Page 1


"Měl jsem co nabídnout, totiž řešení, jak rozdělit obývací pokoje v prostoru, ne v ploše po jednotlivých podlažích, jak bylo zvykem dosud. Tímto vynálezem bych lidstvu ušetřil mnoho práce a času v jeho vývoji. To je totiž velká revoluce v architektuře: řešení půdorysu v prostoru." Adolf Loos


ATZBP


Raumplan byl ve své době zcela revolučním konceptem a převrátil dosavadní uvažování o architektuře. Dům už nebyl pouze záležitostí jednotlivých pater stejné výšky vrstvených na sebe, ale stal se složitou prostorovou strukturou na sebe navazujících prostor. Každá místnost měla nejen svou plochu, ale i výšku přiměřenou své funkci. Principy, které Adolf Loos definoval, se dodnes používají u mnoha rodinných domů. V bytové výstavbě se podobné uvažování bohužel uplatňuje zcela ojediněle i přes své mnohé výhody. Proto jsem se rozhodl prozkoumat právě tuto cestu.


Navrhoval jsem bytový dům v ulici Strakonická, přímo u levého břehu Vltavy a s výhledem na Vyšehrad. Mým cílem bylo neodříznout promenádu u řeky od zbytku města. Proto jsem blok rozdělil na tři samostatné domy, které umožňují jak průchod na nábřeží, tak i vizuální kontakt s řekou. Na nábřeží mají tyto tři domy společný sokl s obchodním parterem. Prostory mezi domy jsou vyvýšená veřejná náměstíčka, ze kterých se do domů vstupuje.


"Projekt bylo potřeba vytvářet zevnitř ven. podlahy a stropy byly primární, průčelí druhotné. Takovým způsobem jsem vedl své žáky k tomu, aby mysleli trojrozměrně - v krychli. Dnes to umí jen málo architektů, dnes jako by výchova architektů končila myšlením v ploše." Adolf Loos


Jednotlivé domy jsou 4 až 5 patrové a kvůli výškovému rozdílu mezi nábřežím a ulicí Strakonickou mají i dvě suterénní podlaží. Díky tomuto vznikají dva partery: jeden uliční se vstupními prostorami, obchody a restaurací a dolní s klubem, galerií a kavárnou otevřenou k řece. Mezi ně umisťuji patro garáží s vjezdem z ulice.


+18,300

+17,200

+14,600

+11,400

Snažil jsem se vytvořit bytový dům s co nejvíce plošnými i typologickými variantami. Proto je půdorys tvořen sítí 9 čtverců. V prostředním z nich je umístěno schodiště, celé prosvětlené krytým atriem. Tím, že schodiště stoupá vždy v rozích atria o 800 mm, vzniká výškový modul, který umožňuje umístit vstup do bytu na jakékoliv výškové úrovni v násobku této výšky, tedy uplatnit Raumplan v bytovém domě.

+12,200

+8,200 +8,200

+5,000 +4,200

+1,000

+1,000

-1,700 -1,700

-6,000

-6,000


V duchu Raumplanu tak mohu pracovat i v jednotlivých bytech. Nejvyšší světlou výšku má obývací pokoj a kuchyně (3700 mm), jakožto nejdůležitější společné prostory bytu. Ostatní obytné místnosti mají světlou výšku 2900 mm a koupelny, šatny a průchody mají světlou výšku minimální. Jednotlivé byty jsou tedy víceúrovňové.


Výhodou je, že dům je výškově úspornější a umožňuje dokonale využít i zbytkové prostory, které v obyčejném domě zůstávají nevyužity - například nad rampou do garáží. Typickým bytovým domům dodává přesně to, co jim chybí - prostorovou a atmosférickou různorodost a jednotlivým místnostem útulnost či velkorysost.


"Zvenku nemá dům nic prozrazovat, uvnitř nechť vyjeví celé své bohatství." Adolf Loos


A


A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.3.3. OSTATNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ Geologie Na pozemcích stavby se nenacházejí žádná důlní díla ani významná ložiska nerostných surovin. Nejsou registrovány žádné sesuvy půdy.

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Civilní ochrana a bezpečnost Název:

Bytový dům Raumplan – Smíchov jih

Místo stavby:

Ulice Strakonická, Smíchov, Praha 6

Na stavební parcele se nenacházejí žádné objekty civilní ochrany ani objekty důležité pro ochranu státu.

Charakter stavby:

Novostavba

Památky

Účel stavby:

Bydlení

Vypracoval:

Marek Vilášek

Stavební parcela leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Území leží v městské památkové zóně Smíchov.

Stupeň dokumentace:

Bakalářská práce (dokumentace ke stavebnímu povolení)

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ -

Zadání Bakalářské práce – FA ČVUT Studie územního plánu Smíchova – Smíchov city – A69 Architekti Limity využití území – Georeport – IPR Praha Zpráva o nebezpečí povodně - RÚIAN Geoportál hl. m. Prahy Geologická sonda Zákon č. 183/2006 Sb.

Hluk a ovzduší Území je v současnosti zatíženo hlukem průměrným 70 dB v noci od 22 do 6 hodin. Průměrná hodnota koncentrace NO2 je do 40 µg/m3. V urbanistickém plánu je ulice Strakonická zklidněna a redukována na 2 jízdní pruhy z původních čtyř. Předpokládá se tedy výrazné snížení těchto hodnot. Zemědělský půdní fond a lesy Území podléhá II. Stupni ochrany ZPF Kvalita životního prostředí V okolí parcely nejsou žádné objekty, které by měly přímý dopad na kvalitu životního prostředí (skládky, spalovny, provozy s nebezpečnými látkami). Urbanismus a nástroje územního plánování Území – Smíchov Jih – je součástí velkého rozvojového území hl. m. Prahy. Na celé ploše Smíchova je uplatněn zákaz výškových staveb.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

Doprava A.3.1. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území:

1957 m2

Zastavěná plocha:

1957 m2

A.3.2. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ V současnosti se na stavební parcele nachází parkoviště a část sportovní haly. Návrh závisí na realizaci urbanistického plánu od architektů A69, který halu i parkoviště bourá a zvětšuje záliv u ostrova Císařská louka. Řešený objekt na tento plán navazuje a počítá tedy s parcelou vyčištěnou od stávajících objektů, připravenou pro výstavbu, s provedenými přeložkami inženýrských sítí.

V blízkosti stavební parcely se v současnosti nacházejí komunikace I. A III. třídy včetně ochranného pásma. Záplavová území a protipovodňová ochrana Parcela leží na hranici záplavového neprůtočného území řeky Vltavy. Urbanistický plán zahrnuje i výstavbu mobilní protipovodňové zdi na přilehlé náplavce. Cena pozemku Cena za 1 m2 v současnosti činí 2670 Kč.


A.3.4. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC Realizace je podmíněna dokončením urbanistického plánu Smíchova podle architektů A69.

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ Jedná se o novostavbu s převážně obytnou funkcí, doplněnou pronajímatelnou komerční plochou. Stavba je trvalého charakteru. Návrh dodržuje platné technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. A.4.1. KAPACITY Zastavěná plocha:

1957 m2

Obestavěný prostor:

36264 m3

Hrubá podlahová plocha:

9276 m2

Maximální kapacita obyvatel:

98

A.4.2. VÝČET PROSTORŮ 24 bytových jednotek 4 menší pronajímatelné prostory 3 velké pronajímatelné prostory (nad 400m2) 1 hromadné garáže pro 38 vozidel A.4.3. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY Stavba je připojena na NTL plynovod, vodovod pitné vody, vedení VN a odpadní splaškovou kanalizaci. Dešťová voda je zužitkována v rámci stavby, přebytečná dešťová voda je pouštěna do řeky Vltavy.

A.5. ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Stavbu tvoří pouze jeden objekt – bytový dům s pronajímatelnými komerčními prostory.


B


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Byla zjištěna hladina spodní vody v úrovni -4,7 metru pod úrovní ulice Strakonická B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU Pozemek o rozloze 1920 m2 se nachází na Smíchově, v jeho jižní části. Parcela je fiktivní, celý návrh objektu navazuje na dosud neexistující urbanistické řešení Smíchova podle ateliéru A69. Pod přilehlou ulicí Strakonická se předpokládá umístění základních sítí – voda, kanalizace, elektřina a plyn. Ochranné pásma inženýrských sítí nezasahují do plochy pozemku. Na pozemku samotném není vedena žádná inženýrská síť. Na západě na druhé straně ulice Strakonické je několik obytných budov z počátku 20. století. Počítá se s dostavbou bloku dalšími bytovými domy, které nejsou předmětem mého návrhu. Na jihu i na severu od parcely se počítá s výstavbou nových bytových budov. Žádná z těchto staveb s objektem přímo nesousedí. Pozemek se mírně svažuje směrem k řece. B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ Na ploše pozemku byla provedena geologická sonda, která zjistila následující skladbu zemin:

Přes pozemek neprocházejí žádná ochranná pásma. Návrh je závislý na přeložce inženýrských sítí podle urbanistického plánu Smíchova od architektů A69. Ochranná pásma takto přeložených sítí nezasahují do stavební parcely. B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ Pozemek se nachází na hranici záplavového území na břehu řeky Vltavy. V žádné dosud evidované povodni nevystoupala hladina Vltavy v těchto místech na úroveň ulice Strakonická. Na přilehlé náplavce se v urbanistickém plánu počítá s výstavbou mobilní protipovodňové zdi o výšce Q2002+30, která v těchto místech činí +6,13 metru od ustálené hladiny řeky Vltavy (192,88 m n. m. Bpv.). Pozemek samotný není tedy záplavovou vodou bezprostředně ohrožen. B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA ÚZEMÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ Činnosti, které by mohly ohrožovat okolí nadměrným hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. Odtokové poměry budou v průběhu výstavby i po dokončení nezměněny. B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN V urbanistickém plánu se počítá se zbouráním sportovní haly a parkoviště, které v současnosti zasahují do pozemku. Záliv řeky u Císařské louky bude protáhnut na sever a na pozemku bude vykácena náletová zeleň. Bude zbudována kamenná náplavka, 1 metr nad ustálenou hladinou řeky Vltavy o šířce 13 metrů. Tyto úkony budou provedeny před výstavbou, nezávisle na tomto projektu. Stavební pozemek bude tedy před výstavbou připraven v ideálním stavu. B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA Stavební pozemek nenáleží k zemědělskému půdnímu fondu ani neplní funkci lesa.

B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Objekt je napojen na stávající technické sítě. Je navržena přípojka vodovodu, nízkotlakého plynovodu, vedení vysokého napětí a splaškové kanalizace. Dále bude objekt připojen k telekomunikačnímu vedení (internet, televize…)


B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE Projekt závisí na dokončené realizaci urbanistického řešení Smíchova podle architektů A69.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

minimální. Jednotlivé byty jsou tedy víceúrovňové (vyjímku tvoří dva byty v 1.NP, které jsou zcela bezbariérové). Výhodou konceptu je, že dům je výškově úspornější a umožňuje dokonale využít i zbytkové prostory, které v obyčejném domě zůstavají nevyužity. Typickým bytovým domům navrací toto řešení prostorovou a atmosférovou různorodost, která jim chybí. Jednotlivým bytům dodává velkorysost, intimitu a ušlechtilost. B.2.3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK Objekt slouží převážně jako bytový dům s 24mi obytnými jednotkami, které se nachází ve třech nadzemních objemech. Tato funkce je doplněna čtyřmi menšími pronajímatelnými prostory v parteru ulice Strakonická a třemi většími pronajímatelnými prostory na úrovni říční náplavky. Mezilehlé patro (1.PP) tvoří podzemní garáže, náležící obyvatelům a zaměstnancům retailových prostorů. B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ B.2.2.1. Urbanistické řešení Projekt navazuje na koncept urbanistického řešení Smíchova od architektů A69. Dům vytváří hranu nábřeží svým soklem a zároveň umožňuje vizuální i pocitovou propustnost. Nadzemní hmota domu je rozdělena na tři kubické bloky o hraně 20 metrů, mezi kterými vzniká kvalitní veřejný prostor charakteru náměstí. Z těchto dvou prostor je umožněn přímý přístup k nábřeží řeky. Na obou náměstích budou růst vzrostlé platany javorolisté, které zkvalitní prostor jak pro návštěvníky náměstí, tak pro residenty. B.2.2.1. Architektonické řešení Dům je podlouhlého obdélníkového tvaru. V podzemní části dům zabírá celou délku pozemku a vytváří tak hranu nábřeží. V nadzemní části pak vystupují tři kubické hmoty. Kvůli výškovému rozdílu má dům dva partery – jeden do ulice Strakonická a druhý na přilehlou náplavku. V mezilehlém patře jsou podzemní garáže. Jednotlivé nadzemní kubusy s obytnou funkcí jsou 4 až 5 patrové. V domě je uplatněn koncept Raumplanu od Adolfa Loose, který pracuje s výškovými úrovněmi podle funkce daného prostoru. Obytná část domu poskytuje mnoho různých rozměrových i typologických variant, žádný byt v domě není stejný. Půdorys je rozdělen pomyslnou sítí na 9 čtverců. V prostředním z nich je schodišťové jádro s výtahem osvětlené střešním světlíkem, ostatní čtverce zabírají byty. Schodiště ve středním atriu stoupá vždy v rozích o 800 mm. Vzniká tak výškový modul, který dovoluje umístit vstup do bytu na jakékoliv výškové úrovni v násobku této výšky, tedy uplatnit Raumplan v bytovém domě. V duchu Raumplanu jsou zpracovány i jednotlivé byty. Nejvyšší světlou výšku má obývací pokoj a kuchyně (3700 mm), jakožto nejdůležitější společné prostory bytu. Ostatní obytné místnosti mají světlou výšku 2900 mm a koupelny, šatny a průchody mají světlou výšku

Provozně je v objektu rozdělena funkce obytná a funkce obchodní. Do obytných prostor domu vede vždy samostatný vchod a samostatný výtah. Vstupy do pronajímatelných komerčních prostor v 1.NP jsou z přilehlých vnitřních náměstí. Komerční prostory ve 2.PP mají samostatné vstupy z přilehlé říční náplavky a jsou zcela odděleny od zbytku domu. Obě podzemní podlaží propojují s úrovní 1.NP dvě venkovní schodiště na vnitřních náměstích. Propojení garáží s obytnou částí domů zajišťuje schodiště i výtah. Na střeše objektu se nachází střešní zahrady, které přísluší k přiléhajícím bytům. B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY Z principu konceptu Raumplan nemohou být všechny byty bezbariérové, přesto jsou vyhrazeny dva byty s rovnou podlahou, které mohou být využívány osobami upoutanými na invalidní vozík. Přístup na veřejná vnitřní náměstí je bezbariérový, výškový rozdíl 450 mm překonává rampa o sklonu 1:16. Vstupy do komerčních prostor jsou vybaveny dveřmi s nulovou výškou prahu. V hromadných garážích jsou vyhrazena dvě stání pro osoby s ometenou možností pohybu a další dvě takováto stání se nalézají venku na terénu. Navržen stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. B.2.5. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVBY K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY Stavební a technické řešení objektu je detailně popsáno v části E2 – Architektonické a stavebně technické řešení, a v části E3 – Stavebně konstrukční řešení Jedná se o obdélníkovou budovu s 5 nadzemními a 2 podzemními podlažími. Objekt překonává příčný výškový rozdíl 6 metrů. Konstrukční systém nadzemní části objektu je železobetonová stěnová konstrukce se ztužujícím jádrem. Stropní desky jsou železobetonové, obousměrně pnuté na obvodové zdi a průvlaky. V podzemní části přechází systém na příčný stěnový, kombinovaný se sloupy. Budova je založena na železobetonové základové desce, která je kotvena tahovými piloty do únosnějších vrstev základové půdy.


Tloušťka nosných stěn je 200 mm, tloušťka jádra je 250 mm. Rozměry sloupů v podzemních podlažích jsou 700x300 mm. Tloušťka stropních desek a skrytých průvlaků je 200 mm. Střecha objektu je plochá. Její část je nepochozí a část tvoří střešní zahrady s extenzivní vegetací. Fasáda je zateplena minerální vlnou Isover a je obležena sklovláknobetonovým obkladem od firmy Polycon. Okenní výplně dodává firma Schüco. B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

B.2.11.5. Protipovodňová opatření: Návrh počítá s dokončenou protipovodňovou ochranou. Na přilehlé říční náplavce se uvažuje mobilní protipovodňová stěna navržená na úroveň Q2002 + 30 B.2.11.6. Ostatní účinky: stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde nedochází k výskytu metanu.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Detailně popsáno v části E4 – Technika a prostředí staveb B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY

Detailně popsáno v části E5 – Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se úspor energií a ochrany tepla.

Objekt bude připojen na stávající VN elektrické vedení, vodovod, nízkotlaký plynovod a splaškovou kanalizaci. Všechny tyto sítě se nalézají pod ulicí Strakonická. V rámci urbanistického plánu podle architektů A69 se realizuje přeložka stávajících sítí, aby bylo možné na pozemku stavět.

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY, DÉLKY

Větrání je z důvodu hlukového limitu řešeno pomocí průvětrníků v konstrukci oken. Je možné větrat i přirozeně. Koupelny, WC a prostory nad sporákem jsou odvětrány vzduchotechnickým potrubím. Pronajímatelné prostory ve 2. PP jsou větrány pomocí VZT jednotek. Garáže jsou větrány přirozeně, otvory ve zdech a stropu.

Přípojka plynu – DN 50 – délka 2700 mm

Mezi jednotlivým byty a ostatními prostory je zajištěna požadovaná kročejová a zvuková neprůzvučnost.

Přípojka splaškové kanalizace – DN 150 – 9710 mm

Splašková kanalizace je připojena do kanalizační sítě. Z prostor 2.PP je odpadní voda přečerpávána.

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Výtahy, autovýtahy a stroje, které mohou vyvolávat nežádoucí vibrace, budou podloženy na silent blocích. Šachta autovýtahu je zvukově odizolována od ostatních prostor. B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Plošné a prostorové umístění stavby je navrženo tak, aby byla respektována veškerá ochranná a bezpečnostní pásma. B.2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Jelikož měření indexu radonového rizika nebylo provedeno, je izolace proti radonu navržena na riziko vysoké. ¨ B.2.11.2. Ochrana před bludnými proudy: Není řešeno. B.2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou: Jelikož se v blízkosti novostavby nenachází zdroj technické seizmicity, není nutno stavbu chránit. B.2.11.4. Ochrana před hlukem: Obvodové konstrukce včetně otvorových výplní poskytnou dostatečnou ochranu stavby před hlukem.

Přípojka vody – DN 80 – délka 3225 mm Přípojka elektřiny – délka 1450 mm

Budova je napojená na stávající dopravní infrastrukturu. Vjezd do podzemních garáží je pomocí dvojice autovýtahů z meziprostoru mezi sousedícím domem z jižní strany budovy. Pravý autovýtah slouží pro vjezd vozidel, levý pro výjezd. Byl proveden výpočet parkovacích stání. Podle Obecných technických předpokladů (OTP) a podle Pražských stavebních předpisů (PSP). Podle OTP by mělo být navrženo uvnitř budovy celkem 102 stání + 5 stání pro invalidy. Podle PSP stačí díky redukčním koeficientům pouze 35 stání + 2 pro invalidy uvnitř a 5-10 stání + 1 pro invalidy na povrchu. Vzhledem k tomu, že počet stání podle OTP je pro danou reálnou obsazenost budovy a její využití (ztráta parteru v 2.PP) nesmyslný a lokalita je velmi dobře dopravně dostupná, je počítáno s výpočtem podle PSP. Konečný navržený počet stání je: Uvnitř budovy - 36 stání pro rezidenty + 2 stání pro invalidy Na přilehlých prostranstvích na terénu – 6 stání pro zákazníky + 1 stání pro invalidy


Projekt umožňuje veřejné pěší propojení z ulice Strakonická na přilehlou říční náplavku pomocí schodišť z náměstí na dvou místech.

B.5. VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Na obou vnitřních náměstích jsou navrženy vzrostlé stromy. Jedná se o Platany Javorolisté (Platanus Acerofolia). Stromy vyrůstají z úrovně podlahy 1.PP a skrze otvory v náměstích se jejich koruny rozvětvují nad náměstím. Otvory jsou překryty mříží. Stromy jsou pěstovány v květináčích, které jsou součástí konstrukce stavby a nacházejí se ve 2.PP. Rozměr květináčů je 6150 x 6150 x 3150 mm, což je dostačující pro vzrostlý strom (koruna průměru 15 metrů), který by postupně zaplnil prostor náměstí. Výška nasazení koruny od paty kmene je 5 metrů (tzn. 2 metry od úrovně náměstí). Strom bude pěstován hydroponicky, vybraný druh stromu dobře snáší tento druh pěstování a není křehký ani při vysoké rychlosti růstu, která je v tomto případě žádoucí. Aby navržený prostor fungoval už od počátku, budou vysazeny již vzrostlé stromy o výšce 4-6 metrů. Pěstební souvrství pro stromy je následující: 900 mm pěstebního substrátu, 300 mm přechodové vrstvy kameniva, neprokořeňující folie, 1950 mm hydroakumulační vrstvy hlíny, hydroizolace. Stromy budou kotveny do základové desky pomocí ocelových lan a kotev, aby nedošlo k jejich vychýlení ze svislé osy při silném větru. Stromy jsou zavlažovány dešťovou vodou z náměstí, která je vyspádovaná do jejich květináčů. Přebytečná voda je odváděna do řeky Vltavy. Na pochozích částech střech je navržena intenzivní vegetace – je možné pěstovat stromy při jejích okrajích, uprostřed pak keře a nižší rostliny (tloušťka substrátu je navržena ze statických důvodů vyšší u okrajů desek a nižší uprostřed). Střešní zahrady jsou zavlažovány vodou z nepochozích částí střechy. Voda je chytána do retenčních nádrží a přebytečná voda je odváděna do Vltavy. Toto řešení bylo zkonzultováno s odborníkem na technologii krajinářské architektury Ing. Pavlem Borusíkem, Ph.D.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA Výstavbou budovy nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Činnosti, které by mohly ohrožovat okolí nadměrným hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a

likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA Základní požadavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude ovlivněn.

B.8. ORGANIZACE VÝSTAVBY Detailní řešení viz. část E.1. Realizace staveb


C


KOTEVNÍ

U KRÁLOVSKÉ LOUKY

LEGENDA PŮVODNÍ ZÁSTAVBA SMÍCHOVA

NOVÁ ZÁSTAVBA PODLE URBANISTICKÉHO PLÁNU A69

NAVRHOVANÝ OBJEKT -0,600

ŘEKA VLTAVA

STRAKONICKÁ

STRAKONICKÁ LINIE PŘEDPOKLÁDANÉ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

-0,450

+-0,000

+-0,000

20250

-0,450

-0,450

5 NP + 2 PP

17950

-6,450

ŘEKA VLTAVA

- 3,450

5 NP + 2 PP

20250

17950

±0,000 = 193,75 m n.m. Bpv

-6,450

20250

13000

20250

5 NP + 2 PP

-7,450

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KOTEVNÍ

U KRÁLOVSKÉ LOUKY

LEGENDA VYSOKÉ NAPĚTÍ PLYNOVOD NTL VODOVOD - PITNÁ VODA

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ -0,600 STRAKONICKÁ

STRAKONICKÁ

STAVEBNÍ OBJEKTY S06

S06

S06

S06

-0,450 +-0,000

20000

S03

+-0,000

S05

S02

S04

S06

-0,450

S01 (A,B,C)

BYTOVÝ DŮM

S02

PŘÍPOJKA VODOVODU

S03

PŘÍPOJKA KANALIZACE

S04

PŘÍPOJKA NTL PLYNOVODU

S05

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY

S06

CHODNÍK

- 3,450

5 NP + 2 PP

5 NP + 2 PP

20000

18200

96400 20000

5 NP + 2 PP

18200

20000 ±0,000 = 193,75 m n.m. Bpv -6,450

-6,450

ŘEKA VLTAVA

-7,450


LEGENDA PŮVODNÍ ZÁSTAVBA SMÍCHOVA

NOVÁ ZÁSTAVBA PODLE URBANISTICKÉHO PLÁNU A69

NAVRHOVANÝ OBJEKT

ŘEKA VLTAVA

Smíchovské nádr aží

Na Plzeňce

Kotevní

U Královské louky

Rozkošného

Strakonická

tí Pod Tra

Nádražní

Strakonická

Hořejší nábřeží

Císařská louka

Vltava


D


E.1


E.1. TEXTOVÁ ČÁST E.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA E.1.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ Pozemek o rozloze 1920 m2 se nachází na Smíchově, v jeho jižní části. Parcela je fiktivní, celý návrh objektu navazuje na dosud neexistující urbanistické řešení Smíchova podle ateliéru A69. Pod přilehlou ulicí Strakonická se předpokládá umístění základních sítí – voda, kanalizace, elektřina a plyn. Ochranné pásma inženýrských sítí nezasahují do plochy pozemku. Na pozemku samotném není vedena žádná inženýrská síť. Na západě na druhé straně ulice Strakonické je několik obytných budov z počátku 20. století. Počítá se s dostavbou bloku dalšími bytovými domy, které nejsou předmětem mého návrhu. Na jihu i na severu od parcely se počítá s výstavbou nových bytových budov. Žádná z těchto staveb s objektem přímo nesousedí. Pozemek se mírně svažuje směrem k řece. Příjezd na staveniště je možný po vzniklém nábřeží nebo po ulici Strakonická. Umístění jeřábu se předpokládá v místě terénního schodiště na jihu i na severu a na ulici Strakonické. Na parcele v současné době nejsou žádné objekty, pozemek je připraven pro výstavbu. Před zahájením výkopů bude v rozsahu přibližně 100% pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 m, která bude využita na jiném místě, po dokončení stavby ji nebude potřeba k rekultivaci, protože objekt zabírá celou plochu pozemku. Zatřídění hornin nacházejících se na pozemku podle České geologické služby:

E.1.1.2. GEOLOGICKÉ PODMÍNKY Geologická sonda

Kvartér

0.00 - 4.10 : navážka hlinitá, šedohnědá; geneze antropogenní 4.10 - 6.00 : hlína jílovitá, písčitá, tuhá, slídnatá, hnědá; geneze fluviální přechod : písek silně hlinitý hnědý 6.00 - 6.20 : písek hlinitý, jemnozrnný až střednozrnný, hnědý; geneze fluviální 6.20 - 7.30 : jíl tuhý až pevný, jemně slídnatý, hnědošedý; geneze fluviální přítomnost : zuhelnatělé zbytky rostlin 7.30 - 9.70 : písek slabě hlinitý, střednozrnný až hrubozrnný, slabě slídnatý, hnědý; geneze fluviální a valouny 9.70 - 10.00 : jíl písčitý, silně ulehlý, jemně slídnatý, šedý; geneze fluviální a valouny Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 4.70 druh hladiny : ustálená Všechny horniny jsou v třídě težitelnosti 1 podle ČSN 73 6133

navážka, halda, výsypka, odval [ID: 1] Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: navážka, halda, výsypka, odval, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: proměnlivé, Zrnitost: různá, Barva: různá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

E.1.1.3. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY Stavba se nachází na samostatném pozemku. Přímo nesousedí s žádným domem, nejbližší je od ní vzdálen 20 metrů. K pozemku přiléhá ulice Strakonická, náplavka u řeky Vltavy a dvě schodiště. Na těchto části těchto prostor bude proveden během výstavby trvalý zábor. Výstavba nijak neohrozí okolní domy. Stavbě samotné bude předcházet příprava staveniště a hrubé terénní úpravy. Je nutné dodržovat předepsané technologické přestávky pro betonové konstrukce.


E.1.1.3.1. SLED PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ: 1.) Zemní práce a.) Vyhloubení stavební jámy – západní stěna a části jižní a severní stěny jámy jsou paženy pomocí převrtávané pilotové stěny ze železobetonu, průměr pilot je 600 mm. Stěna je zajištěna záporovými kotvami. b.) Pro základovou desku je jáma prohloubena o 900 mm oproti úrovni říční náplavky. c.) Pod sloupy ve 2. PP budou vyvrtány jámy pro tahové piloty průměru 600 mm Viz. výkres E.1.2.2. Stavební jáma 2.) Základové konstrukce a.) Vložení armokošů pro tahové piloty a jejich zabetonování. b.) Betonáž podkladního betonu 100 mm. c.) Zhotovení bednění tesaři, vložení připravené výztuže a betonáž základové desky (betonem C30/37 z automixů, pomocí ramene, nutné hutnit ponornými vibrátory, po vrstvách maximálně 300 mm.) 3.) Hrubá spodní stavba a.) Provedení betonového nástřiku na pilotovou stěnu. Natavení hydroizolace z asfaltových pásů proti tlakové vodě. b.) Provedení prostupů pro potrubí včetně chrániček. c.) Příprava bednění, vložení výztuže a betonáž suterénních stěn, sloupů a stropů. (stěny přiléhající k zemině jsou z vodostavebního železobetonu C30/37). 4.) Hrubá vrchní stavba a.) Železobetonové nosné stěny (příprava bednění, vložení výztuže, betonáž z betonu C30/37) – betonáž je prováděna pomocí jeřábu s bádií. Beton je na stavbu dopraven pomocí automixů. b.) Železobetonové stropní konstrukce (montáž bednění a stojek, vložení výztuže, betonáž betonem C30/37) – betonáž je prováděna pomocí jeřábu s bádií. Beton je na stavbu dopraven pomocí automixů. c.) Železobetonová střešní deska (montáž bednění a stojek, vložení výztuže, betonáž betonem C30/37) – betonáž je prováděna pomocí jeřábu s bádií. Beton je na stavbu dopraven pomocí automixů. 5.) Zastřešení a.) Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev (položení klínů z XPS, provedení pojistné hydroizolace z asfaltových pásů, pokládka tepelné izolace XPS, provedení hydroizolace, zásyp kačírkem) b.) Plochá střecha s intenzivní vegetací (položení klínů z XPS, pokládka tepelné izolace XPS, provedení hlavní hydroizolace, pokládka pěstebního souvrství, výsadba zeleně) c.) Montáž střešního světlíku nad schodišťovým atriem 6.) Přípojky inženýrských sítí a.) Vyhloubení rýh o požadovaných rozměrech b.) Pokládka potrubí a kabelů (elektřina, plynovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod) c.) Obsyp, zásyp 7.) Hrubé vnitřní konstrukce a.) Vyzdění dělících příček (z tvárnic Porotherm 300, 150 nebo 100 mm) b.) Montáž oken a dveří do obvodových stěn (okna Schüco)

c.) Provedení hrubých vnitřních rozvodů (elektřina, plyn, voda, topení, VZT, splašková kanalizace, dešťová kanalizace) – provádí subdodavatelské profese. d.) Provedení vnitřních omítek (vápenocementové omítky, cementové stěrky) e.) Provedení hrubých vnitřních podlah f.) Montáž vnitřních dveří + obložkových zárubní (výrobce Rimadesio) 8.) Vnější povrchové úpravy a.) Montáž a příprava kotvícího systému pro fasádní plášť (kotvy Halfen) b.) Provedení tepelné izolace fasád (minerální vlna Rockwool) c.) Montáž fasádních sklocementových panelů (výrobce Polycon) d.) Pokládka dlažby na náměstích a přilehlém chodníku e.) Pokládka pěstebního souvrství na vyhrazené plochy náměstí a kolem chodníku na ulici Strakonická f.) Výsadba stromů na náměstích a přilehlém chodníku g.) Výsadba stromů na zelených střechách h.) Výsadba trávníku 9.) Dokončovací konstrukce a.) Výmalba b.) Obklad stěn c.) Kompletace (TZB, elektro, topení…) d.) Truhlářské práce e.) Zámečnické práce f.) Nášlapné vrstvy podlah 10.) Úklid

E.1.1.4. NÁVRH VÝROBNÍCH MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH Prvky pro betonáž Železobeton je použit na piloty a hrubou spodní stavbu. Přesné složení směsi určí statik dle statického výpočtu. Beton bude dovážen z betonárky Frischbeton s.r.o. na Praze 5, na Smíchově. Betonová směs bude dovážena automixy. Ocelová výztuž bude dodána v předepsaných délkách a zatočeních, každý typ musí být na vlastní skládce výztuže, aby na stavbě nemohlo dojít k záměně. Přesné rozměry výztuže budou určeny na základě statické dokumentace. Ocel se dopraví na stavbu nákladním vozem, kde se uloží na skládce. Bednění se přiveze na stavbu nákladním automobilem. Na stavbě se bude nacházet plocha pro očištění a naolejování bednících prvků, kde se jednotlivé kusy bednění složí do větších prvků a věžovým jeřábem budou přesunuty na přesné místo budoucí betonové konstrukce. Je navrženo bednění Peri Maximo pro bednění stěn. Bednění pro stěny bude mít rozměr maximálně 3000 x 1200mm (ostatních rozměry bednění v modulu šířky po 300 mm). Výškový modul je 300 mm. V objektu je několik různých výšek stropu i v rámci jednoho podlaží – dílce budou použity podle těchto výšek. Pro betonáž sloupů v suterénu je navržen systém Peri – Vario GT 24. Systém je obdobný jako u bednění stěnových konstrukcí.


Pro betonáž stropních desek je navržen systém bednění Peri Multiflex. Stropní stojky přenášejí reakce i při maximálním vytažení. Budou rozmístěny v rastru po 2m, mezi nimi vždy v nimi vždy v polovině nosníku stojky s přímou hlavou. Systémové nosníky mají délku max. 5000mm. Váha největšího dílce bednění nepřekročí 150 kg. Komunikace, zázemí a organizace staveniště Všechny plochy budou v dosahu jeřábu. Pro příjezd, parkování a odjezd vozidel je ponechán dostatek prostoru. Komunikace je vedena po náplavce u řeky pouze jednosměrně ve směru z jihu na sever. Staveniště není rozlehlé, skládky materiálu tudíž musí byt navrženy s maximální efektivitou na přilehlé náplavce. Plochy jsou na staveništi situovány s mírou co největší přehlednosti a logické návaznosti. V jižní části staveniště je navržena sestava 6 buněk o rozměrech 2,5x 6m – vyčleněná plocha 15x6m = 90m².Jedna buňka bude sloužit jako kancelář, 2 buňky jako uzamykatelné sklady, 2 buňky jako šatny a poslední jako hygienické zázemí. Buňky nebudou napojeny na kanalizaci, bude probíhat pravidelné vyprazdňování jejich rezervoárů. Budou napojeny pouze na vodu a elektřinu. Vytápění se zajistí elektřinou. Na staveništi budou mimo jiné také 3 kusy chemických záchodů. Skladování bednění Je navrženo bednění Peri Maximo pro bednění stěn. Pro zajištění bezpečnosti práce jsou běžné bednící panely doplněny pracovní lávkou, žebříkovým výstupem a zábradlím. Bednění pro stěny bude mít rozměr maximálně 3900 x 1300 mm (ostatních rozměry bednění v modulu šířky po 300 mm). Výškový modul je 300 mm. Je navržen prostor pro skladování bednění pro jeden záběr betonáže stěn a stropu. Jednotlivé prvky jsou podloženy a proloženy dřevěnými hranoly. Dílce bednění je možno ukládat ve vrstvách na sebe (nutno proložit hranoly), maximálně 10 vrstev nad sebou. Plocha skládky je zpevněna a vyspádována. Jsou zde zřízeny manipulační uličky šířky 1,2m. plocha stěnového bednění pro 1 záběr (tzn. 1 podlaží): -konstrukční výška 3,200m z toho výška stěn = 2,900m -tloušťka stěn 0,250m -délka stěny 80m -bednění z obou stran 160m Plocha bednění stěn = 160x2,9 = 464m² , jeho skladování proběhne na ploše 7x13m ( je počítáno i s rezervou)

Prostor pro přívoz a zpracování betonové směsi Betonovou směs budou dovážet automixy, které zajistí připravenost směsi k užití. Hned po příjezdu na stavbu musí být směs zpracována. Prostory pro příjezd domíchávačů

jsou umístěny na ulici Strakonická u každého ze tří objektů. Je tudíž nutné provést zábor veřejného chodníku na ulici Strakonická během výstavby. Stropní a stěny budou betonovány pomocí jeřábu a badie s rukávcem o V=0,75 m³. Stavební jeřáb bude pracovat v 5 minutových cyklech, tzn. 96 cyklů za směnu. Maximální kubatura betonáže zhotovitelná za jednu směnu je tedy 72 m³, která se rovná kubatuře největšího stropu. Skladování výztuže Ocelová výztuž bude dodána v předepsaných délkách, předem ohýbána. Celkem se bude přivážet 10 svazků výztuží v potřebném množství. Každý kus musí být označen, aby nemohlo dojít k záměně. Přesné rozměry budou určeny na základě statického výpočtu. Jednotlivé prvky jsou podloženy a proloženy dřevěnými hranoly. Nejdelší rozměr ocelového prutu použitého na stavbě je 7 metrů – z toho vychází kratší rozměr skládky. Plocha skládky je zpevněna a vyspádovaná. Jsou zde zřízeny manipulační uličky šířky 0,6m. Ocel je vždy skladována pouze pro jeden stavební záběr. Ocel se dopraví na stavbu nákladním automobilem, kde se uloží na volné skládce o rozměrech 7x12m. Plocha potřebná pro sestavení výztuže je 7x7 m, s minimálním manipulačním prostorem 1,2 m po jejím obvodu.

E.1.1.4. NÁVRH ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU Jeřábem se bude na stavbu dopravovat beton pro betonáž stěn a pilot, ocelová výztuž v balících maximálně po 1900 kg a bednění. Navrhuji 3 jeřáby Wolff WK 71 SL ,které na rameni ve vzdálenosti 32 m od osy otáčení unesou břemeno o hmotnosti alespoň 2200 kg. Maximální hmotnost přepravovaného břemene (plná badie betonu) činí 1950 kg. Maximální nosnost ve vzdálenosti 13m je 6 tun, maximální nosnost na konci ramene je 1 tuna. Délka ramene činí 46 m. Je zakázáno přepravovat břemeno nad přilehlým veřejným prostorem, komunikacemi a ostatními domy. Zpevněná plocha pro jeřáb Jeřáb je založen na zpevněné ploše 4x4m . Po obvodu je manipulační prostor šířky 0,6m.

E.1.1.5. NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY Hlavní výkopová jáma je pažená pomocí převrtávané pilotové stěny z vodostavebního železobetonu do hloubky 8,800 metrů. První etapa pilotů je provedena z prostého betonu, druhá převrtávaná etapa je vyztužena armokoši. Kotvení stěny je provedeno pomocí záporových kotev do pilotů z první etapy. Jáma pro základovou desku je nepažená provedena strojně do hloubky 6,800 metrů. Základy pod sloupy jsou založeny na tahových pilotech do hloubky 12,000 metrů o průměru 600 mm, díry pro piloty jsou prováděny strojně. Zemina bude téměř zcela odvezena na skládku určenou stavebním úřadem, zbytek bude ponechán na zásypy. Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný štěrkopísek. Pro terénní úpravy – zahrady na střechách a náměstích - bude později na staveniště přivezen kvalitní substrát.


Hladina podzemní vody se nachází výše, než leží dno stavební jámy, proto je navrženo 12 čerpacích studen, kterými je voda odčerpávána do přilehlé řeky Vltavy. Postup prací: -Vytýčení obrysu objektu a stavební jámy pomocí kolíků -Hloubení stavební jámy viz. příloha – výkres E.1.2.2.

E.1.1.6. NÁVRH TRVALÝCH ZÁBORŮ STAVENIŠTĚ Celá plocha pozemku je zastavěna, proto je nutné během výstavby pro staveniště zabrat část veřejného prostoru. Jedná se o chodník s přilehlými parkovacími stáními na ulici Strakonická, dva veřejné prostory severně a jižně od domu a téměř celou náplavku u řeky Vltavy. Doprava aut na ulici Strakonická nebude tímto nijak narušena. Doprava pěších bude muset být na ulici Strakonická převedena na protější stranu vozovky. Na náplavce bude pro průchod pěších vyčleněn 1500 mm široký pruh kolem řeky. Vjezd do staveniště je vždy směrem z jihu, odjezd směrem na sever. Horní prostor u ulice Strakonická slouží pouze pro dovoz betonu pomocí automixů, jsou zde proto samostatné příjezdy pro 3 vozidla. Na náplavce probíhá dovoz ostatního materiálu. V nejvýchodnější části staveniště je vyčleněn komunikační pruh pro jedno nákladní vozidlo – průjezdný pouze jedním směrem. viz. příloha – výkres E.1.2.3.

E.1.1.7. NÁVRH OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY Při provádění zemních prací nesmí dojít ke znečištění životního prostředí ani k nadměrné hlukové zátěži obyvatel v dané lokalitě. Hlavně se ale bude jednat o zabránění znečištění rybníku. Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků Nadměrné hlučnosti bude zabráněno použitím kvalitních nákladních automobilů pro dopravu materiálu, udržováním strojů v chodu jen po nezbytně nutnou dobu a zajištěním nočního klidu. Budou používány pouze stroje vyhovující přípustné hladině akustického výkonu (emise hluku). Použity budou kompresory určené pro městskou zástavbu. Práce budou probíhat od 7h do 19h. Nejbližší obytné stavby jsou od hranice staveniště vzdáleny 22 m, ve všech směrech. Hluk bude měřen ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy. Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující ve výfukových plynech škodliviny v množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Bude omezeno

nasazení strojů se spalovacími motory a budou upřednostněny stroje s elektromotory. Komunikace na staveništi budou provedeny z betonových panelů, aby byla omezena prašnost prostředí. Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla řádně mechanicky očištěna. Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou a případné znečištění komunikace bude ihned odstraněno. Důsledně se bude dodržovat vyhláška č. 8/1980 Sb. hl. m. Prahy o čistotě na území hl. m. Prahy v platném znění. Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací S odkazem na Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy. Při používání stavebních strojů je nutné předcházet kontaminaci půdy a vody ropnými látkami. Technický stav strojů bude pravidelně kontrolován. Pohonné hmoty budou skladovány v uzavřených nádobách na podkladu zabraňujícím průsaku. Místo doplňování pohonných hmot bude taktéž z materiálu zamezujícího průsaku. Proti průsaku musí být odolná i plocha určená k ošetřování bednění. Nakládání s odpady Odpadní materiál ze stavby bude skladován v kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na skládku. Odpadní beton bude odvezen zpět do betonárny. Toxický odpad - nádoby od ropných produktů, olejů, zbytky tmelů a jiných chemikálií - bude odvážen na skládku toxického odpadu.

E.1.1.8. RIZIKA A ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 1) Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. A nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.1) Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Staveniště je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 2 m. Nezasahuje do okolních dopravních komunikací ani komunikací pro pěší. Výjezd ze stavby bude řádně označen. 2) Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Vstup na staveniště musí být označen značkou zakazující vstup nepovolaných osob. Označení musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Označení se bude pravidelně kontrolovat. 3) Je nutné zajistit zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené občany. Oplocení staveniště zasahuje na ulici Strakonická do komunikace pro chodce. Pohyb pěších je proto přesunut na druhou stranu vozovky. V místě vjezdu na staveniště bude obrubník nahrazen umělou vodící linií. 4) Je povinností realizovat provizorní dopravní značení. Vjezd a výjezd ze staveniště bude označen dopravními značkami. Zákaz vjezdu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech na staveniště.


5) Ochranná pásma vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení. Staveništěm prochází pouze nově navrhované inženýrské přípojky. Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí nebudou stavbou narušena. 6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 7) Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou plochu je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce a pohyb po této ploše. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu. Pro fyzické osoby, pracující ve výkopu, musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Je povinností zajistit hrany výkopu tak, aby bylo zabráněno pádu osob. Podél hrany stavební jámy bude vybudováno zábradlí. 8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. Mimo prostor staveniště je zákaz manipulace jeřábem. Při návrhu jeřábu byla navržena bezpečnostní výška 14 m nad úrovní prvního podlaží nad budovou. Zhotovitel stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Pracovníci musí být řádně proškoleni a mají povinnost používat ochranné pomůcky. 9) Práce ve výškách od 1,5 m je nutné zajistit dostatečnou ochranou proti pádu z výšky. - ochranné konstrukce jsou vždy prvotním řešením při zajišťování bezpečnosti práce, dále je možno použít záchytné konstrukce. Je navrženo bednění PERI TRIO doplněné pracovní lávkou, žebříkovým výstupem a zábradlím. Osobní zajištění (např. pracovníci při stavbě bednění). Při pracích, u kterých nelze zajistit bezpečnost práce ochrannou konstrukcí budou pracovníci používat osobní zajištění. Osobní ochranný systém proti pádu z výšky znamená používání jisticího řetězce, tj. bezpečný postroj - bezpečnostní jistící lano - karabiny nebo spojovací konektory - kotvicí bod. Důležitým prvkem jisticího řetězce je přitom důkladná znalost použití ochranného systému proti pádu. Při zhoršení povětrnostních podmínek je nutné výškové práce ukončit. Každá osoba musí být při pohybu po staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním pracovním oděvem nebo vestou. Výškové práce nesmějí být prováděny jednotlivcem bez trvalého dozoru. Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Stavba není prováděna svépomocí a je nutné stavební povolení. Jelikož je pravděpodobné, že na stavbě bude pracovat více než jeden zhotovitel, musí být určen koordinátor BOZP (podle zákona č. 309/2006, § 14/1) Posouzení potřeby vypracování plánu bezpečnosti práce Protože na stavbě budou prováděny i nebezpečné práce (např. práce ve výkopech hlubších než 5m) musí být vypracován plán bezpečnosti práce. Podle zákona č. 309/2006, § 15/2 zajistí zadavatel stavby, aby byl před zahájením výstavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniši. Plán bezpečnosti práce, by v ideálním případě měl být vypracován koordinátorem BOZP.

E.1.1.9. ZDROJE 1.) Přednášky předmětu Provádění a stavební management 1, FA České vysoké učení technické v Praze, 2015 2.) Internetové stránky firmy Zakládání staveb (http://zakladani.cz/), 2016 3.) Stavební zákon 183/2006 Sb. 4.) Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 5.) Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 6.) Internetové stránky firmy Peri (http://www.peri.cz/), 2016 7.) Internetové stránky BOZP info (http://www.bozpinfo.cz/win/), 2016 8.) Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb


600

PŘEVRTÁVÁNÁ ŽB PILOTOVÁ STĚNA SE ZÁPORAMI

ZÁPOROVÉ KOTVY 96400

600

20050

600

-6,800

STUDNY NA ODČERPÁVÁNÍ SPODNÍ VODY

1000

600

TAHOVÉ PILOTY

96400 600

1000

-6,000 MANIPULAČNÍ PROSTOR

SVAHOVANÝ VÝKOP 40°

±0,000

PŘEVRTÁVANÁ ŽB PILOTOVÁ STĚNA

PŮVODNÍ PRŮBĚH TERÉNU

5200 800

-6,800

17750

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH HPV 23750

TAHOVÉ PILOTY

±0,000

-6,000

-7,000

6000

1000

-6,000

-12,000

-7,000


U KRÁLOVSKÉ LOUKY

-0,600 STRAKONICKÁ

S06

S06

S06

+-0,000

20000

S03

+-0,000

S05

S02

S04

S06

-0,450 5 NP + 2 PP

5 NP + 2 PP

20000

96400 20000

18200

-6,450

ŘEKA VLTAVA

-7,450

18200


LEGENDA KOTEVNÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VYSOKÉ NAPĚTÍ PLYNOVOD NTL VODOVOD - PITNÁ VODA

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STRAKONICKÁ

STAVEBNÍ OBJEKTY S06

-0,450

S01 (A,B,C)

BYTOVÝ DŮM

S02

PŘÍPOJKA VODOVODU

S03

PŘÍPOJKA KANALIZACE

S04

PŘÍPOJKA NTL PLYNOVODU

S05

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY

S06

CHODNÍK

- 3,450 5 NP + 2 PP

20000 ±0,000 = 193,75 m n.m. Bpv -6,450


STRAKONICKÁ

P 02

5 NP + 2 PP

5 NP + 2 PP

20000

96400 20000

ŘEKA VLTAVA

P 02

SOC. ZAŘÍZ.

ŠATNY

ŠATNY

P 08 JEŘÁB

18200

SKLAD

SKLAD

32000

KANCELÁŘ

20000

S03

P 01

S05

S02

S04

P 01

P 03 PLOCHA PRO MONTÁŽ VÝZTUŽE

P 04 SKLÁDKA VÝZTUŽE

P 08 JEŘÁB

18200

P 05 SKLÁDKA BEDNĚNÍ

P 03 PLOCHA PRO MONTÁŽ VÝZTUŽE


LEGENDA STRAKONICKÁ

P 01

P 01

PLOCHA PRO PŘÍJEZD AUTOMIXŮ A ZPRACOVÁNÍ BETONU 6x20 m

P 02

STAVEBNÍ BUŇKA 2,5x6 m - 6 ks

P 03

PLOCHA PRO MONTÁŽ VÝZTUŽE 7x7 m

P 04

SKLÁDKA VÝZTUŽE 7x12 m

P 05

PLOCHA PRO USKLADNĚNÍ BEDNĚNÍ 7x13 m

P 06

PLOCHA PRO STAVEBNÍ ODPAD

P 07

SKLÁDKA ČÁSTI ORNICE

P 08

STAVEBNÍ JEŘÁB WOLFF WK 71 SL ZÁKAZ MANIPULACE S BŘEMENM

5 NP + 2 PP

20000

P 06 SKLÁDKA STAVEBNÍHO ODPADU

P 08 JEŘÁB

P 07 SKLÁDKA ORNICE


E.2


E.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA E.2.1.1. CELKOVÝ POPIS STAVBY

E.2.1.1.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK Objekt slouží převážně jako bytový dům s 24mi obytnými jednotkami, které se nachází ve třech nadzemních objemech. Tato funkce je doplněna čtyřmi menšími pronajímatelnými prostory v parteru ulice Strakonická a třemi většími pronajímatelnými prostory na úrovni říční náplavky. Mezilehlé patro (1.PP) tvoří podzemní garáže, náležící obyvatelům a zaměstnancům retailových prostorů. E.2.1.1.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ E.2.1.1.2.1. Urbanistické řešení Projekt navazuje na koncept urbanistického řešení Smíchova od architektů A69. Dům vytváří hranu nábřeží svým soklem a zároveň umožňuje vizuální i pocitovou propustnost. Nadzemní hmota domu je rozdělena na tři kubické bloky o hraně 20 metrů, mezi kterými vzniká kvalitní veřejný prostor charakteru náměstí. Z těchto dvou prostor je umožněn přímý přístup k nábřeží řeky. Na obou náměstích budou růst vzrostlé platany javorolisté, které zkvalitní prostor jak pro návštěvníky náměstí, tak pro residenty.

Výhodou konceptu je, že dům je výškově úspornější a umožňuje dokonale využít i zbytkové prostory, které v obyčejném domě zůstavají nevyužity. Typickým bytovým domům navrací toto řešení prostorovou a atmosférovou různorodost, která jim chybí. Jednotlivým bytům dodává velkorysost, intimitu a ušlechtilost. E.2.1.1.3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Provozně je v objektu rozdělena funkce obytná a funkce obchodní. Do obytných prostor domu vede vždy samostatný vchod a samostatný výtah. Vstupy do pronajímatelných komerčních prostor v 1.NP jsou z přilehlých vnitřních náměstí. Komerční prostory ve 2.PP mají samostatné vstupy z přilehlé říční náplavky a jsou zcela odděleny od zbytku domu. Obě podzemní podlaží propojují s úrovní 1.NP dvě venkovní schodiště na vnitřních náměstích. Propojení garáží s obytnou částí domů zajišťuje schodiště i výtah. Na střeše objektu se nachází střešní zahrady, které přísluší k přiléhajícím bytům. 2.NP až 5.NP mají čistě obytnou funkci V 1.NP kromě komerčních prostor se dále v každém nadzemním objemu nachází kolárna, úklidová místnost a odvětrávaná místnost pro uskladnění popelnic. Vstupy do obytných částí objektu jsou v nadkrytých nikách. V 1.PP se kromě hromadných garáží pro rezidenty a zaměstnance nalézají sklepní kóje (jedna pro každý byt), strojovna autovýtahu a kotelny. Ve 2.PP se nachází 3 komerční prostory a dále strojovna vzduchotechniky a kotelny. Část plochy zabírají také „květináče“ pro stromy.

E.2.1.1.2.2. Architektonické řešení Dům je podlouhlého obdélníkového tvaru. V podzemní části dům zabírá celou délku pozemku a vytváří tak hranu nábřeží. V nadzemní části pak vystupují tři kubické hmoty. Kvůli výškovému rozdílu má dům dva partery – jeden do ulice Strakonická a druhý na přilehlou náplavku. V mezilehlém patře jsou podzemní garáže. Jednotlivé nadzemní kubusy s obytnou funkcí jsou 4 až 5 patrové. V domě je uplatněn koncept Raumplanu od Adolfa Loose, který pracuje s výškovými úrovněmi podle funkce daného prostoru. Obytná část domu poskytuje mnoho různých rozměrových i typologických variant, žádný byt v domě není stejný. Půdorys je rozdělen pomyslnou sítí na 9 čtverců. V prostředním z nich je schodišťové jádro s výtahem osvětlené střešním světlíkem, ostatní čtverce zabírají byty. Schodiště ve středním atriu stoupá vždy v rozích o 800 mm. Vzniká tak výškový modul, který dovoluje umístit vstup do bytu na jakékoliv výškové úrovni v násobku této výšky, tedy uplatnit Raumplan v bytovém domě. V duchu Raumplanu jsou zpracovány i jednotlivé byty. Nejvyšší světlou výšku má obývací pokoj a kuchyně (3700 mm), jakožto nejdůležitější společné prostory bytu. Ostatní obytné místnosti mají světlou výšku 2900 mm a koupelny, šatny a průchody mají světlou výšku minimální. Jednotlivé byty jsou tedy víceúrovňové (vyjímku tvoří dva byty v 1.NP, které jsou zcela bezbariérové).

E.2.1.1.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY Z principu konceptu Raumplan nemohou být všechny byty bezbariérové, přesto jsou vyhrazeny dva byty s rovnou podlahou, které mohou být využívány osobami upoutanými na invalidní vozík. Přístup na veřejná vnitřní náměstí je bezbariérový, výškový rozdíl 450 mm překonává rampa o sklonu 1:16. Vstupy do komerčních prostor jsou vybaveny dveřmi s nulovou výškou prahu. V hromadných garážích jsou vyhrazena dvě stání pro osoby s ometenou možností pohybu a další dvě takováto stání se nalézají venku na terénu. Navržen stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. E.2.1.1.5. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY Větrání je z důvodu hlukového limitu řešeno pomocí průvětrníků v konstrukci oken. Je možné větrat i přirozeně. Koupelny, WC a prostory nad sporákem jsou odvětrány vzduchotechnickým potrubím. Pronajímatelné prostory ve 2. PP jsou větrány pomocí VZT jednotek. Garáže jsou větrány přirozeně, otvory ve zdech a stropu.


Mezi jednotlivým byty a ostatními prostory je zajištěna požadovaná kročejová a zvuková neprůzvučnost.

ze železobetonu o průměru 600 mm a jdou do hloubky 12 metrů pod úroveň ulice Strakonická. Piloty zajišťují stabilitu stavby proti vztlaku podzemní vody, zvláště při povodních.

Splašková kanalizace je připojena do kanalizační sítě. Z prostor 2.PP je odpadní voda přečerpávána.

E.2.1.3.3. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM SPODNÍ STAVBY

Výtahy, autovýtahy a stroje, které mohou vyvolávat nežádoucí vibrace, budou podloženy na silent blocích. Šachta autovýtahu je zvukově odizolována od ostatních prostor.

E.2.1.2. KAPACITY Zastavěná plocha:

1957 m2

Obestavěný prostor:

36264 m3

Hrubá podlahová plocha:

9276 m2

Maximální kapacita obyvatel:

98

24 bytových jednotek 4 menší pronajímatelné prostory 3 velké pronajímatelné prostory (nad 400m2) 1 hromadné garáže pro 38 vozidel

E.2.1.3. TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Konstrukční systém spodní stavby je kombinovaný příčný systém se sloupy a stěnami ze železobetonu C30/37. Na pilotovu stěnu je proveden torkrétovaný betonový nástřik a na dno stavební jámy je položen podkladní beton o tloušťce 100 mm. Na ně je poté natavena hydroizolace z asfaltových pásů, poté je vybetonována základová deska a poté připevněna tepelná izolace a vybetonována nosná stěna o tloušťce 300 mm. Rozměry sloupů v podzemních podlaží jsou 700x300 mm nebo 1400 x 300 mm. Tloušťka východní stěny je 200 mm. Stropy jsou jednostranně pnuté desky ze železobetonu C30/37 o mocnosti 200 mm a vynášejí je průvlaky o výšce 500 mm. E.2.1.3.4. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VRCHNÍ STAVBY V nadzemních objemech objektu přechází konstrukční systém v obousměrný stěnový se ztužujícím jádrem. Materiál konstrukcí je opět železobeton C30/37. Stropy jsou obousměrně pnuté desky na zdi nebo skryté průvlaky. Mocnost stropu je 200 mm. Tloušťka obvodových nosných stěn je 200 mm, tloušťka ztužujícího jádra je 250 mm. Strop pod pochozí zelenou střechou s intenzivní vegetací, vynášejí přiznané průvlaky o výšce 400 mm. E.2.1.3.5. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE Veřejná náměstí jsou oproti chodníku vyvýšena o 450 mm, rozdíl překonávají 3 schody (150/330 mm) a rampa pro vozíčkáře délky 7200 mm (sklon 1:16). Vertikální komunikaci mezi veřejnými vnitřními náměstími na úrovni 1.NP, garážemi v 1.PP a říční náplavkou na úrovni 2.PP zajišťuje dvojice venkovních čtyřramenných schodišť (150/330 mm).

Jedná se o obdélníkovou budovu s 5 nadzemními a 2 podzemními podlažími. Objekt překonává příčný výškový rozdíl 6 metrů.

Z garáží vede do obytných nadzemních objemů trojice výtahů Schindler 3100 (kabina 1400 x 1100 mm). Dále pak trojice jednoramenných schodišť o 16 stupních (255x187,5 mm). Tato schodiště ústí do hlavního schodišťového atria.

E.2.1.3.1. STAVEBNÍ JÁMA

Středem tohoto atria prochází výtah z garáží a schodiště je umístěno po obvodu. Schodiště se skládá z monolitických železobetonových podest, na které jsou v rozích položeny prefabrikovaná železobetonová ramena. Každé rameno je točité, s pěti stupni (160/320 mm) a překonává výškový rozdíl 800 mm.

Vzhledem k terénnímu rozdílu 6 metrů byla navržena převrtávaná pilotová stěna ze železobetonu na západní a částech severní a jížní strany pozemku. Tloušťka jednotlivých pilot je 600 mm a jsou založeny do hloubky 12 metrů pod úroveň ulice Strakonická. Dno obdélníkové stavební jámy je v hloubce 6,9 metrů pod úroveň ulice Strakonická. Pilotová stěna je kotvena záporovými kotvami. E.2.1.3.2. ZÁKLADY Budova je založena na základové desce ze železobetonu C30/37 o mocnosti 600 mm. Pod sloupy ve 2.PP je deska kotvena do únosných vrstev základové půdy tahovými piloty. Tyto piloty jsou

E.2.1.3.6. STŘECHA Střecha je plochá o dvou různých výškových úrovních. Větší část střechy je nepochozí, na zbytku se nachází pochozí zelená střecha s intenzivní vegetací. Tloušťka substrátu umožňuje pěstovat stromy. Přístup na tuto střechu je díky výškovému rozdílu možný z přilehlých bytů pomocí schodiště. Atika je zateplena a oplechována pozinkovaným plechem. Nad střechu vystupuje střešní světlík, který osvětluje atrium. Dále se zde nachází prostupy komínu, vzduchotechnického potrubí a odvětrání kanalizace.


E.2.1.3.7. OBVODOVÝ PLÁŠŤ

E.2.1.3.12. VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Obvodový plášť je charakteristický svým zalomeným ostěním. Aby bylo možné docílit precizního a přesného tvaru, jsou použity fasádní dílce ze sklovláknobetonu. Ten umožňuje velmi přesné rozměry a pohledovou kvalitu, při minimální tloušťce dílce 20 mm. Dodavatelem je firma Polycon, se kterou jsem návrh a detaily fasádního pláště zkonzultoval.

Na obou vnitřních náměstích jsou navrženy vzrostlé stromy. Jedná se o Platany Javorolisté (Platanus Acerofolia). Stromy vyrůstají z úrovně podlahy 1.PP a skrze otvory v náměstích se jejich koruny rozvětvují nad náměstím. Otvory jsou překryty mříží. Stromy jsou pěstovány v květináčích, které jsou součástí konstrukce stavby a nacházejí se ve 2.PP. Rozměr květináčů je 6150 x 6150 x 3150 mm, což je dostačující pro vzrostlý strom (koruna průměru 15 metrů), který by postupně zaplnil prostor náměstí. Výška nasazení koruny od paty kmene je 5 metrů (tzn. 2 metry od úrovně náměstí).

Rozměry dílců jsou přizpůsobeny zalomení ostění, šířkovému modulu a výšce jednotlivých pater, vzniká tak stavebnicový systém. Sklovláknobetonové dílce jsou kotveny pomocí kotev Halfen a vyztuženy hliníkovým rámem pro větší stabilitu. Tloušťka jednotlivých dílců je 30 mm. Pod dílci se nachází nopová folie, která umožňuje odvětrání fasády a zateplení z minerální vlny Isover, jejíž tloušťka je proměnlivá podle zalomení dílců. E.2.1.3.8. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE A PŘEDSTĚNY Mezibytová stěna je navržena z cihel Porotherm 30 P+D AKU. Vnitřní příčky jsou z cihel dvojího druhu – Porotherm 8 Profi Dryfix nebo Porotherm 14 Profi Dryfix. Instalační přizdívky v koupelnách a záchodech jsou v případě stěny se záchodovou mísou z materiálu Ytong příčkovka tl. 150 mm. V případě stěny bez záchodové mísy je použita Ytong příčkovka tl. 100 mm. Ve. 2.PP je vzduchotechnické potrubí vedeno za předstěnou ze sádrokartonu. E.2.1.3.9. PODLAHY Podlahy ve všech místnostech mají tloušťku 100 mm, v případě podlah nad nevytápěnými prostorami je skladba doplněna patřičnou tepelnou izolací. V obytných místnostech jsou použity dřevěné parkety z dubových špalíků tl. 12 mm, jejichž kolmý směr vláken je vhodný i pro podlahové topení, kterým jsou vybaveny. V koupelnách a WC je použita keramická dlažby. Pro podlahy komerčních ploch je použita samonivelační cementová stěrka. Viz. Skladby podlah E.2.3.5.1. a E.2.3.5.2. E.2.1.3.10. OKENNÍ VÝPLNĚ Jsou navržena hliníková okna Schüco AWS 65 s obvodovým těsněním. Tato okna poskytují dostatečnou tepelnou izolaci a hlukovou neprůzvučnost. Části oken jsou vybaveny dovnitř otvíravými a výklopnými křídly, zbytek je zasklený fixně. Okna jsou vybavena průvětrníky. Požární řešení – v případě, že obklad od firmy Polycon a zateplovací systém Isover nesplní požární požadavky (aby byl vytvořen vodorovný požární pás A+B+C=1200 mm) bude nutné vybavit spodní části oken požárným zasklením. V současnosti nejsou k dispozici zkoušky, které by ověřily nutnost tohoto řešení. E.2.1.3.11. DVEŘNÍ VÝPLNĚ V bytech jsou navrženy posuvné i otvíravé dveře od výrobce Rimadesio – model Ghost nebo Luxor. Vstupní bytové dveře a ostatní interiérové dveře jsou od firmy Solodoor. Jako vstupní domovní dveře byly vybrány dveře Schüco ADS 75 Simply Smart.

Strom bude pěstován hydroponicky, vybraný druh stromu dobře snáší tento druh pěstování a není křehký ani při vysoké rychlosti růstu, která je v tomto případě žádoucí. Aby navržený prostor fungoval už od počátku, budou vysazeny již vzrostlé stromy o výšce 4-6 metrů. Pěstební souvrství pro stromy je následující: 900 mm pěstebního substrátu, 300 mm přechodové vrstvy kameniva, neprokořeňující folie, 1950 mm hydroakumulační vrstvy hlíny, hydroizolace. Stromy budou kotveny do základové desky pomocí ocelových lan a kotev, aby nedošlo k jejich vychýlení ze svislé osy při silném větru. Stromy jsou zavlažovány dešťovou vodou z náměstí, která je vyspádovaná do jejich květináčů. Přebytečná voda je odváděna do řeky Vltavy. Na pochozích částech střech je navržena intenzivní vegetace – je možné pěstovat stromy při jejích okrajích, uprostřed pak keře a nižší rostliny (tloušťka substrátu je navržena ze statických důvodů vyšší u okrajů desek a nižší uprostřed). Střešní zahrady jsou zavlažovány vodou z nepochozích částí střechy. Voda je chytána do retenčních nádrží a přebytečná voda je odváděna do Vltavy. Toto řešení bylo zkonzultováno s odborníkem na technologii krajinářské architektury Ing. Pavlem Borusíkem, Ph.D. E.2.1.3.13. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Izolační materiály splňují požadavky protipožární ochrany.


10

6200

12

13

6450

14

6200

6450

15

16

6450

6450 230

600

6450

11

11770

-12,450

4800

-0,680 -12,450 00

6750

100

100

5100

A' 4875

-6,650 -7,250

300

UT1 = -0,450

4300 1150 700

600 100

B

∅6

3825

700

4300

B'

300 200

A

C

300

600

300

E

∅6

400

00

230

UT1 = -0,450

LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

11770

100

600

100

700

-6,650

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA VIZ. GEOLOGICKÁ SONDA

5100 -12,450

5100

-7,250

-7,350

-12,450

BETON PROSTÝ C 20/25

-12,450

200

400

UT2 = -6,450

200

ŘEZ B-B'

300

-7,350

4750

1200 2800

100

B

300

00

300

300

3100

5100

D

∅6

3000

300 300

700 1150 4000

200 700

300

700 4000

3825

4875

200

-7,250

00

-6,650

19050

∅6

6150

1400

6750

-7,250 -12,450


A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M.

450

300 100

450

PŘEDSTĚNA SÁDROKARTON

4200

4000

4550

4000

300

300

O1L

600

1900

875 2600(150) 300 150 6150

600

150

O6P

015

O9

2625 2600(150)

2625 2750

2625 2600(150)

150 300

226

150

300

3225 1-2

300

3225 2

3225 2-3

O1L

O15

875 2600(150) 150

2625 2750

300

150

O1L

1775 150

300

6150

3400 150

150

300 3225

3

875 2600(150)

5900

300

A'

1

150

6150 300

3175

150

1900

300

5900

300

6150

300

6150

300 200

300

1726

50

600

4000

5475

600

130 400

2376

700

4050 300

6150

SP 1

OBKLAD

OMÍTKA

300 300 2925 300

3825

4975

3825

2950

2100

5,91 m²

700 6750 KVĚTINÁČ PRO PĚSTOVÁNÍ STROMU

700

300

OMÍTKA

P2.5 ZÁCHODY

1150 3825 1400

19050

1400

2165

300

700

5485 6150

OBKLAD

-

300 300

1475

665

SP 1

-

300

1250

300

5500

5,91 m²

POZNÁMKA

350

50 600

NÁTĚR

P2.4 ZÁCHODY

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

300

300

2200 2500

NÁTĚR

NÁTĚR

5900

4975

6150

1800

2300 2500

3050

VDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

3050

D12

NÁTĚR

POZNÁMKA

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

2200 2500

1950

300

SP 1 SP 1

3850

4300

4700 1500 700

2100

2165

1400

1400 8250

13,14 m² 106,75 m²

300

-6,450

-6,450

OMÍTKA

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

5900

P2.1 P2.3

OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

2925

D12

100

600 2300 2500

300

900 2200 150

POVRCH STROPU

BETON PROSTÝ C 30/37

3050

300

3050

VDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

900 2200

POVRCH STĚN

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

775

100

D6P

2685

1800

POVRCH PODLAHY SP 1

P2.3 STROJOVNA VZT

2300 2500

3550 950

300

100

175 900 2200

D6P

800 2100

300

6150

800 2100

800 2100

D6L 100

P2.5

439,41 m²

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

1200

800 2100

PLOCHA (m²)

P2.2 KOTELNA

ZTV

300 6150 3050

13275 17250

150

900 2200

900 2200 175

1700

385

800 2100

100

D6L

480

750 800 2100

P2.4 100

300

100

925

1475

600

300 100

1700

900 2200

D6P

950

150

KOTEL

D6L

1200 100

750

150

5475

480

100 6300

3100

-6,450

10500

2200 2500

D12

NÁZEV MÍSTNOSTI KOMERČNÍ PROSTOR

PŘEDSTĚNA SÁDROKARTON

700

P2.2

2300 2500

3550

3550

D12

925

2200 2500

2770

VDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

500

450

500

300 100

100

600

P2.1

3125 3-4

300 6200

4

5

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.


LEGENDA MÍSTNOSTÍ A SS3

NÁTĚR

OMÍTKA

NÁTĚR

1 KÓJE = 2,93m²

P1.3

KÓJE

36,81 m²

SP 1

OMÍTKA

NÁTĚR

1 KÓJE = 2,23m²

P1.4

KOTELNA

20,58 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

P1.5

TECHNICKÁ MÍSTNOST

9,56 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

P1.6

TECHNICKÁ MÍSTNOST

11,06 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

P1.7

STROJOVNA

12,15 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

Š.1

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

46,12 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

1900 2050

4200

5000

4700

2500

2500

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

450

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

150

D8L

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

6150

6150

BETON PROSTÝ C 30/37

5900 300

300

POZNÁMKA

4975

3925

3765 2700

17250

SMĚR JÍZDY

-

P1.1

-3,000 -

1400

6150

300

9150

2040

19050

1400

2070

1720

1400

7500

2040

5900

300

300

PROSTOR PRO STROM

2700

300

4975

SMĚR JÍZDY

3925

D14

300

1487

34

35

36

37

38

40

41

42

1200

43

300

400

200 100 D13

1591

791

P1.3

900 2050

-3,000

800 1970

800 1970

900 2050

D9L

791

1100 2100

100

D9L

800 1970

475

1591

791

900 2050

875 1500(950) 150

1900 300

600

6150

875 1500(950) 150

1900 300

150

2625 (950)

150

300

150

150 300

3225 2

3225 2-3

Z6

2625 (950) 150

300

150

O1L

2625 (950)

6150

875 2300(150) 150

150 300

300

A'

3225 1-2

150

6150 300

3175

2625 (950)

Z6

1775

962 300

O5L

875 1500(950)

962 300

150

5900

300 3225

3

SS1

Z6

300

Z6

125

O5P

SS1

O5P

300

600

125

2500

D9L

100

2500

100

900

300

675

1591 100

300

1439

587

10x330/150

1400

5000

1200 2200

3900

900 2050 100

300

1440

540

1200 2200

900 2050 100

300 50

540

2150

1200

963

800 1970 D9P D9L

800 1970 2038

900 2050

1489

1100 2100

1838

586

100 1200

D9P D9L

100

SS1

D13

800 1970

800 1970

800 1970

D9L

-3,000

100

SS3 D9L

800 1970

800 1970 D9P

800 1970 D9P

P1.2

100

STÁNÍ

1800

300 588

300

3750

1500

900 2050

1850

4550

100

STÁNÍ PRO VOZÍČKÁŘE (VOLNÝ PROSTOR PRO VÝSTUP VPRAVO)

540

700

900 2050

8665

100

540

2038

900 2050

1488

300

100

1440

1825

1440

39

300 1489

600

NÁTĚR

SP 1

OMÍTKA

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Š1

130

SP 1

33,78 m²

700

1267

2095

AUTOVÝTAH GMV VL 3000-3500 kg

400

1460 m²

KÓJE

OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

300

2376

POZNÁMKA

HROMADNÉ GARÁŽE

-3,000

VÝTAH SCHINDLER 3100

6150

1

POVRCH STROPU

5900

450

N1.5

2805

SS3

600

POVRCH STĚN

P1.2

300

D14

900 2050

POVRCH PODLAHY SP 1

P1.1

11,67 m²

300

AUTOVÝTAH GMV VL 3000-3500 kg

586

PLOCHA (m²)

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

300

900 2050

NÁZEV MÍSTNOSTI SCHODIŠTĚ

991

480 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16x255/187,5

1250

1225

100

1800 1970

1620 ZTV

150 13

708

14

15

6150

2770

480 KOTEL

1975 600

6300

D11

1800 1970 150 1025 D11

P1.7

-3,000

1900 2050

MOTOR AUTOVÝTAHU

-3,000

1875 2050 150

300

300

P1.4

1800 1970

D11

150

1000

1265

-3,000

800

150

6150

1250

1800 1970

D11

P1.5

3350

1900 2050

1500

P1.6 -3,000

300 100

450

2850 3350

3300

150

900 2100

150

300 100

450

400

450

150

SS3

100 600

2625

100

585

1100

100

600

Č.M. N1.5

3125 3-4

300 6200

4

5

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.


1

1-2

2

3175

2-3

3225

3

3225

3-4

3225

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

4

3225

Č.M.

3125

600

150

2625 5000 (150)

150

300

150

300

150

150

2625 3400 (150) O8L

300

150

150

2625 3400 (150)

O12

300

150

150

2625 3400 (150)

O12

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

A.4

ŠATNA

4,89 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

600

A.5

LOŽNICE

14,29 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

A.6

WC

1,53 m²

SP 1

OBKLAD

OMÍTKA

A.7

KOUPELNA

4,04 m²

SP 1

OBKLAD

OMÍTKA

A.8

OBÝVACÍ POKOJ

44,10 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

A.9

LODŽIE

8,49 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

N1.1

VSTUPNÍ PROSTORY

8,15 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

N1.2

POPELNICE

3,51 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

N1.3

KOLÁRNA

7,51 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

N1.4

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

3,75 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

N1.5

SCHODIŠTĚ

11,63 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

SH

SCHODIŠŤOVÁ HALA

36,24 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

Š1

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

46,12 m²

SP 1

NÁTĚR

NÁTĚR

KP1

KOMERČNÍ PROSTOR

92,27 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

+- 0,000

660

600

600

330

2625 2600 (150)

5940

6150 300 150

450 14737

150

150

300

300 150

300

2625

2925

7050

20250

150

-

150

150

900

1775 2900

800 2100

450

2175

D8P

2025

2175

1750 200

1747

300

4500

54

34

36

53 2640

+- 0,000

2970

96

6150

D1

6150

10x330/150

1200 35

37

38

39

43

40

+- 0,000

D1

900 2100

900 2100

10275

A.3

41

150

42

D2

450

300

150

150

800 2100

POZNÁMKA

5450

6150

+- 0,000

1350

600

D10

525 350

1975 2200

A.2 4875

1875 2200

150

2775

3300

2925

A.5

SS1

+- 0,000 150

4875

3450

150 6450

2325

3175

+- 0,000

2800

O14

A.9

4500

+- 0,000

600 600

150

2625 3400 (150)

150

1025 300

875 2600 (950) 9375

1025 300

150

SS1

Z6

O2L

2625 3400 (150)

O1L

3525 150

4875

150

150

875 2200

O6L

1900 300 150

20250

150

4500

2625 3400 (150)

600 150

600

54

600

600

600

150

O3P

O8P

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

+- 0,000

875

875 D6P

+- 0,000 2250

900 2200

800 2100

900 2100

150

800 2100

150

900 2200

A.6 (2200)

1000 2200

N1.2

A.4

1500 100

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

3675

D8P D7P

+- 0,000

150

100

1775 100

D6L

800 2100 900 2100 1125

2625 2600 (150)

2950 300 300

2325

962 2265

1250 1975 2200

+- 0,000

1900

275

6150

A.8

5325

5475

D1

1200

150 3075 SS1

1500

900

+- 0,000 (2200)

9376

1000 2200

A.1 100

A.7

(1100-2200)

6600

500

2275

150

300 150 750

150

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

+- 0,000

300

N1.1

5x320/160

250

2775

300

Z1 20 19

3191 +4,000

16 17 18 1477

300

+- 0,000

900 2100

1900 +3,200

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

1750

4200

600

150

1100

300

150

1477

5x320/160

6150

300

Z2

450

N1.3

6145

SH

302

3225

D14

2450

1775

2040

1720

Z3L

25 Z1 24 23 1477 22 21

1000 2200

150

1250 302

2070

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

150

6150

300 1250

900 2100

250 1250

VÝTAH SCHINDLER 3100

963

Z4L

3191

7500

(2200)

500

3645

6145

150 1100 150

1750

SS2

AUTOVÝTAH GMV VL 3000-3500 kg 2675 2550

1000 2200

2265

302

900 2100

1477

Z2

1250 302

+4,800

N1.4

D8P

D8P

28 29 30 27 26

O16

3000

250

1000 2200

5x320/160

Š1

3225

2675 2550

150

AUTOVÝTAH GMV VL 3000-3500 kg

150 250

D8P

300 150 300

1750 +- 0,000

2037

875 3400 (150)

300

16 1250

POZNÁMKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

1250

2805

Z1

7500

-3,000 2095

150

2125

1250

15

1750

20250

3200

2770 13

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

480

5325

3050 5000 (150)

3225

N1.5

16x255/187,5

14

300

3225

150

SS1

2625 5000 (150)

3175

5475 150

+- 0,000

D14

O8L

480

KP.1

OMÍTKA

6150

10500

SS1

OMÍTKA

SP 1

O8P

6750

POVRCH STROPU

8,77 m²

300

6150

POVRCH STĚN

27,67 m²

2 3

O10

POVRCH PODLAHY SP 1

LOŽNICE

600 150 600

400

33,84 m²

CHODBA

1 300

A.2

PLOCHA (m²)

A.3

330

O10

150

2625 3400 (150) A

O10

2625 5000 (150)

150

19050 300 150

ZÁDVEŘÍ

600

20250 600

NÁZEV MÍSTNOSTI

A.1

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY VIZ. E.4.3.8. SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.

A'


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1

1-2

2

3175

2-3

3225

3

3225

3-4

3225

4

3225

Č.M.

3125

B.1 20250 150

2625 2600 (150) O6P

600 900 2100 150

(1100-2200) 1850

1975 2200

3825 O5P

150 6150

O14

O2L

1025

+3,200

600 600

150

2625 3400 (150)

1900 150

6150

300

875 2600 (950) 150

O3L

1025 300 300

875 3400 (150) 2925

Z6

1025 300

SS1

O2L

300

O8P

2625 (950)

150 300 20250

O8P

3525 150

9375

600

600

300

1025

B.13

150

C.6

+3,200

6385 875 2600 (950)

2840

+4,000

1025 300

1725

(1100-2200)

3160

6150

6150 1200

C.5

2625 3400 (150)

9450

3160

150

1500

300

600

600

600

300

3150

1025 875 3400 (150)

4950

6150 150 300 3175

3160

150

O3L

O3P

6150

5x300/160 28,1°

2840

3300

1900 300

875 1800 (950) 300 150

6150

250 1

2

3

4

300 O14

150

OMÍTKA

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

CHODBA

10,30 m²

SP 4

OMÍTKA

OMÍTKA

LOŽNICE

18,90 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

B.7

16,49 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

B.8

LOŽNICE WC

1,76 m²

SP 4

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

B.9

KOUPELNA

4,42 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

B.10

17,62 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

B.11

LOŽNICE KOUPELNA

3,37 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

B.12

ŠATNA

4,44 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

B.13

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

C.1

ZÁDVEŘÍ

5,95 m²

SP 2

OMÍTKA

OMÍTKA

C.2

14,83 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

C.3

LOŽNICE PRACOVNA

10,96 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

C.4

KOUPELNA

4,84 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

C.5

OBÝVACÍ POKOJ

30,27 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

C.6

KUCHYNĚ + JÍDELNA

17,82 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

C.7

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

KP.1

LODŽIE KOMERČNÍ PROSTOR

205,67 m²

SP 8

OMÍTKA

OMÍTKA

SH

SCHODIŠŤOVÉ ATRIUM

36,24 m²

SP 9

OMÍTKA

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘIZDÍVKA 100/150

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

2625 3400 (150)

POZNÁMKA -

250

3225

OMÍTKA

OBKLAD

B.5

1025

2325

B.2

2925

OMÍTKA

1700

+3,200 5

Z6

SP 1 SP 4

POZNÁMKA

B.6

D3

300

1

OMÍTKA

1025

1000 2200 1850 150 800 2100

900 100

OMÍTKA

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

625

100

450 D1

B.1

1200

900 2100

1700

1500

2

2840

2625 (950)

1200

5x300/160 28,1°

150 3225

3

5,10 m²

B.4 1875 2200

1300

B.3

D6P

600

1

100 800 2100 (2200)

100

3

5 4

ŠATNA

POVRCH STROPU

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

150 20250

5x300/160 28,1° 1200

1250

3525

100

4

500

5

52

25 24

B.4

3000 instalační předstěna tl. 150 mm

+3,200

21 53 22 23 1477

1,63 m²

POVRCH STĚN

LEGENDA MATERIÁLŮ

875 2600 (150)

150

1200

Z1

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

69,01 m²

WC

D4L

100

D4L

O1P

1600 D7P

6150

150

1200 800 2100 D6P

D6P

800 2100

1720

1720

900 2100

B.5

3300

963

5x320/160

900 2100 303

+3,200

3191 +4,000

B.6

+4,000

250

instalační předstěna tl. 150 mm

1600 1250

2038

2265

1250

52

1477

+4,800

B.9

3000

2 18 19 20

1000 2200

2265

16 17 VÝTAH SCHINDLER 3100

962

SH

1000 2200

1700

+2,400

302

2100

250

1700

30 29 28 1477 27 26

3450

3100

480 800 2100 D2

1250

52

5x320/160

900 2200

100

B.8

(2200)

2070 3191

950

1100

250

1550

2037

D6P

3500

100

302

1525

300

B.12

2875

3645

+4,800

1975 2200 1975 2200

900 2100

2325

600

4450 150 3150 1250

900 2100

C.1

150

100 1000 2200 100

800 2100

100

SS2

+4,800 300 300

33 34 35 32 31

2850 800

D7L

C.2

O6P

D4L

+4,000

1000 2200

900 2100 D1

900 2100

D1

2625 2600 (150)

150

800 2100

150

150

900 2200

600 D1

600

150

3450

150

1975 2200

C.4

2950

4300

5x320/160

100

1025 O1P

1025

875 2600 (150)

+4,800

SCHIEDEL MULTI 500 900 1875 2200 2200

900 2100

302

300

300 2550

C.3

2175

1000

480

(2200)

(2200)

300

20250 300

B.11

instalační předstěna tl. 150 mm

D2

3525 5000 (150)

3225 3225 3225

1875 2200

150

6150

+- 0,000

1725

2570

150

3200

480

200

1800

600

150

100

3300

+4,000

2770

150

1477

150 6150

KP.1

+4,000

D

O1L

2600 (2200)

6150

C.7

C-D

600

3650

600

300

1000

C

1025

SS1

3100

2625 5000 (150)

3175

O10

SS1

B-C

O4L

B.7 4050

B

875 2600 (150)

300

B.10

+4,000

A-B

300 1025

2840

A

150

2625 1800 (950)

600

600 150 600

O10

3525

B.2 B.3

POVRCH PODLAHY SP 2

150

150

A

O10

300

600

7,94 m²

150

150

2625 5000 (150)

3000

PLOCHA (m²)

ZÁDVEŘÍ OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ

3000

150

2625 5000 (150)

5400 150

600 150

600

600

150

3900

150

SS1

600

6150 300 150

150

300

600

300

NÁZEV MÍSTNOSTI

-

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY VIZ. E.4.3.8. SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.

A'


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

20250 150

9375 150

150

2625 3400 (150)

3225

3525

1025

300 1025

875 1800 (950)

A

O5P

300

1900

4350

875 1800 (950)

O6P

600 3375

600

O5L

600 1025 1325

150 150 300 2625 2600 (950)

3160

O7L

150 6550

6150

6150

E.4

+7,200

900 2100

9610

E.12

3825

150 300

2840

2840 2995

1975

+8,000

2750

D1

600

SS1

+7,200

O6P

3825 600

150

6150

2625 2600 (150)

300

SS1

600

300

150

2575

E.6

O1L

750

O14

1500 150

Z6

150

300 150 300

2625 (950)

1900 150

300 20250

O2L

O8L

875 2600 (950) 150

2625 3400 (150)

300 150

12600

8,88 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

LOŽNICE

13,65 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

D.4

KOUPELNA

4,22 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

D.5

LOŽNICE

13,38 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

D.6

LOŽNICE WC

15,58 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

D.7

1,76 m²

SP 4

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

D.8

KOUPELNA

4,31 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

D.9

KUCHYNĚ + JÍDELNA

24,04 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

D.10

OBÝVACÍ POKOJ

25,61 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

D.11

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

E.1

8,42 m²

SP 1

1,46 m²

SP 4

OMÍTKA OBKLAD

OMÍTKA

E.2

ZÁDVEŘÍ WC

E.3

PRACOVNA

7,36 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA OMÍTKA

O3L

1900 150

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘIZDÍVKA 100/150

69,71 m²

SP 1

E.5

OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ CHODBA

OMÍTKA

11,65 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

E.6

LOŽNICE

15,75 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

E.7

LOŽNICE

16,08 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

E.8

17,72 m²

SP 1

5,43 m²

SP 2

OMÍTKA OBKLAD

OMÍTKA

E.9

LOŽNICE KOUPELNA

OMÍTKA

KOUPELNA

2,39 m²

SP 2

OBKLAD

PŘIZDÍVKA 100/150

E.10

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

E.11

ŠATNA

4,41 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

E.12 SH

LODŽIE SCHODIŠŤOVÉ ATRIUM

8,49 m² 36,42 m²

SP 5 SP 9

OMÍTKA OMÍTKA

OMÍTKA OMÍTKA

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37 MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

150 300 1025 1025

150 400

150

11400 1

4

5

1200 2

1975 2200

1800

1975 2200

1500

POZNÁMKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

875 2600 (150) 1025 1900

1400 600

12600

150

150

1900

1150

POVRCH STROPU OMÍTKA

POVRCH STĚN

D.3

300

875 3400 (150) 150

600 600

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

POZNÁMKA -

875 2600 (150) 2825

2675

O1P

+ 6,400

700

1

OMÍTKA

1025 800 2100

1975 2200

E.3

5x300/160 28,1°

1200

+7,200

2750

150

5

2

150

D2

1200 1725 900 2100

1500

3

POVRCH PODLAHY SP 2

D.2

875 1800 (150) 150

4575

1500

5x300/160 28,1° 975 100

1500

3250

4

D.4

(2200)

D1

PLOCHA (m²)

ZÁDVEŘÍ CHODBA

3150

+6,400

150

875 2600 (150) 3075

2500 150 600

900 2100 D4P

100 100

100

D.1

O5P

1125

600

1025 2600 (150)

200

5x300/160 28,1°

3

900 2100

4500

2575 600

1875 2200

1200

525

6450

+8,000

150 300

150

3000

300

1500

O6L

1500

1655

1600

E.7 3575

2625 2600 (150)

150 3575

3225 3175

O1L

(1100-2200)

D1

D

(2200)

2600 750

800 2100 D6L

C

C-D

3

375

720 1000 2200

E.2

5x320/160

150

1

E.1

(2200)

3191 +7,200

900 D7P 2100 100 900 2200

1930

Z1 45 44

41 42 43 1477

1000 2200

D4L D6P

800 2100

D6L

1600

2265

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2265

6145

1720

Z3P

250

5x320/160 5x320/160

Z2

2037

+7,200

4

1700 D7P

D.3

D4P

5

2

900 2100

700

900 2100

150 600 1200

800 2100

1975 2200 250 1250

302 1477

963

1250

O1P

NÁZEV MÍSTNOSTI

5,49 m²

E.4

3000

900 2100

1200

100

+7,200

+6,400

6145

1250

1175

1500

150

150

150

SH 1477

4250

50 Z1 49 48 1477 47 46

+8,000

4500

Z3L

D.2

D.8

36 37 38 39 Z1 40

Z4P

2070

3191

SS2

E.5

+8,000

+8,000

500

100

150

1000 2200

+7,200

1700

302 Z4L

900 250 2200

4200

5x320/160

VÝTAH SCHINDLER 3100

3645

302

900 2100

900 2200 100 150

950

150 (2200)

+5,600

962

100

D5P

1250 302 2037

1975 2200

3900

2625 2600 (150)

3900

150

1950 D1

E.8

O6L

300

150

(2200)

1250

Z2

Z1

750

900 2200

150

3225

E.9

53 54 55 52 51

800 2100

D5L

(2200)

2100

850

150

900 2200

5x320/160

+8,000

800 2100

150

20250

800 2100

D5L

3525 2600 (150)

2100 150

3225

E.10

250

2650 100

2100

1200 100

600

1100

925

150 2100

B-C

D.7

5100 (1100-2200)

200

E.11

900 2100 150

2900

3160

150

B

D1

900 2200

1600

4950

2990

300

150

+- 0,000 300

50 125 Z6

2925

D.11

2840

3225

2625 (950)

O14

SCHIEDEL MULTI 2175

100

100

1000 2200

480

480

+7,200

+5,600

300 125

6150

D.10

6150 150

A-B

D.9

2500

3700 975

175

150

100

2925

150

1000

150

+7,200

1000 2200

6150

+7,200

2770

300

4340

D.5

D.6 3250

3225

5025

10

9

7

6

4

3

2

1

3225

3160

5

10x300/160 28,1°

SS1

3175

200

2700

1200

3450

8

300

A

600

600

300

O8L

3125

150

5025 150 2625 2600 (150)

150

D.1

600

600

3225

Č.M.

4

300

600

3225

3-4

20250

3225

3

4600

3175

2-3

300

2

1400

1-2

SS1

1

-

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY VIZ. E.4.3.8. SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.

A'


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

600

3225

150

3525

875 1800 (950)

300

1900

1025

875 2600 (150) A

150

300

1025

875 1800 (950)

1900

O6P

600 4340

1900

3075

2500

300

150 600

2995

1900

SS1

3825 600

150

6150

2625 2600 (150)

300

600

300

150

+7,200

O6P

Z6

150

300 150 300

2625 (150)

1900 150

300 20250

O2L

O8L

875 2600 (950) 150

2625 3400 (150)

300 150

12600

O3L

1900 150

300

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

16,08 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

LOŽNICE

17,72 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

E.9

KOUPELNA

5,43 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

E.10

KOUPELNA

2,39 m²

SP 2

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

E.11

ŠATNA

4,41 m²

SP 3

OBKLAD .OMÍTKA

E.12

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

F.1

ZÁDVEŘÍ

6,56 m²

SP 4

OMÍTKA

OMÍTKA

F.2

LOŽNICE

17,55 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

F.3

KOUPELNA

5,16 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

F.4

ŠATNA

3,83 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

F.5

CHODBA

8,89 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

F.6

PRACOVNA

9,15 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

F.7

LOŽNICE

13,47 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

F.8

LOŽNICE

15,57 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

F.9

KOUPELNA

4,42 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

F.10

WC

1,76 m²

SP 4

OBKLAD

OMÍTKA

F.11

KUCHYNĚ + JÍDELNA

23,37 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA OMÍTKA

F.12

OBÝVACÍ POKOJ

28,88 m²

SP 1

OMÍTKA

F.13

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

SH

SCHODIŠŤOVÉ ATRIUM

36,24 m²

SP 9

OMÍTKA

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘIZDÍVKA 100/150

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

100 3825

2840

9610

E.12

E.8

OMÍTKA

SP 1

3075 150 6150

6150

D1

2840 150 300

LOŽNICE

SP 4

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

875 3400 (150) 150

600 600

POZNÁMKA -

-

150 150 300 2625 2600 (950)

3160 1

2

4

900 2100

600 1975

2575 1025 2600 (150)

+7,200

600

600

E.6

E.4

O14

1500 150

+8,000

O1L

11400

150

150

300 1900

4500

2575

3175 D

1975 2200

O7L

12600

1200 5

150 150

C-D

6150

5x300/160 28,1°

1800

3

900 2100

1975 2200

D1

E.7

POZNÁMKA

OMÍTKA

1275 O6P

6150

1655

1600

6450

15,75 m²

POVRCH STROPU

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

150 4775

3125

300 2400

300

+8,000

3575

O6L

1500

1500

150 2625 2600 (150)

3575

3225

E.7

LOŽNICE

POVRCH STĚN OMÍTKA

150 D3

2125

300

(1100-2200)

300

11,65 m²

E.6

POVRCH PODLAHY SP 1

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

C

300

E.5

OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ CHODBA

3525

1275 100

D1

3125

800 2100

PLOCHA (m²) 69,71 m²

SS1

750

1950

NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

150

2400

F.2

150

D5L

525

1875 2200

1650

150

150

1450

1675 900 2100

800 2100

1200

5x300/160 28,1°

100

F.4

+9,600

1975 2200

(2200)

5x320/160

O1P

300

65 64

600

900 2200 100

2265

962

3191 +10,400

Z1

1650

200

1500

(2200)

2600 750

+9,600

+9,600

61 62 63 1477

700

D4P

900 2100 100

800 2100

D6P

100

150 325

100

F.1

F.3

Z3P

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

1000 2200

D4L

1200

1600 1000 2200

2265 963

6145

2037

+10,400

3000

600

1

1025

250

150

5x320/160

3

1200

1000

250 1250

302 3191

66

Z2

1250

1500

Z1

1477

4250

70 69 68 1477 67

SH

D7P

F.6

D4P

4

+9,600

6145

302

1175

Z4P

2070

Z3L

E.5 150

900 2100

3000

150

5

1700

SS2

1975 2200

900 2100

Z4L

+11,200

500

1250

900 2100

1200

100

2

302

2037

900 2200 100 150

VÝTAH SCHINDLER 3100

F.5

+10,400

46 47 48 49 Z1 50

1000 2200

+10,400

F.9

+8,800

3645

100

5x320/160

1720

100

800 2100

D5P D1

4500 150

Z2

1250 302

+8,000

300

1477

2100

150

1950 750 1250

+8,000

O6L

73 74 75 72 71

1700

150 (2200)

925 300 D5L

900 2200

E.8

3900

E.9

150

2100

850

5x320/160

Z1

150

900 2200

250

1600

1100

900 250 2200

4200

D6L

2900

F.10 (1100-2200)

(2200)

900 2100

150 600 1975 2200

800 2100

900 2100 150

950

150

3050

2500

2770 480

6150

5

4

3

2

1 1500 3160

1650

D1

5100

+- 0,000

800 2100

150

800 2100

150

E.10

D5L

3525

E.11

100

150

2625 2600 (150)

2925

900 2200

100

100

1000 2200

480

SCHIEDEL MULTI 2175

300

2650

(2200)

300

1025

1200 100

SS1

2100

1200

+9,600

20250 3900

5x300/160 28,1°

150

175

150

3700

300

F.12

600

150

150

2775

F.11

4950

200

3225

450

+10,400

975

2100

3225

3250 3160

O14

O1L

F.7 +10,400

1930

2840

1025 875 2600 (150)

3225

3000

2840

2625 (150)

+9,600

50 125 150

Z6

6150 300 150

3175

300 125

O5P

875 1800 (950)

5025

F.8

6150

B-C

600

300

300

200

300

3225

F.13

B

150

2625 2600 (150)

O5L

Z6

A-B

150

300

600

300

O1L

4350

150

600 150 600

300

SS1

O5L

A

150

5025

E.4

875 2600 (150) 150

2625 (950)

150

Č.M.

3125

4775

150

3225

20250 150

9375

4

2625 2600 (150)

600

3225

3-4

150

3225

3

20250

3175

2-3

300

2

150 600

1-2

300

1

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY VIZ. E.4.3.8. SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.

A'


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1

1-2

2

3175

2-3

3225

3

3225

3-4

3225

4

3225

Č.M. G.1

3125

20250 3900

150

300

150

3525

O6L

600 150

2625 2600 (150)

A

150

300

150

2625 (950)

600

O6L

600 3460

O1L

150 1900

4425

150 4600

O1L

1025 2600(150)

2075

+11,200

150

300

SS1

O6P

3525 150

150

6150 150

2625 2600 (150)

O4P

150 150

300

2625 1800 (950)

O6L

3525 150

150

8000 150

20250

G.5

CHODBA

14,54 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

G.6

LOŽNICE

14,51 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

G.7

LOŽNICE

12,83 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

G.8

KOUPELNA

4,92 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

G.9

LOŽNICE

20,36 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘIZDÍVKA 100/150

G.10

KOUPELNA

3,13 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

G.11

ŠATNA

4,18 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

G.12

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

H.1

ZÁDVEŘÍ

3,66 m²

SP 4

OMÍTKA

OMÍTKA

H.2

OBÝVACÍ POKOJ

26,57 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

H.3

KUCHYNĚ + JÍDELNA

19,84 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

H.4

CHODBA

5,08 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

H.5

LOŽNICE

16,50 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

H.6

KOUPELNA

4,38 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

H.7

WC

1,80 m²

SP 4

OBKLAD

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

H.8

LOŽNICE

17,35 m²

SP 1

OMÍTKA

OMÍTKA

H.9

ŠATNA

4,46 m²

SP 3

OMÍTKA

OMÍTKA

H.10 H.11

KOUPELNA

3,37 m²

SP 2

OBKLAD

OMÍTKA

LODŽIE

8,49 m²

SP 5

OMÍTKA

OMÍTKA

SH

SCHODIŠŤOVÉ ATRIUM

36,24 m²

SP 9

OMÍTKA

OMÍTKA

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘIZDÍVKA 100/150

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

100 150

300

G.9

+11,200 600

875 2600(150)

850

600 600

2625 2600 (150)

OMÍTKA

4600

2625 2600 (150)

600 150

600

POZNÁMKA

-

1625

1900

200

600

O6L

600

OMÍTKA

875 3400(150) 150 150 300 2625 3400(150) 150

100

1975 2200

900 2100

1875 2200

D1

G.7

SP 1

-

300

SS1

+11,200

900 2100

2775

1925

150

29,41 m²

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

900 2100

2575

D3

D3

1875 2200

150

4625 2775

3225

OMÍTKA

KUCHYNĚ + JÍDELNA

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

4775

4950 300

1625

1925

G.10

G.11

100

900 2100

2000

800 900 2100

100

1925 2200

OMÍTKA

OBKLAD

G.4

300 1900

(1100-2200)

1200

5x300/160 28,1°

150 4750

1200 2100

+12,800

(2200)

150

D1

1500

900 2100

OMÍTKA

OBÝVACÍ POKOJ WC

POZNÁMKA

1

O8P

1050 D1

SP 1 SP 4

G.2

1025

4710 2250

750 3

H.2

1875 2200

OMÍTKA

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

4350

150 600

D

875 1800 (950)

7725

1025 300

400 1975 2200

800 2100 D6P

100

2600 700

1000 2200

O3L

600

G.8

OMÍTKA

600

300

4 1200

+11,200

2100

O6L

2625 (950)

2840

2925 150

900 2100 D1

150 600 1200

800 900 2100 D6P

100 (2200) 1600

1600 3025

1250

150

6150

13x300/160 28,1°

(2200)

1500

4175 2625 2600 (150)

1

5x320/160

150

G.6

+11,200

4

POVRCH STROPU

LEGENDA MATERIÁLŮ

6150

100

1,81 m²

POVRCH STĚN

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

+12,800

D7P

5

4625

+11,200

6300 150 300 3175

65 64

1200

3

61 62 63 1477

Z1

63,75 m²

POVRCH PODLAHY SP 4

G.3

5

6

975

1025

G.2

2500

PLOCHA (m²) 3,86 m²

H.1

1800

1625

2265

600

O1P

H.6

900 2100

7 8

O5L

4300

+13,600

302

Z3P

150

+13,600

2

+12,800

3191 +10,400

H.3

150

1700

2037

300

3225

300

900 2100

(2200)

1250

1200

+11,200 150

875 2600 (150)

G.5

900 2100 150

76 77 78 79 Z1 80

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Z6

150

D1

+13,600 100

150

900 2200

H.4

1000 2200

2265

150

1975 2200

11400

1025

D1

H.11

1450

250 1250 963 1250

Z2

302

66

1200

D2

1700

302

SH

Z1

5x320/160

(2200)

300 3225

800 2100

1000 2200 100

800 2100

70 69 68 1477 67

H.7

Z4P

6145

1477

3421

150

150

VÝTAH SCHINDLER 3100

2070

Z3L

950

1100

H.9

250

1650

SS2

1721

900 2200

G.3

150

150

Z4L

+11,200

400

+12,000

3645

900 2100 4950

D6P

150 2020

2625 3400 (150)

O8L

6150

C-D

1250

1200

G.1

100

1720

3750

2840

O14

5x320/160

962

800 2100

Z2

Z1

2037

150 3900 3225 C

D2

8 302

3230

20250

1200

73 74 75 72 71

900 2200

+13,600

100

1477

5

4

3

2

150 150

7

D7L

B-C

5x320/160

6 10x300/160 28,1°

150

1

900 2100

D4L

1875 2200 2875

6145

3525

2

1200

(2200)

1000 2200

SS1

1875 2200

3191

3

H.102175

1829

1200

1200

1

10

300

150 150 9

7 8

6

10x300/160 28,1°

1000 1550

1000

600

2100

1750

O2L

4

3225

1200 (1100-2200)

1000

5

150 875 2600 (950)

300

B

3750

3160

3225

150

1900

150

1200

480

150

300

125 300

+13,600

2

4450

3160

460

H.5

+13,600

100

2840

1975 2200

+13,600

1975 2200

A-B

H.8

O14

6150

6150 300 150

+12,800

Z6

2975

3100

G.4

+12,800

150

2770

3900 2990

3175

2625 (950)

G.12

150

2500

6000

Z6

150

Z6

50 125 150

D3

A

150

600 150 600

O3L

8550

150

2625 2600 (150)

600

1025

20250

875 3400(150)

300

1025

100

300

4425

150

2625 (950)

600

6150 150

600

150

SS1

600

300

NÁZEV MÍSTNOSTI ZÁDVEŘÍ

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY V KOUPELNÁCH A ZÁCHODECH JSOU V PŘÍPADĚ STĚNY SE ZÁCHODOVOU MÍSOU Z MATERIÁLU YTONG PŘÍČKOVKA TL. 150 MM. V PŘÍPADĚ STĚNY BEZ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE POUŽITA YTONG PŘÍČKOVKA TL. 100 MM DETAIL INSTALAČNÍ ŠACHTY VIZ. E.4.3.8. SPECIFIKACE OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, SKLADBY PODLAH, STŘECH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIZ. ČÁST E.2.3.

A'


1

1-2

2

3175

2-3

3225

3

3225

3-4

3225

4

3225

3125

20250

750

750

4%

750

A

750

4%

18750

750

750

K1

9375

3175

9375

KOMÍN SCHIEDEL MULTI S NEREZOVOU CHRÁNIČKOU

K4

5800

A-B

5800

7150

2,4% ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

12450

4%

400

VÝVOD VZDUCHOTECHNIKY

12450

K3

12450

12450

2,6%

VÝVOD VZDUCHOTECHNIKY

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

B

3575 2,6%

2,4%

3225

3575

200

4%

4%

5800

6350 K5

200

1940

200

1670

200 400

1940

K3

3225

K2

20250 4,9%

VÝVOD VZDUCHOTECHNIKY

1940

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

K5

K5

K2

STŘEŠNÍ VPUSŤ

3575

1400

4

NÁDRŽ NÁDRŽ

4%

6

3 4 5 6

9,1%

7

7

K2

3,5%

300

4250

1400

3575

3575

5800

3

2

9,1%

7x300/160 28,1°

1800 300

5800

4250 1

2

750

PLATAN JAVOROLISTÝ

K3

150 1

3,5%

4%

500

4%

400 1100

150

3200

4250 1100

750

500

4%

200

STŘEŠNÍ VPUSŤ

3225

PLATAN JAVOROLISTÝ

4%

1670

Z5

VÝVOD VZDUCHOTECHNIKY

5 C-D

4%

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

500

C

K1

200

4,9%

7x300/160 28,1°

B-C

6350

20250

6650

200

3225

400

200

500

K3

K1

1940

K5

1400

4250

750 4%

750

2600 4%

750

4,5% 4%

750

D

4,5%

3175

4%

K1

750

9225

300 20250

9225

750


96650

600

2625 2600(150)

600

2625 2600(150)

600

2625 2600(150)

2625 2600(150)

750

750

6150

6450

1200

2970

2700

150

3675

N1.6 +-0,000

2325

150

3900

2250 8475

6750

N1.7

300

1900

500

2025

150

6250

19050 600

6150

600

1750 150

1750

875 3400(150) 10x330/150

6150

-3,450

N1.8

SH2

2970

2500 2625 3400(150)

2970

10x330/150

+-0,000

300

3950

150

302

+-0,000

300 1775

3825

303 6145

300

3000 N1.9

+-0,000 2950

150

300

300

3000

N1.10

150 1250

2095

16x255/187,5

1250

4055

12900

1400 250

2625 3400(150)

6150

300

300

KP.2

2625 3550 10x330/150

6150

300

2350

+-0,000

600

3200

KP.3

3200

600

1250

2625 3400(150) 7200

5940 7050 1300

2640

4500

450

1750

300 A.3

2625 3400(150)

600

660

2625 600 3400(150) 2625 2750 20250

3675 150 150

2175

2625 3400(150)

600

19050

600

750

200

200

A.9

5450 450

+-0,000

150

KRYCÍ MŘÍŽ S LAVIČKOU

5450

150

400

4875

7050

600

4500

A.2

A.5

2925

2775

150

+-0,000

3550

1200 100

150

2525

150

1500 100

150

1750

PLATAN JAVOROLISTÝ 17950

10425

900

+-0,000 6450

1475

875 1475 2600(950)

2625 (950)

3825

875 2600(150)

2350

2625 2600(150)

750

750 875 3400(150)

17950

20250 A'

B'

600

1775

825 250

A.7 150 100 2275

2775

2800

5325

5100

A.4

N1.2

5400

150 300

6600

750 875 3400(150)

2250

A.1 A.6

500

6150

2700 2550

1500

Š1

A.8

+-0,000 150

750

600

600

1750 150

N1.3

300 1775

+-0,000

6250

7500

1400

20250

2800

16800

300

3950

150

302

1900

6145

SH1

2625 3400(150)

15150

2625 600 3400(150)

6150 3000 N1.4

+-0,000 150

150

300

300

3000

2095 N1.5

150 1250

16x255/187,5

N1.1

750

-0,450

750

6150

4055

1400 250 6150

2700 2550

2625 3400(150)

300

6750

303

-6,450

20250

750

2625 3400(150)

600

1250

2125

300

300 150

3350

2625 3400(150)

600

2025

6750 KP.1

200

2625 3400(150)

17950 600

1250

600

2625 5000(150)

600

3200

400

3200

2625 5000(150)

750

200

600

2625 5000(150)

600

A

750

600

B

20250 -0,450

2350

2625 3400(150)

2625 600 3400(150)

2625 600 3400(150) 20250 96650

2350

875 2600(950)

2625 600 2600(950)

750


LEGENDA MATERIÁLŮ

-0,450 17950 600

2625 2600(150)

600

2625 2600(150)

2625 2600(150)

600

600

2625 3400(150)

2625 3400(150)

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

750

-6,450

2625 600 3400(150)

Č.M.

2625 2600(150)

-3,450

400

I.5

875 3400(150)

150

300

5575

I.8

150

4875

2775 I.9

3825

2625 (950) 20250

6450

1475

875 1475 2600(950)

2625 2600(950)

750

PLOCHA (m²)

Č.M.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA (m²)

N1.11 VSTUPNÍ PROSTORY

8,15 m²

N1.12 POPELNICE

3,51 m²

N1.1

VSTUPNÍ PROSTORY

8,15 m²

N1.2

POPELNICE

3,51 m²

N1.13 KOLÁRNA

7,51 m²

N1.3

KOLÁRNA

7,51 m²

N1.14 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

3,75 m²

N1.4

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

3,75 m²

N1.15 SCHODIŠTĚ

11,63 m²

N1.5

SCHODIŠTĚ

11,63 m²

KP4

KOMERČNÍ PROSTOR

130,81 m²

SH1

SCHODIŠŤOVÁ HALA

36,24 m²

SH3

SCHODIŠŤOVÁ HALA

36,24 m²

Š1

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

46,12 m²

I.1

ZÁDVEŘÍ

33,84 m²

KP1

KOMERČNÍ PROSTOR

92,27 m²

I.2

CHODBA

8,77 m²

N1.6

VSTUPNÍ PROSTORY

8,15 m²

I.3

LOŽNICE

27,67 m²

N1.7

POPELNICE

3,51 m²

I.4

ŠATNA

4,89 m²

N1.8

KOLÁRNA

7,51 m²

I.5

LOŽNICE

14,29 m²

N1.9

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

N1.10 SCHODIŠTĚ -4,950

750 875 2600(150)

150

6150

+-0,000

NÁZEV MÍSTNOSTI A.1-A.9 VIZ. E.2.2.4.

6600

100 1200 150

6150

I.2 I.3

2350

600 2625 20250 2600(150)

6250 2775

600

900

150

2625 3400(150)

12600 9400

1775

I.7 100 150 2275

250

5400

I.6

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

I.1 100 1500

4500

2625 600 3400(150)

3200 300 1250 250 1400

1250

150

1250

1900

150 300

SH3

2525

2175

150

150

3000

+-0,000

2500

750

150

1500

I.4

600 17950

3000 N1.14

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA -1,950

200

2970

2250

300 10425

1750 2700

16x255/187,5

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

300

6145

2925

2970

N1.15

4055

200

1200

300

300

300 150 150 2025

7050

20250

3675

2625 2750

16800 2970

1750

+-0,000

3550

2640

2095

150

4500

1300

-3,450

+-0,000 N1.11

500

N1.12

450

+-0,000

3950 N1.13

150

600

6150

303

300

1750

5450 450

3200

KP4

600

600

2625 2750

4700

5450

2950

+-0,000

7050

KRYCÍ MŘÍŽ S LAVIČKOU

6750

2800

6150

600

6150

2625 2750

5940

7200

+-0,000

600

1775

2625 2600(150)

660

17950

2625 2750

2625 600 2600(150)

PLATAN JAVOROLISTÝ

875 1800(950)

4850

600

2625 2600(150)

750

750 750

15150

750

2800

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

20250

3,75 m²

I.6

WC

1,53 m²

11,63 m²

I.7

KOUPELNA

4,04 m²

KP2

KOMERČNÍ PROSTOR - KAVÁRNA

205,67 m²

I.8

OBÝVACÍ POKOJ

49,51 m²

KP3

KOMERČNÍ PROSTOR

50,26 m²

I.9

LODŽIE

8,49 m²

SH2

SCHODIŠŤOVÁ HALA

36,24 m²


97800

100 600 4200

4200

150

150

300

150

N1.10

700

2095

16x255/187,5

150 1250

700 3925

4055

150

6300

700

4200

P1.9 150

700

150

6150 -3,000

150

700

N1.5

150

6300

3350

300

5900

4200

100 300

300

6150

3925

Š.1

3925

-3,000

3925

-3,000

3765

2700

300

17250

300

5900

2095

16x255/187,5

P1.7

300

100 300

100 600 150 4055

150

150

3925

1975

6150

150 1250

150

6300

4200

-3,000

-3,000

150

575

150

6150 3350

P1.5

P1.6

-3,000

P1.4

1925

-3,000

150

2850

3765

2625

400

150

3300 3350

150

1100

B

A

600

89000

2350

875 1500(950)

2350

2625 1500(950)

2625 600 1500(950)

2625 600 1500(950)

3038

1

6450

2

-3,000

300

2800

6450

3

2625 2300(150)

875 2625 1500(950) 600 2300(150) 600

2075

6200

4

6450

5

2800

2625 450 1500(950)

-6,450

2625 600 1500(950)

2625 600 1500(950)

1400 3925 700

2625 600 1500(950)

2625 600 1500(950)

87 2625 2300 600 1500(950) 600

96650

6200

6

3900

300

2800

300

875 1412 1500(950)

19050

1400 3925 3900

1670 100

300

6150

4900

1591 100

21200

10x330/150

1591 100

700

400 300

300

1591 100

1200

1200 700

300

100 1400

1591 100

-4,500

600 300

4050

1591

-3,000

3630

P1.3

100

1591 100

10x330/150

10x330/150

A'

6450

1720

1400

1400

875 2625 2300(150) 600 1500(950) 600

1591 100

900

300

1200

1850

100

300

300 600 300

100 1486

300 300 300

100 1439

2040

19050

B'

750 875 1500(950)

100 1440

2037

2376

1486

1500

3900

200

3900

P1.2

4000

6250

10x330/150

1800

100

300

700

700

1486 100

14750

1200

100

1125

-3,000

18550

1825

1439 100

2070

3925

3925

300 1440 100

2040

6150

12600

2037

1486

1400

2040 3925

2070

2700

2040

19050

1400

1720

1400

7500

P1.1

6450

7

6450

8

6450

9

10


LEGENDA MATERIÁLŮ 100 600

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

4055

N1.15 16x255/187,5

10925

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

-3,000

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

3925

3925

3765

3925

700

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

19050

150 150

150 1250

2095

6300 300

P1.10 150

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

4200

-3,000

700

150

6150 3350

6300

150

150

5900

150

4200

6150

300

4200

5900

300

100 300

300

200

875 2625 1500(950) 600 2300(150) 600

2625 600 1500(950)

700

2625 1500(950)

3900

750

300

2075

600 300

300

2800

2800

2625 450 1500(950)

-6,450

6200

12

3900

4900

100 2800 -3,000

6450

11

1670

100 300

-4,500 10x330/150

1591

700

400 300 1591 100

6150 P1.8

2625 2300(150)

6200

100

20750

3925

3925

3925 875 1412 1500(950)

1591

1200

300 1591

300

300

3038

-3,000

100

900

4050

10x330/150

10x330/150

1591

2040

19050

3630

100

100

1591

1400

100

1800 1500

100

1200

75 0(150)

1200 700

18550

1591

2070

2625 600 1500(950)

2040

6150

10x330/150

1400

1720

1400

1400

1400

400

2625 600 1500(950)

2625 600 1500(950)

6450

13

2625 600 1500(950)

2625 600 1500(950)

6450

14

2625 600 1500(950)

750

6450

15

16

LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA (m²)

N1.5

SCHODIŠTĚ

P1.1

HROMADNÉ GARÁŽE

1460 m²

P1.2

KÓJE

33,78 m²

P1.3

KÓJE

36,81 m²

P1.4

KOTELNA

20,58 m²

11,67 m²

P1.5

TECHNICKÁ MÍSTNOST

9,56 m²

P1.6

TECHNICKÁ MÍSTNOST

11,06 m²

P1.7

STROJOVNA

12,15 m²

Š.1

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

46,12 m²

N1.10 SCHODIŠTĚ

11,67 m²

P1.8

KÓJE

36,81 m²

P1.9

KOTELNA

20,58 m²

N1.15 SCHODIŠTĚ

11,67 m²

P1.10 KOTELNA

20,58 m²


600

2625 2750

2625 600 2600(150)

2350

600

100 600

2625 2750

2225

875 2600(150)

1

6450

2

6450

3

3700

2625 2600(150)

6200

4

2625 600 2600(150)

1413

P2.9

775 700

150

1200 100

2650 300

875 1262 2600(150)

875 2600(150)

2800 -6,450

3825 300

6000

6450

5

2350

2625 2600(150)

600

450

700

6150

2625 2750

2625 600 2600(150)

2350

875 2600(150)

600

2625 2750

96650

6200

6

300

6150

4000

150

19050

1400

3050

2683 2167 8425

300

150

4300

3550 150

1700

300

6150

A'

6450

P2.6 NEVYBAVENÝ KOMERČNÍ PROSTOR (MOŽNOST SE PŘIPOJIT NA TZB ROZVODY)

-4,500

3630

5900

300

2550

3900

300

400 200 300

875 2600(150)

100

6150

300

1700

1975

700

700 1250

1200 2625 2600(150) 600

3825 1400 3925

3825 700

6150 300

300

300

875 2600(150)

6150

300

300

B'

2500

300

600

2376

6150

300

4000

5475

4000

5475

1125

300

1200

100

6150 -6,450

300 1175

4300

450 4300 1400

1400

P2.1 NEVYBAVENÝ KOMERČNÍ PROSTOR (MOŽNOST SE PŘIPOJIT NA TZB ROZVODY)

4900

300

1800

PROSTOR PRO PĚSTOVÁNÍ STROMU ("KVĚTINÁČ")

10x330/150

300

300

P2.8

14400

300

7500

1950

2100

300

150 300

150

P2.7

6150

300

900

6150

300

900

3050 300 5485

665

5900

6150

100 P2.5

1150 700

1200

150

300 300

-6,450

6150

300 1700

-6,450

300

3600

1800 300

5900

300

6750

100 P2.4

6150

19050

150

300

300

4300

3550 150

3700

1700

1975

1200

100

150 300

300

P2.2

775 700

5475

P2.3

3050

-6,450

150

2450

17250

100 300

2300 300

3050

6150

100 300

100 600

1100

B

A

97800

6450

7

6450

8

6450

9

10


0

LEGENDA MATERIÁLŮ

6150

MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm POROTHERM AKU Z 30, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA ŠTUKOVÁ

-6,450 300 300

6150

1200

300

1700 150

1200 P2.13

100

300

P2.12

1700 100

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + OMÍTKA

300 775 700

700

150

4300

300

PŘÍČKA tl. 150 mm POROTHERM 11,5 AKU P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

6150

4300

5900 6150

1150 700

P2.11

300

6150

4300

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

3050

14400

3825

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

PROSTOR PRO PĚSTOVÁNÍ STROMU ("KVĚTINÁČ")

2683

5900

300

1975

300

100

300

3550

100 300

100 600

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

19050

2167

-6,450

1400

1400

6150

-6,450

6750

LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M.

P2.10

3700

2625 2600(150)

6200

2625 600 2600(150)

1412

6450

11

13,14 m² 106,75 m²

300

6150

150

2800

2625

450 2600(150) 600

-6,450

875 2600(150)

2350

2625 2600(150)

6450

13

4000

4900

6000

6200

12

300

600 6150 300

3630

875 1263 2600(150)

300

600

2625 2750

600

6450

14

2625 2750

2350

875 750 2600(150)

6450

15

16

5,91 m² 5,91 m²

P2.6 KOMERČNÍ PROSTOR (BAR)

631,16 m²

P2.7 KOTELNA

21,83 m²

P2.8 ZÁCHODY

5,91 m²

P2.9 ZÁCHODY

10x330/150

150 2650 300

8425

-4,500

439,41 m²

P2.3 STROJOVNA VZT P2.4 ZÁCHODY

700

150 300 1200

3600 6150

300

2550

5900

875 2600(150)

3825

3925

300 700 1250 3900

300

300

2225

KOMERČNÍ PROSTOR (GALERIE)

PLOCHA (m²)

P2.2 KOTELNA

P2.5 ZÁCHODY

400 200 300

300

P2.1

NEVYBAVENÝ KOMERČNÍ PROSTOR (MOŽNOST SE PŘIPOJIT NA TZB ROZVODY)

NÁZEV MÍSTNOSTI

5,91 m²

P2.10 KOMERČNÍ PROSTOR (FITNESS)

426,41 m²

P2.11 KOTELNA

21,83 m²

P2.12 ZÁCHODY

5,91 m²

P2.13 ZÁCHODY

5,91 m²


PLATAN JAVOROLISTÝ KOMÍN SCHIEDEL MULTI +19,200

Z5

1700

S2

-

VEGETACE (MOŽNO PĚSTOVAT I STROMY) INTENZIVNÍ PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT OPTIGREEN TYP 1 FILTRAČNÍ TEXTILIE (NEPRORŮSTAVÁ) OPTIGREEN TYP 105 KERAMZITOVÝ ZÁSYP DRENÁŽNÍ NOPOVÝ PANEL OPTIGREEN FKD 40 OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) TEPELNÁ IZOLACE (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) tl. 200 mm SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PVC FOLIE) SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) SPÁDOVÁ VRSTVA (MINERÁLNÍ VLNA) tl. 50-350 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

S1

-

STABILIZAČNÍ VRSTVA (PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO) tl. 50 mm OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) TEPELNÁ IZOLACE (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) tl. 200 mm SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PVC FOLIE) SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) SPÁDOVÁ VRSTVA (MINERÁLNÍ VLNA) tl. 50-350 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

SS3

-

NÁTĚR BÍLÝ SÁDROKARTON RIGIPS tl. 12,5 mm MINERÁLNÍ IZOLACE AKUSTICKÁ S PROTIPOŽÁRNÍMI VLASTNOSTMI ISOVER AKU 4 tl. 4 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 250 mm TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 15 mm NÁTĚR - BÍLÝ

SS2

-

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA - ŽELEZOBETON C 30/37 tl. 600 mm TORKRÉTOVÝ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ NÁSTŘIK tl. 50 mm HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ - ASFALTOVÉ PÁSY 2x TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm

SS1

-

SKLOVLÁKNOBETONOVÉ FASÁDNÍ DÍLCE - POLYCON tl. 30 mm NOPOVÁ ODVĚTRÁVACÍ FOLIE tl. 10 mm HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ VLNA tl. 150-350 mm (PODLE ZKOSENÍ) NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm BEZPRAŠNÝ NÁTĚR PRO POHLEDOVÝ BETON

+15,650

S2

SP3

SS3

200

SP1

7150

300

150

1550

1135

4750

SS1

5550

2900 +13,600

100

150

400

1150

950

600

2345

2345

550

625 1250

200 2900

2600 300 150

SS1

+17,750

K2

150

1550

K1 K2

150

850

1250

475

200

S1

1000

K1

+17,750

1035

DETAIL E.2.2.D5.

1800

1100

300

200

150 2600

2900

3600

950

1100

300 3400

3700

150 300

200

+3,200

100

1800

3040

400

SP5

950

DETAIL E.2.2.D4.

Z6 SS1

±0,000 = 194,20 m n. m. 150

±0,000

1100

SP1

100

SP8

O14

2800

SP9

640

160

3040

2900

2240

150

1100

100

160

SP9

-1,320 = Q 2002 +30 = 192,88 m n. m.

PŘEDPOKLÁDANÁ PROTIVPOVODŇOVÁ OCHRANA VE VÝŠCE Q2002 + 30 (MAJETEK HL.M. PRAHY) 950

-3,000

-3,000

300

400

300

100

SP6

300

-3,000

1100

2601

Z6

200

SP6

100

200

2300

2600

1500

100

200

100

24200

3040

O3L

300

450

+7,200

150

160

SS3

400

SP8

SP5

200

800

DETAIL E.2.2.D4.

SP1

160

3600 6600

SP6

Z6

100

3040 160

SP1

160

400 100

3700 ±0,000 = 194,20 m n. m.

200

100

SP9

3040

SP3

200

150 3400

100

160 160 1100

3040 SP1

DETAIL E.2.2.D6.

150

O7L

1100

SS3

3040

+4,000

160

2900

2900

SP9

SP9

230

SP9

3040 SP1

300

100

+7,200

100

2600 300 150

160

2900

DETAIL E.2.2.D2.

200

150

300

950

2900

18197

1800

SP9

DETAIL E.2.2.D1.

100 50 80

+11,200

O14

DETAIL E.2.2.D1.

UT1 = -0,450

SP1

100

3040 SP1

3040

100 200

+10,400

300

300 150 150

SP2

950

160

2900

2900

2600

SP9

2900

160

200

150

O4P SS3

O9

2600

3150

2850

3150

PRŮBĚH HLADINY PODZEMNÍ VODY SS2

-5,150

ODVODŇOVACÍ ŽLAB UT 2 = -6,450

ŘEKA VLTAVA KONSTRUKCE NÁPLAVKY (NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ)

-7,450

3000

600

100

900

120 600

-6,450

150

SP8

500

-6,450

200

SP7

11770

100 100

DETAIL E.2.2.D7.

5100

-9,950

TAHOVÉ PILOTY POD SLOUPY PŘEVRTÁVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ PILOTOVÁ STĚNA

-12,450

-12,450

LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA VIZ. GEOLOGICKÁ SONDA

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

BETON PROSTÝ C 20/25

KONSTRUKCE NÁPLAVKY (NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ)

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

'


PLATAN JAVOROLISTÝ

+19,200 +18,750

K1

K1

+17,750

1250

400

+17,750

1000

1450

Z5

1700

O8P

O5L

SPÁROŘEZ FASÁDNÍCH SKLOBETONOVÝCH DÍLCŮ

SPÁROŘEZ FASÁDNÍCH SKLOBETONOVÝCH DÍLCŮ

Z6

2900

1550

+15,650

O1L

O1L O3L

+13,600

2900

300

O14

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

300 +3,200

D10

300

KRYCÍ MŘÍŽ OTVORU PRO STROM (OCEL + ČERNÝ LAK) 3700

-

150 150 150

UT1 = -0,450

2600

-

230

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT tl. 1000 mm PŘECHODOVÁ VRSTVA - KAMENIVO tl. 300 mm NEPROKOŘEŇUJÍCÍ FOLIE HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA HLÍNA tl. 1950 mm HYDROIZOLACE - ASFALTOVÉ PÁSY

100 50 80

450 3400

-

400

200 SP6

200

-3,000

200

300

-3,000

300

950

1100

Z6

SONDA STAVU VODY

2300

2600

1500 PŘEDPOKLÁDANÁ PROTIVPOVODŇOVÁ OCHRANA VE VÝŠCE Q2002 + 30 (MAJETEK HL.M. PRAHY)

S3

200

300

-1,320 = Q 2002 +30 = 192,88 m n. m.

-

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 50 mm ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

±0,000

300

S4

S3

50

±0,000 = 194,20 m n. m.

-

LAVICE (DUBOVÁ MASIVNÍ DESKA + BEZBARVÝ LAK)

Z7

300

Z7

850

Z7

150 400

-

O16

O8P

1100

-

SKLOVLÁKNOBETONOVÉ FASÁDNÍ DÍLCE - POLYCON tl. 30 mm NOPOVÁ ODVĚTRÁVACÍ FOLIE tl. 10 mm HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ VLNA tl. 150-350 mm (PODLE ZKOSENÍ) NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm BEZPRAŠNÝ NÁTĚR PRO POHLEDOVÝ BETON

200 450

-

+4,000

O8L

1100

-

2900

O1P O5P

400

-

18200

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

2900

SS1

2900

+7,200

O7L O2L

300

-

+7,200

300 200

-

O1P

2600

-

O1L O5P O1P

200

-

PLATAN JAVOROLISTÝ

300

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA ŽELEZOBETON C 30/37 tl. 600 mm TORKRÉTOVÝ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ NÁSTŘIK tl. 50 mm HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ - ASFALTOVÉ PÁSY 2x TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm

300

-

+10,400

3700

VEGETACE (TRÁVNÍK) EXTENZIVNÍ PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT FILTRAČNÍ TEXTILIE (NEPRORŮSTAVÁ) OPTIGREEN TYP 105 KERAMZITOVÝ ZÁSYP DRENÁŽNÍ NOPOVÝ PANEL OPTIGREEN FKD 40 OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE) OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

O6P

300

-

+11,200

2300

SS2

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA tl. 70 mm ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 50 mm OCHRANNÁ GEOTEXTILIE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE) OCHRANNÁ GEOTEXTILIE SPÁDOVÁ VRSTVA (LEHČENÝ BETON) tl. 0-80 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

3700

S4

-

24200

S3

2900

O5P O1P

SP6

-3,000

PŘEPAD PŘEBYTEČNÉ VODY Z "KVĚTINÁČE"

300 100

1000

3150

2850

3150 1950

-6,450 11770

100 100

SP8

900

120

600

800

100

800

-7,450

-5,150

DETAIL E.2.2.D7.

-6,450

600 100

SP8

100

150

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

100

UT 2 = -6,450

500

KONSTRUKCE NÁPLAVKY (NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ)

SS2

3150

2600

O9

3150

PRŮBĚH HLADINY PODZEMNÍ VODY

ŘEKA VLTAVA

300

100

400

SS1

3000

KOTVÍCÍ SYSTÉM STROMU (NEREZOVÉ KOTVY A LANA)

-9,950 5080

PŘEVRTÁVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ PILOTOVÁ STĚNA

TAHOVÉ PILOTY POD SLOUPY

-12,450

-12,450

LEGENDA MATERIÁLŮ ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

PŘÍČKA tl. 100 mm POROTHERM 8 PROFI DRYFIX P+D, ZDĚNA NA TENKOVRSTVÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO + ŠTUKOVÁ OMÍTKA

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA VIZ. GEOLOGICKÁ SONDA

TEPLNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER NF 333

PŘECHODOBÁ PĚSTEBNÍ VRSTVA KAMENIVO

BETON PROSTÝ C 20/25

KONSTRUKCE NÁPLAVKY (NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ)

HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA HLÍNA

'


+19,200 PLATAN JAVOROLISTÝ Z5

+17,750 400 1700

+17,750

K1

400

400

K1

1700

K1

1700

+17,750

+15,650

+15,650

+15,650

750

SPÁROŘEZ FASÁDNÍCH SKLOBETONOVÝCH DÍLCŮ

O6L

+12000 300

O6P

2900

2900

2900

1550

1550

PLATAN JAVOROLISTÝ

+11,200

+11,200

300

300

O4P

2900

3700

O6L

O3L

+8,000

+8,000 300

18200

O14

3700

O6P

Z6

+7,200 300

300

O2L

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

O3L

+4,000

3700

O8P

3700

3700

O8L

O8P

+4,000 300

O2L Z6

+3,200

Z7 O1L

O6L

1100

O14

Z6

±0,000 400

400

1100

±0,000

Z7

2900

O8P

Z7

3700

3700

300

300

O14

2600

-0,450

O1P

O5P

Z6

O5P

Z6

Z6

Z6

O1L

O5L

300

Z9 O15

O6P

O6P

6000

6050

O6P

3150

-4,500

O1L

O9

O1L

O15

O1L

O9

O9

O1P

UT2 = -6,450 SCHODY NA NÁMĚSTÍ


+19,200

1000

1250

+17,750

1250

+17,750

1250

+17,750

1450

Z5

+15,650 PLATAN JAVOROLISTÝ

O6L

O6L

O14

3700

2900

1700

SPÁROŘEZ FASÁDNÍCH SKLOBETONOVÝCH DÍLCŮ

O3L Z6

300

1550

+13,600

Z6

+12,800

Z6

+9,600

300

O14

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

2900

+11,200

O5L O1L

O14

+10,400

300

300

300

2900

2900

O5P

O6P

18200

O5P

+7,200

O8L

300

300

+7,200

3700

2900

2900

O5L

O6P

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

300

2900

2900

+5,600 O1L

O6P

O4L

O12

300

300

+4,000

Z7

LAVIČKA

+0,450 ±0,000

O8P

UT1 = -0,450

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

O12

O8L

UT1 = -0,450

450

±0,000

450 450

1100

Z8

3700

Z7

450

3700

O10

5300

+3,200


+19,200

PLATAN JAVOROLISTÝ

+18,750

K1

+17,750

O14

O2L

1700

1250

400

1000

K1

1450

Z5

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ OBKLAD

+17,750

+15,650

O8L

1550

3700

O2P O17

O1P

O6L

300

+12,800 2900

O1P

+11,200 2900

300

Z6

O6L

+9,600

O1L

18200

O6L

2900

300

O14

3700

300

+8,000

Z6

24200

O14

300

O10

3700

+5,600

Z6

O3L

+4,000

O14

300

O6P

3700

5300

O1P

O3P D14

D14

Z7

±0,000

±0,000 450

UT1 = -0,450

6450

PŘÍVOD VZDUCHU PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

UT2 = -6,450


DETAILY


6

13

4 16

10 10

360

147

30 6 2

4

15

12

8 1

115

150

10

203

150

12 11

14

7

10

13

30

297

10

5

OZUB PROTI STÉKÁNÍ VODY

8

9

50

2

1 2 3 4 5

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ FASÁDNÍ DÍLEC tl. 30 mm, DODAVATEL POLYCON - VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZTUŽUJÍCÍ STUD FRAME - HLINÍKOVÉ PROFILY tl. 4 mm, PO OBVODU DÍLCE ZAPRACOVANÉ PŘI JEHO VÝROBĚ NOPOVÁ FOLIE S NOPY 10 mm - SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ FASÁDY A TEPELNÉ IZOLACE KOTVY FASÁDNÍCH DÍLCŮ - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 4 mm, VÝROBCE HALFEN TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL (TLOUŠŤKA JE PROMĚNLIVÁ PODLE ZKOSENÍ FASÁDY) - HYDROFOBIZOVANÁ

6

ŽELEZOBETONOVÝ STROP tl. 200 mm - BETON C 30/37

7

SCREENOVÁ LÁTKOVÁ ROLETA - SCREEN GW, VÝROBCE ISOTRA (ČÁSTEČNĚ PROPOUŠTÍ SVĚTLO, ALE BRÁNÍ PŘEHŘÍVÁNÍ INTERIÉRU)

8

VAKUOVÁ IZOLACE KINGSPAN - λ=0,007 W/m.K

9

OTEVÍRAVÉ OKENNÍ KŘÍDLO SCHÜCO - AWS 65 S OBVODOVÝM STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM - POHLEDOVÁ TLOUŠŤKA Z EXTERIÉRU - 52mm

203

10 DISTANČNÍ PROFIL SCHÜCO S TEPELNOU IZOLACÍ - 120 mm

20

78

16

30

10

4

10

3

85

13 TRVALE PRUŽNÝ SILIKONOVÝ TMEL

11

MULTIFUNKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA ILBRUCK TRIO

14 KOTVÍCÍ L PROFIL OKENNÍHO RÁMU - HLINÍK tl. 4 mm

12

TĚSNÍCÍ VODĚODOLNÝ PROVAZEC Z POLYETYLENU DENBRAVEN

15 HYDROIZOLACE - EPDM FOLIE


300

20

203

85

HYDROFOBNÍ NÁSTŘIK 13

5

3%

12

78

2

203

10

10

25

12 4

9

3

115

10

110

8 4

12

7

11

10

13

12

1

105

30

10 5

1 2 3 4 5

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ FASÁDNÍ DÍLEC tl. 30 mm, DODAVATEL POLYCON - VČETNĚ POVRCHOVANÉ ÚPRAVY ZTUŽUJÍCÍ STUD FRAME - HLINÍKOVÉ PROFILY tl. 4 mm, PO OBVODU DÍLCE ZAPRACOVANÉ PŘI JEHO VÝROBĚ NOPOVÁ FOLIE S NOPY 10 mm - SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ FASÁDY A TEPELNÉ IZOLACE KOTVY FASÁDNÍCH DÍLCŮ - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 4 mm, VÝROBCE HALFEN TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL (TLOUŠŤKA JE PROMĚNLIVÁ PODLE ZKOSENÍ FASÁDY) - HYDROFOBIZOVANÁ

6

ŽELEZOBETONOVÝ STĚNA tl. 200 mm - BETON C 30/37

7

HYDROIZOLACE - EPDM FOLIE

200 PROTISPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

6

8

KOTVÍCÍ HLINÍKOVÝ L PROFIL OKENNÍHO RÁMU tl. 4 mm

11

MULTIFUNKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA ILBRUCK TRIO

9

OTEVÍRAVÉ OKENNÍ KŘÍDLO SCHÜCO - AWS 65 S OBVODOVÝM STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM - POHLEDOVÁ TLOUŠŤKA Z EXTERIÉRU - 52mm

12

TĚSNÍCÍ VODĚODOLNÝ PROVAZEC Z POLYETYLENU DENBRAVEN

10 DISTANČNÍ PROFIL SCHÜCO S TEPELNOU IZOLACÍ - 120 mm

13 TRVALE PRUŽNÝ SILIKONOVÝ TMEL


20

200

85

7 9

10

30

4 16

2

26

300

335

10

3

110

30

1

115

150

10

10

4

151

14

8

5

12

11 13

10

297

5 12

4

147

2

4 10

16

10 30

10

6

357

200

6

13

1 2 3 4 5

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ FASÁDNÍ DÍLEC tl. 30 mm, DODAVATEL POLYCON - VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZTUŽUJÍCÍ STUD FRAME - HLINÍKOVÉ PROFILY tl. 4 mm, PO OBVODU DÍLCE ZAPRACOVANÉ PŘI JEHO VÝROBĚ NOPOVÁ FOLIE S NOPY 10 mm - SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ FASÁDY A TEPELNÉ IZOLACE KOTVY FASÁDNÍCH DÍLCŮ - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 4 mm, VÝROBCE HALFEN TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL (TLOUŠŤKA JE PROMĚNLIVÁ PODLE ZKOSENÍ FASÁDY) - HYDROFOBIZOVANÁ

6

ŽELEZOBETONOVÝ STĚNA tl. 200 mm - BETON C 30/37

7

VODÍCÍ HLINÍKOVÁ LIŠTA PRO VNĚJŠÍ SCREENOVOU ROLETU

8

KOTVÍCÍ HLINÍKOVÝ L PROFIL OKENNÍHO RÁMU tl. 4 mm

11

MULTIFUNKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA ILBRUCK TRIO

9

FIXNÍ OKENNÍ KŘÍDLO SCHÜCO - AWS 65 S OBVODOVÝM STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM POHLEDOVÁ TLOUŠŤKA Z EXTERIÉRU - 5 mm

12

TĚSNÍCÍ VODĚODOLNÝ PROVAZEC Z POLYETYLENU DENBRAVEN

10 DISTANČNÍ PROFIL SCHÜCO S TEPELNOU IZOLACÍ - 120 mm

13 TRVALE PRUŽNÝ SILIKONOVÝ TMEL 14 HYDROIZOLACE - EPDM FOLIE


7 SP1

SP5

5

10

1

12

40

35

5 49

102 34 20

2

16

-

3

20

-

DŘEVĚNÉ PARKETY Z DUBOVÝCH ŠPALÍKŮ 12 mm (SILVEKO) LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 mm (NAD POTRUBÍM) IZOLAČNÍ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S MONTÁŽNÍMI VÝSTUPKY EPS 150, tl. 34 mm, VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 20 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

20

-

102

SP1

18

8

2

4

-

KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm CEMENTOVÝ TMEL 5 mm HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ANHYDRITOVÝ POTĚR 49 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ OCHRANNÁ PE FOLIE VAKUOVÁ TEPELNÁ PODLAHOVÁ IZOLACE KINGSPAN tl. 20 mm (λ=0,007 W/m.K ) KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm HYDROIZOLACE - PE FOLIE NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

30

-

4

SP5

9

15

60

12

1

1

8 4

11

1 6

1

PODKLADNÍ IZOLAČNÍ PODDVEŘNÍ PROFIL - COMPACT FOAM tl. 16 mm

6

ŽELEZOBETONOVÝ STROP tl. 200 mm - BETON C 30/37

9

2

ROZŠIŘUJÍCÍ HLINÍKOVÝ PROFIL SCHÜCO S TEPELNOU IZOLACÍ - HLINÍK tl. 2 mm 30 x 30 mm

7

SHRNOVACÍ OKENNÍ KŘÍDLO SCHÜCO - ASS 70 FD

10 HYDROIZOLAČNÍ POLYETYLENOVÁ FOLIE tl. 0,2 mm

3

ROZŠIŘUJÍCÍ HLINÍKOVÝ PROFIL SCHÜCO S TEPELNOU IZOLACÍ - HLINÍK tl. 2 mm 40 x 60 mm

8

DILATAČNÍ PÁSEK STEPROCK 12 mm

11

4

KOTVÍCÍ SYSTÉM OKENNÍHO KŘÍDLA SCHÜCO- HLÍNÍKOVÝ PLECH A KOTVÍCÍ NEREZOVÝ ŠROUB

5

PŘECHODOVÝ HLINÍKOVÝ PRÁH SCHÜCO

DILATAČNÍ PÁSEK STEPROCK 15 mm

POTRUBÍ SÁLAVÉHO TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DN 17 mm , POLYBUTEN tl. STĚNY 1 mm


780

-

103 20

7 2

360 30

10

190

85

50

85

11

-

10

9

200

150

10

462

K1

9

4

-

STABILIZAČNÍ VRSTVA (PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO) tl. 50 mm OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) TEPELNÁ IZOLACE (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) tl. 200 mm SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PVC FOLIE) SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) SPÁDOVÁ VRSTVA (MINERÁLNÍ VLNA) tl. 50-350 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37 PROTISPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

50

8 1

3

200

5

850

1047

1 2

1350

3

290

4

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ FASÁDNÍ DÍLEC tl. 30 mm, DODAVATEL POLYCON - VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZTUŽUJÍCÍ STUD FRAME - HLINÍKOVÉ PROFILY tl. 4 mm, PO OBVODU DÍLCE ZAPRACOVANÉ PŘI JEHO VÝROBĚ NOPOVÁ FOLIE S NOPY 10 mm - SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ FASÁDY A TEPELNÉ IZOLACE KOTVY FASÁDNÍCH DÍLCŮ - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 4 mm, VÝROBCE HALFEN

5

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL (TLOUŠŤKA JE PROMĚNLIVÁ PODLE ZKOSENÍ FASÁDY) - HYDROFOBIZOVANÁ

6

ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE tl. 200 mm - BETON C 30/37

7

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100-130 mm

8

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 150 mm

9

GEOTEXTILI + HYDROIZOLACE PVC FOLIE + GEOTEXTILIE

1

150

147

4 2

6

200

6

2

10 GEOTEXTILIE 3

VIZ DETAIL E.2.2.D1. DETAIL OKENNÍHO NADPRAŽÍ (OTVÍRAVÉ S ROLETOU)

11 OSB DESKA - tl. 20 mm K1 OPLECHOVÁNÍ ATIKY - POZINKOVANÝ PLECH tl. 2 mm


-

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 50 mm ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 100 mm PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

3

VIZ DETAIL E.2.2.D2. DETAIL OKENNÍHO PARAPETU - NEOTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ AKUSTICKÝ PÁSEK MIRELON tl. 20 mm 5

150

30

SP8

1

1 2

10 100

3

2

100

10

7

5

100

10

4

30

4

200 400

30

100

200

160

50

1

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL (TLOUŠŤKA JE PROMĚNLIVÁ PODLE ZKOSENÍ FASÁDY) - HYDROFOBIZOVANÁ

6

ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE tl. 200-300 mm - BETON C 30/37

7

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm

8

PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 600 mm

9

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

80

6

SKLOVLÁKNOBETONOVÝ FASÁDNÍ DÍLEC tl. 30 mm, DODAVATEL POLYCON - VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZTUŽUJÍCÍ STUD FRAME - HLINÍKOVÉ PROFILY tl. 4 mm, PO OBVODU DÍLCE ZAPRACOVANÉ PŘI JEHO VÝROBĚ NOPOVÁ FOLIE S NOPY 10 mm - SLOUŽÍ K ODVĚTRÁNÍ FASÁDY A TEPELNÉ IZOLACE KOTVY FASÁDNÍCH DÍLCŮ - HLINÍKOVÝ PLECH tl. 4 mm, VÝROBCE HALFEN

50

10

100

7

10 TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ISOVER 150 mm

8

600

100

100

300

-

9

-

SP8 -

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA + EPOXIDOVÝ LAK 10 mm ANHYDRITOVÝ POTĚR 50 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA - ŽELEZOBETON C 30/37 tl. 600 mm TORKRÉTOVÝ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ NÁSTŘIK tl. 50 mm HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ - ASFALTOVÉ PÁSY 2x TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm


1

1

HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ - 2x ASFALTOVÝ PÁS

2

TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm

3

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

4

PODKLADNÍ BETON C 20/25 tl. 100 mm

5

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C 30/37 tl. 600 mm

6 7

ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÁ KONSTRUKCE tl. 200-300 mm - BETON C 30/37 VYROVNÁVACÍ VRSTVA - TORKRÉTOVANÝ BETON C 20/25

8

PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 600 mm

AKUSTICKÝ PÁSEK MIRELON tl. 20 mm 600

100

100

300

100

SP8

100

6

7

2

2

600

8 5

SP8 3

100

-

4

-

1 3

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA + EPOXIDOVÝ LAK 10 mm ANHYDRITOVÝ POTĚR 50 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE


50

-

200

-

50-350

SKLADBA NEPOCHOZÍ PLOCHÉ STŘECHY - S1

-

STABILIZAČNÍ VRSTVA (PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO) tl. 50 mm OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) TEPELNÁ IZOLACE (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) tl. 200 mm SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PVC FOLIE) SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) SPÁDOVÁ VRSTVA (MINERÁLNÍ VLNA) tl. 50-350 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

600

200

-

SKLADBA INTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY - S2

-

-

SKLADBA EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY NÁMĚSTÍ - S4

200

50

150

-

VEGETACE (TRÁVNÍK) EXTENZIVNÍ PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT FILTRAČNÍ TEXTILIE (NEPRORŮSTAVÁ) OPTIGREEN TYP 105 KERAMZITOVÝ ZÁSYP DRENÁŽNÍ NOPOVÝ PANEL OPTIGREEN FKD 40 OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE) OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

200 50-200

-

VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA tl. 70 mm ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 50 mm OCHRANNÁ GEOTEXTILIE HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE) OCHRANNÁ GEOTEXTILIE SPÁDOVÁ VRSTVA (LEHČENÝ BETON) tl. 0-80 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37

200

200

80 50 70

40

SKLADBA POCHOZÍ STŘECHY NÁMĚSTÍ - S3 -

-

-

VEGETACE (MOŽNO PĚSTOVAT I STROMY) INTENZIVNÍ PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT OPTIGREEN TYP 1 FILTRAČNÍ TEXTILIE (NEPRORŮSTAVÁ) OPTIGREEN TYP 105 KERAMZITOVÝ ZÁSYP DRENÁŽNÍ NOPOVÝ PANEL OPTIGREEN FKD 40 OCHRANNÁ VRSTVA (GEOTEXTILIE) TEPELNÁ IZOLACE (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN) tl. 200 mm SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PVC FOLIE) SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE) SPÁDOVÁ VRSTVA (MINERÁLNÍ VLNA) tl. 50-350 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37


DŘEVĚNÉ PARKETY Z DUBOVÝCH ŠPALÍKŮ 12 mm (SILVEKO) LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY ANHYDRITOVÝ POTĚR 49 mm HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

DILATAČNÍ PÁSEK STEPROCK 12 mm

DILATAČNÍ PÁSEK STEPROCK 12 mm

34 35

8

SILIKONOVÝ TMEL SEPARAČNÍ PROVAZEC PES

102

40 TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 10 mm

OBKLAD

-

KERAMICKÁ DLAŽBA 7 mm CEMENTOVÝ TMEL 5 mm HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ANHYDRITOVÝ POTĚR 49 mm HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

SILIKONOVÝ TMEL SEPARAČNÍ PROVAZEC PES

102

KERAMICKÁ DLAŽBA 7 mm CEMENTOVÝ TMEL 5 mm HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 mm (NAD POTRUBÍM) IZOLAČNÍ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S MONTÁŽNÍMI VÝSTUPKY EPS 150, tl. 34 mm, VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 20 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

8

-

SP4 - WC

20 5 102

OBKLAD

-

49

20 1 102

34 35

SP2 - KOUPELNY TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 10 mm

12

PODLAHOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA (15x60 mm)

12

PODLAHOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA (15x60 mm)

5

-

-

TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 10 mm

49

TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 10 mm

DŘEVĚNÉ PARKETY Z DUBOVÝCH ŠPALÍKŮ 12 mm (SILVEKO) LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 mm (NAD POTRUBÍM) IZOLAČNÍ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S MONTÁŽNÍMI VÝSTUPKY EPS 150, tl. 34 mm, VČETNĚ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 20 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

40

-

SP3 - OBYTNÉ MÍSTNOSTI BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

1

SP1 - OBYTNÉ MÍSTNOSTI


SP8 - SPOLEČNÉ PROSTORY, RETAIL

SP5 - LODŽIE

NEREZOVÁ KRYCÍ LIŠTA

TENKOVRSTVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 10 mm

-

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA + EPOXIDOVÝ LAK 10 mm ANHYDRITOVÝ POTĚR 50 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

NEREZOVÁ KRYCÍ LIŠTA DILATAČNÍ PÁSEK 5 mm

20 5 102 20

40

49

8

SEPARAČNÍ PROVAZEC PES

10

-

KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm CEMENTOVÝ TMEL 5 mm HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ANHYDRITOVÝ POTĚR 49 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ OCHRANNÁ PE FOLIE VAKUOVÁ TEPELNÁ PODLAHOVÁ IZOLACE KINGSPAN tl. 20 mm ( λ=0,007 W/m.K ) KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm HYDROIZOLACE - PE FOLIE NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

50

TENKOVRSTVÁ OMÍTKA 10 mm

-

SP6 - GARÁŽE

SP9 - SCHODIŠTĚ

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR PRO POHLEDOVÝ BETON EPOXIDOVÁ STĚRKA + STROJNÍ LEŠTĚNÍ

SÁDROKARTON 12,5 mm + NÁTĚR MINERÁLNÍ VLNA ISOVER 40 mm

SP7 - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

-

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA + EPOXIDOVÝ LAK 10 mm ANHYDRITOVÝ POTĚR 50 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 mm (NAD POTRUBÍM) KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

NEREZOVÁ KRYCÍ LIŠTA

NEREZOVÁ KRYCÍ LIŠTA

40

60

DILATAČNÍ PÁSEK 5 mm

DILATAČNÍ PÁSEK 5 mm

10

STROJNĚ BROUŠENÝ EPOXIDOVÝ LAK BETONOVÝ POTĚR 60 mm + VÝZTUŽNÁ KARI SÍŤ HYDROIZOLAČNÍ PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N 40 mm NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE

50

-

40

TENKOVRSTVÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 10 mm


SS1 - OBVODOVÁ STĚNA

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ - ČÁST 1 OZN.

-

SKLOVLÁKNOBETONOVÉ FASÁDNÍ DÍLCE POLYCON tl. 30 mm NOPOVÁ ODVĚTRÁVACÍ FOLIE tl. 10 mm HYDROFOBIZOVANÁ MINERÁLNÍ VLNA tl. 150-350 mm (PODLE ZKOSENÍ) NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm BEZPRAŠNÝ NÁTĚR PRO POHLEDOVÝ BETON

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

ROZMĚR (mm)

POPIS OKNA

MAREK VILÁŠEK

E.2.3.4.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POČET

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O1P O1L

2600x875

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 31 PRAVÉ 30

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 9 PRAVÉ 9

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

SS2 - SUTERÉNNÍ STĚNA U ZEMINY -

PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA PŘEVRTÁVANÁ PILOTOVÁ STĚNA ŽELEZOBETON C 30/37 tl. 600 mm TORKRÉTOVÝ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ NÁSTŘIK tl. 50 mm HYDROIZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÉ PÁSY TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 100 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 200 mm

SS3 - STĚNA SCHODIŠŤOVÉHO JÁDRA -

-

NÁTĚR BÍLÝ SÁDROKARTON RIGIPS tl. 12,5 mm MINERÁLNÍ IZOLACE AKUSTICKÁ S PROTIPOŽÁRNÍMI VLASTNOSTMI ISOVER AKU 4 tl. 4 mm NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA C30/37 tl. 250 mm TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 15 mm NÁTĚR - BÍLÝ

O2P O2L

2600x875

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O3P O3L

3400x875

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 16 PRAVÉ 13

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 4 PRAVÉ 4

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 15 PRAVÉ 19

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM O4P O4L

1800x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O5P O5L

1800x875

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O6P O6L

2600x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 29 PRAVÉ 22


MAREK VILÁŠEK

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ - ČÁST 2 OZN.

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

ROZMĚR (mm)

POPIS OKNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

E.2.3.4. POČET

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ - ČÁST 3 OZN.

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

ROZMĚR (mm)

O7P O7L

2600x2625

E.2.3.4.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

POČET

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

POPIS OKNA

MAREK VILÁŠEK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 4 PRAVÉ 2

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

LEVÉ 12 PRAVÉ 18

O12

3400x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, FIXNÍ ZASKLENÍ

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

8

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

9

Rw' = 47 dB U = 2,4 W/(m²K)

24

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

8

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

2

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O8P O8L

3400x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O13

3400x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, FIXNÍ ZASKLENÍ

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O9

2600x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, FIXNÍ ZASKLENÍ

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

SHRNOVACÍ SYSTÉM ASS 70 FD

15 O14

2775X2775 h = 2900 NEBO h = 3700

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O10

5000x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, FIXNÍ ZASKLENÍ

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, SHRNOVACÍ LODŽIOVÁ STĚNA, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

3

O15

2600x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK AWS 65 S OBVODOVÝM TĚSNĚNÍM

O11

2200x1000

DVEŘE NA STŘEŠNÍ ZAHRADU AWS 65, HLINÍK, ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK

Rw' = 47 dB U = 2,1 W/(m²K)

6

O16

3400x2625

RÁMOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO SCHÜCO SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, KOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK


MAREK VILÁŠEK

TABULKA DVEŘNÍCH VÝPLNÍ - ČÁST 1 OZN.

D1L D1P

D2L D2P

D3L D3P

D4L D4P

D5L D5P

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

ROZMĚR (mm)

BYTOVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO 900x2100 (PODLE MÍSTNOSTI) (1975x2200) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) tl. 150 mm OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 150 mm BYTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO 800x2100 (PODLE MÍSTNOSTI) (1875x2200) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ tl. 150 mm SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 150 mm BYTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO 800x2100 (PODLE MÍSTNOSTI) (1875x2200) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ tl. 100 mm SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 100 mm

POČET

57

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

ROZMĚR (mm)

POPIS DVEŘÍ

POŽÁRNÍ DVEŘE VSTUPNÍ DO BYTU - SOLODOOR, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ S PĚTIBODOVÝM ZÁMKEM 900x2100 (1000x2200) ZTUŽUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ RÁM A KOVOVÁ ZÁRUBEŇ 300 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK tl. 300mm KOVÁNÍ NEREZOVÉ, TROJITÉ ZÁVĚSY POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 POŽÁRNÍ DVEŘE - SOLODOOR, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ ZTUŽUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ RÁM A KOVOVÁ ZÁRUBEŇ 150 NEBO 900x2100 300 mm (1000x2200) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK tl. 150 mm KOVÁNÍ NEREZOVÉ, TROJITÉ ZÁVĚSY tl. 300mm POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30 BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ DVEŘE PRO SKLEPNÍ KÓJE METALPRO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH tl. 100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

800x1970 (900x2050)

E.2.3.5. POČET

LEVÉ 12 PRAVÉ 12

LEVÉ 12 PRAVÉ 6

LEVÉ 20 PRAVÉ 4

15

D10

LEVÉ 8 PRAVÉ 5

BYTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 100 mm, TROJITÉ ZÁVĚSY

LEVÉ 12 PRAVÉ 32

tl. 100mm

D7L D7P

D9L D9P

BYTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 150 mm, TROJITÉ ZÁVĚSY

800x2100 (900x2200)

OZN.

15

LEVÉ 18 PRAVÉ 12

800x2100 (900x2200)

MAREK VILÁŠEK

TABULKA DVEŘNÍCH VÝPLNÍ - ČÁST 2

D8L D8P

BYTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE RIMADESIO - LUXOR, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ. MATERIÁL - DŘEVO MASIV + SKLENĚNÝ POVRCH NEBO SKLO 900x2100 (PODLE MÍSTNOSTI) (1000x2200) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MATNĚ LAKOVANÉ SKLO, SATÉNOVÉ tl. 150mm SKLO, ČIRÉ SKLO (PODLE MÍSTNOSTI) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 150 mm, TROJITÉ ZÁVĚSY

tl. 150mm

D6L D6P

POPIS DVEŘÍ

E.2.3.5.

D11

D12

VSTUPNÍ DOMOVNÍ DVEŘE SCHÜCO ADS 75 SIMPLY SMART, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZPEČNOSTNÍ S KONTROLNÍM 1000x2100 SYSTÉMEM SCHÜCO DCS, ODOLNOST PROTI VNIKNUTÍ RC3 (1800x2900) AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ PŘI POŽÁRU MATERIÁL - HLINÍK POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK

3

POŽÁRNÍ DVEŘE SOLODOOR DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 2 křídla OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, INTERIÉROVÉ, SE ZTUŽUJÍCÍM RÁMEM, 900x1970 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK (1900x2050) KOVÁNÍ NEREZOVÉ, TROJITÉ ZÁVĚSY, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30

6

POŽÁRNÍ DVEŘE SOLODOOR DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A STROJOVNY VZT VE 2. PP 2 křídla 1100x2500 OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, INTERIÉROVÉ, SE ZTUŽUJÍCÍM RÁMEM, (2300x2600) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK KOVÁNÍ NEREZOVÉ, TROJITÉ ZÁVĚSY, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30

8

D13

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ DVEŘE PRO SKLEPNÍ KÓJE 1100x2100 METALPRO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ (1200x2200) MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ LAK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

3

D14

3250x2200

4

DVEŘE DO AUTOVÝTAHU


K1

CELKOVÁ DÉLKA

780 1050 mm

240 m

POPIS VÝROBKU

ATIKOVÝ PLECH MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

OZN.

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:100

Z1

ROZMĚR (mm)

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 850 mm VÝŠKA 2020 mm

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 2690 mm VÝŠKA 1220 mm

SEGMENT ZÁBRADLÍ VE SCHODIŠŤOVÉM ATRIU MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH, TYČE A TRUBKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK KOMAXIT, ČERNÝ SVAŘOVANÉ SPOJE, K NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNO SVORNÍKOVÝMI KOTVAMI

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 1590 mm VÝŠKA 1220 mm

SEGMENT ZÁBRADLÍ VE SCHODIŠŤOVÉM ATRIU MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH, TYČE A TRUBKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK KOMAXIT, ČERNÝ SVAŘOVANÉ SPOJE, K NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNO SVORNÍKOVÝMI KOTVAMI

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 1240 mm VÝŠKA 1220 mm

SEGMENT ZÁBRADLÍ VE SCHODIŠŤOVÉM ATRIU MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH, TYČE A TRUBKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK KOMAXIT, ČERNÝ SVAŘOVANÉ SPOJE, K NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNO SVORNÍKOVÝMI KOTVAMI

40 m

ATIKOVÝ PLECH MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

98 m

OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

730

Z2

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

K5

OPLECHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTUPŮ NA STŘECHU MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

K6

OPLECHOVÁNÍ VSTUPU NA STŘEŠNÍ ZAHRADU MATERIÁL - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH tl. 2 mm

1100 120

933

1100

K4

Z3L Z3P

758

990 mm

Z4L Z4P

758 579

720

85

K3

85

85

120

1000 mm

1100

K2

120

85

477

85

477

Z5

M 1:200

Z6

POPIS VÝROBKŮ SEGMENT ZÁBRADLÍ VE SCHODIŠŤOVÉM ATRIU MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH, TYČE A TRUBKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK KOMAXIT, ČERNÝ SVAŘOVANÉ SPOJE, K NOSNÉ ŽB KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNO SVORNÍKOVÝMI KOTVAMI

120

ROZVINUTÁ ŠÍŘKA

MAREK VILÁŠEK

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

1100

SCHÉMATICKÝ NÁKRES 1:50

85

OZN.

E.2.3.6.

120 1100

MAREK VILÁŠEK

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

6350 x 6350 mm VÝŠKA 1500 mm

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK SCHODIŠŤOVÉHO ATRIA PODROBNÉ ŘEŠENÍ JE ZÁVISLÉ NA STATICKÉM VÝPOČTU MATERIÁL - HLINÍK POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÝ PRÁŠKOVÝ LAK

E.2.3.7. POČET

48

24

24

24

3

DÉLKA 2925 mm PRŮMĚR 50 mm

MADLO ZÁBRADLÍ LODŽIE POZINKOVANÁ OCEL + ČERNÝ LAK

52

Z7

VIZ. Z2

DÉLKA 18000 mm VÝŠKA 1100 mm

ZÁBRADLÍ NÁMĚSTÍ POZINKOVANÁ OCEL + ČERNÝ LAK

2

Z8

VIZ. Z2

DÉLKA 4800 mm VÝŠKA 1100 mm

ZÁBRADLÍ RAMPY NA NÁMĚSTÍ POZINKOVANÁ OCEL + ČERNÝ LAK

2

Z9

VIZ. Z6

DÉLKA 15750 mm PRŮMĚR 50 mm

MADLO ZÁBRADLÍ VENKOVNÍCH SCHODŮ POZINKOVANÁ OCEL + ČERNÝ LAK

2


E.3


E.3.1. TEXTOVÁ ČÁST

E.3.1.1.3. POPIS NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

E.3.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základové konstrukce

E.3.1.1.1. POPIS OBJEKTU Navrhovaný objekt se nachází na pražském Smíchově na nábřeží podél ulice Strakonická. Objekt je čtyřpodlažní, se dvěma podzemními podlažími a zastřešený plochou střechou. Objekt má v části prvního podlaží komerční prostory, jinak je plně využitý pro bydlení. V prvním podzemním podlaží se nacházejí garáže, ve druhém pak komerční parter. Jedná se o obdélníkovitý dům s půdorysem o rozměrech 96x20 metrů, jehož delší strana je orientována v severojižní ose. Dům se nachází přímo na nábřeží Vltavy a překlenuje výškový rozdíl 6 metrů. V podzemní dvoupatrové části dům zaujímá celou plochu pozemku, v nadzemní části z podnože vystupují tři obytné pětipodlažní kostky, každá o půdorysu 20x20 metrů.

Vzhledem k nepříznivým základovým podmínkám je objekt založen na základové železobetonové desce o mocnosti 600 mm. Z důvodu vztlaku spodní vody je tato deska kotvena tahovými piloty do spodních vrstev podloží do hloubky minus 12,000 metru. Průměr pilotů je 600 mm. Pod základovou deskou je podkladní štěrkové lože tloušťky 100 mm. Hydroizolace spodní stavby proti spodní vodě je zajištěna asfaltovými pásy. Je použit železobeton C20/25 Svislá nosná konstrukce spodní stavby Nosná konstrukce spodní stavby je kombinací skeletového a stěnového systému. V západní části je nosná konstrukce tvořená převrtávanou pilotovou stěnou z vodostavebního železobetonu. Tato stěna zároveň tvoří pažení stavební jámy. Po obvodu domu je nosná konstrukce svislá železobetonová stěna, tloušťky 200 mm. Uvnitř dispozice jsou použity sloupy 700 x 300 mm. Použitý beton je třídy C30/37. Svislá nosná konstrukce vrchní stavby Ve třech nadzemních hmotách je nosná konstrukce tvořena železobetonovými stěnami po obvodu a ztužujícím jádrem uvnitř. Systém je obousměrný. Tloušťka obvodové stěny je 200 mm, tloušťka jádrové stěny je 250 mm. Použitý beton je třídy C30/37.

E.3.1.1.2. VSTUPNÍ PODMÍNKY Základové poměry

Vodorovná nosná konstrukce spodní stavby

Objekt se nachází na Smíchově na nábřeží. Parcelu dělí od Vltavy náplavka široká 13 metrů. V okolí objektu byla provedena geologická sonda do hloubky 10 metrů. Základová spára objektu je v hloubce minus 6,600 metrů. Nachází se tak v nepříznivých zakládacích podmínkách na zeminách jílového a pískového typu. Všechny horniny jsou první třídy těžitelnosti. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce minus 4,700 metru. Předpokládá se, že její průběh je pozvolně svažující se směrem k hladině Vltavy, která je v úrovni minus 7,000 metru.

V podzemních podlažích je zatížení přenášeno pomocí podélně vyztužených železobetonových desek na příčné průvlaky a dále do sloupů a stěn. U desek je nutné počítat s přerušením v místě výtahů, schodiště a autovýtahů. Tloušťka desky činí 200 mm. Je použit beton C30/37.

Sněhová oblast I – zatížení 0,7 kPa Větrná oblast I – rychlost větru 22,5 m/s

Vodorovná nosná konstrukce vrchní stavby Nadzemní krychelné objemy jsou půdorysně rozděleny na 9 čtverců, v prostředním čtverci je duté jádro, kolem něj 8 oboustranně pnutých železobetonových desek. Strana každé desky činí 6400 mm. Desky jsou v jednom směru prostě uloženy na ztužující jádro a na obvodové stěny. Ve druhém směru je deska spojitá (díky symetrii tvaru a zatížení, pro potřeby výpočtu zjednodušeno na vetknutí). Zatížení je dále přenášeno pomocí čtyř typů průvlaků. Jejich rozmanitost vychází z faktu, že dům nemá rovné stropy, nýbrž různé výškové úrovně stropu v rámci jednoho podlaží. Průvlak 1 je klasický průvlak 600 x 250 mm. Průvlak 2 je stejný průvlak, ale směřující vzhůru. Stropní deska je na něm zavěšena. Třetí typ průvlaku spojuje oba předchozí, jedna deska je připojena nahoře a druhá dole. Má rozměry 1000 x 250 mm, které vycházejí z modulových rozměrů výšek pater. Tyto tři typy průvlaků jsou s výhodou použity při řešení zavětrování, kdy konstrukci ztužují aby nedocházelo k jejímu kroucení kolem středového jádra Poslední typ průvlaku je použit v místech, kde stropy nemění svoji výšku. Jedná se o skrytý průvlak o výšce 200 mm a šířce 1600 mm, který je vytvořen zhuštěním a zesílením výztuže desek v příčném směru. Použitý beton je třídy C30/37.


SchodiĹĄtÄ› SchodiĹĄĹĽovĂŠ podesty jsou monolitickĂŠ ze Ĺželezobetonu a jsou vykonzolovĂĄny ze stĹ™edovĂŠho jĂĄdra. Jejich tlouĹĄĹĽka pĹ™echĂĄzĂ­ z 200 do 75 mm v nejuŞťím mĂ­stÄ›. MaximĂĄlnĂ­ dĂŠlka konzoly Ä?inĂ­ 2100 mm. SchodiĹĄĹĽovĂĄ ramena jsou z prefa ĹželezobetonovĂ˝ch dĂ­lcĹŻ a na stavbÄ› jsou prostÄ› uloĹžena na podesty. PouĹžitĂ˝ beton je třídy C30/37.

E.3.1.1.4. POUĹ˝ITĂ LITERATURA A JINÉ PODKLADY 1.) NOVĂ K, Otakar; HOĹ˜EJĹ Ă?, Jiří. StatickĂŠ tabulky pro stavebnĂ­ praxi. SNTL – NakladatelstvĂ­

technickĂŠ literatury N.P., Praha. 1978 2.) Podklady z pĹ™edmÄ›tu NosnĂŠ konstrukce I a II (Prof. Ing. Milan HolickĂ˝, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.) FA ÄŒVUT, Praha 2016 3.) Podklady z pĹ™edmÄ›tu NosnĂŠ konstrukce AF01, 3. pĹ™ednĂĄĹĄka, VUT BRNO (http://www.fce.vutbr.cz/BZK/simunek.p/AF01/AF01_3prednaska.pdf) 4.) ÄŒSN 73 1204 NavrhovĂĄnĂ­ betonovĂ˝ch deskovĂ˝ch konstrukcĂ­ pĹŻsobĂ­cĂ­ch ve dvou smÄ›rech 5.) VyhlĂĄĹĄka Ä?.499/2006 o dokumentaci staveb 6.) 4.) ÄŒSN 01 3418 (kreslenĂ­ vĂ˝kresĹŻ tvaru 7.) ZatĂ­ĹženĂ­ snÄ›hem - http://www.snehovamapa.cz/

E.3.2. VĂ?POÄŒTY

E.3.2.1. VĂ?POÄŒET ZATĂ?Ĺ˝ENĂ?

StĂĄlĂŠ

tlouĹĄĹĽka (m)

Îł(kN/m3)

-dřevěnå podlaha

0,015

6,6

-betonovĂĄ mazanina

0,050

24,0

-XPS polystyren

0,035

0,4

-vlastnĂ­ tĂ­ha desky

0,200

25,0

đ?‘”đ?‘”đ?‘˜đ?‘˜ = 0,015 Ă— 6,6 + 0,050 Ă— 24,0 + 0,035 Ă— 0,4 + 0,200 Ă— 25,0 = 6,313 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2 

đ?‘”đ?‘”đ?‘‘đ?‘‘ = đ?‘”đ?‘”đ?‘˜đ?‘˜ Ă— 1,35 = 6,313 Ă— 1,35 = 8,523 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

PromÄ›nnĂŠ -uĹžitnĂŠ kategorie A đ?‘žđ?‘žđ?‘˜đ?‘˜ = 1,5 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

đ?‘žđ?‘žđ?‘‘đ?‘‘ = đ?‘žđ?‘žđ?‘˜đ?‘˜ Ă— 1,5 = 1,5 Ă— 1,5 = 2,25 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

-příÄ?ky – vlastnĂ­ tĂ­ha ≤ 2,0 kN/m2 đ?‘žđ?‘žđ?‘˜đ?‘˜ = 0,8 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

đ?‘žđ?‘žđ?‘‘đ?‘‘ = đ?‘žđ?‘žđ?‘˜đ?‘˜ Ă— 1,5 = 0,8 Ă— 1,5 = 1,2 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

đ?‘žđ?‘žđ?‘˜đ?‘˜ = 1,5 + 0,8 = 2,3 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

đ?‘žđ?‘žđ?‘‘đ?‘‘ = 2,25 + 1,2 = 3,45 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2

CelkovĂŠ đ?‘žđ?‘ž = đ?‘”đ?‘”đ?‘‘đ?‘‘ + đ?‘žđ?‘žđ?‘‘đ?‘‘ = 8,523 + 3,450 = 11,973 đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜đ?‘˜/đ?‘šđ?‘š2


E.3.2.2. Kล˜รลฝEM VYZTUลฝENร SPOJITร DESKA (D1)

E.3.2.2.1. Nรกvrh ohybovรฉ vรฝztuลพe ve smฤ›ru Y (ve smฤ›ru โ€žvetknutรญโ€œ โ€“ zjednoduลกenรญ pro statickรฝ vรฝpoฤet) Momenty

BETON C30/37 fck=30MPa fcd=fck/1,5

ฮฑx = 0,0162q = 11,973lx = 6,4

fcd=20MPa

ยƒยšmx = ฮฑx ร— q ร— l2 x = 0,0162 ร— 11,973 ร— 6,4 = Msd = 7,945 kNm

OCEL B500 fyk=500MPa fyd=fyk/1,15

Nรกvrh ohybovรฉ vรฝztuลพe

fyd=434MPa

ยŠเตŒอดอฒอฒยย ย…เตŒอดอณยย

odhadovanรก vรฝztuลพ 

ql2 x

ย•เตŒฮฒ ร— Eร—h3

ยย‹ยยยšย˜ย•= ฮฑยšย˜ย•ย“ยŽอดยš

ยย‹ยยย›ย˜ย•= ฮฑย›ย˜ย•ย“ยŽอดย›

ยยƒยšยยš= ฮฑยšย“ยŽอดยš

ยยƒยšยย›= ฮฑย˜ย“ยŽอดย›

ยยƒยšยยšย›เตŒยยƒยšยย›ยš= ฮฑยšย›ย“ยŽอดย› ยŽยšเตŒยŽย›เตŒอธอถอฒอฒยย

lx 6400 n= = = 1,00 ly 6400

ฮฑx = 0,0162 ฮฑy = 0,0285 ฮฑyvs = โˆ’0,0699 ฮฒ = 0,0230 odhad tlouลกลฅky l/35=6400/35วฆเตอณอบอดวกอบอธวฆเตอดอฒอฒยย 

zatรญลพenรญ q (viz. E.3.2.อณวคแˆปย“เตŒอณอณวกอปอนอตยศ€ยอด

โŒ€เตŒอบยยฮผ=

ย†เตŒอณอนอทยยย†อณเตŒอดอทยย bร—

Msd 7,945 = = 0,01297 2 ร— ฮฑ ร— fcd 1 ร— 0,175 ร— 1 ร— 20 ร— 103

d2

ฮผ โ†’อฒวกอฒอดอฒ

ฯ‰ = 0,0202

As = ฯ‰ ร— b ร— d ร— ฮฑ ร—

โ†’ 162,9 mm2

20 fcd = 0,0202 ร— 1 ร— 0,175 ร— 1 ร— = 0,0001629 m2 434 fyd

Navrhuji profil โŒ€8 po 160 mm 

A = 314 mm2 (vฤ›tลกรญ zdลฏvodu minimรกlnรญho vyztuลพenรญ)

Posouzenรญ ฯ(d) =

A 0,000314 = = 0,00179 b ร— d 1 ร— 0,175

ฯ(d) > ฯ๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š

0,00179 > 0,00150 ฯ(h) =

OK

0,000314 A = = 0,00157 1 ร— 0,2 bร—h

ฯ(h) < ฯ๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š๐‘š


0,00157 < 0,04

A = 314 mm2 (větší zdůvodu minimálního vyztužení)

OK

𝑧𝑧 = 0,9 × 𝑑𝑑 = 0,9 × 0,175 = 0,1575 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 × 𝑧𝑧

Posouzení

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,000314 × 434,8 × 0,1575 × 103

ρ(d) =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 21,5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

ρ(d) > ρ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

E.3.2.2.2. Návrh ohybové výztuže ve směru X (ve směru prostého uložení) Momenty 2

ƒšmy = α𝑦𝑦 × q × l y = 0,0285 × 11,973 × 6,4 = 13,977 kNm

Návrh ohybové výztuže

μ →ͲǡͲ͵Ͳ

ω = 0,0305 fcd 20 = 0,0305 × 1 × 0,167 × 1 × = 0,0002347 m2 fyd 434

Navrhuji profil ⌀8 po 160 mm 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 × 𝑧𝑧

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,000314 × 434,8 × 0,1503 × 103

20,455 ≥ 13,977

výztuž ve směru Y ⌀ൌͺ

OK

𝑧𝑧 = 0,9 × 𝑑𝑑 = 0,9 × 0,167 = 0,1503

odhadovaná výztuž 

13,977 Msd = = 0,025058 b × d2 × α × fcd 1 × 0,1672 × 1 × 20 × 103

→ 234,7 mm2

ρ(h) < ρ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 20,455 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

⌀ൌͺ

As = ω × b × d × α ×

0,000314 A = = 0,00157 1 × 0,2 b×h

ŠൌʹͲͲ …ൌʹͳ

†ͳൌʹͷ൅ͺൌ͵͵†ൌͳ͸͹

ρ(h) =

0,00157 < 0,04

αy = 0,0285q = 11,973ly = 6,4

μ=

OK

0,00188 > 0,00150

21,500 ≥ 7,945 OKA 0,000314 = = 0,00188 b × d 1 × 0,167

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

OK

Navržená výztuž Ve směru x = ⌀8 po 160 mm

A = 314 mm2

Ve směru y = ⌀8 po 160 mm

A = 314 mm2


E.3.2.3. SKRYTÝ PRŮVLAK (P1)

Návrh ohybové výztuže průvlaku

prosté uloženíBETON C30/37 fck=30MPa fcd=fck/1,5 fcd=20MPa OCEL B500 fyk=500MPa fyd=fyk/1,15 fyd=434MPa 6400 6400 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ěž𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜í šíř𝑘𝑘𝑘𝑘 = + = 6400 𝑚𝑚𝑚𝑚 2 2𝑐𝑐 = 20 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∅

𝑏𝑏 = 1600 𝑚𝑚𝑚𝑚

ℎ = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚

1 1 6400 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎ž 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ěž𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜í šíř𝑘𝑘𝑘𝑘 = = 1600 𝑚𝑚𝑚𝑚 4 3 4

𝑑𝑑1 = 𝑐𝑐 + 2 + ∅ 𝑡𝑡ř𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 20 +

Výpočet zatížení

μ=

ℎ = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚

d2

μ →ͲǡͶ͹Ͳ

stálé Ǧvlastní tíha = tíha†‡•›

𝑔𝑔𝑘𝑘 = 𝑧𝑧. š.× 𝑔𝑔𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 6,4 × 6,3131 = 40,403 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚− 𝑔𝑔𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑘𝑘 × 1,35 = 40,403 × 1,35 = 54,544 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚− 

proměnné

𝑞𝑞𝑘𝑘 = 𝑧𝑧. š.× 𝑞𝑞𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 6,4 × 2,3 = 14,72 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚− 𝑞𝑞𝑑𝑑 = 1,5 × 𝑞𝑞𝑘𝑘 = 1,5 × 14,72 = 22,080𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚− 𝑞𝑞 = 𝑔𝑔𝑑𝑑 + 𝑞𝑞𝑑𝑑 = 54,544 + 22,080 = 76,624 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚−  

Moment na průvlaku 1

1

𝑀𝑀 = 8 𝑞𝑞 × 𝑙𝑙 2 = 8 76,624 × 6,42  𝑀𝑀 = 392,4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑 = 200 − 38 = 162 𝑚𝑚𝑚𝑚

20 2

+ 8 = 38 𝑚𝑚𝑚𝑚

M 392,4 = = 0,467 × α × fcd 1,6 × 0,1622 × 1 × 20 × 103

ω = 0,755

As = ω × b × d × α × → 9018,2 mm2

fcd 20 = 0,755 × 1,6 × 0,162 × 1 × = 0,0090182 m2 fyd 434

ƒ˜”Š—Œ‹’”‘ˆ‹Ž29 profilů ⌀ʹͲ A = 9108,9 mm2 

 

𝑑𝑑 = ℎ − 𝑑𝑑1 

Schéma roztečí výztuže –ˆ‹


Posouzení ρ(d) =

E.3.2.4. SLOUP (S1) V 2.PP

A 0,009109 = = 0,0351 b × d 1,6 × 0,162

ρ(d) > ρ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

OK

0,00351 > 0,00150

0,009109 A = = 0,02847 ρ(h) = b × h 1,6 × 0,2

ρ(h) < ρ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0,02847 < 0,04

OK

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 × 𝑧𝑧

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,009109 × 434,8 × 0,1458 × 103

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 577,454 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 577,454 ≥ 392,400 Kotevní délka 

͵ͲȀ͵͹𝛼𝛼 = 36

𝛼𝛼𝑎𝑎 = 1

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≥ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

9018,2 = 1 × 720 × = 712,8 → 720 𝑚𝑚𝑚𝑚 9108,9

720 𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

OCEL B500 fyk=500MPa fyd=fyk/1,15 fyd=400MPa

Výpočet zatížení

sloup je zatížen od všech stropních desek nad ním, zeminou a sněhem na střeše, dále částí žb jádra a průvlaky a sloupem v 1.PP a 1.NP.

desky - bytové

𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝛼𝛼 × ∅ = 36 × 20 = 720

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

fcd=20MPa

OK

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ∅ × 10 = 20 × 10 = 200 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛼𝛼𝑎𝑎 × 𝑙𝑙𝑙𝑙 ×

BETON C30/37 fck=30MPa fcd=fck/1,5

rozměry sloupu = a x b = 700 x 300 mm

𝑧𝑧 = 0,9 × 𝑑𝑑 = 0,9 × 0,162 = 0,1458

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Zatěžovací plocha A=29,75 m2𝑞𝑞 = 𝐴𝐴 × 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 27,3 × 11,973 = 326,86 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑞𝑞 = 1307,5𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝č𝑒𝑒𝑒𝑒 4 × 326,86

desky – 1. NP a 1.PP

 

𝑞𝑞 = 𝐴𝐴 × 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 29,75 × 11,973 = 356,20 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝č𝑒𝑒𝑒𝑒 2 × 356,20 𝑞𝑞 = 712,4𝑘𝑘𝑘𝑘

jádro – ŽB zeď

OKdélka = 3375 mm, šířka = 250 mm, výška = 17300 mm, γ = 25 kN/m͵ 𝑔𝑔𝑘𝑘 = 3,375 × 0,25 × 17,3 × 25 = 364,9 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑘𝑘 × 1,35 = 364,9 × 1,35 = 492,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑞𝑞 = 492,6 𝑘𝑘𝑘𝑘
průvlaky – ŽB

 

délka = 4600 mm, šířka = 300 mm, výška = 500 mm, γ = 25 kN/m͵ 𝑔𝑔𝑘𝑘 = 4,6 × 0,3 × 0,5 × 25 = 12,78 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑘𝑘 × 1,35 = 17,25 × 1,35 = 17,25𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝č𝑒𝑒𝑒𝑒 2 × 17,25 𝑞𝑞 = 34,5 𝑘𝑘𝑘𝑘

sloupy – ŽB

  sníh

délka = 700 mm, šířka = 300 mm, výška = 2600 mm, γ = 25 kN/m͵ 𝑔𝑔𝑘𝑘 = 0,7 × 0,3 × 2,6 × 25 = 13,65 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑘𝑘 × 1,35 = 17,25 × 1,35 = 18,43 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝č𝑒𝑒𝑒𝑒 1 × 18,43 𝑞𝑞 = 18,43 𝑘𝑘𝑘𝑘

sněhová oblast I 𝑆𝑆𝑘𝑘 = 0,7

𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,7 × 0,3 = 0,21𝑚𝑚2

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 0,8 × 𝐴𝐴𝑐𝑐 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐴𝐴𝑠𝑠 =

𝐴𝐴𝑠𝑠 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 0,8 × 𝐴𝐴𝑐𝑐 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 3,234 − 0,8 × 0,21 × 20 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 400 −0,126 = −0,000315 400

Zatížení přenese beton -> navrhuji minimální výztuž 6 x ⌀12 mm 𝐴𝐴 = 678 𝑚𝑚𝑚𝑚2

Posouzení

𝑆𝑆 = 𝜇𝜇 × 𝐶𝐶𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝑡𝑡 × 𝑆𝑆𝑘𝑘 

0,003𝐴𝐴𝑐𝑐 ≤ 𝐴𝐴 ≤ 0,08𝐴𝐴𝑐𝑐

𝑆𝑆 = 0,504 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

0,00063 ≤ 0,000678 ≤ 0,0168

𝑆𝑆 = 0,8 × 0,9 × 1,0 × 0,7 𝑞𝑞 = 𝑆𝑆 × 𝐴𝐴 × 1,5 = 0,504 × 29,75 × 1,35

zemina

Návrh výztuže

𝑞𝑞 = 22,5 𝑘𝑘𝑘𝑘

0,003 × 0,21 ≤ 0,000678 ≤ 0,08 × 0,21 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,8 × 𝐴𝐴𝑐𝑐 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝐴𝐴 × 10−3 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,8 × 0,21 × 20 + 0,678 × 10−3 × 400

γ = 25 kN/m͵

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 3,36 + 0,27 = 3,6312 𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑔𝑔𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 × 𝑡𝑡𝑡𝑡.× γ = 260,85 𝑘𝑘𝑘𝑘

3,6312 ≥ 3,2341

průměrná tloušťka = 350 mm 𝑔𝑔𝑑𝑑 = 𝑔𝑔𝑘𝑘 × 1,35 = 260,85 × 1,35 = 352,15 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑞𝑞 = 352,15 𝑘𝑘𝑘𝑘

Zatížení Q = 2940,1 kN + 10 % rezerva Q = 3234,1 kN = 3,2341 MN

OK

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 𝑄𝑄

   

OK


200

6400

6400

19450

250

6150

200

D

C

B

A

6400

200

12650

300

300

300

100

800

200

P1

+3,900

200

400

200

600

+3,900 +3,900

200

800

P2

ZTUŽUJÍCÍ ŽB JÁDRO tl. 250 mm

+3,900

5725

D2

200

800

800 1600

200

300

300

5725 200

100

100

200

200

+3,100

+3,100

100

+3,900

200

6150 200

300 12650

250 6400

6400

19450 +3,100

200

D1

+3,900

4

300

1600

+3,100

800

800

100

6150

D2

P1

6400

+3,100

P2

+3,100

+3,100

300

200

200

300

200

+3,900

200

200

+3,900

100

800

6400

800

+3,100

+3,900

P2

3

P1

250

+3,100

1529

200

1529

3191

1303

+3,900

1529

200 100

1302

12650

788

800

+4,700

200

5525

27

2070 122

800

788

1183

1303

+3,100

R2

100

27

+3,100 D1

3648

R2

+4,700

+3,100

200

75

75

+4,700

200

200

300

D1

6250

6400

+4,700

27

+4,700

R2

122

7

200

829

200 R22

19450

+3,100 800

1180

800

+3,100

+5,500

1529

+5,500 1300

P2

2

+4,700

250

250

+3,900

+5,500

200 +3,900

P4

6150

D2 300

D1

6400

480

8270

200

600

5725

480

+3,900

+5,500

800

800

100

P3

600

200

200

1600

+5,500

400

D2

100

6150

200

300

+5,500

200

+3,900

100

2970

200

100

6400

+3,900

+5,500

ZTUŽUJÍCÍ ŽB VĚNEC 300x200 mm

200

1

200

19450 6400

6400


SCHÉMA ROZTEČE VÝZTUŽE

VÝZTUŽ PRŮVLAKU M 1:20 B 4

A 5 rozteč 40 mm

6400 300 1200 3001700

300

250

250

250

750 220 310 180

220

2201000 2201500 250

250

250

300

300

300

300

rozteč 68 mm

rozteč 60 mm

rozteč 60 mm

rozteč 68 mm

2

3

28

200 28 144

4

28

10 prutů ∅V20, dl. 5190 mm

5

3

2

1

5190 12 prutů ∅V8, dl. 6344 mm

ŘEZ C

28

ROZDĚLENÍ DÉLKY VÝZTUŽE PODLE MOMENTU

4

1

4

28

5

144 200

200 28 144

6344

4

2

1

2

28

4

152

1548

9

26 prutů ∅V8, dl. 3520 mm

720

5047

7,792

11

85,712

2

20

6,494

8

51,952

3

20

5,190

10

51,900

4

8

6,344

12

5

8

3,520

26

720

∅ 20 mm

∅ 8 mm

292

20

292

1

76,120 91,52

délka celkem

189,564

167,64

hmotnost kg/m

2,466

0,395

hmotnost kg

467,465

66,217

hmotnost celkem

533,682 kg

850

10 prutů

150

50

240

BETON C 30 / 37 OCEL B500 KRYTÍ C = 20 mm

720

3750

M=392,4 kNm

720

7

240

720

Počet kusů

1100

6400

8 prutů

720

Profil ∅

Délka (m)

A

Délka po ∅ (m)

Položka

292

292

11 prutů

5

292

60

240

4

8

240

3

240

28

2

1100

1

ŘEZ B

6344 3

2

144 200

8 prutů ∅V20, dl. 6494 mm

75

75

2

3

50

6344

4

200

144

144

11 prutů ∅V20, dl. 7792 mm

1

200

580 1

4

28

580

5

144 200

28

200 28 144

38

28

3

28

2

400

ŘEZ A

28 1

NÁVRH VÝZTUŽE SLOUPU M 1:20

200

144

200 28 0 172

28

300

38 162 200

C

6


6x∅V12 dl. 4420

6

12

2,020

6

12,120

7

12

4,420

6

26,520

8

12

-

-

-

9

6

1,560

11

400

8

Profil ∅

PŮDORYSNÝ ŘEZ M 1:10

60

300 6

12

12

6 70

70

124

256

12

6

560

70

6

6x∅V12 dl. 2020

7

BETON C 30 / 37 OCEL B500 KRYTÍ C = 70 mm (Z DŮVODU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI - REI 180)

70 600

70

6x∅V12 dl. 4420

6 12

256

700

12

160

2900

3300

9 třmínek ∅V6 dl. 1560 mm

70

70

Délka po ∅ (m)

Položka

Délka (m)

Počet kusů

∅ 12 mm

∅ 6 mm

17,16

délka celkem

38,64

17,16

hmotnost kg/m

0,888

0,222

hmotnost kg

34,312

3,810

hmotnost celkem

38,122 kg


E.4


E.4.1. TEXTOVÁ ČÁST E.4.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA E.4.1.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Bytový dům s komerčními prostory určený k celoročnímu pobytu. Obytný dům je čtyřpodlažní, se dvěma podzemními podlažími a zastřešený plochou střechou. Objekt má v části prvního podlaží komerční prostory, jinak je plně využitý pro bydlení. V prvním podzemním podlaží se nacházejí garáže, ve druhém pak komerční parter.

V komerčních plochách v 1.NP je větrání řešeno přirozenou cestou pomocí otevíravých křídlech. Jako doplňková vzduchotechnika jsou zde navrženy vnitřní klimatizační jednotky, které zajistí teplotní pohodu. V 1. PP se nachází hromadné garáže, které jsou odvětrány přirozeně pomocí otvorů ve fasádě a dvou 36m2 ve stropě místnosti. Ve 2. PP jsou navrženy tři vzduchotechnické jednotky pro tři samostatné pronajímatelné prostory. Předpokládá se využití pro galerii, kavárnu nebo bar a fitness centrum. Výpočet vzduchotechniky je uveden v bodě E.4.1.2.. Vzduchotechnické potrubí je vedeno převážně v podhledu, v případě největšího potrubí jednotky přidružené k prostoru B je potrubí vedeno na stěně za předstěnou ze sádrokartonu. Přívod čerstvého vzduchu je řešený skrz jižní fasádu. Odvod odpadního vzduchu je pomocí anglického dvorku v 1. PP.

E.4.1.1.2. KONCEPT ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

E.4.1.1.5. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V domě je uplatněn Raumplan, tudíž není možné uplatnit standartní řešení rozvodů inženýrských sítí. Technické šachty jsou umístěny vždy v rozích hlavní schodišťové haly za předstěnou z ohýbaného sádrokartonu. Každá nadzemní část objektu má 4 technické šachty. Všechny prostory bytů, které potřebují napojit na technické sítě, jsou soustředěny kolem schodišťové haly. V těchto šachtách je vedena splašková kanalizace DN 100 (125), odvětrávací vzduchové potrubí DN 200, pitná voda (studená, teplá a cirkulační) DN 60, dešťová kanalizace DN 100. Potrubí teplovodního vytápění je vedeno v předstěně zvlášť mimo tuto šachtu. V pronajímatelném parteru je možno se připojit na stávající rozvody technických sítí.

V nadzemních objemech objektu je splaškové potrubí vedeno v technických šachtách. V 1. PP jsou potrubí z šachet svedeny do jednoho a dále vedeny pod spádem 3% na západní stěně objektu směrem ke kanalizační přípojce. V 2. PP je nutné řešit přečerpávání splaškových vod a dále je kanalizace vedena v podhledu. Každý záchod má vlastní přečerpávací jednotku umístěnou za ním. Umyvadla a vpusti jsou napojeny na tyto jednotky. Každých 12 metrů je na potrubí osazena čistící tvarovka. Navržený průřez splaškové kanalizace v bytových jádrech je DN 100 a DN 125 mm. Přípojka kanalizace je DN 150.

E.4.1.1.3. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

E.4.1.1.6. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Všechny potřebné inženýrské sítě jsou vedeny pod ulicí Strakonická a přilehlým chodníkem, západně od pozemku. Objekt je připojen k vodovodu, nízkotlakému plynovodu, vysokému napětí a splaškové kanalizace. Dále pak k optickému vedení internetu a telefonu, které nejsou předmětem řešení. Všechny přípojky budou zbudovány po dokončení hrubé stavby, během budování hrubých vnitřních konstrukcí. Všechny přípojky jsou v úrovni 1.PP. Průřezy potrubí přípojek Přípojka NTL plynu – DN 50 Přípojka vody – DN 80 Přípojka splaškové kanalizace – DN 150

Na třetině střešní plochy nadzemních objemů jsou navrženy zelené střechy s intenzivní vegetací. Z toho důvodu je na každé střeše umístěna nádrž na 1600 l vody, do které je spádována zbylá plocha střechy. Tato voda dále slouží na zavlažování střešních zahrad. Nádrže jsou vybaveny přepadem, přebytečná voda je odváděna svodným potrubím do přilehlé řeky Vltavy. Mezi nadzemními objemy jsou dvě náměstíčka, které jsou de facto pochozími střechami. Jejich pevná plocha je spádovaná do jejich středu, kde dešťová voda poslouží k zavlažování stromu, vyrůstajícího z úrovně 1.PP. Nádrže z hlínou pro tyto stromy jsou rovněž vybaveny přepadem na přebytečnou vodu v úrovni 800 mm od jejich horního líce. Tato voda je také odváděna do řeky. Na nezpevněných plochách náměstíček na východní straně je zelená střecha s extenzivní vegetací. Přebytečná voda z této střechy je připojena k přepadům od nádrží stromů. Pod venkovními schodišti je umístěn žlab pro odvod vody, stékající po schodišti v případě prudkého deště.

E.4.1.1.4. VZDUCHOTECHNIKA A ŘEŠENÍ VĚTRÁNÍ Větrání bytových jednotek je řešeno pomocí přirozeného větrání otevíravými křídly oken. Aby byly dodržen hlukové limity z rušné ulice Strakonické, jsou okna vybaveny průvětrníky, které zajistí přirozenou cirkulaci vzduchu i bez otevření křídel. V koupelnách, záchodech a nad sporákem jsou nežádoucí výpary a pachy odvětrávány do vzduchového potrubí umístěného v technických šachtách.

Navržený průřez dešťové kanalizace je DN 125 mm. Toto technické řešení jsem zkonzultoval s Ing. Pavlem Borusíkem Ph.D. – odborníkem na technologii krajinářské architektury.


E.4.1.1.7. VODOVOD Přípojka vody je umístěna v místnosti jižní kotelny. Zde je rovněž umístěna hlavní vodoměrná soustava a uzávěr vody. Pro distribuci vody není potřebné čerpadlo, voda bude vytlačena tlakem ve vodovodním řadu. Ohřev teplé vody probíhá v zásobnících teplé vody. Každý nadzemní objem má svůj vlastní zásobník. Od zásobníku je ohřátá voda vedena do čtyř technický šachet Vzhledem k délce přívodního potrubí je navrženo rovněž cirkulační potrubí. Rozvod vody k jednotlivým armaturám je veden v instalačních předstěnách nebo drážkách v příčkách.

E.4.1.1.8. PLYNOVOD Přípojka plynu se nachází v samostatné místnosti v 1.PP. V této místnosti se nachází také hlavní uzávěr a vedení plynu je zde rozděleno do 6 samostatných potrubí s vlastním plynoměrem. Dále je plyn veden vně objektu při jeho západní straně do 6 kotelen. Distribuce plynu se odehrává pouze v 1.PP a 2.PP k jednotlivým kotlům a zásobníkům teplé vody. Rozvody uvnitř objektu jsou vedeny volně pod stropem. Odvod spalin od spotřebičů je navrženo komíny Schiedel Multi DN 250 mm.

E.4.1.1.9. SILOVÉ ROZVODY Přípojková skříň a hlavní rozvaděč jsou umístěny v 1. PP v samostatné místnosti. Od hlavního rozvaděče jsou vedeny rozvody k jednotlivým patrovým rozvaděčům a výtahovým rozvaděčům. Vlastní rozvaděč bude mít poté každý byt, pronajímatelný prostor a případná kuchyně. V objektu není navržen záložní zdroj elektrické energie.

E.4.1.1.10. VYTÁPĚNÍ Hlavním zdrojem tepla jsou plynové kotle, Každý nadzemní objem a každý pronajímatelný prostor ve 2.PP má svůj vlastní kotel. U tohoto kotle je umístěný také hlavní otopný rozvaděč, který dělí vedení pro jednotlivé stoupací potrubí. V bytových prostorech 1.NP-5.NP jsou navrženy deskové radiátory a konvektory. Před prostorem lodžií jsou v podlaze umístěny podlahové konvektory. V obytných místnostech, koupelnách a záchodech je navrženo podlahové topení. Vedení k deskovým radiátorům a konvektorům je rozděleno podle jednotlivých fasád. Potrubí je vedeno převážně v podlaze. Komerční prostory v 1.NP jsou rovněž vytápěny pomocí konvektorů. Jako doplňkové řešení jsou navrženy interiérové klimatizační jednotky. Prostor celého 1.PP je nevytápěný. Schodišťové haly a vstupní prostory nejsou vytápěny, pouze temperovány okolními prostory. V 2.PP není vytápění navrženo, bude záležet na využití prostoru. Kotel je zde připraven a rozvody jsou vyvedeny do přípojné skříně. Jako doplňkové řešení k udržení tepelné pohody jsou použity vzduchotechnické jednotky.

E.4.1.1.11. ZDROJE 1.) Studijní podklady pro předmět TZB a infrastruktura sídel 1, Ústav stavitelství 2, FA ČVUT, 2015 2.) BYSTŘICKÝ, Václav; POKORNÝ, Antonín. TZB A 2006 a TZB B 2006 – skriptum. FA České vysoké učení technické, 2006 3.) Výpočet návrhu a posouzení svodného kanalizačního potrubí podle TZB info. (http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodnehokanalizacniho-potrubi) 4.) Výpočet průtoku vnitřního vodovodu podle TZB info. (http://voda.tzb-info.cz/tabulkya-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu) 5.) ČSN 73 4301 – Obytné budovy – Požadavky na technická zařízení budov 6.) ČSN 73 4301 – Obytné budovy – Požadavky na vnitřní prostředí


E.4.1.2. VĂ?POÄ&#x152;TY E.4.1.2.1. VĂ?POÄ&#x152;ET VZDUCHOTECHNIKY VE 2.PP Teplota interiĂŠru ti = 19oC Teplota exteriĂŠru v zimÄ&#x203A; te1 = -14oC Teplota exteriĂŠru v lĂŠtÄ&#x203A; te2 = 32oC RozdÄ&#x203A;lenĂ­ prostor do sekcĂ­ A- Galerie 1248 m3 n=4 3 n=10 B- KavĂĄrna/Bar 1703 m 3 C- Fitness 1173 m n=4 VĂ˝poÄ?et vzduchotechnickĂ˝ch jednotek A- Vp= 4992 m3/h Navrhuji jednotku VS 55 Vmax= 6054 m3/h DĂŠlka 5147 mm, ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka 1339 mm, výťka = 1766 mm B- Vp= 17030 m3/h (i s rezervou) Navrhuji jednotku VS 150 Vmax= 16400 m3/h DĂŠlka 6244 mm, ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka 2085 mm, výťka = 2242 mm C- Vp= 4662 m3/h Navrhuji jednotku VS 55 Vmax= 6054 m3/h DĂŠlka 5147 mm, ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka 1339 mm, výťka = 1766 mm CelkovĂŠ Vmax= 28508 m /h 3

StanovenĂ­ vĂ˝konu đ?&#x2018;&#x2030;đ?&#x2018;&#x2030;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ?&#x153;&#x152;đ?&#x153;&#x152; Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; (đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;&#x2013; â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2019; đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§ ) Ă&#x2014; (1 â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x153;&#x2021;đ?&#x153;&#x2021;) 3600 28508 Ă&#x2014; 1,28 Ă&#x2014; 1010 Ă&#x2014; (19 + 14) = Ă&#x2014; (1 â&#x2C6;&#x2019; 0,85) 3600

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§ = đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§ = 50675,8 đ?&#x2018;&#x160;đ?&#x2018;&#x160; = 50,7 đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;

đ?&#x2018;&#x2030;đ?&#x2018;&#x2030;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ?&#x153;&#x152;đ?&#x153;&#x152; Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; (đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2019; đ?&#x2018;&#x2122;đ?&#x2018;&#x2122;ĂŠđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ą â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;&#x2013; ) Ă&#x2014; (1 â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x153;&#x2021;đ?&#x153;&#x2021;) 3600 28508 Ă&#x2014; 1,28 Ă&#x2014; 1010 Ă&#x2014; (32 â&#x2C6;&#x2019; 19) = Ă&#x2014; (1 â&#x2C6;&#x2019; 0,85) 3600

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122;đ?&#x2018;&#x2122;ĂŠđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ą =

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122;đ?&#x2018;&#x2122;ĂŠđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ą

-RozmÄ&#x203A;ry nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho potrubĂ­ v sekcĂ­ch A 550x300 mm -OstatnĂ­ prĹŻĹ&#x2122;ezy v sekci A (500x250 mm, 450x150 mm, 400x100 mm, 200x100 mm) -RozmÄ&#x203A;r nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho potrubĂ­ v sekci B 1300x350 mm -OstatnĂ­ prĹŻĹ&#x2122;ezy v sekci B (1200x350 mm, 1100x300 mm, 750x300 mm, 700x200 mm, 600x200 mm, 500x200 mm, 400x100 mm, 200x100 mm) -RozmÄ&#x203A;ry nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho potrubĂ­ v sekcĂ­ch C 550x300 mm -OstatnĂ­ prĹŻĹ&#x2122;ezy v sekci C (500x250 mm, 450x200 mm, 300x150 mm)

E.4.1.2.2. VĂ?POÄ&#x152;ET VODOVODNĂ?HO POTRUBĂ? E.4.1.2.2.1. POTĹ&#x2DC;EBA VODY đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? = đ?&#x2018;&#x17E;đ?&#x2018;&#x17E; Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; [l/den] q â&#x20AC;&#x201C; specifickĂĄ potĹ&#x2122;eba vody n â&#x20AC;&#x201C; poÄ?et jednotek Byty poÄ?et osob = 28, q = 150 KavĂĄrna 1.NP pracovnĂ­ci ve smÄ&#x203A;nÄ&#x203A; = 3, q = 140, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 2 KavĂĄrna/Bar 2.PP pracovnĂ­ci ve smÄ&#x203A;nÄ&#x203A; = 8, q = 140, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 1 pracovnĂ­ci ve smÄ&#x203A;nÄ&#x203A; = 8, q = 164, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 1 Obchody pracovnĂ­ci ve smÄ&#x203A;nÄ&#x203A; = 6, q = 50, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 2 Fitness nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vnĂ­ci = 20, q = 55, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 1 Galerie pracovnĂ­ci ve smÄ&#x203A;nÄ&#x203A; = 2, q = 50, poÄ?et smÄ&#x203A;n = 1 Qp celkovĂĄ = 17670 l/den

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Łâ&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2122;đ?&#x2018;&#x2122;ĂŠđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;Ą = 19963,2 đ?&#x2018;&#x160;đ?&#x2018;&#x160; = 20,0 đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;

MaximĂĄlnĂ­ dennĂ­ spotĹ&#x2122;eba vody đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; = đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;&#x2018; Kd = 1,29 â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel dennĂ­ nerovnomÄ&#x203A;rnosti (rok 2006 aĹž 2020)

Rychlost 10 m/s

Qm = 22794 l/den

-RozmÄ&#x203A;ry potrubĂ­ pro pĹ&#x2122;Ă­vod a odvod vzduchu do VZT jednotek 1600x500 mm

MaximĂĄlnĂ­ hodinovĂĄ spotĹ&#x2122;eba vody đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;â&#x201E;&#x17D; = đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;â&#x201E;&#x17D; Ă&#x2014; đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§ â&#x2C6;&#x2019;1

StanovenĂ­ prĹŻĹ&#x2122;ezu potrubĂ­

Q = 12600 Q = 840 Q = 1120 Q = 1315 Q = 600 Q = 1095 Q = 100


Kh = 1,29 â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel hodinovĂŠ nerovnomÄ&#x203A;rnosti (soustĹ&#x2122;edÄ&#x203A;nĂĄ zĂĄstavba) z = 24 â&#x20AC;&#x201C; doba Ä?erpĂĄnĂ­ vody

n â&#x20AC;&#x201C; poÄ?et stejnĂ˝ch zaĹ&#x2122;izovacĂ­ch pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;tĹŻ Du â&#x20AC;&#x201C; souÄ?et vĂ˝poÄ?tovĂ˝ch odtokĹŻ (l/s)

Qh = 1994 l/hodina

đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018; đ?&#x2018;  = 0,5 Ă&#x2014; (267,4)1/2 = 8,31

E.4.1.2.2.2. VĂ?POÄ&#x152;TOVĂ? PRĹŽTOK VNITĹ&#x2DC;NĂ?HO VODOVODU VĂ˝poÄ?et byl proveden pomocĂ­ tabulky vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu)

(http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-

NavrĹženĂ˝ poÄ?et armatur v objektu 9x vĂ˝tokovĂ˝ ventil DN15 6x vĂ˝tokovĂ˝ ventil DN20 72x nĂĄdrĹžkovĂ˝ splachovaÄ? DN15 3x pitnĂĄ studĂĄnka DN15 26x baterie vanovĂĄ DN15 69x baterie umyvadlovĂĄ DN15 15x baterie sprchovĂĄ DN15 32x baterie dĹ&#x2122;ezovĂĄ DN15 đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x17E;đ?&#x2018;&#x17E;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;&#x2013;2 Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;&#x2013; = 3,01 [l/s] đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Ł = â&#x2C6;&#x161;ÎŁđ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;&#x2013;=1

E.4.1.2.2.3. VĂ?POÄ&#x152;ET PRĹŽĹ&#x2DC;EZU VODOVODNĂ? PĹ&#x2DC;Ă?POJKY v= 1,5 m/s â&#x20AC;&#x201C; rychlost vody v potrubĂ­ 4 Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Ł 4 Ă&#x2014; 3,01 Ă&#x2014; 10â&#x2C6;&#x2019;3 đ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;&#x2018; = â&#x2C6;&#x161; =â&#x2C6;&#x161; = 0,050547 đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; = 50,5 đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; đ?&#x153;&#x2039;đ?&#x153;&#x2039; Ă&#x2014; đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Ł 3,14 Ă&#x2014; 1,5

NavrĹženĂĄ tlouĹĄĹĽka potrubĂ­ je 55 mm Z dĹŻvodu zĂĄsobovĂĄnĂ­ vnitĹ&#x2122;nĂ­ch poŞårnĂ­ch hydrantĹŻ vodou je navrĹžen minimĂĄlnĂ­ prĹŻĹ&#x2122;ez pĹ&#x2122;Ă­pojky 80 mm KoneÄ?nĂĄ svÄ&#x203A;tlost pĹ&#x2122;Ă­pojky vody je 80 mm.

E.4.1.2.3. VĂ?POÄ&#x152;ET POTRUBĂ? SPLAĹ KOVĂ&#x2030; KANALIZACE VĂ˝poÄ?et byl proveden podle (http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzenisvodneho-kanalizacniho-potrubi) đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018; đ?&#x2018;  = đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC; Ă&#x2014; (ÎŁđ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; Ă&#x2014; đ??ˇđ??ˇđ??ˇđ??ˇ)1/2

(l/s)

Qs - vĂ˝poÄ?tovĂ˝ prĹŻtok splaĹĄkovĂ˝ch vod (l/s) k â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel odtoku = 0,5 (byty)

(l/s)

NavrĹženo je potrubĂ­ DN 150

d = 146 mm plnÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;&#x201C; n = 70% max. sklon 2 stupnÄ&#x203A; souÄ?initel drsnosti = 0,4 mm maximĂĄlnĂ­ prĹŻtok = 16,88 l/s rychlost â&#x20AC;&#x201C; v = 1,34 m/s plocha prĹŻĹ&#x2122;ezu = 0,012517 m2

E.4.1.2.4. VĂ?POÄ&#x152;ET POTRUBĂ? DEŠŤOVĂ&#x2030; KANALIZACE đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;&#x2018; = đ?&#x2018;&#x;đ?&#x2018;&#x; Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ??´đ??´

(l/s)

Qd â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝poÄ?tovĂ˝ prĹŻtok r â&#x20AC;&#x201C; vydatnost deĹĄtÄ&#x203A; = 0,030 c â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel odtoku = 1,0 A â&#x20AC;&#x201C; ĂşÄ?innĂĄ plocha stĹ&#x2122;echy = 200 m2 v â&#x20AC;&#x201C; rychlost odtoku = 1,5 m/s đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x201E;đ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;&#x2018; = 0,030 Ă&#x2014; 1,0 Ă&#x2014; 200 = 6 NavrĹženĂ˝ prĹŻĹ&#x2122;ez DN 125

Qmax pĹ&#x2122;i 1,5 m/s je 7,6 l/s

(l/s)


PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

VZT JEDNOTKA B VP = 16400 m³/h

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

VZT POTRUBÍ VEDENO NA STĚNĚ

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

KOTELNA KOTELNA

ZTV KOTEL

STROJOVNA VZT P

VYVEDENÍ ROZVODŮ PRO RETAIL ČT P - PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA

VZT POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU VZT POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU

VYVEDENÍ ROZVODŮ PRO RETAIL

PR P

ZTV KOTEL ČT

P

VYVEDENÍ ROZVODŮ PRO RETAIL P - PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA

P

VZT JEDNOTKA C VP = 6054 m³/h

SEKCE A VZT JEDNOTKA A VP = 6054 m³/h

SEKCE B PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA KAVÁRNA / BAR

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - GALERIE

PŘEPAD VODY Z KVĚTINÁČE

VZT POTRUBÍ VEDENO NA ZDI

VYUSTĚNÍ VZT POTRUBÍ NA FASÁDU

ČISTÍCÍ ŠACHTA

VÝSTUPNÍ ŠACHTA

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY DO ŘEKY


Y

LEGENDA PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL ELEKTŘINA KABEL VN

KOTELNA

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

ZTV KOTEL

VYVEDENÍ ROZVODŮ PRO RETAIL

ČT P P

VYVEDENÍ ROZVODŮ PRO RETAIL

VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA

P - PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA STUDENÁ PITNÁ VODA TEPLÁ PITNÁ VODA

PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH

SEKCE C PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - FITNESS

ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

UPRAVENÝ VZDUCH PŘEPAD VODY Z KVĚTINÁČE

PODLAHOVÉ TOPENÍ R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE

ČISTÍCÍ ŠACHTA


PŘÍPOJKA PLYNOVODU NTL

PŘÍPOJKA VN

PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

PŘÍPOJKA VODOVODU

VÝSTUPNÍ ŠACHTA ČT

HR PR

HUP

PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

OTOP. R.

HUV

ČT

VYUSTĚNÍ VZT POTRUBÍ DO ANGLICKÉHO DVORKU

ČT

ČT

KOTELNA KOTEL

ZTV

KOTEL

SCHODIŠTĚ

STROJOVNA AUTOVÝTAHU VR Š1

ČT

ČT

KOTELNA

OTOP. R.

T1

T2

P

ZTV SCHODIŠTĚ

ČT Š2

Š5

T5

T6

ČT Š6

T8

Š8

AUTOVÝTAH

HROMADNÁ GARÁŽ DEŠŤOVÁ VODA Z NÁMĚSTÍ

VR

VR

AUTOVÝTAH

Š3

T3

T4

Š4

Š7

SKLEPNÍ KÓJE

SKLEPNÍ KÓJE

T7

P


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL ELEKTŘINA KABEL VN

ČT

OTOP. R.

ČT

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

KOTELNA

VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ KOTEL

ZTV

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA P

SCHODIŠTĚ

STUDENÁ PITNÁ VODA TEPLÁ PITNÁ VODA

Š9

T9

T10

ČT Š10

PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH

ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

HROMADNÁ GARÁŽ DEŠŤOVÁ VODA Z NÁMĚSTÍ

VR

UPRAVENÝ VZDUCH

PODLAHOVÉ TOPENÍ Š11

SKLEPNÍ KÓJE

T11

T12

Š12

R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE


PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - OBCHOD

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - OBCHOD

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

V1

V1

SCHODIŠTĚ

AUTOVÝTAH

Š1

T1

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

ÚKLID

PR

T2

Š2

V1

V1

SCHODIŠTĚ MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

KOLÁRNA

Š5

T5

SCHODIŠŤOVÁ HALA

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

ÚKLID T6

Š6

V1 AUTOVÝTAH

PŘEDSÍŇ Š3

T3

T4 Š4

ŠATNA

R/S

R/S

POPELNICE

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

V1 Š7

T8 Š8

T7 V1

KOUP.

WC CHODBA

OBÝVACÍ POKOJ + KK

LODŽIE

KOLÁRNA

SCHODIŠŤOVÁ HALA

LOŽNICE

LOŽNICE

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - KAVÁRNA

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

POPELNICE


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL ELEKTŘINA KABEL VN PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA - OBCHOD

STUDENÁ PITNÁ VODA

V1

V1

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA

TEPLÁ PITNÁ VODA MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

ÚKLID

Š9

KOLÁRNA

T9

MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY

SCHODIŠTĚ

T10

Š10

ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH

SCHODIŠŤOVÁ HALA

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

V1 POPELNICE

ŠATNA

PŘEDSÍŇ

Š11

R/S

WC LOŽNICE

T11

T12

UPRAVENÝ VZDUCH MOŽNOST PŘIPOJENÍ SE NA ROZVODY PODLAHOVÉ TOPENÍ

Š12 R/S

KOUP.

CHODBA

LOŽNICE

PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH

OBÝVACÍ POKOJ + KK

LODŽIE

R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL LOŽNICE

LOŽNICE

LOŽNICE

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

VIZ 1. NP

VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ CHODBA

R/S

Š1

PRACOVNA

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA

WC

ŠATNA

KOUP.

STUDENÁ PITNÁ VODA

KOUP. R/S T1

PR

T2

Š2

SCHODIŠŤOVÁ HALA

KOUP.

LOŽNICE

ELEKTŘINA KABEL VN

TEPLÁ PITNÁ VODA WC

PŘEDSÍŇ

PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH ŠATNA ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH

PŘEDSÍŇ

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

R/S Š3

T3

UPRAVENÝ VZDUCH

T4 Š4

PODLAHOVÉ TOPENÍ LODŽIE

OBÝVACÍ POKOJ + KK

KUCHYNĚ OBÝVACÍ POKOJ

LODŽIE

R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL ELEKTŘINA KABEL VN LOŽNICE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

LODŽIE

R/S

STUDENÁ PITNÁ VODA

WC KOUP.

Š1 ŠATNA

KOUP.

T1

PR

T2

R/S

LOŽNICE

Š2

TEPLÁ PITNÁ VODA

PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH

SCHODIŠŤOVÁ HALA

KOUP.

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA

CHODBA

KUCHYNĚ

KOUP. ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH

PŘEDSÍŇ

PŘEDSÍŇ

PRACOVNA

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

LOŽNICE WC Š3 R/S

T3

T4 Š4 R/S

LOŽNICE

PODLAHOVÉ TOPENÍ R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE

CHODBA OBÝVACÍ POKOJ + KK

LOŽNICE

UPRAVENÝ VZDUCH

LODŽIE


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL LOŽNICE

LOŽNICE

LODŽIE

ELEKTŘINA KABEL VN PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

CHODBA KUCHYNĚ OBÝVACÍ POKOJ

R/S

Š1

T1

ŠATNA

PR

T2

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA

WC KOUP.

R/S

PRACOVNA

STUDENÁ PITNÁ VODA TEPLÁ PITNÁ VODA

Š2

SCHODIŠŤOVÁ HALA

ŠATNA PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH PŘEDSÍŇ ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH KOUP. LOŽNICE

Š3

T3

T4 Š4

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

UPRAVENÝ VZDUCH

PODLAHOVÉ TOPENÍ

VIZ 3. NP

R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE


LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ PLYNOVOD NTL LOŽNICE

LODŽIE

LODŽIE

LOŽNICE

ELEKTŘINA KABEL VN PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ VRATNÉ POTRUBÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

CHODBA

R/S KUCHYNĚ

Š1

WC

ŠATNA

KOUP.

CIRKULAČNÍ PITNÁ VODA KUCHYNĚ

KOUP. R/S T1

PR

T2

TEPLÁ PITNÁ VODA

Š2 PŘIVÁDĚNÝ ČERSTVÝ VZDUCH

SCHODIŠŤOVÁ HALA

PŘEDSÍŇ R/S

STUDENÁ PITNÁ VODA

PŘEDSÍŇ ODVÁDĚNÝ ODPADNÍ VZDUCH OBÝVACÍ POKOJ

PRACOVNA

ODVÁDĚNÝ VZDUCH

WC Š3

UPRAVENÝ VZDUCH

T4 Š4

T3 CHODBA

KOUP.

ŠATNA

KOUP.

R/S - ROZDĚLOVAČ/SMĚŠOVAČ, PR - PATROVÝ ROZVADĚČ, HR - HLAVNÍ ROZVADĚČ, VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ, HUV - HLAVNÍ UZÁVĚR VODY, HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, OTOP.R. - OTOPNÝ ROZVADĚČ, ZTV - ZÁSOBBNÍK TEPLÉ VODY, V1 - INTERIÉROVÁ KLIMATIZACE

R/S OBÝVACÍ POKOJ LOŽNICE

LOŽNICE LOŽNICE

PODLAHOVÉ TOPENÍ


U KRÁLOVSKÉ LOUKY

- 0,150

PŘÍPOJKA KANALIZACE

20250

3715

+0,450

10000

2000

ČISTÍCÍ ŠACHTA

20250

17950

ŘEKA VLTAVA

VÝSTUPNÍ ŠACHTA

20250

17950 12330

1400

PŘÍPOJKA KANALIZACE

3225

DN 80

+0,450

13000

+- 0,000

VÝSTUPNÍ ŠACHTA

PŘÍPOJKA VODOVODU

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY VN

1450

2700

PŘÍPOJKA PLYNOVODU NTL

DN 50

9710

DN 150

STRAKONICKÁ

-6,000

-7,000

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY DO ŘEKY


KOTEVNÍ

LEGENDA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VYSOKÉ NAPĚTÍ PLYNOVOD NTL VODOVOD - PITNÁ VODA

STRAKONICKÁ

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DÉLKA PŘÍPOJEK: PLYNOVOD NTL - 2,700 m, DN 50 VYSOKÉ NAPĚTÍ - 1,450 m VODOVOD 3,225 m, DN 80 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 9,710 m, DN 150

- 3,000

ČISTÍCÍ ŠACHTA

20250

-6,000


250

ŽELEZOBETON C 30/37 tl. 250 mm

KS

40

C PROFIL 40 mm HLINÍK

13

VZD

SÁDROKARTON tl. 12,5 mm

T1B

T1A

KD

52

6

PATROVÝ ROZVADĚČ C PROFIL 40 mm HLINÍK

V1

SÁDROKARTON tl. 12,5 mm

1119

V2

1250

V3

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA tl. 40 mm 1119

VZD - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ DN 200 mm KS - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 125 mm KD - DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 125 mm V1 - STUDENÁ PITNÁ VODA DN 60 mm V2 - CIRKULAČNÍ VODA DN 60 mm V3 - TEPLÁ VODA DN 60 mm T1A - TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD T1B - TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ - VRATKA

POZNÁMKA: OSTATNÍ ŠACHTY (Š1 - Š12) JSOU STEJNÉ, POUZE OZRCADLENÉ


E.5


E.5.1. TEXTOVĂ Ä&#x152;Ă ST

PoŞårnĂ­ Ăşseky jsou na vĂ˝kresech (oddĂ­l E.5.3.) nakresleny Ä?ĂĄrkovanou tlustou Ä?ervenou Ä?arou a je u nich uvedena poĹžadovanĂĄ poŞårnĂ­ odolnost.

E.5.1.1. TECHNICKĂ ZPRĂ VA

E.5.1.1.3. VĂ?POÄ&#x152;ET BEZPEÄ&#x152;NOSTI

E.5.1.1.1. POPIS A UMĂ?STÄ&#x161;NĂ? STAVBY A JEJĂ?CH OBJEKTĹŽ NavrhovanĂ˝ objekt se nachĂĄzĂ­ na praĹžskĂŠm SmĂ­chovÄ&#x203A; na nĂĄbĹ&#x2122;eŞí podĂŠl ulice StrakonickĂĄ. Objekt je Ä?tyĹ&#x2122;podlaĹžnĂ­, se dvÄ&#x203A;ma podzemnĂ­mi podlaŞími a zastĹ&#x2122;eĹĄenĂ˝ plochou stĹ&#x2122;echou. Objekt mĂĄ v Ä?ĂĄsti prvnĂ­ho podlaŞí komerÄ?nĂ­ prostory, jinak je plnÄ&#x203A; vyuĹžitĂ˝ pro bydlenĂ­. V prvnĂ­m podzemnĂ­m podlaŞí se nachĂĄzejĂ­ garĂĄĹže, ve druhĂŠm pak komerÄ?nĂ­ parter. JednĂĄ se o obdĂŠlnĂ­kovitĂ˝ dĹŻm s pĹŻdorysem o rozmÄ&#x203A;rech 96x20 metrĹŻ, jehoĹž delĹĄĂ­ strana je orientovĂĄna v severojiĹžnĂ­ ose. DĹŻm se nachĂĄzĂ­ pĹ&#x2122;Ă­mo na nĂĄbĹ&#x2122;eŞí Vltavy a pĹ&#x2122;eklenuje výťkovĂ˝ rozdĂ­l 6 metrĹŻ. V podzemnĂ­ dvoupatrovĂŠ Ä?ĂĄsti dĹŻm zaujĂ­mĂĄ celou plochu pozemku, v nadzemnĂ­ Ä?ĂĄsti z podnoĹže vystupujĂ­ tĹ&#x2122;i obytnĂŠ pÄ&#x203A;tipodlaĹžnĂ­ kostky, kaĹždĂĄ o pĹŻdorysu 20x20 metrĹŻ. Mezi nimi jsou ve zbylĂ˝ch prostorech dvÄ&#x203A; veĹ&#x2122;ejnĂĄ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­Ä?ka pĹ&#x2122;ilĂŠhajĂ­cĂ­ k ulici StrakonickĂĄ. Vstupy do obytnĂ˝ch kostek jsou z tÄ&#x203A;chto nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­Ä?ek. Objekt je charakteristickĂ˝ vyuĹžitĂ­m principu Raumplanu od Adolfa Loose v bytovĂŠ Ä?ĂĄsti domu. NosnĂĄ konstrukce je stÄ&#x203A;novĂĄ, obousmÄ&#x203A;rnĂĄ ze Ĺželezobetonu. UprostĹ&#x2122;ed objektu je ztuĹžujĂ­cĂ­ ĹželezobetonovĂŠ jĂĄdro, ve kterĂŠm se nachĂĄzĂ­ schodiĹĄtÄ&#x203A; a vĂ˝tah. FasĂĄda je charakteristickĂĄ svĂ˝m zalamovanĂ˝m ostÄ&#x203A;nĂ­m, vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ plĂĄĹĄĹĽ je sklobetonovĂ˝. PoŞårnĂ­ výťka objektu je 12,8 metru. Typ objektu je OB2 NosnĂŠ konstrukce jsou nehoĹ&#x2122;lavĂŠ typu DP1

POŽà RN�HO

RIZIKA

JednotlivĂŠ P.Ă&#x161;. jsou oddÄ&#x203A;leny poŞårnĂ­mi stÄ&#x203A;nami, poŞårnĂ­mi stropy a poŞårnĂ­mi uzĂĄvÄ&#x203A;ry s pĹ&#x2122;edepsanou poŞårnĂ­ odolnostĂ­ (podrobnĂ˝ rozpis odolnosti viz. E.4.1.1.4.).

STUPNÄ&#x161;

POŽà RN�

ZĂĄkladnĂ­ pouĹžitĂŠ vzorce jsou: đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;Łđ?&#x2018;Ł = đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x17D; Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?

Kde:

p - je poŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? = đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; + đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018; đ?&#x2018; 

a - je souÄ?initel vyjadĹ&#x2122;ujĂ­cĂ­ rychlost odhoĹ&#x2122;Ă­vĂĄnĂ­ đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x17D; =

đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; + đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018; đ?&#x2018;  Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018; đ?&#x2018;  đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A; + đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018; đ?&#x2018; 

b - je souÄ?initel rychlosti odhoĹ&#x2122;Ă­vĂĄnĂ­ z hlediska pĹ&#x2122;Ă­stupu vzduchu đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? = đ?&#x2018; đ?&#x2018; 

đ?&#x2018;&#x2020;đ?&#x2018;&#x2020;Ă&#x2014;đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;

pro P.Ă&#x161;. pĹ&#x2122;Ă­mo vÄ&#x203A;tranĂŠ

đ?&#x2018;&#x153;đ?&#x2018;&#x153; Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x161;â&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x153;đ?&#x2018;&#x153;

đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x2DC;

đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? = 0,005Ă&#x2014;â&#x2C6;&#x161;â&#x201E;&#x17D;

pro P.Ă&#x161;. nepĹ&#x2122;Ă­mo vÄ&#x203A;tranĂŠ

đ?&#x2018;?đ?&#x2018;? = 1,0

pro vĂ˝poÄ?et poŞårnĂ­ho rizika (elektrickĂĄ poŞårnĂ­ signalizace - EPS)

đ?&#x2018; đ?&#x2018; 

c - je souÄ?initel vyjadĹ&#x2122;ujĂ­cĂ­ vliv poŞårnÄ&#x203A; bezpeÄ?nostnĂ­ch zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ (PBZ)

pn â&#x20AC;&#x201C; nahodilĂŠ poŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ pv â&#x20AC;&#x201C; stĂĄlĂŠ poŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­

PoŞårnĂ­ Ăşseky (dĂĄle jen P.Ă&#x161;.) byly navrĹženy podle poĹžadavkĹŻ Ä&#x152;SN. V Ĺ&#x2122;eĹĄenĂŠ Ä?ĂĄsti objektu se nachĂĄzĂ­ celkem 56 P.Ă&#x161;.. Jako samostatnĂŠ P.Ă&#x161;. byly navrĹženy jednotlivĂŠ byty, komerÄ?nĂ­ prostory, strojovny, kotelny, ĂşklidovĂŠ mĂ­stnosti a kolĂĄrny, ĂşloĹžnĂŠ kĂłje a technickĂŠ a vĂ˝tahovĂŠ ĹĄachty. V objektu se dĂĄle nachĂĄzĂ­ 3 chrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ ĂşnikovĂŠ cesty typu A (dĂĄle jen CHĂ&#x161;C) a 2 nechrĂĄnÄ&#x203A;nĂŠ ĂşnikovĂŠ cesty (dĂĄle jen NĂ&#x161;C).

STANOVENĂ?

VĂ˝poÄ?et poŞårnĂ­ho rizika a stanovenĂ­ stupnÄ&#x203A; poŞårnĂ­ bezpeÄ?nosti (dĂĄle jen SPB) byl proveden podle Sylabu â&#x20AC;&#x201C; PoŞårnĂ­ bezpeÄ?nost staveb â&#x20AC;&#x201C; strana 9 aĹž 13. VĂ˝poÄ?et byl zpracovĂĄn formou tabulky (viz. E.5.2.1.)

Nomenklatura:

E.5.1.1.2. ROZDÄ&#x161;LENĂ? STAVBY A JEJICH OBJEKTĹŽ DO POŽà RNĂ?CH Ă&#x161;SEKĹŽ

A

an â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel pro nahodilĂŠ poŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ av â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel pro stĂĄlĂŠ poŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ S - plocha mĂ­stnosti So â&#x20AC;&#x201C; plocha otevĂ­ravĂ˝ch Ä?ĂĄstĂ­ oken ho â&#x20AC;&#x201C; prĹŻmÄ&#x203A;rnĂĄ výťka otvorĹŻ


hs – průměrná světlá výška místnosti

Položka 7: Nosné konstrukce uvnitř P.Ú., které nezajišťují stabilitu objektu

n – pomocná hodnota v závislosti na poměrech So/S a ho/hs

V návrhu se nevyskytují

k – součinitel vyjadřující geometrické uspořádání místnosti

Položka 8: Nenosné konstrukce uvnitř P.Ú. – maximální požadovaná odolnost DP3 Porotherm 11,5 P+D EI 120 DP1

E.5.1.1.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH POSOUZENÍ

Eventuálně další cihlové nebo silikátové zdivo typu DP1 Položka 9: Konstrukce schodišť uvnitř P.Ú. Jediná schodiště v objektu jsou v CHÚC nebo v P.Ú. bez rizika

Požadavky na požární odolnost (dále jen PO) jsou definovány podle Sylabu – Požární bezpečnost staveb, přílohy 9. Kompletní výpis požadavků – viz. E.5.2.2. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ:

Položka 10: Výtahové a instalační šachty menší než 45 m Opláštění šachty

-navržená skladba sádrokarton Knauf + minerální izolace Knauf EI 30 DP2

Položka 1: Požární stěny a stropy – maximální požadovaná odolnost 90 DP1 ŽB nosná stěna 200-300 mm

min.

REI 120 DP1

- požadovaná PO 30 DP2

Požární uzávěry otvorů

– požadovaná PO 15 DP2 – budou dodány uzávěry odpovídající této hodnotě

ŽB stropní deska 200 mm

REI 180 DP1

ŽB průvlak skrytý tl. 200 mm

REI 120 DP1

Položka 11: Střešní pláště – maximální požadovaná požární odolnost 15 DP 2

ŽB průvlak 500x300 mm

REI 120 DP1

Porotherm 30 AKU

REI 180 DP1

skladba střešního pláště neobsahuje konstrukce typu DP 3, požární odolnost 15 minut splní všechny skladby střechy v objektu navržené

Porotherm 11,5 P+D

EI 120 DP1

Položka 2: Požární uzávěry –požadovaná požární odolnost - podzemní podlaží 45 DP1, nadzemní podlaží 45 DP2 Požární uzávěry budou dodány podle požadované P.O. uvedené ve výkresové části

Položka 12: Jednopodlažní objekty V návrhu se nevyskytují

E.5.1.1.5. EVAKUACE, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST

Položka 3: Obvodové stěny – maximální požadovaná odolnost 90 DP1 ŽB stěna tl. 200 mm + minerální vlna + sklocement

min.

REI 120 DP1

Položka 4: Nosné konstrukce střech – maximální požadovaná odolnost 90 DP1 ŽB stropní deska 200 mm

REI 180 DP1

Položka 5: Nosné konstrukce uvnitř P.Ú., které zajišťují stabilitu objektu– pouze v podzemních podlažích – maximální požadovaná odolnost 90 DP1 ŽB sloup 300x700 mm, krytí 70 mm.

min.

REI 60 DP1

v požárním úseku P.02.03,P.02.05 a P.02.07 je nutné sloupy opatřit požární omítkou Knauf Vermiplaster +30 nebo lépe + 60 minut odolnosti Položka 6: Nosné konstrukce vně objektu V návrhu se nevyskytují

Byl proveden výpočet obsazenosti řešené části objektu – viz. E.5.2.3. Celková vypočtená obsazenost budovy je 695 osob. V objektu se nachází celkem 3 chráněné únikové cesty (dále jen CHÚC) typu A. Tyto cesty slouží pro únik z nadzemních částí objektu, tedy z 1.NP až 5.NP. Z 1.PP je únik možný pomocí dvou nechráněných únikových cest (dále jen NÚC) pomocí schodiště na náplavku (volné prostranství) – délka těchto cest činí 10,3 metru a jsou vedeny po schodištích bez požárního rizika. Sekundární možnost úniku z 1.PP je pomocí 3 schodišť, které rovněž mohou být započítány jak NÚC a připojují se do CHÚC v 1.NP. Únik ze 2.PP z P.Ú. P.02.03., P.02.05., P.02.07. je vždy pomocí dvojic dveří do požárně bezpečného volného prostranství přilehlé říční náplavky.


PoŞårnĂ­ dÄ&#x203A;lĂ­cĂ­ konstrukce okolo CHĂ&#x161;C jsou typu DP1. JedinĂŠ hoĹ&#x2122;lavĂŠ hmoty pĹ&#x2122;Ă­tomnĂŠ v CHĂ&#x161;C mohou obsahovat prvky jejich dveĹ&#x2122;Ă­ a stĹ&#x2122;eĹĄnĂ­ho svÄ&#x203A;tlĂ­ku. V CHĂ&#x161;C nejsou volnÄ&#x203A; vedeny ŞådnĂŠ rozvody mĂŠdiĂ­.

E.5.1.1.7. ZPĹŽSOB ZABEZPEÄ&#x152;ENĂ? STAVBY POŽà RNĂ? VODOU

VÄ&#x203A;trĂĄnĂ­ CHĂ&#x161;C typu A je navrĹženo jako pĹ&#x2122;irozenĂŠ pomocĂ­ samoÄ?innÄ&#x203A; otvĂ­ravĂ˝ch otvorĹŻ v nejniŞťím a nejvyĹĄĹĄĂ­m mĂ­stÄ&#x203A; CHĂ&#x161;C jako spodnĂ­ nasĂĄvacĂ­ otvor slouŞí vstupnĂ­ dveĹ&#x2122;e o ploĹĄe 3,5 m2 jako hornĂ­ otvor pro odvod vzduchu slouŞí Ä?tveĹ&#x2122;ice svÄ&#x203A;tlĂ­kĹŻ o ploĹĄe 4 m2. SamoÄ?innĂŠ otevĹ&#x2122;enĂ­ otvorĹŻ zajistĂ­ tlaÄ?Ă­tkovĂŠ hlĂĄsiÄ?e nebo kouĹ&#x2122;ovĂŠ hlĂĄsiÄ?e. SystĂŠm je napojen na zĂĄloĹžnĂ­ zdroj elektrickĂŠ energie (baterie).

E.5.1.1.7.1. VNÄ&#x161;JĹ Ă? ODBÄ&#x161;RNĂ MĂ?STA POŽà RNĂ? VODY

MeznĂ­ dĂŠlka CHĂ&#x161;C typu A je 120 m, skuteÄ?nĂĄ dĂŠlka CHĂ&#x161;C typu A navrĹženĂ˝ch v objektu je 82 metrĹŻ z nejvýťe poloĹženĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­ do bytu v 5.NP. MaximĂĄlnĂ­ bezpeÄ?nĂĄ doba pobytu v CHĂ&#x161;C jsou 4 minuty.

E.5.1.1.7.2. VNITĹ&#x2DC;NĂ? ODBÄ&#x161;RNĂ MĂ?STA POŽà RNĂ? VODY

Jako vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ odbÄ&#x203A;rnĂĄ mĂ­sta slouŞí 3 poŞårnĂ­ hydranty DN 80, kterĂŠ jsou umĂ­stÄ&#x203A;ny v ulici StrakonickĂĄ pĹ&#x2122;ed kaĹždĂ˝m z nadzemnĂ­ch objektĹŻ. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; zĂĄsahu z Ĺ&#x2122;Ă­Ä?nĂ­ nĂĄplavky bude voda Ä?erpĂĄna z pĹ&#x2122;ilehlĂŠ Ĺ&#x2122;eky Vltavy. PrĹŻtoÄ?nĂĄ kapacita Ĺ&#x2122;eky je dostaÄ?ujĂ­cĂ­. K Ĺ&#x2122;ece je zajiĹĄtÄ&#x203A;n zpevnÄ&#x203A;nĂ˝ a bezpeÄ?nĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­stup.

NejmenĹĄĂ­ ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka pro NĂ&#x161;C = 550 mm

Jako vnitĹ&#x2122;nĂ­ odbÄ&#x203A;rnĂĄ mĂ­sta slouŞí poŞårnĂ­ hydranty se sploĹĄtitelnou hadicĂ­. SvÄ&#x203A;tlost hadice je 20 mm a maximĂĄlnĂ­ dosah Ä?inĂ­ 30m. VnitĹ&#x2122;nĂ­ rozvod je nadimenzovĂĄn tak, aby byl zajiĹĄtÄ&#x203A;n pĹ&#x2122;etlak 0,2 MPa a souÄ?asnÄ&#x203A; prĹŻtok alespoĹ&#x2C6; 0,3 l/s pĹ&#x2122;i souÄ?asnĂŠm vyuĹžitĂ­ minimĂĄlnÄ&#x203A; dvou hydrantĹŻ. HydrantovĂŠ skĹ&#x2122;inÄ&#x203A; jsou umĂ­stÄ&#x203A;ny 1,4 m nad ĂşrovnĂ­ podlahy.

NejmenĹĄĂ­ ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka pro CHĂ&#x161;C = 825 mm

VĂ˝poÄ?et nutnosti poŞårnĂ­ho hydrantu v jednotlivĂ˝ch moĹžnĂ˝ch P.Ă&#x161;.

VĂ˝poÄ?et ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ky ĂşnikovĂŠho pruhu

đ?&#x2018;˘đ?&#x2018;˘ =

Podle vzorce pv x S = maximĂĄlnÄ&#x203A; 9000 - hydrant v P.Ă&#x161;. nenĂ­ potĹ&#x2122;eba

đ??¸đ??¸ Ă&#x2014; đ?&#x2018; đ?&#x2018;  đ??žđ??ž

u â&#x20AC;&#x201C; poĹžadovanĂ˝ poÄ?et ĂşnikovĂ˝ch pruhĹŻ E- poÄ?et evakuovanĂ˝ch osob v posuzovanĂŠm kritickĂŠm mĂ­stÄ&#x203A; - 60 K- poÄ?et evakuovanĂ˝ch osob v 1 ĂşnikovĂŠm pruhu - 120 s- souÄ?initel vyjadĹ&#x2122;ujĂ­cĂ­ podmĂ­nky evakuace â&#x20AC;&#x201C; 1,0 đ?&#x2018;˘đ?&#x2018;˘ =

60Ă&#x2014;1 120

= 0,5

NavrĹženĂĄ ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ka 1200 mm vyhovĂ­

E.5.1.1.6. VYMEZENĂ? POŽà RNÄ&#x161; NEBEZPEÄ&#x152;NĂ&#x2030;HO PROSTORU, VĂ?POÄ&#x152;ET ODSTUPOVĂ?CH VZDĂ LENOSTĂ? ObvodovĂŠ konstrukce odpovĂ­dajĂ­ DP1 a proto nehrozĂ­ odpadĂĄvĂĄnĂ­ konstrukcĂ­. StĹ&#x2122;echa je plochĂĄ s atikou, a tudĂ­Ĺž nehrozĂ­ odpadĂĄvĂĄnĂ­ hoĹ&#x2122;Ă­cĂ­ch konstrukcĂ­ ani z prostoru stĹ&#x2122;echy. FasĂĄda obsahuje poŞårnÄ&#x203A; otevĹ&#x2122;enĂŠ plochy v rĹŻznĂŠm procentuĂĄlnĂ­m zastoupenĂ­. PoŞårnÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ prostory nezasahujĂ­ do prostoru okolnĂ­ch budov. UrÄ?enĂ­ odstupovĂ˝ch vzdĂĄlenostĂ­ bylo provedeno za pouĹžitĂ­ normovĂŠho postupu s vyuĹžitĂ­m tabulkovĂ˝ch hodnot. Plocha fasĂĄdy je aĹž na vyjĂ­mky prosklena z vĂ­ce neĹž 40% VĂ˝poÄ?et viz. E.5.2.4., jednotlivĂŠ poŞårnÄ&#x203A; nebezpeÄ?nĂŠ prostory jsou zakresleny v situaci viz. E.5.3.1.

P.Ă&#x161;. N.01.01.

obchod

82 x 92 = 7544 â&#x20AC;&#x201C; bez hydrantu

P.Ă&#x161;. N.01.06.

kavĂĄrna

55 x 205 = 11275 â&#x20AC;&#x201C; jeden hydrant

P.Ă&#x161;. N.01.07.

obchod

76 x 58 = 4408 â&#x20AC;&#x201C; bez hydrantu

P.Ă&#x161;. N.01.11.

obchod

89 x 130 = 11570 â&#x20AC;&#x201C; jeden hydrant

P.Ă&#x161;. P.01.01.

garĂĄĹže

15 x 1460 = 21900 â&#x20AC;&#x201C; tĹ&#x2122;i hydranty

P.Ă&#x161;. P.02.03.

galerie

31 x 439 = 13609 â&#x20AC;&#x201C; jeden hydrant

P.Ă&#x161;. P.02.05.

kavĂĄrna/bar

40 x 631 = 25240 â&#x20AC;&#x201C; jeden hydrant

P.Ă&#x161;. P.02.07.

fitness

57 x 426 = 24282 â&#x20AC;&#x201C; jeden hydrant

Celkem je navrĹženo 14 vnitĹ&#x2122;nĂ­ch hadicovĂ˝ch systĂŠmĹŻ v celĂŠm objektu. V kaĹždĂŠ CHĂ&#x161;C jsou navrĹženy celkem 2 poŞårnĂ­ hydranty a to jeden v 1. a jeden v 3. NP. 3 hydranty v garåŞích jsou vĹždy umĂ­stÄ&#x203A;ny na pĹ&#x2122;ilehlĂŠm sloupu u vĂ˝tahovĂŠ ĹĄachty do nadzemnĂ­ Ä?ĂĄsti objektu. Po jednom hydrantu se nachĂĄzĂ­ ve tĹ&#x2122;ech komerÄ?nĂ­ch prostorech v Ăşrovni 2.PP a dvou komerÄ?nĂ­ch prostorech v Ăşrovni 1.NP. V prostoru garåŞí, podle Sylabu â&#x20AC;&#x201C; PoŞårnĂ­ bezpeÄ?nost staveb, nemusĂ­ bĂ˝t navrĹženy vnitĹ&#x2122;nĂ­ odbÄ&#x203A;rnĂĄ mĂ­sta. Navrhuji je proto pouze jako bezpeÄ?nostnĂ­ pojistku na stranÄ&#x203A; bezpeÄ?nosti.


E.5.1.1.8. STANOVENĂ? POÄ&#x152;TU, DRUHU A ROZMĂ?STÄ&#x161;NĂ? HASĂ?CĂ?CH PĹ&#x2DC;Ă?STROJĹŽ Bylo vypoÄ?Ă­tĂĄn zĂĄkladnĂ­ poÄ?et pĹ&#x2122;enosnĂ˝ch hasĂ­cĂ­ch pĹ&#x2122;Ă­strojĹŻ nr (dĂĄle jen PHP) a poĹžadovanĂ˝ poÄ?et hasĂ­cĂ­ch jednotek nHj (dĂĄle jen HJ) podle vzorcĹŻ:

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9 đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 19,57 = = 2,17 9 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 3x

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x;đ?&#x2018;&#x; = 0,15 Ă&#x2014; â&#x2C6;&#x161;đ?&#x2018;&#x2020;đ?&#x2018;&#x2020; Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x17D;đ?&#x2018;&#x17D; Ă&#x2014; đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?3

N.02.05. KavĂĄrna/bar

a â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel vyjadĹ&#x2122;ujĂ­cĂ­ rychlost odhoĹ&#x2122;Ă­vĂĄnĂ­

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9

S- plocha P.Ă&#x161;.

c3 â&#x20AC;&#x201C; souÄ?initel vlivu samoÄ?innĂŠho SHZ â&#x20AC;&#x201C; 1,0

N.02.05. KavĂĄrna/bar

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce viz. E.5.2.5. nHj=7,26

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 7,26 = = 0,81 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1 9

OstatnĂ­ prostory nHj=13,55

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9 đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;

SpoleÄ?nĂŠ prostory bytovĂŠho jĂĄdra â&#x20AC;&#x201C; za kaĹždĂ˝ch 200 m2 â&#x20AC;&#x201C; 1x pÄ&#x203A;novĂ˝ 13A

Strojovna vĂ˝tahu a VZT â&#x20AC;&#x201C; 1x PHP CO2 55B

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 2x nHj=6,52

PlynovĂŠ kotelny â&#x20AC;&#x201C; 1x PHP CO2 55B GarĂĄĹže â&#x20AC;&#x201C; 4x PHP prĂĄĹĄkovĂ˝ 183B Ă&#x161;loĹžnĂŠ kĂłje â&#x20AC;&#x201C; 3x PHP pÄ&#x203A;novĂ˝ 13A

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9 đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

Byty â&#x20AC;&#x201C; nemajĂ­ vlastnĂ­ PHP

ElektrorozvadÄ&#x203A;Ä? â&#x20AC;&#x201C; 1x PHP prĂĄĹĄkovĂ˝ 21A

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 13,55 = = = 1,51 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1 9

N.01.07. Obchod s potravinami

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 19,10 = = 2,12 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1 9

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 3x

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 1x N.01.06. KavĂĄrna

nHj=19,10

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 27 A - HJ1 = 9 đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 21,45 = = 2,38 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1 9

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 3x

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť = 6 Ă&#x2014; đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x;đ?&#x2018;&#x;

N.01.01. Obchod s knihami

nHj=21,45

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 6,52 = = 0,72 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1 9

E.5.1.1.9. POŽà RNĂ? BEZPEÄ&#x152;NOST GARĂ Ĺ˝Ă?

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg P6F/MM â&#x20AC;&#x201C; 1x N.01.11. Obchod s nespecifikovanĂ˝m zboŞím

nHj=9,77

V 1.PP objektu se nachĂĄzĂ­ hromadnĂŠ garĂĄĹže pro 38 vozidel. Je zakĂĄzĂĄn vjezd vozidel s pohonem na LPG a CNG. DovolenĂ˝ pohon vozidel je na kapalnĂĄ paliva nebo na elektĹ&#x2122;inu. CelĂŠ garĂĄĹže jsou navrĹženy jako jeden poŞårnĂ­ Ăşsek. Plocha garåŞí Ä?inĂ­ 1460 m2. PoŞårnĂ­ zatĂ­ĹženĂ­ je dĂĄno normovou hodnotou na 15 kg/m2. GarĂĄĹže jsou povaĹžovĂĄny za uzavĹ&#x2122;enĂŠ, stupeĹ&#x2C6; poŞårnĂ­ bezpeÄ?nosti je II.

NĂĄvrh: hasĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;Ă­stroj prĂĄĹĄkovĂ˝ 6kg 21A/113BC â&#x20AC;&#x201C; 2x

Z hromadnĂ˝ch garåŞí vedou dvÄ&#x203A; hlavnĂ­ NĂ&#x161;C na volnĂ˝ prostor nĂĄplavky dĂŠlky 10,3 metru. Jako zĂĄloĹžnĂ­ jsou zde takĂŠ tĹ&#x2122;i NĂ&#x161;C, vedoucĂ­ do 1.NP kde se napojujĂ­ do CHĂ&#x161;C.V garåŞích je

VybranĂ˝ typ PHP â&#x20AC;&#x201C; 21 A - HJ1 = 6 đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x192; =

đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť 9,77 = = 1,63 6 đ??ťđ??ťđ??ťđ??ť1

N.02.03. Galerie

nHj=19,57


navrĹženo nouzovĂŠ osvÄ&#x203A;tlenĂ­ vyznaÄ?ujĂ­cĂ­ smÄ&#x203A;r Ăşniku. MinimĂĄlnĂ­ svÄ&#x203A;tlĂĄ výťka v garåŞích je 2,1 metru. NavrĹženĂĄ svÄ&#x203A;tlĂĄ výťka je 2,6 metru bez vedenĂ­ instalacĂ­ a prĹŻvlakĹŻ. VĂ˝poÄ?et maximĂĄlnĂ­ho mnoĹžstvĂ­ aut v poŞårnĂ­m Ăşseku garåŞí (ekonomickĂŠ riziko) đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; = đ?&#x2018; đ?&#x2018; Ă&#x2014; đ?&#x2018;Ľđ?&#x2018;Ľ Ă&#x2014; đ?&#x2018;Śđ?&#x2018;Ś Ă&#x2014; đ?&#x2018;§đ?&#x2018;§ â&#x2030;Ľ đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; Ä?đ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;Ă˝ đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?đ?&#x2018;?Ä?đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2019;đ?&#x2018;&#x2019; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018; ĂĄđ?&#x2018;&#x203A;đ?&#x2018;&#x203A;Ă­

Nmax

â&#x20AC;&#x201C; nejvyĹĄĹĄĂ­ poÄ?et stĂĄnĂ­ v P.Ă&#x161;. hromadnĂŠ garĂĄĹže

N

â&#x20AC;&#x201C; zĂĄkladnĂ­ hodnota poÄ?tu stĂĄnĂ­ â&#x20AC;&#x201C; 135 (hromadnĂĄ vestavÄ&#x203A;nĂĄ garĂĄĹž pro vozidla skupiny 1, nehoĹ&#x2122;lavĂ˝ konstrukÄ?nĂ­ systĂŠm)

x

- hodnota zohledĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ odvÄ&#x203A;trĂĄnĂ­ garĂĄĹže â&#x20AC;&#x201C; 0,9 (Ä?ĂĄsteÄ?nÄ&#x203A; otevĹ&#x2122;enĂŠ garĂĄĹže)

y

- hodnota zohledĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ instalaci SSHZ â&#x20AC;&#x201C; 1,0 (bez SSHZ)

z

- hodnota zohledĹ&#x2C6;ujĂ­cĂ­ Ä?ĂĄsteÄ?nĂŠ Ä?lenÄ&#x203A;nĂ­ P.Ă&#x161;. â&#x20AC;&#x201C; 1,5 (Ä?lenÄ&#x203A;nĂŠ)

đ?&#x2018; đ?&#x2018; đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161;đ?&#x2018;&#x161; = 135 Ă&#x2014; 0,9 Ă&#x2014; 1,0 Ă&#x2014; 1,5 = 182 â&#x2030;Ľ 38

NenĂ­ nutnĂŠ garĂĄĹže rozdÄ&#x203A;lit na vĂ­ce poŞårnĂ­ch ĂşsekĹŻ ani instalovat stabilnĂ­ hasĂ­cĂ­ zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­.

E.5.1.1.10. POSOUZENĂ? POĹ˝ADAVKĹŽ NA ZABEZPEÄ&#x152;ENĂ? STAVBY POŽà RNÄ&#x161; BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ?MI ZAĹ&#x2DC;Ă?ZENĂ?MI E.5.1.1.10.1. ELEKTRICKĂ POŽà RNĂ? SIGNALIZACE (EPS) KaĹždĂ˝ byt je vybaven zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­m autonomnĂ­ detekce a signalizace poŞåru. Je navrĹžen kouĹ&#x2122;ovĂ˝ hlĂĄsiÄ? s vlastnĂ­m napĂĄjenĂ­m (bateriĂ­), kterĂ˝ je umĂ­stÄ&#x203A;n ve vstupnĂ­ch prostorĂĄch bytu. U bytĹŻ nad 150 m2 je druhĂ˝ hlĂĄsiÄ? umĂ­stÄ&#x203A;nĂ˝ v prostoru schodiĹĄĹĽ nebo chodeb. Toto zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ funguje obdobnÄ&#x203A; jako EPS â&#x20AC;&#x201C; nenĂ­ vĹĄak zohlednÄ&#x203A;no v rĂĄmci souÄ?initele c.

E.5.1.1.11. ZHODNOCENĂ? TECHNICKĂ?CH ZAĹ&#x2DC;Ă?ZENĂ? STAVBY PBZ a dalĹĄĂ­ elektrickĂĄ zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­, kterĂĄ majĂ­ zĹŻstat funkÄ?nĂ­ i v pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; poŞåru, majĂ­ zajiĹĄtÄ&#x203A;nou dodĂĄvku energie ze 2 na sobÄ&#x203A; nezĂĄvislĂ˝ch zĂĄloĹžnĂ­ch zdrojĹŻ (bateriĂ­). PĹ&#x2122;epnutĂ­ mezi zdroji je samoÄ?innĂŠ. VytĂĄpÄ&#x203A;nĂ­ je Ĺ&#x2122;eĹĄeno pomocĂ­ teplĂŠ vody, nehrozĂ­ tak poŞårnĂ­ riziko. VzduchotechnickĂŠ potrubĂ­ ve 2.PP musĂ­ bĂ˝t vybaveno poŞårnĂ­mi klapkami, aby nedoĹĄlo k ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;enĂ­ poŞåru mezi jednotlivĂ˝mi P.Ă&#x161;. JedinĂĄ hoĹ&#x2122;lavĂĄ lĂĄtka vedenĂĄ v objektu je zemnĂ­ plyn. PĹ&#x2122;Ă­pojka plynu a HUP se nachĂĄzĂ­ v 1.PP. NĂ­zkotlakĂŠ potrubĂ­ je pĹ&#x2122;evĂĄĹžnÄ&#x203A; vedeno vnÄ&#x203A; objektu, odkud jsou pĹ&#x2122;ipojovĂĄny jednotlivĂŠ kotle, aby doĹĄlo k minimalizaci moĹžnĂŠho rizika. Tyto rozvody se nachĂĄzejĂ­ pouze v 1.PP a 2.PP.

E.5.1.1.12. STANOVENĂ? POĹ˝ADAVKĹŽ PRO HAĹ ENĂ? POŽà RU A ZĂ CHRANNĂ&#x2030; PRĂ CE K objektu vedou dvÄ&#x203A; pĹ&#x2122;Ă­stupovĂŠ komunikace â&#x20AC;&#x201C; ulice StrakonickĂĄ a Ĺ&#x2122;Ă­Ä?nĂ­ nĂĄplavka Ĺ&#x2122;eky Vltavy. Je umoĹžnÄ&#x203A;n pĹ&#x2122;Ă­jezd zĂĄsahovĂ˝ch vozidel minimĂĄlnÄ&#x203A; 20 metrĹŻ od vĹĄech vstupĹŻ. Jsou navrĹženy dvÄ&#x203A; nĂĄstupnĂ­ plochy (dĂĄle jen NAP) na ulici StrakonickĂĄ a dvÄ&#x203A; NAP na Ĺ&#x2122;Ă­Ä?nĂ­ nĂĄplavce. NAP majĂ­ ĹĄĂ­Ĺ&#x2122;ku 4 metry. Kolem objektu je zpevnÄ&#x203A;nĂĄ plocha, kterĂĄ umoĹžĹ&#x2C6;uje bezproblĂŠmovĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­jezd hasiÄ?skĂ˝ch vozidel a pohyb pÄ&#x203A;ĹĄĂ­ch jednotek. ProtipoŞårnĂ­ zĂĄsah lze ĂşÄ?innÄ&#x203A; vĂŠst z vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ strany objektu, nejsou proto navrĹženy vnitĹ&#x2122;nĂ­ zĂĄsahovĂŠ cesty. Na stĹ&#x2122;echu je moĹžnĂ˝ vĂ˝lez z CHĂ&#x161;C typu A, nejsou proto navrĹženy poŞårnĂ­ ĹžebĹ&#x2122;Ă­ky ani jinĂŠ vnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ zĂĄsahovĂŠ cesty.

E.5.1.1.10.2. SAMOÄ&#x152;INNĂ&#x2030; ODVÄ&#x161;TRĂ VACĂ? ZAĹ&#x2DC;Ă?ZENĂ? (SOZ) Objekt nenĂ­ vybaven SOZ v ŞådnĂŠm svĂŠm P.Ă&#x161;.. VĹĄechny CHĂ&#x161;C typu A jsou odvÄ&#x203A;trĂĄvĂĄny pĹ&#x2122;irozenÄ&#x203A;. V prostoru 1.PP je odvÄ&#x203A;trĂĄnĂ­ Ĺ&#x2122;eĹĄeno pĹ&#x2122;irozenÄ&#x203A; pomocĂ­ dvojice stropnĂ­ch otvorĹŻ o celkovĂŠ ploĹĄe 72 m2 a otvorĹŻ na fasĂĄdÄ&#x203A;. V prostoru 2.PP je vĂ˝mÄ&#x203A;na vzduchu Ĺ&#x2122;eĹĄena pomocĂ­ nucenĂŠho vÄ&#x203A;trĂĄnĂ­ VZT. E.5.1.1.10.3. SAMOÄ&#x152;INNĂ&#x2030; STABILNĂ? HASĂ?CĂ? ZAĹ&#x2DC;Ă?ZENĂ? (SHZ) V celĂŠm objektu nenĂ­ navrĹženo SHZ. V prostoru garåŞí v 1.PP nenĂ­ stabilnĂ­ sprinklerovĂŠ zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ navrĹženo jelikoĹž zĂĄsah je moĹžnĂŠ vĂŠst pomocĂ­ pĹ&#x2122;Ă­mĂŠho vstupu schodiĹĄtÄ&#x203A;m z otevĹ&#x2122;enĂŠho prostoru Ĺ&#x2122;Ă­Ä?nĂ­ nĂĄplavky. viz. vĂ˝poÄ?et E.5.1.1.9. â&#x20AC;&#x201C; EkonomickĂŠ riziko

E.5.1.1.13. POUĹ˝ITĂ LITERATURA A JINĂ&#x2030; PODKLADY 1.) POKORNĂ?, Marek. PoŞårnĂ­ bezpeÄ?nost staveb â&#x20AC;&#x201C; Sylabus pro praktickou vĂ˝uku. Ä&#x152;eskĂŠ vysokĂŠ

uÄ?enĂ­ technickĂŠ v Praze, Praha. 2015 2.) ZOUFAL, Roman, a kolektiv. Hodnoty poŞårnĂ­ odolnosti stavebnĂ­ch konstrukcĂ­ podle EurokĂłdĹŻ. Pavus, a.s. Centrum technickĂŠ normalizace pro poŞårnĂ­ ochranu, Praha. 2009 3.) Ä&#x152;SN 73 0833 â&#x20AC;&#x201C; PoŞårnĂ­ bezpeÄ?nost staveb â&#x20AC;&#x201C; Budovy pro bydlenĂ­ a ubytovĂĄnĂ­ 4.) Ä&#x152;SN 73 0818 â&#x20AC;&#x201C; PoŞårnĂ­ bezpeÄ?nost staveb â&#x20AC;&#x201C; ObsazenĂ­ objektĹŻ osobami 5.) Ä&#x152;SN 73 0821 ed.2 â&#x20AC;&#x201C; PBS â&#x20AC;&#x201C; PoŞårnĂ­ odolnost stavebnĂ­ch konstrukcĂ­ 6.) ZĂĄkon Ä?. 133/1985 Sb., o poŞårnĂ­ ochranÄ&#x203A; ve znÄ&#x203A;nĂ­ pozdÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch pĹ&#x2122;edpisĹŻ 7.) VyhlĂĄĹĄka Ä?. 23/2008 Sb., o technickĂ˝ch podmĂ­nkĂĄch poŞårnĂ­ ochrany staveb ve znÄ&#x203A;nĂ­ vyhlĂĄĹĄky Ä?. 268/2011 Sb.


E.5.2.3. Výpočet obsazenosti objektu

E.5.2.1. Výpočet požárního zatížení P.Ú. N.05.01 N.05.02 N.04.01 N.03.01 N.03.02 N.02.01 N.02.02 N.01.01 N.01.02 N.01.03 N.01.04 N.01.05 N.01.06 N.01.07 N.01.08 N.01.09 N.01.10 N.01.11 N.01.12 N.01.13 N.01.14 N.01.15 P.01.01 P.01.02 P.01.03 P.01.04 P.01.05 P.01.06 P.01.07 P.01.08 P.02.01 P.02.02 P.02.03 P.02.04 P.02.05 P.02.06 P.02.07 TŠ-P01/N05 VŠ1-N01/P01 VŠ2-N05/P01 VŠ3-N05/P01 VŠ4-N05/P01 S1-N01/P01 S2-N01/P01 S3-N01/P01

typ byt byt byt byt byt byt byt obchod-knihy byt úklid kolárna popelnice kavárna obchod-potraviny úklid kolárna popelnice obchod-obecně byt kolárna úklid popelnice garáž kotelna strojovna-autovýtah kotelna kotelna kóje kóje kóje strojovna-VZT kotelna galerie kotelna kavárna/bar kotelna fitness technická šachta autovýtah - šahta výtahová šachta výtahová šachta výtahová šachta schodiště schodiště schodiště

pn

an

ps

as

p

a

S

So

ho

hs

So/S

ho/hs

n

k

b

c

x x x x x x x 120,000 x 5,000 x x 30,000 75,000 5,000 x x 90,000 x x 5,000 x x 15,000 15,000 15,000 15,000 x x x 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 15,000 25,000 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,700 x 0,700 x x 1,15 0,9 0,700 x x 0,9 x x 0,700 x x 1,100 0,900 1,100 1,100 x x x 0,900 1,100 1,100 1,100 0,900 1,100 1,100 x x x x x x x x

x x x x x x x 5,000 x 2,000 x x 7 5 2,000 x x 5 x x 2,000 x x 2,000 2,000 2,000 2,000 x x x 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 2,000 7,000 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,900 x 0,900 x x 0,900 0,900 0,900 x x 0,900 x x 0,900 x x 0,900 0,900 0,900 0,900 x x x 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 x x x x x x x x

x x x x x x x 125,000 x 7,000 x x 37,000 80,000 7,000 x x 95,000 x x 7,000 x x 17,000 17,000 17,000 17,000 x x x 17,000 17,000 17,000 17,000 26,000 17,000 32,000 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,708 x 0,757 x x 1,103 0,900 0,757 x x 0,900 x x 0,757 x x 1,076 0,900 1,076 1,076 x x x 0,900 1,076 1,076 1,076 0,900 1,076 1,056 x x x x x x x x

x x x x x x x 92,010 x 3,810 x x 205,670 58,260 3,810 x x 130,810 x x 3,810 x x 42,100 12,150 20,600 20,600 x x x 106,290 13,140 439,410 21,830 631,160 21,830 426,410 x x x x x x x x

x x x x x x x 8,588 x x x x 11,220 4,635 x x x 12,540 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x 3,550 x x x x 3,080 2,600 x x x 3,060 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x 3,850 x 3,700 x x 3,380 2,900 2,900 x x 3,360 x x 2,900 x x 2,600 2,600 2,600 2,600 x x x 2,460 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,093 x x x x 0,055 0,080 x x x 0,096 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x 0,922 x x x x 0,911 0,897 x x x 0,911 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x 0,085 x 0,005 x x 0,050 0,076 0,005 x x 0,092 x x 0,005 x x 0,005 0,005 0,005 0,005 x x x 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,162 x 0,005 x x 0,130 0,135 0,005 x x 0,175 x x 0,005 x x 0,011 0,007 0,009 0,009 x x x 0,015 0,007 0,020 0,009 0,025 0,009 0,020 x x x x x x x x

x x x x x x x 0,921 x 0,520 x x 1,358 1,052 0,587 x x 1,044 x x 0,587 x x 1,364 0,868 1,116 1,116 x x x 1,700 0,802 1,700 1,031 1,700 1,031 1,700 x x x x x x x x

x x x x x x x 1,000 x 1,000 x x 1,000 1,000 1,000 x x 1,000 x x 1,000 x x 1,000 1,000 1,000 1,000 x x x 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 x x x x x x x x

pv

SPB 45 45 45 45 45 45 45 82 45 3 15 45 55 76 3 15 45 89 45 15 3 45 15 25 13 20 20 45 45 45 26 15 31 19 40 19 57 x x x x x x x x

E.5.2.2. Požadovaná požární odolnost Položka

Stavební konstrukce

1

Požární stěny a požární stropy

2

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech

3

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho částí

4

Nosné konstrukce střech

5 6 7 8 9 10 11 12

a) b) c) d) a) b) c) a) b) c)

v podzemním v nadzemním v posl. nadz. mezi objekty v podzemním v nadzemním v posl. nadz. v podzemním v nadzemním v posl. nadz.

podlaží podlaží podlaží podlaží podlaží podlaží podlaží podlaží podlaží

a) v podzemním podlaží Nosné konstrukce uvnitř požárního b) v nadzemním podlaží úseku, které zajišťují stabilitu objektu c) v posl. nadz. podlaží Nosné konstrukce vně objektu Nosné konstrukce uvnitř p.ú.,které nezajišťují stabilitu objektu Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku Konstrukce schodišť uvnitř p.ú. Výtahové a instalační šachty menší a) požárně dělící kce než 45 m b) požární uzávěry otvorů Střešní pláště Jednopodlažní objekty

I x 15 DP1 x x x 15 DP3 x x x x x

x x x x

Stupeň požární bezpečnosti II III IV 45 DP1 60 DP1 90 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1 x 30 DP1 x x x x 30 DP1 30 DP1 45 DP1 15 DP3 30 DP3 30 DP3 x 15 DP3 x 45 DP1 60 DP1 90 DP1 x 45 DP1 60 DP1 x 30 DP1 x viz. požární stropy (objekt má plochou střechu) 45 DP1 60 DP1 90 DP1 x x x x DP3 x 30 DP2 x x 15 DP2 x x x 15 x x

V x 90 DP1 x x x 45 DP2 x x 90 DP1 x

III III III III III III III V III I II III IV V I II III V III II I III II III II III III III III III III II IV III IV III IV II II II II II I I I

P.Ú. N.05.01 N.05.02 N.04.01 N.03.01 N.03.02 N.02.01 N.02.02 N.01.01 N.01.02 N.01.06 N.01.07 N.01.11 N.01.12 P.01.01 P.02.03 P.02.05 P.02.07

x x

S

byt byt byt byt byt byt byt obchod-knihy byt kavárna obchod-potraviny obchod-obecně byt garáž galerie kavárna/bar fitness

117,150 196,490 156,650 136,990 176,660 176,660 97,320 92,010 120,800 150,670 58,260 130,810 126,220 1459,610 401,410 350,160 310,410

počet osob dle PD 3 4 4 4 4 4 2 x 3 x x x 3 38 stání x x x

2

m /os. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 3,00 20,00 1,40 3,00 3,00 20,00 x 5,00 1,40 4,00

počet osob dle m2 6 10 8 7 9 9 5 31 6 108 19 44 6 x 80 250 78

počet osob dle souč. 1,5 5 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 6 1,5 3 x x 1,5 5 x x x x x x 1,5 5 0,5 19 x x x x x x Obsazení objektu celkem

rozhodující počet osob 6 10 8 7 9 9 5 31 6 108 19 44 6 19 80 250 78 695

součinitel

E.5.2.4. Výpočet odstupové vzdálenosti d P.Ú. N.01.01

typ obchod-knihy

N.01.06

kavárna

N.01.07

obchod-potraviny

N.01.11

obchod-obecně

P.02.03 P.02.05 P.02.07

galerie kavárna/bar fitness

stěna jižní západní severní jižní západní západní severní jižní západní severní východní východní východní

Rozměry POP (m) počet 1 6 2 4 2 4 2 2 6 4 7 7 5

bpop 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

hpop 4,80 3,40 3,40 3,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 3,40 2,40 2,40 2,40

Spo(m )

2

Sp (m )

2

po %

12,48 53,04 17,68 35,36 13,52 27,04 13,52 13,52 40,56 35,36 43,68 43,68 31,20

29,41 74,00 24,98 74,00 18,14 39,15 18,14 18,14 58,00 74,00 97,57 97,57 53,63

42% 72% 71% 48% 75% 69% 75% 75% 70% 48% 45% 45% 58%

pv

d 6,100 8,200 4,750 4,500 4,700 6,150 4,650 5,000 8,100 6,300 3,100 4,200 5,900

82 55 75 89 31 40 57

E.5.2.5. Výpočet přenosných hasících přístrojů (PHP)

x

DP3

typ

P.Ú. N.01.01 N.01.06 N.01.07 N.01.11 P.02.03 P.02.05 P.02.07

typ obchod-knihy kavárna obchod-potraviny obchod-obecně galerie kavárna/bar fitness

pn

an

ps

as

p

a

S

c3

120,00 30,00 75,00 90,00 15,00 20,00 25,00

0,70 1,15 0,90 0,90 1,10 0,90 1,10

5,00 7,00 5,00 5,00 2,00 6,00 7,00

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

125,00 37,00 80,00 95,00 17,00 26,00 32,00

0,71 1,10 0,90 0,90 1,08 0,90 1,06

92,01 205,67 58,26 130,81 439,41 631,16 426,41

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

nr 1,21 2,26 1,09 1,63 3,26 3,58 3,18

nHj 7,26 13,55 6,52 9,77 19,57 21,45 19,10


U KRÁLOVSKÉ LOUKY

- 0,150

6150

4700

8200

STRAKONICKÁ

8200 +0,450

4650

4850

BLOK A 5NP+2PP

3500

+0,450

BLOK B 5NP+2PP

3000

3150

4200

3100

+- 0,000

2250

4750

-6,000 20250

ŘEKA VLTAVA

17950

-7,000

20250

17950


KOTEVNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

ZPEVNĚNÉ PŘÍJEZDOVÉ PLOCHY

NÁSTUPNÍ PLOCHY 6x4 m

STRAKONICKÁ

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

8100

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT VSTUP DO OBJEKTU - MÍSTO VEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU

5000

6300 BLOK C 5NP+2PP

- 3,000

5900

-6,000

20250


REI 180 DP1

REI 120 DP1

REI 90 DP1

27 A

REI 120 DP1

55 B REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

P.02.04-III 21,83 m²

EW 45 DP1

REI 180 DP1

P.02.02-II 13,14 m²

R

REI 180 DP1

EW 45 DP1

27 A

EW 45 DP1 REI 180 DP1

REI 120 DP1

P.02.01-III 106,29 m²

REI 180 DP1

EW 45 DP1

REI 180 DP1

55 B REI 180 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

EW 45 DP1

REI 180 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1 P.02.03-IV 439,41 m²

REI 180 DP1

H 20

REI 180 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

P.02.05-IV 631,16 m²

H 20

EW 45 DP1

REI 90 DP1

27 A

REI 90 DP1

27 A

REI 150 DP1

REI 180 DP1 REI 180 DP1

2500

875

2625 600

2625 600

2625 600

2350

875

2625 600

REI 120 DP1

2225

875

3700

2625

2625 600

1412

875

1263

2800

875 450

2350

2625

250

250

REI 120 DP1

80

REI 120 DP1

80

2376

REI 150 DP1

2625 600

2625 600 96650

2350

875

2625 600


LEGENDA

55 B EW 45 DP1

REI 180 DP1

REI 180 DP1

REI 90 DP1

REI 180 DP1

P.02.06-III 21,83 m²

REI 180 DP1

27 A

27 A

EW 45 DP1

REI 180 DP1

REI 180 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

27 A

REI 90 DP1

55 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

REI 90 DP1 P.02.07-IV 426,41 m²

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

R E I W C

REI 120 DP1

REI 90 DP1

13 A

SMĚR ÚNIKU

H 20

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT REI 180 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

27 A

REI 180 DP1

REI 150 DP1

2225

875

REI 120 DP1

3700

2625

2625 600

1412

875

1263

2800

2625 450

875 600

2350

78

REI 120 DP1

2625

78

27 A

REI 150 DP1

2625 600

2625 600

REI 120 DP1 2350

875 750


P.01.02-III 42,10 m²

REI 180 DP1

EW 45 DP1 REI 120 DP1 55 B P.01.03-II 12,15 m²

EW 45 DP1

REI 120 DP1 S1-N01/P01-I

EW 45 DP1

REI 180 DP1

REI 120 DP1 S1-N01/P01-I

REI 60 DP1

NÚC délka 9,5 m REI 120 DP1 EW 45 DP1

REI 150 DP1

55 B

P.01.04-III 20,60 m²

REI 120 DP1

55 B

REI 180 DP1

REI 120 DP1

55 B

REI 120 DP1

21 A

NÚC délka 9,5 m REI 120 DP1 EW 45 DP1

EW 45 DP1 P.01.01-II 1459,61 m²

VŠ1-N01/P01-II EW 45 DP1

VŠ2-N05/P01-II

EW 45 DP1

EW 45 DP1 REI 180 DP1

H 20

183 B

183 B

VŠ3-N05/P01-II

EW 45 DP1

REI 180 DP1

R

H 20

EW 45 DP1

REI 60 DP1

NÚC délka 11,3 m

P.01.06-III 33,69 m²

REI 150 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

EW 45 DP1 13 A

REI 150 DP1

EW 45 DP1

2376

REI 180 DP1

1025 600

REI 120 DP1 2350 875

2350

2625

2625 600

2625 600

REI 60 DP1

REI 150 DP1 19

REI 150 DP1

2625 600

875 600

3038

875

P.01.07-III 36,58 m²

1412

REI 180 DP1

2625

2625 600

875 600

13 A

2075

2800

2625 450

2625 600

2625 600

2625 600 96650

2625 600

2625 600

875 600


LEGENDA

55 B

REI 120 DP1

REI 180 DP1

REI 60 DP1

REI 180 DP1

REI 120 DP1

EW 45 DP1 P.01.05-III 20,60 m²

REI 180 DP1

REI 120 DP1 S3-N01/P01-I

REI 60 DP1

REI 120 DP1

P.01.01-II 1459,61 m²

REI 120 DP1 EW 45 DP1

REI 60 DP1

REI 180 DP1

183 B

5

VŠ4-N05/P01-II

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

55 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

R E I W C

NÚC délka 9,5 m EW 45 DP1

13 A

EW 45 DP1

H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

REI 60 DP1

H 20

183 B

SMĚR ÚNIKU 2625

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

600

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT

19

2625

REI 60 DP1

REI 150 DP1

600

NÚC délka 11,3 m

REI 120 DP1

REI 150 DP1 2625

REI 150 DP1

EW 45 DP1

P.01.08-III 36,58 m²

13 A 750

REI 180 DP1

3038

875

1412

2625

2625 600

875 600

2075

2800

2625 450

2625 600

2625 600

2625 600

2625 600

2625 600

750


2625

600

2625

20250 600

2625

17950 600

2625

600

2625

2625

750

750

2625

20250 600

2625

750

REI 180 DP1

2625 3825 REI 120 DP1

2625 600

REI 150 DP1 27 A

REI 120 DP1

TŠ8-PO1/NO5-II TŠ7-PO1/NO5-II

2625

N.01.05-III 3,5 m²

REI 120 DP1 CHÚC typ A EI-C 45 DP2 délka 82 m REI 180 DP1 13 A

108

600

TŠ5-PO1/NO5-II TŠ6-PO1/NO5-II

REI 180 DP1

54 REI 120 DP1 N.01.10-III 3,5 m²

H 20

REI 150 DP1

875 REI 120 DP1

N.01.02-III 120,8 m²

54

EI 30 DP2

N.01.06-IV 205,67 m²

2350

10425

REI 150 DP1

N.01.09-II 7,50 m²

EI 30 DP2 VŠ3-N05/P01-II

H 20

19

REI 180 DP1

EW 45 DP2 N.01.08-I 3,81 m²

REI 180 DP1 60 13 A REI 120 DP1

REI 150 DP1 5100 REI 120 DP1

NÚC délka 9,5 m

REI 120 DP1

TŠ1-PO1/NO5-II TŠ2-PO1/NO5-II

750 875

N.01.07-V 58,26 m²

27 A

REI 180 DP1

2625

20250 1401 2700

CHÚC typ A EI-C 45 DP2 délka 82 m 6 54

2625

3350 2700 REI 120 DP1

N.01.04-II 7,50 m²

EI 30 DP2 VŠ2-N05/P01-II

EI 30 DP2

31

REI 180 DP1

TŠ4-PO1/NO5-II TŠ3-PO1/NO5-II H 20

75

S2-N01/P01-I

NÚC délka 9,5 m REI 120 DP1 EW 45 DP2 N.01.03-I REI 150 DP1 3,81 m²

VŠ1-N01/P01-II

2625

REI 180 DP1

S1-N01/P01-I REI 150 DP1

600

2625

REI 120 DP1

600

27 A

600

2625

2625

750 REI 180 DP1

N.01.01-V 92,05 m²

600

REI 180 DP1

27 A

REI 120 DP1 2625

750 2625

2625

600

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

600

REI 120 DP1

750

600

REI 120 DP1

REI 120 DP1

750

27 A

750

2625

1475

875

1475

2625

3825

875

2350

2625

750

750 875

2350

2625

2625 600

2625 600 96650

2350

875

2625 600

75


LEGENDA 17950

50

50

2625

600

2625

20250 600

2625

600

2625

600

2625

2625

750

750 2625 REI 120 DP1

REI 180 DP1

600

600

REI 120 DP1 2625

750

REI 120 DP1

REI 180 DP1

21 A

N.01.11-V 130,81 m²

REI 120 DP1 NÚC délka 9,5 m EW 45 DP2

REI 180 DP1

600

N.01.14-I 3,81 m²

60 REI 180 DP1 REI 120 DP1

13 A

REI 150 DP1 TŠ12-PO1/NO5-II TŠ11-PO1/NO5-II

N.01.13-II 7,50 m² REI 120 DP1

H 20

TŠ9-PO1/NO5-II TŠ10-PO1/NO5-II

21 A

REI 120 DP1

REI 120 DP1

875

10425

REI 180 DP1

REI 120 DP1

2350

875

3825

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

R E I W C H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT H 20

N.01.12-III 126,22 m²

2625

55 B

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

REI 150 DP1

750

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

SMĚR ÚNIKU

EI-C 45 DP2 CHÚC typ A délka 82 m 6 54

N.01.15-III 3,5 m²

13 A

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

EI 30 DP2 VŠ4-N05/P01-II

EI 30 DP2

4700

REI 120 DP1

2625

44

2625

2625

600

2625

S3-N01/P01-I

4850

9

750

600

2625

1475

875

1475

2625

750


LEGENDA

20250 2625

600

600

2625

2625

3825 REI 120 DP1

2625

1475

875

1625

2625

REI 120 DP1 4850

750

750

13 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

55 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ

REI 180 DP1 REI 150 DP1

1475

EI 45 DP2

6450

EI 45 DP2 N.02.01-III 176,66 m²

875 2625

REI 120 DP1

1475 875 1625

875 1625

REI 120 DP1

REI 120 DP1 1475

875

1475

2625

3825

2625

750

600

2625

REI 180 DP1

875

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT

N.02.03-III 97,32 m²

2350

EPS

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

TŠ1-PO1/NO5-II TŠ2-PO1/NO5-II

2625

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

SMĚR ÚNIKU

EI 30 DP2

750

H 20

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

5

1475

2625

9

CHÚC typ A délka 82 m

600

20250

875

TŠ4-PO1/NO5-II TŠ3-PO1/NO5-II EI 30 DP2 VŠ2-N05/P01-II

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

R E I W C

875

REI 120 DP1

4700

N.01.01-V 92,05 m²


LEGENDA 20250 4700

875

1475

2625

2350

875

3975 REI 120 DP1 1625

2625

13 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

55 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ

2350

875

3975 REI 120 DP1

750

1475

875

2625

N.03.01-III 136,99 m²

REI 150 DP1 REI 180 DP1

H 20

EI 45 DP2

20250

7 CHÚC typ A délka 82 m

REI 180 DP1 EI 45 DP2

875 1475 2625 REI 120 DP1 3975

REI 120 DP1

N.03.02-III 176,66 m²

750 875

2350

2625

600

TŠ1-PO1/NO5-II TŠ2-PO1/NO5-II

3975

2625

2625 600

REI 120 DP1 2350 875

2625 600

R E I W C H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ SMĚR ÚNIKU ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

9

EI 30 DP2

2625

875

EI 30 DP2 VŠ2-N05/P01-II

REI 120 DP1 3225

3825

TŠ4-PO1/NO5-II TŠ3-PO1/NO5-II

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

2350

875 750

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT


600

3825 2625

875 600

2625

LEGENDA LEGENDA 875

2322 2625 2625 REI 120 DP1 1475 875

778 1625

26252625

875 1475 3825 REI 120 DP1

REI 120 DP1 REI 120 DP1 4100 875 750 4850

2625 2625

750750

750 750

20250 20250 3225

REI REI180 180DP1 DP1

REI 150 DP1

5 EI 30 DP2 EI 30 DP2 TŠ1-PO1/NO5-II TŠ2-PO1/NO5-II TŠ1-PO1/NO5-II

TŠ2-PO1/NO5-II REI 150 DP1

REI 180 DP1 2625 2625

2350 1475 26252625 REI 120 DP1 REI 120 DP1

6450

délka 82 m

875 600 600

EI 45 DP2

EI 45 DP2 EI 45 DP2 N.02.01-III 176,66 m²

2625

1475

TŠ3-PO1/NO5-II EI 30 DP2 VŠ2-N05/P01-II EI 30 DP2 8 VŠ2-N05/P01-IICHÚC typ A9 délka CHÚC82typm A

3825

REI 150 DP1 TŠ4-PO1/NO5-II TŠ3-PO1/NO5-II TŠ4-PO1/NO5-II

600 600 26252625

N.03.02-III 176,66 m²

N.02.03-III 97,32 m²

REI 120 DP1 3975 875 1475

20250 20250

875 875

REI 120 DP1

N.04.01-III 156,65 m²

875 4700 REI 120 DP1

4700 875

1475

N.01.01-V 92,05 m²

1625

750 875 1625 875

REI 180 DP1

750

3975 2625

REI 120 DP1 2625 2350 875

REI 120 DP1

1475 600

2625 875

1475

2350

2625

875 600

REI 120 DP1 2625 3825

2350

875 750 2625 750

13 A 13 A 55 B 55 B 183 B 183 B 21 A 21 A 27 A 27 A

R E R I E W I CW C

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2 HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2 HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST NOSNOST CELISTVOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE RADIACE SAMOZAVÍRAČ SAMOZAVÍRAČ

H 20 H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ SMĚR ÚNIKU SMĚR ÚNIKU ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT


LEGENDA 20250 750

2625

1475

875

1475

2625

3825

REI 120 DP1

600

2625

2625

750

750 2625 875 REI 120 DP1 3225

REI 150 DP1 TŠ4-PO1/NO5-II TŠ3-PO1/NO5-II

20251

EI 45 DP2

EI 30 DP2 VŠ2-N05/P01-II

6 CHÚC typ A délka 82 m

10

2625

2625

2350

1475

REI 180 DP1

750

750 875

2625

1476

REI 120 DP1 2350 875

875

N.05.02-III 196,49 m²

750

2625

3825

2625

2625 600

55 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 155 B CO2

183 B

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 183 B PĚNOVÝ

21 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 21 A PRÁŠKOVÝ

27 A

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 27 A PRÁŠKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NOSNOST CELISTVOST IZOLAČNÍ SCHOPNOST RADIACE SAMOZAVÍRAČ

H 20

HYDRANT - HADICE 30m - SPLOŠTITELNÁ, SVĚTLOST HADICE 20mm

EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

SMĚR ÚNIKU ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

EI 30 DP2 TŠ1-PO1/NO5-II TŠ2-PO1/NO5-II

HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYPU 13 A PĚNOVÝ

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

EI 45 DP2

875

REI 120 DP1

3825

875

N.05.01-III 117,15 m²

600

2350

REI 180 DP1

13 A

R E I W C

1475

2625

750

REI 120 DP1

REI 120 DP1 3825

2625

750

VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY - PODZEMNÍ HYDRANT


E.6


E.6. INTERIÉR – TEXTOVÁ ČÁST

-prvek D – Svorníková kotva fischer FBN 16/10 x 109 Průměr 16 mm, délka 98 mm (délka díry 90 mm)

E.6.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Řešený prvek je ocelové zábradlí, které se nachází ve schodišťovém atriu obytné části budovy. Design zábradlí je minimalistický s minimálními nároky na údržbu. Zábradlí je z velké části předvyrobeno v továrně. Na stavbě je pouze sestaveno a připevněno ke schodišťovým podestám a ramenům. Výška zábradlí je 1100 mm. Sestává se z madla kruhového průřezu o průměru 50 mm. Madlo je připevněno pomocí svaru k tyčím kruhového průřezu, které jsou připevněny ke kotvícímu plechu, rovněž pomocí svarů.

E.6.2. NÁVRH VÝROBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DETAILU

Určena pro připevňování zábradlí do betonových prvků

Stanovení hmotnosti jednotlivých segmentů

S1 0,183 m2 plechu B

váha 11,49 kg

9x tyč A délky 1,15 m

váha 9,18 kg

1,38 m trubky C Celková hmotnost

Zábradlí je rozděleno na 6 různých segmentů, které jsou předem vyrobeny v továrně a již hotové jsou převezeny na stavbu. Zde jsou pouze osazeny třemi dělníky. Časová náročnost montáže zábradlí je tímto snížena na minimum. Prvky jednotlivých segmentů jsou spojeny svary, segment celý je k nosné konstrukci připevněn svorníkovými kotvami. Segmenty jsou číslovány Z1, Z2, Z3L, Z3P, Z4L, Z4P

váha 4,28 kg 24,95 kg

S2 0,323 m2 plechu B

váha 20,28 kg

28x tyč A délky 1,15 m

váha 28,56 kg

2,69 m trubky C

váha 8,34 kg

Technické vlastnosti prvků

Celková hmotnost

-prvek A – tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchylka h 8

S3L, S3P

57,18 kg

Průměr 12 mm

0,190 m2 plechu B

Plocha průřezu 113,1 mm2

17x tyč A délky 1,15 m

váha 17,34 kg

Hmotnost 0,888 kg/m-

1,59 m trubky C

váha 4,93 kg

Žíháno na měkko

Celková hmotnost

-prvek B – plechové šablony tl. 8 mm

váha 11,93 kg

34,19 kg

S4L, S4P

Vyrobeno z plechu válcovaného za tepla, EN 10029-A-N

0,149 m2 plechu B

8x1500x3000 mm

13x tyč A délky 1,15 m

váha 13,26 kg

Hmotnost 62,8 kg/m2

1,24 m trubky C

váha 3,84 kg

-prvek C – Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 51 mm průměr, 2,6 mm tloušťka stěny 3,1 kg/m-

Celková hmotnost

váha 9,36 kg

26,46 kg


E.6.3. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST KONSTRUKCÍ Každý hotový segment zábradlí je v jednom kuse připevněn ke schodišťovým podestám a ramenům. K tomuto je nutné, aby byly vybetonovány všechny podesty a na ně osazeny prefabrikovaná schodišťová ramena. Nad schodišťovou halou musí být osazen zasklený světlík. Podlaha na podestách nemusí být hotová, jelikož segmenty zábradlí jsou kotveny zboku do nosné konstrukce. Naopak plechová část zábradlí s výhodou poslouží jako ztracené bednění pro betonáž podlahy. V podestách a ramenou musí být předem vyvrtány díry o požadované tloušťce 16 mm a hloubce 90 mm. Výtahová šachta nesmí být vybudována před dokončením montáže zábradlí, aby bylo možné postavit lešení ve schodišťové hale.

2. výroba segmentu zábradlí z jednotlivých prvků v továrně

D - svorníková kotva

1. nákup kotev od subdodavatele

-

-

-

A - svislá tyč, B kotevní plech, C madlo

1. očištění povrchu jednotlivých prvků

technický líh, hadr

svářeč

ruční manipulace

2. navaření prvků A na kotevní plech B

oblouková svářečka, obalovaná elektroda

svářeč

3. přivaření madla C na svislé tyče A

oblouková svářečka, obalovaná elektroda

svářeč, asistent

4. zabroušení svárů

úhlová bruska

zámečník

5. pískování

tryskací zařízení

zámečník

6. lakování práškovým komaxit lakem

prášková lakovací pistole

lakýrník

ruční manipulace, zavěšení na hák

1. finální kontrola segmentů

-

výrobní dozor

-

2. zabalení segmentů

folie

pomocný technik

ruční manipulace

3. přeprava

nákladní vozidlo

řidič

přeprava nákladním vozidlem

E.6.4. VÝROBNÍ POSTUP REALIZACE

Sled činnosti výroby a montáže

1. výroba a příprava jednotlivých prvků

Označení dílčích prvků

A - svislá tyč

Jednotlivé kroky postupu

1. nařezání tyčoviny na délky 1150 mm

Potřebné nářadí, stroje a pomocné konstrukce

Skladba pracovních kolektivů

úhlová bruska, metr

zámečník

způsob manipulace 3. přeprava segmentů zábradlí na staveniště

A - svislá tyč, B kotevní plech, C madlo

ruční manipulace

4. uskladnění na stavbě

B - kotevní plech

C - madlo

4. příprava k montáži na staveništi

2. naohýbání konců tyčí podle výkresu

ohýbačka tyčí

3. zabroušení případných nepřesností + kontrola

úhlová bruska

1. zhotovení výrobního výkresu pro CNC laser

CAD software

projektant

2. vyřezání dílu

CNC laser

CNC operátor

(3. naohýbání dílu)

ohýbačka plechu

zámečník

4. kontrola přesnosti

oměrné prostředky zámečník

1. nařezání trubek na požadovanou délku 2. naohýbání trubek

CNC 3D ohýbačka

CNC operátor

3. kontrola přesnosti

oměrné prostředky

zámečník

-

1. výstavba lešení

systém lešení Alfix, nářadí

stavební dělníci

2. předvrtání děr

vrtačka, vidiový vrták průměr 16 mm

stavební dělník

A - svislá tyč, B kotevní plech, C madlo, D svorníková kotva

1. doprava segmentu na místo montáže

-

montér zámečník nejméně 3

2. upevnění pomocí svorníkových kotev

aku šroubovák

montér zámečník nejméně 3

-

-

-

stavbyvedoucí

ruční manipulace 5. montáž

ruční manipulace

6. celková kontrola

ruční manipulace

ruční manipulace

-


MONOLITICKÁ ŽB DESKA PREFA SCHODIŠŤOVÉ RAMENO

SEGMENT ZÁBRADLÍ


OCELOVÝ PLECH KOPÍRUJE PRŮMĚT SCHODIŠTĚ A TVOŘÍ TAK POHLEDOVOU VRSTVU

SVAR

OCELOVÝ PLECH PŘICHYCENÝ SVORNÍKOVÝMI KOTVAMI DO NOSNÉ ŽB KONSTRUKCE


DETAIL A - SVISLÝ ŘEZ PODESTOU M 1:2

DETAIL C - MADLO M 1:2

DETAIL D - PŮDORYSNÝ POHLED NA PODESTU M 1:2

PRVEK C - TRUBKA BEZEŠVÁ 51x2,6 mm

12

50

KRYCÍ LIŠTA

36

8

SKLADBA PODLAHY 9

100

50 100

PRVEK A - TYČ KRUHOVÁ BROUŠENÁ LEŠTĚNÁ ∅ 10 mm

DETAIL B - KOTVENÍ M 1:2

25

11 8

5

R2

100

KRYCÍ LIŠTA

12

SKLADBA PODLAHY 9

100

64

SVAR

50

62 PRVEK B -PLECH VZT tl. 8 mm

120

16

42

PRVEK D - SVORNÍKOVÁ KOTVA FISCHER FBN 16/10 x109

PRVEK A - TYČ KRUHOVÁ BROUŠENÁ LEŠTĚNÁ ∅ 10 mm

44

12

120

SVAR

PRVEK A - TYČ KRUHOVÁ BROUŠENÁ LEŠTĚNÁ ∅ 10 mm

PRVEK B -PLECH VZT tl. 8 mm

PRVEK B -PLECH VZT tl. 8 mm

PRVEK D SVORNÍKOVÁ KOTVA FISCHER FBN 16/10 x109


SEGMENT Z1

SEGMENT Z2 456

C

179 50

221

1100 120

1100

1100 120

800

100

C

50

A

100

A

36

800

48

A B

D

6

D

B

1100

1100

D

120

356

250

B

12

R227

250

D

300

445

111

C

2691 C


SEGMENT Z3L (Z3P JE ZRCADLOVĚ)

SEGMENT Z4P (Z4L JE ZRCADLOVĚ) 50

C

50

C

1100

A

89

1100

100

1100

89

1100

66

1100

1100

1100

100

A

120

120

120 R227

120

B A

C

R227

531

356

12

48

12

36

6

A

352

531

6

C

12

356

36

706

36

6

D

48

D B

48

120

A


Bakalářská práce - Bytový dům Raumplan - Smíchov jih - Marek Vilášek  
Bakalářská práce - Bytový dům Raumplan - Smíchov jih - Marek Vilášek  
Advertisement