Zilt132

Page 80

10 JAAR DONDERDAGMORGEN

‘TE LEUK OM HET NIET TE DOEN...’

foto:© Zilt Magazine

Vanaf het allereerste begin is weerman Henk Huizinga verbonden aan Zilt Magazine. Zijn wekelijkse Weekend Weerbericht groeide uit tot een begrip. Met Henk kijken we terug op bijna vijfhonderd donderdagochtenden...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.