Daarom Zing ik - week 7

Page 1

Zingen in de Zomer 2020

DAAROM ZING IK Week 7

Prijs de Heer met blijde galmen (Psalm 146)

Meditatie: Koorzang: Orgel: Piano:

ds. J. Staat uit Andijk Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer Jacob Schenk Hendrik van Veen

Soli Deo Gloria Zingt: He touched me

Hij raakte me aan

Shackled by a heavy burden, 'Neath a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, And now I am no longer the same.

Ik ging gebukt onder een zware last, van schuld en schaamte. Toen raakte de hand van Jezus mij aan, En nu ben ik niet meer dezelfde.

He touched me, Oh He touched me, And oh the joy that floods my soul! Something happened and now I know, He touched me and made me whole.

Hij raakte me aan, Hij raakte me aan En de vreugde overspoelt mijn ziel! Er is iets gebeurd en nu weet ik het Hij raakte me aan en maakte me heel.

Since I met this blessed Savior, Since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him, I'll shout it while eternity rolls.

Sinds ik mijn Heiland ontmoette, en Hij mijn reinigde en gezond maakte, Ik zal nooit ophouden Hem te prijzen, Ik zal het uitroepen tot in eeuwigheid:

He touched me, Oh He touched me, And oh the joy that floods my soul! Something happened and now I know He touched me and made me whole.

Hij raakte me aan, Hij raakte me aan En vreugde overspoelt mijn ziel! Er is iets gebeurd en nu weet ik het Hij raakte me aan en maakte me heel.

Muzikale intro Psalm 146 Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof


Samenzang: Psalm 150 Looft God, looft zijn Naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des Heeren grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.

Looft God naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel, Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal; Looft den Heer’, elk moet Hem eren; Al wat geest en adem heeft, Looft den Heer’, die eeuwig leeft, Looft verheugd den Heer’ der heren.

Welkom Samenzang: Aan U Vader alle glorie Wijze: Prijs mijn ziel de hemelkoning Aan U Vader alle glorie Om het lichten van Uw trouw Die met vrede uit de hoge Onze aarde nieuw bedauwt. U de ere, U de glorie Zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie, Woord van eer ons toegezegd. Vlees geworden vriend en naaste, Ons tot brood voor onderweg. U de ere, U de glorie Woord op onze tong gelegd. Door de Geest U alle glorie Die als lofzang in ons leeft En als nieuwe wind de aarde Eenmaal haar gelaat hergeeft. U de ere, U de glorie, Adem die in mensen leeft.

Gebed Samenzang: Psalm 108 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit’; ‘k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem’len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven ‘s hemels kringen, En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.

Soli Deo Gloria Zingt a. EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.


U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.                       Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

b. Onze beste Vriend Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neêr, Juist omdat wij ’t al niet brengen In ’t gebed tot onzen Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking, Dat ons hart in ’t strijduur beeft, Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen, Dan Hij die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is ’t, die ons schraagt Zijn wij zwak, belast, beladen, En ter neêr gedrukt door zorg! Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer, In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Muzikaal intermezzo: Glory Hallelujah Samenzang: Loof de Koning, heel mijn wezen Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaad’ren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

Meditatie Prijs de Heer met blijde galmen Samenzang: Psalm 146 Wijze: Johan de Heer Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, Vestigt op den HEER, zijn God. Vestigt op den HEER, zijn God.


't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid. Trouwe houdt in eeuwigheid.

Sloi Deo Gloria zingt a. Ons Thuis Ik lees van het eeuwige leven en van een woning voor U en voor mij Die waarheid heeft Jezus gegeven: de hemel zo puur en zo vrij. Mijn kennis is nu nog ten dele, een spiegel van wat komen gaat Maar ooit met ontelbare velen ontvang ik een nieuw lofgewaad.

Vandaag zie ik uit met verlangen De wereld is nu nog mijn huis Maar ooit prijs ik God in mijn zangen En ben ik bij Hem eeuwig thuis Rivieren en beekjes bekoren De heilige stad van de Heer Die God heeft als woning verkoren Zij valt niet en wankelt nooit meer

God schaamt zich niet om onze God te zijn. Hij heeft zelfs een stad voor ons bereid Waar Jezus is onze heilsfontein Daar is ons thuis tot in all’ eeuwigheid.

God schaamt zich niet om onze God te zijn. Hij heeft zelfs een stad voor ons bereid Waar Jezus is onze heilsfontein Daar is ons thuis tot in all’ eeuwigheid.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nu immer kijken wij door midddel van een spiegel in een raadsel Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ikzelf gekend ben. God schaamt zich niet om onze God te zijn. Hij heeft zelfs een stad voor ons bereid Waar Jezus is onze heilsfontein Daar is ons thuis tot in all’ eeuwigheid. b. March on The Isralites down yonder in the Egypt land You shall gain the victory When Moses was a leader in the chosen band You shall gain the day March on and you shall gain the victory March on and you shall gain the day

When Peter was a fishing in the rolling sea You shall gain the victory Het left his net and he followed me You shall gain the day March on and you shall gain the victory March on and you shall gain the day

Vertaling In de tijd van Moses werd het volk Israël bevrijd uit Egypte Petrus liet zijn netten achter en volgde Jezus Ga op weg en je zult overwinnen Ga op weg en je zult de dag van God bereiken.


Samenzang: Ere zij God (tevens collecte) a. Wij loven U, o God, belijden U als Heer Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij Uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

b. Ere zij aan God, de Vader Ere zij aan God, de Vader ere zij aan God, de Zoon eer de Heilge Geest, de Trooster de Drieeenge in zijn troon Halleluja, halleluja de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt eer zij hem die ons gekroond heeft koningen in heerlijkheid Halleluja, halleluja ere zij het Lam gewijd

Gebed Soli Deo Gloria zingt: Feeling Fine I woke up this morning feeling fine I woke up with heaven on my mind I woke up with joy in my soul 'cause I knew my Lord had control I knew I was walkin' in the light 'cause I'd been on my knees in the night And I'd pray till the Lord gave a sign and now I'm feeling mighty fine Well I'm feeling mighty fine I've got heaven on my mind Don't you know I want to go where the milk and honey flow There's a light that always shines down inside this heart of mine I've got heaven on my mind and I'm feeling mighty fine We're walking with Jesus all the time we're walking and talking as we climb We're traveling a road to the sky where I know I'll live when I die He's been telling me all about that land and he tells me that everything is grand And he says that a home will be mine and now I'm feeling mighty fine Oh I'm feeling mighty fine... Oh I'm feeling mighty fine... Vertaling Ik voel me geweldig! Ik werd vanmorgen wakker met een goed gevoel. Ik werd wakker met de hemel in mijn gedachten Ik werd wakker met vreugde in mijn ziel omdat ik mag weten dat de Heer over mij waakte Ik wist dat ik het licht zag omdat ik dat voor het slapen gaan op mijn knieĂŤn heb gevraagd En heb gebeden dat de Heer mijn een teken zou geven en nu voel ik me geweldig goed Ik voel me geweldig goed. Ik heb de hemel in mijn gedachten Weet dat ik wil gaan naar dat land waar de melk en honing vloeit Er is een licht dat altijd straalt in mijn hart Ik heb de hemel in mijn gedachten en ik voel me geweldig goed We wandelen steeds zij aan zij met Jezus, en we stappen en praten terwijl we opklimmen We reizen samen de een weg naar de hemel. Ik weet dat ik daar zal leven als ik kom te sterven


Hij heeft me alles over dat land verteld en hij vertelde me dat het groots is En hij zegt dat het mijn tuis zal zijn en nu voel ik me geweldig goed Ik voel me geweldig!

Samenzang: Grote God wij loven U Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart ten allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan, U, de eeuw’ge ongeziene. Looft uw liefd’ en zingt er van, alle eng’len die u dienen, roepen U nooit lovensmoe, heilig, heilig, heilig toe. Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen! Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren.

Slotwoord Samenzang: Glorie aan God Glorie aan God, Glorie aan God Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, door en pijn Heel het rijk de duisternis, Weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, Glorie aan God Glorie aan God, Glorie aan God