Page 1

dvojtýždenník zdarma 6. máj 2014 / číslo 8 / ročník III.

www.novinyzilinec.sk

www.facebook.com/novinyzilinec PI - 178

ŽIRAFA

opäť na odstrel

Mesto znova poľuje na Žirafu. Je to však len o byrokracii a financiách?

SLOVENSKO

HOKEJOVÁ REPUBLIKA

# Demitrov posledný dres v NHL # Šatanova majstrovská čepeľ

A V Ý S TAV VÝCH O J E K O H IÍ” “RELIKV

# Hossova # Jurčinov suspenzorr “stanleycupová” šiltovka z New Yorku # Stümpelova a mnoho ďalších originálovv ... drevená hokejka

9. – 25. mája 2014 v OC Mirage a


2 zaujalo nás

Z

abezpečenie vývoja alebo obnovenie normálneho binokulárneho a priestorového videnia sa dá riešiť konzervatívnou liečbou alebo chirurgicky. Chirurgický zákrok je súčasťou komplexnej liečby a musí byť podriadený snahe o dosiahnutie čo najlepšieho funkčného a kozmetického stavu zrakového ústroja. Pred operáciou sa musia využiť všetky konzervatívne spôsoby liečby a až po ich vyčerpaní sa pristupuje k chirurgickým metódam. To platí pre dospelých pacientov i deti. „Na našom pracovisku operácie strabizmu vykonávame výlučne formou jednodňovej ambulantnej starostlivosti, čo prináša deťom i rodičom viacero výhod. Dieťa neprežíva stres z odlúčenia od rodičov, naopak, v ich prítomnosti lepšie spolupracuje so zdravotníckym personálom. Je poučené o balónikoch, pípaní a svetielkach na operačnej sále, na rukách pána doktora alebo pani doktorky zakýva rodičom, pošle im božtek a so svojou obľúbenou hračkou zaspáva na operačnom stole. Po operá-

Strabizmus v detskom veku? Na pomoc prichádza ZETA!

Strabismus – z gréckeho slova „strabismos“ – škúliaci, uchýlený, šikmo pozerajúci, je akákoľvek odchýlka od paralelného postavenia očí, ktorá môže viesť k amblyopii (tupozrakosti) a poruche binokulárneho videnia. Ak sa spomínaný problém týka práve vašich ratolestí, pomocnú ruku vám ochotne podajú v detskej očnej ambulancii ZETA, s. r. o., ktorá sídli v budove polikliniky ŽILPO na Vlčincoch.

Ordinačné hodiny: PO, UT, ST, PIA: 7:00 – 15:00 ambulancia 9:00 – 10:00 prednostné vyšetrovanie pacientov 13:00 – 14:00 prednostné vyšetrovanie pacientov ŠTV: 7:00 – 10:00 deti do 2,5 roka operačné hodiny 10:00 – 13:00 predčasne narodené deti 13:00 – 15:00 kontaktné šošovky Prednostné objednanie za poplatok 10 € na tel. čísle: 041/5627 087 v čase od 13:00 do 14:00 hod.

cii skontroluje operované prelepené očko aj bábike a macíkovi, trochu podrieme a odchádza domov. Krátky pobyt v komornom prostredí zdravotníckeho zariadenia minimalizuje možnosť infekcie a rýchly návrat domov, stabilizáciu i hojenie rán,“ hovorí MUDr. Tatiana Zelníková z očnej ambulancie ZETA, s. r. o. Operáciou sa však liečba škúlenia nekončí. Dieťa naďalej nosí okuliare a v mnohých prípadoch aj okluzor na očku. Pre rýchlejší vývin binokulárneho a priestorového videnia je mnohokrát nutné absolvovať ďalšie ortoptické cvičenia. „Liečba škúlenia netrvá mesiac ani rok. Je to dlhoročné sledovanie a upravovanie korekcie až do stabilizácie refrakcie,“ dodáva MUDr. Tatiana Zelníková. V neštátnom zdravotníckom zariadení ŽILPO sa ambulantným operáciám strabizmu venujú už rovných desať rokov. Počas nich odoperovali na tomto pracovisku 320 pacientov so strabizmom, z toho 61 dospelých. Vlaňajšie štatistiky hovoria o 32 pacientoch s touto poruchou.

DETSKÁ OČNÁ AMBULANCIA ZETA, s. r. o. MUDr. Tatiana Zelníková Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina www.zilpo.sk *


spravodajstvo 3 Noviny Žilinec regionálny dvojtýždenník ročník III., máj 2014, číslo 8, počet strán 24, cena 0,00 EUR Registrácia: MK SR, EV 4684/12 Vydavateľ: ELCAT, s. r. o. Dadanova 3386/7 010 15 Žilina IČO: 454 314 00 Adresa redakcie: Noviny Žilinec Tolstého 1201/20, 010 01 Žilina E-mail: zilinec@novinyzilinec.sk Web: www.novinyzilinec.sk Redakcia: General editor: Mgr. Róbert Kašša +421 905 649 442 editor@novinyzilinec.sk Redakčná spolupráca: Mgr. Zuzana Hrubá Mgr. Jana Danihelová +421 911 469 387 Jana Polková +421 911 151 477 redakcia@novinyzilinec.sk Sekretariát redakcie: Mgr. Elena Polkorábová +421 911 546 564 redakcia@novinyzilinec.sk Inzercia/marketing: Ing. Miroslav Remšík marketingový manažér +421 907 177 495 marketing@novinyzilinec.sk Spolupracovníci: Daniela Martinčeková, Marián Meluš, Juraj Kušnír, Ján Polák, Rudo Vitos, Adrián Danaj, Lucia Pytelová, Maroš Sokolík a všetci Žilinčania. Grafická úprava: Viktor Rek Tlač: Dr. PRESS, s. r. o. Distribúcia: Red Post, s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom alebo aj inom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 odst. 1 písm. a) a d) autorského zákona. Za obsah a jazykovú úpravu dodaných reklamných predlôh zodpovedajú výhradne inzerenti. Toto číslo vyšlo: 6. 5. 2014 Nasledujúce číslo vyjde: 20. 5. 2014 Inzertné miesto je v sídle redakcie

Safari pokračuje

bleskovky

spod

dubňa Polícia hľadá vinníka nehody

Mesto znova povrdilo, že žiadne exotické zvery na svojom území nechce. Po vytvorení jedného centra voľného času a sľuboch, že všetko zostane tak, ako predtým, Žirafa opäť narazila na byrokraciu.

K

edysi rozsiahle mestské CVČ sa po jeho rozpustení presťahovala do Bytče pod názvom Súkromné centrum voľného času (SCVČ). V septembri 2013 však vytvorilo tri elokované pracoviská v Žiline – na Pivovarskej, detský klub na Hájiku a tanečné štúdium v Dome techniky. Zo zákona im stačilo mať súhlas Mesta do konca marca 2014, aby mohli ďalej podať žiadosť na ministerstvo školstva. Mesto im však tento súhlas odmietlo dať. Dvakrát. Malo dva dôvody – nemôže im poskytnúť inancie a „v Žiline je zriadených 5 CVČ, ktoré ponúkajú široké spektrum záujmových činností, preto nepovažujeme za potrebné zaradiť ďalšie zariadenie do siete.“ Ľudmila Chodelková, riaditeľka SCVČ, však tvrdí opak: „Nikto nerobí to, čo my. Máme futsalovú, lorbalovú a hokejbalovú ligu, okrem iných aktivít.“ Čo

sa inancií týka, Žirafa by využívala len vlastné zdroje. „Pokiaľ nejaké súkromné zariadenie funguje z vlastných zdrojov, nepotrebuje náš súhlas, pretože jeho zriaďovateľom je súkromná osoba. Nie je teda dôvod takýto súhlas dávať,“ vyjadril sa hovorca Mesta Pavol Čorba. Z jeho vyjadrenia zdanlivo vyplýva, že si SCVČ môže robiť doslova čo chce. Tu však nastupuje byrokracia. Aby elokované pracoviská Žirafy v Žiline povolilo ministerstvo školstva, potrebuje súhlas Mesta. Teraz plynie 30-dňová čakacia lehota, aby tento súhlas získali. Inak im ministerstvo nedá povolenie. Mesto povolenie vydať nechce a argumentuje nasledovne: „Ak Mesto dá súhlas, zo zákona musí poskytovať inančné prostriedky všetkým zariadeniam, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení

(to znamená, že nie je možné tvrdiť, že SCVČ by bolo inancované z vlastných zdrojov). Ak si chce zriadiť súkromný subjekt elokované pracovisko a nepožaduje inancie, fungovať môže aj bez súhlasu obce.“ Z tohto dôvodu vydalo nesúhlasné stanovisko. Zákon však hovorí opak. „Na žiadosť subjektu nemôže obec podľa zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zmien a noviel vydať nesúhlasné stanovisko, pokiaľ žiadateľ nepožaduje zároveň inancovanie z obecného rozpočtu,“ vyjadril sa právnik Martin Píry. Na žabomyšie vojny medzi Mestom a Žirafou však doplácajú najviac žilinské deti. V Žirafe bolo 8-tisíc detí. V Spektrume, mestskom CVČ, majú dnes cez 2-tisíc detí. V terajšej Žirafe ich je okolo 2-tisíc, z toho je základ z Bytče, nie zo Žiliny. Čo robí vo voľnom čase zvyšok detí? -JD-

Žirafa, do toho!

P

red poldruha rokom žilinská radnica všetkých ubezpečovala, že zrušenie tradičných mestských centier voľného času Žirafy a Spektra (a vytvorenie nového) bude iba organizačnou zmenou, ktorá sa nijako nedotkne dovtedajších aktivít a  krúžkov v oboch CVČ. Žilinčania dokonca dostali od mesta veľkorysú ponuku, aby o názve „jedinečného“ nástupcu spomínaných „cévécéčiek“ rozhodli sami.

Víťazný názov mala na základe návrhov verejnosti určiť komisia. Neviem, či bývalí „žirafáci“ a „spektrumáci“ túto možnosť odignorovali, no realita je taká, že súčasné CVČ nesie „poetický“ názov Centrum voľného času Kuzmányho 105 Žilina. Poviete si, čo tam po názve... Čo je však oveľa horšie, do zabudnutia upadli aj sľuby o  zachovaní aktivít v  plnom rozsahu. A  to najmä športových, čo mňa ako dlhoročného hráča hokejbalového oddielu HBC Žirafa Žilina mrzí osobitne. O  mňa však v  tomto prípade nejde, v  prvom rade ide o  deti a  mládež, ktorým sa možnosti na športové vyžitie pod Dubňom výrazne obmedzili.

Politikárčenie tak raz opäť zvíťazilo nad zdravým rozumom a športuchtiví Žilinčania dostali od hlavného arbitra tohto nerovného, a  najmä zbytočného, zápasu červenú kartu. Na Slovensku je to tak – čo funguje, to treba zlikvidovať. A  hoci sa zdá, že sa to mestu v prípade Žirafy podarilo, tá sa (teraz už v  súkromnom drese) naďalej snaží držať tzv. malé športy nad vodou. A to bez ohľadu na stále pretrvávajúce nedovolené zákroky súpera i  nepriazeň rozhodcov, ktorým by malo na fair-play záležať v prvom rade. Držím palce! Žirafe! Malým aj veľkým, amatérom aj profesionálom! ŽIRAFA, DO TOHO! RÓBERT K AŠŠA

V piatok 26. apríla sa pri Strečne v smere z Martina do Žiliny odohrala vážna dopravná nehoda, pri ktorej tragicky zahynuli dvaja muži vo veku 27 a 43 rokov. Mercedes, v ktorom sedeli ako spolujazdci, sa najprv zrazil s protiidúcou Škodou Fabia. Pri náraze auto odhodilo a vletelo do čela nákladiaku značky Iveco. Podľa očitých svedkov bolo zozadu vozidlo úplne zdemolované.

V Mercedese sedeli ešte ďalší dvaja spolujazdci, ktorí z nehody vyviazli živí so zraneniami. Vodič, ktorý je podozrivý zo zavinenia dopravnej nehody, vzal nohy na plecia a z miesta činu utiekol. Polícia preto žiada svedkov nehody o akékoľvek informácie o hľadanom neznámom vodičovi bielej Škody Fabia s českým evidenčným číslom 9B35116. -ZH- FOTO KR HZZ ŽILINA

Zbúrajú bytovku na Bratislavskej? Bytový dom číslo 58 na Bratislavskej ulici má svoje najlepšie roky už dávno za sebou. Dlhodobo je vo veľmi zlom stave. Mesto preto dalo vypracovať statický posudok, na základe ktorého by bytovka už čoskoro mohla ľahnúť popolom. V dome nie sú trámy, chýbajú časti krovu i strecha je v dezolátnom stave. Ako informoval primátor Igor Choma, dom je momentálne obývaný tromi rodinami, pričom dve z nich nie sú voči mestu zadlžené a bude im poskytnuté náhradné bývanie. Tretia rodina však dlží tisíce eur na nezaplatenom nájomnom. Bytovka by podľa prognóz mohla byť zbúraná na jeseň tohto roka. -ZH-


PI - 180


zaujalo nás / inzercia 5

Sushi milujú aj deti Chutné a zdravé jedlo by nemalo chýbať v jedálničku vašich detí. Nájdete ho aj v ponuke našej reštaurácie.

Reštaurácia SUSHIHANIL Kysucká cesta 8405/16C, Žilina www.sushihanil.sk kontakt: 041/516 67 11 PI - 181

kojných zákaz sp o ní

ro

ák a

ko

v sp

bz

22

cia Garanity kval

z n íko m

v ko

na

i l ió

a zeleninky. Za odmenu ich môžete odmeniť sushi-pochúťkou v podobe zmrzlinky zo zeleného čaju. Rodičom servírujeme vynikajúce špeciálne rolky, nigiri, maki a rôzne zaujímavé kulinárske diela japonskej kuchyne, ktorá je známa farebnou i chuťovou pestrosťou pokrmov.

1,4 m

P

odporujte zdravé životné návyky vašich detí. V reštaurácii Sushihanil si môžu malí i veľ-

kí návštevníci pochutnať na kvalitnom a ľahko stráviteľnom menu, ktoré si budú pochvaľovať aj tí najfajnovejší maškrtníci. Navyše, jesť bambusovými paličkami je pre deti zábavným stolovacím zážitkom. Detské menu pozostáva z polievočky, ryže, mäska, sushi

o ľ a h l i v ýc h s l u ž

ie

PI - 182


6 kultúra / inzercia kultúrne ú pozvánky

S fotoaparátom vždy poruke.

Stanica Žilina – Záriečie: Kampaň do eurovolieb na Slovensku diskusia O. Veselý – gitara 7. 5. 2014, 20.00 h

9. 5. 2014, 20.00 h

Protikorupčný festival 10. 5. 2014, 9.00 – 17.00 h

Cudzí obed (r. R. Batra) 13. 5. 2014, 10.00, 17.00 a 20.00 h

Noc literatúry 2014 14. 5. 2014, 18.00 – 22.00 h

rôzne miesta v Žiline Cestovateľské kino 15. 5. 2014, 19.00 h

Za barom 16. 5. 2014, 20.00 h

improvizačný večer Záhradníkov fotoalbum 17. – 18. 5. 2014, 14.00 – 18.00 h

Kapor na scéne 17. 5. 2014, 17.00 h

Komorná chvíľka 18. 5. 2014, 17.00 h

Divadlo Žilina: Babyboom 9. 5. 2014, 19.00 h

Maľované na skle 10. 5. 2014, 19.00 h

Čakanie na Godota 12. 5. 2014, 19.00 h

Konfety 13. 5. 2014, 19.00 h

www.narodnycintorin.sk 2. časť

J

osef mladší prvý raz zakúsil do apríla v Prievidzi na folklórfotografovanie asi v ôsmich nu tému, druhá ho čaká vo Vyrokoch. Venoval sa tomu chylovke v septembri. Skanzen vždy s prestávkami, ale po- fotil počas celého roka. „Mám sledné tri-štyri roky tomu prepadol úplne, hoci stále v rámci svojho hobby. Najčastejšie sa na jeho záberoch vyskytujú slovenské dediny a ich zrúcaniny, folklór alebo mestské momenty. Fotky sú zásadne čiernobiele. „Chalupy a typické dedinské domčeky pomaly miznú. Staré budovy majú svojho ducha. Pred sto rokmi tam niekto žil a zanechal tam svoju energiu,“ hovorí o svojom výbere. Najradšej má Oravskú Lesnú, Vychylovku, Starú a Novú Bystricu. Nedávno zaví- Nový fotí rád folklór. tal až k poľským hraniciam, kde vytvoril ďalšie cenné rád prirodzené fotky, keď ľuzábery. Svoju prvú autorskú vý- dia nečakajú, že ich fotím,“ stavu mal tento rok od februára dodáva. Medzi jeho obľúbené

Žirafa patrí do Žiliny

Mesto však nemá o Žirafu záujem a tvrdí, že v Žiline je záujmových činností pre deti a mládež dostatok. Podobný postoj zaujal aj Žilinský samosprávny kraj, podľa ktorého je v Žiline zabezpečená dostatočná ponuka výchovno-vzdelávacích,

14. 5. 2014, 19.00 h

Modrofúz (nádej žien) 15. 5. 2014, 19.00 h

Mačacie schody 16. 5. 2014, 19.00 h

Sexuálna perverzita v Chicagu 17. 5. 2014, 19.00 h

Dom odborov: M. Laiferová a S. Vitáloš zrušený

Večer Jana Krausa 10. 5. 2014, 18.30 h

Minidiskotéka v ZOO 17. 5. 2014, 15.00 h

Na mělčine 18. 5. 2014, 19.00 h

má dobrý čitateľský vkus MALALA JUSAFZAIOVÁ, CHRISTINA LAMBOVÁ

Volám sa Malala

Josef Nový má fotenie zakódované v krvi. Bunky, ako aj meno, získal v rámci dedičstva po otcovi. Táto ich spoločná vášeň možno vyústi do úžasného diela.

7. 5. 2014, 18.00 h

DJ Vec & M. Valihora, Zapaska, DJ Milan 105 kg Krajčí

V stopách mesta a otca

Žilinské centrum voľného času Žirafa bolo predtým, ako ho primátor Igor Choma zlikvidoval, najväčším centrom voľného času na Slovensku.

A

ž 8 000 detí a mládeže zo Žiliny a okolia trávilo svoj voľný čas a rozvíjalo svoj talent na krúžkoch, ktoré Žirafa zastrešovala. Napriek snahe mesta o jej úplnú likvidáciu Žirafa odolala a prežila. A Žilinčania chcú, aby sa do mesta vrátila.

záujmových a rekreačných činností. Je to naozaj pravda? Majú mladí Žilinčania naozaj kde tráviť voľný čas? Majú kde športovať, rozvíjať svoj talent? Krajskí poslanci Martin Barčík a Martin Kapitulík majú na vec iný názor. Vedenie mesta Žilina dlhodobo kritizujú za likvidáciu Žirafy. Na pondelkovom kraj-

patria starší obyvatelia v modernom svete alebo napríklad záber muža, ktorý v dnešnej dobe orie s koňom. Josef však kráča aj stopách svojho otca. „Asi som podedil niečo po ňom,“ smeje sa. Jeho otec, tiež Josef Nový, fotografoval okupáciu v ´68, ale aj dušu nášho mesta. K foteniu Žiliny sa syn dostal vďaka priateľke, ktorá na žilinskej univerzite robila diplomovku na tému Prestavba Žiliny. „V práci využila fotogra ie otca spred 40-tich rokov a ja som ich fotil v súčasnosti. Boli by sme radi, keby z toho vznikla možno knižná publikácia,“ hovorí na záver. Fotogra ie si môžete pozrieť aj na http://pepes1979. wix.com/foto. -JD- FOTO ARCHÍV JOSEF NOV Ý

skom zastupiteľstve preto vyzvali vedenie kraja, aby svoje stanovisko prehodnotilo a dovolilo Žirafe v Žiline plnohodnotne fungovať. „Nech si vedenie mesta Žilina hovorí čo chce, mladí Žilinčania nemajú veľa možností, ako tráviť svoj voľný čas, nemajú kde športovať, chýba tu priestor pre rozvoj ich talentu a zručností. Žirafa patrí do Žiliny a Primátor Choma by mal konečne chlapsky uznať, že jej likvidáciou urobil chybu,“ uviedol Martin Kapitulík a dodal: „Verím, že Žilinský samosprávny kraj sa nepridá k Chomovej poľovačke na Žirafu a umožní jej plnohodnotne fungovať v prospech mladých Žilinčanov!“ Podľa Martina Barčíka, ak niekto tvrdí, že v Žiline je dostatok priestoru pre mladých ľudí, klame sám seba, ale Žilinčanov neoklame. *

Keď Taliban prevzal vládu nad údolím Svát v Pakistane, jedno malé dievča sa odvážilo nahlas protestovať. Malala Jusafzaiová sa nedala umlčať a bojovala za právo na vzdelanie pre seba aj ostatné dievčatá. V utorok 9. októbra 2012, keď mala pätnásť rokov, za to takmer zaplatila životom. Keď sa vracala autobusom zo školy domov, bojovníci Talibanu jej z tesnej blízkosti strelili do hlavy. Len málokto veril, že prežije. Malalino zázračné uzdravenie vo Veľkej Británii ju, nao-

pak, nasmerovalo na jedinečnú cestu z odľahlého údolia v severnom Pakistane až do sály Organizácie Spojených národov v New Yorku. Ako šestnásťročná sa stala symbolom mierového protestu a najmladšou laureátkou na Nobelovu cenu za mier v histórii. Volám sa Malala je pozoruhodný príbeh rodiny trpiacej globálnym terorizmom. Príbehom otca, ktorý sa zastával svojej dcéry a založil školu pre dievčatá, aby tak ako muži mohli získať vzdelanie. Je to príbeh o tom, ako hlas jednotlivca môže inšpirovať zmenu vo svete. -SM- , ZDROJ MARTINUS.SK

Súťaž o knihu V akom vydavateľstve vyšla kniha Volám sa Malala? Poradíme, že správnu odpoveď nájdete aj na stránke www.martinus.sk. Odpovede posielajte na adresu redakcia@novinyzilinec.sk. Správna odpoveď z minulého vydania: „Aljašská odvaha“. Výhercom sa stáva Alojz Jánošík. Srdečne gratulujeme, knihu si môžete prevziať v našej redakcii.


7

kin

tip

Plastové okná a dvere čo na to

maroš Kde sa podľa teba ukrýva kameň mudrcov a elixír života?

ždej ku ka e MA aVás mámja! R A á ZD R pre ého kra U k a okn da n d 800,- E z mozavs ca sa a IE Čistiadnávke nKVAPEN E je ob mné PR príje

STER CENTURY CINEMAS

Jedna za všetky Carly je drsná newyorská právnička, ktorá sa vo vzťahoch s opačným pohlavím striktne drží pevných zásad. Napríklad toho, že si nikdy nič nezačne so ženatými mužmi. V súčasnosti je bezhlavo zamilovaná do Marka Kinga. A ten jej lásku takmer bezvýhradne opláca. Ale všetko sa raz skončí a často tvrdým pádom. Carly tento pád pocíti, keď sa spontánne rozhodne Marka prekvapiť a bez ohlásenia navštívi jeho dom v Connecticute. Dvere jej totiž neotvorí Mark, ale jeho manželka Kate. Ale miesto toho, aby svoj hnev namierili proti sebe, začnú sa Carly a Kate pomaly zbližovať. Pomáha im v tom nie len existencia spoločného nepriateľa, ale aj zistenie, že Mark má ešte jeden tajný milostný pomer. Svoje sily nakoniec spoja všetky tri. Premiéra v rámci Ladies klubu 8. mája 2014. Ak chcete vyhrať VIP vstupenku do kina STER CENTURY CINEMAS, tu je naša otázka: „Ktorá známa speváčka si tiež zahrala v tomto filme?“ Odpovede označené heslom KINOTIP posielajte na adresu redakcia@novinyzilinec.sk. Meno výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní. Odpoveď na otázku z minulého vydania je: „Scott Spencer“ Výhercom sa stáva Jana Gréčová. Gratulujeme! Vstupenku si môžete vyzdvihnúť v sídle redakcie. Viac informácií nájdete na www.stercentury.sk

- Kameň mudrcov sa ukrýva kdesi v zemi. A elixír života by som si vedel z rumu, z koly a griotky namiešať sám.

Výborné ceny najlepšia kvalita 18 rokov skúseností

PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY ŽILINA Za plavárňou 3937/1 (budova Tennis point) telefon: 041 - 500 71 67 e-mail: riplast.za@gmail.com

0915 826 181 Bližšie informácie o RI oknách nájdete na adrese: www.ri-okna.com

www.riplast.sk PI - 184

#enjoyclub posilňuje soboty

Žiadna sobota už nebude nudná. Neseď doma, vyraz do #enjoyclubu, máj je plný lákadiel!

Z

ačiatok mája patrí oslavám a plesom. Inak to nie je ani teraz. V Žiline sa chystá populárny majáles. Začne 6. mája na ihrisku pri intrákoch a končí na o iciálnej afterparty v #enjoyclube

so vzácnymi hosťami. Príde DJ EKG a EMTYDEE, alias žilinský Strýko Fester. Piatok 9. mája vás roztancuje klasické enjoy friday šialenstvo s podporou nového jagermeister J-tímu.

Čo je však skvelé, ďalšie podobné šialenstvá zažiješ každú sobotu. Začíname 10. mája, keď vypuknú staré dobré časy. Hitovky z rokov 1960 až 2000 „vypeckuje“ na video oldies show DJ Kukoo. O ďalší týždeň bude sobota v znamení hip hopu – 17. mája do „enjoyu“ zavíta Sventurday oldschool hip hop. A 24. mája bude patriť chlapom. Už od poobedia sa bude v klube konať turnaj v playstation futbale za účasti MŠK Žilina. Skvelý chlapský večer vyvrcholí inálovým zápasom Ligy Majstrov a párty až do rána. P. S. Polovičky radšej nechajte doma ;). -R- FOTO #ENJOYCLUB

na rovinu Pýtajte sa žilinských osobností na veci, o ktorých sa málo hovorí alebo nehovorí vôbec... Najlepších „vyzvedačov“ odmeníme poukážkou v hodnote 5 € do kaviarne JOJ Café v OC Mirage! Vaše otázky posielajte do správy na Facebook alebo na redakcia@novinyzilinec.sk. Dnes sa pýta naša čitateľka Natália Javorová Michala Kalaša, riaditeľa správy NP Malá Fatra a RCOP Varín.

Sú v máji priechodné všetky turistické chodníky v Malej Fatre? – Z titulu ochrany prírody sú od 1. marca do 15. júna uzatvorené 3 chodníky: 1. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (obojsmerne), 2. Obšívanka a 3. Vendovka – Malý Kriváň. Dôvodom uzávery je ochrana citlivých spoločenstiev živočíchov aj čiastočná eliminácia erózie. V národnom parku je však k dispozícii až cca 200 km značených chodníkov. Ešte do roku 2005 bolo možné navštíviť Veľký Rozsutec či Obšívanku iba počas 3 mesiacov.


8 zaujalo nás / inzercia

Veľký výpredaj! Vane a sprchové kúty

WC a umývadlá

od

od

30 €

15 €

Obklady, dlažby a mozaika

Kúpeľňový nábytok, zrkadlá, vodovodné batérie

od

od

1€

15 € Akcia platí od 12. 5. – 17. 6. 2014 alebo do vypredania zásob.

PO PIA: 8.00 – 17.00, SOB: 8.00 – 12.00 BEST SLOVAKIA, s. r. o., Bratislavská 117, ŽILINA, www.best-slovakia.sk PI - 185

Mladí „vlci“

si vykorčuľovali striebro Na poslednom sezónnom turnaji piatich hokejových ročníkov BASF CUP 2014 Domáci neprehrali jediný zápas.

P

rvý aprílový víkend bol pre žilinský hokej úrodný. Tréneri i samotní hráči boli nadšení z vysokej športovej úrovne mladých hokejistov. Hráči MsHK Žilina boli pre

súperov tvrdým orieškom, keď hneď prvý hrací deň trom li HK 36 Skalica 6 : 1 a v druhom zápase hrali vyrovnane s HC Nitra 4 : 4. Druhý deň bodovali piatimi gólmi nad HK Spišská Nová

Ves. Vzápätí suverénne porazili LIBA ACADEMY 11 Košice s vysokým gólovým náskokom 10 : 2. V konečnom poradí klubov si vybojoval prvé miesto HK Nitra, druhé domáci MsHK Žili-

na, tretie HK Spišská Nová Ves, štvrté HK 36 Skalica a piate LIBA ACADEMY 11 Košice. Organizátori ďakujú všetkým rodičom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave hokejového turnaja, a takisto sponzorovi, spoločnosti BASF, ktorá žilinským mladým hokejistom podala inančnú pomocnú ruku. Na záver podujatia v rámci inálneho slávnostného vyhodnotenia odovzdal obchodný riaditeľ spoločnosti BASF Peter Gašinec spolu s hviezdou žilinského hokeja Romanom Kontšekom talentovaným hokejistom ceny. Našim mladým gólmanom želáme v ďalšej sezóne športového ducha a veľa gólov v súperovej bránke. -ZH- FOTO ARCHÍV MSHK ŽILINA

Hraj o iPhone 5s a o ďalších 20 atraktívnych

cien Akcia trvÁ do 4. 7. 2014. Žrebovanie bude dňa 5. 7. 2014 o 18:00 v priestoroch reštaurÁcie Habibi.

PI - 186


9

Jarná krása v Budatíne alebo krásna jarná výstava V areáli Budatínskeho hradu sa od 16. do 18. mája bude konať tretí ročník výstavy rastlín a včelárskych produktov, doplnený aj o ukážky remeselníckych prác, aranžovania kytíc či tvarovania bonsajov.

V

ýstava s názvom Jarná krása už tretí rok priťahuje odborníkov i širokú laickú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o pestovaní rozličných bylín, drevín, sukulentov alebo kvetov, akými sú napríklad mäsožravé rastliny. Alebo sa návštevníci prichádzajú len tak pokochať, pretože exponátov je skutočne veľa. „Kaktusy a sukulenty, tillandsie, orchidey, cypripediá, skalničky, balkónové rastliny, letničky, trvalky, bonsaje, čarovníky, okrasné dreviny, ale aj včelí med, medovina a kozmetické prípravky s propolisom a materskou ka-

šičkou,“ vymenúva Darina Funtíková, predsedkyňa OZ Malá Fatra, ktoré v spolupráci s Považským múzeom a Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku výstavu s medzinárodnou účasťou organizuje. Odborným garantom výstavy sú Adacom progatec, s. r. o. a Bonsaj centrum Žilina. Výstava bude spojená aj s predajom Výstava oficiálne začne ráno o 9. hod. slávnostnou vernisážou.

Zvedavým očiam návštevníkov určite neuniknú ukážky aranžérskych techník zo živých kvetov, záhradné doplnky, záhradná technika a praktické informácie o celoročnom pestovaní húb. V rámci sprievodného kultúrneho programu je na každý deň naplánované vystúpenie hudobnej skupiny, v sobotu program spestrí divadelné predstavenie Divadla na hojdačke s názvom Lomidrevo a v nedeľu rôzne country skupiny. Medzi jednotlivými vystúpeniami

Sme na výstave Jarná krása v Budatíne!!

budú prebiehať odborné prednášky na témy: projektovanie záhrad, zakladanie skaliek či pestovanie balkónových a okrasných kvetín. „V Žiline a okolí sa dobre darí viacerým rastlinám. V neďalekej Malej Fatre možno nájsť viaceré zákonom chránené rastliny ako napríklad poniklec prostredný, astra alpínska či horec Clusiov. V minulých ročníkoch sa naši návštevníci najviac zaujímali o mäsožravé rastliny, letničky, skalničky a bonsaje,“ dodáva organizátorka. Tento rok budú usporiadatelia vystavovať na väčšej ploche, očakávajú ešte vyššiu účasť zo strany verejnosti a predstaví sa aj niekoľko nových vystavovateľov z Čiech (Klub skalničkárov Praha), ktorí záujemcov okrem rastlín oboznámia i so súčasnými trendmi a pestovateľskými tipmi. Atraktivitu výstavy stupňuje fakt, že podujatie bude spojené aj s predajom vystavovaných rastlín, produktov a záhradnej techniky. -ZH- FOTO MÁRIA HLÍSTOVÁ

16. –

18. 5

Ponúkneme: Rôzne druhy bonsajov – exteriérové bonsaje (hraby, buky, borovice, borievky, javory, azalky, ovocné stromy) a interiérové bonsaje (čaj fuki, čínske korenie, podokarpus, fikus, krušpán, čínsky brest, sukulenty)

 Budeme vystavovať aj suiseki – zbierkové kamene, ktoré znázorňujú krajinu z Japonska a celého sveta, zenové záhradky, misky na bonsaje, figúrky mudrcov a mini pagodky, čínske laterny do japonských záhrad, náradie na bonsaje

.

 Uvidíte aj ukážky tvarovania nie bonsajov strihaním a drôtovanie Každého záujemcu poučíme o starostlivosti o bonsaje – ako ú, sa presádzajú, správne zalievajú, hnoja, ktoré substráty sú vhodné pre jednotlivé druhy bonsajov a ako vybrať správnu veľkosť misiek 

Bonsaj centrum Žilina M. R. Štefánika 7 bonsajzilina.sk PI - 187

Záhradníctvo Nededza ponúka maloobchodný aj veľkoobchodný predaj. Pozývame Vás na nákup muškátov, letničiek a trvaliek Dušan Vajda Pri kríži 1 013 02 Nededza Otváracie hodiny: Po – Pia: 8:00 – 17:00 So: 8:00 – 13:00 Tel.: 0905 628 166, 0917 943 565, 0907 298 404 E-mail: vajda@vajda.sk www.vajda.sk

MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ AJ CEZ

e-shop! p

U nás nájdete:

• ovocné stromčeky • okrasné dreviny • letničky, trvalky • profi substráty na ko kosovo-rašelinnej báze Floratín • dekoračný tovar z prú tia alebo bambusu a ratanový nábytok • agrotextíliu a iný do plnkový tovar • zatrávňovanie hydro osevom a iné služby

PI - 188


VINOTÉKA Predajňa, oslavy, svadby www.vinoweb.sk

 Brúsenie, lakovanie a olejovanie parkiet. Cena od 9,63 €/m2. T. 0903 513 218, www.europarket.sk Seriózne vyplácam, pre inancujem vaše dlhy, exekúcie, dražby. T./sms 0949 457 099. Ponúkame voľné pracovné miesto. Info: 0949 110 080, 0907 405 172.

OSVETLENIA

LED

BUDATÍN

 Výkup nehnuteľností!!! Aj zadlžené a v exekúcii!!! T. 0949 457 099.

PREDAJŇA

10%

Riadkovú inzerciu zadarmo posielajte na adresu inzercia@novinyzilinec.sk alebo osobne prineste do sídla redakcie.

ZĽAVA

10 riadková inzercia zdarma

Pivovarská 6, Žilina www.ledziarovka.eu

0948 755 110

PI – 190

PI – 189

 Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, podľa § 9a ods.9 z.č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v z.n.p. zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu: nebytové priestory o výmere 109,5 m2 nachádzajúce sa v budove s. č. 996, postavenej na pozemku p. č. 1825, k. ú. Žilina,

Hľadáme domov

PÔŽIČKY

RÝCHLE PÔŽIČKY DO 20 000 EUR HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR PRE KLIENTOV VO VEKU AŽ DO 75 ROKOV

0903 605 600, 0918 949 325

FEĎO

ŽILINA, Ul.1.mája 32 (oproti autobus.stanici) PI – 191

– asi 3-ročný psík malého vzrastu. Je to malý aktívny chlpáč, ktorý miluje spoločnosť ľudí. Bol očkovaný, odčervený, čipovaný a čoskoro podstúpi kastráciu.

PI – 192

AUTOŠKOLA Národná 5, 010 01 Žilina, vchod je oproti predajni ZLATO BOHEMIA, HEMIA, 3. posch., tel.: 0949 131 765, 0949 525 902, www.agila.sk PI – 194

PI – 193

zapísanej na LV č. 6194. Podmienky nájmu pre uchádzačov sú uverejnené na úradnej tabuli ŽSK, na www.region.zilina. sk, na www.pgu.sk. Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 13. 5. 2014 do 12.00 h.

Premio – vec dôvery!

 Kúpim novú alebo zachovalú unimobunku. T. 0902 611 778. Predám Škodu Favorit (r. v. 1993) za 500 € alebo dohodou. Treba vidieť – Štiavnik. T. 0918 514 483.

Pneu Style, s. r. o.

 Predám WC kombi, zadné, rovné s poklopom za 15 €. T. 0904 933 230.

NOVINKA

Kvačalova 1171/11, 010 04 Žilina tel.: 041/723 10 62, 0911 333 141

www.pneustyle.sk

 Predám smrekový Tatranský obklad 3 €/m2, zrubový proil, hranoly aj dlážkovicu na podlahy. T. 0908 234 866.

! a AKCIA Aktuáln ík at m eu n tných p

! j a d ýpre

Pri kúpe le lop, oodyear, Dun (už od 1 ks) G a v sieti Premio ld Sava alebo Fu nčné služby a te is as MO. získavate matík ZADAR poistenie pneu

V

ŠTENIATKA – 4 krásne čierne šteniatka hľadajú nový domov. Tri hladkosrsté sú sučky a huňatý je psík. Majú asi 8 týždňov a v dospelosti predpokladáme stredný vzrast. Podstúpili sérovanie, čipovanie aj odčervenie. Dobrovoľníci, ktorí majú záujem o psíka alebo chcú pomôcť Žilinskému útulku v Mojšovej Lúčke, zatelefonujte Soni na 0903 555 445 alebo Anke na 0905 670 180. Info poskytneme aj na info@ utulokzilina.sk alebo na sona@utulokzilina.sk Žilinský útulok, o. z. Mojšova Lúčka 011 76 Žilina www.utulokzilina.sk Facebook: utulokzilina

 Talentové prijímacie skúšky do ZUŠ L. Árvaya sa budú konať v budove Dolný val 12, v termínoch 5. – 9. mája a 2. – 6. júna každý deň od 14.00 do 17.00 hod.

Akvaristika ZOO live tropical fish animals

www.premio-pneuservis.sk

Goodyear EfficientGrip Performance

V. Spanyola 33, 010 01 Žilina tel.: 0905 935 222, e-mail: paloremis@gmail.com otváracie hodiny: Po – Pia: 9.00 – 17.00, So: 9.00 – 12.00

Dunlop StreetResponse 2

PI – 195

PI – 196


zaujalo nás 11 Europoslanec SERGEJ KOZLÍK, predseda Strany demokratického Slovenska

Návrat k ideálom slovenskej štátnosti Bol podpredsedom vlády SR, ministrom financií, podpredsedom HZDS pre ekonomiku. Prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Onedlho zavŕši druhé volebné obdobie vo funkcii europoslanca. Ing. Sergej KOZLÍK je verejnosti dlhodobo dostatočne známy.

M

áte za sebou dva päťročné mandáty vo funkcii europoslanca. Existuje perspektíva, že sa rozdiely medzi členskými štátmi Únie čoskoro odstránia? – Nie som euroskeptik, no v súčasnom usporiadaní sveta sa táto otázka zatiaľ javí ako ťažko riešiteľná. Jednoducho preto, lebo súčasnému svetu vládnu peniaze a zisk. Dominantným usporiadaním je kapitalistický systém, ktorý má na jednej strane obrovskú dynamiku, ale na druhej strane sa silní stávajú silnejšími a slabší slabšími. Aj teraz sme svedkami toho, že napriek existencii rozličných foriem fondov pomoci sa rozdiely medzi silnejšími a slabšími v EÚ prehlbujú, čo nakoniec platí aj o Slovensku a jeho regiónoch. Riešenie tohto problému zostáva obrovskou výzvou. Začiatkom roka zaniklo donedávna silné HZDS... – HZDS bolo stranou zakladateľov samostatného štátu a spolu s vtedajším lídrom Vladimírom Mečiarom, myslím si, sa nezmazateľne zapíše do histórie. HZDS nedokázalo urobiť sebare lexiu a nedošlo k výmene vo funkcii predsedu. On sám nemal vnútornú silu včas odísť a HZDS silu ho vymeniť. Veď predsa politické strany sú závislé od osobností. To znamená, že tak ako padali preferencie a politický vplyv pána Mečiara, tak padal aj vplyv HZDS. Na druhej strane treba konštatovať, že základný cieľ HZDS – vytvorenie demokratického štátu s demokratickými atribútmi, sa naplnil. V Košiciach bol 8. marca ustanovujúci snem nového politického subjektu – Strany demokratického Slovenska. S akým výsledkom? – Vízia novej strany je postavená na tom, že Slovensko už má cha-

Predseda Strany demokratického Slovenska Sergej Kozlík.

rakter demokratického štátu, no túto skutočnosť treba prehlbovať a zlepšovať. Preto sme si dali názov Strana demokratického Slovenska. Naším cieľom je do istej miery návrat k ideálom slovenskej štátnosti. Sme hrdí, že mnohí z našich radov boli pri vzniku samostatnosti. V minulých rokoch nastal odklon od základných ideálov a my sa k nim chceme vrátiť. Takisto sme jasne vymedzili tri piliere – národný, sociálny a kresťanský. Ďalej treba uviesť, že politiku na Slovensku a pozdvihnutie štátu chceme oprieť o výrazné zlepšenie využitia domáceho potenciálu, pretože tam strácame. Slovensko zaznamenáva ekonomický rast, ale zároveň tiež štrnásťpercentnú nezamestnanosť. Je to následok trestuhodného nevyužívania elementárnych možností, ktorých základom je pôda a prírodné zdroje, pracovná sila, stavebné kapacity, chýba podpora domácich investícií a domácich služieb, cestovného ruchu atď. Treba sa vrátiť k podpore domácej kultúry a športu, aby dostali náležitý priestor. Nemôžeme sa predsa hádať s médiami o tom, či má byť sedem – alebo desať percent domácich hudobných

skladieb. Tridsať percent musí byť absolútne minimálna hranica vo vysielaní rozhlasových staníc. To isté v podpore športu ako základného prostriedku, aby sa národ sebauvedomoval, aby bol na seba hrdý. Kultúra a šport sú dva kľúčové atribúty národnej hrdosti. Čo ste už stihli urobiť vo výstavbe novej strany? – Po ustanovujúcom sneme SDS začiatkom marca naša strana pomerne úspešne zvláda etablovanie krajských a okresných štruktúr. Počet členov sa už blíži k číslu tisícpäťsto, čo je viac, ako má väčšina politických strán na Slovensku, vrátane viacerých parlamentných. Naším cieľom však nebude počet, ale kvalita a angažovanosť členov. Podali sme si prihlášku na vstup do Európskej demokratickej strany, pričom v krátkom čase očakávame prijatie za plného člena. Aké sú vaše politické vízie pre najbližšie obdobie? – SDS chce s plnou vervou nastúpiť už do európskych volieb. Lídrom bude Irena Belohorská, ktorá osvedčila svoje znalosti a skúsenosti v Európskom parlamente v predchádza-

júcom funkčnom období. Ja budem na druhej pozícii a mladý inžinier Marek Kuzma zo Štítnika, ktorý však už má bohaté zahraničné skúsenosti, bude našou trojkou. Na jeseň sa chceme výrazne angažovať v regionálnych voľbách. Kľúčové pre nás nepochybne budú voľby do NR SR v roku 2016. Práve v nich by sme chceli uspieť už ako parlamentná strana. A ešte na záver – aké sú vaše osobné ambície? – Nepredpokladal som, že život prinesie takúto výzvu, že budem zakladať novú stranu ako jej predseda. Chod udalostí ma však vtiahol a vstupujem do tohto nového rozmeru svojho bytia s plným nasadením. Je to osviežujúce a núti ma premýšľať nielen o tom, ako čo najlepšie nastaviť SDS, lebo témy sú oveľa hlbšie. Predovšetkým národohospodárske, o národe, o štáte a tiež o tom, ako súvislosti občanom zrozumiteľne vysvetliť. Takže povedal by som, že som objavil nový rozmer života, lebo preberám aj osobnú zodpovednosť za chod nového politického subjektu. Hľadám osobnosti, ktoré by mohli po roku 2016 aktívne vstúpiť do vedenia strany, pretože nič nie je večné, a prirodzene, ani žiadny predseda. Vyjadrujú to stanovy SDS, podľa ktorých sa po každých parlamentných voľbách do dvoch mesiacov musí uskutočniť snem a predseda (PAM) sa volí tajným hlasovaním. *


12 galéria osobností rí ju nemajú, sú veľmi pracovití, môžu dosiahnuť rad úspechov, ale na objavnej ceste sa bez nej nezaobídu. Niekedy prichádza intuícia v podobe kreatívneho nápadu práve vtedy, keď človek relaxuje. Keby ste mali porovnať úroveň školstva tu a v Česku alebo inde vo svete, ako veľmi Slovensko zaostáva? – Problémy v školstve sú, bohužiaľ, v oboch krajinách podobné. Či v základnom, strednom alebo vysokom. Úroveň školstva sa všeobecne veľmi zhoršila u nás i tam. Teraz chceme doháňať, čo sa predtým pokazilo a bolo dobré. Školstvo bolo dakedy na veľmi solídnej úrovni. Ja som zažil ´68 rok, vtedy som bol vysokoškolák. Po tomto roku veľa ľudí a študentov utieklo za hranice a po zvládnutí cudzieho jazyka nemali problém sa tam uchytiť.

Fyzik, ktorý sa riadi intuíciou

Doktorandi v Česku to vraj majú oveľa ťažšie ako tí slovenskí... – Je to pravda, českí doktorandi majú podstatne nižšie štipendiá. Kým na Slovensku dostanú asi 500 eur, tam majú len 6 000 Kč. Sú nútení popri štúdiu pracovať alebo sú málo motivovaní ísť na doktorandské štúdium. Tým pádom sa znižuje úroveň doktorandského štúdia. Absolvovali ste niekoľko zahraničných stáží. Aké skúsenosti vám dali po odbornej i ľudskej stránke? – V roku 1978 som bol ako doktorand v Paríži na stáži na Univerzite Pierra

Máloktorý Žilinčan bol zaradený do výberu vedcov druhého tisícročia. Hoci Pavel Koštial pobudol veľa času v zahraničí, mnohí si ho pamätajú ako prorektora Žilinskej univerzity či dekana Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Na konferencii v Portugalsku.

A

ko fyzik ste dosiahli viaceré významné úspechy. Ktoré z nich sa spájajú so Žilinou? – Ja som rodený Žilinčan, ale vyrastal som v Prievidzi. Tam som žil až do nástupu na vysokú školu. Po skončení Prírodovedeckej fakulty v Bratislave po promóciách z fyziky, som nastúpil na Žilinskú univerzitu, kde som pôsobil 24 rokov v rôznych funkciách. Nejaký čas som zastával aj úrad prorektora, a potom som pod hlavičkou Žilinskej univerzity založil ďalšiu fakultu v Púchove a v rámci nej som pôsobil dve obdobia ako dekan. Medzitým som bol tri roky riaditeľom Ústavu materiálového a technologického výskumu v Púchove. Od roku 2009 učím na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave. Ako vysokoškolský profesor sa venujem materiálovému inžinierstvu. Žijem však v Žiline, tu mám rodinu a zázemie.

Vysnívali ste si povolanie fyzika a vedca už v detstve? – Už ako chlapec som inklinoval k elektronike. Ale potom ma od štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odradilo to, že veľmi zle kreslím.Tak som išiel na prírodné vedy. Profesúru mám z fyziky tuhých látok. V mojej študentskej ére bola taká spoločenská klíma, že na ekonómiu alebo medicínu chcelo ísť len minimum chlapcov z triedy, väčšina šla na techniku. Ten, ktorý išiel na právo, na toho sme zazerali, že to nie je práca pre chlapa. Teraz je to inak. Dnes je problém dostať študentov na technický smer. Musí mať fyzik viac vyvinutú predstavivosť ako väčšina ľudí? – Je veľmi dobré, keď ju má, ale hlavne je nutné, aby mal intuíciu – teda vedieť na základe poznatkov vyhliadnuť správnu cestu... vidieť za horizont vecí. To je nesmierne dôležité. Existujú ľudia, kto-

Pavel Koštial Fyzik, vysokoškolský profesor Dátum narodenia: 5. júla 1949 Znamenie: Rak Manželka: Mária – stredoškolská profesorka slovenčiny a francúzštiny Deti: Zuzana (36) a Martina (39)

a Marie Curie a v roku 1993 som bol na stáži v nemeckom Heidelbergu. Okrem toho som sa zúčastnil desiatky zahraničných konferencií. V Paríži som sa venoval len vede a príprave dizertačnej práce. Tam ma vtedy oproti socializmu udivilo, koľko práce sa dá urobiť, keď sa osem hodín robí a nemusí sa chodiť po schôdzach :-). U nás sa stále schôdzovalo. V Paríži sme začali pracovať o deviatej a keď som odchádzal o šiestej večer, tak to som bol prvý. Mali inú organizáciu práce a iný postoj k nej. Ocenil som ich vynikajúce knižnice – dostupné a výborne vybavené oproti tým našim a hlavne ma nadchlo technické vybavenie laboratórií. V dobách socializmu nebolo ľahké dostať sa von, ale dalo sa to. Naša generácia bola našťastie skôr politicky neutrálna. Nikto nám veľmi nebránil v raste a mne vtedy šéf povedal: „Vy máte ženu francúzštinárku, tak sa


naučte po francúzsky a skúste vycestovať na zahraničnú stáž.“ Všetci sa vtedy orientovali najmä na Britániu a Ameriku, a tak bola oveľa vyššia šanca vycestovať práve do Francúzska. Stáž v Nemecku som absolvoval už za súčasného režimu. Vtedy som bol vo funkcii prorektora. Prekvapilo ma, že v Nemecku sa nikto za vysokoškolskými funkciami nenaháňal– oni ich chápali ako trest. Profesorom sa tam človek stane len pri splnení odborných podmienok a musí mať tiež dobrý kontakt s priemyslom. Musí teda vyskúšať viac pracovísk, budovať si kariéru a popritom publikovať. Prísť a uspieť s návrhom na výskumný projekt prináša peniaze, ktoré treba na fungovanie vedeckého tímu a to je základom úspešného manažmentu. Na Slovensku je však situácia iná. Máme veľa cudzích investorov, ktorí u nás výskum nepodporujú alebo len v ojedinelých prípadoch. Vedu si robia doma, ale u nás sa robí montáž. Ak by ste študovali dnes a mali podobné možnosti ako mladí na Slovensku, ostali by ste tu? – Za socializmu som mal možnosť ostať vo Francúzsku, keď už bola na svete moja prvá dcéra. Mohli sme utiecť, ale vo Francúzsku je veľmi odlišný život od toho tunajšieho. Keď tam idete na dovolenku, je to vždy pekné, ale keď s Francúzmi máte pracovať, zistíte, že majú inú výchovu a mentalitu. Oni sú naučení bojovať od malička. My sme k tomu vedení neboli. Z toho potom vyplýva aj to, že oni majú iný vzťah k inanciám, lebo si musia všetko sami zabezpečiť. U nás je takýto systém ešte len v plienkach. Na Západe je podstatne uzavretejšia spoločnosť a bohužiaľ, aj my k tomu smerujeme. Keď som si chcel ísť vo Francúzsku s kolegami, rovesníkmi, večer sadnúť na pivo a pozhovárať sa, nebolo s kým, aj keď sme spolu výborne vychádzali. Kuriózne bolo, že keď náš šéf raz do roka pozval celú partiu k sebe na víkendové posedenie, kolegovia z toho boli rozladení. Chýbala mi tam srdeč-

nosť. Po pracovnej dobe som ešte chodieval do jazykového kurzu, ktorý viedli dvaja manželia. Keď sme raz preberali v rámci kurzu tému, čo nám vadí na Francúzsku, my slovanskí cudzinci sme sa zhodli, že chladné vzťahy, hoci Francúzi pôsobia veľmi žoviálne. Ak prídete ako hosť, ako návšteva, ktorá odíte, je všetko v poriadku. Ale akonáhle chcete ostať, pracovať tam, už ste konkurencia a budú sa k vám správať iba formálne. My Slovania sme srdečnejší. Francúzsko je moja srdcová záležitosť, ale žiť by som tam nechcel. Veľa cestujete? V ktorých krajinách ste už boli alebo kam by ste chceli ešte ísť? – Európu som už viac-menej precestoval, okrem severu... ale bol som vlastne aj vo Fínsku. Zaujímavé, že napriek rokom socializmu ma do Ruska nezavialo. Ale bol som aj v Mexiku a v Južnej Kórei, či USA. Čo považujete za svoj najväčší profesijný úspech? – Tých úspechov je viac. Ako fyzik sa venujem výskumu materiálov a diagnostickým metódam. V tomto smere som dostal aj s kolektívom výskumníkov Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva – profesora Mikolaja za vývoj unikátneho zariadenia CTPA 05 a za celoživotné zásluhy vo vede. Toto zariadenie bolo vyvinuté ešte pre Matador Púchov. Ide o zariadenie, ktoré online meria teplotu a tlak pneumatík priamo na automobile počas prevádzky. Objav bol publikovaný v USA a v ďalších odborných časopisoch iných krajín. Povedal by som, že som najviac hrdý práve na tento vynález. Je to veľmi praktická a užitočná aplikácia s dobrými parametrami, ktorá bola ocenená na celoštátnej úrovni. Teraz sme však v Ostrave vyvinuli ďalšie zariadenie na bezkontaktnú termickú analýzu materiálov, ktoré s vysokou presnosťou vie určiť tepelné parametre testovaných látok pre široký rozsah materiálov od zle tepelne vodivých až po tie, ktoré sú vysoko vodivé. Ako prví sme napríklad na Slovensku

7

otázok na detektore lži Auto alebo motorka? – Auto. Na motorku som už starý. Pivo alebo víno? – Víno – je lepšie pre zdravie. Biela alebo čierna? – Čierna. Mám rád zelenú, ale keď inak nedáte, tak aj čiernu. :-) More alebo hory? – More, lebo som Rak.

Drevo alebo kov? – Drevo, pretože lepšie horí. Pes alebo mačka? – Pes. Je vernejší. Písanie alebo čítanie? – Čítanie, nakoľko veľa píšem.

„Francúzsko je moja srdcova záležitosť, ale žiť by som tam nechcel.“

13 sme v Púchove vybudovali pracovisko Electronic speckle patern interferometrie na diagnostiku pneumatík. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať mojim kolegom, ktorí mi bezprostredne pomáhali odborne aj ľudsky. Ako ovplyvňuje vaše povolanie chod domácnosti...? Je vaša manželka rada, že má doma fyzika? – Povolanie fyzika má aj praktický význam, samozrejme, ale povedal by som skôr, že manželka si už zvykla :-). Pre mňa pracovný čas nekončí na pôde univerzity. Keď ma chytí nejaký nápad, či je sobota alebo nedeľa, sadnem si za počítač a pracujem. Našťasti, deti máme už odrastené. Keď boli malé, človek si nemohol až toľko času ukrojiť pre seba. Nechcem povedať, že som úplný workoholik, ale taký stredný, áno. Máte čas aj na priateľov? – Som družný typ. Vždy som si potrpel na dobrých priateľov a rodinu. Na nekonliktné vzťahy. S priateľmi si rád posedím napríklad aj pri pive alebo radšej pri víne. Čomu sa ešte okrem vedy venujete? – Sem-tam športu. Pravidelne plávam. V zime lyžujem a v lete sa rád bicyklujem alebo chodím na turistiku. Hoci som len rekreačný športovec, otec mojej mamy bol brat Vojtecha Závodského, známeho žilinského športovca, po ktorom pomenovali náš zimný štadión. A čo napríklad hudba? Hovorí sa, že geniálny Einstein hral aj na husliach... – Priznám sa, že som absolventom ľudovej školy umenia. Hrával som na akordeón, ale na strednej škole mi strýko kúpil gitaru a na akordeón som potom už viac nesiahol :-). V rámci študentského života bola gitara predsa len praktickejšia. Vo voľnom čase veľmi rád a veľa čítam. Bez knihy by som nezaspal. Zaujíma ma hlavne ilozo ická literatúra, nové ilozo ické postupy. Ste skôr ranný alebo nočný typ? Veľa duševne aktívnych ľudí najradšej pracuje v noci... – Ja mám zvláštny režim. Keď sa chcem v noci dobre vyspať, musím si ľahnúť do postele najneskôr o pol jedenástej, lebo keď ten čas „premeškám“, môžem byť bdelý a pracovať až do rána. Mne sa už potom spať nechce. Veríte ako fyzik na paranormálne javy? – Sú veci, ako sa hovorí, medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú vysvetliť momentálnymi fyzikálnymi poznatkami. Zvyknú sa nazývať paranormálnymi, ale je možné, že ide iba o nedostatok vedeckého poznania. Máte aj vy taký zážitok...? – Ja mám takých zážitkov aj viac :-). Napríklad, stretol som sa s ľuďmi, ktorí vedeli „hádať“ minulosť i budúcnosť. Tie informácie nemali odkiaľ vedieť.

Pavel Koštial je v univerzitnom fyzikálnom laboritóriu „naladený na tú správnu vlnu“.

Aké je vaše osobné „fyzikálne“ motto? – Keď nemôžeš pomôcť, tak neubližuj. -ZH- FOTO ARCHÍV P. KOŠTIAL A


14 relax

6

6 8 9 7 5 2 1

4

3

1 5 2 9 6 8 4

3

7

3 4 6 2 7 1 5

8

9

7 9 8 4 3 5 2

6

1

7

9 2 7 8 1 6 3

5

4

5 1 4 3 2 7 6

9

8

8 6 3 5 4 9 7

1

2

6 3 2 5 7 4 8

1

9

7 9 4 3 1 8 6

2

5

8 1 5 6 9 2 4

7

3

3 4 9 8 2 5 7

6

1

5 6 7 9 4 1 3

8

2

2 8 1 7 3 6 5

9

4

1 5 3 2 6 7 9

4

8

9 2 6 4 8 3 1

5

7

4 7 8 1 5 9 2

3

6

3 6 8 1 4 7 9

5

2

2 5 7 6 9 8 4

1

3

1 9 4 2 5 3 6

8

7

8 2 5 9 3 1 7

4

6

6 4 3 8 7 5 1

2

9

7 1 9 4 2 6 8

3

5

5 8 1 7 6 2 3

9

4

9 3 6 5 8 4 2

7

1

4 7 2 3 1 9 5

6

8

2

3 Teraz vám finančná situácia veľmi nepraje, treba šetriť.

5

7

4

8

6 1

6

2

3

9

7 3

5

Býk

5

21. 4. – 21. 5.

1

9

Ak máte prebytočnú energiu, venujte ju rodine.

5 4 9 6

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

8

Nemyslite na to, čo sa stalo v minulosti. Zbytočne vás to brzdí v rozlete.

5

Teraz je správny čas na dotiahnutie začatých vecí.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Čaká vás veľmi kolísavé obdobie. Raz budete hore, raz zasa klesnete riadne dole.

6

1 8

Rak 22. 6. – 22. 7.

4

5

3 7 5

9

1

7

9

3

9

1

9

1 4 5

6 3

4

Panna

2 2

9 6

23. 8. – 22. 9.

7

Dajte zbohom rutine a okoreňte si život netradičným zážitkom.

2 5 3

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Mali by ste byť aktívnejší, pasia z vás nerobí dobrého spoločníka ani pracovníka.

1 9

5 6

Škorpión

1

9

3

5

1

9

3

6 8

2

24. 10. – 22. 11.

Nechytajte paniku pri nových povinnostiach, máte na to, aby ste ich zvládli.

3

3 4

5 6

4

4

Riešenie v žltých políčkach posielajte na: redakcia@novinyzilinec. sk. Správne riešenie spolu s menom výhercu 10-eurovej darčekovej poukážky do kníhkupectva Martinus uverejníme v budúcom čísle. Víťazom z čísla 7/2014 sa stáva L. Vršanský. Blahoželáme! Cena čaká v našej redakcii.

7

dievačnaia vyd

Foto archív modelky

8

21. 3. – 20. 4.

2

2 3 5 1 8 4 9

1 5 9

6. 5. – 18. 5. 2014

Baran

4 7 1 6 9 3 8

Majka

horoskopy

sudoku

Správne riešenie z minulého čísla:

Majka už dlhšiu dobu pracuje vo Švajčiarsku, ale vždy sa rada vráti domov za rodinou a kamarátmi. Je to veľká bojovníčka. Ešte v novembri 2012 trpela nadváhou, vážila takmer 100 kg, ale vďaka športu, dobrému stravovaniu a poriadnej drine sa dnes môže pýšiť takýmito krivkami. Formu si udržuje vo itnesscentrách, ale môžete ju stretnúť aj ako na bicykli brázdi švajčiarske cesty. Takže, keď jej chce niekto ulahodiť, rozhodne musí mať podobné záujmy ako ona. Majka nie je pre padavky :).

:))

Kameňák

Žena stojí pred zrkadlom a vraví mu: – Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je na svete najkrajší? A začne sa pred ním nakrúcať. Zrkadlo odpovie rázne: – Odstúp, nevidím!

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Nie všetci a všetko vo vašom okolí je dokonalé, mali by ste byť tolerantnejší.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Nie vždy je práve váš názor aj ten správny. Stačí počúvať aj ostatných.

Tuleň 30. 2. – 31. 2.

Mládeži do 18 rokov nenalievať! Mládež je šikovná, naleje si sama... :)

hodím na autobusové nástupisko. Bude to už niečo vyše týždňa, čo som sa s kolegami v práci sporil o to, ktorého je dnes. Prehral som. Na ukazovateli dátumu, času a teploty na budove vedľa nápisu Stavizol v blízkosti autobusového nástupiska bol dátum o deň nižší a čas ostal zimný. Predstavte si, že ste turista a k tomu ešte zahraničný . Prišli

ste vlakom do Žiliny – ktorá je dôležitým dopravným uzlom a chce-

te pokračovať autobusom. „Očarí“ vás moderná železničná stanica. Prekvapí vás vybudované autobusové nástupisko s útulnou čakárňou, reštauráciou, sociálnymi zariadeniami a ostatnými vymoženosťami modernej doby. A napokon zistíte podľa ukazovateľa, že ste neprišli o hodinu skôr, ale dokonca o deň skôr. TEXT A FOTO JÁN SLOVÁK

RU

Uberáte sa zlým smerom? Stačí sa len trochu vychýliť.

C

ZI Z PIV VA

22. 12. – 20. 1.

AZ

O

Kozorožec

V Žiline „zastal čas”

PA PA

23. 11. – 21. 12.

Je čas zamyslieť sa nad rebríčkom svojich hodnôt, pričom práca by nemala byť prvá.

R

Strelec

*

Máte vo svojej zbierke podobné unikáty zo Žiliny? Neváhajte a pošlite nám ich! Ak k tomu pridáte vtipný text, o to lepšie. Autorov najlepších príspevkov odmeníme pártysúdkom piva Černá hora. Fotky alebo texty označené heslom „Paparazzi“ posielajte na editor@novinyzilinec.sk. Paparazzim tohto čísla je Ján Slovák. *


inzercia 15 JARNÁ AKCIA – atraktívne ceny! 

Hliníkové systémy pre prístrešky

Garážové státie Prístreškové terasy

LKOV, s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina www.lkov.sk, lkov@lkov.sk, 0905 883 707 PI - 198

PLASTOVÉ NÁDRŽE, ŽUMPY, SEPTIKY, KANALIZAČNÉ ŠACHTY, VÝROBKY Z PLEXISKLA, POTRUBNÉ ROZVODY, PLASTOVÁ VZDUCHOTECHNIKA

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA WTC-MACRO Production, s. r. o. Kysucká cesta 3 (areál Sloveny), 010 01 Žilina tel.: 0911 204 214 Po – Pia: 7:00 – 15:30 (prestávka 10:30 – 11:00)

www.wtc-macroproduction.sk

· VODOMERNÉ ŠACHTY od 210 € s DPH · VODOMERNÉ ŠACHTY NA VŔTANÚ STUDŇU od 222 € s DPH · ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD od 985 € s DPH

A I C K A Á N R JA PI - 199

S Ú K R O M N Á O B C H O D N Á A K A D É M I A,

Štúdium pre dospelých Maturita – externé štúdium: odbor: 6317 M obchodná akadémia 3 – 4-ročné štúdium pre získanie maturity v ekonomickom odbore. Štúdium prebieha počas sobôt. Absolvent sa naučí: viesť jednoduché aj podvojné účtovníctvo pracovať s účtovníckym softvérom OMEGA komunikovať v anglickom, ruskom alebo nemeckom jazyku pracovať s počítačom, ovládať programy Excel, Word, PowerPoint písať na počítači desaťprstovou hmatovou technikou Prihlášky prijímame do 31. mája 2014 na adrese školy

Pomaturitné večerné štúdium: odbor: 6324 N cestovný ruch; Sprievodca cestovného ruchu 2-ročné maturitné štúdium pre uchádzačov, ktorí už získali maturitu v inom odbore. Štúdium prebieha počas sobôt a 2 × 3 hodiny podvečer v pracovnom týždni.

J A R N Á 13, Ž I L I N A

www.soaza.sk

Popoludňajšie a večerné kurzy anglický, nemecký, ruský jazyk detské jazykové kurzy od škôlkarov po

tínedžerov individuálna výučba ostatných cudzích jazykov kurz Sprievodcu cestovného ruchu (300 hodín)

Informácie a prihlášky: www.soaza.sk, projekty@soaza.sk, tel.: 041/700 2 701, mobil: 0903 551 992

Absolvent: získa maturitu v odbore cestovný ruch získa certifikát Sprievodca v cestovnom ruchu získa základy účtovníctva, manažmentu a marketingu absolvuje praktický výcvik sprievodcu naučí sa komunikovať v anglickom a ďalšom jazyku Prihlášky prijímame do 31. mája 2014 na adrese školy informácie a prihlášky: www.soaza.sk, sekretariat@soaza.sk, tel.: 041/700 2 701, mobil: 0902 930 201

PI - 200


V piatok 25. apríla slávnostne otvorili na druhom poschodí obchodného centra Aupark novú, moderne vybavenú zubnú kliniku.

chill Dental Clinic v sebe spája viacero výhod. Nachádza sa priamo v centre s bezproblémovou možnosťou parkovania. Klinika je vynikajúco vybavená. Všetky potrebné oddelenia sú koncentrované na jednom mieste, nechýba najmodernejšie prístrojové vybavenie a ochotný personál. Klinika vlastní ultramoderný prístroj CEREC, ktorý dokáže na počkanie vyrobiť korunku, fazetu alebo keramickú zubnú výplň. Schill Dental Clinic tvorí špičkový tím profesionálnych lekárov, vďaka ktorým bude o vaše zuby kvalitne postarané. Na krásny úsmev a zdravé zuby už ni-ZHkdy nemusíte dlho čakať.

Foto Karol Školník

16 zaujalo nás / inzercia Zubná klinika už S aj v Žiline!

Zapojte sa do fotosúťaže MAMA a JA! N

ie náhodou máme možnosť si Deň matiek pripomenúť práve v najkrajšom a najfarebnejšom mesiaci v roku. Máj

v každom z nás evokuje pocit lásky, z ktorého vzniká nový život a nový cit medzi matkou a jej dieťaťom.

ZOC MAX Žilina pri príležitosti tohto krásneho sviatku pripravilo pre všetkých, ktorí si chcú uctiť svoje mamy a prejaviť im vďaku, fotosú-

ťaž s názvom MAMA a JA. Stačí, ak do 12. mája 2014 na stránke ZOC MAX Žilina na sociálnej sieti FACEBOOK nahráte spoločnú fotogra iu vás a vašej mamy. Môžete vyhrať atraktívne ceny od ZOC MAX Žilina za viac ako 400 €! Viac informácií na www.zocmax.sk PI - 201

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

iesto m e n l á e Id anie v ý b e š a pre v

Lukratívne pozemky – Žilina/Bytčica Kompletné IS, komunikácie, verejné osvetlenie

2 m / bez DPH

www.slnecneluky.sk PI - 202


zaujalo nás 17 „Slovensko sa stalo rovnoprávnym a rovnocenným členom elitného klubu štátov Európy.“

Vodné zdroje sa

nesmú privatizovať Meno Kataríny Cibulkovej sa najčastejšie spája s jej dcérou Dominikou. Do povedomia verejnosti sa však dostala v rokoch 2006 – 2010, keď sa stala poslankyňou NR SR za SDKÚ-DS. Na chvíľu sa z politiky vytratila, aby sa naplno venovala právnickej praxi. Dnes sa do politiky vracia ako kandidátka za poslankyňu do europarlamentu.

Ú

spešne ste rozbehli právnickú prax a potom prišla na rad politika. Nie je to trochu odskok od profesie? – Svoj vstup do politiky považujem za celkom prirodzené vyústenie svojej predchádzajúcej životnej cesty, i keď sa navonok može zdať, že som rovnými nohami vhupla do tzv. veľkej politiky (NR SR). Opak je pravdou, nakoľko som začínala v roku 1998 v komunálnej politike, keď som bola po prvýkrát zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva (celkovo som túto funkciu zastávala 3 volebné obdobia).

Čo vás dokáže najviac sklamať v slovenskej justícii? – Justícia je považovaná za jeden z pilierov štátu a v prípade, že tento pilier nefunguje, odzrkadľuje sa to takmer

vo všetkých oblastiach života občanov tohto štátu. S právom prichádzam pri výkone advokácie do kontaktu dennodenne a viem, aké dôležité je, aby každý, kto sa obráti na súd, dostal rýchle a spravodlivé rozhodnutie, ktoré bude zároveň štátnymi orgánmi i vymožiteľné. A tak, ak mám odpovedať na otázku, čo je najväčším sklamaním, musím odpovedať, že rozhodnutia, ktoré nie sú ani rýchle, ani spravodlivé. Z politiky ste sa na chvíľu vytratili. Čo sa vám za ten čas podarilo? Venovali ste sa opäť právnickej praxi? – Vytratila som sa z parlamentu, čo však neznamená, že zaháľam. Venujem sa advokátskej kancelárii, ktorá počas môjho pôsobenia v parlamente stagnovala, vypomáham v Dominikinom občianskom združení Aby hviezdy nehasli, ktoré pomáha v núdzi, a stále rovnako sa zaujímam o veci verejné, čoho dôsledkom je i moja kandidatúra do Európskeho parlamentu. Môže byť v europarlamente Slovensko viac počuť? V akej oblasti by ste chceli, aby sa Slovensko viac angažovalo? – V týchto dňoch si pripomíname 10. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Slovensko sa stalo rovnoprávnym a rovnocenným členom elitného klubu štátov Európy, je len na nás, akým spôsobom a akými prostriedkami dokážeme hájiť a presadzovať záujmy Slovenska, a aj preto je dôležité, akých zástupcov si občania Slovenska do EÚ v májových voľbách zvolia. Za dôležité považujem, aby sa zástupcovia Slovenska nebáli presadzovať predovšetkým daňovú suverenitu Slovenska, znižovanie administratívy a byrokracie Bruselu, skvalitnenie vzdelávania mladých Slovákov, podporu malých a stredných podnikateľov, zvyšenie zamestnanosti mladej generácie. Na druhej strane treba zároveň povedať i to, čo podporovať nikdy nebudem, a to opatrenia EÚ, ktoré by smerovali k privatizácii vodných zdrojov, nakoľko som presvedčená, že tieto majú ostať vo vlastníctve štátu. Keď teraz Dominika nepotrebuje toľkú opateru, máte na seba aj viac času. Ako si ho vypĺňate? – Svoj voľný čas využívam ako každá žena – rada čítam historickú literatúru, literatúru faktu, chodievam pravidelne cvičiť, rada si pozriem dobrý ilm, stretávam sa s priateľkami a dva – trikrát do roka si neodopriem tenisový turnaj. -JDFOTO ARCHÍV KATARÍNY CIBULKOVEJ

*


18 buďte fit s mozolani fitness

Finalista Zmenárne FITBODY 2014 absolvoval redukčno-formovací program BEST BODY pod odborným vedením v Mozolani Trainings Fitness Clube. Súčasťou programu bol aj podrobne vypracovaný stravovací režim. Ďalšie informácie o možnostiach využitia redukčno-formovacích kurzov vám poskytneme na: www.mozolani.com, infolinka: 0911 511 880

*

PI – 205


19

Finalistka Zmenárne FITBODY 2014 absolvovala redukčno formovací program EASY BODY pod odborným vedením v Mozolani Trainings Fitness Clube. Súčasťou programu bol aj podrobne vypracovaný stravovací režim. Ďalšie informácie o možnostiach využitia red. formovacích kurzov vám poskytneme na: www.mozolani.com, infolinka: 0911 511 880

*

CESTUJTE

ZADARMO!

NAKUPUJTE S KARTOU SAD ŽILINA ŠETRÍME VÁM PENIAZE* INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA V OC MIRAGE ALEBO NA WWW.CESTUJTEZADARMO.SK

* Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 10 - 20 % PI – 206


20 buďte fit s mozolani fitness

Finalistka Zmenárne FITBODY 2014 absolvovala redukčno-formovací program EASY BODY pod odborným vedením v Mozolani Trainings Fitness Clube. Súčasťou programu bol aj podrobne vypracovaný stravovací režim. Ďalšie informácie o možnostiach využitia redukčno-formovacích kurzov vám poskytneme na: www.mozolani.com, infolinka: 0911 511 880

*

PI – 205


21

*

Čerstvé pečivo na váš stôl...

K cintorínu 47, 011 49 Žilina, Bánová

www.peza.sk PI – 207

PI – 208


22 šport / inzercia

Minotauri u českej špičky V strede apríla sa piati zápasníci zo žilinského klubu Minotaurus, ktorý patrí pod MŠK Muay-thai Žilina OZ, vybrali do Prahy, aby sa stretli s hviezdou MMA (zmiešané bojové umenie).

K

arlos Vémola je jediným českým MMA bojovníkom, ktorý sa predstavil na UFC, čo je najlepšia MMA liga na svete. Odohral v nej šesť skvelých zápasov. Momentálne trénuje v londýnskom Shoot ighters. Pre svoj agresívny

štýl a postavu hromotĺka si nie nadarmo vyslúžil prezývku „Terminátor“. Robustným vzrastom sa radí do váhovej kategórie do 84 kg. Vémola sa v rámci svojich seminárov zastavil aj v Prahe, kam za ním pricestovali žilinskí minotauri, aby

získali nové skúsenosti. Pritom zo Slovenska tam boli ako jediní. „Seminár bol zameraný najmä na boj na zemi, ktorým je Vémola známy. Stretnutie s takým borcom mi dalo veľa po psychickej aj technickej stránke. Dúfam, že nové skúsenosti sa budú odzrkadľovať aj na mojich zápasoch,“ netají nadšenie mladý ighter Lukáš Pajtina. Pridáva sa k nemu aj Tomáš Bollo: „Zápasil som s ním na zemi. Chcel som spraviť techniku, ale nedalo sa. Vedel čo a kedy má robiť. Má nehoráznu silu.“ Vedomosti z tréningu určite využije aj bojovník Filip Lee: „Je to cenná skúsenosť do budúcich zápasov. Určite mi to pomohlo aj mentálne, lebo trénovať s takým človekom je predsa len výnimočné.“

Minotauri si vyskúšali boj na zemi s Karlosom Vémolom.

Možnosť zúčastniť sa seminára s Vémolom ocenil aj tréner Martin Janota. „Pri takýchto kvali ikovaných bojovníkoch sa my tréneri vzdelávame. Veľa nás poučil o tom, ako sa cvičia tzv. strhy, údery na zemi, ako trénuje a posilňuje,“ tvrdí. „Chel by som sa poďakovať nášmu sponzorovi, irme DOXX, ktorá nás podporuje nielen na tréningoch a zápasoch, ale vďaka nim sme mohli absolvovať aj tento seminár. Osobitne veľká vďaka patrí aj nášmu druhému trénerovi Romanovi Kupčákovi, ktorý nás veľmi dobre pripravuje v zápasení v stoji,“ ďakuje na záver. Viac o MMA klube Minoraurus sa dozviete na www.minotauruszilina.sk alebo na Facebooku. -JD- FOTO ARCHÍV MINOTAURUS

Zľava: Miroslav Hladký, Lukáš Pajtina, Tomáš Bollo, Karlos Vémola, Filip Lee, Pavol Činčala.

Kúpeľňa snov za BEST jedinečné ceny

O B K L A D

D L A Ž B A

S A N I T A

BEST SLOVAKIA, s. r. o., Bratislavská 117, ŽILINA, www.best-slovakia.sk PI - 185


23

S

Účastníčky prvého behu – unavené, ale spokojné.

Rozbehli sme ženskú Žilinu Tak sa to stalo. Prišla jar a žilinské ženy oprášili športovú obuv. Že nechcú sedieť len tak doma dokázali, keď prišli v hojnom počte na 1. Ženský beh Žilina.

*

kupina Ženský beh Žilina vznikla práve kvôli tomu, aby ženy, najmä matky, nesedeli doma, ale spravili niečo pre svoje zdravie. Hneď prvá akcia dopadla nad očakávania dobre a nakoniec sa vo vlnách rozšírila do celej Žiliny. Športovkyne sa stretli 24. apríla v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku v počte 18 bežkýň a 13 ratolestí. O tie sa starali naše úžasné aupair Natália a Katka a pridali sa aj oteckovia, ktorí prišli podporiť svoje ženy. „Ja ďakujem za nápad zorganizovať takúto akciu. Konečne som sa donútila rozhýbat a teším sa na ďalšie stretnutie,“ hovorí Emília. Miriam je tiež nadšená: „Bolo super. Moja posádka síce trochu štrajkovala, ale užili sme si to.“ Navyše sme ako podporu mali Mládež Slovenského Červeného kríža z územnej rady Žilina. Tento beh má niekoľko hesiel, napríklad „Tebe formu, deťom formičky!“ alebo staré známe české „Ve dvou se to lépe táhne.“ Druhé heslo sa potvrdilo vari pri každej

bežkyni. Všetky si dali na začiatku skromné ciele, na konci však skončili aj s dvoma odbehanými kilometrami navyše. „Myslím, že sme sa dosť prekonali. Každá tam išla skromne, že dá len dve koliečka maximálne, ale nakoniec ich ostatné vyburcovali a potom v pohode odbehli aj ďalšie naviac,“ vyjadrila sa Lenka Kyselicová, organizátorka a hlavný výmyselník. „Dôležité je teraz neprestať a prísť znova. Bez pohybu to jednoducho nejde,“ dodáva Katarína Koválik Rimovský, druhá organizátorka. Čo nás však naozaj potešilo, je vlna, ktorú sme týmto počinom rozpútali. V našej facebookovej skupine sa začali združovať aj baby z Hájika alebo Soliniek. Koho zaujala možnosť zabehať si v skupine, stačí sledovať Facebook, kde je vytvorená skupina s názvom Ženský beh Žilina a kde nájdete vždy aktuálne informácie. Ak nie ste členom, stačí požiadať o pridanie do skupiny. -JD- FOTO RÓBERT K AŠŠA

*


*

Zilinec 8 2014  

Spoločenský dvojtýždenník zo žilinského regiónu

Zilinec 8 2014  

Spoločenský dvojtýždenník zo žilinského regiónu

Advertisement