Page 1

BEZPŁATNA GAZETA POWIATOWA

Nr 8(30)/2013

nakład: 10 tys. egzemplarzy redaktor prowadzący: Rafał Klan

?.*2.&<8(-4<80&

Wschowa Sława Szlichtyngowa

X Królewski Festiwal Muzyki we Wschowie 6 września godz. 19.00 – Koncert Inauguracyjny III Turniej Zespołów Kameralnych w Sali Zamku Królewskiego we Wschowie. Wykonawcy: kwintet smyczkowy „Accademia di Barocco” Trio Gitarowe Akademii Muzycznej w Poznaniu. 7 września godz. 19.00 - Koncert Kameralny w Klasztorze oo. Franciszkanów. Program: M. Górecki – „Trzy utwory w dawnym stylu” cz. I J. S. Bach -  I Koncert Brandenburski F – dur J. S. bach – Koncert na klawesyn I orkiestrę f – moll J. Haydn – Symfonia nr 45 fis – moll „Pożegnalna” Wykonawcy: Dagmara Kapczyńska – klawesyn Orkiestra Symfoniczna „Le Quattro Stagioni” Tadeusz Żmijewski – Dyrygent A. Hoffmann – prowadzenie koncertu 8 września godz. 16.00 Koncert Familijny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej we Wschowie – aula I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie. 8 września godz. 20.00 – Koncert Galowy w Kościele Farnym we Wschowie. Program: W. Lutosławski – „Mała Suita” na orkiestrę symfoniczną S. Rachmaninoff – II Koncert Fortepianowy c- moll W. A. Mozart – Requiem d- moll Wykonawcy: Julia Kociuban– fortepian (Konserwatorium w Salzburgu) Beata Dunin – Wąsowicz – sopran Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran Hubert Stolarski – tenor Krzysztof Bączyk – bas Chóry Cantus Polonicus i Vox Humana z Zielonej Góry Orkiestra Symfoniczna „Le Quattro Stagioni” Prof. Bartłomiej Stankowiak – przygotowanie chóru T. Żmijewski – dyrygent A. Hoffmann – prowadzenie koncertu

więcej na stronie 2

_\UQ


2

DRUGA STRONA

czytaj nas rĂłwnieĹź w internecie www.zw.pl

Od redakcji Repertuar filmowy C3D Leszno - Galeria Leszno od 30 sierpnia do 5 wrzeĹ&#x203A;nia 2013 PREMIERA One Direction. This is Us USA | Dokumentalny | Muzyczny | od 10 lat 16:00 PREMIERA Dary AnioĹ&#x201A;a: Miasto koĹ&#x203A;ci Niemcy-USA | Akcja | Przygodowy | Dramat 11:00; 13:45; 16:15; 19:00 DUBBING HIT 3D Samoloty 3D USA | Animowany | Familijny | Komedia 9:00; 14:15

Smerfy 2 3D DUBBING HIT 3D USA | Animowany | Familijny | Komedia 9:15; 16:30 PREMIERA Jobs USA | Biograficzny | Dramat | od 13 lat 12:00; 19:30

Sztanga i cash USA | Akcja | Komedia | od 12 lat 11:30; 16:45; 18:45; 21:30

PREMIERA

Blue Jasmine USA | Dramat | od 15 lat 13:45; 18:15; 20:30

PREMIERA

Elizjum USA | Akcja | Dramat | Sci-fi | od 13 lat 21:45; 16:00

HIT

Millerowie USA | Komedia | od 13 lat 9:45; 14:30

HIT

Kontakt do kina Kino Cinema3D Galeria Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 LESZNO rezerwacja telefoniczna: +48Â 65 537 65 48 e-mail: leszno@cinema3d.pl strona internetowa: www.cinema3d.pl

?.*2.&<8(-4<80&

_\UQ

REDAKTOR NACZELNY: RafaĹ&#x201A; Klan tel. 500-707-818 REDAGUJE ZESPĂ&#x201C;Ĺ : MichaĹ&#x201A; JĂłzefiak RafaĹ&#x201A; Klan Marta Szwarc SKĹ AD: Ĺ ukasz Ĺťarski REKLAMA: reklama@zw.pl tel. 517-818-557 KONTAKT: portal@zw.pl WYDAWCA: PROTEKST Komputer, ul. GĹ&#x201A;ogowska 1 tel. (65) 540-44-21 DRUK: POLSKAPRESSE Sp. z.o.o. OddziaĹ&#x201A; Poligrafia Drukarnia PoznaĹ&#x201E; - SkĂłrzewo, ul. Malwowa 158 Redakcja nie zwraca tekstĂłw niezamĂłwionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamieszczonych reklam i ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;.

1LHFRG]LHQQLH ]GDU]D VLÄ&#x160; Ä&#x17E;ZLÄ&#x160;WRZDĂź SROXELHÄ&#x201D;QDIDFHERRNRZ\PSUR ÂżOXSRUWDOX=:3/ :\MÄ&#x2026;WNRZH RND]MH Z\PDJDMÄ&#x2026; V]F]HJyOQ\FK RNROLF]QRÄ&#x17E;FL 'ODWHJR X]QDOLÄ&#x17E;P\ÄŞHMHVWWRGREU\PRPHQWQD WR DE\ ]DSURVLĂź ZV]\VWNLFK QDV]\FK F]\WHOQLNyZ QD NDZÄ&#x160; GR Z\MÄ&#x2026;WNRZHM QDV]\P]GDQLHPNDZLDUQL$QLHONDQD ZVFKRZVNLPU\QNX 2GSLÄ&#x2026;WNX VLHUSQLD QDQDV]\P SURÂżOXSRMDZLVLÄ&#x160;]DSURV]HQLHGRND ZLDUQL3U]\JRWRZDOLÄ&#x17E;P\ĂĄÄ&#x2026;F]QLH NDZ:\VWDUF]\ÄŞHOXELFLHQDVQDID FHERRNXLZUD]]SU]\MDFLyĂĄPLXGDFLH VLÄ&#x160;QDZVFKRZVNLU\QHNJG]LHPLHÄ&#x17E;FL VLÄ&#x160;ORNDO:\VWDUF]\ZLÄ&#x160;FZNDZLDUQL SRZLHG]LHßĪHSU]\V]OLÄ&#x17E;FLHÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;WRZDĂź ODMNyZ SRUWDOX =:3/ L RWU]\ PDFLHNDZÄ&#x160;JUDWLV7\ONRW\OH -HVW WR GRVNRQDĂĄD RND]MD ÄŞHE\ VSÄ&#x160;G]LĂź ZVSyOQLH F]DV 2G ZU]HÄ&#x17E;QLD ]DF]\QD VLÄ&#x160; URN V]NROQ\ =DWU]\ PDMP\ ZLÄ&#x160;F QD FKZLOÄ&#x160; F]DV ZDNDFML LXUORSyZ&KFHP\SRGDURZDĂź:DP SUHWHNVW DE\ Z JURQLH SU]\MDFLyĂĄ ]URG]LFDPLDQDZHWVDPHPXVSÄ&#x160;G]LĂź FKZLOÄ&#x160; Z NDZLDUQL $QLHOND VSUyER ZDĂźNDZ\]DPyZLĂźVRELHFLDVWNROXE

LQQ\SU]\VPDN =DFKÄ&#x160;FDP\ :DV UyZQLHÄŞ GR IR WRJUDIRZDQLD SRE\WX X $QLHONL L ]D PLHV]F]DQLD]GMÄ&#x160;ĂźQDQDV]\PSURÂżOX =UyEFLH ]GMÄ&#x160;FLH VZRLP ]QDMRP\P ÂżOLÄŞDQFH NDZ\ GRGDWNRZ\P SU]\ VPDNRPLSRG]LHOFLHVLÄ&#x160;VZRLPLZUD ÄŞHQLDPL SROXELHÄ&#x201D; QD IDFHERRNRZ\P SURÂżOX SRUWDOX =:3/ MHVW GRZRGHP QDWRÄŞHXGDĂĄRQDPVLÄ&#x160;SU]H]RVWDWQLH ODWDVWZRU]\ĂźZUD]]:DPLV]F]HJyOQÄ&#x2026; VSRĂĄHF]QRÄ&#x17E;ĂźRVyENWyU]\FKÄ&#x160;WQLHUR] PDZLDMÄ&#x2026;RORNDOQ\FKZ\GDU]HQLDFK 6SRW\NDP\:DVQDLPSUH]DFKNXO WXUDOQ\FK V]NROQ\FK L VSRUWRZ\FK 5HODFMRQXMHP\ GOD :DV QDMZDÄŞQLHM V]H Z\GDU]HQLD NWyUH G]LHMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; ZH :VFKRZLH 6ĂĄDZLH L 6]OLFKW\QJRZHM ']LÄ&#x160;NL :DV]HM ÄŞ\F]OLZRÄ&#x17E;FL SRPRF\ NRPHQWDU]RPLSROXELHQLRPF]XMHP\ ÄŞHSURMHNW=:3/]EOLÄŞDQDVGRVLHELH &KFHP\WRNRQW\QXRZDĂź NDZZNDZLDUQL$QLHONDQLHFK EÄ&#x160;G]LHGRZRGHPQDV]HJRX]QDQLDGOD :DV]HM DNW\ZQRÄ&#x17E;FL 6SRWNDMP\ VLÄ&#x160; QD NDZLH ] SU]\MDFLyĂĄPL URG]LFDPL RVREDPLQDPEOLVNLPL2GSLÄ&#x2026;WNXF]H NDP\QD:DV

W niedzielne popoĹ&#x201A;udnie 11 sierpnia WschowÄ&#x2122; odwiedziĹ&#x201A;a bardzo liczna grupa turystĂłw (ok. 200 osĂłb), w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci obcokrajowcĂłw. Delegaci MiÄ&#x2122;dzynarodowego Zlotu Campingu i Caravaningu â&#x20AC;&#x201C; najwiÄ&#x2122;kszej imprezy turystycznej w kraju - uczestniczyli w zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Wschowskiej zwiedzaniu Wschowy

LeczÄ&#x2026; z uzaleĹźnieĹ&#x201E; Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E;, dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ca w NZOZ Nowy Szpital we Wschowie, dziaĹ&#x201A;a w dwĂłch obszarach - psychoterapii dla osĂłb uzaleĹźnionych oraz w ramach konsultacji psychologicznych, celem skierowania pacjentĂłw w odpowiednie miejsca 'R SRUDGQL PRÄŞQD ]JĂĄRVLĂź VLÄ&#x160; EH] VNLHURZDQLD OHNDUVNLHJR :V]HONLH Ä&#x17E;ZLDGF]HQLD VÄ&#x2026; EH]SĂĄDWQH 3DFMHQFL QLH F]HNDMÄ&#x2026; QD NRU\WDU]X QD VZRMÄ&#x2026; NROHMNÄ&#x160; =DSHZQLRQD MHVW LP SHĂĄQD DQRQLPRZRÄ&#x17E;Ăź 8PDZLDMÄ&#x2026; VLÄ&#x160; Z UH MHVWUDFML QD NRQNUHWQÄ&#x2026; JRG]LQÄ&#x160; 5H MHVWUDFMD F]\QQD MHVW FRG]LHQQLH GR JRG]LQ\ 8PyZLĂź VLÄ&#x160; PRÄŞQD WHOHIRQLF]QLH G]ZRQLÄ&#x2026;F SRG QXPHU 3UREOHPDONRKROL]PXWRSUREOHP RJyOQRSROVNL DOH QLH RPLMD UyZ QLHÄŞ QDV]HJR SRZLDWX PyZL 3UH]HV 1=2= 1RZ\ 6]SLWDO : SRPRF ]D DQJDÄŞRZDQD MHVW SROLFMD RGZRÄŞÄ&#x2026;F RVRE\ QLHWU]HĨZH GR L]E\ Z\WU]HĨ ZLHÄ&#x201D;:F]HÄ&#x17E;QLHMQDV]HNDUHWNLVÄ&#x2026;Z]\ ZDQH FR JHQHUXMH NRV]W\ -HGQDNÄŞH QLHRGPDZLDP\SRPRF\=DVWDQRZLĂź VLÄ&#x160; MHGQDN WU]HED QDG ZVSyĂĄSUDFÄ&#x2026; PLÄ&#x160;G]\ UyÄŞQ\PL LQVW\WXFMDPL NWyUH QD UyÄŞQ\FK HWDSDFK VSRW\NDMÄ&#x2026; VLH ] W\P SUREOHPHP 0\ MDNR V]SLWDO RIHUXMHP\SRUDG\LWHUDSLHLE\ĂźPRÄŞH PRJOLE\Ä&#x17E;P\]URELĂźFRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;FHMDOHQD SHZQRSRWU]HEQDMHVWWXWDMZVSyĂĄSUDFD ZV]\VWNLFKLQVW\WXFML 3RUDGQLD RIHUXMH SV\FKRWHUDSLÄ&#x160; GOD RVyE X]DOHÄŞQLRQ\FK RG DONRKROX RG Ä&#x17E;URGNyZ SV\FKRDNW\ZQ\FK RUD] OH NyZ3R]DW\PSRUDGQLDRIHUXMHSHĂĄQÄ&#x2026; RIHUWÄ&#x160;GODURG]LQRVyEX]DOHÄŞQLRQ\FK PLÄ&#x160;G]\ LQQ\PL GOD G]LHFL ] URG]LQ ]SUREOHPHPX]DOHÄŞQLHQLD 3RUDGQLD RIHUXMH UyZQLHÄŞ SRPRF GRURVĂĄ\P G]LHFLRP DONRKROLNyZ ''$ &]Ä&#x160;VWR RVRE\ GRURVĂĄH PDMÄ&#x2026; GRÄ&#x17E;ĂźSRZDÄŞQHSUREOHP\ZÄŞ\FLXQLH ]GDMÄ&#x2026;F VRELH VSUDZ\ ]H ĨUyGĂĄD SUR EOHPX=GDU]DVLÄ&#x160;ÄŞHRVRE\PDMÄ&#x2026;WUXG

QRÄ&#x17E;FL ] XWU]\P\ZDQLHP WUZDĂĄ\FK EOLVNLFK UHODFML L VWDĂĄ\FK ]ZLÄ&#x2026;]NyZ &]Ä&#x160;VWR Z ÄŞ\FLX WRZDU]\V]\ LP OÄ&#x160;N 1DSR]yUIXQNFMRQXMÄ&#x2026;EDUG]RGREU]H RGQRV]Ä&#x2026;VXNFHV\]DZRGRZHDOHPDMÄ&#x2026; SUREOHP\ZVIHU]HHPRFMRQDOQHM Jak rozpoznaÄ&#x2021; problem alkoholowy?

W Parku RogaliĹ&#x201E;skiego, wokĂłĹ&#x201A; dwĂłch najstarszych drzew, Centrum Kultury i Rekreacji zamontowaĹ&#x201A;o ogrodzenia z sĹ&#x201A;upkĂłw i Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchĂłw. Postawiono teĹź tablice informujÄ&#x2026;ce o tym, Ĺźe rosnÄ&#x2026;ce w parku wiÄ&#x2026;z szypuĹ&#x201A;kowy i platan klonolistny sÄ&#x2026; pomnikami przyrody. - Oznaczenia wiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z szerszym planem, aby nadaÄ&#x2021; Parkowi RogaliĹ&#x201E;skiego jak najbardziej reprezentatywny wyglÄ&#x2026;d mĂłwi Piotr ChaĹ&#x201A;upka dyrektor CKiR

1DMF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHM]DF]\QDVLÄ&#x160;RGSLFLDDONR KROXZWRZDU]\VWZLH3RWHPPRÄŞHWR VLÄ&#x160;SU]HURG]LĂźZU\]\NRZQHVSRÄŞ\ZD QLHDONRKROX QSZFLÄ&#x2026;ÄŞ\SU]HGMD]GÄ&#x2026; VDPRFKRGHP QDVWÄ&#x160;SQLH V]NRGOLZH Z\VWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026; WXWDM V]NRG\ ]GURZRWQH L GRSLHUR SRWHP QDVWÄ&#x160;SXMH X]DOHÄŞQLH QLH5RG]LQD]D]Z\F]DMGRVWU]HJDOXE PRÄŞH GRVWU]HF SUREOHP ZWHG\ NLHG\ QDVWÄ&#x160;SXMÄ&#x2026; ]PLDQ\ Z ]DFKRZDQLX WR QSL]RORZDQLHVLÄ&#x160;RVRE\X]DOHÄŞQLRQHM F]Ä&#x160;VWV]HVSRÄŞ\ZDQLHDONRKROXOXEFR UD]ZLÄ&#x160;NV]\FKLORÄ&#x17E;FL Czym jest wspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnienie? 7RMHVWSU]\VWRVRZ\ZDQLHVLÄ&#x160;GRÄŞ\FLD ZURG]LQLH]SUREOHPHP1DSU]\NĂĄDG SDUWQHU RVRE\ X]DOHÄŞQLRQHM P\Ä&#x17E;OL ÄŞH SRGHMPXMHSHZQHG]LDĂĄDQLDNWyUHMHJR ]GDQLHPEÄ&#x160;GÄ&#x2026;FKURQLĂĄ\URG]LQÄ&#x160;DRND ]XMHVLÄ&#x160;ÄŞHVÄ&#x2026;WRQDMF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLHMG]LDĂĄDQLD ZVSLHUDMÄ&#x2026;FHSUREOHP Jak temu przeciwdziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021;? 3RSU]H] WHUDSLÄ&#x160; : SRUDGQL SDUWQHU RVRE\X]DOHÄŞQLRQHM]GREÄ&#x160;G]LHZLHG]Ä&#x160; R FKRURELH R IXQNFMRQRZDQLX RVRE\ X]DOHÄŞQLRQHM 3RUDGQLD PRÄŞH REMÄ&#x2026;Ăź SRPRFÄ&#x2026;FDĂĄHURG]LQ\ UDN

Wschowsko-poznaĹ&#x201E;ski zespĂłĹ&#x201A; Eleanor Gray w czerwcu zagraĹ&#x201A; koncert podczas Dni Wschowy, a nie tak dawno mogliĹ&#x203A;my ich usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; na motocyklowym pikniku muzycznym. We wrzeĹ&#x203A;niu panowie wchodzÄ&#x2026; do studia i bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; pracowaÄ&#x2021; nad swojÄ&#x2026; pierwszÄ&#x2026; pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026;. - W kuluarach mĂłwiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; o tym juĹź od jakiegoĹ&#x203A; czasu, ale dopiero teraz moĹźemy oficjalnie potwierdziÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; mĂłwiÄ&#x2026; muzycy zespoĹ&#x201A;u. â&#x20AC;&#x201C; 12 wrzeĹ&#x203A;nia  wchodzimy do studia


WYDARZENIA

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

3

Barwnie i międzynarodowo Nie ma parku w Dębowej Łęce Od 7 sierpnia na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku odbywał się 79 Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, największa tego roku impreza turystyczna w Polsce

+

R6áDZ\SU]\MHFKDOL³NDUDZDQLDU]H´]NUDMyZ &KRüZ\FKRZDOLVLĊZUyĪQ\FKNXOWXUDFKLPyZLą UyĪQ\PLMĊ]\NDPLĞZLHWQLHVLĊGRJDG\ZDOL1DG -H]LRUHP6áDZVNLPVSĊG]LOLSRQDGW\G]LHĔLSRJáĊELDOL PLĊG]\QDURGRZHSU]\MDĨQLH .DĪGHJR GQLD XF]HVWQLF\ =ORWX Z\MHĪGĪDOL ] RĞURGND NLONRPD DXWREXVDPL QD Z\FLHF]NL ± PyZL 3LRWU.RNRUQLDNSUH]HV6&.L:']LĊNLWHPXSR]QDOL WXU\VW\F]QHDWUDNFMHZRMHZyG]WZDOXEXVNLHJR-HGQD ]Z\FLHF]HNSU]\MHFKDáDGR:VFKRZ\3RND]DOLĞP\WHĪ QDV]\PJRĞFLRP*áRJyZ 1DMZLĊNV]\PNDPSHUHPGR6áDZ\SU]\MHFKDOL5RVMD QLH]8UDOX5R]PDZLDáHP]ZáDĞFLFLHODPLWHJRSRMD]GX ]GUDG]DG\UHNWRU.RNRUQLDN=DSáDFLOL]DQLHJRW\ VLĊF\GRODUyZ=RVWDáZ\SURGXNRZDQ\Z6WDQDFK=MHGQR F]RQ\FKQDVSHFMDOQH]DPyZLHQLH:áDĞFLFLHOHSU]\MHFKDOL SRQDGW\VLąFHNLORPHWUyZĪHE\GRWU]HüGRQDVGR6áDZ\ 5RVMDQLHVąEDUG]RJRĞFLQQL±PyZLąXF]HVWQLF\=ORWX ]5DGRPLD:RJyOHZV]\VF\³NDUDZDQLDU]H´VąMDNMHGQD URG]LQD -D PLHV]NDP PLĊG]\ )LQDPL ± ]GUDG]D SDQ NWyU\SU]\MHFKDáGR6áDZ\]àRG]L:FDOHQLHVąWDNPD áRPyZQLMDNVLĊSRZV]HFKQLHRQLFKVąG]L=DSUDV]DMąQDV QDHXURSHMVNL]ORWNWyU\ZSU]\V]á\PURNXRGEĊG]LHVLĊ Z)LQODQGLL :ĞUyGXF]HVWQLNyZ]ORWXQLHPDEDULHU\MĊ]\NRZHM ĝZLHWQLHVLĊGRJDGXMą%DUG]RSRGREDLPVLĊZ6áDZLH 0LPRĪHSRSU]HGQLH]ORW\RGE\ZDá\VLĊZGXĪRZLĊN V]\FKPLDVWDFK6áDZDZ\UyĪQLDVLĊSR]\W\ZQLH: %RORQLLVWDOLĞP\QDSHáQ\PVáRĔFXQDNOHSLVNXSRWDU JRZ\PQLHE\áRĪDGQHJRGU]HZNDĪHE\PRĪQDE\áRVLĊ VFKRZDüZFLHQLX=DSDFKWHĪQLHE\á]E\WSU]\MHPQ\ LSRWU]HFKGQLDFKSRáRZDXF]HVWQLNyZZ\MHFKDáD7X WDMRNROLFDMHVWSLĊNQDLSHZQLHZLHOHRVyE]GHF\GXMHVLĊ ]RVWDüZ6áDZLHMHV]F]HSR]ORFLH 3RGF]DV SU]HPDUV]X XF]HVWQLNyZ =ORWX SDQL ] 5D GRPLD]DSUH]HQWRZDáDVWUyMUHJLRQDOQ\]2SRF]QD7R MHVWRU\JLQDOQ\VWUyM3U]HOHĪDáZLHOHODWZNXIHUNX1R VLáDJRFK\ED-DJQDRG%RU\Q\ĪDUWXMH 1DV]NDPSHUSU]HMHFKDáMXĪSUDZLHW\VLĊF\NLOR PHWUyZ%\OLĞP\PLQZRNROLFDFK*LEUDOWDUXZSRáX GQLRZHM7XUFMLDZSU]\V]á\PURNXSODQXMHP\Z\MD]G GR0DURND±]GUDG]DNDUDZDQLDU]]5DGRPLD 6SRQVRUHP 0LĊG]\QDURGRZHJR =ORWX &DPSLQJX L &DUDZDQLQJX E\á\ /DV\ 3DĔVWZRZH 1DGOHĞQLFWZR 6áDZDĝOąVND PLM

Pod koniec lipca na terenach gmin Wschowy i Szlichtyngowej przeszła nawałnica. Informowaliśmy na portalu ZW.pl o tym, jakie szkody wyrządziła we Wschowie, a także w Siedlnicy, Czerlejewie, Kowalewie i Łęgoniu. Burza zniszczyła także park przed pałacem w Dębowej Łęce. Połamanych zostało 80% drzew

<

Czekają na tragedię? 20 lipca, w Lubogoszczy doszło do wypadku, w którym ucierpiała 6-letnia dziewczynka. Dziecko przechodziło przez drogę w miejscu uznanym za przejście dla pieszych lecz nieoznaczonym pasami. Potrącił ją samochód, jadący z prawidłową prędkością

+

R Z\SDGNX GRV]áR QD GURG]H NWyUD]QDMGXMHVLĊSRGRSLHNą:R MHZyG]NLHJR =DU]ąGX 'UyJ L $X WRVWUDG 6RáW\V /XERJRV]F]\ .D]L PLHU] :DZU]\QLDN RG ODW ]DELHJD R]EXGRZDQLHFKRGQLNDZPLHMVFRZRĞFL RUD] R]QDF]HQLH SU]HMĞFLD GOD SLHV]\FK ZPLHMVFXZNWyU\PG]LHFLSU]HFKRG]ą SU]H] GURJĊ QD SU]\VWDQHN DXWREXVRZ\ L QD SODĪĊ =DU]ąG OHNFHZDĪ\ DSHOH PLHV]NDĔFyZ/XERJRV]F]\ 3R NLONX ODWDFK VNáDGDQLD UyĪQ\FK SLVP L ZQLRVNyZ GRVWDáHP RGSRZLHGĨ ĪHQDV]DGURJDMHVWEH]SLHF]QDGODSLH V]\FK ER ]QDMGXMH VLĊ WXWDM PHWURZH SRERF]H ± PyZL :DZU]\QLDN 3R GREQR=DU]ąG]URELáZL]MĊORNDOQą']L ZLĊ VLĊ ĪH SU]\MHĪGĪDMąF QLH SRZLD GRPLOL PQLH R W\P L QLH SRSURVLOL ĪH E\P LFK RSURZDG]Lá L ZVND]Dá PLHM VFD JG]LH G]LHFL SU]HFKRG]ą SU]H] GURJĊ L NWyUĊG\ FKRG]ą PLHV]NDĔF\ :]ZLą]NX]W\PFRQDSLVDOLSRGHMU]H ZDPĪHZRJyOHWXQLHE\OL PHWURZH SRERF]H Z /XERJRV] F]\ ]QDMGXMH VLĊ W\ONR QD NUyWNLFK RG FLQNDFK SU]\ SU]\VWDQNDFK DXWREXVR Z\FK 3U]H] ZLHĞ PLHV]NDĔF\ PXV]ą FKRG]Lü U\QLHQNDPL NWyU\PL ] GURJL VSá\ZD GHV]F]yZND : VXFKH GQL SR

UXV]DMą VLĊ SR SLDVNX Z GHV]F]RZH SR NUDZĊG]LDFK U\QLHQHN OXE SR ZRG]LH LEáRFLH0RĪQDRF]\ZLĞFLHLĞüSRXOLF\ 7RQLHMHVWMHGQDNEH]SLHF]QHERWU]HED XVWąSLü SLHUZV]HĔVWZD QDGMHĪGĪDMąF\P SRMD]GRP 5XFK Z /XERJRV]F]\ MHVW VSRU\=QDMGXMHVLĊWXGURJDZRMHZyG]ND QUGR6XOHFKRZDLGDOHMĝZLHERG]LQD L*RU]RZD:LHONRSROVNLHJR3U]HMHĪGĪD MąFHWĊG\WLU\QLHQDOHĪąGRU]DGNRĞFL 3R ZL]ML ORNDOQHM L RGSRZLHG]L =D U]ąGX RF]\ZLĞFLH QLH ]UH]\JQRZDáHP ]HVWDUDĔRFKRGQLN L SU]HMĞFLD GOD SLH V]\FK =JURPDG]LáHP VSRUą GRNXPHQ WDFMĊ 0DP RSLQLH .RPHQG\ 3RZLD WRZHM 3ROLFML ZH :VFKRZLH ĪH QD GUR G]HZ/XERJRV]F]\MHVWQLHEH]SLHF]QLH : FLąJX ODW ]GDU]\áR VLĊ WX SRQDG Z\SDGNyZL]GDU]HĔGURJRZ\FK : RGSRZLHG]L QD NROHMQH DSHOH :='L$ Z\VáDá GR VRáW\VD /XERJRV] F]\ LQVWUXNFMĊ QD WHPDW WHJR MDN SLHVL PDMą SRUXV]Dü VLĊ QD GURG]H 1DSLVDQR WHĪĪHQLHPRĪQD]URELüSU]HMĞFLDGODSLH V]\FK«ERZHZVLQLHPDFKRGQLND 1DSU]HFLZ RF]HNLZDQLRP PLHV]NDĔ FyZVWDUDVLĊZ\MĞüJPLQD5DGD0LHMVND SU]H]QDF]\áDW\VLĊF\]áRW\FKQDSU]\ JRWRZDQLH GRNXPHQWDFML SRWU]HEQHM GR UR]SRF]ĊFLD EXGRZ\ :F]HĞQLHM JPLQD

ZVSyá¿QDQVRZDáD EXGRZĊ FKRGQLND ]H 6áDZ\GR/XERJRV]F]\7HUD]UXFKQD OHĪ\GRZáDG]ZRMHZyG]NLFK :QXF]ND PD ]áDPDQą NRĞü SLV] F]HORZą L OLF]QH UDQ\ ± PyZL EDEFLD SRV]NRGRZDQHM Z Z\SDGNX G]LHZ F]\QNL 0LDáD WHĪ ZVWU]ąĞQLHQLH Py ]JX %\á WHĪ SUREOHP ] ]DáRĪHQLHP JLSVX 7U]HED E\áR WR ]URELü WDN ĪHE\ UDQ\PRJá\VLĊJRLü&yUNDZáDĞQLHSRMH FKDáD]ZQXF]NąGR]PLDQ\RSDWUXQNX %DEFLD F]ĊVWR RGELHUD G]LHZF]\QNĊ ] SU]HGV]NROD &KRG]HQLH SR /XER JRV]F]\ WR SUDZG]LZD DNUREDW\ND PyZL 7U]HED VFKRG]Lü ] GURJL JG\ QDGMHĪGĪDMąVDPRFKRG\ZVNDNLZDüGR U\QLHQHNOXESU]HFKRG]LüQDGQLPLJG\ DNXUDW VSá\ZD GHV]F]yZND *G\ ZUD FDP GR GRPX WR EROą PQLH QRJL L QLH PDPMXĪQDQLFVLá\ .LONDODWWHPXQDPLHV]NDĔFDVSDGá\ GUHZQLDQHEDOHNWyUHSU]HZR]LáVDPR FKyG FLĊĪDURZ\ 3RV]NRGRZDQ\ SU]H FKRG]Lá SU]H] ZLHĞ XOLFą 1LH GRV]áRE\ GR WHJR JG\E\ V]HGá FKRGQLNLHP 1D V]F]ĊĞFLHPĊĪF]\]QDSU]HĪ\á 0LHMP\QDG]LHMĊĪHZ/XERJRV]F]\ SRZVWDQLHFKRGQLN]DQLPGRMG]LHGRMD NLHMĞWUDJHGLL±PyZL.D]LPLHU]:DZ U]\QLDN PLM

GDOLĞP\VLĊQDPLHMVFH]URELOLĞP\ ]GMĊFLDLUR]PDZLDOLĞP\]ZáDĞFL FLHOHPSDUNXLSDáDFXRUD]U]HF]R ]QDZFą :HZWRUHNUDQR]DG]ZRQLáGRPQLH VąVLDG L PyZL ĪH SDUNX QLH PD 1LH FKFLDáHP XZLHU]\ü ± PyZL =ELJQLHZ 7DUNDZáDĞFLFLHOSDUNX%\áDMX]XQDV SDQL NRQVHUZDWRU ]DE\WNyZ 0yZLáD ĪHSLHUZV]\UD]ZLG]LFRĞWDNLHJR 1DZDáQLFDSU]HV]áDSU]H]SDUNĞFLQD MąFZLĊNV]RĞüGU]HZDGRRNRáD]URELáD QLHZLHONLHV]NRG\'XĪHGU]HZR]ZD OLáRVLĊQDEXG\QHNJRVSRGDUF]\RERN SDUNX L ]QLV]F]\áR GDFK .LOND GU]HZ MHVWSRáDPDQ\FKQDGVWDZHP 1D UD]LH PXVLP\ ZV]\VWNR ]RVWD ZLüWDNMDNMHVWSDQLNRQVHUZDWRUSR ]ZROLáD XSU]ąWQąü W\ONR GURJL GRMD] GRZHPyZL7DUND±2GMXWUD]DF]\ QDP\ PLHU]\ü NDĪGą JDáą]NĊ NDĪGH GU]HZR7RVDPR]URELNRQVHUZDWRULWR RQDSRGHMPLHGHF\]MĊFR]RVWDMHDFR EĊG]LHZ\FLĊWH6DPRVSU]ąWQLHFLHZH GáXJ Z\W\F]Q\FK WDN ĪHE\ QLH ]QLV] F]\ü ]GURZ\FK GU]HZ EĊG]LH NRV]WR ZDüNLONDG]LHVLąWW\VLĊF\ 3RXSU]ąWQLĊFLXSR]RVWDQLHSXVW\SODF LNOLNDGU]HZ7HUHQEĊG]LHWU]HED]DJR VSRGDURZDüRG]HUDLPLHüQDWRMDNLĞSR P\Vá1DSRGREQ\SDUNZ'ĊERZHMàĊFH EĊG]LHWU]HEDF]HNDüNLONDSRNROHĔ 3R WDNLFK QLHSU]\MHPQ\FK Z\GD U]HQLDFK WU]HED RFKáRQąü 0RJOLE\ ĞP\ XVLąĞü SRG W\PL GU]HZDPL L SáD NDüDOHNLHG\ĞWU]HEDZVWDüLZ]LąüVLĊ GRURERW\7HUD]Z\ĞOHP\RGSRZLHGQLH ZQLRVNLGRNRQVHUZDWRULEĊG]LHP\QD FLVNDüQDQLąLVWDUDüVLĊSU]\VSLHV]Dü SURFHGXU\ 3RWHP XSU]ąWQLHP\ SDUN LEĊG]LHP\P\ĞOHüFRGDOHM

7UXGQR MHVW RFHQLü VWUDW\ MDNLH Z\ U]ąG]LáDQDZDáQLFD6]NRG\PDWHULDOQH Vą WXWDM GUXJRU]ĊGQH : SDUNX VWDá\ GĊE\NWyUHPLDá\SRODWLE\á\ V\PEROHP'ĊERZHMàĊNL -HĞOLPyZLP\RVWUDWDFKWRSU]HGH ZV]\VWNLP Vą RQH SU]\URGQLF]H L NXO WXUDOQH±PyZLU]HF]R]QDZFD$QGU]HM 0DODW\ĔVNL :DUWRĞü ]GURZHJR VWR MąFHJRGU]HZDOLF]\VLĊMDNRMHJR ZDUWRĞFL RSDáRZHM 1LH MHVW WR MHGQDN Z RJyOH PLDURGDMQH Z SU]\SDGNX WDN VWDU\FKGU]HZ%H]SDUNXPQLHMV]DMHVW QDSHZQRZDUWRĞüSDáDFXLFDáHMSRVLD GáRĞFLZ'ĊERZHMàĊFH -HGQR ] GU]HZ VWRMąF\FK SU]\ SD áDFX SU]HZUDFDMąF VLĊ ]DKDF]\áR REXG\QHNLVSRZRGRZDáRGUREQHSĊN QLĊFLHZHOHZDFML PLM

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


4 WSCHOWA

czytaj nas rรณwnieลผ w internecie www.zw.pl

Pierwszy miedziany Sprawdลบ historiฤ™ piknik za nami swojego leczenia Turniej, w ktรณrym udziaล‚ wziฤ™ล‚o 12 druลผyn, konkursy i zabawy dla dzieci oraz spotkanie z maskotkฤ… klubowฤ… Krecikiem oraz piล‚karzem Adrianem Rakowski - tak wyglฤ…daล‚ pierwszy wschowski Piknik z Zagล‚ฤ™biem Lubin na orliku przy Zespole Szkรณล‚ im. Stanisล‚awa Staszica

:

SRWNDQLHRGE\รกRVLฤŠZUDPDFKDN FMLMDNฤ…SURZDG]LNOXE]'ROQHJR ฤOฤ…VND 3LรกNDU]H L G]LDรกDF]H RG ZLHG]DMฤ… PLDVWD ] NWyU\FK SRFKRG]ฤ… )DQ &OXE\ =DJรกฤŠELD 3LHUZV]\ QD WUD VLH E\รก %ROHVรกDZLHF GUXJD :VFKRZD 7\G]LHฤ”SyฤจQLHM0LHG]LRZLRGZLHG]LOL PLQ*yUฤŠL1LHFKOyZ : %ROHVรกDZFX GR 7XUQLHMX ]JรกR VLรกR VLฤŠ HNLS X QDV R MHGQฤ… ZLฤŠFHM PyZL %DUWRV] 6RรกW\VLN ] )DQ &OXEX 0LHG]LDQD:VFKRZD:LฤŠNV]Rฤžรผ]QLFK SRFKRG]L ]H ZVFKRZVNLFK RVLHGOL DOH PDP\ WH] JRฤžFL ]H ฤPLJOD L 6WDUHJR 6WUฤ…F]D3U]\V]รกDWHฤชGXฤชDJUXSDG]LH FLDNyZ GOD NWyU\FK NOXE SU]\JRWRZDรก ZLHOHDWUDNFMLLSRPDUDฤ”F]RZHJDGฤชHW\ 0\ฤžOฤŠZLฤŠFฤชHGREU]HVLฤŠEDZLฤ… 'UXฤช\QD NWyUD Z\JUDรกD WXUQLHM RWU]\PDรกD ]DSURV]HQLH GR /XELQD QD PHF] =DJรกฤŠELD ] &UDFRYLฤ… 7DP EฤŠGฤ… PXVLHOL XGRNXPHQWRZDรผ VZyM GRSLQJ 1DJUDQLDSU]HฤžOฤ…WHฤช]Z\FLฤŠ]F\WXUQLH MyZ]SR]RVWDรก\FKIDQFOXERZ\FKPLDVW 1DMJรกRฤžQLHMV]\ GRSLQJ EฤŠG]LH QDJUR G]RQ\ ]DSURV]HQLHP QD Z\MD]GRZ\ PHF]=DJรกฤŠELD :V]\VF\ GREU]H VLฤŠ EDZLฤ… P\ฤžOฤŠ ZLฤŠF ฤชH WDNLH LPSUH]\ ZDUWR RUJDQL ]RZDรผ0DPQDG]LHMฤŠฤชHVSRWNDP\VLฤŠ QD3LNQLNX]=DJรกฤŠELHPWDNฤชHZSU]\ V]รก\PURNXยฑPyZL6RรกW\VLN 1DMZLฤŠNV]ฤ… DWUDNFMD GOD G]LHFL E\รกR VSRWNDQLH ] .UHFLNLHP PDVNRWNฤ… NOX ERZฤ… =DJรกฤŠELD NWyUD UR]GDZDรกD DXWR JUDI\L]DEDZLDรกDPDรก\FKNLELFyZ$G ULDQ5DNRZVNLRGSRZLDGDรกQDS\WDQLD NLELFyZLSR]RZDรกGRZVSyOQ\FK]GMฤŠรผ PLM

W poniedziaล‚ek (9 wrzeล›nia) w Urzฤ™dzie Miasta i Gminy Wschowa w godzinach od 8 do 16 pracownicy Lubuskiego Oddziaล‚u Narodowego Funduszu Zdrowia bฤ™dฤ… zakล‚adali wszystkim chฤ™tnym osobom konta w serwisie Zintegrowanego Informatora Pacjenta .DฤชGD GRURVรกD RVRED EฤŠG]LH PRJรกD WHJRGQLDVNRU]\VWDรผ]SRPRF\SUDFRZ QLNyZ1)=:\VWDUF]\]DEUDรผ]HVREฤ… GRZyGRVRELVW\OXESDV]SRUWDSR]DรกR ฤชHQLXNRQWDNDฤชG\RWU]\PDORJLQLKD VรกRGRVHUZLVX 3RVLDGDQLH LQG\ZLGXDOQHJR NRQWD XPRฤชOLZLD GRVWฤŠS GR KLVWRULL VZRMHJR OHF]HQLD RG URNX D SRQDGWR SD FMHQWEฤŠG]LHPyJรกVSUDZG]Lรผ DNWXDOQ\VWDWXVXEH]SLHF]HQLD ]LHORQ\F]HUZRQ\HNUDQZV\VWHPLH H:8ฤ 

GHNODUDFMH]รกRฤชRQHZSRGVWDZRZHM RSLHFH]GURZRWQHM GROHNDU]DURG]LQ QHJRSLHOฤŠJQLDUNLLSRรกRฤชQHM ]UHDOL]RZDQHUHFHSW\UHIXQGRZDQHL Z\VRNRฤžรผLFKUHIXQGDFML XG]LHORQHฤžZLDGF]HQLDPHG\F]QHL Z\VRNRฤžรผLFKUHIXQGDFML ZL]\W\LSRE\W\ZV]SLWDODFKRUD]SR UDGQLDFKVSHFMDOLVW\F]Q\FK SRE\W\ZX]GURZLVNDFK NROHMNLRF]HNXMฤ…F\FK UHDOL]DFMHZQLRVNyZRUWRSHG\F]Q\FK UDN

Jฤ™zyk wล‚oski dla sล‚uchaczy UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku ogล‚asza nabรณr nowych sล‚uchaczy na rok 2013/2014. Nowoล›ciฤ… w nowym roku akademickim bฤ™dฤ… zajฤ™cia z jฤ™zyka wล‚oskiego =DSLV\ RGEฤŠGฤ… VLฤŠ L ZU]HฤžQLD ZJRG]LQDFKRGGRZELX U]H 87: NWyUH PLHฤžFL VLฤŠ QD ,, SLฤŠ WU]H &HQWUXP .XOWXU\ L 5HNUHDFML ZH :VFKRZLHZEXG\QNXSU]\XOLF\1LH SRGOHJรกRฤžFL 2VRE\NWyUH]GHF\GXMฤ…VLฤŠQDXG]LDรก Z ]DMฤŠFLDFK SRZLQQ\ ]DEUDรผ ]H VREฤ… GRZyGRVRELVW\ UDN

Rock&roll na kรณล‚kach Wielkim sukcesem zakoล„czyล‚ siฤ™ pierwszy Muzyczny Piknik Motocyklowy we Wschowie. Na skwer przy Ratuszu przyjechaล‚o prawie 300 motocyklistรณw z Leszna, Gล‚ogowa, Koล›ciana, Gostynia i wielu innych pobliskich miejscowoล›ci. Licznie na Rynek przybyli teลผ wschowianie

Termin zostanie dotrzymany Trwajฤ… prace na terenie Przyczyny Gรณrnej zwiฤ…zane z budowฤ… kanalizacji. To kolejna miejscowoล›ฤ‡ w ostatnich latach obok Przyczyny Dolnej i Osowej Sieni, gdzie gmina pozyskujฤ…c fundusze unijne, prowadzi prace zwiฤ…zane z budowฤ… sieci kanalizacji sanitarnej

<

PRZD ] Z\NRQDZFฤ… NWyU\ ]R VWDรก Z\รกRQLRQ\ Z Z\QLNX RJรกR V]RQHJRSU]HWDUJX]RVWDรกDSRGSL VDQDZNZLHWQLXWHJRURNX3UDFHUR] SRF]ฤŠรก\VLฤŠMHGQDNZRNUHVLHZDNDF\M Q\P =SHZQ\PQLHSRNRMHPREVHUZRZDOL ฤžP\V\WXDFMฤŠJG]LHZ\NRQDZFDSU]H] PDM L F]HUZLHF QLH SU]\VWฤŠSRZDรก GR Z\NRQ\ZDQLD SUDF ยฑ PyZL .U]\V] WRI*UDENDEXUPLVWU]0LDVWDL*PLQ\ :VFKRZD ยฑ RF]\ZLฤžFLH E\OLฤžP\ Z VWDรก\P NRQWDNFLH ] ยฟUPฤ… NWyUD LQIRU PRZDรกD QDV R SRZRGDFK ]DLVWQLDรกHM V\WXDFML -HGQฤ…]JรกyZQ\FKSU]\F]\QRSyฤจQLHQLD E\รกD NRQLHF]QRฤžรผ SU]\JRWRZDQLD SUR MHNWX RUJDQL]DFML UXFKX GURJRZHJR QD F]DVUREyW

 7R MHVW GURJD ZRMHZyG]ND ยฑ PyZL EXUPLVWU] WDNL SURMHNW ]DWZLHUG]D 0DUV]DรกHN ZRMHZyG]WZD D RSLQLXMH NRPHQGDZRMHZyG]NDSROLFML7HQSUR FHV SR]\VNDQLD RGSRZLHGQLFK GRNX PHQWyZSU]HGรกXฤชDรกVLฤŠDOHZ\NRQDZFD ]DSHZQLDรกQDVฤชHWHUPLQ]DNRฤ”F]HQLD SUDF]RVWDQLHGRWU]\PDQ\ 7HUPLQPLMDZUD]]NRฤ”FHPZU]HฤžQLD .LHG\ Z\NRQDZFD UR]SRF]ฤ…รก SUDFH E\รกRZLGDรผฤชHURELWRV]\ENRLVSUDZ QLHGRGDMHEXUPLVWU] 1DGLQZHVW\FMฤ…F]XZD,QVSHNWRU1DG ]RUX %XGRZODQHJR NWyU\ Z LPLHQLX JPLQ\ QDG]RUXMH MDNRฤžรผ L VSRVyE Z\ NRQDQLDSUDF -HVWHPSU]HNRQDQ\ยฑPyZL.U]\V]WRI *UDENDยฑฤชHEฤŠGฤ…RQHZ\NRQDQHZVSR VyEU]HWHOQ\LSUDZLGรกRZ\ UDN

7

RP\VรกRGDZFD 3LNQLNX $QGU]HM -DJRG]LN ]DSRZLDGDรก ฤชH QD LP SUH]ฤŠPRฤชH]MHFKDรผVLฤŠRNRรกR PRWRF\NOLVWyZ )UHNZHQFMD SU]HV]รกD MHGQDN QDMฤžPLHOV]H RF]HNLZDQLD RUJD QL]DWRUyZ =DSLHUDPLGHFKZSLHUVLDFKยฑPy ZLรก -DJRG]LN 0DP\ WX SUDZG]LZ\ URFN UROO QD NyรกNDFK %UDรผ PRWRF\ NORZDQLH]DZLRGรกD3U]\MHFKDOLSU]HG VWDZLFLH ZV]\VWNLFK NOXEyZ ] NWy U\PL QDZLฤ…]DรกHP NRQWDNW L NWyUH WX WDMG]Lฤž]DSURVLรกHP0DPQDG]LHMฤŠฤชH :VFKRZDQDVWDรกHZSLV]HVLฤŠZNDOHQ GDU]LPSUH]PRWRF\NORZ\FKLFRURNX

EฤŠG]LHP\PLHOLWXSRGREQฤ…]DEDZฤŠ-Xฤช G]Lฤž]DSUDV]DPZV]\VWNLFKQD3LNQLNZ URNX 0RWRF\NOLฤžFL ]DF]ฤŠOL VLฤŠ ]MHฤชGฤชDรผ QD NLONDG]LHVLฤ…W PLQXW SU]HG JRG]LQฤ… QDNWyUฤ…]DSODQRZDQRUR]SRF]ฤŠ FLH 3LNQLNX .LOND PLQXW SR QD 5\QNXQLHE\รกRMXฤชPLHMVFDQDNROHMQH PRWRF\NOH1DVFHQLHXVWDZLRQHMSU]HG UDWXV]HPLQVWDORZDรก\VLฤŠ]HVSRรก\DPR WRF\NOLฤžFLZ\MHFKDOLQDSDUDGฤŠXOLFDPL PLDVWD3yฤจQLHMZV]\VF\UD]HPPRWR F\NOLฤžFL L PLHV]NDฤ”F\ EDZLOL VLฤŠ SU]\ PX]\FHNDSHOL(OHDQRU*UD\L7KH0R KHUV%DQG

 0DP\ G]LVLDM WXWDM SLฤŠNQ\ GRZyG QDWRฤชHZDUWRUHDJRZDรผQD]DSRWU]H ERZDQLD L SRP\Vรก\ PLHV]NDฤ”FyZ ยฑ PyZL ,UHQHXV] 0LHฤชRZLHF QDF]HOQLN :\G]LDรกX3URPRFMLL5R]ZRMX8U]ฤŠGX 0LDVWDL*PLQ\:VFKRZD3RP\VรกQD LPSUH]ฤŠZ\V]HGรกRGZVFKRZVNLFKPR WRF\NOLVWyZ0\GDOLฤžP\W\ONRPLHMVFH QDNWyU\P3LNQLNVLฤŠRGE\ZDL]DSUR VLOLฤžP\]HVSRรก\2UHV]WฤŠ]DGEDOLPLรกR ฤžQLF\MHGQRฤžODGyZ 3RGF]DV SLNQLNX RGE\รก VLฤŠ WHฤช NRQ NXUVQDQDMSLฤŠNQLHMV]\PRWRF\NO=Z\ FLฤŠ]FD RWU]\PDรก QDJURGฤŠ XIXQGRZDQฤ… SU]H]EXUPLVWU]D PLM


SลAWA

listy piszcie portal@zw.pl

Zaล›piewajฤ… w Barcelonie? Chรณr Cantate Deo ze Sล‚awy dostaล‚ zaproszenie na Miฤ™dzynarodowy Festiwal Chรณrรณw do Barcelony. Festiwal odbฤ™dzie siฤ™ w lipcu 2014 roku. Dyrygentka i kierowniczka artystyczna chรณru Krystyna Szulฤ™cka-Ober juลผ myล›li o tym, jak zdobyฤ‡ pieniฤ…dze na ten wyjazd 0X]\F\ VSฤŠG]ฤ… Z +LV]SDQLL GQL 3U]H]SLHUZV]HGQLRGE\ZDรผVLฤŠEฤŠGฤ… ZDUV]WDW\SyฤจQLHMFKyU\EฤŠGฤ…NRQFHU WRZDรผZUyฤชQ\FKNRฤžFLRรกDFKZ%DUFHOR QLH1DNRQLHFRGE\รผPDVLฤŠF]ฤŠฤžรผNRQ NXUVRZD :DUV]WDW\]DSODQRZDQHVฤ…GODWHJR ฤชHFKyU\EฤŠGฤ…WHฤชNRQFHUWRZDรผZVSyO QLHยฑPyZL6]XOฤŠFND2EHUยฑ7DNLZ\ MD]GQLHMHVWWDQL-HฤžOLQLHXGDรกRE\QDP VLฤŠSR]\VNDรผZVSDUFLDNDฤชG\]XF]HVW QLNyZ PXVLDรกE\ ]DSรกDFLรผ ]รก :LฤŠNV]RฤžFL F]รกRQNyZ QDV]HJR FKyUX QDWRQLHVWDรผ &DQWDWH 'HR MHVW ODXUHDWHP ZLHOX NRQNXUVyZ 'R %DUFHORQ\ ]HVSyรก ]R VWDรก]DSURV]RQ\SU]H]SROVNLHJRMXURUD 0LฤŠG]\QDURGRZHJR)HVWLZDOX&KyUyZ NWyU\ XVรก\V]Dรก VรกDZVNฤ… JUXSฤŠ SRGF]DV MHGQHJR]Z\VWฤŠSyZ &DQWDWH'HRMHVWPX]\F]Q\PDP EDVDGRUHP 6รกDZ\ ยฑ PyZL EXUPLVWU] &H]DU\6DGUDNXรกD.DฤชG\LFKZ\VWฤŠS F]\WRWXWDMQDPLHMVFXF]\JG]LHฤžZ 3ROVFH F]\ ]D JUDQLFฤ… MHVW GRVNRQDรกฤ… SURPRFMฤ… QDV]HJR PLDVWD :LHP ฤชH PDU]ฤ… R Z\VWฤŠSLH Z %DUFHORQLH 0D U]HQLDPDMฤ…OXG]LHVLOQLNWyU]\SRWUDยฟฤ… Gฤ…ฤช\รผGRFHOX0DPQDG]LHMฤŠฤชHSDQL .U\VW\QD]HVZRLP]HVSRรกHPGR%DU FHORQ\GRMHG]LH 2VWDWQLRFKyUXฤžZLHWQLรกLQDXJXUDFMฤŠ 'QL6รกDZ\ PLM

Koncert gitarowy u Michaล‚a Archanioล‚a 17 sierpnia w Sล‚awie w ramach VI polsko-niemieckich spotkaล„ muzycznych u ล›w. Michaล‚a Archanioล‚a odbyล‚ siฤ™ koncert gitarowy w wykonaniu Simona Tulenz i Tobiasa Tulenz z Niemiec

A

JURPDG]RQDSXEOLF]QRฤžรผZNRฤžFLHOH ฤžZ0LFKDรกD$UFKDQLRรกDZ\VรกXFKDรกD XWZRUyZPX]\NLSRZDฤชQHMDWDNฤชH NRPSR]\FMH WDNLFK WZyUFyZ MDN 6WLQJ F]\(ULF&ODSWRQ'XHW]1LHPLHF]DSUH ]HQWRZDรกWHฤชZรกDVQHXWZRU\ .DฤชG\PyJรก]QDOHฤจรผSRGF]DVVRERW QLHJR NRQFHUWX FRฤž GOD VLHELH ยฑ PyZL 3LRWU.RNRUQLDNG\UHNWRU6&.L:ยฑRG NLONXODWRUJDQL]XMHP\VSRWNDQLD]PX ]\Nฤ… NODV\F]Qฤ… L ]DZV]H ]QDMGXMH RQD ZฤžUyG PLHV]NDฤ”FyZ 6รกDZ\ GXฤชH ]DLQ WHUHVRZDQLH :W\PURNX]F\NOXSROVNRQLHPLHF NLFKVSRWNDฤ”PX]\F]Q\FK]DSODQRZDQR

Aktorzy kontra sล‚awianie

REKLAMA

Chyba nigdy jeszcze w historii Sล‚awy jakiekolwiek piล‚karskie wydarzenie nie przyciฤ…gnฤ™ล‚o tysiฤ…ce mieszkaล„cรณw, turystรณw i osรณb, ktรณre przyjechaล‚y z okolic specjalnie na tฤ™ okazjฤ™. Mecz aktorzy kontra sล‚awianie okazaล‚ siฤ™ strzaล‚em w dziesiฤ…tkฤ™. Bracia Mroczkowie, Tomasz Jachimek, Jarosล‚aw Jakimowicz czy strzelec dwรณch bramek dla druลผyny aktorรณw Michaล‚ Chorosiล„ski budzili wล›rรณd publicznoล›ci wielkie emocje 0HF]]DNRฤ”F]\รกVLฤŠUHPLVHPฤฉDGQD ]GUXฤช\QQLHJUDรกDDVHNXUDF\MQLH2GVD PHJRSRF]ฤ…WNXE\รกRZLGDรผฤชHGUXฤช\QD DNWRUyZPD]DVREฤ…ZLHOHPHF]yZGR EU]H UR]XPLH VLฤŠ QD ERLVNX L SU]\VSD U]DรกD JUฤ… NRPELQDF\MQฤ… ZLHOH SUREOH PyZVรกDZVNLHMGUXฤช\QLH $OH]DWRVรกDZLDQLHSU]HFLZVWDZLOLGR EU]H ]RUJDQL]RZDQHM JU]H SU]HFLZQL NyZ ZROฤŠ ZDONL DPELFMฤŠ L GHWHUPLQD FMฤŠ ']LฤŠNL F]HPX SRPLPR SU]HJUDQHM SLHUZV]HM SRรกRZ\ SRWUDยฟOL Z GUX JLHMSRรกRZLHQDMSLHUZZ\UyZQDรผDSR WHPJUDรผMDNUyZQ\]UyZQ\P'UXฤช\QD VรกDZLDQSRGZRG]ฤ…NDSLWDQD0DUND6]D IHUD]GRE\ZF\MHGQHM]WU]HFKEUDPHN GOD JRVSRGDU]\ RND]DรกD VLฤŠ JRGQ\P LSU]HGHZV]\VWNLPDPELWQ\PSU]HFLZ QLNLHPGODGUXฤช\Q\SU]\MH]GQ\FK 7DNW\NDQDPHF]]DVรกDZLDQDPLMHVW QDMSURVWV]D ] PRฤชOLZ\FK ยฑ PyZLรก WXฤช SU]HG PHF]HP 7RPDV] -DFKLPHN ยฑ SR SLHUZV]HQLHPRฤชQD]HPGOHรผZW\PSR WZRUQ\PXSDOHERFKFLHOLE\ฤžP\GRNRฤ”FD PHF]XZV]\VF\Z\WUZDรผDSRGUXJLHGR ZDOLรผZDPVรกDZLDQRPWU]\]HUR 5]HF]\ZLฤžFLH DNWRU]\ VWU]HOLOL WU]\ EUDPNL FR ]DSRZLDGDรก -DFKLPHN DOH JRVSRGDU]HQLHE\OLGรกXฤชQL =DJUDP\ DJUHV\ZQLH ยฑ ]DSRZLD GDรก 0DUHN 6]DIHU NDSLWDQ JRVSRGDU]\ ยฑ SU]HGH ZV]\VWNLP QDVWDZLDP\ VLฤŠ QD VWU]HODQLHEUDPHN8SDรกQDPQLHVWUDV]Q\ 0DP\WU]\WUHQLQJL]DVREฤ…ZWDNLFKZD UXQNDFK ZLฤŠF GUXฤช\QD MHVW SU]\JRWR ZDQD:LHP\ฤชHSU]HFLZQLF\F]ฤŠVWRWUH QXMฤ…DOHWRQDVQLHRGVWUDV]D

, U]HF]\ZLฤžFLH SLรกNDU]\ VรกDZLDQ JUD DNWRUyZQLHRGVWUDV]\รกD3RPLPRPLQL PDOQHM SU]HZDJL Z SLHUZV]HM SRรกRZLH GUXJD SRรกRZD QDOHฤชDรกD MXฤช GR JRVSRGD U]\ &KRFLDฤช QDVWURMH Z GUXฤช\QLH DNWR UyZE\รก\ERMRZH 6WU]HOLP\MHV]F]HGZLHEUDPNLยฑPy ZLรก SU]HG GUXJฤ… SRรกRZฤ… PHF]X 5REHUW 0RVNZD ยฑ SU]\ ฤชDGQHM VWUDFLH ] W\รกX 2F]\ZLฤžFLH QLH OHNFHZDฤช\P\ SU]HFLZ QLNDยฑSU]HNRQ\ZDรกยฑQDZHWMHฤชHOLSU]H

FLZQLNPDJRUV]\G]LHฤ” 7U]HEDSU]\]QDรผฤชHQLNWSRGF]DVPH F]XVLฤŠQLHRV]F]ฤŠG]Dรก%\รกRZLGDรผZ\ UDฤจQLHฤชHMHGQDLGUXJDGUXฤช\QDSRSUR VWXFKFHZ\JUDรผ=PLHU]\รก\VLฤŠ]HVREฤ… XPLHMฤŠWQRฤžFL DNWRUyZ ] DPELFMฤ… VรกD ZLDQ 0HF] ]DNRฤ”F]\รก VLฤŠ UHPLVHP DOH ZV]\VWNR QD WR ZVND]XMH ฤชH QLH MHVW WR RVWDWQLPHF]PLฤŠG]\DNWRUDPLDVรกDZLD QDPL3UDZGRSRGREQLHGRUHZDQฤชXGRM G]LHSRGF]DVQDVWฤŠSQ\FK'QL6รกDZ\ UDN

5

MHGHQNRQFHUW =HZ]JOฤŠGXQDOLF]EฤŠLPSUH]NWyUH RGE\รก\ VLฤŠ ODWHP Z 6รกDZLH ]GHF\GR ZDOLฤžP\ VLฤŠ W\P NRQFHUWHP Z\VรกDรผ V\JQDรก GR IDQyZ PX]\NL SRZDฤชQHM ยฑ PyZL G\UHNWRU .RNRUQLDN ยฑ ฤชH IHVWL ZDO Z 6รกDZLH ]RVWDMH D MHGQRF]HฤžQLH ]DSHZQLDP\ ฤชH Z QDVWฤŠSQ\P URNX NRQFHUWyZ WHJR URG]DMX PX]\NL EฤŠ G]LH]GHF\GRZDQLHZLฤŠFHM :DUWR SDPLฤŠWDรผ ฤชH QD WHUHQLH SR ZLDWXZVFKRZVNLHJRF]HNDQDVMHV]F]H Z W\P URNX ZVFKRZVNL ; .UyOHZVNL )HVWLZDO0X]\NLNWyU\UR]SRF]QLHVLฤŠ ZU]HฤžQLD UDN


6 SZLICHTYNGOWA

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Wyprawka szkolna w Szlichtyngowej

II miejsce na Dożynkach Wojewódzkich

W gminie Szlichtyngowa do 6 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. Odpowiednie dokumenty należy pobrać w sekretariacie szkoły, Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowej lub ze strony internetowej urzędu

Wieniec dożynkowy ze Starych Drzewiec zajął drugie miejsce podczas lubuskiego Święta Plonów, które odbyło się w tym roku w Bogdańcu w dniach 24-25 sierpnia. Konkurs na najpiękniejszy wieniec zorganizowano podczas pierwszego dnia dożynek wojewódzkich

=EDGDĔ&%26Z\QLNDĪHFRF]ZDUW\UR G]LFZ\GDMHQDV]NROQHSRWU]HE\RG GR]áRW\FK3RáRZDEDGDQ\FKURG]L FyZ SU]H]QDF]D QD WHQ FHO SRZ\ĪHM ]áRW\FK &R URNX 0LQLVWHUVWZR (GXNDFML SU]H]QDF]DĞURGNLQDZ\SUDZNĊV]NROQą ZUDPDFKSURJUDPXSRPRF\XF]QLRP : W\P URNX GR¿QDQVRZDQLHP RE MĊWH Vą G]LHFL UR]SRF]\QDMąFH HGXND FMĊV]NROQąZ NODVDFKLNODVLHV]NRá\SRGVWDZR ZHMRJyOQRNV]WDáFąFHMV]NRá\PX]\F]QHM ,VWRSQLD NODVLHV]NRá\SRQDGJLPQD]MDOQHM]D VDGQLF]HMV]NRá\]DZRGRZHMOLFHXPRJyO

QRNV]WDáFąFHJRLWHFKQLNXP NODVLH RJyOQRNV]WDáFąFHM V]NRá\ PX ]\F]QHM ,, VWRSQLD L RJyOQRNV]WDáFąFHM V]NRá\V]WXNSLĊNQ\FK NODVLHOLFHXPSODVW\F]QHJR NODVLHOXERJyOQRNV]WDáFąFHMV]NRá\ED OHWRZHM ĩHE\VWDUDüVLĊGRILQDQVRZDQLHQDOHĪ\ SDPLĊWDü R W\P ĪH GRFKyG QD F]áRQND URG]LQ\ Z SU]\SDGNX XF]QLyZ , NODV\ V]NRá\QLHPRĪHSU]HNURF]\ü]áRW\FK :SR]RVWDá\FKSU]\SDGNDFKMHVWWRNZRWD ]áRW\FK:QLRVNLQDOHĪ\VNáDGDüZVH NUHWDULDFLHV]NRá\GRNWyUHMXF]HĔEĊG]LH XF]ĊV]F]Dá UDN

REKLAMA

3RZLDWZVFKRZVNLQDGRĪ\QNDFKZRMHZyG]NLFKUHSUH]HQ WRZDá\ZW\PURNXWU]\ZLHĔFH]JPLQ\6]OLFKW\QJRZD àąF]QLHZNRQNXUVLHVWDUWRZDáRRNRáRZLHĔFyZ± PyZL,ORQD6DGRZVNDVRáW\VND6WDU\FK'U]HZLHF±QDV] SU]\MHFKDá]PLHMVFRZRĞFLNWyUDE\áDQDMEDUG]LHMRGGD ORQDRG%RJGDĔFDQDFR]UHV]Wą]ZUyFLOLXZDJĊMXURU]\ NLHG\RJáDV]DOLZHUG\NW =H6WDU\FK'U]HZLHFGR%RJGDĔFDMHVWRNRáRNP DOHMDNVLĊRND]XMHRSáDFDáRVLĊSRNRQDüWĊWUDVĊSRQLH ZDĪ VSRĞUyG GRĪ\QNRZ\FK SUDF ZLHQLHF ]H 6WDU\FK 'U]HZLHFRWU]\PDáGUXJLHPLHMVFH -XURU]\ZWUDNFLHRJáDV]DQLDZHUG\NWXQDMSLHUZRG F]\W\ZDOL Z\UyĪQLHQLD ± RSRZLDGD ,ORQD 6DGRZVND ± NLHG\ ZLHG]LDáDP MXĪ ĪH ZĞUyG Z\UyĪQLRQ\FK QLH PD QDV]HJRWRHPRFMHZ]LĊá\JyUĊ1LHVá\V]DáDPNWR]D MąáWU]HFLHPLHMVFHDNWRSLHUZV]H'RWDUáDGRPQLHW\ONR LQIRUPDFMDĪHZLHQLHF]H6WDU\FK'U]HZLHF]DMąáGUX JLHPLHMVFH -XURU]\RFHQLDMąFSUDFHEUDOLSRGXZDJĊVWDUDQQRĞü SRP\VáRZRĞüLRU\JLQDOQRĞüZ\NRQDQLD &LHV]\PQLHWHQZHUG\NW±PyZLVRáW\VND6WDU\FK 'U]HZLHFERSUDFDQDGZLHĔFHPWUZDáDEDUG]RGáXJR 6WDUDOLĞP\VLĊĪHE\QLHSU]\SRPLQDáGRW\FKF]DVRZ\FK Z\UyĪQLDáVLĊQDWOHLQQ\FKLXGDáRVLĊ 3RGF]DV GRĪ\QHN RGE\á VLĊ UyZQLHĪ NRQNXUV NXOL QDUQ\RUD]SRND]SURGXNWXORNDOQHJRZNWyU\PXF]HVW QLF]\áRGZyFKSU]HGVWDZLFLHOLSRZLDWXZVFKRZVNLHJR± %DUEDUDL(GZDUG&]HUZRQNRZLH].U]HSLHORZDSURGX NXMąF\VHU\RUD]%URZDU(GL UDN

Przypominają o deklaracjach śmieciowych Gminy wchodzące w skład Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość przypominają mieszkańcom o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej. Pomimo tego, że termin minął 15 lutego, wciąż jeszcze jest czas, aby osoby, które nie dopełniły obowiązku, złożyły deklarację. W przeciwnym wypadku zostanie wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne VLHUSQLD R RERZLą]NX ]áRĪHQLD GH NODUDFMLSU]\SRPQLHOLXU]ĊGQLF\JPLQ\ 6]OLFKW\QJRZDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM XU]ĊGX 3U]\SRPLQDP\ R RERZLą]NX QD WHUHQLH ZV]\VWNLFK JPLQ ZFKRG]ą F\FK Z VNáDG =ZLą]NX 0LĊG]\JPLQ QHJR ± PyZL *U]HJRU] :LDWHU 3UH]HV (NR3U]\V]áRĞFL ± :VSyáSUDFXMHP\ ] JPLQDPL VRáW\VDPL NWyU]\ F]ĊVWR GR FLHUDMą GR RVyE NWyUH ] MDNLFKĞ SRZR GyZ QLH SRWUD¿á\ OXE QLH ZLHG]LDá\ Z

MDNL VSRVyE Z\SHáQLü GHNODUDFMĊ 6WD UDP\ VLĊ ]URELü ZV]\VWNR ĪHE\ RVRE\ NWyUHMHV]F]HQLHZ\SHáQLá\GRNXPHQWX PLDá\ PRĪOLZRĞü ]GHF\GRZDü F]\ VH JUHJXMąRGSDG\ 'HF\]MDRW\PF]\GDQDRVREDEĊG]LH VHJUHJRZDüRGSDG\F]\WHĪUH]\JQXMH] VHJUHJRZDQLD ZLąĪH VLĊ ] Z\VRNRĞFLą VWDZNLĞPLHFLRZHM:\SHáQLHQLHGHNOD UDFMLMHVWRERZLą]NLHPNDĪGHJRZáDĞFL FLHOD QLHUXFKRPRĞFL SRQLHZDĪ RSáDWD ĞPLHFLRZDNWyUDRERZLą]XMHRGOLSFD

GRW\F]\ZV]\VWNLFKPLHV]NDĔFyZ 2GZU]HĞQLDEĊG]LHP\ZV]F]\QDü SRVWĊSRZDQLH DGPLQLVWUDF\MQH ± PyZL SUH]HV :LDWHU ± ZREHF RVyE NWyUH QLH ]áRĪ\á\GHNODUDFMLĞPLHFLRZHM%ĊG]LHWR SROHJDáRQDZ\GDQLXGHF\]ML]QDOLF]H QLHP Z\ĪV]HM RSáDW\ ]D JRVSRGDURZD QLHRGSDGDPL :\ĪV]DRSáDWDZSU]\SDGNX=ZLą]NX 0LĊG]\JPLQQHJR (NR3U]\V]áRĞü WR NZRWD Z Z\VRNRĞFL ]áRVREĊ PLH VLĊF]QLH UDN

Zawody w Puszczy 15 sierpnia na strzelnicy w Puszczy odbyła się impreza strzelecko-rekreacyjna z okazji 90 rocznicy ustanowienia Święta Wojska Polskiego oraz 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej 2UJDQL]DWRUHPLPSUH]\E\á=DU]ąG 3RZLDWRZ\ /LJL 2EURQ\ .UDMX ZH :VFKRZLH = RIHUW\ /2. VNRU]\ VWDáR NLONXG]LHVLĊFLX PLHV]NDĔFyZ JPLQ\ZW\PFDáHURG]LQ\0RĪQD E\áR SRVWU]HODü ] EURQL SDOQHM L SQHXPDW\F]QHM ĝZLHWQą ]DEDZą RND]Dá\ VLĊ SRMHG\QNL VWU]HOHFNLH NWyU\FK UR]HJUDQR DĪ : SU]H UZDFK PLĊG]\ VWU]HODQLHP XF]HVW QLF\UDF]\OLVLĊZRGąPLQHUDOQąRUD] NLHáEDVNą]JULOOD -DQ.RQLXV]NR


POWIAT

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Zapraszamy na dożynki do Jędrzychowic

7

Remont w Lipinkach

31 sierpnia (sobota) w Jędrzychowicach odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Obchody Święta Plonów rozpoczynają się tradycyjnie korowodem dożynkowym, który około godziny 14.15 wyruszy z boiska w Zamysłowie w kierunku Jędrzychowic 2JRG]LQLHRGSUDZLRQD]RVWDQLH PV]DSRORZDQDERLVNXZ-ĊGU]\FKR ZLFDFK *RG]LQĊ SyĨQLHM QDVWąSL XURF]\VWH RWZDUFLH GRĪ\QHN SRGF]DV NWyU\FK EĊG]LH PLDá PLHMVFH REU]ĊG GRĪ\Q NRZ\ Z Z\NRQDQLX ]HVSRáX 6HUER ZLDF\ QDVWĊSQLH VWDURVWD L VWDURĞFLQD GRĪ\QHN SU]HNDĪą FKOHE SU]HGVWDZL FLHORPORNDOQ\FKZáDG] 3RGF]DVXURF]\VWRĞFLGRĪ\QNRZ\FK

]RVWDQą UR]ZLą]DQH GZD NRQNXUV\ ± QDQDMSLĊNQLHMV]\ZLHQLHFGRĪ\QNRZ\ RUD]QDMSLĊNQLHMSU]\VWURMRQHREHMĞFLH GRPRZH : WU]HFK RVREQ\FK EORNDFK DUW\ VW\F]Q\FK]DSUH]HQWXMąVZRMHRVLąJQLĊ FLD VHNFMH 6áDZVNLHJR &HQWUXP .XO WXU\L:\SRF]\QNX&HQWUXP.XOWXU\ L 5HNUHDFML ]H :VFKRZ\ RUD] 6]NRá\ 3RGVWDZRZHMZ-ĊGU]\FKRZLFDFK 2 SU]HZLG]LDQ\ MHVW Z\VWĊS

]HVSRáX 7KH 3RVWPDQ -HVW WR IRUPD FMDPX]\F]QD]QDQD]WHJRĪHZ\NR QXMH SU]HERMH 7KH %HDWOHV RUD] SRO VNLHJRELJELWX 2 JRG]LQLH QDWRPLDVW ]HVSyá 0RGXV ]DSURVL ZV]\VWNLFK XF]HVWQL NyZGRĪ\QHNGRZVSyOQHM]DEDZ\WD QHF]QHM 2UJDQL]DWRUDPL Vą 3RZLDW ZVFKRZ VNL *PLQD 6]OLFKW\QJRZD RUD] 5DGD VRáHFNDZ-ĊGU]\FKRZLFDFK UDN

: /LSLQNDFK UR]SRF]ĊWR UHPRQW GURJL SRZLDWRZHM QU ) 3UDFH SRWUZDMą GR NRĔFD VLHUSQLD ,QZHVWRUHP MHVW 3RZLDW :VFKRZVNL D Z\NRQDZFą 3U]HGVLĊELRU VWZR'URJRZH'URJEXG]*RVW\QLDNWyUH]áRĪ\áRQDMOHSV]ąRIHUWĊLZ\NRQDUH PRQW]D]áEUXWWR UHG

REKLAMA

Powiatowe obchody Święta Policji Na Rynku w Sławie odbyły się w tym roku powiatowe obchody święta policji. Wcześniej przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji we Wschowie złożyli kwiaty pod płaskorzeźbą Michała Archanioła w Klasztorze Braci Mniejszych – OFM we Wschowie 2 JRG]LQLH Z NRĞFLHOH SZ ĝZ 0LFKDáD $UFKDQLRáD Z 6áDZLH RGE\áD VLHXURF]\VWD0V]DĝZLĊWD3RQLHMZUĊ F]RQR Z\UyĪQLRQ\P IXQNFMRQDULX V]RPDNW\PLDQRZDQLDQDZ\ĪV]HVWRS QLHSROLF\MQH &RG]LHQQRĞü SROLF\MQD WR QLH Z\ UyĪQLHQLDLDZDQVH]DZRGRZHPyZLá GR ]JURPDG]RQ\FK SROLFMDQWyZ SUD FRZQLNyZ F\ZLOQ\FK LFK URG]LQ RUD] ZáDG] VDPRU]ąGRZ\FK Pá LQVS 7R PDV] .áRVRZVNL .RPHQGDQW 3RZLD WRZ\ 3ROLFML ZH :VFKRZLH ± 1DUDĪH QLH Ī\FLD Z ZDOFH ] SU]HVWĊSF]RĞFLą 3RGHMPRZDQLHLQWHUZHQFMLGRPRZ\FK JG]LH Z\VWĊSXMH SU]HPRF D P\ MHVWH ĞP\ PLPRZROQ\PL ĞZLDGNDPL Ī\FLD URG]LQQHJR2EVáXJDPLHMVFH]DEyMVWZ LVDPREyMVWZXWRQLĊüZ\SDGNyZGUR JRZ\FK 7DN Z\JOąGD QDV]D SUDFD : RVWDWQLP G]LHVLĊFLROHFLX QD WHUHQLH QDV]HJRNUDMX]JLQĊáRZLĊFHMSROLFMDQ WyZQLĪSU]HGVWDZLFLHOLLQQ\FKVáXĪEQD PLVMDFKZRMVNRZ\FK 3RGNRPLVDU] 7RPDV] 6]XGD 1D F]HOQLN:\G]LDáX3UHZHQFML.RPHQG\ 3RZLDWRZH3ROLFMLZH:VFKRZLHPLDQR ZDQ\ ]RVWDá NRPLVDU]HP SROLFML $VSL UDQWDPL V]WDERZ\PL 3ROLFML ]RVWDOL VWDVS3LRWU.ąG]LRáDVWDVS'RPLQLN :DFKRF] VWDVS :DOGHPDU 'HNLHU 6WDUV]\PLDVSLUDQWDPL3ROLFMLDVS'D

QLHO3DQHNDVS3LRWU*U\F]DVS'DQLHO .UDZF]\NDVS0DULXV]'HNLHU$VSL UDQWHP3ROLFMLPáDVS5\V]DUG2EDUH ZLF]VLHUĪDQWDPLV]WDERZ\PL3ROLFML VWVLHUĪ àXNDV] .DF]PDUHN VWVLHUĪ 0DMD 3LZRZDUVND6]HZLDáR VWDUV]\P VLHUĪDQWHP3ROLFMLVLHUĪ$GULDQ=DGRUD 0áRGV]\P DVSLUDQWDPL 3ROLFML PLDQR ZDQL]RVWDOLVLHUĪV]W5RPD+RPVNL VLHUĪV]W6\OZHVWHU.DĨPLHUF]DN6LHU ĪDQWHP3ROLFMLVWSRVW:LROHWD'ąEVND

VWSRVW 'DULXV] %U\FKF\ VWSRVW $U NDGLXV] .UDMHZVNL VWSRVW .U]\V]WRI 6NRUHĔNL VWSRVW 0DWHXV] ĝOLZLĔVNL VWSRVW 5DIDá :ROQ\ VWSRVW 0LFKDá 8UEDQLDN ĩ\F]HQLD RUD] JUDWXODFMH SROLFMDQ WRP]áRĪ\OLPLQZLFHVWDURVWDZVFKRZ VNL =ELJQLHZ 6HPHQLXN EXUPLVWU] :VFKRZ\.U]\V]WRI*UDENDEXUPLVWU] 6]OLFKW\QJRZHM-DQ:DUGHFNLRUD]EXU PLVWU]6áDZ\&H]DU\6DGUDNXáD PLM

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty 11 sierpnia w Łęgoniu odbyły się Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Wschowskiego zorganizowane przez Koło nr 1 we Wschowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody rozegrano w trzech kategoriach – kobiet, kadetów i seniorów : ]DZRGDFK Z]LĊá\ XG]LDá GZLH SDQLH .DWHJRULĊ NRELHFą Z\JUDáD *DEULHOD8IQLDND,,PLHMVFH]DMĊáD:HURQLND'HGHUHN :NDWHJRULLNDGHWyZVSRĞUyGXF]HVWQLNyZ]DZRG\Z\JUDá'DZLG *U]HOF]DN,,PLHMVFH]DMąá'DQLHO8IQLDND,,,PLHMVFH3DWU\N3DV] NRZVNL1DWRPLDVWZNDWHJRULLVHQLRUyZU\ZDOL]RZDáDQDMOLF]QLHMV]D JUXSD]DZRGQLNyZERDĪRVRE\=DZRG\Z\JUDá=ELJQLHZ6DPXĞ ,,PLHMVFH]DMąá-DFHN.RNRFLĔVNLD,,,$QGU]HM=áRF]HZVNL 3RGF]DV ]DZRGyZ REHFQL E\OL WDNĪH 5\V]DUG 'ZRUDFNL 3UH]HV =DU]ąGX 2NUĊJX 3=: Z /HV]QLH $QGU]HM 0XUHN '\UHNWRU %LXUD 2NUĊJX3=:Z/HV]QLHL:RMFLHFK.XU\ááR&]áRQHN=DU]ąGX3RZLDWX :VFKRZVNLHJRNWyU\ZUĊF]\á]Z\FLĊ]FRPSDPLąWNRZHSXFKDU\ WHNVWSZIRWRPá

BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


8 REPORTAŻ

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

41 osób wyciągniętych z wody, 2 tragiczne wypadki Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyciągnęło z wody w czasie sezonu 41 osób. Były to niegroźne zdarzenia jak przewrócenie żaglówki, kajaku czy roweru wodnego. Doszło też do 2 tragicznych wypadków

>

/JLQLXXWRSLáVLĊODWHNNWyU\ PLDá WDNL ]Z\F]DM ĪH Sá\ZDá ZLHF]RUHP ZSáDZ SR MH]LRU]H =Z\NOHURELáWRSRJRG]LQLHJG\ UDWRZQLNyZ QLH PD MXĪ QD NąSLHOLVNX L WDN WH] E\áR JG\ Z\Sá\Qąá SR UD] RVWDWQL:DNFMLUDWXQNRZHMXG]LDáEUDOL UDWRZQLF\:235LVWUDĪDF\RFKRWQLF\ &LDáR]QDOH]LRQRQLHGDOHNRRGEU]HJX : 6áDZLH MHV]F]H SU]HG VH]RQHP PáRG\ PĊĪF]\]QD SRG ZSá\ZHP DO NRKROX VNDNDá QD JáRZĊ ] SRPRVWX L GR]QDá QLHGRZáDGX QyJ 3LHUZ V]HM SRPRF\ XG]LHOLOL PX UDWRZQLF\ :235SRWHP]RVWDáKHOLNRSWHUHPRG ZLH]LRQ\GRV]SLWDOD àyGĨ SDWURORZD :235 Z\Sá\ZD

:UDWLVODYLD L QLH E\OL Z VWDQLH VDPR G]LHOQLH ZUyFLü &]ĊVWR OXG]LH VNDF]ą GRZRG\]URZHUyZZRGQ\FKDQDZHW ]NDMDNyZNWyUHVLĊZWHG\Z\ZUDFDMą =GDU]\áRVLĊĪHQLHWU]HĨZDJUXSDSU]H ZUyFLáDGXĪ\RVRERZ\URZHUZRGQ\ 1LHNWyU]\ SU]HFHQLDMą WHĪ VZRMH XPLH MĊWQRĞFLLZ\Sá\ZDMąZSáDZ]DGDOHNR 3UDFĊ UDWRZQLNyZ ZVSLHUDMą PáRGVL UDWRZQLF\ 0DMą RQL SR NLONDQDĞFLH ODW L XF]ą VLĊ SRVáXJLZDü VSU]ĊWHP L RE VHUZRZDü NąSLHOLVND 3U]HV]OL RQL MXĪ SLHUZV]HV]NROHQLD=DZV]HSUDFXMąSRG RNLHPVWDUV]\FKUDWRZQLNyZLQLHSRQR V]ą MHV]F]H ĪDGQHM RGSRZLHG]LDOQRĞFL :UD]LHJG\E\VLĊFRĞG]LDáRZV]F]\QDMą DODUP

W obiektywie

Jedną z gwiazd podczas Dni Sławy był zespół Czerwone Gitary. Pomimo tego, że za dwa lata zespół będzie obchodził 50-lecie istnienia, ściągnął na sławską plażę tłumy fanów. Publiczność bawiła się, śpiewała i tańczyła przy najpopularniejszych przebojach zespołu

Podczas drugiego Dnia Sławy ulicami miasta tradycyjnie przeszedł kolorowy korowód, składający się z przedstawicieli władz i jednostek samorządowych, przedsiębiorców, zaproszonych gości, w tym miast partnerskich Luckau i mołdawskiego Vadul Lui Voda. Korowód prowadziły wschowskie mażoretki oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta

FRG]LHQQLHQD-H]LRUR6áDZVNLH2SUyF] :RGQH 2FKRWQLF]H 3RJRWRZLH 5D WHJR UDWRZQLF]\ F]XZDMą QDG EH]SLH WXQNRZHRWU]\PXMHSLHQLąG]HQDVZRMą F]HĔVWZHP Z\SRF]\ZDMąF\FK Z ZR G]LDáDOQRĞü RG SRZLDWX ZVFKRZVNLHJR G]LHQDVWU]HĪRQ\FKNąSLHOLVNDFK 0D WHĪ VZRLFK VSUDZG]RQ\FK VSRQVR :JRWRZRĞFLPDP\áRG]LHSDWUR UyZNWyU]\ZSáDFDMąSLHQLąG]HQDNRQWR ORZH±PyZL$QGU]HM%RUNRZVNLSUH]HV :235 =LHORQD *yUD ] GRSLVNLHP 1D :235:VFKRZD±:UD]LHZ\SDGNX G]LDáDOQRĞüVWDWXWRZą:2356áDZD MHVWHĞP\ Z VWDQLH Z PLQXW SR ]JáR ']LĊNLW\PĞURGNRP]DRSDWUXMHP\ V]HQLX GRSá\Qąü QD PLHMVFH ]GDU]HQLD VLĊ Z VSU]ĊW UDWXQNRZ\ L EHQ]\QĊ 3DWUROXMHP\ MH]LRUR RG GR : W\P URNX ]DNXSLOLĞP\ PLQ QRV]H DOHSU]H]JRG]LQ\QDGREĊMHVWHĞP\ SUyĪQLRZH L DSWHF]NĊ Z\SRVDĪRQą JRWRZL GR LQWHUZHQFML :\VWDUF]\ ]D ZWOHQ3UDFXMHP\SU]H]FDá\URN6]NR G]ZRQLü SRG RJyOQRSROVNL QXPHU WH OLP\ VLĊ WDNĪH Z UDWRZQLFWZLH ORGR OHIRQXOXEQDWHOHIRQDODU Z\P SRPRF\ PRĪHP\ ZLĊF XG]LHOLü PRZ\ WDNĪH]LPą3UDFXMHP\WHĪ]OHNDU]DPL : /JLQLX QD NąSLHOLVNX SUDFXMH ]1RZHJR6]SLWDODZH:VFKRZLHNWy UDWRZQLNyZ'RG\VSR]\FMLPDMąáyGĨ U]\ SURZDG]D ] QDPL V]NROHQLD 7XWDM ZLRVáRZą V]F]HJyOQLH SRPRFQ\ MHVW QDP GRNWRU 1DMF]ĊVWV]H JU]HFK\ Z\SRF]\ZD 3U]HP\VáDZ-DQXV]±PyZL%RUNRZVNL MąF\FKZZRG]LHWRZ\Sá\ZDQLHGPX 1DSRUWDOX]ZSOXPLHĞFLOLĞP\NUyWNL FKDQ\P PDWHUDFHP QD ĞURGHN MH]LRUD UHSRUWDĪ ¿OPRZ\ ] SUDF\ UDWRZQLNyZ 1LHGDZQRPLHOLĞP\WDNLSU]HSDGHNĪH :235 QD -H]LRU]H 6áDZVNLP =DFKĊ GZyFKODWNyZZ\Sá\QĊáR]RĞURGND FDP\GRRJOąGDQLD0LFKDá-y]H¿DN

Ola Szewczyk została najpiękniejszą Witosławą, a Bartek Kuźma zwyciężył w konkursie na najlepszy strój sławskiego pirata. Taką zabawą dla najmłodszych, na dzikiej plaży w Sławie zakończyły się Dni Sławy Lato bez granic 2013


REPORTAลป

listy piszcie portal@zw.pl

9

Odwoล‚aล‚ hejnaล‚ z Wieลผy Mariackiej Tadeusz Cegielski mieszka dziล› w Jรณzefowie nad Jeziorem Sล‚awskim. Bez przesady moลผna powiedzieฤ‡, ลผe jest legendฤ… polskiego dziennikarstwa sportowego. Dla Polskiego Radia przez wiele lat komentowaล‚ wszystkie najwaลผniejsze imprezy sportowe i byล‚ ล›wiadkiem najwiฤ™kszych sukcesรณw polskich sportowcรณw : URNX E\รก QD 2OLPSLDG]LH Z0RQDFKLXPLNRPHQWRZDรก]Z\FLฤŠVNL ยฟQDรกRZ\PHF]SLรกNDUVNLHMUHSUH]HQWDFML 3ROVNL]:ฤŠJUDPL3URZDG]LรกUHODFMฤŠ]H 6WDGLRQX ฤOฤ…VNLHJR ] ยฟQDรกX ,QG\ZL GXDOQ\FK0LVWU]RVWZฤZLDWDQDฤชXฤชOX JG\ ]Z\FLฤŠฤชDรก -HU]\ 6]F]DNLHO =DVรก\ Qฤ…รก NRPHQWXMฤ…F ]Z\FLฤŠVWZR L GHNRUD FMฤŠ -DQD .RZDOF]\ND QD 2OLPSLDG]LH Z0RVNZLH Z Sosnowca do Sล‚awy 7DGHXV] &HJLHOVNL XURG]Lรก VLฤŠ Z :DU V]DZLH Z URNX L WDP VSฤŠG]Lรก SLHUZV]H ODWD VZRMHJR ฤช\FLD 3yฤจQLHM SU]HQLyVรก VLฤŠ ] URG]LFDPL GR =DJรกฤŠELD 'ฤ…EURZVNLHJR0LHV]NDรกZ6RVQRZFX DOH WDNฤชH Z =DZLHUFLX L 6WU]HPLHV]\ FDFK 6]NRรก\ SRGVWDZRZHM QLH XGDรกR PXVLฤŠVNRฤ”F]\รผSU]HG,,:RMQฤ…ฤZLD WRZฤ… L QDXNฤŠ NRQW\QXRZDรก QD WDMQ\FK NRPSOHWDFK3RZRMQLHXNRฤ”F]\รก*LP QD]MXP Z 6RVQRZFX L SU]HQLyVรก VLฤŠ GR 2OV]W\QD WDP SR]QDรก VZRMฤ… ฤชRQฤŠ 8NRฤ”F]\รก /LFHXP 3HGDJRJLF]QH L ]R VWDรกQDXF]\FLHOHPPDWHPDW\NL

*G\Z2OV]W\QLHSRZVWDZDรกUDGLR ZฤŠ]Hรก]DS\WDQRPQLHF]\QLHSRNLHUR ZDรกE\PQLPDMDVLฤŠ]JRG]LรกHPZVSR PLQD 7DGHXV] &HJLHOVNL 2F]\ZLฤžFLH WRE\รกDSUDFDVSRรกHF]QDLQDGDOXF]\รกHP ZV]NROH-DNRUDGLRZLHFVSUDZG]LรกHP VLฤŠ MHGQDN QD W\OH ฤชH ]DSURSRQRZDQR PL SUDFฤŠ Z 3ROVNLP 5DGLX %\รกHP ]DรกRฤช\FLHOHP UR]JรกRฤžQL Z 2OV]W\QLH ZWHG\ QD]\ZDรกR VLฤŠ WR HNVSR]\WXUฤ… : PLฤŠG]\F]DVLH VNRฤ”F]\รกHP VWXGLD G]LHQQLNDUVNLH = :DUPLL WUDยฟรก GR =LHORQHM *yU\ JG]LH ฤžFLฤ…JQฤ…รก JR SU]\MDFLHO UHGDNWRU QDF]HOQ\PLHMVFRZHMUR]JรกRฤžQL.U]\V] WRI :yMWRZLF] 7DGHXV] &HJLHOVNL UR]SRF]ฤ…รก Z W\P F]DVLH ZVSyรกSUDFฤŠ ] UHGDNFMD VSRUWRZฤ… 3ROVNLHJR 5DGLD 3URZDG]Lรก SRSXODUQH DXG\FMH &]WHU\ 3RU\ 5RNX L /DWR ] 5DGLHP 0LDรก WHฤช OHWQLฤ… SU]\JRGฤŠ ] 7HOHZL]Mฤ… 3ROVNฤ… : 3R]QDฤ”VNLP RฤžURGNX SU]\JRWRZ\ ZDรก L SURZDG]Lรก SURJUDP 3DQRUDPD /XEXVNDNWyU\QDDQWHQLHJRฤžFLรกUD]QD GZDW\JRGQLH /XELรกHP MHฤจG]Lรผ QD U\E\ ZVSR PLQD:WHQVSRVyESRUD]SLHUZV]\

WUDยฟรกHP QDG -H]LRUR 6รกDZVNLH 6Wฤ…G NLOND UD]\ SURZDG]LรกHP RJyOQRSROVNฤ… DXG\FMฤŠ/DWD]5DGLHP%DUG]RFLHV]\ PQLHWRฤชHOXG]LHMHV]F]HWRSDPLฤŠWDMฤ… LZVSRPLQDMฤ… -H]LRUR6รกDZVNLHVSRGREDรกRVLฤŠ7DGH XV]RZL&HJLHOVNLHPXQDW\OHฤชHZ\EX GRZDรกGRPZ-y]HIRZLHNRรกR6รกDZ\ -HVWHPWXWDM]DPHOGRZDQ\W\PF]D VRZR ยฑ SU]\]QDMH )RUPDOQLH ZFLฤ…ฤช PLHV]NDPZ=LHORQHM*yU]H1LHPDP MXฤชMHGQDNVHUFDGRWHJRPLDVWD7UXGQR MHVWVLฤŠWDPSRUXV]DรผVDPRFKRGHP]D UyZQRZG]LHฤ”MDNLLZLHF]RUHP'OD WHJRZLฤŠNV]RฤžรผF]DVXVSฤŠG]DP]ฤชRQฤ…Z QDV]\PGRPXQDG-H]LRUHP6รกDZVNLP Odwoล‚aล‚ hejnaล‚ z Wieลผy Mariackiej 1DMZLฤŠNV]ฤ… SRSXODUQRฤžรผ VDW\VIDN FMฤŠLMDNSU]\]QDMHWDNฤชHVXNFHVยฟQDQ VRZ\ SU]\QLRVรก\ PX UHODFMH VSRUWRZH : VZRLP SU\ZDWQ\P DUFKLZXP PD QDJUDQLD QDMZLฤŠNV]\FK LPSUH] MDNLH SU]\V]รกRPXNRPHQWRZDรผ0LHV]NDฤ”F\ 6รกDZ\PRJOLZ\VรกXFKDรผIUDJPHQWXUH ODFML]ยฟQDรกRZHJRPHF]X,JU]\VN2OLP

SLMVNLFK Z 0RQDFKLXP Z URNX SU]HGRGE\ZDMฤ…F\PVLฤŠZUDPDFK'QL 6รกDZ\ PHF]HP *ZLD]G\ 7HOHZL]\MQH NRQWUD 6รกDZLDQLH 3RGF]DV WHJR Z\GD U]HQLD7DGHXV]&HJLHOVNL]QRZXXVLDGรก SU]HGPLNURIRQHPLNRPHQWRZDรก]PD JDQLDQDERLVNX 3DPLฤŠWDPV]F]HJyOQLHEUDPNฤŠ.D ]LPLHU]D'HMQ\NWyUDGDรกDSROVNLHMUH SUH]HQWDFML ]Z\FLฤŠVWZRZ0RQDFKLXP ยฑZVSRPLQDยฑ&]ฤŠVWRZUDFDPGRWHJR QDJUDQLD 3DPLฤŠWDP WHฤช RJURPQH SR GLXP QD NWyUH ZFKRG]LOL ELDรกRF]HU ZRQL 6NรกDGDรกR VLฤŠ RQR ] NLONX PQLHM V]\FK QD NDฤชG\P E\รกD QDU\VRZDQD MHG\QND 7DNLP Z\GDU]HQLRP ]DZV]H WRZDU]\V]ฤ…RJURPQHZ]UXV]HQLD :LHORNURWQLH QD DQWHQLH 3ROVNLHJR 5DGLD NRPHQWRZDรก ยฟQDรก\ ,QG\ZLGXDO Q\FK0LVWU]RVWZฤZLDWDQDฤชXฤชOX%\รก WHฤชZ&KRU]RZLHZURNXNLHG\GR QLHGDZDQDMHG\Q\W\WXรกPLVWU]RZVNLGOD 3ROVNL]GRE\ZDรก-HU]\6]F]DNLHO 5HODFMRQRZDรกHPWRZ\GDU]HQLHGOD UDGLD D -DQHN &LV]HZVNL NRPHQWRZDรก WR Z WHOHZL]ML 1D 6WDGLRQLH ฤOฤ…VNLP ]DZV]HE\รก\WรกXP\LNLELFHEDUG]Rฤช\

ZLRรกRZRUHDJRZDOLQDWRFRG]LHMHVLฤŠ QDWRU]HLQDERLVNX.LHG\ฤžEDUG]ROX ELรกHPฤชXฤชHO']LVLDMFK\ED]UDFMLZLHNX MXฤชPQLHM 7DGHXV] &HJLHOVNL E\รก WHฤช QD 2OLP SLDG]LHZ0RVNZLHZURNXLWDP NRPHQWRZDรก ]Z\FLฤŠVWZR -DQD .RZDO F]\NDZ]DZRGDFK:..:,JU]\VNRP W\P WRZDU]\V]\รก\ GXฤชH HPRFMH QLH W\ONRVSRUWRZH:LRVNฤŠROLPSLMVNฤ…RG ZLHG]Dรก(GZDUG*LHUHNDZW\PF]DVLH Z3ROVFH]DF]\QDรก\VLฤŠZLHONLHSURWHVW\ *G\.RZDOF]\NZ\MHฤชGฤชDรกQDNR QLXZZRMVNRZ\PPXQGXU]HPyZLรกHP RWUDG\FMDFKXรกDQyZ]DFRREHUZDรกRPL VLฤŠSR]DDQWHQฤ…7DUHODFMDE\รกDSURZD G]RQD NLOND PLQXW SU]HG SRรกXGQLHP DZUDGLXE\รกDWDND]DVDGDฤชHFKRรผE\QLH ZLHPFRRPXVLE\รผWUDQVPLWRZDQ\ +HMQDรก]:LHฤช\0DULDFNLHM3RZLHG]LD รกHPZWHG\QDPRMฤ…RGSRZLHG]LDOQRฤžรผ RGZRรกXMฤŠ +HMQDรก ] :LHฤช\ 0DULDFNLHM ERZLHPWXVSRGNUHPORZVNLFKPXUyZ ]D FKZLOฤŠ SRSรก\Qฤ… GฤจZLฤŠNL 0D]XUND 'ฤ…EURZVNLHJR 5R]SรกDNDรกHP VLฤŠ L MXฤช ZLฤŠFHMQLHPRJรกHPZ\GXVLรผDQLVรกRZD

Sล‚awski Partner 7DGHXV] &HJLHOVNL UHODFMRQRZDรก ,JU]\VN2OLPSLMVNLFKL:\ฤžFLJyZ 3RNRMX -HV]F]H ] F]DVyZ V]NROQ\FK ]QDรก -DQD &LV]HZVNLHJR NWyU\ WDNฤชH SRFKRG]L ] 6RVQRZFD : -y]HIRZLH RGZLHG]DMฤ… JR WHฤช LQQH VรกDZ\ SRO VNLHJR PLNURIRQX ] :รกRG]LPLHU]HP 6]DUDQRZLF]HP L 'DULXV]HP 6]SD NRZVNLP QD F]HOH 3U]\MDฤจQL VLฤŠ WHฤช ]ZLHORPDVSRUWRZFDPL 3R SU]HMฤžFLX QD HPHU\WXUฤŠ FKFLDรก MDNRฤž Z\NRU]\VWDรผ VZRMH GRฤžZLDG F]HQLH .UyWNR NRPHQWRZDรก PHF]H 8QLL /HV]QR QD DQWHQLH 5DGLD (OND 7R ZLฤ…]DรกR VLฤŠ MHGQDN ] F]ฤŠVW\PL Z\MD]GDPLSRFDรกHM3ROVFHNWyUHSR ZLHOXODWDFKSUDF\PฤŠF]\รก\MXฤชUHSRU WHUD3RVWDQRZLรกZLฤŠFVSUDZG]LรผVLฤŠZ LQQ\P G]LDOH G]LHQQLNDUVWZD L ]DรกR ฤช\รกJD]HWฤŠ6รกDZVNL3DUWQHU 1LHGรกXJR Z\MG]LH VHWQ\ QXPHU 3DUWQHUD PyZL 7DGHXV] &HJLHOVNL 7DJD]HWDMHVWEDUG]RSRWU]HEQDLUR] FKRG]LVLฤŠZQDNรกDG]LHHJ]HPSOD U]\3RGW\WXรกHPZLGQLHMQDSLV*D]HWD

FDรกNRZLFLHEH]SDUW\MQD1LHGRVWDMHP\ ERZLHP ฤชDGQ\FK GRWDFML 3RPDJD PL ZLHOHยฟUPMDN(XURP7DUF]\ฤ”VNLPDU NHW\ $VWUD L *URV]HN L ZLHOH LQQ\FK NWyUHNXSXMฤ…JD]HW\MDNRXSRPLQNLGOD VZRLFKNOLHQWyZ : SUDF\ QDG JD]HWฤ… HPHU\WRZD QHPX UHSRUWHURZL SRPDJD SRFKR G]ฤ…F\]H6รกDZ\DVWXGLXMฤ…F\ZH:UR FรกDZLX0LFKDรก.XOXV ']Lฤž7DGHXV]&HJLHOVNLU]DGNRJRฤžFL QD DUHQDFK VSRUWRZ\FK :\Mฤ…WNLHP Vฤ… PHF]H =DVWDOX =LHORQD *yUD NWyUH RG

F]DVXGRF]DVXRJOฤ…GD]WU\EXQ1DGDO MHGQDNฤžOHG]LWUDQVPLVMHZWHOHZL]ML 6SRUWQLHVWHW\QLHMHVWMXฤชWDNLVDP ']Lฤž QDMZDฤชQLHMV]H Vฤ… SLHQLฤ…G]H L EH] QLFK WUXGQR RVLฤ…JQฤ…รผ VXNFHV =Z\FLฤŠ ฤช\รกR ]DZRGRZVWZR L QLH PD WR GXฤชR ZVSyOQHJR]LGHDPLMDNLHSU]\ฤžZLHFDรก\ FKRรผE\WZyUFRP,JU]\VN2OLPSLMVNLFK 1LHMHVWWRQDSHZQRGREUHDOH]GUXJLHM VWURQ\ WHM WHQGHQFML QLH GD VLฤŠ MXฤช RG ZUyFLรผยฑPyZLUHSRUWHU]-y]HIRZDQDG -H]LRUHP6รกDZVNLP 0LFKDรก-y]HยฟDN

REKLAMA BIURO OGลOSZEลƒ: Wschowa, ul. Gล‚ogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


10 KRYMINAล / KULTURA

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Przypadki Wernera Bฤ™dzie ciฤ…g dalszy? Zausmanna Czฤ™ล›ฤ‡ VII: Wrรณg, ktรณry jest przyjacielem 7U]\JRG]LQ\SRW\PMDNSDGรกVWU]DรกQD XOLF\ 'ZRUFRZHM :HUQHU =DXVPDQQ RSXฤžFLOJDELQHW]DELHJRZ\ =DGUDฤžQLฤŠFLH ยฑ SRZLHG]LDรก QD ZLGRN SRGLQVSHNWRUD:ROQLF]DNDยฑรกDGQLHZWHM :VFKRZLH ZLWDMฤ… SU]\MH]GQ\FK SDQLH SRGLQVSHNWRU]H7RMDNLฤžQRZ\]Z\F]DM" 1LHFKSDQVLฤŠFLHV]\ฤชHWRW\ONR]DGUD ฤžQLฤŠFLHยฑRGSRZLHG]LDรกSROLFMDQW *G\E\SUyERZDQRPQLH]DPRUGRZDรผ WRQLHE\รกRE\WHMUR]PRZ\0QLHEDUG]LHM LQWHUHVXMH JRฤžFLQQRฤžรผ WHJR PLDVWHF]ND ยฑฤชDUWRZDรก:HUQHUยฑ'DZQLHMRUNLHVWUD SU]\JU\ZDรกD QD SHURQLH L SRZLHZDรก\ ELDรกRF]HUZRQHFKRUฤ…JLHZNL 7R MXฤช QLH ZUyFL SDQLH =DXVPDQQ PQLHEDUG]LHMLQWHUHVXMHNWRFKFLDรกE\VLฤŠ SDQDSR]E\รผ0DSDQMDNLHฤžSRGHMU]HQLD" 0ฤŠฤชF]\ฤจQL UR]PDZLDOL QD V]SLWDOQ\P NRU\WDU]X,REDMF]XOLฤชHWRQLHMHVWRG SRZLHGQLF]DVQDSU]HVรกXFKDQLH 3DQLHSRGLQVSHNWRU]HSU]\MHFKDรกHPGR :VFKRZ\SRUD]GUXJLZSU]HFLฤ…JXPLH VLฤ…FD1LHOLF]ฤ…FW\FKRGZLHG]LQRVWDWQL UD] Z\MHFKDรกHP ]H :VFKRZ\ GREU\FK GZDG]LHฤžFLD ODW WHPX 1LH ]QDP WXWDM QLNRJR-HฤชHOLMHVWNWRฤžNWRWU]\PDรกSU]H] WHZV]\VWNLHODWDMDNฤ…ฤžXUD]ฤŠGRPQLHWR MHVWWRF]รกRZLHNRQLHVSRW\NDQHMFLHUSOL ZRฤžFL , WDN EฤŠGฤŠ PXVLDรก SDQD SU]HVรกXFKDรผ 3DQDRUD]6]\PDฤ”VNLHJR %ฤŠGฤŠGRG\VSR]\FML 0XV]ฤŠSDQXSRZLHG]LHรผฤชHWRMHVWVSR NRMQH PLDVWHF]NR $OH RG SDQD SLHUZ V]HJRSRE\WXPDP\WXWDMVDPHNรกRSRW\ 1DZHWQLH]SDQHP&KRFLDฤชWRG]LVLHMV]H SRSRรกXGQLH WHPX ]DSU]HF]D :LH SDQ SU]HFLHฤชฤชHWRQLHMHVWPLHMVFHZNWyU\FK SU]\VWDZLDVLฤŠZG]LHฤ”SLVWROHWGRJรกRZ\ ]DVWUDV]DDQRFฤ…OXG]LHERMฤ…VLฤŠRSXฤžFLรผ PLHV]NDQLD $ MHGQDN RG ฤžPLHUFL 'HU V]HUDPDPZUDฤชHQLHฤชHFRฤžVLฤŠZW\P PLHฤžFLH]PLHQLรกR :LHPRF]\PSDQPyZLSDQLHSRGLQ VSHNWRU]Hยฑ=DXVPDQQZVND]DรกQDGU]ZL LPฤŠฤชF]\ฤจQLUXV]\OLZNLHUXQNXZ\MฤžFLD ยฑLSURV]ฤŠQLHWUDNWRZDรผW\FKZ\GDU]Hฤ” MDNNU\PLQDOQHM]DJDGNLEREฤŠG]LHSDQ V]XNDรกVSUDZF\DPRฤชHJUXS\RVyELGRM G]LHSDQGRฤžFLDQ\LQLH]URELNURNXGDOHM 1LHFKSDQQLHฤชDUWXMH=QLNQฤŠรกRNROHMQH FLDรกRKLVWRULDVLฤŠSRZWyU]\รกDPDPZUD ฤชHQLH ฤชH 6]\PDฤ”VF\ FRฤž SU]HGH PQฤ… XNU\ZDMฤ…GRSDQDNWRฤžVWU]HODDSDQPL UDG]LWUDNWRZDรผWฤŠKLVWRULฤŠMDNFR" 0ฤŠฤชF]\ฤจQLRSXฤžFLOLEXG\QHNLQDFKZLOฤŠ VWDQฤŠOLQDSODFXV]SLWDOQ\P 0XV]ฤŠMHFKDรผQD2EURฤ”FyZ:DUV]DZ\ 0DP\WDPNDรกXฤชฤŠNUZLSUDZGRSRGRE QLH 0DULL 0XURN ยฑ :ROQLF]DN QLH NU\รก ]GHQHUZRZDQLD ยฑ G]ZRQLรก GR PQLH NRPHQGDQW PDP SDQX SU]HGVWDZLรผ ZV]\VWNLHRNROLF]QRฤžFL]GDU]HQLD3RQRรผ NRPHQGDZRMHZyG]NDOLF]\QDSDQDSR PRF &]\OLWRNRQLHFSU]HVรกXFKDQLDL]DELH UDP\VLฤŠGRSUDF\"=DXVPDQQZ\GDZDรก VLฤŠUR]EDZLRQ\FDรกฤ…V\WXDFMฤ… 3U]HVรกXFKDPSDQDSURV]ฤŠVLฤŠRWRQLH PDUWZLรผ &R]6]\PDฤ”VNLP" 3RMHFKDรกGRฤชRQ\7RZV]\VWNR7RQLH MHVWH]RWHU\F]QDZRMQDGREUD]H]รกHP7R VLฤŠG]LHMHQDSUDZGฤŠSDQLH=DXVPDQQL QLHGDPVLฤŠQDEUDรผQDRGSRZLHG]LNWyUH ]DSURZDG]ฤ… PQLH GRQLNฤ…G UR]XPLH SDQ"7RQLHMHVWOLWHUDWXUDPLWRORJLDDQL SU]\SRZLHฤžรผ7RVLฤŠG]LHMHQDSUDZGฤŠ-HVW ]EURGQLDNWRฤž]DQLฤ…RGSRZLDGD0RLP ]DGDQLHPMHVWSRZVWU]\PDรผWHJRNRJRฤž :ROQLF]DN Z\Mฤ…รก NOXF]\NL RG VDPR FKRGX

=DSDUNRZDรกHPSU]HGV]SLWDOHP-HG]LH SDQ]HPQฤ…" : PLHV]NDQLX 0DULL 0XURN ]DVWDOL VLHUฤชDQWD V]WDERZHJR 7RPDV]D .OXEVD 6LHG]LDรกZZ\JRGQ\PIRWHOXSLรกNDZฤŠL F]\WDรก]GDMHVLฤŠSDPLฤŠWQLNLHPHU\WNL1D ZLGRN =DXVPDQQD L :ROQLF]DND PฤŠฤช F]\]QD]HUZDรกVLฤŠ]PLHMVFDL]PLHV]DQ\ WรกXPDF]\รกVZRMH]DFKRZDQLH &]\WDP SDQLH SRGLQVSHNWRU]H ]DSL VNL WHM NRELHW\ 3UyENL NUZL SREUDQH ฤZLDGNRZLHNWyU]\Vรก\V]HOLVWU]DรกSU]H VรกXFKDQL 1LNW QLF QLH ZLG]LDรก 0DP\ SRZWyUNฤŠ]UR]U\ZNLGU]ZL]DPNQLฤŠWH ฤชDGQ\FKฤžODGyZZรกDPDQLDFLDรกDQLHPD MHVW]DWRNDรกXฤชDNUZLRWXWDMZVND]Dรก SDOFHP QD PLHMVFH SRG RNQHP ] OHN WXU\ G]LHQQLND Z\QLND ฤชH ] QLNLP VLฤŠ QLHNRQWDNWRZDรกDZRVWDWQLFKPLHVLฤ…FDFK SR]D6]\PDฤ”VNLPL ,ZLONLHPGRGDรก:ROQLF]DNZLONLHP NWyUHJR]REDF]\รกDZGU]ZLDFK 7DN ZรกDฤžQLH E\รกR SDQLH SRGLQVSHNWR U]HDVNฤ…GSDQZLHฤชHNRQWDNWRZDรกDVLฤŠ ]ZLONLHP" %RWDNWZLHUG]L:HUQHU=DXVPDQQ 0RJฤŠ"=DXVPDQQZVND]DรกQD]HV]\W NWyU\WU]\PDรกZUฤŠNX.OXEV 'REU]HฤชHSDQฤช\MHSDQLH=DXVPDQQ .OXEVSRGDรก:HUQHURZL]HV]\WPDUWZL OLฤžP\VLฤŠRSDQDWR]QDF]\MDLSDQSRG LQVSHNWRUQRLFDรกDNRPHQGDRF]\ZLฤžFLH -DNW\ONRG\ฤชXUQ\SRZLDGRPLรกRW\PFR VLฤŠG]LHMHWRSLHUZV]HFRPLSU]\V]รกRGR JรกRZ\ .OXEVGDMVSRNyM:ROQLF]DNSU]HUZDรก VรกRZRWRNSRGZรกDGQHJRSDQ=DXVPDQQ ZLH ฤชH MHVWHฤžP\ ]DQLHSRNRMHQL L PDU WZLP\VLฤŠRMHJR]GURZLHP\LFDรกDPXQ GXURZDVSRรกHF]QRฤžรผ1LHFKSDQPyZLFR XGDรกR VLฤŠ XVWDOLรผ SR]DW\PLZV]\VWNLPL QLHZLDGRP\PL .OXEV MHV]F]H UD] SRZWyU]\รก SU]HELHJ Z\GDU]Hฤ”:ROQLF]DNSRZROLWUDFLรกFLHU SOLZRฤžรผ &KFLDรก F]HJRฤž QDPDFDOQHJR ฤžODGX NWyU\ VSUDZLD ฤชH MDNR SROLFMDQW F]XรกVLฤŠSRWU]HEQ\LXฤช\WHF]Q\=HVรกyZ V]WDERZHJR QLF QLH Z\QLNDรกR ฤฉDGQ\FK SRV]ODN DQL GRP\VรกyZ 6DPH ]QDNL ]D S\WDQLD-HฤชHOLWDNGDOHMSyMG]LHP\ฤžODรก WR]QRZXZ\MDฤžQLDQLHP]DMPLHVLฤŠ=D XVPDQQDWHJRQLHFKFLDรก0LDรกGRฤžรผยฟ OR]RยฟF]Q\FKMDรกRZ\FKUR]ZLฤ…]Dฤ”NWyUH VWDU\ G]LZDN VHUZRZDรก ฤžZLDWX RG ODW 0RฤชHLURELรก\QDNLPฤžZUDฤชHQLHPRฤชH L Z\MDฤžQLDรก\ QDWXUฤŠ ]รกD PRฤชH QDZHW RVWDWHF]QLH =DXVPDQQSRWUDยฟรกZVND]Dรผ VSUDZFyZ OXE VSUDZFฤŠ WHJR OXE LQQHJR ]GDU]HQLD DOH WR Z NRฤ”FX RQ :ROQL F]DN]RVWDรกSRZRรกDQ\GRWHJRDE\VWU]HF PLHV]NDฤ”FyZSU]HGZV]HONฤ…QLHVSUDZLH GOLZRฤžFLฤ… =DXVPDQQ SU]HNDUWNRZDรก ]HV]\W &R FKZLOฤŠ]DWU]\P\ZDรกVLฤŠSU]\QLHNWyU\FK ]GDQLDFK L NLZDรก JรกRZฤ… MDNE\ SR NROHL RGNU\ZDรก\VLฤŠSU]HGQLPLZV]\VWNLH]D JDGNLNWyUHGRWHMSRU\Z\GDZDรก\PXVLฤŠ SRUR]U]XFDQ\PLSX]]ODPL :LHPRGF]HJR]DF]ฤ…รผSDQRZLH=D XVPDQQVSRMU]DรกQD.OXEVDL:ROQLF]DND MHฤชHOLVLฤŠQLHP\OฤŠWRPDP\GRF]\QLH QLD]F]รกRZLHNLHPRWZDU]\ZLONDNWyU\ SUDFXMHGODPRMHJRVWDUHJR]QDMRPHJR =F]รกRZLHNLHPRWZDU]\ZLOND:ROQL F]DN]GDZDรกVLฤŠ]UH]\JQRZDQ\RF]\P SDQPyZL" .LHG\ฤžQLVLฤŠZLONSDQLHSRGLQVSHNWR U]HWR]QDF]\ฤชHSDQDQDMEOLฤชV]\SU]\MD FLHOMHVWSDQDZURJLHP-HฤชHOLZLON]HVQX SRMDZLDVLฤŠQDMDZLHWR]QDF]\ฤชHSDQD ZUyJMHVWUyZQLHฤชSDQDSU]\MDFLHOHP

O wschowsko-sล‚awskim folderze turystycznym pisaliล›my juลผ wielokrotnie. Przy okazji otwarcia Dni Sล‚awy, na ktรณrym odbyล‚a siฤ™ prezentacja ksiฤ…ลผki, udaล‚o nam siฤ™ porozmawiaฤ‡ z autorem tekstรณw. Krzysztof Kozioล‚ek przyznaje, ลผe obydwa miasta go zauroczyล‚y 6รกDZD MH]LRUHP L PDJLF]Qฤ… DWPRV IHUฤ…ยฑPyZL-HฤžOLFKRG]LR:VFKRZฤŠWR QLHEฤŠGฤŠRU\JLQDOQ\MDNSRZLHPฤชHZUD ฤชHQLH]URELรก\QDPQLH]DE\WNL$OHWDNฤชH KLVWRULD NWyUD QDGDMฤŠ VLฤŠ QDZHW GR WHJR ฤชHE\Mฤ…]HNUDQL]RZDรผ 3RP\Vรก ฤชHE\ ]DPLDVW WUDG\F\MQ\FK WHNVWyZ ] SU]HZRGQLND WXU\VW\F]QHJR QDSLVDรผ RSRZLDGDQLD ] Zฤ…WNDPL NU\PL QDOQ\PLMHVWRU\JLQDOQ\$XWRUSU]HJOฤ…GDรก ZLHOHNVLฤ…ฤชHNLGRNXPHQWyZDWDNฤชHVSD FHURZDรกSRRE\GZXPLDVWDFK 0\ฤžOฤŠฤชHWXU\ฤžFLPDMฤ…GRฤžรผWUDG\F\M Q\FKSU]HZRGQLNyZQD]DVDG]LHWHUD]SR OHZHMSURV]ฤŠVSRMU]HรผQDWRWHUD]SRSUDZHM QDWDPWRPyZL2SRZLDGDQLDG]LDรกDMฤ… QD Z\REUDฤจQLH ZFLฤ…JDMฤ… &]\WHOQLN FKFH ]REDF]\รผ PLHMVFD Z NWyU\FK G]LHMH VLฤŠ DNFMD %RKDWHUHPVรกDZVNLHMRSRZLHฤžFLMHVW$Q GU]HM6RNyรก]QDQ\]NU\PLQDรกyZNWyU\FK DXWRUHPMHVW.U]\V]WRI.R]LRรกHN3RMDZLD VLฤŠRQ]DZV]HWDPJG]LHFRฤžVLฤŠG]LHMH 3RGF]DV VSDFHURZDQLD SR :VFKRZLH L6รกDZLHRUD]SU]HJOฤ…GDQLDDUFKLZyZSR ฤžZLฤŠFRQ\FK KLVWRULL PLDVW ZSDGรกHP QD SHZLHQ SRP\Vรก =QDOD]รกHP KLVWRULฤŠ GOD

$QGU]HMD6RNRรกDLMHฤžOL]QDMGฤŠQDWR F]DVEฤŠGฤŠFKFLDรกWฤŠKLVWRULฤŠQDSLVDรผ = QLHFLHUSOLZRฤžFLฤ… F]HNDP\ QD NU\PLQDOQฤ…RSRZLHฤžรผNWyUDEฤŠG]LH

G]LDรกD VLฤŠ QD WHUHQLH QDV]\FK PLDVW 3U]\SRPLQDP\ ฤชH ZVFKRZVNRVรกDZ VNLIROGHUWXU\VW\F]Q\GRVWฤŠSQ\MHVWZ XU]ฤŠGDFKPLHMVNLFK PLM

REKLAMA BIURO OGลOSZEลƒ: Wschowa, ul. Gล‚ogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


WYDARZENIA 11

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Dziękowali za zebrane plony Program na miarę europejskich sal koncertowych ; Pomimo tego, że pogoda w tym roku nie oszczędzała rolników Dożynki Gminne w Przyczynie Dolnej stały się okazją do udziału w uroczystościach, które pozwalają cieszyć się z tego, co udało się rolnikom w tym roku osiągnąć. Święto Plonów – mówił Krzysztof Grabka burmistrz Wschowy – to fundament polskiej tradycji, staramy się jak każdy samorząd w Polsce pielęgnować tę tradycję HJRURF]QH 'RĪ\QNL *PLQQH UR] SRF]Ċá\ VLĊ NRURZRGHP NWyU\ SU]HPDV]HURZDá JáyZQą XOLFą 3U]\F]\Q\ 'ROQHM .RURZyG SURZD G]Lá\ ZVFKRZVNLH PDĪRUHWNL NWyU\P SU]\JU\ZDáD 0áRG]LHĪRZD 2UNLHVWUD 'ĊWD8F]HVWQLF]\OLZQLPUyZQLHĪVD PRU]ąGRZF\ QD F]HOH ] EXUPLVWU]HP :VFKRZ\ L VWDURVWą ZVFKRZVNLP UDGQL ]DSURV]HQL JRĞFLH RUD] PLHV] NDĔF\3U]\F]\Q\'ROQHM 0V]ĊSRORZąFHOHEURZDáNVLąG]SUR ERV]F]=\JPXQW=DMąF 'REU\%yJGEDRWR±PyZLáSRG F]DVND]DQLD±ĪHE\QDPQLH]DEUDNáR SRĪ\ZLHQLD6NRURVWZRU]\áF]áRZLHND URĞOLQ\L]ZLHU]ĊWDWRGDMHQDPWHĪZ RGSRZLHGQLP F]DVLH SRĪ\ZLHQLH EH] NWyUHJRQLHPRJOLE\ĞP\LVWQLHü 3RQDERĪHĔVWZLHVWDURVWDLVWDURĞFLQD GRĪ\QHN SU]HND]DOL FKOHE GRĪ\QNRZ\ QD UĊFH EXUPLVWU]D :VFKRZ\ .U]\V] WRID*UDENL 6SRWNDOLĞP\VLĊWXWDM±PyZLáEXU PLVWU] ± DE\ SRG]LĊNRZDü %RJX L OX G]LRP]DWHJRURF]QHĪQLZD]D]HEUDQH ]LDUQD D PRĪH SU]HGH ZV]\VWNLP ]D Z\SLHF]RQ\]W\FK]LDUHQFKOHE =NROHLVRáW\V3U]\F]\Q\'ROQHM$Q GU]HM .XFLHZLF] SU]\SRPQLDá SRG F]DV XURF]\VWRĞFL R ZDUXQNDFK SRJR GRZ\FK]MDNLPLZW\PURNXERU\NDOL VLĊUROQLF\

Znamy już program X Królewskiego Festiwalu Muzyki, który odbędzie 6-8 września. Jubileuszowy festiwal dedykowany jest Zdzisławowi Dworzeckiemu, zmarłemu 16 lat temu dyrektorowi Filharmonii Poznańskiej, cenionemu popularyzatorowi muzyki klasycznej. O początkach Festiwalu rozmawiamy z dyrektorem artystycznym Tadeuszem Żmijewskim oraz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju we Wschowie - Ireneuszem Mieżowcem Rafał Klan: Pierwszy festiwal odbył się w 2003 roku, od razu spotkał się z dużym zainteresowaniem?

 3RPLPR WHJR ĪH ZLRVQD Z W\P URNX VLĊ VSyĨQLáD ]GąĪ\OLĞP\ ]DVLDü ]LDUQR ± PyZLá VRáW\V ± NROHMQH PLH VLąFHQDVQLHUR]SLHV]F]Dá\$OERE\áR FKáRGQR MDN Z PDMX PRNUR MDN Z F]HUZFXOXEĪDUODáVLĊ]QLHEDMDNWR E\áR Z OLSFX WR MHGQDN SRPLPR W\FK ZV]\VWNLFKSU]HFLZQRĞFL]ELRU\ZW\P URNXQLHE\á\ZFDOH]áH 7UDG\F\MQLH SU]HGVWDZLFLHOH ZáDG] ORNDOQ\FK ZUD] ] VRáW\VHP RUD] VWD URVWą L VWDURĞFLQą GRĪ\QHN SRG]LHOLOL

VLĊ FKOHEHP GRĪ\QNRZ\P ] RVREDPL NWyUHXF]HVWQLF]\á\ZXURF]\VWRĞFLDFK ĝZLĊWR3ORQyZQLHPRJáRE\VLĊUyZ QLHĪRE\üEH]RSUDZ\PX]\F]QHM&KyU /XWQLD ] 6LHGOQLF\ 5HJLRQDOQ\ =H VSyáLP$QQ\0DUNLHZLF]]%XNyZFD *yUQHJR0áRG]LHĪRZD2UNLHVWUD'ĊWD RUD] PDĪRUHWNL XĞZLHWQLá\ WHJRURF]QH GRĪ\QNL 2G JRG]LQ\ ]HVSyá %LV %DQG ]DSURVLáZV]\VWNLFKXF]HVWQLNyZGRĪ\ QHNGR]DEDZ\WDQHF]QHM UDN

Praktyki w Limburgu

7DGHXV]ĩPLMHZVNL)RUPXáĊ]DFKRZD OLĞP\ DOH SRMDZLą VLĊ QRZH HOHPHQW\ :W\PURNXSODQXMHP\U]HF]]XSHáQLH QRZą:SLąWHNZU]HĞQLDSU]HGSR ,UHQHXV] 0LHĪRZLHF 3RF]ąWNL E\á\ áXGQLHPRUJDQL]XMHP\SRQDGJRG]LQQą WUXGQH :\GDMH PL VLĊ ĪH QLH E\áR DXG\FMĊSRGF]DVNWyUHMEĊG]LHP\Py ZLąF JyUQRORWQLH ]DVLHZDü LGHĊ IHVWL ZWDPW\PF]DVLHWDNLHMWUDG\FMLVáXFKD QLDPX]\NLNODV\F]QHM.LHG\SRZVWDáR ZDOX%ĊG]LHWRNRQFHUWGODPáRG]LHĪ\ ELXURSURPRFMLPLDVWDPLHOLĞP\NLOND V]Nyá SRQDGSRGVWDZRZ\FK 3LHUZV]\ SRP\VáyZDZĞUyGQLFKZáDĞQLHSUyEĊ NRQFHUW RGEĊG]LH VLĊ Z /LFHXP 2JyO ]DV]F]HSLHQLD ZH :VFKRZLH PX]\NL QRNV]WDáFąF\P D GUXJL WHJR VDPHJR GQLDZ,=HVSROH6]Nyá SRZDĪQHM3LHUZV]DHG\FMDQLHVSRWND áD VLĊ ]H V]F]HJyOQ\P ]DLQWHUHVRZD QLHP PLHV]NDĔFyZ $ MHGQDN NLHG\ Orkiestra wystąpi w pełnym skłaVSRWNDOLĞP\ VLĊ ĪHE\ SRGVXPRZDü dzie? Z\GDU]HQLH ZVSyOQLH ] EXUPLVWU]HP SDQHP .U]\V]WRIHP *UDENą E\OLĞP\ 7DGHXV]ĩPLMHZVNL7REĊG]LHRNURMRQ\ ]GHF\GRZDQL NRQW\QXRZDü IHVWLZDO VNáDG PX]\NyZ DOH FR ZDĪQH ]DSUR 3RW\FKG]LHZLĊFLXODWDFKPRJĊ]FDáą SRQXMHP\WDNLUHSHUWXDUDE\PáRG]LHĪ RGSRZLHG]LDOQRĞFLą SRZLHG]LHü ĪH PLDáD SHáQ\ RJOąG WHJR FR G]LHMH VLĊ SRGF]DVIHVWLZDOX=DOHĪ\QDPQDW\P G]LVLDM MHVW WR WHM UDQJL LPSUH]D NWy UDJURPDG]LGXĪąSXEOLF]QRĞüLEXG]L ĪHE\]DFKĊFLüPáRG\FKOXG]LGRSU]\M ĞFLDQDJáyZQHNRQFHUW\IHVWLZDORZH ZLHOHSR]\W\ZQ\FKHPRFML

Uczennica III klasy Technikum Ekonomicznego – Honorata Knop ukończyła z sukcesem dwutygodniową praktykę w firmie MUNDIPHARMA w Limburgu

Pan, panie Tadeuszu, uczestniczył w festiwalu od samego początku?

>

7DGHXV] ĩPLMHZVNL 2G SRF]ąWNX XF]HVWQLF]\OLĞP\ Z Z\GDU]HQLDFK DUW\VW\F]Q\FK 1DMSLHUZ ZUD] ] PRMą RUNLHVWUą JUDOLĞP\ NRQFHUW\ JDORZH NWyUHZLHĔF]\á\FDáRĞü'REU]HSDPLĊ WDP SLHUZV]\ IHVWLZDO *UDáHP ZWH G\ ] PDá\P ]HVSRáHP NDPHUDOQ\P .RQFHUW ]DJUDOLĞP\ Z NRĞFLHOH IUDQ FLV]NDQyZ &]ĊĞü ]HVSRáX ]QDMGRZDáD VLĊZSUH]ELWHULXPDSR]RVWDOLDUW\ĞFL ZW\PRUJDQLVWDLQLHPLHFNLZDOWRUQL VWDSU]HE\ZDOLQDFKyU]H

\PLDQD XF]QLyZ , =HVSRáX 6]NyáLV]NRá\KDQGORZHM3HWHU 3DXO&DKHQVO\ 6FKXOH Z /LP EXUJXWUZDRGURNXLRGSRF]ąWNX XZ]JOĊGQLDáD SR]QDQLH V]NROQLFWZD ]DZRGRZHJR Z REX NUDMDFK 'ODWHJR XF]HVWQLF\Z\PLDQ\QDMSLHUZ]ZLHG]DOL ]DNáDG\ SUDF\ ZH :VFKRZLH L Z /LP EXUJXSR]QDZDOL]DVDG\NV]WDáFHQLD]D ZRGRZHJRZ1LHPF]HFKLZ3ROVFHDRG F]WHUHFKODWELRUąXG]LDáZGZXW\JRGQLR Z\FKSUDNW\NDFK]DZRGRZ\FKSRGF]DV ZDNDFMLZH:VFKRZLHLZ/LPEXUJX 'R WHM SRU\ F]WHU\ XF]HQQLFH , =6 RGE\á\SUDNW\NĊZ¿UPLHIDUPDFHXW\F] QHM 081',3+$50$ Z /LPEXUJX DWURMHXF]QLyZ]33&6FKXOHXNRĔF]\áR SUDNW\NL Z %DQNX =DFKRGQLP :%. RUD]Z¿UPLH-('12ĝû -DNFRURNXQDXF]\FLHO33&6FKXOHZ /LPEXUJXSDQ6HEDVWLDQ:HQGW]RUJDQL ]RZDáQDV]HMXF]HQQLF\SRE\WLWUDQVSRUW RUD]RGZLHG]LáMąZ¿UPLHQD]DNRĔF]H QLHSUDNW\NLDE\UD]HP]SDQLą*RHUW] SRGVXPRZDüHIHNW\SUDF\ 3R ]DSR]QDQLX VLĊ ] SRV]F]HJyO Q\PLG]LDáDPL¿UP\LSU]HSLVDPL%+3 XF]HQQLFD RWU]\PDáD ZáDVQH VWDQRZL VNR SUDF\ QD NWyU\P Z\NRQ\ZDáD SR ZLHU]RQH MHM ]DGDQLD SU]H] RSLHNXQNĊ SUDNW\NL SDQLą .HUVWLQ *RHUW] %\áR WR PLQ Z\VWDZLDQLH ]DĞZLDGF]HĔ L FHUW\¿NDWyZ RSUDFRZDQLH Z\QLNyZ DQNLHW VHJUHJRZDQLH ]GMĊü ] LPSUH] ¿UPRZ\FK RUD] SU]\JRWRZDQLH JD]HWNL ¿UPRZHM1DXF]\áDVLĊSU]\W\PREVáXJL QRZ\FK SURJUDPyZ NRPSXWHURZ\FK 3RQDGWR +RQRUDWD SU]\JRWRZ\ZDáD V]NROHQLDEUDQĪRZHLEUDáDZQLFKXG]LDá

Niemiecki waltornista?

D QDZHW XF]HVWQLF]\áD Z DODUPLH SU]H FLZSRĪDURZ\P 8F]HQQLFD PLDáD WHĪ PRĪOLZRĞü SR ]QDQLDZ¿UPLHSUDNW\NDQWyZ]1LHPLHF L](NZDGRUX]NWyU\PLPLQSRMHFKDáD QDZ\FLHF]NĊGRSREOLVNLHJR:HLOEXUJD ]RUJDQL]RZDQąSU]H]SDQLą*RHUW] 'ZDW\JRGQLHSUDNW\NL+RQRUDWDRFH QLáDEDUG]RSR]\W\ZQLHÄ&LHV]ĊVLĊĪH WRZáDĞQLHMDPRJáDPSRGMąüSUDNW\NĊ]D JUDQLFą 3R]QDáDP ZLHOX UyZLHĞQLNyZ NWyU]\ FKĊWQLH VáXĪ\OL PL SRPRFą 1LH ZLHG]LDáDPĪHZFLąJXGZyFKW\JRGQL PRĪQD SR]QDü W\OX Ī\F]OLZ\FK OXG]L =GRE\áDP GRĞZLDGF]HQLH ]DZRGRZH D PyMSRE\WE\áGODPQLHQDMOHSV]ąOHNFMą

MĊ]\NDQLHPLHFNLHJRMDNąPRJáDPVRELH Z\PDU]\ü´ 2 ]GRE\W\FK XPLHMĊWQR ĞFLDFK ĞZLDGF]\ WH] FHUW\¿NDW NWyU\ XF]HQQLFD RWU]\PDáD SR ]DNRĔF]HQLX SUDNW\NL 3UDNW\ND E\áD PRĪOLZD G]LĊNL GR ¿QDQVRZDQLX ] 3ROVNR1LHPLHFNLHM :VSyáSUDF\0áRG]LHĪ\5DG\5RG]LFyZ SU]\,=6RUD]]HĞURGNyZ6WRZDU]\V]H QLD G]LDáDMąFHJR SU]\ 33&6FKXOH =D RUJDQL]DFMĊZ\MD]GXQDSUDNW\NĊSR]\ VNDQLHGR¿QDQVRZDQLDLSU]\JRWRZDQLH MĊ]\NRZH XF]HQQLF\ RGSRZLHG]LDOQD E\áD%HDWD:DV\OLV]\Q±QDXF]\FLHOND, =6ZH:VFKRZLH ,=6

,UHQHXV] 0LHĪRZLHF *UDá SRGF]DV SLHUZV]HJRIHVWLZDOXSRQLHZDĪĞURGNL ¿QDQVRZH MDNLH ]GRE\áD ZWHG\ JPL QDSRFKRG]Lá\](XUR5HJLRQX-HGHQ ] SXQNWyZ XPRZ\ GRW\F]\á Z\VWĊSX QLHPLHFNLHJR PX]\ND 3DQ 0LHF]\ VáDZ/HĞQLF]DNNWyU\ZWHG\E\áRGSR ZLHG]LDOQ\ ]D DUW\VW\F]Qą RSUDZĊ IH VWLZDOX]DSURVLáZáDĞQLHQLHPLHFNLHJR ZDOWRUQLVWĊQDFRG]LHĔPLHV]NDMąFHJR Z%HUOLQLH6WąGMHJRREHFQRĞü Jednym słowem początki trudne, ale ziarno padło na dobrą glebę 7DGHXV] ĩPLMHZVNL =GHF\GRZDQLH WDN 2G VDPHJR SRF]ąWNX ZLHG]LHOL ĞP\ĪHIHVWLZDOPDV]DQVĊUR]ZLQąüVLĊ LQLHSRP\OLOLĞP\VLĊ0XV]ĊSU]\]QDü ĪH]LDUQRSDGáRQDGREUąLFRZDUWR SRGNUHĞOLüDUW\VW\F]QąJOHEĊ Formuła X Festiwalu Królewskiej Muzyki pozostaje bez zmian?

Cały program festiwalu dostępny jest między innymi na stronie gminy, portalu Zw.pl, nie będziemy omawiać więc szczegółów, ale chciałem zapytać o dzień trzeci i koncert galowy, którego największą atrakcją będzie wykonanie Requiem d- moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. 7DGHXV]ĩPLMHZVNL7RG]LHáRDEVROXWQLH JHQLDOQH:\NRQDP\MH]VROLVWDPLRU NLHVWUąLFKyUHP8QLZHUV\WHWX=LHORQR JyUVNLHJR3ODQRZDOLĞP\WRZ\NRQDQLH RGNLONXODWFLHV]ĊVLĊĪHWDNZ\MąWNRZ\ XWZyUZ\NRQDQ\]RVWDQLHSRGF]DVMXEL OHXV]X.UyOHZVNLHJR)HVWLZDOX0X]\NL ,UHQHXV] 0LHĪRZLHF 'RGDP MHV] F]H ĪH SODQRZDOLĞP\ Z\NRQDQLH 5H TXLHPGZDODWDWHPXLZSRSU]HGQLP URNX 8]QDOLĞP\ MHGQDN ĪH ZDUWR SRF]HNDüGRMXELOHXV]XLXĞZLHWQLüJR W\PG]LHáHP 7DGHXV] ĩPLMHZVNL 7R PXV]Ċ ZWDNLPUD]LHGRGDüMHV]F]HĪHWDNLHJR SURJUDPXMDNLEĊG]LHSRVLDGDá)HVWLZDO ZH :VFKRZLH QLH SRZVW\G]Lá\E\ VLĊ QDMZLĊNV]H VDOH NRQFHUWRZH Z (XURSLH LQDĞZLHFLH7U]HEDSRGNUHĞOLüĪHMHVW WR QLHZąWSOLZLH ]DVáXJD L GHWHUPLQD FMD EXUPLVWU]D :VFKRZ\ .U]\V]WRID *UDENL RUD] :\G]LDáX 3URPRFML 'OD F]HJR" 3RQLHZDĪ U]DGNR VLĊ ]GDU]D Z3ROVFHDE\PDáHPLHMVFRZRĞFLZWHQ VSRVyESLHOĊJQRZDá\LKRáXELá\NXOWXUĊ Z\VRNąDMHVWWRDEVROXWQLHQLHGRSU]H FHQLHQLD Zatem wszystkich zapraszamy na jubileuszowy X Królewski Festiwal Muzyki.


12 WSCHOWA / SŁAWA

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

Renowacja zabytkowych portali Do końca sierpnia mają potrwać prace renowacyjne, związane z odnową portali oraz fresków  w Kolegium Jezuickim. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 60 tysięcy złotych. Gmina pozyskała większość środków (42 tys. złotych) od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

9

HQRZDFMD WUZD DOH ZDUWR ZLH G]LHü GODF]HJR SUDFH QLH ]RVWDá\ Z\NRQDQHZUDPDFKUHPRQWXEX G\QNX 3UDFH ]ZLą]DQH ] W\PL ]DE\WNR Z\PL SRUWDODPL ]RVWDá\ Z\áąF]RQH ]SR]ZROHQLDQDEXGRZĊSRQLHZDĪSR VWDZLRQRZDUXQHNDE\RSUDFRZDüRG UĊEQ\SURMHNWSUDFNRQVHUZDWRUVNLFK 6NáDGDMąFZQLRVHNRGRWDFMĊXQLMQą QDUHZLWDOL]DFMĊVWDUHJRPLDVWDZW\P .ROHJLXP-H]XLFNLHJR±PyZL.U]\V] WRI*UDENDEXUPLVWU]0LDVWDL*PLQ\ :VFKRZD±LVWQLDáR]DJURĪHQLHĪHQLH ]GąĪ\P\]SU]\JRWRZDQLHPL]DWZLHU G]HQLHP WHJR RGUĊEQHJR SURJUDPX SUDFNRQVHUZDWRUVNLFK 1DOHĪDáR PLHü SU]\JRWRZDQH ZV]\VWNLHSR]ZROHQLD6WąGGHF\]MDĪH

UHQRZDFMD SRUWDOL QDVWąSL SR W\P MDN UHPRQWEXG\QNX]RVWDQLHXNRĔF]RQ\ 3RQDGWRGRGDMHEXUPLVWU]*UDEND SDQLNRQVHUZDWRURELHFDáDZVSRPyF ¿QDQVRZRUHQRZDFMĊ ĝURGNL ¿QDQVRZH SU]H]QDF]RQH Vą QLHW\ONRQDSRUWDOHDOHUyZQLHĪQDRG NU\WH Z WUDNFLH SUDF UHPRQWRZ\FK IUHVNL -HGHQ]W\FKIUHVNyZ]QDMGXMHVLĊZ SRPLHV]F]HQLXNWyUH]DMPRZDüEĊG]LH ELEOLRWHND ± GRGDMH .U]\V]WRI *UDEND ± D GUXJL PQLHMV]\FK UR]PLDUyZ ]R VWDá RGQDOH]LRQ\ Z PLHMVFX JG]LH REHFQLH]QDMGXMHVLĊWRDOHWD )UDJPHQW\ PDORZLGHá EĊGą QLHED ZHPGRREHMU]HQLDSRQLHZDĪZHZU]H ĞQLXELEOLRWHNDSRZLQQDZ]QRZLüG]LD áDOQRĞüZQRZHMMXĪVLHG]LELH UDN

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

Mieszkańcy wnioskowali, gmina remontuje

Konsultacje ze stowarzyszeniami w Sławie

Na wniosek mieszkańców Nowych Ogrodów gmina zdecydowała się przeprowadzić remont nawierzchni drogi. Jest to pas odcinający park wolsztyński od budynków. Po obfitych opadach deszczu powstawały w tym miejscu spore kałuże, woda nie znajdowała ujścia, co z kolei było powodem postępującej degradacji tego odcinka

10 września w sali Urzędu Miejskiego w Sławie odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie gminy. Spotkanie trwać będzie od godziny 15.00 do 17.00

 'RNRQXMHP\ SRSUDZ\ QDZLHU]FKQL GURJL ± PyZL .U]\V]WRI *UDEND EXU PLVWU] :VFKRZ\ ± =DVWRVRZDOLĞP\ SU]\MHMXWZDUG]DQLXWDNąQRZąWHFK QRORJLĊ NWyUą Z\NRU]\VWDOLĞP\ UyZ QLHĪSU]\UHPRQFLHGURJLQDXOLF\=D FLV]H6ąWRJHRNUDW\NWyUHZ]PDFQLDMą SRGEXGRZĊGURJL 7HQURG]DMZ]PRFQLHQLDGURJLSU]\ V\SXMH VLĊ SRGF]DV NROHMQHJR HWDSX SUDFWáXF]QLHPNDPLHQQ\P 7RSRZLQQRVSUDZLüĪHXWU]\PDQLH QD W\P RGFLQNX UyZQHM SRZLHU]FKQL GURJL EĊG]LH WUZDáR GáXĪHM QLĪ WR PD PLHMVFH SU]\ ]DVWRVRZDQLX WUDG\F\M Q\FK PHWRG ± PyZL EXUPLVWU] ± DOH SU]HGH ZV]\VWNLP WHQ UHPRQW VSUDZL ĪHUR]ZLą]DQ\]RVWDMHSUREOHP]RGSUR ZDG]HQLHP ZRG\ NWyUD JURPDG]L VLĊ WDPSRRSDGDFKGHV]F]X 3UDFH SRZLQQ\ ]DNRĔF]\ü VLĊ ZUD] ]NRĔFHPVLHUSQLD.RV]WLQZHVW\FMLWR NLONDQDĞFLHW\VLĊF\]áRW\FK %XUPLVWU]*UDENDSRGNUHĞODMHGQR F]HĞQLHĪHQLHMHVWWRMHV]F]HGRFHORZD

QDZLHU]FKQLDGURJLLFKRFLDĪG]LDáDQLD JPLQ\ PDMą FKDUDNWHU GRUDĨQ\ WR ]D UD]HP UR]ZLą]XMą L SROHSV]DMą MDNRĞü WHJRNRQNUHWQHJRRGFLQND .RV]WQRZHMGURJL]RGZRGQLHQLHP LQDZLHU]FKQLąEHWRQRZąOXEDVIDOWRZą WRRF]\ZLĞFLHVSRU\Z\GDWHN3U]\NáD GHP MHVW ]DNRĔF]RQ\ , HWDS EXGRZ\ GURJLQDXOLF\']LDáNRZHMNWyU\NRV] WRZDáRNRáRSyáPLOLRQD]áRW\FK 0DP\ WDP Z\NRQDQą SRáRZĊ GURJLLNROHMQ\HWDSSU]HGQDPL±WáX PDF]\ .U]\V]WRI *UDEND ± 3RGREQLH U]HF]Z\JOąGDQDXOLF\3XáNX8áD QyZ JG]LH NRV]W LQZHVW\FML MHVW SU]\ EOLĪRQ\ 0DP\ ZLĊF NRV]W\ NWyUH OL F]\P\ZPLOLRQDFK]áRW\FKĪHE\WDNą XOLFĊ RG SRVWDZ Z\EXGRZDü : 1R Z\FK2JURGDFKDQJDĪXMHP\]GHF\GR ZDQLH PQLHMV]H ĞURGNL ± SU]\SRPLQD EXUPLVWU]±DOHG]LĊNLWHPXQDSHZQR MDNRĞü GURJL VLĊ SRSUDZL DF]NROZLHN PDP\ĞZLDGRPRĞüWHJRĪHGRWHPDWX EĊG]LHWU]HED]DMDNLĞF]DVZUyFLü UDN

Tablice informacyjne przy wschowskich zabytkach Przy najważniejszych zabytkach Wschowy zamontowane zostaną tablice informacyjne, poświęcone zabytkowym obiektom. Koszt inwestycji wynosi 37 tysięcy 187 złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24 tysięcy 187 złotych

8PRZD QD GR¿QDQVRZDQLH ]RVWDáD SRGSLVDQD ZF]RUDM VLHUSQLD  Z8U]ĊG]LH0DUV]DáNRZVNLPZ=LH ORQHM*yU]H 3URMHNWEĊG]LHGRW\F]\áWDNLFK]D E\WNyZMDN.RĞFLyá)DUQ\SZĞZ6WD QLVáDZD%LVNXSDL0ĊF]HQQLND.R OHJLXP-H]XLFNLH$OHMDOLSRZDZUD] ] /ZLP 0RVWNLHP L )LJXUą ĞZ -DQD 1HSRPXFHQD .RĞFLyá .ULS SOHLQ &KULVWL .ODV]WRU RR )UDQ FLV]NDQyZ L .RĞFLyá SZ ĞZ -y]HID 2EOXELHĔFD 103 6WDUR PLHMVNL &PHQWDU] (ZDQJHOLFNL .RĞFLyá ¿OLDOQ\ SZ ĞZ -HU]HJR Z3U]\F]\QLH*yUQHM:LHĪD&LĞQLHĔ &HOHPR]QDNRZDQLDRELHNWyZKL

VWRU\F]Q\FKZH:VFKRZLHMHVWZ]URVW DWUDNF\MQRĞFL WXU\VW\F]QHM JPLQ\ L UHJLRQX RUD] SURPRFMD FHQQHJR G]LHG]LFWZD NXOWXURZHJR ± PyZL .U]\V]WRI *UDEND EXUPLVWU] 0LD VWD L *PLQ\ :VFKRZD ± =DáRĪHQLH WR ]RVWDQLH ]UHDOL]RZDQH ZVNXWHN PRQWDĪX WUyMMĊ]\F]Q\FK WDEOLF LQ IRUPDF\MQ\FK ]ORNDOL]RZDQ\FK SU]\ QDMZDĪQLHMV]\FK]DE\WNDFK 7DEOLFHLQIRUPDF\MQHRZ\PLDUDFK [[FPLSRZLHU]FKQLHNVSR ]\F\MQHM î FP XVWDZLRQH ]R VWDQą Z VąVLHG]WZLH ZZ ]DE\WNyZ NWyUH VWDQRZLą F]ĊĞü Z\]QDF]RQHM 0LHMVNLHM7UDV\7XU\VW\F]QHM UDN80L*

2

RQVXOWDFMH EĊGą PLDá\ FKDUDNWHU RWZDUWHJR VSRWNDQLD ] RUJDQL]D FMDPLDLFKFHOHPMHVWNRQVXOWDFMD SURMHNWXXFKZDá\ZVSUDZLHSU]\MĊFLD SURJUDPXZVSyáSUDF\JPLQ\6áDZD]H VWRZDU]\V]HQLDPL 7HJR URG]DMX VSR WNDQLDRGE\ZDMąVLĊZ6áDZLHFRURNX =DQLP UDGQL XFKZDOą ]DVDG\ ZVSyá SUDF\ ] RUJDQL]DFMDPL QD URN SU]HGVWDZLFLHOH VWRZDU]\V]HĔ PRJą ZQLHĞüGRSURMHNWXXZDJLLSRVWXODW\ &RURNXOLF]\P\SRGF]DVVSRWNDĔ QD XZDJL PHU\WRU\F]QH ± PyZL 0Dá JRU]DWD 6REF]DN NLHURZQLF]ND 5H IHUDWX 5R]ZRMX /RNDOQHJR L 3URPR FML *PLQ\ Z 6áDZLH ± SURMHNW ZVSyá SUDF\ REHMPXMH PLĊG]\ LQQ\PL NU\ WHULD RFHQ\ SURMHNWyZ NZRW\ MDNLH JPLQD SU]H]QDF]\ QD GR¿QDQVRZDQLH ]DGDĔSXEOLF]Q\FK:W\FKMDNLLQQ\FK VSUDZDFKVWRZDU]\V]HQLDPRJąZQRVLü VZRMHXZDJL 3RGF]DV NRQVXOWDFML FR URNX RGE\ ZDMą VLĊ UyZQLHĪ V]NROHQLD SRĞZLĊ FRQHVNáDGDQLXSURMHNWyZRGR¿QDQVR ZDQLH 7DNLFK V]NROHĔ QLJG\ ]D GXĪR ± PyZL 0DáJRU]DWD 6REF]DN ± VWDUDP\ VLĊSRPDJDüRUJDQL]DFMRPĪHE\VNáD GDá\FRUD]OHSV]HSURMHNW\L]GRE\ZDá\ ĞURGNLQDUHDOL]DFMĊVZRLFKFHOyZ UDN

Trzy szczeniaki czekają na adopcję W czwartek (22 sierpnia) pracownicy Spółki Komunalnej we Wschowie zostali powiadomieni przez jednego z mieszkańców Wschowy o znalezionych trzech szczeniakach, porzuconych na ulicy Bukowej 3LHVNL]QDMGXMąVLĊREHFQLHZSU]\WXOL VNXLF]HNDMąQDDGRSFMĊQDRGSRZLH G]LDOQ\FK ZáDĞFLFLHOL 6]F]HQLDNL ]R VWDá\ MXĪ ]DV]F]HSLRQH L SU]HEDGDQH SU]H]ZHWHU\QDU]D6ą]GURZH.DĪG\ NWR FKFLDáE\ Z]Ląü RGSRZLHG]LDOQRĞü ]D SLHVNL SRZLQLHQ ]JáRVLü VLĊ GR VLH G]LE\ 6SyáNL .RPXQDOQHM ZH :VFKR ZLHZJRG]LQDFKRGGR


REKLAMA 13

listy piszcie portal@zw.pl

O umowie nie decyduje jej nazwa :RVWDWQLPF]DVLHZฤžUyGSUDFRGDZFyZ Z\NV]WDรกFLรกDVLฤŠSUDNW\NDร„]DWUXGQLDQLDยด SUDFRZQLNyZ QD SRGVWDZLH XPyZ F\ ZLOQRSUDZQ\FKQSXPRZ\]OHFHQLDF]\ XPRZ\ R G]LHรกR 8PRZ\ WH ]DVWฤŠSXMฤ… XPRZฤŠRSUDFฤŠNWyUDVWDQRZLรผSRZLQQD SRGVWDZRZฤ…IRUPฤŠ]DWUXGQLHQLD 2W\PF]\SUDFRZQLNSR]RVWDMHZVWR VXQNXSUDF\F]\WHฤชZLQQ\PVWRVXQNX ] ]DWUXGQLDMฤ…F\P JR SRGPLRWHP QS XPRZD]OHFHQLDXPRZDRG]LHรกR GHF\ GXMHFKDUDNWHUรกฤ…F]ฤ…FHJRVWURQ\VWRVXQNX LWUHฤžรผXPRZ\DQLHMHMQD]ZD3RZ\ฤชV]H R]QDF]DฤชHQD]ZDQLHXPRZ\XPRZฤ… ]OHFHQLDXPRZฤ…RG]LHรกRF]\XPRZฤ…R ฤžZLDGF]HQLHXVรกXJQLHZ\NOXF]DX]QD QLDฤชHMHVWWRXPRZDRSUDFฤŠ .RGHNV SUDF\ VWDQRZL ฤชH SU]H] QD ZLฤ…]DQLHVWRVXQNXSUDF\SUDFRZQLN]R ERZLฤ…]XMH VLฤŠ GR Z\NRQ\ZDQLD SUDF\

RNUHฤžORQHJR URG]DMX QD U]HF] SUDFR GDZF\ L SRG MHJR NLHURZQLFWZHP RUD] ZPLHMVFXLF]DVLHZ\]QDF]RQ\PSU]H] SUDFRGDZFฤŠDSUDFRGDZFDยฑGR]DWUXG QLHQLDSUDFRZQLND]DZ\QDJURG]HQLHP =DWUXGQLHQLH Z WDNLFK ZDUXQNDFK MHVW ]DWUXGQLHQLHP QD SRGVWDZLH VWRVXQNX SUDF\ EH] Z]JOฤŠGX QD QD]ZฤŠ ]DZDUWHM SU]H]VWURQ\XPRZ\ 3RGVWDZRZ\PL FHFKDPL VWRVXQNX SUDF\ Vฤ… ]DWHP RVRELVWH ฤžZLDGF]HQLH SUDF\SU]H]SUDFRZQLNDZรกฤ…F]HQLHJRGR G]LDรกDOQRฤžFLSUDFRGDZF\LSRGSRU]ฤ…GNR ZDQLHUHJXODPLQRZLSUDF\RUD]SROHFH QLRPNLHURZQLFWZDFRGRPLHMVFDF]DVXL VSRVREXZ\NRQ\ZDQLDSUDF\3UDFRZQLN ]RERZLฤ…]XMHVLฤŠSU]\W\PGRVWDรกHJRRVR ELVWHJRZ\SHรกQLDQLDRNUHฤžORQHJRURG]DMX SUDF\]ZLฤ…]DQHM]RNUHฤžORQ\PVWDQRZL VNLHP]DZRGHPOXENZDOLยฟNDFMDPL

'RGDรผ QDOHฤช\ Lฤช ] PRF\ XVWDZ\ QLH MHVW GRSXV]F]DOQH ]DVWฤ…SLHQLH XPRZ\ R SUDFฤŠ XPRZฤ… F\ZLOQRSUDZQฤ… QS ]OH FHQLDRG]LHรกR SU]\]DFKRZDQLXZVSR PQLDQ\FK ZDUXQNyZ Z\NRQ\ZDQLD SUDF\ &HOHP WHM UHJXODFML MHVW SU]HFLZ VWDZLDQLH VLฤŠ JURฤจQHM SUDNW\FH ]DZLHUD QLD SR]RUQ\FK XPyZ SUDZD F\ZLOQHJR Z FHOX REHMฤžFLD SU]HSLVyZ Z V]F]HJyO QRฤžFLRFKURQQHJRXVWDZRGDZVWZDSUDF\ RUD]RSรกDFDQLDVNรกDGHNQDXEH]SLHF]HQLH VSRรกHF]QH -HฤชHOL Z VWRVXQNX SUDZQ\P SRPLฤŠ G]\SUDFRZQLNLHPD]DWUXGQLDMฤ…F\PJR SRGPLRWHP PRฤชQD Z\UyฤชQLรผ Z\PLH QLRQH Z\ฤชHM FHFK\ ZyZF]DV PRฤชHP\ PyZLรผ R LVWQLHQLX VWRVXQNX SUDF\ : WDNLHM V\WXDFML SUDFRZQLNRZL SU]\VรกX JXMH SUDZR GR Z\VWฤ…SLHQLD ] SRZyG] WZHP GR Vฤ…GX SUDF\ R XVWDOHQLH LVWQLH

QLD VWRVXQNX SUDF\ 3RZyG]WZR PRฤชH E\รผ Z\WRF]RQH Eฤ…Gฤจ SU]HG Vฤ…G ZรกDฤžFL ZRฤžFLRJyOQHMSR]ZDQHJR RNWyUHMGHF\ GXMH PLHMVFH ]DPLHV]NDQLD OXE VLHG]LED SUDFRGDZF\ Eฤ…GฤจSU]HGVฤ…GZNWyUHJR RNUฤŠJXSUDFDMHVWE\รกDOXEPLDรกDE\รผZ\ NRQ\ZDQDEฤ…GฤจWHฤชSU]HGVฤ…GZNWyUHJR RNUฤŠJX]QDMGXMHVLฤŠ]DNรกDGSUDF\6SUDZ\ RXVWDOHQLHLVWQLHQLDVWRVXQNXSUDF\UR] SR]QDMฤ…ZSLHUZV]HMLQVWDQFMLVฤ…G\UHMR QRZHZVNรกDG]LHMHGQHJRVฤŠG]LHJRRUD] GZyFK รกDZQLNyZ :\EyU ZรกDฤžFLZHJR PLHMVFRZR Vฤ…GX QDOHฤช\ ]Dฤž GR SUDFRZ QLNDZQRV]ฤ…FHJRSR]HZ .RQVHNZHQFMฤ… XVWDOHQLD ฤชH VWRVXQHN รกฤ…F]ฤ…F\ SUDFRZQLND ] SUDFRGDZFฤ… PD FKDUDNWHU SUDFRZQLF]\ MHVW ]Z\NOH NR QLHF]QRฤžรผ ]DVSRNRMHQLD ZLHOX URV]F]Hฤ” SUDFRZQLND 3U]HGH ZV]\VWNLP QDOHฤช\ WX Z\PLHQLรผ Z\QDJURG]HQLH ]D SUDFฤŠ

adwokat Dominika Moliล„ska ]H ZV]\VWNLPL MHJR VNรกDGQLNDPL NWyUH PRฤชHE\รผZ\ฤชV]HQLฤชRNUHฤžORQHZXPR ZLHZ\QDJURG]HQLH]DQDGJRG]LQ\GR GDWNL]DSUDFฤŠZฤžZLฤŠWDF]\ZSRU]HQRF QHM 2VRED X]QDQD ]D SUDFRZQLND QD E\ZDWDNฤชHSUDZRGRXUORSXMHฤžOLVWRVX QHNSUDF\MXฤชXVWDรกยฑGRHNZLZDOHQWX]D XUORSZ\SRF]\QNRZ\6WZLHUG]HQLHSUD FRZQLF]HJRFKDUDNWHUX]DWUXGQLHQLDSR ZRGXMHNRQLHF]QRฤžรผRSรกDFDQLDSU]H]SUD FRGDZFฤŠVNรกDGHNQDXEH]SLHF]HQLHVSR รกHF]QHL]DOLF]HNQDSRGDWHNGRFKRGRZ\ RGRVyEยฟ]\F]Q\FK'RPLQLND0ROLฤ”VND

Nie tylko angielski czyli Szkoล‚a Jฤ™zykรณw Obcych 1DXND MฤŠ]\ND DQJLHOVNLHJR KLV] SDฤ”VNLHJRIUDQFXVNLHJRRUD]QLHPLHF NLHJRWRRIHUWDQRZHM6]NRรก\-ฤŠ]\NyZ 2EF\FK NWyUD UR]SRF]QLH G]LDรกDOQRฤžรผ MXฤชZU]HฤžQLDZH:VFKRZLH6]NRรกD RIHUXMHNXUV\GODGRURVรก\FKPรกRG]LHฤช\ RUD]G]LHFL3U]\JRWXMHGRHJ]DPLQyZ DWDNฤชH]DSHZQLSRPRFXF]QLRPRUJD QL]XMฤ…FGODQLFKSRMHG\QF]HOHNFMHWรกX PDF]ฤ…F SUREOHPDW\F]QH ]DJDGQLHQLD ] SRV]F]HJyOQ\FK SU]HGPLRWyZ MฤŠ]\ NRZ\FK6LHG]LED6]NRรก\-ฤŠ]\NyZ2E F\FK]QDMGXMHVLฤŠQDXOLF\.D]LPLHU]D :LHONLHJR QDGVNOHSHP$YDQV =D SLV\WUZDMฤ…GRZU]HฤžQLD =DรกRฤช\FLHOHP 6]NRรก\ MHVW 1DWDOLD 3U]\MHPVND QDXF]\FLHO MฤŠ]\ND DQ JLHOVNLHJR Z , /LFHXP 2JyOQRNV]WDรก Fฤ…F\P LP 7 =DQD RUD] *LPQD]MXP -ฤŠ]\NRZ\P 3DQL 1DWDOLD XNRฤ”F]\รกD .ROHJLXP-ฤŠ]\NyZ2EF\FKZ/HV]QLH D QDVWฤŠSQLH :\ฤชV]ฤ… 6]NRรกฤŠ )LOROR JLF]Qฤ…3RXNRฤ”F]HQLXVWXGLyZUR]SR F]ฤŠรกDSUDFฤŠZH:VFKRZLH 3UDFD]PรกRG]LHฤชฤ…GDMHPLGXฤชRVD W\VIDNFMLRSRZLDGDP\ฤžOฤŠฤชHXGDรกR PLVLฤŠ]QDOHฤจรผ]รกRW\ฤžURGHNZNRQWDN WDFK ] XF]QLDPL 'DU]ฤŠ LFK V]DFXQ NLHP QD NWyU\ ]DVรกXJXMฤ… FR VSUDZLD ฤชH QDV]D ZVSyรกSUDFD SU]\QRVL Z\

VNLHJR KLV]SDฤ”VNLHJR IUDQFXVNLHJR LQLHPLHFNLHJR 7R MHGQD ] QDMZLฤŠNV]\FK ]DOHW V]NRรก\PyZLSDQL1DWDOLDF]\OLV]H URNL Z\EyU QDXF]DQ\FK MฤŠ]\NyZ RE F\FK 1LH E\รกRE\ LFK JG\E\ QLH GR ฤžZLDGF]HQLOHNWRU]\]ZLHOROHWQLPVWD ฤชHP 1DXF]\FLHOHNWyU]\EฤŠGฤ…SURZDG]Lรผ NXUV\ Z 6]NROH -ฤŠ]\NyZ 2EF\FK WR RVRE\SRFKRG]ฤ…FH]UyฤชQ\FKSODFyZHN RฤžZLDWRZ\FK1DXF]DMฤ…ZJLPQD]MDFK V]NRรกDFKฤžUHGQLFKLSRGVWDZRZ\FK7R GDMHJZDUDQFMHฤชHWDNG]LHFLPรกRG]LHฤช MDN L GRURฤžOL PRJฤ… OLF]\รผ QD SURIHVMR QDOQ\SU]HELHJ]DMฤŠรผ 6]NRรกD ]DSURSRQXMH UyZQLHฤช ZV]\VWNLFK VรกXFKDF]RP DWUDNF\MQH FHQ\ =GDMฤŠ VRELH VSUDZฤŠ ฤชH QLH PR ฤชHP\ SURSRQRZDรผ FHQ NWyUH ]QDOHฤจรผ PRฤชQD Z V]NRรกDFK ]QDMGXMฤ…F\FK VLฤŠ ZVฤ…VLHGQLFKUHJLRQDFK7REฤŠGฤ…SU]\ VWฤŠSQHRSรกDW\ZVDPUD]QDNLHV]Hฤ”OR NDOQHMVSRรกHF]QRฤžFL 'RGDWNRZฤ… DWUDNFMฤ… V]NRรก\ EฤŠG]LH REQLฤชRQDSรกDWQRฤžรผSU]\XWUDFLHFRQDM PQLHM WU]HFK OHNFML 1LH EฤŠG]LH ZLฤŠF WDNฤชHWUDFฤ…FJRG]LQ\QDXNL]SRZRGX ฤžZLฤ…WIHULLOXEGรกXJLHJRZHHNHQGXVรกX FKDF]HEฤŠGฤ…]DQLHSรกDFLรผ

PLHUQHHIHNW\ ฤZLDGRPRฤžรผ WHJR ฤชH SUDFD ] PรกR G]LHฤชฤ… V]NROQฤ… VSUDZLD ZLHOH UDGRฤžFL ]DRZRFRZDรกRSRGMฤŠFLHPGHF\]MLR]D รกRฤชHQLXV]NRรก\MฤŠ]\NRZHM 3RVLDGDQLHZรกDVQHMV]NRรก\ZNWyUHM PRฤชQDUHDOL]RZDรผZV]\VWNLHVZRMHSR P\Vรก\WRFK\EDPDU]HQLHNDฤชGHJRDQ JOLVW\-DPDPJรกRZฤŠSHรกQฤ…SRP\VรกyZ NWyUHFKFLDรกDE\PZSURZDG]LรผZฤช\FLH 'HF\]MDRSRZVWDQLXV]NRรก\UyZQLHฤช ZLHOHPyZLRMHM]DรกRฤช\FLHOFH2GSR P\VรกX GR MHJR UHDOL]DFML G]LHOL GรกXJD GURJD7U]HEDE\รกR]QDOHฤจรผRGSRZLHG QLH SRPLHV]F]HQLH ฤžURGNL ยฟQDQVRZH DOH WDNฤชH OHNWRUyZ NWyU]\ ]DSHZQLฤ… V]NROHVXNFHV,VWRWQ\PF]\QQLNLHPZ SODQRZDQLXNXUVyZVLฤŠUyZQLHฤชRULHQ WDFMDZMฤŠ]\NRZ\FKWUHQGDFK $QJLHOVNLPyZL1DWDOLD3U]\MHP VNDMHVWRF]\ZLฤžFLHMฤŠ]\NLHPJOREDO Q\PLQDUD]LHQLFWHJRQLH]PLHQL1D WRPLDVW]PLHQLDMฤ…VLฤŠSR]\FMHZUDQNLQ JDFKMฤŠ]\NRZ\FK2EHFQLHQDGUXJLP PLHMVFX ]QDMGXMH VLฤŠ KLV]SDฤ”VNL NWyU\ Z\SDUรกMฤŠ]\NIUDQFXVNL$VNRURWDNWR ]DOHฤชDรกRPLQDW\PDE\MฤŠ]\NKLV]SDฤ” VNL]QDOD]รกVLฤŠZRIHUFLHV]NRรก\ 6]NRรกD -ฤŠ]\NyZ 2EF\FK RIHUXMH ]DWHP QDXNฤŠ F]WHUHFK NXUVyZ DQJLHO

Dodaj ogล‚oszenie W zamieszczonym kuponie naleลผy czytelnie wypeล‚niฤ‡ treล›ฤ‡ ogล‚oszenia i zanieล›ฤ‡ do naszego biura.

Treล›ฤ‡ ogล‚oszenia ( wypeล‚niaฤ‡ czytelnie ) Wypeล‚nij i zanieล› do redakcji zw.pl!

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Redakcja zw.pl: Wschowa, ul. Gล‚ogowska 1 Ogล‚oszenia drobne na portalu i gazecie sฤ… bezpล‚atne! Zapraszamy do zamieszczania ogล‚oszeล„ na portalu zw.pl

OGลOSZENIA DROBNE

 :DUWR VSUyERZDรผ QDXNL MฤŠ]\NyZ REF\FK ยฑ SU]HNRQXMH SDQL 1DWDOLD ยฑ WR SRGZ\ฤชV]D QDV]ฤ… ZDUWRฤžรผ L JZD UDQWXMH SHZQRฤžรผ VLHELH Z NRQWDNWDFK ]RVREDPL]LQQ\FKNUDMyZ&RUD]F]ฤŠ ฤžFLHM SRGUyฤชXMHP\ NRQWDNWXMHP\ VLฤŠ ]OXGฤจPL]UyฤชQ\FKVWURQฤžZLDWDMฤŠ]\N MHVW QDV]\P QDU]ฤŠG]LHP NRPXQLNDFML LPOHSLHMJR]QDP\W\PZLฤŠFHMUR]X PLHP\ UDN

 

REKLAMA

wiฤ™cej na portalu www.zw.pl KOREPETYCJE

SPRZEDAM 0LHV]NDQLH P ,SLฤŠWUR SRNRMH :VFKRZDRV.UyORZHM-DGZLJLL 7HOHIRQ

:\GDMQDV]\ENDVNU]\QND3& &HQD]รก 7HOHIRQ

=MฤŠ]\NDDQJLHOVNLHJRQDNDฤชG\PVWRS QLX]DDZDQVRZDQLD:VFKRZDLRNROLFH 7HOHIRQ

0LHV]NDQLHZEORNX PP SLZQLFD  SRNRMH NXFKQLD รกD]LHQND SU]HGSRNyM &2 L Z\Zy] QLHF]\VWRฤžFL Sรก\QQ\FK ZOLF]RQH Z F]\QV] 2JU]H ZDQLHZRG\ZHZรกDVQ\P]DNUHVLH7\ OHZLFH &HQD GR QHJRFMDFML SR REHMU]HQLX PLHV]NDQLD 7HOHIRQ 

%H]F]\QV]RZH PLHV]NDQLH Z 6WDU\P 6WUฤ…F]X P ZรกDVQ\ VWU\FK SLZ QLFD&2LJDUDฤช &HQD]รก 7HOHIRQ

=DQJLHOVNLHJRQDXF]\FLHO].DOLIRUQLL QDJURG]RQ\Z6รกDZD 7HOHIRQ

']LDรกNฤŠ SRG ]DEXGRZฤŠ NRรกR V]NRรก\ P.RQUDGRZR &HQD]รก 7HOHIRQ .RรกDGRVDPRFKRGX Xฤช\ZDQHNRรกD DOXIHOJD RSRQD OHWQLD U 1RZH'U]HZFH &HQD]รก 7HOHIRQ

$XGL D ]DGEDQH HNRQRPLF]Q\ VLOQLN GLHVHO  SU]HELHJ SRMHP QRฤžรผ*รกRJyZ &HQD]รก 7HOHIRQ 1RZ\GRPZH:VFKRZLHXO=DFLV]H &HQD]รก 7HOHIRQ

PRACA 3UDFRZQLNRFKURQ\QDXPRZฤŠ]OHFHQLH /LFHQFMDSR]ZROHQLHQDEURฤ”/HV]QR 7HOHIRQ

1DXND QD JLWDU]H EDVRZHM $EVROZHQW XQLZHUV\WHWX 5RRVHYHOWD Z &KLFDJR 6รกDZD 7HOHIRQ

WYNAJEM %LXUD PDJD]\Q\ SRPLHV]F]HQLD KDQ GORZRXVรกXJRZH *รกRJyZ SDUNLQJ EDUG]RGREUDORNDOL]DFMD 7HOHIRQ 0XURZDQ\JDUDฤชZH:VFKRZLH &HQD]รก 7HOHIRQ


14 SPORT

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

Piłka nożna dla kobiet Coraz więcej dziewczyn garnie się do piłki nożnej i tak jest też w naszym powiecie. Najwięcej młodych piłkarek mamy w gminie Sława i osiągają one spore sukcesy na szczeblu wojewódzkim. Niestety gdy kończą gimnazjum nie mają możliwości rywalizacji ze swoimi rówieśniczkami z innych miast

:

SHNWDNXODUQHVXNFHV\áDWZLHMMHVW RGQLHĞüZVSRUFLHNRELHF\P3R WZLHUG]DMą WR ZV]\VF\ WUHQHU]\ L G]LDáDF]H ] NWyU\PL XGDáR QDP VLĊ SRUR]PDZLDü 3RWZLHUG]DMą WR WDNĪH Z\QLNL PáRG\FK SLáNDUHN ] UHSUH]HQ WDFML3ROVNLGRODWNWyUHZF]HUZFX ]GRE\á\W\WXáPLVWU]\Ĕ(XURS\1DGDO PDáR MHVW MHGQDN NOXEyZ SLáNDUVNLFK NWyUHV]NROLá\E\SDQLH 0DP\ SRGREQR UyZQRXSUDZQLH QLH G]LHZF]\Q\ FKFLDá\E\ ZLĊF URELü WRFRFKáRSDF\±PyZL=G]LVáDZ6LHP F]\NSUH]HVLWUHQHU6RNRáD&LRVDQLHF MHG\QHJR NOXEX Z SRZLHFLH Z NWyU\PWUHQXMąSLáNDUNL±']LHZ F]\Q\LGąGRV]NyáĞUHGQLFKLP\ QLH PDP\ MX] PRĪOLZRĞFL GDOHM ] QLPL SUDFRZDü 3R RVLąJDQ\FK Z\QLNDFK ZLGDü ĪH PDMą VSRU\ SRWHQFMDá NWyU\ VLĊ MHGQDN PDU QXMH 6XNFHV\ PáRG\FK SLáNDUHN ]*PLQ\6áDZDWRZGXĪHMPLHU]H ]DVáXJD QDXF]\FLHOHN Z\FKRZD QLD ¿]\F]QHJR $QHW\ 0DUNLH ZLF]]&LRVDĔFDL.U\VW\Q\àDMNR ]H 6áDZ\ 8F]HQQLFH 3XEOLF]QHM 6]NRá\3RGVWDZRZHMZ6áDZLHZ URNX]GRE\á\EUą]RZ\PHGDO QD /XEXVNLHM 2OLPSLDG]LH 0áR G]LHĪ\ 3LáNDUNL ] &LRVDĔFD VWDOH JRV]F]ą QD SRGLXP UR]JU\ZHN RUJDQL]RZDQ\FK SU]H] 6]NROQ\ =ZLą]HN6SRUWRZ\=LHPLD/XEX VND D WDNĪH WXUQLHMX &RFD &ROD &XSGODJLPQD]MDOLVWyZ2VWDWQLR XF]HQQLFH6]NRá\3RGVWDZRZHM] &LRVDĔFD]GRE\á\EUą]RZ\PHGDO QDWXUQLHMXR3XFKDU7\PEDUNXQD V]F]HEOX ZRMHZyG]NLP : W\FK ]DZRGDFK ZVSDUá\ MH PáRGH SLá NDUVNL]H6WDUHJR6WUąF]D ']LHZF]\QRPQDSHZQRQLHPRĪQD RGPyZLü]DDQJDĪRZDQLD±PyZL.U\ VW\QDàDMNR]363Z6áDZLH=DLQWH UHVRZDQLHSLáNąQRĪQąMHVWVSRUH3U]H] NLOND RVWDWQLFK ODW SU]H] PRMH ]DMĊFLD SR]DOHNF\MQH SU]HZLQĊáR VLĊ FR QDM PQLHMG]LHZF]\QHN]HVSRU\PSR WHQFMDáHP 'REU]H E\áRE\ JG\E\ NWRĞ WUHQRZDá]QLPLWDNĪHJG\GRUDVWDMą 3yNL FR QLH PD PRĪOLZRĞFL ĪHE\ G]LHZF]\Q\ WUHQRZDá\ Z QDMOHSV]\P NOXELH SLáNDUVNLP Z SRZLHFLH 'ĊELH %DOFHU]DNL6S6áDZD3U]\E\V]yZ

 1LH MHVW WR SUREOHP ¿QDQVRZ\ ± PyZL SUH]HV 'ĊEX :LHVáDZ .OHFKD ĝURGNLPRĪHE\VLĊ]QDOD]á\1LHPD QDWRPLDVWOXG]LNWyU]\PRJOLE\WRSR FLąJQąü7UHQHU0DUHN6]DIHULWDNVDP SURZDG]L]HVSRáyZPĊVNLFKVHQLRU VNLFK L PáRG]LHĪRZ\FK 1LH PDP\ ZLĊF PRĪOLZRĞFL WZRU]HQLD NROHMQ\FK GUXĪ\Q 3LáNDUNL]H6áDZ\L&LRVDĔFDRGODW RWU]\PXMą]DSURV]HQLDGRNDGU\ZRMH ZyG]NLHM ,QWHUHVXMH VLĊ WHĪ QLPL JUD MąF\ Z , OLG]H NRELHW 6WLORQ *RU]yZ :LHONRSROVNL .OXE RIHUXMH QDXNĊ 

ZV]NROHĞUHGQLHMLLQWHUQDW'RWHMSRU\ QD WDNą RSFMH ]GHF\GRZDáD VLĊ MHGQD G]LHZF]\QD]H6áDZ\ :H:VFKRZLHWUHQLQJLRGE\ZDMąVLĊ W\ONRZ=HVSROH6]NyáLP6WDQLVáDZD 6WDV]LFD SURZDG]L MH QDXF]\FLHO :) 5DGRVáDZ .RQLHF]Q\ =DLQWHUHVRZD Q\FKMHVWNLONDQDĞFLHG]LHZF]\QF]ĊĞü ]QLFKSRFKRG]L]&LRVDĔFD %\áWDNLSRP\VáĪHE\Z\VWDUWRZDü ZOLG]H±PyZL.RQLHF]Q\'RWHJR RSUyF]SLHQLĊG]\SRWU]HEQHMHVW]DSOH F]HNDGURZH0XVLDáE\PPLHüFRQDM

Kalendarium imprez 31.08, godz. 15:00, Boisko sportowe w Jędrzychowicach, Dożynki powiatowe 01.09, godz. 12:00, Wschowa Pomnik ul. Łazienna, Uroczystości Upamiętniające 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej 01.09, godz. 14:00, Wschowa - Muzeum, "Niedzielne zabawy w muzeum" 06.09, godz. 19:00, Wschowa, Zamek Królewski, ul. Plac Zamkowy X Festiwal Muzyki Królewskiej Koncert Inauguracyjny 07.09, Sława, Dożynki gminne

PQLHMG]LHZF]\Q']LĞSHZQLHXGD áRE\PLVLĊVWZRU]\üRVRERZąGUX Ī\QĊDOHZUD]LHNRQWX]MLSR]RVWDMHP\ EH] VNáDGX -HĞOL LVWQLDáDE\ OLJD V]y VWHNQDRUOLNDFKWRQDSHZQRE\ĞP\VLĊ ]JáRVLOL .RV]W\ XG]LDáX Z UR]JU\ZNDFK QD GXĪ\FK ERLVNDFK E\á\E\ GXĪH =HVSyá PXVLDáE\ ]JáRVLü VLĊ GR ,,, OLJL JUXS\ ]DFKRGQLRSRPRUVNROXEXVNLHM L MHĨ G]Lü QD Z\MD]G\ PLQ GR 6]F]HFLQD 0LĊG]\]GURMyZ F]\ 6WDUJDUGX 6]F]H FLĔVNLHJR:ZRMHZyG]WZLHOXEXVNLP W\ONR 6WLORQ ]JáRVLá GUXĪ\Q\ GR , OLJL ,,OLJLJUXS\ZLHONRSROVNLHML,,, OLJL 3yNL FR G]LHZF]\Q\ U\ZDOL ]XMąQDWHUHQLHSRZLDWXZVFKRZ VNLHJR Z UDPDFK /LJL ,QWHU PDUFKH : UR]JU\ZNDFK XG]LDá ELRUą =6 LP 6WDQLVáDZD 6WD V]LFD=HVSyá6]Nyá3RQDGJLPQD ]MDOQ\FK ]H 6áDZ\ *LPQD]MXP 1U ]H :VFKRZ\ RUD] *LPQD ]MD]H6áDZ\L&LRVDĔFD-HV]F]H NLOND ODW WHPX Z OLG]H JUDáR WHĪ , /LFHXP LP 7RPDV]D =DQD L*LPQD]MXP-Ċ]\NRZH %\áHPQDNRQIHUHQFMLZ=LH ORQHM*yU]HRUJDQL]RZDQHMSU]H] 3ROVNL=ZLą]HN3LáNL1RĪQHMSR ĞZLĊFRQHMĪHĔVNLHMSLáFHQRĪQHM 7DP ]DFKĊFDQR GR WZRU]HQLD GUXĪ\QLUR]JU\ZHNPLHV]DQ\FK =F]DVHPE\üPRĪHGUXĪ\QNR ELHF\FK EĊG]LH ZLĊFHM L EĊGą SRZVWDZDá\ QRZH OLJL ± PyZL .RQLHF]Q\ 7UHQLQJyZ ] G]LHZF]\QDPL QLH SURZDG]ą NOXE\ SLáNDUVNLH Z JPLQLH :VFKRZD : .RUR QLH SLáNĊ QRĪQD WUHQXMą W\ONR FKáRSF\ GOD G]LHZF]\Q SUR ZDG]RQH Vą ]DMĊFLD NRV]\NDUVNLH :$YLL6LHGOQLFDVSRUDG\F]QLH]FKáR SDNDPL WUHQXMH MHGQD G]LHZF]\QD : UR]JU\ZNDFK PLĊG]\V]NROQ\FK ELRUą ]DWRXG]LDáXF]HQQLFH6]NRá\3RGVWD ZRZHM Z 6LHGOQLF\ ] NWyU\PL WUHQXMH G\UHNWRUV]NRá\D]DUD]HPQDXF]\FLHO :)LWUHQHU$YLL%RJGDQ.RUF]DN :6]OLFKW\QJRZHMZLĊNV]RĞüG]LHZ F]\QHNJUDZVLDWNyZNĊ7DNDVSHFMDOL ]DFMDSR]ZDODRVLąJDüGXĪHVXNFHV\QD DUHQLHNUDMRZHM PLM

więcej na portalu

07.09, godz. 19:00, Wschowa - Kościół O.O. Franciszkanów, ul. Klasztorna X Festiwal Muzyki Królewskiej Koncert Kameralny 08.09, godz. 15:00 i 20:00 X Festiwal Muzyki Królewskiej Aula I L.O. - Koncert Familijny Kościół FARNY – Koncert Galowy 08.09, godz. 17:00, Wschowa, skwer przed ratuszem, Koncert Bluesowy – Eddie Martin 08.09, godz. 14:00, Wschowa - Muzeum, "Niedzielne zabawy w muzeum" 13-15.09, Wschowa, Warsztaty Muzyki Gospel

www.zw.pl

15.09, godz. 15:00, Skwer przed ratuszem – Koncert 22.09, godz. 14:00, Wschowa - Muzeum, "Niedzielne zabawy w muzeum" 26.09, godz. 11:00, Wschowa, Sala widowiskowa CKiR, Inauguracja UTW 27.09, Dzień Przedszkolaka 28.09, Wschowa – Hala sportowa gimnazjum nr 2, ul. Zacisze, II Kongres Wschowskich Kobiet 29.09, godz. 14:00, Wschowa - Muzeum, "Niedzielne zabawy w muzeum"


SPORT 15

zw.pl ziemia wschowska w internecie na www.zw.pl

Dąb liderem IV ligi, w klasie A ze zmiennym szczęściem Wystartowały piłkarskie rozgrywki ligowe. Jak do tej pory najlepiej radzi sobie Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów, który jest liderem IV ligi. W klasie A Korona Wschowa i Orzeł Szlichtyngowa radzą sobie ze zmiennym szczęściem, a frycowe płaci Avia Siedlnica Lider ze Sławy

SRGREQLH'ąEDWDNRZDáJRĞFLHV]XNDOL NRQWU\SURZRNXMąFWHĪVWDáHIUDJPHQW\ 'ąE SU]\VWąSLá GR VH]RQX RVáDELRQ\ JU\ 3R MHGQ\P ] QLFK SLáND XGHU]\áD Z VáXSHN EUDPNL ]HVSRáX ]H 6áDZ\ =GUXĪ\Q\RGHV]OLGRĞZLDGF]HQLREURĔ F\ ] =LHORQHM *yU\ 'DULXV] 'DOPDWD :NRĔFXZPLQXFLH3U]HP\VáDZ-Ċ GU]HMHZVNL Z\FRIDá SLáNĊ ] SROD NDU L 0DFLHM *URFKRZVNL = Z\SRĪ\F]H QHJR SRGDMąF GR 'DPLDQD .RSSHQKD QLDZUyFLáQDWRPLDVWV\QWUHQHUD5DGR VáDZ6]DIHU3URSR]\FMĊJU\]NOXEyZ JHQDDWHQWUD¿áGREUDPNLLXVWDOLáZ\ JUDMąF\FKZZ\ĪV]\FKOLJDFKRWU]\PDá QLNQDGOD'ĊEX %DUG]R G]LĊNXMĊ FKáRSDNRP ]D 'DPLDQ.RSSHQKDJHQDOHRVWDWHF]QLH DPELFMĊL]DDQJDĪRZDQLH±PyZL0D ]GHF\GRZDáVLĊQDJUĊZ6áDZLH 'ąEMDNGRWHMSRU\Z\JUDáPHF]H UHN6]DIHUWUHQHU'ĊEX%DUG]RRED ZLDOLĞP\ VLĊ VWDá\FK IUDJPHQWyZ JU\ L MHGHQ ]UHPLVRZDá : SLHUZV]HM NR OHMFH Z\ZLy]á W\ONR MHGHQ SXQNW LWHJRĪHSLáNDU]HJRVSRGDU]\EĊGąMH ] ,áRZ\ FKRü ]Z\FLĊVWZR ZLVLDáR SURZRNRZDü1DV]F]ĊĞFLHQDZ\VRNR ĞFL]DGDQLDVWDQĊOLVĊG]LRZLH1LHVWHW\ Z SRZLHWU]X 1LHGRV\W SRJáĊELáD NRQ QLHPRĪQDSRZLHG]LHüWHJRRNLELFDFK WX]MDMDNLHMQDEDZLáVLĊ6]\PRQ0DOHS V]DN : NROHMQ\FK PHF]DFK ]HVSyá ]H NWyU]\U]XFDOLZQDVZ\]ZLVNDPLLQLH 6áDZ\SRNRQDáQDZáDVQ\PERLVNX F]XOLĞP\VLĊEH]SLHF]QLH 2GUĊ0LĊG]\U]HF]RUD]QDZ\MHĨ Orzeł bez stabilnej formy G]LH6SyMQLH2ĞQR/XEXVNLH : NROHMFH VSRWNDĔ 'ąE ]Z\FLĊ Ī\á ] /XEXV]DQLQHP Z 'UH]GHQNX 'ZLH SRUDĪNL L ]Z\FLĊVWZR PD QD VZRLP NRQFLH 2U]Há 6]OLFKW\QJRZD =JRGQLH ] RF]HNLZDQLDPL /XEXV]D 2UáD Z]PRFQLáR SU]HG VH]RQHP MX QLQFRIQąáVLĊJáĊERNRGRREURQ\LF]H QLRUyZ3DWU\N6]NXGODUF]\N6]\PRQ NDáQDRND]MHGRNRQWU\'ąEMXĪQDSR F]ąWNXPHF]XVWZRU]\áVRELHGRJRGQą &]DMNRZVNL L $GULDQ *LHUWXJD 7UHQHU V\WXDFMĊ D SyĨQLHM PR]ROQLH EXGRZDá PDZLĊFGRG\VSR]\FML]DZRGQLNyZ DWDN SR]\F\MQ\ FDá\ F]DV ]DJUDĪDMąF 1DLQDXJXUDFMĊ]HVSyá]H6]OLFKW\QJR ZHMSU]HJUDáZ5DFXOL:NROHMFH EUDPFHJRVSRGDU]\:NRĔFXZPL SRNRQDáQDZáDVQ\PERLVNX2GUĊ.OH QXFLH SRG SRGDQLX RG 'DPLDQD .RS QLFD:PLQLRQ\ZHHNHQGSU]HJUDá SHQKDJHQDGREUDPNL/XEXV]DQLQDWUD Z3U]\OHSLH ¿á5DGRVáDZ6]DIHU 1DV] ]HVSyá ]XSHáQLH QLH LVWQLDá 5DGRĞüMHGQDNQLHWUZDáDGáXJR3Lá Z SLHUZV]HM SRáRZLH RGGDMąF SROH JU\ NDU]H ]H 6áDZ\ FKFLHOL V]\ENR VWU]H JRVSRGDU]RP 3U]HEXG]Lá VLĊ GRSLHUR QD OLüGUXJDEUDPNĊ]DSRPLQDMąFRREUR QLH 3R NRQWU]H ]DZRGQLN JRVSRGDU]\ RVWDWQLHPLQXWJG\SU]HJU\ZDáMXĪ 3LHUZV]ąEUDPNĊSLáNDU]H763U]\ ]QDOD]áVLĊVDPQDVDP]EUDPNDU]HP OHS ]GRE\OL MXĪ Z SLHUZV]HM SRáRZLH 'ĊEXLVWU]HOLáZ\UyZQXMąFHJRJROD : GUXJLHM SRáRZLH JUD Z\JOąGDáD 'UXJDZSDGáDSRPLQXWDFKRGZ]QR

ZLHQLDJU\3yĨQLHMGRDWDNXSU]\VWąSLOL SLáNDU]H]H6]OLFKW\QJRZHM:PL QXFLHNRQWDNWRZHJRJRODVWU]HOLá3DZHá 0RVNDOHZLF]PLQXWSyĨQLHMZ\UyZ QDá5DGRVáDZ.XELĞ 2E\GZLHEUDPNLZSDGá\SRNRPEL QRZDQHMJU]HRE\GZDSRDNFMDFKOHZą VWURQąERLVND±UHODFMRQXMHWUHQHU2UáD 5REHUW 6]PDFLĔVNL ± 7UXGQR SRZLH G]LHüGODF]HJRWDNSU]HVSDOLĞP\SLHUZ V]ąF]ĊĞüVSRWNDQLD1DSHZQRMHVWMHV]

 5HPLV E\áE\ QD SHZQR EDUG]LHM VSUDZLHGOLZ\ .DĪGD ] GUXĪ\Q PLDáD ERZLHP WDNL RNUHV JU\ Z NWyU\P ]GHF\GRZDQLH SU]HZDĪDáD 7HUD] F]H NDMąQDVEDUG]RWUXGQHVSUDZG]LDQ\ 3LHUZV]\ MXĪ Z QDMEOLĪV]ą VRERWĊ ZH :VFKRZLH 3R QLFK EĊG]LHP\ PRJOL UHDOQLH SRZLHG]LHü QD FR VWDü QDV Z WHJRURF]Q\FK UR]JU\ZNDFK PyZL 6]PDFLĔVNL

F]H ZLHOH HOHPHQWyZ QDV]HM JU\ QDG NWyU\PLPXVLP\RVWURSUDFRZDü :PLQXFLHSRVWU]DOH]DZRGQLND JRVSRGDU]\ SLáND RGELáD VLĊ U\NRV]H WHPRGàXNDV]D-yĨZLDNDLZSDGáDGR EUDPNL2UáD3LáNDU]H]H6]OLFKW\QJR ZHM SUyERZDOL Z\UyZQDü VWZDU]DMąF VRELHMHV]F]HGZLHEDUG]RGRJRGQHV\ WXDFMHZ\QLNMHGQDNQLHXOHJá]PLDQLH

Korona lepsza w meczu derbowym 6áDELHMMDNQDUD]LHUDG]ąVRELHGUXĪ\ Q\ ] JPLQ\ :VFKRZD .RURQD MHG\QH SXQNW\]GRE\áDQD$YLLZSRW\F]FHGHU ERZHM$YLDSR]RVWDMHEH]SXQNWyZ .RURQD SU]\VWąSLáD GR VH]RQX RVáD ELRQD %XW\ QD NRUNX SRVWDQRZLOL ]D ZLHVLü .U]\V]WRI *U]HĞNRZLDN L 0D

FLHM 6]\PDĔVNL = SUREOHPDPL ]GUR ZRWQ\PL ]PDJD VLĊ %áDĪHM ']LDGRV] 'RGUXĪ\Q\GRáąF]\OLQDWRPLDVWMXQLR U]\%DUWRV].ZLHFLĔVNL0DWHXV]*yU F]DNRUD]EUDPNDU]0LáRV]:LHF]RUHN $YLD ]JáRVLáD GR UR]JU\ZHN ]D ZRGQLNyZ:LĊNV]RĞü]QLFKWRPáRG]L SLáNDU]HNWyU]\Z\ZDOF]\OLDZDQVGR $ NODV\ 'RáąF]\OL GR QLFK GRĞZLDG F]RQ\ EUDPNDU] .U]\V]WRI 6]NXUGĪ *U]HJRU]3U]\MHPVNLàXNDV]2SLáRZ VNL0DWHXV]6]NXUGĨL3DZHá-DQNRZ VNL =HVSyá Z]PRFQL WHĪ 3DZHá -XU F]DNNWyU\VNRĔF]\áODWLPRĪHJUDü MXĪ]VHQLRUDPL :GHUERZ\PSRMHG\QNXZPLQX FLHSURZDG]HQLHREMĊáD$YLDSRVWU]DOH -DNXED .XURV]D PLQXW SyĨQLHM QD OLVWĊVWU]HOFyZZSLVDáVLĊ-DNXE6WDFKR ZLDNLSLHUZV]DSRáRZD]DNRĔF]\áDVLĊ UHPLVHP : GUXJLHM SRáRZLH PHF]X QD ER LVNXSU]HZDĪDOLJRĞFLH$YLDSU]\MPR ZDáD DWDNL .RURQ\ QD VZRMHM SRáRZLH LRGF]DVXGRF]DVXNRQWUDWDNRZDáD'R PLQXW\V\WXDFMDQDERLVNXQLHXOH JDáD]PLDQLH:\QLNUyZQLHĪSR]RVWD ZDáEH]]PLDQ:WHG\WRSRMHGQHM]DN FML.RURQ\SLáNDU]JRĞFLZ\V]HGáVDP QD VDP ] EUDPNDU]HP ]RVWDá VIDXOR ZDQ\ZSROXNDUQ\PD-DNXE6WDFKR ZLDN GRSHáQLá IRUPDOQRĞFL VWU]HODMąF QD GOD JRĞFL 7U]HED WHĪ GRGDü ĪH EUDPNDU]$YLL]DIDXOQDSU]HFLZQLNX RWU]\PDá F]HUZRQą NDUWNĊ L RVWDWQLH GROLF]RQHSU]H]VĊG]LHJRPLQXW\JR VSRGDU]HJUDOLZG]LHVLąWNĊ 3LáNDU]H$YLLU]XFLOLVLĊGRDWDNXDOH Z\QLNQLHXOHJáMXĪ]PLDQLH PLMUDN

Wrzesień na boiskach powiatu wschowskiego 31 VIII 31 VIII 1 IX 8 IX 8 IX

Klasa A IV Liga Klasa A Klasa A Klasa A

Korona Wschowa - Orzeł Szlichtyngowa Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Odra Bytom Odrzański Avia Siedlnica - Pogoń Przyborów Orzeł Szlichtyngowa - Piast Parkovia Trzebiechów Dąb II Sława Przybyszów - Czarni Rudno

14 IX 14 IX 15 IX 22 IX 22 IX

IV Liga Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Arka Nowa Sól Korona Wschowa - Piast Parkovia Trzebiechów Avia Siedlnica - Cargovia Kargowa Orzeł Szlichtyngowa - Błękitni Lubięcin Dąb II Sława Przybyszów - Avia Siedlnica

Relacje, komentarze, wypowiedzi trenerów na portalu zw.pl

4 zawodników WKM zwyciężało w Obornikach Zwycięstwem Gabora Zienkiewicza, Roberta Jaromina, Bartosza Dorosza i Jakuba Miśkiewicza zakończyła się 8 runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w motocrossie. Wschowski Klub Motorowy zwyciężył też w rywalizacji klubowej i umocnił się na pozycji lidera mistrzostw

+

OD *DERUD =LHQNLHZLF]D MHVW WR SLHUZV]H]Z\FLĊVWZRZW\PURNX L SLHUZV]H SR SRáąF]HQLX U\ZD OL]DFML MXQLRUyZ L VHQLRUyZ &]ZDUW\ ZNODVLH4XDG2SHQE\á3LRWU3DĨG]LRU yVP\7RPDV]*ROLĔVNLDQDPLHM VFX VNODV\¿NRZDQR W\P UD]HP 0DU FLQD6REROD0LPRVáDEV]HJRZ\VWĊSX 6RERO SR]RVWDMH OLGHUHP NODV\¿NDFML VH]RQX]SRQDGSXQNWDPLSU]HZDJL QDG7RPDV]HP-DPURĪ\P].0&LV\ 1RZRJUDG\7U]HFLMHVW=LHQNLHZLF] 5REHUW-DURPLQZ\VWDUWRZDáZ0L VWU]RVWZDFK6WUHI\SRUD]WU]HFL:F]H ĞQLHM GZXNURWQLH PXVLDá X]QDü Z\Ī V]RĞü$QGU]HMD6]DOELHU]D]0.61H NOD7\PUD]HP]DZRGQLN]1HNOLQLH VWDUWRZDáL-DURPLQZRE\GZXZ\ĞFL JDFKE\áEH]NRQNXUHQF\MQ\'UXJLE\á

-DQXV] 3LRWURZVNL NWyU\ G]LĊNL DE VHQFML 6]DOELHU]D Z\VXQąá VLĊ QD SUR ZDG]HQLH Z NODV\¿NDFMLVH]RQXNODV\ 0;0DVWHUPLHMVFH]DMąá5DIDá1D SLHUDáD %DUWRV] 'RURV] SR QLHG]LHOQ\P ]Z\FLĊVWZLHPDMXĪSRQDGSXQN WyZSU]HZDJLQDGU\ZDODPLZNODV\¿ NDFMLJHQHUDOQHMNODV\0;2SHQLMHVW ]GHF\GRZDQ\P IDZRU\WHP Z ZDOFH RPLVWU]RZVNLW\WXá -DNXE0LĞNRZLDNPLPRĪHQLHVWDU WRZDá ZH ZV]\VWNLFK UXQGDFK ]QDM GXMHVLĊQDPLHMVFXZJHQHUDOFHNDWH JRULL0;0áRG\]DZRGQLN:.0 PDSNWVWUDW\GR0DFLHMD3U]\E\ V]D ] .0 3ROVND 3RONRZLFH L SNW SU]HZDJL QDG 0DUFLQHP %DQGRV]HP ]0.61HNOD

'UXJL Z NODVLH 0; E\á Z 2ERU QLNDFK.DPLO0DMRUF]\N/HSV]\RND ]Dá VLĊ OLGHU NODV\¿NDFML VH]RQX 0DU FLQ :yMFLN ] .0 3ROVND 3RONRZLFH 0DMRUF]\N ]QDMGXMH VLĊ QD PLHMVFX ZJHQHUDOFH1DPLHMVFXZWHMNODVLH Z QLHG]LHOQ\FK ]DZRGDFK VNODV\¿NR ZDQ\]RVWDá0DUFLQ'ZRUDN 1DPLHMVFXUXQGĊXNRĔF]\áWDNĪH ,JRU =LHQNLHZLF] G]LĊNL F]HPX QDV] ]DZRGQLN ZVNRF]\á QD QDMQLĪV]\ VWR SLHĔSRGLXPNODV\¿NDFMLVH]RQXNODV\ 0; -XQLRU ']LHVLąW\ Z 2ERUQLNDFK E\á:DOGHPDU.PLWR 1D QLĪV]\FK PLHMVFDFK VNODV\¿NR ZDQL E\OL LQQL ]DZRGQLF\ :.0 ,FK SXQNW\UyZQLHĪSU]\F]\QLá\VLHGRNOX ERZHJR]Z\FLĊVWZD PLM


Odpady biodegradowalne W nowym systemie odbioru odpadรณw komunalnych, ktรณry obowiฤ…zuje od 1 lipca 2013 roku, nowoล›ciฤ… sฤ… odpady biodegradowalne. Po raz pierwszy na terenie powiatu wschowskiego osoby, ktรณre zdecydowaล‚y siฤ™ na selektywnฤ… zbiรณrkฤ™, muszฤ… mieฤ‡ na uwadze resztki roล›linne, staล‚e odpady kuchenne, ale rรณwnieลผ - jeลผeli posiadajฤ… dziaล‚ki โ€“ chwasty, liล›cie czy skoszonฤ… trawฤ™. Wszystko to podlega selektywnej zbiรณrce 2ERZLฤ…]HNVHOHNW\ZQHJR]ELHUD QLD RGSDGyZ ]LHORQ\FK GRW\F]\ ZV]\VWNLFK URG]DMyZ ]DEXGRZ\ LZV]\VWNLFKURG]DMyZQLHUXFKR PRฤžFL : SU]\SDGNX SRVLDGD QLDG]LDรกNLQLHWU]HEDVNรกDGRZDรผ RGSDGyZ ELRGHJUDGRZDOQ\FK ZZRUNXPRฤชQDRGSDG\NRPSR VWRZDรผ Do czego sล‚uลผy kompostownik .RPSRVWRZDQLH WR QDWXUDOQD PHWRGD]DJRVSRGDURZDQLDRGSD GyZ SRFKRG]HQLD RUJDQLF]QHJR 1DMF]ฤŠฤžFLHMRGSDG\NWyUHQDGDMฤ… VLฤŠ GR NRPSRVWRZDQLD SRZVWDMฤ… ZLRVQฤ… NLHG\ WR Z\NRQXMH VLฤŠ SUDFH SRU]ฤ…GNRZH Z SU]\GR PRZ\FK RJURGDFK L G]LDรกNDFK :WHG\ WR ZรกDฤžQLH ]JURPDG]RQH OLฤžFLH WUDZฤŠ JDรกฤŠ]LH F]\ NRQDU\ GU]HZJURPDG]ฤ…VLฤŠQDG]LDรกNDFK LZ\PDJDMฤ…XSU]ฤ…WQLฤŠFLD1DMOHS V]\PVSRVREHP]DJRVSRGDURZD QLDW\FKRGSDGyZMHVWVNรกDGRZD QLH LFK Z PLHMVFX JG]LH XOHJDMฤ… UR]NรกDGRZL Jak kompostowaฤ‡ 1DMSURVWV]\P VSRVREHP MHVW NRPSRVWRZDQLH Z ZDUXQNDFK QDWXUDOQ\FK 3U]\JRWRZDQH RGSDG\ RUJDQLF]QH XNรกDGDP\ ZSU\]PDFKQDRWZDUW\PSRZLH WU]X 7ZRU]\P\ ZDUVWZ\ NRP SRVWX SU]HG]LHODMฤ…F MH ]LHPLฤŠ 0XVLP\ SDPLฤŠWDรผ R W\P DE\ ]DSHZQLรผGRSรก\ZSRZLHWU]DRUD] SU]HZUDFDรผ FR MDNLฤž F]DV ZDU

VWZ\RGSDGyZ 1DMF]ฤŠฤžFLHM Z\UyฤชQLD VLฤŠ WU]\ URG]DMHNRPSRVWRZQLNyZ RWZDUW\ NWyU\ WZRU]\ URG]DM VNU]\QLEH]GQD ]DPNQLฤŠW\ ]ZDQ\ UyZQLHฤช WHUPRNRPSRVWRZQLNLHPQDMF]ฤŠ ฤžFLHM Vฤ… WR NRPSRVWRZQLNL SOD VWLNRZH SRVLDGDMฤ…FH V]F]HOLQ\ SU]HZLHWU]DMฤ…FH]HEUDQHWDPRG SDG\RUD]WHUPRL]RODFMฤŠ URWDF\MQ\ Z SRVWDFL SODVWL NRZHM OXE PHWDORZHM EHF]NL RVDG]RQHM QD NRQVWUXNFML NWyUD SR]ZDOD REUDFDQLH NRPSRVWRZ QLNLHP Co moลผemy, a czego nie moลผemy kompostowaฤ‡ : NRPSRVWRZQLNDFK VNรกDGX MHP\ VXEVWDQFMH RUJDQLF]QH SDWU] WDEHOD WDNLH MDN UHV]WNL URฤžOLQQH FKZDVW\ RGSDG\ NX FKHQQH RELHUNL VNRUXSNL MDM IXV\ UHV]WNL RZRFyZ ZDU]\Z LWS2GSDG\WHQLHPRJฤ…]DZLHUDรผ VNรกDGQLNyZ WRNV\F]Q\FK 'OD WHJR GR NRPSRVWRZDQLD QLH QD GDMฤ… VLฤŠ URฤžOLQ\ SRUDฤชRQH FKRUR EDPLJU]\ERZ\PLEDNWHU\MQ\PL OXEZLUXVDPLF]\PDWHULDรก\NRQ VHUZRZDQH FKHPLF]QLH FDรกRฤžรผ ZWDEHOLSRQLฤชHM 'R]DSDPLฤŠWDQLD 1LHZU]XFDP\UHV]WHNPLฤŠVNR ฤžFL L RGFKRGyZ ]ZLHU]ฤŠF\FK GR RGSDGyZELRGHJUDGRZDOQ\FK 1LH QDOHฤช\ Sรก\QQ\FK RGSDGyZ ZOHZDรผGRSRMHPQLNyZQSUHV] WHNSR]XSDFK

Zalety kompostowania

Jakie trzeba speล‚niฤ‡ warunki

3U]HGH ZV]\VWNLP ]PQLHMV]D VLฤŠ LORฤžรผ RGSDGyZ NLHURZDQ\FK QD Z\V\SLVNR QDZHW GR FR ] NROHL VSUDZLD ฤชH Z\GรกXฤชD VLฤŠ F]DV HNVSORDWDFML Z\V\SLVND = NRPSRVWRZQLND SR]\VNXMH VLฤŠ RF]\ZLฤžFLH NRPSRVW NWyU\ ]DSHZQLD XURG]DMQRฤžรผ JOHE +X PXV NWyU\ SRZVWDMH Z Z\QLNX UR]NรกDGX RUJDQLF]QHJR MHVW W\P VNรกDGQLNLHP NWyUHJR MHVW ]E\W PDรกR Z SU]\SDGNX JOHE Z3ROVFH

ฤฉHE\ MHGQDN NRPSRVWRZDรผ WU]HED VSHรกQLรผRNUHฤžORQHZDUXQNL :รกDฤžFLFLHOH QLHUXFKRPRฤžFL ]D PLDVW ]ELHUDรผ ]LHORQH RGSDG\ Z ZRUNDFKOXEZ\U]XFDรผMHGRSRMHP QLNyZ%LRPRJฤ…NRU]\VWDรผ]SU]\GR PRZHJRNRPSRVWRZQLND:WDNLP Z\SDGNX QDOHฤช\ SDPLฤŠWDรผ R W\P ฤชHNRPSRVWRZQLNPXVLE\รผQDW\OH GXฤช\DE\PRฤชQDE\รกRZQLPSU]H] URN SU]HWU]\P\ZDรผ NRPSRVWRZDQ\ PDWHULDรก SU]HNรกDGDQ\ ZDUVWZฤ… JOHE\RUD]GRMU]DรกHJRNRPSRVWX 3R]RVWDOLZรกDฤžFLFLHOHQLHUXFKRPR

ฤžFL]RERZLฤ…]DQLVฤ…GRSU]HND]\ZD QLD RGSDGyZ ELRGHJUDGRZDOQ\FK RSHUDWRURZL 7U]HEDWHฤชSDPLฤŠWDรผฤชHZรกDฤžFLFLHOH QLHUXFKRPRฤžFL NWyU]\ ]GHF\GRZDOL VLฤŠQDNRPSRVWRZDQLH]RERZLฤ…]DQL Vฤ… GR UHMHVWUDFML NRPSRVWRZQLND Z =ZLฤ…]NX 0LฤŠG]\JPLQQ\P (NR 3U]\V]รกRฤžรผ 0XV]ฤ… WHฤช SRGSLVDรผ ]RERZLฤ…]DQLH ] NWyUHJR Z\QLND ฤชH VHJUHJDFMD ]LHORQ\FK RGSDGyZ EฤŠG]LH SU]HELHJDรผ ]JRGQLH ] RER ZLฤ…]XMฤ…F\PL]DVDGDPLDX]\VNDQ\ NRPSRVW]RVWDQLHZ\NRU]\VWDQ\GR ZรกDVQ\FKSRWU]HE

Ziemia Wschowska zw.pl (08)30/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you