DAAROM ZING IK - week 5

Page 1

Zingen in de Zomer 2020

DAAROM ZING IK Week 5

Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Meditatie: Koorzang: Orgel: Piano: Solo:

Hendrik-Jan van der Wal Mannenkoor Urker Zangers Jaap Kramer Hendrik van Veen Hendrik de Vries en Jan Oost

Muzikale introductie: Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Samenzang: Abba Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Welkom

Samenzang: Psalm 25 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend; Leer mij, hoe die zijn gelegen, En waarheen G' Uw treden wendt, Leid mij in Uw waarheid, leer IJv'rig mij Uw wet betrachten; Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 'k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn Leidsman wezen; Leren, hoe hij wand'len moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, Zal hij ongestoord verwerven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal 't gezegend aard'rijk erven.


Urker Zangers zingen 1.

Bede

Alwetend Vader, eind'loos in genade, groot van ontferming, sla mijn liefde gade. Hoor naar mijn bede, toon mij Uw bescherming om Jezus wille.

Vader, o doe mij in dit moeilijk leven op U vertrouwen, wil mij nooit begeven. Doe m' op Uw liefde in den Heiland bouwen, in vreugd' en smarte.

Gebed

Samenzang: Beveel gerust uw wegen Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert der trouwe hoed’ en zegen van Hem die ’t al regeert. Die wolken lucht en winden wijst spoor en loop en baan zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij d’ uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn Laat God zich iets ontwringen. Hij wil gebeden zijn.

Urker Zangers zingen 2.

Zoals ik ben

Zoals ik ben ‘k heb anders niet, dan ’t offer ook voor mij geschied en dat U zelf mij roepen liet, o Lam van God, ik kom, ik kom.

Zoals ik ben ofschoon altijd, in twijfel, in opstandigheid, van binnen vrees, van buiten strijd. O Lam van God, ik kom, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt U mij, verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij, daar ik op uw beloften pleit. O Lam van God, ik kom, ik kom.

3.

Crying in the chapel (solo: Albert Jacob van Wezel)

You saw me crying in the chapel The tears I shed were tears of joy I know the meaning of contentment I am happy with the Lord Just a plain and simple chapel Where all bumble people go to pray I prayed the Lord that I'll grow stronger As I live from day to day

Ik huilde in de kerk maar mijn tranen waren tranen van vreugde Ik weet mij tevreden en gelukkig met de Heer Het is maar gewoon een eenvoudige kerk waar nederige mensen komen om te bidden Daar vraag ik de Heer om mij kracht te geven voor mijn leven van elke dag


I searched and I searched but I couldn't find No way on earth to gain peace of mind Now I'm happy in the chapel Where people are of one accord Yes, we gather in the chapel Just to sing and praise the Lord

Ik heb gezocht, overal gezocht maar kon het niet vinden nergens op deze aarde een plek om rust te krijgen. Nu ben ik gelukkig in de kerk waar mensen eensgezind zijn en waar ze samenkomen gewoon om te zingen en de Heer te prijzen

You'll search and you'll search but you'll never find No way on earth to find peace of mind Take your troubles to the chapel Get down on your knees and pray Then your burdens will be lighter And you'll surely find the way

Je zoekt, je zoekt overal Maar je zult het nooit vinden Nergens op deze aarde zul je rust vinden. Neem je zorgen mee naar de kerk Ga op je knieĂŤn en bid En je last zal lichter worden En je zult daar zeker je weg vinden

Samenzang: Verlosser , Vriend, o hoop en lust Verlosser, Vriend, o hoop, o lust van die U kennen, neem het lied, dat U in 't stof een sterv'ling biedt, een zondaar, die uw voeten kust. Een zondaar, een verlost', o Heer, en nu geen zondaar meer. O, neem het aan! Gij laat geen bidder staan, Gij hoort in hemelingen verloste zondaars zingen. O, neem het aan!

Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. Gods zoon vergeet de broeder niet die Hij op aarde liet. Hij is mijn hoop. Hij wies mij met zijn doop, Hij geeft mij brood en beker, 'k ben van zijn liefde zeker. Hij is mijn hoop!

Solozang: Een machtig Maker (solo: Jan Oost en Hendrik De Vries) Een machtig Maker Formeerde mij hart. Hij nam voor de tijd begon Mijn leven in zijn hand.

Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet En hoort mij als ik roep. Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet En hoort mij als ik roep. Hij kent je naam, Hij weet zelfs wat je denkt Hij ziet jouw stil verdriet En luistert als je roept, En luistert als je roept.

Meditatie

Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Ik heb een Vader, Hij noemt mij Zijn kind. Hij laat mij nooit alleen, Waarheen ik ook zal gaan.


Samenzang a.

Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor u open En wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, Verkwik mij met uw heil'ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, O zon van liefde, mijn gemoed!

b.

Hoopt op de Heer Gij vromen

Hoopt op den Heer, gij vromen; Is Israël in nood, Er zal verlossing komen; Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij Van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij.

Urker Zangers zingen 4.

The King and I

The King and I walked down life’s road together, Where many people go passing by. The Greatest one and I, a lowly beggar, Walk hand in hand, the King and I.

De koning en ik wandelen samen door het leven, Veel mensen komen voorbij. Maar de grootste Koning en ik, een nederige bedelaar, Lopen hand in hand. De Koning en ik.

Not long ago, the King and I were strangers, I walked alone, not knowing why. Then Jesus came and placed his arms around me, Now we’re not strangers, the King and I.

Niet lang geleden waren we nog vreemden voor elkaar. Ik liep alleen, zonder te weten waarom. Toen kwam Jezus en Hij legde zijn armen om me heen, Nu zijn we geen vreemden meer, mijn Koning en ik.

Why he should care for me will always be a mystery, He holds the world in His hand, but who am I? And so, my heart, somehow, is made to wonder, How we’re together, the King and I. 5.

Waarom Hij voor mij zorgt mij zegent, is een raadsel. Hij is de Heer van de wereld en wat ben ik? In mijn hart vraag ik me af hoe dit kan. Hoe wij samen kunnen gaan, de Koning en ik

I’ll wish I had given Him more

By and by when I look on His face, Beautiful face, thorn shadowed face; By and by when I look on His face, I'll wish I had given Him more. More, so much more, More of my life than I e'er gave before By and by when I look on His face, I'll wish I had given Him more.

Steeds als ik naar Zijn gelaat kijk Zijn prachtige gezicht, beschaduwd door doornen Steeds als ik naar Zijn gelaat kijk Dan wou ik dat ik Hem meer had gegeven Meer, zoveel meer Van mijn leven dan ik tot nu toe heb gegeven Steeds als ik naar Zijn gelaat kijk Dan wou ik dat ik Hem had gegeven


By and by when He holds out His hands, Welcoming hands, nail riven hands; By and by when He holds out His hands, I'll wish I had given Him more. More, so much more, More of my love than I e'er gave before, By and by when He holds out His hands, I'll wish I had given Him more.

Steeds al Hij zijn handen uitstrekt, Nodigende handen, met spijkers doorboorde handen Steeds als Hij zijn handen uitstrekt Dan wou ik dat ik Hem meer had gegeven Meer, zoveel meer Van mijn liefde dan dat ik tot nu toe hen gegeven Steeds als ik naar zijn handen kijk Dan wou ik dat ik Hem meer had gegeven.

In the light of that heavenly place, Light from His face, beautiful face; In the light of that heavenly place, I'll wish I had given Him more. More, so much more, Treasures unbounded for Him I adore, By and by when I look on His face, I'll wish I had given Him more.

In het licht van die hemelse plek Het licht van Zijn aangezicht, Zijn stralend gelaat In het licht van die hemelse plek Dan wens ik dat ik Hem meer heb gegeven Meer, zoveel meer Ongekende schatten, want ik aanbidt Hem Steeds als ik naar Zijn gelaat kijk Wens ik dat ik Hem alles heb gegeven.

Solo- en samenzang (en collecte): Vaste grond (2017-7; 29:40-36:40) a. Muzikale introductie

b. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta Kwartet: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, één met God de Vader en verenigd met Uw volk, tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Allen: Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, U die via duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt U ons weer uit om het zaad te zijn van Gods rijk.

c.

Ik heb de vaste grond gevonden

Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht de dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd Die grond zal onverwrikt bestaan als aard’ en hemel ondergaan

Dankgebed


Samenzang: Zingen van onze hoop a.

Eén Naam is onze hope

Een naam is onze hope, een grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

b.

Laat ons in die hope leven

Laat ons in die hope leven; God, die ons haar vreugde biedt, wil zijn Geest als pand ons geven, dat genade ons is geschied. Laat ons streven eens te komen, aan de zilv'ren, zilv'ren stromen, waar aan d' altijd groene zomen, Christus' Kerk 't Hosanna zingt.

Urker Zangers zingen 6.

Neem mijn leven, laat het Heer

Neem mijn leven, laat het Heer, halleluja, toegewijd zijn aan Uw eer, halleluja. Laat mijn dagen en mijn tijd, halleluja, lovend U zijn toegewijd, halleluja.

Neem mijn handen maak ze sterk, halleluja, bruikbaar voor Uw liefdewerk, halleluja. Neem mijn voeten, maak ze licht, halleluja, lieflijk voor Uw aangezicht, halleluja.

Neem mijn stem, opdat ik zing, halleluja, buigend voor mijn koning, halleluja. Neem mijn vrienden, laat ze Heer, halleluja, zingend dansen tot Uw eer, halleluja.

Slotwoord

Slotzang: Nooit kant ’t geloof teveel verwachten Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog Voor hen die ‘t heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zee‰n droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland