DOBRONOVINY 4/2021

Page 3

ÚSMEV AKO DAR SPOLOČ� NOSŤ� Ú� SMEV AKO DAR JE NAJSTARŠ� OU A NAJVÄ� Č� Š�OU MIMOVLÁ� DNOU ORGANIZÁ� CIOU PÔ� SOBIACOU V OBLASTI NÁ� HRADNEJ STAROSTLIVOSTI A POMOCU OHROZENÝ� M RODINÁ� M NA SLOVENSKU.

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR - bývalé detské domovy), pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a dostupné sociálne nájomné bývanie, vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny, sieťuje a vzdeláva odborní�kov, profesionálov i dobrovoľní�kov. V Ž� ilinskom kraji sa v súčasnosti nachádza regionálna pobočka na ul. Madačova 3 v Ružomberku, v rámci ktorej sa rozví�ja dobrovoľní�ctvo prostrední�ctvom

Anjelského programu a svoju činnosť tu rozví�ja aj Komunitné centrum.

Anjelský program je zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v Centrách pre deti a rodiny, v náhradných rodinách, ale tiež na spoluprácu s deťmi z biologických rodí�n. Realizuje sa formou

ruzomberok@usmev.sk ptak@usmev.sk

SLOVENSKÝ SKAUTING, 10. ZBOR TRSTENÁ SLOVENSKÝ� SKAUTING, 10. ZBOR TRSTENÁ� JE NIŽ� Š� IA ORGANIZAČ� NÁ� ZLOŽ� KA DOBROVOĽNÍ�CKEJ ORGANIZÁ� CIE, KTORÁ� SA ZAMERIAVA NA PRÁ� CU S DEŤ� MI I MLADÝ� MI A VĎ�AKA PREPRACOVANÉ� MU SYSTÉ� MU PONÚ� KA KOMPLEXNÝ� ROZVOJ JEDNOTLIVCA.

pravidelných stretnutí� dobrovoľní�kov s deťmi, tzv. anjelských návštev. Stretnutia prebiehajú buď priamo v centrách pre deti a rodiny alebo mimo nich – na ví�kendových pobytoch a v táboroch. Komunitné centrum poskytuje širokú škálu odborných činností� a aktiví�t, ktoré sú prí�stupné pre celú obec/ komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí� na miestnej úrovni, podporuje a rozví�ja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí� v komunite. Svojou činnosťou sa snaží� prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Ak máte záujem s nami spolupracovať alebo sa stať dobrovoľní�kom, kontaktujte nás na e-mail:

Na svoje si prí�du aj duchom mladí�. Neexistuje horná hranica, ktorá by zabraňovala ľuďom pridať sa k nám. Aktuálne máme okolo 100 členov z Trstenej a okolia. Gro našej činnosti sa sústreďuje priamo na našich členov, ktorým sa na pravidelných týždenných stretnutia venujú vyškolení� dobrovoľní�ci. Máme mnoho

rôznych aktiví�t, akcií� a výletov. Letný stanový tábor je samozrejme každoročným bonbónikom. Veľmi sa teší�me večerom pre mladých, ktoré sme začali robiť už dávnejšie a radi by sme v nich aj naďalej, pokiaľ to bude možné, pokračovali. Je to čas plný prijatia, zábavy a spoločného času. Tieto aktivity sú samozrejme otvorené širokej verejnosti.

Okrem toho sa naše baby pustili do vytvárania vlastného skautského podcastu a hlavne, čí�m budeme teraz žiť, je vytváranie miesta pre mladých - klubovne, ktorú treba prerobiť, zariadiť a vdýchnuť jej život. Máme nádej, že to bude priestor kreatí�vny, kde sa budú, tak povediac plniť sny. Sny našich skautov, ale aj mladých z blí�zkeho či širokého okolia. http://desiatka.sk/ info@desiatka.sk

ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE JE REGIONÁLNA, KULTÚRNA A VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA. Buduje a uchováva knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, a zabezpečuje všeobecný prístup občanov k informáciám uspokojuje informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov sprístupňovaním vlastného knižničného fondu, ako aj

zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom n ov ýc h in formač nýc h tec hn ológií a zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovnú činnosť súvisiacu s poslaním knižnice.

OKAH plní funkciu verejnej mestskej knižnice a má strategický význam svojim regionálnym dosahom ale aj presahom mimo Slovenska. Pri OKAH funguje čitateľský a literárny klub

a klub spoločenských hier. Má vlastné občianske združenie. Spolupracuje na projektoch cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českou republikou.

Okrem týchto základných činností OKAH vytvára a buduje bezpečný priestor na komunitné stretávanie sa rôznych skupín a občanova aby sa knižnica postupne stala multifunkčným a multikultúrnym centrom Dolného Kubína a regiónu. 3


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.