Daarom Zing Ik - week 6

Page 1

Zingen in de Zomer 2020

DAAROM ZING IK Week 6

Blijf bij mij Heer Meditatie: Koorzang: Orgel: Piano: Solo:

ds. E.P. Emaus Urker Voices o.l.v. Bert Moll Jaap Kramer Hendrik van Veen Familie Post

Inleidende muziek: Blijf bij mij Heer Samenzang: Ik geloof in God de Vader Wijze: Wat de toekomst brengen moge

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. God heeft mij Zijn Geest gegeven Adem van Hem uitgegaan. Hij vertroost en Hij versterkt ons, waar wij in het leven staan. Door de Geest zijn wij verbonden met de Heer en met elkaar. Door Zijn leiding gaan wij verder, maakt Hij zijn beloften waar.

Welkom


De Urker Voices zingen: Lord in Thy mercy hear Lord in Thy mercy hear, Hear when we cry to Thee Send Thou an answer o Lord to our earnest pleadings Safe us or we perish from famine Amen Heer, luister naar ons in Uw Genade, Hoor ons als we tot U roepen Antwoord o Heer op onze smeekbeden En red ons uit de nood waarin we dreigen te verzinken Amen

Gebed Samenzang: O diepe nacht die ons omringt Melodie: Psalm 134 O diepe nacht die ons omringt, de wereld in uw duister dwingt, het licht van Christus kleurt de lucht, Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

De aarde die in 't donker lag, komt in zijn zonlicht aan de dag. Alles krijgt kleur en glans en licht in 't stralen van zijn aangezicht.

Aan God de Vader in zijn troon, en aan zijn eengeboren Zoon, zij met de Geest wiens troost ons leidt, de lof en eer in eeuwigheid.

De Urker Voices zingen a.

Heer ik kom tot U

Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer en maak alles goed

Zie mij voor U staan zondig en onrein O, Jezus raak mij aan van U wil ik zijn

Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop U leeft en U verhoort mijn bede tot U b.

Jezus ik wil komen Jezus, ik wil komen, U roept telkens weer. Laat me bij U schuilen, in Uw liefde, Heer.

Heer U droeg mijn zonden, aan het kruis voor mij. Maak mij door Uw liefde, van de zonden vrij. Jezus, neem mijn leven, in genade aan. Dank U voor het wonder, dat U hebt gedaan.


Samenzang: Er is een God die hoort Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God, stort bij Hem uit, o mens toch Uw hart, er is een God Die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, 't is spoedig te laat, dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord, er is een God Die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord mens, zegt het voort, mens zegt het voort, wordt 's Heren liefde alom gehoord, mensenkind, zegt het voort. Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht, Jezus is 't eeuwig licht.

Familie Post: Psalm 119 Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed en zonder schijn, de wet van God betrachten die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len doet. Gelukkig die bij dagen en bij nachten uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp leidt mij in rechte sporen. Zoals een schaap heb ik gedwaald in ’t rond.

Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Gelukkig die bij dagen en bij nachten uw wil gedenkt, en U als ‘t hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten.

Dat onbedacht zijn Herder heeft verloren. Heer, zoek uw knecht ook als ik uw wet schond, want ik volhard om naar uw wil te horen. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik, Heer, U zoeken.

Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

Samenzang: Woord van God en woord van leven Wijze: Vol verwachting blijf ik uitzien

Woord van God en Woord van leven spreek tot ons en toon uw licht. Wees een lamp voor onze voeten, maak ons hart naar U gericht. Wees de gids op onze wegen Leer ons meer uw wil verstaan, Dat het vrucht draagt in ons leven En verheerlijkt uwe naam.

Woord van God en Woord van wijsheid dat ook spreekt in deze tijd; Dat de weg wijst door het leven, stap voor stap ons verder leidt. Laat ons horen en begrijpen dat wij Heer uw stem verstaan en bewogen door uw liefde voor U door de wereld gaan. En bewogen door uw liefde voor U door de wereld gaan.

Meditatie Blijf bij mij Heer


Koor- en solozang: Blijf bij mij Heer Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henengaan in stormgetij, blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt, ach, nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd. Alles snelt henen, glorie gaat voorbij; maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!

Als in de doodsvallei ik eens zal staan, en 'k zie de poorten voor mij opengaan en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij, in leven en in dood waart Gij met mij.

Samenzang: Door de nacht van strijd en zorgen (2018-3; 28:30-31:30) Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet van pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen waar de hemel hen verhoort

Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht. Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs

Muzikaal intermezzo Urker Voices zingen a.

The Prayer (Lead Us, Lord)

We pray You'll be our eyes, and watch us where we go, and teach us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with Your grace to a place where we'll be safe.

We bidden of U onze ogen wil zijn en over ons wil bewaren leer ons wijs te zijn, als we het niet meer weten. Laat dit ons gebed zijn als we de weg kwijtraken. Leid ons in Uw genade naar een plek waar we veilig zijn.

We pray we'll find Your light, and hold it in our hearts as darkness falls each night, remind us where You are.

We bidden dat we Uw licht vinden en in ons hart bewaren als de duisternis valt, herinner ons eraan waar U bent.

Let this be our prayer when shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with Your grace. Give us faith so we'll be safe.

Laat dit ons gebed zijn als schaduwen onze dag vullen. Leid ons in Uw genade. Geef ons geloof zodat we veilig zijn.

Lead us, Lord, lead us in Your righteousness; make Your way plain for us to see. Lead us, Lord, lead us in Your righteousness; make Your way plain for us to see.

Leid ons, Heer, leid ons in Uw gerechtigheid; maak ons Uw weg bekend zodat wij die kunnen zien. Leid ons, Heer, leid ons in Uw gerechtigheid; maak Uw weg duidelijk zodat wij die kunnen zien.

We pray we'll find Your light, and hold it in our hearts as darkness falls each night, remind us where You are.

We bidden dat we Uw licht vinden en in ons hart houden als de duisternis valt, herinner ons eraan waar u bent.


Let this be our prayer, just like ev'ry child needs to find a place, guide us with Your grace. Give us faith so we'll be safe.

Laat dit ons gebed zijn, als een kind Dat zijn weg moet vinden: leid ons in Uw genade. Geef ons vertrouwen dat we veilig zijn.

Lead us to a place, guide us with Your grace, to a place where we'll be safe. Lead us, Lord.

Leid ons in Uw genade, naar een plek waar we veilig zijn. Leid ons, Heer.

c.

Morning has broken

Morning has broken like the first morning Blackbird has spoken like the first bird Praise for the singing Praise for the morning Praise for them springing fresh from the Word

De ochtend is aangebroken, als ochtend van de eerste dag Een vogel zingt als de eerste vogel, die God schiep Loof God voor het zingen Loof Gos voor de morgenochtend Lof Hem voor Zijn scheppende Woord

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven Like the first dew fall on the first grass Praise for the sweetness of the wet garden Sprung in completeness where His feet pass

De nieuwe valt, zon straalt vanuit de hemel Zoals de eerste dauw, op het eerste gras Loof God voor het mooie van zijn tuin Die uitspruit waar Zijn voeten zijn voorbijgegaan

Mine is the sunlight Mine is the morning Born of the One Light Eden saw play Praise with elation, praise every morning God's recreation of the new day

Het zonlicht is voor mij De nieuwe morgen is voor mij Geboren dat Ene Licht dat in het paradijs straalde Loof God opgetogen, verheug je in elke nieuwe morgen Als Gods schepping van de nieuwe dag

Samenzang: Ik wandel in het licht met Jezus Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij, en 'k weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij? Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dieb’re stem, en niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus geen duist’re wolk bedekt de zon, en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen, Die de zonde in mij over won. Ik wandel in het licht met Jezus en ik luister naar Zijn dierb’re stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met Hem

Gebed Samenzang (en collecte) a. Veilig in Jezus’ armen Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.


b.

Jezus is mijn toeverlaat

Jezus is mijn toeverlaat. Hij, mijn Heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Jaagt de dood nog angsten aan, Hij, mijn Heiland, heeft voldaan. c.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor, Uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, Mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed; O naam, eeuwige ademtocht een sterveling ben ik, Als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.

De Urker Voices zingen Er klinkt een lied Er klinkt een lied van hemelglorie; lied van Goddelijke klank. Het is een lied vol vreugd' en harmonie, 't is een lied vol lof en dank!

klinken voor de Heer die leeft. Hij is de Bron waar 'k uit mag drinken, Bron, Die levend water geeft! Refrein

Refrein In mijn hart weergalmt een melodie. een mooie melodie, met warme harmonie. 't Is een melodie vol hemelklank; een melodie vol liefd' en dank!! Kom laat die melodie maar klinken,

Ik zou wel eeuwig willen zingen met engelen in koor, want wij zijn straks de hemelingen. Daar gaf Hij Zijn leven voor! Refrein

Slotwoord Slotzang: Jezus leeft in eeuwigheid Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.