Page 1

Vormingsaanbod 2014

Ziekenzorg CM Antwerpen Molenbergstraat 2 2000 Antwerpen 03 221 95 70 zz.antwerpen@cm.be www.ziekenzorg.be


Beste kernvoorzitter of bestuursvrijwilliger, Deze bundel wil je een overzicht bieden van wat Ziekenzorg CM Antwerpen in 2014 te bieden heeft: 1. Algemeen  Waarom is vorming belangrijk?  Hoe kan je als kern vorming aanvragen?  Kostprijs? 2. Speciaal aanbod voor 2014!  Maatwerk: jij beslist waarover het moet gaan.  Proef Ziekenzorg! Wervingsactie.  Op stap met de chronisch zieke mensen: de Groote Oorlog achterna.  De hele buurt betrekken bij je Ziekenzorgkern. 3. Aanbod voor vrijwilligers in de kern:  A. Modules uit de reeks „zorgend vrijwilligerswerk‟  B. Je kernwerking onder de loep: besprekingsonderwerpen i.f.v. de kernwerking 4. Informatieve thema’s en animatieaanbod voor ontmoetingsnamiddagen in de kern:  C. Info en animatie gebracht door lesgevers van Ziekenzorg CM  D. Info gebracht door dienst Gezondheidspromotie van CM Antwerpen  E. Info gebracht door het Regionaal Thuiszorgcentrum Antwerpen 5. Ondersteunend materiaal voor je kern:  F. Ondersteunend materiaal voor animatie / pastoraal in eigen kern  G. Ondersteunend materiaal voor creatieve activiteiten in eigen kern  H. Samen op stap met de kern

We willen je ook al attent maken op een aantal vormingsactiviteiten in 2014:

Lentebeurs voor alle creatieve vrijwilligers

21 maart 2014

Intervisieavond voor huisbezoekverantwoordelijken „Wie is ziek? Wie is welkom bij Ziekenzorg?‟

Maart / April 2014

Welkomcursus voor nieuwe vrijwilligers in de kern

September 2014

Dag van de Kernbesturen

29 november 2014


VOORWOORD

2014: het jaar dat kernen tijd maken voor vorming? 2012 stond in het teken van „vorming op maat van de kern‟ Vorming is immers meer dan een middag of avond samen praten rond een bepaald thema. Het gaat dieper, intenser en het is niet vrijblijvend. Als kern leg je samen een weg af. Je discussieert over een aantal zaken, bouwt aan een (door de groep gedragen) visie. Je bent actief bezig met de werking en de toekomst van je kern. Wil je als kern je werking eens onder de loep nemen? Neem dan contact op met de educatieve van je regio. Samen kan je uitzoeken welke vorming of besprekingsthema het meest aangewezen is en hoe dit „op maat van je kern‟ kan gebracht worden. In 2013 lanceerden we opnieuw een wervingsactie. Er zijn niet zo veel vrijwilligersorganisaties die kunnen zeggen dat ze jaar na jaar meer vrijwilligers hebben. Ziekenzorg kan dat wel! Eind 2011 stegen we in ons arrondissement naar meer dan 2400 vrijwilligers in kernen en clubs. Jaarlijks haken er ook enkele honderden vrijwilligers af. Dat maakt dat we elk jaar al starten met een flinke achterstand, en toch slagen we er in om te groeien … Een sprekend bewijs van de levenskracht van onze vereniging. Maar de wervingsactie stopt niet in 2013. Ook in 2014 blijven we sterk inzetten op werving. En eigenlijk mag aandacht voor werving nooit helemaal uit onze gedachten gaan. De kracht van de vereniging is de kracht van elke kern of club op zich. Sterke kernen en clubs maken samen een sterk Ziekenzorg. Daarom zullen de educatief medewerkers blijven investeren in begeleiding op maat. Maak er gebruik van! Werving is noodzakelijk voor de vereniging, als voorbereiding op de volgende stap die er komt in de loop van het najaar van 2014 en verder doorloopt in 2015: de verkiezingen. Deze vormen de sleutel naar vernieuwing van onze besturen in de kernen. Nieuwe besturen in combinatie met een uitgebalanceerde taak(her)verdeling is de garantie voor de toekomst. Onze doelgroep – de mensen waar we het voor (en met) doen – willen blijven rekenen op de plaatselijke ondersteuning, het warm netwerk, de zorgzame buurt… Deze kwaliteit mag niet verloren gaan. Met het vormingsaanbod in deze brochure kan je deze kwaliteit in ieder geval scherp houden. Succes!

Speciaal aanbod voor 2014! Naast het klassieke aanbod van de voorbije jaren (modules „zorgend vrijwilligerswerk‟ en infosessies rond allerlei thema‟s) waarbij het informeren en bespreken van het „als vrijwilliger omgaan met…‟ centraal staat, willen we ook dit jaar graag enkele boeiende vormingen vooruitschuiven waarvan we hopen dat je minstens één daarvan organiseert. Van pagina 4 tot en met pagina 9 vind je een overzicht.

Aanbod Ziekenzorg

2

werkjaar 2014


ALGEMENE INFORMATIE WAAROM IS VORMING BELANGRIJK? Langdurig zieke mensen sterker maken om te leven met hun aandoening of beperking is een belangrijke uitdaging voor Ziekenzorg CM. Vrijwilligers ondersteunen in deze taak, is een zorg van Ziekenzorg CM. Vorming is één sleutel om langdurig zieke mensen te helpen bij de uitbouw van een kwaliteitsvol leven en om vrijwilligers te begeleiden in het opgenomen engagement. Op dit vlak heeft Ziekenzorg CM dan ook een ruim aanbod. Een aanbod in de kernen en clubs, op sectoraal en regionaal niveau. “Willen wij als kernleden van Ziekenzorg op een goede manier huisbezoeken brengen bij zieke mensen, dan hebben we hiervoor zeker ook vorming nodig. Vorming mag jullie zeker niet afschrikken. Vorming hoeft ook geen saaie bedoening te zijn. Vorming kan een persoonlijke verrijking zijn die je vrijwilligerswerk een nieuwe impuls kan geven.” (Theo)

HOE KAN JE ALS KERN VORMING AANVRAGEN? -

Een vorming aangeboden door Ziekenzorg: Slechts één telefoontje volstaat bij de verantwoordelijke educatieve van je regio. Regio 1: Eliane De Boeck – 03 221 95 78 Regio 2: Dien Lefevre – 03 221 95 75 Regio 3: Jan Pustjens – 03 221 95 74 Of het ziekenzorgsecretariaat: 03 221 95 70, e-mail: zz.antwerpen@cm.be Aanvragen voor het voorjaar dienen te gebeuren vóór 15 december 2013. Aanvragen voor het najaar vóór 15 mei 2014.

-

Een vorming aangeboden door de dienst gezondheidspromotie: Vraag tijdig aan: liefst 4 maanden vooraf bij Hildegard Vetters, tel. 03 470 21 51 E-Mail : hildegard.vetters@cm.be

-

Vormingen aangeboden door het thuiszorgcentrum: Aanvragen binnen vóór 15 december 2013 (voorjaar) of vóór 15 mei 2014 (najaar). Bij Hugo Goedemé, Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw, Tel. 03 470 21 59 E-Mail: hugo.goedeme@cm.be

Wij kondigen jouw initiatief aan via de agenda van www.ziekenzorg.be en/ of www.cm.be. Je kunt ook altijd een tekstje aanvragen dat je kunt publiceren in je ledenbladen, kranten, folders, …

KOSTPRIJS? Elke vorming uit deze brochure is gratis. De kern of club betaalt een externe lesgever het afgesproken bedrag (zie bevestigingsbrief). Dit bedrag wordt teruggestort op de bankrekening van je kern of club zodra je het evaluatieformulier terugstuurt. (Sommige vormingsproducten kunnen op vraag door een educatieve of vrijwilliger begeleid worden; zij brengen dit gratis).

Aanbod Ziekenzorg

3

werkjaar 2014


Wat je zeker moet doen in 2014 ! 1. Samen met je vrijwilligers 1.1.

MAATWERK: Jij beslist waarover het moet gaan!

Op uitnodiging van de kern, gaat de educatieve medewerker samen met één of meer personen uit het kernbestuur op zoek naar het best passende besprekingsthema (en besprekingmethodiek) voor deze kern. Maatwerk betekent immers het aanbod afstemmen op de vragen en noden van de kern zelf. Dit aanbod is gratis. Een borrel of koekjes hoeft niet (maar mag). We hopen gewoon dat we dit jaar te gast mogen zijn op jouw kernvergadering! Samen kan er afgesproken worden welke vragen er eventueel op tafel komen om van gedachten te wisselen. Tegelijk blikken we vooruit en bereiden we ons voor op het komende verkiezingsjaar 2015! Met de wervingsactie PROEF ZIEKENZORG dagen we kernen uit om actief op zoek te gaan naar extra nieuwe vrijwilligers en zo de toekomst van hun kern te verzekeren!

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met de educatieve.

Onder hoofdstuk B. „De kernwerking onder de loep‟, kan je al enkele suggesties vinden. In praktijk zal het wellicht een combinatie van verschillende items zijn die antwoord kunnen bieden op de vragen van jouw kern.

Aanbod Ziekenzorg

4

werkjaar 2014


Wat je zeker moet doen in 2014 ! 1. Samen met je vrijwilligers 1.2.

Proef Ziekenzorg! (wervingsactie)

In 2013 lanceerden we deze wervingsactie. Deze actie loopt nog verder tot eind maart 2014! Doel is 1250 nieuwe vrijwilligers voor heel Vlaanderen. De 1-2-3 actie heeft nogmaals bewezen dat mensen persoonlijk aanspreken, werkt. Daarom gaan we verder op de in geslagen weg en bieden we heel wat ondersteuningsmateriaal. Elke kern krijgt een ondersteuningspakket om het aanspreken van nieuwe mensen zoveel mogelijk te bevorderen. In het ondersteuningspakket vind je het volgende: -

Een folder met uitspraken en getuigenissen van nieuwe vrijwilligers. Wat heeft hen er toe aan gezet om de stap te zetten? Wat zijn tips bij het aanspreken van nieuwe vrijwilligers? Deze folder hoort bij een film die je in het kader van de actie ook veel te zien zal krijgen. Je kan altijd een exemplaar van deze film opvragen bij het verbond.

-

Werkpakket ‘Krijg de smaak te pakken’ (in vernieuwde huisstijl). Een pakket waar je in de kern zelf mee aan de slag kan om samen op zoek te gaan naar de juiste mensen om je kern te versterken en mensen aan te spreken.

-

‘Smaakmakers’: snoepdoosjes om mee te nemen als je nieuwe mensen aanspreekt. Laat mensen letterlijk proeven van Ziekenzorg. Bied hen wat snoepjes aan en vertel over de taken die je kan doen in jullie kern. Op het doosje staan profielen van vrijwilligers die verschillende taken opnemen. Elke kern krijgt 5 doosjes. Bij het verbond kan je altijd doosjes bijbestellen.

Vraag hulp van een educatieve medewerker! Blijft het aanspreken van nieuwe mensen een moeilijk punt in jullie kern? Geraken jullie er alleen niet uit? Vraag dan hulp van een educatieve. Zij kunnen samen met jullie langer stilstaan bij de knelpunten die jullie ervaren. We startten de actie in maart 2013, met de week van de vrijwilliger en eindigen in diezelfde week in maart 2014. Vanaf maart loopt onze teller en houden we je regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. Samen kunnen we zeker heel wat nieuwe mensen warm maken voor Ziekenzorg CM.

Aanbod Ziekenzorg

5

werkjaar 2014


Wat je zeker moet doen in 2014 ! 2. Op stap met de chronisch zieke mensen: De Groote Oorlog achterna De herdenking van de „Groote Oorlog‟ zal in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbijgaan. In de Westhoek, de Martelarensteden en elders te lande wordt druk gewerkt aan nieuwe projecten, tentoonstellingen, wandelingen en fietstochten, vredeswakes, evenementen… In de brochure „Groote Oorlog: tips voor groepen‟ kunnen kernen ideeën opdoen voor een uitstap met de ganse groep (of met hun vrijwilligersploeg) of een ontmoetingsnamiddag rond dit thema. Bij elke aanbod staat duidelijk de inhoud en de praktisch voorwaarden omschreven. Telkens met contactpersoon bij wie je terecht kan voor meer informatie. Kernen die de lezing „Van worteltaart tot oorlogskonijn‟ willen organiseren kunnen dit op het ziekenzorgsecretariaat aanvragen.

Aanbod Ziekenzorg

6

werkjaar 2014


Voor de moedigen onder ons ! 3. De hele buurt betrekken bij je Ziekenzorgkern 3.1.

Zet je kern in de kijker!

Dit aanbod bestaat uit 2 delen: A. Zet je kern in de kijker: aan de slag met promotiemateriaal. Bespreking a.d.h.v. een „handleiding promotie‟. Doel: Het aanreiken van concrete tips om de werking van Ziekenzorg CM te promoten en het beschikbare promotiemateriaal op de beste wijze in te zetten. B. Zet je kern in de kijker: zichtbaar in de buurt. Bespreking a.d.h.v. een inspiratieboekje om de zichtbaarheid van je kern te verhogen in de buurt met heel wat concrete tips en actiemodellen + werkblad om concrete plannen te maken voor de toekomst.

Vraag het nodige materiaal aan of (nog beter) vraag hulp van een educatieve medewerker! Blijkt het bespreken van zo‟n thema een moeilijk punt in jullie kern? Geraken jullie er alleen niet uit? Vraag dan hulp van een educatieve. Zij kunnen samen met jullie langer stilstaan bij de knelpunten die jullie ervaren.

Aanbod Ziekenzorg

7

werkjaar 2014


Voor de moedigen onder ons ! 3. De hele buurt betrekken bij je Ziekenzorgkern 3.2.

Doe iets samen met het OCMW of een dienstencentrum in je buurt!

 Infothema ‘Erfenis- en successierechten’ Nodig een notaris gratis uit in je kern en krijg een antwoord op volgende vragen: Hoe kan ik mijn nalatenschap regelen? Wat is een successieplanning? Wat is een duolegaat? Welke financiële afspraken tref ik best met mijn omgeving, als ik een zorgsituatie zit? Op deze vragen krijg je een deskundig antwoord van een notaris.

Als kern kan je een infonamiddag (of avond) rond erfenis- en successierechten organiseren in je gemeente of in samenwerking met een lokaal dienstencentrum. Spreek een notaris uit de buurt aan. Zij gaan graag op je vraag in en doen dit bovendien gratis. Wij zorgen voor een brochure voor de deelnemers.

 Infothema ‘Patiëntenrechten’ De wet op patiëntenrechten bestaat reeds sinds 2002. In deze wet worden 8 basisrechten beschreven die je als patient beschermen in relatie tot zorgverleners en ziekenhuizen. Enkele voorbeelden: een behandeling levert niet het gewenste resultaat op, een bepaald onderzoek bleek niet nodig, een factuur wordt betwist,… Stuk voor stuk situaties waarin het zinvol is om je rechten als patiënt te kennen. Toch blijkt uit onderzoek van het patiëntenpanel, dat 60% van de patiënten niet weet over welke rechten hij beschikt. Met een (gemeentelijke) infosamenkomst wensen we daarin verandering te brengen en patiënten beter te informeren.

Indien je deze infosamenkomst wenst te plannen, krijg je een stappenplan toegestuurd hoe je kan samenwerken met de gemeente om deze samenkomst open te stellen voor het ruimer publiek.

Aanbod Ziekenzorg

8

werkjaar 2014


 Jaag mij niet op kosten: 20 tips voor de zuinige patiënt Deze vorming is ontwikkeld vanuit de vaststelling dat een langdurige of chronische ziekte heel vaak een armoedemaker is. Ons land kent kwalitatief een goede gezondheidszorg en een degelijke sociale zekerheid. Toch zijn medicijnen vaak heel duur, vragen dokters soms torenhoge supplementen en zetten ziekenhuizen allerlei zaken op hun factuur die er niet op horen. De 20 tips proberen ons te behoeden om in de financiële valkuilen van de medische wereld te trappen. Met andere woorden: hoe kan je toch genieten van goede zorgen en tegelijk je factuur min of meer onder controle houden? Deze vorming wordt gegeven door de dienst ledenverdediging van CM Antwerpen en is gebaseerd op hun jarenlange ervaring met o.a. patiëntenfacturen.

OPMERKING: Deze vorming is ontwikkeld i.s.m. een wijkgezondheidscentrum en is bedoeld voor (eerder) kansarme of minder geïnformeerde doelgroepen. Daarom vragen wij dit te organiseren i.s.m. één of meerdere organisaties die deze doelgroep bereiken (bv: OCMW, plaatselijke welzijnsschakel…) De prijs voor deze vorming is af te spreken (afhankelijk van de organisaties die hieraan meerwerken).

 Informatiebijeenkomst ‘Ik, Mantelzorger?’ Zorg dragen voor iemand die belangrijk voor je is, lijkt voor veel mensen vanzelfsprekend. Je staat er vaak niet bij stil dat het zorg dragen voor je ouders, voor een kind met een handicap, je zieke vriend of vriendin… een groot deel van je tijd in beslag neemt. Mantelzorg overkomt je, vaak onverwacht, zonder dat je voorbereid bent op de confrontatie met angst, onzekerheid en verlies. Opeens zegt men dat je mantelzorger bent, terwijl je dit nooit officieel hebt moeten doorgeven. Wil jij ook weten wat mantelzorg precies is, wat de ervaringen zijn van „collegamantelzorgers‟ en waar je terecht kan voor ondersteuning? Ziekenzorg CM organiseert informatie- en ontmoetingsmomenten.

Als kern kan je een infonamiddag (of avond) rond mantelzorg organiseren in je gemeente of in samenwerking met een lokaal dienstencentrum. Wij zorgen voor een freelance lesgever die toelichting geeft bij „Wat is mantelzorg?‟ + een overzicht brengt van mogelijke ondersteuning. Van de gemeente / het lokaal dienstencentrum wordt verwacht dat zij zorgen voor een spreker die hun aanbod kan toelichten. De prijs van het geheel van de organisatie wordt gedeeld door de verschillende actoren.

Aanbod Ziekenzorg

9

werkjaar 2014


A. MODULES UIT DE REEKS ‘ZORGEND VRIJWILLIGERSWERK’ -

DOEL: vrijwilligers aanmoedigen om stil te staan bij het eigen engagement en te sterken of verfijnen om op een kwaliteitsvolle manier om te gaan met langdurig zieke mensen. DOELGROEP: alle vrijwilligers uit de kern (ziekenbezoekers, kernleden, losse medewerkers) Je kan deze vorming eventueel openstellen voor andere geïnteresseerden. DUUR: 2 uur (pauze inbegrepen). BEGELEIDER: externe lesgever. MATERIAAL: brochure voor de deelnemers wordt vooraf naar de kern opgestuurd. ZAALSCHIKKING: de kern spreekt met lesgever af i.v.m. zaalschikking, projectiemateriaal…

1. Het eerste contact Voor de eerste maal bij iemand op bezoek gaan brengt onzekerheid met zich mee. Deze module wil bezoekers meer veiligheid en zekerheid bieden bij het eerste bezoek. Vragen zoals “hoe stemmen we de verwachtingen op elkaar af?”, “Hoe gaan we om met het niet binnenmogen?”, maar ook aspecten als onderkenning van het ziek zijn en het geven van attenties komen aan bod. 2. Luisteren (met uitbreiding inlevend luisteren) Goed luisteren is een belangrijke basisvaardigheid voor elke huisbezoeker, maar vaak niet eenvoudig. In deze module werken we aan een goede, actieve luisterhouding met aandacht voor: niet-verbale communicatie, de achterliggende boodschap, omgaan met stiltes en herhalingen, … Echt luisteren is geen eenvoudige opdracht… Je moet aandacht hebben voor hoe de dingen gezegd worden en de toon waarop, de gelaatsuitdrukking van de spreker en de gebaren die hij maakt. Inlevend luisteren is een methodiek die je helpt er voor te zorgen dat een ziek persoon zich begrepen voelt en kansen krijgt om zoveel van zijn verhaal te vertellen als hij zelf wil. Op een praktische manier leer je deze methodiek kennen en gebruiken. Deze module is bedoeld voor een kern met nieuwe vrijwilligers en voor vrijwilligers die de belangrijkste inzichten rond de vaardigheid luisteren nog eens willen opfrissen. Achteraf krijgen de deelnemers een korte samenvatting. 3. Discretie Deze vorming wil huisbezoekvrijwilligers aan het denken zetten over en werken aan privacy en discretie binnen het bezoekwerk. Er wordt stilgestaan bij een goede houding tegenover het omspringen met informatie die men ontvangt, bij de aandacht voor de persoonlijke levenssfeer. Tot slot bevat het een uitnodiging om na te denken rond een discrete opvolging van het bezoekwerk binnen de kern. 4. Omgaan met grenzen, je blijvend goed voelen als vrijwilliger Omgaan met grenzen wil vrijwilligers uitnodigen om na te denken over hun eigen grenzen binnen het bezoekwerk en om in relatie met de langdurig zieke persoon, op een verantwoorde wijze, deze grenzen aan te geven.

Aanbod Ziekenzorg

10

werkjaar 2014


5. Ziektebeelden Deze vorming informeert de huisbezoekvrijwilligers over een aantal aandachtspunten in het omgaan met mensen met een aantal specifieke ziektebeelden. Een aantal vaak voorkomende aandoeningen kan binnen deze module aan bod komen: Multiple Sclerose, Afasie, ziekte van Parkinson, CVA, hardhorigheid en slechtziendheid, artrose, reuma en osteoporose. Er wordt ingegaan op de vraag: „Wat is een chronische ziekte?‟ Elke kern kan per samenkomst maximum 2 ziektebeelden kiezen die men besproken wil zien. 6. Zorgvaardig Het inoefenen van een aantal praktische vaardigheden die nodig kunnen zijn tijdens het bezoekwerk of tijdens een activiteit zoals een aantal eenvoudige tiltechnieken, rijden met een rolwagen, helpen bij een maaltijd, helpen instappen in de auto, … 7. Leven met een chronische ziekte Getroffen worden door een chronische ziekte is een ingrijpend gebeuren. Vrijwilligers krijgen inzicht in enkele belangrijke gevolgen die het leven met een chronische ziekte inhoudt en denken na hoe zij in deze situaties ondersteuning kunnen bieden. 8. Aandacht voor de omgeving van de chronisch zieke mens Als één lid van een gezin getroffen wordt door een ernstige ziekte, treft dit het hele gezin. Niet alleen de zieke persoon zelf, maar heel het gezin en de familie zal een manier trachten te vinden om met deze nieuwe gegevenheid om te gaan. In deze module willen we een aantal aspecten belichten die vooral toegespitst zijn op de mensen die met een ziek gezinslid samenleven. Het heeft dan ook te maken met draagkracht en draaglast. 9. Omgaan met depressie Chronisch zieke mensen worden naast hun aandoening vaak ook nog getroffen door depressie. Zij verzeilen in een situatie van uitzichtloosheid. Zij geraken in de put. Maar ook gezonde mensen kunnen plots getroffen worden door depressie. In deze module krijg je zicht op dit ziektebeeld en krijg je tips aangereikt hoe je best kan omgaan met mensen die depressief zijn. 10. Werken met levensverhalen In het huisbezoek is het soms moeilijk om met zieke bejaarden een contact zinvol te houden. Vaak stokt het gesprek, of worden verhalen steeds herhaald. Bejaarden worden dikwijls aangesproken op het hier en nu, terwijl zij een schat aan informatie meedragen over het verleden (in het lange termijn geheugen). Door te werken met levensverhalen probeer je dat verleden te reconstrueren en wil je iets leren van deze bejaarde persoon. 11. Omgaan met rouw Na een omschrijving van „rouw‟ en situering van rouw in de huidige samenleving, wordt er in deze module stilgestaan bij de emotionele, fysieke, mentale en spirituele aspecten van rouw. Wat is normale rouw? Wat kan rouw bemoeilijken? De verschillende rouwfasen en rouwtaken worden besproken. Vanuit een beschouwing over de omstandigheden die rouw beïnvloeden en de invloed van rouw op het gezin, komen we tot een aantal suggesties over de wijze waarop we rouwenden kunnen helpen.

Aanbod Ziekenzorg

11

werkjaar 2014


12. Psychisch ziek zijn Als ziekenzorgvrijwilliger kom je soms in contact met mensen met een psychische ziekte. Wat betekent dit? Hoe moet je hiermee omgaan? Welke aandachtspunten zijn hierbij belangrijk? Tijdens deze module proberen we „psychisch ziek zijn‟ een beetje uit de taboesfeer te halen door de „onbekendheid‟ van een aantal psychische aandoeningen (depressie, psychose…) weg te nemen. Onbekendheid leidt immers tot onzekerheid. Daarnaast worden er ook een aantal concrete tips aangereikt die kunnen helpen in het omgaan met mensen die neerslachtig zijn, aandacht opeisend, angstig, te opgewekt… 13. Omgaan met kanker Kanker is een sterk geladen ziekte. De diagnose roept bij vele mensen direct het beeld op van iets dat heel ernstig en levensbedreigend is. Kanker is zo erg, dat er zelfs niet altijd over gesproken kan worden. Maar kanker moet niet altijd levensbedreigend zijn. In heel wat gevallen is een behandeling mogelijk. Met „omgaan met kanker‟ willen we een stap zetten om het taboe te doorbreken. Degelijke informatie over wat kanker precies is, welke behandelingsmogelijkheden er zijn en waarop je als vrijwilliger moet letten bij het benaderen van mensen met deze ziekte, is de inhoud. 14. Omgaan met dementie We horen de laatste tijd meer en meer over dementie. Toeval? Wellicht niet! Het is een aandoening die steeds meer voorkomt. In het kader van haar 60-jarig bestaan bracht Ziekenzorg CM in 2010 een brochure uit „Over weten en vergeten. Omgaan met dementie‟. Vertrekkend vanuit herkenbare verhalen van personen met dementie en hun omgeving, krijg je informatie over de aandoening en tips rond het omgaan met deze personen. 15. Aandacht voor het levenseinde Als Ziekenzorgvrijwilliger word je al eens geconfronteerd met chronisch zieke mensen die vragen hebben over of een gesprek willen over het levenseinde. Of je staat hier zelf ook wel eens bij stil. Deze module geeft je een inzicht in de actuele stand van zaken m.b.t. het levenseinde in ons land. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij een aantal aandachtspunten om als vrijwilliger op een open en respectvolle wijze het gesprek aan te gaan en mensen ook hierin nabij te zijn. 16. Aandacht voor eenzaamheid (Nieuw!) Deze infosessie wil Ziekenzorgvrijwilligers helpen om op een goede manier om te gaan met vragen die rond het thema eenzaamheid kunnen opduiken. Vrijwilligers krijgen naast een algemeen kader, een aantal aandachtspunten en tips om beter te kunnen omgaan met vragen rond eenzaamheid bij chronisch zieke mensen. 17. Als chronisch ziek zijn terminaal wordt (Nieuw!) Deze infosessie wil Ziekenzorgvrijwilligers informeren en ondersteunen in de zorg voor een attent ziekenbezoek, meer bepaald in situaties waarin de ziekte in een terminaal perspectief komt te staan. Bij deze infosessies, die zowel overdag als ‟s avonds kunnen worden georganiseerd, vormt zingeving de invalshoek .

Aanbod Ziekenzorg

12

werkjaar 2014


B. JE KERNWERKING ONDER DE LOEP: GESPREKSMETHODIEKEN -

-

DOEL: Kernvrijwilligers staan stil bij een bepaald aspect van de werking (organisatie en/of toekomst van de kern, het huisbezoek, christelijke zingeving, werving, …) DOELGROEP: Alle vrijwilligers die op een of andere manier mee instaan voor de organisatie van de kleine / grote kern. DUUR: 2 uur (pauze al dan niet inbegrepen). BEGELEIDER: educatieve uit je regio of een vormingsvrijwilliger, uitgezonderd „Zin in Ziekenzorg‟. Dit wordt door een externe lesgever begeleid. MATERIAAL: De gespreksleider brengt het nodige materiaal mee. Er is geen brochure voor de deelnemers. Het kan nuttig zijn een verslaggever aan te stellen die de aandachtspunten of besluiten noteert. ZAALSCHIKKING: Aangezien het hierbij gewoonlijk gaat om een groepsgesprek worden de tafels best in een u-vorm of vierkant geschikt zodat de deelnemers elkaar goed kunnen zien en aanspreken.

1. Doorbomen, een aanbod op maat van je kern Met dit aanbod, willen we met jullie in de kern het gesprek aangaan over die onderwerpen die je zelf graag besproken ziet. Om de toekomst bij te blijven, moeten we immers als kern, als vereniging bij regelmaat onze eigen werking durven kritisch bekijken. Omdat het onderwerp zelf te kiezen valt, vragen we om deze bijeenkomst samen kort voor te bereiden met de begeleider: wat zijn de problemen waar jullie mee vast zitten, over welk onderwerp zou je graag eens van gedachten wisselen, … Een mogelijke inhoud zou kunnen zijn: - Vrijwilligers: werving, engagement, betrokkenheid … - Huisbezoek: prioriteiten stellen, wat brengt de toekomst, … - Vergaderingen en ontmoetingsactiviteiten: vergadercultuur, doelgroep bereiken of bewaken, … - Samenwerkingsverbanden: lokaal sociaal beleid, cultuurraad, okra, … - Een blik voorruit: hoe zien we de toekomst, wat zijn onze sterke en zwakke punten? - … jullie vragen en verwachtingen. Het bovenstaande lijstje hoef je niet te volgen, de kern bepaalt de inhoud van dit „bezoek‟. Er is de mogelijkheid om „doorbomen‟ in verschillende sessies op te delen: een kennismakingsgesprek met de kernvoorzitter (of enkele bestuursleden), een bespreking met de ganse groep en achteraf nog een opvolgingscontact (met de kernvoorzitter of met de ganse groep – de gespreksleider spreekt dit ter plaatse af met de kern). 2. Ommezwaai Een actieve gespreksmethode in de vorm van een spel over het huisbezoek. Het spel heeft als doel tot een ervaringsuitwisseling te komen met de huisbezoekers binnen de kern. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, leer je van elkaar en doe je nieuwe ideeën op. Het spel bestaat uit 22 situatiekaarten voor huisbezoekers. Hieruit kiest de begeleider vooraf 8 kaarten (afhankelijk van het thema dat de kern wenst te bespreken). Op deze kaarten wordt telkens een concrete situatie geschetst waarover de deelnemers hun mening kunnen geven. Deze inbreng kan leiden tot een aantal besluiten en / of concrete afspraken m.b.t. de huisbezoekorganisatie. Op een speelse manier worden ernstige thema‟s aangesneden.

Aanbod Ziekenzorg

13

werkjaar 2014


3. Krijg de smaak te pakken (werving van vrijwilligers) Net zoals bij het maken van een cocktail, komt het er bij een werving op aan om de juiste ingrediënten in de juiste volgorde samen te voegen en te shaken, zodat je een optimaal resultaat krijgt. Met deze besprekingsronde hopen we dat alle vrijwilligers de smaak te pakken krijgen om te gaan werven én dat nieuwe mensen de smaak van ziekenzorg te pakken krijgen. Aan de hand van profielen van mogelijke vrijwilligers gaan we op zoek naar kansen voor de kern. Belangrijk hierbij is dat we vertrekken van talenten van mensen en deze koppelen aan ‘wat de kern nodig heeft‟. Qua methodiek ligt de nadruk op de „mondelinge werving‟, omdat we geloven dat dit het meeste resultaat biedt. Het uiteindelijke resultaat is een actieplan dat gemaakt wordt met alle deelnemers en dat de kernleden ertoe verbindt daadwerkelijk iets te proberen rond werving. 4. Hoe houd ik mijn bestuur gezond? Deze vorming gaat over de groepsdynamiek van je kern(bestuur). Vertrekkend van een aantal vragen rond openheid in de bestuurploeg komen we tot een gezamenlijke „foto‟ van het bestuur. Deze sessie is bedoeld om binnen de kern stil te staan bij de algemene gezondheidstoestand van je kern, de groepscultuur bespreekbaar te maken en actuele of toekomstige knelpunten zichtbaar te maken. Vertrekkend vanuit de tegenpolen „intern – extern gericht‟ en „taakgerichtheid tegenover relatiegerichtheid‟ gaan we op zoek naar het bestuurstype van je kern. Elk type heeft zijn sterke punten en zijn uitdagingen! Tot welk type hoort jouw kern? Doe de test en ontdek ongekende mogelijkheden voor je bestuur! 5. Menukaart ‘thuisgebonden zieken’ Als we in Ziekenzorg CM over thuisgebonden zieke mensen spreken, rijst meer dan eens de vraag naar de omschrijving van deze doelgroep. Wanneer spreek je over iemand die thuisgebonden ziek is? Het antwoord hoeft niet (te) moeilijk te zijn. De menukaart „thuisgebonden zieken‟ is een besprekingsmethodiek om binnen de kern, met externe begeleiding, stil te staan bij deze mensen. Samen wordt nagegaan wie tot deze doelgroep behoort en wat je als kern voor hen kan betekenen.

Aanbod Ziekenzorg

14

werkjaar 2014


C. INFORMATIEVE THEMA’S EN ANIMATIEAANBOD GEBRACHT DOOR LESGEVERS VAN ZIEKENZORG -

-

-

DOEL: Informatieve onderwerpen en / of ontspanningsactiviteiten die een ontmoetingsnamiddag een andere invulling kunnen geven. De deelnemers worden op een aangename en ontspannende wijze geïnformeerd over onderwerpen die aansluiten bij de eigen leefwereld en krijgen kans om vragen te stellen rond het thema. DOELGROEP: Alle chronische zieke personen en vrijwilligers uit de kern. Je kunt deze namiddag ook openstellen voor andere geïnteresseerden. DUUR: maximum 2 uur (pauze inbegrepen). BEGELEIDER: externe lesgever. MATERIAAL: Brochure voor de deelnemers wordt vooraf naar de kern gestuurd. ZAALSCHIKKING: De kern spreekt met lesgever af (ook voor projectiemateriaal, …)

1. Het Geheugen (onthouden en vergeten) Chronisch zieke en zorgbehoevende mensen krijgen tijdens deze infosessie inzicht in hoe het geheugen functioneert en evolueert met het ouder worden. Misverstanden over „geheugenverlies‟ worden rechtgezet. Al deze informatie wordt doorgegeven op een eenvoudige manier; hier en daar een tikkeltje interactie en enkele leuke oefeningen. 2. Ouderen en pijn Bejaarde ouderen en zieken worden vaak geconfronteerd met één of andere vorm van pijn. Met deze infosessie willen we hen weerbaar maken en leren omgaan met pijn, waardoor hun levenskwaliteit stijgt. Tijdens deze bijeenkomst worden de algemene feiten geschetst betreffende „ouderen en pijn‟ om daarna stil te staan bij het management van de eigen pijn. Er worden tips aangereikt bij het actief omgaan met pijn, en informatie aangeboden over mogelijke doorverwijzingen. 3. Als je oude dag grijs kleurt. Over depressie bij senioren. Wat is een depressie? Hoe herken je een depressie? Wanneer ben je neerslachtig? Hoe kan je weten of het gaat om een depressie of dementie? Wat is het onderscheid tussen depressie en rouw? Rond het woord „depressie‟ cirkelen heel wat vragen waar we niet altijd antwoord op weten. In deze module willen we deze vragen aan bod laten komen zodat we beter een depressie kunnen herkennen en als vrijwilliger weten hoe we best mensen kunnen ondersteunen die te kampen hebben met een depressie. 4. Blijf in beweging Bewegen is goed voor je gezondheid en kan op verschillende wijzen. Bewegen en een goede lichaamshouding kunnen helpen om pijn beter onder controle te krijgen. Door meer en juister te bewegen, kunnen we preventief werken om problemen zoals osteoporose te vermijden of het proces ervan te vertragen. Tijdens deze activiteit worden een aantal bewegingen (die aansluiten bij het dagdagelijkse leven) uitgelegd en ingeoefend. In een ontspannen sfeer „bewegen‟ de deelnemers en tegelijk krijgen ze informatie over het belang van beweging voor hun gezondheid. Er worden ook tips meegegeven om „juister‟ te bewegen.

Aanbod Ziekenzorg

15

werkjaar 2014


5. Zitdans Deze infosessie rond bewegen is het vervolg van „blijf in beweging‟. Tijdens deze sessie worden bewegingen op muziek, vooral in zittende houding en dus ook geschikt voor rolwagengebruikers „gedanst‟. 6. Het ‘Blijven reizen’- aanbod in woord en beeld. Een vrijwilliger van Ziekenzorg CM stelt het aanbod aan vakanties en bedevaarten voor tijdens een ontmoetingsnamiddag in je kern. Dit gebeurt aan de hand van een PowerPoint reportage met de mooiste en meest sprekende beelden van de vakanties. Nadien kunnen er nog vragen gesteld worden. De toelichting duurt ongeveer anderhalf uur. 7. Mijn apotheekkastje Met deze infosessie krijgen mensen meer inzicht in de geneesmiddelen die ze in hun persoonlijke apotheek staan hebben. Er wordt stilgestaan bij het nut van geneesmiddelen, de prijs die je ervoor betaalt en wat het geneesmiddel doet in je lichaam. Tot slot wordt de weg die een geneesmiddel aflegt van bedrijf tot bij de klant kritisch bekeken en wordt het kiwimodel als alternatief model onder de aandacht gebracht. Deze infosessies zijn een gezamenlijk initiatief van Ziekenzorg CM en KWB. Waar mogelijk kan je deze vorming samen met de plaatselijke afdeling van KWB in je buurt organiseren. 8. Pluk je geluk De infosessie „Pluk je geluk‟ kadert in het gelijknamige CM-project „Pluk je geluk‟. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens de infosessie stilstaan bij manieren om het geluk en de mentale veerkracht te verhogen en beseffen dat ze op die manier sterker in het leven zullen staan, ook als ze met tegenslagen worden geconfronteerd. De leidraad is het geluksplan met zeven gelukslijnen en tal van tips. De sessie wordt op een interactieve manier gebracht met tal van tips en enkele oefeningen. De inhoud en oefeningen zijn afgestemd op een doelpubliek van langdurig zieke en zorgbehoevende personen. 9. Ontspannende massage voor dagelijks gebruik Massage is een ideale manier om rust en ontspanning te vinden. Het heeft bovendien veel positieve effecten zoals de aanmaak van een gelukshormoon, een verbeterde doorbloeding, een verhoogde weerstand en een bevordering van herstel. Zowel het geven als het ontvangen van een massage is een waardevolle ervaring. In deze sessie hebben we niet alleen aandacht voor massagetechnieken, maar ook voor de ingesteldheid waarmee je masseert en je laat masseren. Het is de bedoeling dat de deelnemers een ontspannende namiddag beleven en kennismaken met een aantal eenvoudige massagetechnieken die ze zelf thuis of met een partner kunnen toepassen. 10. Meer met minder De facturen van energie, water en boodschappen nemen een flinke hap uit ons budget. Bovendien stijgen de facturen vaak nog. Onlangs verhoogde men de elektriciteitsfactuur nog omwille van de komst van de zonnepanelen. Toch zijn er ook eenvoudige zaken die ieder van ons kan doen om de kosten in huis en het huishouden te beperken. Kleine veranderingen kunnen vaak een groot verschil maken. Wist je bijvoorbeeld dat je 60 euro per jaar kan besparen door gewoon de stand-by lichtjes van apparaten zoals de TV, de radio en de video recorder uit te zetten? 11. Laat je niet vallen: infosessie over valpreventie Een op 3 mensen boven de 65 jaar vallen jaarlijks in huis, vaak met ingrijpende gevolgen. Preventie kan op dit vlak wonderen doen, daar zetten we met Ziekenzorg CM dan ook op in met dit nieuwe project. De infosessie „Laat je niet vallen‟ gaat over het belang van preventie en wat je er concreet aan kan doen. Handige en concrete tips om de kans tot vallen te verkleinen.

Aanbod Ziekenzorg

16

werkjaar 2014


12. Morgen is vandaag: over telefoons, computers en internet in 2013’ De tijden veranderen snel. Wat vroeger toekomstmuziek leek, is vandaag realiteit. De GSM is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld en ook de computer is overal. En er blijven altijd maar nieuwe snufjes bijkomen. Bent u nog mee? In deze vorming nemen we je mee in een logisch geordend en chronologisch verhaal doorheen de ontwikkeling van computer, gsm en internet. Je maakt kennis met de laatste nieuwe communicatiemiddelen en hoe deze ineen zitten. Daarnaast staan we stil bij een aantal praktische toepassingen gaande van betalen met computers tot tv kijken via de digibox. Bedoeling is niet dat deelnemers alle nieuwe toepassingen leren gebruiken, daarvoor is de tijd van de vorming te beperkt, maar wel dat ze mee zijn met de laatste nieuwe ontwikkelingen. Thema‟s die achtereenvolgens in de vorming aan bod komen: - De telefoon van gisteren tot morgen: het verhaal van de telefoon naar de gsm naar de smartphone. - Van muizen en mensen: het verhaal van typmachines tot computers en tablets. - Internet? Wat is het? Waar dient het voor? Wat is mailen? Wat is “Skypen”? - Computers: Ze zijn overal! Thuis, op straat, in de auto en in de winkels… 13. Infothema ‘Erfenis- en succesierechten’ Nodig een notaris gratis uit in je kern en krijg een antwoord op volgende vragen: - Hoe kan ik mijn nalatenschap regelen? - Wat is een successieplanning? - Wat is een duolegaat? - Welke financiële afspraken tref ik best met mijn omgeving, als ik een zorgsituatie zit? - Op deze vragen krijg je een deskundig antwoord van een notaris. TIP: Organiseer dit samen met gemeente, O.C.M.W. Antwerpen of dienstencentrum!

Aanbod Ziekenzorg

17

werkjaar 2014


NIEUW IN 2014

14. Van worteltaart tot oorlogskonijn Met de honderdste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 2014, staan oorlog en honger weer in de belangstelling. Want beide zijn vaak onlosmakelijk verbonden met elkaar. In die barre jaren groeide een bijzondere keuken die aangepast was aan de omstandigheden van ravitaillering (bevoorrading) en rantsoenering. Wie kent er geen worteltaart en aardappelwafels? Dit zijn eigenlijk gerechten die ontstaan zijn in de oorlog. Toen bloem vervangen werd door aardappelzetmeel en men „creatieve‟ oplossingen zocht om „van niets, iets lekkers te maken‟ In dit infomoment bekijken we deze keuken van dichterbij. We bekijken wat er (niet) op tafel kwam, hoe „liefdadigheid‟ werkte, waarom de gezinsmaaltijd zo belangrijk was, welke nieuwe dingen men leerde eten en hoe men creatief omging met de crisis. Want één ding is zeker, de oorlog is voor een groot stuk gewonnen door de creatieve kokkinnen van toen. Praktische info  Duur: 1,5 uur  Materiaal: PC en beamer of overheadprojector  Lesgevers: Freelance lesgevers opgeleid door Eddie Niesten, auteur van het boek „Tweemaal oorlog, driemaal honger‟.  Ondersteuning : o Deelnemersfolders o Receptenboekje voor de kern om een hapje te maken en tijdens de vormingssamenkomst te serveren. 15. Quiz ‘En avant, marche!’ Quiz in het kader van 200 jaar Adolf Sax, uitvinder van de saxofoon en andere instrumenten uit een fanfare. In de quiz testen we de kennis van fanfares, muziekstukjes, bekende mensen die sax spelen. Praktische info  Duur:  Materiaal: 

je bepaalt zelf het aantal rondes. quizdoos met brochure, werkmateriaal, CD met muziekfragmenten deelnemersbrochure Begeleiding: door de kern zelf.

Aanbod Ziekenzorg

18

werkjaar 2014


D. INFORMATIEVE THEMA’S GEBRACHT DOOR DIENST GEZONDHEIDSPROMOTIE

-

-

-

DOEL: Informatieve onderwerpen die een ontmoetingsnamiddag een andere invulling kunnen geven. De deelnemers worden op een aangename en ontspannende wijze geïnformeerd over onderwerpen die aansluiten bij hun eigen leefwereld en krijgen kans om vragen te stellen rond het thema. DOELGROEP: Alle chronische zieke personen en vrijwilligers uit de kern. Je kunt deze namiddag ook openstellen voor andere geïnteresseerden. DUUR: Maximum 2 uur, pauze inbegrepen. BEGELEIDER: Een lesgever van de dienst GPRO. ZAALSCHIKKING: De kern spreekt met lesgever af, ook voor projectiemateriaal, …

1. Incontinentie, geen probleem van later! Deze infosessie geeft informatie over soorten urine-incontinentie, diagnose, behandeling, praktische tips en oefeningen om de bekkenbodemspieren te versterken. 2. Zalig slapen, fris ontwaken Infosessie voor zowel mensen die zelf problemen hebben met inslapen, doorslapen of het te vroeg wakker worden, als mensen die in hun onmiddellijke omgeving geconfronteerd worden met mensen met slaapproblemen. 3. Blijf diabetes een stap voor Wat is diabetes? Soorten diabetes. Diabetes voorkomen. Risicofactoren. Mogelijke complicaties. Diagnose. Behandeling. Rol van voeding en beweging. 4. Evenwichtig eetplezier Gezondheidsvoordelen van gezonde en evenwichtige voeding. Hoe blijf ik zelf met mijn gewicht in balans? De actieve voedingsdriehoek. Hoeveel moet ik best bewegen om voldoende te verbranden? Nuttige tips rond voeding en beweging. 5. Hoe is het met jouw cholestorol? Wat is cholesterol? Soorten cholesterol. Hoe wordt cholesterol gemeten? Risicofactoren voor te hoog cholesterolgehalte. Gevolgen van te hoog cholesterolgehalte. Preventie van te hoog cholesterolgehalte. Voedingsadviezen. Gebruik van vetverlagende middelen. 6. Au, mijn rug Infosessie rond preventie van rugklachten met aandacht voor houding en tiltechnieken. (met praktische oefeningen).

Aanbod Ziekenzorg

19

werkjaar 2014


E. INFORMATIEVE THEMA’S GEBRACHT DOOR REGIONAAL THUISZORGCENTRUM

-

-

-

DOEL: Informatieve onderwerpen die een ontmoetingsnamiddag een andere invulling kunnen geven. De deelnemers worden op een aangename en ontspannende wijze geïnformeerd over onderwerpen die aansluiten bij hun eigen leefwereld en krijgen kans om vragen te stellen rond het thema. DOELGROEP: Alle chronische zieke personen en vrijwilligers uit de kern Je kunt deze namiddag ook openstellen voor andere geïnteresseerden. DUUR: 2 uur, pauze inbegrepen. BEGELEIDER: Een spreker van het Regionaal Thuiszorgcentrum. ZAALSCHIKKING: De kern spreekt met spreker af, ook voor projectiemateriaal, … AANVRAGEN: Via het Thuiszorgcentrum.

1. Voordracht ABC van de Thuiszorg: ‘thuis in thuiszorg’ Chronisch zieke personen of ouderen willen thuis zich (laten) verzorgen. Om dit mogelijk te maken zijn er heel wat voorzieningen en diensten, tussenkomsten, waarop je beroep kan doen. Maar er komt meer bij kijken. Hoe maak je financiële afspraken? Wat betekent thuiszorg in de grote of kleine familiekring? En wat denk je over de nieuwe vormen van ouderenzorg? Een boeiende voordracht met veel informatie en een snuifje humor... Als basis wordt gewerkt met de brochure „Thuis in thuiszorg‟ van CM Antwerpen. 2. PUZZELDOOS vormingstheater Verteltheater over hoe kinderen en kleinkinderen met dementie worden geconfronteerd en hoe ze zelf leren er mee om te gaan. Humor en ernst wisselen elkaar af en zijn een spiegel van een stuk van het leven. Er is één decor, één stoel en één acteur. Het stuk duurt 60 minuten. Aan de hand van de fragmenten uit het toneelstuk en de inbreng van de deelnemers wordt de infosessie „omgaan met dementie‟ als nabespreking opgebouwd. Wordt bij voorkeur ‟s avonds opgevoerd. Voorwaarden en prijs af te spreken met Hugo Goedemé. Opmerking: De kosten zijn ten laste van de kern. 3. Incontinentiemateriaal en kleine hulpmiddelen Een praktische demonstratie en voordracht over kleine hulpmiddelen en incontinentiemateriaal. Verwijzing naar Assist en Personenalarmering ( + domotica ). Deze voordracht wordt gegeven in samenwerking met thuiszorgwinkel Assist en / of de ergotherapeut van CM. Een complete demonstratie hulpmiddelen kan ook georganiseerd worden door een geleid bezoek te brengen bij de Assist thuiszorgwinkel in Wijnegem of Kalmthout. Indien hierbij een vergoeding gevraagd wordt, kan de kern dit inbrengen bij Ziekenzorg. 4. Wonen voor 55+ Senioren willen zo lang als het kan thuis blijven wonen. Maar welke mogelijkheden zijn er allemaal? Kangoeroewonen, serviceflats, duplexwonen, groepswonen, wonen in een woon-zorgzone,… zijn allemaal waardevolle alternatieven. In de voordracht krijgt u een aantal getuigenissen te zien, maar wordt er ook gekeken naar de sociale, juridische en financiële gevolgen van elke keuze.

Aanbod Ziekenzorg

20

werkjaar 2014


F. ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR ANIMATIE IN EIGEN KERN

-

-

DOEL: Leuke invulling van een ontmoetingsnamiddag met een streepje meer … DOELGROEP: Alle chronische zieke personen en vrijwilligers uit de kern. Je kan deze namiddag ook openstellen voor andere geïnteresseerden. DUUR: Maximum 2 uur, pauze inbegrepen. BEGELEIDER: Een vrijwilliger uit je kern. MATERIAAL: De kern kan het nodige materiaal op het ziekenzorgsecretariaat ontlenen. ZAALSCHIKKING: De deelnemers in kleine groepjes samenbrengen.

1. Beleef het nog eens Aandacht schenken aan levensverhalen van oudere, chronische zieke mensen, helpt hen om op een positieve manier terug te blikken op hun leven. Het is bovendien ook aangenaam om al die waardevolle herinneringen op te halen. Tijdens „beleef het nog eens‟ worden de deelnemers uitgenodigd om hun verhalen vanuit hun kinder- en jeugdjaren aan elkaar te vertellen in kleine groepjes. De verhalen komen aan bod door te werken rond verschillende thema‟s. Er bestaan vier verschillende invalshoeken, telkens bestaande uit twee thema‟s, dit zijn: - niknakjes en speelkaarten - muziek en prentbriefkaarten - keuken en brood - school en kinderversjes. 2. Animatiemap Deze map is een verzameling van suggesties die je kunt gebruiken om een ontmoetingsactiviteit op te vrolijken. Kernen die een externe groep / animator engageerden voor hun kern, kunnen in deze map hun ervaringen delen met andere kernen. Je kan ze bestellen op het Ziekenzorg-secretariaat of bekijken op de website. 4. Pastorale map Deze map biedt je een waaier aan bezinnings- en verdiepingsmomenten aan. Te gebruiken op allerlei activiteiten, vergaderingen, vieringen, enzovoort. Je kan ze bestellen op het Ziekenzorg-secretariaat of bekijken op de website.

Nog geen toegang op het afgeschermde deel van de website, specifiek voor kernen en clubs? Stuur een mailtje naar zz.antwerpen@cm.be en we sturen je de link door.

Aanbod Ziekenzorg

21

werkjaar 2014


G. ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR CREATIEVE ACTIVITEITEN IN DE KERN

1. Creaboxen De stuurgroep heeft een aantal creaboxen samengesteld. Kernen die een creatieve activiteit in hun kern willen organiseren, kunnen gratis deze boxen gebruiken. Deze boxen bevatten voornamelijk gebruiksmateriaal en ook enkele voorbeelden.

Meer info over de concrete inhoud kan je terugvinden op de website of opvragen bij Dien Lefevre, 03 221 95 75 of via zz.antwerpen@cm.be. Creatieve technieken:  Creabox wenskaarten  Creabox stempelen  Creabox zijdeschilderen  Creabox fimoparels  Creabox kerstmis  Creabox verpakkingen  Creabox papierscheppen  Creabox pyrogravure  Creabox „wire & wire‟

NIEUW: Wil je als kern graag een creatieve activiteit organiseren, maar zijn de creaboxen niet voldoende om je op weg te helpen? Je kan ook een lesgever boeken die één van de thema‟s in jullie kern komt begeleiden. Je betaalt de lesgever gewoon zoals bij een andere vorming en krijgt dit bedrag na het terugsturen van het evaluatieformulier op je kernrekening teruggestort.

Aanbod Ziekenzorg

22

werkjaar 2014


H. SAMEN OP STAP MET DE KERN

-

-

DOEL: Samen op stap gaan bevordert de „teamgeestâ€&#x;. DOELGROEP: Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de kern: ziekenbezoekers, kernleden, losse medewerkers. Je kunt de doelgroep van deze activiteit ook uitbreiden naar de ganse kern: uitstap voor de vrijwilligers en deelnemers. DUUR: Kern bepaalt duur en concrete inhoud van de uitstap. BEGELEIDER: Kernvrijwilliger(s). MATERIAAL: Begeleidende brochure voor de kernvrijwilliger.

1. Uitstappenmap In deze map verzamelen we de uitstappen die kernen of clubs al eens gedaan hebben. Ieder die een leuke uitstap achter de rug heeft, kan de nodige informatie doorsturen. Een zinvolle manier van samenwerking en ondersteuning. Geef ook jouw uitstap door aan het Ziekenzorg-secretariaat. Formulieren zijn ter beschikking, ook op de website.

Aanbod Ziekenzorg

23

werkjaar 2014


Maczima Het tijdschrift voor ieder in Ziekenzorg CM Abonneer je vandaag nog aan 10 euro voor 10 nummers!

2014 vormingsaanbod  
2014 vormingsaanbod  
Advertisement