nogen holder mig tilbage. Jeg er ikke sikker på hvad jeg vil gøre hvis jeg ikke kan få det som jeg vil. Skal jeg bare overgive mig til din vilje, eller er det vær en kamp? Hvad siger du til det? Vil du hjælpe mig, eller kan du ikke andet end være åndsvag og umulig? 48. Her er jeg - helt rigtigt - 2007-05-10 20:34:03 Det er her jeg - lige her 47. angstens kåbe - 2007-05-07 20:07:35 Jeg bliver så bange når ordene bliver så store. Kan du ikke bare ligge dig ind til mig og tale med sagte stemme? Uden hårde ord uden at være vred. Er det virkelig så slemt? 46. the winner - 2007-04-28 22:00:00 I am the winner - I promised you that I would win it all and I did. Right in front of all you suckerssssss. In your face. Who cares about what you think then - loosers! 45. black killera - 2007-04-17 07:26:36 hello u black sucker, i just wanna tell, that when i find u, i’ll KILL U !! ur black ur ugly, and i fucking hate u, stupid bitch !! i know where u live .. cya tomorow in pandrup sucker !! best wishes tha gansta


178

44. jeg er ikke det jeg tror - 2007-04-15 21:22:02 Her kommer det, mit navn er ikke, og det er det jeg er. Jeg ville ønske jeg var noget mere, men det er jeg ikke. Jeg kommer til dig flyvende med håret bølgende efter mig, og det er ikke nogen hemmelighed at jeg har svært ved at finde ud af ikke at være nogen. Det er svært at holde fast i ingenting - nej jeg er ikke - jeg kommer hele tiden til at gøre noget der placerer mig, noget der får mig til at være andet end ingenting - eller til at være. Lad mig være. 43. me: americano - 2007-04-09 19:31:00 Hello, my american friends! Join us in celebrating days of joy and humming. Please joke around - feel free - jump in and out. No restraints! 42. nu er du der - 2007-03-16 14:29:18 Jeg tror det er nu at brændet falder på mig over dig Jeg er træt af dit pis Kommer rendende i tide og utide og får det hele til at vakle hold dig nu bare væk 41. wtf do u want me zina - 2007-02-09 08:42:59 u sucker 40. flodehesten - 2006-10-21 09:44:21 jeg tror ikke her kommer til at ske noget... Jeg står bare her Intet. En gang i mellem drejes jeg højre - venstre Der er lidt sjovere til højre. Nu er det bare lige ud


179

39. Sparekassen - 2006-08-08 20:41:04 Jeg kan stadig huske da du ville mig noget, du fyldte mig med værdier, i guld og kobber. Nu står jeg tilbage, med sølvskrift, men ingen guld tilbage. Kom nu bare - en enkelt mønt. PENGE TIL MAD! 38. også mig - 2006-07-11 20:41:02 Jeg vil være med. Jeg synes heller ikke det er sjovt. Hun er dum, han er dum, det er dumt. 37. zina hader - 2006-06-07 09:24:00 zina er dum !!!!!!!!!!! og jeg hader hende 36. signaturforklaring - 2006-06-03 21:20:58 Skagen > HJØRRING 56 KM. der kan man bare se 35. Du kan selv være en trusse - 2006-05-04 21:19:01 Rim - Zina 1217 Trusse Hvid Trusse i dejlig blød elastisk kvalitet, klassisk model i flot mønster. Kan kombineres med Rim Zina BH 1200 eller 1203. Fås i hvid i størrelse small, medium, ... 34. Per - 2006-03-30 14:58:29 Ligegyldigt hvor jeg er, der er jeg 33. Anna Clarke - 2006-03-24 17:16:35 Hvor er jeg nu, hvor jeg behøver mig mest 32. Pigen - 2006-02-25 23:49:06 Så nu... Nu vøælter det ud. xom skidt fra den derr spædekalv. Der er


180

ingen grænser for vanviddet. Du må ikke kigge ned. Jeg står lige her. Foran 31. Baby love - 2006-02-25 23:28:33 I’m all about love. Nothing else. There is nothing else 30. Sådan er det bare - 2006-02-25 23:14:45 alt ER fucking relativt 29. røv - 2006-02-25 23:10:58 Du kan selv ha en lille tissemand 28. Se - 2006-02-25 23:09:59 Se mig, se mig, se mig mig mig migmig migmigmigmgimigmgigmigmigmgimgimgmigmgimgimgigmigmgi gmigmgimgigmigmgigimg 27. hende der vil så meget - 2006-02-25 23:09:12 Det er det med ønsker og villen. Jeg vil - ønsker. Men egentlig ikke overhovedet. Jeg vil det, dig. Over det hele. De ti fingre virker ikke mere 26. Ingen - 2006-02-05 21:04:41 Jeg ser ikke noget. Der kommer ingen ting - ingen ting. Det ramler ned om ørerne på mig. Jeg kan ikke holde fast, falder, snubler, styrter NED. Hold i mig, fast, med dine grove hænder, der holder mig i skruestik, så jeg ikke løber, så jeg ikke selv kan, selv vil. 25. En tanke fra nord - 2005-12-29 10:28:39 Er du fugl eller fisk? Her er fugle - hvor er fiskene? Hvor er du?


24. Svends højre næsebor - 2005-11-28 15:47:19 Jeg ser det ikke på den måde som et problem at jeg ikke føler noget særligt. Det synes mig nærmere at det kan lette livets genvordigheder lidt. Jeg føler ikke, altså er jeg. 23. DUKA SVØM’S landsfinale - 2005-11-26 14:57:58 Løb ; 43 50 meter BRYST, GR. B 3, PIGER --------------------------------------------------------------------------Tilmeldings tid Heat nr. ; 1 1 Astrid I. Bruun 96 Amt 7 1.09.86 ____________ 2 Julie Bratås Amt 8 0.57.16 ____________ 3 Olivia Larsen 95 Amt 2 0.55.34 ____________ 4 Trine Bratås Amt 8 0.57.16 ____________ 5 Marlene Andersen 95 Amt 6 1.04.23 ____________ 6 Katrine Krog Jørgensen Amt 9 1.13.36 ____________ 22. paolo - 2005-11-22 22:44:09 Sei simpaticissima!! 21. Roy L - 2005-11-20 22:05:05 The melody haunts my reverie... 20. BS - 2005-11-10 00:23:01 Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik +71 000000827331596+85601911 19. KKKat - 2005-11-10 00:20:47 Kære Trine, Her kommer siderne så. Jeg glæder mig over at jeg huskede det - efter at have glemt det lidt...

181


182

Jeg glæder mig &så til at du snart kommer hjem igen! Vi ses snart KKKatrine 18. snuttegris - 2005-10-19 19:58:31 Jeg fatter ikke hvorfor du ikke bare svarer mig. Hvad har jeg gjort? Er der noget i vejen? Er det fordi jeg sagde det der den anden dag? Jeg mente det jo ikke sådan - tror jeg. Jeg ville ønske du ville svare - kom nu bare 17. Vesaas fra Ytre Vinje - 2005-10-12 16:31:46 Her sidder jeg og kigger ud over vandet og tænker på dig din hotte steg hvad vil du mig kom og få en på kaj’n 16. kender dig - 2005-09-25 20:55:37 jeg kender dig når du kommer gående lige i mod mig. Med udbredte arme som for at knuse mig, knuse mig i dit jerngreb, som hverken lader mig ånde eller flygte. Jeg tror det er bedst hvis du lader mig gå, jeg gider egentlig ikke mere, også selvom det kan se sådan ud, sådan som jeg løber dig i hælene og hele tiden står i vejen. Bare lad mig gå 15. Anna Lia Bright - 2005-09-19 08:14:16 Kære Karina; Tusind tak for din bog om digte. Jeg har nydt at læse den! Jeg er især glade for den----Lys i øjet fra et sted tæt på er du? Jeg kan gode lide dens åbenhed. Læser du haiku?


183

Det kunne været sjovt at skrive - du på Dansk - og jeg på Englesk et tekst til Paolos nye melodi udenat have talte sammen om emnet og se hvad vi kommer op me vær især! jwg får ikke chance for at lave den slags ting ofte og det er så lærigt at se på ting fra forskellige vinkler! stor knus Anna Lia

14. - 2005-09-15 16:40:51

13. MARIE-LOUISE - 2005-09-06 10:18:09 IN MÅNEDSMAS 46.75 MINIMÆLK ØLLINGGÅR 8.95 HEL RULLEPØLSE TICAN 16.95 HOLLANDSK GOUDA 25.70 RED KIDNEY BEANS 4.95 KYLL. FILET 21.95 POLITIKEN 15.00 PEBER FRUGT 3 x 5.95 17.85 rabat 7.85 PÆRER 10 x 2.50 25.00 rabat -5.00 Subtotal 123.50 Ialt 20 varer AT BETALE 123.50 Dankort 123.50 TAK FOR BESØGET OG PÅ GENSYN De blev betjent af MARIE-LOUISE 06-09-05 9;26


184

12. her kommer den - 2005-09-01 22:42:32 jeg tror ikke jeg kan skrive hvad skal det være tror du det er så nemt så gør det selv RØV 11. U. denvid - 2005-08-28 17:52:22 Det er ikke til at se når man ikke ved tiden er gået fra dig jeg ville gerne komme efter du løber 10. Hr. T. Ziegler - 2005-08-23 06:33:59 Din nuværende klarhed er en vidunderlig forudsætning for det, du foretager dig. Du vil erkende og nævne kendsgerninger ved navn, som andre mennesker hellere vil feje ind under gulvtæppet. Hvad understøtter og hvad forhindrer din klarhed? 9. Zina... - 2005-08-23 06:30:11 Hej Jesper - nej ellers tak, jeg har lige fået det!!

8. Jesper - 2005-08-21 09:30:39 vil du sælge dit dommænenavn?? 7. sure løg - 2005-08-17 13:56:48 ja, jeg er her stadig - jeg er bare skide sur


185

6. Lila - 2005-08-15 08:55:47 Super fedt at gæstebogen fungerer igen Det er bare en overfed hjemmeside. Især det der på siden med hvem gør hvad med hvem og hvorfor Jeg blev helt vild klog ad det. s tøs d Lila 5. Zzzzz - 2005-08-14 13:58:42 Kom til mig som nu stille & roligt uden at råbe Kom til mig højt råbende med armene over hovedet 4. J.J. - 2005-08-14 13:56:36 I hvilken tilstand af hvile eller bevægelse? I hvile i relation til sig selv og til hinanden. I bevægelse, idet enhver af dem og begge i forening førtes mod vest, henholdsvis fremad og bagud, som følge af jordens evige egenbevægelse gennem evigt skiftende baner i det aldrig skiftende rum. 3. mange flere - 2005-08-14 13:53:10 ikke lade sig slå ud, kom med det - billeder er tilladt 2. to to to to to to to to - 2005-08-14 13:52:11 Jeg er nummer to, sko, flo, kno - røv


186

1. den første - 2005-08-14 13:51:22 Jeg er den første, den første, den største, den flørske, den mørste, den kørste. Jeg elsker alt med ø


187

Copenhagen, Denmark All rights reserved. Unauthorized reproduction is illegal. © Copyright 2017 Zina Zinetti Words www.zinazinetti.com Zina Zinetti fralægger sig et hvert ansvar, hvis man skulle føle sig fristet til at klikke på et link og så bliver spammet.