Page 1

BEZPĹ ATNA GAZETA POWIATOWA ZIEMIA WSCHOWSKA

zw.pl

Wschowa SĹ‚awa Szlichtyngowa

Nr 7(29)/2013

nakład: 10 tys. egzemplarzy redaktor prowadzący: Rafał Klan

Zostanie nas ledwie Pekin będzie promował się w Sławie ponad setka Od 6 sierpnia na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku trwać będzie Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, a podczas niego między innymi chińscy uczestnicy zlotu będą promować Pekin. Warto juş dzisiaj zarezerwować czas na sławskie atrakcje

Lubogoszcz jest najstarszą miejscowością w Gminie Sława. Pierwsze wzmianki o nazwie osady w kronikach pojawiły się 800 lat temu. Dziś wieś zamieszkuje 557 osób. Od 25 lat sołtysem jest tutaj Kazimierz Wawrzyniak strona 8

strona 3

Święto Plonów w powiecie wschowskim K

17 sierpnia Osowa Sień, Olbrachcice, Šysiny Tylewice, Wygnańczyce

18 sierpnia Siedlnica, Dębowa Šęka, Kandlewo

25 sierpnia Konradowo, Lgiń

24 sierpnia

31 sierpnia

7 września

DoĹźyniki gminne we Wschowie Przyczyna Dolna

Doşyniki powiatowo - gminne w Jędrzychowicach

DoĹźyniki gminne w SĹ‚awie Lipinki

Przypadki Wernera Zausmanna Słuchaj – lekarz rozglądał się po mieszkaniu – mamy trzy wezwania. Na Dworcową, tutaj i na Obrońców Warszawy. Co się do jasnej cholery w tym mieście dzieje? W kamienicy krew, nie ma ciała strona 10

Zdobyły publiczność w Polsce i w Turcji Ostatnie występy przed wakacjami zaliczyły młode wokalistki z Klubu Piosenki Solo. Wszędzie gdzie śpiewały zdobywały laury. Tak było i tym razem, dziewczyny podbiły serca publiczności w Opolu, Tarnobrzegu i ... Stambule strona 13

DOSTAWCA INTERNETU

REKLAMA

XOW\ZRZDQLH WUDG\FML ZG]LÄŠF]QRĞß ]D]HEUDQHSORQ\DOHWDNÄŞHWUXGRUD] GHWHUPLQDFMDUROQLNyZWRQDMF]ÄŠVWV]H SRZRG\GODNWyU\FKFRURNXZVRĂĄHFWZDFK QDWHUHQLHSRZLDWXZVFKRZVNLHJRRUJDQL ]RZDQHVÄ…'RÄŞ\QNLÄ?ZLÄŠWRSORQyZSU]\ ELHUD UyÄŞQ\FK FKDUDNWHU 0DP\ GRÄŞ\QNL SDUDÂżDOQHZLHMVNLHDOHUyZQLHÄŞJPLQQH LSRZLDWRZH*G]LHNROZLHNMHGQDNVLÄŠQLH RGE\ZDMÄ…]DZV]HLFKFKDUDNWHUZ\UDÄŞDVLÄŠ ZVSRVyEV]F]HJyOQ\ -HVW Z QLFK V]DFXQHN Âą PyZLĂĄ ZWDPW\PURNXRGRÄŞ\QNDFKSRZLDWRZR JPLQQ\FK Z 6LHGOQLF\ 6WDQLVĂĄDZ 7RP F]\V]\QF]ĂĄRQHN=DU]Ä…GX6HMPLNX:RMH ZyG]WZD/XEXVNLHJRÂąGRSUDF\UROQLNyZ GRFKOHEDGRWUDG\FMLNWyUDMHVWREHFQDLQD VFHQLHSRGF]DVDUW\VW\F]Q\FKZ\VWÄŠSyZ DOHUyZQLHÄŞZW\PÄŞHZGRÄŞ\QNDFKELRUÄ… XG]LDĂĄLDQJDÄŞXMÄ…VLÄŠ]DUyZQRPĂĄRG]LHÄŞMDN LURG]LFHRUD]G]LDGNRZLH : W\P URNX GRÄŞ\QNL SRZLDWRZR JPLQQHRGEÄŠGÄ…VLÄŠZJPLQLH6]OLFKW\Q JRZD 'RNĂĄDGQLH Z -ÄŠGU]\FKRZLFDFK Z RVWDWQLÄ…VRERWÄŠZDNDFMLF]\OLVLHUSQLD :H :VFKRZLH GRÄŞ\QNL JPLQQH Z W\P URNX RUJDQL]RZDQH EÄŠGÄ… SU]H] 3U]\F]\QÄŠ 'ROQÄ… 5R]SRF]QÄ… VLÄŠ PV]Ä… ÄžZLÄŠWÄ… R JRG] 24  sierpnia 3R]D W\PGRÄŞ\QNLRGEÄŠGÄ…VLÄŠZ2VRZHM6LHQLL 2OEUDFKFLFDFK17  sierpniaWHJRVDPHJR GQLDĂ \VLQ\7\OHZLFHL:\JQDÄ”F]\FHRU JDQL]XMÄ…GRÄŞ\QNLSDUDÂżDOQH:6LHGOQLF\ 'ÄŠERZHMĂ ÄŠFHL.DQGOHZLH18  sierpnia,   Z .RQUDGRZLH L /JLQLX 25   sierp-­ nia L QD NRQLHF Z 3U]\F]\QLH *yUQHM ZU]HÄžQLD : 6ĂĄDZLH QDWRPLDVW GRÄŞ\QNL JPLQQH RGEÄŠGÄ…VLÄŠZ/LSLQNDFKZU]HÄžQLD24   sierpniaÄ?ZLÄŠWR3ORQyZRUJDQL]XMH6WDUH 6WUÄ…F]H

1 zł instalacja

29 zł

od abonament

67-400 Wschowa, ul. GĹ‚ogowska 1

Biuro Obsługi Klienta: 65 540 67 50


2

DRUGA STRONA

czytaj nas rĂłwnieĹź w internecie www.zw.pl

Od redakcji Repertuar filmowy C3D Leszno - Galeria Leszno od 26 lipca do 1 sierpnia 2013 PREMIERA Wolverine 3D USA|Sci-fi|od12lat 11:30; 14:15; 17:30; 19:15; 22:00

Pacific Rim 3D USA|Akcja|Sci-fi|od12lat 14:45

HIT

Minionki rozrabiajÄ… 3D DUBBING 3D USA | Animowany | Familijny | Komedia 9:15; 17:00 DUBBING Minionki rozrabiajÄ… USA | Animowany | Familijny | Komedia 12:15

Uniwersytet potworny 3D DUBBING 3D USA | Familijny | Przygodowy | Animowany 10:00 PREMIERA Red 2 USA|Komedia|od13lat 9:45; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00

$OHĪPDP\ODWR7HPSHUDWXU\SRZ\ĪHM VWRSQL6NZDUXSDåF]\OLZ\PDU]RQH ODWR&L]QDVNWyU]\]GHF\GRZDOLVLĊQD XUORSZOLSFXPRJąF]XßVLĊXVDW\VIDN FMRQRZDQL0LHV]NDĔF\SRZLDWXZ\ELH UDMąF\VLĊQDRGSRF]\QHNZVLHUSQLXUD F]HM WHĪ QLH SRZLQQL QDU]HNDß -DN GR QRV]ąZV]HONLHĨUyGåDVLHUSLHĔEĊG]LH UyZQLH JRUąF\ 1R PRĪH SR]D Z\MąW NDPL:LĊFQLHSR]RVWDMHQLFLQQHJRMDN W\ONR GREU]H ]DSODQRZDß GUXJL PLHVLąF wakacji. 2F]\ZLĞFLHQLHNDĪG\]QDVZ\ELH U]HVLĊQDGåXĪV]\RGSRF]\QHN=UyĪ Q\FK SRZRGyZ HNRQRPLF]Q\FK UR G]LQQ\FK]DZRGRZ\FK&RQLH]PLH QLDIDNWXĪHQDZHWSR]RVWDMąFWXWDMZH :VFKRZLH6åDZLHOXE6]OLFKW\QJRZHM PRĪHP\FLHNDZLHVSĊG]LßF]DVLPLHß ]WHJRVDW\VIDNFMĊ =DS\WDFLH SHZQLH D FR PLHOLE\ĞP\ URELß"&R]REDF]\ß"*G]LHVLĊSU]HMĞß" 3LV]ąF\WHVåRZDRGNU\åZ\FLHF]NLURZH URZHLSROHFDMHEH]ZDKDQLD :V]ĊG]LH WDP JG]LH GR WHM SRU\ ] MDNLFKĞ SRZRGyZ QD WHUHQLH SRZLDWX ZVFKRZVNLHJRQLHGRWDUåHPQDGUDELDP SRSRåXGQLRZ\PL SU]HMDĪGĪNDPL URZH URZ\PL ']LĊNL WHPX PRĪQD RGNU\ß QSGZDPDORZQLF]RSRåRĪRQHVWDZ\Z 6WDU\FK'U]HZFDFK/XENRSDOQLHJD]X ziemnego  w   Wilkowie.   I   wiele   innych   FLHNDZ\FKPLHMVFNWyUHSU]\RGURELQLH

PREMIERA

Kontakt do kina Kino Cinema3D Galeria Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 LESZNO rezerwacja telefoniczna: +48Â 65 537 65 48 e-mail: leszno@cinema3d.pl strona internetowa: www.cinema3d.pl

ZIEMIA WSCHOWSKA

zw.pl

REDAKTOR NACZELNY: Rafał Klan tel. 500-707-818 REDAGUJE ZESPÓŠ: Michał Józefiak Rafał Klan Marta Szwarc SKŠAD: Šukasz ŝarski REKLAMA: reklama@zw.pl tel. 517-818-557 KONTAKT: portal@zw.pl WYDAWCA: PROTEKST Komputer, ul. Głogowska 1 tel. (65) 540-44-21 DRUK: POLSKAPRESSE Sp. z.o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań - Skórzewo, ul. Malwowa 158 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Gwiazdą sobotniego wieczoru na Dniach Wschowy był zespół Bracia. Publiczność zgromadzona na Placu Kosynierów świetnie bawiła się przy znanych i lubianych przebojach kapeli braci Cugowskich. Jednym z hitów zagranych we Wschowie był utwór Za szkłem

Diagnozujemy i leczymy

PREMIERA JeĹşdziec znikÄ…d USA | Akcja | Przygodowy | od 7 lat 9:30; 14:45

GorÄ…cy towar USA | Komedia | od 15 lat 12:15; 20:45

GREUHMZROLPRJÄ…QDPVLÄŠZ\GDĂźPLHM VFDPLZ\MÄ…WNRZ\PL :VLHUSQLXGREU]HWHÄŞ]DMU]HĂźGRSD SLHURZHJRZ\GDQLDJD]HW\=:SO1DMOH SLHMXVLąĞßZ\JRGQLHZFLHQLXSRSLMDMÄ…F FKĂĄRGQ\ VRN SRPDUDÄ”F]RZ\ OXE ZRGÄŠ QLHJD]RZDQÄ…OXEFRNROZLHNFRVSUDZLD QDP SU]\MHPQRĞß .LHG\ MXÄŞ VSHĂĄQLP\ WHZDUXQNLGRZLHP\VLÄŠRW\PFRZ\ GDU]\ĂĄR VLÄŠ Z OLSFX QD WHUHQLH SRZLDWX SU]HF]\WDP\ UHSRUWDÄŞ 0LFKDĂĄD -y]H ÂżDNDSRÄžZLÄŠFRQ\.D]LPLHU]RZL:DZ U]\QLDNRZL L /XERJRV]F]\ 'RZLHP\ VLÄŠÄŞHZ6ĂĄDZLHRGEÄŠG]LHVLÄŠÄ?ZLDWRZ\ =ORW&DUDYDQLQJXL.HPSLQJXSRGF]DV NWyUHJREÄŠG]LHVLÄŠSURPRZDĂĄ3HNLQ 3RGREQLH MDN Z SRSU]HGQLFK Z\GD QLDFKLQIRUPXMHP\UyZQLHÄŞRNROHMQ\FK VSUDZDFK ]ZLÄ…]DQ\FK ] XVWDZÄ… ÄžPLH FLRZÄ…7\PUD]HP]DMPXMHP\VLÄŠSXQN WHP VHOHNW\ZQHM ]ELyUNL RGSDGyZ NR PXQDOQ\FK:VNUyFLH36=2.5R]PD ZLDP\UyZQLHÄŞ]SUH]HVHP6SyĂĄNL.R PXQDOQHMRUDFMRQDOQHML]GURZRUR]VÄ…G NRZHMVHOHNW\ZQHM]ELyUFH 0DP\ WHÄŞ NROHMQ\ RGFLQHN SU]\SDG NyZ:HUQHUD=DXVPDQQDZNWyU\PSR ZROLRGVĂĄDQLDMÄ…VLÄŠWDMHPQLFH]ZLÄ…]DQH ]H]QLNQLÄŠFLHP6WHIDQD'HUV]HUD =DWHP QLH SR]RVWDMH QLF LQQHJR MDN ]RVWDZLĂź F]\WHOQLNyZ ] JD]HWÄ… .RU]\ VWDMP\ ] ZDNDFML ]DJOÄ…GDMP\ QD SRUWDO =:SO6SRWNDP\VLÄŠZHZU]HÄžQLX

W Â

Nowym  Szpitalu   we   Wscho-­ wie  na  oddziale  chirurgicznym   Z\NRQXMHVLĊ]DELHJL]]DNUHVX FKLUXUJLLRJyOQHM3DFMHQFLRSHURZDQLVą ZWU\ELHSODQRZ\POXEQDJå\PSLOQ\P ,QQ\PLVåRZ\SDFMHQFLSU]\MPRZDQLVą ze  skierowaniami  od  lekarza  rodzinnego   EąGĨ ] SRUDGQL FKLUXUJLF]QHM OXE SU]\ ZLH]LHQL SU]H] SRJRWRZLH OXE NRJRNRO ZLHNLQQHJRNLHG\SDFMHQWZ\PDJDQD tychmiastowej  pomocy. 'LDJQR]XMHP\ L OHF]\P\ FKRURE\ ZWU\ELHSODQRZ\PPyZL'DULXV].R VDWNDFKLUXUJ]1RZHJR6]SLWDODZ]D NUHVLH VFKRU]HĔ MDP\ EU]XV]QHM 6ą WR RSHUDFMH ĪRåąGND MHOLW OHF]\P\ QRZR WZRU\MHOLWDJUXEHJRSU]HSXNOLQ\ZV]HO kiego  typu. Ponadto  w  Nowym  Szpitalu  na  od-­ G]LDOH FKLUXUJLF]Q\P Z\NRQXMH VLĊ RSHUDFMH Ī\ODNyZ NRĔF]\Q RGE\WX i  przetok.   :DUWR ZLHG]LHß ĪH Z 3ROVFH w   porównaniu   z   krajami   zachod-­ QLPL OHF]HQLD Ī\ODNyZ NRĔF]\Q GRO Q\FK Z\NRQXMH VLĊ VWRVXQNRZR ZLĊ FHM ] WHJR Z]JOĊGX ĪH SROVNL 1)= Z RGUyĪQLHQLX RG QD SU]\NåDG RGSR ZLHGQLND DQJLHOVNLHJR ¿QDQVXMH OHF]H QLHĪ\ODNyZ :$QJOLLPyZL'DULXV].RVDWND NWyU\ SUDFRZDå QD :\VSDFK MDNR FKL UXUJ SU]H] Syå URNX ¿QDQVRZDQH Vą GRSLHURRZU]RG]HQLDNRĔF]\QGROQ\FK QDWOHĪ\ODNRZ\P 1LHZ\GROQRĞß Ī\OQD F]ĊVWR XMDZ QLDVLĊZRNUHVLHOHWQLP'ROHJOLZR ĞFLQDVLODMąVLĊNLHG\MHVWFLHSåRPyZL FKLUXUJQRJLZWHG\]DF]\QDMąSXFK QąßĪ\å\VLĊSRV]HU]DMąPDMąPLHMVFH EyOHLVNXUF]Hå\GHN Ponadto  w  Nowym  Szpitalu  wykonuje   VLĊ FKLUXUJLF]QH OHF]HQLH VFKRU]HĔ SĊ FKHU]\NDĪyåFLRZHJRLGUyJĪyåFLRZ\FK -­  Oprócz  tego  -­  mówi  chirurg  -­  diagno-­ zujemy   i   leczymy   endoskopowo   scho-­ rzenia  przewodu  pokarmowego  czyli  ga-­ stroskopia  i  kolonoskopia.  

'R W\FK ]DELHJyZ QDOHĪ\ XVXZD QLHSROLSyZMHOLWDJUXEHJRLSROLSyZ ĪRåąGND 1D RGG]LDOH ]QDMGXMH VLĊ VSHFMDOL VW\F]Q\ VSU]ĊW GR FKLUXUJLL RJyOQHM 0LĊG]\ LQQ\PL JDVWURVNRS L NRORQR VNRSNWyU\PZ\NRQXMHVLĊEDGDQLDHQ doskopowe. 7HQ]DNUHVEDGDĔMHVWRW\OHLVWRWQ\ SRQLHZDĪZ3ROVFHZFLąĪZ\NU\ZDOQRĞß nowotworu  przewodu  pokarmowego  jest   QD QLVNLP SR]LRPLH PyZL .RVDWND =WHJRSRZRGXHIHNW\OHF]HQLDQSMH OLWD JUXEHJR Vą QLH]DGDZDODMąFH 3D FMHQFLSHZQLHWURFKĊREDZLDMąVLĊEDGDĔ ERQLHVąRQHV]F]HJyOQLHSU]\MHPQH$OH WU]HEDZLHG]LHßĪHVWRVXMHP\OHNLNWyUH VSUDZLDMąĪHSDFMHQWMHVWZVWDQLHåDWZLHM WROHURZDßWHEDGDQLD 'ODWHJRMHĪHOLRVRE\SRW\PURNX Ī\FLDF]XMąĪHFRĞMHVWQLHWDNSRMDZLD VLĊ NUZDZLHQLH SU]HGåXĪDMąFH ]DSDUFLD OXENWRĞZURG]LQLHPLDåQRZRWZyUMHOLWD JUXEHJRZDUWRWDNLHEDGDQLD]URELß 1D SU]\NåDG Z -DSRQLL EDGDQLD JD VWURVNRSRZH Vą RERZLą]NRZH PyZL 'DULXV].RVDWNDZ3ROVFHGXĪąUROĊSR ZLQQL RGJU\ZDß OHNDU]H URG]LQQL SR QLHNąGZ\åDS\ZDßSDFMHQWyZXNWyU\FK SRMDZLDMąVLĊQLHSRNRMąFHREMDZ\ 1RZRWZyUMHOLWDJUXEHJRQLHMHVWMHV] F]H WDN F]ĊVW\ Z QDV]\P NUDMX PyZL .RVDWND ER WR MHVW RNRåR RVyE QD W\VLĊF\DOHPyZLVLĊĪH]HZ]JOĊGX QDVSRVyERGĪ\ZLDQLDZSU]HFLąJXQDM EOLĪV]\FKNLONXQDVWXODWWHVWDW\VW\NLVLĊ ]PLHQLąLEĊG]LHP\PyZLOLRSRQDG RVREDFK &RUD] PQLHM VSRĪ\ZDP\ ZD U]\Z L RZRFyZ D FRUD] F]ĊĞFLHM SU]H tworzone  produkty. &]DV RF]HNLZDQLD QD ]DELHJ QD RG dziale  chirurgicznym  we  Wschowie  jest   NUyWV]\ Z SRUyZQDQLX GR SREOLVNLFK V]SLWDOL3U]\MHĪGĪDMąWXWDMRVRE\]RNR OLF]Q\FK PLHMVFRZRĞFL MDN *åRJyZ F]\ /XELQPyZLFKLUXUJ]1RZHJR6]SLWDOD -­  gdzie  okres  oczekiwania  trwa  nawet  do   NLONXPLHVLĊF\

Po trzech latach działalności zespół Eleanor Gray, który składa się ze wschowskich i wielkopolskich muzyków, zagrał po raz pierwszy we Wschowie i od razu na duşej imprezie czyli dniach miasta tuş przed występem zespołu Volver. To oczywiście nie znaczy, şe grali do tej pory w małych klubach i są nikomu nie znani. Przeciwnie. W swoim dorobku koncertowym mają wspólne występy z takimi kapelami jak Happysad i My Riot

Nie tak dawno, promując nową płytę zespołu Volver ,,Kocha, lubi, szanuje� Mariusz Totoszko odwiedził Wschowę i juş wtedy było wiadomo, şe 28 czerwca podczas dni miasta zespół zagra jako gwiazda wieczoru. Ani zespół, ani publiczność tego dnia nie zawiodła


WYDARZENIA

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

3

Pekin będzie promował się w Sławie W sierpniu zakończy Lipiec w Sławie obfitował w wydarzenia kulturalne i sportowe. Od 26 do 28 licpa odbędą się się remont Urzędu Dni Sławy "Lato bez granic". Od 6 sierpnia na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku trwać będzie Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu, a podczas niego między Miejskiego w Sławie innymi chińscy uczestnicy zlotu będą promować Pekin. Warto już dzisiaj zarezerwować czas na sławskie atrakcje

W

W\P URNX Z\MąWNRZR ZF]H-­ ĞQLHM ]DSODQRZDQR 'QL 6áDZ\ 2GEĊGą VLĊ Z RVWDWQL ZHHNHQG OLSFD PyZL .RNRU-­ QLDN ± DOH QD SHZQR EĊG]LH VLĊ WX-­ WDM GXĪR G]LDáR -XĪ OLSFD QD VWD-­ GLRQLH PLHMVNLP Z 6áDZLH ]QDQL L SRSXODUQL DNWRU]\ UR]HJUDMą PHF]   ]PLHV]NDĔFDPL6áDZ\:VRERWĊQD-­ WRPLDVW F]\OL OLSFD ]DJUDMą X QDV &]HUZRQH*LWDU\LJZLD]GDZLHF]RUX ]HVSyá'H0RQR -DN]Z\NOH6áDZD]DGEDáDRWRDE\ NDĪG\ ]QDOD]á FRĞ GOD VLHELH -HGQDN QDMZDĪQLHMV]\PZ\GDU]HQLHPZW\P URNX L WR QD VNDOĊ ĞZLDWRZą EĊG]LH 0LĊG]\QDURGRZ\ =ORW &DPSLQJX   L&DUDYDQLQJX 7R Z W\P URNX QDMZDĪQLHMV]H Z\-­ GDU]HQLHWXU\VW\F]QHZ3ROVFH±PyZL

G\UHNWRU6&.L:±SU]\MHĪGĪDGRQDV ]DáyJ]NUDMyZ : ]HV]á\P URNX =ORW RGE\á VLĊ Z0RQWUHDOXZQDWRPLDVWEĊG]LH PLDáPLHMVFHZ3HNLQLH,Z]ZLą]NX] W\PUHSUH]HQWDFMD&KLQ]D]QDF]\WXWDM V]F]HJyOQLHVZRMąREHFQRĞü 3U]\MHĪGĪD GR QDV RVRERZD HNLSDWHOHZL]\MQD&&79±PyZL3LRWU .RNRUQLDN ± ZV]\VWNLH Z\GDU]HQLD VWąGPDMąE\üWUDQVPLWRZDQHQDĪ\ZR   DWU]HEDZLHG]LHüĪHMHVWWRVWDFMDNWy-­ UHM RJOąGDOQRĞü MHVW U]ĊGX PLOLR-­ QyZZLG]yZ$ZLĊFEĊG]LHPRĪQDQD ELHĪąFRSU]\JOąGDüVLĊWHPXFRG]LHMH VLĊZ6áDZLH 3RQDGWR]HVáDZVNLHJRPLĊG]\QDUR-­ GRZHJR]ORWX&&79SU]\JRWXMHJR-­ G]LQQ\PDWHULDá¿OPRZ\SRĞZLĊFRQ\ 6áDZLH L RUJDQL]DFML =ORWX NWyU\ ]R-­

VWDQLHZ\HPLWRZDQ\ZWHMĪHVWDFML :DUWRZLĊFZW\FKGQLDFKF]\OLRG GR VLHUSQLD XGDü VLĊ GR 6áDZ\ W\PEDUG]LHMĪHSRGF]DV=ORWXSU]H] JRG]LQ\ EĊG]LH VLĊ WXWDM SURPRZDá 3HNLQZVSHFMDOQLHQDWĊRNROLF]QRĞü Z\QDMĊW\PQDPLRFLH 2F]\ZLĞFLHĪHE\E\üGREU]H]UR]X-­ PLDQ\P±PyZLG\UHNWRU±QLHOLF]Ċ ĪHRGWHMSRU\EĊGąVLĊZ6áDZLHSR-­ MDZLDüWXU\ĞFL]&KLQDOHVDPIDNWĪH ]ORWRGE\ZDVLĊZ6áDZLHLZáDĞQLHWX-­ WDMEĊG]LHVLĊSURPRZDá3HNLQWRGOD QDVZ\MąWNRZHZ\UyĪQLHQLH =DSUDV]DP\GRZ\VáXFKDQLDFDáHJR Z\ZLDGX]G\UHNWRUHP6&.L:NWyU\ SU]HSURZDG]LOLĞP\ SRGF]DV 9 6áDZ-­ VNLHM1RF\5HJJDHDWDNĪHGRIRWRJD-­ OHULLL¿OPyZ]ZV]\VWNLFKVáDZVNLFK LPSUH]QDQDV]\PSRUWDOX]ZSO UDN

Już w sierpniu zakończą się wszystkie niedogodności jakich doświadczają osoby, które muszą załatwić coś w Urzędzie Miejskim w Sławie. Dobiega końca remont budynku. Wkrótce w nowo wybudowanym szybie zamontowana zostanie winda

Wschowsko-sławski folder promocyjny Na kartach nowego folderu, promującego Wschowę i Sławę pojawiają się dwie postacie, które w roli przewodników oprowadzają czytelnika po najciekawszych zakątkach turystycznych i historycznych obu regionów. Są to panowie Andrzej Sokół, detektyw oraz poseł Porty Ottomańskiej Haggi Ali Aga, wysoki oficer wojsk tureckich. Ten pierwszy zabiera nas w podróż po Sławie, ten drugi oprowadza czytelnika po Wschowie

P

RP\Vá QD SRZVWDQLH ZVSyOQHJR IROGHUX SURPXMąFHJR :VFKRZĊ L 6áDZĊ SRMDZLá VLĊ Z XELHJá\P URNX *PLQ\]HVREąQLHU\ZDOL]XMąSRG Z]JOĊGHPWXU\VW\F]Q\PPyZL0Dá-­ JRU]DWD 6REF]DN NLHURZQLF]ND VáDZ-­ VNLHJR5HIHUDWX5R]ZRMX5HJLRQDOQHJR L3URPRFML*PLQ\5DF]HMVLĊX]XSHá-­ QLDMą 6WąG SRP\Vá DE\ SRáąF]\ü VLá\ LZVSyOQLHZ\GDüIROGHU 'R SLHUZV]HJR VSRWNDQLD GRV]áR   ZVLHUSQLXURNX -HGQRP\ĞOQLH VWZLHUG]LOLĞP\ ĪH SRP\VáMHVWZDUWUHDOL]DFMLPyZL,UH-­ QHXV] 0LHĪRZHF 1DF]HOQLN :\G]LDáX 3URPRFMLZH:VFKRZLH =GHF\GRZDQR ZWHG\ DE\ ]DUH]HU-­ ZRZDü ĞURGNL QD UHDOL]DFMĊ SURMHNWX   ZEXGĪHFLH 8VWDOLOLĞP\ GRSRZLDGD 0LH-­ ĪRZLHF ĪH NDĪG\ Z\G]LDá ]DMPXMH VLĊVZRLPUHJLRQHP1LHZFKRG]LP\ VRELH Z GURJĊ SRGF]DV SUDF\ PHU\-­ WRU\F]QHM -HGQą ] QDMZLĊNV]\FK D ]DUD]HP RU\JLQDOQ\FKDWUDNFMLWHJRIROGHUXMHVW WHNVW NWyUHJR DXWRUHP MHVW .U]\V]WRI .R]LRáHN DXWRU SRZLHĞFL VHQVDF\MQR NU\PLQDOQ\FK 0LHOLĞP\ĞZLDGRPRĞüĪHNODV\F]-­ Q\FK IROGHUyZ Z\GDZDQ\FK SU]H] MHGQRVWNL ]DMPXMąFH VLĊ SURPRFMą JPLQVąVHWNLPyZL0DáJRU]DWD6RE-­ F]DNGODWHJRSRVWDQRZLOLĞP\Z\NR-­ QDüJRWDNĪHE\RGUyĪQLDáVLĊDMHGQR-­ F]HĞQLHE\áLQWU\JXMąF\ ']LĊNL WHPX :VFKRZĊ SR]QDMHP\ RG VWURQ\ SRVáD 3RUW\ 2WWRPDĔVNLHM NWyU\ SU]\E\ZD GR PLDVWD PDMD URNXLZUD]]yZF]HVQ\PEXUPL-­ VWU]HP]ZLHG]D:VFKRZĊ 1DWRPLDVWZSU]\SDGNX6áDZ\GH-­ WHNW\Z 6RNyá VSRW\ND QD VZRMHM GUR-­ G]H HZDQJHOLNyZ EXGXMąF\FK NR-­ ĞFLyá áyGĨ SRGZRGPą D QDZHW :LWR-­ VáDZĊ.RV]WZ\GDQLDIROGHUyZZ\QR-­

P

U]\SRPQLMP\ ĪH QD GRVWRVRZDQLH EXG\QNX 6áDZD GRVWDáD GR¿QDQ-­ VRZDQLH ] 3DĔVWZRZHJR )XQGX-­ V]X 5HKDELOLWDFML 2VyE 1LHSHáQRVSUDZ-­ Q\FK &DáRĞü UHPRQWX ¿QDQVRZDQD MHVW ZUDPDFKMHGQHJRSU]HWDUJXQDWHUPR-­ PRGHUQL]DFMĊ EXG\QNyZ *LPQD]MyZ Z&LRVDĔFXL6áDZLH±WHUHPRQW\]RVWDá\ MXĪZ\NRQDQHRUD]8U]ĊGX0LHMVNLHJR : W\P RVWDWQLP ]EXGRZDQH ]R-­ VWDáRWHĪQRZH]DGDV]HQLH:F]HĞQLHM ERZLHP E\á SUREOHP ] RGSURZDG]D-­ QLHPZRG\SRRSDGDFK'HV]F]yZND SU]HFLHNDáD GR SRPLHV]F]HĔ ELXUR-­ Z\FK'REXGRZDQH]RVWDá\WHĪĞFLDQ\ QD GUXJLP SLĊWU]H G]LĊNL F]HPX SR-­

ZVWDQąQRZHELXUD 1DMZDĪQLHMV]HMHGQDNĪHXU]ąG]R-­ VWDQLH GRVWRVRZDQ\ GR SRWU]HE RVyE QLHSHáQRVSUDZQ\FK PyZL EXUPLVWU] 6áDZ\ &H]DU\ 6DGUDNXáD :VW\G VLĊ SU]\]QDü DOH GR WHM SRU\ F]ĊVWR E\áR WDNĪHXU]ĊGQLF\Z\FKRG]LOLGRPLHV]-­ NDĔFyZNWyU]\QLHPRJOLZHMĞüGRQLFK LREVáXJLZDOLLFKQD]HZQąWU]:XU]Ċ-­ G]LH SRZVWDQLH QRZRF]HVQH ELXUR RE-­ VáXJLDWRDOHW\LSRPLHV]F]HQLDVRFMDOQH UyZQLHĪ ]RVWDQą GRVWRVRZDQH GR SR-­ WU]HERVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FK =JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL 6WUDĪ\ 3R-­ ĪDUQHMGREXGRZDQH]RVWDQLHWHĪGUXJLH ZHMĞFLHGRVDOLREUDG PLM

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

VLáW\VLąFH6áDZVNDJPLQD]áRĪ\áD ZQLRVHN GR /RNDOQHM *UXS\ ']LDáD-­ QLD .UDLQD /DVyZ L -H]LRU Z UDPDFK PDá\FK SURMHNWyZ Z SRUR]XPLHQLX ]HZVFKRZVNąJPLQą:QLRVHN]RVWDá Z\VRNRRFHQLRQ\,F]ĊĞüNRV]WyZMD-­ NLH JPLQ\ SRQLRVá\ SRZLQLHQ ]RVWDü ]ZUyFRQ\MHV]F]HZW\PURNX =D ]DZDUWRĞü VáDZVNLHM F]ĊĞFL IROGHUX RGSRZLDGDá\ 0DáJRU]DWD 6REF]DN RUD] 0DJGDOHQD 0DUW\-­ QLXN1RJDOVND 3RP\VáRGDZFąZVFKRZVNLHMF]Ċ-­ ĞFLPyZL,UHQHXV]0LHĪRZLHFE\áD

SDQL6\OZLD3UĊWND6]XOFNWyUDRGODW RGSRZLDGD]DPDWHULDá\SURPRF\MQH )ROGHUX QLH PRĪQD NXSLü -HVW Z GXĪHM PLHU]H SU]H]QDF]RQ\ GOD WX-­ U\VWyZ ] ]HZQąWU] DOH RF]\ZLĞFLH NDĪG\NWRSRMDZLVLĊZVáDZVNLPUH-­ IHUDFLH OXE ZVFKRZVNLP Z\G]LDOH WDNLIROGHURWU]\PD 6WDUDP\VLĊPyZL,UHQHXV]0LH-­ ĪRZLHFDE\IROGHURSXV]F]DáPLDVWR LE\áSURPRZDQ\QD]HZQąWU] :VSyOQ\ SURMHNW QD SHZQR EĊG]LH SRND]\ZDQ\ QD EHUOLĔVNLFK WDUJDFK WXU\VW\F]Q\FK UDN 


4 WSCHOWA

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Zbigniew Iłowski zaśpiewa piosenki Grechuty

Wiemy, że to dzisiaj pilny problem

26 lipca na wschowskim rynku publiczność będzie miała okazję wysłuchać widowiska słowno-muzycznego pt. ,,Niebieski młyn”. Koncert będzie poświęcony twórczości Marka Grechuty. A na scenie wraz z zielonogórsko-nowosolskimi muzykami zaśpiewa wschowianin Zbigniew Iłowski

W trakcie obfitych opadów deszczu woda, która gromadzi się na terenie byłej fosy przy ulicy Lipowej przelewa się na posesję budynku, który bezpośrednio sąsiaduje z tymi terenami. W czerwcu miały miejsce trzy podtopienia – mówi w imieniu mieszkańców budynku radny Jacek Kowalczyk. Ostatnio nawet przy małych deszczach wybija woda w piwnicy

N

azwa widowiska  pochodzi  od  jed-­ nej   z   piosenek   Marka   Grechuty   SRGW\PVDP\PW\WXáHP:SLąW-­ NRZ\ZLHF]yUGRNáDGQLHRJRG] na  scenie  przed  wschowskim  ratuszem,   =ELJQLHZ ,áRZVNL QD FR G]LHĔ SUDFX-­ MąF\Z&HQWUXP.XOWXU\L5HNUHDFMLZH :VFKRZLHZ\VWąSLMDNRZRNDOLVWD 'RSURMHNWX]RVWDáHP]DSURV]RQ\ SU]H] PRLFK SU]\MDFLyáPX]\NyZ

] 1RZHM 6ROL ± RSRZLDGD =ELJQLHZ ,áRZVNL±SRP\VáQDURG]LáVLĊZVW\F]-­ QLX WHJR URNX =DF]ĊOLĞP\ RG ZVSyO-­ Q\FK SUyE =DJUDOLĞP\ GZD NRQFHUW\ Z 1RZHM 6ROL L WHUD] ]DSUH]HQWXMHP\ VLĊZH:VFKRZLH :RNDOLVWD QLH XNU\ZD ĪH VDP SUR-­ MHNWE\áGODQLHJRGXĪ\PZ\]ZDQLHP =SRF]ąWNXPLDáHPPLHV]DQHXF]X-­ FLD ± RSRZLDGD ± ER EUDü VLĊ ]D SLR-­

senki arcymistrza   Grechuty,   to   wy-­ ]ZDQLHGXĪHJRNDOLEUX$OHVSUyERZD-­ áHPRND]DáRVLĊĪHZ\FKRG]LQDPWR GREU]HNROHMQHSUyE\WRSRWZLHUG]Dá\ D GRW\FKF]DVRZH NRQFHUW\ SRND]Dá\ ĪHOXG]LHFKĊWQLHZUDFDMąGRSLRVHQHN 0DUND*UHFKXW\ 6SRWNDQLH EĊG]LH SURZDG]Lá ]LHOR-­ QRJyUVNL DNWRU $UWXU %HOLQJ ] WHDWUX 7UyMNąW´ UDN

Remontują dach w SP2

Małe skrzyżowanie, duży ruch

Dwie firmy stanęły do ogłoszonego w maju przetargu na przebudowę pomieszczeń poddasza oraz wymianę pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Ostatecznie przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane TYLIŃSKI z Leszna, oferując kwotę 343 tys. 785 złotych

Obok Powiatowego Urzędu Pracy od niedawna funkcjonuje skrzyżowanie, gdzie zbiegają się ulice: Rzeźnicka, Łazienna oraz dwie uliczki z rynku. Pomimo tego, że nie jest to duże skrzyżowanie, to ruch na zbiegu tych ulic jest dość spory

8PRZDQDZ\NRQDQLHSUDF]RVWDáDMXĪSRGSLVDQDSODF EXGRZ\SU]HND]DQRF]HUZFDPyZL.U]\V]WRI*UDEND EXUPLVWU]:VFKRZ\±LQZHVW\FMDSRZLQQD]DNRĔF]\üVLĊ ZUD]]NRĔFHPVLHUSQLD 3U]\SRPQLMP\ĪHZ\PLHQLRQHSUDFHPLDá\E\üZ\NR-­ QDQHZXELHJá\PURNX*áRJRZVND¿UPDNWyUDZyZF]DV Z\JUDáDSU]HWDUJQLHVWHW\ZWUDNFLHSUDFZ\FRIDáDVLĊ]UH-­ DOL]DFML]DGDQLD UDN

1DWRVNU]\ĪRZDQLH]ZUyFLáXZDJĊSRGF]DVSU]HGZDNDF\M-­ QHMVHVMLUDG\PLHMVNLHMZH:VFKRZLHUDGQ\0LFKDá'UREQLN VNáDGDMąFRGSRZLHGQLąLQWHUSHODFMĊ ,QWHUSHODFMDGRW\F]\]DZLHV]HQLDOXVWUDQDEXG\QNX3R-­ ZLDWRZHJR8U]ĊGX3UDF\PyZLá0LFKDá'UREQLN =GDQLHP UDGQHJR XPRĪOLZL WR EH]SLHF]QLHMV]ą MD]GĊ QD W\PRGFLQNX7DNLHOXVWUR±PyZLá'UREQLN±XáDWZLZ\MD]G NLHURZFRPNWyU]\]XOLF\5]HĨQLFNLHMVNUĊFDMąZàD]LHQQą -DN ]DSHZQLDá QD VHVML EXUPLVWU] :VFKRZ\ .U]\V]WRI *UDENDJPLQDSU]\MPLHWR]DGDQLHGRUHDOL]DFML UDN

Lipy nie ma Już Jan Kochanowski opisując Lipę, zalecał wypoczynek w jej cieniu. Nie wszystkie lipy mają jednak to szczęście i opisane przez poetę przechodzą do historii. Dlatego uznaliśmy, że jedną ze wschowskich lip również uwiecznimy 1LHVWHW\QLHMHVWWRMXĪOLSDNWyUDGDMHFLHĔ ]PĊF]RQHPXVWUXG]RQHPXWXU\ĞFLH&R QDMZ\ĪHMZEODVNXMHMGDZQHMĞZLHWQRĞFL FKRZDMąVLĊĪDE\ -HVW WR OLSD NWyUD RG GáXĪV]HJR F]DVX RNRáRPLHVLąFD OHĪDáDZSDUNX+HUEHUJHUD DOHGRNáDGQLHOLSFD]RVWDáDXSU]ąWQLĊWD -HĪHOLZV]\VF\MHV]F]HSDPLĊWDMąRVWDW-­ QLHZLFKXU\LXOHZQHGHV]F]HWRSHZQLH FRQLHNWyU]\]DXZDĪ\OLĪHPQLHMZLĊFHM ZW\PF]DVLHZSDUNX+HUEHUJHUD]RVWDáD SRZDORQDOHWQLDOLSD 0LDáD MXĪ VSUyFKQLDáH NRU]HQLH ± PyZLPLHV]NDQLHF:VFKRZ\NWyU\FLąá GU]HZRLáDGRZDáQDSU]\F]HSĊ 0LHV]NDQLHF :VFKRZ\ FKFH SR]R-­ VWDüDQRQLPRZ\DOHMHGQRF]HĞQLH]D]QD-­ F]DP\ĪHVSHáQLáZV]HONLHIRUPDOQHZ\-­ PRJLDE\OLSĊSRFLąüL]DEUDüMą]SDUNX +HUEHUJHUD )RUPDOQHZ\PRJLGRW\F]\á\UyZQLHĪ ]H]ZROHQLD]VDPHM=LHORQHM*yU\±MDN QDP RSRZLDGD ± ER ZLDGRPR SDUN MHVW SRGRFKURQą:RMHZyG]NLHJR.RQVHUZD-­ WRUD=DE\WNyZ 7DNZLĊFSRZDORQHMOLS\MXĪQLHPDDOH E\üPRĪHFRĞ]QLHMSRZVWDQLHSRQLHZDĪ PLHV]NDQLHF :VFKRZ\ NWyU\ FKFH SR-­ ]RVWDüDQRQLPRZ\SRWUD¿QDZHWXSDGáą OLSĊSU]HNV]WDáFLüZFRĞWZyUF]HJR UDN

M

LHV]NDĔF\ Z\UDĪDMą VZRMH REDZ\SRQLHZDĪMHĪHOLWHQVWDQ VLĊQLH]PLHQLSRGHMU]HZDMąĪH EXG\QHNEĊG]LHJUR]Lá]DZDOHQLHP 7HPDW]QDQ\MHVWZJPLQLHRGGDZQD DZáDĞFLZLHRGODWW\FK;;ZLHNX 7HQSUREOHPMHVW]QDQ\RGODW± PyZL .U]\V]WRI *UDEND EXUPLVWU] :VFKRZ\±FKRFLDĪZRVWDWQLPF]D-­ VLHMHVWWRV\WXDFMDU]HF]\ZLĞFLHQD-­ VLODMąFDVLĊ *PLQD]DNáDGDMąFĪHV\WXDFMDNU\-­ ]\VRZDEĊG]LHSRVWĊSRZDáDSRF]\QLáD SHZQHNURNL :\NRQDOLĞP\ ZVWĊSQH ]DELHJL ± WáXPDF]\ EXUPLVWU] ± GRW\F]ąFH WHJR DE\SU]HSURZDG]LüZW\PPLHMVFXRG-­ SRZLHGQLą LQZHVW\FMĊ -HVW Z\NRQDQD PDSDGRFHOyZSURMHNWRZ\FKLLQZHQWD-­ U\]DFMDJHRGH]\MQD ,QZHVW\FMDMHGQDNEĊG]LHNRV]WRZQD

 3UDFH EĊGĊ Z\PDJDá\ ± PyZL *UDEND ± QDSUDZLHQLD L X]XSHáQLHQLD V\VWHPX RGELRUX ZRG\ NWyU\ SU]HVWDá GREU]H IXQNFMRQRZDü 3UDZGRSRGRE-­ QLHEĊG]LHWRGRĞüSRZDĪQDLQJHUHQFMD D PRĪH QDZHW Z\EXGRZDQLH QRZHJR V\VWHPXNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHM ']LDáDQLD EĊGą Z\PDJDá\ UyZ-­ QLHĪ QDG]RUX DUFKHRORJLF]QHJR SR-­ QLHZDĪEĊGąSU]HSURZDG]RQHZSR-­ EOLĪXE\áHMIRV\ ĩDGQH GRUDĨQH G]LDáDQLD WXWDM QLF QLH SRPRJą ± PyZLá EXUPLVWU] EĊ-­ G]LHP\ PXVLHOL JUXQWRZQLH WHQ V\V-­ WHP Z\UHPRQWRZDü =GDMHP\ VRELH VSUDZĊĪHG]LVLDMMHVWWRSLOQ\SUREOHP ZRáDMąF\RUR]ZLą]DQLH *PLQDMDN]DSHZQLDáEXUPLVWU]EĊ-­ G]LH VWDUDáD VLĊ SU]\JRWRZDü GR W\FK SUDFLE\üPRĪHMXĪZQDVWĊSQ\PURNX XGDVLĊW\PWHPDWHP]DMąü UDN

Dni Jeziora Lgińskiego Od 12 do 14 lipca na plaży w Lginiu odbyły się Dni Jeziora Lgińskiego, które zostały zorganizowane już po raz siódmy

W

SLąWHN JáyZQą DWUDNFMą E\áR NLQRQDSLDFKX:UDPDFKWHJR SURMHNWXZLG]RZLHPRJOLREHM-­ U]Hü¿OPÄ-HGHQW\G]LHĔEH]VP\F]\´ -DN]DSRZLDGD3LRWU&KDáXSNDG\UHN-­ WRU &.L5 ZH :VFKRZLH EĊG]LHP\ PLHOL PRĪOLZRĞü ]REDF]HQLD MHV]F]H F]WHUHFKVHDQVyZQDSODĪ\Z/JLQLX :VRERWĊRGV]yVWHMUDQRVZRMH]PD-­ JDQLDRSXFKDU6RáW\VDUR]SRF]ĊOLZĊG-­ NDU]H=Z\FLĊ]Fą]RVWDá0DULDQ6NáDG NROHMQR QD GUXJLP L WU]HFLP PLHMVFX XSODVRZDOLVLĊ7RPDV]0DWXV]HNL5D-­ GRVáDZ)OLJHO 2 JRG]LQLH G]LHZLąWHM Z\VWDUWR-­ ZDá Ä0DUDWRQ :SáDZ SU]H] -H]LRUR /JLĔVNLH´ NWyUH Z\JUDá UyZQLHĪ ]H-­ V]áRURF]Q\ ]Z\FLĊ]FD )LOLS 6RZLĔ-­ VNLPLHMVFHGUXJLH]DMąá7RPDV].UXN DWU]HFLH0LFKDá.UXN -HGQ\P ] SXQNWyZ SURJUDPX E\á WXUQLHM GZyMHN Z VLDWNyZFH SODĪRZHM =Z\FLĊVNą GUXĪ\Qą ]RVWDáD SDUD$Q-­ GU\V7HDPZVNáDG]LH5RPDQL$GDP $QGU\V GUXJLH PLHMVFH ]GRE\á ]H-­ VSyá$VWURPDO0LFKDáL$GULDQ6]XOF 1DWRPLDVW WU]HFLH PLHMVFH SU]\SDGáR GUXĪ\QLH6]SDJDW\%DUWQLNL.RVHOD

1D /JLĔVNLHM VFHQLH VZRMH WDOHQW\ ]DSUH]HQWRZDáD VHNFMD ZRNDOQD &.L5 RUD] .OXE 3LRVHQNL 62/2 'REUą ]D-­ EDZĊ ZLG]RP ]DSHZQLá NDEDUHW '12 ] 'ąEURZ\ *yUQLF]HM :LHF]RUHP   Z U\WPLH 5RFN 5ROO¶D Z\VWąSLá F]H-­ VNL]HVSyá)LUHEDOOV¶VDSyĨQLHM]D-­ SUH]HQWRZDáVLĊ6PRNLH5HYLYDO%DQG : QLHG]LHOH RGE\áR VLĊ *UDQG 3UL[ ZVLDWNyZFHSODĪRZHMQDMOHSV]ąWUyMNą ]RVWDá]HVSyá$QGU\V7HDPZVNáDG]LH 5RPDQL$GDP$QGU\VRZLHRUD].DF-­ SHU %ąNLHZLF] 'UXJLH PLHMVFH QDOH-­ ĪDáR GR ]HVSRáX $VWURPDOD WU]HFLH GR GUXĪ\Q\%ROHNL/ROHN 3R SRáXGQLX QD SODĪĊ ]DZLWDá 7D-­ ERU&\JDĔVNL'áXJLHNROHMNLXVWDZLá\ VLĊ SRG QDPLRWHP Z NWyU\P PRĪQD E\áR ] NDUW SR]QDü VZRMą SU]\V]áRĞü *RĞFLH SU]\JRWRZDOL GOD XF]HVWQLNyZ S\V]Q\ VSHFMDá URPVNLHM NXFKQL F]\OL JXODV] *áyZQą DWUDNFMą ZLHF]RUX E\á Z\VWĊS&\JDĔVNLHJR7HDWUX0X]\F]-­ QHJRÄ7HUQR´]*RU]RZD:NOS 2UJDQL]DWRUHP 'QL -H]LRUD /JLĔ-­ VNLHJRE\áR&HQWUXP.XOWXU\L5HNUH-­ DFMLZH:VFKRZLH &HF\OLD*X]HZLF]


SลAWA

listy piszcie portal@zw.pl

5

Codzienne problemy mieszkaล„cรณw Kuลบnicy Gล‚ogowskiej

Zbudujฤ… nowฤ… drogฤ™ do szkoล‚y

Mieszkaล„cy Kuลบnicy Gล‚ogowskiej, mieszkajฤ…cy przy ulicy Kalinowej, nie majฤ… ulicznego oล›wietlenia, droga po obfitych deszczach nie nadaje siฤ™ do uลผytkowania i chcieliby, ลผeby postawiono im tablicฤ™ z nazwฤ… ulicy. Gmina obiecuje pomรณc, ale nie wszystko jest w stanie wykonaฤ‡

W Sล‚awie powstaje nowa droga dla pieszych i rowerzystรณw, ktรณra prowadzi przez rzekฤ™ Czernicฤ™. Taka potrzeba zrodziล‚a siฤ™ w zwiฤ…zku ze zmagajฤ…cym siฤ™ ruchem na ulicy Henryka Poboลผnego, gdzie powstaล‚ niedawno market Dino oraz wybudowane zostaล‚o Centrum Handlowe Zielony Rynek

K

XฤจQLFD*รกRJRZVNDMHVWXURF]ฤ…PLHM-ยญ VFRZRฤžFLฤ…ZLHMVNฤ…ZJPLQLH6รกDZD 'RMHFKDรผGRQLHMPRฤชQDRGVWURQ\ 6รกDZ\PLMDMฤ…FSRGURG]H5DG]\ฤ”LSR NLONXVHWPHWUDFKSRSUDZHMVWURQLHMHVW ]MD]G GR ZLRVNL 0RฤชQD WHฤช GRVWDรผ VLฤŠ WDPGURJฤ…OHฤžQฤ…RGVWURQ\2ฤžURGND:\-ยญ SRF]\QNRZHJR:UDWLVODYLD 0LHMVFRZRฤžรผ OLF]\ QLH]E\W ZLHOX PLHV]NDฤ”FyZ DOH ]D WR PRฤชH SRFKZD-ยญ OLรผ VLฤŠ UDGQ\P NWyU\ UHSUH]HQWXMH LFK LQWHUHV\ Z UDG]LH PLHMVNLHM 1D XER-ยญ F]XZRWRF]HQLXODVyZ]GDODRGKDรกD-ยญ ฤžOLZ\FKGUyJ.XฤจQLFD*รกRJRZVNDZ\-ยญ GDMH VLฤŠ RD]ฤ… VSRNRMX , WDN U]HF]\ZL-ยญ ฤžFLHMHVWSR]DNLONRPDPDQNDPHQWDPL QD NWyUH ]ZUDFDMฤ… XZDJฤŠ PLHV]NDฤ”F\ ]XOLF\.DOLQRZHM 8OLFD QLH PD R]QDNRZDQLD ยฑ PyZL MHGHQ ] PLHV]NDฤ”FyZ XOLF\ .DOLQRZHM ยฑRVWDWQLRSU]\MHFKDรกRGRQDVSRJRWRZLH LQLHGRV\รผฤชHRฤžZLHWOHQLHXOLF]QHNRฤ”-ยญ F]\VLฤŠQDGURG]HGRMD]GRZHMGRQDV]HM XOLF\ WR MHV]F]H NLHURZFD QLH ZLHG]LDรก JG]LHVNUฤŠFLรผERQLJG]LHQLHPDWDEOLF\ ]QD]Zฤ…XOLF\ 3UREOHP ]QDQ\ MHVW Z XU]ฤŠG]LH PLHMVNLP ']LZLฤŠVLฤŠฤชHWRMHV]F]HQLHMHVW]UH-ยญ DOL]RZDQH ยฑ PyZL &H]DU\ 6DGUDNXรกD EXUPLVWU] 6รกDZ\ ยฑ PLDรกHP V\JQDรก RG SDQLVRรกW\V.XฤจQLF\ฤชHQLHPDR]QDNR-ยญ ZDQLD .LOND PLHVLฤŠF\ WHPX PLDรก\ VLฤŠ SRMDZLรผ WDEOLF]NL QD SHZQR GRSLOQXMฤŠ ฤชHE\VLฤŠMDNQDMV]\EFLHMSRMDZLรก\ 2]QDNRZDQLHXOLF\WRQLHMHG\Q\SUR-ยญ EOHPPLHV]NDฤ”FyZ 'URJD MHVW QLHRฤžZLHWORQD ยฑ PyZL PLHV]NDQLHFยฑPDP\WXWDMWUDQVIRUPDWRU LZ\VWDUF]\รกRE\FK\EDNLONDNDEOLGZD VรกXS\]ODPSDPLLRGUD]XE\รกRE\LQD-ยญ F]HM 1LHGDZQR Z\FKRG]ฤŠ ZLHF]RUHP ]GRPXMXฤชSR]DFKRG]LHVรกRฤ”FDSRG-ยญ ELHJDGRPQLHMDNLฤžSLHVLQLHZLDGRPR MDN VLฤŠ ]DFKRZDรผ &R WR ]D SLHV VNฤ…G

MHVW ZLฤŠF URELฤŠ NLOND NURNyZ Z MHJR VWURQฤŠฤชHE\ZLHG]LDรกฤชHVLฤŠJRQLHERMฤŠ LFRIDPVLฤŠGRGRPX-HVWFLHPQRZLฤŠF QLFQLHZLG]ฤŠ,]QRZXNLONDNURNyZZ MHJRVWURQฤŠLFRIDPVLฤŠ1LHFKFHP\]E\W ZLHOH RฤžZLHWOHQLH WR FK\ED MHVW PLQL-ยญ PXPF\ZLOL]DF\MQHG]LVLDM %XUPLVWU]6รกDZ\WรกXPDF]\ฤชHQLHMHVW WRSUREOHPW\ONR.XฤจQLF\*รกRJRZVNLHM DOHZLHOXPLHMVFQDWHUHQLHJPLQ\6WRS-ยญ QLRZRODPS\XOLF]QHSRMDZLDMฤ…VLฤŠWDP JG]LHLFKEUDNXMHDOHZV]\VWNLHJRQDUD] QLHGDVLฤŠZ\NRQDรผ : W\P URNX NLOND ]DSODQRZDQ\FK LQZHVW\FML ]ZLฤ…]DQ\FK ] RฤžZLHWOH-ยญ QLHP Z\NRQDOLฤžP\ ยฑ PyZL 6DGUDNXรกD ยฑ Z QDVWฤŠSQ\P SODQXMHP\ WDNLH LQZH-ยญ VW\FMH Z 6]UHQLDZLH &LRVDฤ”FX /XER-ยญ JRV]F]\LQDMHGQHMXOLF\Z6รกDZLH1D-ยญ WRPLDVWFRGR.XฤจQLF\WRSRVWDUDP\VLฤŠ SODQXMฤ…FEXGฤชHWQDQDVWฤŠSQ\URN]DVWD-ยญ QRZLรผVLฤŠZVSyOQLH]UDGQ\PLQDGUR]-ยญ ZLฤ…]DQLHPW\FKSUREOHPyZ 2VWDWQLD L FK\ED QDMZDฤชQLHMV]D

VSUDZDQDMDNฤ…]ZUDFDMฤ…XZDJฤŠPLHV]-ยญ NDฤ”F\ XOLF\ .DOLQRZHM WR GURJD NWyUD V]F]HJyOQLH SU]\ REยฟW\FK GHV]F]DFK SUDNW\F]QLH RGJUDG]D LFK RG UHV]W\ ฤžZLDWD -DN PyZLฤ… QLH GD VLฤŠ VWDPWฤ…G Z\MHFKDรผ VDPRFKRGHP ER GURJD MHVW SLDV]F]\VWDSRMDZLDMฤ…VLฤŠG]LXU\NWyUH VSUDZLDMฤ…ฤชHVDPRFKyGQLHMHVWZVWDQLH SU]HMHFKDรผGDOHM ฤฉHE\ZW\PF]DVLH]URELรผMDNLHฤž]D-ยญ NXS\ยฑPyZLฤ…PLHV]NDฤ”F\WU]HED]D-ยญ รกRฤช\รผ NDORV]H QD QRJL L Z\EUDรผ VLฤŠ GR VNOHSX,QQHJRUR]ZLฤ…]DQLDQLHPD 0RJฤŠ RELHFDรผ ยฑ PyZL 6DGUDNXรกD ยฑ ฤชHEฤŠG]LHP\QDELHฤชฤ…FRZ\UyZQ\ZDรผ WฤŠGURJฤŠLZUD]LHSRWU]HE\G]LXU\QDWHM GURG]H X]XSHรกQLDรผ WรกXF]QLHP ']LVLDM W\OH MHVWHฤžP\ Z VWDQLH Z\NRQDรผ $OH SURV]ฤŠ WHฤช SDPLฤŠWDรผ ฤชH NDฤชGD JPLQD G]LDรกD ZHGรกXJ SHZQ\FK Z\]QDF]R-ยญ Q\FK SULRU\WHWyZ NWyUH WU]HED XVWDODรผ ]HZ]JOฤŠGXQDRJUDQLF]RQHฤžURGNL']L-ยญ VLDMUHDOL]XMHP\WHLQZHVW\FMHNWyUHVฤ… QDMSLOQLHMV]H UDN

P

U]HGรกXฤชRQD]RVWDQLHXOLFD. UyWND QDG &]HUQLFฤ… SRZVWDMH PRVW D GDOHM ]EXGRZDQD ]RVWDQLH DOHMNDNWyUฤ…G]LHFLEฤŠGฤ…PRJรก\GRMฤžรผ GR 6]NRรก\ 3RGVWDZRZHM D PLHV]-ยญ NDฤ”F\RUD]WXU\ฤžFLGRPDUNHWXL&HQ-ยญ WUXP +DQGORZHJR ฤFLHฤชND SLHV]R URZHURZD SRZVWDMH UyZQROHJOH GR XOLF\DOHEฤŠG]LHRGQLHM]QDF]QLHRG-ยญ GDORQD 'R PDUNHWX L V]NRรก\ EฤŠG]LH PRฤชQDGRMฤžรผยณRGW\รกXยด 7D LQZHVW\FMD UHDOL]RZDQD MHVW JyZQLH ] P\ฤžOฤ… R EH]SLHF]Hฤ”VWZLH G]LHFL NWyUH EฤŠGฤ… WฤŠG\ FKRG]Lรผ GR

W Starym Strฤ…czu powstanie boisko wielofunkcyjne REKLAMA

W Starym Strฤ…czu, tuลผ obok Szkoล‚y Podstawowej, powstanie boisko wielofunkcyjne z peล‚nowymiarowym boiskiem do piล‚ki rฤ™cznej, 2 boiskami do koszykรณwki i boiskiem do siatkรณwki. Obiekt bฤ™dzie otoczony wysokim ogrodzeniem (tzw. piล‚kochwyty)

B

RLVND EฤŠGฤ… PLDรก\ SROLXUHWDQRZฤ… QDZLHU]FKQLฤŠ]SHรกQ\PGUHQDฤชHP GODZyGRSDGRZ\FK.RV]WLQZH-ยญ VW\FML WR RN PLOLRQ ]รก *PLQD OLF]\ MHGQDN ฤชH WHM VXP\ GRรกRฤช\ 0LQL-ยญ VWHUVWZR6SRUWX 1DSRF]ฤ…WNXSRP\VรกE\รกWDNLฤชHE\ SRZVWDรก\ ERLVND Z 6WDU\P 6WUฤ…F]X LSU]\6]NROH3RGVWDZRZHMZ6รกDZLHยฑ PyZL EXUPLVWU] 6รกDZ\ &H]DU\ 6DGUD-ยญ NXรกD.RV]W\RND]Dรก\VLฤŠMHGQDN]E\W Z\VRNLH 1LH VWDรผ QDV Z WHM FKZLOL QD Z\GDQLH PLOLQyZ ]รกRW\FK &HQD EX-ยญ GRZ\ ERLVND SRZLQQD ]QDF]QLH VSDฤžรผ

SRSU]HWDUJX-HฤชHOLGRรกRฤช\VLฤŠWHฤช0L-ยญ SR]\W\ZQD GHF\]MD WR MHV]F]H Z W\P QLVWHUVWZR OXE XGD VLฤŠ SR]\VNDรผ LQQH URNX UR]SRF]Qฤ… VLฤŠ SURFHGXU\ SU]HWDU-ยญ ZVSDUFLHWRE\รผPRฤชHRELHNWZ6รกDZLH JRZH 1LH]DOHฤชQLH RG WHJR EXGฤชHW MHVW UyZQLHฤชGDVLฤŠZ\EXGRZDรผZF]HฤžQLHM SU]\JRWRZDQ\QDSU]HSURZDG]HQLHWHMLQ-ยญ *PLQD ]รกRฤช\รกD ZQLRVHN QD GRยฟQDQ-ยญ ZHVW\FMLZSU]\V]รก\PURNX%RLVNRZLH-ยญ VRZDQLH RELHNWX Z 6WDU\P 6WUฤ…F]X ORIXQNF\MQHZ6WDU\P6WUฤ…F]XSRZVWDQLH Z 0LQLVWHUVWZLH 6SRUWX -HฤžOL ]DSDGQLH ZLฤŠFQDSHZQRZURNX PLM

V]NRรก\ยฑPyZLEXUPLVWU]6รกDZ\&H-ยญ ]DU\6DGUDNXรกDยฑ0DP\MHGQDNWDNL SODQ ฤชHE\ Z]GรกXฤช &]HUQLF\ RG 6WD-ยญ UHJR 0LDVWD SRZVWDรกD SURPHQDGD NWyUDEฤŠG]LHFLHNDZ\PPLHMVFHPGR VSDFHUyZ GOD WXU\VWyZ L PLHV]NDฤ”-ยญ FyZ 6รกDZ\ %ฤŠG]LHP\ WHQ SURMHNW FKFLHOLUHDOL]RZDรผZHWDSDFKLPDP\ QDG]LHMฤŠฤชH]DNLONDODWWDNDSURPH-ยญ QDGDSRZVWDQLH 3U]HGรกXฤชHQLH XOLF\ .UyWNLHM EX-ยญ GRZD PRVWNX RUD] DOHMNL GR 6]NRรก\ 3RGVWDZRZHM NRV]WRZDรผ EฤŠG]LH W\VLฤŠF\]รกRW\FK PLM


6 GMINY

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Nie ma świętości

Wybudują chodnik w Jędrzychowicach

Okazuje się, że dla złomiarzy nie ma żadnej świętości. Ponad rok temu zostały ukradzione ze wschowskiego ratusza miedziane parapety. Tym razem nieznani sprawcy próbowali dobrać się do parapetów Kolegium Jezuickiego

Starostwo Powiatowe we Wschowie dokończy w tym roku budowę chodnika w Jędrzychowicach. Będzie on teraz prowadził, aż do kościoła. Ogłoszony został przetarg na tą inwestycję i powinna ona być ukończona do września

W

\GDU]HQLH PLDáR PLHMVFH RNRáR PLHVLąFD WHPX &KR-­ FLDĪ MHV]F]H QLH WDN GDZQR SU]HFKRG]ąF RERN EXG\QNX .ROH-­ JLXPPRĪQDE\áR]DXZDĪ\üRGJLĊW\ MHGHQ]SDUDSHWyZQDZSURVWZHMĞFLD GRNRĞFLRáDIDUQHJR 2WU]\PDOLĞP\ LQIRUPDFMĊ R W\P ĪHNWRĞSUyERZDáXNUDĞüSDUDSHW\± PyZL :LWROG 6NRUXSLĔVNL NRPHQ-­ GDQW 6WUDĪ\ 0LHMVNLHM ± SUyERZDOL-­ ĞP\ XVWDOLü VSUDZFyZ QD SRGVWDZLH ]DSLVX ] NDPHU 1LHVWHW\ QDMEOLĪV]D NDPHUD UHMHVWUXMH REUD] ]H VNZHUX

SU]HGNRĞFLRáHPIDUQ\P:]ZLą]NX ]W\PQLHXGDáRVLĊQLF]HJRXVWDOLü -HV]F]H G]LVLDM ZLGDü ĪH SUyER-­ ZDQRGREUDüVLĊGRFRQDMPQLHMWU]HFK SDUDSHWyZ Z .ROHJLXP -H]XLFNLP 1DV]F]ĊĞFLHSUyEDNUDG]LHĪ\RND]DáD VLĊ GDUHPQD 3R]RVWDáRĞFL ZDQGDOL-­ ]PX Vą ZLGRF]QH DOH PLHG]LDQH SD-­ UDSHW\SR]RVWDá\QDPLHMVFX %\ü PRĪH SRMDZL VLĊ GRGDWNRZD NDPHUD NWyUD EĊG]LH PRQLWRURZDáD EXG\QHN =GDMH VLĊ ĪH ZDUWR R WR ]DGEDü ER MDN ZLGDü ZDQGDOH QLH SUyĪQXMą UDN

REKLAMA

&RURNXVWDUDP\VLĊE\ZPLHMVFRZR-­ ĞFLZNWyUHMRGE\ZDMąVLĊGRĪ\QNLSR-­ ZLDWRZH ]RVWDáR Z\EXGRZDQH FRĞ QR-­ ZHJR±PyZL6WDURVWD:VFKRZVNL0D-­ UHN%RU\F]ND=Z\NOHVąWRLQZHVW\FMH

GURJRZHF]\OLXOLFHOXEFKRGQLNL : SU]\V]á\P URNX SODQRZDQ\ MHVW UHPRQW GURJL Z .RZDOHZLH L -ĊGU]\-­ FKRZLFDFK7DGURJD]RVWDQLH]URELRQD SU]\XĪ\FLXQRZRF]HVQHMWHFKQRORJLLQD

]LPQRVOXUU\VHDO7DNLHUHPRQW\E\á\ MXĪ Z QDV]\P SRZLHFLH UHDOL]RZDQH $ZW\PURNXWąPHWRGąZ\UHPRQWR-­ ZDQD]RVWDQLHGURJD]H6áDZ\GR6SR-­ NRMQHM PLM

Literacki wolontariat w Starym Strączu W Starym Strączu wystartował program Czytacz. 11 wolontariuszy udało sie do osób starszych i osamotnionych, żeby czytać im na głos książki. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna w Sławie filia w Starym Strączu =JáRVLáRVLĊZRORQWDULXV]\QLH-­ SHáQROHWQLFK L GRURVá\FK PyZL PáRGV]D ELEOLRWHNDUND 'RURWD .D-­ OLV]NWyUDMHVWNRRUG\QDWRUNąDNFML ']LHFLLPáRG]LHĪEĊGąXGDZDüVLĊGR RVyE VWDUV]\FK SRG RSLHNą SHáQROHW-­ QLFK ZRORQWDULXV]\ =JáRVLá\ VLĊ SD-­ QLHRUD]MHGHQFKáRSDNXF]HĔOLFHXP ].U]HSLHORZD$NFMDMHVWSLORWDĪRZD 2GE\ZD VLĊ RQD SR UD] SLHUZV]\ Z 3ROVFH'ODWHJROLF]EDVáXFKDF]\MHVW MHV]F]H RJUDQLF]RQD -HVW WR RVyE NWyUH]JáRVLá\VLĊVDPHOXE]DSURSR-­

QRZDOLĞP\LPXG]LDáZDNFML :RORQWDULXV]H VSRWNDOL VLĊ Z EL-­ EOLRWHFH Z ĞURGĊ OLSFD D G]LHĔ SyĨQLHM RGZLHG]LOL SR UD] SLHUZV]\ VáXFKDF]\ $NFMD SRWUZD GR NRĔFD ZDNDFML 3URMHNW &]\WDF] UHDOL]RZDQ\ MHVW SU]H] )XQGDFMĊ 5R]ZRMX 6SRáHF]HĔ-­ VWZD,QIRUPDF\MQHJR3LHUZRWQLHE\á DGUHVRZDQ\ GR ELEOLRWHN ZRMHZyG]-­ WZD PD]RZLHFNLHJR DOH RND]DáR VLĊ ĪH ]JáDV]Dá\ VLĊ UyZQLHĪ ELEOLRWHNL ] LQQ\FK ZRMHZyG]WZ 6WąG DNFMĊ SR-­

VWDQRZLRQRUR]V]HU]\üQDFDá\NUDM ĩHE\Z]LąüXG]LDáZSURJUDPLHEL-­ EOLRWHNLPXVLDá\RGSRZLHG]LHüQDS\-­ WDQLH GODF]HJR FKFą Z]Ląü XG]LDá Z DNFMLZ\ND]DüVLĊSUDFą]VHQLRUDPL LZRORQWDULXV]DPL 3U]HSURZDG]LOLĞP\ Z QDV]HM EL-­ EOLRWHFHNXUVNRPSXWHURZ\GODVHQLR-­ UyZ 1LH PDP\ FR SUDZGD GRĞZLDG-­ F]HQLD]ZRORQWDULXV]DPLDOHPDP\ ZLHOXSU]\MDFLyáNWyU]\]DZV]HEH]-­ LQWHUHVRZQLHZVSLHUDMąQDV]HG]LDáD-­ QLD±PyZL.DOLV] PLM

Półkolonie w Lginiu Od 1 do 19 lipca wschowska Profilaktyka i Młodzież organizowała półkolonie na stanicy harcerskiej w Lginiu. Biorą w nich udział dzieci z terenu całej gminy

Z

NDPHUą SRMDZLOLĞP\ VLĊ QD WHUHQLH VWDQLF\KDUFHUVNLHMSRGF]DVWUZDQLD GUXJLHJRWXUQXVXàąF]QLH]DSODQR-­ ZDQRLFKWU]\']LHFLZ\MHĪGĪDMą]HVZR-­

LFKPLHMVFRZRĞFLRGJRG]LQ\LSU]H-­ E\ZDMąQDWHUHQLH/JLQLDGRJRG] 7R Vą WXUQXV\ FLR GQLRZH ± PyZL0DáJRU]DWD3LHWURZLDNNLHURZ-­ QLF]NDSyáNRORQLL±WUZDMąRGSRQLH-­ G]LDáNXGRSLąWNX : SyáNRORQLL ZHĨPLH XG]LDá áąF]-­ QLH RNRáR G]LHFL ] FDáHM JPLQ\ 2SLHNĊ QDG QLPL VSUDZXMH RVLHP RVyE NWyUH RUJDQL]XMą QDMPáRGV]\P UR]PDLWHDWUDNFMH :F]RUDM EUDOLĞP\ XG]LDá Z ]DZR-­ GDFK ± PyZL 0DáJRVLD ]H :VFKRZ\ ±LSROHJDá\RQHQDW\PĪHRVRERZH JUXS\UR]ZLą]\ZDá\UyĪQH]DGDQLD1LH-­ NWyUHE\á\WUXGQHDOHVRELHSRUDG]LOLĞP\ ']LHFLSRGF]DVSRE\WXZVWDQLF\PDMą

]DSHZQLRQHSRVLáNL .DĪGHJR SRUDQND R JRG] ± PyZL NLHURZQLF]ND SyáNRORQLL ± G]LHFL GRVWDMąGURĪGĪyZNĊDRRELDG-HVWWR

FLHSá\SRVLáHN']LHFLSU]HGHZV]\VWNLP NRU]\VWDMą]SODĪ\G]LHOLP\MHQDNLOND JUXS L NDĪGD ] QLFK SR PLQXW SU]H-­ E\ZDZZRG]LH .DĪGHJR GQLD WHĪ SURZDG]RQH Vą GRGDWNRZH ]DMĊFLD ']LHFL PDMą GR G\VSR]\FML SLáNL JU\ SODQV]RZH RSLHNXQRZLH RUJDQL]XMą QS SRG-­ FKRG\ZVSyOQH]DEDZ\ 0DP\WXWDMNUHGNLLSLVDNL±RSR-­ ZLDGD1DWDOLD±URELP\VRELHWDWXDĪH QDUĊNDFK -D PLDáDP QDU\VRZDQHJR NZLDWND ± GRSRZLDGD 0DáJRVLD SR-­ ND]XMąF UDPLĊ ± DOH ]P\á PL VLĊ ZZRG]LH *G\E\ SRJRGD QLH GRSLVDáD G]LHFL PDMą]DSHZQLRQąRSLHNĊZĞZLHWOLF\ 0RĪHP\ WXWDM Z\ĞZLHWODü ¿OP\ ± PyZL 3LHWURZLDN ± ]RUJDQL]RZDü G\V-­ NRWHNĊ 2SLHNXQRZLH ZWHG\ RUJDQL]XMą WHĪ ]DEDZ\ ĞZLHWOLFRZH %\ü PRĪH MH-­ ĪHOL SRJRGD QDP GRSLV]H Z\ELHU]HP\ VLĊ]G]LHüPLGRJRVSRGDUVWZDDJURWXU\-­ VW\F]QHJRZ%UHQQLH UDN


POWIAT

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Wspólnie zbudują 1800 metrów ścieżki rowerowej Między Sławą a Wróblewem oddane zostało do użytku 1120 metrów ścieżki rowerowej. Kolejne fragmenty powstają przy sławskich zakładach mięsnych. W sumie powstanie ścieżka o długości 1800 metrów, a jej budowa realizowana jest dzięki współpracy samorządów i firm ,QZHVW\FMD Z\NRQ\ZDQD MHVW Z UDPDFK 1DURGRZHJR 3UR-­ JUDPX3U]HEXGRZ\'UyJ/RNDOQ\FK3URMHNWNWyU\]DNáDGD EXGRZĊ ĞFLHĪNL SLHV]RURZHURZHM RUD] PRGHUQL]DFMĊ GURJL SRZLDWRZHMQDRGFLQNX6áDZD6SRNRMQD]RVWDáRFHQLRQ\QDM-­ Z\ĪHMVSRĞUyGZV]\VWNLFKSURMHNWyZNWyUHQDSá\QĊá\GR:R-­ MHZRG\/XEXVNLHJR 3U]\ XOLF\ 3U]HP\VáRZHM ]ORNDOL]RZDQH Vą QDMZLĊNV]H ]DNáDG\PLĊVQHZ6áDZLHPyZL0DUHN%RU\F]ND6WDURVWD :VFKRZVNL:LHOXSUDFRZQLNyZW\FK]DNáDGyZV]F]HJyO-­ QLHJG\DXUDWHPXVSU]\MDGRMHĪGĪDGRSUDF\QDURZHUDFK1D-­ V]DLQZHVW\FMDSRZLQQDZLĊF]QDF]QLHSRSUDZLüEH]SLHF]HĔ-­ VWZR2GGDQLHGRXĪ\WNXWHJRIUDJPHQWXĞFLHĪNLURZHURZHM RUD]EXGRZDNROHMQ\FKWRMHVWVSRU\VXNFHVW\PEDUG]LHMĪH XGDáRQDPVLĊWRRVLąJQąüSU]\GXĪ\PZVSDUFLXORNDOQ\FK SU]HGVLĊELRUFyZ &DáRĞüLQZHVW\FMLGR¿QDQVRZDQDMHVW]EXGĪHWXSDĔVWZD 2SUyF]6WDURVWZD3RZLDWRZHJRGRUHPRQWXGRáRĪ\áDVLĊWHĪ *PLQD6áDZDL=DNáDG\0LĊVQH%DOFHU]DNL6S.ROHMQHRG-­ FLQNLĞFLHĪNLURZHURZHMSRZVWDMąRERN¿UP7*1RYDL=D-­ NáDGyZ3U]HWZyUVWZD0LĊVQHJR6áDZDLWRWH¿UP\V¿QDQ-­ VXMĊLFKEXGRZĊ %DUG]RG]LĊNXMĊSUH]HVRZL¿UP\%DOFHU]DNL6S+DUDO-­ GRZL/HLQVRZLDOHWDNĪHZáDĞFLFLHORP¿UP\7*1RZDNWy-­ U]\G]LDáDMąQDQDV]\PWHUHQLHEDUG]RNUyWNRSDĔVWZX'DQX-­ FLHL0DULDQRZL:LONRP]=30DWDNĪH%XUPLVWU]RZL6áDZ\ &H]DUHPX6DGUDNXOHZ\PLHQLD%RU\F]ND 5R]SRF]ąá VLĊ WHĪ UHPRQW GURJL ]H 6áDZ\ GR 6SRNRMQHM :SLHUZV]\PHWDSLH]DNOHMRQRG]LXU\NWyUHSRZVWDá\SR]L-­ PLH1DSU]HáRPLHOLSFDLVLHUSQLD¿UPD].DOLV]DNWyUDZ\-­ JUDáD SU]HWDUJ SRáRĪ\ PLNURG\ZDQLN DVIDOWRZ\ 5HPRQW GURJLSU]HSURZDG]DQ\MHVWPHWRGąQD]LPRVOXUU\VHDO PLM

W Zanie trwa remont sali gimnastycznej

Ogłoszono przetarg na przebudowę dawnego internatu SOSW

Starostwo Powiatowe we Wschowie wykorzystuje okres wakacyjny do przeprowadzenia remontów w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych. Trwa remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana

Starostwo Powiatowe we Wschowie ogłosiło przetarg na przebudowę budynku po byłym internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. W przyszłości w tym budynku zajęcia szkolne będą mieli uczniowie SOSW SU]H] 8U]ąG 0DUV]DáNRZVNL GRILQDQVR-­ ZDQLH]3DĔVWZRZHJR)XQGXV]X5HKDEL-­ OLWDFML2VyE1LHSHáQRVSUDZQ\FKZZ\VR-­ NRĞFLW\VLĊF\]áRW\FK'ODWHJRUR]SR-­ F]\QDSU]HEXGRZĊ 3LHUZV]HHWDS\UHPRQWX]DNRĔF]ąVLĊ GR ZU]HĞQLD URNX 7DN ĪHE\ G]LHFL PRJá\UR]SRF]ąüNROHMQ\URNV]NROQ\MXĪ ZQRZ\PRELHNFLH PLM

REKLAMA

7DVDODRGNLONXODWSURVLVLĊRJHQHUDOQ\UHPRQWPyZL 6WDURVWD :VFKRZVNL 0DUHN %RU\F]ND ± : NRĔFX XGDáR QDPVLĊ]QDOHĨüQDWHQFHOĞURGNLZEXGĪHFLH5HPRQWEĊ-­ G]LH JHQHUDOQ\ :\PLHQLP\ SRGáRJĊ RGQRZLP\ ĞFLDQ\ Z\PLHQLP\LQVWDODFMĊHOHNWU\F]QąEĊG]LHWHĪQRZHRĞZLH-­ WOHQLHRUD]ZHQW\ODFMD :EXGĪHFLHSRZLDWX]DSODQRZDQRW\VQDUHPRQWDOH ]HZ]JOĊGXQDSRJDUV]DMąF\VLĊVWDQVDOLRV]DFRZDQRNRV]W\ UHPRQWXLSRGMĊWRGHF\]MĊR]ZLĊNV]HQLXNZRW\ %ĊG]LHP\ PXVLHOL GRáRĪ\ü GR SODQRZDQHM NZRW\ ± PyZL6WDURVWD0DUHN%RU\F]ND±NRV]WHPSHZQLHLQQ\FK LQZHVW\FML5HPRQWMHGQDNMHVWQLH]EĊGQ\LĪHE\JR]UHDOL-­ ]RZDüWU]HEDEĊG]LH]ZLĊNV]\üSODQRZDQąNZRWĊRNLOND-­ G]LHVLąWW\VLĊF\ 2VWDWHF]QLHUHPRQWEĊG]LHNRV]WRZDáW\VLĊF\]áRW\FK L]DNRĔF]\VLĊSU]HGUR]SRF]ĊFLHPURNXV]NROQHJR UHG

Naczelny Sąd administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwały rady powiatu wschowskiego w związku z ustaleniem składu osobowego komisji rewizyjnej. Innymi słowy dwuosobowa komisja rewizyjna, która została powołana w 2011 roku działała zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem mogła więc zaopiniować wykonanie budżetu za 2012 rok, a sam Zarząd Powiatu na ostatniej sesji otrzymał absolutorium

W

7RMHVWGXĪDLNRV]WRZQDLQZHVW\FMDPyZL 6WDURVWD :VFKRZVNL 0DUHN %RU\F]ND ± 'ODWHJRUR]NáDGDP\MąQDODWD2GGDZQD WZLHUG]LOLĞP\ĪHG]LVLHMV]\MHGQRSLĊWURZ\ EXG\QHNEDUDNQDWHUHQLH626:QLHQD-­ GDMHVLĊQDSRWU]HE\V]NROQLFWZD3RUHPRQ-­ FLHG]LHFLLPáRG]LHĪ]626:EĊGąPLDá\ JRGQHZDUXQNLGRQDXNL 6WDURVWZR SR]\VNDáR Z W\P URNX SR-­

BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

Skład osobowy komisji rewizyjnej zgodny z prawem

\URN 1DF]HOQHJR 6ąGX $G-­ PLQLVWUDF\MQHJR VSUDZLá ĪH VNáDG RVRERZ\ NRPLVML UHZL-­ ]\MQHMQLHEĊG]LHMXĪSU]HGPLRWHPSR-­ OLW\F]QHMJU\RSR]\FML.RPLVMDG]LDáD ]JRGQLH]SUDZHPQDZHWMHĪHOLNOXE\ RSR]\FMLQLHFKFąEUDüZQLHMXG]LDáX 'REURZROQRĞüSU]HVWDáDE\üSU]\PX-­ VHP D JáRĞQR Z\UDĪDQH RSLQLH NOX-­ EyZ RSR]\F\MQ\FK MDNRE\ Z NRQWHN-­ ĞFLH NRPLVML UHZL]\MQHM Z UDG]LH SR-­ ZLDWX ZVFKRZVNLHJR G]LDáR VLĊ EH]-­ SUDZLHUD]QD]DZV]H]RVWDá\XFLĊWH 5HJLRQDOQD ,]ED 2EUDFKXQNRZD ]DRSLQLRZDáD SR]\W\ZQLH Z\NRQD-­ QLH EXGĪHWX SU]H] =DU]ąG 3RZLDWX ZVFKRZVNLHJR ]D URN 3RGRE-­ QLHSR]\W\ZQLH]DRSLQLRZDáD.RPLVMD 5HZL]\MQD]ZUDFDMąFXZDJĊQDWRĪH =DU]ąGGRáRĪ\áVWDUDQQRĞFLDE\ĞURGNL EXGĪHWRZHE\á\Z\NRU]\VWDQHZVSR-­ VyEFHORZ\U]HWHOQ\LQLHEXG]ąF\]D-­ VWU]HĪHĔ SRG Z]JOĊGHP OHJDOQRĞFL

7

SU]HMU]\VWRĞFLLMDZQRĞFLG]LDáDQLD 8ZDJLGRZ\GDQHMRSLQLLNRPLVMLUH-­ ZL]\MQHM]JáDV]DáUDGQ\/HRQĩXNRZVNL ']LZLPQLHRSLQLDNRPLVML±PyZLá± SRQLHZDĪ]DZLHUDVDPHSOXV\WDPQLH PDDQLMHGQHJRPLQXVD =D SU]\NáDG PLQXVyZ Z\NRQDQLD EXGĪHWXUDGQ\SRGDáLQZHVW\FMHNWyUH ]RVWDá\ Z\NRQDQH Z NZRFLH SRQDG POQW\V]áRW\FKWMSOD-­ QRZDQ\FK :HGáXJ REOLF]HĔ UDGQHJR Z\NRQDQLH LQZHVW\FML E\áR PQLHMV]H ERZ\QRVLáR ,QZHVW\FMH GR WHM SRU\ Z\NRQ\-­ ZDOLĞP\ Z WHQ VSRVyE ± RGSRZLD-­ GDá UDGQHPX 6WDURVWD 0DUHN %R-­ U\F]ND ± ĪH SRZLĊNV]DOLĞP\ GH¿F\W SRZLDWXZVFKRZVNLHJR=DáRĪHQLDQD SRF]ąWNXURNXSROHJDá\QDW\P DE\ GH¿F\W RJUDQLF]\ü GR MDN QDM-­ PQLHMV]HJRSR]LRPX 6WDURVWD SRGNUHĞODá ĪH GH¿F\W E\á SODQRZDQ\ Z NZRFLH POQ ]áRW\FK

DXGDáRVLĊJR]PQLHMV]\üGRPLOLRQD G]LĊNLNRQNUHWQ\PGHF\]MRP6WąG]D-­ GáXĪHQLH QLH Z]URVáR R PLOLRQ\ DOH RPLOLRQ6WDáRVLĊWR]DVSUDZąPLĊG]\ LQQ\PL UHVWUXNWXU\]DFML VSRVREX RE-­ VáXJL NVLĊJRZR¿QDQVRZHM V]Nyá RUD] UHGXNFMD]DWUXGQLHQLDZW\PREV]DU]H $ MHGQRF]HĞQLH Z\NRQDOLĞP\ ZLHOH ZDĪQ\FKLQZHVW\FMLPyZLá%RU\F]ND ± PLĊG]\ LQQ\PL GURJRZ\FK UR]SR-­ F]ĊOLĞP\ PRGHUQL]DFMĊ GUyJ SRZLDWR-­ Z\FK Z\UHPRQWRZDOLĞP\ VWRáyZNĊ Z&.8L3RV]F]ĊG]DMąFSU]\W\PNLO-­ NDG]LHVLąW W\VLĊF\ ]áRW\FK 3U]HVXQĊOL-­ ĞP\PLĊG]\LQQ\PLPRGHUQL]DFMĊEX-­ G\QNX LQWHUQDWX 626: QD URN   LZW\PURNXSR]\VNDOLĞP\GRGDWNRZH ĞURGNL QD UHPRQW ] 8U]ĊGX 0DUV]Dá-­ NRZVNLHJR 2VWDWHF]QLH ]D XG]LHOHQLHP DE-­ VROXWRULXP JáRVRZDáR UDGQ\FK   E\áR SU]HFLZ D MHGHQ VLĊ ZVWU]\-­ PDáRGJáRVX UDN


8 REPORTAŻ

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

Zostanie nas ledwie ponad setka Lubogoszcz jest najstarszą miejscowością w Gminie Sława. Pierwsze wzmianki o nazwie osady w kronikach pojawiły się 800 lat temu. Dziś wieś zamieszkuje 557 osób. Od 25 lat sołtysem jest tutaj Kazimierz Wawrzyniak /XERJRV]F] SRáRĪRQD MHVW QDG -H]LR-­ UHP6áDZVNLP=QDMGXMHVLĊWXJPLQQD SODĪD L PLHMVFRZRĞü FKĊWQLH RGZLH-­ G]DMąWXU\ĞFL0LHV]NDĔF\ZVLG]LĞQLH WUXGQLą VLĊ MXĪ UROQLFWZHP =DáRĪ\OL ZáDVQH¿UP\OXESUDFXMąZ]DNáDGDFK PLĊVQ\FKL¿UPDFKXVáXJRZ\FKZ6áD-­ ZLH3DQ.D]LPLHU]PDJRVSRGDUVWZR DJURWXU\VW\F]QH ] PDá\P SU]\GRPR-­ Z\P]ZLHU]\ĔFHP Wieś i osiedle 1DV]ą QDMZLĊNV]ą EROąF]Ną MHVW EUDN FKRGQLND SU]H] QDMVWDUV]ą F]ĊĞü ZVL RUD] EUDN SU]HMĞFLD GOD SLHV]\FK NWy-­ U\P G]LHFL PRJá\E\ SU]HFKRG]Lü MDN LGą QD DXWREXV GR V]NRá\ ± PyZL VRá-­ W\V /XERJRV]F]\ ± 3U]H] /XERJRV]F] SU]HFKRG]LGURJDZRMHZyG]ND%\áDMXĪ GHF\]MDREXGRZLHFKRGQLNDDOH]PLH-­ QLá\VLĊZáDG]HLSU]\]QDQHQDPĞURGNL ]RVWDá\SU]H]QDF]RQHQDLQQHFHOH0DP FDáąNVLąĪNĊ]SLVPDPLNWyUHNLHURZD-­ áHP GR :RMHZyG]NLHJR =DU]ąGX 'UyJ   L$XWRVWUDGMHVWWHĪRSLQLD.RPHQG\3R-­ ZLDWRZHM3ROLFMLZH:VFKRZLHĪHGURJD MHVWQLHEH]SLHF]QD1LHVWHW\ZRGSRZLH-­ G]LGRVWDáHPW\ONRLQVWUXNFMHMDNPLHV]-­ NDĔF\PDMą]DFKRZ\ZDüVLĊQDGURJDFK &KRGQLNZ/XERJRV]F]\PDZNUyWFH SRZVWDü5DGD0LHMVNDZ6áDZLHSU]H-­ ]QDF]\áDQDSURMHNWW\VLĊF\]EXGĪHWX JPLQ\%XGRZĊPXV]ąMHGQDNSU]HSUR-­ ZDG]LüZáDG]HZRMHZyG]NLH 7DNLFKSUREOHPyZQLHPDLQQDF]ĊĞü /XERJRV]F]\ NWyUD ZNUyWFH ]RVWDQLH SU]\áąF]RQD GR 6áDZ\ 7DP FKRGQLNL GURJL RĞZLHWOHQLH D WDNĪH ZRGRFLąJL   LNDQDOL]DFMD]EXGRZDQRMXĪGDZQR ±7RRVLHGOH]DF]ĊáRSRZVWDZDüZLHOH ODW WHPX PLĊG]\ 6áDZą L VWDUą /XER-­ JRV]F]ą ± PyZL .D]LPLHU] :DZU]\-­ QLDN 0LHV]NDĔF\ WHJR RVLHGOD QLH Vą ]LQWHJURZDQL]HZVLą1LHGDZQRRGE\áR VLĊUHIHUHQGXPL]DSDGáDGHF\]MDRSU]\-­ áąF]HQLX GR PLDVWD = QDV]HM ZVL XEĊ-­ G]LH SRQDG PLHV]NDĔFyZ L ]RVWD-­ QLHQDVOHGZLHSRQDGVHWND1DSHZQR WURFKĊ V]NRGD ER ZLĊNV]RĞü LQZHVW\-­ FMLSU]HSURZDG]RQD]RVWDáDZáDĞQLHWDP   $VWDUDZLHĞVWDáDQDXERF]X 6\WXDFMD]PLHQLáDVLĊJG\6áDZDSU]\-­ VWąSLáDGR)XQGXV]X6RáHFNLHJR:F]H-­ ĞQLHM VRáW\VL GRVWDZDOL NLONDVHW ]áRW\FK W]Z VRFMDOQHJR ]D NWyUH RUJDQL]RZDOL LPSUH]\ QS ] RND]ML 'QLD .RELHW OXE 'QLD']LHFND ±/XERJRV]F]RWU]\PDáD])XQGXV]X 6RáHFNLHJR W\VLąFH ]áRW\FK Z XELH-­ Já\PURNXLW\VLĊF\ZW\P8F]\P\

Bluesobiegi Sławskie 6 lipca Stowarzyszenie Las, Woda&Blues oraz Ośrodek Wypoczynkowy Wratislavia po raz piąty zorganizowały Bluesobiegi Sławskie. Jest to impreza, która łączy sportowe zmagania z bluesem. Z roku na rok sportowa impreza zdobywa coraz większy prestiż. Uczestniczą w niej zawodnicy z całej Europy

VLĊ W\PL SLHQLĊG]PL VDPL ]DU]ąG]Dü ']LĊNL ZVSDUFLX JPLQ\ L 6áDZVNLHJR &HQWUXP.XOWXU\L:\SRF]\QNXPDP\ Z\UHPRQWRZDQąVDOHZLHMVNą=)XQGX-­ V]X]DJRVSRGDURZDOLĞP\WHUHQSU]\VDOL 0DP\ WDP SODF ]DEDZ ERLVNR GR JU\ Z SLáNĊ QRĪQą GOD PDOXFKyZ L ERLVNR GRJU\ZVLDWNyZNĊ7HUD]PXVLP\]D-­ EH]SLHF]DüZQDV]\PVRáHFNLPEXGĪH-­ FLHFRURNXSLHQLąG]HQDXWU]\PDQLHVDOL LSODFX = )XQGXV]X XWU]\P\ZDQD MHVW WHĪ RVRED NWyUD Z VH]RQLH VSU]ąWD SODĪH Z/XERJRV]F]\:\Zy]ĞPLHFLZ]LĊáD QDVLHELHJPLQD

0\ĞOHOLĞP\NLHG\ĞQD]HEUDQLXZLHM-­ VNLPĪHE\]EXGRZDüZ/XERJRV]F]\ ZLĊFHM JRVSRGDUVWZ DJURWXU\VW\F]-­ Q\FK :LĊNV]RĞü PLHV]NDĔFyZ PD MHV]F]HEXG\QNLJRVSRGDUF]HNWyUHSR W\PMDNSU]HVWDOLSURZDG]LüJRVSRGDU-­ VWZD UROQH SR]RVWDMą QLH]DJRVSRGDUR-­ ZDQH 1LHVWHW\ ZáDĞFLFLHORP EUDNXMH SLHQLĊG]\QDSU]HEXGRZĊ Stowarzyszenie Sołtysów

Sołtys od 25 lat

:URNXZ6áDZLHSRZVWDáR6WR-­ ZDU]\V]HQLH6RáW\VyZ1DMSLHUZSU]H] ZLHOHODWG]LDáDáRQLHIRUPDOQLHSyĨQLHM ]RVWDáR]DUHMHVWURZDQH3RP\VáE\áQD W\OH FLHNDZ\ ĪH WDNLH VWRZDU]\V]HQLD

3DQ .D]LPLHU] SU]HSURZDG]Lá VLĊ GR /XERJRV]F]\ JG]LH Z ODWDFK VLHGHP-­ G]LHVLąW\FK SR]QDá VZRMą ĪRQĊ SR ]D-­ NRĔF]HQLXVáXĪE\ZRMVNRZHM3RFKRG]L ]3U]\E\V]RZD ±0yMRMFLHFSU]\E\áQD=LHPLH2G-­ ]\VNDQH]3R]QDQLD0DPDXPDUáDJG\ PLDáHPODWPRMHVLRVWU\E\á\ZWHG\ MHV]F]HPáRGV]H7DWDRĪHQLáVLĊMHV]F]H UD]-HJRQRZDĪRQDE\áDGODQDVEDU-­ G]RGREUąPDWNą6DPDQLHPRJáDPLHü G]LHFLERZF]DVLHZRMQ\1LHPF\SU]H-­ SURZDG]DOL QD QLHM HNVSHU\PHQW\ PH-­ G\F]QH 3U]H] ZLHOH ODW PLHOLĞP\ UR-­ G]LQQ\]HVSyáPX]\F]Q\LJUDOLĞP\QD ZHVHODFK0DPDMHV]F]HĪ\MHLPLHV]ND ]VLRVWUąZ3U]\E\V]RZLH .D]LPLHU] :DZU]\QLDN E\á NLH-­ URZFąMHJRĪRQDQDWRPLDVWSURZDG]LáD VNOHS Z 6áDZLH Z PLHMVFX JG]LH G]LĞ ]QDMGXMHVLĊ%LHGURQND0LHOLWHĪPDáH JRVSRGDUVWZR UROQH : /XERJRV]F]\ UROQLF\ WZRU]\OL .yáND D LFK ]LHPLD QDOHĪDáD GR 6SyáG]LHOQL .yáHN 5ROQL-­ F]\FK3RWUDQVIRUPDFMLVWDOLVLĊZáDĞFL-­ FLHODPLVZRLFKJRVSRGDUVWZ ±=DPLHQLáHPVLĊ]LHPLą]QDGOHĞQLF-­ WZHP±ZVSRPLQD3DQ.D]LPLHU]1D PLHMVFX GDZQHJR VNOHSX JPLQQHJR Z /XERJRV]F]\ L QD ]LHPL QD NWy-­ UHM ]QDMGRZDáR VLĊ G]LNLH Z\V\SLVNR ĞPLHFL]EXGRZDáHP]ĪRQąLFyUNąJR-­ VSRGDUVWZRDJURWXU\VW\F]QH0LHOLĞP\ WHĪV]NyáNĊMHĨG]LHFNąDOHXOHJáHPZ\-­ SDGNRZLSRGF]DV]DZRGyZZSRZRĪH-­ QLXLNRQLHPXVLHOLĞP\VSU]HGDü : JRVSRGDUVWZLH QDGDO KRGRZDQH Vą NXF\NL 3DĔVWZR :DZU]\QLDNRZLH PDMąWHĪUyĪQLHXSLHU]RQHNXU\DWDNĪH SV\2SLHNXMąVLĊWDNĪHFKRU\PERFLD-­ QHP 7HQ ]ZLHU]\QLHF MHVW QD SHZQR GXĪąDWUDNFMąGODWXU\VWyZSU]\MHĪGĪD-­ MąF\FK]G]LHüPL

]DF]Ċá\SRVWDZDüWDNĪHZLQQ\FKJPL-­ QDFKDSU]H]ZLHOHODWZ6áDZLHPLH-­ ĞFLáD VLĊ VLHG]LED ZRMHZyG]ND VWRZD-­ U]\V]HĔ 2G ODW SU]HZRGQLF]ąF\P RUJDQL]DFML JPLQQHM MHVW .D]LPLHU] :DZU]\QLDN 6RáW\VL VSRW\NDMą VLĊ Z NDĪG\ SLHUZV]\ SRQLHG]LDáHN PLHVLąFD =D-­ VWDQDZLDP\ VLĊ QDG W\P NWyUD ZLHĞ PD QDMSLOQLHMV]H SRWU]HE\ 8VWDODP\ ZVSyOQH VWDQRZLVNR L SU]HGVWDZLDP\ MH EXUPLVWU]RZL : SRMHG\QNĊ WUXG-­ QLHME\áRE\QDPVLĊSU]HELüDMHĞOLG]LD-­ áDP\ZVSyOQLHWREXUPLVWU]QLHPRĪH RGSUDZLüQDV]NZLWNLHP2F]\ZLĞFLH UyĪQLP\ VLĊ L NWRĞ ]DZV]H PXVL XVWą-­

SLü 'HF\]MH SRGHMPXMHP\ ZLĊNV]R-­ ĞFLąJáRVyZ5ROąNDĪGHJRVRáW\VDMHVW GEDüRVZRMąZLHĞDOHQLHPRĪHRGE\-­ ZDüVLĊWRNRV]WHPUHV]W\VSRáHF]QRĞFL JPLQQHM 6WRZDU]\V]HQLH LQWHJUXMH WHĪ ZVLH &R URNX RUJDQL]RZDQD MHVW ]DEDZD D WDNĪH Z\MD]G\ SRGF]DV NWyU\FK PLHV]NDĔF\ VRáHFWZ ] *PLQ\ 6áDZD Z\SRF]\ZDMą L Z\PLHQLDMą GRĞZLDG-­ F]HQLD]VRáW\VDPLLORNDOQ\PLDNW\ZL-­ VWDPL ] FDáHJR NUDMX 6WRZDU]\V]HQLH RUJDQL]XMHWHĪFRURNX]DEDZĊGODRVyE VWDUV]\FKLRVDPRWQLRQ\FK 7R MHVW EDUG]R Z]UXV]DMąFD LP-­ SUH]D 6WDUXV]NRZLH ] UyĪQ\FK ZVL VSRW\NDMą VLĊ F]ĊVWR SR NLONXG]LHVLĊ-­

GXMH JPLQD 3RVWDUDOLĞP\ VLĊ MHGQDN RPHWDORZąNRQVWUXNFMĊ]HOLNZLGRZD-­ QHJR PROR Z 6áDZVNLP &HQWUXP .XO-­ WXU\ L :\SRF]\QNX %XUPLVWU] GDá QD GU]HZR 1LHVWHW\ WD VWDUD NRQVWUXNFMD ]RVWDáD]QLV]F]RQD]LPąSU]H]QDSLHUD-­ MąFHORG\LWHUD]]RVWDOLĞP\EH]SRPRVWX $WUDNF\MQRĞü /XERJRV]F]\ MDNR PLHMVFRZRĞFL WXU\VW\F]QHM Z]URVáDE\ JG\E\ ZUD] ] FKRGQLNLHP SRZVWDáD SURPHQDGD7XWDMQLHVWHW\QDMZLĊFHM]D-­ OHĪ\RGZáDG]ZRMHZyG]NLFK 0\ FLHV]\P\ VLĊ ĪH PDP\ QRZą VDOĊ ZLHMVNą &KFLDáE\P ĪHE\ G]LHFL   L PáRG]LHĪ PRJá\ Z QLHM VNRU]\VWDü   ]LQWHUQHWXDOHWDNĪHĪHE\RGE\ZDá\VLĊ ZQLHMNRUHSHW\FMHL]DMĊFLDSR]DOHNF\MQH

FLXODWDFK2GNáDGDMąNXOH]DSRPLQDMą R EyOX WDĔF]ą EDZLą VLĊ XĞPLHFKDMą   L SyĨQLHM ] QLHFLHUSOLZRĞFLą RF]HNXMą QDNROHMQąLPSUH]Ċ']LĊNLXSU]HMPRĞFL JPLQ\LVSRQVRUyZPDP\]DSHZQLRQ\ SRF]ĊVWXQHN RUNLHVWUĊ L ]DSHZQLDP\ GRMD]GGODZV]\VWNLFK

GODG]LHFL&LHV]\áE\PVLĊWHĪJG\E\SR-­ P\Vá\QDWRMDNZ\NRU]\VWDüQDV]ąVDOĊ Z\FKRG]Lá\ WDNĪH RG PLHV]NDĔFyZ V]F]HJyOQLHW\FKQDMPáRGV]\FK :LHĞZVSyáSUDFXMHWHĪ]HVZRMąLPLHQ-­ QLF]Ną/XERJRV]F]ą±G]LHOQLFą'UH]QD 3RGF]DVRVWDWQLFKGZyFKIHVW\QyZZLHM-­ VNLFKGR*PLQ\6áDZDSU]\MHFKDáDRUNLH-­ VWUD]'UH]QDDZW\PURNX]1LHPLHF GRMHFKDOLWDNĪHNRODĪH0LHV]NDĔF\VáDZ-­ VNLHM /XERJRV]F]\ UyZQLHĪ RGZLHG]LOL VZRMąÄVLRVWUĊ´ 0DP\ QDG]LHMĊ ĪH WD ZVSyáSUDFD EĊG]LHVLĊUR]ZLMDüLSU]HGHZV]\VWNLP EĊG]LH LQWHJURZDü G]LHFL L PáRG]LHĪ ]RE\GZX/XERJRV]F]\ PLM 

Przyszłość 2G VLHUSQLD PD UXV]\ü Z /XERJRV]-­ F]\ EXGRZD ZRGRFLąJX : SU]\V]á\P URNXQDWRPLDVWZLHĞPD]RVWDüVNDQDOL-­ ]RZDQD1DSODĪ\SU]\GDáE\VLĊSRPRVW 7XWDM QLHVWHW\ WURFKĊ VLĊ SRVSLHV]\-­ OLĞP\ 3ODQ E\á WDNL ĪH SRPRVW ]EX-­


LIPIEC W SŁAWIE

listy piszcie portal@zw.pl

Dopisała pogoda i fani reggae z całej Polski Sławska Noc Reggae zgromadziła na plaży przy Jeziorze Sławskim 40 tysięcy fanów muzyki reggae. Na początek na scenie zaprezentował się zespół I-Rey ze Wschowy, później publiczność rozgrzewał Splendid Sound. Gwoździami programu były występy Tisztelet Souund ft. Pablopavo, Natural Dread Killaz i Deadly Hunta

Miss Sławskiej Plaży 2013 została Jolanta Kaczor O koronę Miss Sławskiej Plaży 2013 walczyło w tym roku 12 dziewczyn. O tym kto zostanie tegoroczną Miss decydowało 9-osobowe jury. Również publiczność miała okazję zagłosować na swoją kandydatkę. W rezultacie tytuł Miss przypadł 18-letniej Jolancie Kaczor z miejscowości Komorniki. A faworytką publiczności okazała się Kinga Pyziak z Ciosańca

Po raz piętnasty odbył się Sławski Festiwal Triathlonu Po raz piętnasty odbył się Sławski Festiwal Triathlonu, impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej zawodowców i amatorów tego sportu. W tym roku zawody rozegrano w trzech kategoriach. W najbardziej obsadzonej kategorii Open wystartowało ponad 200 zawodników. Łącznie wzięło udział ponad 300 osób

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

9


10 KRYMINAŁ

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Przypadki Wernera Zausmanna 3RGLQVSHNWRU :ROQLF]DN QLH PLDá ]E\W ZLHONLHJRGRĞZLDGF]HQLDZRGSURZDG]DQLX NRELHWXEUDQ\FKZV]ODIURNGRGRPX1LH PyJáPLHüERWHĪGRWHMSRU\QLH]GDU]\áR PX VLĊ VSRWNDü Z W\P PLDVWHF]NX NRJRĞ NWR SRVWDQRZLá WXĪ SR SU]HEXG]HQLX D WDN Z\JOąGDáDWHUD]$QWRQLQD6]\PDĔVNDZ\-­ VNRF]\üGRSREOLVNLHJRVNOHSXZV]ODIURNX DOERLEH]1RQLHVWHW\WHJR:ROQLF]DNQLH ZLG]LDá MHV]F]H 2ZV]HP PRĪH GR WDNLFK Z\GDU]HĔGRFKRG]LZZLĊNV]\FKPLDVWDFK DOHWXWDM".RPXE\GRJáRZ\SU]\V]áRURELü ]VLHELHSRĞPLHZLVNR 7HUD]NLHG\WU]\PDá6]\PDĔVNąSRGUĊNĊ L F]Xá MDN ]RVWDZLHQL ] W\áX JDSLH SU]\JOą-­ GDMąVLĊLPEDF]QLHDZRNQDFKRVLHGORZ\FK PLHV]NDĔ FRUD] ZLĊFHM ZĞFLEVNLFK JáyZ Z\FK\ODáRVLĊWDNĪHRPDOQLHSU]HNUDF]DOL   EH]SLHF]QHMJUDQLF\FLHNDZRĞFL:ROQLF]DN P\ĞODáRGZyFKVSUDZDFK3RSLHUZV]HEĊ-­ GąF ]DGHNODURZDQ\P VLQJOHP Z\REUDĪDá VRELH ĪH Z WDNLFK RNROLF]QRĞFLDFK PyJáE\ ]HVZRMąSDUWQHUNąLĞüGRRáWDU]D0LHĞFLáE\ VLĊ QD SODFX ]DEDZ 2QD XEUDQD E\áDE\   Z V]ODIURN SRZLHG]P\ ER :ROQLF]DN OX-­ ELáNRORU\UDF]HM]LPQHQLĪFLHSáHZNRORU]H QLHELHVNLP2QZNUyWNLFK]JQLáR]LHORQ\FK VSRGHQNDFKLELDá\PRGZDQXPHU\ZLĊN-­ V]\PWVKLUFLH,WRVWDQRZLáRSLHUZV]HMHJR Z\REUDĪHQLH .ROHMQH E\áR MXĪ PQLHM GRQRĞQH 5DF]HM SU]\]LHPQHLGRW\F]\áRVDPHM6]\PDĔVNLHM -HĪHOL 6]\PDĔVND Z\FKRG]L Z ELDá\ G]LHĔ ]GRPX±P\ĞODá±WDNXEUDQDL±]DVWDQD-­ ZLDáVLĊ±ZV]\VWNRZVND]XMHQDWRĪHEH] ĪDGQHM RSLHNL FKRFLDĪ WHJR Z\PDJDáD WR ]QDF]\áRE\ĪHMHMPąĪFHQLRQ\QDXF]\FLHO 3LRWU6]\PDĔVNLPXVLE\üQLH]á\PGUDQLHP VNRURQLHPDJRWHUD]SU]\QLHM 1LH SRZLQQD SDQL Z\FKRG]Lü ] GRPX SDQL6]\PDĔVND±RGH]ZDáVLĊNLHG\ZFKR-­ G]LOLGRNODWNLVFKRGRZHM±0DSDQLNOXF] RWZRU]Ċ GU]ZL L SRPRJĊ ZHMĞü GR GRPX   $SRWHP]DG]ZRQLĊGRPĊĪD $QWRQLQD EH] VáRZD Z\MĊáD NOXF] ] NLH-­ V]HQLXEUDQLDLSRGDáDSRGLQVSHNWRURZL 3RF]HNDP]SDQLąQDSRJRWRZLH±:RO-­ QLF]DNX]QDáĪHZWHMV\WXDFMLSRZLQLHQZ\-­ WáXPDF]\üNRELHFLHFRGRNáDGQLH]DPLHU]D ĪHEĊG]LHSU]\QLHMSyNLQLHZUyFLMHMPąĪ OXENWRĞ]URG]LQ\±=REDF]\P\FRSRZLH-­ G]ą 6WUDFLáD SDQL SU]\WRPQRĞü QR L SDQL VWDQUR]XPLHSDQLUDF]HMQLHQRZLHSDQL QLHZ\JOąGDWRGREU]H.WRĞSRZLQLHQ]SD-­ QLąE\üDQLHWDNMDNWHUD] 6]\PDĔVND NLZQĊáD JáRZą 1LH VáXFKDáD :ROQLF]DND :LHG]LDáD ĪH RG F]DVX GR F]DVX WU]HED SU]\WDNQąü DOH MHGQRF]HĞQLH QLH]GUDG]DüDQLOĊNXDQLVWUDFKXDQLWHJR FR SODQRZDáD 3RGLQVSHNWRU Z\GDZDá MHM VLĊ SRF]FLZ\P PĊĪF]\]Qą &]XáD VLĊ EH]-­ SLHF]QD6]F]HJyOQLHNLHG\WDNVWDUDáVLĊMHM ZV]\VWNRGRNáDGQLHZ\MDĞQLü:LHG]LDáDĪH PXVLMDNQDMV]\EFLHMSR]E\üVLĊJR$SRWHP NLHG\MXĪRSXĞFLMHMPLHV]NDQLHRQDXELHU]H VLĊ ZHĨPLH QyĪ QDRVWU]\ JR SRĪ\F]\ VD-­ PRFKyGRGRMFDLSRMHG]LHGR6áDZ\2GQDM-­ G]LHPĊĪF]\]QĊRWZDU]\ZLONDLSU]\áRĪ\ RVWU]HGRMHJRJDUGáD 6NąG ZLHG]LDáD ĪH SRZLQQD V]XNDü QLH-­ GDZQHJR QDSDVWQLND Z 6áDZLH" 7UXGQR WR Z\WáXPDF]\ü .LOND PLHVLĊF\ WHPX ZUD] 3LRWUHP Z\EUDOL VLĊ GR 6áDZ\ 'R ]QDMR-­ P\FK-HGHQ]QLFK$GDP2WF]XNQDXF]\-­ FLHO L SU]\MDFLHO 6]\PDĔVNLHJR ]DSDORQ\

PRWRF\NOLVWDQXG]LáFDáHWRZDU]\VWZRV]F]H-­ JyáDPL RUJDQL]DFML =ORWX 0RWRF\NORZHJR Z6áDZLH'RSHZQHJRPRPHQWXQDZHWE\áR ]DEDZQLHLFLHNDZLHDOHSRWHP2WF]XNSU]H-­ VDG]Lá]LORĞFLąDONRKROX7RZDU]\VNLHVSR-­ WNDQLH SU]HURG]LáR VLĊ Z EHáNRWOLZH L QD-­ FKDOQHSRGąĪDQLHZMHGQ\PNLHUXQNX 6]\PDĔVF\RSXĞFLOL]QDMRP\FKZF]HĞQLHM QLĪ SODQRZDOL , NLHG\ ZVLDGDOL GR VDPR-­ FKRGXXVá\V]HOLJZL]GQDGVREą6]\PDĔ-­ VNDVSRMU]DáDZJyUĊZNLHUXQNXNDPLHQLF\ L ]DXZDĪ\áD QD EDONRQLH 2WF]XND 0DFKDá GRQLFKLFRĞZ\NU]\NLZDáQLHVá\V]DáDFR   ERRERN]GXĪąSUĊGNRĞFLąSU]HMHFKDáPRWR-­ F\NOLVWD 2WF]XN PLDá Z ]Z\F]DMX NRPHQWRZDü NDĪG\SRMD]GNWyU\ JRPLMDáJG]LHNROZLHN E\ VLĊ QLH ]QDMGRZDá :\F]XZDá QD RGOH-­ JáRĞüFRFLHNDZV]HMHGQRĞODG\0yJáZW\P F]DVLHSU]HE\ZDüZWRDOHFLHZNODVLHWáX-­

PDF]ąF XF]QLRP ]DZLáRĞFL V\VWHPyZ HNR-­ QRPLF]Q\FKOXEQDSRJU]HELH:\VWDUF]\áR ĪHXVá\V]Dá]QDMRP\GĨZLĊNVLOQLNDLQDW\FK-­ PLDVWEXG]LáVLĊZQLPLQQ\$GDP2WF]XN 1D W\OH RGPLHQLRQ\ ĪH EXG]Lá ]Z\F]DMQą V\PSDWLĊQDZHWXW\FKNWyU]\MHV]F]HSU]HG FKZLOąPLHOLGRĞüMHJREHáNRWOLZHJRPRQR-­ ORJX +HM6]\PDĔVF\GRMDVQHMFKROHU\ZL-­ G]LHOLĞFLHWR"±NU]\F]Dá]EDONRQX±WRMD-­ SRĔVNDEá\VNDZLFDQLNWWDNLHMQLHPDZSUR-­ PLHQLXNLORPHWUyZ 3LRWUZVLDGáMXĪGRVDPRFKRGXDOH$QWR-­ QLQDOXELáDNLHG\$GDPQDJOH]PLHQLDáVLĊ ZEH]EURQQHJRFKáRSFD]Z\ZLHV]RQ\PMĊ-­ ]RUHPNWyU\QLHZLHG]LDáZMDNLVSRVyEGDü XSXVWHPRFMRP $GDP±NU]\NQĊáDGR2WF]XND6]\PDĔ-­ VND±FRWR]DEá\VNDZLFD" $QWRVLD±RGNU]\NLZDáPĊĪF]\]QD±6X-­ ]XNL ,QD]XPD QLH Vá\V]DáDĞ R QLHM" &DáD 6áDZDMHVW]QLHMGXPQD1LH]QDPWHJRJR-­ ĞFLDDOHPLHV]NDQDQDV]\PU\QNXRGQLH-­ GDZQD L RG UD]X UR]XPLHV] WDNL QXPHU 0XV]ĊWDPNLHG\ĞGRQLHJR]DMĞü$QWRVLD SU]\WXOLüJRGRSLHUVL3RZLHG]LHüMDNRMFLHF GRV\QD±LWX2WF]XN]DP\ĞOLáVLĊ±V\QX WDN E\P GR QLHJR SRZLHG]LDá MDN EUDW GR EUDWDPyZLĊGRFLHELHV\QXPyMWRĪW\WH-­ UD]PRLPV\QHPEĊG]LHV]DĪFLĊQLHRSXV]-­ F]ĊDPHQ

Część VIb: Zausmann musi żyć

6]\PDĔVNDUR]HĞPLDáDVLĊ 1LHVá\V]DáDPR,QD]XPLH±NU]\NQĊáD 6]\PDĔVND±DOHGRZLHPVLĊRQLHMZLĊFHM WRQDVWĊSQ\PUD]HPSRJDGDP\ 7XĪ SU]HG RPGOHQLHP 6]\PDĔVND QDM-­ SLHUZ]DXZDĪ\áDPRWRF\NODSRWHPV]\ENL QLHNRQWURORZDQ\ FLąJ Z\GDU]HĔ NWyU\ SR-­ MDZLá VLĊ SU]HG MHM RF]DPL =DUD] SRWHP VLOQ\]DZUyWJáRZ\LRFNQĊáDVLĊNLHG\QDG QLąVWDáDJUXSDQLH]QDMRP\FKWZDU]\]NWy-­ U\FKSRF]ąWNRZRSUyERZDáDZ\áRQLüDSDU\-­ FMĊZLONDDOHMHG\QHFRQDVWDáHVLĊSRMDZLáR SU]HG QLą WR E\á SRGLQVSHNWRU :ROQLF]DN NWyU\ND]Dá]GHF\GRZDQ\PJáRVHPRGVXQąü VLĊZV]\VWNLPRG6]\PDĔVNLHM :ROQLF]DNG]ZRQLáQDSRJRWRZLHD$QWR-­ QLQDMHV]F]HUD]SU]\SRPQLDáDVRELHV]F]H-­ Jyá\NWyUH]REDF]\áDWXĪSU]HGRPGOHQLHP XNáDGDMąFVLĊZMHMJáRZLHZMHGQąORJLF]Qą FDáRĞü

MXĪ ]QDMRP\ PX OHNDU] Z WRZDU]\VWZLH GZyFKPáRG\FKUDWRZQLNyZPHG\F]Q\FK 7HOHIRQ QLH GDZDá ]D Z\JUDQą L ZFLąĪ G]ZRQLáNLHG\SRGLQVSHNWRU:ROQLF]DNWáX-­ PDF]\áOHNDU]RZLV\WXDFMĊ =HPGODáD SU]HG EORNLHP =GDMH VLĊ ĪH MHVW Z NLHSVNLHM NRQG\FML 6SUDZGĨ SUR-­ V]ĊFRVLĊ]QLąG]LHMH3U]HĪ\áDQLHGDZQR WUDXPĊ0\ĞOĊĪHNWRĞSUyERZDáMąQDVWUD-­ V]\üLWRGRĞüSRZDĪQLH$QLRQDDQLMHMPąĪ QLH SRWZLHUG]DMą PRLFK SU]\SXV]F]HĔ DOH FRĞ WXWDM ĞPLHUG]L UR]XPLHV]" 7R SRGFKR-­ G]LSRGNU\PLQDáDOHQLHPDPĪDGQ\FKGR-­ ZRGyZ0RĪHMąPąĪPDOWUHWXMHSV\FKLF]QLH 0RĪHWU]HEDMąVWąG]DEUDü=DMPLMFLHVLĊQLą 6áXFKDM±OHNDU]UR]JOąGDáVLĊSRPLHV]-­ NDQLX ± PDP\ WU]\ ZH]ZDQLD 1D 'ZRU-­ FRZą WXWDM L QD 2EURĔFyZ :DUV]DZ\ &R VLĊGRMDVQHMFKROHU\ZW\PPLHĞFLHG]LHMH" :NDPLHQLF\NUHZQLHPDFLDáDSU]HG3.3 NWRĞVWU]HODGRZ\REUDĨVRELH=DXVPDQQD G]ZRQLą GR PQLH ĪH QDW\FKPLDVW WDP MH-­ FKDüW\GRPQLHEH]SRĞUHGQLR]DPLDVWGR ED]\ĪHQDW\FKPLDVWWXWDMGUXJLDPEXODQV SR]D SRZLDWHP VWDU\ WR QLH Vą ĪDUW\ =R-­ VWDZLDPWXWDMMHGQąRVREĊLMDGĊVWąGUR]X-­ PLHV]"3U]HSUDV]DPDOHQLHFKMHV]F]HNWRĞ VSUyEXMH ĞFLąJQąü WXWDM 8PEHUWR (FR EH] RFKURQ\WRQLHUĊF]Ċ]DVLHELH 7R E\áR ZV]\VWNR FR XVá\V]Dá :ROQL-­ F]DN 7HOHIRQ QD FKZLOĊ SU]HVWDá Z\GDZDü GĨZLĊNL 0áRGD NRELHWD NWyUD ]RVWDáD QD PLHMVFX SRGHV]áD GR 6]\PDĔVNLHM :RO-­ QLF]DN QLH F]HNDá DĪ WHOHIRQ SRQRZQLH ]D-­ G]ZRQL :\EUDá QXPHU .OXEVD NWyU\ QD-­ W\FKPLDVW JG]LHNROZLHN E\á RGH]ZDá VLĊ LEH]ZVWĊSX]DF]ąáRSRZLDGDü 6áXFKDMMHVWHPQD2EURĔFyZ:DUV]DZ\ ZPLHV]NDQLX0DULL0XURN']ZRQLáHPGR FLHELH ZF]HĞQLHM DOH PLDáHĞ Z\áąF]RQ\ WH-­ OHIRQ DOER FKROHUD ZLH FR Z NDĪG\P UD-­ ]LH PLHOLĞP\ LQIRUPDFMH RG PLHV]NDĔFyZ ĪH XVá\V]HOL VWU]Dá 0LHV]NDQLH ]DPNQLĊWH =ELHJRZLVNR ']ZRQLą GR G\ĪXUQHJR WHQ *** GRPQLHĪHMHVWWDPMXĪSDWUROLFRPDMąUR-­ 3RZLQQDVLĊSDQLSRáRĪ\ü±SU]HNRQ\ZDá ELü±7RPDV].OXEVVWDUDáVLĊZV]\VWNRZ\-­ :ROQLF]DN±GRVáRZQLH]DFKZLOĊSU]\MHG]LH MDĞQLüQDMHGQ\PZ\GHFKX±]DUD]VLĊWDP SRJRWRZLH 0RJOLĞP\ SRF]HNDü SU]HG EOR-­ ]MDZLáHP :FKRG]LP\ GR ĞURGND Z\ZD-­ NLHPDOHFKFLDáHPSDQLRV]F]ĊG]LüQLHSU]\-­ ĪDP\GU]ZL1LHPDQLNRJR=DEH]SLHF]DP\ MHPQRĞFL :LH SDQL MDN WR MHVW MDF\ Vą OX-­ PLHMVFH-HVWNDáXĪDNUZLLQLFZLĊFHM&RĞFL G]LH,PZLĊFHMZLG]ąW\PREV]HUQLHMRSR-­ WRSU]\SRPLQD"6WDUDSURZDG]LáDG]LHQQLN ZLDGDMą&DáHPLDVWR]DFKZLOĊEĊG]LHSORW-­ QLHPDOFRGRPLQXW\6SUDZG]LáHPJR:L-­ NRZDáR R W\P ĪH ĪRQD QDXF]\FLHOD FKRG]L   G]LDáD VLĊ RVWDWQLR ] 6]\PDĔVNLP 2GGDáD ZV]ODIURNXSRPLHĞFLH PXMDNLHĞDUFKLZDOQHJD]HW\$]G]LVLHMV]ą 6]\PDĔVNDEH]VáRZDSRáRĪ\áDVLĊQDVR¿H GDWą GRVáRZQLH NLOND PLQXW SU]HG ZH]ZD-­ 1LHFKSDQLVRELHSRGáRĪ\SRGXV]NLSRG QLHPSDWUROXSLV]HĪHSU]\V]HGáSRQLąZLON QRJLWDNĪHE\VWRS\E\á\Z\ĪHMRGJáRZ\, 7RZV]\VWNRFRVLĊZ\GDU]\áRWXWDM7\ONR SURV]ĊJáĊERNRRGG\FKDü1DOHMĊSDQLZRG\ ĪHWRQLHMHVWZV]\VWNRFRZRJyOHVLĊZ\GD-­ 0LHV]NDQLH QLH E\áR GXĪH 'ZD SRNRMH U]\áRG]LVLDM GRV\üFLDVQHZąVNDNXFKQLD]RNQHPZ\-­ 3RVWU]HOLOL =DXVPDQQD ± SRGLQVSHNWRU FKRG]ąF\P QD VNOHS SRG NU]\ĪHP 'ZD SUyERZDá SRVHJUHJRZDü ZV]\VWNLH XVá\-­ PDáH SRPLHV]F]HQLD QD áD]LHQNĊ L WRDOHWĊ V]DQHLQIRUPDFMHZMHGQąVHQVRZQDFDáRĞü :\VWDUF]\áR Z\MĞü ] SRNRMX ]URELü NURN   1LH±Z\NV]WXVLá]VLHELH.OXEV±QLHSR-­ L SRGLQVSHNWRU :ROQLF]DN ]QDMGRZDá VLĊ   VWU]HOLOL ZSU]HGSRNRMX3RWHPQDOHĪDáRZ\NRQDüNR-­ =DELOL" OHMQ\NURNLZ]DOHĪQRĞFLRGNLHUXQNXPRĪQD 1LH QLH ]DELOL -HGĨ WDP PRĪH ER ]D E\áRZMHGQHMFKZLOL]QDOHĨüVLĊZNDĪG\P FKZLOĊ ĞFLąJQą WXWDM ZV]\VWNLH PHGLD QDVWĊSQ\P SRPLHV]F]HQLX :ROQLF]DN Z\-­ *G\E\FRĞVLĊVWDáR=DXVPDQQRZLWRPDP\ EUDá NXFKQLĊ .LHG\ ]QDOD]á MXĪ V]NODQNĊ ZW\PPLHĞFLHSU]H]NLONDPLHVLĊF\WDNLQD-­ GR NWyUHM ]DPLHU]Dá QDODü ZRG\ MHGQRF]H-­ ORW ĪH SDQLH LQVSHNWRU]H ] FDá\P V]DFXQ-­ ĞQLH ]DG]ZRQLá MHJR WHOHIRQ RUD] G]ZRQHN   NLHPXUDWXMHQDVW\ONRĪ\Z\=DXVPDQQ XGU]ZL 7RRQĪ\MHF]\QLH" 1DZ\ĞZLHWODF]XSRMDZLáVLĊQXPHUWHOH-­ 1LHFK WDP SDQ SR SURVWX SRMHG]LH =D-­ IRQXDVSLUDQWDV]WDERZHJR7RPDV]D.OXEVD XVPDQQPXVLĪ\üWRZLHPQDSHZQR :ROQLF]DNRWZRU]\áGU]ZL]DNWyU\PLVWDá


WYWIAD 11

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Przede wszystkim zdrowy rozsądek Z Romanem Żaczykiem Prezesem Spółki Komunalnej we Wschowie o selektywnej zbiórce rozmawia Rafał Klan Rafał Klan: Od 1 lipca weszła w życie ustawa śmieciowa. Mieszkańcy powiatu wschowskiego, którzy zdecydowali się segregować śmieci, mają wiele pytań, związanych ze sposobem segregowania. Spróbujmy panie prezesie ustalić co w poszczególnych frakcjach odbiorca odpadów będzie oczekiwał. Zacznijmy od odpadów szklanych. 5RPDQ ĩDF]\N 3UH]HV 6SyáNL .R PXQDOQHM ZH :VFKRZLH : SU]\ SDGNX RSDNRZDĔ V]NODQ\FK EĊ G]LHP\ HJ]HNZRZDü DE\ ]H VWUX PLHQLD RGSDGyZ Z\VHOHNFMRQR ZDü ZV]HONLHJR URG]DMX RSDNRZD QLD V]NODQH SR QDSRMDFK RUD] RG SDG\ V]NODQH Z NWyU\FK ]QDMGR ZDá\ VLĊ SURGXNW\ VSRĪ\ZF]H DZLĊFPDPWXWDMQDP\ĞOLVáRLNLEX WHONLSRVRNDFKHZHQWXDOQLHRSDNR ZDQLDSRFKHPLLJRVSRGDUF]HMNWy UHQDFRG]LHĔXĪ\ZDP\ZGRPDFK Czego nie segregujemy w przypadku opakowań szklanych? 1LHVHJUHJXMHP\V]\ERNLHQQ\FKDQL VDPRFKRGRZ\FK 5yZQLHĪ GR SR MHPQLNyZ QD V]NáR QLH ZU]XFDP\ SRUFHODQ\ RUD] ZV]HONLHJR URG]D MXWDOHU]\V]NODQHNL¿OLĪDQHNMHĪH OLQLHMHVWHĞP\SHZQLLFKSRFKRG]H QLDF]\OLPDWHULDáX]MDNLHJR]RVWDá\ ]URELRQH0DPWXWDMQDP\ĞOLV]F]H JyOQLH ZáDĞQLH SRUFHODQĊ ZV]HONLH JRURG]DMXSRUFHOLW\PDWHULDá\W\SX DUFRURF Jeżeli nie jesteśmy pewni, wrzucamy do odpadów zmieszanych? 7DNSRQLHZDĪQDHWDSLHSU]HWZDU]D QLDVHJUHJRZDQ\FKRGSDGyZRGSDG NWyU\QLHSRZLQLHQáąF]\üVLĊ]RSD NRZDQLDPL V]NODQ\PL VWDQRZL HOH PHQW]DQLHF]\V]F]HQLD Co segregujemy w przypadku papieru? 7UDG\F\MQą PDNXODWXUĊ F]\OL JD]H W\ ]HV]\W\ WHNWXU\ URONL SR SDSLH URZ\FKUĊF]QLNDFKLWS1DWRPLDVWZ ĪDGQ\PZ\SDGNXQLHZU]XFDP\GR SRMHPQLND SU]H]QDF]RQHJR QD SD SLHU NRORURZ\FK SURVSHNWyZ NWyUH QDV ]DSUDV]DMą QS QD ZDNDFMH SR QLHZDĪ ]DZDUWRĞü WDNLHJR SURVSHN WXWRZGXĪHMPLHU]HSODVWLNLIROLD Mieszkańcy czasami zadają dość szczegółowe pytania. Na przykład co z saszetką od herbaty. Czy ją rozdzielić na bioodpady, papier. Jak się w takich przypadkach zachować? 3URSRQXMĊSU]\MąüSRVWDZĊ]GURZR UR]VąGNRZą:SRGDQ\PSU]H]SDQD SU]\NáDG]LH SURSRQRZDáE\P QLH WUDNWRZDüVHOHNW\ZQHM]ELyUNLZND WHJRULDFK DSWHNDUVNLHM GRNáDGQRĞFL : SU]\SDGNX VDV]HWNL RG KHUEDW\ MHĪHOL RVRED PD SRWU]HEĊ RGG]LHOLü L ZU]XFLü F]ĊĞü GR ELRRGSDGyZ D SDSLHURZą F]HĞü GR PDNXODWXU\ WR QLHFK WDN ]UREL -HĪHOL QDWRPLDVW ZU]XFLZV]\VWNRGRRGSDGyZ]PLH V]DQ\FK UyZQLHĪ QLF VLĊ ]áHJR QLH VWDQLH

A co np. z chusteczką higieniczną, którą sobie np. po obiedzie wytrzemy usta? 2F]\ZLĞFLH ZU]XFDP\ GR RGSDGyZ ]PLHV]DQ\FK7DNDSU]\NáDGRZDFKX VWHF]NDVWDMHVLĊMXĪEDODVWHPGODPD NXODWXU\ Chyba najmniej problemów stwarza segregacja odpadów plastikowych? 2ZV]HPDOHWXWDMWHĪ]GDU]DMąVLĊQLH SRUR]XPLHQLD 2F]\ZLĞFLH GR RGSD GyZZU]XFDP\ZV]HONLHRSDNRZDQLD SODVWLNRZHW\SXSHWF]\OLSODVWLNRSD NRZDQLRZ\RUD]SODVWLNPLĊNNLF]\OL QS]DEDZNL]URELRQH]WHJRPDWHULDáX $OH MXĪ QLH ZU]XFDP\ VW\URSLDQX FR VLĊ QDJPLQQLH ]GDU]D 3R SLHUZ V]H ]DMPXMH GXĪR PLHMVFD Z SRMHP QLNX$SRGUXJLHWRQLHMHVWSODVWLN 1LH ZU]XFDP\ UyZQLHĪ Z\NáDG]LQ\ 3&9 7R ZV]\VWNR ]DPLHV]F]DP\ ZRGSDGDFK]PLHV]DQ\FK-HĪHOLZ\ NáDG]LQD REMĊWRĞFLRZR MHVW GXĪD WR ZV\WXDFMLNLHG\6SyáND.RPXQDOQD EĊG]LHRGELHUDáDRGSDG\ZLHONRJDED U\WRZHZ\VWDUF]\Z\VWDZLüLRSHUD WRUMą]DELHU]H Nową frakcją, która pojawi się na terenie powiatu wschowskiego w ramach segregacji będą odpady bio. 0\ĞOĊĪHZSU]\SDGNXSRMHPQLNyZ NWyUH]QDMGXMąVLĊQD]HZQąWU]EXG\Q NyZPLHV]NDĔF\ZLHG]ąFRGRQLFK ZU]XFDü0DP\WXWDMGUREQHJDáĊ]LH GUHZQRVNRV]RQąWUDZĊUHV]WNLĪ\Z QRĞFL RELHUNL VNRUXSNL SR MDMNDFK &KFLDáE\PMHGQDN]ZUyFLüXZDJĊQD RGSDG\ NWyUH VHJUHJXMHP\ Z ZRU NDFK 0RLP ]GDQLHP Z SU]\SDGNX MHĪHOL Z JRVSRGDUVWZLH GRPRZ\P ]QDMGXMH VLĊ MHGQD OXE GZLH VWDUV]H RVRE\7RP\ĞOĊĪHRELHUNLSRGZyFK WU]HFK ]LHPQLDNDFK GR WHJR MHGQD VNyUND SR EDQDQLH F]\ SRPDUDĔ F]\PRJąE\üZU]XFDQHGRRGSDGyZ ]PLHV]DQ\FK 7R Vą WDN QLNáH LORĞFL ĪH QDP Z VWUXNWXU]H RGSDGyZ L SR ]LRPLHRG]\VNXQLHZLHOHSRPRJąD] NROHLWDNLZRUHNQDELRRGSDG\PRĪH ZGRPX]DSHáQLDüVLĊPLHVLąFDPL Jednym słowem - segregujmy zdroworozsądkowo? 2F]\ZLĞFLH VHJUHJDFMD RGSDGyZ WR QLH MHVW HNRWHUURU\]P DOH ZDUWR WHĪGRGDüĪHMHĪHOLQSSRV\OZHVWU]H Z SRMHPQLNX QD RGSDG\ ]PLHV]DQH ]QDMGRZDüVLĊEĊGąEXWHONLSRV]DP SDQLH WR QLHVWHW\ DOH RERZLą]NLHP SUDFRZQLND 6SyáNL .RPXQDOQHM EĊ G]LH ]DUHMHVWURZDü WDNL SU]\SDGHN DE\E\áGRZyGQDWRĪHGDQDRVRED NWyUD ]RERZLą]DáD VLĊ VHJUHJRZDü WHJR QLH UREL 3RZLDGDPLDP\ ZWHG\ =ZLą]HN 0LĊG]\JPLQQ\ (NR3U]\ V]áRĞüLWU]HEDZWHG\VSRG]LHZDüVLĊ ĪH ]DPLDVW VWDZNL ]D VHJUHJRZDQH RGSDG\SRMDZLVLĊVWDZNDZ\ĪV]DGR ]DSáDW\$OH]NROHLMHĪHOLZSRMHP QLNX ]QDMGRZDü VLĊ EĊG]LH QS MHGQD EXWHOHF]ND SR DURPDFLH GR FLDVW WR RF]\ZLĞFLHQLNWWXWDMQLHEĊG]LHVXJH URZDá ĪH PLHV]NDQLHF QLH VHJUHJXMH RGSDGyZ

Starostwo Powiatowe we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1C, tel. (65) 540 48 00 65

więcej informacji: www.bip.wschowa.info

ZARZĄD POWIATU WSCHOWSKIEGO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WSCHOWSKIEGO, SRáRĪRQ\FK ZH :VFKRZLH 3U]HWDUJL RG EĊGąVLĊGQLDVLHUSQLDURNXZVLH G]LELH6WDURVWZD3RZLDWRZHJRZH:VFKR ZLH 3ODF .RV\QLHUyZ F Z VDOL  :VFKRZD – G]LDáNDQURSRZKD1LH UXFKRPRĞü]DEXGRZDQD±EXG\QNLHPJR VSRGDUF]\P L ĞPLHWQLNLHP %XG\QHN JR VSRGDUF]\ L ĞPLHWQLN NZDOL¿NXMą VLĊ GR UR]ELyUNL ']LDáND SRVLDGD EH]SRĞUHGQL GRVWĊSGRGURJLSXEOLF]QHMNV]WDáWG]LDáNL MHVWUHJXODUQ\EUDNSU]\áąF]\GRVLHFLLQ IUDVWUXNWXU\ WHFKQLF]QHM : PLHMVFRZ\P SODQLH ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR G]LDáND SRVLDGD SRGVWDZRZH SU]H]QDF]H QLH018WHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLR

ZHM MHGQRURG]LQQHM L XVáXJRZHM 'OD QLH UXFKRPRĞFL]DáRĪRQDMHVWNVLĊJDZLHF]\VWD =*:SURZDG]RQDSU]H]6ąG 5HMRQRZ\Z1RZHM6ROL,;=DPLHMVFRZ\ :\G]LDá.VLąJ:LHF]\VW\FK]VLHG]LEąZH :VFKRZLHG]LDá,,,L,9NVLĊJLZLHF]\VWHM ZROQ\RGZSLVyZ&HQDZ\ZRáDZF]DZ\ QRVL]áEUXWWR]ZROQLRQD]SR GDWNX 9$7 QD SRGVWDZLH DUW XVW SNWDXVWDZ\RSRGDWNXRGWRZDUyZL XVáXJ]GQLDPDUFDURNX']8 QU SR] ]H ]P ZDGLXP ]á3U]HWDUJRGEĊG]LHVLĊRJRG] :VFKRZD±G]LDáNDQURSRZ KD 1LHUXFKRPRĞü QLH]DEXGRZDQD SRVLDGD EH]SRĞUHGQL GRVWĊS GR GURJL SX

EOLF]QHMNV]WDáWG]LDáNLMHVWUHJXODUQ\EUDN SU]\áąF]\GRVLHFLLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF] QHM : PLHMVFRZ\P SODQLH ]DJRVSRGD URZDQLD SU]HVWU]HQQHJR G]LDáND SRVLDGD SRGVWDZRZHSU]H]QDF]HQLH018WHUHQ\ ]DEXGRZ\ PLHV]NDQLRZHM MHGQRURG]LQQHM L XVáXJRZHM 'OD QLHUXFKRPRĞFL ]DáRĪRQD MHVW NVLĊJD ZLHF]\VWD =*: SURZDG]RQDSU]H]6ąG5HMRQRZ\Z1RZHM 6ROL,;=DPLHMVFRZ\:\G]LDá.VLąJ:LH F]\VW\FK]VLHG]LEąZH:VFKRZLHG]LDá,,, L ,9 NVLĊJL ZLHF]\VWHM ZROQ\ RG ZSLVyZ &HQD Z\ZRáDZF]D Z\QRVL  ]á EUXWWRZDGLXP]á3U]HWDUJRG EĊG]LHVLĊRJRG]

ZARZĄD POWIATU WSCHOWSKIEGO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU UŻYTKOWEGO, SRáRĪRQHJRZ6áDZLHSU]\XOLF\2JURGRZHM 2SLVQLHUXFKRPRĞFLORNDOXĪ\WNRZ\]QDMGXMH VLĊQDSLĊWU]HZEXG\QNXZNWyU\P]QDMGXMą VLĊJDELQHW\OHNDUVNLH3RZLDWRZ\8U]ąG3UDF\ 3RUDGQLD3HGDJRJLF]QDSUDOQLDSRáRĪRQ\Z6áD ZLHSU]\XOLF\2JURGRZHMQDG]LDáFHR]QDF]RQHM QXPHUHP.:=*:6NáDGD VLĊ]SRPLHV]F]HĔZFLNRU\WDU]\RáąF] QHMSRZLHU]FKQLPSRVLDGDRGG]LHOQH ZHMĞFLHGREXG\QNX

2EFLąĪHQLDQLHUXFKRPRĞFLORNDOZROQ\RGREFLąĪHĔ =DJRVSRGDURZDQLHORNDOXORNDOSU]H]QDF]RQ\ MHVWQDG]LDáDOQRĞüDGPLQLVWUDF\MQRELXURZąPH G\F]Qą =DZDUFLH XPRZ\ QDMPX QDVWąSL Z WHU PLQLH GQL RG GQLD UR]VWU]\JQLĊFLD SU]HWDUJX XPRZD ]RVWDQLH ]DZDUWD QD F]DV QLHR]QDF]RQ\ 5R]OLF]HQLHPHGLyZU\F]DáW &HQD Z\ZRáDZF]D ]áP QHWWR ]D SR ZLHU]FKQLXĪ\WNRZHMORNDOXQDOHĪQ\SRGDWHN 9$71DMHPFDRSáDFDSRQDGWRRSáDW\U\F]DáWRZH

]ZLą]DQH ] HNVSORDWDFMą SU]HGPLRWX QDMPX RG ELyUĞFLHNyZZ\Zy]QLHF]\VWRĞFLVWDá\FKZRGD RJU]HZDQLHRUD]SRGDWHNRGQLHUXFKRPRĞFL 7HUPLQ ZQRV]HQLD RSáDW F]\QV]RZ\FK GR NDĪGHJRPLHVLąFDQDSRGVWDZLHZ\VWDZLRQHMIDN WXU\9$7 0LHMVFHLWHUPLQSU]HWDUJXSU]HWDUJRGEĊG]LH VLĊGQLDVLHUSQLDURNXRJRG]LQLHZ VLHG]LELH 6WDURVWZD 3RZLDWRZHJR ZH :VFKRZLH 3ODF.RV\QLHUyZFZVDOL

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


12 PRZETARGI

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1, tel. (65) 540 86 47

więcej informacji:

www.bip.wschowa.pl

)<940:;9A40(:;(0.405@>:*/6>(6.è(:A(0:A@79A,;(9.<:;5@50,6.9(50*A65@5(:79A,+(ǎ50ǎ,1>@40,5065@*/50,9<*/646NJ*0:;(56>0ǂ*@*/>è(:56NJDŽ.405@! 1. Lokal  mieszkalny  QUSRáRĪRQ\przy  ul.Da-­ V]\ĔVNLHJR D ZH :VFKRZLH R SRZLHU]FKQL XĪ\WNRZHM P XV\WXRZDQ\ QD SDUWHU]H EXG\QNX ]áRĪRQ\ ] SRNRMX NXFKQL áD]LHQNL SU]HGSRNRMX L ZLDWURáDSXGR ORNDOX SU]\QDOHĪ\ NRPyUNDRSRZLHU]FKQLPLVWU\FKRSR-­ ZLHU]FKQL P /RNDO ]E\ZDQ\ ] XG]LD-­ áHP F]ĊĞFL Z QLHUXFKRPRĞFL ZVSyO-­ QHM EXG\QHN XV\WXRZDQ\ QD G]LDáFH R QXPHU]H HZLGHQF\MQ\P R SRZLHU]FKQL P REMĊW\NVLĊJąZLHF]\VWą=*: =JRGQLH ] ]DSLVDPL PS]S ]DWZLHUG]RQHJR XFKZDáą 1U ;,; ] U 5DG\ 0LHMVNLHM ZH :VFKRZLHSRáRĪQD QD WHUHQDFK R]QDF]RQ\FK V\PEROHP Ä% 0:8´]DEX-­ GRZDPLHV]NDQLRZDZLHORURG]LQQDXVáXJLFHQD Z\ZRáDZF]D Z ,V]\P SU]HWDUJX XVWQ\P QLH-­ RJUDQLF]RQ\P]á9$7 ]ZROQLRQ\ 8ZDJDSRPLĊG]\ZVSyáZáDĞFLFLHODPLQLHUXFKR-­ PRĞFL RVRE\SU\ZDWQH*PLQD:VFKRZD SRG-­ SLVDQHMHVWSRUR]XPLHQLHQDPRF\NWyUHJRZVSyá-­ ZáDĞFLFLHOH ]RERZLą]DOL VLĊ Z\UHPRQWRZDü SR-­ NU\FLHGDFKRZHQDGVZRLPLORNDODPL]HĞURGNyZ ZáDVQ\FK 2.   /RNDO XĪ\WNRZ\PDJD]\Q XV\WXRZDQ\ QD SDUWHU]H EXG\QNX SU]\ XO0LFNLHZLF]D ZH :VFKRZLH R SRZLHU]FKQL P ]E\ZDQ\ ZUD] ] XG]LDáHP F]ĊĞFL Z QLHUX-­ FKRPRĞFL ZVSyOQHM EXG\QHN XV\WXRZDQ\ QD G]LDáFH R QXPHU]H HZLGHQF\MQ\P R SR-­ ZLHU]FKQL P REMĊW\ NVLĊJą ZLHF]\VWą-­

=*: ]JRGQLH ] ]DSLVDPL PS]S ]DWZLHUG]RQHJR XFKZDáą 1U ;,; ] U 5DG\ 0LHMVNLHM ZH :VFKRZLHSR-­ áRĪQDQDWHUHQDFKR]QDF]RQ\FKV\PEROHPÄ- 0:´]DEXGRZD PLHV]NDQLRZD ZLHORURG]LQQD FHQD Z\ZRáDZF]D Z ,V]\P SU]HWDUJX XVWQ\P QLHRJUDQLF]RQ\P ]á 9$7 ]ZRO-­ QLRQ\  ']LDáND R]QDF]RQD QXPHUHP HZLGHQ-­ F\MQ\P R SRZLHU]FKQL KD SRáR-­ ĪRQD Z 2OEUDFKFLDFK REMĊWD NVLĊJą ZLHF]\VWą =*: EUDNPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]H-­ VWU]HQQHJR ZJ ]PLDQ\ GR 6WXGLXP XZDUXQNR-­ ZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQ-­ QHJR JPLQ\ :VFKRZD ]DWZLHUG]RQ\FK XFKZDáD 1U ;,9 5DG\ 0LHMVNLHM ZH :VFKRZLH ] GQLD SDĨG]LHUQLND U SRáRĪRQD MHVW QD SRáRĪRQD QD REV]DU]H R]QDF]RQ\P V\PEROHP Ä=/´WHUHQ\ ] SU]HZDJą ODVyZ L ]DOHVLHĔ RUD] RELHNWyZJRVSRGDUNLOHĞQHMNV]WDáWG]LDáNL]EOL-­ ĪRQ\ GR SURVWRNąWDG]LDáND SRURĞQLĊWD NU]HZD-­ PLF]ĊĞFLRZR ]DĞPLHFRQD Z\PDJDMąFD QLZHOD-­ FMLSU]H]G]LDáNĊSU]HFKRG]LOLQLDHQHUJHW\F]QD ĞUHGQLHJRQDSLĊFLDGRMD]GGURJąJUXQWRZąFHQD Z\ZRáDZF]D Z ,V]\P SU]HWDUJX XVWQ\P QLH-­ RJUDQLF]RQ\P ]á 9$7 ]ZROQLRQ\ G]LDáNDMHVWVSU]HGDZDQDQDSRGVWDZLHGDQ\FK] HZLGHQFMLJUXQWyZ*PLQDPRĪHZVND]DüJUDQLFH QLHUXFKRPRĞFLQDVZyMNRV]WGODQDE\ZF\XVWDOR-­ QHJRZSU]HWDUJXOHF]QLHELHU]HRGSRZLHG]LDOQR-­

ĞFL]DHZHQWXDOQHUyĪQLFHZSRZLHU]FKQL 0LHMVFHLWHUPLQ,V]HJRSU]HWDUJXZU]HĞQLD URNXRJRG]ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LD-­ VWDL*PLQ\:VFKRZDXO5\QHN 2EFLąĪHQLD Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK QLHUXFKRPR-­ ĞFLLLQQH]RERZLą]DQLDQLHUXFKRPRĞFLVąZROQH RGZV]HONLFKGáXJyZLFLĊĪDUyZ ZJ]DSLVyZZ NVLĊG]H ZLHF]\VWHM  SRGVWDZą XVWDOHQLD ZDU-­ WRĞFL QLHUXFKRPRĞFL EĊG]LH FHQD QLHUXFKRPRĞFL Z\OLF\WRZDQD Z SU]HWDUJX :\OLF\WRZDQD FHQD VSU]HGDĪ\ QLHUXFKRPRĞFL SRZLĊNV]RQD R SRGD-­ WHN 9$7 D SRPQLHMV]RQD R ZSáDFRQH ZDGLXP ZLQQDZSá\QąüQDNRQWR8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\ :VFKRZDSURZDG]RQHSU]H]%DQN6SyáG]LHOF]\ ZH:VFKRZLHQXPHUNRQWD SU]HGGQLHPSRGSLVDQLDXPRZ\ QRWDULDOQHM:GQLXSRGSLV\ZDQLDXPRZ\QR-­ WDULDOQHM Z IRUPLH DNWX QRWDULDOQHJR FDáD Z\-­ PDJDQD QDOHĪQRĞü PXVL ]QDMGRZDü VLĊ QD ZZ NRQFLH3U]HWDUJPRĪHVLĊRGE\üEH]Z]JOĊGXQD OLF]EĊXF]HVWQLNyZSU]HWDUJXMHĪHOLSU]\QDMPQLHM MHGHQ]XF]HVWQLNyZSU]HWDUJX]DRIHURZDáFRQDM-­ PQLHMMHGQRSRVWąSLHQLHSRZ\ĪHMFHQ\Z\ZRáDZ-­ F]HM :DGLXP FHQ\ Z\ZRáDZF]HM Z W\P 9$7 ZSáDFRQH Z SLHQLąG]X QD NRQWR 8U]ĊGX 0LDVWD L *PLQ\ :VFKRZD Z %DQNX 6SyáG]LHO-­ F]\P:VFKRZDQXPHUNRQWD  QDMSyĨQLHM GR GQLD VLHUSQLD URNXZáąF]QLH =D GDWĊ ZQLHVLHQLD ZDGLXP XZDĪD VLĊ GDWĊ

ZSá\ZX ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK QD UDFKXQHN 8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\:VFKRZD3U]HGRWZDU-­ FLHP SU]HWDUJX MHJR XF]HVWQLN ]RERZLą]DQ\ MHVW SU]HGáRĪ\ü NRPLVML SU]HWDUJRZHM GRZyG ZQLH-­ VLHQLDZDGLXPGRZyGWRĪVDPRĞFLRVRE\SUDZQH NVHURDNWXDOQHJRZ\SLVX]UHMHVWUX]JRGĊZVSyá-­ PDáĪRQNDQDSU]\VWąSLHQLHGRSU]HWDUJXZFHOX ]DNXSX QLHUXFKRPRĞFL RVRE\ SR]RVWDMąFH Z XVWDZRZ\P XVWURMX ZVSyOQRĞFL PDMąWNRZHM OXE RĞZLDGF]HQLHĪHQLHUXFKRPRĞüEĊG]LHQDE\ZDQD ]PDMąWNXRGUĊEQHJR :DGLXPZSáDFRQHSU]H]XF]HVWQLNDNWyU\SU]H-­ WDUJZ\JUD]DOLF]DVLĊQDSRF]HWFHQ\QDE\FLD3R-­ ]RVWDá\P XF]HVWQLNRP SU]HWDUJX ZDGLXP ]RVWD-­ QLH ]ZUyFRQH QD ZVND]DQ\ SU]H] ZSáDFDMąFHJR UDFKXQHNSU]HGXSá\ZHPGQLRGGQLDUR]VWU]\-­ JQLĊFLD RGZRáDQLD OXE XQLHZDĪQLHQLD SU]HWDUJX OXE]DNRĔF]HQLDZ\QLNLHPQHJDW\ZQ\P 6NXWNL XFK\OHQLD VLĊ RG ]DZDUFLD XPRZ\ QRWD-­ ULDOQHM VSU]HGDĪ\ 7HUPLQ RUD] PLHMVFH SRGSL-­ VDQLD XPRZ\ QRWDULDOQHM VSU]HGDĪ\ ] Z\áRQLR-­ Q\PZSU]HWDUJXQDE\ZFą]RVWDQąSRGDQHRGUĊE-­ Q\PSLVPHPZFLąJXGQLRGGQLDUR]VWU]\JQLĊ-­ FLDSU]HWDUJX:\]QDF]RQ\WHUPLQQLHPRĪHE\ü NUyWV]\QLĪGQLRGGQLDGRUĊF]HQLD]DZLDGRPLH-­ QLD-HĪHOLRVREDXVWDORQDMDNRQDE\ZFDQLHUXFKR-­ PRĞFLQLHSU]\VWąSLEH]XVSUDZLHGOLZLHQLDGR]D-­ ZDUFLDXPRZ\ZPLHMVFXLWHUPLQLHSRGDQ\FKZ ]DZLDGRPLHQLX RUJDQL]DWRU SU]HWDUJX PRĪH RG-­ VWąSLüRG ]DZDUFLD XPRZ\ D ZSáDFRQH ZDGLXP QLHSRGOHJD]ZURWRZL

:V]\VWNLH RSáDW\ ]ZLą]DQH ] QDE\FLHP SU]HG-­ PLRWXSU]HWDUJXSRQRVLQDE\ZFD 'R SU]HWDUJX PRJą SU]\VWąSLü RVRE\ ¿]\F]QH RVRE\SUDZQHDWDNĪHFXG]R]LHPF\SRRWU]\PD-­ QLX]JRG\0LQLVWUD6SUDZ:HZQĊWU]Q\FKL$GPL-­ QLVWUDFMLQDQDE\FLHQLHUXFKRPRĞFL:SU]\SDGNX JG\ XF]HVWQLNLHP SU]HWDUJX MHVW RVRED SUDZQD RVRED XSRZDĪQLRQD GR UHSUH]HQWRZDQLD XF]HVW-­ QLND SRZLQQD SU]HGáRĪ\ü GR ZJOąGX DNWXDOQ\ Z\SLV ] .UDMRZHJR 5HMHVWUX 6ąGRZHJR -HĪHOL XF]HVWQLN SU]HWDUJX MHVW UHSUH]HQWRZDQ\ SU]H] SHáQRPRFQLNDNRQLHF]QHMHVWSU]HGáRĪHQLHRU\JL-­ QDáXSHáQRPRFQLFWZDXSRZDĪQLDMąFHJRGRG]LD-­ áDQLDQDNDĪG\PHWDSLHSRVWĊSRZDQLD 7HNVW QLQLHMV]HJR RJáRV]HQLD RSXEOLNRZDQ\ ]R-­ VWDáUyZQLHĪQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMSRGDGUHVH-­ PZZZZVFKRZDSO %XUPLVWU] 0LDVWD L *PLQ\ :VFKRZD ]DVWU]HJD VRELH SUDZR RGZRáDQLD OXE XQLHZDĪQLHQLD SU]H-­ WDUJX]X]DVDGQLRQHMSU]\F]\Q\ 'UXJL =DVWĊSFD %XUPLVWU]D 0LDVWD L *PLQ\ :VFKRZD6WDQLVáDZ.RZDOF]\N ,QIRUPDFML R SU]HWDUJX XG]LHOD :\G]LDá *RVSR-­ GDUNL /RNDORZHM L 1LHUXFKRPRĞFL 8U]ĊGX 0LD-­ VWD L *PLQ\ :VFKRZD SRNyM QU ,, SLĊWURWH-­ OHIRQ   Z SRQLHG]LDáNL RG GR ZWRUNLĞURG\LF]ZDUWNLRGGR SLąWNLRGGRVSRVyE]DJRVSRGDURZDQLD :\G]LDá3ODQRZDQLD3U]HVWU]HQQHJR SRNyM 

)<940:;9A40(:;(0.405@>:*/6>(6.è(:A(9626>(50(5(:79A,+(ǎ50ǎ,1>@40,5065@*/50,9<*/646NJ*0:;(56>0ǂ*@*/>è(:56NJDŽ.405@! ,/RNDOL]DFMD G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD SRáRĪRQD ZH :VFKRZLH SRPLĊG]\ XO 6WDUR-­ ZLHMVNąDXO=DFLV]HQUHZLGHQF\MQ\RSR-­ ZLHU]FKQLKD=*:FHQDZ\-­ ZRáDZF]DGRURNRZDĔ]á9$7  ]á EUXWWR ]JRGQLH ] ]DSLVDPL PLHMVFR-­ ZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRGOD PLDVWD:VFKRZDLWHUHQyZIXQNFMRQDOQLH]ZLą]D-­ Q\FK]DWZLHUG]RQHJRXFKZDáą1U;;5DG\ 0LHMVNLHM ZH :VFKRZLH ] GQLD OXWHJR U SU]HGPLRWRZDG]LDáNDSRáRĪRQDMHVWZMHGQRVWFH '01]DEXGRZD PLHV]NDQLRZD MHGQRUR-­ G]LQQDGRMD]GGRZZQLHUXFKRPRĞFLGURJąJUXQ-­ WRZąG]LDáNDMHVWQLHX]EURMRQD EUDNGRSURZDG]H-­ QLDGRG]LDáHNPHGLyZ MHGQDNĪHZUHMRQLHORNDOL-­ ]DFMLG]LDáHNWHUHQZ\SRVDĪRQ\ZVLHFLZRGRFLą-­ JRZąNDQDOL]DF\MQąHQHUJHW\F]QąJD]RZą ,, /RNDOL]DFMD G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD SRáRĪRQD Z à\VLQDFKJP:VFKRZD QU HZLGHQ-­ F\MQ\RáąF]QHMSRZLHU]FKQLKDNVLĊJD ZLHF]\VWD =*: EUDN DNWXDOQHJR SODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR ZSU]\-­ SDGNX]DPLDUX]DEXGRZ\ NRQLHF]QHMHVWX]\VND-­ QLHGHF\]MLRZDUXQNDFK]DEXGRZ\L]DJRVSRGDUR-­ ZDQLDWHUHQX]JRGQLH]XVWDOHQLDPL]PLDQ\6WX-­ GLXPXZDUXQNRZDĔL]DJRVSRGDURZDQLD]DWZLHU-­ G]RQHJR8FKZDáą1U;,95DG\0LHMVNLHM ZH:VFKRZLH]GQLDSDĨG]LHUQLNDURNX G]LDáNDSRáRĪRQDMHVWQDWHUHQLHR]QDF]RQ\PV\P-­ EROHPÄ03´WHUHQ\]SU]HZDJą]DEXGRZ\MHGQR-­ URG]LQQHMOXE]DJURGRZHMRUD]RELHNWyZXVáXJLSUR-­ GXNFML QLH NROLGXMąF\FK ] IXQNFMą PLHV]NDQLRZą GRMD]GGRG]LDáNLGURJąXWZDUG]RQąDVIDOWZNWy-­ UHM]QDMGXMHVLĊHQHUJLDLZRGDNV]WDáWQLHUXFKRPR-­ ĞFLQLHUHJXODUQ\]EOLĪRQ\GRSURVWRNąWDRWRF]HQLH VWDQRZLąWHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHML]DJUR-­ GRZHMFHQDZ\ZRáDZF]DGRURNRZDĔ ]á9$7 ,,,/RNDOL]DFMDG]LDáNDJUXQWXQLH]DEXGRZDQD SRáRĪRQDZHZVL2VRZD6LHĔQXPHURSR-­ ZLHU]FKQLKD=*:FHQDZ\-­ ZRáDZF]DGRURNRZDĔ]á9$7 ]ZRO-­ QLRQ\ EUDNDNWXDOQHJRSODQXPLHMVFRZHJR]DJR-­ VSRGDURZDQLDZFHOX]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LH Z\VWąSLHQLH R Z\GDQLH GHF\]ML R ZDUXQNDFK ]D-­ EXGRZ\L]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR 6WXGLXP XZDUXQNRZDĔ L NLHUXQNyZ ]DJRVSRGD-­ URZDQLDSU]HVWU]HQQHJRJPLQ\:VFKRZD]DWZLHU-­ G]RQ\FK XFKZDáD 1U ;,9 5DG\ 0LHMVNLHM ZH:VFKRZLH]GQLDSDĨG]LHUQLNDUSRáR-­ ĪRQD MHVW QD REV]DU]H R]QDF]RQ\P V\PEROHP0-­ 3WHUHQ\ ] SU]HZDJą ]DEXGRZ\ MHGQRURG]LQQHM OXE]DJURGRZHMRUD]RELHNWyZXVáXJLSURGXNFMLQLH NROLGXMąF\FK]IXQNFMąPLHV]NDQLRZąG]LDáNDSR-­ áRĪRQD]DV]NRáąSRGVWDZRZąSU]\GURG]HDVIDOWR-­ ZHMZNWyUHMMHVWVLHüHQHUJHW\F]QDLZRGRFLąJRZD NV]WDáWG]LDáNL]EOLĪRQ\GRSURVWRNąWDGRVWĊSQRĞü NRPXQLNDF\MQDGREUD ,9 /RNDOL]DFMD G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD SRáRĪRQD ZH ZVL .DQGOHZR QXPHU R SR-­ ZLHU]FKQLKD=*:FHQDZ\ZR-­

áDZF]D GR URNRZDĔ ]á9$7 ]ZRO-­ QLRQ\ EUDNDNWXDOQHJRSODQXPLHMVFRZHJR]DJR-­ VSRGDURZDQLDZFHOX]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LH Z\VWąSLHQLHRZ\GDQLHGHF\]MLRZDUXQNDFK]DEX-­ GRZ\L]DJRVSRGDURZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR6WX-­ GLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZD-­ QLD SU]HVWU]HQQHJR JPLQ\ :VFKRZD ]DWZLHUG]R-­ Q\FK XFKZDáD 1U ;,9 5DG\ 0LHMVNLHM ZH :VFKRZLH]GQLDSDĨG]LHUQLNDUSRáRĪRQD MHVW QD REV]DU]H R]QDF]RQ\P V\PEROHP03WH-­ UHQ\]SU]HZDJą]DEXGRZ\MHGQRURG]LQQHMOXE]D-­ JURGRZHMRUD]RELHNWyZXVáXJLSURGXNFMLQLHNR-­ OLGXMąF\FK]IXQNFMąPLHV]NDQLRZąG]LDáNDSRáR-­ ĪRQD SU]\ GURG]H SROQHMEUDN X]EURMHQLDNV]WDáW ]EOLĪRQ\GRSURVWRNąWDGRVWĊSQRĞüNRPXQLNDF\MQD ĞUHGQLD 9/RNDOL]DFMDQLHUXFKRPRĞFLSRáRĪRQHZHZVL 7\OHZLFH G]LDáNDJUXQWXQLH]DEXGRZDQDQXPHUR SRZLHU]FKQLKDSRáRĪRQDZ7\OHZLFDFK =*: FHQD Z\ZRáDZF]D GR URNR-­ ZDĔ]á9$7 ]ZROQLRQ\ EUDNDNWXDO-­ QHJRSODQXPLHMVFRZHJR]DJRVSRGDURZDQLDZFHOX ]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LHZ\VWąSLHQLHRZ\GD-­ QLH GHF\]ML R ZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ L ]DJRVSRGD-­ URZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR6WXGLXPXZDUXQNR-­ ZDĔ L NLHUXQNyZ ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQ-­ QHJRJPLQ\:VFKRZD]DWZLHUG]RQ\FKXFKZDáD1U ;,95DG\0LHMVNLHMZH:VFKRZLH]GQLD SDĨG]LHUQLNDUSRáRĪRQDMHVWQDREV]DU]HR]QD-­ F]RQ\P V\PEROHP03WHUHQ\ ] SU]HZDJą ]DEX-­ GRZ\ MHGQRURG]LQQHM OXE ]DJURGRZHM RUD] RELHN-­ WyZ XVáXJ L SURGXNFML QLH NROLGXMąF\FK ] IXQNFMą PLHV]NDQLRZąG]LDáNDSRáRĪRQDSU]\GURG]HQLH-­ XWZDUG]RQHMVLHüZRGRFLąJRZDZGURG]HVLHüHQHU-­ JHW\F]QDSU]HELHJDSU]\VNUDMXG]LDáNLGRVWĊSQRĞü NRPXQLNDF\MQDĞUHGQLD QLHUXFKRPRĞüJUXQWRZD]DEXGRZDQDEXG\Q-­ NLHPUHPL]\VWUDĪDFNLHMSRáRĪRQDZHZVL7\OH-­ ZLFHQDG]LDáFHQXPHURSRZLHU]FKQL KD=*:QDG]LDáFH]QDMGXMąVLĊGZD EXG\QNLPXURZDQHQLHSRGSLZQLF]RQHSRNU\WHGD-­ FKyZNą]GRSURZDG]RQąHQHUJLąHOHNWU\F]QąRSR-­ ZLHU]FKQL]DEXGRZ\PLPFHQDZ\ZR-­ áDZF]D GR URNRZDĔ ]á 9$7 ]ZRO-­ QLRQ\ ZJ]PLDQGR6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLH-­ UXQNyZ ]DJRVSRGDURZDQLD SU]HVWU]HQQHJR JPLQ\ :VFKRZD]DWZLHUG]RQ\FKXFKZDáD1U;,9 5DG\0LHMVNLHMZH:VFKRZLH]GQLDSDĨG]LHU-­ QLNDUSRáRĪRQDMHVWQDREV]DU]HR]QDF]RQ\P V\PEROHP03WHUHQ\]SU]HZDJą]DEXGRZ\MHG-­ QRURG]LQQHMOXE]DJURGRZHMRUD]RELHNWyZXVáXJL SURGXNFMLQLHNROLGXMąF\FK]IXQNFMąPLHV]NDQLRZą QLHUXFKRPRĞü SRáRĪRQD SU]\ GURG]H DVIDOWRZHM R GREUHMGRVWĊSQRĞFLNRPXQLNDF\MQHMNV]WDáWG]LDáNL SURVWRNąWQ\ZSREOLĪXVLHüZRGRFLąJRZDHQHUJH-­ W\F]QDWHOHIRQLF]QD 9,/RNDOL]DFMDG]LDáNLQLH]DEXGRZDQHSRáRĪRQH ZHZVL:\JQDĔF]\FH  G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD Z :\JQDĔ-­ F]\FDFKQXPHU R SRZLHU]FKQL KD

=*: FHQD Z\ZRáDZF]D GR URNR-­ ZDĔ]á9$7 ]ZROQLRQ\ EUDNDNWX-­ DOQHJR SODQX PLHMVFRZHJR ]DJRVSRGDURZDQLD Z FHOX]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LHZ\VWąSLHQLHRZ\-­ GDQLH GHF\]ML R ZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ L ]DJRVSR-­ GDURZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR6WXGLXPXZDUXQ-­ NRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQ-­ QHJRJPLQ\:VFKRZD]DWZLHUG]RQ\FKXFKZDáD1U ;,95DG\0LHMVNLHMZH:VFKRZLH]GQLD SDĨG]LHUQLNDUSRáRĪRQDMHVWQDREV]DU]HR]QD-­ F]RQ\P V\PEROHP03WHUHQ\ ] SU]HZDJą ]DEX-­ GRZ\ MHGQRURG]LQQHM OXE ]DJURGRZHM RUD] RELHN-­ WyZ XVáXJ L SURGXNFML QLH NROLGXMąF\FK ] IXQNFMą PLHV]NDQLRZąG]LDáNDZNV]WDáFLHSURVWRNąWDSR-­ áRĪRQD SU]\ GURG]H SROQHM R ĞUHGQLHM GRVWĊSQRĞFL NRPXQLNDF\MQHMUHMRQORNDOL]DFMLX]EURMRQ\ZVLHü HQHUJHW\F]QąLZRGRFLąJRZą  G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD Z :\JQDĔ-­ F]\FDFK QXPHU R SRZLHU]FKQL KD =*: FHQD Z\ZRáDZF]D GR URNR-­ ZDĔ ]á9$7 ]ZROQLRQ\ EUDNDNWX-­ DOQHJR SODQX PLHMVFRZHJR ]DJRVSRGDURZDQLD Z FHOX]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LHZ\VWąSLHQLHRZ\-­ GDQLH GHF\]ML R ZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ L ]DJRVSR-­ GDURZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR6WXGLXPXZDUXQ-­ NRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQ-­ QHJRJPLQ\:VFKRZD]DWZLHUG]RQ\FKXFKZDáD1U ;,95DG\0LHMVNLHMZH:VFKRZLH]GQLD SDĨG]LHUQLNDUSRáRĪRQDMHVWQDREV]DU]HR]QD-­ F]RQ\P V\PEROHP03WHUHQ\ ] SU]HZDJą ]DEX-­ GRZ\ MHGQRURG]LQQHM OXE ]DJURGRZHM RUD] RELHN-­ WyZ XVáXJ L SURGXNFML QLH NROLGXMąF\FK ] IXQNFMą PLHV]NDQLRZąG]LDáNDZNV]WDáFLHSURVWRNąWDSR-­ áRĪRQD SU]\ GURG]H SROQHM R ĞUHGQLHM GRVWĊSQRĞFL NRPXQLNDF\MQHMUHMRQORNDOL]DFMLX]EURMRQ\ZVLHü HQHUJHW\F]QąLZRGRFLąJRZą  G]LDáND JUXQWX QLH]DEXGRZDQD Z :\JQDĔ-­ F]\FDFK QXPHU R SRZLHU]FKQL KD =*: FHQD Z\ZRáDZF]D GR URNR-­ ZDĔ ]á9$7 ]ZROQLRQ\ EUDNDNWX-­ DOQHJR SODQX PLHMVFRZHJR ]DJRVSRGDURZDQLD Z FHOX]DEXGRZ\NRQLHF]QHEĊG]LHZ\VWąSLHQLHRZ\-­ GDQLH GHF\]ML R ZDUXQNDFK ]DEXGRZ\ L ]DJRVSR-­ GDURZDQLDWHUHQXZJ]PLDQGR6WXGLXPXZDUXQ-­ NRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQ-­ QHJRJPLQ\:VFKRZD]DWZLHUG]RQ\FKXFKZDáD1U ;,95DG\0LHMVNLHMZH:VFKRZLH]GQLD SDĨG]LHUQLNDUSRáRĪRQDMHVWQDREV]DU]HR]QD-­ F]RQ\P V\PEROHP03WHUHQ\ ] SU]HZDJą ]DEX-­ GRZ\ MHGQRURG]LQQHM OXE ]DJURGRZHM RUD] RELHN-­ WyZ XVáXJ L SURGXNFML QLH NROLGXMąF\FK ] IXQNFMą PLHV]NDQLRZąG]LDáNDZNV]WDáFLHSURVWRNąWDSR-­ áRĪRQD SU]\ GURG]H SROQHM R ĞUHGQLHM GRVWĊSQRĞFL NRPXQLNDF\MQHMUHMRQORNDOL]DFMLX]EURMRQ\ZVLHü HQHUJHW\F]QąLZRGRFLąJRZą1LHUXFKRPRĞFLJUXQ-­ WRZHVąVSU]HGDZDQHQDSRGVWDZLHGDQ\FK]HZL-­ GHQFMLJUXQWyZ*PLQDPRĪHZVND]DüJUDQLFHQLH-­ UXFKRPRĞFLQDVZyMNRV]WGODQDE\ZF\XVWDORQHJR ZSU]HWDUJXOHF]QLHELHU]HRGSRZLHG]LDOQRĞFL]D HZHQWXDOQHUyĪQLFH 9,, /RNDOL]DFMD ORNDO XĪ\WNRZ\ SRáRĪRQ\ ZH

:VFKRZLHSU]\XO.V$.RVWNLRSRZLHU]FKQL PSRáRĪRQ\QDSDUWHU]HEXG\QNXVNáDGD-­ MąF\ VLĊ REHFQLH ] SRPLHV]F]HĔ L ]DSOHF]D VDQL-­ WDUQHJR EUDN SRPLHV]F]HĔ SU]\QDOHĪQ\FK OR-­ NDO VSU]HGDZDQ\ Z XG]LDOH F]ĊĞFL Z QLHUXFKRPRĞFLZVSyOQHMLZJUXQFLHRSR-­ ZLHU]FKQLPNVLĊJDZLHF]\VWDGODEXG\QNX =*: FHQD Z\ZRáDZF]D GR URNR-­ ZDĔ]á9$7 ]ZROQLRQ\ ZJPS]S EXG\QHNSRáRĪRQ\MHVWQDWHUHQLHR]QDF]RQ\PV\P-­ EROHPÄ%08´WHUHQ\SU]H]QDF]RQHSRG]DEX-­ GRZĊPLHV]NDQLRZąZLHORURG]LQQąXVáXJLFHQWUR-­ WZyUF]H 2EFLąĪHQLD Z\ĪHM Z\PLHQLRQ\FK QLHUXFKRPRĞFL LLQQH]RERZLą]DQLDQLHUXFKRPRĞFLVąZROQHRG ZV]HONLFKGáXJyZLFLĊĪDUyZ'ODG]LDáHNJUXQWX QLH]DEXGRZDQ\FK SRáRĪRQ\FK QD WHUHQDFK ZLHM-­ VNLFKGRFHQ\QLHEĊG]LHGROLF]DQ\SRGDWHN9$7QD SRGVWDZLHDUWXVWSNWXVWDZ\]GQLDPDUFD URSRGDWNXRGWRZDUyZLXVáXJ ']8=U 1USR]]H]P 3LVHPQH]JáRV]HQLHXG]LDáXZURNRZDQLDFKQDOHĪ\ VNáDGDü Z ]DPNQLĊW\FK NRSHUWDFK Z %LXU]H 2E-­ VáXJL ,QWHUHVDQWD RVRELĞFLH OXE SU]HVáDü SRF]Wą GR GQLD ZU]HĞQLD U QD DGUHV XU]ĊGX 8U]ąG 0LDVWD L *PLQ\ :VFKRZD XO 5\QHN  :VFKRZD =JáRV]HQLHSRZLQQR]DZLHUDü LPLĊQD]ZLVNRLDGUHVDOERQD]ZĊOXE¿UPĊRUD] VLHG]LEĊMHĪHOL]JáDV]DMąF\PMHVWRVREDSUDZQDOXE LQQ\SRGPLRW GDWĊVSRU]ąG]HQLD]JáRV]HQLD RĞZLDGF]HQLHĪH]JáDV]DMąF\]DSR]QDáVLĊ]ZDUXQ-­ NDPLURNRZDĔLSU]\MPXMHWHZDUXQNLEH]]DVWU]H-­ ĪHĔ SURSRQRZDQąFHQĊ QLHQLĪV]ąQLĪXVWDORQD FHQDZ\ZRáDZF]D LVSRVyEMHM]DSáDW\ 'R ]JáRV]HQLD QDOHĪ\ GRáąF]\ü NRSLĊ GRZRGX ZSáDW\ ]DOLF]NL OXE GRZRG\ VWDQRZLąFH SRGVWDZĊ GR]ZROQLHQLD]WHJRRERZLą]NX5RNRZDQLDPRĪQD SU]HSURZDG]LüFKRFLDĪE\ ZSá\QĊáR W\ONR MHGQR ]JáRV]HQLHVSHáQLDMąFHZDUXQNLRNUHĞORQHZRJáR-­ V]HQLXRURNRZDQLDFK &]ĊĞü MDZQD URNRZDĔ Z REHFQRĞFL XF]HVWQL-­ NyZ RGEĊG]LH VLĊ Z GQLX ZU]HĞQLD U R JRG]ZVDOLSRVLHG]HĔ8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\ :VFKRZDSU]\XO5\QHN&]ĊĞüXVWQDURNRZDĔ GOD XF]HVWQLNyZ ]DNZDOL¿NRZDQ\FK GR WHM F]Ċ-­ ĞFL RGEĊG]LHVLĊZW\PVDP\PGQLXWMZU]H-­ ĞQLDURJRG]UyZQLHĪZVDOLSRVLHG]HĔ 80L*:VFKRZD 8VWQą F]ĊĞü URNRZDĔ SU]HSURZDG]D VLĊ RVREQR ] NDĪGą]]DNZDOL¿NRZDQ\FKRVyE=DOLF]NDZZ\-­ VRNRĞFLFHQ\Z\ZRáDZF]HM ZW\P9$7 ZLQQD ]RVWDü ZSáDFRQD Z SLHQLąG]X QD NRQWR 8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\:VFKRZDZ%DQNX6Syá-­ G]LHOF]\P :VFKRZD QXPHU NRQWD    QDMSyĨQLHM GR ZU]HĞQLD URNXZáąF]QLH =DGDWĊZQLHVLHQLD]DOLF]NLXZDĪDVLĊGDWĊZSá\ZX ĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FKQDUDFKXQHN8U]ĊGX0LDVWDL *PLQ\:VFKRZD=DOLF]NĊZSáDFRQąSU]H]XF]HVW-­ QLNDNWyU\URNRZDQLDZ\JUD]DOLF]DVLĊQDSRF]HW

FHQ\QDE\FLD3R]RVWDá\PXF]HVWQLNRPURNRZD-­ Ĕ]DOLF]ND ]RVWDQLH ]ZUyFRQD QD ZVND]DQ\ SU]H] ZSáDFDMąFHJRUDFKXQHNSU]HGXSá\ZHPGQLRG GQLD UR]VWU]\JQLĊFLD RGZRáDQLD OXE XQLHZDĪQLH-­ QLDURNRZDĔOXELFK]DNRĔF]HQLDZ\QLNLHPQH-­ JDW\ZQ\P3RGVWDZąXVWDOHQLDZDUWRĞFLQLHUXFKR-­ PRĞFLEĊG]LHFHQDQLHUXFKRPRĞFLX]\VNDQDZUR-­ NRZDQLDFK8]\VNDQDFHQDVSU]HGDĪ\QLHUXFKRPR-­ ĞFL SRZLĊNV]RQD R SRGDWHN 9$7D SRPQLHMV]RQD R ZSáDFRQą ]DOLF]NĊ ZLQQD ZSá\Qąü QD NRQWR 8U]ĊGX0LDVWDL*PLQ\:VFKRZDSURZDG]RQH SU]H] %DQN 6SyáG]LHOF]\ ZH :VFKRZLH QXPHU NRQWDSU]HG GQLHPSRGSLVDQLDXPRZ\QRWDULDOQHM:GQLXSRG-­ SLV\ZDQLDXPRZ\QRWDULDOQHMZIRUPLHDNWXQR-­ WDULDOQHJRFDáDZ\PDJDQDQDOHĪQRĞüPXVL]QDMGR-­ ZDüVLĊQDZZNRQFLH6NXWNLXFK\OHQLDVLĊRG]D-­ ZDUFLDXPRZ\QRWDULDOQHMVSU]HGDĪ\7HUPLQRUD] PLHMVFH SRGSLVDQLD XPRZ\ QRWDULDOQHM VSU]HGDĪ\ ]Z\áRQLRQ\PZURNRZDQLDFKQDE\ZFą]RVWDQą SRGDQHRGUĊEQ\PSLVPHPZFLąJXGQLRGGQLD UR]VWU]\JQLĊFLDURNRZDĔ:\]QDF]RQ\WHUPLQQLH PRĪHE\üNUyWV]\QLĪGQLRGGQLDGRUĊF]HQLD]D-­ ZLDGRPLHQLD -HĪHOL RVRED XVWDORQD MDNR QDE\ZFD QLHUXFKRPR-­ ĞFLQLHSU]\VWąSLEH]XVSUDZLHGOLZLHQLDGR]DZDU-­ FLDXPRZ\ZPLHMVFXLWHUPLQLHSRGDQ\FKZ]DZLD-­ GRPLHQLXRUJDQL]DWRUURNRZDĔPRĪHRGVWąSLüRG ]DZDUFLDXPRZ\DZSáDFRQD]DOLF]NDQLHSRGOHJD ]ZURWRZL:V]\VWNLHRSáDW\]ZLą]DQH]QDE\FLHP SU]HGPLRWXURNRZDĔSRQRVLQDE\ZFD'RURNRZDĔ PRJą SU]\VWąSLü RVRE\ ¿]\F]QH RVRE\ SUDZQH DWDNĪHFXG]R]LHPF\SRRWU]\PDQLX]JRG\0LQL-­ VWUD6SUDZ:HZQĊWU]Q\FKL$GPLQLVWUDFMLQDQDE\-­ FLHQLHUXFKRPRĞFL:SU]\SDGNXJG\XF]HVWQLNLHP SU]HWDUJXMHVWRVREDSUDZQDRVREDXSRZDĪQLRQD GRUHSUH]HQWRZDQLDXF]HVWQLNDSRZLQQDSU]HGáR-­ Ī\üGRZJOąGXDNWXDOQ\Z\SLV].UDMRZHJR5H-­ MHVWUX6ąGRZHJR-HĪHOLXF]HVWQLNSU]HWDUJXMHVWUH-­ SUH]HQWRZDQ\SU]H]SHáQRPRFQLNDNRQLHF]QHMHVW SU]HGáRĪHQLH RU\JLQDáX SHáQRPRFQLFWZD XSRZDĪ-­ QLDMąFHJRGRG]LDáDQLDQDNDĪG\PHWDSLHSRVWĊSR-­ ZDQLD : SU]\SDGNX PDáĪHĔVWZD NRQLHF]QD MHVW SLVHPQD ]JRGD ZVSyáPDáĪRQND GR XG]LDáX Z UR-­ NRZDQLDFK L HZHQWXDOQHJR ]DNXSX QLHUXFKRPR-­ ĞFL FK\EDĪHPDáĪRQNRZLHPDMą]DZDUWąRGUĊEQą XPRZĊ PDMąWNRZą 7HNVW QLQLHMV]HJR RJáRV]HQLD RSXEOLNRZDQ\ ]RVWDá UyZQLHĪ QD VWURQLH LQWHUQH-­ WRZHMSRGDGUHVHPZZZZVFKRZDSO%XUPLVWU] 0LDVWD L *PLQ\ :VFKRZD ]DVWU]HJD VRELH SUDZR RGZRáDQLDOXEXQLHZDĪQLHQLDSU]HWDUJX]X]DVDG-­ QLRQHM SU]\F]\Q\ 'UXJL =DVWĊSFD %XUPLVWU]D 0LDVWDL*PLQ\6WDQLVáDZ.RZDOF]\N ,QIRUPDFML R URNRZDQLDFK XG]LHOD :\G]LDá *R-­ VSRGDUNL/RNDORZHML1LHUXFKRPRĞFL8U]ĊGX0LD-­ VWDL*PLQ\:VFKRZDSRNyMQU,,SLĊWURWHOHIRQ ZSRQLHG]LDáHNRGGRRG ZWRUNXGRF]ZDUWNXRGGRZSLąWHNRG GR RGQRĞQLHVSRVREX]DJRVSRGDURZDQLD LQIRUPDFMH Z :\G]LDOH 3ODQRZDQLD 3U]HVWU]HQ-­ QHJRSRNyM 


KULTURA 13

listy piszcie portal@zw.pl

W sierpniu biblioteka nieczynna 2G GR VLHUSQLD %LEOLRWHND 3X EOLF]QD EĊG]LH QLHF]\QQD ] SRZRGX SU]HSURZDG]NL ± PyZL ,ORQD 5DWDM F]DN G\UHNWRU %3 ZH :VFKRZLH ± :

]ZLą]NX ] W\P ]DSUDV]DP\ F]\WHOQL NyZGRQDV]HMSODFyZNLGRNRĔFDOLSFD L Z\SRĪ\F]HQLD NVLąĪHN QD F]DV ]D PNQLĊFLDELEOLRWHNL UDN

Zdobyły publiczność w Polsce i w Turcji Ostatnie występy przed wakacjami zaliczyły młode wokalistki z prowadzonego przez Elżbietę Machowską Klubu Piosenki Solo. Wszędzie gdzie śpiewały zdobywały laury. Tak było i tym razem, dziewczyny podbiły serca publiczności w Opolu, Tarnobrzegu i ... Stambule

Ukraiński artysta i pedagog z krótką wizytą we Wschowie Jan Góralewicz (na zdj.) urodził się we Lwowie w 1934 roku. Jest absolwentem Instytutu Pedagogicznego Sztuk Malarsko-Graficznych w Odessie. Od 38 lat pełni funkcję dyrektora w szkole plastycznej w ukraińskiej miejscowości Dolina. Jest malarzem, grafikiem i portrecistą. Jego prace były wystawiane między innymi we Włoszech i Francji. 18 lipca spotkaliśmy artystę i pedagoga we Wschowie -DQD*yUDOHZLF]DVSRWNDOLĞP\SU]\ SDGNRZR 6LHG]LDá QD NU]HĞOH RVáR QLĊW\SU]HGVáRĔFHPGXĪ\PSDUDVR OHPSRFKáRQLĊW\V]NLFHP.ROHJLXP -H]XLFNLHJR 1LHFRG]LHQQLH VSRW\ND VLĊ ZH :VFKRZLH RVREĊ NWyUD SRUWUHWXMH PLDVWR 3RGFKRG]ąF GR *yUDOHZL F]DVSRG]LHZDOLĞP\VLĊUDF]HMNRJRĞ PLHMVFRZHJRNWyU\OXELRGF]DVXGR F]DVX SRSUDFRZDü Z SOHQHU]H 2ND ]DáRVLĊĪHQLHMHVWWRQLNWVWąGFKR FLDĪ GR 3ROVNL SU]\MHĪGĪD RG ODW $GRNáDGQLHGR6áDZ\ 2GNąG RWZRU]\OL JUDQLFH ± PyZL OHWQL DUW\VWD ± SU]\MHĪGĪDP GR 6áDZ\ 2G WHJR F]DVX U\VXMĊ UyĪQH VáDZVNLH PLHMVFD 0RMH SUDFH PRĪQD REHMU]HüZ8U]ĊG]LH0LDVWD : W\P URNX Z\QDMPXMH SRNyM Z=HVSROH6]Nyá3RQDGJLPQD]MDOQ\FK Z6áDZLH %ĊGĊWXWDMGROLSFD±PyZL±SR WHPZ\MHĪGĪDPGR*GDĔVND :\ELHUD VLĊ WDP QD RWZDUFLH Z\ VWDZ\VZRLFKSUDF:*GDĔVNXSU]H E\ZDáEĊG]LHW\JRGQLHLSRW\PF]D VLHZUyFLGRURG]LQQHJRPLDVWD UDN

Dodaj ogłoszenie W zamieszczonym kuponie należy czytelnie wypełnić treść ogłoszenia i zanieść do naszego biura.

Treść ogłoszenia ( wypełniać czytelnie ) Wypełnij i zanieś do redakcji zw.pl!

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Redakcja zw.pl: Wschowa, ul. Głogowska 1 Ogłoszenia drobne na portalu i gazecie są bezpłatne! Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń na portalu zw.pl

Ania Poszelużna, Marta Piotrowska, Kaja Frankiewicz

T

\G]LHĔ SU]HG OHJHQGDUQ\P )HVWL ZDOHP3LRVHQNL3ROVNLHMZ2SROX RGE\á VLĊ RJyOQRSROVNL IHVWLZDO 3LRVHQNREUDQLHZNWyU\P]DSUH]HQWR ZDáRVLĊPáRG\FKZRNDOLVWHNLZR NDOLVWyZ ] FDáHJR NUDMX :ĞUyG QLFK .DMD)UDQNLHZLF]]H6áDZ\XF]HQQLFD *LPQD]MXP1ULP-DQD3DZáDZH :VFKRZLH:]ZLą]NXURF]QLFąOH FLD.UDMRZHJR)HVWLZDOX3LRVHQNL3RO VNLHMZ2SROXUyZQLHĪXF]HVWQLF\3LR VHQNREUDQLD ĞSLHZDOL XWZRU\ NWyUH ZF]HĞQLHMSUH]HQWRZDQHE\á\QDVFHQLH RSROVNLHJRDP¿WHDWUX1DV]DUHSUH]HQ WDQWNDZNRQNXUVLHIHVWLZDORZ\P]D MĊáDPLHMVFH =DĞSLHZDáDP SLRVHQNĊ 7DNL FXG LPLyG]UHSHUWXDUX3DQL'DQXW\%áDĪHM F]DNPyZL.DMD7RMHVWPyMSLHUZV]\ WDN GXĪ\ VXNFHV : W\P URNX QLH E\áR WUDG\F\MQ\FKHOLPLQDFML7U]HEDE\áRZ\ VáDüGHPRQDSá\FLH,QDSRGVWDZLHWHJR QDJUDQLD XF]HVWQLF\ E\OL ]DSUDV]DQL GR 2SRODOXEQLH ZRNDOLVWNL].OXEX3LRVHQNL6ROR =X]DQQD -ĊGU]\FKRZVND 1DWDOLD 1LH ZLDGRPVND L 0DUWD 3LRWURZVND Z]LĊá\ QDWRPLDVW XG]LDá Z ¿QDOH 2JyOQRSRO

VNLHJR )HVWLZDOX 3LRVHQNL :\JUDM VXN FHV Z 7DUQREU]HJX 7XWDM NRQNXUHQFMD E\áDEDUG]RGXĪD:NDWHJRULLĞSLHZDáR DĪXF]HVWQLNyZ]FDáHM3ROVNLZW\P XF]HQQLFD , /LFHXP LP 7RPDV]D =DQD =X]LD-ĊGU]\FKRZVND]:LMHZDPLHM VFHZĞUyGPáRGV]\FKZRNDOLVWyZ NDWH JRULD ]DMĊáD0DUWD3LRWURZVND )HVWLZDOMHVWEDUG]RSUHVWLĪRZ\LNRQ NXUHQFMDMHVWQDSUDZGĊEDUG]RPRFQD PyZL0DUWD=D]DMĊFLHPLHMVFDGRVWD áDPJLWDUĊ :7XUFMLĞSLHZDá\QDWRPLDVW$QLD3R V]HOXĪQD=X]LD-ĊGU]\FKRZVNDL-DJRGD 2OHMDU]']LHZF]\Q\Z]LĊá\XG]LDáZIH VWLZDOX6KLQLQJ6WDU-DNRWULRSRNRQDá\ ZV]\VWNLFKNRQNXUHQWyZL]DMĊá\SLHUZ V]HPLHMVFH=X]LDMDNRVROLVWND]GRE\áD QDWRPLDVWQDJURGĊ 3U]HE\ZDá\ĞP\ Z 6WDPEXOH DNX UDWJG\WUZDá\WDP]DPLHV]NLRSRZLDGD $QLD:LG]LDá\ĞP\MH]RNQDKRWHOXL] GDFKXJG]LHMDGá\ĞP\NRODFMHLĞQLDGDQLD *G\MXĪZUDFDá\ĞP\GRGRPXNLHURZFD NLONDUD]\]PLHQLDáGURJĊQDORWQLVNRER ZV]ĊG]LHE\áRSHáQRNDPLHQLLEDULHUHN 8GDáRQDPVLĊWHĪWURFKĊ]ZLHG]Lü7XUFMH LEDUG]RQDPVLĊWHQNUDMSRGREDá

OGŁOSZENIA DROBNE

/RGyZNĊ$5'26WDQEGE Cena]á =P\ZDUNĊFP±$PLFD]¿OWUHPVD PRF]\V]F]ąF\P6WDQEGE Cena]á 7HOHIRQ603-­499-­590 5RZHUJyUVNLRUD]URZHU%0;ZGR EU\PVWDQLH:VFKRZD 7HOHIRQ605-­080-­913

REKLAMA

więcej na portalu www.zw.pl

SPRZEDAM 1RZDIDEU\F]QLH]DSDNRZDQDZDQQD] K\GURPDVDĪHP¿UP\6DQSODVW Cena]á 1RZDNDELQDSU\V]QLFRZD¿UP\6DQ SODVW%URG]LNV]NáR Cena]á :y]HN%DE\'HVLJQÄ:DONHU´6SDFH UyZNDF]HUZRQRF]DUQD6WDQEGE'R áąF]DPKXĞWDZNĊRJURGRZą Cena]á 0LHV]NDQLHZ2VRZHM6LHQL%ORNPLHV] NDOQ\P'XĪ\RJUyGSRNRMH 7HOHIRQ607-­211-­817

: RVWDWQL ZHHNHQG QDV]H G]LHZ F]\Q\ ]DĞSLHZDá\ QD 'QLDFK :RMH ZyG]WZD /XEXVNLHJR Z *RU]RZLH :LHONRSROVNLP,WRE\áLFKRVWDWQLZ\ VWĊS7HUD]F]HNDMHGZDPLHVLąFH]DVáX ĪRQ\FKZDNDFMLDGRĞSLHZDQLDZUyFą ZQRZ\PURNXV]NROQ\P PLM

3RáRZĊGRPXQDZVLPSRNRMH NXFKQLDáD]LHQNDRJU]HZDQLH&REX G\QHNJRVSPG]LDáNDDNP RG*áRJRZDJP6áDZD 7HOHIRQ24-­937-­897, 693-­321-­378 :y]HNG]LHFLĊF\JáĊERNLNRORUXERUGR ZHJRRUD]KXĞWDZNĊG]LHFLĊFą]SU]H ]QDF]HQLHPGRRGPXRUD]RJURGX 7HOHIRQ665-­239-­701 àDGQ\ Zy]HN WUyM NRáRZ\ NRORU OL PRQNLVWDQGREU\:VFKRZD Cena]á 7HOHIRQ607-­742-­885 ']LDáNĊ EXGRZODQą XV\WXRZDQą QD REU]HĪDFK:VFKRZ\P Cena]á 7HOHIRQ507-­654-­399 .VLąĪNLGRJLPQD]MXPQUNODVD, 7HOHIRQ517-­239-­566

PRACA 3RV]XNXMHP\ PáRGHJR PĊĪF]\]Q\ NWyU\ EĊG]LH ]DMPRZDá VLĊ ELHĪąFą NRQWURODVWDQyZZSURJUDPLHVSU]H GDĪRZRPDJD]\QRZ\PRUD]VNOH SLH LQWHUQHWRZ\P HNVSRUWHP SUR GXNWyZ GR VNOHSX LQWHUQHWRZHJR RUD] X]XSHáQLDQLHP Z\PDJDQ\FK SDUDPHWUyZ :\MDĞQLDQLHP SUREOH PyZ VSU]ĊWRZ\FK RUD] SURJUDPR Z\FK ± NRQWDNW ] ¿UPDPL REVáXJX MąF\PLQDV]ą¿UPĊ&KFHP\DE\E\á G\VSR]\F\MQ\ PRĪOLZH Z\MD]G\ )LUPD ] EUDQĪ\ PRGRZHM &$68 :VFKRZD 7HOHIRQ65 540-­31-­71 0DULQR VS] RR :VFKRZD ]DWUXGQL ORJLVW\ND Z\PDJDQLD ELHJáD ]QD MRPRĞü MĊ]\ND QLHPLHFNLHJR RUD] PLQOHWQL VWDĪ QD ZZ VWDQRZLVNX WUDQVSRUWSROVNDQLHPF\ 7HOHIRQ661-­921-­513,  65  540-­21-­92


14 SPORT

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska REKLAMA

BIURO OGĹ OSZEĹ&#x192;: Wschowa, ul. GĹ&#x201A;ogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

Zahir Wschowa wicemistrzem Polski WspaniaĹ&#x201A;e wieĹ&#x203A;ci napĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y do nas z Dzonkowa koĹ&#x201A;o Zielonej GĂłry. Mali siatkarze Zahiru Wschowa zdobyli srebrny medal Klubowych Mistrzostw Polski w minisiatkĂłwce Kinder + Sport. ZespĂłĹ&#x201A; wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; w skĹ&#x201A;adzie: JÄ&#x2122;drek BÄ&#x2026;kiewicz, Szymon SzymaĹ&#x201E;ski, PaweĹ&#x201A; Dederek

W Â

swoim  pierwszym   meczu   za-­ wodnicy   z   Zahiru   bez   proble-­ mĂłw  pokonali  siatkarzy    z  Rze-­ szowa  25:16  i  z  meczu  na  mecz  grali  co-­ raz  lepiej.  Wygrali  cztery  kolejne  spo-­ WNDQLDLZWHMID]LHUR]JU\ZHNRGQLHÄ&#x17E;OL W\ONR MHGQÄ&#x2026; SRUDÄŞNÄ&#x160; ]DSHZQLDMÄ&#x2026;F VR-­ bie  awans  do  pierwszej  ósemki  turnieju     z  drugiego  miejsca  w    grupie.   W   kolejnej   rundzie   pierwszym   SU]HFLZQLNLHP PĂĄRG\FK VLDWNDU]\ ]H :VFKRZ\ E\ĂĄ IDZRU\W GR ]ĂĄRWHJR PH-­ GDOX 8.6 .UDNyZ PLPR EDUG]R GREUHM SRVWDZ\ L ]DFLÄ&#x160;WHM ZDONL QDV]D GUXÄŞ\QDSU]HJUDĂĄDVSRWNDQLH.R-­ OHMQ\P U\ZDOHP E\ĂĄD GUXÄŞ\QD ] %R-­ URZQD NWyUD Z\JUDĂĄD ]GHF\GRZDQLH VZRMÄ&#x2026; JUXSÄ&#x160; 0HF] E\ĂĄ QLHVDPRZLFLH ]DFLÄ&#x160;W\ D ÄŞDGQD ] GUXÄŞ\Q QLH XPLDĂĄD X]\VNDĂź NLONXSXQNWRZHM SU]HZDJL   L RVWDWHF]QLH :VFKRZLDQLH SR ]DFLÄ&#x160;-­ WHMNRÄ&#x201D;FyZFHZ\JUDOL2DZDQVLH GR SyĂĄÂżQDĂĄX ]GHF\GRZDĂź PLDĂĄ RVWDWQL PHF]]&]DUQL2VWURZLWH $E\ X]\VNDĂź DZDQV WU]HED E\ĂĄR Z\JUDĂź EDUG]R Z\VRNR L WR VLÄ&#x160; XGDĂĄR UHODFMRQXMH -DURVĂĄDZ 6]ZDUF WUHQHU FKĂĄRSFyZ:VSDQLDĂĄHEORNL6]\PRQD L]GHF\GRZDQHDWDNL-Ä&#x160;GUNDSR]ZROLĂĄ\ Z\JUDĂź VSRWNDQLH L DZDQVRZDĂź GRSyĂĄÂżQDĂĄyZ]SLHUZV]HJRPLHMVFD :SyĂĄÂżQDOH=DKLU]PLHU]\ĂĄVLH]]H-­ VSRĂĄHP 026 =EÄ&#x2026;V]\Ä&#x201D; 6LDWNDU]H ]H :VFKRZ\ NRQWURORZDOL PHF] SURZD-­ G]Ä&#x2026;FRGSRF]Ä&#x2026;WNXGRNRÄ&#x201D;FDRVWDWHF]QLH Z\JU\ZDMÄ&#x2026;F :ÂżQDĂĄRZ\PVSRWNDQLXSRQRZQLH VSRWNDOLÄ&#x17E;P\ VLÄ&#x160; ] VLDWNDU]DPL ] .UD-­ kowa.   Liczna   zgromadzona   publicz-­ QRÄ&#x17E;ĂźE\ĂĄDQLHVWHW\SRVWURQLH.UDNRZD FR WURFKÄ&#x160; GHSU\PRZDĂĄR QDV]\FK ]D-­

ZRGQLNyZ0LPRZVSDQLDĂĄHMSRVWDZ\ FKĂĄRSDNyZ XOHJOLÄ&#x17E;P\ Z ÂżQDOH UyZLH-­ Ä&#x17E;QLNRP ] .UDNRZD DOH QD QD-­ V]\FK WZDU]DFK L WDN JRÄ&#x17E;FLĂĄ XÄ&#x17E;PLHFK JG\ÄŞVUHEUQHPHGDOHNWyUHQDV]\MÄ&#x160;]D-­ ZLHV]DĂĄ VDP 3LRWU *UXV]ND WR V]F]\W PDU]HÄ&#x201D; L QDMZLÄ&#x160;NV]\ VXNFHV NOXEX podsumowuje  Szwarc. )LQDOLÄ&#x17E;FL UR]JU\ZHN .LQGHU 6SRUW&XS]RVWDOLZ\ĂĄRQLHQLZRJyO-­

QRSROVNLFK ZLHORHWDSRZ\FK HOLPL-­ QDFMDFK 'R Ä&#x17E;FLVĂĄHJR ÂżQDĂĄX DZDQVR-­ ZDOL ]Z\FLÄ&#x160;]F\ ÂżQDĂĄyZ ZRMHZyG]-­ kich  oraz   najlepsi   w   dwĂłch   ogĂłlno-­ SROVNLFK EDUDÄŞDFK 'R 'U]RQNRZD SU]\MHFKDĂĄR PĂĄRG\FK ]DZRGQL-­ NyZDZFDĂĄ\PWHJRURF]Q\PWXUQLHMX Z]LÄ&#x160;ĂĄRXG]LDĂĄSRQDGPĂĄRG\FK adeptĂłw  siatkĂłwki. UHGIRW=DKLU:VFKRZD

SierpieĹ&#x201E; na boiskach powiatu wschowskiego 15.VIII 15.VIII

Klasa A Klasa A

Avia Siedlnica - Czarni Rudno DÄ&#x2026;b II PrzybyszĂłw - Piast Parkovia TrzebiechĂłw

17.VIII 17.VIII 18.VIII 24.VIII 25.VIII

IV liga Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

DÄ&#x2026;b Balcerzak i Sp. SĹ&#x201A;awa PrzybyszĂłw - OrzeĹ&#x201A; MiÄ&#x2122;dzyrzecz Korona Wschowa - TS Przylep OrzeĹ&#x201A; Szlichtyngowa - Odra Klecnica Avia Siedlnica - Korona Wschowa DÄ&#x2026;b II PrzybyszĂłw - BĹ&#x201A;Ä&#x2122;kitni LubiÄ&#x2122;cin

Kalendarium imprez 26-28.07, SĹ&#x201A;awa, Lato bez granic 2013 28.07, godz. 19:00, Wschowa - Rynek Koncert Bluesowy Rob Tognoni Letnie Koncerty â&#x20AC;&#x201C; OW Wratislavia w Radzyniu (www.laswodablues.pl) 02.08 - Bluesferajna 10.08 - Ela DÄ&#x2122;bska Trio 17.08- Niebieska Sowa 24.08 - Highway Acoustic Trio

wiÄ&#x2122;cej na portalu

www.zw.pl

10.08, SĹ&#x201A;awa â&#x20AC;&#x201C; PrzystaĹ&#x201E; LKĹť, BĹ&#x201A;Ä&#x2122;kitna WstÄ&#x2122;ga Jeziora SĹ&#x201A;awskiego â&#x20AC;&#x17E;MemoriaĹ&#x201A; Kostkaâ&#x20AC;?

18.08, DK Ciosaniec DzieĹ&#x201E; Latarni Morskiej â&#x20AC;&#x201C; konkurs plastyczny

15.08, godz. 16.00, Wschowa - Rynek, Prezentacje wschowskich chĂłrĂłw i kapeli wschowskiej â&#x20AC;&#x17E;I to jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie toâ&#x20AC;?

23.08, godz. 20.30, Wschowa - Rynek Kino na kamieniu, film â&#x20AC;&#x17E;Kac Vegas w Bangkokuâ&#x20AC;?

15.08, godz. 21.00, Wschowa - Rynek Kino na kamieniu, film â&#x20AC;&#x17E;Kac Vegasâ&#x20AC;?

24.08, Godz. 15.30, Przyczyna Dolna (przy ul. Nowopolnej) DoĹźynki gminne

02.08, godz. 21.00, LgiĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; plaĹźa CKiR, Kino na piachu, film â&#x20AC;&#x17E;Drumnyâ&#x20AC;?

15-17.08 KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; pw. Ĺ&#x161;w. MichaĹ&#x201A;a ArchanioĹ&#x201A;a w SĹ&#x201A;awie, VI Polsko Niemieckie Spotkania Muzyczne

09.08, godz. 21.00, Wschowa - Rynek Kino na kamieniu, film â&#x20AC;&#x17E;Argoâ&#x20AC;?

16.08, godz. 21.00, LgiĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; PlaĹźa CKiR, Kino na piachu, film â&#x20AC;&#x17E;Kac Vegasâ&#x20AC;?

31.08, Boisko w JÄ&#x2122;drzychowicach DoĹźynki powiatowe

6-14.08, OĹ&#x203A;rodek SCKiW, SĹ&#x201A;awa F.I.C.C . Rally SĹ&#x201A;awa

18.08, Sala wiejska â&#x20AC;&#x201C; Siedlnica DoĹźynki wiejskie

31.08, Stary Rynek w SĹ&#x201A;awie Magia KsiÄ&#x2026;Ĺźki

30.08, godz. 20.30, Wschowa - Rynek Kino na kamieniu, Film â&#x20AC;&#x17E;Strasznie gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;no, niesamowicie bliskoâ&#x20AC;?


SPORT 15

zw.pl ziemia wschowska w internecie na www.zw.pl

Motocrossowcy na półmetku Na półmetku sezonu znajduję sie motocrossowcy Wschowskiego Klubu Motorowego. Klubowo znajdują się na 1 miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej i na 3 miejscu w klasyfikacji Mistrzostw Polski

W

.0SU]\VWąSLáGRVH]RQXRVáD-­ ELRQ\=HVWDUWyZ]UH]\JQRZDá SyNL FR 0DUFLQ 5DG]LV]HZ-­ VNL NRQWX]ML QDEDZLá VLĊ %RJGDQ 3R-­ ZDODF]QLHVWDUWXMHWHĪ3DZHá%DUWNR-­ ZLDN 7D WUyMND TXDGRZFyZ ]DZV]H ]GRE\ZDáDZLHOHSXQNWyZGODGUXĪ\Q\ DOHWDNĪHPHGDOHLQG\ZLGXDOQLH.OXE Z]PRFQLOLQDWRPLDVWĪXĪORZF\SRFKR-­ G]ąF\ ] 5DZLF]D 5REHUW 0LĞNRZLDN L5RQQLH-DPURĪ\NWyU]\]GRE\OLOLFHQ-­ FMHXSUDZQLDMąFąGRĞFLJDQLDVLĊQDWR-­ U]H FURVVRZ\P L UHSUH]HQWRZDOL MXĪ :.0ZRVWDWQLFK]DZRGDFKZ2VWUR-­ ZLH:LHONRSROVNLP 0LPR RVáDELHQLD WUDG\F\MQLH VSRUR SXQNWyZ ]GRE\ZDMą TXDGRZF\ 1D F]HOH NODV\¿NDFML JHQHUDOQHM 0L-­ VWU]RVWZ 6WUHI\ =DFKRGQLHM ]QDM-­ GXMHVLĊ0DUFLQ6REROWXĪ]DQLPMHVW .U]\V]WRI.UHF]HWRZVNL -HĞOLFKRG]LR0DUFLQDWRMHJRSR-­ VWDZDQDSHZQRQLHMHVWQLHVSRG]LDQNą PyZL7DGHXV]-DURPLQWUHQHU:.0 6SRG]LHZDáHPVLĊWHĪĪHFRUD]OHSLHM UDG]LüEĊG]LHVRELH.U]\V]WRI.UHF]H-­ WRZVNL:XELHJá\PURNXQLHVWDUWRZDá DOHWHUD]]LPSUH]\QDLPSUH]ĊUDG]LVR-­ ELHFRUD]OHSLHM ZNODV\¿NDFMLMHVW*DERU=LHQNLH-­ ZLF] : W\P URNX Z 0LVWU]RVWZDFK 6WUHI\QLHPDU\ZDOL]DFMLPLĊG]\MXQLR-­ UDPLGODWHJRWHQPáRG\]DZRGQLNNOD-­ V\¿NRZDQ\ MHVW ]H VWDUV]\PL TXDGRZ-­ FDPL*DERU]SRZRGXDZDULLPRWRF\-­ NODQLHXNRĔF]\áGZyFKZ\ĞFLJyZSU]H] FRVWUDFLáG\VWDQVGRF]RáyZNL :ĞUyG PRWRFURVVRZFyZ Z NODV\-­ ¿NDFML RSHQ SURZDG]L %DUWRV] 'RURV]   ]:.07RMHVWMXĪEDUG]RGRMU]Dá\ ]DZRGQLN 5DG]L VRELH FRUD] OHSLHM L Z\SUDFRZDá VRELH WDNą SU]HZDJą ĪH VSRNRMQLH SRZLQLHQ Mą GRZLHĞü GR NRĔFD VH]RQX FKZDOL VZRMHJR SRG-­ RSLHF]QHJR-DURPLQ : U\ZDOL]DFML 0DVWHUV MDN FR URNX FLHNDZą ZDONĊ WRF]ą $QGU]HM 6]DO-­

ELHU]]0.61HNODL-DQXV]3LRWURZVNL ] :.0 : WHM FKZLOL QD SLHUZV]\P PLHMVFXZJHQHUDOFHMHVWZVFKRZLDQLQ DOH6]DOELHU]áDWZRWURIHXPNWyUH]GR-­ E\áSU]HGURNLHPQLHRGGD:WHMNODVLH ĞFLJD VLĊ Z W\P URNX 5REHUW -DURPLQ 1LHVWHW\ QDV] QDMEDUG]LHM XW\WXáRZDQ\ ]DZRGQLNPDSUREOHP\VSU]ĊWRZHLQLH Z\VWDUWRZDáZNLONXUXQGDFK 1DPLHMVFXZNODVLH0;MHVW.D-­ PLO 0DMRUF]\N 7HQ ]DZRGQLN PLDá   ZXELHJá\PURNXSUREOHP\]EDUNLHP

WURFKĊ SRQRVL JR IDQWD]MD -HG]LH ]D V]\ENRWDPJG]LHQDOHĪDáRE\]ZROQLü L XSDGD 1LH EUDNXMH PX MHGQDN RG-­ ZDJL L PRĪQD VSRG]LHZDü VLH ĪH EĊ-­ G]LHUDG]LáVRELHFRUD]OHSLHM 6SRUH V]DQVH QD ]GRE\FLH PLVWU]R-­ VWZD3ROVNLZNODVLH0DVWHUVPD5REHUW -DURPLQNWyU\DNWXDOQLH]QDMGXMHVLĊQD PLHMVFX0XVLMHGQDNMDNQDMV]\EFLHM XSRUDüVLĊ]SUREOHPDPLVSU]ĊWRZ\PL :RVWDWQLFK]DZRGDFKVWDUWRZDáQDSR-­ Ī\F]RQ\P VSU]ĊFLH 7XWDM Z LPLHQLX

3RNRQWX]MLQLHPDMXĪMHGQDNĞODG\LPD VSRUH V]DQVH QD Z\JUDQą Z WHJRURF]-­ Q\FK PLVWU]RVWZDFK 1LH VWDZLDP\ SU]HG QLP WDNLHJR FHOX =RVWDá\ MHV]-­ F]HUXQG\MDNXSODVXMHVLĊZSLHUZV]HM WUyMFH WR EĊG]LH VSRU\ VXNFHV PyZL V]NROHQLRZLHF:.0 :ĞUyGMXQLRUyZQDPLHMVFXMHVW,JRU =LHQNLHZLF]DQDSR]\FMLSODVXMHVLĊ :DOGHPDU.PLOWR : NODVLH 0; QD PLHMVFX MHVW -DNXE 0LĞNRZLDN 7R MHVW EDUG]R XWDOHQWRZDQ\ ]DZRGQLN &]DVDPL

5REHUWDG]LĊNXMHEDUG]R$UWXURZL%R-­ URZF]DNRZLNWyU\XĪ\F]\áPRWRF\NO Z U\ZDOL]DFML QDMVWDUV]\FK ]D-­ ZRGQLNyZ MHVW -DQXV] 3LRWURZVNL :ĞUyGQDMOHSV]\FKPRWRFURVVRZFyZ ZNUDMXU\ZDOL]XMąWHĪ,JRU=LHQNLH-­ ZLF] NWyU\ MHVW ZĞUyG MXQLRUyZ L-DNXE0LĞNRZLDN 6]DQVHQDPHGDOH0LVWU]RVWZ3ROVNL PDMąWHĪTXDGRZF\1DPLHMVFXZNOD-­ V\¿NDFML JHQHUDOQHM MHVW 0DUFLQ 6RERO   DMHVW.U]\V]WRI.UHF]HWRZVNLZĞUyG MXQLRUyZMHVW*DERU=LHQNLHZLF] PLM

Bluesobiegi to promocja zdrowego stylu życia 40 dzieci i młodzieży oraz 120 osób w kategorii Open wystartowało w corocznych bluesobiegach sławskich. Jest to dla nas nobilitacja i swoisty rekord pod względem liczby uczestników – mówi Leszek Markowski ze Stowarzyszenia Las, Woda&Blues

W

W\PURNXMDNLQIRUPRZDOLĞP\ ]DZRG\ Z\JUDá VSRUWRZLHF ] 8NUDLQ\ 2OHNVLL *RQFKDU 'UXJLH PLHMVFH ]DMąá 5DIDá 0DWXV]-­ F]DN]//.62VRZD6LHĔQDFRG]LHĔ PLHV]NDQLHF/JLQLD7U]HFLHPLHMVFHZ NDWHJRULL 2SHQ ZĞUyG PĊĪF]\]Q ]DMąá <XUL\%ODKRGLU]NOXEX)LQLV].DOLV] :ĞUyG NRELHW SLHUZV]H PLHMVFH ]D-­ MĊáD 7DW\DQD .X]XERYD ] 2VWURZD :ONS ] F]DVHP PLQXW L VH-­ NXQG\'UXJLHPLHMVFHSU]\SDGáR6QL-­ ]KDQLH5\EDN]/HV]QDNWyUDSU]\ELH-­ JáDQDPHWĊVHNXQGSyĨQLHM7U]HFLH PLHMVFH]DMĊáD$QQD)LFQHU =áRWRU\MD   ]F]DVHP 3HáHQZ\ND]XF]HVWQLNyZRUD]Z\-­ QLNL%OXHVRELHJyZ]QDMGXMąVLĊWXWDM 3RGREQLH MDN Z SRSU]HGQLFK OD-­ WDFKLPSUH]ĊZVSyá¿QDQVRZDáDJPLQD 6áDZDRUD]3RZLDWZVFKRZVNL -DNRVDPRU]ąGSRZLDWRZ\PyZL 0DUHN %RU\F]ND VWDURVWD 3RZLDWX ZVFKRZVNLHJR ± ZVSLHUDP\ WDNLH LPSUH]\SRQLHZDĪSURPXMą]GURZ\ WU\EĪ\FLDD]NROHL]GURZ\WU\EĪ\-­

FLDWR]GURZHVSRáHF]HĔVWZRLWDLP-­ SUH]D VáXĪ\ SURPRFML WHJR W\SX Ī\-­ FLRZHMSRVWDZLH 3RHPRFMDFKVSRUWRZ\FKQDWHUHQLH 2ĞURGND :UDWLVODYLD UR]EU]PLDá\ EOX-­ HVRZHGĨZLĊNL 2ĞURGHN Vá\QLH ] EOXHVD PyZL /HV]HN 0DUNRZVNL ± D Z W\P URNX QD %OXHVRELHJDFK ]DJUDá\ X QDV WU]\ ]HVSRá\ PLĊG]\ LQQ\PL 6]XOHU]\ L ĝOąVND *UXSD %OXHVRZD $OH WR QLH ZV]\VWNR ± GRGDMH 0DUNRZVNL ± SR-­ QLHZDĪSRNRQFHUWDFKMDN]DZV]HED-­ ZLOLĞP\VLĊQDMDPVHVVLRQ =DSUDV]DP\ GR REHMU]HQLD PDWHULD-­ áyZZLGHR:SLHUZV]\PUR]PDZLDP\ ]/HV]NLHP0DUNRZVNLP]H6WRZDU]\-­ V]HQLD/DV:RGD %OXHV'UXJLPDWH-­ ULDáWRZ\SRZLHG]L]DZRGQLNyZQDWH-­ PDW VDPHJR XG]LDáX Z ]DZRGDFK RUD] NLOND SRUDG GOD SRF]ąWNXMąF\FK ELH-­ JDF]\ :\SRZLDGD VLĊ UyZQLHĪ VWDUR-­ VWD 0DUHN %RU\F]ND PLĊG]\ LQQ\PL   RW\PF]\VDPRU]ąGSRZLDWRZ\ZVSyá-­ ¿QDQVXMąF ]DZRG\ SODQXMH Z\VWDZLü   ZQDVWĊSQ\PURNX]DZRGQLND UDN

Podglądali piłkarzy z ekstraklasy Młodzi piłkarze reaktywowanego klubu Orzeł Stare Strącza wzięli udział w sparingu Jagiellonii Białystok i Stomilu Olsztyn, który odbył się w Buczu. Była to forma nagrody za zaangażowanie podczas treningów

Rafał Matuszczak zwycięzcą III Biegu Orła Bieg Orła w Osowej Sieni z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Wszystko zaczęło się dwa lata temu. W zawodach wzięło wtedy 150 zawodników, rok temu już o 100 osób więcej. Dzisiaj (20 lipca) w biegu wystartowało 274 osoby ,GHDELHJX]URG]LáDVLĊ]LQLFMDW\Z\(Z\ :DZU]\QLDNL0DUFLQD.XOXVD %LHJ 2UáD WR ]DZRG\ LQWHJUD-­ F\MQH -DN PyZL MHGHQ ] RUJDQL]DWR-­ UyZ %URQLVáDZ 2UáRZVNL E\á\ G\-­ UHNWRU 63 Z 2VRZHM 6LHQL L ]DáRĪ\FLHO NOXEX//.62VRZD6LHĔMHVWWRVSR-­ VyEQDLQWHJUDFMĊZVLJPLQ\:VFKRZD DQDZHW3RZLDWXZVFKRZVNLHJR 2G JRG] XF]HVWQLF\ ]ELH-­ UDOL VLĊ NRáR OHĞQLF]yZNL Z 2VRZHM 6LHQL SU]\ NDPLHQLX NWyU\ XSDPLĊWQLD   LV\PEROL]XMH%LHJ2UáD =WHJRPLHMVFD]DZRGQLF\VWDUWXMą± PyZL%URQLVáDZ2UáRZVNL±NRĔF]ąELHJ QDGURG]HSURZDG]ąFHMGRNRĞFLRáDRERN SU]\VWDQNX3.6 :W\PURNX%LHJ2UáDPLDáFKDUDNWHU PLĊG]\QDURGRZ\ 8F]HVWQLNyZ PDP\ ] :LHONRSRO-­ VNL 'ROQHJR ĝOąVND ± Z\OLF]D 2UáRZ-­ VNL±]ZRMHZyG]WZDPD]RZLHFNLHJRD QDZHW]8NUDLQ\:LGDüĪHUDQJD%LHJX Z]UDVWD 6SRĞUyG XF]HVWQLNyZ SLHUZ-­ V]\ QD PHWĊ SU]\ELHJá 5DIDá 0DWXV]-­

F]DN]//.62VRZD6LHĔPHGDOLVWD0L-­ V]\GRELHJáQDPHWĊ'UXJLHPLHMVFH]D-­ VWU]RVWZ(XURS\LĝZLDWD MąáNROHJD]NOXEX'DZLG/DV]F]RZVNL 3LHUZV]\ UD] Z]LąáHP XG]LDá DWU]HFLQDPHWĊGRELHJá/HRQLG5\EDN Z%LHJX2UáD±PyZL5DIDá0DWXV]F]DN ]8NUDLQ\ ±GRWHMSRU\]DZV]HFRĞPLZ\SDGDáR :ĞUyGNRELHWSLHUZV]HPLHMVFH]DMĊáD WRMXĪWU]HFLDHG\FMDLWURFKĊZVW\GĪH -XVW\QD7\PNR]/HV]QD'UXJDQDPHWĊ GRSLHURWHUD]ELRUĊXG]LDá GRELHJáD0DUW\QD5DPEROLĔVND]'ĊER-­ -DN SU]\SDGáR QD PLVWU]D 5DIDá RG ZHM àĊNL 7U]HFLH PLHMVFH ]DMĊáD $QQD VDPHJR SRF]ąWNX SURZDG]Lá L SLHUZ-­ 2GU]\ZROVND]/HJLRQRZD UDN

7UHQLQJLUR]SRF]ĊOLĞP\ZPDUFX± PyZLRSLHNXQPáRG\FKDGHSWyZIXW-­ EROX]H6WDUHJR6WUąF]D.DPLO3U]\-­ OHSD±8F]ĊV]F]DQDQLHVSRUDJUXSND FKáRSDNyZ:\MD]GPLDáE\üWHĪGOD QLFK PRW\ZDFMą GR GDOV]HM SUDF\ %DUG]RG]LĊNXMHP\3DQX$QWRQLHPX -XUHZLF]RZLG]LĊNLNWyUHPXZ\MD]G GRV]HGá GR VNXWNX D NWyU\ MHVW WHĪ

VSRQVRUHPQDV]HJRNOXEX : %XF]X ]DJUDá\ QDMZLĊN-­ V]H JZLD]G\ -DJLHOORQLL L 6WRPLOX %\áD ZLĊF RND]MD GR ]URELHQLD VRELH ZVSyOQ\FK ]GMĊü ] SLáNDU]DPL NWy-­ U]\QDFRG]LHĔJUDMąQDERLVNDFKHNV-­ WUDNODV\ 0HF] ]DNRĔF]\á VLĊ Z\QL-­ NLHPGOD]HVSRáX]%LDáHJRVWRNX UHG]GMĊFLD266


PSZOK na terenie powiatu wschowskiego Na terenie powiatu wschowskiego od 1 lipca zostały utworzone punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Każdy mieszkaniec gmin Wschowy, Sławy i Szlichtyngowej będzie mógł z nich skorzystać, dostarczając w odpowiednie miejsce różnego rodzaju odpady. Ważne aby pamiętać o tym, że odpady będą odbierane po okazaniu dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania

N

a terenie   powiatu   ZVFKRZVNLHJR ]RVWDá\ XWZRU]RQH GZD SXQNW\ VHOHNW\ZQHJR ]ELHUDQLD RGSD GyZNRPXQDOQ\FKZH:VFKR ZLHRUD]6áDZLH:6]OLFKW\Q JRZHM WDNLHJR SXQNWX QLH EĊ G]LH DOH PLHV]NDĔF\ JPLQ\ 6]OLFKW\QJRZDEĊGąPRJOLVNR U]\VWDüEąGĨ]HZVFKRZVNLHJR EąGĨVáDZVNLHJR36=2. :VFKRZVNL SXQNW ]QDMGXMH VLĊZVąVLHG]WZLHRF]\V]F]DOQL ĞFLHNyZSU]\XOLF\.D]LPLHU]D :LHONLHJR 6áDZVNLQDWRPLDVWQDXOLF\3R ZVWDĔFyZ :ONS % 3XQNW ZH:VFKRZLHMXĪIXQNFMRQXMH D Z 6áDZLH EĊG]LH RWZDUW\ ZVLHUSQLX 2ED SXQNW\ ZVFKRZVNL L VáDZVNL F]\QQHEĊGąRGSRQLH G]LDáNXGRSLąWNXZJRG]LQDFK

RGGRRUD]ZNDĪGą VRERWĊRGJRG]GR $ZLĊFZV\WXDFMLNLHG\JUR PDG]ą QDP VLĊ VHOHNW\ZQLH ]ELHUDQH RGSDG\ NWyUH RGELH UDQH Vą GZD UD]\ Z PLHVLąFX F]\OL SDSLHU V]NáR L WZRU]\ZD V]WXF]QHPRĪHP\MHZHZáD VQ\P ]DNUHVLH GRVWDUF]\ü GR W\FK GZyFK SXQNWyZ QLH F]H NDMąF QD RGELyU RGSDGyZ NR PXQDOQ\FK SU]H] RSHUDWRUD ,ZDUWRSDPLĊWDüRGSDG\WH SU]\MPRZDQH EĊGĊ QLHRGSáDW nie za   okazaniem   dokumentu   XSUDZQLDMąFHJRGRNRU]\VWDQLD ]SXQNWXGRZyGRVRELVW\LSR WZLHUG]HQLH ]DSáDW\ ]D RGELyU RGSDGyZNRPXQDOQ\FKQDWHUH QLH]ZLą]NX $OH QLH W\ONR WH RGSDG\ EĊGą SU]\MPRZDQH Z SXQNWDFK VH OHNW\ZQHJR]ELHUDQLDRGSDGyZ

3R]D RGSDGDPL NWyUH QD FR G]LHĔ Vą ]ELHUDQH VHOHNW\Z QLH F]\OL SDSLHU V]NáR RG SDG\ELRSODVWLNGRW\FKSXQN WyZ Z EĊG]LH PRĪQD GR VWDUF]\ü UyZQLHĪ PHWDO ]X Ī\W\ VSU]ĊW HOHNWU\F]Q\ L HOHN WURQLF]Q\ Z W\P ]XĪ\WH ED WHULH L DNXPXODWRU\ PHEOH L LQQH RGSDG\ ZLHONRJDEDU\ WRZHDWDNĪHRGSDG\GU]HZQH JDáĊ]LHGUHZQR 'RGDWNRZR Z W\FK SXQNWDFK EĊG]LH PRĪQD RGGDü RJUDQL F]RQH LORĞFL SU]HWHUPLQRZD Q\FKOHNyZLFKHPLNDOLyZ7X WDM UHJXODPLQ =ZLą]NX 0LĊ G]\JPLQQHJR (NR3U]\V]áRĞü Z\]QDF]\áR LORĞü NJ URF] QLHRGMHGQHJRPLHV]NDĔFD3R QDGWRZ36=2.EĊG]LHPRĪQD RGGDü RJUDQLF]RQą LORĞü RGSD GyZ EXGRZODQ\FK L UR]ELyUNR

Z\FK:W\PSU]\SDGNXRJUD QLF]HQLHGRW\F]\NJRGMHG QHJRPLHV]NDĔFDURF]QLH2UD] NDĪG\ PLHV]NDQLHF EĊG]LH PyJá]RVWDZLüURF]QLHRSRQ\ GRNáDGQ\VSLVRGSDGyZSU]\M PRZDQ\FK Z 36=2. QD WHUH QLH :VFKRZ\ L 6áDZ\ ]DZLHUD WDEHOD 1DOHĪ\ WHĪ SDPLĊWDü ĪH RG SDG\ QS ZLHONRJDEDU\WRZH EĊGąRGELHUDQHRNUHVRZR ZLR VQą L MHVLHQLą FR UHJXOXMH GR NáDGQLH KDUPRQRJUDP RGELRUX RGSDGyZNRPXQDOQ\FK 1D WHUHQLH SRZLDWX ZVFKRZ VNLHJR Z\]QDF]RQR UyZQLHĪ DSWHNLNWyUHEĊGąSU]\MPRZDá\ SU]HWHUPLQRZDQHOHNLàąF]QLH WDNLFK PLHMVF MHVW RVLHP 3LĊü DSWHNZH:VFKRZLH'ZLHDS WHNLZ6áDZLH-HGQDZ6]OLFK W\QJRZHM UDN

ADRESY APTEK: SŁAWA: $SWHND Ä5HPHGLXP´ XO 2JUR GRZD$WHO  $SWHNDÄ$FFXUDWXV´XO1RZ\5\ QHNWHO  WSCHOWA: $SWHNDÄ5HPHGLXP´XO.LOLĔ VNLHJRWHO  $SWHNDÄ3RGRUáHP´XO:HVWHU SODWWHWHO  2VLHGORZDXO=LHORQD WHO  $SWHNDÄ3RGZDJą´XO&LFKD WHO  $SWHNDXO1LHSRGOHJáRĞFL SZLICHTYNGOWA: $SWHNDXO5\QHN WHO

zw.pl Ziemia Wschowska wydanie (07)29/2013  
Advertisement