Page 1

Kvalitetsrapport 2008/09 Skibstedskolen


Diverse nøgletal Beskriv klasserne (betegnelsen) – det hele beskrives pr. klasse (8 klasser) Belysning af skolens rammebetingelser og grunddata Se regneark; nøgletal Belysning af SFO’ernes rammebetingelser og resultater SFO Data – opdelt på børnegrupper! Andelen af elever i SFO GA 1 (opdelt pr. klassetrin) GB 1 TA 1 OA+OB 0,9 TB 0,9 FA + FB 0,9 Personalefordeling – antal stillinger i alt pr. 5/9 incl. ledelse Heraf antal stillinger varetaget af pædagoger Heraf antal stillinger varetager af PMF’er Heraf ledelse

Kilde Skolen

12,74

Skolen

8,05

Skolen

2,83

Skolen

1

Skolen

IT Antal af elever pr. nyere computer (≤ 5 år med internetopkobling) Antal undervisningscomputere tilsluttet trådløst lokalnet Antal interaktive whiteboards Har skolen udarbejdet en IT-læseplan

Data 3,1

Kilde Skolen

6,25

Skolen

2

Skolen Ja

Del op i børnegrupper !

Undervisningsudgifter Data Afholdte udgifter til undervisningsmidler

Delvist Nej

Dato for vedtagelse

Skolen

x

Kilde Skolen

2


pr. elev1

1

Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev (pr. skoleår) beregnes ud fra flg. kriterier:

(Undervisningsrelaterede udgifter 1.8. 2007 – 1.6. 2008) x 12 måneder (Antal elever pr 5/9?) x 10 måneder Tallet er inklusive: undervisningsmaterialer, bøger, IT ud over 3.kl. puljen, kopiudgifter, lejrskole, udgifter til bus, halleje, ekskursioner. Eksklusive gæstelærere. Der medtages ikke udgifter til SFO.

3


Undervisningstimer

Antal planlagte og gennemførte undervisningstimer pr. fag, jf. lovens § 16 Årsnormer - klokketimer Humanistiske fag Samlet timetal i fagblokken Naturfag Samlet timetal i fagblokken Praktisk/musiske fag Samlet timetal i fagblokken Klassens tid Samlet timetal

del op i klassetrin

TA

GA

GB

TB

OA

OB

360

360

390 390

390

390

230

230

180

270

270

270

223

223

243

153

30

30

33003 30 0 843

153

153

330 30 0 843

Elevernes fravær

Tjek fanen ”elevfravær” i regneark. Her er tallene fra TEAs fraværsmodul indskrevet. Det er skolens ansvar at gøre skoleafdelingen opmærksom på enkeltsager i forhold til sygdom eller ulovligt fravær der skal kompenseres for i vurderingen. Her tænkes på sager som skolen ikke har mulighed for at agere i forhold til. (lovligt fravær indgår ikke i vurderingsmodellen) I en af klasserne er der et stort ulovligt fravær. Det er 3 elever, det drejer sig om. Den ene er blevet opereret i hovedet og har som følge deraf mange epileptiske anfald om natten, som gør, at hun må sove ud eller er for træt til at komme i skole. For de 2 andre elevers vedkommende har forældrene ikke magtet at få dem i skole. Vi har haft en pædagog til at hente det ene barn i hjemmet siden vinterferien.

Personalefravær Tjek fanen ”personalefravær” i regneark. Her er fraværsprocenterne for perioden 01.08.08 til 30.04.09 indtastet. Kun fraværsprocenten vedr. sygdom indgår i vurderingen. (Dette tal indeholder ikke fravær ifm. barsel, graviditetsgener, barnets 1. og 2. sygedag) Det er skolens ansvar at gøre skoleafdelingen opmærksom på, hvis der er

4


uoverensstemmelser med de indberettede tal. Skolen er velkommen til at skrive kort kommentar til tallene.

Kilde: skolen

Efteruddannelse Afholdte udgifter i skoleåret 08-09 til efteruddannelse eller kompetenceudvikling af personale Afsat tid i skoleåret 08-09 til efteruddannelse og kompetenceudvikling

Data 103642 kr.

Kilde Skolen

774 timer

Skolen

Linjefagsundervisning I nedenstående skema skal skolen angive skal angive andelen af undervisning (i %) der varetages af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer. Ved tilsvarende kompetencer forstås mere end 5 års erfaring med faget samt relevante kurser. (dvs. begge kriterier skal være opfyldt) Del op FA gruppe/klassevis Andel af undervisningstimer, der varetages af personale med speciallæreruddannelse eller tilsvarende kompetencer

FB

1

TA

TB

GA

GB

OA

OB

0,8

Kilde: skolen

5


Evalueringskultur Har skolebestyrelsen fastsat principper for tilrettelæggelsen af den løbende evaluering - herunder elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse? (skriv principperne her)

Kilde: skolen Beskriv tilrettelæggelsen af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen – herunder elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Der laves 3 undervisningsplaner i løbet af et skoleår, hvor den løbende evaluering indgår. Eleverne inddrages, hvor det overhovedet er muligt. SMTTE modellen bruges som evalueringsværktøj.

Kilde: skolen Samarbejde mellem skole og hjem Har skolebestyrelsen fastsat principper for tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om elevplaner? (hvis ja – skriv hvilke) Principbeslutning om skole-hjemsamarbejdet: Skolebestyrelsen anbefaler, at der gennemføres et forældremøde med en dagsorden primært udarbejdet af personalet, et forældremøde med et fagligt indhold lavet i samarbejde mellem personale og forældre, samt et forældrearrangement med et socialt indhold med deltagelse af forældre, elever og personale. Ved første forældresamtale i skoleåret bruges SMTTE-modellen som udgangspunkt for samtalen. Der er 3 forældresamtaler i løbet af året. Ved modtagelse af en ny elev tilstræbes det, at den ene samtale er et hjemmebesøg. Kontakten mellem skole og hjem gennemføres ligeledes ved hjælp af kontaktbog, ugebrev mv. Samtidig opfordres alle til at benytte skolebladet ”Skibstedposten” som et formidlingsorgan mellem skole og hjem. For at forældrene kan få et indtryk af skoledagen inviteres forældrene til at besøge skolen dels på de officielle ”åbent hus dage”, dels på almindelige skoledage, hvor man efter aftale har mulighed for at følge undervisningen i sit barns klasse/gruppe.

6


Endelig gennemføres – i et samarbejde mellem skolebestyrelsen og skolen – et antal arrangementer i skoleåret med foredragsholdere, kunstnere, musikere mv. som programpunkt.

Kilde: skolen

Beskriv tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem skole og hjem – herunder elevplansarbejdet. De 3 forældresamtaler ligger i forbindelse med aflevering af undervisningsplaner, således at undervisningsplanerne er et fast dagsordenspunkt til samtalen. Hver samtale er på 1 time og sfo- personalet deltager i samtalerne, idet det også har beskrivelser med i undervisningsplanen.

Kilde: skolen

7


Undervisningsmiljøvurderinger UMV - formsiden Hvornår er den seneste UMV udarbejdet? (og hvor tit udarbejder i UVM?)

Juni 2009 Hvert 3. år UVM er sat ind på hjemmesiden

Hvordan var eleverne inddraget i udarbejdelsen af UMV? Indeholder UMV’en en kortlægning af det fysiske undervisningsmiljø? (Skriv gerne hvordan i stikord)

Nogle elever har selv besvaret via nettet. Andre har med hjælp fra personale besvaret over nettet. Endelig har elever med multiple funktionsnedsættelser ikke besvaret uvm. Ja. Legeplads Boldbaner Skolegård Klasselokaler og møbler Garderobeforhold Toiletforhold Sikkerhed Helbred

Indeholder UMV’en en kortlægning af det psykiske undervisningsmiljø? (Skriv gerne hvordan i stikord)

Medindflydelse Mulighed for tilbagetrækning Tilstrækkelig sansepåvirkning Temperaturforhold Rengøring og lugtgener Sindsstemning relationer Farvevalg Gode udenomsmiljøer

Indeholder UMV’en en kortlægning af det æstetiske undervisningsmiljø? (Skriv gerne hvordan i stikord) Har den seneste UMV givet anledning til at igangsætte handlingsplaner for at løse problemfelterne (Hvis ja skriv hvilke handleplaner der er iværksat) Kilde: skolen

Undersøgelsen er lige færdiggjort og dermed ikke behandlet Vi skal have foranstaltet brandøvelser

8


Arbejdspladsvurdering APV - formsiden Hvornår er den seneste APV udarbejdet? (hvor tit udarbejder i APV?) Hvordan var medarbejderne inddraget i udarbejdelsen af APV? Indeholder APV’en en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner (stikord) Indeholder APV’en en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner (stikord) Indeholder APV’en en kortlægning af det ergonomiske arbejdsmiljø og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner (stikord) Indeholder APV’en en kortlægning af det kemiske arbejdsmiljø og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner (stikord) Indeholder APV’en en kortlægning af det biologiske arbejdsmiljø og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner (stikord) Indeholder APV’en en kortlægning af ulykkesrisici på arbejdspladsen og på hvilke områder er der igangsat handlingsplaner

Marts 2009 Hvert 3. år Alle medarbejdere fik udsendt spørgeskema inden et fælles møde, hvor alle punkter blev gennemgået og kommentarer nedskrevet. Ja. Akustikplader påsættes loft i et lokale Maling af personaletoiletter Ved gennemgang af elforbrug ses på belysning i klasselokaler Hjemmeskoordning Generel oprydning forbedres Ledelsen skal ikke pålægge nye arbejdsopgaver inden gamle er implementeret Skriftligt materiale til nyansatte om skolens organisering Flere informationer på intranettet Forbedring af hjemmesiden Gennemgang af kontorstole m. henblik på eventuel udskiftning Løfte-flytteteknik for nyt og evt. gammelt personale af fys/ergoterapeuter

Håndfrie sæbebeholdere ved personalevaske

Politik udarbejdes af skolebestyrelse om definition på elevernes sygdom og hvornår de skal hjemsendes Taget skal udbedres over et af klasselokalerne for at undgå svamp Skolekøkkenets hygiejne forbedres Opfølgningskursus på førstehjælp Opfølgningskursus i fastholdelse Konsekvent indberetning af slag, spark m.m.

9


(stikord) Hvordan forholder APV’en sig til sammenhænge mellem arbejdsmiljø og personalets fravær/sygdom? Kilde: skolen

Ingen forholden sig til sammenhæng i det anvendte skema eller ved den fælles samtale Arbejdsmiljø tages op på hvert MED møde

10


Evaluering på de særlige kommunalt besluttede indsatsområder for 2008 og 2009 De kommunalt besluttede indsatsområder, som man ønsker at sætte fokus på i kvalitetsrapporten, er de indsatsområder som er beskrevet i skolens kontrakt for 2008 og 2009 pkt. 4.0. Kvalitetsrapporten gælder for skoleåret 2008/09. Kontrakten gælder derimod for kalenderårene 2008 og 2009. Dette kan således betragtes som en midtvejsevaluering af de kommunalt besluttede indsatsområder. Målene er hentet ind fra kontrakten gældende for år 2008 og 2009. I tekstfeltet midtvejsevaluering skal skolen beskrive status for skolens arbejde med de kommunalt besluttede indsatsområder.

Sundhed Aktuel status: Kontraktområdets mål og delmål: Metode: Resultatkrav og evaluering: Midtvejsstatus: Midtvejsevaluering

Bestyrelsen har lavet en kostpolitik for skolen, som også omhandler hvad man ønsker forældrene skal medsende børnene i skole. Kostpolitikken blev hjemsendt i juni 09. I ugen op til skolefesten og på selve festdagen i september 2008 var indholdet krop og sundhed. Alle klasser arbejdede med hver deres perspektiv på emnet og i fællesskab sluttede man af med forældredeltagelse. Desuden holdt vi en motionsdag for alle klasser i efteråret. F-gruppen har opstillet mål for anvendelsen af en sansehave. De har udarbejdet en detaljeret plan for haven og en anlægsgartner har skitsetegnet og givet tilbud. Gruppen har søgt midler hjem fra utallige fonde og fået 10000 kr. Endelig ligger der nu en ansøgning om midler inde i Undervisningsministeriet. Bestyrelsen vil i efteråret vurdere i forhold til regnskabet om vi skal igangsætte projektet og eventuelt dele det over 2 budgetår. TB og Cot klasserne målte og bearbejdede kondital i marts- juni 2008, ligesom elevernes vægt måltes og bearbejdedes. Løbende samtaler med eleverne om krav og resultater.

11


Eleverne har i perioder skiftet mellem madlavning og motion. Eleverne har deltaget i kurser omhandlende sund kost på Teknisk skole. TA klassen har i den forløbne tid haft en smør selv ordning, hvor personalet har sørget for bestilling af sund mad/pålæg hos forældrene. Forældrene har udfyldt spørgeskemaerne og debatteret indhold på forældremøde. På lejrskole smører eleverne selv deres madpakker ud fra et sortiment af sunde og usunde madvarer. Resultatet er sammenfattet og offentliggjort på SkoleIntra. G ruppen har integreret motorisk udfoldelse i den daglige undervisning. Siden vinterferien 2009 har GB klassen smør selv mad til frokost. Eleverne deltager på skift i indkøbene for at få forståelsen for hvad sund og varieret kost består af. Der sendes jævnligt info hjem om elevernes kostsammensætning og det er ligeledes et fast punkt på forældremøderne. Undervisningsplanerne omhandler sundhed.

Overgange mellem børnehave og skole, samt mellem skole og ungdomsuddannelse Aktuel status: Kontraktområdets mål og delmål: Metode: Resultatkrav og evaluering: Midtvejsstatus: Aktuel status: Kontraktområdets mål og delmål: Metode: Resultatkrav og evaluering: Midtvejsstatus: Midtvejsevaluering

På pædagogisk dag i august 08 havde vi 2 fra Sundhedsministeriet på skolen for at fortælle om- og problematisere handicappedes seksualitet. Efterfølgende har bestyrelsen udarbejdet en seksualpolitik for skolen. Legepladsen bliver løbende renoveret og nye anlæg og redskaber anskaffes. I det kommende skoleår gives der personalet mulighed for selv at tilrettelægge

12


pauserne/frikvartererne efter elevernes behov og dermed arrangere sig med andre klasser såfremt det ønskes. SFO bruger SMTTE-modellen i mange sammenhænge. SFO og skolen bruger LP modellen nu og SMTTE modellen, hvor de finder den bedst egnet. I august 2008 havde vi en halv pædagogisk dag med Vidensdeling, ligesom vi havde det på som et punkt på pædagogisk råd i foråret 09. De fleste af eleverne i TA klassen kan nu skelne mellem fysiske og mentale handicaps og benævne deres eget handicap. Alle forældrene deltog i forældremødet, der omhandlede dette emne. Største parten af F-eleverne er udstyret med kommunikationspas. Kørestolsbrugerne har det med sig på kørestolen og øvrige elever har det i deres taske. Ved udgangen af skoleåret 08 havde alle elever i OA været på hjemmebesøg hos hinanden og var i stand til at sige mindst 2 positive ting om hinanden. I den anden udskolingsklasse har man opstilletog arbejdet med samværsregler og eleverne kan forstå og ofte efterleve dem. Læreplaner er i gang med at blive udarbejdet. Der arbejdes med Marte-Meo-metoden i hver enkelt sfo-gruppe. Midtvejsevaluering

På pædagogisk rådsmøde har vi arbejdet med god overgang til ungdomsuddannelse. Vi har fået ny UU vejleder og afventet hans funktionsafklaring. I efteråret 2009 skal vi have, et af ledelsen endelig udarbejdet, forslag på MED møde. De elever, der forlod skolen sidste år og i år har fået tilbudt et optimalt videreforløb, enten i form af et efterskoletilbud, der indbefatter STU, et efterskoleophold med efterfølgende STU eller en begyndende STU i voksenskoleregi. Skolebegyndernes forældre + deres børn bliver inviteret til Åbent-hus dag i forsommeren inden deres børn begynder til august. Videoklip med tilhørende videoanalyse foreligger på de fleste F-elever. G-gruppen har holdt fællesaktiviteter med henblik på aflevering og modtagelse af nye

13


elever. Tilfredshedsundersøgelsen foretages i september. Der er aftalt handlemøde med elevernes sagsbehandlere inden udgangen af 8. klasse. Ved forældresamtalerne er fremtidige muligheder for eleverne på dagsordenen.

Trivsel

Implementering af Sammenhængende Børnepolitik Aktuel status: Kontraktområdets mål og delmål: Metode: Resultatkrav og evaluering: Midtvejsstatus: Midtvejsevaluering

Ledelsen har udarbejdet et sammendrag af Sammenhængende Børnepolitik. Skolebestyrelsen har arbejdet med Sammenhængende Børnepolitik. Den er blevet bearbejdet i pædagogisk udvalg og alle forældre har fået hjemsendt førnævnte uddrag. Skolebestyrelsen har inviteret til dannelse af et forældrenetværk af nye forældre. Skolepsykologen deltog og ville gerne fortsætte med at være aktiv i netværket. Der har været en meget lille opbakning til initiativet fra forældreside. Bestyrelsen vil dog i august 09 prøve et fornyet fremstød og et forældrenetværk på Skoleintra skal forsøges etableret i efteråret.

14


Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2009 Uddannelser 10. klasse (efterskole) 11. skoleår (efterskole) Erhvervsuddannelser EGU USB ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3 årig) Gymnasiale uddannelser Øvrige Uddannelser

2007

4 på voksenskoler (ungdomstilbud) 1 på husholdningsskole, Bøgevang Vejle. 1 i landbrug inden efterskoleophold 1 på efterskole 1 på Sødisbakke

2008

2 på efterskoler 2 på voksenskole 1 på VIA eller i landbrug 1 fortsætter på Skibstedskolen i 11. skoleår.

2009

3 på Limfjordsskolen i STU tilbud. 2 på efterskole i 10. skoleår. 1i STU forløb på Voksenskolen i Arden

Alle Uddannelser i alt

Kilde Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen

Skolen

Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på Skibstedskolen Sammenfatning I dette afsluttende afsnit skal skolen lave en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på skolen. Med fagligt niveau menes ”hvor gode vi er til at drive skole”. Vurderingen skal baseres på de oplysninger, der er fremgået af de foregående afsnit, og fungerer dermed som en afsluttende konklusion på kvalitetsrapporten. Skolen skal angive styrker og svagheder ift. det faglige niveau – herunder hvad kan skolen blive bedre til

15


Vi har en seriøst arbejdende skolebestyrelse, som både tager initiativer og bakker op med formanden i spidsen. Den har en stor forståelse for både forældre-, personale- og børnegruppen og bruger den engageret og kompetent. Personalegruppen favner fagligt bredt og i, for det meste bedste indbyrdes forståelse, fordeles personalet hvor kompetencer bedst udnyttes. Det er en stor udfordring at danne optimale klasseteams, og vi skal igen i efteråret i MED arbejde med, hvordan vi kan gøre det mere gennemskueligt og åbent. Anti- og sympatier kan meget let komme til at overskygge andre hensyn, idet det er rigtig mange timer man samarbejder, og derfor har ”makkere” meget stor indflydelse på oplevelsen af arbejdsglæde og dermed arbejdsmiljøet. I og med at man stort set aldrig er eneansvarlig for undervisningen, burde stort set al forberedelse være fælles. Den gamle overenskomst kræver ikke dette, men man kan håbe, at der bliver en mulighed for- og et krav om, at en større andel af forberedelsen kan/skal være fælles i den nye overenskomst. Det ville også give mulighed for, at der kunne skabes et ”studiemiljø” på skolen. Alle ser arbejdet med LP modellen som en mulighed for kvalificering af egen faglighed og relationskompetence. Der er samtidig et ønske om, at man fra ledelsens side ikke planlægger med nye indsatsområder eller tiltag, før man har fået godt greb om LP modellen. Vi skal i det kommende skoleår bruge tid på at få en fælles forståelse af, hvad ulovlig/lovlig fravær er og i hvor udpræget grad vi accepterer det, og endelig hvordan vores holdning skal afspejles i forældresamarbejdet. Vi skal, specielt i skoleregi, have set på vores undervisningsforståelse og reflekteret over, hvad vi forstår ved faglighed og hvorvidt ”fælles mål” i praksis er og skal være retningsgivende.Vi har et lovgrundlag og har vi en fælles forståelse af nødvendigheden af det? Personalet er meget engagerede i børnene og meget dygtige til at møde dem der hvor de er. Vi skal arbejde med- og have eksemplificeret vores værdigrundlag, så det giver mening at have et sådan. Vi skal arbejde med målformuleringer for vores aftaler og aktiviteter, så vi er forberedt på ny overenskomst. Vi skal intensivere den daglige informationsudveksling mellem skole og sfo, ligesom informationer til forældrene skal optimeres. Læreplaner i sfo giver mulighed for stor fokus på- og viden om det enkelte barn.

Kilde: skolen

16

kvalitetsrapport 09  

Skolens kvalitetsrapport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you