Liturgie Zingen in de Zomer 8 juli 2020

Page 1

Zingen in de Zomer 2020

EN DAAROM ZING IK Week 1

Nooit meer alleen Meditatie: Koorzang: Orgel: Piano:

Sjoerd Bakker (kleinkoor van het) Christelijk Jongerenkoor Immanuël onder leiding van Harm Hoeve Jaap Kramer Hendrik van Veen Johan Bredewout Solozang: Jaap Kramer en met muzikale medewerking van een koperensemble

Samenzang: Ik wil zingen van mijn Heiland (2014/8 of 2017/1) Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wondergroot, die Zichzelve gaf aan 't kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn. Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

Welkom Jan de Boer

Samenzang: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (2019/6) ’k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht; Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht.


’k Heb geloofd, en daarom hoger hoger dan Kalvarie’s top, zie ik boven lucht en wolken, Hogepriester, tot U op; die in ’s hemels tabernakel voor Gods aanschijn t’allen tijd als het Hoofd van zijn gemeente strijdend bidt en bidden strijdt. ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont; U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal.

Immanuel zingt Als alles duister is Prayer

Samenzang: Psalm 84 (2019/1) Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; Elk hunner zal, in 't zalig oord Van Sion, haast voor God verschijnen. Let, HEER der legerscharen, let Op mijn ootmoedig smeekgebed; Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; Leen mij een toegenegen oor, O, Jacobs God, geef mij gehoor. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, Is t' allen tijd een zon en schild; Hij zal genaad' en ere geven; Hij zal hun 't goede niet in nood Onthouden, zelfs niet in de dood, Die in oprechtheid voor Hem leven. Welzalig, HEER, die op U bouwt, En zich geheel aan U vertrouwt.

Meditatie: Nooit meer alleen

Solozang: Nooit meer alleen Ook al gaat mijn weg door een die dal van duisternis heen,


Uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast overvallen door een hevige storm, ik keer niet om want U bent nabij. En ik vrees een gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? Refrein Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen. Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. Nooit meer, nooit meer alleen; Heer, U laat mij nooit meer alleen. En, ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht. Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? Ja, ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht. Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Samenzang: Wees mijn Leidsman trouwe Herder (2016/1) Wees mijn leidsman trouwe Here Voer mij pelgrim door de nacht Ik ben zwak, maar gij zijt machtig van wie ‘k al mijn steun verwacht Brood des hemels, brood des hemels voed mij door uw heil’ge kracht, Voed mij door uw heil’ge kracht Open Uw kristalfonteinen waar de heilstroom uit ontspringt Laat Uw wolkkolom verschijnen


als mij moed en kracht ontzinkt Doe mij reizen, doe mij reizen door Uw trouwe zorg omringd, door Uw trouwe zorg omringd

Immanuel zingt Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God Meine Zeit

Samenzang: Heer U leidt mijn leven (2016/7) Heer, U leidt mijn leven, met U mag ik gaan. U heeft licht gegeven, op de donk're paân. Op de weg door 't leven, ja, zelfs door de dood, mag ik gaan met Jezus, Die mij uitzicht bood. Heer, vergeef mijn zonden, alle dagen weer. 'k Wil op U vertrouwen en U loven, Heer

Muzikaal intermezzo

Dankgebed

Samenzang: Welk een Vriend is onze Jezus (2018/7) Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg. Dierb're Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig Hij verlaat ons nimmermeer. U kunt Zingen in de Zomer door uw gift ondersteunen

Immanuel zingt Omdat Hij leeft Ga met God


Afsluiting Slotzang: Geprezen zij de Heer (2017-1) Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld, op zich nam. Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld, op zich nam.