Page 1Усі англійські теми

My Motherland

МОЯ БАТЬКІВЩИНА

Ukraine (B)

Україна (B)

Ukraine covers about 603,700 square kilo­meters and has about 48,498,000 people. Kiyiv is the capital and largest city. Formerly a union republic of the USSR, Ukraine became an independent country and a charter member of the Commonwealth of Inde­ pendent States (CIS), above, when the Soviet Union was dis­ solved in December 1991. Ukraine is a rich farming, industrial, and mining country in southeastern Europe. It consists mostly of fertile steppes. Ukraine is bordered by the Black Sea to the south and the Carpathian Mountains to the west. The long history of the Ukrai­ nian people began with prehis­ toric agricultural tribes who inhabited the Dniepro and Dnie­ ster river valleys. Later, Slavic peoples settled in the area. By the A. D. 800’s, Vikings from Scandinavia called the Varangian Russes established a loose system of control over the land on both sides of the Dniepro River. In time, this region became the heart of the Kiyivan state, domi­ nated by Kiyiv, the first large powerful city-state in the area. Following the reign of Yaro­ slav (1019–1054), which mar­ked the height of Kiyiv’s power, the Kiyivan state broke up into

Україна має площу близько 603 700 квадратних кілометрів і понад 48 мільйонів населен­ ня. Столицею та найбільшим містом держави є Київ. Укра­ їна — колишня республіка СРСР — здобула незалежність 1991 року і стала співзаснов­ ником Співдружності неза­ лежних держав (СНД) у груд­ ні 1991 р., коли розпався Ра­ дянський Союз. Україна є провідною сіль­ сько­господарською, проми­ словою та вуглевидобувною дер­жавою Східної Європи. Пло­дючі степи становлять біль­ шу частину її території. Укра­ їна обмежена Чорним морем з півдня та Карпатськи­ми го­ рами із заходу. Багатовікова історія укра­ їнського народу почалася з пра­ давніх племен, що обробляли землю і жили в долинах Дніп­ ра та Дністра. Пізніше на цих землях оселялися слов’янські племена. У 800-х роках н. е. ві­кінги зі Скандинавії, яких називали варягами, здобули контроль над землями по оби­ два боки Дніпра. Тоді ж цей регіон став центром Київської Русі, в якій Київ був доміную­ чим містом-державою. Після правління князя Яро­ слава (1019–1054), яке було

Розмовні теми prin­cipalities (regions ruled by princes). In the mid-1300’s, some of the principalities in Ukraine and Belarus were taken over by the expanding Lithua­nian and Polish states. They adopted the feudal relations in the society which made Ukrainian peasants work for their landlords without any kind of payment. By 1795, Russia had gained control over most of Ukraine. In 1918, after the Russian turn­ over, the Ukrainians established an independent non-Communist state. But by 1920, Communists brought most of Ukraine under their rule as a Soviet republic. In 1929, hundreds of thousands of Ukrainians suffered from the Soviet government’s take-over of their privat lands, cattle, houses and farming equipment. The Ukrainians’ opposition to Soviet domination and its restrictions on their cultural freedom con­ tinued through the 1930’s, 1960’s, 1970’s and 1980’s. Ukraine remained under the strict con­trol of the Soviet cent­ral government until the late 1980’s, when a new Ukrainian nationalist movement appeared. In 1991, in the midst of political upheaval in the Soviet Union following an attempted gov­ernment coup in August, Ukraine declared itself independent. In December 1991, Ukraine, along with Byelarus (now Be­la­rus) and Russia, estab­lished the Com­ monwealth of Independent States

 зенітом розквіту Київської Ру­ сі, це державне об’єднання роз­палось на окремі князів­ ства (регіони, де влада на­ лежала князям). У середині ХІV ст. частина україн­ських і білоруських князівств потра­ пила під владу Польсько-Ли­ товського князівства. Відтоді в Україні запанували феодаль­ ні відносини: фактичне по­ кріпачення українських селян. До 1795 року Росія здобула повний контроль над майже усіма україн­ськими землями. 1918 року, після росій­ського державного перевороту, укра­ їнці заснували незалежну не­ комуністичну державу. Але вже 1920 року комуністи за­ гарбали більшу частину Укра­ їни під свою владу і зробили з неї Українську Радянську Рес­публіку. 1929 року сотні тисяч україн­ських селян по­ страждали від насильницької колективізації їх земель, худо­ би, жител і реманенту. Україн­ ці продовжували чинити опір радянському пануванню над українською мовою та куль­ турою протягом 1930-х, 1960-х та 1970–1980-х років. Україна залишалася під жор­ст­ким контролем цент­ рального радянського уряду до кінця 1980-х років, коли виник новий український на­ ціональний рух. У 1991 році під час серпневого політич­ ного перевороту в Радян­сько­ му Союзі україн­ський уряд


 (CIS). A week later, Soviet Presi­ dent Mikhail Gorbachev and Rus­ sian President Boris Yeltsin agreed to dissolve the Soviet Union and replace it with the CIS. In early 1992, tension deve­ lo­ped be­tween Russia and Ukra­ine over control of the na­val fleet in the Black Sea. Although Yeltsin claimed that the Black Sea fleet was now a part of the commonwealth, Ukraine’s nationalist lea­ders maintained that most of the fleet was now owned by Ukraine. In September 1993, Russia and Ukraine agreed to divide the fleet. Both count­ ries later renounced the pact, and the fleet’s status remained unresolved through 1996. Ukraine’s economy came close to col­lapse in 1993. Inflation stood at 70 per cent a month, and the government estimated that about 80 per cent of its people lived under the line of poverty. Parliament approved a stabilization plan that called for land reform, an end to price con­trols, and drastic cuts in sub­ sidies. Also in 1994, Ukraine sig­ned an agree­ment with the United States and Russia to transfer its long-range nuclear weapons to Russia, where they would be destroyed. This transfer was completed in 1996. In 1996, Ukraine adopted a new consti­tution. It was the last of the former Soviet repub­ lics to do so.

Усі англійські теми проголосив Україну незалеж­ ною державою. У грудні 1991 року Україна разом із Білоруссю та Росією заснували Співдружність Не­ залежних Держав (СНД). А тижнем пізніше радянський президент Горбачов і росій­ ський президент Єльцин ого­ лосили розпад Радянського Союзу і заміну його на СНД. На початку 1992 р. між Укра­ їною та Росією виникло непо­ розуміння щодо контролю над Чорноморським флотом. По­ при заяви Єльцина, що Чор­ номорський флот перейшов у повну власність СНД, ліде­ ри україн­ського національно­ го руху вважали, що частина флоту належить Україні. У ве­ ресні 1993 р. Україна з Росією погодились на розподіл Чор­ номорського флоту. Пізніше обидві держави анулювали пакт, і статус Чорноморсько­ го флоту залишався незрозумі­ лим аж до 1996 р. 1993 р. українська еконо­ міка наблизилася до краху. Протягом місяця інфляція сягала 70 відсотків, і уряд ро­ бив припущення, що близько 80% населення жило за межею бідності. Парламент розробив план стабілізації, що закли­ кав до впровадження земель­ ної реформи, припинення ці­ нового контролю та рішучої мінімізації розмірів субсидій. 1994 року Україна підпи­ сала договір зі СполученимиРозмовні теми About 75 per cent of the people in Ukraine are Ukrai­ nians, a Slavic nationality group that has its own customs and lan­ guage. Most Ukrainians belong to the Eastern Or­thodox, Ukrainian Catholic, and Baptist churches. Russians, a separate nationality group, make up about 20 per cent of the remaining population. drastic cuts in subsidies

різке урізання розмірів субсидій transfer its long- перемістити range nuclear ядерну зброю weapons далекого ураження formerly у минулому a Charter member статутний член Commonwealth Співдружність of Independent Незалежних States (CIS) Держав (СНД) dissolve розпадатись fertile steppes родючі степи loose вільний expanding розширення peasant селянин brought under привели під their rule свою владу take-over поглинання upheaval переворот coup переворот agree погодитись to divide поділити renounce the відмовитися від pact домовленості estimate оцінити

Штатами та Росією про переда­ чу своєї ядерної зброї далекого ураження Росії для подальшо­ го знищення. Цей процес було завершено 1996 року. У червні 1996 р. україн­ ським парламентом було при­ йнято нову Конституцію. Укра­ їна була останньою з колиш­ ніх радян­ських республік, яка це зробила. Близько 75 відсотків жи­ телів України є українцями, представниками нації, що на­ лежить до східнослов’янської національної групи та має власну стародавню культу­ ру та мову. Більшість україн­ ців належать до православної, греко-католицької та баптист­ ської церков. Росіяни — та­ кож окре­ма національна гру­ па — становлять близько 20% населення Укра­їни. Решту — близько 5% — складають по­ ляки, євреї, татари, греки, вір­ мени тощо.

Declaration on State Sovereignty of Ukraine (B)

Декларація Державного суверенітету України (B)

On the 16th of July 1990 Ukra­ine declared its sove­reignty. On that day the Parliament

16 липня 1990 р. Україна про­голосила свій суверені­ тет. Цьо­го дня Верховна Рада
Усі англійські теми

(Ver­khovna Rada) of Ukra­ine adopted the Declaration on State Sovereignty of the Ukra­inian Republic. Verkhovna Rada pro­ claimed the state sovereignty of Ukraine to include independence, completeness and indivisibility of power in the republic on the own territory, and also independence and equality in foreign relations. The declaration was adopted with the aim to create a demo­ cratic society, to guarantee human rights and liberties and ethnic rights for all the peoples, to built a law abiding state, and to help the polit­ ical, economic, social and spiritual development of Ukraine. On September, 4 1991 Ver­ khovna Rada of Ukraine declared its independence, and the national Ukrainian flag was hoisted over the building of Verkhovna Rada. On December 1, 1991 the Refe­ rendum on Ukraine’s Indepen­ dence was successful (90) per cent of the votes were for the indepen­ dence of Ukraine), and Ukraine became an independent state. Sovereignty completeness and indivisibility guarantee spiritual hoisted

суверенітет цілісність та неподільність гарантувати духовний піднятий

прийняла Декларацію держав­ ного суверенітету Української республіки. Верховна Рада проголосила, що державний суверенітет України включає незалежність, цілісність і не­ подільність влади в республіці на власній її території, а та­ кож незалежність і рівноправ­ ність у зовнішніх відносинах. Декларацію було прийня­ то з метою створити демокра­ тичне суспільство, гарантува­ ти права та свободи людини, забезпечення прав етнічних меншин, а також збудувати за­ ко­нослухняну державу та спри­ яти політичному, економічно­ му, соціальному й духовному розвитку України. 4 вересня 1991 р. Верхов­ ною Радою України було про­ голошено незалежність Укра­ їни, й над дахом будин­ку укра­ їнського парламенту замайорів державний пра­пор. 1 груд­ня референдум щодо не­залежності Укра­їни підтвердив, що понад 90% громадян Укра­ї­ни бажа­ ють бачити її незалежною.

From the History of Our Motherland (B)

З історії нашої Батьківщини (B)

The name “Ukraine” was first mentioned in ancient chronicles

Назва «Україна» вперше згадується в стародавніх хро­

Розмовні теми as far back as 8th century. At that time Kiyiv was already a big cultural and trading centre where merchants from many countries of Europe and Asia came on business. From old chronicles we know the names of outstanding Kiyiv princes Oleg and Igor, Grand Duchess Olha, Volodimir the Great (who introduced Chris­ tianity into Kiyiv Rus). It was Yaroslav the Wise who built St. Sophia’s Cathedral and founded the Pecherska Lavra Monastery. At the end of the 12th century Kiyiv Rus disintegrated into several separate princepali­ ties. In 1199 Halician-Volin prin­ cipality was formed. It existed for 100 years. Among its princes are Roman Mstyslavovitch, Danilo Halitsky and his son Leo, and Yuri Lvovitch. During their rule, the Halicia-Volin principality had a highly developed economy and culture, literature and architecture, and icon painting. “Slovo o Polku Ihorevim” Halicia-Volin Chroni­ cals are literature monuments of those times. The principality was an important political centre. In the 14th century Poland, Hungary, Lithuania, and Mol­ dova, after a prolonged struggle seized the territory of the Hali­ cian-Volyn principality and divided it amongst themselves. The Halician-Volyn principality ceased to exist after that. The 1-st of November is the Day of State System of the Western Ukrainian People’s Rebublic. On

 ніках VIII сторіччя. На той час Київ був уже великим культурним і торговельним центром, куди з’їжджалися купці з багатьох країн Європи й Азії. Зі старих хронік ми знаємо й імена видат­них київ­ ських князів Олега та Ігоря, княгині Ольги та князя Во­ло­ димира, котрий зробив хри­ стиянство державною релігією Київської Русі. Князь Ярослав Мудрий збу­ дував собор св. Софії та за­сну­ вав Києво-Печерську Лавру. Наприкінці ХІІ ст. Київ­ська Русь розпалась на окремі кня­ зівства. 1199 р. було засно­ вано Галицько-Волин­ське князів­ство. Воно проіснувало близько 100 років. Серед його князів варто назвати Романа Мсти­славовича, Данила Гали­ цького, його сина Лева, а та­ кож Юрія Львовича. Під час їхнього правління ГалицькоВолинське князівство мало високорозвинену економіку та культуру, літературу й архітек­ туру, а також іконопис. «Сло­ во о полку Ігоревім», а також Галицько-Волин­ський літопис є видатними літературними пам’ятками того часу. Окрім цього, князів­ство було важли­ вим політичним центром. У ХІV ст. Польща, Угор­ щина, Литва та Молдова після тривалої боротьби завоювали землі Галицько-Волинського князівства та поділили їх між собою. Після цього Галицько-


10

Усі англійські теми

the First of November we cele­ brate a great holiday. It is the anniversary of the formation of the Western Ukrainian People’s Republic (WUPR) with its capital in Lviv. On this day in 1918 the National Rada addressed the people. It declared that the Ukrai­ nian people were now free from oppression. They became the masters of their own land. E. Petrushevich was the first president of the WUPR. Dmitro Vitovsky became secretary of State for defense. He was one of the brightest military commanders of the Ukrainian “Sichovy Striltsy” (USS). The USS was really the Ukrainian people’s army. Its fighters were glorious because of their truthfulness and devotion of the idea of sove­reignty on their native land. On the first of November “strilets” Stepan Pan­ kivsky hoisted the blue and yellow banner over the town hall. This great day was followed by many months of fierce fighting against the Polish army and its western allies. Then there we­re battles both with and aga­inst Bolshevik army. These heroic and tragic bat­ tles were glorified in the songs of the USS. These songs have become a legend of glory, devo­ tion, and tragedy. anniversary

річниця

oppression

гноблення

devotion

відданість

ceased to exist

припинило своє існування

Волинське князівство припи­ нило своє існування. 1 листопада є днем дер­ жав­ності Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня ми святкуємо річницю за­ снування Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) зі столицею у Львові. 1 ли­ стопада 1918 р. Національ­ на Рада опублікувала звер­ нення до громадян, в якому було проголошено, що відте­ пер укра­їнський народ є віль­ ним від гніту і є господарем на власних землях. Є. Петрушевич був пер­ шим президентом ЗУНР. Дмитро Вітовський став мініст­ ром оборони. Він був одним із найкращих командирів Сі­ чових стрільців. Січові стріль­ ці були цілком народною укра­ їнською армією. Ті вояки були дійсно сла­ ветними через свою щиру від­ даність ідеї національного су­ веренітету своєї батьківщини. 1 листопада «стрілець» Степан Панківський підняв жовтобла­китний прапор на будин­ ку львів­ської мерії. Цей щас­ ливий день передував багато­ місячній збройній боротьбі з польською армією та її за­ хідними союзниками. А потім іще були й бої супроти біль­ шовицької армії. Ці трагічні та героїчні ба­ талії було оспівано в знамени­ тих піснях Січових стрільців. «Стрілецькі» пісні уособлю­

11

Розмовні теми was first mentioned in an­cient chronicles disintegrate principality

вперше була згадана у дав­­ніх хроніках розпадатись князівство

ють у собі легенду слави, від­ даності та трагізму.

The Geographical Location of Ukraine (A)

Географічне положення України (A)

Ukraine is a sovereign state with its own territory, its bodies of state power and government, national em­blem, state flag and anthem. The country is situated in the south-eastern part of Central Europe. It borders on the Rus­ sian Federation, Byelorus, Mol­ dova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania. Ukraine is one of the largest European countries. It covers the area of 604,000 square kilometers. The population of Ukraine is over 48 million people. There are people of different nation­alities in it: Ukrainians, Russians, Jews, Byelorussians, Moldavians, Poles and others. Ukraine is considered a land of re­markable beauty. Most part of Ukraineis flat and mountains make up only 5% of its territory. The Dniepro is the main river in the country. It is one of the lon­ gest rivers in the world. Besides the Dniepro there are the Dniester, the Bug, the Donets, which pro­ vide Ukraine with water. Ukraine is washed by the Black Sea and the sea of Azov and has such im­portant ports as Odesa, Mariupol, Myko­ layiv, Kerch, Kherson.

Україна є суверенною дер­ жавою із власною терито­рією, органами державної вла­ди та управління, національ­ним гер­ бом, прапором і гімном. Вона розташована в півден­ но-східній частині Централь­ ної Європи. Межує з Росій­ ською Федерацією, Білорус­ сю, Молдовою, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Україна є однією з найбільших держав Євро­ пи. Вона має територію пло­ щею 604 000 квадратних кіло­ метрів. Її населення становить понад 48 мільйонів людей. Це українці, росіяни, євреї, біло­ руси, молдавани, поляки та ін. Україна вважається над­ звичайно красивою краї­ ною. Більшість її території становлять рівнини і лише 5% — гори. Найбільшою річ­ кою є Дніпро. Він вважаєть­ ся однією з найдовших річок світу. Окрім Дніпра, державу забезпечують водою ще й Дні­ стер, Буг, Донець. Україна має вихід до двох морів: Чорного та Азовського. Найбільшими портами є Одеса, Керч, Ми­ колаїв, Херсон і Маріуполь.


12

Усі англійські теми

Like any other country Ukra­ine has big cities, among them are Kiyiv, the capital of Ukra­ine, Kharkiv, which used to be the cap­ ital of Ukrainian Soviet Republic and now it is an important indus­ trial and cultural centre, Donetsk is a coal­mining and chemical centre, Odesa is a big sea port, Lviv is a large scien­tific and cul­ tural centre and a lot of others. From the point of view of its natu­ral resources Ukraine is a rich coun­try. It is rich in coal, oil, lead, iron ore and building materials. So Ukraine is an indus­ trial and agricultural country. oil lead iron ore

нафта свинець залізна руда

Як усяка інша держава, Укра­їна має свої великі міс­ та. Серед них найбільшими є Київ (столиця країни), Хар­ ків (колишня столиця радян­ ської Укра­їни та нинішній важливий культурний, науко­ вий і промисловий центр), До­ нецьк (центр вугільно-видо­ бувної промисловості), Одеса (великий порт) та Львів (важ­ ливий культурний та мисте­ цький центр Західної України). З огляду на кількість наяв­ них природних ресурсів, Укра­ їна є багатющою країною. Во­ на має поклади вугілля, нафти, газу, свинцю, залізної ру­ди та будівельних матеріалів. Тож Україна є промисловою та сіль­ ськогосподарською дер­жавою.

The Climate of Ukraine (A)

Клімат України (A)

The climate of Ukraine as well as of any other country much depends upon its geo­ graphical position. Ukraine is situated in the South­eastern part of Central Europe, so its climate is mode­rate. Winter is rather mild with no severe frosts but with snowfalls everywhere except its south­ern part. The rivers and lakes freeze in winter. Summer is hot and dry with occasional rains and thunderstorms. As Ukraine is rather a big country its climate is different in various regions of it. Of course, the coldest reg­ion is that in the North and in the North-east.

Клімат України, як і будьякої іншої держави, значною мірою залежить від її геогра­ фічного розташування. Україна знаходиться в південно-східній частині Центральної Європи, тож її клімат є помірним. Зими тут вологі, без надмірних мо­ розів, але із сильними снігопа­ дами по всій території, окрім крайнього півдня. Річки й озе­ ра замерзають взимку. Літо — жарке та сухе, з поодинокими дощами та грозами. Оскільки Україна є порівня­ но великою державою, клі­мат у різних її регіонах є неоднако­ вим. Звичайно, най­холодніше

Розмовні теми The hottest one is in the South, it is subtropical here. The cli­mate on the territory along the Black Sea and the Sea of Azov is much warmer. The Carpathian and the Crimean mountains greatly influ­ ence the climate in the whole ter­ ritory of the country: they protect the country from bitter winds. In the central part of the country the climate is moderate and continen­tal. And now let us characterize every season of the year in this country in general. The early spring has very change­able weather. It may be cold, and windy, and rainy, and sunny on the same day. But in late spring it is mostly warm and sunny with occasional showers. In summer the weather is usually warm, sometimes hot and dry. The warmest months are July and August. The average temperature is 25 — 30 C above zero. Autumn is rather warm at the be­ginning but in the course of time it gets colder, the sky is usually overcast, it often rains. There is a wonderful spell in autumn, the so-called Indian summer, when the weather is warm and sunny, everything looks golden, brown and red. Winter sets in December with its cold and heavy snowfalls, bitter winds. The coldest month is Janu­ary. The temperature is about 15 — 20 de­grees below zero, but it often happens that winters are rainy and mild and this is most unpleasant time. They say the

13 в північних і пів­нічно-східних областях. Най­жаркішим є пів­ денний берег Криму (тут субтро­ пічний клімат). На узбережжі Чорного й Азовського морів значно тепліше, ніж у цент­ ральній частині. Карпатські та Кримські гори значно впли­ вають на формування клімату в Укра­їні, захищаючи території від пронизливих вітрів. У центральній частині кра­ їни клімат є помірно конти­ нентальним. А зараз давайте охарактеризуємо кожну пору року в цій країні взагалі. Рання весна характеризу­ ється дуже мінливою погодою. Того самого дня може бути со­ нячно, холодно, вогко та вітря­ но. Та наприкінці весни погода зазвичай тепла та сонячна з по­ одинокими дощами. Влітку погода зазвичай теп­ ла, а іноді дуже жарка та су­ ха. Найжаркішими місяця­ ми є липень і серпень. Серед­ ня тем­пература сягає 25–30°C. Осінь — спо­чатку доволі теп­ ла, та пізніше починає холодні­ шати, небо вкривається сірими хмарами, часто дощить. Всере­ дині осені є надзвичайно гар­ на тепла пора, так зване бабине літо, коли все навкруги вигля­ дає золотим і пурпурним. Зима приходить у грудні зі своїми холодними сильни­ ми снігопадами та пронизли­ вими вітрами. Найхолодні­ шим місяцем є січень, коли температура опускається до


14

Усі англійські теми

climate in Ukraine, like anywhere else, is getting milder with every coming year, though it depends on many reasons. moderate average spell

помірний середній період

позначок –15...–20°C. Та ос­ тан­нім часом зими бувають вологими та майже безсніж­ ними, і це — найнеприєм­ ніша пора року. Кажуть, що клімат в Укра­їні, як і скрізь, з року в рік м’якшає. Та це зу­ мов­лено багатьма чинниками.

The State Structure of Ukraine (B)

Державний устрій України (В)

Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, its legis­ lative and executive organs and its government. From 1922 to 1991 Ukraine formed a part of the former USSR. In 1991 it was proclaimed an independent state. Nowadays it is a free sove­ reign state. On the 16th of July 1990 Ver­ khovna Rada of Ukraine adopted the “Declaration of the State Sove­ reignty of Ukraine”. The Declara­ tion has ten parts devoted to the self-determination of the Ukrai­ nian na­tion, state power, citi­ zenship, civil rights, economic independence, cul­tural develop­ ment, home and foreign policy. According to this document three levels of power are to be differ­ entiated: the legislative, the execu­ tive and the judicial powers. By the form of the governance Ukraine combines the elements of parlia­ mentary and presidential republic. President is the head of the state, he is also the head of the execu­ tive branch of power. A president is elected by the people of the

Україна є суверенною дер­ жавою. Вона має власну тери­ торію, законодавство та орга­ ни судової і виконавчої влади. З 1922 до 1991 р. Укра­їна була частиною СРСР. 1991 року її було проголошено незалеж­ ною державою. Нині Україна є вільною та суверенною дер­ жавою. 16 липня 1990 року Вер­ ховна Рада Української Радян­ ської Соціалістичної Респуб­ ліки проголосила «Деклара­ цію державного суверенітету Укра­їни». Декларація скла­ дається з 10 частин, присвя­ чених самовизначенню укра­ їнської на­ції, державної влади, грома­дянства, громадян­ських прав, економічної незалеж­ ності, культурного розвитку, внутрішньої та зовніш­ньої політики. Згідно з цим доку­ ментом, в Україні має бути диференці­йовано 3 гілки вла­ ди: законодавчу, виконавчу та судову. За формою правлін­ ня Україна є парламент­ськопрезидент­ською республі­

Розмовні теми country at a general election for a period of five years. In accor­ dance with the laws of Ukraine a president can’t be younger than 35 years of age, must live in the country no less than 10 years, must be a citizen of Ukraine and he must master the national language. Verkhovna Rada is the highest legislative body of Ukraine. It consists of one chamber only. It includes 450 people’s deputies. The laws of the country are made by them. The chairman of the body is elected by its all members. The Cabinet of Ministers is the highest executive body of our state. The Prime Minister is elected by the Parliament. He forms his cabinet himself. However, every minister shall be appointed by Verkhovna Rada. The President and the Cabinet of Ministers are responsible for the emplimentation of laws adopted by Verkhovna Rada. The Supreme Court of Ukraine is the supreme judi­ cial body. The head of it is the Supreme Public Prosecutor who is appointed by the Parliament for 4 years. His main duty is to secure the fulfilment of the laws. Besides the Supreme Court there is a special organ — Con­sti­ tutional Court, the main aim of which is to guarantee the accor­ dance of the newly adopted laws to the Constitution of Ukraine. The judges are elected by Ver­ khovna Rada for a period of 10 years.

15 кою. Главою держави є Пре­ зидент, який також очолює і виконавчу владу. Президен­ та обирає народ на загаль­ них виборах кожні 5 років. За україн­ськими законами, президентом може бути гро­ мадянин України, старший за 35 років, що проживає в Укра­ їні не менше 10 років і володіє україн­ською мовою. Верховна Рада є вищим за­ конодавчим органом Украї­ ни. Вона складається лише з однієї палати і нараховує 450 членів (народних депу­ татів), які займаються творен­ ням законів. Голову Верховної Ради обирають усі члени пар­ ламенту. Кабінет Міністрів є найви­ щим органом виконавчої вла­ ди у нашій державі. Прем’єрміністра обирає Верховна Рада, а він уже формує свій Кабінет. Однак, кандидатури всіх міністрів має затвердити парламент. Президент і Кабі­ нет Міністрів відповідають за реалізацію законів, прийнятих Верховною Радою. Найвищим органом судо­вої влади в Україні є Верховний Суд. Його голову — верхов­ ного суддю — обирає Верхов­ на Рада на 4 роки. Голов­ним обов’язком Верховного Суду є забезпечення законності су­ дової влади. Окрім Верховно­ го суду, існує ще й Конститу­ ційний Суд, завданням якого є слідкувати за тим, аби всі


16

Усі англійські теми

form of governance legislative and executive Supreme Court parliamentary and presidential republic

форма правління законодавча та виконавча Верховний суд парламентськопрезидентська республіка

нові державні акти відпові­ дали Конституції України. Суддів Кон­ституційного Суду обирає Верховна Рада термі­ ном на 10 років.

Kiyiv (A)

Київ (A)

Kiyiv is the capital of Ukra­ine. Kiyiv is one of the most beautiful and oldest cities in Europe. The city is situated on the picturesque banks of the Dniepro river. There is a legend about its founding. Once there were three brothers named Kiy, Shchek and Khoriv, and they had a young sister named Lybid. They founded a city on one of the hills and called it Kiyiv after the oldest brother. According to Nestor the Chronicler, a monk of the Kiyiv-Pe­chersk Monastery, the city of Kiyiv was founded by three brothers, Kiy, Shchek and Khoriv, who led Polyany of the Eastern Slavic tribes. The brothers built a fortified town and named it Kiyiv in honor of the eldest of them. Kiyiv is about 1,500 years old. Therefore there many places of historic interest in it. Among them are the Kiyivo-Pecherska Lavra, the Golden Gate, St. Sophia’s Cathedral and the monuments to Prince Volodimir, Bogdan Khmel­ nitsky, and T.G. Shev­chenko. Khreshchatik is the central street of the capital. It is one

Київ є столицею Украї­ ни й одним із найкрасивіших і найстаріших міст Європи. Він розташований на мальовничих берегах Дніпра. Згідно з леген­ дою про заснування Києва, ко­ лись було три брати — Кий, Щек і Хорив. Мали вони мо­ лодшу сестру Либідь. От на честь старшого брата Кия й за­ снували на одному з горбів міс­ то Київ. Це підтверджує й літо­ писець Нестор, монах КиєвоПечерської лаври, який пише, що Київ і було засновано трьо­ ма братами: Києм, Щеком і Хоривом, які стояли на чолі полян — східнослов’янського племені. Брати збудували міс­ то-фортецю й назвали її на честь старшого брата Кия. Київ має півторитисячо­ літню історію, тож є чимало пам’яток, які становлять особ­ ливий інтерес. Серед них вар­ то назвати Києво-Печерську лавру, Золоті ворота, собор Св. Софії, а також пам’ятники князю Володимиру, Богда­ ну Хмельницькому та Тара­су Шев­­ченку.

17

Розмовні теми of the finest streets of the city. The traffic is very heavy in it. A constant stream of buses and cars runs along the main street of the city. Therefore special sub­ ways were built at the crossings. There are many beautiful build­ ings and some of the best shops in Khreshchatik. Kiyiv is a large political, industrial, scientific, and cultural centre. Its popula­tion is about three million people. The city has well-developed industry. Excava­ tors, sea and river ships, mo­tor­ cycles and electrical instruments are produced there. There are many research institutes in Kiyiv and the Academy of Sciences is located there. There are a lot of libraries in our capital. They have millions of books, magazines, and newspapers. The museums, art galleries and monuments make our capital a world cultural centre. The famous T. G. Shevchenko Opera and Ballet Theatre and the I. Franko Ukrainian Drama The­ atre are visited by many residents and guests of Kiyiv. picturesque heavy constant stream crossings research residents

мальовничий важкий постійний потік перехрестя дослідницький жителі

Хрещатик є центральною вулицею столиці. Це одна з найкрасивіших вулиць Киє­ ва. Рух тут надзвичайно жва­ вий, бо головною вулицею міста постійно сунеться по­тік автобусів, тролейбусів і ав­ то. Тому на перехрестях бу­ло збудовано спеціальні підзем­ ні переходи для пішоходів. На Хрещатику є багато красивих будівель і дорогих магазинів. Київ є великим політич­ ним, промисловим, еконо­ мічним, науковим і культур­ ним центром держави. Його населення сягає майже трьох мільйонів людей. Місто має розвинену промисловість. Тут виробляють екскаватори, річ­ кові та морські судна, мото­ цикли та електричне обладнан­ ня. У Києві є багато науководослідних інститутів, Академія наук України також розміще­ на в столиці. Тут є і багато біб­ ліотек, які налічують мільйони книжок, журналів і газет. Чис­ ленні музеї, картинні галереї та пам’ятники зробили нашу столицю європейським куль­ турним центром. Тисячі киян і гостей міста щодня відвідують знамениті Театр опери та ба­ лету ім. Т. Г. Шевченка й Укра­ їнський драматичний театр ім. І. Я. Франка.

Kharkiv and its History (B)

Харків і його історія (B)

Kharkiv is the second largest city and the capital of Kharkiv

Харків — друге (після Киє­ ва) за значенням місто в Укра­їні


18 region, situated at the conflu­ ence of the Lopan, Udy and Khar­kiv rivers; the historic capi­tal of Slobidska Ukraine, it is an im­portant industrial, com­ munications, scientific and cul­ tural centre. Kharkiv’s name is most likely derived from the Kharkiv River. The Russian his­ torian N. Aristov believed it was derived from the Cuman settle­ ment of Sharukan, which existed on the territory of the presentday city. According to popular legend, the city is named after a Cossack Kharko. Kharkiv’s vicinity has been settled since the 2nd millen­nium BC. Bronze Age settlements, Scythian Kurhans (6–3rd centuries BC), and Sar­ mation relics (2nd–1st centuries BC), have been excavated there. Relics of the Cherniakhiv cul­ture (2nd — 5nd centuries AD) have been unearthed in the city, and the Donets fortitied Slavic settle­ ment of the early Middle Ages has been exca­vated nearby. From the 12th to the 17th century the large territory around modern Kharkiv was wild steppe dominated by the Cumans then by Tatars. From the early 17th century the territory belonged formally to Muscovy, which sta­ tioned frontier garrisons there and sent out scouts and explorers to reconnoitre and map the region. Later, networks of fortifications against the Crimean Tatars were built by the Cossacks, and nonserf villages (slobody, hence the

Усі англійські теми — є обласним центром і сто­ лицею Слобожанщини. Роз­ ташований при злитті річок Харків, Лопань, Уди, він зав­ жди був важливим промисло­ вим, комунікаційним і куль­ турним центром. Своєю назвою місто, най­імовірніше, завдячує річці Харків. Росій­ський істо­ рик М. Арістов вважав, що ця назва походить від назви ку­ман­ ського поселення «Шарукань», що існувало на території сучас­ ного Харкова. Згідно з попу­ лярною легендою, назва міста пов’язана з прізвищем коза­ ка Харка. Та відомо, що те­ риторії довкола Харкова було заселено ще в II тисячоліт­ ті до н. е. Віднайдено залиш­ ки поселень бронзової доби, скіфські кургани (VI—III ст. до н. е.) та сарматські релікти (II—I ст. до н. е.). На території міста було віднайдено залишки Черняхівської культури (II— V ст.). А нещодавно поряд було знайдено Донецьке горо­ ди­ще — місто-фортецю сло­ в’ян­ських племен, датоване раннім середньовіччям. З ХІІ по ХVII ст. територія сучасної Харківщини була Ди­ ким степом, який перебував під куманським, а потім татар­ ським контролем. На почат­ ку XVII ст. ці землі формаль­ но належали московитам, які почали висилати сюди свої військові форпости, а також поодиноких розвідників, які мали зробити опис і мапування

Розмовні теми name Slobidska Ukraine) and more numer­ous settlements of refugees from the war-turn Hetman state and Right Bank and Western Ukraine sprang up. By the mid 17th century se­veral such settlements existed in Kharkiv vicinity. The generally accepted date of Kharkiv’s founding is 1654 when Cossacks led by I. Karkach built a fortified settlement on the pla­ teau surrounded by the Kharkiv and Lopan rivers. A fortress was com­pleted in 1659. From the mid 1670’s the influence of Moscovites in the area is growing rapidly. The Moscow government adopted a range of legal acts estab­ lishing the strong links between Moscovia (later Russia) and Slo­ bidska Ukraine. Although Cos­ sacks were Formaly under the jurisdiction of a Moscovite mil­ itary governor, as mili­tary fron­ tier-men they were allowed to be self-governing, accord­ing to “Cherkessian custom”, with the right of free settlement, enter­ prise and trade, until the reign of Peter 1st. For the remainder of the 17th and most of the 18th century Kharkiv remained a defensive outpost; the Russian garrison and merchants lived within the fortress, but most of the Cos­ sack population lived outside in nearby villages and engaged in farm­ing, fishing, beekeeping, barter trade. From 1659 to

19 краю. Пізніше козаками разом із москов­ським служилим лю­ дом було побудовано фортифі­ каційну лінію проти кримських татар. У ці часи почали вини­ кати й села вільних козаків із Гетьманщини та невеликі по­ селення втікачів з правобере­ жжя, котрі називалися слобо­ дами (звідси й назва «Слобід­ ська Україна»). У середині XVII ст. на території сучас­ ної Харківщини уже існувало кільканадцять таких поселень. Загальноприйнятою датою заснування Харкова є 1654 рік, коли козаки під проводом І. Каркача почали будівництво військової фортеці на плато між річками Харків і Лопань. Фор­тецю було добудовано 1659 року. З середини 70-х років XVI ст. вплив московитів у цих землях починає стрімко зро­ста­ ти. Московський уряд при­ймає низку законодавчих актів, що забезпечували тісний зв’язок Московії (пізніше Росії) зі Слобідською Укра­їною. Хоча козаки формально підпадали під юрисдикцію московитів, вони, будучи окремим потуж­ ним вій­ськовим об’єднанням, за «Черке­ським звичаєм» мали право на власне самоврядуван­ ня, вільне заселення земель, торгівлю та промисли. Але Петро І заборонив ці вольності. Протягом останніх десяти­ літь XVII ст. та усього XVIII ст. Харків залишався оборонним


20 1765 Kharkiv was the capital of Kharkiv regiment, one of the largest Cossack administrative and military units in Slobidska Ukraine. In 1660 — 1662 a new citadels, with administrative buildings (a gov­ernor’s house) and churches were built. By the 18th century the outside for­tress had expanded beyond the Lopan and Kharkiv rivers. In 1724 the town had 61 streets and 1300 courtyards. In 1732 its male population was 3700, 2500 of whom were Cos­ sacks. The town changed grad­ ually from the military out­ post into a trading centre as the borders of the Russian empire shifted southward. Tatars still at­tached The fortress, however, and dev­astated the villages. Rus­ sia’s wars with Turkey, Sweden, and Poland drained the town of its Cossack population and bur­ dened it economically. Much of the town was destroyed by a fire in 1733, and its popula­ tion was deci­mated by plaque in 1738 and 1741. Kharkiv never­ theless revived and grew because of its economically ad­vantageous location, which facilitated its advancement as a cultural centre. During the 18th century Khakiv’s annual fairs attracted increasingly more merchants not only from Kiyiv and Moscow, but also from Europe. The College of Kharkiv was founded in 1734 until the foun­ dation of Kharkiv University in

Усі англійські теми аванпостом. Російські «служилі люди» та купці жили у фортеці, а більшість козаків — за її ме­ жами в довколишніх слободах і селах. Вони займалися ри­ бальством, бортництвом та ско­ тарством. З 1659 до 1765 Харків був столицею харківського регі­ менту — найбільшої ко­зацької військово-адміністративної оди­ниці Слобідської Украї­ ни. Протягом 1660–1662 років у фортеці було збудовано нові адміністративні будівлі (включ­ но з будинком управителя) та церкви. У XVIII ст. межі фортеці вже сягали за Лопань і Харків. 1724 року в Харкові була 61 ву­ лиця та 1300 дворів. 1732 року чоловіче населення міста ста­ новило 3 700 душ, 2 500 із яких були козаками. Поступово міс­ то перетворювалося з військо­ вого аванпосту на торгівельний центр. Цьому сприяло й роз­ ширення Російської імперії у південному напрямку. Та­ тари досі не зачіпали фортеці, хоча час від часу спустошува­ ли навколишні села. Російські війни проти Швеції й України, Туреччини та Польщі висмок­ тали з міста майже все козаць­ ке населення й підірвали його економіку. Значну частину міс­ та було зруйновано пожежею 1733 року, більшість населення вимерла під час чуми 1738 та 1741 років. І все ж таки Харків відроджувався і зростав завдя­ ки своєму економічно вигідно­

Розмовні теми 1805, it was the best educational institution in Slobidska Ukraine. In 1789 two public schools were opened. Under the governors and vicegerents to whom the city administration was subject from 1787, Kharkiv was developed according to imperial stan­dards of urban architecture which were set in St. Petersburg. New gov­ern­ ment, commercial and private stone buildings were erected. Kharkiv was also the centre of a military district, with a high concentration of military per­ sonnel and their families. With the founding of Kharkiv Uni­ versity and the university press in 1805 through the efforts of Karazyn and Kharkiv’s Ukrai­ nian nobility, the city also became an im­portant educa­ tional and publishing center of Ukraine and the Russian Empire as a whole. In 19th century some other educa­ tional institutions were estab­ lished and opened in Kharkiv. Among others, The Institute for the Noble Girls was opened in 1815. By the turn of the 20th cen­tury there were 60 soci­ eties there, an art school, stock exchange, opera house, music school, museum and public library. A nobles’ assembly, mili­tary academy, theatre, duma building and many new commer­ cial and private buildings were con­structed. From the 1890s a famous Ukrainian architect

21 му розташуванню, котре спри­ яло і його культурному зрос­ танню. У XVIII ст. харківські сезонні ярмарки дедалі дужче приваблювали купців не лише з Києва та Москви, але й із ін­ ших міст Європи. 1734 року було засновано Харківський колегіум, який був найкращим навчальним закладом Слобідської України до відкриття Харківського уні­ верситету 1805 р. А 1789 року було відкрито дві гімназії. За правління намісників і губернаторів, у чиїх руках з 1777 р. було сконцентро­ вано адміністративну владу, Харків забудовували згідно з імперськими стандартами урба­ністичної архітектури, що розроблялись у Санкт-Петер­ бурзі. Тоді почали централі­ зовано будувати нові кам’яні будівлі адміністративного, ко­ мерційного та культового при­ значення, а також приватні будинки для заможних міщан. Харків був також і цент­ ром військового округу з ви­ сокою концентрацією вій­ ськових і членів їх родин. Із заснуванням Харківського університету та університет­ ського видавництва (1805 р.), зусиллями В. Н. Каразіна та україн­ського дворян­ства, Хар­ ків стає і значним освітнім і видавничим центром Украї­ ни та всієї Російської імперії. У ХІХ ст. було відкрито ще декілька вищих навчальних


22 Beketov designed numerous buildings in the modern style. Municipal services, how­ ever, were inadequate, and Khar­kiv was known as a dirty city. Its streets were impass­able in wet weather. Construction of a sewage system was begun only in 1912. Gas lighting was introduced in the 1880s, and electric lighting in 1898 on the city outskirts. The first tramway was laid in 1906. Medical care was also inad­ equate. There were only tour hospitals in the city in the 19th cen­tury. During the 19th century a lot of people from Russia came to live here. That led to a substan­ tial decrease in a percentage of Ukrainian population within the city. By the end of 19th cen­ tury only 25% of the residents stated that Ukrainian was their native language. In the middle of 19th century Kharkiv had about 200 primitive manufactur­ing enterprises with a total about 4500 workers. 2500 of them worked, produc­ing bricks, leather, wool, tobacco, soap, wax, vege­ table oil and other goods. But Kharkiv’s industries and com­ merce expanded rapidly after the emancipation of the peasants and particularly the railway reached the city in 1868. From the 1810s Kharkiv was an important centre of the Ukrai­ nian cultural renaissance. Many of the first Ukrainian linguistic,

Усі англійські теми закладів, серед яких був Інсти­ тут шляхетних дівчат (1815 р.). На межі ХХ ст. у Харкові було 60 культурних, мистець­ ких і наукових товариств, ху­ дожня школа, фондова біржа, оперний театр, музична шко­ ла, музей і публічна бібліоте­ ка. У цей час було побудова­ но нові будівлі дворян­ського зібрання, військової академії, театру, думи, бага­тьох комер­ ційних установ і приватних будинків. Починаючи з ос­ таннього десятиліття ХІХ ст. відомий український архі­ тектор Бекетов спроектував низку споруд у стилі модерн. Однак, муніципальні по­ слуги були вкрай поганими, і Хар­ків мав репутацію бруд­ ного міста. У негоду його ву­ лицями було неможливо ру­ хатись. Спорудження кана­лі­ заційної мережі було роз­почато тільки 1912 року. Освітлення міста газови­ ми ліхтарями почалось у 80-х роках ХІХ ст., а електричні ліхтарі з’явились на околи­ цях Харкова вже 1897 року. Перший трамвай було пущено 1906 року. Медичне обслуго­ вування було теж незадовіль­ ним. Протягом ХІХ ст. існу­ вали тільки пересувні лікарні. У ХІХ ст. велика кількість росіян приїхала до Харкова. Це спричинило істотне зменшен­ ня процентної кількості укра­ їнського населення в місті. На кінець ХІХ ст. лише 25%

Розмовні теми ethnographic, historical and modern literary works were pub­ lished there. Key Ukrainian cul­ tural figures lived and worked in Kharkiv: Kvitka-Osnovianenko, P.Hulack-Artemovsky, M. Kosto­ marov. The Kharkiv Romantic School of poets is well-known all over the world. vicinity unearth reconnoitre non-serf refugee courtyard sewage

околиця розкопувати розвідувати непокріпачений, вільний втікач подвір’я каналізаційна мережа

23 мешканців Харкова вважали укра­їнську своєю рідною мо­ вою. У середині ХІХ ст. у місті було близько 200 примітивних виробничих підприємств, на яких працювали 4 500 робіт­ ників. 2 500 робітників зай­ малися виробництвом цегли, шкіри, вовни, мила, тютюну, воску, рослинної олії та ін. Але харківська промисловість і торгівля отримали потужний поштовх до розвитку у 60-х ро­ ках, коли було скасовано крі­ пацтво, й особливо 1868 року, коли через місто було прокла­ дено залізницю. З 1810-х рр. Харків став важ­ ливим центром україн­ського культурного відродження. Тут було надруковано багато пер­ ших українських мовознавчих, етнографічних, історичних і лі­ тературних праць. Тут жили та працювали визначні діячі укра­ їнської культури: Г. Ф. КвіткаОснов’яненко, П. Гулак-Арте­ мовський, М. Костомаров та інші. Харківська літературна школа романтиків є відомою в усьому світі.

The History of Modern Kharkiv (B)

Сучасна історія Харкова (B)

Kharkiv’s proximity to the Dinets Basin and it’s location at the intersection of the trade roles be­tween Russia and the Black Sea and central Ukraine and Caucasia have facilitated its economic growth. The city is

Близькість Харкова до ба­ сейну Дінця, а також його вигід­ не розташування на перехресті торгівельних шляхів з Росії до Чорного моря та з центральних областей Укра­їни до Кавказу великою мірою сприяли його


24 over 300 sq km in area and is divided into nine districts. From 1920 to 1934 it was the capital of Sov­iet Ukraine. At that time many important higher educational and scien­tific insti­ tutions were opened and relo­ cated in Kharkiv. A number of museums were opened, including the Ukrai­ nian Historical Museum and the Museum of Ukrainian Art. Up to 1940 there were 14 the­ atres in Kharkiv, including ama­ teur ones. As the capital of Soviet Ukra­ine, Kharkiv was deve­loped more intensively than other cities. Its area grew substantially. New industrial plants were con­ structed and the old ones were reconstructed and modernized. As new buildings went up, many structures of historical or cultural values were senselessly destroyed in the 1930s, including most of the ba­roque churches. During the Second World War Kharkiv suffered extensive damage. As the German Armie approached the city, the Soviet authorities evacuated many of the factories, insti­tutions and inha­ bitants to Asia. The Germans took Kharkiv on 25 Octo­ber, 1941. Since the city was within the front zone, it remained under direct Ger­man military con­ trol. During the 22 months of German occupation thousands of Kharkiv’s inhabitants died of famine, disease and cold. Many

Усі англійські теми економічному зростанню. Міс­ то має те­риторію трохи більшу за 300 квад­ратних кілометрів і є поділеним на 9 адміністра­ тивних районів. З 1920 до 1934 р. Харків був столицею Радянської Укра­їни. У цей час чимало вищих на­ вчальних і наукових закладів було відкрито в Харкові чи сюди переведено. Було відкрито багато му­ зеїв, серед яких був Всеукраїн­ ський історичний музей і Му­ зей укра­їнського малярства. Аж до 1940 у місті працюва­ ло 14 театрів, включно з ама­ торськими. Як столиця Радянської Укра­їни, Харків розвивався ін­ тенсивніше за інші українські міста. Площа, котру він займав, стрімко збільшувалась. Будува­ ли нові заводи, а старі, дорево­ люційні — рекон­струювали та модернізували. Під час будів­ ництва нових споруд у 30-і роки було бездумно знищено багато історичних і культурних пам’яток великої архітектурної цінності. Тоді було зруйнова­ но майже всі харківські церкви доби козацького бароко. Під час Другої світової вій­ ни Харків зазнав величезної шкоди. Коли німецька армія підступала до міста, радян­ ська влада евакуювала біль­ шість фабрик, заводів, уста­ нов і самих харків’ян до Азії. Німецькі вій­ська увійшли до міста 25 жовтня 1941 р.

Розмовні теми of them were shot and hanged by Gestapo, most of Jews were murdered. Soviet forces recap­ tured Kharkiv on 16 February 1943, held it until 15 March, and finally established perma­ nent control there on 23 August. This day is being celebrated as the City Day. Recon­struction of the city began almost imme­ diately and continued for some decades after the war. Today there are over 2500 streets and 26 squares in the city. There are 110 parks, the largest being Corky Park, Shevchenko Garden with the zoo, Artem Park, the Forest Park, and some others. After the war, Kharkiv’s role as a transportation hub has grown. Railway lines radiate from it in 8 directions. The network of bus services is linking the city with all towns and villages of the region. The city is connected by air with many cities of Ukraine and other countries. The pres­ent airport was built on 1954, there­ fore it’s been rebuilding now. The population of the city is about 1600000 people. Kharkiv is one of the largest indus­trial cities in Ukraine with over 250 enterprises. It is the first in machine building and metal­ working with such large plants as the Kharkiv Tractor Plant, transport Machine-Building Plant, Aircraft Plant, Bicycle Plant and others. Refrigerators, electronic, mining and medical

25 Оскільки Харків знаходив­ ся у фронтовій зоні, він пере­ бував під прямим військовим наглядом німецького коман­ дування. Під час 22 міся­ ців німе­цької окупації тисячі харків’ян померли від голоду, холоду та хвороб. Велику кіль­ кість людей було розстріляно чи повішено гестапівцями. Більшість харківських євреїв було знищено. Радянська ар­ мія здобула контроль над міс­ том 16 лютого 1943 р., та вже 15 березня знову його втра­ тила. Остаточно радян­ську владу в Харкові було понов­ лено 23 серпня 1943 р. Тепер ця дата святкується ще й як день міста. Кількадесят років по завершенні війни тривала реконструкція міста. Нині Харків має понад 2 500 вулиць і 26 площ, 110 пар­ків, найбільші з яких — парк Горького, сад Шев­чен­ ка з зоопарком, парк Арте­ма, лісо­парк та ін. У повоєнні роки зросла роль Харкова як транспортного вуз­ ла. Залізничні колії розходять­ ся від міста у восьми напрям­ ках. Існує розгалужена мережа автобусного сполучення з усі­ ма населеними пунктами об­ ласті. Діє повітряне сполучення Харкова з багатьма обласними центрами України та сусідніх держав. Харків­ський аеропорт було збудовано ще 1954 року, тому нині він реконструюється та модернізується.


26

Усі англійські теми

equipment, TV-sets, cameras, paints and cosmetics are Also manufactured there. The wood­ working, furniture and printing industries are well developed. Cloth­ing, textiles, leather, foot­ wear are the main products of light industry. Kharkiv is a major cultural and sci­entific centre of Ukraine, second only to Kiyiv. There are about 200 secon­dary schools and 40 higher educational insti­ tutions, about 150 research and planning institutes. The city’s promi­nent scholarly institu­ tions are the Kharkiv Astronom­ ical Observatory, Mathematical Society, Scientific Li­brary, His­ torical, Art and the Natural sci­ ence Museums. The city supports a circus and six professional the­ atres. The public enjoys the use of 23 cinemas, 250 libraries, a sports palace, some water pools and some parks of culture and recreation. The city is orna­ mented with a large number of monuments. The most prom­ inent of them is that one of T. Shevchenko built in 1935. proximity

близькість

damage

шкода

recaptured

повернулися

hub

центр, вузол

Населення міста становить близько 1 600 000 мешканців. Харків є одним з найбіль­ ших промислових центрів України. Тут працює понад 250 підприємств. Маючи Хар­ ків­ський тракторний завод, завод верстатобудування, авіаційний і велосипедний заводи, місто є лідером ма­ шинобудівної та металооброб­ ної галузей. Тут виробляють холодильне, електронне, вуг­ левидобувне та медичне об­ ладнання, телевізори, фото­ апарати, фарби та космети­ ку. Деревообробна, меблева промисловість, а також дру­ карська справа є високо­ розвиненими. Головною про­ дукцією харківської легкої промисловості є одяг, взуття, текстиль і вироби зі шкіри. Харків є провідним куль­ турним і науковим центром України, віддаючи першість Києву. У місті діють близь­ ко 2 000 середніх шкіл, по­ над 40 вищих навчальних зак­ ладів і 150 науково-дослідних інститутів. Славнозвісни­ ми науковими уста­новами є Хар­ків­ська астрономічна обсерваторія, Математичне то­ вариство, На­укова бібліотека, Історичний, Художній і При­ родни­чий музеї. Місто утри­ мує цирк і 6 професійних те­ атрів. До послуг громадськості 23 кінотеатри, 250 бібліотек, палац спорту, кілька басейнів і безліч парків культури та від­

27

Розмовні теми

починку. Місто прикрашають численні пам’ятники, найві­ доміший з яких — пам’ятник Тарасу Шевченку, збудований 1935 р.

Lviv (A)

Львів (A)

Lviv is a regional centre in Ukra­ine, one of its largest, oldest, and most beau­tiful cities. This administrative centre of the western region of Ukraine is situa­ted in the picturesque foot­ hills of the Carpathian Moun­ tains that form a natural division between the Bug and the Dni­ ester Rivers. The old part of the city was founded at the High Castle in the middle of the 13th century (1256). Lviv is an ancient town. We find the earliest records of its existence in the GalitskVolynsky chronicle of 1256. It was founded by Danilo Galytsky, an outstanding figure of ancient Rus. Danilo Galitsky, built the castle-fortress and named the city after his son Leo. Danilo Galitskiy struggled with the Rus enemies. His name stands as high as the names of Yaroslav Mudriy, Volodimir Monomah, and Olex­ andr Nevskiy. He did his best to unite The Kiyiv Rus in the struggle with Mongolian and Tatar tribes. He showed the whole world the possibility of successful struggle against oppressors. The city played a great role in defending the western borders.

Львів є обласним центром, одним із найбільших, найдав­ ніших і найкрасивіших міст Укра­їни. Цей адміністратив­ ний центр західної України розташований у мальовничому передгір’ї Карпатських гір, що утворили природний бар’єр між Дністром і Південним Бугом. Стару частину міста було засновано у Високо­му Замку в середині ХІІІ ст. (1256 р.). Львів є старовинним містом, перші згадки про нього знахо­ димо в Галицько-Волинсько­ му літописі за 1256 рік. Заснов­ ником Львова є князь Данило Галицький, який був видат­ ною людиною свого часу. Він збудував місто-фортецю і на­ звав його на честь свого сина Лева. Данило Галицький вою­ вав із ворогами Русі. Його ім’я стоїть на одному щаблі з іме­ нами Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого та Олексан­ дра Нев­ського. Він зробив усе можливе, щоб об’єднати Русь у боротьбі проти монголів і татар. Цьому князю вдало­ ся довести всьому світові, що можна успішно протистояти татаро-монгольському нашес­ тю. Місто відігравало важливу


28 For more than five centuries the Western Ukrainian region including ancient Lviv, remained under Polish and Austro-Hun­ garian rule. Thanks to its favor­ able position on one of the bus­ iest trade routes connecting the Baltic and the Black Seas, Lviv soon became an important com­ mercial centre, a tempt­ing prize for foreign invaders. In its long history it has survived forty fires and thirty wars. In 1648 the troops of B. Khmelnitsky who led the libera­tion movement of Ukrai­ nian people, together with Maxim Krivonis, liberated the city. The Polish nobility was unable to destroy the national culture of the Ukrainian people and a lot of the people remained true to their native language. Lviv is a city of longstanding cultural traditions. Many famous writers, artists and public, and political figures such as M. Shash­ kevich, I. Franko, S. Tudor lived and worked there at different times. Lviv has now become a big industrial, scientific and cul­ tural centre of Ukraine. Goods bearing the trademark of Lviv enterprises are well known in many coun­tries of the world. Very popular are the local tele­ vision sets, automatic loaders, agricultural machines and buses. Lviv is still proud of its skillful brewers, confectioners, and glass blo­wers.

Усі англійські теми роль у захисті західних кор­ донів Київської Русі. Понад п’ять століть захід­ ноукраїнські землі разом зі Львовом перебували під вла­ дою Польщі, а потім АвстроУгорщини. Завдяки своєму вигідному розташуванню на одному з найпопулярніших шляхів з Балтики до Чорного моря, Львів швидко став важ­ ливим комерційним центром і ласим шматком для чужо­ земних загарбників. За свою довгу історію місто пережило 40 пожеж і 30 війн. 1648 року військо Б. Хмель­ ницького, котрий разом із М. Кривоносом був ватаж­ ком українського національ­ ного визвольного руху, звіль­ нив Львів від польського па­ нування. Польські пани не змогли знищити україн­ську культуру, й багатьом меш­ канцям міста вдалося зберег­ ти рідну мову. Львів є містом багатовікових культурних традицій. Низка ві­ домих письменників, художни­ ків, культурних і громадських діячів, таких, як М. Шашке­ вич, І. Франко, С. Тюдор, жила та працювала у місті. Нині Львів є великим про­ мисловим, науковим і куль­ турним центром України. У багатьох країнах світу добре відомі товари з маркою львів­ ських підприємств. Дуже по­ пулярними є телевізори, ван­ тажівки, сільськогосподарські

Розмовні теми Nowadays Lviv is a great intellectual centre in the western part of Ukraine. There are many institutes, the university, about 40 research and design institutes, 11 higher educational institutes, and 26 secondary and special education establishments. Lviv is also a cultural centre. There are many theatres, cin­ emas, and museums there. Tour­ ists from many countries come to our city to go sightseeing. Among the sights are High Castle, Rynok Square, Boims Chapel, many cathedrals, and the monument to Mitskevich. Lviv’s museums are real treasure. One can find much of interest in the local Historical Museum, dedicated to the struggle of the Ukrainian people for social liberation and national independence, and in the Ivan Franko Memorial Lit­ erary Museum, which famil­ iariges visitors with the life and activities of this writer. Lviv’s Art Gallery is one of the best in the country. It contains masterpieces by Rubens, Titian, and Goya, as well as works by Ukrainian and Russian artists. Lviv has many beautiful parks and gardens. Stryisky park is one of the best, not only in Lviv, but in Europe, as well. The old centre of the city, Rynok (Market) Square, boasts many buildings from the 16th to the 18th cen­ turies. Outstanding among them are the 16th century black shale building. Chorna Kamyanytsya,

29 комбайни та автобуси місце­ вого виробництва. Львів і досі пишається своїми досвідчени­ ми броварями, кондитерами та склодувами. Сучасний Львів є потуж­ ним інтелектуальним центром За­хідної Укра­їни. Тут працює близько 40 науково-дослідних інститутів, універ­ситет, 11 ви­ щих навчальних закладів і 26 се­ редніх спеціальних училищ. Львів також є і культурним осередком. Тут є багато теат­ рів, кінотеатрів і музеїв. Ту­ ристи з багатьох країн приїз­ дять до нашого міста, щоб по­ дивитися визначні місця. Серед них варто назвати Високий За­ мок, площу Ринок, Бойків­ську каплицю, численні собори та пам’ятник Міцкевичу. Львів­ ські музеї є справжнім скарбом! Ви можете знайти безліч ціка­ винок у місцевому історичному музеї, присвяченому національ­ ній боротьбі українського наро­ ду за соціальну рівність і націо­ нальну незалежність, а також у музеї Івана Франка, котрий знайомить відвідувачів із жит­ тям і творчим шляхом цього письменника. Львівська кар­ тинна галерея є однією з най­ кращих в Україні. Там зібрано шедеври, що належать пензлю Рубенса, Тиціана, Гойї та бага­ тьох вітчизняних і російських митців. У Львові є багато чудо­ вих парків і садів. Стрийський парк є найкращим не тільки


30

Усі англійські теми

a 16th century Renaissance palace, and the town hall. The St. Nicolas Church built in 1292 and the Armenian Cathe­ dral, the oldest part of which built of stone in 1363 — 1370, are particularly interesting, as well. castle-fortress

замок-фортеця

remained

лишався

liberation movement

визвольний рух

nobility

панство

go sightseeing

щоб подивитися визначні місця

у Львові, але й у Європі. Ста­ родавня площа Ринок (сер­ це Львова) зі своїми будівля­ ми XVI—XVIII ст. збереглась і нині. Найцікавішими з них є Чорна Кам’яниця (будинок XVI ст., збудований із чорних камінних брил), ренесансний палац (XVI ст.) і ратуша. Церква св. Миколи, збудована 1292 р., і Вірменський собор, найстарі­ шу кам’яну частину якого було збудовано 1363–1370 рр., є над­ звичайно цікавими пам’ятками середньовічної архітектури.

National Heroes (A)

Національні герої (A)

A lot of names of Ukrainian towns and cities are connected with the names of their national heroes such as Ivan Sirko, Olexa Dovbush, and Ustym Karmaliuk. The Ukrainian people remember their heroes. There are a lot of songs and legends about them, and they appear in the novels of Shevchenko, Marko Vovchok, and Panas Mirny. Even now in the areas in and around Khortitsa, Kiyiv, Lviv and the towns of the Carpathian Mountains there remain the traces of unforgettable pages of Ukrainian history. A lot of tour­ ists visit these places and admire the beauty of the cities and land­ scapes, and learn about the his­ tory of their native land. At the beginning of the 15th century the peasants of Eastern Galitsia, Volinia, Kiyivshchina,

Багато назв українських міст і сіл пов’язано з імена­ ми тамтешніх національних героїв, таких, як Іван Сірко, Олекса Довбуш і Устим Кар­ мелюк. Народ пам’ятає своїх героїв. Про них створено бага­ то пісень і легенд. Вони є геро­ ями творів Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Івана Франка. Навіть нині в місцево­ стях навколо Хортиці, Киє­ ва, Львова та Карпатських гір залишаються сліди неза­ бутнього минулого України. Численні туристи приїжджа­ ють у ці місця, захоплюються красою архітектури та ланд­ шафтів і дізнаються про своїх національних героїв. На початку ХV ст. селяни Східної Галичини, Волині, Київщини та Поділля почали втікати від своїх панів. Вони

Розмовні теми and Podillia began to run away from their landowners. They went to the endless Ukrainian steppes. In this way they saved them­ selves from the feudal yoke. In the steppes they made the new vil­ lages and began to call them­selves “cossacks” which meant “free peoples”. Cossacks lived in the south of Kremenchuk and Vin­ nitsa. They used the river Dniepro as the convenient water way to Kiyiv. In Kiyiv they sold fish, furs, honey, and other products. In the middle of the 16th century on the Dniepro Island of Tomakivka near the modern town of Marganets, Zaporizhskaya Sich was founded. For 200 years it was the centre of public life of Ukrainian Cossacks. Ivan Sirko was a Cossack chieftain. He was born in Kharkiv. People loved him. The Tatar towns of Ochakiv, Islam-kermen and Perekop amongst others were seized by him. He was an educated person. He received his educa­ tion at Padun University in Italy. At that time (18th cen­ tury) Ukraine was one of the most developed and democratic states in Eu­rope. From 1648 to 1654 most of the Ukrainian lands were brought under the rule of Moscovia (later Russia). Galitsia and Volinia were taken by Poland, Bukovina by Moldova, and Transcarpathia by Hungary. After the Ukrainian people had been under the control of foreign states for some time, they began to fight against their

31 їхали до безмежних україн­ ських степів Лівобережжя. У такий спосіб вони рятува­ лися від феодального гноб­ лення та дедалі дошкульні­ шої панщини. У степах вони створювали нові села вільних людей і називали себе «коза­ ками». Козаки жили на пів­ дні сучасних Кременчуцької та Вінницької областей. Вони послуговувалися Дніпром як зручним водяним шляхом до Києва. У Києві вони прода­ вали рибу, хутра, мед та інші товари. У середині XVI ст. на острові Томаківка, що побли­ зу сучасного міста Марганець, було засновано першу Запо­ розьку Січ, яка 200 років була центром козацького політич­ ного та культурного життя. Іван Сірко був гетьманом запорозьких козаків. Наро­ дився він у Харкові і був на­ родним улюбленцем. Під його проводом козаками було взя­ то татарські фортеці ІсламКермен, Очаків, Перекоп та інші. Він отримав початкову освіту в Харкові, а вищу — у Падуанському університеті (Італія). На той час (у XVIII ст.) Україна була однією з най­ розвиненіших і найдемо­ кратичніших держав Євро­ пи. З 1648 до 1654 більшість українських земель було за­ гарбано Московією (сучасна Росія), Галичина та Поділ­ ля перебували під польською


32

Усі англійські теми

oppressors. They ran away to the Carpathian Mountains and forests and made small detach­ ments of so-called “oprishki”. Oprishki robbed the rich and shared what they had stolen. They lived in caves, mountains and forests. Oprishki were found in the town of Rogatin, Striy, Sokolov, Zhurov, Rozhniatin, Mikulichin, and Dovgopillya. Armed with topirtsi, knives and axes they killed rich men in Kosov, Kolomia, Pechenizhin. Their leaders were Olexa Dov­ bush, Sabat and Dranko. The national hero, Ustym Karmaliuk, lived in Podillya. There are a lot of songs and leg­ ends about Karmaliuk. feudal yoke fight oppressor armed with topirtsi, knives and axes

феодальне ярмо боротись гнобитель озброєні топір­ цями, ножами та сокирами

короною, Буковина належала до Молдови, а Закарпаття — до Угорщини. Після того як україн­ський народ тривалий час перебу­ вав під владою сусідніх дер­ жав, почали виникати загони, що воювали з гнобителями. Вони втікали до Карпат­ських гір і називали себе опришка­ ми. Опришки грабували ба­ гатих і роздавали їхнє добро. Жили вони в печерах і лісах. Опришків бачили в Рогатині, Стриї, Соколові, Журові, Рожнятині, Микуличині та Довгопіллі. Озброєні топір­ цями, ножами та сокирами, вони вбивали панів у Косові, Коломиї та Печеніжені. Їх­ німи ватажками були Олек­ са Довбуш, Сабат і Дранко. Народний герой Устим Кар­мелюк жив на Поділлі. Про нього складено чимало пісень і легенд.

My Favorite National Hero of Ukraine (A)

Мій улюблений національний український герой (А)

The first hero of Cossak-Polish war was Maksym Kryvonis. He was a prominent Cossak military leader in Khmelnitsky’s army. Little is known about his early years. He was either a peasant from Vilshana near Cherkasy or from one village near Zhitomyr. As a Zaporozhia Cossak he took part in Cossack campaign against the Crimean Tatars and Turkey. Kryvonis was one of the first to

Першим національним ге­ роєм козацько-польської вій­ ни був Максим Кривоніс. Він був визначним лідером коза­ цької армії Б. Хмельницького. На жаль, мало що відомо про його дитинство. Він був селя­ нином з Вільшани — селища поблизу Черкас — або звідкі­ лясь на Житомирщині. Будучи запорізьким козаком, він брав участь у війнах проти крим­

Розмовні теми join Bogdan Khmelnitsky. He took part in many different bat­ tles of Bogdan Khmelnitsky, for example, near Lviv, when Cossaks under his command stormed the Vysoky Zamok Castle in Lviv on October 5, 1648. Among the most famous is the hero of Ukraine Oleksa Dov­ bush. He was legendary person. The legends about this man live in the folk stories today too. The famous Ukrainian writer I. Franko described in his novel “Petrij’s and Dovbushchuks” not only the pages of Dovbush’s life but the life of his children, as well. We all read the famous poem of T. Shevchenko “Haidamaky” about the rebellion called Koli­ jivshchyna. Gonta, one of the leaders of this rebellion, was a cap­ tain in the Cossack houseland militia of Potocki, and the voivoda of Kiyiv. In Uman in 1757 he was ordered to attack the Haida­ maka forces led by M. Zaliz­niak. Instead, he and his militia joi­ned the rebells. Many folk songs and legends were written about him. It’s important to mention an original and interesting girl who was a historical person. I had once listened to a poem by Lina Kostenko in a TV programme. It was called “Marusia Churai”. We all know and sing a song and think it is a folk song. But it has an author. Its author is a Ukrainian girl, named Marusia Churai. Beside this song she wrote many other songs which were sung by Cossacks.

33 ських татар і турків. Кривоніс одним із перших приєднав­ ся до війська Хмельницько­ го. Він брав участь у багатьох баталіях, наприклад, у битві під Львовом, коли козаки під його проводом узяли Високий Замок (львівську фортецю). Це сталося 5 жовт­ня 1648 р. Серед найвідоміших на­ ціональних героїв України є Олекса Довбуш. Він був ле­ гендарною особистістю. Ба­ гато народних пісень і легенд розповідають про його життя. Видатний україн­ський письмен­ ник І. Франко у своїй по­вісті «Петрії й Довбущуки» опи­сав життя О. Довбуша і його дітей. Ми всі читали поему Т. Шев­ченка «Гайдамаки» про Ко­ліївщину. Гонта — один із ліде­рів цього повстання — був старшиною козацької міліції польського гетьмана Пото­ цького, київського воєводи. В Умані 1757 р. йому було на­ казано атакувати гайдамаків на чолі з М. Залізняком, та на­ томість Гонта з усіма своїми людьми приєднався до повс­ танців. Багато народних пісень розповідають про цей вчинок. Важливо згадати оригіналь­ ну та цікаву жін­ку-героїню. Вона була справжньою істо­ ричною особою. Я колись слу­ хала поему Ліни Костенко. На­ зивалась вона «Маруся Чурай». Буває, що ми співаємо пісню й думаємо, що вона народна, та, виявляється, вона має автора.


34

Усі англійські теми

military

військовий

stormed

штурмував

houseland militia

міліція

І автором є українська дівчина Маруся Чурай. Вона написала багато пісень, які співали коза­ ки, йдучи в похід.

Khmelnitsky Bogdan (B)

Богдан Хмельницький (B)

Khmelnitsky Bogdan was a hetman of the Zaporozian Host from 1648 to 1657, a founder of the Hetman State (1648–1782). Khmelnitsky was born in 1595. Little is known about his education. Apparently, he received his elementary schooling in Ukraine and his secondary and higher education in Polish and Ukrainian college, possibly in Jaroslaw, but more prob­ably in Lviv. He knew Polish and Latin, Turkish, Tatar and French. In 1620 in the battle of Cecora, in which he lost his father, he was captured by the Turks. After spending two years in Istambul, he was rensomed by his mother and returned to Ukraine and joined the registered Cossacks. His wives (he was married three times) Hanna Somko, a cossack’s daughter, Motrone, the former wife of his enemy D. Chaplinski, Hanna Zolotarenko, a cossack woman from Korsun and the widow Col. Philip. Surviving him by many years she entered a mona­ stery in 1671 and adopted the reli­ gions name Anastasia. He had two sons and four daughters. His elder son Tymish died in 1653 in the siege of the Moldavian fortress of Cuceava.

Богдан Хмельницький був гетьманом запорізького коза­ цтва з 1648 до 1657 року, за­ сновником козацької держави (1648–1782). Хмельницький народився 1595 року. Мало що відомо про його освіту. Є припущен­ ня, що він отримав початко­ ву освіту в Україні, а середню та вищу освіту — в польськоукраїнському колегіумі Яро­ слава чи Львова. Він володів поль­ською, латинською, туре­ цькою, татарською та фран­ цузькою мовами. 1620 року в битві при Цецорі, де він втратив батька, Хмельниць­ кого було полонено турками. Після двох років перебуван­ ня у Стамбулі його викупила мати, і Богдан Зиновійович повернувся до Укра­їни, аби приєднатись до реєстрового козацтва. Його дружини (він був од­ ружений тричі) Ганна Сом­ ко — козацька дочка, Мот­ рона — колишня дружина його ворога Д. Чаплинсько­ го, Ганна Золотаренко — ко­ зачка з Корсуня й удова пол­ ковника Пилипа. Пережив­ ши Хмельницького на багато років, вона постриглась у чер­

35

Розмовні теми The younger sun Yuriy twice held the office of hetman. His daughter Katerina was mar­ ried to O. Vigovsky, and after his death in Muscovite she mar­ ried Hetman Teteria. The second daughter, Stepania, was the wife of I. Nechai, who died in Musco­ vite exile. She later became a nun in Kiyiv. The names of the other two daughters are unknown. Khmelnitsky’s line died out at the end of the 17th century. Khmelnitsky was buried on 25 August 1657 in St. Elijah’s Church in Subotiv which he himself had built. apparently

очевидно

elementary schooling

початкова шкільна освіта

captured

захоплений

siege

облога

exile

вигнання

nun

черниця

ниці 1671 року під ім’ям Ана­ стасії. Хмельницький мав двох синів і чотирьох доньок. Стар­ ший його син Тиміш загинув 1653 року при взятті молдав­ ської фортеці Сучави. Молод­ ший син Юрій двічі отриму­ вав гетьманську булаву. Дочка Катерина одру­жилася з О. Ви­ говським, а після його загибелі в Московії одружилася з гетьма­ ном Тетерею. Друга дочка Сте­ фанія була дружиною І. Нечая, котрий загинув у московсько­ му полоні. Пізніше вона стала черницею одного з київських монастирів. Імена інших двох дочок залишилися невідомими. Рід Хмельницьких припи­ нився в кінці XVII ст. Богдана Хмельницького було поховано 25 серпня 1657 року в капли­ ці родового хутора Суботова, збудованій ним самим.

Science and Culture (B)

Наука та культура (B)

Science and culture are two powerful wings of progress of the youth of a country. The mate­ rial level can help and influence the cultural conditions of young people. The might of the country lies in the unity of its people. Special attention is being paid to studying the native Ukrai­ nian culture. Many Ukrai­ nian poets, writers, and scien­ tists are unknown to the wider society.

Наука та культура є двома могутніми крилами розвитку молоді країни. Рівень побуто­ вих умов великою мірою ви­ значає культурний рівень мо­ лодої людини. Міць держави полягає у єд­ ності народу. Тому особливу увагу приділяють нині дослід­ женню нашої національної культури. Чимало україн­ських поетів, письменників і нау­ ковців залишаються невідо­ мими широкому загалу.


36

Усі англійські теми

The primary task of today is to accelerate the cultural develop­ ment of acti­vities for young peo­ ples’ aesthetic education. Pupils and students learn to sing and dance, and play musical instru­ ments in circles of amateur art. Circles of amateur art activi­ ties, fes­tivals, holidays of songs and music, days of poetry, lib­ rary meetings, exhibitions of child­ren’s drawing and painting, school amateur theatres and crea­ tive associations of young litera­ ture fans testify to the growth of performers’ skill and actively contribute to the develop­ment of aesthetic inclinations. In their leisure time youth participate in sports, go to the lib­ raries, parks, cinemas, theatres, and concert halls. They can visit art exhibitions, the zoo, or the circus. It is possible to see a great progress in the creation of dif­ ferent youth ensembles which are popular among young people. wing might accelerate aesthetic education amateur testify

крило могутність прискорювати естетичне виховання любитель свідчити

Першочерговим завданням сьогодення є прискорити роз­ виток системи культурних за­ ходів задля ліпшого естетично­ го виховання молоді. Учні та студенти вчаться співати, тан­ цювати та грати на музичних інструментах у різноманітних аматорських гуртках. Велика кількість гуртків юних митців, молодіжних мистецьких фестивалів і кон­ курсів, танцювальні та музич­ ні свята, дні поезії, бібліотеч­ ні зустрічі, виставки дитячого малюнка та шкільні драматич­ ні студії, асоціації шануваль­ ників поезії тощо засвідчують зростання рівня художньої май­стерності учнів, а також сприяють естетичному вихо­ ванню молоді. У вільний час молодь зай­ мається спортом, ходить до бібліотек, кінотеатрів, теат­ рів, парків і концертних за­ лів. Юнаки та юнки можуть відвідувати художні виставки, зоопарк чи цирк. Тепер також модно організовувати різно­ манітні молодіжні ансамблі.

Easter (A)

Великдень (A)

The day we celebrate Christ’s rising from the dead is called Easter. It is always on Sunday and Sunday is always either in late March, April or early May. But

День, коли ми святкуємо воскресіння Христа з мерт­ вих, називається Великоднем. Це завжди неділя, яка буває в кінці березня, в квітні чи

Розмовні теми without a calendar we cannot tell what Sunday Easter will fall on. The date depends on when the Moon is full in those months. Easter can never be earlier than March 22. It can never be later than May 5. To many people Easter means the coming of spring. In spring trees send out new leaves. Birds build nests and hatch out their eggs. We colour Easter eggs and give them to our friends, as a way of saying, “Spring is here”. Ukrainian Easter follows Great Lent, a time during which rich foods are usually forgone or eaten sparingly. To mark the end of this fasting period, and particularly to commemorate the resurrection of Jesus Christ, worshipers arrange special foods in a basket which they take to church on Easter, morning for blessing. These foods may include ham, sausage, seasonings, cheese, butter, “paska” (a sweet cy­lin­ drical bread), eggs, cottage cheese, salt, horseradish, beetradish, and onions. Of special signifi­ cance is the decorated Easter egg “pysanka” which symbolizes life, while its decorative themes may portray health, happiness, fertility, pros­perity, and so on. rising from the dead hatch out Great Lent sparingly resurrection seasonings horseradish

піднявшись з мертвих висиджують Великий піст економно воскресіння приправи хрін

37 на початку травня. Та без ка­ лендаря нам важко сказати, на яку саме неділю припадає Великдень. Дата залежить від того, коли місяць буде пов­ ним. Та ніколи Великдень не випадає раніше за 22 березня чи пізніше за 5 травня. Для багатьох Великдень означає прихід весни. Навес­ ні дерева випускають нові ли­ сточки, птахи будують гніз­ да та висиджують пташенят. А люди роблять крашанки (фарбують яйця) і дарують їх родичам та знайомим, ніби кажучи: «Весна прийшла!». Український Великдень зна­ менує завершення Великого посту, коли скоромні страви заборонено. Аби відсвяткува­ ти завершення цього пісного періоду, а певніше, для того, щоб відзначити воскресіння Ісуса Христа, численні про­ чани несуть кошики зі свят­ ковими стравами до церкви, аби там їх освятити. До таких кошиків зазвичай кладуть сир, масло, шинку, ковбасу, при­ прави, крашанки, сіль, хрін, цибулю, редиску та паски (здобний хліб циліндричної форми). У великодні дні особливо­ го значення набуває писан­ ка (розмальоване великоднє яйце). Вона є символом жит­ тя, хоча малюнок може бути присвячено й здоров’ю, бла­ гополуччю, щастю та плід­ ності.


38

Усі англійські теми

Christmas (A)

Різдво (A)

There is a proverb, “work and no play makes Jack a dull boy”. It means that people need rest after work. The word “holiday” comes from the words “holy days”. Holi­ days were first religious festivals. Now many holidays have nothing to do with religion. Some holidays are celebrated in many countries, for example New Year Day. New Year holi­day celebrations are different in dif­ ferent places, but giving presents and sending greetings with good wishes are very popular in all countries. Some holidays come very close to one another, for instance, Christmas and New Year’s Day. But some do not. Some, such as Easter, are mov­ able holidays. Christmas is the most poetic and cheerful festival. In Ukraine its main feature is the Holy Supper. It has 12 lenten dishes symbolic of the 12 Apostles who gathered with Jesus Christ at the Last Supper. A lighted candle is always placed in the window for homeless strangers. As soon, as the first star appears in the sky the head of the family brings a deco­ ration made from wheat, so-called “Didukh”. It remains standing till the New Year, and then it is taken out. The family gathers around the dining table. The first dish is “kutya” which is cooked of wheat with honey, seeds, and fruit & nut. Usually there are many dishes

Є приказка: «На все свій час». Вона означає, що після роботи людина потребує від­ починку. Слово «свято» похо­ дить від слова «святий», свята перших християн були зав­жди пов’язані з життям або смер­ тю святих. Проте нині є бага­ то свят, які не мають релігій­ ного забарвлення. Новий рік, наприклад, святкують у багатьох краї­ нах. Хоча новорічні традиції є надзвичайно різноманітни­ ми, в усьому світі прийнято дарувати новорічні подарунки та бажати одне одному всього най­кращого. Деякі свята стоять поряд одне до одного. Наприклад, Різдво та Новий рік. А інші, скажімо, Великдень, є рухли­ вими. Різдво є найпоетичнішим і найвеселішим святом року. В Україні його основною озна­ кою є Свята вечеря. Вона має складатися з 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів, з якими ділив свою останню вечерю Христос. Цього вечора завжди ставлять палаючу свіч­ ку на підвіконні для мандрів­ ників і безпритульних. Коли на небі з’являється перша зір­ ка, господар уносить до хати дідух (пшеничний сніп), який залишається на покуті аж до Нового року. Потім родина збирається навколо святко­

39

Розмовні теми with mushrooms. All dishes are prepared without meat. During these holidays we can see many young people in funny and strange clothes. They walk along the streets and congratu­ late everybody during these holi­ days. These groups are called “Vertep”. They sing carols (coliad­ky and entertain people with some Bible stories about the birth of Jesus Christ). Everybody likes Christmas, but a folk proverb says, “Christ­mas comes but once a year”. proverb movable feature lenten

приказка рухливий ознака пісний

вого столу. Першою стравою є кутя (пшоняна каша з ме­ дом, маком і горіхами та су­ хофруктами). Зазвичай на різ­ двяному столі можна скушту­ вати багато страв із грибами, та немає жодної м’ясної. Під час різдвяних свят можна зустріти чимало мо­ лодих людей у чудернацькій одежі. Це — вертеп. Вони спі­ вають колядки і розважають народ біблійними історіями про народження Ісуса. Різдво подобається кож­ ному, та англійська приказ­ ка твердить, що Різд­во при­ ходить тільки раз на рік.

Folk Trades, ustoms and Traditions (B)

Народні промисли та звичаї (B)

Hutsulshchyna is rich in peo­ ple’s trades, customs, and tradi­ tions. The centres of the people’s trades are Kosiv and Yavoriv. Famous engravers, ceramists, weavers, and embroiders live there. Their works are exhibited in museums all over the world. Embroidery of Hutsulshchyna is one of the most famous kinds of people’s art. It is a general Slavic tradition to embroider the clothes. Hutsul embroidery is remark­ able for its colour and technique. Hutsul embroidery as a rule uses geometrical ornament. When people meet guests they put bread and salt on the embroidered towel.

Гуцульщина є краєм, ба­ гатим на народні промисли, звичаї та традиції. Осередками народних промислів є Косів і Яворів. Там живуть і працю­ ють відомі гравери, керамісти, ткачихи та вишивальниці. Їхні роботи виставлені в багатьох музеях світу. Гуцульська вишивка є од­ ним із найвідоміших видів на­ родного мистецтва. Вишивати одяг було загальнослов’янською традицією. Гуцульська вишив­ ка вирізняється кольорами та технікою. Гуцульські виши­ вальниці зазвичай використо­ вують геометричні орнаменти.


40

Усі англійські теми

Another popular tradition is pisankarstvo (ornamenting (dec­ o­rating) eggs during Easter hol­ idays). Such eggs were usually ornamented by women and girls and rarely by boys and men. Hutsul customs and ceremo­ nies from the 19th and the begin­ ning of the 20th century are pre­ served nowadays. The family and calendar holidays are Christmas, Easter, Green Holidays, and Spas. Before Green Holidays Ukrainians usually decorate their houses and fences with green branches of time trees. There are many ceremonial songs con­nected with these holi­ days such as shchedrivky, coli­ adky and hayivky. Family customs and ceremo­ nies mark the most important events in the life of a man: the birth of a baby, marriage, death. For instance, a bride embroiders a towel and the young couple stands on it during the wedding church service. wedding church service engravers, ceramists, weavers embroiders exhibited

обряд вінчання у церкві гравери, гончарі, ткачі вишивальники виставлений

Зустрічаючи гостей, господарі кладуть хліб і сіль на вишитий рушник. Іншою популярною тра­ дицією є писанкарство (роз­ писування великодніх яєць). Писанкарством, як правило, займалися жінки та дівчата, а іноді й хлопці та чоловіки. Гуцульські звичаї та об­ ряди ХІХ та початку ХХ ст. збереглись і нині. Тут і досі є родинними календарні свя­ та Різдва, Великодня, Зеленої неділі та Спаса. Перед Зеле­ ними святами українці завжди намагаються прикрасити свої домівки зеленими гілками де­ рев і квітами. Існує безліч об­ рядових пісень, пов’язаних із календарними святами: щед­ рівки, колядки, гаївки тощо. Родинні свята, пов’язані з людським життям (хре­стини, заручини, весілля, похорон), завжди супроводжуються пев­ ною обрядовістю. На­приклад, наречена має вишити весіль­ ний рушник, на якому стояти­ муть молоді під час вінчання в церкві.

Ukraine and Great Britain (B)

Україна та Велика Британія (B)

Both Ukraine and Great Britain lie in Europe, but Ukraine is situated on the European con­ tinent and Great Britain is sepa­ rated from the continent by the

І Україна, і Велика Бри­ танія лежать у Європі, од­ нак Україна є континенталь­ ною державою, а Велика Бри­ танія відділена від суходолу

Розмовні теми English channel. In fact Britain is a sea country. It lies on the crossways of the sea routes to the different parts of the world. Great Britain is bordered by the Atlantic Ocean in the north-west, by the North Sea in the east, and by the Irish Sea in the west. Ukraine is a landlocked country. The major water bodies bordering it are the Black Sea and the Azov Sea in the south. It lies on the crossways of the land routes from the east to the west and from the north to the south, though Ukraine is larger than Great Britain. The area of Great Britain is 24,500 square kilome­ ters, and the area of Ukraine is about 604,000 square kilometers. In both countries there are a lot of mountains. In Great Britain there are the Pennines and the Cambrian mountains. In Ukraine we have the Carpathians and the Crimean mountains. There are a lot of rivers in both countries. In Great Britain they are not very long or deep. The largest rivers in Ukraine are the Dniepro, the Dniester, and the Southern Bug. The Dniper is navigated by large ships. In Great Britain the Thames is wide and deep enough for large ships. The climate in Ukraine is con­ tinental. We have frosty winters and sometimes rainy summers. The climate of Great Britain is mild and damp. The winters are not too cold and seldom frosty, and summers are not too hot.

41 Ла-Маншем. До речі, Бри­ танія є цілком морською дер­ жавою. Вона лежить на пере­ хресті морських шляхів, що ведуть у різні частини сві­ ту. Велика Британія оточена Атлантичним океаном з пів­ нічного заходу, Ірландським морем — з заходу, Північним морем — зі сходу та Ла-Ман­ шем — з південного сходу. Україна зусібіч оточена су­ ходолом. Найбільші водойми, з якими вона межує, знаходять­ ся на півдні країни і є Чорним та Азовським морями. Україна лежить на перехресті сухопут­ них шляхів, що ведуть зі схо­ ду на захід і з півночі на пів­ день. Територія України є знач­ но більшою за британську. Вона становить 604 000 квадратних кілометрів, тоді як площа Бри­ танії дорівнює лише 24 500 квад­ ратним кілометрам. В обох де­ ржавах чимало гір­ських ма­ сивів. У Британії — Пенінські та Кембрійські гори, а в Укра­ їні — Карпати та Кримські гори. Обидві країни не обділені й річками. У Британії вони не є дуже довгими чи глибокими. Найбільшими річками Украї­ ни є Дніпро, Дністер і Пів­ денний Буг. Дніпро є судно­ плавною річкою, а британська Темза теж досить широка та глибока для того, щоб по ній могли плавати великі судна. Український клімат є кон­ тинентальним. У нас холодні зими, а влітку буває жарко


42

Усі англійські теми

The climate is moderated by ocean breezes. crossways of the на перехрестях sea routes морських маршрутів iandlocked замкнута frosty морозний

Great Britain

і сухо. Британський клімат є помірним і вологим. Там взимку не буває сильних мо­ розів і снігу, а влітку майже ніколи не спекотно. Тамтеш­ ній клімат зумовлений оке­ анськими бризами.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Great Britain (A)

Велика Британія (A)

Great Britain, an island country in north­western Europe, has about 1 per cent of the world’s total population. For hundreds of years, Great Britain was one of the world’s most important countries. The Britain started the Industrial Revolution and founded the largest empire in history. For centuries, Britain ruled the seas and ranked as the world’s greatest trading nation. By the end of World War II Britain’s power had been much reduced. Today although Great Britain is still a leading indus­ trial and trading nation, it is no longer the world power it was once. By the early 1950’s, GB’s empire was declining rapidly, as many of its former colonies became independent nations. Today, most of these nations are linked with it and with one another through membership in the Commonwealth of Nations. This association of free coun­ tries and other political units

Велика Британія є острів­ ною державою на північному заході Європи, яка має 1% сві­ тового населення. Протягом століть Велика Британія була однією з найважливіших де­ ржав світу. Саме тут відбула­ ся перша індустріальна рево­ люція і народилася найбіль­ ша у світі імперія. Століттями Британія панувала на морі й тримала першість найпо­ тужнішої торгівельної нації. Наприкінці Другої світової війни владу Британії було сут­ тєво підірвано. Хоча нині вона залишається однією з провід­ них промислових і торгівель­ них держав світу, Британія вже не є тією володаркою сві­ ту, котрою була колись. На початку 50-х років ХХ ст. Британська імперія по­ чала розпадатися. Це відбуло­ ся внаслідок того, що багато її колоній здобули незалеж­ ність. Нині ці країни пов’язані з Британією та одна з одною через членство в Співдруж­

Розмовні теми once under British recognizes the British monarch as head of the commonwealth. But the monarch is mainly symbolic and has no government power. Although GB is part of Europe, it is separated from it by the North Sea on the east and by the English Channel on the south — a separation that has helped shape the independent cha­racter of the British people. Throughout its his­ tory, Bri­tain has preferred to stay out of “European” affairs, and the channel has also helped pro­ tect GB from invasion. In May 1994, a 31-mile (50 km) railway beneath the English Channel opened. The Channel Tunnel, nicknamed “The Chunnel”, cost between 15 — 16 billion dol­ lars and was hailed as an out­ standing engineering project. It allows passengers to travel by rail from London to Paris in about 3 hours. Most British people do not think of themselves as Euro­ peans, but they do not gener­ ally consider themselves to be “British”. GB is made up of four countries united under one government. These countries are England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. Although all British people share certain customs and traditions, each country has its own dialect, cul­ ture, history and traditions. The union of these countries is called The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

43 ності націй. Ця асоціація вільних і незалежних держав і політичних об’єднань — ко­ лишніх британських підда­ них — визнає верховну владу британського монарха. Але ця монархія є радше символіч­ ною, бо є позбавленою пов­ новажень. Хоча Велика Британія є час­ тиною Європи, вона відділена від суходолу Північним морем на сході та Ла-Маншем на пів­ дні. Така відокремленість спри­ яла формуванню своєрідно­ го «британського характеру». Протягом усієї своєї історії Британія надавала перевагу від­ стороненості від «європейських справ», а Ла-Манш захищав її від вторгнення європейців. У травні 1994 р. було відкрито залізничний тунель завдовжки 31 милю (50 км), що його було прокладено під Ла-Маншем. Підземний тунель, охрещений «Чунелем», коштував близько 15–16 мільярдів доларів і являв собою видатне досягнення сві­ тової інженерії. Завдяки йому пасажири з Лондона можуть дістатися Парижа за 3 години. Більшість британців не вва­жають себе європейцями, хоча й британцями вони себе теж не відчувають. Велика Британія є державним утво­ ренням, яке об’єднує 4 різні країни під владою одного уря­ ду. Цими країнами є Англія, Шотландія, Північна Ірлан­ дія та Уельс. Хоча всі британці


44

Усі англійські теми

decline rapidly former linked The Commonwealth of Nations hailed

швидко зменшуватись колишній пов’язаний Співдружність Націй проголошений

мають певні спільні традиції, кожна нація має власну мову, культуру, історію та звичаї. Це державне утворення має офіційну назву: Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Great Britain Today (A)

Сьогодення Великої Британії (A)

Great Britain is a constitu­ tional monarchy. The British constitution is not a single docu­ ment. It consists partly of sta­ tutes (laws passed by Parliament) and of documents such as the Magna Carta (a charter passed in 1215 to limit the monarch’s power). It also includes common law (laws based on custom and supported in the courts). Much of the Constitution is not even written. These unwritten parts include many important ideas and practices that have deve­ loped over the years. Queen Elizabeth II is Bri­tain’s head of state. Her powers are largely ceremonial, however, and a Cabinet of ministers actually rules the country. The Cabi­net is responsible to Parliament, which makes the laws of GB. The Parliament consists of the monarch, the House of Com­ mons, and the House of Lords. The queen must approve all bills passed by Parliament before they become laws, but no monarch has rejected a bill since the early 1700’s.

Велика Британія за держав­ ним устроєм є конституцій­ ною монархією. Британ­ська конституція не є окремим до­ кументом. Вона складається частково зі статутів (законів, прийнятих парламентом), а також з таких документів, як «Magna Carta» (декларація, що обмежує королівську вла­ ду, прийнята 1215 р.). До неї також входить «Загальний за­ кон» (закони, що базуються на звичаях (прецедентах) і вико­ ристовуються в судочинстві). Значна частина конституції не є навіть записаною на папері. Ці незаписані статті станов­ лять собою низку історично сформованих ідей і практик. Королева Єлизавета ІІ є гла­ вою держави. Її влада, щоправ­ да, є значною мірою цере­ моніальною, а насправді керує державою кабінет міністрів. Кабінет міністрів несе відпові­ дальність перед британським парламентом, який приймає необхідні закони. До складу парламенту вхо­ дять монарх, Палата лордів

Розмовні теми The prime minister, who is usually the leader of the polit­ ical party with the most seats in the House of Commons, serves as the head of government. The monarch appoints the prime minister after each general elec­ tion. The prime minister selects about 100 ministers to head gov­ ernmental offices and chooses the Cabinet. GB is a densely popula­ted country, and about 93 per cent of the people live in urban areas. English is the official language, but some people in Wales, Scot­ land, and Northern Ireland speak their national language. Most of the British are descen­ dants of the many early people who invaded GB, including the Celts, Romans, Angles, Saxons, Scandinavians, and Normans. However, since the late 1950’s, many immigrants from Com­ monwealth countries have set­ tled in GB. Their arrival has cre­ ated housing and racial problems in the country’s crowded urban areas. There are many divisions in British life. Scotland and England have their national churches, and there are separate legal and educational systems in England and Wales, Scotland, and Northern Ireland. For cen­ turies, the British people were also separated by a rigid class system. Most of these class bar­ riers were greatly reduced during World War II.

45 і Палата общин. Королева мусить схвалити закони, при­ йняті парламентом. Хоча без цього вони не набирають чин­ ності, ще жоден монарх з по­ чатку XVIII ст. не відхилив жодного законопроекту. Прем’єр-міністр, який за­ звичай є лідером політичної партії, що здобула більшість місць у Палаті общин, стає главою уряду. Монарх завж­ ди призначає прем’єр-мініс­ тра після кожних загальних виборів. Прем’єр-міністр призначає близько сотні мі­ ністрів, які очолюють урядові інституції, й обирає свій ка­ бінет. Велика Британія є густо населеною державою. Близь­ ко 93% її населення мешкає в містах. Англійська є офіцій­ ною мовою, та мешканці де­ яких місцевостей Уельсу, Шотландії та Північної Ірлан­ дії надають перевагу своїм рід­ ним мовам. Більшість британців є на­ щадками давніх народів, які колись населяли Британію. До них належать кельти, англи, римляни, сакси, скандина­ ви та нормани. Однак на по­ чатку 50-х років ХХ ст., коли було створено Співдружність націй, велика кількість ім­ мігрантів з колишніх колоній оселилась у Великій Британії. Це створило певні житлові та расові проблеми в урбаністич­ них районах держави.


46 constitutional monarchy ceremonial approve all bills reject appoint densely urban descendants invaded housing and racial problems

Усі англійські теми конституційна монархія церемоніальні схвалювати усі законопроекти відхиляти призначати щільно міський нащадки заполонили житлові та ра­со­ві проблеми

У житті британців існує ба­ гато розбіжностей. Англійці й шотландці належать до окре­ мих національних церков. Іс­ нують суттєві відмінності між англійською, уельською, шот­ ландською й ірландською пра­ вовою й освітньою системами. Століттями британці були роз­ ділені ще й чіткою класовою системою. Більшість класових бар’єрів було подолано під час Другої світової війни.

The British Parliament and the Electoral System (B)

Британський парламент і виборча система (B)

The British Parliament con­ sists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head. The House of Commons plays the major role in lawmaking. It consists of Members of Parliament (called MPs for short), each of whom represents an area in England, Scotland, Wales or Northern Ireland. MPs are elected either at a gene­ral election, or at a by-election fol­ lowing the death or retirement of an MP. Parliamentary elections must be held every five years, but the Prime Minister can decide on the exact date within those five years. The minimum voting age is 18, and the voting is taken by secret ballot. The election campaign lasts about three weeks. The election is decided on a simple majority—

Британський парламент скла­дається з Палати общин і Па­лати лордів, а королева є його главою. Палата общин відіграє про­ відну роль у законотворчо­ му процесі. Вона складається з членів парламенту (ЧП), ко­ жен з яких є представником певного округу в Англії, Шот­ ландії, Уельсі та Північній Ір­ ландії. Членів парламенту оби­ рають на загальних чи проміж­ них виборах, якщо виникає вакансія внаслідок смерті чи виходу на пенсію когось з ЧП. Парламентські вибори ма­ ють проводитись кожні 5 років, але Прем’єр-міністр може на власний розсуд призначати конкретну дату в межах цього терміну. Мінімальним вибор­ чим віком є 18 років, і виборці здійснюють своє волевиявлення шляхом таємного голосування.

47

Розмовні теми the candidate with most votes wins. An MP who wins by a small number of votes may have more votes against him (that is, for the other candidates) than for him. Many people think that it is unfair because the wishes of those who voted for the unsuc­ cessful candidates are not repre­ sented at all. The British parliamentary system depends on political par­ ties. The political parties choose can­didates in elections. The party which wins the major­ity of seats forms the Government and its leader usu­ally becomes Prime Minister. The Prime Min­ ister chooses about 20 MPs from his or her party to be­come the Cabinet of Ministers. Each min­ ister is respon­sible for a partic­ ular area of the government. The sec­ond largest party becomes the official opposition with its own leader and “Shadow cab­ inet”. Leader of the Opposition is a recognized post in the House of Commons. by-election

додаткові вибори

secret ballot

таємне голосування

‘Shadow cabinet’

«Тіньовий кабінет»

Виборча кампанія триває близько трьох тижнів. Пере­ можці виборів визначають­ ся простою більшістю: виграє кандидат, який отримав більше голосів. Кандидат, який виграв з невеликою перевагою, може стати ЧП, хоча більшість го­ лосів було віддано його опо­ нентам. Багато хто вважає таку систему несправедливою через те, що вона зовсім не врахо­ вує волі тих, хто голосував за кандидатів, які не пройшли до парламенту. Британська парламентська система є залежною від полі­ тичних партій. Вибори відбу­ ваються на партійній основі (партія висуває своїх членів кандидатами в ЧП). Партія, що отримала більшість місць у пар­ ламенті на загальних виборах, формує уряд, а її лідер зазвичай стає Прем’єр-мініст­ром. Він обирає близько 20 членів своєї партії для Кабінету міністрів. Кожен міністр несе відпові­ дальність за певну ділянку вла­ ди. Партія, що посідає друге місце за кількістю місць у пар­ ламенті, стає офіційною опози­ цією і формує власний «тіньо­ вий» кабінет. Її глава є лідером опозиції. Цю посаду офіцій­ но визнають у Палаті общин.

England (A)

Англія (A)

England lies in the southern and eastern part of the island of GB, and ranks as the largest

Англія розташована на півдні та сході острова Вели­ кої Британії і має найбільшу


48 of the four countries that make up the United Kingdom. With more than 80 per cent of the total British population, England is a densely populated country. About 95 per sent of its people live in urban areas, but out­ side the crowded city centers stretches English countryside, with charming villages, green pastures, and neat hedges. In general, English land slopes from the north and west to the south and east. Characteristic fea­ tures include moors (open grass­ lands), downs (hilly grasslands), fens (marshlands), and wolds (low, chalky hills). The Pennines — the country’s major mountain system — extend from Scotland to central England, and are often called the “backbone of England”. West of the Pennines lies the Lake District, known for its beautiful mountain scenery. A large plateau called the Mid­ lands covers east-central England. Much of this land is broken by rolling hills and fertile valleys, drained by the Thames, Severn, Trent, and Ouse rivers. Along the North Sea coast, the Midlands are low and flat. Southeastern, Eng­ land is crossed by hills consisting of stone and chalk. Along the English Channel, the hills drop sharply to form cliffs, including the famous white cliffs of Dover. Until the early 1800’s most English people lived in the coun­ tryside and worked on farms. However, during the Industrial

Усі англійські теми територію з усіх 4 країн, що утворюють Сполучене Ко­ ролівство. В Англії мешкає близько 80% усього населен­ ня держави, тож вона є густо заселеним краєм. 95% її на­ селення мешкає у містах, та за околицями промислових районів можна насолодитися мальовничими англійськими ландшафтами з чарівними се­ лами, зеленими пасовищами та доглянутими схилами. Взагалі, англійські землі спускаються з північно-захід­ них узвиш до південно-схід­ ного узбережжя. Характерни­ ми рисами є вересові пустки, порослі травою низини, боло­ та та низькі крейдяні горби. Пеннінські гори — найви­ щий гірський масив держа­ ви — простяглися від Шот­ ландії до Центральної Англії. Їх часто називають «хребтом Анг­лії». На заході Пеннінсь­ ких гір лежить Район Озер, знаменитий своїми гірськи­ ми краєвидами. Центральні та східні райо­ ни Англії розташовані на ве­ ликому плато, що його нази­ вають «Мідлендс». Переважна частина цих земель складаєть­ ся з плодючих долин і сипу­ чих горбів. Тут протікають річки: Темза, Северн, Тренд і Аус. На узбережжі Північно­ го моря територію Середньої Англії переважно становлять рівні низини. Південно-східна Англія складається з кам’яних

Розмовні теми Revolution, huge numbers of people moved to cities and towns to work in the new factories. Today, about 40 per cent of the population lives in 7 large met­ ropolitan areas. Greater London, with nearly 8 million people, is the largest metropolitan area in England and one of the largest in the world. The other metropol­ itan areas include Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, and Sheffield. In recent years many of the factories built near coal fields, their source of power, have closed. Nuclear energy, oil, and gas are the modern energy sources. As a result, many new industries have developed around London and in the southeastern section of England, where there is little coal. Service industries are also important to England’s economy. About 75 per cent of the workers in London and southeastern Eng­ land work in service industries, particularly in social services, wholesale and retail trade, and financial services. slope

вершина

moor (open grassland)

вересова пустка

down (hilly grassland)

поросла травою низина

fen (marshland)

заболочена місцина

Wold

пустка

«backbone of England»

хребет Англії

wholesale and retail trade

оптова та роз­ дрібна торгівля

49 і крейдяних горбів, які на бе­ резі Ла-Маншу переходять у скелі. Саме тут знаходяться відомі Білі Скелі Довера. До початку ХІХ ст. біль­ шість англійців мешкала в сільській місцевості, зай­ маючись фермерством. Однак, під час індустріалізації вели­ ка кількість англійців переї­ хала до міст і містечок пра­ цювати на щойно збудованих фабриках. Нині близько 40% населення країни мешкають у семи метрополіях. Лондон (з майже 8-мільйонним насе­ ленням) є найбільшою мет­ рополією держави. До інших промислових зон належать Бірмінгем, Манчестер, Лідс, Ліверпуль і Шеффілд. Останніми роками багато заводів довелося зупинити, бо вугільні ресурси, що були їх­ нім джерелом енергії, вичер­ пались. Сучасними джерелами енер­гії є ядерні електростан­ ції, нафтові та газові родови­ ща. Внаслідок цього виник­ ло чимало нових видів проми­ словості, що розмістилися нав­коло Лондона та в півден­ но-східній частині Англії, де вугіл­ля майже немає. Сфера послуг також віді­ грає важливу роль у британ­ ській економіці. Близько 75% лондонських робітників пра­ цює у сфері послуг, зокрема в соціальній і сфері оптової та роздрібної торгівлі.


50

Усі англійські теми

Wales (A)

Уельс (A)

Wales covers about 10 per cent of the island of GB, but has only about 5 per cent of the pop­ ulation of the United Kingdom. About 20 per cent of the people speak Welsh, an ancient Celtic language. English and Welsh are both official languages. Wales is a country of poets and singers with a literature that dates back more than 1,000 years and an ancient choral music tra­ dition. A festival featuring musi­ cians, poets, and singers, is held twice a year. As part of GB, Wales elects 38 of the 650 members of the House of Commons. The coun­ try’s daily administration is car­ ried out by the Welsh Office in Cardiff, the capital of Wales. The head of the Welsh Office is appointed by the British Prime minister and is a member of the Cabinet. The Cambrian Mountains cover about two-thirds of Wales. The highest peak in the country, Snowdon reaches 1,085 meters. Coastal plains and river val­ leys cover about a third of the country. The longest rivers are the Severn and Wye, which both empty into the Bristol Channel. Wales has 3 national parks — Snowdonia, the Brecon Beacons, and the Pembrokeshire Coast. The largest urban areas in Wales are Cardiff, Swansea,

Уельс займає близько 10% території острова, та лише 5% населення Сполученого Ко­ ролівства мешкають в Уельсі. Близько 20% його населення говорять валлійською — ста­ родавньою кельтською мовою. Валлійська й англійська є тут офіційними державними мо­ вами. Уельс є країною поетів і спі­ваків, його література має ти­сячолітню традицію, а хоро­ вий спів розвинувся ще у ста­ родавні часи. Тут двічі на рік проводиться фестиваль поетів, музикантів і співаків. Уельс як частину Сполу­ ченого Королівства представ­ л я ю т ь у  П а л а т і о б щ и н 38 з 650 членів парламенту. Міс­цева влада належить Націо­ нальній асамблеї, що розмі­ ще­на в Кардиффі — столиці Уельсу. Глава асамблеї призна­ чається прем’єр-міністром і є членом кабінету міністрів. Кембрійські гори вкри­ вають близько двох третин Уельсу. Найвища вершина держави — Сноудон — сягає 1 085 метрів. Решту земель становлять прибережні рів­ нини та долини річок. Найдовшими річками є Се­ верн і Вай, які несуть свої во­ ди до Брістольського каналу. В Уельсі є 3 націо­нальні за­по­ від­ники: Сноудонія, Брікон Бі­ кон і Пембрукшир­ський берег.

Розмовні теми and Newport, all located on the southern coast, and the majority of the country’s nearly 3 mil­ lion people live in the southeast. Today, the economy of Wales depends primarily on manufac­ turing and service industries. Everyday life in industrial Welsh cities and towns is sim­ ilar to life in the industrial areas elsewhere in GB. After work, many people enjoy watching television or socializing at the local pub. Other popular pas­ times include rugby football — the country’s national sport — as well as soccer and cricket. ancient Celtic language

мова стародавніх кельтів

valley

долина

pastime

дозвілля

soccer

футбол

51 Найбільшими містами Уель­ су є Кардифф, Свонсі та Нью­ порт, що знаходяться на пів­ денному узбережжі. Більшість мешканців країни (майже 3 мільйони людей) мешкають у південно-західному регіоні. Сучасна економіка Уельсу за­ лежить переважно від вироб­ ничої сфери та сфери послуг. Щоденне життя мешкан­ ців промислових валлійських міст мало чим відрізняється від життя в інших урбаніс­ тичних районах Сполучено­ го Королівства. Після роботи люди зазвичай дивляться те­ левізор або спілкуються одне з одним у найближчому пабі. До інших різновидів дозвілля належать: регбі, футбол, сок­ кер і крикет — британські на­ ціональні види спорту.


Зміст

ЗМІСТ Розмовні теми My Motherland МОЯ БАТЬКІВЩИНА Ukraine (B) Україна (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Declaration on State Sovereignty of Ukraine (B) Декларація Державного суверенітету України (B) . . . . . . . . . . . . . . 7 From the History of Our Motherland (B) З історії нашої Батьківщини (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 The Geographical Location of Ukraine (A) Географічне положення України (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 The Climate of Ukraine (A) Клімат України (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 The State Structure of Ukraine (B) Державний устрій України (В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kiyiv (A) Київ (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kharkiv and its History (B) Харків і його історія (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 The History of Modern Kharkiv (B) Сучасна історія Харкова (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lviv (A) Львів (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 National Heroes (A) Національні герої (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 My Favorite National Hero of Ukraine (A) Мій улюблений національний український герой (А) . . . . . . . . . . 32 Khmelnitsky Bogdan (B) Богдан Хмельницький (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Science and Culture (B) Наука та культура (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Easter (A) Великдень (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Christmas (A) Різдво (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Folk Trades, ustoms and Traditions (B) Народні промисли та звичаї (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ukraine and Great Britain (B) Україна та Велика Британія (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Great Britain ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Great Britain (A) Велика Британія (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Great Britain Today (A) Сьогодення Великої Британії (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 The British Parliament and the Electoral System (B) Британський парламент і виборча система (B) . . . . . . . . . . . . . . . 46 England (A) Англія (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Wales (A) Уельс (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

УCI_англiйськi_теми  

МОЯ БАТЬКІВЩИНА Розмовні теми Усі англійські теми Ukraine (B)Ukraine(B) Україна (B)Україна(B) On the 16th of July 1990 Ukraine declared its...

УCI_англiйськi_теми  

МОЯ БАТЬКІВЩИНА Розмовні теми Усі англійські теми Ukraine (B)Ukraine(B) Україна (B)Україна(B) On the 16th of July 1990 Ukraine declared its...

Advertisement