Page 1


Tosama, tovarna sanitetnega materiala d.d. že od samega zaËetka poslovanja v letu 1923 razvija, izdeluje in prodaja obvezilni material za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, za vsakdanjo uporabo prebivalstva doma, na poti, med športom in rekreacijo, pa tudi za potrebe policije, civilne zašËite, gasilcev, vojske in drugih. Naši pomembni kupci poleg omenjenih zdravstvenih ustanov in prebivalstva so tudi veledrogerije in sorodna podjetja v industriji. Tosamina ponudba izdelkov presega obseg obvezilnega materiala in zajema vrsto podskupin medicinskih pripomoËkov. Pri razvoju izdelkov izhajamo iz potreb tržišËa ob doslednem upoštevanju regulative za varnost uporabnikov. Naši procesi so usklajeni s standardi ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 in evropsko direktivo za medicinske pripomoËke MDD 93/42, kar se izkazuje z oznako CE. Proizvodnja poteka v skladu z normami dobre proizvodne prakse (GMP) po zahtevah Svetovne zdravstvene organizacije WHO.

Velik poudarek pri razvoju izdelkov dajemo naravnim materialom kot sestavnim delom naših medicinskih pripomoËkov (na primer beljena vata in gaza, med, lesna vlakna in tako naprej). Naravna vlakna, obeljena z vodikovim peroksidom, zagotavljajo najveËjo neoporeËnost naših izdelkov že v postopku proizvodnje kot tudi pri kasnejši uporabi na obËutljivi Ëlovekovi koži.

Naši strokovnjaki iz razvojnega oddelka preverjajo lastnosti izdelkov s strokovnim osebjem zdravstvenih ustanov in glede na vrsto uporabe pridobivajo ustrezne potrditve ustreznosti izdelkov s kliniËnimi študijami. Sodelavci iz podroËja trženja medicinskih pripomoËkov so usposobljeni za svetovanje uporabnikom za uËinkovito, varno in ekonomsko optimalno uporabo naših izdelkov.

Janko Velkavrh Predsednik uprave


Kazalo A - SETI IN KOMPONENTE A1 SETI Enostavni seti, Sestavljeni seti, CPT A2 IZDELKI IZ GAZE Gaza nesterilna, Vpojna gaza, Hidrofilna kabel gaza, Sterilne tamponade, Nesterilne tamponade, Zloženci, Komprese nesterilne, Tamponi iz gaze, OËesne komprese A3 IZDELKI IZ NETKANEGA MATERIALA Netkani tamponi nesterilni/sterilni, Vivaneti nesterilni/sterilni, Vivasorbi nesterilni/sterilni A4 IZDELKI IZ VATE Vatiranci, Zobni tamponi, Celulozna vata, Sanitetna vata, Vata v traku A5 MEDICINSKI OBLIÆI IN LEPILNI TRAKOVI Vivapore, Micropore, Vivafix, Vivapore I.V., Virplast A6 POVOJI Kaliko povoji, Mul povoji, Sterilni povoji za prvo pomoË, Virfix, Vivagyps, Vivasoft, Vivasoft extra, Vivalast, Vivamax, Vivavene, Vivafit, Vivaflex A7 ZAŠ»ITNA SREDSTVA Maske, Zdravniške kape, Bolniške kape, Prevleke za obuvala, Predpasniki, Pregrinjala iz vlaknovine v roli, Operacijske podloge, PlašËi, ZašËitne hlaËke in krila

B - IZDELKI VIVA ZA SODOBNO OSKRBO RANE B1 PRIMARNE OBLOGE Vivamel, Vivanet B2 SEKUNDARNE OBLOGE Vivanet, Vivasorb B3 OBLIÆI Vivapore, Vivafix B4 PRITRDILNI POVOJI Vivasoft, Vivasoft extra, Vivalast, Vivamax B5 KOMPRESIJSKI POVOJI Vivavene, Vivafit, Vivaflex

C - ZDRAVSTVENA NEGA C1 NEGA BOLNIKA Krpice za umivanje suhe/mokre, Gobice za ustno nego, Gel za ustno higieno, Voda za ustno higieno, Plenice, HlaËke, Predloge, Posteljne podloge, Pregrinjalo Sahara C2 PREVENTIVNA NEGA Natura Femina Special, Natura Femina


SETI IN KOMPONENTE | A

SETI IN KOMPONENTE A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

SETI IZDELKI IZ GAZE IZDELKI IZ NETKANEGA MATERIALA IZDELKI IZ VATE MEDICINSKI OBLIŽI IN LEPILNI TRAKOVI POVOJI ZAŠ»ITNA SREDSTVA

Obširno poglavje zajema vse od že sestavljenih setov do posameznih komponent, vključno z zašËitnimi sredstvi. Z namenom, da bi Ëim bolj ugodili vašim željam in vam olajšali delo, smo se osredotoËili na izdelavo setov po vašem naroËilu. Le ti vkljuËujejo samo tiste komponente, ki jih potrebujete pri doloËenem posegu.


Seti | Setovi | Setovi | Sets

SLO

A1

SETI Set je kombinacija (standardna ali na željo kupca) enakih ali razliËnih izdelkov. Zloženi so v doloËenem vrstnem redu v pakirno enoto iz prozorne folije in prekriti z medicinskim papirjem v sterilni ali nesterilni obliki. Prozorna folija se ob odprtju seta lahko uporablja kot podlaga za izvajanje posegov, saj ne prepušËa tekoËin. Seti se uporabljajo pri izvajanju razliËnih medicinskih posegov. V Tosaminem prodajnem programu imamo sete z izdelki iz gaze in sete z netkano vsebino, sterilne in nesterilne, ter sete, namenjene za uporabo v OP (operacijskih) dvoranah - dvojno pakiranje. Seti so narejeni po zahtevah naših uporabnikov. Steriliziramo jih s parno ali etilen oksidno sterilizacijo. Prednosti, ki jih seti zagotavljajo uporabnikom: - racionalna uporaba materiala, - funkcionalnost, saj je vsebina seta prilagojena doloËenim posegom, - prihranek Ëasa in denarja, - zmanjšana koliËina odpadnega materiala. Pakiranje setov: - sterilni seti so zapakirani v zloženko iz kartona, doloËeno število zloženk pa v transportni karton, - nesterilni seti so zapakirani v PE (polietilen) vreËko, doloËeno število vreËk pa v transportni karton. HR

SETOVI Set je kombinacija (standardna ili po želji kupca) jednakih ili razliËitih proizvoda. Medicinski proizvodi složeni su odreenim redoslijedom u pakirnu jedinicu od prozirne folije i prekriveni medicinskim papirom. Mogu biti u sterilnom ili nesterilnom obliku. Prozirna folija, koja je nepropusna za tekuÊine, po otvaranju seta može se upotrijebiti kao podloga za izvoenje zahvata. Setovi se upotrebljavaju pri izvoenju razliËitih medicinskih zahvata. U Tosaminom prodajnom programu imamo setove s proizvodima od gaze i setove s netkanim sadržajem, sterilne i nesterilne, te setove namijenjene za upotrebu u OP (operacijskih) dvoranama - dvostruko pakiranje. Setovi su izraeni po zahtjevima naših korisnika. Setovi se mogu sterilizirati parom ili etilenoksidom. Prednosti, koje setovi pružaju korisniku: - racionalna upotreba materijala, - funkcionalnost, jer je sastav seta prilagoen odreenom zahvatu, - ušteda vremena i novca. Pakiranje setova: - sterilni setovi pakirani su u kartonske kutije (potpakiranja), odreeni broj kutija potom u transportni karton, - nesterilni setovi pakirani su u PE (polietilen) vreÊe, odreeni broj vreÊa potom u transportni karton. SRB

SETOVI Set je kombinacija (standardna ili po želji kupca) istih ili razliËitih proizvoda. Medicinski proizvodi složeni su odreenim redosledom u pakirnu jedinicu od prozirne folije i prekriveni su medicinskim papirom. Mogu biti u sterilnom ili nesterilnom obliku. Prozirna folija, koja je nepropusna za teËnost, po otvaranju seta može se upotrebiti kao podloga za izvoenje zahvata. Setovi se upotrebljavaju pri izvoenju razliËitih medicinskih zahvata. U Tosaminom prodajnom programu imamo setove s proizvodima od gaze i setove od netkanog materijala, sterilne i nesterilne, te setove namenjene za upotrebu u OP (operacionim) salama - dvostruko upakovani. Setovi su izraeni po zahtevima naših korisnika. Setovi se mogu sterilisati parom ili etilen oksidom. Prednosti, koje setovi pružaju korisniku: - racionalna upotreba materijala, - funkcionalnost, jer je sastav seta prilagoen odreenom zahvatu, - ušteda vremena i novca. Pakovanje setova: - sterilni setovi su pakovani u kartonske kutije (podpakovanja), odreeni broj kutija potom u transportni karton, - nesterilni setovi pakovani su u PE (polietilen) kese, odreeni broj kesa potom u transportni karton. ENG

SETS A set is a combination (standard or tailored to the customer's wish) of the same or different products which are, in a certain order, packed in transparent foil and covered with medical paper, either sterilised or nonsterilised. When the set is opened, the transparent foil can be used as a drape barrier while interventions are carried out, as liquids do not permeate it. Sets are used for various medical operations. Tosama's range of products and sets with non-woven products, either sterile or non-sterile, as well as sets used in the operating room - receive double packing. Sets are made according to the specifications of our users. Sets can be sterilised by means of steam or ethylene oxide. These sets provide the following benefits to their users: - rational use of material, - functionality, as the content of a set is adapted to specific purposes, - saves time and money, - reduced amount of waste material. Set packaging: - sterile sets are packed in cardboard boxes, and these boxes are placed in transportation cases, - non-sterile sets are packed in PE (polyethylene) bags, and these bags are placed in transportation cases. 1


Seti | Setovi | Setovi | Sets

SETI / SETOVI / SETOVI / SETS

A1

Shema setov / Shema setova / Shema setova / Sets scheme

SETI 1.

ENOSTAVNI SETI SIMPLE SETS 1.) SETI S TAMPONI SETS WITH PLUGS a.) Tamponi iz gaze / Gauze plugs b.) Netkani tamponi / Non-woven plugs 2.) SETI S KOMPRESAMI SETS WITH SWABS a.) Vpojna gaza / Absorbent gauze b.) Zloženci / Sterile gauze swabs c.) Komprese iz netkanega materiala / Swabs of non-woven material d.) Komprese / Swabs e.) OP komprese / Surgical swabs f.) Trebušne komprese / Abdominal swabs 3.) VATIRANCI IN VIVASORBI ABSORBENT DRESSING PADS a.) Vatiranci / Absorbent dressing pads b.) Visoko vpojna podloga iz netkanega materiala / Absorbent dressing pads of non-woven material 4.) ENOSTAVNI OPERACIJSKI SETI SIMPLE SURGICAL SETS 5.) OSTALI ENOSTAVNI SETI OTHER SIMPLE SETS

2

2.

SESTAVLJENI SETI COMPOSED SETS

3.

CPT - Seti izdelani po naroËilu CPT - Custom procedure trays

1.) SETI ZA PREVEZE SETS FOR WOUND DRESSING a.) Seti za preveze iz gaze / Gauze dressing sets b.) Seti za preveze iz netkanega materiala / Non woven dressing sets c.) Ostali seti za preveze / Other dressing sets 2.) SETI ZA POSEGE SETS FOR PROCEDURES a.) Seti za kateterizacijo / Sets for catheterisation b.) Seti za ustno nego / Oral hygiene sets c.) Seti za punkcijo / Sets for puncture d.) Seti za opekline / Sets for burns e.) Kirurški seti / Surgical sets f.) Seti za obkladke / Sets for compress g.) Seti za posege / Sets for special procedures h.) Ostali seti za posege / Other sets for special procedures 3.) DIALIZNI SETI SETS FOR DIALYSIS 4.) OPERACIJSKI SETI SURGICAL SETS a.) Seti za splošno kirurgijo / Sets for general surgery b.) Seti za ortopedsko kirurgijo / Sets for orthopaedic surgery c.) Seti za ginekološko kirurgijo / Sets for gynaecology surgery d.) Seti za urološko kirurgijo / Sets for urology surgery e.) Seti za ORL, oËesno in neuro kirurgijo / Sets for ENT, eye and neuro surgery f.) Seti za kardiovaskularno kirurgijo / Sets for cardiovascular surgery g.) Seti za pediatriËno kirurgijo / Sets for paediatric surgery h.) Dodatki / Accessories


Seti | Setovi | Setovi | Sets

ENOSTAVNI SETI / JEDNOSTAVNI SETOVI / JEDNOSTAVNI SETOVI / SIMPLE SETS 1. Seti s tamponi / Setovi s tamponima / Setovi s tamponima / Sets with gauze plugs

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

A1

a) Tamponi iz gaze / Tamponi od gaze / Tamponi od gaze / Gauze plugs KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

15664 Set tamponi iz gaze št. 0, polžek Set of gauze plugs no. 0, scroll-roll

10

Sterilni Sterile

40

640

16022 Set tamponi iz gaze št. 0, polžek Set of gauze plugs no. 0, scroll-roll

25

Sterilni Sterile

30

240

15901 Set tamponi iz gaze št. 0, polžek Set of gauze plugs no. 0, scroll-roll

25

Nesterilni Non-Sterile

30

240

Sterilni Sterile

25

225

16057 Set tamponi iz gaze št. 1 Set of gauze plugs no. 1

3

Sterilni Sterile

25

225

16058 Set tamponi iz gaze št. 2 Set of gauze plugs no. 2

3

Sterilni Sterile

35

490

16082 Set tamponi iz gaze št. 2, BG Set of gauze plugs no. 2, without elastic

3

Sterilni Sterile

40

560

16003 Set tamponi iz gaze št. 2 Set of gauze plugs no. 2

5

Sterilni Sterile

25

400

15915 Set tamponi iz gaze št. 2 Set of gauze plugs no. 2

5

Nesterilni Non-Sterile

30

360

16081 Set tamponi iz gaze št. 2, BG Set of gauze plugs no. 2, without elastic

5

Sterilni Sterile

30

480

16004 Set tamponi iz gaze št. 2 Set of gauze plugs no. 2

25

Sterilni Sterile

25

200

15903 Set tamponi iz gaze št. 2 Set of gauze plugs no. 2

25

Nesterilni Non-Sterile

20

160

16080 Set tamponi iz gaze št. 2, BG Set of gauze plugs no. 2, without elastic

25

Sterilni Sterile

25

200

15907 Set tamponi iz gaze št. 2, BG Set of gauze plugs no. 2, without elastic

25

Nesterilni Non-Sterile

25

200

16059 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

3

Sterilni Sterile

30

420

15919 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

3

Nesterilni Non-Sterile

12

120

16026 Set tamponi iz gaze št. 3, BG Set of gauze plugs no. 3, without elastic

3

Sterilni Sterile

15

135

16061 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

4

Sterilni Sterile

20

320

15908 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

6 6

Nesterilni Non-Sterile

40

480

16054 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

10

Sterilni Sterile

30

240

15911 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

10

Nesterilni Non-Sterile

35

280

15504 Set tamponi iz gaze št. 0, polžek, pos.pak. Set of gauze plugs no. 0, scroll-roll, spec. pkg

3


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16056 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

25

Sterilni Sterile

16

128

15904 Set tamponi iz gaze št. 3 Set of gauze plugs no. 3

40

Nesterilni Non-Sterile

25

100

16099 Set tamponi iz gaze št. 4 Set of gauze plugs no. 4

4

Sterilni Sterile

25

400

16067 Set tamponi iz gaze št. 6, k.n. Set of gauze plugs no. 6, x-ray

10

Sterilni Sterile

/

80

16023 Set tamponi iz gaze št. 6, BG Set of gauze plugs no. 6, without elastic

10

Sterilni Sterile

12

96

3

Sterilni Sterile

20

280

16089 Set tamponi iz gaze 30x30cm Set of gauze plugs 30x30cm

b) Netkani tamponi / Netkani tamponi / Netkani tamponi / Nonwoven gauze plugs ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

19307 Set netkani tamponi št. 2 Set of non-woven tampons no. 2

5

Sterilni Sterile

25

400

19310 Set netkani tamponi št. 2 Set of non-woven tampons no. 2

25

Sterilni Sterile

25

200

19206 Set netkani tamponi št. 2 Set of non-woven tampons no. 2

25

Nesterilni Non-Sterile

20

160

19312 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

3

Sterilni Sterile

25

350

19313 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

4

Sterilni Sterile

25

400

19315 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

10

Sterilni Sterile

30

240

19209 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

10

Nesterilni Non-Sterile

30

240

19317 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

25

Sterilni Sterile

12

96

19318 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

40

Sterilni Sterile

7

56

19211 Set netkani tamponi št. 3 Set of non-woven tampons no. 3

40

Nesterilni Non-Sterile

15

60

19343 Set netkani tamponi št. 6 Set of non-woven tampons no. 6

10

Sterilni Sterile

7

56

2. Seti s kompresami / Setovi sa kompresama od gaze / Setovi s kompresama / Sets with swabs a) Vpojna gaza / Upojna sterilna gaza / Upojna sterilna gaza / Absorbent gauze ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

13004 Vpojna gaza 0,2 m2 Absorbent gauze 0,2 m2 4

STERILNI/NESTERILNI STERILE/NON-STERILE

Sterilna Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

40

560


Seti | Setovi | Setovi | Sets

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

STERILNI/NESTERILNI STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

13005 Vpojna gaza 0,4 m2 Absorbent gauze 0,4 m2

Sterilna Sterile

25

350

13006 Vpojna gaza 0,8 m2 Absorbent gauze 0,8 m2

Sterilna Sterile

10

140

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

STERILNI/NESTERILNI STERILE/NON-STERILE

A1

b) Zloženci / Sterilne komprese od gaze / Sterilne komprese od gaze / Sterile gauze swabs KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

14904 Zloženec 5 x 5 cm, 16 sl. Swab 5 x 5cm, 16 layer

Sterilni Sterile

50

450

14910 Zloženec 5 x 8 cm, 16 sl. Swab 5 x 8 cm, 16 layer

Sterilni Sterile

5

180

14913 Zloženec 5 x 8 cm, 16 sl. Swab 5 x 8 cm, 16 layer

Sterilni Sterile

10

102

c) Komprese iz netkanega materiala / Komprese od netkanog materijala / Komprese od netkanog materiala / Swabs of non-woven materials ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

15209 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Nonwoven swab Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer

2

Sterilni

Sterile

15260 Set Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Set Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer

6

15928 Set Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Set Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

55

495

Sterilni Sterile

50

700

20

Nesterilni Non-Sterile

30

360

15210 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl. Nonwoven swab Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer

2

Sterilni

50

700

Sterile

15211 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl., Y Nonwoven swab Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer, Y

2

Sterilni

50

700

Sterile

15212 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Nonwoven swab Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer

2

Sterilni

50

700

Sterile

19218 Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer

5

Nesterilni Non-Sterile

35

420

19219 Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer

10

Nesterilni Non-Sterile

25

300

2

Sterilni

50

700

Sterile

25

Sterilni Sterile

8

128

2

Sterilni

25

350

Sterile

10

Nesterilni Non-Sterile

20

120

15213 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl., Y Nonwoven swab Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer, Y 16076 Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl., Y Set Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer, Y 15214 Kompresa iz netkanega materiala Vivanet 20 x 10 cm, 6 sl. Nonwoven swab Vivanet 20x10cm, 6 layer 19224 Set Vivanet 20 x 10 cm, 6 sl. Set Vivanet 20 x 10 cm, 6 layer

5


Seti | Setovi | Setovi | Sets

d) Komprese / Komprese / Komprese / Swabs

A1

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16013 Set kompresa 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

2

Sterilni Sterile

30

270

16011 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

3

Sterilni Sterile

20

180

15948 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

3

Nesterilni Non-Sterile

180

16087 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

5

Sterilni Sterile

20

180

16012 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

6

Sterilni Sterile

45

720

15913 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

6

Nesterilni Non-Sterile

65

780

16015 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12 layer

20

Sterilni Sterile

20

320

15914 Set komprese 5 x 5 cm, 12 sl. Set of swabs 5 x 5 cm, 12-layer

20

Nesterilni Non-Sterile

30

360

16016 Set komprese 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Set of swabs 7,5 x 7,5 cm, 12 layer

2

Sterilni Sterile

40

560

16097 Set komprese 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Set of swabs 7,5 x 7,5 cm, 12 layer

4

Sterilni Sterile

30

480

16018 Set komprese 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Set of swabs 7,5 x 7,5 cm, 12 layer

5

Sterilni Sterile

25

400

15918 Set komprese 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Set of swabs 7,5 x 7,5 cm, 12 layer

5

Nesterilni Non-Sterile

40

480

16019 Set komprese 10 x 10 cm, 12 sl. Set of swabs 10 x 10 cm, 12 layer

2

Sterilni Sterile

40

560

15909 Set komprese 10 x 10 cm, 12 sl. Set of swabs 10 x 10 cm, 12 layer

2

Nesterilni Non-Sterile

100

1200

16096 Set komprese 10 x 10 cm, 12 sl. Set of swabs 10 x 10 cm, 12 layer

3

Sterilni Sterile

40

640

16021 Set komprese 10 x 10 cm, 12 sl. Set of swabs 10 x 10 cm, 12 layer

5

Sterilni Sterile

25

400

15921 Set komprese 10 x 10 cm, 12 sl. Set of swabs 10 x 10 cm, 12 layer

5

Nesterilni Non-Sterile

35

420

e) OP komprese / OP komprese / OP komprese / Surgical swabs ŠIFRA CODE

6

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16024 Set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl. Set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer

5

Sterilni Sterile

40

320

15924 Set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl. Set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer

5

Nesterilni Non-Sterile

35

280

16029 Set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl., pasica Set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer, paper band

10

Sterilni Sterile

20

160

15929 Set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl. Set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer

10

Nesterilni Non-Sterile

20

160

16028 Set OP kompresa 20 x 10 cm (60 x 10), 12 sl. Set of surgical swabs 20 x 10 cm (60x10), 12 layer

2

Sterilni Sterile

50

400

16075 Set OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl., k.n., MK Set of surgical swabs 20 x 10 cm, 12 layer, x-ray, MK

2

Sterilni Sterilni

300


Seti | Setovi | Setovi | Sets

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16098 Set OP kompresa 20 x 10 cm (60 x 10), 12 sl. Set of surgical swabs 20 x 10 cm (60 x 10), 12 layer

4

Sterilni Sterile

25

200

16088 Set OP kompresa 20 x 10 cm (60 x 10), 12 sl. Set of surgical swabs 20 x 10 cm (60 x 10), 12 layer

5

Sterilni Sterile

20

160

15926 Set OP kompresa 20 x 10 cm (60 x 10), 16 sl. Set of surgical swabs 20 x 10 cm (60 x 10), 16 layer

10

Nesterilni Non-Sterile

15

90

16071 Set OP kompresa 20 x 10 cm (75 x 10), 16 sl., pasica Set of surgical swabs 20 x 10 cm (75 x 10), 16 layer, paper band

10

Sterilni Sterile

10

80

15944 Set OP kompresa 20 x 10 cm (75 x 10), 16 sl. Set of surgical swabs 20 x 10 cm (75 x 10), 16 layer

10

Nesterilni Non-Sterile

15

90

A1

ŠIFRA CODE

f) Trebušne komprese / Trbušne komprese / Trbušne komprese / Abdominal swabs ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16068 16068

Set trebušna kompresa 50 x 50 cm, 4 sl., k.n.s pentljo, MK Set of abdominal swabs 50 x 50cm, 4 layer, x-ray, loop, MK

15943 Set trebušna kompresa 50 x 50 cm, 4 sl., k.n. Set of abdominal swabs 50 x 50 cm, 4 layer, x-ray

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

2

Sterilni

Sterile

2

Nesterilni Non-Sterile

25

100

100

3. Vatiranci in Vivasorbi / Vatiranci i Vivasorbi / Vatiranci i Vivasorbi / Absorbent dressing pads a) Vatiranci / Vatiranci / Vatiranci / Absorbent dressing pads ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16031 Set vatiranec 15 x 10 cm Set of absorbent dressing pads 15 x 10 cm

1

Sterilni Sterile

50

400

15931 Set vatiranec 15 x 10 cm Set of absorbent dressing pads 15 x 10 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

60

480

16032 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

1

Sterilni Sterile

30

240

15932 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

70

280

16034 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

2

Sterilni Sterile

20

160

15934 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

2

Nesterilni Non-Sterile

50

200

16035 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

10

Sterilni Sterile

5

40

15935 Set vatiranec 25 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 25 x 15 cm

10

Nesterilni Non-Sterile

10

40

16060 Set vatiranec 45 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 45 x 15 cm

1

Sterilni Sterile

20

160

15936 Set vatiranec 45 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 45 x 15 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

40

160

15937 Set vatiranec 45 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 45 x 15 cm

2

Nesterilni Non-Sterile

25

100 7


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16038 Set vatiranec 45 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 45 x 15 cm

5

Sterilni Sterile

5

40

15938 Set vatiranec 45 x 15 cm Set of absorbent dressing pads 45 x 15 cm

5

Nesterilni Non-Sterile

10

40

16063 Set vatiranec 50 x 30 cm Set of absorbent dressing pads 50 x 30 cm

1

Sterilni Sterile

8

64

15939 Set vatiranec 50 x 30 cm Set of absorbent dressing pads 50 x 30 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

15

60

b) Visoko vpojna obloga iz netkanega materiala / Oblog visoke apsorpcije od netkanog materijala / Obloga visoke apsorpcije od netkanog materijala / Highly absorbent dressing pad of non-woven material ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

BTZ - brez tekoëinske zapore WLP - without liquid protection

KOS STERILNI/NESTERILNI KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS STERILE/NON-STERILE PCS IN BOX

15220 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 12 x 10 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 12 x 10 cm

1

Sterilni Sterile

45

180

15251 Visoko vpojna obloga Vivasorb 12 x 10 cm, BTZ Highly absorbent dressing pad Vivasorb 1 2 x 10 cm, WLP

1

Nesterilni Non-Sterile

100

700

15252 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 1 2x 10 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 12 x 10 cm, WLP

Sterilni Sterile

50

400

15221 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 10 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 10 cm

1

Sterilni Sterile

35

140

19237 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 10 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 10 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

80

320

15227 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 10 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 10 cm, WLP

Sterilni Sterile

40

320

15229 Visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 10 cm, BTZ Highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 10 cm, WLP

1

Nesterilni Non-Sterile

100

1200

15222 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 20 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 20 cm

1

Sterilni Sterile

25

100

15254 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 20 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 20 cm, WLP

Sterilni Sterile

30

240

15253 Visoko vpojna obloga Vivasorb 20 x 20 cm, BTZ Highly absorbent dressing pad Vivasorb 20 x 20 cm, WLP

1

Nesterilni Non-Sterile

50

600

15223 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm

1

Sterilni Sterile

20

80

19240 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

90

360

15256 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm, WLP

Sterilni Sterile

30

240

15255 Visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm, BTZ Highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm, WLP

1

Nesterilni Non-Sterile

50

600

19241 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm

2

Nesterilni Non-Sterile

50

200

15224 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 40 x 20 cm Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 40 x 20 cm

1

Sterilni Sterile

10

40

15228 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 40 x 20 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 40 x 20 cm, WLP

Sterilni Sterile

10

80

1

Nesterilni Non-Sterile

50

300

15231 Set visoko vpojna obloga Vivasorb 50 x 30 cm, BTZ 1 Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 50 x 30 cm, WLP

Sterilni Sterile

8

64

15230 Visoko vpojna obloga Vivasorb 40 x 20 cm, BTZ Highly absorbent dressing pad Vivasorb 40 x 20 cm, WLP 8

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX


Seti | Setovi | Setovi | Sets

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS STERILE/NON-STERILE PCS IN BOX

15232 Visoko vpojna obloga Vivasorb 50 x 30 cm, BTZ Set of highly absorbent dressing pad Vivasorb 50 x 30 cm, WLP

1

25

75

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16041 OP set OP kompresa 5 x 7 cm, 12 sl., k.n. 10 Surgical set of surgical swabs 5 x 7 cm, 12 layer, x-ray

Sterilni Sterile

20

320

16036 OP set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl., k.n., pasica Surgical set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer, x-ray, paper band

10

Sterilni Sterile

12

96

15947 OP set OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl., k.n. 10 Surgical set of surgical swabs 15 x 8 cm, 12 layer, x-ray

Nesterilni Non-Sterile

25

100

10

Sterilni

10

80

Sterile

10

Nesterilni Non-Sterile

20

80

16040 OP set trebušna kompresa 50 x 50 cm, 4 sl., k.n., pasica 2 Surgical set of abdominal swab 50 x 50 cm, 4 layer, x-ray, paper band

Sterilni Sterile

10

80

16039

OP set OP kompresa 20 x 10 (60 x 10) cm, 16sl., k.n., pasica Surgical set of surgical swabs 20 x 10 (60 x 10) cm, 16 layer, x-ray, paper band

15946 OP set OP kompresa 20 x 10 (75 x 10) cm, 16 sl., k.n. Surgical set of surgical swabs 20 x 10 (75 x 10) cm, 16 layer, x-ray

A1

4. Enostavni operacijski seti (dvojno pakiranje) /Jednostavni operacijski setovi (dvostruko pakovanje) / Jednostavni operacioni setovi (dvostruko pakovanje) / Simple operation sets (double packaging)

15945 OP set trebušna kompresa 50 x 50 cm, 4 sl., k.n. Surgical set of abdominal swab 50 x 50 cm, 4 layer, x-ray

2

Nesterilni Non-Sterile

20

80

16086 OP set tampon iz gaze št. 4, k.n., BG Surgical set of gauze plugs no. 4, without elastic

20

Sterilni Sterile

15

120

16091 OP set tampon iz gaze št. 5, k.n., BG Surgical set of gauze plugs no. 5, x-ray, without elastic

10

Sterilni Sterile

10

80

16085 OP set tampon iz gaze št. 5, k.n., BG Surgical set of gauze plugs no. 5, x-ray., without elastic

20

Sterilni Sterile

5

40

16069 OP set tampon iz gaze št. 6, BG Surgical set of gauze plugs no. 6, without elastic

10

Sterilni Sterile

7

56

16066 OP set tampon iz gaze št. 6, k.n., BG Surgical set of gauze plugs no. 6, x-ray, without elastic

10

Sterilni Sterile

7

56

5. Ostali enostavni seti / Ostali jednostavni setovi / Ostali jednostavni setovi / Other simple sets ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16010 Set tampon iz vate Set of cotton balls

KOS STERILNI/NESTERILNI KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS STERILE/NON-STERILE PCS IN BOX

6

Sterilni Sterile

25

200 9


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

15910 Set tampon iz vate Set of cotton balls

6

Nesterilni Non-Sterile

20

160

16049 Set tampon iz vate Set of cotton balls

30

Sterilni Sterile

7

56

16070 Set opeklinski zloženec 40 x 36 cm Set with swab for burns 40 x 36 cm

2

Sterilni Sterile

40

320

16047 Set OP podloga 45 x 45 cm Set of surgical drapes 45 x 45 cm

1

Sterilni Sterile

35

560

16048 Set OP podloga 45 x 75 cm, zl. (22,5 x 13 cm) 1 Set of surgical drapes 45 x 75 cm, stacked (22,5 x 13 cm)

Sterilni Sterile

30

240

16062 Set OP podloga 90 x 90 cm Set of surgical drapes 90 x 90 cm

1

Sterilni Sterile

20

160

15942 Set OP podloga 90 x 90 cm Set of surgical drapes 90 x 90 cm

1

Nesterilni Non-Sterile

50

200

16051 Set OP podloga 45 x 75 cm, z odprtino, zl. (22,5 x 13 cm) 1 Set of surgical drapes 45 x 75 cm, with opening, stacked (22,5 x 13 cm)

Sterilni Sterile

30

240

16072 Set ligatura za popek Set of ligathure for the umbilical cord

Sterilni Sterile

40

360

15940 Set ligatura za popek Set of ligathure for the umbilical cord

Nesterilni Non-Sterile

30

360

10

Sterilni Sterile

4

32

16090 Set posteljna podloga ID Protea 60 x 90 cm Set drapes for bed protection ID Protea 60 x 90 cm

Sterilni Sterile

10

80

15801 Pinceta iz PP, pos. pak. Tweezers from the first-aid kit, spec. pkg

Sterilni Sterile

80

15802 Prijemalka, pos. pak. First-aid kit tongs, spec. pkg

Sterilni Sterile

100

21524 Set zdravniška maska, bela Surgeon's mask, white

Nesterilni Non-Sterile

50

400

16074 Set higienski vložki Set of sanitary napkins

10

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE


Seti | Setovi | Setovi | Sets

SESTAVLJENI SETI / SASTAVLJENI SETOVI / SASTAVLJENI SETOVI / COMPOSED SETS 1. Seti za preveze / Setovi za previjanje / Setovi za previjanje / Dressing sets

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

A1

a) Seti za preveze iz gaze / Setovi za previjanje od gaze / Setovi za previjanje od gaze / Gauze dressing sets ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16233 16233

SET PREVEZA ŠT. 1 (tudi na naroËilnico) Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 1 Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

2 3 3 1 2 3 3 1

Sterilni

20

320

Sterile

20

320

16234 16234

SET PREVEZA ŠT. 2 (tudi na naroËilnico) Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 2 Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

2 2 2 4 1 2 2 2 4 1

Sterilni

30

240

Sterile

30

240

16235 16235

SET PREVEZA ŠT. 3 (tudi na naroËilnico) Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Vatiranec 25 x 15 cm Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 3 Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Swab 10 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25x15cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

3 3 1 5 1 3 3 1 5 1

Sterilni Sterile

15 15

120

16201 16201

SET PREVEZA ŠT. 4 Kompresa iz gaze 10x10cm, 12 sl. Vatiranec 25x15cm Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 4 Swab 10 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

7 2 8 1 7 2 8 1

Sterilni Sterile

10 10

80

16253 16253

SET PREVEZA ŠT. 1A Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 1A Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

2 2 4 1 2 2 4 1

Sterilni Sterile

20 20

120

80

320

320

11


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

12

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16228

SET MALA PREVEZA Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 2 Op podloga 45 x 45 cm, zl. (11 x 8 cm) SMALL DRESSING SET Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 2 Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (11 x 8 cm)

16101

SET MALA PREVEZA Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 1 2 sl. Tampon iz gaze št. 2 Op podloga 45 x 45 cm, zl. (15 x 8 cm) SMALL DRESSING SET Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 2 Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (15 x 8 cm)

16735

SET MALA PREVEZA, MK OP podloga 45 x 75 cm, zl. (22,5 x 13 cm) Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Papirnati podstavek FT 73 SMALL DRESSING SET, MK Surgical drape 45 x 75 cm, stacked (22,5 x 13 cm) Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 Paper cover FT 73

16227

SET MALA PREVEZA 1A Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 SMALL DRESSING SET 1A Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3

16113

SET MALA PREVEZA 1A Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 SMALL DRESSING SET 1A Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3

16240

SET VELIKA PREVEZA Kompresa iz gaze 10x10cm, 12 sl. Vatiranec 25 x 15 cm Tampon iz gaze št. 2 Op podloga 45 x 45 cm, zl. (15 x 8 cm) BIG DRESSING SET Swab10x10cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 2 Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (15 x 8 cm)

3 1 6 1 3 1 6 1

Sterilni

Sterile

15 15

120

16124

SET VELIKA PREVEZA Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Vatiranec 25 x 15 cm Tampon iz gaze št. 2 Op podloga 45 x 45 cm, zl. (15 x 8 cm) BIG DRESSING SET Swab10 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 2 Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (15 x 8 cm)

3 1 6 1 3 1 6 1

Nesterilni

25

200

16736

SET VELIKA PREVEZA, MK Tampon iz gaze št. 3 Vodotesna ledviËka Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. OP podloga 45 x 75 cm, zl. (22,5 x 13 cm) BIG DRESSING SET, MK Gauze plug no. 3

8 1 6 1 8

Sterile

25 25

Nesterilni

30

240

3 6 1

Non-Sterile

30

240

1 4 8 1 1 4 8 1

Sterilni

70

Sterilni

20 20

320

25

300

3 6 1

3 6 1 3 6 1

2 6

Sterilni

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

Sterile

2 6

Sterile

Nesterilni

2 6

2 6

Non-Sterile

Non-Sterile

25

25

Sterilni

Sterile

200

200

70

320

300

120

200

40

40


Seti | Setovi | Setovi | Sets

NAZIV NAME

Paper kidney dish Swab 10 x 10 cm, 12 layer Surgical drape 45 x 75 cm, stacked (22,5 x 13 cm)

16224

SET ZA PREVEZO 2B Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 5 x 8 cm, 16 sl. Tampon iz gaze št. 3 Prijemalka 14 cm DRESSING SET 2B Swab 10 x 10 cm, 12 layer Swab 5 x 8 cm, 16 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs 14 cm

16225

SET ZA PREVEZO 2A Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. OP kompresa 20 x 10 cm, 16 sl. Tampon iz gaze št. 3 Prijemalka 14 cm DRESSING SET 2A Swab 10 x 10 cm, 12 layer Surgical swab 20 x 10 cm, 16 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs 14 cm

16714

SET ZA PREVEZO ZG 1 OP Kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET ZG 1 Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

16715

SET ZA PREVEZO ZG 2 Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 5 Pinceta DRESSING SET ZG 2 Swab 10 x 10 cm, 12 layer Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 5 First-aid kit tweezers

16716

SET ZA PREVEZO ZG 2A Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. OP kompresa 20 x 10 cm, 12. sl Tampon iz gaze št. 3 Prijemalka dializa DRESSING SET ZG 2A Swab 10 x 10 cm, 12 layer Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs-Dialysis

16717

SET ZA PREVEZO ZG 3 Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Vatiranec 25 x 15 cm Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET ZG 3 Swab 10 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs-Dialysis

16718

SET ZA PREVEZO ZG 3A Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

1 6 1

Sterilni

40 40

320

15 15

120

10 10

80

2 2 4 1

2 2 4 1

4 2 6 1

4 2 6 1

Sterile

Sterilni

Sterile

5 10 1 5 10 1

Sterilni

Sterilni

2 2 5 1

Sterile

2 2 5 1

Sterile

Sterilni

5 3 6 1

5 3 6 1

Sterile

Sterilni

4 1 6 1

4 1 6 1

Sterile

Sterilni

4 5 1

10 10 10 10

320

120

80

80

80

80

80

10

80

10

80

20

160

A1

ŠIFRA CODE

13


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

DRESSING SET ZG 3A Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

4 5 1

Sterile

20

160

16719

SET ZA PREVEZO ZG 4 Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET ZG 4 Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

5 4 6 5 1 5 4 6 5 1

Sterilni

12

96

12

96

16709

SET ZA PREVEZO ZG 5 OP Kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Vatiranec 25 x 15 cm Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET ZG 5 Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

5 2 5 1 5 2 5 1

Sterilni

16740

SET ZA PREVIJANJE ŠT. 1 (Split) OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze 30 x 30 cm DRESSING SET NO. 1 (Split) Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Swab7,5 x 7,5 cm, 12 layer Gauze plug 30 x 30 cm

6 10 3 6 10 3

Sterilni

16741

SET ZA PREVIJANJE ŠT.2 (Split) OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze 30 x 30 cm DRESSING SET NO. 2 (Split) Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Gauze plug 30 x 30 cm

2 5 3 2 5 3

Sterilni

16742 SET ZA PREVIJANJE ŠT. 3 (Split) Tampon iz gaze 30 x 30 cm Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12sl. DRESSING SET NO. 3 (Split) Gauze plug 30 x 30 cm Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer

3 5 3 5

Sterilni

16743

SET ZA PREVIJANJE ŠT. 4 (Split) Tampon iz gaze 30 x 30 cm OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. DRESSING SET NO. 4 (Split) Gauze plug 30 x 30 cm Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer

3 4 3 4

Sterilni

16744

SET ZA PREVIJANJE ŠT. 5 (Split) Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze 30 x 30cm DRESSING SET NO. 5 (Split) Swab 5 x 5 cm, 12 sl. Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Gauze plug 30 x 30 cm

Sterilni

14

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

2 3 3

2 3 3

Sterile Sterile Sterile Sterile Sterile Sterile Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

10 10

80

80

8 8

64

15 15

120

15 15

240

15 15

120

15 15

240

64

120

240

120

240


Seti | Setovi | Setovi | Sets

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16112

SET PREVEZA ŠT. 6, brez prijemalke Vatiranec 45 x 15 cm OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 DRESSING SET NO. 6, without first-aid kit tongs Absorbent dressing pad 45 x 15 cm Surgical swab 15 x 8 cm, 12 layer Gauze plug no. 3

16249

SET PREVEZA ODDELEK OP kompresa 15 x 8 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET - WARD Surgical swab 15 x 8 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

16247

SET PREVEZA AMBULANTNA Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10 x 6 cm, 16 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET - MEDICAL EXAMINATION Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab10x6cm, 16 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

Nesterilni Non-Sterile

10

3 6 1 3 6 1

Sterilni

25 25

1 2 3 1 1 2 3 1

Sterilni

3 6 12

3 6 12

Sterile Sterile

40

10

20 20

40

A1

ŠIFRA CODE

200

200

320

320

b) Seti za preveze iz netkanega materiala / Setovi za previjanje od netkanog materijala / Setovi za previjanje od netkanog materijala / Non - woven dressing sets ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

19500

SET NETKANA PREVEZA ŠT. 1 (tudi na naroËilnico) Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 Pinceta DRESSING SET NO. 1 Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer Non-woven plug no. 3 First-aid kit tweezers

19502

SET NETKANA PREVEZA ŠT. 2 (tudi na naroËilnico) Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 Pinceta NON-WOVEN DRESSING SET NO. 1 Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer Non-woven plug no. 3 First-aid kit tweezers

19503

SET NETKANA PREVEZA ŠT. 3 (tudi na naroËilnico) Kompresa netkana Vivanet 7,5 x 7,5cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 10 x 10cm, 6 sl. Visoko vpojna obloga Vivasorb 25 x 15 cm Tampon netkan št. 3 Pinceta

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

2 3 3 1

Sterilni

2 3 3 1

Sterile

Sterilni

2 2 2 4 1 2 2 2 4 1

Sterile

Sterilni

3 3 1 5 1

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

20 20 30 30 12

320

320

240

240

96

15


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

16

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

NON-WOVEN DRESSING SET NO. 3 Swab non-woven Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 10 x 10cm, 6 layer Highly absorbent dressing pad Vivasorb 25 x 15 cm Non-woven plug no. 3 First-aid kit tweezers

3 3 1 5 1

Sterile

12

96

19504

SET NETKANA PREVEZA ŠT. 1A Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 Pinceta NON-WOVEN DRESSING SET NO. 1A Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer Non-woven plug no. 3 First-aid kit tweezers

2 2 4 1 2 2 4 1

Sterilni

Sterile

20 20

320

19401

SET NETKANA MALA PREVEZA 1B Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 SMALL DRESSING SET 1B Swab non-woven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer Non-woven plug no. 3

3 5 3 5

Nesterilni

20

240

19505

SET PREVEZA 1B, NETKANA Tampon netkan št. 3 Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Pinceta DRESSING SET 1B, NON-WOVEN Nonwoven plug no. 3 Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer First-aid kit tweezers

7 2 2 1 7 2 2 1

Sterilni

19506

SET PREVEZA 1C, NETKANA Tampon netkan št. 3 Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 10 x 10, 6 sl. Prijemalka 14 cm DRESSING SET 1C, NON-WOVEN Nonwoven plug no. 3 Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer First-aid kit tongs 14 cm

7 2 2 1 7 2 2 1

Sterilni

19507

SET PREVEZA ODDELEK Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 DRESSING SET - WARD no. 1A Swab non-woven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer Non-woven plug no. 3

2 3 2 3

Sterilni

19508

SET PREVEZA AMBULANTA Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Kompresa netkana Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 DRESSING SET - MEDICAL EXAMINATION Swab non-woven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Swab non-woven Vivanet 7,5 x 7,5 cm, 6 layer Nonwoven plug no. 3

1 2 3 1 2 3

Sterilni

Non-Sterile Sterile Sterile Sterile Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

20

320

240

15 15

240

25 25

200

240

200

20 20

320

20 20

320

320

320


Seti | Setovi | Setovi | Sets

c) Ostali seti za preveze / Ostali setovi za previjanje / Ostali setovi za previjanje / Other dressing sets ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16211

SET ZA NEGO POPKOVNE RANE Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 1 Vatirana palËka Prijemalka dializa UMBILICAL DRESSING SET Swab 5x5cm, 12 layer Gauze plug no. 1 Cotton buds First-aid kit tongs-Dialysis

1 4 2 1 1 4 2 1

Sterilni

16721

SET ZA NEGO POPKOVNE RANE HR Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 1 Vatirana palËka Prijemalka dializa UMBILICAL DRESSING SET HR Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Gauze plug no. 1 Cotton buds First-aid kit tongs-Dialysis

1 4 2 1 1 4 2 1

Sterilni

Sterile

40

640

16726

SET ZA PREVIJANJE TRAHEOSTOME Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl., Y Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET FOR TRAHEOSTOME Swab nonwoven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer, Y Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

Sterilni

20

160

2 4 1

2 4 1

Sterile

Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

40

320

40

320

A1

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

40

640

20

160

2. Seti za posege / Setovi za posebne zahvate / Setovi za posebne zahvate / Sets for special procedures a) Seti za kateterizacijo / Setovi za kateterizaciju / Setovi za kateterizaciju / Sets for catheterisation ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16222

SET ZA KATETERIZACIJO Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Op podloga 45 x 45 cm Tampon iz gaze št. 3 Prijemalka 14 cm Vodotesna ledviËka Papirnati podstavek št. 0 SET FOR CONNECTING THE CATHETER Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Surgical drape 45 x 45 cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs 14 cm Paper kidney dish Paper cover no. 0

16117 SET ZA KATETERIZACIJO Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Op podloga 45 x 45 cm

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1

Sterilni Sterile

5 5

40

2 1

Nesterilni

10

40

40

17


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

Tampon iz gaze št. 3 Prijemalka 14 cm Vodotesna ledviËka Papirnati podstavek št. 0 SET FOR CONNECTING THE CATHETER Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Surgical drape 45 x 45 cm Gauze plug no. 3 First-aid kit tongs 14 cm Paper kidney dish Paper cover no. 0

4 1 1 1 2 1 4 1 1 1

16734

SET ZA KATETERIZACIJO, MK OP podloga 45 x 75 cm, zl. (22,5 x 13 cm) OP podloga 45 x 75 cm, z odprtino, zl. (22,5 x 13 cm) Tampon iz gaze št. 3 Papirnati podstavek FT 73 SET FOR CONNECTING THE CATHETER, MK Surgical drape 45 x 75 cm, stacked (22,5 x 13 cm) Surgical drape 45 x 75 cm, with opening, stacked (22,5 x 13 cm) Gauze plug no. 3 Paper cover FT 73

16254

SET ZA NEGO KATETRA Tampon iz gaze št. 3 OP podloga 45 x 45 cm Kompresa netkana Vivanet 10 x 10 cm, 6 sl. Prijemalka dializa LonËek veliki Vodotesna ledviËka SET FOR CATHETER CARE Gauze plug no. 3 Surgical drape 45 x 45 cm Swab nonwoven Vivanet 10 x 10 cm, 6 layer First-aid kit tongs-Dialysis Big bowl Paper kidney dish

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

Non-Sterile

10

40

1 1 3 1 1 1 3 1

Sterilni

Sterile

50

10 2 2 1 1 1 10 2 2 1 1 1

Sterilni

Sterile

50

28

28

b) Seti za ustno nego / Setovi za njegu ustne šupljine / Setovi za negu usta / Sets for oral hygiene

18

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16221

SET USTNA NEGA B/1 Tampon iz gaze št. 3 Lesen loparËek Papirnati podstavek št.12 Prijemalka 14 cm ORAL HYGIENE SET B/1 Gauze plug no. 3 Wood paddle Paper cover no. 12 First-aid kit tongs 14 cm

8 1 1 1 8 1 1 1

Sterilni Sterile

10 10

80

16141

SET USTNA NEGA B/1 Tampon iz gaze št. 3 Lesen loparËek Papirnati podstavek št. 12 Prijemalka 14 cm ORAL HYGIENE SET B/1 Gauze plug no. 3 Wood paddle Paper cover no. 12 First-aid kit tongs 14 cm

8 1 1 1 8 1 1 1

Nesterilni

15 15

60

Non-Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

80

60


Seti | Setovi | Setovi | Sets

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16219

SET ZA USTNO NEGO Tampon iz gaze št. 3 Podloga za set za ustno nego 45 x 50 cm Vodotesna ledviËka Lesen loparËek Prijemalka 14 cm PalËka za odvzem brisa ORAL HYGIENE SET Gauze plug no. 3 Pad 45 x 50 cm Paper kidney dish Wood paddle First-aid kit tongs 14 cm Swab stick

8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1

Sterilni

16223

SET USTNA NEGA Lesen loparËek Vpojna neprepustna podloga 40x50cm Gobica na palËki za ustno nego Netkana kompresa 20 x 10 cm, 16 sl. ORAL HYGIENE SET Wood paddle Absorbent impervious pad 40x50 cm Dental stick for oral care Non woven swab 20 x 10 cm, 16 layers

2 1 6 1 2 1 6 1

Sterilni

Sterile Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

10 10 20 20

40

40

A1

ŠIFRA CODE

160

160

c) Seti za punkcijo / Setovi za punkciju / Setovi za punkciju / Sets for puncture ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16248

SET ZA PUNKCIJO Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta DRESSING SET - PUNCTURE Swab 5 x 5 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

19509

SET ZA PUNKCIJO - NETKAN Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm Tampon netkan št. 3 DRESSING SET - PUNCTURE Swab nonwoven Vivanet 5 x 5 cm Nonwoven tampon no. 3

16720

SET ZA LUMBALNO PUNKCIJO ZG OP podloga 45 x 45 cm (odprtina 20 x 10 cm) Kompresa iz gaze 10x10cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta SET FOR LUMBAL PUNCTURE ZG Surgical drape 45 x 45 cm (opening 20 x 10 cm) Swab 10 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

2 3 1

2 3 1

Sterilni

Sterile

2 3 2 3

Sterilni

1 3 10 1 1 3 10 1

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

20

20

320

320

20

320

Sterile

20

320

Sterilni

15

120

15

120

Sterile

19


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

d) Seti za opekline / Setovi za opekotine / Setovi za opekotine / Sets for burns ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16722

SET ZA OPEKLINE ŠT.1 Kompresa iz gaze 10x10cm, 12 sl. Vatiranec 50 x 30 cm OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl., pasica Pinceta SET FOR BURNS no.1 Swab 10 x 10 cm, 12 layer Absorbent dressing pad 50 x 30 cm Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer, paper band First-aid kit tweezers

50 8 50 1 50 8 50 1

Sterilni Sterile

6

16723

SET ZA OPEKLINE ŠT.2 OP kompresa 20 x 10 cm, 12 sl., pasica Pinceta SET FOR BURNS no.2 Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer, paper band First-aid kit tweezers

100 1 100 1

Sterilni Sterile

16

16724

SET ZA OPEKLINE ŠT.3 Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. OP Kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. SET FOR BURNS no.3 Swab 10x10cm, 12 layer Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer

30 20 30 20

Sterilni Sterile

48

6

16

48

e) Kirurški seti / Kirurški setovi / Hirurški setovi / Surgical sets

20

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16738

KIRURŠKI SET ŠT.9 OP Kompresa 20 x 10 cm (75 x 10), 16 sl. Tampon netkan št. 3 Tampon iz gaze št. 3, BG Kompresa netkana Vivanet 20 x 10 cm, 6 sl. Pinceta SET FOR SURGICAL no.9 Surgical swab 20 x 10 cm (75 x 10), 16 layer Nonwoven plug no. 3 Gauze plug no. 3, without elastic Swab nonvowen Vivanet 20 x 10 cm, 6 layer First-aid kit tweezers

16725

KIRURŠKI SET HR 9 OP kompresa 20 x 10 cm (75 x 10), 16 sl. Tampon iz gaze št. 3 Pinceta SET FOR SURGICAL HR 9 Surgical swab 20 x 10 cm (75 x 10), 16 layer Gauze plug no. 3 First-aid kit tweezers

16745

KIRURŠKI SET ŠT.9, BREZ PRIJEMALKE OP kompresa 20 x 10 cm, 16 sl. Kompresa netkana Vivanet 20 x 10 cm, 6 sl. Tampon iz gaze št. 3, BG Tampon netkan št. 3 SET FOR SURGICAL no.9, without first-aid kit tongs Surgical swab 20 x 10 cm, 16 layer Swab nonwoven Vivanet 20 x 10 cm, 6 layer Gauze plug no. 3, without elastic Nonwoven plug no. 3

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

2 2 2 2 1

2 2 2 2 1

Sterilni

Sterile

4 4 1 4 4 1

Sterilni

Sterilni

2 2 2 2

2 2 2 2

Sterile

Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

180

15 15

120

180

180

120

180


Seti | Setovi | Setovi | Sets

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16739

SET ZA OPERACIJO - DVOJNO PAKIRANJE Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. SET FOR OPERATION Swab 5 x 5 cm, 12 layer

16711

SET ZA OPERACIJO ZG 6 Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. OP Kompresa 20 x 10 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 5 Pinceta SET FOR OPERATION ZG 6 Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Surgical swab 20 x 10 cm, 12 layer Gauze plug no. 5 First-aid kit tweezers

17

17

10 20 8 1 10 20 8 1

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

Sterilni Sterile

50

Sterilni

5

40

Sterile

5

40

50

A1

ŠIFRA CODE

f) Seti za obkladke / Setovi za obloge / Setovi za obloge / Sets for compress ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16246

SET ZA OBKLADKE 2A Vatiranec 25 x 15 cm Tamponi iz gaze št. 3 Kompresa iz gaze 7,5 x 7,5 cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10x10cm, 12 sl. SET FOR COMPRESS 2A Absorbent dressing pad 25 x 15 cm Gauze plug no. 3 Swab 7,5 x 7,5 cm, 12 layer Swab 10 x 10 cm, 12 layer

1 5 3 3 1 5 3 3

Sterilni

16245

SET ZA OBKLADKE 1A Kompresa iz gaze 15 x 8 cm, 12 sl. Povoj Vivasoft 10 cm x 5 m Tampon iz gaze št. 3 Vatiranec 25 x 15 cm SET FOR COMPRESS 1A Swab 15 x 8 cm, 12 layer Vivasoft bandage 10 cm x 5 m Gauze plug no. 3 Absorbent dressing pad 25 x 15 cm

5 1 6 1 5 1 6 1

Sterilni Sterile

Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

15

120

15

120

10

80

10

80

g) Seti za posebne posege / Setovi za posebne zahvate / Setovi za posebne zahvate / Sets for special procedures ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16729

SET ZA ACVB, MK OP kompresa 20 x 10 (60 x 10 )cm, 16 sl., k.n. Tampon iz gaze št. 4, k.n. Trebušna kompresa 50 x 50, 4 sl., s pentljo, k.n. Vodotesna ledviËka SET FOR ACVB, MK Surgical swab 20 x 10 (60 x 10) cm, 16 layer, x-ray Gauze plug no. 4, x-ray Abdominal swab 50 x 50, 4 layer, loop, x-ray Paper kidney dish

30 30 2 1 30 30 2 1

Sterilni Sterile

12

16730

SET ZA VALVULE, MK OP kompresa 20 x 10 (60 x 10) cm, 16 sl., k.n. Tampon iz gaze št. 4, k.n. Vodotesna ledviËka Trebušna kompresa 50 x 50 cm, 4 sl., s pentljo, k.n.

20 20 1 2

Sterilni

16

12

21


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

SET FOR VALVULE, MK Surgical swab 20 x 10 (60 x 10) cm, 16 layer, x-ray Gauze plug no. 4, x-ray Paper kidney dish Abdominal swab 50 x 50, 4 layer, loop, x-ray

20 20 1 2

Sterile

16

16731

SET ZA RE-TORAKS, MK Trebušna kompresa 50 x 50, 4 sl., pentlja, k.n. Tampon iz gaze št. 4, k.n. Vodotesna ledviËka OP kompresa 20 x 10 cm, 16 sl., k.n. SET FOR RE-TORAKS, MK Abdominal swab 50 x 50, 4 layer, loop, x-ray Gauze plug no. 4, x-ray Paper kidney dish Surgical swab 20 x 10 cm, 16 layer, x-ray

4 10 1 20 4 10 1 20

Sterilni Sterile

24

16732

SET VASKULARNI, MK OP kompresa 20 x 10 (60 x 10)cm, 16 sl., k.n. Tampon iz gaze št. 4, k.n. Vodotesna ledviËka Trebušna kompresa 50 x 50, 4 sl., pentlja, k.n. SET VASCULAR, MK Surgical swab 20 x 10 (60 x 10) cm, 16 layer, x-ray Gauze plug no. 4, x-ray Paper kidney dish Abdominal swab 50 x 50, 4 layer, loop, x-ray

20 20 1 10 20 20 1 10

Sterilni Sterile

12

16733

SET ZA CVK, MK OP podloga 45 x 75 cm, zl. (22,5 x 13 cm) OP podloga 45 x 75 cm, z odprtino, zl. (22,5 x 13 cm) Papirnati podstavek FT 73 Kompresa iz gaze 10 x 10, 12 sl. SET FOR CVK, MK Surgical drape 45 x 75 cm, stacked (22,5 x 13 cm) Surgical drape 45 x 75 cm, with opening, stacked (22,5 x 13 cm) Paper cover FT 73 Swab 10 x 10, 12 layer

2 1 1 6 2

Sterilni Sterile

40

1 1 6

24

12

40

h) Ostali seti za posege / Ostali setovi za posebne zahvate / Ostali setovi za posebne zahvate / Other sets for special procedures

22

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

16220

UROLOŠKI SET Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Op podloga 90 x 90 cm Op podloga 90 x 90 cm (z odprtino) Tampon iz gaze št. 2 UROLOGICAL SET Swab 10 x10 cm, 12 layer Surgical drape 90 x 90 cm Surgical drape 90 x 90 cm, with opening Gauze plug no. 2

3 1 1 5 3 1 1 5

Sterilni

10

80

Sterile

10

80

16251

SET ZA UMIVANJE (dvojno pakiranje) LonËek PP mali (v vsakem lonËku 2 tampona iz gaze št. 5) LonËek PP veliki (v lonËku 5 tamponov iz gaze št. 5) SET FOR WASHING (double packaging) Cup PP small ( in each cup 2 gauze plugs num. 5) Cup PP big (in cup 5 gauze plugs num. 5)

2

Sterilni

7

28

1

2 1

Sterile

7

28


Seti | Setovi | Setovi | Sets

3. Dializni seti / Setovi za dijalizu / Setovi za dijalizu / Dialysis sets NAZIV NAME

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

16250

SET DIALIZA PRIKLOP Celje Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. OP podloga 45 x 45 cm Tampon iz gaze št. 3 Cevka iz silikona 0,4 m Prijemalka dializa SET DIALYSIS CONNECTION Celje Swab 5 x 5 cm, 12 layer Surgical drape 45 x 45 cm Gauze plug no. 3 Silicone tube 0,4 m First-aid kit tongs-Dialysis

2 1 6 1 1 2 1 6 1 1

Sterilni

Sterile

15 15

120

16238

SET DIALIZA ODKLOP Tampon iz gaze št. 3 SET DIALYSIS DISCONNECTION Gauze plug no. 3

8 8

Sterilni

20

320

16256

SET DIALIZA ODKLOP NETKANA Tampon netkan št. 3 SET DIALYSIS DISCONNECTION NON-WOVEN Nonwoven plug no. 3

5 5

Sterilni

Sterile

25

400

25

400

16236

SET DIAM Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 OP podloga 45 x 45 cm, zl. (11 x 8 cm) SET DIAM Swab 5 x 5 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (11 x 8 cm)

Sterilni

20

2 6 1

16241

SET DIALIZA NEFRODIAL Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Set (Kompresa iz gaze 5 x 5 cm - 6 kos) Tampon iz gaze št. 3 Plastificirana podloga 40x50cm SET DIALYSIS NEPHRODIAL Swab 5 x 5 cm, 12 layer Set (Swab 5 x 5 cm - 6 pcs) Gauze plug no. 3 Plastic coated drape 40 x 50 cm

2 1 6 1 2 1 6 1

Sterilni

16746

SET NEFRODIAL RI Tampon iz gaze št. 3 Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. OP podloga 45 x 45 cm, zl. (15 x 8 cm) Set (Kompresa iz gaze 5x5cm - 6 kos) SET NEFRODIAL RI Gauze plug no. 3 Swab 5 x 5 cm, 12 layer Surgical drape 45 x 45 cm, stacked (15 x 8 cm) Set (Swab 5 x 5 cm - 6 pcs)

16237

SET DIALIZA PRIKLOP Kompresa iz gaze 5 x 5 cm, 12 sl. Tampon iz gaze št. 3 OP podloga 45 x 45 cm SET DIALYSIS CONNECTION Swab 5 x 5 cm, 12 layer Gauze plug no. 3 Surgical drape 45 x 45 cm

2 6 1

Sterile

Sterile

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

20

20

A1

ŠIFRA CODE

120

320

320

320

15

120

Sterile

15

120

6 2 1 1 6 2 1 1

Sterilni

Sterile

160

2 10 1 2 10 1

Sterilni

20

160

Sterile

20

160

160

23


A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

24

ŠIFRA CODE

NAZIV NAME

16257

SET DIALIZA PRIKLOP NETKANA Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Tampon netkan št. 3 OP podloga 45 x 45 cm SET DIALYSIS CONNECTION NON-WOVEN Swab nonwoven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Nonwoven tampon no. 3 Surgical drape 45 x 45 cm

17101

KOS STERILNI/NESTERILNI PCS STERILE/NON-STERILE

KOS V ZLOŽ. TRANSPORT PCS IN BOX

2 10 1 2 10 1

Sterilni Sterile

12 12

96

DIAKOM - KOMPLET ZA DIALIZO Podloga za diakom 40 x 45 cm Set (Kompresa iz gaze 10 x 5 cm, 16 sl., 2 kos) DIAKOM - DIALYSIS SET Drape for diakom 40 x 45 cm Set (Swab 10 x 5 cm, 16 layer, 2 pcs)

1 2 1 2

Sterilni Sterile

90

16255

SET DIALIZA MH Tampon iz gaze št. 3 Kompresa iz gaze 5 x 5cm, 12 sl. Kompresa iz gaze 10 x 10 cm, 12 sl. Plastificirana podloga 40 x 50 cm SET DIALYSIS MH Gauze plug no. 3 Swab 5 x 5 cm, 12 layer Swab 10 x 10 cm, 12 layer Plastic coated drape 40 x 50 cm

8 4 4 1 8 4 4 1

Sterilni

15

120

Sterile

15

120

19501

SET DIALIZA KOMPLET Kompresa netkana Vivanet 5 x 5 cm, 6 sl. Cevka iz silikona 0,4 m Plastificirana podloga 40 x 50 cm Vivafix trakovi 15 cm x 3 cm Prijemalka dializa Set dializa komplet odklop (6 kos komprese netkane 5 x 5 cm, 6 sl.+ 2 kosa kohezivni povoj 6 x 45 cm) SET DIALYSIS Swab nonwoven Vivanet 5 x 5 cm, 6 layer Silicone tube 0,4 m Plastic coated drape 40 x 50 cm Vivafix plaster 15 cm x 3 cm First-aid kit tongs-Dialysis Set dialysis re-connection (6 pcs non-woven swab 5 x 5 cm, 6 layer + 2 pcs cohesive bandage 6 x 45 cm)

8 1 1 6 1 1

Sterilni

13

104

8 1 1 6 1 1

Sterile

13

104

96

90


Seti | Setovi | Setovi | Sets

4. Operacijski seti / Operacijski setovi / Operacioni setovi / Surgical sets SLO

Izdelki iz tega poglavja niso na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev.

HR Proizvodi iz tog poglavja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca.

A1

SRB Proizvodi iz ovog poglavja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca.

ENG

These products are not on stock. Delivery time is from one to three months.

a.) Seti za splošno kirurgijo / Setovi za opÊu kirurgiju / Setovi za opštu hirurgiju / Sets for general surgery

Legenda

250 cm

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

1 77 cm

Universal Pack I Eclipse Material DYJPEUNPEC1

112 cm

112 cm

89 cm

89 cm

1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover, absorbent rein forcement, 75x141 cm Side drapes, 89x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 178x196 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 177 x 250 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder

17 8 cm

19 6 cm 260 cm

15 7 cm

Universal Pack I SMS Material DYJPEUNPSM1

11 2 cm

112 cm

10 2 cm

10 2 cm

1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, 102x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 h ook & loop tube holder Top Drape, 157x260 cm, absorbent reinforcement, 37x71 cm, 1 h ook & loop tube holder

17 5 cm

18 3 cm

25


Seti | Setovi | Setovi | Sets

250 cm

Universal Pack II Eclipse Material DYJPEUNPEC2

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent r einforcement, 75x141 cm Side drapes, 75x89 cm, absorbent reinforcement, 37x58 cm Foot Drape, 178x196 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 157x250 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 h ook & loop tube holder

89 cm

89 cm

75 cm

75 cm

A1

1 1 2 1 1

15 7 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

17 8 cm

1 96 cm

250 cm

Universal Pack II SMS Material DYJPEUNPSM2 1 1 2 1 1

15 2 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, 75x93 cm, absorbent reinforcement, 37x58 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 152x250 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder 4 Hand Towels

93 cm

93 cm

75 cm

75 cm

17 5 cm

18 3 cm 250 cm

Universal Pack II Bilaminate Material DYJPEUNPBL2

1 1 2 1 1

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, 75x89 cm, with tape Foot Drape, 178x196 cm, with tape Top Drape, 157x250 cm, with tape

15 7 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

89 cm

89 cm

75 cm

75 cm

17 8 cm

1 96 cm 250 cm

Universal Pack III SMS Material DYJPEUNPSM3 1 2 4 1 1

15 2 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Side drapes, 102x112 cm, absorbent reinforcement Hand Towels, 37x65 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 250x152 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, hook & loop tube holde

112 cm

112 cm

10 2 cm

10 2 cm 17 5 cm

26 18 3 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

254 cm

10 2 cm

1 1 1 1 1 2 4 1 1

10 2 cm

10 2 cm

Universal Pack Eclipse Material DYJPEUP151

10 2 cm 17 8 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement 76x145 cm Suture bag Top Drape 254x135 cm, absorbent reinforcement 74x25 cm, 2 tube holders Bottom Drape 178x178 cm, absorbent reinforcement 74x42 cm, 2 tube holders Side Drapes 102x102 cm Hand Towels Tape Strip 9.5x60 cm Diathermy Bag 28x28 cm

A1

13 5 cm

17 8 cm 259 cm

13 5 cm 89 cm

89 cm 201 cm

201 cm

Universal Pack Eclipse Material DYNJPE1050 1 1 1 2 1 1 4

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 61x135 cm Suture bag Side Drapes 89x201 cm, absorbent reinforcement 30x102 cm Top Drape 259x135 cm, absorbent reinforcement 74x25 cm, 2 tube holders Foot Drape 178x191 cm, absorbent reinforcement 74x41 cm, 2 tube holders Hand Towels

17 8 cm

19 1 cm 250 cm

17 7 cm 14 0 cm

11 2 cm

112 cm

89 cm

15 3 cm

89 cm

Universal Pack I Eclipse Material DYJPEUNPECG

1 1 1 4 2 1 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Hand Towels Side drapes, 89x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 178x196cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 177x250cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced

17 8 cm

1 96 cm 300 cm

17 8 cm

Universal Pack Maxi Eclipse Material DYJPEUNMPEC1

112 cm

11 2 cm

89 cm

89 cm

1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, 89x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 178x196 cm, absorbent reinforcement, 37x65, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 178x300 cm, absorbent reinforcement, 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

17 8 cm

1 96 cm

27


Seti | Setovi | Setovi | Sets

300 cm

Universal Pack Maxi SMS Material DYJPEUNMPSM1

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, 102x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 183x300 cm, absorbent reinforcement, 37x74 cm, 1 h ook & loop tube holder

112 cm

112 cm

102 cm

10 2 cm

A1

1 1 2 1 1

18 3 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

175 cm

18 3 cm 250 cm

Universal Pack III Eclipse Material DYJPEUNPEC3 1 2 1 1

1 77 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Side drapes, 89x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 178x196 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 177x250, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder

112 cm

112 cm

89 cm

89 cm 17 8 cm

1 96 cm 250 cm

Universal Pack Eclipse Material DYJPEUNPEC2G 1 1 4 1 1 1 2 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels 1 Surgical Gown, Large, 140 cm, non-reinforced SMS Surgical Gown, X-Large 153 cm, non- reinforced SMS Foot Drape 196x178 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape 250x157 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder Side Drapes 75x89 cm, absorbent reinforcement 58x37 cm Foot Drape 178x196 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder

15 7 cm 14 0 cm

89 cm

89 cm

75 cm

75 cm 15 3 cm

17 8 cm

1 96 cm 250 cm

Universal Pack SMS Material DYJPEUNPSM2G 1 1 4 1 1 1 1 2

28

15 2 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels Surgical Gown, Large, 140 cm, non-reinforced SMS Surgical Gown, X-Large 153 cm, non- reinforced SMS Foot Drape 183x175 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape 250x152 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder Side Drapes 75x93 cm, absorbent reinforcement 58x37 cm

14 0 cm

93 cm

93 cm

75 cm

75 cm

15 3 cm 17 5 cm

18 3 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

260 cm

14 0 cm 93 cm

93 cm

75 cm

75 cm

15 3 cm

1 96 cm

Universal Pack SMS Material DYJPEUNPSMG5 1 1 4 1 1 1 1 2

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement 75x141 cm Hand Towels Surgical Gown, Large, 140 cm, non-reinforced SMS Surgical Gown, X-Large 153 cm, non-reinforced SMS Foot Drape 196x200 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape 157x260 cm, absorbent reinforcement 71x37 cm, 1 hook & loop tube holder Side Drapes 75x93 cm, absorbent reinforcement 58x37 cm

A1

15 7 cm

200 cm 300 cm

17 8 cm 40 cm

112 cm

112 cm

89 cm

89 cm

53 cm 17 8 cm

Universal Pack Maxi with Gowns Eclipse Material DYJPEUNMPECG 1 1 1 1 4 2 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Hand Towels Side drapes, 89x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 178x196 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 178x300 cm, absorbent reinforcement, 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

19 6 cm 300 cm

18 3 cm 14 0 cm

112 cm

15 3 cm

112 cm

10 2 cm

10 2 cm

17 5 cm

Universal Pack Maxi with Gowns SMS Material DYJPEUNMPSMG 1 1 1 1 4 2 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Hand Towels Side drapes, 102x112 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 183x300 cm, absorbent reinforcement, 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

18 3 cm 260 cm

15 7 cm

Universal Pack II with Gowns SMS Material DYJPEUNPSMG

14 0 cm

93 cm

93 cm

75 cm

75 cm

15 3 cm 17 5 cm

18 3 cm

1 1 1 4 1 2 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Side drapes, 75x93 cm, absorbent reinforcement, 37x58 cm Foot Drape, 175x183 cm, absorbent renforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 157x260 cm, absorbent reinforcement, 37x71 cm, 1 hook & loop tube holder 29


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Universal Pack Eclipse Material DYNJPE1055

13 5 cm

7 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 61x135 cm Suture bag 2 Side Drapes 89x102 cm, absorbent reinforcement 30x102 cm Top Drape 259x135 cm, absorbent reinforcement 74x25 cm, 2 tube holders Foot Drape 178x191 cm, absorbent reinforcement 74x41 cm, 2 tube holders Surgical Gown, Large, 117 cm, poly-reinforced Surgical Gown, Large, 117 cm, non-reinforced

A1

1 1 1 1 1 1 1

117 cm 10 2 cm

10 2 cm

89 cm

89 cm

117 cm

17 8 cm

19 1 cm

17 8 cm

Bottom Drape Eclipse Material DYJPEBD020

15 KOS/KRT, PCS/CS

17 8 cm

1 Bottom Drape 178x178 cm, with absorbent reinforcement 42x74cm, 2 tube holders

1 96 cm

Foot Drape Eclipse Material DYJPEFTDEC1 10 KOS/KRT, PCS/CS

17 8 cm

1 Foot Drape 196x178 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder

18 3 cm

Foot Drape SMS Material DYJPEFTDSM1 10 KOS/KRT, PCS/CS

17 5 cm

1 Foot Drape 183x175 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, 1 hook & loop tube holder

1 96 cm

Foot Drape Bilaminate Material DYJPEFTDBL1 1 Foot Drape 196x178 cm, with tape

30

10 KOS/KRT, PCS/CS 17 8 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

19 0 cm

Foot Drape Eclipse Material DYJPEFTDEC2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Foot Drape 190x178 cm, absorbent reinforcement 20x35 cm, 1 hook & loop tube holder

A1

17 8 cm

19 0 cm

Foot Drape SMS Material DYJPEFTDSM2 18 3 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Foot Drape 190x183 cm, absorbent reinforcement 20x35 cm, 1 hook & loop tube holder

10 2 cm

10 2 cm

Side Drape DYJPESD121

1 Side Drape 102x102 cm, with tape

20 KOS/KRT, PCS/CS

10 2 cm

10 2 cm

Side Drapes DYJPESD121PK

2 Side Drapes 102x102 cm, with tape, 2 per pack

40 KOS/KRT, PCS/CS

89 cm

112 cm

Side Drape Eclipse Material DYJPESIDEC1

20/ KOS/KRT, PCS/CS

1 Side Drape 112x89 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, with adhesive

10 2 cm

Side Drape SMS Material DYJPESIDSM1 112 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Side Drape 112x102 cm, absorbent reinforcement 65x37 cm, with adhesive

31


Seti | Setovi | Setovi | Sets

75 cm

Side Drape Bilaminate Material DYJPESIDBL2 1 Side Drape 89x75 cm, with tape

A1

Head Drape Eclipse Material DYNJPE4002

50 KOS/KRT, PCS/CS

89 cm

259 cm

14 KOS/KRT, PCS/CS

1 Top Drape 135x259 cm, absorbent reinforcement 74x25 cm, 2 tube holders

13 5 cm

340 cm

Head Drape Eclipse Material DYJPEHEDEC6

20 KOS/KRT, PCS/CS

200 cm

1 Head Sheet 200x340 cm, absorbent reinforcement 45x90 cm, 1 hook & loop tube holder

340 cm

Head Drape SMS Material DYJPEHEDSM6

20 KOS/KRT, PCS/CS

200 cm

1 Head Sheet 200x340 cm, absorbent reinforcement 45x90 cm, 1 hook & loop tube holder

300 cm

Head Sheet Bilaminate Material DYJPEHEDBL1 1 Head Sheet 178x300 cm, with tape

17 8 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

250 cm

Head Sheet Bilaminate Material DYJPEHEDBL3 1 Head Sheet 157x250 cm, with tape 32

15 7 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS


Seti | Setovi | Setovi | Sets

290 cm

Bariatric Drape Eclipse Material DYNJPE3105

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Bariatric Drape 229/290x310 cm, Two fluid-collection pouches with hook & loop- style closures, absorbent reinforcement 102x102 cm, Fenestration with adhesive 46x46 cm, Contoured armboard covers, 4 hook & loop tube holders

A1

31 0 cm

229 cm

259 cm

Chest/Breast Drape Eclipse Material DYNJPE2491

307 cm

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Breast/Chest Drape 198/259x307 cm, T-Shape, 25x38 cm adhesive fenestration, absorbent reinforcement, 71x71 cm, Instrument Pad, 4 hook & loop tube holders

19 8 cm

260 cm

Abdominal Pack Eclipse Material DYJPEABPEC

31 0 cm

1 1 1 4

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Major Abdominal Drape 198/260x310 cm, 25x28 cm adhesive fenestration, 2 fluid collection pouches with hook & loop style closures, absorbent reinforcement, 41x97 cm, contoured armboard covers, 4 hook & loop tube holders Hand Towels

19 8 cm

259 cm

Abdominal Pack SMS Material DYJPEABPSM

31 0 cm

1 96 cm

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Major Abdominal Drape 196/259x310 cm, Two fluid-collection pouches with hook & loop-style closures, absorbent reinforcement 41x97 cm, Fenestration with adhesive 25x28 cm, 4 hook & loop holders

33


Seti | Setovi | Setovi | Sets

260 cm

Major Abdominal Drape Eclipse Material DYNJPE3103

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Major Abdominal Drape 198/260x310 cm, Two fluid-collection pouches with hook & loop style closures, absorbent reinforcement 41x97 cm, Fenestration with adhesive 25x28 cm, Contoured armboard covers, 4 hook & loop tube holders

A1

31 0 cm

19 8 cm

250 cm

Abdominal Perineal Drape Eclipse Material DYJPEABDEC 6 KOS/KRT, PCS/CS

247 cm

1 Abdominal Perineal Drape 240/250x247cm, absorbent reinforcement 40x145 cm, Abdominal Fenestration with adhesive 25x30 cm, Perineal Fenestration 12x24 cm, Dual Side Instrument Pouches, Attached Leggings

240 cm

259 cm

Laparotomy Pack Eclipse Material DYJPELPTPEC 1 1 1 2

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Laparotomy Drape 198/259x307 cm, T-Shape, 23x36 cm adhesive fenestration, integrated incise film, absorbent reinforcement, 58x71 cm, Instrument Pad, 4 hook & loop tube holders Hand Towels

307 cm

19 8 cm

259 cm

Laparotomy Pack SMS Material DYJPELPTPSM 1 1 1

34

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Laparotomy Drape 196/259x310 cm, T-Shape, 23x35 cm adhesive fenestration, integrated incise film, absorbent reinforcement, 58x71 cm, Instrument Pad, 4 hook & loop tube holders

31 0 cm

1 96 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Laparotomy Drape with Incise Eclipse Material DYNJPE3002

14 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparotomy Drape with Incise 198/259x307 cm, Absorbent reinforcement 71x58 cm, Fenestration with incise 23x36 cm, Contoured armboard covers, Instrument pad, 4 hook & loop tube holders

A1

307 cm

19 8 cm

259 cm

Laparotomy Drape with Pouches Eclipse Material DYNJPE3008

307 cm

1

12 KOS/KRT, PCS/CS

Laparotomy Drape with Pouches 198/259x307 cm, Absorbent reinforcement 36x97 cm, Fenestration with adhesive10x30 cm, Contoured armboard covers, Clear plastic fluid-collection pouches with hook & loop-style closures, 4 hook & loop tube holders

19 8 cm

249 cm

Minor Procedure Drape Eclipse Material DYNJPE3009

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Paediatric Laparotomy T Drape 196/249x307cm, Absorbent reinforcement 51x46cm, Fenestration with adhesive 15 x15cm, Contoured armboard covers, Instrument pad, 3 hook & loop tube holders

307 cm

19 6 cm

249 cm

Minor Procedure Drape Eclipse Material DYNJPE2492

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Minor Procedure Drape 198/249x307 cm, absorbent reinforcement 51x46 cm, Fenestration with adhesive 15x15 cm, Contoured armboard covers, Instrument pad, 3 hook & loop tube holders

307 cm

19 8 cm

35


Seti | Setovi | Setovi | Sets

249 cm

Minor Procedure Drape SMS Material DYNJPE2492SM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Minor Procedure Drape 198/249x307 cm, absorbent reinforcement 51x46 cm, Fenestration with adhesive 15x15 cm, Instrument pad, 3 hook & loop tube holders

A1

307 cm

19 8 cm

254 cm

Laparoscopy Pack Eclipse Material DYJPELAPPEC 1 1 1 4

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Laparoscopic Cholecystectomy Drape 201/254x282 cm, T-Shape, 30x33 cm adhesive fenestration, integrated leggings, absorbent reinforcement, 53x56 cm, 8 hook & loop tube holders Hand Towels

282 cm

201 cm

254 cm

Laparoscopy Pack SMS Material DYJPELAPPSM 1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Laparoscopic Drape 196/254x292 cm, T-Shape, 30x33 cm adhesive fenestration, integrated leggings, absorbent reinforcement, 53x56 cm, 8 hook & loop tube holders

292 cm

1 96 cm

254 cm

Laparoscopy Pack with Gowns Eclipse Material DYJPELAPPECG 1 1 1 4 1 1 36

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Towels Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Laparoscopic Drape 201/254x282 cm, T-Shape, 30x33cm adhesive fenestration, integrated leggings, absorbent reinforcement, 53x56 cm, 8 hook & loop tube holders

282 cm

14 0 cm

15 3 cm

201 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

Laparoscopy Pack with Gowns SMS Material DYJPELAPPSMG

292 cm

14 0 cm

15 3 cm

1 1 1 4 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Towels Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Laparoscopic Drape 196/254x292 cm, T-Shape, 30x33cm adhesive fenestration, integrated leggings, absorbent reinforcement, 53x56 cm, 8 hook & loop tube holders

A1

254 cm

19 6 cm

259 cm

Laparoscopic Abdominal Drape Eclipse Material DYNJPE3101

307 cm

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparoscopic Abdominal Drape 196/259x307 cm, Absorbent reinforcement 51x91 cm, Fenestration with adhesive 30x33 cm, Contoured armboard covers, 6 hook & loop tube holders

1 96 cm

254 cm

Laparoscopic Cholecystectomy Drape Eclipse Material DYJPELCDEC 282 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparoscopic Cholecystectomy Drape 201/254x282 cm, Absorbent reinforcement 53x56 cm, Fenestration with adhesive 30x33 cm, 8 hook & loop tube holders

201 cm

254 cm

Laparoscopic Cholecystectomy Drape SMS Material DYJPELCDSM

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparoscopic Cholecystectomy Drape 196/254x292 cm, absorbent reinforcement 53x56 cm, Fenestration with adhesive 30x33 cm, 8 hook & loop tube holders 292 cm

1 96 cm

37


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Laparoscopy Cholecystectomy Drape with Troughs Eclipse Material DYNJPE3102

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparoscopic Drape 198/259x310 cm, T-Shape, Absorbent reinforcement 41x97 cm, 2 28x76 cm clear open ended troughs with hook & loop closures, 4 hook & loop tube holders, 28x28 fenestration

A1

31 0 cm

19 8 cm 259 cm

Thyroid Pack Eclipse Material DYJPETHYPEC

1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Thyroid T-Drape, 196/259x307 cm, diamond fenestration 13x13 cm with adhesive, absorbent reinforcement, 66x70 cm, Instrument pad 24x46 cm, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

307 cm

1 96 cm

259 cm

Thyroid Pack SMS Material DYJPETHYPSM

1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Thyroid T-Drape, 196/259x305 cm, diamond fenestration 13x13 cm with adhesive,absorbent reinforcement, 66x70 cm, Instrument pad 24x46 cm, 3 hook & loop tube holders

305 cm

1 96 cm

240 cm

15 0 cm

Thyroid Split Pack Eclipse Material DYJPETHYPEC2

1 1 1 1

38

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 150x240 cm, Split 20x72 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 41x46 cm, 1 hook & loop holder Foot Split Drape, 180x240 cm, Split 20x25 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 41x46 cm, 1 hook & loop holder

240 cm

18 0 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

1 96 cm

Thyroid Drape Eclipse Material DYNJPE7002

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Thyroid Drape, 196x307 cm, diamond fenestration 13x13 cm with adhesive, 3 hook & loop tube holders

A1

307 cm

250 cm

Rectum Pack Eclipse Material DYJPEREPEC 343 cm

1 1 1 4

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Rectum Drape 258x343x250 cm, abdominal fenestration 29x29 cm with adhesive and absorbent reinforcement, perineal fenestration 16x7 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 3 hook & loop tube holders Hand Towels

258 cm

250 cm

Rectum Pack SMS Material DYJPEREPSM

343 cm

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Rectum Drape 258x337x250 cm, abdominal fenestration 29x29 cm with adhesive and absorbent reinforcement, perineal fenestration 16x7 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 3 hook & loop tube holders

258 cm

b.) Seti za ortopedsko kirurgijo / Setovi za ortopedsku kirugiju / Setovi za ortopedsku hirugiju / Sets for orthopaedic surgery

Legenda

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

39


Seti | Setovi | Setovi | Sets

250 cm

Split Pack I Eclipse Material DYJPEUSPEC

1 1 1 1

1 77 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 229x274 cm, Split 15x102 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 99x74 cm, 2 hook & loop tube holders Top Drape, 177x250 cm, absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop holder

A1

274 cm

229 cm 250 cm

Split Pack I SMS Material DYJPEUSPSM

1 1 1 1 4

15 2 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 221x274 cm, Split 15x102 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x99 cm, 2 hook & loop tube holders Top Drape 152x250 cm, adhesive with absorbent reinforcement, 37x65 cm, 1 hook & loop tube holder Hand Towels

274 cm

221 cm 270 cm

Split Pack II Eclipse Material DYJPEUSPEC2

1 1 1 1

15 0 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 196x295 cm, Split 30x76 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 102 cm, Instrument pad, 6 hook & loop tube holders Top Drape, 150x270 cm, absorbent reinforcement, 41x61 cm, 2 hook & loop tube holders Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm

295 cm

1 96 cm 269 cm

Split Pack II SMS Material DYJPEUSPSM2

1 1 1 1 4

40

15 2 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Split Drape, 196x295 cm, Split 30x76 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 102 cm, Instrument pad, 6 hook & loop tube holders Top Drape 152x269 cm, absorbent reinforcement, 41x61 cm, 2 hook & loop tube holders Hand Towels

295 cm

1 96 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

270 cm

15 0 cm

Split Pack III with Gowns Eclipse Material DYJPEUSPEC3G 1 1 1 1 4 1 1

295 cm 14 0 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Hand Towels Split Drape, 196x295 cm, Split 30x76 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 102 cm, Instrument pad, 6 hook & loop tube holders Top Drape, 150x270 cm, absorbent reinforcement, 41x61 cm, 2 hook & loop tube holders

A1

19 6 cm

15 3 cm 270 cm

15 2 cm

Split Pack III with Gowns SMS Material DYJPEUSPSM3G

1 1 1 1 4 1 1

295 cm 14 0 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, Xlarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Hand Towels Split Drape, 196x295 cm, Split 30x76 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 102 cm, Instrument pad, 6 hook & loop tube holders Top Drape, 152x270 cm, absorbent reinforcement, 41x61cm, 2 hook & loop tube holders

19 0 cm 259 cm

15 3 cm 13 5 cm

Universal Split Pack Eclipse Material DYNJPE1060

1 1 1 1 4 1

274 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 61x135 cm Suture bag Top Drape 259x135 cm, Absorbent reinforcement 74x25 cm, 2 tube holders Utility Drapes Split Drape, 196x274 cm, absorbent reinforcement, 91x74 cm, split with adhesive 6x94 cm, 1 hook & loop tube holder 274 cm

19 6 cm 259 cm

13 5 cm

Split Pack IV Eclipse Material DYJPEUSPEC4

1 1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 196x274cm, Split 6x94 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x91 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape 135x259, absorbent reinforcement, 25x74 cm, 2 tube holders

274 cm

19 6 cm

41


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Split Pack IV SMS Material DYJPEUSPSM4

1 1 1 1

13 5 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape, 196x274cm, Split 6x94 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x91 cm, 1 hook & loop tube holder Top Drape, 135x259 cm, absorbent reinforcement, 25x74 cm, 2 tube holders

A1

274 cm

1 96 cm 300 cm

Orthopaedic Pack I Eclipse Material DYJPEOPPEC

1 1 1 1 2 1 1

17 8 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm U-Drape, PE, 152x213 cm, Split 20x75 cm 1 Drape Sheet 135x196 cm Stockinette 30x122 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Split Drape, 231x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x135 cm Top Drape 178x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder 2 Towels

300 cm

300 cm

Orthopaedic Pack I SMS Material DYJPEOPPSM

1 1 1 1 1 1 1 4

231 cm

18 3 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm U-Drape, PE, 152x213 cm, Split 20x75 cm Drape Sheet 135x196 cm Stockinette 30x122 cm 2 Tape,SMS, 10x50 cm Split Drape, 231x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x135 cm Top Drape 183x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder Hand Towels

300 cm

220 cm 300 cm

Orthopaedic Pack II with Gowns Eclipse Material DYJPEOPPEC2G

1 1 1 4 1 1 2 1 1

42

17 8 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels 1 Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced U-Drape, PE, 152x213 cm, Split 20x75 cm adhesive Drape Sheet 135x196 cm 1 Stockinette 30x122 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Split Drape, 231x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x135 cm Top Drape 178x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

300 cm 14 0 cm

231 cm

15 3 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

300 cm

Orthopaedic Pack II with Gowns SMS Material DYJPEOPPSM2G

1 1 1 4 1 1 2 1

300 cm 14 0 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 130 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels 1 Surgical Gown, XLarge, SMS, 150 cm, standard non-reinforced U-Drape, PE, 152x213 cm, Split 20x75 cm Drape Sheet 135x196 cm 1 Stockinette 30x122 cm Tape, SMS, 10x50 cm 1 Split Drape, 220x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 74x135 cm Top Drape 183x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

A1

18 3 cm

220 cm

15 3 cm

300 cm 17 8 cm

Orthopaedic Pack III Eclipse Material DYJPEOPPEC3

1 1 1 1 1 1

285 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape Sheet 135x196 cm 1 Stockinette 30x122 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Hip Split Drape, 196x285 cm, Split 132 cm, pear shaped, with adhesive and absorbent reinforcement 160x174 cm, 2 hook & loop tube holders Top Drape 178x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

1 96 cm

300 cm 17 8 cm

Orthopaedic Pack III SMS Material DYJPEOPPSM3

1 1 1 1 1 1 4

285 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape Sheet 135x196 cm 1 Stockinette 30x122 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Hip Split Drape, 196x285 cm, Split 132 cm, pear shaped, with adhesive and absorbent reinforcement 160x174 cm, 2 hook & loop tube holders Top Drape 178x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder Hand Towels

1 96 cm

43


Seti | Setovi | Setovi | Sets

Orthopaedic Pack IV Eclipse Material DYJPEOPPEC4

A1

1 1 1 1 1 1

300 cm 17 8 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape Sheet 135x196 cm Split Drape, 196x274 cm, Split 6x94 cm with adhesive and absorbent reinforcement 92x74 cm, hook & loop tube holder Top Drape 178x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holder

274 cm

1 96 cm

300 cm

Orthopaedic Pack IV SMS Material DYJPEOPPSM4

1 1 1 1 1

18 3 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm Split Drape, 196x274 cm, Split 6x94 cm, with adhesive and absorbent reinforcement Top Drape 183x300 cm, adhesive with absorbent reinforcement 37x74 cm, 1 hook & loop tube holders

274 cm

1 96 cm

250 cm

Orthopaedic Pack Bilaminate Material DYJPEOPPBL4

1 1 1 1

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Split Drape 196x274 cm, Split 6x94 cm, with tape Head Drape 177x250 cm with tape

1 77 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

274 cm

1 96 cm 13 5 cm

Split Drape Eclipse Material DYJPESPSEC1

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 135x178 cm, Split 6x60 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 31x74 cm

44

17 8 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

13 5 cm

17 8 cm

Split Drape SMS Material DYJPESPSSM1

20 KOS/KRT, PCS/CS

A1

1 Split Drape, 135x178 cm, Split 6x60 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 31x74 cm

1 96 cm

Split Drape Eclipse Material DYJPESPSEC2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 196x274 cm, Split 6x94 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x92 cm, 1 hook & loop tube holder

274 cm

1 96 cm

Split Drape SMS Material DYJPESPSSM2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 196x274 cm, Split 6x94 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x92 cm

274 cm

1 96 cm

Split Drape Bilaminate Material DYJPESPSBL2

1 Split Drape, 196x274 cm, Split 6x94 cm with tape

10 KOS/KRT, PCS/CS

274 cm

45


Seti | Setovi | Setovi | Sets

231 cm

Split Drape Eclipse Material DYJPESPSEC3

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 231x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x135 cm

A1

300 cm

220 cm

Split Drape SMS Material DYJPESPSSM3

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 220x300 cm, Split 8.5x107 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x135 cm

300 cm

244 cm

Double Split Drape Eclipse Material DYJPEDSDEC

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Double Split Drape, 244x287 cm, 2 splits 6x90 cm with adhesive, 2 absorbent reinforcement areas 35x69 cm, and 1 absorbent reinforcement area 70x89 cm, 2 hook & loop tube holders

287 cm

240 cm

Double Split Drape SMS Material DYJPEDSDSM

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Double Split Drape, 240x286 cm, 2 splits 6x90 cm with adhesive, 2 absorbent reinforcement areas 35x69 cm, and 1 absorbent reinforcement area 70x89 cm

46

287 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

1 96 cm

Split Drape Eclipse Material DYJPEDSDEC2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape 196x274 cm, absorbent reinforcement 74x91cm, Split with adhesive 6x94 cm, 1 hook & loop tube holder

A1

274 cm

1 96 cm

Split Drape SMS Material DYJPEDSDSM2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape 196x274 cm, absorbent reinforcement 74x91cm, Split with adhesive 6x94 cm, 1 hook & loop tube holder

274 cm

1 96 cm

Split Drape Eclipse Material DYNJPE8301

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Orthopaedic Split Drape 196x274 cm, absorbent reinforcement 99x58 cm, Split with adhesive 15x102 cm, 2 hook & loop tube holders 274 cm

229 cm

Split Drape, X-Large Orthopaedic Split Eclipse Material DYNJPE2455

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape, 229x274 cm, Split 15x102 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 74x99 cm, 2 hook & loop tube holders

274 cm

47


Seti | Setovi | Setovi | Sets

Split Drape Eclipse Material DYNJPE2498

1 96 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Split Drape 196x274 cm, absorbent reinforcement 91x74 cm, Split with adhesive 6 x94 cm, 1 hook & loop tube holder

A1

274 cm

285 cm

Hip Pack Eclipse Material DYJPEHIPPEC

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hip Drape with Pouches, 221/285x352 cm, T-Shape, elastic fenestration with adhesive strip, absorbent reinforcement 57x142 cm, 6 hook & loop tube holders

348 cm

226 cm

285 cm

Hip Pack SMS Material DYJPEHIPPSM

1 1 1 4

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hip Drape with Pouches, 221/285x352 cm, T-Shape, elastic fenestration with adhesive strip, absorbent reinforcement 57x142 cm, 6 hook & loop tube holders Hand Towels

352 cm

221 cm

249 cm

Hip Drape with Pouch Eclipse Material DYJPEHP031

9 KOS/KRT, PCS/CS

1 Hip Drape with Pouches 229/295x320 cm, Absorbent reinforcement 38x102 cm, fenestration with adhesive 18x36 cm, Fluid-control pouches, 3 tube holders 307 cm

48

19 8 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

284 cm

Hip Drape with Pouches Eclipse Material DYNJPE8201

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Hip Drape with Pouches 226/284x348 cm, absorbent reinforcement 58x142 cm, 20 cm elastic fenestration with adhesive strip, Contoured armboard covers, Fluid- control pouches, 6 hook & loop tube holders

A1

348 cm

226 cm

226 cm

Hip Drape with Pouches Eclipse Material DYNJPE8202

325 cm

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Hip Drape 226x325 cm, absorbent reinforcement 69x135 cm, 23 cm elastic fenestration with adhesive strip, Instrument pad, 2 hook & loop tube holders

226 cm

Hip Pack I Eclipse Material DYNJPE8200

325 cm

1 1 1 1 1 4 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement 61x135 cm Suture bag Impervious Stockinette 30x122 cm Impervious U-drape with adhesive 137x193 cm Utility Drapes with adhesive 38x66 cm, 1 Surgical Gown, X-Large, 119cm, Poly-Reinforced Hip Drape 226x325 cm, absorbent reinforcement 69x135 cm, 23 cm elastic fenestration with adhesive strip, Instrument pad, 2 hook & loop tube holders

19 6 cm

Hip Pack I Eclipse Material DYNJPE8230

284 cm

1 1 1 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement 61x135 cm Suture bag 1 Impervious Stockinette 30x122 cm Impervious U-drape with adhesive 137x193 cm Drape Sheet 102x178 cm Hip Split Drape 196x284 cm, absorbent reinforcement, 160x74 cm, Pear Shaped Fenestration 4x17x32 cm, 2 hook & loop Tube Holders 49


Seti | Setovi | Setovi | Sets

15 2 cm

U-Drape PE DYNJPE2430

1 U-Drape PE 152x213 cm, Split 20x76cm, with adhesive

22 KOS/KRT, PCS/CS

A1

21 3 cm

13 7 cm

U-Drape PE DYNJPE2499

1 U-Drape PE 137x193 cm, Split 15x61 cm, with adhesive

24 KOS/KRT, PCS/CS

19 3 cm

229 cm

Extremity Pack Eclipse Material DYJPEEXPEC

1 1 1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm 2 Tape, Eclipse, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity Drape 229x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

221 cm

Extremity Pack SMS Material DYJPEEXPSM

1 1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm Tape, SMS, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity Drape 221x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

229 cm

Extremity Pack Bilaminate Material DYJPEEXPBL

1 1 1 1 1

50

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm 2 Tape 8x40 cm Stockinette 36x70 cm Extremity Drape 229x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement

328 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

229 cm

Extremity Pack I Eclipse Material DYJPEEXPEC1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 137x190 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Extremity Drape 229x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders Tape, Eclipse, 10x50 cm

A1

328 cm

1 1 1 1 1

221 cm

Extremity Pack I SMS Material DYJPEEXPSM1

328 cm

1 1 1 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 137x190 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Extremity Drape 221x328 cm, 6cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders Tape, Eclipse, 10x50 cm

226 cm

Extremity Pack I Eclipse Material DYNJPE8000

325 cm

307 cm

1 1 4 1 1 1

325 cm

1 1 1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover 61x135 cm Utility drapes with adhesive 38x66 cm Suture bag Extremity Drape 226x325 cm, Absorbent reinforcement 58x140 cm, 6 cm circular elastic fenestration, 6 hook & loop tube holders Plastic Sheet, fan folded 112x165 cm

Extremity Pack III Eclipse Material DYNJPE8030

229 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover 61x135 cm Suture bag Impervious U-drape with adhesive 137x193 cm Extremity T Drape 229/307x325 cm, Absorbent reinforcement 74x112 cm, 6 cm circular elastic fenestration, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

51


Seti | Setovi | Setovi | Sets

290 cm

Upper Extremity Pack Eclipse Material DYNJPE8040

A1

1 1 1 2 2 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover 61x135 cm Suture bag Towels Surgical Gown, X-Large, 119 cm, Non-Reinforced Plastic Drape 112x165 cm Hand Drape 191/371x290 cm, Absorbent reinforcement 46x107 cm, 5 cm circular elastic fenestration, Contoured hand table extension, 4 hook & loop tube holders

19 1 cm 371 cm

229 cm

Extremity Pack II Hand Foot Pack Eclipse Material DYJPEEXPEC2

1 1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Extremity Drape 229x328 cm, 4 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

221 cm

Extremity Pack II Hand Foot Pack SMS Material DYJPEEXPSM2

1 1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Extremity Drape 221x328 cm, 4 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

307 cm

Extremity Pack III Eclipse Material DYJPEEXPEC3

1 1 1 2 1 1 52

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity T-Drape 229/307x325 cm, 6cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders

325 cm

229 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

307 cm

Extremity Pack III SMS Material DYJPEEXPSM3

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm 2 Tape, SMS, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity T-Drape 221/307x325 cm, 6cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders Hand Towels

A1

325 cm

1 1 1 1 1 4

221 cm

307 cm

Extremity Pack III with Gowns Eclipse Material DYJPEEXPEC3G 14 0 cm

325 cm

15 3 cm

1 1 1 1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Drape 102x150 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity T-Drape 229/307x325 cm, 6cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders

229 cm

307 cm

Extremity Pack III with Gowns SMS Material DYJPEEXPSM3G

14 0 cm

325 cm

15 3 cm

1 1 1 1 1 2 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, poly-reinforced Drape 102x150 cm Tape, SMS, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Extremity T-Drape 221/307x325 cm, 6cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders

221 cm

226 cm

Extremity Drape Eclipse Material DYNJPE8002

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity Drape 226x325cm, Absorbent reinforcement 58x140 cm, 6 cm circular elastic fenestration, 6 hook & loop tube holders 325 cm

53


Seti | Setovi | Setovi | Sets

307 cm

Extremity T Drape Eclipse Material DYNJPE8003

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity T Drape 229/307x325 cm, Absorbent reinforcement 74x112 cm, 6 cm circular elastic fenestration, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

A1

325 cm

229 cm

307 cm

Extremity T Drape SMS Material DYNJPE8003SM

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity T Drape 221/307x325 cm, Absorbent reinforcement 74x112 cm, 6 cm circular elastic fenestration, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

325 cm

221 cm

272 cm

Bilateral Limb T-Drape Eclipse Material DYNJPE8006

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Bilateral Limb T-Drape 229/272x351 cm, two 6 cm elastic fenestrations and absorbent reinforcement, 102x140 cm, 4 hook & loop tube holders

351 cm

229 cm

229 cm

Bilateral Drape Eclipse Material DYNJPE8004

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Bilateral Drape 229x307cm, Absorbent reinforcement 91x 85 cm, Dual elastic fenestrations 6 cm, 4 hook & loop tube holders

307 cm

54


Seti | Setovi | Setovi | Sets

290 cm

Hand Drape Eclipse Material DYNJPE8005

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Hand Drape 191/371x290 cm, Absorbent reinforcement 46x107 cm, 5 cm circular elastic fenestration, Contoured hand table extension, 4 hook & loop tube holders 19 1 cm

A1

371 cm

229 cm

Extremity Drape Eclipse Material DYJPEEXDEC

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity Drape 229x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

221 cm

Extremity Drape SMS Material DYJPEEXDSM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity Drape 221x328 cm, 6 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

229 cm

Extremity Sheet Eclipse Material DYJPEEXDEC2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity Drape 229x328 cm, 4 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

328 cm

55


Seti | Setovi | Setovi | Sets

14 0 cm

Extremity Drape Bilaminate Material DYJPEEXDSMBL

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Extremity Drape 140x140 cm, 4 cm elastic fenestration and absorbent reinforcement, 2 hook & loop tube holders

A1

14 0 cm

229 cm

Extremity Drape Bilaminate Material DYJPEEXDBL

1 Extremity Drape 229x328 cm, 6 cm elastic fenestration

10 KOS/KRT, PCS/CS

328 cm

290 cm

Hand Pack Eclipse Material DYJPEHAPEC

1 1 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Hand Drape 191/290x371 cm, contoured hand table extension, elastic 5 cm fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

19 1 cm 371 cm

292 cm

Hand Pack SMS Material DYJPEHAPSM

1 1 1 1 1

56

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Tape, SMS, 10x50 cm Hand Drape 196/292x371 cm, contoured hand table extension, elastic 5 cm fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

1 96 cm

371 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

290 cm

19 1 cm

371 cm

14 0 cm

1 1 1 1 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm 4 Towel Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Drape 102x150 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Hand Drape 191/290x371 cm, contoured hand table extension, elastic 5 cm fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

A1

Hand Pack with Gowns Eclipse Material DYJPEHAPECG

15 3 cm 292 cm

Hand Pack with Gowns SMS Material DYJPEHAPSMG

1 96 cm

371 cm

14 0 cm

1 1 1 4 1 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Surgical Gown, Large, SMS, 140 cm, standard non-reinforced Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Towel Surgical Gown, XLarge, SMS, 153 cm, standard non-reinforced Drape 102x147 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Hand Drape 196/292x371 cm, contoured hand table extension, elastic 5 cm fenestration and absorbent reinforcement, 4 hook & loop tube holders

15 3 cm 290 cm

Arthroscopy Pack Eclipse Material DYJPEARPEC1

31 0 cm

1 1 1 2 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 102x150 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Arthroscopy T-Drape with Fluid Pouch, 229/290x310 cm, 6 cm dual circular elastic fenestrations, 3 hook & loop tube holders

229 cm 290 cm

Arthroscopy Pack SMS Material DYJPEARPSM1

31 0 cm

221 cm

1 1 1 1 1 2

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Drape 135x196 cm 2 Tape, Eclipse, 10x50 cm Stockinette 23x91 cm Arthroscopy T-Drape with Fluid Pouch, 221/290x310 cm, 6 cm dual circular elastic fenestrations, 3 hook & loop tube holders Hand Towels

57


Seti | Setovi | Setovi | Sets

229 cm

Arthroscopy Drape Eclipse Material DYNJPE8101

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Arthroscopy Drape with Fluid Pouch, 229x307 cm, 6 cm dual elastic fenestrations, malleable wire former, poly backed absorbent reinforcement 74x94 cm, 3 hook & loop tube holders

A1

307 cm

229 cm

Arthroscopy Drape Eclipse Material DYJPEAS011

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Arthroscopy Drape with Pouch 229x300cm, Absorbent reinforcement 74x94 cm, Dual 6 cm circular fenestrations, Attached fluid control pouch with port, 3 hook & loop tube holders

Fluid Pouch DYNJSD1016

300 cm

48 cm

40 KOS/KRT, PCS/CS

1 Fluid Pouch 50x48 cm with adhesive, Non linting, tear resistant, poly release liner, moldable strip, micro screen for improved filtering system, suction port with cap, heavy low glare matte finish film

50 cm

56 cm

Fluid Pouch DYJPEFP020

56 cm

50 KOS/KRT, PCS/CS

1 Fluid Control Pouch 56x56 cm with adhesive, moldable strip, filter screen, and suction port

8 cm

31 0 cm

Arthroscopy T-Drape Eclipse Material DYNJPE8102

40 KOS/KRT, PCS/CS

1 Arthroscopy T Drape 229/290x310cm, Absorbent reinforcement 74x91 cm, Dual 6 cm circular fenestrations, Attached fluid-control pouch with filter and port, 3 hook & loop tube holders

58

290 cm

229 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

254 cm 16 8 cm

Shoulder Pack I Eclipse Material DYJPESHPEC1

1 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Shoulder Head Drape 168x254 cm, pear-shaped fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders Body Split Drape for Shoulders 196x290 cm, Split 25x64 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 2 hook & loop tube holders

A1

290 cm

1 96 cm 254 cm 16 8 cm

Shoulder Pack I SMS Material DYJPESHPSM1

1 1 1 1

290 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Shoulder Head Drape 168x254 cm, pear-shaped fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders Body Split Drape for Shoulders 196x290 cm, Split 25x64 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 2 hook & loop tube holders

1 96 cm 254 cm 16 8 cm

Shoulder Pack II Eclipse Material DYJPESHPEC2

1 1 1 1

290 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with better absorbent reinforcement, 75x141 cm Shoulder Drape w/incise and pouch 168x254cm, contoured shoulder split with incise and fluid collection pouch with drainage ports, 3 hook & loop tube holders Body Split Drape for Shoulders 196x290 cm, Split 25x64 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 2 hook & loop tube holders

1 96 cm 254 cm 16 8 cm

Shoulder Pack II SMS Material DYJPESHPSM2

1 1 1 1 4

290 cm

1 96 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with better absorbent reinforcement, 75x141 cm Shoulder Drape w/incise and pouch 168x254cm, contoured shoulder split with incise and fluid collection pouch with drainage ports, 3 hook & loop tube holders Body Split Drape for Shoulders 196x290 cm, Split 25x64 cm, with adhesive and absorbent reinforcement, 2 hook & loop tube holders Hand Towels 59


Seti | Setovi | Setovi | Sets

404 cm

Shoulder Pack III Beach Chair Eclipse Material DYJPESHPEC3

1 1 1 1

267 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm U-Drape, PE, 137x193 cm, Split 15x61 cm adhesive Beach Chair Shoulder Drape, 267x404 cm, 9.5cm circular elastic fenestration with adhesive, attached fluid control pouch with port 76x48cm, malleable wire former, 3 hook & loop tube holders

A1

19 3 cm

13 7 cm

404 cm

Shoulder Pack III Beach Chair SMS Material DYJPESHPSM3

1 1 1 1 4

267 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm U-Drape, PE, 137x193 cm, Split 15x61 cm adhesive Beach Chair Shoulder Drape, 268x404 cm, 9.5cm circular elastic fenestration with adhesive, attached fluid control pouch with port 76x48cm, malleable wire former, 3 hook & loop tube holders Hand Towels

19 3 cm

13 7 cm

Shoulder Pouch DYNJSD1067

24 KOS/KRT, PCS/CS

1 Pouch 91x73 cm, with adhesive 25x49cm, pouch 19x25cm, oval aaperture with split, two suction ports with caps

73 cm

91 cm

U Fluid Collection Pouch DYJPEFP090

30 cm

25 KOS/KRT, PCS/CS

1 Fluid Collection Pouch 28/112x76cm, aperture 15x46cm, 2 malleable wire strips, 2 suction ports with caps

44 cm

254 cm

Shoulder Drape Pack with pouch Eclipse Material DYNJPE8401

1 1

16 8 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

Shoulder Drape with Pouch 168x254cm, Contoured shoulder split with incise, Fluid-collection pouch with drainage ports, 3 hook & loop Tube Holders Body Split Drape for Shoulders 196x290cm, Absorbent reinforcement 99x102cm, Split with adhesive 25x64cm, 2 hook & loop Tube Holders

290 cm

60

1 96 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

254 cm

Shoulder Drape Pack Eclipse Material DYNJPE8411

16 8 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Shoulder Split Drape with Incise 168x254cm, Contoured shoulder split with incise 1 Body Split Drape for Shoulders 196x290cm, Absorbent reinforcement 99x102cm, Split with adhesive 25x64cm, 2 hook & loop Tube Holders

A1

290 cm

1 96 cm

254 cm 16 8 cm

Shoulder Drape Pack II Eclipse Material DYNJPE8421

1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Shoulder Split Drape 168x254cm, Contoured shoulder split with adhesive, Absorbent reinforcement 46x71cm 3 hook & loop Tube Holders Body Split Drape for Shoulders 196x290cm, Absorbent reinforcement 99x102cm, Split with adhesive 25x64cm, 2 hook & loop Tube Holders

290 cm

1 96 cm

254 cm

Shoulder Split Drape with pouch Eclipse Material DYNJPE8405

17 8 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Shoulder Split Drape with Pouch 178x254cm, Contoured shoulder split with adhesive, Fluid-collection pouch with drainage ports, 1 hook & loop tube holder

404 cm

Beach Chair Shoulder Drape Eclipse Material DYNJPE8412

264 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Beach Chair Shoulder Drape 264x404cm, Absorbent reinforcement 46x71cm, 9cm circular elastic fenestration with adhesive, Attached fluid-collection pouch 76x48cm with port, Malleable wire former, 3 hook & loop tube holders

61


Seti | Setovi | Setovi | Sets

c) Seti za ginekološko kirurgijo / Setovi za ginekološku kirurgiju / Setovi za ginekološku hirurgiju / Sets for gynaecology surgery

A1

Legenda

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

259 cm

Lithotomy Pack I Eclipse Material DYNJPE9000

1 1 1 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 127x229 cm Hand Towel Underbuttocks Drape 89x119 cm Lithotomy Drape, 71/259x203 cm, 8x15 cm fenestration and absorbent reinforcement, attached leggings

203 cm

71 cm

259 cm

Lithotomy Pack I Bilaminate Material DYNJPE9000BL

1 1 1 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 127x229 cm Hand Towel Underbuttocks Drape 89x119 cm Lithotomy Drape, 71/259x203 cm, 8x15 cm fenestration and absorbent reinforcement, attached leggings

203 cm

71 cm

259 cm

Lithotomy Pack II Eclipse Material DYNJPE9000T (with Tape)

1 1 1 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 127x229 cm Hand Towel Underbuttocks Drape 89x119 cm Lithotomy Drape, 71/259x203 cm, 8x15 cm fenestration with tape and absorbent reinforcement with tape, attached leggings

203 cm

71 cm 13 5 cm

Lithotomy Pack II Eclipse Material DYNJPE9010

1 1 2 2 1 1 62

Back Table Cover with absorbent, 127x229 cm Utility Drape 38x66 cm, with adhesive Hand Towels Leggings 74x109 cm Underbuttocks Drape 89x119 cm Drape Abdominal 97x135 cm

12 KOS/KRT, PCS/CS 97 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

260 cm

Lithotomy Pack III Eclipse Material DYJPEGYNPEC

1 1 1 1 1

7 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Hand Towel Underbuttocks Drape 89x119 cm Lithotomy Drape, 260x314 cm, 9x11 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 2 hook & loop tube holders

A1

31 4 cm

260 cm

Lithotomy Pack III SMS Material DYJPEGYNPSM

1 1 1 1 1

304 cm

7 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Hand Towel Underbuttocks Drape 89x119 cm Lithotomy Drape, 260x304 cm, 9x11 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 2 hook & loop tube holders

13 5 cm

Lithotomy Pack IV Eclipse Material DYNJPE9030

1 1 2 2 1

19 6 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 127x229 cm Utility Drape 38x66 cm, with adhesive Hand Towels Leggings 74x109 cm Lithotomy T-Drape, 76/135x196 cm, 8x15 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement 30x58cm, 1 hook & loop tube holder

76 cm

259 cm

Lithotomy Drape Eclipse Material DYNJPE9002

203 cm

71 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Lithotomy Drape, 71/259x203 cm, 8x15 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement 51x46cm, attached leggings

63


Seti | Setovi | Setovi | Sets

16 3 cm

Lithotomy Drape with Pouch Eclipse Material DYNJPE9001

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Lithotomy Drape, 74/163x279 cm, 8x15 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement 48x46 cm, attached leggings, clear fluid collection pouch with port, anesthesia screen 163x99 cm

A1

279 cm

74 cm

254 cm

Abdominal Lithotomy Drape Eclipse Material DYNJPE9004

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Abdominal Lithotomy Drape 254x333 cm, abdominal fenestration 15x30 cm with adhesive and absorbent reinforcement, perineal window 8x15 cm, with privacy flap, attached leggings, 4 hook & loop tube holders

333 cm

240 cm

Pfannenstiel Pack Eclipse Material DYJPEPLPEC1

1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Laparoscopy Drape 240x325 cm, 221x29 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 2 hook & loop tube holders

325 cm

240 cm

Pfannenstiel Pack SMS Material DYJPEPLPSM1

1 1 1

64

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Laparoscopy Drape 240x326 cm, 21x29 cm fenestration with adhesive and absorbent reinforcement, attached leggings, 2 hook & loop tube holders

326 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Lap-Pelviscopy Pack I Eclipse Material DYNJPE9100

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 127x229 cm Towel Utility Drape 38x66 cm, with adhesive Suture Bag 2 Leggings 74x109 cm Laparoscopy Drape 89/246x259 cm, absorbent reinforcement, triangular abdominal fenestration 19x22x22 cm, rectangular perineal fenestration 8x15 cm, 2 hook & loop tube holders

A1

246 cm

1 1 1 1 1

89 cm

259 cm

Lap-Pelviscopy Pack II Eclipse Material DYNJPE9130

246 cm

1 2 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Wrap Leggings 74x109c m Laparoscopy Drape 89/246x259 cm with pouch, absorbent reinforcement, triangular abdominal fenestration 20x22x22 cm, rectangular perineal fenestration 8x15 cm, 6 hook & loop tube holders with privacy flap

89 cm

259 cm

Laparoscopy Drape Eclipse Material DYNJPE9101

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Laparoscopy Drape 89/259x246 cm, Absorbent reinforcement 74x36 cm, Triangular abdominal fenestration 19x22x22 cm with adhesive, Rectangular fenestration 8x15 cm with privacy flap, 2 hook & loop tube holder

246 cm

89 cm

259 cm

Laparoscopy Drape with Gussets Eclipse Material DYNJPE9104

246 cm

10 2 cm

1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Laparoscopy Drape with Gussets 102/259x246 cm, absorbent r einforcement 36x69 cm, trapezoidal abdominal fenestration 18x18x23 cm with adhesive, perineal fenestration 8x15 cm with privacy flap, gussets, hook & loop style line holders

65


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Laparoscopy Pack III Eclipse Material DYNJPE9140

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 112x193 cm Towel Suture bag 1 Utility drapes with adhesive 38x66 cm Laparoscopy Drape 89/259x246 cm, absorbent reinforcement 74x36 cm, Triangular abdominal fenestration 19x22x22 cm with adhesive, Rectangular fenestration 8x15 cm with privacy flap, 2 hook & loop tube holders

246 cm

A1

1 1 1 1

89 cm

279 cm

L.A.V.H Drape Eclipse Material DYNJPE9103

8 KOS/KRT, PCS/CS

L.A.V.H Drape 254/279x251 cm, absorbent reinforcement 30x41 cm around abdominal fenestration, 30x33 cm around perineal fenestration, abdominal fenestration 17.5x23x23 cm, 8x15 cm perineal fenestration, instrument pad 25x46cm, attached leggings, fluid control pouch with port and screen, 4 hook & loop tube holders plus two additional for custom placement

251 cm

254 cm

282 cm

Abdominal Lithotomy Drape Eclipse Material DYJPELR050

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Abdominal Lithotomy Drape 244/282x292cm, Absorbent reinforcement 51x102 cm, AttachedLeggings,Fluidcollection pouch with port, Fenestration 25x25 cm, Fenestration 8x15cm, 4 hook & loop tube holders

292 cm

244 cm

259 cm

C-Birth Pack Eclipse Material DYNJPE6100

1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 127x229 cm Mayo Cover 61x135cm Hand Towels Suture bag Placenta Basin Umbilical Cord Clamp OB Pads 28cm Ear/Ulcer syringe, 2oz, blue Baby Blanket 76x86cm Surgical Gowns, Large, 109cm, Poly-Reinforced Surgical Gown, Large, 109cm, Poly-Reinforced with towel in outer wrap

307 cm

19 8 cm

66


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

OB Pack III Eclipse Material DYNJPE6020

307 cm

19 8 cm

1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement 112x193 cm Towels Underbuttocks Drape with fluid collection pouch Baby Blanket 76x86 cm Bard Ear/Ulcer syringe 2oz blue Bard Ear/Ulcer syringe 3oz green Placenta Basin Leggings 74x109 cm OB Pads 28 cm Umbilical Cord Clamp Vaginal Packing Sponge X-Ray Detectable 10x91 cm Gauze Sponges X-Ray Detectable 10x10 cm - 16ply 1 Setup cover 102x178 cm Abdominal Drape 97x135 cm with Absorbent reinforcement 46x53 cm Protect foam pad Surgical Gown, Large, 109 cm, Poly-Reinforced

A1

259 cm

C-Section Pack I Eclipse Material DYJPECSEPEC1

307 cm

1 1 4

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm 1 C-Section T-Drape 198/259x307 cm, Incise Area 33x38 cm with pear shaped fenestration 18x18cm, pouch, 3 hook & loop tube holders Hand Towels

19 8 cm

259 cm

C-Section Pack I SMS Material DYJPECSEPSM1

307 cm

1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm C-Section T-Drape 198/259x307 cm, IIncise Area 33x38 cm with pear shaped fenestration 18x18 cm, pouch, 3 hook & loop tube holders

1 96 cm

259 cm

C-Section Pack II Eclipse Material DYJPECSEPEC2 307 cm

115 cm(201 cm open)

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm C-Section T-Drape 115(201 open)/259x307 cm, Incise Area 33x38 cm with pear shaped fenestration 18x18 cm, attached leggings, pouch, 3 hook & loop tube holders

67


Seti | Setovi | Setovi | Sets

C-Section Pack II SMS Material DYJPECSEPSM2

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm C-Section T-Drape 110(196 open)/259x307 cm, Incise Area 33x38 cm with pear shaped fenestration 18x18 cm, attached leggings, pouch, 3 hook & loop tube holders

31 7 cm

A1

1 1 1

259 cm

110 cm(196 cm open)

259 cm

C-Section Drape with Incise and Pouch Eclipse Material DYNJPE6101

7 KOS/KRT, PCS/CS

C-Section T-Drape 198/259x307 cm, absorbent reinforcement 51x38cm, Incise fenestration 38x33 cm, 360˚ fluid control pouch with formers, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

307 cm

19 8 cm 259 cm

C-Section Drape with Fenestration and Pouch Eclipse Material DYNJPE6102

1

7 KOS/KRT, PCS/CS

C-Section Drape with Fenestration and Pouch 198/259x307 cm, Absorbent reinforcement 51x38 cm, 38x33 cm Incise area with pear-shaped fenestration 18x18 cm, 360° fluid-control pouch with formers, Contoured armboard covers, 3 hook & loop tube holders

307 cm

19 8 cm

89 cm

Underbuttocks Drape DYNJPE6001

89x119 cm with 18 cm cuff

40 KOS/KRT, PCS/CS

11 9 cm

85 cm

Underbuttocks Drape with Pouch DYNJPE6002

85x36x81 cm with fluid control pouch and port

91 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

81 cm

68


Seti | Setovi | Setovi | Sets

89 cm

Underbuttocks Drape with Pouch and Drainage Port DYJPEFP016

30 KOS/KRT, PCS/CS

A1

1 Underbuttocks Drape 89x117cm with pouch 69x75 cm, with adhesive, non linting, tear resistant, poly release liner, moldable strip, micro screen for improved filtering system, suction port with cap, heavy low-glare matte finish film

11 7 cm

d) Seti za urološko kirurgijo / Setovi za urološku kirurgiju / Setovi za urološku hirurgiju / Sets for urology surgery Legenda

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

15 2 cm

Cystoscopy Pack Eclipse Material DYNJPE5000

1 1 1

221 cm

14 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 112x193 cm Towel 2 Leggings 74x109 cm Cystoscopy T-Drape, 89/152x221 cm, 8x18 cm fenestration with absorbent reinforcement 46x99 cm, mesh screen 25x25 cm, 2 hook & loop tube holders

89 cm

267 cm

Cystoscopy Pack Eclipse Material DYNJPE5010 203 cm

1 1 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 112x193 cm Towel Cystoscopy Drape 71/203x267 cm, fenestration 8x18 cm with impervious reinforcement, attached leggings and mesh screen 33x91cm, 1 hook & loop tube holder

71 cm

267 cm

Cystoscopy Pack Bilamiate Material DYNJPE5010BL 203 cm

70 cm

1 1 1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 112x193 cm Towel Cystoscopy Drape 70/203x267 cm, fenestration 8x18 cm with impervious reinforcement, attached leggings and mesh screen 33x91cm, 1 hook & loop tube holder

69


Seti | Setovi | Setovi | Sets

267 cm

Cystoscopy Pack SMS Material DYJPE5010SM

10 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 112x193 cm Towel Cystoscopy Drape 71/203x267 cm, fenestration 8x18 cm with impervious reinforcement, attached leggings and mesh screen 33x91cm, 1 hook & loop tube holder

A1

1 1 1

203 cm

71 cm

15 0 cm

TUR Pack I Eclipse Material DYJPETUPEC2

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm 1 TUR Drape 150/239x249 cm, attached leggings, mesh screen, window for subrapubic Catheter, perineal window with finger cot

249 cm

239 cm

15 0 cm

TUR Pack SMS Material DYJPETUPSM2

1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

TUR Drape, 150/239x249cm, Absorbent reinforcement 58x76cm, 26 cm Fenestrations, 1 mesh screen, 20x34cm Back Table Cover with absorbent reinforcement, 137x190cm Hand Towel, 34x36cm

251 cm

239 cm

14 5 cm

TUR Pack II Eclipse Material DYJPETUPEC

1 1 1

70

7 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Towel TUR Drape with finger cot 79/145x297 cm, attached leggings, Fluid Pouch with mesh screen, window for subrapubic Catheter, perineal window 7.5x7.5 cm

297 cm

79 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

14 5 cm

TUR Pack SMS Material DYJPETUPSM

7 KOS/KRT, PCS/CS

Tur Drape 79/145x294 cm, Absorbent reinforcement 51x65 cm, Attached fluid control pouch with drainage port, 1 Fenestration 10x7cm, 1 Fenestration 8x8 cm, Attached Leggings, 2 hook & loop tube holders, Finger cot Back Table Cover with reinforcement 137x190 cm Towel 34x35 cm

A1

294 cm

1 1 1

79 cm

16 0 cm

TUR Pack Eclipse Material DYJPETUPEC4

21 4 cm

1 1 1

7 KOS/KRT, PCS/CS

Tur Drape 256/160x214 cm, Abosrobent reinforcement 20x28 cm, Attached fluid control pouch with drainage port, 2 Fenestrations 6cm, Attached Leggings, finger cot Back Table Cover with reinforcement Towel 34x36 cm

256 cm

14 5 cm

TUR Drape Eclipse Material DYJPETUDEC

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Tur Drape 79/145x294cm, Abosrobent reinforcement 51x65cm, Attached fluid control pouch with drainage port, 1 Fenestration 8x8cm, 1 Fenestration 7x10cm, Attached Leggings, finger cot 294 cm

79 cm

14 5 cm

TUR Drape SMS Material DYJPETUDSM 294 cm

79 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 Tur Drape 79/145x294 cm, Absorbent reinforcement 51x65 cm, Attached fluid control pouch with drainage port, 1 Fenestration 10x7 cm, 1 Fenestration 8x8 cm, Attached Leggings, 2 hook & loop tube holders, Finger cot

71


Seti | Setovi | Setovi | Sets

17 3 cm

TUR Drape Eclipse Material DYNJPE9007

6 KOS/KRT, PCS/CS

16 0 cm

A1

1 Tur Drape 234/173x160 cm, 1 Fenestration 8 cm, 1 Fenestration 5 cm, Attached Leggings, Fluid control pouch with port and screen, Finger cot

234 cm

16 0 cm

TUR Drape Eclipse Material DYJPETUDEC4

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 TUR Drape 256/160x214, absorbent reinforcement 20x28 cm, Attached fluid control pouch with drainage port, 2 Fenestrations 6cm, Attached Leggings, Finger Cot

21 4 cm

256 cm

60 cm

Urology Drape with Finger Cot DYNJSD1071

10 KOS/KRT, PCS/CS

91 cm

1 Urological Drape 60x91 cm with adhesive 60x7 cm, 214 cm Latex-Free finger cot with 10x3 cm adhesive

300 cm

Nephroscopy Drape Eclipse Material DYNJPE1221

Nephroscopy Drape 58/300x183 cm, with Incise and Fluid Pouch

8 KOS/KRT, PCS/CS 18 3 cm

58 cm

72


Seti | Setovi | Setovi | Sets

e) Seti za ORL, oËesno in neuro kirurgijo / Setovi za ORL, oËnu i neuro kirurgiju / Setovi za ORL, oËnu i neuro hirurgiju / Sets for ENT, eye and neuro surgery

10 2 cm

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

ENT Pack Eclipse Material DYJPEENTPEC

69 cm

279 cm

1 1 1 1 1 2

A1

Legenda

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Head Turban Drape 102x69 cm with adhesive Split Drape 198x279 cm, Split 9x61 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 76x58 cm, instrument pad hook & loop tube holder Hand Towels

19 8 cm 10 2 cm

ENT Pack SMS Material DYJPEENTPSM

70 cm

279 cm

1 1 1 1 1

8 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Head Turban Drape 102x70 cm with adhesive Split Drape 196x279 cm, Split 9x61 cm, with adhesive and absorbent reinforcement 76x58cm, instrument pad hook & loop tube holder

19 6 cm

ENT Pack III Eclipse Material DYNJPE7020

279 cm

19 8 cm

1 1 1 1 1

9 KOS/KRT, PCS/CS

ENT Split Drape 198x279 cm, Absorbent reinforcement 58x56 cm, Split with adhesive 9x61 cm, Instrument pad, 1 hook & loop tube holder Head Turban Drape 102x69 cm with adhesive Mayo Cover 61x135 cm, Reinforcement 46x61 cm Back Table Cover 127x229 cm, Reinforcement 60x229 cm Suture Bag

73


Seti | Setovi | Setovi | Sets

19 8 cm

EENT Split Drape Eclipse Material DYNJPE7001

8 KOS/KRT, PCS/CS

1 ENT Split Drape 198x279 cm, Absorbent reinforcement 58x56 cm, Split with adhesive 9x61 cm, Instrument pad, 1 hook & loop tube holder

A1

279 cm

203 cm

EENT Drape SMS Material DYNJPE7012SM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 EENT Fenestrated Drape 203x229 cm, Foam reinforcement 41x41 cm, Fenestration with adhesive 5x6cm, 1 hook & loop tube holder

229 cm

10 2 cm

Head Bar Drape Eclipse Material DYNJPE7008

1 Head Bar Drape 69x102 cm with adhesive

Turban Drape DYNJPE7009

1 Head Turban Drape 102x69 cm with adhesive

69 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

10 2 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

70 cm

200 cm

Face Pack Eclipse Material DYJPEFAPEC

1 1 1 1

74

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Tape, Eclipse, 10x50 cm 2 Hand Towels Face Drape 200x300 cm, face formed window 12x15 cm, with adhesive and absorbent reinforcement

300 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

1 96 cm

Face Pack SMS Material DYJPEFAPSM

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm 1 Tape, SMS, 10x50 cm Hand Towels Face Drape 196x300 cm, face formed window 12x15 cm, with adhesive and absorbent reinforcement

A1

300 cm

1 1 2 1

200 cm

Face Drape Eclipse Material DYJPEFADEC

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Face Drape 200x300 cm, Absorbent reinforcement 46x46 cm, Fenestration 13x15 cm 300 cm

1 96 cm

Face Drape SMS Material DYJPEFADSM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Face Drape 200x300 cm, Absorbent reinforcement 46x46 cm, Fenestration 13x15 cm 300 cm

16 5 cm

Ophthalmic Drape with Incise and Pouch DYNJPE7004 17 8 cm

1

10 KOS/KRT, PCS/CS

Eye Drape 165x178 cm, Incise Area 11x13cm, two fluid collection pouches, malleable breather bar

16 5 cm

Ophthalmic Drape with Fenestrated Incise and Pouch DYNJPE7005 17 8 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Eye Drape 165x178 cm, oval fenestration 4x6 cm, incise size 11x13 cm, two fluid collection pouches, malleable breather bar

75


Seti | Setovi | Setovi | Sets

Full Body Eye Drape with Incise and Pouch DYNJPE7006

16 5 cm

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Full Body Eye Drape with Pouch 165x279 cm, Incise area 10x10 cm, Two fluid- collection pouches, Malleable breather bar

A1

279 cm

1 96 cm

Ophthalmic Drape Eclipse Material DYNJPE7011

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Opththalmic Drape 196x254 cm, Fenestrated incise 4x6 cm, separate 13x17 cm incise sheet, 2 fluid collection pouches, malleable breather bar, 1 hook & loop tube holder

Basic Ophthalmic Drape Eclipse Material DYNJPE7013

254 cm

10 4 cm

40 KOS/KRT, PCS/CS

1 Basic Ophthalmic Drape 104x142 cm, oval fenestration 6x4 cm with adhesive

14 2 cm

264 cm

Neuro Pack Eclipse Material DYJPENEUPEC

1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Craniotomy Drape w/pouch 264x254 cm, absorbent reinforcement 46x71 cm, block incise 28x20 cm rounded, attached fluid control pouch with screen and port, 4 hook & loop tube holders

254 cm

264 cm

Neuro Pack SMS Material DYJPENEUPSM

1 1 1 1

76

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Craniotomy Drape w/pouch 264x252 cm, absorbent reinforcement 46x71 cm, block incise 28x20 cm rounded, attached fluid control pouch with screen and port, 4 hook & loop tube holders Hand Towel

252 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

264 cm

Craniotomy Drape Eclipse Material DYNJPE10001

8 KOS/KRT, PCS/CS

A1

254 cm

1 Craniotomy Drape with pouch 264x254 cm, Absorbent reinforcement 46x71 cm, Attached fluid control pouch with s creen and port, Block incise, 28x20 cm rounded, 4 hook & loop tube holders

1 88 cm

Craniotomy T Drape with Pouch Eclipse Material DYNJPE10040

343 cm

9 KOS/KRT, PCS/CS

1 Craniotomy T Drape with Pouch 188/297x343 cm, Absorbent reinforcement 51x61 cm, Block incise 30x20 cm rounded, Attached fluid-control pouch with screen and port, Clear armboard covers, 2 hook & loop tube holders

297 cm 284 cm

Spine Pack Eclipse Material DYJPESPPEC

351 cm

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Spine T-Drape 251/284x351 cm, fenestration 10x30 cm, adhesive and absorbent reinforcement, 2 pouches, 4 hook & loop tube holders

251 cm 284 cm

Spine Pack SMS Material DYJPESPPSM

350 cm

251 cm

1 1 1 4

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Spine T-Drape 251/284x350 cm, fenestration 10x30 cm, adhesive and absorbent reinforcement, 2 pouches, 4 hook & loop tube holders Hand Towels

77


Seti | Setovi | Setovi | Sets

284 cm

Universal Spine Drape Eclipse Material DYNJPE10010

7 KOS/KRT, PCS/CS

1 Universal Spine Drape 251/284x350 cm, Absorbent reinforcement 46x97 cm, Fenestration with adhesive 10x30 cm, Instrument pouches, 4 hook & loop tube holders

A1

350 cm

251 cm

264 cm

Spine Drape Eclipse Material DYNJPE10011

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Spine Drape 196/264x307 cm, Absorbent reinforcement 51x84 cm, Fenestration with incise 10x41 cm 307 cm

f) Seti za kardiovaskularno kirurgijo / Setovi za kardiovaskularnu kirurgiju / Setovi za kardiovaskularnu hirurgiju / Sets for cardiovascular surgery

1 96 cm

Legenda

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

Cardiovascular Pack Eclipse Material DYNJPE4000

1 1 1 3 1 3 1

302 cm

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with reinforcement, 127x229 cm Mayo Cover 61x135 cm 6 Utility drape with adhesive 38x66 cm Suture bag Hand Towels Drape 135x196 cm Surgical Gowns, X-Large Poly-reinforced, 127 cm Cardiovascular Drape 201/302x381 cm non-fenestrated, foam reinforcement 102x168 cm

12 7 cm 381 cm

12 7 cm

78

12 7 cm

201 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

300 cm

Cardiovascular Pack I Eclipse Material DYJPECAPEC1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Peri-Groin Drape 201x236 cm Booties 32x43 cm Cardiovascular Drape 201/300x349 cm, 28x38 cm Incise Area with Incise Film and absorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Hand Towels

A1

349 cm

1 1 2 1 1 4

201 cm 300 cm

Cardiovascular Pack I SMS Material DYJPECAPSM1

349 cm

1 1 2 1 1

4 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Peri-Groin Drape 201x236 cm Booties 32x43 cm Cardiovascular Drape 201/300x349 cm, 28x38 cm Incise Area with Incise Film and absorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm

201 cm 31 0 cm

Cardiovascular Pack II Eclipse Material DYJPECAPEC2

345 cm

1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Cardiovascular T-Split Drape with Fluid Pouches, 226/310x345 cm, Split 15x229 cm with adhesive and absorbent reinforcement, Instrument Pad and 4 hook & loop tube holders

226 cm 31 0 cm

Cardiovascular Pack II SMS Material DYJPECAPSM2

345 cm

226 cm

1 1 1

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Cardiovascular T-Split Drape with Fluid Pouches, 226/310x345 cm, Split 15x229 cm with adhesive and absorbent reinforcement, Instrument Pad and 4 hook & loop tube holders

79


Seti | Setovi | Setovi | Sets

300 cm

Cardiovascular Drape Eclipse Material DYJPECADEC

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Cardiovascular Drape 201/300x349 cm, 28x38 cm Incise Area with Incise Film and absorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders

A1

349 cm

201 cm 300 cm

Cardiovascular Drape Eclipse Material DYJPECADEC2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Cardiovascular Drape 201/300x349 cm, 28x38 cm with adhesive and absorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders

349 cm

201 cm 300 cm

Cardiovascular Drape SMS Material DYJPECADSM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Cardiovascular Drape 196/300x349 cm, 28x38 cm Incise Area with Incise Film and a bsorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders 349 cm

1 96 cm 300 cm

Cardiovascular Drape SMS Material DYJPECADSM2

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Cardiovascular Drape 196/300x349 cm, 28x38 cm with adhesive and absorbent reinforcement, 2 pouches, 7 hook & loop tube holders

349 cm

80

19 6 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

259 cm

Cardiovascular Drape Eclipse Material DYJPECV030

5 KOS/KRT, PCS/CS

A1

320 cm

1 Cardiovascular Drape 196/259x320 cm, Absorbent reinforcement 38x102 cm, Fenestration with adhesive 18x36 cm, Clear poly fluid- collection pouches with tubing ties

19 6 cm 287 cm

Cardiovascular Drape Eclipse Material DYNJPE4009

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Cardiovascular Drape 203/287x340 cm, Chest Incise Film Area 33x38 cm, Leg Incise Film area 56x102 cm, absorbent reinforcement 74x109 cm with hook & loop style closures, contoured armboard covers 340 cm

203 cm

Bilateral Split Drape Eclipse Material DYNJPE4007

1 96 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Bilateral Split Drape 196x203 cm, Two Splits 15 cm, absorbent reinforcement 61x119 cm, Groin Towel with adhesive

203 cm

201 cm

Peri-Groin Drape Eclipse Material DYJPEPERDEC

236 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Peri Groin Drape 201x236 cm, T shaped groin cover with elastic and absorbent reinforcement, Elastic Relaxed: 15 cm, Elastic Stretched: 27 cm

19 6 cm

Peri-Groin Drape SMS Material DYJPEPERDSM 236 cm

6 KOS/KRT, PCS/CS

1 Peri Groin Drape 196x236 cm, T shaped groin cover with elastic and absorbent reinforcement, Elastic Relaxed: 15 cm, Elastic Stretched: 27 cm

81


Seti | Setovi | Setovi | Sets

19 6 cm

Central Line Drape Eclipse Material DYNJPE4117

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Central Line Drape 196x305 cm, 2 oval shaped fenestrations with incise and 9 cm apertures, 2 square fenestrations 15x15 cm with adhesive, absorbant reinforcement 127x81 cm, 2 hook & loop tube holders

A1

305 cm

19 6 cm

Central Line Drape SMS Material DYNJPE4117SM

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Central Line Drape 196x305 cm, 2 oval shaped fenestrations with incise and 9 cm apertures, 2 square fenestrations 15x15 cm with adhesive, absorbant reinforcement 127x81 cm, 2 hook & loop tube holders

305 cm

226 cm

Femoral Angiography Drape Eclipse Material DYJPEFEADEC

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Femoral Angiography Drape 226x325 cm, dual circular fenestrations of 15 cm with adhesive and absorbent reinforcement, right plastic side panel 66x191 cm

325 cm

19 1 cm

66 cm

21 6 cm

Femoral Angiography Drape SMS Material DYJPEFEADSM

5 KOS/KRT, PCS/CS

1 Femoral Angiography Drape 216x325 cm, dual circular fenestrations of 15 cm with adhesive and absorbent reinforcement, right plastic side panel 66x191 cm 325 cm

19 1 cm

82

66 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

220 cm

Radial Femoral Angiography Drape Eclipse Material DYJPERADANG

12 KOS/KRT, PCS/CS

A1

350 cm

1 Radial Femoral Angiography Drape 220x350 cm, dual circular fenestrations of 15 cm with adhesive, Dual Oval fenestrations 4x6 cm with adhesive, Absorbent reinforcement 85x120x220 cm, Clear plastic side panels

220 cm

Radial Femoral Angiography Drape SMS Material DYJPERADANGSM

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Radial Femoral Angiography Drape 220x350 cm, dual circular fenestrations of 15 cm with adhesive, Dual Oval fenestrations 4x6 cm with adhesive, Absorbent reinforcement 85x120x220 cm, Clear plastic side panels 350 cm

1 96 cm

Femoral Angiography Drape Eclipse Material DYNJPE4112

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Femoral Angiography Drape 196x279 cm, dual circular fenestrations of 14 cm with incise and 8 cm apertures, absorbent reinforcement 81x71 cm and catheter pouch 279 cm

201 cm

Femoral Angiography Drape Eclipse Material DYNJPE4113

279 cm

12 KOS/KRT, PCS/CS

1 Femoral Angiography Drape 201x279 cm, dual circular fenestrations of 14 cm with incise and 8cm apertures, dual clear side panels, absorbent reinforcement 81x71 cm and catheter pouch 30x33 cm

83


Seti | Setovi | Setovi | Sets

1 96 cm

Femoral Angiography Drape with Pouch Eclipse Material DYNJPE4114

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Femoral Angiography Drape 196x343 cm, Dual 14 cm circular fenestration with incise and 8 cm apertures, Absorbent reinforcement 81x127 cm, Dual clear side panels, Dual clear poly fluid collection pouches

A1

343 cm

208 cm

Pacemaker Drape DYNJPE4107

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Pacemaker Drape 208x292 cm, dual 15x18 cm rectangular fenestrations with incise, 81x91 cm absorbent reinforcement, 20x30 cm catheter pouch with former 292 cm

Brachial Angiography Drape Eclipse Material DYNJPE4106

97 cm

40 KOS/KRT, PCS/CS

1 Brachial Angiography Drape 97x112 cm, round central fenestration of 7 cm with Incise and absorbent reinforcement

g) Seti za pediatriËno kirurgijo / Setovi za pedijatrijsku kirurgiju / Setovi za pedijatrijsku hirurgiju / Sets for paediatric surgery Legenda

84

Foam

Plastic

Reinforcement

Proxima Fabric

Side Plastic

Incise

Pouch

Mesh

Hook & Loop

Pena

PE

OjaËitev

Material

PE ob strani

Incizijska folija

Zbiralna vreËka

Mrežica

Velkro ježek

112 cm


Seti | Setovi | Setovi | Sets

250 cm

15 7 cm

Paediatric Universal Pack Eclipse Material DYJPEPDUPEC

75 cm

75 cm

10 2 cm

10 2 cm

1 1 2 1 1 4

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, small adhesive with absorbent, 75x102 cm Foot Drape,small adhesive with absorbent, 190x178 cm Top Drape, small adhesive with absorbent, 157x250 cm Hand Towels

8 KOS/KRT, PCS/CS

A1

All Paediatric Drapes have 2.5 cm adhesive tape 17 8 cm

19 0 cm

250 cm

15 7 cm

Paediatric Universal Pack SMS Material DYJPEPDUPSM

75 cm

1 1 2 1 1

75 cm

10 2 cm

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent reinforcement, 75x141 cm Side drapes, small adhesive with absorbent, 75x102 cm Foot Drape,small adhesive with absorbent, 183x178 cm Top Drape, small adhesive with absorbent, 157x250 cm

8 KOS/KRT, PCS/CS

10 2 cm

18 3 cm

19 0 cm

250 cm

15 7 cm

Paediatric Split Pack Eclipse Material DYJPEPDSDPEC

1 1 1 1

17 8 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Split Drape, 178x200 cm, Split 6x35 cm, with small adhesive and absorbent reinforcement Top Drape, small adhesive with absorbent reinforcement, 157x250 cm

200 cm

250 cm

15 7 cm

Paediatric Split Pack SMS Material DYJPEPDSDPSM

1 1 1 1

17 8 cm

200 cm

5 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent reinforcement, 152x193 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Split Drape, 178x200 cm, Split 6x35 cm, with small adhesive and absorbent reinforcement Top Drape, small adhesive with absorbent reinforcement, 157x250 cm

85


Seti | Setovi | Setovi | Sets

249 cm

Paediatric Pack Eclipse Material DYJPEPDPEC

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent, 137x190c m Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Paediatric T-Drape 198/249x307 cm, 15x15 cm fenestration with small adhesive and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders, Instrument Pad Hand Towels

307 cm

A1

1 1 1 2

19 8 cm 249 cm

Paediatric Pack SMS Material DYJPEPDPSM

1 1 1

6 KOS/KRT, PCS/CS

Back Table Cover with absorbent, 137x190 cm Mayo Cover with absorbent, 75x141 cm Paediatric T-Drape 196/249x307 cm, 15x15 cm fenestration with small adhesive and absorbent reinforcement, 3 hook & loop tube holders, Instrument Pad

307 cm

1 96 cm 10 4 cm

Adherent Window Sheet Eclipse Material DYNJPE2493

1 Fenestration Drape 104x114 cm, Oval incise 9x18 cm

34 KOS/KRT, PCS/CS 11 4 cm

10 2 cm

Fenestrated Drape Sheet Eclipse Material DYNJPE2420

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Fenestrated Drape Sheet, 102x157 cm, 10x15 cm fenestration with absorbent reinforcement 30x33 cm

15 7 cm

1 96 cm

Paediatric Drape Eclipse Material DYNJPE3007

10 KOS/KRT, PCS/CS

1 Paediatric Drape 196x274 cm, 15x15 cm fenestration with small adhesive and absorbent reinforcement 74x51 cm , 3 hook & loop tube holders

274 cm

86


Seti | Setovi | Setovi | Sets

249 cm

Paediatric Laparotomy Drape Eclipse Material DYNJPE3009

10 KOS/KRT, PCS/CS

A1

307 cm

1 Paediatric Laparotomy T Drape 196/249x307 cm, Absorbent reinforcement 51x46 cm, Fenestration with adhesive 15 x15 cm, Contoured armboard covers, Instrument pad, 3 hook & loop tube holders

1 96 cm 10 2 cm

Fenestrated Drape with Adhesive Eclipse Material DYJPEFDSEC 15 7 cm

20 KOS/KRT, PCS/CS

1 Fenestrated Drape 102x157 cm, 10x15 cm fenestration with adhesive and Absorbent reinforcement

h) Dodatki / Dodaci / Dodaci / Accesseories Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

SMS OP RJUHE / SMS DRAPES 89

102

DYJPEDSHSM102

20

98

112

DYJPESHESM2

20

102

147

DYNJPE2410SM

20

102

178

DYNJPE2412SM

20

102

178

DYNJPE2412TSM

50

135

196

DYNJPE2414SM

20

135

196

DYNJPE2414RSM

20

152

178

DYJPEADSSM1

10

178

254

DYNJPE2419SM

12

196

135

DYNJPE2416SM

20

216

178

DYNJPE2417SM

20

229

290

DYJPEADSSM2

20

SMS OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / SMS HEAD DRAPES 152

250

DYJPEHEDSM2

8

183

300

DYJPEHEDSM1

8

200

340

DYJPEHEDSM6

20

SMS OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / SMS FOOT DRAPES 175

183

DYJPEFTDSM1

10

183

190

DYJPEFTDSM2

10

DYJPESIDSM1

20

SMS OP RJUHA STRANSKA / SMS SIDE DRAPE 102

112

87


Seti | Setovi | Setovi | Sets

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

A1

ECLIPSE OP RJUHE / ECLIPSE DRAPES 89

102

DYJPEDSHEC102

20

98

112

DYJPESHEEC2

20

100

100

DJPESHEEC1

20

102

147

DYNJPE2410

20

102

147

DYNJPE2411

20

102

178

DYNJPE2412

20

102

178

DYNJPE2413

20

135

196

DYNJPE2414

20

135

196

DYNJPE2415

20

196

135

DYNJPE2416SM

20

150

178

DYJPEADSEC1

20

157

102

10 x 15 cm

DYPEFDSEC

20

178

216

DYNJPE2417

20

178

254

DYNJPE2419

12

234

290

DYJPEADSEC2

10

ECLIPSE OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / ECLIPSE HEAD DRAPES 134

259

DYNJPE4002

14

157

250

DYJPEHEDEC3

10

177

250

DYJPEHEDEC2

8

ECLIPSE OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / ECLIPSE FOOT DRAPES 178

190

DYJPEFTDEC2

10

178

196

DYJPEFTDEC1

10

DYPESIDEC1

20

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

ECLIPSE OP RJUHA STRANSKA / ECLIPSE SIDE DRAPE 89

112

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

BILAMINAT OP RJUHE / BILAMINATE DRAPES

88

37

50

V-10,5 x 12 cm

DYJPEFDSBL2 (2x)

300

45

50

DYJPEDSABL5

500

45

75

DYPEDSBL3

500

45

50

DYJPEDSBL5

500

50

60

6 cm

DYJPEFDSBL1

300

50

75

6 cm

DYPEFDSBL5

500

75

75

DYJPEDSABL1

300

75

90

6 cm

DYJPEFDSBL7

300

75

90

DYJPEDSABL2

300

75

90

DYJPEDSABL6 (2x)

300


DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

75

90

75

75

DYJPEDSBL1

300

DYJPEDSBL2

300

75 75

90

6 cm

DYJPEFDSBL3

300

90

U-6 x 35 cm

DYJPESDBL2

300

75

90

9 x 12 cm

DYPEFDSBL4

300

90

150

DYJPEDSABL3

200

90

150

DYJPEDSBL4

200

120

150

6 cm

DYJPEFDSBL6

300

150

178

DYJPEADSBL1

20

A1

Seti | Setovi | Setovi | Sets

BILAMINAT OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / BILAMINATE HEAD DRAPES 157

250

DYJPEHEDBL3

10

178

300

DYJPEHEDBL1

8

135

259

DYNJPE4002BL

14

DYJPEFTDBL1

10

DYJPESIDBL2

50

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

45

DYNJSD1000

40

50

50

DYNJSD1003

10

60

45

DYNJSD1010

40

BILAMINAT OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / BILAMINATE FOOT DRAPES 178

196

BILAMINAT OP RJUHA STRANSKA / BILAMINATE SIDE DRAPE 75

89

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

OP RJUHE Z INCIZIJSKO FOLIJO / INCISE DRAPES 30

91

111

DYNJSD1012

10

132

121

U- 15 x 48 cm

DYNJSD1015

40

50

48

DYNJSD1016

40

213

317

Inc. - 24 x 49 cm

DYNJSD1017

15

30

17

DYNJSD1018

40

47

26

DYNJSD1018L

40

180

121

U- 15 x 48 cm

DYNJSD1019

10

40

40

O - 6 cm

DYNJSD1020

40

40

40

Inc. - 12 x 11 cm

DYNJSD1021

40

129

83

O - 7 x 5 cm

DYNJSD1030

40

16

19

Inc. - 10 x 19 cm

DYNJSD1035

40

60

35

Inc. - 35 x 35 cm

DYNJSD1040

40

91

44

Inc. - 59 x 44 cm

DYNJSD1050

40

121

129

Inc. - 12 x 11 cm

DYNJSD1060

40

73

91

O - 19 x 25 cm

DYNJSD1067

24

91

60

O - 3 cm

DYNJSD1071

10

60

66

O - 6 cm

DYNJSD1092

25

213

317

Inc. 42 x 34 cm

DYNJSD6617

5 89


Seti | Setovi | Setovi | Sets

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

254

Inc. 42 x 34 cm

DYNJSD6619

5

A1

328 15

19,5

Inc. 10 x 19,5 cm

DYNJSD6635

40

50,5

35,5

Inc. 35,5 x 35,5 cm

DYNJSD6640

40

76

59,5

Inc. 59,5 x 59,5 cm

DYNJSD6648

40

76

45,5

Inc. 59,5 x 45,5 cm

DYNJSD6650

40

76

90

Inc. 59,5 x 90 cm

DYNJSD6651

40

91

76

Inc. 33 x 30 cm

DYNJSD6657

10

269

Inc. 36 x 38 cm

DYNJSD6697

5

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

DYE2405 (2 x)

100

299

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

OPERACIJSKE RJUHE / UTILITY DRAPES 38

66

38

66

DYJPE2406 (4 x)

50

51

76

DYJPE2408 (4 x)

50

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠTOKINETE / STOCKINETTES 76

15

Kraton / Poliester Kraton / Polyester

NONE22520

24

91

23

Kraton / Poliester Kraton / Polyester

NONE22530

15

122

30

Kraton / Poliester Kraton / Polyester

NONE22535

10

70

36

Bilaminat / Bilaminate

DYJPESTKNBL

122

36

Kraton / Poliester Kraton / Polyester

NONE22540

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

120 10

TRANSPORT KOS / PCS

PREVLEKE ZA MAYO MIZICO / MAYO STAND COVERS

90

135

61

DYNJPE2500

30

141

75

DYJPEMAYOM2

30

141

75

DYJPEMAYOM

30

141

76

DYJPEMAYOM3

80

145

76

DYNJPE2510

22

145

86

DYNJPE2510W

22

145

76

DYJPEMCO22

40


Seti | Setovi | Setovi | Sets

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

22

152

152

DYJPETCO65

152

193

DYJPETCO60

22

127

229

DYNJPE2316

24

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

DOLŽINA (cm) LENGTH (cm)

A1

PREVLEKE ZA INŠTRUMENTALNO MIZO / TABLE COVERS

OJA»ANI PREVLEKI ZA INŠTRUMENTALNO MIZO / HEAVY DUTY TABLE COVERS 152

229

DYNJPE2314

12

201

279

DYNJPE2317

12

IZDELEK PRODUCT

DOLŽINA (cm) x ŠIRINA (cm) LENGTH (cm) x WIDTH (cm)

MATERIAL

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

ZAŠ»ITA ZA NOGE, par LEGGINGS, pair

74 x 109

ojaËan papir paper reinforcement

DYNJPE2460

20

ZAŠ»ITA ZA NOGE, par LEGGINGS, pair

74 x 109

SMS

DYNJPE2460SM

20

ZAŠ»ITA ZA NOGE, par, 15 cm LEGGINGS, pair, 15 cm cuff

84 x 130

ojaËan papir paper reinforcement

DYNJPE2461

20

ŠKORENJ, par BOOTIES, pair

32 x 43

SMS

DYJPEBOPSM

30

NAROKAVNIK GOWN SLEEVE

58

eclipse

DYNJPE2000

60

NAROKAVNIK GOWN SLEEVE

61

eclipse

DYJPEGOSLEC

60

NAROKAVNIK GOWN SLEEVE

61

SMS

DYJPEGOSLSM

60

2,5 x 12

najlon /poliuretan nylon / polyurethane

DYNJPE2216

50

66

eclipse

DYJPECHCEC

30

LEPILNI TRAK DRAPE TAPE

10 x 50

eclipse

DYJPETAPEC

120

LEPILNI TRAK, 2 x DRAPE TAPE, 2 x

10 x 50

eclipse

DYJPETAPEC2

100

LEPILNI TRAK DRAPE TAPE

10 x 50

SMS

DYJPETAPSM

120

LEPILNI TRAK, 2 x DRAPE TAPE, 2 x

10 x 50

SMS

DYJPETAPSM2

100

LEPILNI TRAK, 4 x DRAPE TAPE, 4 x

9,5 x 60

PE

DYNJPE2494

50

BRISA»KA ZA ROKE HAND TOWEL

37 x 69

papir paper

DYNJPE2210

200

BRISA»KA ZA ROKE, 2 x HAND TOWEL, 2 x

49 x 49

papir paper

DYJPEHNTOM2

45

ZBIRALNA VRE»KA ZA INŠTRUMENTE INSTRUMENT POUCH

33 x 41

plastika clear plastic

DYJPEISTPOM1

100

ZBIRALNA VRE»KA ZA INŠTRUMENTE INSTRUMENT POUCH

43 x 48

plastika clear plastic

DYJPEISTPOM3

60

POSEBNOSTI / SPECIALTIES

DRŽALO ZA CEVKE, 2 x TUBE HOLDERS, 2 x PREVLEKA ZA STOL CHAIR COVER

91


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

IZDELEK PRODUCT

92

DOLŽINA (cm) x ŠIRINA (cm) LENGTH (cm) x WIDTH (cm)

MATERIAL

ŠIFRA CODE

TRANSPORT KOS / PCS

ZBIRALNA VRE»KA ZA INŠTRUMENTE INSTRUMENT POUCH

33 x 41

eclipse

DYJPEISTP41EC

40

ZBIRALNA VRE»KA ZA INŠTRUMENTE INSTRUMENT POUCH

17 x 30

plastika clear plastic

DYNJSD1018

40

ZBIRALNA VRE»KA ZA DOLGE INŠT. LONG INSTRUMENT POUCH

26 x 47

plastika clear plastic

DYNJSD1018L

40

VPOJNA BRISA»KA, 2 x ABSORBENT TOWEL, 2 x

38 x 51

papir paper

DYJPEAT012

74

ZBIRALNA VRE»KA ZA TEKO»INE FLUID COLLECTION POUCH

76 x 112

plastika clear plastic

DYJPEFP090

25

ZBIRALNA VRE»KA ZA TEKO»INE FLUID COLLECTION POUCH

51 x 56

plastika clear plastic

DYJPEFP020

50


Seti | Setovi | Setovi | Sets

CPT SETI / CPT SETOVI / CPT SETOVI / CPT SETS

A1

SLO CPT (Custom Procedure Tray) je set, izdelan po naroËilu. Prilagojen je potrebam uporabnika oziroma toËno doloËenega posega in lahko vsebuje do 90 % tistih komponent, ki so potrebne za izvedbo operativnega posega. Komponente v setu lahko zložimo tako, da se popolno prilagodijo vašim korakom priprave operacijske dvorane in bolnika. Prednosti uporabe tovrstnih setov so predvsem: - poveËanje delovne uËinkovitosti zdravstvenega osebja, - znižanje stroškov, - zmanjšanje odpadkov (manj ovojnih materialov), - krajši Ëas priprave operacijske dvorane, - manjša možnost kontaminacije (manj prijemalnih toËk), - lažje skladišËenje in naroËanje (en paket - ena šifra), - pripravljenost paketa za takojšnjo uporabo. V Tosami vas Ëaka tim strokovnjakov, ki vam lahko pomaga pri sestavi vašega seta. HR CPT (Custom Procedure Tray) je set izraen po narudžbi. Prilagoen je potrebi korisnika, odnosno toËno odreenom zahvatu, i može sadržavati do 90 % onih komponenta koje su potrebne za provedbu tog operativnog zahvata. Komponente u setu možemo složiti tako, da su u potpunosti prilagoene vašim koracima pripreme operacijske dvorne i bolesnika. Prednosti upotrebe ovih setova su prvenstveno: - poveÊanje radne uËinkovitosti zdravstvenog osoblja, - smanjenje troškova, - smanjenje otpada (manje ambalaže i omotnog papira), - kraÊe vrijeme pripreme operacijske dvorane, - manja moguÊnost kontaminacije (manje dodirnih toËaka), - lakše skladištenje i naruËivanje (jedan paket - jedna šifra), - pripremljenost paketa za neposrednu upotrebu. U Tosami vas Ëeka tim struËnjaka, koji vam može pomoÊi u sastavljanju vašeg seta. SRB CPT (Custom Procedure Tray) je set izraen po porudžbini. Prilagoen je željama korisnika, odnosno taËno odreenom zahvatu i sadrži do 90 % onih komponenti koje su potrebne za izvoenje operativnog zahvata. Komponente u setu možemo da složimo tako, da se potpuno prilagode vašim koracima pripreme operacione sale i bolesnika. Prednosti upotrebe ove vrste setova su pre svega u: - poveÊanju radne iskorišÊenosti zdravstvenog osoblja, - sniženju troškova, - smanjenju otpadaka (manje zavojnog materijala), - kraÊem vremenu pripreme operacione sale, - manjoj moguÊnosti kontaminacije (manji broj dodirivanja), - lakšem skladištenju i naruËivanju (jedan paket, jedna šifra), - pripremljenosti paketa za upotrebu, odmah. U Tosami vas Ëeka tim struËnjaka, koji vam može pomoÊi pri sastavljanju vašeg seta. ENG CPT (Custom Procedure Tray) is a custom order set. It is adapted according to the needs of the user or for the exact procedure and it can contain up to 90 % of those components needed to perform the surgical procedure. The components in the set can be folded in a way that fits perfectly with your steps for preparation of the operating room and the patient. 93


Seti | Setovi | Setovi | Sets

A1

The advantages of this kind of system are mainly in: - increase of work efficiency of the health care staff, - educing costs, - reducing waste (less wrapping materials), - shorter time needed for the preparation of the operating room, - reducing contamination risk (fewer handling points), - easier storage and ordering (one package - one code), - the package is ready of immediate use. A team of experts awaits for you in Tosama, who can help you assemble your set.

94


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

SLO

IZDELKI IZ GAZE Osnovni material je 20-nitna ali 17-nitna hidrofilna beljena bombažna gaza. Izdelki so neškodljivi za Ëloveka in okolje in se uporabljajo za higienske namene. Osnovna znaËilnost gaze je, da Ëim gostejše je tkanje, veËjo moË vpijanja izloËkov in sekreta ima. HR

PROIZVODI OD GAZE Osnovni materijal gaze je 20-nitna ili 17-nitna hidrofilna izbijeljena pamuËna tkanina. Proizvodi nisu štetni za Ëovjeka i okolinu i upotrebljavaju se za razliËite higijenske namjene. Osnovna karakteristika gaze je da što je gušÊe tkanje veÊa je i moÊ upijanja izluËevina i sekreta.

A2

SRB

PROIZVODI OD GAZE Osnovni materijal gaze je 20-nitna ili 17-nitna hidrofilna beljena pamuËna tkanina. Proizvodi su neškodljivi za Ëoveka i okolinu i upotrebljavaju se za razliËite higijenske namene. Osnovna karakteristika gaze je, da što je veÊa gustina tkanja, to je veÊa moÊ upijanja izluËevina i sekreta. ENG

GAUZE PRODUCTS The basic material for the production of gauze is 20 thread or 17-thread hydrophilic bleached cotton cloth. The products are environmentally safe and non hazardous to human health. They are used in different hygienic applications.

GAZA NESTERILNA / GAZA NESTERILNA / GAZA NESTERILNA / NON - STERILE GAUZE SLO Nesterilna beljena bombažna gaza, dolžine 10 ali 100 m je v veËih plasteh zložena in pakirana v PE vreËko. Gaza ustreza zahtevam standarda EN 14079 in je beljena z vodikovim peroksidom. Gaza se uporablja v sanitetne in higienske namene. HR Nesterilna izbijeljena pamuËna gaza dužine 10 ili 100 m je složena u više slojeva i pakirana u PE vreÊicu. Gaza odgovara zahtjevima standarda EN 14079 i izbijeljena je vodikovim peroksidom. Gaza se upotrebljava u sanitetske i higijenske namjene. SRB Nesterilna beljena pamuËna gaza dužine 10 ili 100 m je složena u više slojeva i pakovana u PE kesu. Gaza odgovara zahtevima standarda EN 14079 i beljena je vodonik-peroksidom. Gaza se upotrebljava u sanitetske i higijenske namene. ENG Bleached non-sterile cotton gauze lenght 10 or 100 m is folded in several layers and packed in a polyethylene bag. The gauze meets the requirements of standard EN 14079 and is bleached with hydrogen peroxide. The gauze is used for sanitary and hygienic purposes. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSIONS

TRANSPORT KOS / PCS

GAZA BELJENA, nesteril BLEACHED GAUZE, non - sterile

12623

80 cm x 10 m 10/7

30

GAZA BELJENA, nesteril BLAECHED GAUZE, non - sterile

12624

80 cm x 100m 12/8

5

GAZA BELJENA, nesteril BLEACHED GAUZE, non - sterile

12625

80 cm x 100 m 10/7

5

GAZA BELJENA, nesteril BLEACHED GAUZE, non - sterile

12626

80 cm x 10 m 12/8

30

1


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

VPOJNA GAZA / UPOJNA STERILNA GAZA / UPIJAJU∆A STERILNA GAZA / ABSORBENT GAUZE

A2

SLO Vpojna gaza je sterilizirana bombažna gaza, gostote 12/8 niti/cm2 in ustreza zahtevam standarda EN 14079. Gaza je beljena z vodikovim peroksidom, zložena v veË plasti in zelo vpojna. PosamiËno pakiranje je v kombinaciji papir-folija, ki ne prepušËa tekoËin. Uporablja se za pokrivanje inficiranih ran z obilnim izloËkom, za ËišËenje in obkladanje ran. HR UpijajuÊa gaza je sterilizirana pamuËna gaza, gustoÊe 12/8 niti/cm2 i odgovara zahtjevima standarda EN 14079. Gaza je izbijeljena vodikovim peroksidom. Složena je u više slojeva i ima veliku moÊ upijanja. PojedinaËno pakiranje je u kombinaciji papir-folija, koje ne propušta tekuÊinu. Upotrebljava se za pokrivanje inficiranih rana s obilnim sekretom, za namjene ËišÊenja i oblaganja rane. SRB UpijajuÊa gaza je sterilisana pamuËna gaza, gustoÊe 12/8 niti/cm2 i odgovara zahtevima standarda EN 14079. Gaza je beljena vodonik-peroksidom. Složena je u više slojeva i ima veliku moÊ upijanja. PojedinaËno pakovanje je u kombinaciji papir-folija, koje ne propušta teËnost. Upotrebljava se za pokrivanje inficiranih rana s obilnim sekretom, za ËišÊenje i oblaganja rane. ENG Absorbent gauze is sterilised cotton gauze, density of 12/8 threads/cm2 and meets the requirements of standard EN 14079.The gauze is bleached with hydrogen peroxide, folded in several layers and highly absorbent. The individual packaging is a combination of paper-foil, which does not leakage liquids. Used to cover infected wounds with heavy discharge, and for cleaning and dressing wounds. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

VELIKOST SIZE

13004

0.2 m2

40

560

VPOJNA GAZA / ABSORBENT GAUZE

13005

0.4

m2

25

350

VPOJNA GAZA / ABSORBENT GAUZE

13006

0.8 m2

10

140

VPOJNA GAZA / ABSORBENT GAUZE

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

HIDROFILNA KABEL GAZA / HIDROFILNA KABEL GAZA / HIDROFILNA KABEL GAZA / ABSORBENT FOLDED GAUZE

2

SLO Hidrofilna kabel gaza je bombažna sterilizirana tkanina, zložena cik-cak. Gostota gaze je 12/8 niti/cm2 in ustreza zahtevam standarda EN 14079. Gaza je beljena z vodikovim peroksidom. Uporablja se v sanitetne in higienske namene. HR Hidrofilna kabel gaza je pamuËna sterilizirana tkanina, složena cik-cak. GustoÊa gaze je 12/8 niti/cm2 i odgovara zahtjevima standarda EN 14079. Gaza je izbijeljena vodikovim peroksidom. Upotrebljava se u sanitetske i higijenske namjene. SRB Hidrofilna kabel gaza je pamuËna sterilisana tkanina, složena cik-cak. GustoÊa gaze je 12/8 niti/cm2 i odgovara zahtevima standarda EN 14079. Gaza je beljena vodonik-peroksidom. Upotrebljava se u sanitetske i higijenske namene. ENG Absorbent folded gauze is sterilised, cotton, zig-zag folded cloth. The density of the gauze is 12/8 threads/cm2 and meets the requirements of standard EN 14079. The gauze is bleached with hydrogen peroxide. It is used for sanitary and hygienic purposes.


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

TRANSPORT KOS / PCS

HIDROFILNA KABEL GAZA ABSORBENT FOLDED GAUZE

13010

5 cm x 5 m

180

HIDROFILNA KABEL GAZA ABSORBENT FOLDED GAUZE

13014

10 cm x 5 m

90

A2

STERILNE TAMPONADE / STERILNE TAMPONADE / STERILNE TAMPONADE / STERILE TAMPONADES SLO Sterilne tamponade so izdelane iz 100 % bombažnega traku, beljene z vodikovim peroksidom. Kvaliteta ustreza standardu EN 14079, gostota pa je 16/10 niti/cm2. Tamponade se uporabljajo za vpijanje pri posegih, za ËišËenje in v higienske namene. HR Sterilne tamponade izraene su od 100 % pamuËne trake, izbijeljene vodikovim peroksidom. Kvaliteta odgovara standardu EN 14079, gustoÊa trake je 16/10 niti/ cm2. Tamponade se upotrebljavaju za upijanje prilikom zahvata, za ËišÊenje i u higijenske namjene. SRB Sterilne tamponade su izraene od 100 % pamuËne trake, beljene vodonikperoksidom. Kvalitet odgovara standardu EN 14079, gustoÊa trake je 16/10 niti/ cm2. Tamponade se upotrebljavaju za upijanje prilikom zahvata, za ËišÊenje i u higijenske namene. ENG Sterile tamponades are made of 100 % cotton tape and bleached with hydrogen peroxide. The quality meets the requirements of standard EN 14079, the density is 16/10 threads/cm2. Tamponades are used for absorption during medical procedures, for cleaning and hygienic purposes. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

TRANSPORT KOS / PCS

STERILNA TAMPONADA STERILE TAMPONADE

10405

2 cm x 10 m

276

STERILNA TAMPONADA STERILE TAMPONADE

10402

1 cm x 10 m

575

NESTERILNE GINEKOLOŠKE TAMPONADE / NESTERILNE GINEKOLOŠKE TAMPONADE / NESTERILNE GINEKOLOŠKE TAMPONADE / NON - STERILE GYNECOLOGICAL TAMPONADES SLO Gaza, iz katere so izdelane tamponade, je mehka in iz 100 % bombaža. Beljena je z vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze ustreza standardu EN 14079, gostota pa je 12/8 niti/cm2. Tamponade se uporabljajo za vpijanje pri posegih, za ËišËenje in v higienske namene. HR Gaza od koje su izraene tamponade je meka, od 100 % pamuka i izbijeljena je vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze odgovara standrdu EN 14079, gustoÊa je 12/8 niti/cm2. Tamponade se upotrebljavaju za upijanje prilikom zahvata, za ËišÊenje i u higijenske namjene.

3


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

A2

SRB Gaza od koje su izraene tamponade je meka, od 100 % pamuka i beljena je vodonik-peroksidom. Kvalitet gaze odgovara standardu EN 14079, gustoÊa je 12/8 niti/cm2. Tamponade se upotrebljavaju za upijanje prilikom zahvata, za ËišÊenje i u higijenske namene. ENG Gauze, from which tamponades are made, is soft, made from 100 % cotton and bleached with hydrogen peroxide. The quality meets the requirements of standard EN 14079, density is 12/8 threads/cm2. Tamponades are used for absorption during medical procedures, for cleaning and hygienic purposes. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

TRANSPORT KOS / PCS

GINEKOLOŠKA TAMPONADA GYNECOLOGICAL TAMPONADE

15302

115 cm x 5 cm

224

GINEKOLOŠKA TAMPONADA GYNECOLOGICAL TAMPONADE

15305

150 cm x 10 cm

240

ZLOÆENCI / STERILNE KOMPRESE OD GAZE / STERILNE KOMPRESE OD GAZE / STERILE GAUZE SWABS SLO Zloženci so mehke, zložene, 16-slojne komprese iz bombažne beljene gaze, posamiËno pakirane in sterilizirane. Gostota gaze je 10/7 niti/cm2 in ustreza standardu EN 14079. Gaza je beljena z vodikovim peroksidom. Uporabljajo se za ËišËenje ran, kot obloge za rane ter v higienske namene. HR Zloženci su meke, složene, 16-slojne komprese od pamuËne izbijeljene gaze, pojedinaËno pakirane i sterilizirane. GustoÊa gaze je 10/7 niti/cm2 i odgovara standardu EN 14079. Gaza je izbijeljena vodikovim peroksidom. Upotrebljavaju se za ËišÊenje rana, kao obloga za rane, te u higijenske namjene. SRB Zloženci su meke, složene, 16-slojne komprese od pamuËne beljene gaze, pojedinaËno pakovane i sterilisane. GustoÊa gaze je 10/7 niti/cm2 i odgovara standardu EN 14079. Gaza je beljena vodonik-peroksidom. Upotrebljavaju se za ËišÊenje rana, kao obloga za rane i u higijenske namene. ENG Sterile gauze swabs are soft, folded, 16-layer compresses made of bleached cotton gauze, individually packaged and sterilized. The density of the gauze is 10/7 threads/cm2 and complies with standard EN 14079. Gauze is bleached with hydrogen peroxide. Used to clean wounds, as coverings for wounds and for hygiene purposes. IZDELEK PRODUCT

4

ŠIFRA CODE

VELIKOST SIZE

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

ZLOŽENEC STERILE GAUZE SWAB

14904

5 x 5 cm

50

450

ZLOŽENEC STERILE GAUZE SWAB

14910

5 x 8 cm

5

180

ZLOŽENEC STERILE GAUZE SWAB

14913

5 x 8 cm

10

102


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

KOMPRESE NESTERILNE / KOMPRESE OD GAZE NESTERILNE / KOMPRESE NESTERILNE / NON - STERILE GAUZE SWABS

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

A2

SLO Gaza, iz katere so izdelane komprese, je mehka in iz 100 % bombaža, beljena je z vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze ustreza standrdu EN 14079, gostota pa je 10/7 niti/cm2. Komprese se uporabljajo za vpijanje pri operacijskih posegih, za ËišËenje ran, kot sekundarne obloge za rane ter v higienske namene. Komprese so na voljo sterilne v setih ali pa nesterilne. HR Gaza od koje su izraene komprese je meka, od 100 % pamuka i izbijeljena je vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze odgovara standardu EN 14079, gustoÊa je 10/7 niti/cm2. Komprese se upotrebljavaju za upijanje prilikom operacijskih zahvata, za ËišÊenje rana, kao sekundarne obloge za rane te u higijenske namjene. Komprese su na raspolaganju sterilne, u setovima, ili nesterilne. SRB Gaza od koje su izraene komprese je meka, od 100 % pamuka i beljena je vodonik-peroksidom. Kvalitet gaze odgovara standardu EN 14079, gustoÊa je 10/7 niti/cm2. Komprese se upotrebljavaju za upijanje prilikom operacionih zahvata, za ËišÊenje rana, kao sekundarne obloge za rane i u higijenske namene. Komprese su na raspolaganju sterilne u setovima ili nesterilne. ENG Gauze, from which swabs are made, is soft, made from 100 % cotton and bleached with hydrogen peroxide. The quality meets requirements of standard EN 14079, and density is 10/7 threads/cm2. Gauze swabs are used for absorption in surgical treatments, cleansing of wounds such as secondary coverings for wounds, and for hygienic purposes. Swabs are available in sterile sets or non-sterile. TRANSPORT ZL / ENV

Komprese 12-slojne, nesterilne / Swabs 12-layered, non - sterile KOMPRESA / SWAB

13918

5 x 5 cm

100

40

KOMPRESA / SWAB

13919

7,5 x 7,5 cm

100

20

KOMPRESA / SWAB

13920

10 x 10 cm

100

40

KOMPRESA / SWAB

13921

10 x 10 cm

150

30

KOMPRESA / SWAB

13922

20 x 10 cm

100

6

KOMPRESA / SWAB

13930

25 x 12 cm

100

6

KOS / PCS

KOMPRESA / SWAB

13924

5 x 5 cm

/

1500

KOMPRESA / SWAB

13925

7,5 x 7,5 cm

/

2100

KOMPRESA / SWAB

13926

10 x 10 cm

/

2000

KOMPRESA / SWAB

13927

15 x 8 cm

/

1200

Operacijske komprese 12-slojne, nesterilne / Surgical swabs 12-layered, non - sterile OP. KOMPRESA / SUR. SWAB

13928

7 x 5 cm

/

1500

OP. KOMPRESA KN / SUR. SWAB XR 13929

7 x 5 cm

/

1500

OP .KOMPRESA / SUR. SWAB

13935

15 x 8 cm

/

1200

OP. KOMPRESA / SUR. SWAB

13940

25 x 12 cm

/

500

OP. KOMPRESA KN / SUR. SWAB XR 14035

15 x 8 cm

/

1200

5


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

A2

Operacijske komprese 16-slojne, nesterilne / Surgical swabs 16-layered, non-sterile OP. KOMPRESA SUR. / SWAB 14117

20 x 10 cm 75 x 10 cm

800

OP. KOMPRESA / SUR. SWAB 14116

20 x 10 cm 75 x 10 cm

100

9 zl / env

OP. KOMPRESA / SUR. SWAB 14120

20 x 10 cm 60 x 10 cm

/

800

OP.KOMPRESA/ SUR. SWAB 14118

20 x 10 cm 75 x 10 cm

100

9 zl / env

OP.KOMPRESA / SUR. SWAB

14119

25 x 12 cm

100

6 zl / env

OP. KOMPRESA / SUR. SWAB

14122

25 x 12 cm

/

600

OP. KOMPRESA KN / SUR. SWAB XR 14202

20 x 10 cm 60 x 10 cm

/

800

OP. KOMPRESA KN / SUR. SWAB XR 14205

20 x 10 cm 75 x 10 cm

/

800

TAMPONI IZ GAZE / TAMPONI OD GAZE / TAMPONI OD GAZE / GAUZE PLUGS SLO Gaza, iz katere so izdelani tamponi, je mehka in iz 100 % bombaža, beljena z vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze ustreza standardu EN 14079, gostota pa je 12/8 niti/cm2. Tamponi se uporabljajo za vpijanje pri operacijskih posegih, za ËišËenje in v higienske namene. Tamponi imajo gazo spodvito v notranjost tampona, so mehki in okrogle oblike. Na voljo so sterilni v setih ali pa nesterilni, pakirani v PE vreËke. HR Gaza od koje su izraeni tamponi je meka, od 100 % pamuka i izbijeljena je vodikovim peroksidom. Kvaliteta gaze odgovara standardu EN 14079, gustoÊa je 12/8 niti/cm2. Tamponi se upotrebljavaju za upijanje prilikom operacijskih zahvata, za ËišÊenje rana, i u higijenske namjene. Tamponi imaju gazu podvijenu u unutrašnjost tampona, meki su i okruglog oblika. Na raspolaganju su sterilni, u setovima, ili nesterilni, pakirani u PE vreÊice po više komada. Tamponi su bez strËeÊih niti. SRB Gaza od koje su izraeni tamponi je meka, od 100 % pamuka i beljena je vodonik-peroksidom. Kvalitet gaze odgovara standardu EN 14079, gustoÊa je 12/8 niti/cm2. Tamponi se upotrebljavaju prilikom operacionih zahvata, za upijanje, ËišÊenje rana i u higijenske namene. Tamponi imaju gazu podvijenu u unutrašnjost tampona, meki su i okruglog su oblika. Na raspolaganju su sterilni u setovima ili nesterilni pakovani, u PE kesice po više komada. ENG Gauze, from which plugs are made, is 100 % soft cotton and bleached with hydrogen peroxide. The quality meets the requirements of standard EN 14079, the density is 12/8 threads/cm2. Plugs are used for absorption, wound cleaning and hygienic purposes. The plugs have gauze tucked inside and are soft and round in shape. They are available in sterile sets or non-sterile in PE bags.

6


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

PREMER DIAMETER/mm

VRE»KA/BAG KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

TAMPON IZ GAZE ŠT. 0, nesteril GAUZE PLUG NO. 0, non-sterile

15602

/

100

500

TAMPON IZ GAZE ŠT. 1, nesteril GAUZE PLUG NO. 1, non-sterile

15603

17 mm

500

3000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 2, nesteril GAUZE PLUG NO. 2, non-sterile

15609

35 mm

500

5000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 3, nesteril GAUZE PLUG NO. 3, non-sterile

15612

40 mm

500

3500

TAMPON IZ GAZE ŠT. 4, nesteril GAUZE PLUG NO. 4, non-sterile

15615

45 mm

500

3000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 5, nesteril GAUZE PLUG NO. 5, non-sterile

15618

60 mm

200

1200

TAMPON IZ GAZE ŠT. 6, nesteril GAUZE PLUG NO. 6, non-sterile

15621

65 mm

200

1000

A2

TAMPONI IZ GAZE / GAUZE PLUGS

TAMPONI IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO (KN) / GAUZE PLUGS WITH XRAY CONTRAST THREAD (XR) TAMPON IZ GAZE ŠT. 3, nesteril GAUZE PLUG NO. 3, non-sterile

15705

40

500

3500

TAMPON IZ GAZE ŠT. 4, nesteril GAUZE PLUG NO. 4, non-sterile

15709

45

500

3000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 5, nesteril GAUZE PLUG NO. 5, non-sterile

15712

60

200

1200

TAMPON IZ GAZE ŠT. 6, nesteril GAUZE PLUG NO. 6, non-sterile

15715

65

200

1000

TAMPONI IZ GAZE BREZ GUMICE (BG) / GAUZE PLUGS WITHOUT RUBBER (WR) TAMPON IZ GAZE ŠT. 1, nesteril GAUZE PLUG NO. 1, non-sterile

15601

17

500

4000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 2, nesteril GAUZE PLUG NO. 2, non-sterile

15610

30

500

4000

TAMPON IZ GAZE BG ŠT. 3, nesteril GAUZE PLUG NO. 3, non-sterile

15613

40

500

4000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 4, nesteril GAUZE PLUG NO. 4, non-sterile

15616

45

500

3000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 5, nesteril GAUZE PLUG NO. 5, non-sterile

15619

60

200

1400

TAMPON IZ GAZE ŠT. 6, nesteril GAUZE PLUG NO. 6, non-sterile

15623

65

200

1000

TAMPONI IZ GAZE BREZ GUMICE (BG) S KONTRASTNO NITKO (KN) OKROGLO / OVALNE OBLIKE / GAUZE PLUGS WITHOUT RUBBER (WR) WITH XRAY CONTRAST THREAD (XR) IN ROUND / OVAL SHAPE TAMPON IZ GAZE ŠT. 3, nesteril GAUZE PLUG NO. 3, non-sterile

15706

/

500

4000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 4, nesteril GAUZE PLUG NO. 4, non-sterile

15710

/

500

3000

TAMPON IZ GAZE ŠT. 5 , nesteril GAUZE PLUG NO. 5, non-sterile

15713

/

200

1400

TAMPON IZ GAZE ŠT. 6, nesteril GAUZE PLUG NO. 6, non-sterile

15716

/

200

1000

7


Izdelki iz gaze | Proizvodi od gaze | Proizvodi od gaze | Gauze products

O»ESNE KOMPRESE / O»NE KOMPRESE / O»NE KOMPRESE / EYE SWABS

A2

SLO OËesne komprese so mehke, vpojne, veËslojne okrogle komprese iz aluminizirane vlaknovine, beljene vate in vlaknovine. Ne lepijo se na kožo in mogoËe jih je sterilizirati. Uporabljajo se za pokrivanje oËes: aluminizirano folijo je potrebno postaviti na oko in pritrditi z obližem v traku. Aluminizirana folija se ne sprime z rano. HR OËne komprese su meke, upijajuÊe, višeslojne okrugle komprese od aluminizirane vlaknovine, izbijeljene vate i netkanog materijala. Ne zaljepljuju se na kožu i mogu se sterilizirati. Upotrebljavaju se za pokrivanje oka: aluminiziranu stranu je potrebno postaviti na oko i priËvrstiti samoljepivom trakom. Aluminizirana folija se ne sljepljuje s ranom. SRB OËne komprese su meke, upijajuÊe, višeslojne okrugle komprese od aluminizirane vlaknovine, beljene pamuËne vate i netkanog materijala. Ne lepe se za kožu i mogu se sterilisati. Upotrebljavaju se za pokrivanje oka: aluminiziranu stranu komprese postaviti na oko i priËvrstiti flasterom. Aluminizirana folija se ne slepljuje s ranom. ENG Eye swabs are soft, absorbent, multi-layer swabs of aluminised non-woven fabric from bleached wadding and non-woven material. They don’t stick to the skin and can be sterilised. Used to cover eyes: the aluminised foil should be placed on the eye and fixed by tape. The aluminised film does not stick to the wound.

IZDELEK PRODUCT

8

ŠIFRA CODE

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT

O»ESNA KOMPRESA, STERILNA, steril EYE COMPRESS, sterile

15505

15

9 zl / env

O»ESNA KOMPRESA, nesteril EYE COMPRESS, non-sterile

15503

420 1680 kos / pcs


Izdelki iz netkanega materiala | Proizvodi od netkanog materijala | Proizvodi od netkanog tekstila | Products of non - woven materials

SLO

IZDELKI IZ NETKANEGA MATERIALA Izdelki iz netkanih materialov so narejeni iz novejših materialov, ki nadomešËajo gazo in izdelke iz gaze. Sestavljeni so iz mešanice viskoze in poliestra ter imajo boljšo in hitrejšo moË vpijanja izloËkov kot izdelki iz gaze. HR

PROIZVODI OD NETKANOG MATERIJALA Za proizvode od netkanih materijala znaËajka je da su to noviji materijali koji Êe nadomestiti gazu i proizvode od gaze. Sastavljeni su od mješavine viskoze i poliestera pa maju bolju i bržu moÊ upijanja izluËevina nego proizvodi od gaze.

A3

SRB

PROIZVODI OD NETKANOG TEKSTILA Za proizvode od netkanog tekstila je znaËajno da su novi proizvodi koji Êe zameniti gazu i proizvode od gaze. Sastava su od mešavine viskoze i poliestera pa imaju bolju i bržu moÊ upijanja izluËevina, nego proizvodi od gaze. ENG

PRODUCTS OF NON - WOVEN MATERIALS Products made of non-woven materials are modern materials that are positioned to replace gauze and gauze products in the future. They consist of a mix of viscose and polyester and absorb secretions much faster and more efficiently than gauze products.

NETKANI TAMPONI / NETKANI TAMPONI / NETKANI TAMPONI / NON - WOVEN PLUGS SLO Tamponi se uporabljajo za vpijanje pri operacijskih posegih, za ËišËenje in v higienske namene. Tamponi imajo vlaknovino spodvito v notranjost tampona, so mehki in okrogle oblike. Na voljo so sterilni v setih ali pa nesterilni, pakirani v PE vreËke. HR Tamponi se upotrebljavaju za upijanje prilikom operacijskih zahvata, za ËišÊenje i u higijenske namjene. Tamponi imaju vlaknovinu podvijenu u unutrašnjost tampona, meki su i okruglog oblika. Na raspolaganju su sterilni, u setovima, ili nesterilni, pakirani u PE vreÊice po više komada. SRB Tamponi se upotrebljavaju prilikom operacionih zahvata za upijanje, za ËišÊenje i u higijenske namene. Tamponi imaju vlaknovinu podvijenu u unutrašnjost tampona, meki su i okruglog su oblika. Na raspolaganju su sterilni u setovima ili nesterilni, pakovani u PE kesice po više komada. ENG Plugs are used for absorption, cleaning and hygienic purposes during surgical operations. The plugs have non-woven fabric tucked inside; they are soft and round in shape and are available in sterile sets or non-sterile packed in PE bags. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

PREMER DIAMETER

VRE»KA/ BAG TRANSPORT KOS / PCS KOS / PCS

NETKAN TAMPON ŠT. 1, nesteril 17301 NON - WOVEN PLUG NO. 1, non - sterile

17 mm

500

3000

NETKAN TAMPON ŠT. 2, nesteril 17302 NON - WOVEN PLUG NO. 2, non - sterile

30 mm

500

5000

NETKAN TAMPON ŠT. 2. nesteril 17313 NON - WOVEN PLUG NO. 2, non - sterile

35 mm

500

5000

NETKAN TAMPON ŠT. 3, nesteril 17303 NON - WOVEN PLUG NO. 3, non - sterile

40 mm

500

3500

NETKAN TAMPON ŠT. 3, nesteril 17314 NON - WOVEN PLUG NO. 3, non - sterile

45 mm

500

3500

NETKAN TAMPON ŠT. 4, nesteril 17304 NON - WOVEN PLUG NO. 4, non - sterile

45 mm

500

3000

1


Izdelki iz netkanega materiala | Proizvodi od netkanog materijala | Proizvodi od netkanog tekstila | Products of non - woven materials

A3

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

PREMER DIAMETER

VRE»KA/ BAG TRANSPORT KOS / PCS KOS / PCS

NETKAN TAMPON ŠT. 4, nesteril 17315 NON - WOVEN PLUG NO. 4, non - sterile

50 mm

500

3000

NETKAN TAMPON ŠT. 5, nesteril 17305 NON - WOVEN PLUG NO. 5, non - sterile

60 mm

150

900

NETKAN TAMPON ŠT. 5., nesteril 17316 NON - WOVEN PLUG NO. 5, non - sterile

65 mm

150

900

NETKAN TAMPON ŠT. 6, nesteril 17306 NON - WOVEN PLUG NO. 6, non - sterile

65 mm

150

750

VIVANET SLO Vivaneti so 6-slojne komprese, narejene iz mehke vlaknovine v sestavi 70 % viskoza in 30 % poliester. Uporabljajo se v fazi ËišËenja akutnih, umazanih in okuženih ran ter ran z moËnim izloËanjem, za zdravljenje Ëistih ran in kot tampon oziroma gobica pri ambulantnem in bolnišniËnem zdravljenju. HR Vivaneti su 6-slojne komprese od netkanog materijala, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, oneËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao tamponi ili spužvice u ambulantnom i bolniËkom lijeËenju. SRB Vivaneti su 6-slojne komprese, od mekanog netkanog tekstila, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, neËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao tamponi ili sunerËiÊi u ambulantnom i bolniËkom leËenju. ENG Vivanet is a 6-layer swab made of soft, non-woven material in composition 70 % viscose and 30 % polyester. They are used in the acute phase of treatment, on dirty and infected wounds and wounds with a sharp separation, for the treatment of clean wounds, and as a tampon or sponge in surgical and hospital treatment.

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15209

5 x 5 cm

55

495

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15210

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET 2 x Y, steril / sterile

15211

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET, 2x, steril / sterile

15212

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x Y, steril / sterile

15213

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15214

20 x 10 cm

25

350

V papirnati vreËki / in paper pouch

2

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VRE»K / POUCHES

VIVANET, 100 x

15234

5 x 5 cm

100

30

VIVANET, 100 x

15235

7,5 x 7,5 cm

100

16

VIVANET, 100 x

15237

10 x 10 cm

100

9

VIVANET, 100 x

15239

20 x 10 cm

100

5

VIVANET Y, 100 x

15236

7,5 x 7,5 cm

100

16

VIVANET Y, 100 x

15238

10 x 10 cm

100

9


Izdelki iz netkanega materiala | Proizvodi od netkanog materijala | Proizvodi od netkanog tekstila | Products of non - woven materials

VIVASORB

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

A3

SLO Vivasorbi so visoko vpojne obloge s tekoËinsko zaporo in bombažnim jedrom. Zgornja plast je iz mehke vlaknovine v sestavi 70 % viskoza, 30 % poliester. Na voljo so tudi brez tekoËinske zapore, le-te so ovite v PP vlaknovino. Visoko vpojne obloge se uporabljajo kot sekundarne obloge, ki se namestijo na primarno oblogo, s katero se oskrbi rana. Obloge vpijajo velike koliËine eksudata, ranam nudijo toplotno in mehansko zašËito. Oblogo pritrdimo s pritrdilnimi povoji. HR Vivasorbi su visoko upijajuÊe obloge s tekuÊinskom barijerom i jezgrom od pamuka. Gornja površina je od mekanog netkanog tekstila u sastavu 70 % viskoza i 30 % poliester. Dostupne su i obloge bez tekuÊinske barijere, kojima je gornja površina od PP netkanog tekstila. Visoko upijajuÊe obloge su namijenjene za upotrebu kao sekundarne obloge, koje se polažu na primarnu oblogu s kojom se prekrije rana. Obloge upijaju velike koliËine sekreta te rani nude toplinsku i mehaniËku zaštitu. Dodatno se obloge priËvrste sa zavojima za priËvršÊivanje. SRB Vivasorb su visoko-upijajuÊe obloge s tekuÊinskom barijerom i jezgrom od pamuka, s površinskim slojem od mekanog netkanog tekstila, sastava 70 % viskoza, 30 % poliester. U ponudi su obloge i bez tekuÊinske barijere, s površinskim slojem izraenim od PP-skog netkanog tekstila. Visoko upijajuÊe obloge su namenjene za upotrebu kao sekundarne obloge, koje se polažu na primarnu oblogu s kojom se prekriva rana. Obloge upijaju velike koliËine sekreta, te tako rani nude toplotnu i mehaniËku zaštitu. Obloge se dodatno priËvrste sa zavojima za priËvršÊivanje. ENG Vivasorb are highly absorbent dressings with liquid protection and coton core. Top layer is made of soft non-woven material in composition 70 % viscose and 30 % polyester. Highly absorbent dressings are also available without liquid protection, top layer is made of PP non-woven. These highly absorbent dressings are designed as secondary pads to be fitted on the primary dressings. Dressings absorb large amounts of exudates and they provide thermal and mechanical protection to the wound. They have to be fixed with bandages.

VIVASORB - s tekoËinsko zaporo / with liquid protection VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15220

12 x 10 cm

45

180

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15221

20 x 10 cm

35

140

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15223

25 x 15 cm

20

80

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15222

20 x 20 cm

25

100

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15224

40 x 20 cm

10

40

PE VRE»KA / PE POUCH

VIVASORB, nesteril / non-sterile

15215

12 x 10 cm

100

700

VIVASORB, nesteril / non-sterile

15216

20 x 10 cm

100

1200

VIVASORB, nesteril / non-sterile 15217

25 x 15 cm

50

600

VIVASORB, nesteril / non-sterile 15218

20 x 20 cm

50

600

VIVASORB, nesteril / non-sterile

40 x 20 cm

50

300

15219

3


Izdelki iz netkanega materiala | Proizvodi od netkanog materijala | Proizvodi od netkanog tekstila | Products of non - woven materials

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

A3

VIVASORB (-) brez tekoËinske zapore / without liquid protection VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15252

12 x 10 cm

50

400

VIVASORB (-), x, steril / sterile

15227

20 x 10 cm

40

320

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15256

25 x 15 cm

30

240

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15254

20 x 20 cm

30

240

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15228

40 x 20 cm

10

80

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15231

50 x 30 cm

8

64

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15252

12 x 10 cm

50

400

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15229

20 x 10 cm

100

1200

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15255

25 x 15 cm

50

600

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15253

20 x 20 cm

50

600

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15230

40 x 20 cm

50

300

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15232

50 x 30 cm

25

75

4

PE VRE»KA / PE POUCH


Izdelki iz vate | Proizvodi od vate | Proizvodi od vate | Wadding products

SLO

IZDELKI IZ VATE Program izdelkov iz vate sestavljajo vatiranci, zobni tamponi, celulozna in sanitetna vata ter vata v traku. Izdelki so mehki in vpojni in se uporabljajo v higienske namene. HR

PROIZVODI OD VATE Program proizvoda od vate Ëine vatiranci, zubni tamponi, celulozna i sanitetska vata te vata u traci. Proizvodi su mekani i upijajuÊi i upotrebljavaju se za higijenske namjene. SRB

A4

PROZVODI OD VATE Program proizvoda od vate Ëine vatiranci, zubni tamponi, celulozna i sanitetska vata kao i vata u traci. Proizvodu su meki i upijajuÊi i upotrebljavaju se za higijenske namene. ENG

WADDING PRODUCTS The range of wadding products consists of absorbent dressing pads, absorbent dentistry pads, cellulose and medical wadding and wadding in tape. These products are soft and absorbent and are used for hygienic applications.

VATIRANCI SLO Vatiranci iz 100 % bombaža se uporabljajo kot sekundarne obloge. Vpijajo velike koliËine eksudata, ranam nudijo toplotno in mehansko zašËito. Dodatno se pritrdijo s pritrdilnimi povoji. Vatiranci so na voljo tudi v setih, sterilni in nesterilni. Materiali ustrezajo standardu EN 14079 in so beljeni z vodikovim peroksidom. HR Vatiranci, od 100 % pamuka, su namijenjeni za upotrebu kao sekundarne obloge. Obloge upijaju velike koliËine sekreta te rani nude toplinsku i mehaniËku zaštitu. Dodatno se obloge priËvrste sa zavojima za priËvršÊivanje. Vatiranci su u ponudi i u sastavu setova, sterilnih i nesterilnih. Materijali odgovaraju standardu EN 14079 i izbijeljeni su vodikovim peroksidom. SRB Vatiranci, od 100 % pamuka, su namenjeni za upotrebu kao sekundarne obloge. Obloge upijaju veliku koliËinu sekreta te tako rani pružaju toplotnu i mehaniËku zaštitu. Obloge se dodatno priËvršÊuju zavojima za priËvršÊivanje. Vatiranci su u ponudi i u sastavu sterilnih i nesterilnih setova. Materijali odgovaraju standardu EN 14079 i beljeni su vodonik- peroksidom. ENG Absorbent dressing pads, made of 100 % cotton, are used as secondary pads. Dressing pads absorb large amounts of exudates and they provide thermal and mechanical protection to the wound. They have to be fixed with bandages. They are also available in kits, sterile and non-sterile. The materials comply with standard EN 14079 and are bleached with hydrogen peroxide. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

VRE»KA/ BAG KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VATIRANEC, nesteril 16601 ABSORBENT DRESSING PAD, non-sterile

15 x 10 cm

100

700

VATIRANEC, nesteril 16603 ABSORBENT DRESSING PAD, non-sterile

25 x 15 cm

50

600

VATIRANEC, nesteril 16606 ABSORBENT DRESSING PAD, non-sterile

45 x 15 cm

50

300

VATIRANEC, nesteril 16609 ABSORBENT DRESSING PAD, non-sterile

50 x 30 cm

25

75

1


Izdelki iz vate | Proizvodi od vate | Proizvodi od vate | Wadding products

CELULOZNA VATA / CELULOZNA VATA / CELULOZNA VATA / CELLULOSE WADDING

A4

SLO Celulozna vata je mehka, vpojna, beljena staniËevina, prijazna koži. Uporablja se v higienske namene. HR Celulozna vata je meka, upijajuÊa, izbijeljena staniËevina, ugodna za kožu. Upotrebljava se za higijenske namjene. SRB Celulozna vata je meka, upijajuÊa, beljena celuloza, prijatna za kožu. Upotrebljava se za higijenske namene. ENG Cellulose wadding is a soft, absorbent, bleached, skin-friendly cellulose. It is used in hygienic applications.

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA VRE»KA / BAG TRANSPORT DIMENSION KOS / PCS KOS / PCS

TEŽA WEIGHT

CELULOZNA VATA / CELLULOSE WADDING

16903

1

15

1 kg

CELULOZNA VATA / CELLULOSE WADDING

16906

25 x 20 cm

1

1

2,5 kg

CELULOZNA VATA / CELLULOSE WADDING

16909

1

5

5 kg

SANITETNA VATA V TRAKU/ SANITETSKA VATA U TRACI / SANITETSKA VATA U TRACI / SANITARY WADDING TAPE SLO Vata v traku je polizdelek iz bombažne beljene vate. Uporablja se kot mavËna podloga in v higienske namene. HR Vata u traci je poluproizvod od pamuËne, izbijeljene vate. Upotrebljava se kao podloga za gips i za higijenske namjene. SRB Vata u traci je poluproizvod od pamuËne, beljene vate. Upotrebljava se kao podloga za gips i za higijenske namene. ENG The wadding tape is a semi-finished product of bleached cotton wadding. It is used as a plaster base and in hygienic applications.

IZDELEK PRODUCT

2

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

TRANSPORT KOS / PCS

VATA V TRAKU / WADDING TAPE

16403

12 cm

4 x 3 kg

VATA V TRAKU / WADDING TAPE

16410

6 cm x 5 m

80

VATA V TRAKU / WADDING TAPE

16413 12 cm x 5 m

44

VATA V TRAKU / WADDING TAPE

16416 18 cm x 5 m

VATA V TRAKU / WADDING TAPE

16406

18 cm

24 3 x 4 kg


Izdelki iz vate | Proizvodi od vate | Proizvodi od vate | Wadding products

SANITETNA VATA / SANITETSKA VATA / SANITETSKA VATA / MEDICAL WADDING

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

VATA SANITETNA / MEDICAL WADDING 1000 g

16303

28 cm

12

VATA SANITETNA / MEDICAL WADDING 500 g

16352

28 cm

24

A4

SLO Sanitetna vata je 29 cm širok trak iz 100 % bombaža, uporablja se v higienske namene. HR Sanitetska vata je 29 cm široka traka od 100 % pamuka, upotrebljava se kao podloga za gips i za higijenske namjene. SRB Sanitetska vata je 29 cm široka traka od 100 % pamuka, upotrebljava se kao podloga za gips i za higijenske namene. ENG Medical wadding is a 29 cm wide tape of 100 % cotton, used as a plaster base and in hygienic applications. TRANSPORT KOS / PCS

ZOBNI TAMPONI / ZUBNI TAMPONI / ZUBNI TAMPONI / DENTISTRY TAMPONS SLO Zobni tamponi so mehki, vpojni, Ëvrsti celulozni zvitki, ki se lahko sterilizirajo. HR Zubni tamponi su mekani, upijajuÊi, Ëvrsti celulozni valjci koji se lako steriliziraju. SRB Zubni tamponi su mekani, upijajuÊi, Ëvrsti celulozni valjci, koji se lako sterilišu. ENG Dentistry tampons consist of soft, absorbent, compact cellulose rolls. They can be sterilized. IZDELEK ŠIFRA DIMENZIJA PRODUCT CODE DIMENSION

ZOBNI TAMPONI / DENTISTRY TAMPONS, 1 kg

17001

35 x 11 mm

TRANSPORT VRE»KE BAGS PER g

4 x 250 g

3


A4

Izdelki iz vate | Proizvodi od vate | Proizvodi od vate | Wadding products

4


Medicinski obliži in lepilni trakovi | Medicinski flasteri i samoljepljive trake | Medicinski flasteri i samolepljive trake | Medicine adhesive plasters and tapes

SLO

MEDICINSKI OBLIÆI IN LEPILNI TRAKOVI Obliži se uporabljajo za primarno oskrbo rane in za pritrditev obvezilnega materiala. Njihova prednost je preprosta uporaba in materiali, ki ne dražijo kože ali povzroËajo alergij. HR

MEDICINSKI FLASTERI I SAMOLJEPLJIVE TRAKE Flasteri se koriste za primarno zbrinjavanje rane i za priËvršÊivanje zavojnog materijala. Njihova prednost je jednostavna upotreba i materijali koji ne nadražuju kožu ili izazivaju alergije. SRB

A5

MEDICINSKI FLASTERI I SAMOLEPLJIVE TRAKE Flasteri se koriste za primarno zbrinjavanje rane i za priËvršÊivanje zavojnog materijala. Njihova prednost je u jednostavnoj upotrebi i materijalima koji ne nadražuju kožu ili izazivaju alergije. ENG

MEDICINE ADHESIVE PLASTERS AND TAPES Adhesive plaster tapes are used for primary wound care treatment and for attaching wound dressings. Its advantage is ease of use of materials that do not irritate skin or cause allergies.

VIVAPORE SLO Vivapore so sterilni kirurški obliži na netkanem blagu, z vpojno blazinico, ki se ne sprijema z rano. HR Vivapore su sterilni kirurški flasteri od netkanog materijala, s jastuËiÊem za upijanje koji se ne ljepi za ranu. SRB Vivapore su sterilni hirurški flasteri, s upijajuÊim jastuËiÊem koji se ne lepi za ranu. ENG Vivapore are sterile adhesive surgical plasters with absorbent pads and they do not stick on the wound. IZDELEK PRODUCT

VIVAPORE, steril / sterile

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

18301

5 x 7 cm

100

800

VIVAPORE, steril / sterile

18361

10 x 6 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18303

10 x 9 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18305

15 x 9 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18307

20 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18309

25 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18310

30 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18362

35 x 10 cm

50

200

VIVAPORE I.V. SLO Vivapore I.V. so sterilni obliži, z blazinico na mestu vboda, za zanesljivo pritrditev I.V. kanile. So posamiËno pakirani in sterilizirani z etilen oksidno sterilizacijo. HR Vivapore I.V. su sterilni flasteri s jastuËiÊem na mjestu uboda, za sigurno priËvršÊivanje I.V. kanile. PojedinaËno su pakirani i sterilizirani etilen oksidnom sterilizacijom. SRB Vivapore I.V. su sterilni flasteri s jastuËiÊem na mestu uboda, za sigurno 1


Medicinski obliži in lepilni trakovi | Medicinski flasteri i samoljepljive trake | Medicinski flasteri i samolepljive trake | Medicine adhesive plasters and tapes

priËvršÊivanje I.V. kanile. PojedinaËno su pakovani i sterilisani etilen oksidnom sterilizacijom. ENG Vivapore I.V. are a sterile plasters with a pad at the point of injection for reliable fastening of I.V. cannulas. They are packed individually and sterilised with ethylene oxide.

A5

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

VIVAPORE I.V.

DIMENZIJA DIM. BLAZINICE ZLOŽENKA KOS TRANSPORT DIMENSION PAD DIMENSION ENVELOPE PCS KOS / PCS

18311

9 x 6 cm

20 x 23 mm

100

800

VIVAFIX SLO Vivafix so prilagodljivi, preËno raztegljivi samolepilni trakovi iz netkanega blaga. ZašËitni papir je na sredini prerezan, kar omogoËa enostavno namešËanje. Dolžino odreza olajša centimetrska mreža. Namenjeni so za pritrjevanje obvezilnega materiala. Ker so prilagodljivi, se lahko uporabljajo tudi za namešËanje na sklepe. HR Vivafix su vrlo prilagodljive, popreËno rastezljive samoljepive trake od netkanog materijala. Zaštitni papir je na sredini prerezan, što omoguÊava jednostavno namještanje, a potrebnu dužinu za rezanje olakšava centimetarska mreža na zaštitnom papiru. Namijenjen je za priËvršÊivanje povojnog materijala. Zbog iznimne prilagodljivosti može se koristiti i za priËvršÊivanje na zglobove. SRB Vivafix su vrlo prilagodljive, popreËno rastegljive lepljive trake od netkanog materijala. Zaštitni papir je po sredini preseËen, što omoguÊava jednostavnu upotrebu i nameštanje. Rezanje flastera na potrebnu dužinu, olakšava centimetarska mreža na zaštitnom papiru. Namenjen je za priËvršÊivanje zavojnog materijala. Zbog izuzetne prilagodljivosti može se koristiti i za priËvršÊivanje na zglobovima. ENG Vivafix are an adjustable, average fold-out adhesive strips of non-woven fabric. The protective paper is cut in the middle, which makes it easy to fit. The cutting length is facilitated by a cm’ net/mesh. It is intended for affixing dressing materials, since it is flexible can be also used for fitting on the joints.

IZDELEK PRODUCT

2

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18501

2,5cm x 10m

1

18

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18502

5 cm x 10 m

1

24

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18503

10 cm x 10 m

1

12

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18504

15 cm x 10 m

1

6

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18505

20 cm x 10 m

1

6

VIVAFIX, nesteril / non-sterile

18506

25 cm x 10 m

1

6


Medicinski obliži in lepilni trakovi | Medicinski flasteri i samoljepljive trake | Medicinski flasteri i samolepljive trake | Medicine adhesive plasters and tapes

MICROPORE

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

A5

SLO Micropore so lepilni trakovi za pritrjevanje, narejeni na papirnati osnovi, na voljo z dispenzorjem ali brez. HR Micropore su ljepljive trake za priËvršÊivanje na papirnatoj osnovi, dostupne sa ili bez dispenzora. SRB Micropore su lepljive trake za priËvršÊivanje na papirnoj osnovi, dostupne sa dispenzorom ili bez. ENG Micropore are paper-based adhesive tapes, available with or without the dispenser. TRANSPORT KOS / PCS

MICROPORE

18703 12,5 mm x 9,1 m

24

10

MICROPORE

18707 25 mm x 9,1 m

12

10

MICROPORE

18711 50 mm x 9,1 m

6

10

MICROPORE, brez dispenzorja / without dispenser

18715 25 mm x 9,1 m

18

162

MICROPORE, brez dispenzorja / without dispenser

18716 50 mm x 9,1 m

6

54

VIRPLAST SLO Virplast so tekstilni trakovi z lepljivim nanosom, primerni za pritrditev obvezilnega materiala, raznih cevk in katetrov. HR Virplast su tekstilne trake s ljepljivim nanosom primjerene za priËvršÊivanje zavojnog materijala, raznih cijevËica i katetera. SRB Virplast su tekstilne trake sa lepljivim nanosom namenjene za priËvršÊivanje zavojnog materijala, raznih cevËica i katetera. ENG Virplast are a fabric tapes, coated with an adhesive, suitable for attaching wound dressings, various tubes and catheters. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

TRANSPORT KOS / PCS

VIRPLAST

18603

2 cm x 1 m

120

VIRPLAST

18606

2 cm x 5 m

240

VIRPLAST

18609

5 cm x 5 m

96

3


A5

Medicinski obli탑i in lepilni trakovi | Medicinski flasteri i samoljepljive trake | Medicinski flasteri i samolepljive trake | Medicine adhesive plasters and tapes

4


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

SLO

POVOJI Povoji se uporabljajo za pritrjevanje obvezilnega materiala, za kompresijsko zdravljenje ter za imobilizacijo razliËnih delov telesa. Povoji so iz razliËnih materialov (bombaž, viskoza, poliamid), razliËnih dimenzij in so razliËno raztegljivi. HR

ZAVOJI Zavoji se koriste za uËvršÊivanje obloga, te za kompresijsko lijeËenje i imobilizaciju razliËitih dijelova tijela. Zavoji su od razliËitih materijala (pamuk, viskoza, poliamid), razliËitih dimenzija i razliËito su rastezljivi. SRB

A6

ZAVOJI Zavoji se koriste za priËvršÊivanje obloga, kompresijsko leËenje kao i za imobilizaciju razliËitih delova tela. Izraeni su od više vrsta materijala (pamuk, viskoza, poliamid), raznih su dimenzija i razliËite rastegljivosti. ENG

BANDAGES Bandages are used for fixing dressing materials, compression treatment and for immobilization of various body parts. They are made of different materials (cotton, viscose, polyamide), come in various sizes and they differ in elasticity.

KALIKO POVOJI /KALIKO ZAVOJI / KALIKO ZAVOJI / CALICO BANDAGES SLO Kaliko povoji imajo tkan rob, izdelani so iz surove bombažne preje. Uporabljajo se za obvezovanje in pritrjevanje obvezilnega materiala. HR Kaliko zavoji imaju tkani rob, izraeni su od sirove pamuËne pree. Upotrebljavaju se za povijanje i priËvršÊivanje kompresa na rane. SRB Kaliko zavoji imaju utkani rub, izraeni su od sirove pamuËne pree. Upotrebljavaju se za povijanje i priËvršÊivanje zavojnog materijala. ENG Calico bandages with woven edges are made from raw cotton yarn. They are used for wound dressing and affixing the bandages. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA ENVELOPE

TRANSPORT KOS / PCS

Kaliko povoj / Calico bandage

10102

4 cm x 5 m

/

300

Kaliko povoj / Calico bandage

10105

5 cm x 5 m

/

200

Kaliko povoj / Calico bandage

10108

6 cm x 5 m

/

200

Kaliko povoj / Calico bandage

10111

8 cm x 5 m

/

150

Kaliko povoj / Calico bandage

10114

10 cm x 5 m

/

100

Kaliko povoj / Calico bandage

10117

12 cm x 5 m

/

100

Kaliko povoj / Calico bandage

10120

15 cm x 5 m

/

100

Kaliko povoj / Calico bandage

10123

10 cm x 10 m

/

50

Kaliko povoj / Calico bandage

10126

12 cm x 10 m

/

50

Kaliko povoj / Calico bandage

10129

15 cm x 10 m

/

50

MUL POVOJI / MUL ZAVOJI / MUL ZAVOJI / MULL BANDAGES SLO Mul povoji s tkanim robom so izdelani iz viskozne preje, tisti z rezanim robom pa iz beljene preje. Uporabljajo se za obvezovanje in pritrditev obvezilnega materiala na rane. 1


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

A6

HR Mul zavoji sa tkanim rubom su od viskozne pree, dok su oni s rezanim rubom od izbijeljene pamuËne pree. Upotrebljavaju se za povijanje i priËvršÊivanje kompresa na rane. SRB Mul zavoji sa tkanim rubom su od viskozne pree, dok su zavoji sa rezanim rubom od beljene pree. Upotrebljavaju se za povijanje i priËvršÊivanje zavojnog materijala na rane. ENG Mull bandages with woven edges are made of viscose yarn and those with cut edges are made of cotton gauze. They are used for affixing sterile compresses for dressing wounds. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA TRANSPORT ENVELOPE KOS / PCS

Mul povoj / Mull bandage

10223

10cm x 10 m

10 kos v vreËki

100

Mul povoj / Mull bandage

10226

12 cm x 10 m

10 kos v vreËki

100

Mul povoj / Mull bandage

10229

15 cm x 10 m

8 kos v vreËki

80

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10305

5 cm x 5 m

/

250

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10308

6 cm x 5 m

/

200

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10311

8cm x 5 m

/

150

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10314

10 cm x 5 m

/

120

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10317

12 cm x 5 m

/

100

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10320

15 cm x 5 m

/

80

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10323

10 cm x 10 m

/

70

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10326

12 cm x 10 m

/

60

Mul povoj / Mull bandage rezan rob / cut edge

10329

15 cm x 10 m

/

50

VIVALAST POVOJI / VIVALAST ZAVOJI / VIVALAST ZAVOJI / VIVALAST BANDAGES SLO Vivalast so blago-elastiËni pritrdilni povoji s 120 % raztegljivostjo, narejeni iz mešanice bombaža, viskoze in poliamida. HR Vivalast su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 120 % rastezljivosti, izraeni od mješavine pamuka, viskoze i poliamida. SRB Vivalast su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 120 % rastegljivosti, izraeni od mešavine pamuka, viskoze i poliamida. ENG Vivalast are mild elastic fixation bandages with 120 % elasticity, made from a mixture of cotton, viscose and polyamide. 2


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA ZLOŽENKA KOS TRANSPORT DIMENSION ENVELOPE PCS KOS / PCS

VIVALAST, povoj / bandage

11606

4 cm x 4 m

55

330

VIVALAST, povoj / bandage

11609

VIVALAST, povoj /bandage

11612

6 cm x 4 m

50

250

8 cm x 4 m

45

225

VIVALAST, povoj / bandage

11615

10 cm x 4 m

35

175

VIVALAST, povoj / bandage

11618

12 cm x 4 m

30

150

VIVALAST, povoj / bandage 11613 bolnišniËno pakiranje / hospital pack

8 cm x 10 m

/

126

VIVALAST, povoj / bandage 11616 bolnišniËno pakiranje / hospital pack

10 cm x 10 m

/

102

VIVALAST, povoj / bandage 11619 bolnišniËno pakiranje / hospital pack

12 cm x 10 m

/

84

A6

IZDELEK PRODUCT

VIVASOFT POVOJI / ZAVOJI / ZAVOJI / BANDAGES VIVASOFT EXTRA POVOJI / ZAVOJI / ZAVOJI / BANDAGES SLO Vivasoft so pritrdilni bombažni krep povoji s 130 % raztegljivostjo, Vivasoft extra so mehkejša izvedba osnovnega povoja. HR Vivasoft su pamuËni krep zavoji za priËvršËivanje, sa 130 % rastezljivosti, Vivasoft extra zavoji su mekša izvedba krep zavoja, rastezljivost 130 %. SRB Vivasoft su pamuËni krep zavoji za priËvršËivanje, sa 130 % rastegljivosti, Vivasoft extra su mekša verzija osnovnog krep zavoja. ENG Vivasoft are affixing cotton crepe bandages with 130 % elasticity, Vivasoft extra are soft version of the basic bandage, 130 % elasticity. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS TRANSPORT ENVELOPE PCS KOS / PCS

VIVASOFT, povoj / bandage

10804

6 cm x 5 m

35

210

VIVASOFT, povoj / bandage

10808

8 cm x 5 m

35

175

VIVASOFT, povoj / bandage

10811

10 cm x 5 m

35

175

VIVASOFT, povoj / bandage

10814

12 cm x 5 m

20

120

VIVASOFT, povoj / bandage

10819

6 cm x 10 m

22

132

VIVASOFT, povoj / bandage

10822

8 cm x 10 m

22

110

VIVASOFT, povoj / bandage

10829

10 cm x 10 m

20

100

VIVASOFT, povoj / bandage

10831

12cm x 10 m

16

80

VIVASOFT, povoj / bandage

10834

15 cm x 10 m

10

60

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10851

6 cm x 4,5 m

35

210

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10852

8 cm x 4,5 m

35

175

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10853 10 cm x 4,5 m

35

175

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10854 12 cm x 4,5 m

20

120

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10861

6 cm x 10 m

20

120

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10862

8 cm x 10 m

20

100

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10863

10 cm x 10 m

18

90

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

10864

12 cm x 10 m

14

70

3


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

IZDELEK PRODUCT

VIVASOFT EXTRA, povoj / bandage

ŠIFRA CODE

10865

DIMENZIJA DIMENSION

15 cm x 10 m

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

10

60

A6

VIVAMAX POVOJI / VIVAMAX ZAVOJI / VIVAMAX ZAVOJI / VIVAMAX BANDAGES SLO Vivamax so blago-elastiËni pritrdilni povoji s 100 % raztegljivostjo, narejeni iz mešanice viskoze in poliamida, v beli, roza in modri barvi. HR Vivamax su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje, sa 100 % rastezljivosti, izraeni od mješavine viskoze i poliamida u bijeloj, rozoj i plavoj boji. SRB Vivamax su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 100 % rastegljivosti, izraeni od mešavine viskoze i poliamida u beloj, roze i plavoj boji. ENG Vivamax are mild elastic fixation bandages with 100 % elasticity, made from a mixture of cotton, viscose and polyamide, available in white, blue and pink colour. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAMAX, povoj / bandage

11520

6 cm x 4 m

55

275

VIVAMAX, povoj / bandage

11522

8 cm x 4 m

45

225

VIVAMAX, povoj / bandage

11524

10 cm x 4 m

40

200

VIVAMAX, povoj / bandage

11526

12 cm x 4 m

30

150

VIVAMAX, COLOUR povoj / bandage - moder / blue

11530

6 cm x 4 m

55

275

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage , moder / blue

11532

8 cm x 4 m

45

225

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage , roza / pink

11535

6 cm x 4 m

55

275

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage , roza / pink

11537

8 cm x 4 m

45

225

VIVAFIT POVOJI / VIVAFIT ZAVOJI / VIVAFIT ZAVOJI / VIVAFIT BANDAGES SLO Vivafit so pleteni dolgoelastiËni kompresijski povoji iz 80 % bombaža, s 140 % raztegljivostjo, namenjeni za kompresijsko zdravljenje krËnih žil. HR Vivafit su pleteni dugoelastiËni kompresijski zavoji od 80 % pamuka, sa 140 % rastezljivosti, upotrebljavaju se za kompresivno lijeËenje bolesti vena. SRB Vivafit su pleteni, dugoelastiËni kompresijski zavoji od 80 % pamuka, sa 140 % rastegljivosti, upotrebljavaju se za kompresijsko leËenje bolesti vena ENG Vivafit are knitted long stretch bandages made of 80 % cotton, with 140 % elasticity.

4


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA ZLOŽENKA KOS TRANSPORT DIMENSION ENVELOPE PCS KOS / PCS

VIVAFIT, povoj / bandage

11403

10 cm x 10 m

1

50

VIVAFIT, povoj / bandage 11405 bolnišniËno pakiranje / hospital pack

10 cm x 10 m

/

50

VIVAFIT, povoj / bandage 11406 bolnišniËno pakiranje / hospital pack

10 cm x 5 m

/

84

A6

IZDELEK PRODUCT

VIVAVENE POVOJI / VIVAVENE ZAVOJI / VIVAVENE ZAVOJI / VIVAVENE BANDAGES SLO Vivavene so kompresijski povoji, tkani iz 85 % bombaža, s 130 % raztegljivostjo, za zdravljenje venskih obolenj, moË kompresije ohranjajo dva meseca. HR Vivavene su dugoelastiËni kompresijski zavoji od 85 % pamuka, sa 130 % rastezljivosti, za kompresivno lijeËenje bolesti vena, zadržava moÊ kompresije dva mjeseca. SRB Vivavene su tkani, dugoelastiËni kompresijski zavoji od 85 % pamuka, sa 130 % rastegljivosti, za kompresijsko leËenje bolesti vena. JaËinu kompresije zadržavaju dva meseca. ENG Vivavene are modern, long stretch bandages made of 85 % cotton, with 130 % elasticity, for compression therapy of varicose veins. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT

VIVAVENE

11201 10 cm x 10 m

2

20 zl. / env.

VIVAVENE 11202 10 cm x 10 m bolnišniËno pakiranje / hospital pack

/ 45 kos / pcs

VIVAFLEX POVOJI / VIVAFLEX ZAVOJI / VIVAFLEX ZAVOJI / VIVAFLEX BANDAGES SLO Vivaflex so tkani dolgoelastiËni kompresijski povoji iz 95 % bombaža, namenjeni za imobilizacijo sklepov, posebej primeren za športnike. HR Vivaflex su tkani dugoelastiËni kompresijski zavoji od 95 % pamuka, primjereni za imobilizaciju zglobova, posebno pogodni za sportaše. SRB Vivaflex su tkani dugoelastiËni kompresijski zavoji od 95 % pamuka, primereni za imobilizaciju zglobova, posebno pogodni za sportiste. ENG Vivaflex are woven 95 % cotton elastic bandage, for immobilisation of joints, suitable for athletes. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA ZLOŽENKA KOS TRANSPORT DIMENSION ENVELOPE PCS KOS / PCS

VIVAFLEX povoj / bandage

11103

8 cm x 5 m

1

50

VIVAFLEX povoj / bandage

11106

10 cm x 5 m

1

50 5


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

STERILNI POVOJI ZA PRVO POMO» / STERILNI ZAVOJI ZA PRVU POMO∆ / STERILNI ZAVOJI ZA PRVU POMO∆ / FIRST AID STERILE BANDAGES

A6

SLO V skupini sterilnih povojev, ki se uporabljajo za takojšno sterilno oskrbo ran in so sestavni del kompletov prve pomoËi, so: - povoj za prvo pomoË: na elastiËen povoj prišita vpojna blazinica, pakiran v sterilizacijsko vreËko, parno steriliziran - povoj za opekline: izdelan iz elastiËnega povoja in aluplast blazinice, pakiran v sterilizacijske vreËke, parno steriliziran - prvi sterilni povoj: sestavljen iz dveh blazinic- pomiËne in nepomiËne ter kaliko povoja; pakiran v nepremoËljivo embalažo, parno steriliziran - prvi trebušni povoj: sestavljen iz blazinice in dveh kaliko povojev, pakiran v nepremoËljivo embalažo, parno steriliziran. HR U skupini sterilnih zavoja, koji se upotrebljavaju za sterilno zbrinjavanje rane na mjestu ozljede i sastavni su dio razliËitih kompleta prve pomoÊi, su: - zavoj za prvu pomoÊ: na elastiËan zavoj prišiven je upijajuÊi jastuËiÊ, pakiran je u sterilizacijske vreÊice i steriliziran parom - zavoj za opekline: izraen je od elastiËnog zavoja i aluplast komprese, pakiran je u sterilizacijske vreÊice i steriliziran parom - prvi sterilni zavoj: na kaliko zavoju ima dva upijajuÊa jastuËiÊa, pomiËni i nepomiËni, pakiran je u nepromoËivu ambalažu i steriliziran parom - prvi trbušni zavoj: sastoji se od velikog upijajuÊeg jastuËiÊa i dva kaliko zavoja, pakiran je u nepromoËivu ambalažu i steriliziran parom SRB Grupu sterilnih zavoja, koji se upotrebljavaju za sterilno zbrinjavanje rane na mestu povrede i sastavni su deo razliËitih kompleta prve pomoÊi, Ëine: - zavoj za prvu pomoÊ: izraen je od elastiËnog zavoja i upijajuÊeg jastuËiÊa, upakovan je u sterilizacijske kesice i sterilisan je parom - zavoj za opekotine: izraen je od elastiËnog zavoja i aluplast komprese, upakovan je u sterilizacijske kesice i sterilisan parom - prvi sterilni zavoj: sastavljen je od dva jastuËiÊa, jednog pokretnog i drugog fiksiranog na kaliko zavoju, upakovan je u nepromoËivu ambalažu i sterilisan parom - prvi trbušni zavoj: sastavljen je od velikog upijajuÊeg jastuËiÊa i dva kaliko zavoja, upakovan je u nepromoËivu ambalažu i sterilisan parom ENG The group of sterile bandages that are used for immediate sterile treatment of wounds and which present the fundamental part of the first-aid kits includes: - first-aid bandages: An elastic bandage with an absorptive pad, packed in sterilized packages, sterilized with steam. - first aid bandage for burns: Manufactured from the elastic bandage and pads with aluminium layer, packed in sterilized packages, sterilized with steam - first aid sterile bandage: Includes two pads - movable and fixed and calico bandage; packed in waterproof packaging, sterilized with steam - first aid stomach bandage made from one pad and two calico bandages, packed in waterproof packaging, sterilized with steam. IZDELEK PRODUCT

Povoj za prvo pomoË tip I, sterilni First aid bandage type I, sterile 6

ŠIFRA CODE

DIM. POVOJA BANDAGE DIM.

10504

8 cm x 3 m

DIM. BLAZINICE TRANSPORT PAD DIMENSION KOS / PCS

11 x 9 cm

150


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

ŠIFRA CODE

DIM. POVOJA BANDAGE DIM.

DIM. BLAZINICE TRANSPORT PAD DIMENSION KOS / PCS

Povoj za prvo pomoË tip II, sterilni First aid bandage type II, sterile

10507

10 cm x 4 m

12 x 10 cm

100

Povoj za prvo pomoË tip III, sterilni First aid bandage type III, sterile

10510

12 cm x 5 m

16 x 12 cm

80

Prvi sterilni povoj First aid sterile bandage

10513

7 cm x 5 m

13 x 11 cm

300

Prvi povoj za opekline, sterilni First aid burn bandage, sterile

10531

8 cm x 4m

9 x 8 cm

200

Prvi trebušni povoj - kaliko, sterilni 10556 10 cm x 10 m First aid stomach bandage - calico, 10 cm x 1,5 m sterile

30 x 35 cm

70

A6

IZDELEK PRODUCT

VIRFIX SLO Virfix pletena sanitetna mreža ima obliko cevi, navita je v kolut ali odrezana na krajšo dolžino. Izdelana je iz mešanice gumi niti in poliamida. Namenjena je za pritrditev obvezilnega materiala na razliËne dele telesa. HR Virfix je elastiËna sanitetska mreža pletena u obliku cijevi i namotana u kolut ili odrezana na kraÊu dužinu. Izraena je od mješavine gumenih niti i poliamida. Upotrebljava se za priËvršÊivanje kompresa na rane na razliËitim dijelovima tijela. SRB Virfix je pletena, elastiËna sanitetska mrežica, cevastog oblika i namotana u kolut ili odseËena na kraÊu dužinu. Izraena je od mešavine gumenih niti i poliamida. Upotrebljava se za priËvršÊivanje kompresa na razliËitim delovima tela. ENG Virfix knitted sanitary mesh comes in a cylindrical shape, wound up in rolls and made of rubber threads and polyamide. It is used for affixing bandaging materials on various parts of the body. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

UPORABA DIMENZIJA TRANSPORT APPLICATION DIMENSION KOS / PCS

VIRFIX št. 1, obešanka 11908 Prsti, zapestje, dlan no. 1, blister pack Fingers, wrist, hand

2 m

24

VIRFIX št. 2, obešanka 11911 no. 2, blister pack

Stopalo, komolec Foot, elbow

2 m

24

VIRFIX št. 3, obešanka 11914 no. 3, blister pack

Roka, noga, koleno Arm, leg, knee

2 m

24

VIRFIX št. 4, obešanka 11917 no. 4, blister pack

Glava, stegno Head, thigh

2 m

24

VIRFIX št. 5, obešanka 11920 no. 5, blister pack

Glava, stegno Head, thigh

2 m

24

11923 VIRFIX št. 6, obešanka no. 6, blister pack

Prsni koš, kolki Chest, hips

2 m

16

VIRFIX št. 7, obešanka 11926 no. 7, blister pack

Prsni koš, kolki Chest, hips

2 m

16

VIRFIX št. 8, obešanka 11905 no. 8, blister pack

Prsni koš, kolki Chest, hips

2 m

16

VIRFIX št. 9, obešanka 11939 no. 9, blister pack

Prsni koš, kolki Chest, hips

2 m

16 7


Povoji | Zavoji | Zavoji | Bandages

A6

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

UPORABA DIMENZIJA TRANSPORT APPLICATION DIMENSION KOS / PCS

VIRFIX št. 1 / no. 1 11907 Prsti, zapestje, dlan Fingers, wrist, hand

25 m

16

VIRFIX št. 2 / no. 2 11910

Stopalo, komolec Foot, elbow

25 m

16

VIRFIX št. 3 / no. 3 11913

Roka, noga, koleno Arm, leg, knee

25 m

14

VIRFIX št. 4 / no. 4 11916

Glava, stegno Head, thigh

25 m

14

VIRFIX št. 5 / no. 5 11919

Glava, stegno Head, thigh

25 m

14

VIRFIX št. 6 / no. 6 11922

Prsni koš, kolki Chest, hips

25 m

8

VIRFIX št. 7 / no. 7 11925

Prsni koš, kolki Chest, hips

25 m

8

VIRFIX št. 8 / no. 8 11904

Prsni koš, kolki Chest, hips

25 m

6

VIRFIX št. 9 / no. 9 11938

Prsni koš, kolki Chest, hips

25 m

6

VIVAGYPS SLO Vivagyps povoji so z mavcem impregnirani trakovi iz gaze, naviti na cevke, v obliki povoja. Uporabljajo se za imobilizacijo razliËnih delov telesa. HR Vivagyps zavoji su gipsom impregnirane trake gaze, namotane na cejvËice u obliku zavoja. Upotrebljavaju se za imobilizacuju razliËitih dijelova tijela. SRB Vivagyps, zavoji su gipsom impregnirane trake gaze, namotane na cevËice u obliku zavoja. Upotrebljavaju se za imobilizacuju razliËitih delova tela. ENG Vivagyps plaster of Paris bandages are gauze bands impregnated with gypsum. They are used for the immobilisation of various body parts. IZDELEK PRODUCT

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA TRANSPORT ENVELOPE KOS / PCS

VIVAGYPS povoj / bandage

12302

6 cm x 3 m

/

75

VIVAGYPS povoj / bandage

12305

8 cm x 2,7 m

/

55

VIVAGYPS povoj / bandage

12308

10 cm x 2,7 m

/

45

VIVAGYPS povoj / bandage

12311

12 cm x 2,7 m

/

36

VIVAGYPS povoj / bandage

12314

15 cm x 2,7 m

/

30

VIVAGYPS povoj / bandage

12317

20 cm x 2,7 m

/

20

SLO * Izdelek se ukinja. HR * Proizvod se ukida. SRB * Proizvod se ukida. ENG * Product is discontinued.

7

ŠIFRA CODE


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

SLO

ZAŠ»ITNA SREDSTVA ZašËitna sredstva so izdelki za enkratno uporabo, namenjeni zašËiti bolnikov, zdravstvenega osebja, obiskovalcev in ostalega bolnikovega okolja. HR

ZAŠTITNA SREDSTVA Zaštitna sredstva su proizvodi za jednokratnu upotrebu namijenjeni zaštiti bolesnika, zdravstvenog osoblja, posjetitelja i ostalog bolniËkog okružja. SRB

A7

ZAŠTITNA SREDSTVA Zaštitna sredstva su proizvodi za jednokratnu upotrebu namenjeni zaštiti bolesnika, zdravstvenog osoblja, posetilaca i ostalog bolniËkog okruženja. ENG

PROTECTIVE APPAREL The protective apparel consists of products for singe use made for protecting patients, healthcare personnel, visitors and the patient’s environment.

SLO

Maske Maske so namenjene za zašËito pred vdorom mikroorganizmov, telesnih tekoËin in krvi. Izdelane so iz treh plasti, ki poleg zašËite nudijo tudi udobje. HR

Maske Maske su namijenjene za zaštitu od prodora mikroorganizama, tjelesnih tekuÊina i krvi. Izraene su od tri sloja, koji pored zaštite nude i udobnost. SRB

Maske Maske su namenjene za zaštitu od prodora mikroorganizama, telesnih teËnosti i krvi. Izraeni su od tri sloja, koji pored zaštite pružaju i udobnost. ENG

Masks Masks are intended for protection against the entry of micro-organisms, body fluids, and blood. They are made of three layers, which next to protection also provide comfort.

ZAŠ»ITNE PREGLEDNE MASKE / ZAŠTITNE MASKE / ZAŠTITNE MASKE / BASIC ISOLATION MASKS SLO Pregledne zašËitne maske z elastiko so na voljo v modri ali rumeni barvi. Polipropilenska plast prepreËuje vdor tekoËin in zagotavlja udobje. Po standardu EN14683 so maske razvršËene v razred tipa II. HR Pregledne zaštitne maske s elastikom na raspolaganju su u plavoj ili žutoj boji. Polipropilenski sloj sprjeËava prodor tekuÊine i osigurava udobnost. Sukladno standardu EN14683 maske su klasificirane u razred tipa II. SRB Pregledne zaštitne maske sa lastišem su u ponudi u plavoj ili žutoj boji. Polipropilenski sloj spreËava prodor teËnosti i obezbeuje udobnost. Po standardu EN14683, maske su svrstane u II klasu. ENG Basic isolation masks with elastic ear loops are available in blue or yellow colour. Polypropylene layer prevents liquid penetration and provides comfort. In accordance with the EN14683 Standard, the masks are classified under the type II class.

1


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

20721 NONE27122

Pregledna zašËitna maska z elastiko, rumena / Basic isolation mask with earloops, yellow

50

300

20724 NONE27378

Pregledna zašËitna maska z elastiko, modra / basic isolation mask with earloops, blue

50

300

A7

Prepakirana zašËitna maska v PE vreËki / re-packed face mask in PE pouch 20722

Pregledna zašËitna maska z elastiko / Basic isolation mask with earloops

1

120

20723

Pregledna zašËitna maska z elastiko / Basic isolation mask with earloops

5

120

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

KIRURŠKE MASKE / KIRURŠKE MASKE / HIRURŠKE MASKE / SURGICAL MASKS SLO Kirurška maska v modri barvi s trakci je idealna za daljše posege. Notranja plast je iz mehke celuloze, ki zagotavlja zraËnost in udobje. Po standardu EN14683 lahko izbirate med masko tipa I ali II. HR Kirurška maska plava s trakicama, idealna je za duže zahvate. Unutranji sloj je od mekane celuloze koja pruža prozraËnost i udobnost. Sukladno standardu EN14683 možete izabrati masku tipa I ili II. SRB Hirurška maska plava sa trakama, je idealna za duže korišÊenje. Unutrašnji sloj je od mekane celuloze koja pruža prozraËnost i udobnost. Po standardu EN14683, možete birati izmeu maski tipa I ili II. ENG Surgical mask in blue with ties is ideal for longer procedures. The inner layer is made of soft cellulose, which provides airiness and comfort. In accordance with the EN14683 standard you can choose between type I and II.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

20725 NONE27401

Kirurška maska s trakci, modra, tip I / Surgical mask with ties, blue, type I

50

300

20730* NONE27376

Kirurška maska s trakci, modra, tip II / Surgical mask with ties, blue, type II

50

300

SLO * Izdelek na voljo v letu 2011. HR * Proizvod na razpolaganju u godini 2011. SRB * Proizvod na raspolaganju u godini 2011. ENG * Product at disposal in year 2011.

SLO Kirurška maska v beli barvi s trakci je idealna za obËutljivo kožo. Ne vsebuje barvil in tako kože ne draži. Po standardu EN14683 lahko izbirate med masko tipa I ali II. 2


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

20726 NONE27386

Kirurška maska za obËutljivo kožo, tip I / Hypoallergenic Surgical mask, white, type I

50

300

20729* NONE27386II

Kirurška maska za obËutljivo kožo, tip II / Hypoallergenic Surgical mask, white, type II

50

300

A7

HR Kirurška maska bijela s trakicama, idealna je za osjetljivu kožu. Ne sadrži boje i ne nadražuje kožu. Sukladno standardu EN14683 možete izabrati masku tipa I ili II. SRB Hirurška maska bela sa trakama, je idealna za osetljivu kožu. Ne sadrži boje i ne nadražuje kožu. Po standardu EN14683, možete birati izmeu maski tipa I ili II. ENG Surgical mask in white with ties is ideal for sensitive skin. It does not contain colouring agents and does not irritate the skin. In accordance with the EN14683 Standard you can choose between type I and II.

SLO * Izdelek na voljo v letu 2011. HR * Proizvod na razpolaganju u godini 2011. SRB * Proizvod na raspolaganju u godini 2011. ENG * Product at disposal in year 2011.

SLO Kirurška maska je izdelana iz 4 plasti, z vizirjem, trakci, tekoËinsko zaporo in trakom, ki prepreËuje rosenje, zagotavlja najveËjo zašËito oËi in obraza. Po standardu EN14683 je maska razvršËena v razred tipa IIR. HR Kirurška maska je izraena od 4 sloja, s vizirom, trakicama, tekuÊinskom barijerom i trakom koja sprjeËava orošavanje osigurava najveÊu zaštitu oËiju i lica. Sukladno standardu EN14683 maska je klasificirana u razred tipa IIR. SRB Hirurška maska je izraena od 4 sloja, s vizirom, trakama, tekuÊinskom barijerom i s trakom koja spreËava znojenje, pruža najveÊu zaštitu oËiju i lica. Po standardu EN14683, maske su svrstane u IIR klasu. ENG Fluid-resistant surgical mask made of 4 layers, with eyeshield, ties, and antifog strip provides the best eye and face protection. In accordance with the EN14683 Standard, the mask is classified under the type IIR class.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

20727* NONE27710

Kirurška maska z vizirjem / Surgical mask with eyeshield

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

25

100

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

3


A7

ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

4


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ZDRAVNIŠKE KAPE / MEDICINSKE KAPE / MEDICINSKE KAPE / SURGEON'S CAPS

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

24205 NONE28625

ZDRAVNIŠKA KAPA / SURGEON'S CAP

SRM

100

500

* NONE28626

ZDRAVNIŠKA KAPA / SURGEON'S CAP

VeË plasten PP / Multi layer PP

100

500

* NONE28628

ZDRAVNIŠKA KAPA / SURGEON'S CAP

Eclipse

100

500

A7

SLO Zdravniške kape so zašËitno pokrivalo s trakci za priËvrstitev. Na voljo so v treh materialih: SRM - papirju podoben vpojen material; veË plasten polipropilen, ki tekoËino odbija; ter eclipse, ki ga odlikujejo mehkoba, udobnost in najveËja vpojnost. HR Medicinske kape su zaštitno pokrivalo s trakicama za priËvršÊivanje. U ponudi su tri materijala: SRM - upijajuÊi materijal sliËan papiru; višeslojni polipropilen koji odbija tekuÊinu; i eclipse kojeg odlikuje mekoÊa, udobnost i najveÊa moÊ upijanja. SRB Medicinske kape su zaštitne prekrivke s trakama za priËvršÊivanje. U ponudi su kape od tri mateijala: SRM - upijajuÊi materijal sliËan papiru; višeslojni polipropilen koji teËnost odbija; i eclipse kojeg odlikuje mekoÊa, udobnost i velika moÊ upijanja. ENG Surgeon's caps are a protective cover with ties for fastening. They are available in three materials: SRM - paper-like absorbent material; highly fluid-resistant multi-layer polypropylene; and eclipse, distinguished by softness, comfort, and excellent absorbency.

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

BOLNIŠKE KAPE / BOLNI»KE KAPE / BOLNI»KE KAPE / BOUFFANT CAPS SLO Kape iz lahke vlaknovine lahko uporabljajo tako bolniki kot tudi zaposleni v zdravstvenih ali drugih ustanovah, kjer je potrebna zašËita. Kape se med seboj razlikujejo po velikosti, barvi in gramaturi vlaknovine. HR BolniËke kape od laganog netkanog tekstila mogu koristiti bolesnici, kao i zaposleni u zdravstvenim ili drugim ustanovama gdje je potrebna zaštita. Kape se meusobno razlikuju po veliËini, boji i gramaturi netkanog tekstila.

5


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

SRB BolniËke kape od laganog netkanog tekstila mogu koristiti bolesnici, kao i zaposleni u zdravstvenim ili drugim ustanovama gde je potrebna zaštita. Kape se meusobno razlikuju po veliËini, boji i gramaturi netkanog tekstila. ENG Bouffant caps made of light non-woven fabrics can be used by patients as well people employed in medical or other institutions, where protection is required. Caps differ in size, colour and composition of non-woven fabrics.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZ. IZDELEK BARVA CODE MANUFACT. CODE PRODUCT COLOUR

VELIKOST GRAMATURA SIZE GRAMMATURE MIN. CM O g/m2

24202 CRIE1003

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Bela White

60

12

100

500

CRIE1004 24203

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Modra Blue

60

12

100

500

24204 CRIE1005

BOLNIŠKA KAPA BOUFFANT CAP

Zelena Green

60

12

100

500

24200* CRIE1001

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Modra Blue

53

12

100

500

24201* CRIE1002

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Bela White

53

12

100

500

24201* CRIE1000

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Zelena Green

53

12

100

500

20105 /

BOLNIŠKA KAPA / BOUFFANT CAP

Bela White

55

22

/

100

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

PREVLEKE ZA OBUVALA / NAVLAKE ZA OBU∆U / NAVLAKE ZA OBU∆U / SHOE COVERS SLO

Prevleke za obuvala Prevleke za obuvala so enostavna in praktiËna zašËita za prostore, kjer je zahtevana visoka stopnja Ëistosti. HR

Navlake za obuÊu Navlake za obuÊu su jednostavna i praktiËna zaštita za prostore gdje se zahtjeva visok stupanj ËistoÊe. SRB

Navlake za obuÊu Navlake za obuÊu su jednostavna i praktiËna sredstva za zaštitu prostora, gde se zahteva visok procenat ËistoÊe. ENG

Shoe covers Shoe covers are a simple and practical protection for area, where high level of cleanliness is required.

6

ZLOŽENKA TRANSPORT ENVELOPE KOS / PCS KOS / PCS


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

24171 CRIE2010

PREVLEKA ZA OBUVALO CPE / SHOE COVER CPE

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

100

1000

A7

SLO Prevleka za obuvalo iz polietilena z gladkim podplatom. Primerna je za zašËito pred tekoËinami. HR Navlake za obuÊu od polietilena, s glatkim potplatom. Primjerene za zaštitu od tekuÊine. SRB Navlake za obuÊu od polietilena, s glatkim onom. Primerene su za zaštitu od teËnosti. ENG Shoe cover made of polyethylene with smooth bottom. It is appropriate for protection against liquids.

SLO Prevleka za obuvalo iz SMS (polipropilen) materiala z ojaËanim podplatom, ki prepreËuje drsenje. Material je zraËen in odbija tekoËine. HR Navlake za obuÊu od SMS (polipropilen) materijala, s ojaËanim potplatom koji sprjeËava klizanje. Materijal je prozraËan i vodootporan. SRB Navlake za obuÊu od SMS (polipropilen) materijala, s ojaËanim onom, koji spreËava klizanje. Materijal je prozraËan i vodootporan. ENG Shoe cover made of SMS (polypropylene) material with reinforced bottom, which prevents skidding. The material is breathable and fluid-repellent.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

24175 CRIE2002

PREVLEKA ZA OBUVALO sv. modra / SHOE COVER, light blue

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

100

TRANSPORT KOS / PCS

300

SLO Prevleka za škorenj iz zraËnega materiala z ojaËanim podplatom, ki prepreËuje drsenje. Material je okoli gležnjev prevleËen s polietilenom, zato je prevleka neprepustna. Šivi so termiËno spojeni, kar še dodatno zmanjša možnost vdora tekoËin. HR Navlake za Ëizme od prozraËnog materijala, s ojaËanim potplatom koji sprjeËava klizanje. Materijal je oko gležnjeva presvuËen polietilenom pa je zato navlaka nepropusna. Šavovi su spojeni termiËki, što dodatno smanjuje moguÊnost prodora tekuÊine. SRB Navlake za Ëizme od prozraËnog materijala, s ojaËanim onom, koji spreËava klizanje. Materijal je oko gležnjeva presvuËen polietilenom pa je zato navlaka nepropusna. Šavovi su spojeni termiËki, što dodatno smanjuje moguÊnost prodora teËnosti.

7


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ENG Boot cover made of breathable material with reinforced bottom, which prevents skidding. Around the ankles the material is coated with polyethylene, so the cover is fluid-resistant. The seams are thermally bonded, which further guarantees fluid resistance.

A7

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

24177 NON27143

PREVLEKA ZA ŠKORENJ, sv. modra / BOOT COVER, light blue

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

50

150

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

PREDPASNIKI / PREGA»E / KECELJE / APRONS SLO Predpasniki so enostavno krojena zašËitna oblaËila iz plastificirane vodoodporne vlaknovine. Uporabljajo se kot zašËita pred tekoËinami in umazanijo. Zaradi priroËnega posamiËnega pakiranja so primerni tudi za delo na terenu. HR PregaËe su jednostavno krojena zaštitna odjeÊa od plastificiranog, vodootpornog netkanog tekstila. Upotrebljavaju se kao zaštita od tekuÊina i neËistoÊe. ZahvaljujuÊi priruËnom pojedinaËnom pakiranju, primjerene su i za rad na terenu. SRB Kecelje su jednostavno krojena zaštitna odeÊa, od plastificiranog vodootpornog netkanog tekstila. Upotrebljavaju se kao zaštita od teËnosti i neËistoÊa. Primerene su za rad na terenu, zbog praktiËnog pakovanja. ENG Apron is a protective apparel of simple design, made of plastic-coated waterresistant non-woven fabrics. It is used as protection against liquids and dirt. Due to handy individual packing aprons are also appropriate for field work.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

8

21801

PREDPASNIK, bel / APRON, white

120 x 80cm

80

21804

PREDPASNIK, bel / APRON, white

140 x 80 cm

80

21807

PREDPASNIK, bel / APRON, white

160 x 80 cm

80


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK DIMENZIJA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION

22041 NONE24274W

PREDPASNIK, bel / APRON, white

117 x 70cm

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

50

250

A7

SLO Predpasnik iz polietilena je primeren za posege, kjer je priËakovati velike koliËine tekoËin. Sprednji del predpasnika se konËa visoko nad prsmi, kar še poveËa njegovo uËinkovitost. HR PregaËa od polietilena primjerena je za zahvate kod kojih možemo oËekivati veÊe koliËine tekuÊine. Prednji dio pregaËe završava visoko na prsima, što dodatno poveÊava njenu uËinkovitost. SRB Kecelja od polietilena je primerena za zahvate, gde se oËekuju veÊe koliËine teËnosti. Prednji deo kecelje se završava visoko iznad prsa, što dodatno poveÊava njenu efikasnost. ENG Apron made of polyethylene is appropriate for procedures, where heavy fluids can be expected. The front part of the apron reaches high above the chest, which further increases its efficiency.

9


A7

ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

10


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

PREGRINJALA IZ VLAKNOVINE V ROLI / PREVLAKE OD NETKANOG TEKSTILA U ROLI / PREKRIVKE OD NETKANOG TEKSTILA U ROLNI / NON-WOVEN COVER IN ROLL

ŠIFRA IZDELEK CODE PRODUCT

A7

SLO Pregrinjala iz vlaknovine v roli so namenjena higienski zašËiti pri pregledih. Perforirana so na razliËnih dolžinah - na 50 ali na 200 cm. Izdelana so iz viskoznih in polipropilenskih vlaken ali mešanice le-teh. HR Prevlake od netkanog tekstila u roli namijenjene su higijenskoj zaštiti prilikom pregleda. Perforirane su na razliËitim dužinama - na 50 ili na 200 cm. Izraene su od viskoznih ili polipropilenskih vlakana, ili njihove mješavine. SRB Prekrivke od netkanog tekstila u rolni su namenjene higijenskoj zaštiti kod pregleda pacijenata. Perforirane su na razliËitim dužinama - na 50 ili na 200 cm. Izraeni su od viskoznih i polipropilenskih vlakana ili mešavine istih. ENG Non-woven cover in roll are intended for hygienic protection during examinations. They are perforated on various lengths - on 50 or 200 cm. They are made of viscose and polypropylene fibres or their respective mixtures.

GRAMATURA MATERIAL BARVA DIMENZIJA KOS V ROLI TRANSPORT GRAMMATURE COLOR DIMENSION PCS IN ROLL KOS / PCS g/m2

22107

PREGRINJALO V ROLI 25 PP / VISKOZA COVER IN ROLL PP / VISCOSE

bela white

50 x 50 cm

10

10

22108

PREGRINJALO V ROLI 25 PP / VISKOZA COVER IN ROLL PP / VISCOSE

bela 70 x 200 cm white

25

12

22109

PREGRINJALO V ROLI 25 PP / VISKOZA COVER IN ROLL PP / VISCOSE

bela white

60 x 50 cm

100

12

22137

PREGRINJALO V ROLI 25 PP / VISKOZA COVER IN ROLL PP / VISCOSE

bela 60 x 200 cm white

25

12

22151

PREGRINJALO V ROLI 30 100 % PP COVER IN ROLL

sv. modra 70 x 200 cm sv. modra

25

11

22153

PODLOGE ZA PEDIKURO

100

24

36 x 40 cm

PREGRINJALO SAHARA / PREKRIVKA SAHARA / PREKRIVA» SAHARA / TABLE SHEET SAHARA SLO Pregrinjalo Sahara ima tri plasti. Vrhnja plast je iz vlaknovine, spodnja iz nepremoËljivega polietilena, med obema plastema pa se nahaja super vpojno jedro. Pregrinjalo je namenjeno zašËiti preglednih in operacijskih miz, transportnih voziËkov, nosil ter postelj pri negi bolnika. Zaradi svojih karakteristik Sahara odliËno vzdržuje integriteto kože. HR Prekrivka Sahara ima tri sloja. Gornji sloj je od vlaknovine, donji od nepromoËivog polietilena a izmeu njih je super upijajuÊi sloj. PrekrivaË je namijenjen zaštiti preglednih i operacijskih stolova, transportnih kolica, nosila i postelja kod njege i pranja bolesnika. Zbog svojih odliËnih svojstava Sahara izvrsno štiti integritet kože.

11


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

SRB PrekrivaË Sahara ima tri sloja. Gornji sloj je od netkanog tekstila, donji od nepromoËivog polietilena, a izmeu dva sloja se nalazi superupijajuÊi sloj. PrekrivaË je namenjen zaštiti preglednih i operacionih stolova, transportnih kolica, nosila i postelja kod nege bolesnika. Zbog svojih odliËnih karakteristika Sahara izvrsno štiti integritet kože. ENG Table sheet Sahara has three layers. The top layer is made of non-woven fabrics, the lower layer is made of waterproof polyethylene, and between both layers there is a super absorbent core. The table sheet is intended for protection of examination tables and surgical tables, transport carts, stretchers, and beds in patient care. Due to its excellent qualities Sahara maintains the skin's integrity to the greatest extent possible.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK DIMENZIJA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION

22040 DYNJD4090SB

PREGRINJALO SAHARA / TABLE SHEET SAHARA

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

102 x 228 cm

10

TRANSPORT KOS / PCS

20

PLASTIFICIRANE PODLOGE / PLASTIFICIRANE PODLOGE / PLASTIFICIRANE PODLOGE / PLASTIC COATED DRAPES SLO Podloga za enkratno uporabo je izdelana iz plastificirane vodoodporne vlaknovine. Uporablja se kot dodatna zašËita bolnika ali bolnikovega okolja. HR Plastificirana podloga za jednokratnu upotrebu izraena je od plastificiranog vodootpornog netkanog tekstila. Koristi se kao dodatna zaštita bolesnika, ležaja ili drugog inventara. SRB Plastificirana podloga za jednokratnu upotrebu je izraena od plastificiranog vodootpornog netkanog tekstila. Koristi se kao dodatna zaštita bolesnika i bolesniËke postelje. ENG Single-use drapes are made of plastic-coated water-resistant non-woven fabrics. The drapes are used as additional protection of a patient or a room.

ŠIFRA IZDELEK BARVA DIMENZIJA CODE PRODUCT COLOUR DIMENSION

22016

PLASTIFICIRANA PODLOGA / PLASTIC COATED DRAPE

bela white

120 x 80 cm

OPERACIJSKE PODLOGE / OPERACIJSKE PODLOGE / OPERACIONE PODLOGE / SURGICAL PADDINGS (DRAPES) SLO Operacijske podloge iz vodoodporne kaširane vlaknovine se uporabljajo kot podloge ali pregrinjala pri medicinskih posegih. 12

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS/PCS

/

TRANSPORT KOS / PCS

120


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK DIMENZIJA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

45 x 45 cm

/

500

22003

OPERACIJSKA PODLOGA, nesteril / non-sterile

22005

OPERACIJSKA PODLOGA, nesteril / non-sterile

90 x 90 cm

/

150

22008

OPERACIJSKA PODLOGA, nesteril / non-sterile

90 x 180 cm

/

60

A7

HR Operacijske podloge od vodootpornog kaširanog netkanog tekstila koriste se kao podloge ili prekrivaËi kod razliËitih medicinskih zahvata. SRB Operacione podloge od vodootpornog kaširanog netkanog tekstila se koriste kao podloge ili prekrivaËi kod razliËitih medicinskih zahvata. ENG Surgical drapes made of water-resistant coated non-woven fabrics s are used as drapes or covers during procedures.

SLO Operacijske podloge iz bi-laminat materiala se lahko uporabljajo kot podloge ali pregrinjala pri medicinskih posegih. So visoko vpojne, neprepustne, na njih ni lepilnega traku. HR Operacijske podloge od bi-laminat materijala mogu se koristiti kao podloge ili kao prekrivaËi kod medicinskih zahvata. Imaju veliku moÊ upijanja, nepropusne su, nemaju ljepljivu traku. SRB Operacione podloge od bi-laminat materijala mogu se upotrebljavati kao podloge ili prekrivaËi kod medicinskih zahvata. Imaju veliku moÊ upijanja, nepropusne su i nemaju lepljivu traku. ENG Surgical drapes made of bi-laminate material can be used for padding or as covers during procedures. They are highly-absorbent, water-resistant, and contain no adhesive tape.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK DIMENZIJA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

22010 DYJPEDSBL1

PODLOGA OPERACIJSKA, steril / SURGICAL DRAPE, sterile

75 x 90 cm

50

300

22011 DYJPEDSBL2

PODLOGA OPERACIJSKA, steril / SURGICAL DRAPE, sterile

75 x 75 cm

50

300

22012 DYJPEDSBL3

PODLOGA OPERACIJSKA, steril / SURGICAL DRAPE, sterile

45 x 75 cm

50

500

22013 DYJPEDSBL5

PODLOGA OPERACIJSKA, steril / SURGICAL DRAPE, sterile

45 x 50 cm

50

500

DYJPEDSBL4 22014

PODLOGA OPERACIJSKA, steril / 150 x 90 cm SURGICAL DRAPE, sterile

50

200

SLO * Izdelki iz tega poglavja niso na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvodi iz tog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvodi iz ovog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * These products are not on stock. Delivery time is from one to three months.

13


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

PODLOGE ZA OP TASE / PODLOGE ZA OP POSLUÆAVNIK / PODLOGA ZA OP TACNE / DRAPES FOR OP TRAYS

A7

SLO Podloge so namenjene zavijanju in podlaganju OP tas, uporabne pa so tudi pri izvajanju enostavnih medicinskih posegov. Izdelane so iz 50 gsm vlaknovine, v sestavi 50 % VIS in 50 % PET. HR Podloge su namijenjene omatanju i podlaganju OP poslužavnika, mogu se koristiti i kod izvoenja jednostavnih medicinskih zahvata. Izraene su od 50 gsm vlaknovine, u sastavu 50 % VIS i 50 % PET. SRB Podloge su namenjene uvijanju i podlaganju OP tacni, koriste se takoe kod izvoenja jednostavnih medicinskih zahvata. Izraene su od 50 gramskog netkanog tekstila, u sastavu 50 % VIS i 50 % PET. ENG Drapes are intended for wrapping or underlaying OP trays, and they are also useful in performing simple medical procedures. They are made of 50 gsm of non-woven fabrics, composed of 50 % of VIS and 50 % of PET.

ŠIFRA IZDELEK DIMENZIJA CODE PRODUCT DIMENSION

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

22020

PODLOGA ZA OP TASE / DRAPE FOR OP TRAYS

25 x 50 cm

/

200

22021

PODLOGA ZA OP TASE / DRAPE FOR OP TRAYS

25 x 25 cm

/

400

22022

PODLOGA ZA OP TASE / DRAPE FOR OP TRAYS

50 x 50 cm

/

100

22024

PODLOGA ZA OP TASE / DRAPE FOR OP TRAYS

50 x 70 cm

/

160

22030

PODLOGA ZA ZAVIJANJE / DRAPE FOR WRAPPING

80 x 80 cm

/

25

22032

PODLOGA ZA ZAVIJANJE / DRAPE FOR WRAPPING

110 x 110 cm

/

25

OPERACIJSKE RJUHE / OPERACIJSKE PLAHTE / OPERACIONI »ARŠAVI / SURGICAL DRAPES SLO Operacijske rjuhe se uporabljajo kot pregrinjala za zašËito bolnika in operativnega polja pri medicinskih posegih. Na voljo so v razliËnih dimenzijah in materialih, z ali brez lepilnega traku ter z odprtino ali brez nje. Izpolnjujejo zahteve standarda EN13795. BILAMINAT je zelo vpojen material s posebnim PE filmom, zaradi katerega ne prepušËa tekoËin. Material ne pušËa nitk in ima zelo moËno strukturo. SMS material je izdelan iz polipropilenskih vlaken. Je zraËen in zaradi svojega visokega vodnega stolpca zagotavlja visoko zašËito. Operacijske rjuhe iz SMS materiala so na podroËju okoli operativnega polja dodatno ojaËane, zato na teh mestih tekoËin ne prepušËajo. ECLIPSE material je izdelan iz celuloze in poliestra, zaradi Ëesar je strukturno moËan tudi kadar je moker. Je udoben, zraËen in mehak. Operacijske rjuhe iz eclipse materiala so na podroËju okoli operativnega polja dodatno ojaËane, zato na teh mestih tekoËin ne prepušËajo. 14

TRANSPORT KOS / PCS


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

HR Operacijske plahte se koriste kao prekrivaËi za zaštitu bolesnika i operativnog polja pri medicinskim zahvatima. Na raspolaganju su u razliËitim dimenzijama i materijalima, s ili bez ljepljive trake te s ili bez otvora. Ispunjavaju zahtjeve standarda EN13795. BILAMINAT je vrlo upijajuÊi materijal s posebnim PE filmom, zahvaljujuÊi kojem ne propušta tekuÊinu. Materijal ne pušta niti i ima vrlo Ëvrstu strukturu. SMS materijal je izraen od polipropilenskih vlakana. ProzraËan je i zbog svog visokog vodnog stupca osigurava visoku zaštitu. Operacijske plahte od SMS materijala su na podruËju oko operativnog polja dodatno ojaËane,tako da na tim mjestima ne propuštaju tekuÊinu. ECLIPSE materijal izraen je od celuloze i poliestera, zbog Ëega je strukturno Ëvrst Ëak i kada je mokar. Udoban je, prozraËan i mekan. Operacijske plahte od eclipse materijala su na podruËju oko operativnog polja dodatno ojaËane,tako da na tim mjestima ne propuštaju tekuÊinu. SRB Operacioni Ëaršavi se koriste kao prekrivaËi za zaštitu bolesnika i operativnog polja kod medicinskih zahvata. U ponudi su u razliËitim dimenzijama i materijalima, sa ili bez lepljive trake,sa otvorom ili bez njega. Ispunjavaju zahteve standarda EN13795. BILAMINAT je izuzetno upijajuÊi materijal, sa posebnim PE filmom, zahvaljujuÊi kojem ne propušta teËnost. Materijal ne pušta niti i ima vrlo Ëvrstu strukturu. SMS materijal je izraen od polipropilenskih vlakana. ProzraËan je i zbog svog visokog vodnog stuba pruža visoku zaštitu. Operacioni Ëaršavi od SMS materijala su na mestu oko operativnog polja dodatno ojaËani,tako da na tom mestu ne propuštaju teËnost. ECLIPSE materijal je izraen od celuloze i poliestera, zbog Ëega je strukturno Ëvrst, Ëak i kada je mokar. Udoban je, prozraËan i mekan. Operacioni Ëaršavi od eclipse materijala su na mestu oko operativnog polja dodatno ojaËani,tako da na tom mestu ne propuštaju teËnost. ENG Surgical drapes are used as covers for the protection of the patient and of the operating area during medical procedures. They are available in different sizes and materials, with or without adhesive tape and with or without an opening. They are meeting all requirements of the EN13795 standard. BILAMINAT is a very absorptive material with a special PE film, which makes it waterproof. The material does not leave threads and it has a very strong structure. SMS material is manufactured from polypropylene fibbers. It is airy and due to its good water resistance provides good protection. The surgical drapes from SMS material are strengthened in the area around the operative area, making those areas completely resistant to fluids. ECLIPSE material is manufactured from celluloses and polyester, which makes is structurally strong even when wet. It is comfortable, airy and soft. The surgical drapes from the Eclipse material are reinforced in the area around the operative area, making those areas completely resistant to fluids.

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive DOLŽINA LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

89

102

DYJPEDSHSM102

20

98

112

DYJPESHESM2

20

SMS OP RJUHE / SMS DRAPES

15


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

DOLŽINA LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

102

147

DYNJPE2410SM

20

102

178

DYNJPE2412SM

20

102

178

DYNJPE2412TSM

50

135

196

DYNJPE2414SM

20

135

196

DYNJPE2414RSM

20

152

178

DYJPEADSSM1

10

178

254

DYNJPE2419SM

12

196

135

DYNJPE2416SM

20

216

178

DYNJPE2417SM

20

229

290

DYJPEADSSM2

20

SMS OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / SMS HEAD DRAPES 152

250

DYJPEHEDSM2

8

183

300

DYJPEHEDSM1

8

200

340

DYJPEHEDSM6

20

SMS OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / SMS FOOT DRAPES 175

183

DYJPEFTDSM1

10

183

190

DYJPEFTDSM2

10

112

DYJPESIDSM1

20

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

102

DYJPEDSHEC102

20

98

112

DYJPESHEEC2

20

100

100

DJPESHEEC1

20

102

147

DYNJPE2410

20

102

147

DYNJPE2411

20

102

178

DYNJPE2412

20

102

178

DYNJPE2413

20

135

196

DYNJPE2414

20

135

196

DYNJPE2415

20

196

135

DYNJPE2416SM

20

150

178

DYJPEADSEC1

20

SMS OP RJUHA STRANSKA / SMS SIDE DRAPE 102

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ECLIPSE OP RJUHE / ECLIPSE DRAPES 89

157

102

10 x 15 cm

DYPEFDSEC

20

178

216

DYNJPE2417

20

178

254

DYNJPE2419

12

234

290

DYJPEADSEC2

10

ECLIPSE OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / ECLIPSE HEAD DRAPES

16

134

259

DYNJPE4002

14

157

250

DYJPEHEDEC3

10


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

DOLŽINA LENGTH (cm)

177

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

250

DYJPEHEDEC2

8

ECLIPSE OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / ECLIPSE FOOT DRAPES 178

190

DYJPEFTDEC2

10

178

196

DYJPEFTDEC1

10

112

DYPESIDEC1

20

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

89

A7

ECLIPSE OP RJUHA STRANSKA / ECLIPSE SIDE DRAPE

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

BILAMINAT OP RJUHE / BILAMINATE DRAPES 37

50

V-10,5 x 12 cm

DYJPEFDSBL2 (2x)

300

45

50

DYJPEDSABL5

500

45

75

DYPEDSBL3

500

45

50

DYJPEDSBL5

500

50

60

6 cm

DYJPEFDSBL1

300

50

75

6 cm

DYPEFDSBL5

500

75

75

DYJPEDSABL1

300

75

90

DYJPEFDSBL7

300

75

90

DYJPEDSABL2

300

75

90

DYJPEDSABL6 (2x)

300

75

90

DYJPEDSBL1

300

75

75

DYJPEDSBL2

300

75

90

6 cm

DYJPEFDSBL3

300

75

90

U-6 x 35 cm

DYJPESDBL2

300

90

75

6 cm

9 x 12 cm

DYPEFDSBL4

300

90

150

DYJPEDSABL3

200

90

150

DYJPEDSBL4

200

120

150

6 cm

DYJPEFDSBL6

300

150

178

DYJPEADSBL1

20

BILAMINAT OP RJUHE ZA POKRIVANJE GLAVE / BILAMINATE HEAD DRAPES 157

250

DYJPEHEDBL3

10

178

300

DYJPEHEDBL1

8

135

259

DYNJPE4002BL

14

DYJPEFTDBL1

10

DYJPESIDBL2

50

BILAMINAT OP RJUHE ZA POKRIVANJE NOG / BILAMINATE FOOT DRAPES 178

196

BILAMINAT OP RJUHA STRANSKA / BILAMINATE SIDE DRAPE 75

89

17


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

Rob z lepilnim trakom / Edge with adhesive

DOLŽINA LENGTH (cm)

ŠIRINA (cm) WIDTH (cm)

ODPRTINA FENESTRATION

ŠIFRA ITEM NUMBER

KOS / PCS TRANSPORT

45

DYNJSD1000

40

50

50

DYNJSD1003

10

60

45

DYNJSD1010

40

OP RJUHE Z INCIZIJSKO FOLIJO / INCISE DRAPES

A7

30

91

111

DYNJSD1012

10

132

121

U- 15 x 48 cm

DYNJSD1015

40

50

48

DYNJSD1016

40

213

317

DYNJSD1017

15

Inc. - 24 x 49 cm

30

17

DYNJSD1018

40

47

26

DYNJSD1018L

40

180

121

U- 15 x 48 cm

DYNJSD1019

10

40

40

O - 6 cm

DYNJSD1020

40

40

40

Inc. - 12 x 11 cm

DYNJSD1021

40

129

83

O - 7 x 5 cm

DYNJSD1030

40

16

19

Inc. - 10 x 19 cm

DYNJSD1035

40

60

35

Inc. - 35 x 35 cm

DYNJSD1040

40

91

44

Inc. - 59 x 44 cm

DYNJSD1050

40

121

129

Inc. - 12 x 11 cm

DYNJSD1060

40

73

91

O - 19 x 25 cm

DYNJSD1067

24

91

60

O - 3 cm

DYNJSD1071

10

60

66

O - 6 cm

DYNJSD1092

25

213

317

Inc. 42 x 34 cm

DYNJSD6617

5

328

254

Inc. 42 x 34 cm

DYNJSD6619

5

15

19,5

Inc. 10 x 19,5 cm

DYNJSD6635

40

50,5

35,5

Inc. 35,5 x 35,5 cm

DYNJSD6640

40

76

59,5

Inc. 59,5 x 59,5 cm

DYNJSD6648

40

76

45,5

Inc. 59,5 x 45,5 cm

DYNJSD6650

40

76

90

Inc. 59,5 x 90 cm

DYNJSD6651

40

91 299

76

Inc. 33 x 30 cm

DYNJSD6657

10

269

Inc. 36 x 38 cm

DYNJSD6697

5

SLO * Izdelki iz tega poglavja niso na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvodi iz tog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvodi iz ovog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * These products are not on stock. Delivery time is from one to three months.

18


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ZAŠ»ITNO KRILO / ZAŠTITNA SUKNJA / ZAŠTITNA SUKNJA / PROTECTIVE SKIRT

ŠIFRA IZDELEK DIMENZIJA CODE PRODUCT DIMENSION

21303

ZAŠ»ITNO KRILO / PROTECTIVE SKIRT

130 x 50 cm

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

/

40

A7

SLO ZašËitno krilo je namenjeno zašËiti bolnic pri pregledih ali posegih. Krilo je izdelano iz mehke vlaknovine in enostavno krojeno. V pasu se prilagaja postavi z dvema trakovoma. HR Zaštitna suknja je namijenjena zaštiti pacijentica prilikom pregleda ili zahvata. Suknja je izraena od meke vlaknovine i jednostavno krojena, u pojasu se prilagoava dvjema trakicama. SRB Zaštitna suknja je namenjena zaštiti pacijentkinja kod pregleda ili zahvata. Suknja je izraena od mekanog netkanog tekstila i jednostavno je skrojena. U pojasu se prilagoava sa dve trake. ENG Protective skirt is intended for the protection of female patients during examinations or procedures. The skirt is made of soft non-woven fabrics and has a simple design. It is fitted to the waist by means of two ties.

ZAŠ»ITNE HLA»KE ZA ENDOSKOPIJO / ZAŠTITNE GA∆ICE ZA ENDOSKOPIJU / ZAŠTITNE GA∆ICE ZA ENDOSKOPIJU / PROTECTIVE PANTS FOR ENDOSCOPY SLO ZašËitne hlaËke za endoskopijo so izdelane iz mehke zelene vlaknovine. Na zadnji strani imajo odprtino. Namenjene so za enkratno uporabo, predvsem pri pregledih Ërevesja. HR Zaštitne gaÊice za endoskopiju izraene su od mekog zelenog netkanog tekstila. Na stražnjoj strani imaju otvor. Namijenjene su za jednokratnu upotrebu, prvenstveno prilikom crijevnih pretraga. SRB Zaštitne gaÊice za endoskopiju su izraene od mekog zelenog netkanog tekstila. Na zadnjoj strani imaju otvor. Namenjenu su za jednokratnu upotrebu, pre svega kod pregleda creva. ENG Protective pants for endoscopy are made of soft green non-woven fabrics. On the back side there is an opening. The pants are intended for single use, in particular at intestine examinations. ŠIFRA IZDELEK DIMENZIJA CODE PRODUCT DIMENSION

21301

ZAŠ»ITNE HLA»KE ZA ENDOSKOPIJO / PROTECTIVE PANTS FOR ENDOSCOPY

130 x 50 cm

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

10

100

19


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ZAŠ»ITNE FILTER OBLEKE / FILTAR ODIJELA / FILTER ODELA / SCRUB WEAR

A7

SLO ZašËitne filter obleke so izdelane iz zraËnega, veËplastnega, vodoodpornega, antistatiËnega materiala. Za veËjo funkcionalnost imata zgornji in spodnji del oblaËila všit žep. Na voljo so v modri barvi. HR Zaštitna filter odijela izraena su od prozraËnog, višeslojnog, vodootpornog, antistatiËnog materijala. Za veÊu praktiËnost, na gornjem i donjem dijelu odijela našiven je džep. U ponodi su u plavoj boji. SRB Zaštitna filter odeÊa je izraena od prozraËnog, višeslojnog, vodootpornog, antistatiËnog materijala. Kao dodata vrednost odeÊe, na gornjem i donjem delu je našiven džep. U ponodi su u plavoj boji. ENG Clasic srub wear made of breathable, multi-layer, fluid-resistent, anti-static material. Both pants and shirt have, for more functionality, one pocket. They are available.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

* NONE27202S-XXL ZAŠ»ITNA FILTER OBLEKA, srajca SCRUB WEAR, shirt

10

30

* NONE27203S-XXL ZAŠ»ITNA FILTER OBLEKA, hlaËe SCRUB WEAR, pants

10

30

SLO * Izdelki iz tega poglavja niso na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvodi iz tog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvodi iz ovog poglavlja nisu na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * These products are not on stock. Delivery time is from one to three months.

20


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ZAŠ»ITNI PLAŠ»I / ZAŠTITNI PLAŠTEVI / ZAŠTITNI MANTILI / PROTECTIVE GOWNS

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK BARVA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT COLOR

PE VRE»KA TRANSPORT PE POUCH KOS / PCS KOS / PCS

24105 CRIE4000

HALJA ZAŠ»ITNA Z ELASTIKO / BASIC GOWN WITH ELASTIC WRISTS

rumena yellow

10

50

24106 * CRIE4000G

HALJA ZAŠ»ITNA Z ELASTIKO / BASIC GOWN WITH ELASTIC WRISTS

zelena green

10

50

* CRIE4000B

HALJA ZAŠ»ITNA Z ELASTIKO / BASIC GOWN WITH ELASTIC WRISTS

modra blue

10

50

* CRIE4000CF

HALJA ZAŠ»ITNA Z BOMBAŽNO MANŠETO / rumena BASIC GOWN WITH KNIT CUFF yellow

10

50

* CRIE4000BCF

HALJA ZAŠ»ITNA Z BOMBAŽNO MANŠETO / BASIC GOWN WITH KNIT CUFF

10

50

modra blue

A7

SLO ZašËitna halja iz lahke vlaknovine se uporablja za osnovno zašËito tako zdravstvenega osebja kot tudi bolnikov in obiskovalcev. Sam plašË je lahek, zraËen in udoben. PlašË z elastiko v zapestju je na voljo v rumeni, modri in zeleni barvi, plašË z bombažno manšeto pa v rumeni in modri barvi. HR Zaštitni plašt od laganog netkanog tekstila koristi se kao osnovno zaštitno sredstvo kako zdravstvenog osoblja tako i bolesnika ili posjetitelja. Sam ogrtaË je lagan, prozraËan i udoban. Zaštitni plašt s elastikom u zapešÊu na raspolaganju je u žutoj, plavoj i zelenoj boji, a plašt s pamuËnom manžetom u žutoj i plavoj boji. SRB Zaštitni mantil od laganog netkanog tekstila se koristi kao osnovno zaštitno sredstvo zdravstvenog osoblja, bolesnika i posetilaca. Mantil je lagan, prozraËan i udoban. Mantil s lastišem na rukavima je u ponudi u žutoj, plavoj i zelenoj boji, a mantil s pamuËnom manžetnom je u žutoj i plavoj boji. ENG The protective gown made of light non-woven fabrics is used for protection of health personnel as well as of patients and visitors. The gown is very light, breathable, and comfortable. The gown with elastic wrists is available in yellow, blue, and green colour, and the gown with a knit cuff is available in yellow and blue colour.

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

SLO ZašËitni plašË iz polipropilena je na zunanji strani prevleËen s polietilenom. Zaradi svoje neprepustnosti in rokavov, ki se zakljuËijo z bombažno manšeto, nudi visoko zašËito. Uporaben je za posege, pri katerih priËakujete veliko tekoËin, in pri posegih, kjer ni obvezen sterilen plašË, prav tako pa tudi v laboratoriju ter pri dekontaminaciji. HR Zaštitni plašt od polipropilena je na vanjskoj strani presvuËen s polietilenom. Zbog svoje nepropusnosti i rukava koji završavaju pamuËnom manžetom, nudi visoku zaštitu.

21


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

Koristi se za zahvate prilikom kojih se oËekuje veÊa koliËina tekuÊine, kod zahvata za koje nije obavezan sterilan ogrtaË, u laboratoriju te pri dekontaminaciji. SRB Zaštitni mantil od polipropilena je sa spoljne strane presvuËen polietilenom. Zbog svoje nepropusnosti i rukava koji se završavaju s pamuËnim manžetnama, pruža visoku zaštitu. Upotrebljava se za zahvate kod kojih oËekujete veliku koliËinu teËnosti, kao i kod zahvata gde nije obavezan sterilni mantil, u laboratorijama te kod dekontaminacija. ENG The protective gown made of polypropylene is coated with polyethylene on the outer side. Due to its water-resistance and knit cuffs the gown provides high protection. It is useful for procedures, where heavy fluid can be expected, and during procedures, where sterile gown is not mandatory, and also in laboratories and during decontamination procedures. ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK VELIKOST CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT SIZE

PE VRE»KA TRANSPORT PE POUCH KOS / PCS KOS / PCS

24160

NON27116

PREGLEDNI PLAŠ» / CLASSIC GOWN

L

10

50

24161

NON27116XL

PREGLEDNI PLAŠ» / CLASSIC GOWN

XL

10

50

24162

NON27116XXL

PREGLEDNI PLAŠ» / CLASSIC GOWN

XXL

10

50

SLO Nadvse uporaben plašË iz polietilena z odprtino za palec in z zankami v pasu vam bo nudil dobro zašËito pri posegih in postopkih, kjer priËakujete veliko tekoËin. Krojen je podobno kot predpasnik, namešËa se ga preko glave. Nenadomestljiv je pri kopanju pacientov, sterilizaciji ter pri laboratorijskih postopkih. HR Svestrano upotrebljiv ogrtaË od polietilena s otvorom za palac i s omËama u pojasu nudi vam dobru zaštitu kod zahvata i postupaka gdje oËekujete veÊe koliËine tekuÊine. Krojen je poput pregaËe, oblaËi se preko glave. Nezamjenjiv je pri kupanju pacijenata, u sterilizaciji te pri laboratorijskim postupcima. SRB Mantil sa višestrukom namenom od polietilena, sa otvorom za palac i omËomgajkom u struku, pruža vam dobru zaštitu kod zahvata i postupaka gde oËekujete veÊe koliËine teËnosti. Krojen je kao kecelja, oblaËi se preko glave. Nezamenjiv je kod kupanja pacijenata, kod sterilizacije i pri laboratorijskim postupcima. ENG A very comfortable gown made of polyethylene with a thumb loop and drawstring waist will offer you excellent protection during procedures, where heavy fluid can be expected. It is designed similarly as an apron, and it is styled to easily pull over the head. It is indispensanle in bathing patients, sterilization, and during laboratory procedures.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK VELIKOST CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT SIZE

22

ZLOŽENKA TRANSPORT ENVELOPE KOS / PCS KOS / PCS

24110

CRIE5000

ZAŠ»ITNI PLAŠ» Z ZANKO / THUMBS UP GOWN

L

15

75

24111

CRIE5001

ZAŠ»ITNI PLAŠ» Z ZANKO / THUMBS UP GOWN

XL

15

75


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA IZDELEK VELIKOST CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT SIZE

A7

SLO ZašËitni nesterilen plašË iz prevention plus materiala je primeren za zašËito pri postopkih, kjer se uporabljajo nevarne snovi in tekoËine. Je dokazano neprepusten za tekoËine in citotoksiËne droge. Dodatno zašËito nudijo ultrazvoËno spojeni šivi. HR Zaštitni nesterilan plašt od prevention plus materijala je primjeren za zaštitu prilikom zahvata gdje se koriste opasne tvari i tekuÊine . Dokazano je nepropustan za tekuÊine i citotoksiËne tvari. Dodatnu zaštitu pružaju ultrazvuËno spojeni šavovi. SRB Zaštitni nesterilni mantil od zaštitnog plus materijala je primeren za zaštitu kod postupaka gde se upotrebljavaju opasne materije i teËnosti. Dokazano je da ne propušta teËnosti i citotoksiËne droge. Dodatnu zaštitu pružaju ultrazvuËno spojeni šavovi. ENG Protective non-sterile gown of prevention plus material is appropriate for protection during procedures, where dangerous substances and fluids are used. It is proven water-resistant and cytotoxic drug-resistant.

ZLOŽENKA TRANSPORT ENVELOPE KOS / PCS KOS / PCS

24140

NONE27457

OP PLAŠ» L4 / GOWN L4

L

10

30

*

NONE27457XL

OP PLAŠ» L4 / GOWN L4

XL

10

30

*

NONE27457XXL

OP PLAŠ» L4 / GOWN L4

XXL

10

30

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

SLO ZašËitni plašËi se uporabljajo pri posegih, kjer narava dela zahteva doloËeno stopnjo zašËite in kjer ni potrebe po sterilnem plašËu. Po AAMI lestvici so doloËeni razliËni nivoji zašËite. PlašËi razliËnih nivojev se med seboj razlikujejo po odpornosti proti vdoru tekoËin. Za lažje razloËevanje med nivoji poskrbi barvno kodiranje ovratnikov. HR Zaštitni ogrtaËi koriste se prilikom zahvata kod kojih priroda rada zahtijeva odreeni stupanj zaštite i gdje nema potrebe za sterilnim plaštem. Po AAMI ljestvici su odreeni razliËiti nivoi zaštite. Plaštevi razliËitih nivoa se meusobno razlikuju po otpornosti na prodor tekuÊine . Za lakše razlikovanje meu nivoima služi kodiranje ovratnika bojom. SRB Zaštitni mantili se koriste prilikom zahvata kod kojih priroda rada zahteva odreeni stepen zaštite i gde nema potrebe za sterilnim mantilom. Po AAMI lestvici odreeni su razliËiti nivoi zaštite. Mantili razliËitih nivoa se meusobno razlikuju po otpornosti na prodor teËnosti. Za lakše razlikovanje meu nivoima, služi kodiranje okovratnika bojom. ENG Protective gowns are used in procedures, where the nature of work requires a certain level of protection and where sterile gown is not necessary. According to the AAMI guideline, there are various levels of barrier protection. Gowns 23


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

of different levels differ by their liquid resistance qualities. Collars are colour coded, so it is easier to differentiate each level.

NIVOJI MATERIAL ŠIFRA ŠIFRA PROIZ. NAZIV IZDELKA BARVA MANUFACT. CODE LEVEL COLOR

ZAŠ»ITNI PLAŠ», L1 PROTECTIVE GOWN, L1

> 4,5 g

10

50

NIVO 1 SMS 24102 NONLV100 XL ZAŠ»ITNI PLAŠ» XL, L1 LEVEL 1 PROTECTIVE GOWN XL, L1

> 4,5 g

10

50

NIVO 1 SMS 24101 NONLV100 LEVEL 1

A7

VODNI PE VRE»KA TRANSPORT STOLPEC/ POUCH KOS / PCS WATER KOS / PCS COLUMIN

NIVO 2 LEVEL 2

SMS

NONLV200*

min. 20 cm

10

100

NIVO 3 LEVEL 3

SUPREL - AURORA PREMIUM SMS LAMINATE

NONLV325* NONLV315* NONLV350*

min. 50 cm

10

100

NIVO 4 PREVENTION NONLV457* popolnoma LEVEL 4 PLUS neprepusten / impervious SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * Product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

24


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

OPERACIJSKI PLAŠ»I / OPERACIJSKI PLAŠTEVI / OPERACIONI MANTILI / SURGICAL GOWNS Legenda / Legend

Standard Performance

High Performance

A7

SLO Vsi Proxima plašËi izpolnjujejo zahteve evropskega standarta EN13795. Ovratniki plašËev so barvno kodirani glede na stopnjo zašËite doloËene po standardu. HR Svi Proxima plaštevi ispunjavaju zahtjeve evropskog standarda EN13795. Ovratnici su kodirani bojom, obzirom na stupanj zaštite definirane prema standardu. SRB Svi Proxima mantili ispunjavaju zahteve evropskog standarda EN13795. Okovratnici mantila su kodirani bojom, koja odgovara stepenu zaštite odreene standardom. ENG All Proxima gowns meet and exceed the European EN13795 standards. By color coding our gown collars we have identified the two levels of protection set forth by the standard.

SLO Po standardu EN13795 ima plašË na kritiËnih mestih najmanj 20 cm vodnega stolpca. HR Po standardu EN13795 plašt na kritiËnim mjestima ima najmanje 20 cm vodenog stupca. SRB Po standardu EN13795 mantil na kritiËnim mestima ima najmanje 20 cm vodenog stuba. ENG According to the EN13795 standard, the gown has at least a 20 cm water column in critical places. SLO Po standardu EN13795 ima plašË na kritiËnih mestih najmanj 100 cm vodnega stolpca. HR Po standardu EN13795 plašt na kritiËnim mjestima ima najmanje 100 cm vodenog stupca. SRB Po standardu EN13795 mantil na kritiËnim mestima ima najmanje 100 cm vodenog stuba. ENG According to the EN13795 standard, the gown has at least a 100 cm water column in critical places.

Šifra / Code: DYJPEGOECL, Eclipse material Šifra / Code: DYJPEGOSML, SMS material Šifra / Code: DYJPEGOAUL, Aurora material Šifra / Code: DYJPEDSABL2, Bilaminate material

SLO PlašË nima ojaËitev na kritiËnih mestih. HR Plašt nema ojaËanje na kritiËnim mjestima. SRB Mantil nema ojaËanje na kritiËnim mestima. ENG Item non-reinforced. SLO Dolžina plašËa. HR Dužina plašta. SRB Dužina mantila. ENG Gown length.

25


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

SLO PlašË je ojaËan s tkanino. HR Plašt je ojaËan s tkaninom. SRB Mantil je ojaËan tkaninom. ENG Item fabric reinforced.

SLO PlašË je ojaËan s polietilenom. HR Plašt je ojaËan s polietilenom. SRB Mantil je ojaËan polietilenom. ENG Item poly-reinforced.

SMS MATERIAL / SMS MATERIJAL / SMS MATERIJAL / SMS MATERIAL SLO SMS ali SMMS material v treh ali štirih plasteh je rezultat tehnološke obdelave polipropilenskih vlaken. NaËin obdelave zagotavlja visoko zašËito pred vdorom tekoËin, krvi in patogenov. SMS operacijski plašËi so preko prsi in rokavov širši, kar omogoËa boljše prileganje plašËa. Telesna vlaga prehaja skozi tkanino hitreje kot pri ostalih SMS plašËih, kar poveËuje udobje med nošnjo. PriporoËamo ga tistim, ki pri operacijskih plašËih išËejo visoko zašËito. HR SMS ili SMMS materijal u tri ili Ëetiri sloja je rezultat tehnološke obrade polipropilenskih vlakana. NaËin obrade osigurava visoki stupanj zaštite od prodora tekuÊine, krvi i patogena. SMS operacijski plaštevi su preko prsiju i rukava širi, što omoguÊava bolje prilijeganje plašta. Tjelesna vlaga prolazi kroz tkaninu brže nego kod ostalih SMS plašteva, što poveÊava udobnost prilikom nošenja. PreporuËamo ga onima koji od operacijskog plašta traže visoku zaštitu. SRB SMS ili SMMS materijal u tri ili Ëetiri sloja je rezultat tehnološke obrade polipropilenskih vlakana. NaËin obrade obezbeuje visoki stepen zaštite od prodora teËnosti, krvi i patogena. SMS operacioni mantili su preko prsa i rukava širi, što omoguÊava bolje prijanjanje mantila. Telesna vlaga prolazi kroz tkaninu brže nego kod ostalih SMS mantila, što poveÊava udobnost prilikom nošenja. PreporuËujemo ga onim koji od operacionog mantila traže visoku zaštitu. ENG SMS or SMMS material in three or four layers is the result of technological processing of polypropylene fibres. The manner of processing ensures high protection against the entry of liquids, bloods, and pathogens. 26


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

The SMS surgical gowns are generously sized in chest and sleeve area, which ensures a secure and better fit of the gown. Body moisture passes easier through the fabric than in case of other SMS gowns, and this increases comfort during wear. It is recommended to those, who look for high protection in surgical gowns.

VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOSMS

M

130 cm

30

DYJPEGOSMM

L

140 cm

30

DYJPEGOSML

XL

153 cm

30

DYJPEGOSMXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOSM2X

M

130 cm

30

DYJPEGOSMTM

L

140 cm

30

DYJPEGOSMTL

XL

153 cm

30

DYJPEGOSMTXL

A7

SMS operacijski plašË, neojaËan / SMS surgical gown, non-reinforced

SMS operacijski plašË, ojaËan s tkanino / SMS surgical gown, fabricreinforced VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOFSMS

M

130 cm

30

DYJPEGOFSMM

L

140 cm

30

DYJPEGOFSML

XL

153 cm

30

DYJPEGOFSMXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOFSM2X

SMS operacijski plašË, ojaËan s PE / SMS surgical gown, poly-reinforced VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOPSMS

M

130 cm

30

DYJPEGOPSMM

L

140 cm

30

DYJPEGOPSML

XL

153 cm

30

DYJPEGOPSMXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOPSM2X

M

130 cm

30

DYJPEGOPSMTM

L

140 cm

30

DYJPEGOPSMTL

XL

153 cm

30

DYJPEGOPSMTXL 27


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

ECLIPSE MATERIAL / ECLIPSE MATERIJAL / ECLIPSE MATERIJAL / ECLIPSE MATERIAL

A7

SLO Eclipse material je narejen iz softese medicinske tkanine, ki je izdelana iz mešanice celuloze in poliestra. Prednosti materiala so izredno udobje, mehkoba in zraËnost. Eclipse operacijski plašËi so preko prsi in rokavov širši, kar omogoËa boljše prileganje plašËa. Ježek na hrbtni strani je daljši in zato omogoËa veËjo prilagodljivost pri zapiranju plašËa in prepreËuje gubanje na prsnem košu. PriporoËamo ga tistim, ki pri plašËih išËejo udobje. HR Eclipse materijal je izraen od softese medicinske tkanine, koja je izraena od mješavine celuloze i poliestera. Prednosti materijala su izvanredna udobnost, mekoÊa i prozraËnost. Eclipse operacijski plaštevi su preko prsiju i rukava širi, što omoguÊava bolje prilijeganje plašta. »iËak na stražnjoj strani je duži i zato omoguÊava veÊu prilagodljivost pri zatvaranju plašta i nabiranje na prsnom košu. PreporuËamo ga onima koji od plašta traže udobnost. SRB Eclipse materijal je izraen od softese medicinske tkanine, koja je napravljena od mešavine celuloze i poliestera. Prednosti materijala su izvanredna udobnost, mekoÊa i prozraËnost. Eclipse operacioni mantili su preko prsa i rukava širi, što omoguÊava bolje prijanjanje mantila. »iËak na zadnjoj strani je duži i zato omoguÊava veÊu prilagodljivost pri zatvaranju mantila i nabiranje na grudnom košu. PreporuËujemo ga onim koji od mantila traže udobnost. ENG Eclipse material is made of softese medical fabric, which is made of a mixture of cellulose and polyesther. Excellent comfort, softness, and airiness are its advantages. The eclipse surgical gowns are generously sized in chest and sleeve area, which ensures a secure and better fit of the gown. The velcro strap on the back side is longer and enables greater adaptability when closing the gown and also prevents wrinkles on the chest area. It is recommended to those, who look for comfort.

Eclipse operacijski plašË, neojaËan / Eclipse surgical gown, non-reinforced

28

VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOECS

M

130 cm

30

DYJPEGOECM

L

140 cm

30

DYJPEGOECL

XL

153 cm

30

DYJPEGOECXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOEC2X


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOFECS

M

130 cm

30

DYJPEGOFECM

L

140 cm

30

DYJPEGOFECL

XL

153 cm

30

DYJPEGOFECXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOFEC2X

A7

Eclipse operacijski plašË, ojaËan s tkanino / Eclipse surgical gown, fabricreinforced

Eclipse operacijski plašË, ojaËan s PE / Eclipse surgical gown, polyreinforced VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOPECS

M

130 cm

30

DYJPEGOPECM

L

140 cm

30

DYJPEGOPECL

XL

153 cm

30

DYJPEGOPECXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOPEC2X

AURORA MATERIAL / AURORA MATERIJAL / AURORA MATERIJAL / AURORA MATERIAL SLO Aurora plašËi nudijo nepremagljivo kombinacijo zašËite in udobja. Material je izdelan iz poliestra in polietilena. Rezultat obdelave materiala je visoka stopnja zašËite, izredno udobje in moËno utrjena površina, ki ne pušËa nitk. Zaradi svoje izjemne mehkobe se material pri gibanju ne guba. Aurora operacijski plašËi so preko prsi in rokavov širši, kar omogoËa boljše prileganje plašËa. Ježek na hrbtni strani je daljši, zato plašË pri zapiranju lahko zelo enostavno prilagodimo telesu. Telesna toplota se pod materialom ne zadržuje, temveË hitro prehaja skozi tkanino in tako regulira telesno temperaturo. PriporoËamo ga tistim, ki pri plašËih išËejo visoko zašËito in udobje. HR Aurora plaštevi nude nedostižnu kombinaciju zaštite i udobnosti. Materijal je izraen od poliestera i polietilena. Rezultat obrade materijala je visoki stupanj zaštite, izvanredna udobnost i jako uËvršÊena površina koja ne pušta niti. Zbog svoje iznimne mekoÊe materijal se ne nabire prilikom kretanja. Aurora operacijski mantili su preko preko prsiju i rukava širi, što omoguÊava bolje prilijeganje plašta. »iËak na stražnjoj strani je duži pa plašt prilikom zatvaranja jednostavno prilagodimo konstituciji. Tjelesna toplina se pod materijalom ne zadržava nego brzo prolazi kroz tkaninu i tako regulira tjelesnu temperaturu. PreporuËamo ga onima koji od plašta traže visoku zaštitu i udobnost.

29


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

SRB Aurora mantili pružaju izvanrednu kombinaciju zaštite i udobnosti. Materijal je izraen od poliestera i polietilena. Rezultat obrade materijala je visoki stepen zaštite, izvanredna udobnost i jako uËvršÊena površina koja ne pušta niti. Zbog svoje posebne mekoÊe, materijal se ne nabire prilikom kretanja. Aurora operacioni mantili su preko prsa i rukava širi, što omoguÊava bolje prijanjanje mantila. »iËak na zadnjoj strani je duži pa mantil prilikom zatvaranja jednostavno prilagoavamo konstituciji. Telesna toplota se pod materijalom ne zadržava, nego brzo prolazi kroz tkaninu i tako reguliše telesnu temperaturu. PreporuËujemo ga onim koji od mantila traže visoku zaštitu i udobnost. ENG Aurora gowns offer incomparable combination of comfort and protection. The material is made of polyester and polyethylene. The result of the material processing is a high level of protection, extreme comfort, and strongly reinforced surface, which does not leave threads. Due to its extreme softness the material does not crease when moving. The Aurora surgical gowns are generously sized in chest and sleeve area, which ensures a secure and better fit of the gown. The velcro strap on the back side is longer, which enables greater adaptability when closing the gown. Body warmth is not retained under the material, but passes quickly through the fabrics and thus regulates body temperature. It is recommended for those, who look for high protection and comfort in gowns.

Aurora operacijski plašË, neojaËan / Aurora surgical gown, non-reinforced VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOAUS

M

130 cm

30

DYJPEGOAUM

L

140 cm

30

DYJPEGOAUL

XL

153 cm

30

DYJPEGOAUXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOAU2X

Aurora operacijski plašË, ojaËan s tkanino / Aurora surgical gown, fabricreinforced

30

VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOFAUS

M

130 cm

30

DYJPEGOFAUM

L

140 cm

30

DYJPEGOFAUL

XL

153 cm

30

DYJPEGOFAUXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOFAU2X


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

Aurora operacijski plašË, ojaËan s PE / Aurora surgical gown polyreinforced

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

S

118 cm

30

DYJPEGOPAUS

M

130 cm

30

DYJPEGOPAUM

L

140 cm

30

DYJPEGOPAUL

XL

153 cm

30

DYJPEGOPAUXL

XXL

173 cm

18

DYJPEGOPAU2X

A7

VELIKOST SIZE

PREVENTION PLUS MATERIAL / PREVENTION PLUS MATERIAL / PREVENTION PLUS MATERIAL / PREVENTION PLUS MATERIAL SLO Prevention plus plašËi nudijo najvišjo stopnjo zašËite, kar omogoËa sodobna microporus tehnologija. Izdelani so iz treh plasti: spunbond poliestra, microporus zraËnega filma in spunbond polipropilena. Šivi so ultrazvoËno spojeni, kar prepreËuje možnost vdora tekoËin in mikroorganizmov. Material ne prepušËa tekoËin in nevarnih substanc, omogoËa pa prehod zraka. Operacijski plašËi prevention plus so preko prsi in rokavov širši, kar omogoËa boljše prileganje. Na voljo so v dveh dolžinah. Ježek na hrbtni strani je daljši, zato plašË pri zapiranju lahko zelo enostavno prilagodimo telesu. PriporoËamo ga za tiste posege, kjer je priËakovati veliko telesnih tekoËin. HR Prevention plus plaštevi nude najviši stupanj zaštite, što omoguÊava moderna microporus tehnologija. Izraeni su od tri sloja spunbond poliestera, microporus prozraËnoga filma i spunbond polipropilena. Šavovi su ultrazvuËno spojeni, što sprjeËava moguÊnost prodora tekuÊine i mikroorganizama. Materijal ne propušta tekuÊinu i opasne tvari, istovremeno omoguÊava protok zraka. Operacijski ogrtaËi prevention plus su preko prsiju i rukava širi, što omoguÊava bolje prilijeganje. Na raspolaganju su u dvije dužine. »iËak na stražnjoj strani je duži pa plašt prilikom zatvaranja jednostavno prilagodimo konstituciji. PreporuËamo ga za one zahvate gdje se oËekuje više tjelesnih tekuÊina. SRB Prevention plus mantili, pružaju najveÊi stepen zaštite, što omoguÊava moderna microporus tehnologija. Izraeni su od tri sloja spunbond poliestera, microporus prozraËnoga filma i spunbond polipropilena. Šavovi su ultrazvuËno spojeni, što spreËava moguÊnost prodora teËnosti i mikroorganizama. Materijal ne propušta teËnost i opasne materije, istovremeno omoguÊava protok vazduha. Operacioni mantili prevention plus su preko prsa i rukava širi, što omoguÊava bolje prijanjanje. U ponudi su u dve dužine. »iËak na zadnjoj strani je duži, pa mantil se prilikom zatvaranja jednostavno prilagoava konstituciji. PreporuËujemo ga za one zahvate gde se oËekuje više telesnih teËnosti. ENG The Prevention Plus gowns provide the highest level of protection, which is enabled by the contemporary Microporus technology. They are made of three layers: spunbond polyester, microporus air film, and spunbond polypropylene. The stiches are ultra-sonically bonded, which prevents the entry of liquids and micro-organisms. The material does not permeate liquids and dangeous substances, but allows for air to pass through.

31


ZašËitna sredstva / Zaštitna sredstva / Zaštitna sredstva / Protective apparel

A7

The Prevention Plus Surgical gowns are generously sized in chest and sleeve area, which ensures a secure and better fit of the gown. They are available in two lengths. The velcro strap on the back side is longer, which enables greater adaptability when closing the gown. It is recommended for those procedures, where high fluid situations can be expected. Sedaj pa bodo sledile tabele in slike (iz kataloga). V tabele ne bova vnašali šifer za nesterilne plašËe.

PreventionTM plus operacijski plašË, nepremoËljiv / PreventionTM plus surgical gown, impervious VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

L

123 cm

24

DYNJPE2301P

XL

147 cm

24

DYNJPE2302P

XXL

147 cm

22

DYNJPE2303P

Specialni operacijski plašË, nepremoËljiv, z gubo med nogami / Specialty surgical gown, impervious with pleat VELIKOST SIZE

DOLŽINA LENGHT

TRANSPORT KOS / KRT TRANSPORT PCS / CS

ŠIFRA CODE

XL

140 cm

30

DYNJPE2304

SLO * Vsi izdelki iz poglavja o operacijskih plašËih niso na zalogi. Rok dobave za te izdelke je od enega do treh mesecev. HR * Svi proizvodi iz poglavlja operacijski plašteva nisu na zalihama. Rok isporukeza te proizvode je od jedan do tri mjeseca. SRB * Svi proizvodi iz poglavlja operacionih mantila nisu na zalihama. Rok isporuke za te proizvode je od jedan do tri meseca. ENG * All quoted products from chapter of surgical gowns are not on stock. Delivery time for this products is from one to three months.

32


B1 B2 B3 B4 B5

PRIMARNE OBLOGE SEKUNDARNE OBLOGE OBLIŽI PRITRDILNI POVOJI KOMPRESIJSKI POVOJI

Skozi zgodovino je oskrba rane prešla razliËna obdobja. Dandanes se tradicionalno oskrbo poËasi opušËa in nadomešËa s sodobnimi naËini, ki sledijo naËelom vzpostavljanja in vzdrževanja optimalnega okolja, potrebnega za uËinkovitejše celjenje rane. V naši ponudbi izdelkov boste našli tako izdelke za tradicionalno kot tudi izdelke za sodobno oskrbo rane.

IZDELKI VIVA ZA SODOBNO OSKRBO RANE | B

IZDELKI VIVA ZA SODOBNO OSKRBO RANE


Primarne obloge | Primarne obloge | Primarne obloge | Primary dressings

SLO

PRIMARNE OBLOGE Primarne obloge uporabljamo tako, da jih položimo direktno na rano. Z rano se ne sprijemajo. HR

PRIMARNE OBLOGE Primarne obloge upotrebljavamo tako da ih polažemo direktno na ranu. S ranom se ne sljepljuju. SRB

PRIMARNE OBLOGE Primarne obloge upotrebljavamo tako, što ih položimo direktno na ranu. Sa ranom se ne slepljuju. ENG

PRIMARY DRESSINGS Primary dressings are meant for direct contact with the wound. They don’t stick on the wound.

VIVAMEL

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAMEL, steril / sterile

19701

5 x 5 cm

10

100

VIVAMEL, steril / sterile

19703

10 x 10 cm

10

100

VIVAMEL, medicinski med v tubi, steril / medical honey in tube, sterile

19705

20 g

1

25

B1

SLO Vivamel so sterilne alginatne obloge z medicinskim medom za vlažno celjenje kroniËnih ran in opeklin. Obloge so v celoti prepojene z medicinskim kostanjevim medom. Alginati v rani tvorijo gel, med pa omogoËa hitrejše celjenje ran in deluje bakteriostatiËno. Na voljo je tudi medicinski med v tubi. HR Vivamel su sterilne alginatne obloge s medicinskim medom za vlažno cijeljenje kroniËnih rana i opekotina. Obloge su u cijelosti natopljene medicinskim kestenovim medom. Alginati u rani tvore gel a med omoguÊava brže cijeljenje rane i djeluje bakteristatiËno. Medicinski med dostupan je i u tubi. SRB Vivamel su sterilne alginatne obloge s medicinskim medom za vlažno leËenje hroniËnih rana i opekotina. Obloge koje su u celosti natopljene medicinskim kestenovim medom. Alginati u rani stvaraju gel, a med omoguÊava brže zarastanje rane i deluje bakteristatiËno. Medicinski med je dostupan i u tubi. ENG Vivamel are sterile alginate dressings with medical honey for moist healing of chronically wounds and burns. Dressings are fully saturated with medical chestnut honey. Alginate forms a gel in the wound and honey encourages faster wound healing and has a bacteriostatic effect. Medical honey is also available in tubes.

VIVANET SLO Vivanet so 6-slojne komprese, narejene iz mehke vlaknovine v sestavi 70 % viskoza in 30 % poliester. Uporabljajo se v fazi ËišËenja akutnih, umazanih in okuženih ran ter pri ranah z moËnim izloËanjem, za zdravljenje Ëistih ran in kot tampon oziroma gobica pri ambulantnem in bolnišniËnem zdravljenju. HR Vivanet su 6-slojne komprese od netkanog materijala, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, oneËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao

1


Primarne obloge | Primarne obloge | Primarne obloge | Primary dressings

tamponi ili spužvice u ambulantnom i bolniËkom lijeËenju. SRB Vivanet su 6-slojne komprese, od mekanog netkanog tekstila, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, neËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao tamponi ili sunerËiÊi u ambulantnom i bolniËkom leËenju. ENG Vivanet are 6-layers swabs made of soft non-woven material in composition 70 % viscose and 30 % polyester. They are used in the acute phase of treatment, on dirty and infected wounds and wounds with a sharp separation, for the treatment of clean wounds, and as a tampon or sponge in surgical and hospital treatment.

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15209

5 x 5 cm

55

495

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15210

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET, 2 x Y, steril / sterile

15211

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET, 2x, steril / sterile

15212

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x Y, steril / sterile

15213

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15214

20 x 10 cm

25

350

B1

V papirnati vreËki / in paper pouch VRE»K / POUCHES

2

VIVANET, 100 x

15234

5 x 5 cm

100

30

VIVANET, 100 x

15235

7,5 x 7,5 cm

100

16

VIVANET, 100 x

15237

10 x 10 cm

100

9

VIVANET, 100 x

15239

20 x 10 cm

100

5


Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Secondary dressings

SLO

SEKUNDARNE OBLOGE Sekundarne obloge se namestijo preko primarne obloge. Uporabljajo se pri ranah z obilnim izloËanjem. Izdelane so iz netkanih materialov, ki imajo boljšo in hitrejšo moË vpijanja izloËkov. HR

SEKUNDARNE OBLOGE Sekundarne obloge se polažu preko primarne obloge. Upotrebljavaju se kod rana s obilnom sekrecijom. Izraene su od netkanih materijala, koji imaju bolju i bržu moÊ upijanja sekreta. SRB

SEKUNDARNE OBLOGE Sekundarne obloge se koriste i nameštaju preko primarne obloge. Upotrebljavaju se kod rana sa obilnim izluËivanjem. Izraene su od netkanog materijala, koji ima bolju i bržu moÊ upijanja izluËevina. ENG

SECONDARY DRESSINGS Secondary dressings are set over the primary dressing. They are used on wounds with abundant secretion. They are made of non-woven material which absorbs more and faster.

VIVASORB

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

B2

SLO Vivasorb so visoko vpojne obloge s tekoËinsko zaporo in bombažnim jedrom. Zgornja plast je iz mehke vlaknovine v sestavi 70 % viskoza, 30 % poliester. Obloge vpijajo velike koliËine eksudata, ranam nudijo toplotno in mehansko zašËito. Na voljo so tudi brez tekoËinske zapore, le-te so ovite v PP vlaknovino. HR Vivasorb su visoko upijajuÊe obloge s tekuÊinskom barijerom i jezgrom od pamuka. Gornja površina je od mekanog netkanog tekstila u sastavu 70 % viskoza i 30 % poliester. Obloge upijaju velike koliËine sekreta te rani nude toplinsku i mehaniËku zaštitu. Dostupne su i obloge bez tekuÊinske barijere, kojima je gornja površina od PP netkanog tekstila. SRB Vivasorb su visoko-upijajuÊe obloge s tekuÊinskom barijeromi jezgrom od pamuka, s površinskim slojem od mekanog netkanog tekstila, sastava 70 % viskoza, 30 % poliester. Obloge upijaju velike koliËine sekreta, te tako rani nude toplotnu i mehaniËku zaštitu. U ponudi su obloge i bez tekuÊinske barijere, s površinskim slojem izraðenim od PP- skog netkanog tekstila. ENG Vivasorb are highly absorbent dressings with liquid protection and coton core. Top layer is made of soft non-woven material in composition 70 % viscose and 30 % polyester. Dressings absorb large amounts of exudates and they provide thermal and mechanical protection to the wound. Highly absorbent dressings are also available without liquid protection, top layer is made of PP non-woven.

VIVASORB - s tekoËinsko zaporo / with liquid protection VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15220

12 x 10 cm

45

180

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15221

20 x 10 cm

35

140

VIVASORB, 1 x, steril / sterile

15223

25 x 15 cm

20

80

VIVASORB, 1 x, steril /sterile

15222

20 x 20 cm

25

100

VIVASORB, 1 x, steril /sterile

15224

40 x 20 cm

10

40

VIVASORB, nesteril / non-sterile 15215

12 x 10 cm

100

700

PE VRE»KA / PE POUCH

VIVASORB , nesteril / non-sterile 15216

20 x 10 cm

100

1200

VIVASORB, nesteril / non-sterile

15217

25 x 15 cm

50

600

VIVASORB, nesteril / non-sterile

15218

20 x 20 cm

50

600

VIVASORB, nesteril / non-sterile

15219

40 x 20 cm

50

300

1


Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Secondary dressings

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVASORB (-) brez tekoËinske zapore / without liquid protection VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15252

12 x 10 cm

50

VIVASORB (-),1 x, steril / sterile

15227

20 x 10 cm

40

320

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15256

25 x 15 cm

30

240

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15254

20 x 20 cm

30

240

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15228

40 x 20 cm

10

80

VIVASORB (-), 1 x, steril / sterile

15231

50 x 30 cm

8

64

400

PE VRE»KA / PE POUCH

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile

15251

12 x 10 cm

100

700

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15229

20 x 10 cm

100

1200

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15255

25 x 15 cm

50

600

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15253

20 x 20 cm

50

600

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15230

40 x 20 cm

50

300

VIVASORB (-), nesteril / non-sterile 15232

50 x 30 cm

25

75

VIVANET

B2

SLO Vivanet so 6-slojne komprese, narejene iz mehke vlaknovine v sestavi 70 % viskoza in 30 % poliester. Uporabljajo se v fazi ËišËenja akutnih, umazanih in okuženih ran ter pri ranah z moËnim izloËanjem, za zdravljenje Ëistih ran in kot tampon oziroma gobica pri ambulantnem in bolnišniËnem zdravljenju. HR Vivanet su 6-slojne komprese od netkanog materijala, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, oneËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao tamponi ili spužvice u ambulantnom i bolniËkom lijeËenju. SRB Vivanet su 6-slojne komprese, od mekanog netkanog tekstila, sastava 70 % viskoza i 30 % poliester. Upotrebljavaju se u fazi ËišÊenja akutnih, neËišÊenih i inficiranih rana i rana s jakom sekrecijom, za zbrinjavanje Ëistih rana, te kao tamponi ili sunerËiÊi u ambulantnom i bolniËkom leËenju. ENG Vivanet are 6-layers swabs made of soft non-woven material in composition 70 % viscose and 30 % polyester. They are used in the acute phase of treatment, on dirty and infected wounds and wounds with a sharp separation, for the treatment of clean wounds, and as a tampon or sponge in surgical and hospital treatment. IZDELEK PRODUCT

2

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15209

5 x 5 cm

55

495

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15210

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET, 2 x Y, steril / sterile

15211

7,5 x 7,5 cm

50

700

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15212

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x, Y, steril / sterile

15213

10 x 10 cm

50

700

VIVANET, 2 x, steril / sterile

15214

20 x 10 cm

25

350


Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Secondary dressings

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS TRANSPORT ENVELOPE PCS KOS / PCS

V PAPIRNATI VRE»KI / IN PAPER POUCH

VIVANET, 100 x nesteril / non-sterile

15234

5 x 5 cm

100

30

VIVANET, 100 x nesteril / non-sterile

15235

7,5 x 7,5 cm

100

16

VIVANET, 100 x nesteril / non-sterile

15237

10 x 10 cm

100

9

VIVANET, 100 x nesteril / non-sterile

15239

20 x 10 cm

100

5

VISOKO VPOJNA PODLOGA ULTRASORB / HR VISOKO UPIJAJU∆A PODLOGA ULTRASORB / VISOKO UPIJAJU∆A PODLOGA ULTRASORB / HIGHLY ABSORBENT DRY PAD

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA NAZIV IZDELKA DIMEZIJA VPOJNOST CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION ABSORBENCY

B2

SLO Podloge se uporabljajo kot pripomoËek za vpijanje izloËenih tekoËin in kot zašËita pred nastankom preležanin. So odliËen pripomoËek pri negi rane z velikim izloËanjem. Zaradi SuperCore vpojne plasti koža ostane suha. So neprepustne za tekoËine, vendar prehodne za zrak, prepreËujejo nastanek kožnih iritacij ter neprijetnih vonjav. HR Podloge se koriste kao pomagalo za upijanje izluËenih tekuÊina i kao zaštita od nastanka dekubitusa. OdliËno su pomagalo kod njege rane s velikim izluËivanjem. ZahvaljujuÊi SuperCore upijajuÊem sloju koža ostaje suha. Nepropusne su za tekuÊine a propusne za zrak, sprjeËavaju nastanak kožnih iritacija i neugodnih mirisa. SRB Podloge se koriste kao pomagalo za upijanje izluËene teËnosti i kao zaštita od nastanka dekubitusa. OdliËno su pomagalo kod nege rane sa velikim izluËivanjem. ZahvaljujuÊi SuperCore upijajuÊem sloju koža ostaje suva, jer ne propušta teËnost, a propušta vazduh i spreËava nastanak kožnih iritacija i neugodnih mirisa. ENG Highly absorbent dry pads are used as the medical supplies for the absorption of secreted liquids and as the protection against the origination of pressure sores. They are the excellent medical supplies for care of the wound with intensive secretion. Due to the SuperCore absorption layers the skin remain dry, are impermeable for air, are preventing the origination of skin irritations and the origination of unpleasant odours. PAKET TRANSPORT PACKAGE KOS / PCS KOS / PCS

22051 ULTRASRBE6191

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

61 x 91 cm

1500 ml

10

7

22052 ULTRASRBE4561

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

45 x 61 cm

700 ml

10

6

22053 ULTRASRBE2540

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

25 x 40 cm

300 ml

10

10

3


B2

Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Sekundarne obloge | Secondary dressings

4


Obliæi | Flasteri | Flasteri | Adhesive plasters

SLO

OBLIÆI Obliži se uporabljajo za primarno oskrbo rane in za pritrditev obvezilnega materiala. Njihova prednost je preprosta uporaba in materiali, ki ne dražijo kože ali povzroËajo alergij. HR

FLASTERI Flasteri se koriste za primarno zbrinjavanje rane i za priËvršÊivanje prijevoja. Njihova prednost je jednostavno korištenje i materijali koji ne nadražuju kožu i ne uzrokuju alergije. SRB

FLASTERI Flasteri se upotrebljavaju za primarno zbrinjavanje rane i za priËvršÊivanje materijala za previjanje. Njihova prednost je u jednostavnoj upotrebi i u materijalima koji ne nadražuju kožu niti prouzrokuju alergije. ENG

ADHESIVE PLASTERS Adhesive plasters are used for primary wound care treatment and to secure dressing materials. Their advantage is the ease of use of materials which do not cause skin irritations or allergies.

VIVAPORE SLO Vivapore so sterilni kirurški obliži na netkanem blagu, z vpojno blazinico, ki se ne sprijema z rano, uporabni so tudi za I.V. kanile. HR Vivapore su sterilni kirurški flasteri od netkanog materijala, s jastuËiÊem za upijanje koji se ne ljepi za ranu, dostupan i u dimenziji za I.V. kanile. SRB Vivapore su sterilni hirurški flasteri, s upijajuÊim jastuËiÊem koji se ne lepi za ranu, dostupan i u dimenziji za I.V. kanile. ENG Vivapore are sterile adhesive surgical dressings, with absorbent pad, also available for I.V. canellas. ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

18301

5 x 7 cm

100

800

VIVAPORE, steril / sterile

18361

10 x 6 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18303

10 x 9 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18305

15 x 9 cm

50

400

VIVAPORE, steril / sterile

18307

20 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18309

25 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18310

30 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

18362

35 x 10 cm

50

200

VIVAPORE, steril / sterile

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

B3

IZDELEK PRODUCT

VIVAFIX SLO Vivafix so prilagodljivi, preËno raztegljivi samolepilni trakovi iz netkanega blaga. ZašËitni papir je na sredini prerezan, kar omogoËa enostavno namešËanje. Dolžino odreza olajša centimetrska mreža. Namenjeni so za pritrjevanje obvezilnega materiala. Ker so prilagodljivi, se lahko uporabljajo tudi za namešËanje na sklepe. HR Vivafix su vrlo prilagodljive, popreËno rastezljive samoljepive trake od netkanog materijala. Zaštitni papir je na sredini prerezan, što omoguÊava jednostavno namještanje, a potrebnu dužinu za rezanje olakšava centimetarska mreža na

1


Obliæi | Flasteri | Flasteri | Adhesive plasters

zaštitnom papiru. Namijenjen je za priËvršÊivanje povojnog materijala. Zbog iznimne prilagodljivosti može se koristiti i za priËvršÊivanje na zglobove. SRB Vivafix su vrlo prilagodljive, popreËno rastegljive lepljive trake od netkanog materijala. Zaštitni papir je po sredini preseËen, što omoguÊava jednostavnu upotrebu i nameštanje. Rezanje flastera na potrebnu dužinu, olakšava centimetarska mreža na zaštitnom papiru. Namenjen je za priËvršÊivanje zavojnog materijala. Zbog izuzetne prilagodljivosti može se koristiti i za priËvršÊivanje na zglobovima. ENG Vivafix are an adjustable, average fold-out adhesive strips of non-woven fabric. The protective paper is cut in the middle, which makes it easy to fit. The cutting length is facilitated by a cm’ net/mesh. It is intended for affixing dressing materials, since it is flexible can be also used for fitting on the joints.

B3

IZDELEK PRODUCT

2

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAFIX

18501

2,5 cm x 10 m

1

18

VIVAFIX

18502

5 cm x 10 m

1

24

VIVAFIX

18503

10 cm x 10 m

1

12

VIVAFIX

18504

15 cm x 10 m

1

6

VIVAFIX

18505

20 cm x 10 m

1

6

VIVAFIX

18506

25 cm x 10 m

1

6


Pritrdilni povoji | Zavoji za uËvršÊivanje | Zavoji za uËvršÊivanje | Fixation bandages

SLO

PRITRDILNI POVOJI Povoji se uporabljajo za obvezovanje in pritrjevanje obvezilnega materiala ter za imobilizacijo razliËnih delov telesa. Povoji so iz razliËnih materialov (bombaž, viskoza, poliamid), razliËnih dimenzij in so razliËno raztegljivi. HR

ZAVOJI ZA U»VRŠ∆IVANJE Zavoji se koriste za povijanje i uËvršÊivanje obloga, te za imobilizaciju razliËitih dijelova tijela. Zavoji su od razliËitih materijala (pamuk, viskoza, poliamid), razliËitih dimenzija i razliËito su rastezljivi. SRB

ZAVOJI ZA U»VRŠ∆IVANJE Zavoji se upotrebljavaju za previjanje i priËvršÊivanje materijala za previjanje, kao i za imobilizaciju raznih delova tela. Izraeni su od razliËitih materijala (pamuk, viskoza, poliamid), razliËitih su dimenzija i razliËite rastegljivosti. ENG

FIXATION BANDAGES Bandages are used for wound dressing, fixing dressing materials and for immobilization of various body parts. They are made of different materials (cotton, viscose, polyamide), come in various sizes and they differ in elasticity.

VIVASOFT / VIVASOFT EXTRA

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVASOFT povoj / bandage

10804

6 cm x 5 m

35

210

VIVASOFT povoj / bandage

10808

8 cm x 5 m

35

175

VIVASOFT povoj / bandage

10811

10 cm x 5 m

35

175

VIVASOFT povoj / bandage

10814

12 cm x 5 m

20

120

VIVASOFT povoj / bandage

10819

6 cm x 10 m

22

132

VIVASOFT povoj / bandage

10822

8 cm x 10 m

22

110

VIVASOFT povoj / bandage

10829

10 cm x 10 m

20

100

VIVASOFT povoj / bandage

10831

12cm x 10 m

16

80

VIVASOFT povoj / bandage

10834

15 cm x 10 m

10

60

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage

10851

6 cm x 4,5 m

35

210

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10852

8 cm x 4,5 m

35

175

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10853

10 cm x 4,5 m

35

175

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10854

12 cm x 4,5 m

20

120

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10861

6 cm x 10 m

20

120

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10862

8 cm x 10 m

20

100

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10829

10 cm x 10 m

20

100

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10864

12 cm x 10 m

14

70

VIVASOFT EXTRA povoj / bandage 10865

15 cm x 10 m

10

60

B4

SLO Vivasoft so pritrdilni bombažni krep povoji s 130 % raztegljivostjo, Vivasoft extra so mehkejša izvedba osnovnega povoja. HR Vivasoft su pamuËni krep zavoji za priËvršËivanje, sa 130 % rastezljivosti, Vivasoft extra zavoji su mekša izvedba krep zavoja, rastezljivost 130 %. SRB Vivasoft su pamuËni krep zavoji za priËvršËivanje, sa 130 % rastegljivosti, Vivasoft extra su mekša verzija osnovnog krep zavoja. ENG Vivasoft are affixing cotton crepe bandages with 130 % elasticity, Vivasoft extra are soft version of the basic bandage, 130 % elasticity.

1


Pritrdilni povoji | Zavoji za uËvršÊivanje | Zavoji za uËvršÊivanje | Fixation bandages

VIVALAST SLO Vivalast so blago-elastiËni pritrdilni povoji s 120 % raztegljivostjo, narejeni iz mešanice bombaža, viskoze in poliamida. HR Vivalast su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 120 % rastezljivosti, izraeni od mješavine pamuka, viskoze i poliamida. SRB Vivalast su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 120 % rastegljivosti, izraeni od mešavine pamuka, viskoze i poliamida. ENG Vivalast are mild elastic fixation bandages with 120 % elasticity, made from a mixture of cotton, viscose and polyamide. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVALAST povoj / bandage

11606

4 cm x 4 m

55

330

VIVALAST povoj / bandage

11609

6 cm x 4 m

50

250

VIVALAST povoj / bandage

11612

8 cm x 4 m

45

225

VIVALAST povoj / bandage

11615

10 cm x 4 m

35

175

VIVALAST povoj / bandage

11618

12 cm x 4 m

30

150

VIVALAST bolnišniËno pakiranje / hospital pack VIVALAST povoj / bandage

11613

8 cm x 10 m

/

126

VIVALAST povoj / bandage

11616 10 cm x 10 m

/

102

VIVALAST povoj / bandage

11619 12 cm x 10 m

/

84

B4

VIVAMAX SLO Vivamax so blago-elastiËni pritrdilni povoji s 100 % raztegljivostjo, narejeni iz mešanice viskoze in poliamida, v beli, roza in modri barvi. HR Vivamax su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje, sa 100 % rastezljivosti, izraeni od mješavine viskoze i poliamida u bijeloj, rozoj i plavoj boji. SRB Vivamax su blago-elastiËni zavoji za priËvršÊivanje sa 100 % rastegljivošÊu, izraeni od mešavine viskoze i poliamida u beloj, roze i plavoj boji. ENG Vivamax are mild elastic fixation bandages with 100 % elasticity, made of mixture of cotton, viscose and polyamide, in white, blue i pink colour.

2

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAMAX povoj / bandage

11520

6 cm x 4 m

55

275

VIVAMAX povoj / bandage

11522

8 cm x 4 m

45

225

VIVAMAX povoj / bandage

11524

10 cm x 4 m

40

200

VIVAMAX povoj / bandage

11526

12 cm x 4 m

30

150

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage 11530 moder / blue

6 cm x 4 m

55

275


IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage 11532 moder / blue

8 cm x 4 m

45

225

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage 11535 roza / pink

6 cm x 4 m

55

275

VIVAMAX COLOUR povoj / bandage 11537 roza / pink

8 cm x 4 m

45

225

B4

Pritrdilni povoji | Zavoji za uËvršÊivanje | Zavoji za uËvršÊivanje | Fixation bandages

3


B4

Pritrdilni povoji | Zavoji za uËvršÊivanje | Zavoji za priËvršÊivanje | Fixation bandages

4


Kompresijski povoji | Kompresivni zavoji | Kompresijski zavoji | Compression bandages

SLO

KOMPRESIJSKI POVOJI Povoji se uporabljajo za preventivno in kompresijsko zdravljenje raznih venskih obolenj. Struktura pletenja ali tkanja omogoËa dihanje kože in daje pri nošenju obËutek udobja. Lahko se perejo in pri tem ohranijo svoje lastnosti. HR

KOMPRESIVNI ZAVOJI Kompresijske povoje upotrebljavamo za preventivno i kompresijsko lijeËenje razliËitih venskih bolesti. Struktura pletenja ili tkanja omoguÊava disanje kože i pruža pri nošenju ugodan osjeÊaj. Mogu se prati i pri tom zadržavaju svoje karakteristike. SRB

KOMPRESIJSKI ZAVOJI Zavoji se mogu upotrebljavati za preventivno i za kompresijsko leËenje raznih venskih oboljenja. Struktura pletenja ili tkanja zavoja, omoguÊuje disanje kože i pri nošenju pružaju prijatan oseÊaj. Mogu se prati i pri tom zadržavaju svoje osobine. ENG

COMPRESSION BANDAGES Bandages can be used for both preventive and curative healing of different venous diseases. The structure of knitting or weaving allows the skin to breathe and bring pleasant feeling. They are washable and preserve all their characteristics while being washed.

VIVAVENE

IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

VIVAVENE

11201

DIMENZIJA ZLOŽENKA KOS DIMENSION ENVELOPE PCS

10 cm x 10 m

B5

SLO Vivavene so sodobni dolgoelastiËni kompresijski povoji, tkani iz 85 % bombaža, s 130 % raztegljivostjo, za zdravljenje venskih obolenj, moË kompresije ohranjajo dva meseca. HR Vivavene su dugoelastiËni kompresijski zavoji tkani od 85 % pamuka, sa 130 % rastezljivosti, za kompresivno lijeËenje bolesti vena, zadržava moÊ kompresije dva mjeseca. SRB Vivavene su savremeni, tkani, dugoelastiËni kompresijski zavoji tkani od 85 % pamuka, sa 130 % rastegljivosti, za leËenje bolesti vena. JaËinu kompresije zadržavaju dva meseca. ENG Vivavene are modern, long stretch bandages made of woven 85 % cotton, with 130 % elasticity, for compression therapy of varicose veins. TRANSPORT

2

20 zl. / env.

/

45 pcs

VIVAVENE bolnišniËno pakiranje / hospital pack VIVAVENE

10202

10 cm x 10 m

VIVAFLEX SLO Vivaflex so tkani dolgoelastiËni kompresijski povoji iz 95 % bombaža, namenjeni za imobilizacijo sklepov, posebej primerni za športnike. HR Vivaflex su tkani dugoelastiËni kompresijski zavoji od 95 % pamuka, primjereni za imobilizaciju zglobova, posebno pogodni za sportaše. SRB Vivaflex su tkani dugoelastiËni kompresijski zavoji od 95 % pamuka, namenjeni za imobilizaciju zglobova, pogodni za prevenciju i terapiju sportskih povreda. 1


Kompresijski povoji | Kompresivni zavoji | Kompresijski zavoji | Compression bandages

ENG Vivaflex are woven 95 % cotton elastic bandage, for immobilisation of joints, suitable for athletes. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAFLEX

11103

8 cm x 5 m

1

50

VIVAFLEX

11106

10 cm x 5 m

1

50

VIVAFIT SLO Vivafit so pleteni dolgoelastiËni kompresijski povoji iz 80 % bombaža, s 140 % raztegljivostjo. HR Vivafit su pleteni dugoelastiËni kompresijski zavoji od 80 % pamuka, sa 140 % rastezljivosti, za kompresivno lijeËenje bolesti vena. SRB Vivafit su pleteni, dugoelastiËni kompresijski zavoji od 80 % pamuka, sa 140 % rastegljivosti. ENG Vivafit are knitted long stretch bandages made of 80 % cotton, with 140 % elasticity. IZDELEK PRODUCT

ŠIFRA CODE

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT KOS / PCS

VIVAFIT

11403 10 cm x 10 m

1

50

B5

VIVAFIT bolnišniËno pakiranje/hospital pack

2

VIVAFIT

11405 10 cm x 10 m

/

50

VIVAFIT

11406

/

84

10 cm x 5 m


C1 C2

NEGA BOLNIKA PREVENTIVNA NEGA

V tej skupini izdelkov boste našli izdelke za nego telesa in ustne votline ter izdelke, ki so potrebni pri negi nepokretnega bolnika in bolnika z inkontinenco. Preventivna nega je pomemben dejavnik pri negi, saj prepreËuje razne kožne iritacije, alergije, ustne in kožne infekcije in ne nazadnje tudi preležanine.

ZDRAVSTVENA NEGA | C

ZDRAVSTVENA NEGA


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

SLO

NEGA BOLNIKA V tem sklopu izdelkov boste našli velik izbor krpic za umivanje telesa, izdelkov, potrebnih pri negi nepokretnega bolnika, pripomoËkov za inkontinenco ter izdelkov, ki se uporabljajo pri ustni negi. Krpice se med seboj razlikujejo po debelini, velikosti ter vsebnosti naravnih sestavin, ki negujejo. Prav tako lahko izberete suho ali mokro krpico, odvisno od namena in naËina izvajanja nege. Gobice za ustno nego pomagajo uËinkovito oËistiti ustno votlino in odstraniti obloge. Temeljita in redna ustna nega prepreËuje nastanek raznih bolezenskih stanj in infekcij, ki lahko pripeljejo do infekcij dihal. Med pripomoËki za inkontinenco najdete izdelke, ki nudijo popolno diskretnost in zanesljivost. HR

NJEGA BOLESNIKA U ovoj skupini proizvoda naÊi Êete veliki izbor krpica za pranje tijela, proizvoda potrebnih pri njezi nepokretnih bolesnika, pomagala za inkontinenciju te proizvoda koji se koriste za njegu usne šupljine. Krpice se meusobno razlikuju po debljini, veliËini i sirovinskom sastavu. Možete odabrati suhe ili vlažne krpice, ovisno od potrebne namjene i naËina izvoenja njege. Spužvice za njegu usne šupljine efikasno pomažu prilikom njege i ËišÊenja usne šupljine. Temeljita i redovita njega usne šupljine sprjeËava nastanak raznih bolesti i infekcija, koje mogu dovesti i do težih infekcija dišnih putova. U medicinskim pomagalima za inkontinenciju, pronaÊi Êete proizvode koji nude potpunu diskreciju i pouzdanost. SRB

NEGA BOLESNIKA U ovoj grupi proizvoda naÊi Êete veliki izbor krpica za umivanje tela i sunerËiÊa koji se upotrebljavaju za negu usta. Krpice se razlikuju po debljini, veliËini kao i sirovinskom sastavu. Možete izabrati suve ili vlažne krpice, zavisno od namene i naËina izvoenja nege. SunerËiÊi za negu usta efikasno pomažu pri ËišÊenju usne šupljine. Temeljna i redovna nega usta spreËava nastanak raznih bolesti i infekcija koje mogu dovesti do težih infekcija disajnih puteva. Meu sredstvima za inkontinenciju, naÊi Êete proizvode koji pružaju diskretnost i pouzdanost. ENG

PATIENT CARE In this product group you will find a vast selection of pads for washing the body, Products used for the care of the immobile patient, medical supplies for the incontinence and products that are used at the mouth care. The pads differ in thickness, size and content of natural fibres that care for the body. It is also possible to select between a dry and a wet pad, depending on the purpose and manner of care. The sponges for mouth care help efficiently clean the oral cavity and remove any impurities. Complete and regular mouth care prevents build up of any disease conditions and infections that may lead to infections of the respiratory system. Among the medical supplies for the incontinence you may find products that are offering the complete discreetness and reliability.

KRPICE ZA UMIVANJE / KRPE ZA UMIVANJE / KRPE ZA UMIVANJE / CARE WIPES SLO Suhe, veËnamenske krpice za nego so namenjene negi, umivanju in brisanju. So izredno vpojne, prijetne na dotik ter nežne do kože. Izdelane so iz mehke, debelejše, bele viskozne vlaknovine, gramature 50 g/m2. Krpice so zložene štirislojno. Krpice 25 x 20 cm so pakirane v envelopo s perforacijo, krpice 30 x 32 cm in 60 x 36 cm pa v PE vreËko s perforacijo, ki omogoËa, da jih enostavno izvleËemo. HR Suhe, višenamjenske krpe za njegu namijenjene su njezi, pranju i brisanju. Krpe su vrlo upijajuÊe, nježne i ugodne na dodir. Izraene su od mekane, deblje, bijele viskozne vlaknovine, gramature 50 g/m2. Krpice su složene u Ëetiri sloja. Pakiranje krpica 25 x 20 cm je u kartonskoj kutijici s perforacijom, dok su krpice 30 x 32 cm i 60 x 36 cm pa su pakirane u PE vreÊice s perforacijom, što omoguÊava jednostavno izvlaËenje. SRB Suve, višenamenske krpe za pranje su za higijensku upotrebu kao što su nega, umivanje i brisanje bolesnika. Krpe imaju odliËnu moÊ upijanja teËnosti, na dodir su prijatne i nežne. Izraene su od meke, deblje, bele viskozne vlaknovine, gramature 50 g/m2. Krpice su složene u Ëetiri sloja. Pakovanje krpica 25 x 20 cm je u kartonskoj kutijici s perforacijom, dok su krpice 30 x 32 cm i 60 x 36 cm pa su upakovane u PE kesicu s perforacijom. Perforacija kutijice i/ili kesice omoguÊava jednostavno izvlaËenje krpica.

C1

1

Tosama katalogC.indd 1

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

ENG Care wipes are dry, multifunctional cloths and are used for hygienic purposes, such as care, wash, and wipe. The wipes have excellent liquid absorption, are pleasant to the touch and gentle on the skin. Made of soft, thick, viscose nonwoven fabric 50 g/m2. The wipes are folded into four layers. 25 x 20 cm wipes are packed in a perforated envelope, 30 x 32 cm and 60 x 36 cm wipes are in a perforated PE bag, which allows easy extraction.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

DIMENZIJA DIMENSION

ZLOŽENKA KOS TRANSPORT ENVELOPE PCS KOS / PCS

23004

KRPA ZA UMIVANJE / CARE WIPE

60 x 36 cm

100

800

23003

KRPA ZA UMIVANJE / CARE WIPE

60 x 36 cm rinfuza / bulk

1000

23001

KRPICA ZA NEGO / CARE WIPE

25 x 20

100

800

23002

KRPICA ZA NEGO / CARE WIPE

30 x 32

100

2400

SLO Krpice so namenjene nežnemu, toda uËinkovitemu ËišËenju, brez prisotnosti mila, ki kožo draži. Prepojene so z nežno, pH nevtralno Ëistilno solucijo, ki šËiti in neguje kožo ter je ni potrebno izpirati. Krpice so zelo mehke in ne pušËajo nitk. Paket vsebuje osem krpic, kar zadošËa za enkratno nego celega telesa. Lahko jih pogrejemo v mikrovalovni peËici. HR Krpice su namijenjene nježnom ali uËinkovitom ËišÊenju, bez sadržaja sapuna koji kožu nadražuju. Natopljene su s njegujuÊom, pH neutralnom otopinom za ËišÊenje, koja štiti i njeguje kožu i nije ju potrebno ispirati. Krpice su vrlo meke i ne puštaju niti. Paket sadržava osam krpica, što je dovoljno za jednokratnu njegu cijelog tijela. Mogu se ugrijati u mikrovalnoj peÊnici. SRB Krpice su namenjene nežnom ali temeljnom ËišÊenju, bez sadržaja sapuna koji kožu nadražuje. Natopljene su nežnim, pH neutralnim rastvorom za ËišÊenje, koji štiti i neguje kožu i nije ga potrebno ispirati. Krpice su vrlo meke i ne puštaju niti. Pakovanje sadrži osam krpica, što je dovoljno za jednokratnu negu celog tela. Mogu se zagrejati u mikrotalasnoj peÊi. ENG Wipes are intended for the gentle but efficient cleaning, without the presence of the soap that is irritating the skin. They are saturated with the gentle, pH neutral cleaning solution, that is protecting and healing the skin and does not need to be washed out. Wet care wipes are very soft and do not leave threads. One package is containing eight wipes, which is sufficient for the one time care of the whole body. The wipes may be warmed-up in the microvawe oven.

ŠIFRA CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

23919 MSCE095106

VLAŽNA KRPA ZA UMIVANJE WET CARE WIPE

8

30

23912* MSCE095107

VLAŽNA KRPA ZA UMIVANJE, neodišavljena WET CARE WIPE, fragnance free

8

30

SLO * Izdelek ni na zalogi. Rok dobave je od enega do treh mesecev. HR * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri mjeseca. SRB * Proizvod nije na zalihama. Rok isporuke je od jedan do tri meseca. ENG * These product is not on stock. Delivery time is from one to three months.

C1

2

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

Tosama katalogC.indd 2

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

SLO Krpice vsebujejo posebno antibakterijsko formulo, ki ne le da Ëisti in vlaži ter izboljšuje tonus in mehËa kožo, temveË tudi uËinkovito zmanjšuje število škodljivih bakterij, ki bi potencialno lahko povzroËile infekcije. So dokazano uËinkovite proti bakterijam MRSA, VRE, E-coli in Pseudomonas. Krpice ne vsebujejo alkohola, so pH nevtralne in ne povzroËajo alergij. Paket vsebuje osem krpic, kar zadošËa za enkratno nego celega telesa. HR Krpice sadrže posebnu antibakterijsku formulu koja ne samo da Ëisti, vlaži, poboljšava tonus i mekša kožu, nego i uËinkovito smanjuje broj štetnih bakterija koje potencijalno mogu uzrokovati infekciju. Dokazano su uËinkovite protiv bakterija MRSA, VRE, E-coli i Pseudomonas. Krpice ne sadržavaju alkohol, pH su neutralne i ne izazivaju alergije. Paket sadržava osam krpica, što je dovoljno za jednokratnu njegu cijelog tijela. SRB Krpice sadrže posebnu antibakterijsku formulu koja ne samo da Ëisti, vlaži, poboljšava tonus i omekšava kožu, nego i deluje na smanjenje broja štetnih bakterija koje potencijalno mogu uzrokovati infekciju. Dokazano je delovanje protiv bakterija MRSA, VRE, E-coli i Pseudomonas. Krpice ne sadrže alkohol, pH su neutralne i ne izazivaju alergije. Pakovanje sadrži osam krpica, što je dovoljno za jednokratnu negu celog tela. ENG Wipes are containing the special antibacterial formula that is not only cleansing and moisturizing and optimizing the tonus and softening the skin, but is also efficiently reducing the number of detrimental bacteria that may potentially cause infections. They are proven effective against bacteria MRSA, VRE, E-coli and Pseudomonas. Wipes do not contain alcohol, they are pH neutral and do not cause allergies. One package is containing eight wipes, which is sufficient for the one time care of the whole body.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

23918 MSCE095104

VLAŽNA KRPA ANTIBAKTERIJSKA WET WIPE ANTIBACTERIAL

8

30

23914* MSCE095105

VLAŽNA KRPA ANTIBAKTERIJSKA, neodišavljena 8 WET WIPE ANTIBACTERIAL, fragnance free

30

SLO Rokavica za umivanje je nov, inovativen izdelek. Paket vsebuje osem rokavic, ki omogoËajo izvedbo popolne nege celega telesa. Prepojene so z nežno, pH nevtralno Ëistilno solucijo, ki šËiti ter neguje kožo in je ni potrebno izpirati. Kožo vlažijo in izboljšujejo njen tonus. Lahko jih pogrejemo v mikrovalovni peËici. HR Rukavica za umivanje je novi, inovativan proizvod. Paket sadržava osam rukavica, koje omoguÊavaju provoenje potpune njege cijelog tijela. Natopljene su s njegujuÊom, pH neutralnom otopinom za ËišÊenje, koja štiti i njeguje kožu te koju nije potrebno ispirati. Kožu vlaže i poboljšavaju njen tonus. Mogu se ugrijati u mikrovalnoj peÊnici. SRB Rukavica za umivanje je novi, inovativan proizvod. Pakovanje sadrži osam rukavica, koje omoguÊavaju provoenje potpune nege celog tela. Natopljene su nežnom, pH neutralnom otopinom za ËišÊenje, koja štiti i neguje kožu. Nije potrebno ispirati. Kožu vlaže i poboljšavaju njen tonus. Mogu se zagrejati u mikrotalasnoj peÊi.

C1

3

Tosama katalogC.indd 3

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

ENG Glove for washing is a new and innovative product. One package is containing eight gloves that are enabling the complete care of the whole body. They are saturated with the soft, pH neutral cleansing solution that is healing the skin and does not need to be washed out. They are moisturizing the skin and optimizing its tonus and they may be warmed-up in the microwave oven.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

23915

MSCE995300WM

VLAŽNA ROKAVICA / WET GLOVE

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

8

30

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

SLO Krpice so prepojene z nežno, pH nevtralno Ëistilno solucijo, ki šËiti ter neguje kožo in je ni potrebno izpirati. Vsebuje tudi izvleËek aloe vere, ki kožo vlaži. Namenjene so nežnemu, toda uËinkovitemu ËišËenju, brez prisotnosti mila, ki kožo draži. Krpice lahko zaradi svojih naravnih sestavin uporabljamo na kateremkoli delu telesa. V vreËki s PE z zapiralom so pakirane po 64 kosov, v vreËki z odprtino, ki ima lepljiv rob, pa po 48 kosov. HR Krpice su natopljene s njegujuÊom, pH neutralnom otopinom za ËišÊenje, koja štiti i njeguje kožu te koju nije potrebno ispirati. Sadržava i ekstrakt aloe vere, koji kožu vlaži. Namijenjene su nježnom ali uËinkovitom ËišÊenju, bez sadržaja sapuna koji kožu nadražuju. Krpice se zbog svog prirodnog sastava mogu upotrebljavati na bilo kojem dijelu tijela. U pakiranju s PE zatvaraËem nalazi se 64 kom, a u pakiranju s otvorom koji ima ljepljivi rub, 48 kom.i. SRB Krpice su natopljene nežnim, pH neutralnim rastvorom za ËišÊenje, koji štiti i neguje kožu. Nije potrebno ispirati. Sadržava i ekstrakt aloe vere, koji vlaži kožu. Namenjene su nežnom ali temeljnom ËišÊenju, bez sadržaja sapuna koji nadražuje kožu. Krpice se zbog svog prirodnog sastava mogu upotrebljavati na bilo kojem delu tela. U pakovanju sa PE zatvaraËem nalazi se 64 kom, a u pakovanju sa otvorom koji ima lepljivi rub, ima 48 kom. ENG Wipes are saturated with the gentle, pH neutral cleansing solution that is healing the skin and does not need to be washed out. It contains also the extract of Aloe Vera that is moisturizing the skin. These washing wipes are intended for the gentle, but efficient cleansing, without the presence of the soap that is irritating the skin. Wipes may be used on any part of the body, due to their natural components. In the package made from PE with the flip-top 64 pieces are packed, in the bag with the opening and with the adhesive edge, 48 pieces are packed.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

23916 MSCE263655A

KRPICA ZA UMIVANJE ALOETOUCH z zapiralom / WET WASHING WIPE ALOETOUCH with flip-top

64

9

23917 MSCE263850

KRPICA ZA UMIVANJE ALOETOUCH / WET WASHING WIPE ALOETOUCH

48

12

C1

4

Tosama katalogC.indd 4

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

SLO Ready bath kapa za umivanje las za enkratno uporabo vsebuje šampon in balzam. Primerna je za vse vrste las in ne povzroËa alergiËnih reakcij. Lahko jo pogrejemo v mikrovalovni peËici. HR Ready bath kapa za pranje kose, za jednokratnu upotrebu, sadržava šampon i balzam. Primjerena je za sve vrste kose i ne uzrokuje alergijske reakcije. Može se ugrijati u mikrovalnoj peÊnici. SRB Ready bath kapa za pranje kose, za jednokratnu upotrebu, sadrži šampon i balzam. Primerena je za sve vrste kose i ne izaziva alergijske reakcije. Može se zagrejati u mikrotalasnoj peÊi. ENG Ready bath shampoo cap for the one time use is containing shampoo and balsam. It is suitable for all kinds of hair and does not cause the allergic reactions. It may be warmed-up in the microwave oven.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

23902

MSCE095230

KAPA ZA PRANJE LAS / SHAMPOO CAP

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

1

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

30

GOBICE ZA USTNO NEGO / SPUÆVICE ZA USNU NJEGU / MALI SUN–ERI ZA NEGU USTA / DENTAL SWAB STICKS SLO Gobice za ustno nego se uporabljajo za nežno, vendar uËinkovito ËišËenje ustne votline in zob. Primerne so za enkratno uporabo. PalËka, na katero je namešËena gobica, je dolga, kar omogoËa lažje izvajanje ustne nege. Vsaka gobica je posamiËno pakirana v PE vreËko. HR Spužvice za njegu usne šupljine se upotrebljavaju za nježno, ali uËinkovito ËišÊenje usne šupljine i zubi. Primjerene su za jednokratnu uporabu. ŠtapiÊ na koji je priËvršÊena spužvica je dugaËak, što omoguÊava lakše provoenje njege usne šupljine. Svaka spužvica je pojedinaËno pakirana u PE vreÊicu. SRB SunerËiÊi za negu usne šupljine upotrebljavaju se za nežno, ali temeljno ËišÊenje usne šupljine i zuba. Namenjene su za jednokratnu upotrebu. ŠtapiÊ na koji je priËvršÊen sunerËiÊje dugaËak, što omoguÊava lakše održavanje nege usne šupljine. Svaki sunerËiÊ je pojedinaËno pakovan u PE kesicu. ENG Dental swabs for the oral care are used for the gentle, but efficient cleansing of oral cavity and for brushing of teeth. They are suitable for the one-time use. Stick on which the swab is attached, is long which enables the more convenient oral cavity care. Each swab is packed individually in the bag made from PE.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

NAZIV IZDELKA PRODUCT

24180

MDSE096202

GOBICA ZA USTNO NEGO / ORAL SWAB

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

250

500

C1

5

Tosama katalogC.indd 5

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

SLO Gobice za ustno nego so prepojene s sodo bikarbono in mentolom. Uporabljajo se za nežno, vendar uËinkovito ËišËenje ustne votline in zob. Primerne so za enkratno uporabo. PalËka, na katero je namešËena gobica, je dolga, kar omogoËa lažje izvajanje ustne nege. Vsaka gobica je posamiËno pakirana v PE vreËko. HR Spužvice za njegu usne šupljine natopljene sodom bikarbonom i mentolom. Upotrebljavaju se za nježno, ali uËinkovito ËišÊenje usne šupljine i zubi. Primjerene su za jednokratnu uporabu. ŠtapiÊ na koji je priËvršÊena spužvica je dugaËak, što omoguÊava lakše provoenje njege usne šupljine. Svaka spužvica je pojedinaËno pakirana u PE vreÊicu. SRB SunerËiÊi za negu usne šupljine natopljeni sodom bikarbonom i mentolom. Upotrebljavaju se za nežno, ali temeljno ËišÊenje usne šupljine i zuba. Namenjene su za jednokratnu upotrebu. ŠtapiÊ na kojem je priËvršÊen sunerËiÊ je dugaËak, što omoguÊava lakše sprovoenje nege usne šupljine. Svaki sunerËiÊ je pojedinaËno pakovan u PE kesicu. ENG Dental swab sticks are saturated with bicarbonate of soda and with menthol. They are used for the gentle, but efficient cleansing of the oral cavity and for brushing of teeth. Dental swab sticks are suitable for the one time use. The stick on which the swab is attached, is long which is enabling more convenient oral care performance. Each swab is packed individually in the bag made from PE. ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

24181 MDSE096502

NAZIV IZDELKA PRODUCT

PAKET / KOS PACKAGE / PCS

GOBICA ZA USTNO NEGO Z MENTOLOM / ORAL SWAB WITH MINT

250

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

500

VODA ZA USTNO HIGIENO / TEKU∆INA ZA HIGIJENU USNE ŠUPLJINE / VODA ZA HIGIJENU USTA / MOUTHWASH FOR ORAL HYGIENE SLO Ustna voda Biotene vsebuje naravne encime, ki pomagajo vzdrževati naravno stanje ustne flore. Ne vsebuje alkohola. HR TekuÊina za higijenu usne šupljine Biotene sadrži prirodne enzime, koji pomažu oËuvati fiziološku floru usne šupljine. Ne sadrži alkohol. SRB TeËnost za higijenu usne šupljine Biotene sadrži prirodne enzime, koji pomažu oËuvanju fiziološke flore usne šupljine. Ne sadrži alkohol. ENG Mouthwash Biotene is containing natural enzymes which help to maintain the natural condition of the oral flora. It does not contain the alcohol.

ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

24183 MDSE096065

NAZIV IZDELKA PRODUCT

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

USTNA VODA BIOTENE, 59 ml / MOUTHWASH BIOTENE, 59 ml

72

C1

6

Tosama katalogC.indd 6

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

GEL ZA USTNO HIGIENO / GEL ZA HIGIJENU USNE ŠUPLJINE / GEL ZA HIGIJENU USTA / GEL FOR ORAL HYGIENE SLO Oralni gel Biotene je namenjen za vlaženje ustne votline in nevtraliziranje neprijetnih vonjev. UËinkovit je zaradi vsebnosti aloe vere in encimov, ne vsebuje pa destilatov petroleja. HR Oralni gel Biotene je namijenjen za vlaženje usne šupljine i neutraliziranje neugodnog zadaha. UËinkovit je zbog sadržaja aloe vere i enzima, ne sadržava destilate petroleja. SRB Oralni gel Biotene je namenjen za vlaženje usne šupljine i neutralizaciju neugodnog zadaha. Delotvoran je zbog sadržaja aloe vere i enzima, ne sadrži destilate petroleja. ENG Oral balance gel Biotene is intended for the moisturizing of the oral cavity and for the neutralization of unpleasant odours. It is efficient due to the content of the Aloe Vera and enzymes and does not contain the distillates of petroleum. ŠIFRA CODE

ŠIFRA PROIZVAJALCA MANUFACTURER CODE

24188 MDSE096084

NAZIV IZDELKA PRODUCT

ORALNI GEL BIOTENE, 42 g / ORALBALANCE GEL BIOTENE, 42 g

TRANSPORT ŠT. PKT / NO. PAC

72

C1

7

Tosama katalogC.indd 7

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

C1

8

Tosama katalogC.indd 8

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

VLOÆKI ZA LAHKO IN SREDNJO INKONTINENCO / ULOŠCI ZA LAKU I SREDNJU INKONTINENCIJU / ULOŠCI ZA LAKU I SREDNJU INKONTINENCIJU / ANATOMICAL PADS FOR STRESS AND LIGHT INCONTINENCE SLO ID Anamini, anatomsko oblikovani vložki z lepilnim trakom, so izdelani iz materialov, ki so vpojni in obdelani tako, da prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja. Namenjeni so ljudem, ki jim urin uhaja po kapljicah (lahka inkontinenca) ali v šibkih curkih (srednja inkontinenca). HR ID Anamini, anatomski oblikovani ulošci s ljepljivom trakom, izraeni su od materijala koji su upijajuÊi, i obraeni su tako da sprjeËavaju razvoj neugodnog mirisa. Namijenjeni su osobama kojima urin bježi u kapljicama (laka inkontinencija) ili u slabim mlazovima (srednja inkontinencija). SRB ID Anamini je anatomski oblikovan uložak sa lepljivom trakom, izraen od materijala koji je upijajuÊi i obraen tako da, spreËava razvoj neugodnog mirisa. Namenjeni su osobama kojima urin curi u kapljicama (laka inkotinencija) ili u slabim mlazovima (srednja inkotinencija). ENG ID Anamini, anatomically shaped incontinence pads with adhesive tape are made from materials that are absorbent and treated in a way that then enables them to prevent the origination of unpleasant odours. They are intended for people who are suffering from small quantities of urine leakages (stress incontinence) or in weak beams (light to moderate incontinence). ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

30711

ID Anamini Plus

30713

ID Anamini Single Extra

30701

ID Anamini Extra Plus

30703 30705

ZUNANJE DIMENZIJE OUTER DIMENSIONS

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

8 x 18 cm

85 ml

12 x 28

9 x 26 cm

260 ml

12 x 14

14 x 26 cm

300 ml

16 x 24

ID Anamini Super

17 x 32 cm

490 ml

12 x 24

ID Anamini Super Plus

21 x 40 cm

800 ml

12 x 20

VLOÆKI ZA MOŠKE / INKO ULOŠCI ZA MUŠKARCE/ INKO ULOŠCI ZA MUŠKARCE / PADS FOR MEN SLO ID Anamini za moške, anatomsko oblikovani vložki z lepilnim trakom, so izdelani iz materialov, ki so vpojni in obdelani tako, da prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja. Namenjeni so moškim, ki jim urin uhaja po kapljicah (lahka inkontinenca) ali v šibkih curkih (srednja inkontinenca). HR ID Anamini za muškarce, anatomskI oblikovani ulošci s ljepljivom trakom, izraeni su od materijala koji su upijajuÊi, i obraeni su tako da sprjeËavaju razvoj neugodnog mirisa. Namijenjeni su muškarcima kojima urin bježi u kapljicama (laka inkontinencija) ili u slabim mlazovima (srednja inkontinencija). SRB ID Anamini za muškarce su anatomski oblikovani ulošci sa lepljivom trakom,

C1

9

Tosama katalogC.indd 9

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

izraeni od materijala koji je upijajuÊi i obraen tako da spreËava razvoj neugodnog mirisa. Namenjeni su muškarcim kojima urin curi u kapljicama (laka inkontinencija) ili u slabim mlazovima (srednja inkontinencija). ENG ID Anamini pads for men, anatomically shaped incontinence pads with adhesive tape, are made from materials that are absorbent and treated in the way that they are preventing the origination of unpleasant odours. They are intended for men who are suffering from small quantities of urine leakages (light incontinence) or in weak beams (moderate incontinence). ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

ZUNANJE DIMENZIJE OUTER DIMENSIONS

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

30708

ID Anamini for men Extra

24 x 8 cm

560 ml 8 x 28 kos

30709

ID Anamini for men Extra Plus

40 x 9 cm

700 ml 8 x 28 kos

MOBILNE HLA»KE / INKO GA∆ICE / INKO GA∆ICE / PULL-UP PANTS SLO

MOBILNE HLA»KE ID Slipactiv se nosijo kot obiËajno spodnje perilo in se telesu popolnoma prilegajo. Namenjene so pokretnim ljudem, ki še imajo delen nadzor nad izloËanjem. HlaËke so izdelane iz visoko vpojnih materialov, ki prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja in nudijo popolno zašito pred iztekanjem. Razlikujejo se po obsegu pasu in velikosti vpojnega jedra. HR

INKO GA∆ICE ID Slipactiv nose se kao uobiËajeno donje rublje i tijelu se prilagoavaju u potpunosti. Namijenjene su pokretnim osobama, koje još imaju djelomiËnu kontrolu nad mokrenjem. GaÊice su izraene od visoko upijajuÊih materijala koji sprjeËavaju nastanak neugodnog mirisa i nude potpunu zaštitu od istjecanja. Razlikuju se po opsegu struka i sposobnosti upijanja. SRB

INKO GA∆ICE ID Slipactiv nose se kao uobiËajeno donje rublje i telu se prilagoava u potpunosti. Namenjene su pokretnim osobama, koje još imaju delimiËnu kontrolu nad mokrenjem. GaÊice su izraene od visoko upijajuÊih materijala koji spreËavaju nastanak neugodnog mirisa i nude potpunu zaštitu od curenja. Razlikuju se po obimu struka i sposobnosti upijanja. ENG

PULL-UP PANTS ID Slipactiv are worn as normal underwear and fit perfectly to the body. They are intended for mobile people that are having at least the partial control over the secretion. Pull-up pants are made from highly absorbent materials that are preventing the origination of unpleasant odours and are providing perfect protection against leakage. They differ in waist size and in absorbency.

MOBILNE HLA»KE ZA LAHKO IN SREDNJO INKONTINENCO / INKO GA∆ICE ZA LAKU I SREDNJU INKONTINENCIJU / INKO GA∆ICE ZA LAKU I SREDNJU INKONTINENCIJU / PULL-UP PANTS FOR LIGHT AND MEDIUM INCONTINENCE

C1

10

SLO ID Slipactiv Affinity so namenjene ljudem, ki jim urin uhaja obËasno, po kapljicah ali v drobnih curkih, ob smehu, kašljanju, kihanju ali telovadbi. HR ID Slipactiv Affinity su namijenjene osobama kojima urin bježi povremeno, u

Tosama katalogC.indd 10

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

kapljicama ili u sitnim mlazovima, pri smijanju, kihanju ili tjelovježbi. SRB ID Slipactiv Affinity su namenjene osobama kojima urin curi povremeno, u kapljicama ili u sitnim mlazovima, pri smejanju, kijanju ili fiziËkim vežbama. ENG ID Slipactiv Affinity are intended for people whose urine is leaking temporarily, in small drops or in weak beams, when laughing, coughing, sneezing or practicing gymnastics. ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

OBSEG PASU WAIST SIZE

30804

ID Slipactiv Affinity Medium

30806

ID Slipactiv Affinity Large

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

80 - 120 cm

800 ml

8 x 14 kos

100 - 145 cm

800 ml

8 x 14 kos

MOBILNE HLA»KE ZA SREDNJO IN TEÆKO INKONTINENCO / INKO GA∆ICE ZA SREDNJU I TEŠKU INKONTINENCIJU / INKO GA∆ICE ZA SREDNJU I TEŠKU INKONTINENCIJU / PULL-UP PANTS FOR MEDIUM AND HEAVY INCONTINENCE SLO ID Slipactiv so namenjene ljudem, ki jih pestijo obËasni curki in izlivi urina, vendar imajo še delen nadzor nad izloËanjem. Mobilne hlaËke ID Slipactiv so na voljo v štirih velikostih. Ob straneh imajo dvojne zavihke, ki prepreËujejo iztekanje. HR ID Slipactiv su namijenjene osobama koje muËe uËestali izljevi urina, ali još uvijek imaju djelomiËnu kontrolu nad mokrenjem. Inko gaÊice ID Slipactiv na raspolaganju su u Ëetiri veliËine. PostraniËno imaju dvostruke nabore, koji sprjeËavaju istjecanje. SRB ID Slipactiv su namenjene osobama koje imaju problema sa Ëestim curenjem urina, ali još uvek imaju delimiËnu kontrolu nad mokrenjem. Inko gaÊice ID Slipactiv na raspolaganju su u Ëetiri veliËine. Sa boËne strane imaju dvostruke nabore, koji spreËavaju isticanje. ENG ID Slipactiv are intended for people suffering from periodic beams or leakages of urine, but still having at least partial control over secretion. They have at sides double anti-leak cuffs in order to prevent leakages. Pull-up pants are available in four different sizes.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

30801

ID Slipactiv Small Extra Plus

30803

ID Slipactiv Medium Extra Plus

30807 30808

OBSEG PASU WAIST SIZE

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

60 - 90 cm

1320 ml

8 x 14 kos

80 - 120 cm

1460 ml

8 x 14 kos

ID Slipactiv Large Extra Plus

100 - 145 cm

1590 ml

8 x 14 kos

ID Slipactiv X-Large Extra Plus

130 - 170 cm

1700 ml

4 x 14 kos

C1

11

Tosama katalogC.indd 11

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

ANATOMSKE PREDLOGE IN MREÆASTE HLA»KE / ANATOMSKE PELENE I MREÆASTE GA∆ICE / ANATOMSKE PELENE I MREÆASTE GA∆ICE / SHAPED PADS AND STRETCH PANTS SLO ID Anaform Anatomic, anatomsko oblikovane predloge, so namenjene ljudem, ki jih spremljajo razliËne težave, in sicer: nenadna potreba po uriniranju, težko zadrževanje urina, pogosto uhajanje urina po curkih. Predloge so narejene iz visoko vpojnih materialov, ki prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja. Uporabljamo ji skupaj z mrežastimi elastiËnimi hlaËkami, ki so pralne. HR ID Anaform Anatomic, anatomski oblikovane pelene namijenjene su osobama s razliËitim tegobama, poput iznenadne potrebe za mokrenjem, teško zadržavanje urina ili Ëesto bježanje urina u mlazovima. Pelene su izraene od visoko upijajuÊih materijala, koji sprjeËavaju nastanak neugodnog mirisa. Koristimo ih u kombinaciju s mrežastim elastiËnim gaÊicama, koje su perive. SRB ID Anaform Anatomic, anatomski oblikovane pelene namenjene su osobama sa razliËitim problemima, poput iznenadne potrebe za mokrenjem, teško zadržavanje urina ili Ëesto curenje urina u mlazovima. Pelene su izraene od visoko upijajuÊih materijala, koji spreËavaju nastanak nugodnog mirisa. Koristimo ih u kombinaciji sa mrežastim elastiËnim gaÊicama koje se mogu prati. ENG ID Anaform Anatomic, anatomically shaped pads are intended for people who are suffering from different troubles, for instance: the instant urge to urinate, difficult retention of urine or frequent leakage of urine in beams. Shaped pads are made from highly absorbent materials that are preventing the origination of unpleasant odours. They are used together with the washable stretch pants.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

ZUNANJE DIMENZIJE OUTER DIMENSIONS

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

30402

ID Anaform Anatomic Plus

61 x 32 cm

1150 ml

4 x 20

30404

ID Anaform Anatomic Extra

61 x 32 cm

1300 ml

4 x 20

30406

ID Anaform Anatomic Extra Plus

61 x 32 cm

1600 ml

4 x 20

30409

ID Anaform Anatomic Super

67 x 34 cm

2500 ml

4 x 20

Mreæaste elastiËne hlaËke / Stretch pants 30621

Mrežaste elastiËne hlaËke Small

20 x 5

30623

Mrežaste elastiËne hlaËke Medium

20 x 5

30624

Mrežaste elastiËne hlaËke Medium

4 x 25

30625

Mrežaste elastiËne hlaËke Large

20 x 5

30626

Mrežaste elastiËne hlaËke Large

4 x 25

30627

Mrežaste elastiËne hlaËke X - Large

20 x 5

Mreæaste elastiËne hlaËke s podaljšanimi hlaËnicami / Stretch pants with longer legs 30633

Mrežaste elastiËne hlaËke Comfort Medium

20 x 5

30635

Mrežaste elastiËne hlaËke Comfort Large

20 x 5

30637

Mrežaste elastiËne hlaËke Comfort X - Large

20 x 5

30639

Mrežaste elastiËne hlaËke Comfort XX - Large

20 x 5

C1

12

Tosama katalogC.indd 12

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

HLA»NE PREDLOGE / PELENE U SPOJU S GA∆ICAMA / PELENE U SPOJU SA GA∆ICAMA / ALL-IN-ONE PADS SLO ID Slip, hlaËne predloge (plenice za odrasle), so namenjene ljudem, ki delno ali popolnoma izgubijo nadzor nad izloËanjem urina in/ali blata. Predloge so izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so zraËni in obdelani tako, da prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zašËito pred iztekanjem. Razlikujejo se po stopnjah vpojnosti in obsegu pasu (XS, S, M, L, XL). HR ID Slip, pelene u spoju s gaÊicama (pelene za odrasle), namijenjene su osobama koje su dijelom ili u potpunosti izgubile kontrolu nad mokrenjem i / ili stolicom. Pelene su izraene od modernih, visoko upijajuÊih materijala, koji su prozraËni i obraeni tako da sprjeËavaju nastanak neugodnog mirisa, te nude potpunu zaštitu od istjecanja. Razlikuju se po stupnju upijanja i opsegu struka (XS, S, M, L, XL). SRB ID Slip, pelene u spoju sa gaÊicama(pelene za odrasle), namenjene su osobama koje su delom ili u potpunosti izgubile kontrolu nad mokrenjem i / ili stolicom.Pelene su izraene od modernih, visoko upijajuÊih materijala, koji propuštaju vazduh i koji su obraeni tako da spreËavaju nastanak neugodnog mirisa, nudeÊi istovremeno potpunu zaštitu od isticanja. Razlikuju se po stepenu upijanja i obimu struka ( XS, S, M, L, XL). ENG ID Slip, all-in-one pads (diapers for adults), are intended for people who are partially or completely losing control over the secretion of urine and/ or faeces. They are made from modern, highly absorbent materials that are breathable and treated in such a way that they prevent the origination of unpleasant odours and provide complete protection against leakage. They differ in absorbency and in waist size. (XS, S, M, L, XL). ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

OBSEG PASU WAIST SIZE

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

30300

ID Slip X-Small Super Soft Feel (Day+)

40 - 70 cm

1550 ml

12x14

30301

ID Slip Small Super Soft Feel (Day+)

50 - 80 cm

1800 ml

4 x 20

30302

ID Slip Small Super Plus Soft Feel (Night+)

50 - 80 cm

2100 ml

4 x 20

30304

ID Slip Medium Super Soft Feel (Day+)

70 - 110 cm

2750 ml

3 x 30

30307

ID Slip Medium Super Plus Soft Feel (Night+)

70 - 110 cm

3600 ml

3 x 30

30306

ID Slip Large Super Soft Feel (Day+)

100 - 160 cm

2950 ml

2 x 30

30308

ID Slip Large Super Plus Soft Feel (Night+)

100 - 160 cm

4100 ml

2 x 30

30313

ID Slip X-Large Super Soft Feel (Day+) 110 - 170 cm

3200 ml

3 x 20

30314

ID Slip X-Large Super Plus Soft Feel (Night+) 110 - 170 cm

3800 ml

2 x 20

PREDLOGE S PASOM / PELENE S POJASOM / PELENE SA POJASOM / BELT ALL-IN-ONE PADS SLO ID Slipease, predloga s pasom, je pripomoËek za inkontinenco, ki bistveno

C1

13

Tosama katalogC.indd 13

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

zviša kvaliteto življenja. Izdelan je iz sodobnih materialov, ki so zraËni in obdelani tako, da prepreËujejo nastanek neprijetnih vonjav. Predloge se pritrjuje z ježki, ki so namešËeni na mehkem pasu, kar omogoËa uporabnikom veËjo samosojnost. HR ID Slipease, pelena s pojasom, je pomagalo za inkontinenciju koje znaËajno podiže kvalitetu života. Izraena je od modernih materijala koji su prozraËni, i obraeni rako da sprjeËavaju nastanak neugodnih mirisa. Pelena se priËvršÊuje s ËiËak trakom koja se nalazi na mekom pojasu, što korisnicima omoguÊava veÊu samostalnost. SRB ID Slipease je pelena sa pojasom, a istovremeno i pomogalo za inkontinenciju koje znaËajno podiže kvalitet života. Izraena je od modernih materijala koji propuštaju vazduh i obraeni su tako da spreËavaju nastanak neugodnih mirisa. Pelena se priËvršÊuje ËiËak trakom koja se nalazi na mekom pojasu, što korisnicima omoguÊava veÊu samostalnost. ENG ID Slipease, all-in-one pads with the belt are a medical supply for incontinence that is significantly increasing quality of life. They are made from modern materials that are breathable and are treated in such a way that they are able to prevent the origination of unpleasant odours. These pads are fixed with Velcro fasteners, attached to the soft belt, providing the enhanced independency to the user.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

OBSEG PASU WAIST SIZE

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

30901

ID Slipease Medium Extra Plus (Day +)

30902

ID Slipease Medium Super Plus (Night +)

70-115 cm

2100 ml

4 x 14

70-115 cm

2900 ml

4 x 14

30903

ID Slipease Large Extra Plus (Day +)

30904

ID Slipease Large Super Plus (Night +)

95-135 cm

2400 ml

4 x 14

95-135 cm

3400 ml

4 x 14

POSTELJNE PODLOGE / POSTELJNE PODLOGE / POSTELJNE PODLOGE / UNDERPADS SLO Posteljne podloge ID Protea v razliËnih velikostih se uporabljajo za zašËito postelj in sedežev. Podloge s celuloznim polnjenjem so visoko vpojne, zato zagotavljajo maksimalno zašËito in udobje. HR Posteljne podloge ID Protea, u razliËitim veliËinama, koriste se za zaštitu kreveta i sjedala. Podloge s celuloznim punjenjem su visoko upijajuÊe te pružaju maksimalnu zaštitu i udobnost. SRB Posteljne podloge ID Protea, u razliËitim veliËinama se koriste za zaštitu kreveta i sedišta. Podloge sa celuloznim punjenjem su visoko upijajuÊe i pružaju maksimalnu zaštitu i udobnost. ENG Underpads ID Protea in different sizes are used for the protection of beds and seats. They are highly absorbent in order to provide maximum protection and comfort.

C1

14

Tosama katalogC.indd 14

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

DIMENZIJA DIMENSION

VPOJNOST PO ISO ABSORBENCY UPON ISO

TRANSPORT KOS / PCS

30108

ID Protea Super

40 x 60 cm

900 ml

9 x 30

30110

ID Protea Super

60 x 60 cm

1250 ml

4 x 30

30112

ID Protea Super

60 x 90 cm

2000 ml

4 x 30

30113

ID Protea Extra

60 x 90 cm

1525 ml

4 x 30

30115

ID Protea Super

180 x 90 cm

2100 ml

4 x 20

VISOKO VPOJNA PODLOGA ULTRASORB / VISOKO UPIJAJU∆A PODLOGA ULTRASORB / VISOKO UPIJAJU∆A PODLOGA ULTRASORB / HIGHLY ABSORBENT DRY PAD SLO Podloge se uporabljajo kot pripomoËek za vpijanje izloËenih tekoËin in kot zašËita pred nastankom preležanin. So odliËen pripomoËek pri inkontinenci in negi rane z velikim izloËanjem. Zaradi SuperCore vpojne plasti koža ostane suha. So neprepustne za tekoËine, vendar prehodne za zrak, prepreËujejo nastanek kožnih iritacij ter neprijetnih vonjav. HR Podloge se koriste kao pomagalo za upijanje izluËenih tekuÊina i kao zaštita od nastanka dekubitusa. OdliËno su pomagalo kod inkontinencije i kod njege rane s velikim izluËivanjem. ZahvaljujuÊi SuperCore upijajuÊem sloju koža ostaje suha. Nepropusne su za tekuÊine a propusne za zrak, sprjeËavaju nastanak kožnih iritacija i neugodnih mirisa. SRB Podloge se koriste kao pomagalo za upijanje izluËene teËnosti i kao zaštita od nastanka dekubitusa. OdliËno su pomagalo kod inkontinencije i kod nege rane sa velikim izluËivanjem. ZahvaljujuÊi SuperCore upijajuÊem sloju koža ostaje suva, jer nepropušta teËnost, a propušta vazduh i spreËava nastanak kožnih iritacija i neugodnih mirisa. ENG Highly absorbent dry pads are used as the medical supplies for the absorption of secreted liquids and as the protection against the origination of pressure sores. They are the excellent medical supplies for the incontinence and for the care of the wound with intensive secretion. Due to the SuperCore absorption layers the skin remain dry, are impermeable for air, are preventing the origination of skin irritations and the origination of unpleasant odours.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA NAZIV IZDELKA DIMEZIJA VPOJNOST CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION ABSORBENCY

PAKET PACKAGE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

22051 ULTRASRBE6191

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

61 x 91 cm

1500 ml

10

7

22052 ULTRASRBE4561

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

45 x 61 cm

700 ml

10

6

22053 ULTRASRBE2540

VISOKO VPOJNA PODLOGA / HIGHLY ABSORBENT PAD

25 x 40 cm

300 ml

10

10

C1

15

Tosama katalogC.indd 15

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

OTROŠKE PLENICE / DJE»JE PELENE / DE»JE PELENE / BABY DIAPERS SLO BBCash plenice so namenjene otrokom razliËnih starosti. Izdelane so iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so zraËni in obdelani tako, da prepreËujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zašËito pred iztekanjem. Otroku omogoËajo optimalno svobodo gibanja. HR BBCash pelene namijenjene su djeci razliËite dobi. Izraene su od modernih, visoko upijajuÊih materijala, koji su prozraËni i obraeni tako da sprjeËavaju nastanak neugodnog mirisa te nude potpunu zaštitu od istjecanja. Djetetu omoguÊavaju optimalnu slobodu pokreta. SRB BBCash pelene namenjene su deci razliËitog uzrasta. Izraene su od modernih, visoko upijajuÊih materijala, koji propuštaju vazduh i obraeni tako da spreËavaju nastanak neugodnog mirisa te nude potpunu zaštitu od curenja. Detetu omoguÊava optimalnu slobodu pokreta. ENG BBCash baby diapers are intended for children of different ages. They are made from modern, highly absorbent materials that are breathable and are treated in such a way that they are able to prevent the origination of unpleasant odours and are providing complete protection against leaking. They provide optimum freedom of movement to the child.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

TEŽA WEIGHT

VELIKOST SIZE

PAKIRANJE KOS / PCS

60303

BBCash Prematures

1 - 3 kg

6 x 32

60301

BBCash Freelife New Born

2 - 4 kg

6 x 28

60304

BBCash Freelife Mini

3 - 6 kg

2

2 x 56

60305

BBCash Freelife Midi

4 - 9 kg

3

2 x 54

60306

BBCash Freelife Maxi

60307

BBCash Freelife Junior

60308

BBCash Freelife XL

1

7 - 18 kg

4

2 x 50

11 - 25 kg

5

2 x 44

+ 18 kg

6

3 x 44

PREGRINJALO SAHARA / PREKRIVA» SAHARA / PEKRIVA» SAHARA / TABLE SHEET SAHARA SLO Pregrinjalo Sahara ima tri plasti. Vrhnja plast je iz vlaknovine, spodnja iz nepremoËljivega polietilena, med obema plastema pa se nahaja super vpojno jedro. Pregrinjalo je namenjeno zašËiti preglednih in operacijskih miz, transportnih voziËkov, nosil ter postelj pri negi bolnika. Zaradi svojih odliËnih karakteristik Sahara odliËno vzdržuje integriteto kože. HR PrekrivaË Sahara ima tri sloja. Gornji sloj je od vlaknovine, donji od nepromoËivog polietilena, a izmeu njih se nalazi super upijajuÊi sloj. PrekrivaË je namijenjen zaštiti preglednih i operacijskih ležajeva, transportnih kolica, nosila te postelja prilikom njege i pranje bolesnika. Zbog svojih karakteristika Sahara odliËno štiti integritet kože.

C1

16

Tosama katalogC.indd 16

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

SRB PrekrivaË Sahara ima tri sloja. Gornji sloj je od netkanog tekstila, donji od nepromoËivog polietilena, a izmeu njih se nalazi super upijajuÊi sloj. PrekrivaË je namenjen zaštiti ležaja za preglede i operacije, transportnih kolica, nosila te postelja prilikom nege i pranja bolesnika. Zbog svojih karakteristika Sahara odliËno štiti integritetet kože. ENG Table sheet Sahara has three layers. The top layer is made from the fibres, the lower layer is made from the impermeable polyethylene, between these two layers is located the super absorbent core. This table sheet is intended for the protection of examination and operating tables, for transport carts and for beds in the health-care industry. Due to its excellent characteristics the table sheet Sahara is optimally maintaining the integrity of the skin.

ŠIFRA ŠIFRA PROIZVAJALCA NAZIV IZDELKA DIMEZIJA CODE MANUFACTURER CODE PRODUCT DIMENSION

22040 DYNJD4090SB

PREGRINJALO SAHARA / 102 x 228 cm TABLE SHEET SAHARA

ZLOŽENKA ENVELOPE KOS / PCS

TRANSPORT KOS / PCS

10

20

C1

17

Tosama katalogC.indd 17

16.11.10 8:51


Nega bolnika | Njega bolesnika | Nega bolesnika | Patient care

C1

18

Tosama katalogC.indd 18

16.11.10 8:51


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

SLO

PREVENTIVNA NEGA Higienski vložki, dnevni šËitniki perila in tamponi Natura Femina so visoko kakovostni izdelki, izdelani za ženske, ki imajo visoka merila pri izbiri zaveznika zase in okolje. Linija Natura Femina izdelkov je izdelana iz 100 % bombaža, zato je koži prijazna. OmogoËa njeno dihanje, je mehka na dotik, zagotavlja optimalno raven vlažnosti, ustreza fiziološki vrednosti pH nožnice in nudi najveËjo zanesljivost, udobnost ter higieno. Zaradi popolnoma bombažne sestave deluje hipoalergeno, s Ëimer omili in odpravi simptome vnetij, alergij in neprijetne srbeËice. Izdelki ne vsebujejo klora, parfumov in super vpojnih kemiËnih praškov, zato so primerni tudi za vsakodnevno uporabo pri najobËutljivejših ženskah. HR

PREVENTIVNA NJEGA Higijenski ulošci, dnevni štitnici rublja i tamponi Natura Femina su visoko kvalitetni proizvodi, kreirani za žene koje pri odabiru saveznika imaju visoka mjerila za sebe i za okoliš. Linija Natura Femina proizvoda je izraena od 100 % pamuka i zato je koži ugodna. OmoguÊava njeno disanje, meka je na dodir, osigurava optimalnu razinu vlažnosti, odgovara fiziološkoj vrijednosti pH rodnice i nudi najveÊu sigurnost, udobnost i higijenu. Zbog potpuno pamuËnog sastava djeluje hipoalergijski, te tako ublažava i uklanja simptome upale, alergije i neugodnog svrbeža. Proizvodi ne sadrže klor, parfeme ili super upijajuÊe kemijske supstance, zato su primjereni za svakodnevno korištenje i kod najosjetljivijih žena. SRB

PREVENTIVNA NEGA Higijenski ulošci, dnevni ulošci i tamponi Natura Femina su visoko kvalitetni proizvodi, namenjeni ženama koje imaju visoke zahteve i za sebe i za okolinu. Linija proizvoda Natura Femina je izraena od 100 % pamuka i zato je za kožu prijatna. OmoguÊavaju njeno disanje, mekani su na dodir, osiguravaju optimalan nivo vlažnosti, odgovaraju fiziološkoj vrednosti pH vagine i pružaju veliku pouzdanost, udobnost i higijenu. Zbog potpuno pamuËnog sastava, deluju hipoalergeno, te tako ublažavaju i uklanjaju simptome upala, alergija i neugodnog svraba. Proizvodi ne sadrže hlor, parfeme ili super upijajuÊe hemijske supstance. Namenjeni su i ženama sa najosetljivijom kožom. ENG

PREVENTIVE CARE Natura Femina sanitary napkins, daily panty-liners and tampons are high quality products designed for women who have high standards when selecting an ally for themselves and the environment. Natura Femina line of products is made of 100 % cotton therefore is skin friendly. It allows skin to breathe, is soft to the touch, provides optimal level of humidity, corresponds to the physiological vaginal pH-value, and provides maximum reliability, comfort and hygiene. Because it is entirely made of cotton it is hypoallergenic thus reduces and eliminates the symptoms of inflammation, allergies and unpleasant itching. Products do not contain chlorine, perfume and super absorbent chemical powders therefore are suitable for everyday use also with the most sensitive women.

C2

1


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

Š»ITNIKI PERILA / ŠTITNICI RUBLJA - SLIPOVI / DNEVNI ULOŠCI - ŠTITNICI RUBLJA / PANTYLINERS SLO 100 % bombažni, pH-nevtralni samolepilni šËitniki perila brez parfumov, niso beljeni s klorom in so posamiËno pakirani. Primerni za vsakodnevno zašËito perila, pri šibki menstruaciji ali ob soËasni uporabi higienskih tamponov. HR 100 % pamuËni, pH-neutralni samoljepljivi štitnici rublja bez parfema, nisu izbjeljivani klorom i su pojedinaËno pakirani. Primjereni za svakodnevnu zaštitu rublja, pri slaboj menstruaciji ili pri istovremenoj upotrebi higijenskih tampona. SRB 100 % pamuËni, pH-neutralni samolepljivi štitnici rublja bez parfema, nisu beljeni hlorom i pojedinaËno su pakovani. Primereni su za svakodnevnu zaštitu rublja, pri slaboj menstruaciji ili pri istovremenoj upotrebi higijenskih tampona. ENG 100 % cotton, pH-neutral self-adhesive panty-liners, perfume free, nonchlorine bleached and individually packed. Suitable for everyday protection of underwear, for light menstrual flow or used together with hygienic tampons.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

51221

NF Š»ITNIKI PERILA / NF PANTY-LINERS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

24

12

DNEVNI VLOÆKI / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA DAN / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA DAN / DAY WINGS SLO 100 % bombažni, pH-nevtralni samolepilni ultra tanki vložki s krilci, brez parfumov, kemijskih dodatkov, niso beljeni s klorom. Primerni za srednje moËno menstruacijo ali uporabo podnevi. HR 100 % pamuËni, pH-neutralni samoljepljivi ultratanki ulošci s krilcima, bez parfema, bez kemijskih dodataka, nisu izbjeljivani klorom. Primjereni za umjerenu menstruaciju ili upotrebu tijekom dana. SRB 100 % pamuËni, pH-neutralni samolepljivi ultratanki ulošci s krilcima, bez parfema, bez hemijskih dodataka, nisu beljeni hlorom. Primereni su za umerenu menstruaciju ili upotrebu tokom dana. ENG 100 % cotton, pH-neutral, self-adhesive ultra-thin sanitary napkins with wings, perfume free, without chemical additives, non-chlorine bleached. Suitable for medium menstrual flow or during the day use.

C2

2

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

51222

NF DNEVNI VLOŽKI / NF DAY WINGS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

10

12


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

NO»NI VLOÆKI / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA NOΔ / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA NOΔ / NIGHT WINGS SLO 100 % bombažni, pH-nevtralni samolepilni ultratanki vložki s krilci, brez parfumov, kemijskih dodatkov, niso beljeni s klorom. Primerni za moËno menstruacijo ali uporabo ponoËi. HR 100 % pamuËni, pH-neutralni samoljepljivi ultratanki ulošci s krilcima, bez parfema, bez kemijskih dodataka, nisu izbjeljivani klorom. Primjereni za jaku menstruaciju ili upotrebu tijekom noÊi. SRB 100 % pamuËni, pH-neutralni samolepljivi ultratanki ulošci s krilcima, bez parfema, bez hemijskih dodataka, nisu beljeni hlorom. Primereni su za jaku menstruaciju ili upotrebu tokom noÊi. ENG 100 % cotton, pH-neutral, self-adhesive ultra-thin sanitary napkins with wings, perfume free, without chemical additives, non-chlorine bleached. Suitable for heavy menstrual flow or use at night.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

51223

NF NO»NI VLOŽKI / NF NIGHT WINGS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

10

12

HIGIENSKI TAMPONI Z APLIKATORJEM, MINI / HIGIJENSKI TAMPONI S APLIKATOROM, MINI / HIGIJENSKI TAMPONI S APLIKATOROM, MINI / HYGIENIC TAMPONS WITH APLICATOR, MINI SLO Bombažni higienski tamponi z aplikatorjem, mini, so primerni za dekleta in ženske s šibko menstruacijo in za prvo uporabo. Oblika z osmimi zarezami omogoËa enakomerno razširitev tampona, kar poveËuje njegovo vpojnost in zanesljivost. So dermatološko testirani, brez parfumov in niso beljeni s klorom. Aplikator omogoËa enostavno in higieniËno vstavljanje tampona. Pakirani so posamiËno. HR PamuËni higijenski tamponi s aplikatorom, mini, su primjereni za djevojke i žene sa slabom menstruacijom i za prvu uporabu tampona. Oblik s osam žljebova omoguÊava jednakomjerno širenje tampona, što poveÊava njegovu moÊ upijanja i sigurnost. Dermatološki su testirani, bez parfema i nisu tretirani klorom. Aplikator omoguÊava jednostavno i higijensko umetanje tampona u rodnicu. Pakirani su pojedinaËno. SRB PamuËni higijenski tamponi s aplikatorom, mini, su primereni za devojke i žene sa slabom menstruacijom i za prvu upotrebu tampona. Oblik tampona sa osam žlebova, omoguÊava jednakomerno širenje tampona i poveÊava njegovu moÊ upijanja i sigurnost. Dermatološki su testirani, bez parfema su i nisu beljeni s hlorom. Aplikator omoguÊava jednostavno i higijensko umetanje tampona. Pakovani su pojedinaËno. ENG Cotton hygiene tampons with aplicator, mini, are suitable for girls and women with a light menstrual flow and for the first time users. Shape with

C2

3


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

eight notches allows even expansion of the tampon and thus increases its absorption and reliability. They are dermatologically tested, perfume free and are non-chlorine bleached. Applicator enables easy and hygienic inserting of the tampon. Individually packed.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

55100

HT KOMPAKTNI APLIKATOR, MINI / HT COMPACT APLICATOR, MINI

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

6

10

HIGIENSKI TAMPONI Z APLIKATORJEM, NORMAL / HIGIJENSKI TAMPONI S APLIKATOROM, NORMAL / HIGIJENSKI TAMPONI S APLIKATOROM, NORMAL / HYGIENIC TAMPONS WITH APLICATOR, NORMAL SLO Bombažni higienski tamponi z aplikatorjem, normal, so primerni za dekleta in ženske s srednje moËno menstruacijo. Oblika z osmimi zarezami omogoËa enakomerno razširitev tampona, kar poveËuje njegovo vpojnost in zanesljivost. So dermatološko testirani, brez parfumov in niso beljeni s klorom. Aplikator omogoËa enostavno in higieniËno vstavljanje tampona. Pakirani so posamiËno. HR PamuËni higijenski tamponi s aplikatorom, normal, su primjereni za djevojke i žene s umjerenom menstruacijom. Oblik s osam žljebova omoguÊava jednakomjerno širenje tampona, što poveÊava njegovu moÊ upijanja i sigurnost. Dermatološki su testirani, bez parfema i nisu tretirani klorom. Aplikator omoguÊava jednostavno i higijensko umetanje tampona u rodnicu. Pakirani su pojedinaËno. SRB PamuËni higijenski tamponi s aplikatorom, normal, su primereni za devojke i žene s umerenom menstruacijom. Oblik tampona sa osam žlebova omoguÊava jednakomerno širenje tampona, što poveÊava njegovu moÊ upijanja i sigurnost. Dermatološki su testirani, bez parfema su i nisu beljeni hlorom. Aplikator omoguÊava jednostavno i higijensko umetanje tampona. Pakovani su pojedinaËno. ENG Cotton hygiene tampons with aplicator, normal, are suitable for girls and women with a medium menstrual flow. Shape with eight notches allows even expansion of the tampon and thus increases its absorption and reliability. They are dermatologically tested, perfume free and are non-chlorine bleached. Applicator enables easy and hygienic inserting of the tampon. Individually packed.

C2

4

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

55101

HT KOMPAKTNI APLIKATOR, normal / HT COMPACT APLICATOR, normal

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

6

12


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

HIGIENSKI TAMPONI BREZ APLIKATORJA, MINI / HIGIJENSKI TAMPONI BEZ APLIKATORA, MINI / HIGIJENSKI TAMPONI BEZ APLIKATORA, MINI / HYGIENIC TAMPONS WITHOUT APLIKATOR, MINI SLO Bombažni higienski tamponi brez aplikatorja, mini, so primerni za dekleta in ženske s šibko mentruacijo in za prvo uporabo. Tamponi so zaradi svoje oblike izredno vpojni in zanesljivi, njihov zaobljen vrh in ovoj pa zagotavljata veËjo kompaktnost in gladkost. So dermatološko testirani, brez parfumov in niso beljeni s klorom. HR PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, mini, su primjereni za djevojke i žene sa slabom menstruacijom i za prvu uporabu tampona. Zbog svog oblika tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vršak i ovoj osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema i nisu tretirani klorom. SRB PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, mini, su primereni za devojke i žene sa slabom menstruacijom i za prvu upotrebu tampona. Zbog svog oblika, tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vrh i ovojnica, osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema su i nisu beljeni hlorom. ENG Cotton hygiene tampons without aplicator, mini, are suitable for girls and women with light menstrual flow and first time users. Tampons are, due to their shape, exceptionally absorbent and reliable. Rounded top and tampon coating ensure greater firmness and smoothness. They are dermatologically tested, perfume free and non-chlorine bleached. ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

53491

HIGIENSKI TAMPONI NF, mini / HYGIENIC TAMPONS NF, mini

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

16

12

HIGIENSKI TAMPONI BREZ APLIKATORJA, NORMAL / HIGIJENSKI TAMPONI BEZ APLIKATORA, NORMAL / HIGIJENSKI TAMPONI, BEZ APLIKATORA, NORMAL / HYGIENIC TAMPONS WITHOUT APLICATOR, NORMAL SLO Bombažni higienski tamponi brez aplikatorja, normal, so primerni za dekleta in ženske s srednje moËno mentruacijo. Tamponi so zaradi svoje oblike izredno vpojni in zanesljivi, njihov zaobljen vrh in ovoj pa zagotavljata veËjo kompaktnost in gladkost. So dermatološko testirani, brez parfumov in niso beljeni s klorom. HR PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, normal, su primjereni za djevojke i žene s umjerenom menstruacijom. Zbog svog oblika tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vršak i ovoj osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema i nisu tretirani klorom.

C2

5


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

SRB PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, normal, su primereni za devojke i žene s umerenom menstruacijom. Zbog svog oblika, tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vrh i ovojnica, osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema su i nisu beljeni hlorom. ENG Cotton hygiene tampons without aplicator, normal, are suitable for girls and women with a medium menstrual flow. Tampons are, due to their shape, exceptionally absorbent and reliable. Rounded top and tampon coating ensure greater firmness and smoothness. They are dermatologically tested, perfume free and are non-chlorine bleached.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

53492

HIGIENSKI TAMPONI NF, normal / HYGIENIC TAMPONS NF, normal

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

16

12

HIGIENSKI TAMPONI, BREZ APLIKATORJA, SUPER/ HIGIJENSKI TAMPONI BEZ APLIKATORA, SUPER / HIGIJENSKI TAMPONI BEZ APLIKATORA, SUPER / HYGIENIC TAMPONS WITHOUT APLICATOR, SUPER SLO Bombažni higienski tamponi brez aplikatorja, super, so primerni za dekleta in ženske z moËno mentruacijo. Tamponi so zaradi svoje oblike izredno vpojni in zanesljivi, njihov zaobljen vrh in ovoj pa zagotavljata veËjo kompaktnost in gladkost. So dermatološko testirani, brez parfumov in niso beljeni s klorom. HR PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, super, su primjereni za djevojke i žene s jakom menstruacijom. Zbog svog oblika tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vršak i ovoj osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema i nisu tretirani klorom. SRB PamuËni higijenski tamponi bez aplikatora, super, su primereni za devojke i žene s jakom menstruacijom. Zbog svog oblika, tamponi su izvanredno upijajuÊi, a njihov zaobljeni vrh i ovojnica, osiguravaju veÊu kompaktnost i glatkoÊu. Dermatološki su testirani, bez parfema su i nisu beljeni hlorom. ENG Cotton hygiene tampons without aplicator, super, are suitable for girls and women with heavy menstrual flow. Tampons are, due to their shape, exceptionally absorbent and reliable. Rounded top and tampon coating ensure greater firmness and smoothness. They are dermatologically tested, perfume free and are non-chlorine bleached.

C2

6

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

53493

HIGIENSKI TAMPONI NF, super/ HYGIENIC TAMPONS NF, super

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

16

12


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

NATURA FEMINA ORGANIC SLO

Natura Femina Organic je izdelana iz 100 % certificiranega organskega bombaža (certifikat ICEA), ki je prijazen koži in okolju. Izdelki Natura Femina Organic imajo zašËitno in ovojno folijo ter vreËko narejeno iz MATER-BI® materiala, ki se biološko razgradi in kompostira. HR

Natura Femina Organic je izraena od 100 % certificiranog organskog pamuka (certifikat ICEA), koji je ugodan koži i okolišu. Proizvodi Natura Femina Organic imaju vreÊicu, te zaštitnu i omotnu foliju izraenu od MATER-BI® materijala, koji se biološki razgrauje i kompostira. SRB

Natura Femina Organic je izraena od 100 % sertifikovanog organskog pamuka (certifikat ICEA), koji je prijatan za kožu i okolinu. Proizvodi Natura Femina Organic imaju kesice, zaštitnu i omotnu foliju izraenu od MATER-BI® materijala, koji se biološki razgrauje i kompostira. ENG

Natura Femina Organic is made of 100 % certified organic cotton (ICEA certificate) which is skin and environmentally friendly. Natura Femina Organic products have a protective and wrapping foil as well as a bag made from Mater-Bi® material which is biologically decomposed and composted.

Š»ITNIKI PERILA / ORGANIC ŠTITNICI RUBLJA SLIPOVI / DNEVNI ULOŠCI - ŠTITNICI RUBLJA / PANTY-LINERS SLO Samolepilni šËitniki perila iz 100 % certificiranega organskega bombaža, pHnevtralni, brez parfumov, niso beljeni s klorom in so posamiËno pakirani. Primerni za vsakodnevno zašËito perila, pri šibki menstruaciji ali ob soËasni uporabi higienskih tamponov. HR Samoljepljivi šËitnici rublja od 100 % certificiranog organskog pamuka, pHneutralni, bez parfema, i su pojedinaËno pakirani. Nisu tretirani klorom. Primjereni za svakodnevnu zaštitu rublja, kod slabe menstruacije ili kod istovremene upotrebe higijenskih tampona. SRB Samolepljivi štitnici rublja od 100 % sertifikovanog organskog pamuka, pHneutralni, bez parfema i pojedinaËno su pakovani. Nisu beljeni hlorom. Primereni su za svakodnevnu zaštitu rublja, kod slabe menstruacije ili kod istovremene upotrebe s higijenskim tamponima. ENG Self-adhesive panty-liners made of 100 % certified organic cotton, pH-neutral, perfume free, non-chlorine bleached and individually packed. Suitable for everyday protection of underwear, for light menstrual flow or used together with hygienic tampons. IZDELEK PRODUCT

51224

NF ORGANIC Š»ITNIKI PERILA / NF ORANIC PANTY-LINERS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

24

12 7

C2

ŠIFRA CODE


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

DNEVNI VLOÆKI / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA DAN / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA DAN / DAY WINGS SLO Samolepilni ultra tanki vložki s krilci iz 100 % certificiranega organskega bombaža, pH-nevtralni, brez parfumov, kemijskih dodatkov, niso beljeni s klorom. Primerni za srednje moËno menstruacijo ali uporabo podnevi. HR Samoljepljivi ultratanki ulošci s krilcima od 100 % certificiranog organskog pamuka, pH neutralni, bez parfema, bez kemijskih dodataka, nisu izbjeljivani klorom. Primjereni za umjerenu menstruaciju ili upotrebu tijekom dana. SRB Samolepljivi ultratanki ulošci s krilcima od 100 % sertifikovanog organskog pamuka, pH neutralni, bez parfema, bez hemijskih dodataka, nisu beljeni hlorom. Primereni su za umerenu menstruaciju, za upotrebu tokom dana. ENG Self-adhesive ultra-thin sanitary napkins with wings made of 100 % certified organic cotton, pH-neutral, perfume free, without chemical additives, nonchlorine bleached. Suitable for middle menstrual flow or during the day use.

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

51225

NF ORGANIC DNEVNI VLOŽKI / NF ORANIC DAY WINGS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

10

12

NO»NI VLOÆKI / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA NOΔ / ULOŠCI S KRILCIMA, ZA NOΔ / NIGHT WINGS SLO Samolepilni ultra tanki vložki s krilci iz 100 % certificiranega organskega bombaža, pH-nevtralni, brez parfumov, kemijskih dodatkov, niso beljeni s klorom. Primerni za moËno menstruacijo ali uporabo ponoËi. HR Samoljepljivi ultratanki ulošci s krilcima od 100 % certificiranog organskog pamuka, pH neutralni, bez parfema, bez kemijskih dodataka, nisu izbjeljivani klorom. Primjereni za jaku menstruaciju ili upotrebu tijekom noÊi. SRB Samolepljivi ultratanki ulošci s krilcima od 100 % sertifikovanog organskog pamuka, pH neutralni, bez parfema, bez hemijskih dodataka, nisu beljeni hlorom. Primereni su za jaku menstruaciju i za upotrebu tokom noÊi. ENG Self-adhesive ultra-thin sanitary napkins with wings made of 100 % certified organic cotton, pH-neutral, perfume free, without chemical additives, nonchlorine bleached. Suitable for heavy menstrual flow or use at night.

C2

8

ŠIFRA CODE

IZDELEK PRODUCT

51226

NF ORGANIC NO»NI VLOŽKI / NF ORANIC NIGHT WINGS

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

10

12


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

NATURA FEMINA SPECIAL SLO

Anatomsko oblikovane, visoko vpojne predloge Natura Femina Special z jedrom iz naravnega bombaža. Linija izdelkov je namenjena ženskam, ki imajo težave z oslabljenim mehurjem. Predloge Natura Femina Special ohranjajo naraven pH, nevtralizirajo vonj ter tako nudijo maksimalno varnost, udobje, diskretnost in svežino. Izdelki so dermatološko testirani in zato jih strokovnjaki priporoËajo tudi zelo obËutljivim ženskam. HR

Anatomski oblikovani, visoko upijajuÊi ulošci za inkontinenciju Natura Femina Special s jezgrom od iz prirodnog pamuka. Linija proizvodaje namijenjena ženama koje imaju tegobe s oslabljenim mjehurom. Inko ulošci Natura Femina Special održavaju prirodni pH, neutraliziraju miris te nude maksimalnu sigurnost, udobnost, diskreciju i svježinu. Proizvodi su dermatološki testirani pa ih struËnjaci preporuËuju Ëak i vrlo osjetljivim ženama. SRB

Anatomski oblikovani, visoko upijajuÊi ulošci za inkontinenciju Natura Femina Special s jezgrom od prirodnog pamuka. Linija proizvoda je namenjena ženama koje imaju tegobe sa oslabljenom mokraÊnom bešikom. Inko ulošci Natura Femina Special održavaju prirodni pH, neutralizuju mirise, nude maksimalnu sigurnost, udobnost, diskreciju i svežinu. Proizvodi su dermatološki testirani pa ih struËnjaci preporuËuju Ëak i vrlo osetljivim ženama. ENG

Anatomically shaped, highly absorbent pads Natura Femina Special have natural cotton core. Line of products is suitable for women who have problems with a weak bladder. Natura Femina Special pads maintain natural pH, neutralize odors thus providing maximum safety, comfort, discretion and freshness. Products are dermatologically tested and therefore recommended by the experts to very sensitive women as well.

VLOÆKI NATURA FEMINA SPECIAL / ULOŠCI NATURA FEMINA SPECIAL / ULOŠCI NATURA FEMINA SPECIAL / PADS NATURA FEMINA SPECIAL SLO Natura Femina Special je linija vložkov, namenjena ženskam, ki imajo težave z oslabljenim mehurjem. Na voljo so v razliËnih velikostih in vpojnostih, zato so primerni za lahko in srednjo stopnjo inkontinence. HR Natura Femina Special je linija uložaka, namijenjena ženama, koje imaju tegobe s oslabljenim mjehurom. Na raspolaganju su u razliËitim veliËinama i s razliËitom moÊi upijanja, pa su primjereni za laki i srednji stupanj inkontinencije. SRB Natura Femina Special je linija uložaka, namenjena ženama, koje imaju tegobe sa oslabljenom mokraÊnom bešikom. Na raspolaganju su u razliËitim veliËinama i s razliËitom moÊi upijanja, pa su primereni za laki i srednji oblik inkontinencije.

C2

9


Preventivna nega | Preventivna njega | Preventivna nega | Preventive care

ENG Natura Femina Special is a line of pads designed for women with bladder control problem. They are available in various sizes and absorbencies so they are suitable for light and medium degree of incontinence.

ŠIFRA CODE

C2

10

IZDELEK PRODUCT

ZLOŽENKA KOS ENVELOPE PCS

TRANSPORT ZL / ENV

30421

NATURA FEMINA SPECIAL, mini

II

15

12

30425

NATURA FEMINA SPECIAL, normal

III

10

14

30426

NATURA FEMINA SPECIAL, extra

IIII

8

14

30424

NATURA FEMINA SPECIAL, super

IIIII

30

4


Kazalo izdelkov

IZDELEK

Filter obleke Gaza hidrofilna kabel Gaza nesterilna Gaza vpojna sterilna Gel za ustno higieno Gobice za ustno nego HlaËke mobilne za lahko in srednjo inkontinenco HlaËke mobilne za srednjo in težko inkontinenco HlaËke mrežaste HlaËke za endoskopijo Kape bolniške Kape zdravniške Komprese nesterilne Komprese oËesne Komprese Vivanet Krilo zašËitno Krpice za umivanje Maske kirurške Maske zašËitne Obliži sterilni Vivapore I.V. Obliži Vivapore Obloga alginatna Vivamel Obloge vpojne Vivasorb Operacijske rjuhe utility PlašËi operacijski sterilni PlašËi zašËitni Plenice otroške Podloge operacijske Podloge plastificirane Podloge visoko vpojne Ultrasorb Podloge za OP tase Podloge za posteljo Posebnosti za OP Povoji kaliko Povoji mul Povoji sterilni za prvo pomË Povoji Virfix Povoji Vivafit Povoji Vivaflex Povoji Vivagyps Povoji Vivalast Povoji Vivamax Povoji Vivasoft Povoji Vivasoft extra Povoji Vivavene Predloge anatomske Predloge hlaËne Predloge s pasom Predpasniki Pregrinjala iz vlaknovine v roli Pregrinjalo Sahara Prevleke za inštrumentalno mizo Prevleke za mayo mizico Prevleke za nogo Prevleke za obuvala Rjuhe operacijske SMS Rjuhe operacijske bilaminat Rjuhe operacijske eclipse Rjuhe operacijske z incizijsko folijo

POG.

A7 A2 A2 A2 C1 C1 C1

C1 C1 A7 A7 A7 A2 A2 A3 A7 C1 A7 A7 A5 A5 B1 A3 A1 A7 A7 C1 A7 A7 C1 A7 C1 A1 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A6 C1 C1 C1 A7 A7 A7 A1 A1 A1 A7 A1 A1 A1 A1

STR. POG.

20 2 1 2 7 5 10

STR.

POG. STR.

11

12 19 5 5 5 8 2 19 1 2 1 1 1 1 3 90 25 21 16 12 12 15 14 14 91 1 1 6 7 4 5 8 2 4 3 3 5 12 13 13 8 11 11 91 90 90 6 87 88 88 89

B1

1

B3

B2

1

B2

1

B2

3

B5 B5

2 1

B4 B4 B4 B4 B5

2 2 1 1 1

C1

16

A7 A7 A7 A7

15 17 16 18

2

IZDELEK

Seti CPT Seti enostavni - ostali Seti kirurški Seti netkani tamponi Seti operacijski enostavni Seti s kompresami Seti s kompresami iz netkanega materiala Seti s tamponi iz gaze Seti s trebušnimi kompresami Seti z OP kompresami Seti z vatiranci Seti z visoko vpojnimi oblogami iz netkanega materiala Seti z vpojno gazo Seti z zloženci Seti za dializo Seti za ginekološko kirurgijo Seti za kardiovaskularno kirurgijo Seti za kateterizacijo Seti za obkladke Seti za opekline Seti za ORL, oËesno in neuro kirurgijo Seti za ortopedsko kirurgijo Seti za ostale posege Seti za pediatriËno kirurgijo Seti za posebne posege Seti za preveze - ostali Seti za preveze iz gaze Seti za preveze iz netkanega materiala Seti za punkcijo Seti za splošno kirurgijo Seti za urološko kirurgijo Seti za ustno nego ŠËitniki perila Natura Femina ŠËitniki perila Natura Femina Organic Tamponade nesterilne ginekološke Tamponade sterilne Tamponi higienski , mini Tamponi higienski , normal Tamponi higienski , super Tamponi higienski z aplikatorjem, mini Tamponi higienski z aplikatorjem, normal Tamponi iz gaze Tamponi netkani Tamponi zobni Trakovi lepilni Micropore Trakovi lepilni tekstilni Virplast Trakovi samolepilni Vivafix Vata celulozna Vata sanitetna Vata sanitetna v traku Vatiranci Vložki dnevni Natura Femina Vložki dnevni Natura Femina Organic Vložki Natura Femina Special Vložki noËni Natura Femina Vložki noËni Natura Femina Organic Vložki za lahko in srednjo inkontinenco Vložki za moške Voda za ustno higieno Zloženci

POG.

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 C2 C2 A2 A2 C2 C2 C2 C2 C2 A2 A3 A4 A5 A5 A5 A4 A4 A4 A4 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 A2

STR. POG.

93 9 20 4 9 6 5 3 7 6 7 8

STR.

POG. STR.

4 5 23 62 78 17 21 20 73 39 22 84 21 17 11 15 19 25 69 18 2 7 3 3 5 5 6 3 4 6 1 3 3 3 2 B3 2 3 2 1 2 8 9 3 8 9 9 6 4

1


Tosama - Katalog medicina  
Tosama - Katalog medicina  

Katalog o izdelikh za medicino.

Advertisement